Zanussi | ZDF211 | User manual | ZANUSSI ZDF211 Handleiding

156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 1
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
ZDF 211
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 2
Inhoud
Waarschuwingen en belangrijke adviezen - -3
Bedieningsknoppen en functies - - - - - - - - -4
Programmatabel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6
Voordat u de machine in gebruik neemt - - -6
De waterontharder instellen - - - - - - - - - - - -7
Zout toevoegen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9
Glansmiddelreservoir vullen - - - - - - - - - - -10
De hoeveelheid glansmiddel doseren - - - -10
Serviesgoed en bestek in de afwasautomaat
plaatsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11
Glansmiddel vullen - - - - - - - - - - - - - - - - -13
De afwasautomaat uitruimen - - - - - - - - - -13
Reiniging en onderhoud- - - - - - - - - - - - - - 14
Het milieu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
Wat te doen als...? - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Technische gegevens - - - - - - - - - - - - - - - 18
Verbruikswaarden - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Toelichtingen voor testinstituten - - - - - - - - 19
Installatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Europese Garantie - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
2
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 3
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
In het belang van uw eigen veiligheid en om er voor te zorgen dat het apparaat correct wordt bediend, dient u
voor het installeren en in gebruik nemen van het apparaat eerst deze gebruiksaanwijzing door te lezen,
inclusief de waarschuwingen en adviezen. Om onnodige fouten en ongelukken te voorkomen. Het is erg
belangrijk dat iedereen die dit apparaat gebruikt op de hoogte is van de bediening hiervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en zorg er voor dat deze bij het apparaat blijven
als deze wordt verplaatst of wordt verkocht, zodat iedereen die het apparaat wil gebruiken op de hoogte is
van de functies en de veiligheidsvoorzieningen hiervan.
Correct gebruik
●
●
●
●
●
●
●
●
Deze afwasautomaat is alleen bedoeld voor het
afwassen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen
(zoals borden, glazen, potten en pannen) die
hiervoor geschikt zijn.
Doe geen oplosmiddelen in de afwasautomaat.
Dit kan een explosie veroorzaken.
Messen en andere voorwerpen met scherpe
punten moeten in het bestekmandje worden
geplaatst, met hun punt omlaag of horizontaal in
de bovenste korf worden gelegd.
Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en
glansmiddel) die geschikt zijn voor
afwasautomaten.
Voorkom het openen van de deur als het
apparaat in werking is, er kan dan hete stoom
ontsnappen.
Haal geen borden uit de afwasautomaat voordat
de afwasciclus is voltooid.
Verbreek na gebruik de stroomtoevoer en draai
de watertoevoer dicht.
Het onderhoud aan dit product moet worden
uitgevoerd door een geautoriseerde
servicemonteur en er mogen alleen originele
reserve-onderdelen worden gebruikt.
Algemene veiligheid
●
●
Afwasmiddelen voor de afwasautomaat kunnen
branderige ogen, mond en keel veroorzaken. Dit
kan een gevaar opleveren voor uw leven! Volg de
veiligheidsinstructies die op het afwasmiddel van
de fabrikant staan.
Het water in uw afwasautomaat is niet drinkbaar.
In uw machine kunnen restanten zijn
achtergebleven van het afwasmiddel.
●
Zorg er voor dat de deur van de afwasautomaat
altijd gesloten is, als deze niet wordt in- of
uitgeruimd. Op deze manier voorkomt u dat er
iemand over de open deur struikelt en zich
verwondt.
●
Ga niet op de open deur zitten of staan.
Veiligheid van kinderen
●
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Laat kinderen nooit
zonder toezicht gebruik maken van het
afwatautomaat.
●
Houd alle verpakkingmaterialen uit de buurt van
kinderen. Er bestaat een kans op verstikking.
●
Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plek en
houd ze uit de buurt van kinderen.
●
Houd kinderen uit de buurt van de
afwasautomaat als de deur geopend is.
Installatie
●
Controleer uw afwasautomaat op
transportschade. Sluit nooit een machine aan die
beschadigd is. Neem contact op met uw
leverancier als uw afwasautomaat beschadigd is.
●
Voor gebruik dient u eerst alle
verpakkingsmaterialen te verwijderen.
●
Alle elektrische en loodgieterswerkzaamheden die
vereist zijn om dit apparaat te installeren, moeten
uitgevoerd worden door een bekwaam en
gekwalificeerd installateur.
●
Om veiligheidsredenen is het gevaarlijk om de
specificaties te wijzigen of om te proberen dit
product te modificeren.
3
156999220NL.qxp
●
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 4
Gebruik de afwasautomaat nooit als het netsnoer
en de waterslangen zijn beschadigd; of als het
bedieningspaneel, het werkblad of de afdekplaat
zodanig zijn beschadigd dat de binnenkant van
het apparaat vrij toegankelijk is. Neem contact op
met de service-afdeling, om gevaar te
voorkomen.
●
Er mogen geen gaten worden geboord in de
behuizing van de afwasautomaat, om schade aan
hydraulische en elektrische onderdelen te
voorkomen.
WAARSCHUWING!
Voor het aansluiten van de elektriciteit en het water
dient u de gegeven instructies te volgen in de
betreffende paragrafen.
Bedieningsknoppen en functies
toets
STARTTIJD
PROGRAMMAKIEZER en
AAN/UIT-SCHAKELAAR
PROGRAMMAKIEZER
en
●
toets
STARTEN/ANNULEREN
Indicatielampje
EINDE PROGRAMMA
Indicatielampje
ZOUT BIJVULLEN
als u de programmakiezer op deze stand zet, wordt de machine
uitgeschakeld (betreffende indicatielampje is uit)
AAN/UIT-SCHAKELAAR ● Als de markering op de programmakiezer overeenkomt met een
programma, wordt de machine ingeschakeld en het corresponderende
programma wordt gekozen (betreffende indicatielampjegaat branden].
4
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
●
Pagina 5
Een afwasprogramma starten:
1. Kies een afwasprogramma.
2. Druk op de toets STARTEN/ANNULEREN, (betreffende
indicatielampje brandt).
BELANGRIJK!
toets
STARTEN/ANNULEREN
Als het programma is gestart en u de gemaakte keuze wilt wijzigen, moet
u het lopende afwasprogramma annuleren.
●
Het lopende afwasprogramma annuleren:
1. Druk op de toets STARTEN/ANNULEREN en houd deze ingedrukt
tot het corresponderende indicatielampje uitgaat.
2. Laat de toets STARTEN/ANNULEREN los.
3. Zet de programmakiezer op de stand UIT of kies een nieuw
afwasprogramma (controleer of er afwasmiddel in het
afwasmiddelreservoir zit).
Indicatielampje
EINDE
PROGRAMMA
Brandt als het programma is afgelopen. Schakel de afwasautomaat uit
door de programakiezer op de stand UIT te zetten. Het AAN/UITindicatielampje gaat uit.
Er zijn ook visuele signaalfuncties toegevoegd zoals:
- de instelling van de waterontharder,
- onderbreking door een alarm tengevolge van een defect van de machine.
Indicatielampje
ZOUT BIJVULLEN
Brandt als het zout moet worden bijgevuld.
Dit lampje kan nog diverse uren branden, nadat het zout is bijgevuld.
Met deze optie kan het starten van het programma 3 uur worden
uitgesteld.
toets
STARTTIJD
Druk op de toets STARTTIJD, als het afwasprogramma is ingesteld. Het
corresponderende indicatielampje brandt.
Druk op de toets STARTEN/ANNULEREN, het aftellen van de starttijd begint
automatisch.
Als de drie uur verstreken zijn, wordt het afwasprogramma automatisch
gestart. Het indicatielampje STARTTIJD gaat uit.
De lopende START TIJD annuleren:
druk op de toets STARTEN/ANNULEREN en houd deze ingedrukt tot het
indicatielampje STARTEN/ANNULEREN en het indicatielampje STARTTIJD
uit gaan.
Druk op de toets STARTEN/ANNULEREN, omhet afwasprogramma te
starten.
5
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 6
Programmatabel
Programma
Toepassing
Programma
verloop
Intensief 70°C
Sterk verontreinigd.
Servies, bestek, potten en pannen
Voorspoelen - Afwassen
2 tussenspoelgangen Eindspoelgang - Drogen
Normaal verontreinigd.
Servies en bestek
Voorspoelen - Afwassen
2 tussenspoelgangen Eindspoelgang - Drogen
Vers vuil.
Servies en bestek.
Afwassen Eindspoelgang
Normaal verontreinigd.
Servies en bestek
Voorspoelen - Afwassen
1 tussenspoelgang Eindspoelgang - Drogen
Alle.
Gedeeltelijke belading (die later wordt
aangevuld). Dit programma heeft geen
afwasmiddel modig.
Voorspoelen
A
Normaal 65°C
B
30 min. 65°C
C
Eco 50°C
D
Voorspoelen
E
Voordat u de machine in gebruik neemt
Als u gescheiden zout, glansmiddel en
afwasmiddel gebruikt:
- stel de waterontharder in
- voeg zout toe
- bijvullen met glansmiddel
Als u tabletten gebruikt waarin zowel
glansmiddel als afwasmiddel zijn opgenomen:
hoeft u het glansmiddelreservoir niet bij te
vullen.
- stel de waterontharder in
- voeg zout toe
6
Als u tabletten gebruikt waarin zowel
glansmiddel, afwasmiddel, zout en
andere toevoegingen zijn verwerkt:
hoeft u geen glansmiddel of zout meer bij te
vullen.
Controleer of deze afwasmiddelen geschikt zijn
voor uw waterhardheid. Volg de instructies van
de fabrikant.
- stel de waterhardheid in op niveau 1.
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 7
BELANGRIJK!
Als u niet tevreden bent over de
droogresultaten raden wij u aan:
1. Het glansmiddelreservoir bij te vullen met
glansmiddel.
2. De dosering van het glansmiddel in te
stellen op stand 2.
Als u van plan bent om in de toekomst
gescheiden afwasmiddelen te gebruiken raden
wij u aan:
- Het zout bij te vullen en het
glansmiddelreservoir.
- Stel de waterhardheid in op het hoogste
instelling en voer 1 normaal
afwasprogramma uit, zonder borden in de
afwasautomaat te plaatsen.
- Stel de waterhardheid in, overeenkomstig de
hardheid van het water in uw regio.
- Pas de dosering van het glansmiddel aan.
De waterontharder instellen
De afwasautomaat is uitgerust met een
waterontharder die ontwikkeld is om mineralen
en zouten uit de watertoevoer te verwijderen,
die een schadelijk of nadelig effect hebben op
de werking van het apparaat.
De waterontharder moet aangepast worden
aan de hardheid van het water in uw regio. Uw
plaatselijk energiebedrijf kan u adviseren over
de hardheid van het water in uw regio.
BELANGRIJK!
De waterontharder moet op twee manieren
worden ingesteld: handmatig en elektronisch.
Waterhardheid
in mmol/l2)
Instelling waterhardheid
handmatig
elektronisch
in °dH1)
Bereik
51 - 70
9,0 - 12,5
IV
2
stand 10
43 - 50
7,6 - 8,9
IV
2
stand 9
37 - 42
6,5 - 7,5
IV
2
stand 8
29 - 36
5,1 - 6,4
IV
2
stand 7
23 - 28
4,0 - 5,0
IV
2
stand 6
19 - 22
3,3 - 3,9
III
2
stand 5
15 - 18
2,6 - 3,2
III
1
stand 4
11 - 14
1,9 - 2,5
II
1
stand 3
4 - 10
<4
0,7 - 1,8
< 0,7
I/II
I
1
1
stand 2
stand 1
geen zout noodzakelijk
1) (°dH) Duitse graad, mate van hardheid.
2) (mmol/l) millimol per liter, internationale eenheid voor waterhardheid
7
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 8
De waterontharder handmatig instellen (zie tabel)
De waterontharder is standaard af fabriek
ingesteld op stand 2.
Zet de regelaar op
stand 1 of 2
De waterontharder elektronisch instellen (zie tabel)
De waterontharder is standaard af fabriek ingesteld op stand 5.
De afwasautomaat
moet worden
uitgeschakeld
Druk op de toets STARTEN/ANNULEREN en zet de
PROGRAMMAKIEZER op het eerste programma.
Houd de knop ingedrukt tot het lampje van de
PROGRAMMAKIEZER en de
STARTEN/ANNULEREN begint te knipperen.
Laat de knop los. Het
indicatielampje EINDE
PROGRAMMA gaat knipperen.
Het aantal knipperingen komt
overeen met de huidige
ingestelde stand.
Bijvoorbeeld:
het indicatielampje
EINDE PROGRAMMA
knippert 5 keer.
Het knipperen wordt
iedere 5 seconden
herhaald.
Om de stand te wijzigen
dient u de toets
STARTEN/ANNULERE
N in te drukken. Telkens
als u deze toets indrukt
wordt de stand met 1
verhoogd. (na stand 10
volgt stand 1).
Om de stand in het
geheugen op te slaan
dient u de
PROGRAMMAKIEZER
op de stand UIT te
zetten.
8
Het indicatielampje
EINDE PROGRAMMA
geeft de nieuwe
instelling aan.
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 9
Zout toevoegen
OP GELET!
Gebruik alleen zout dat geschikt is voor afwasautomaten
Draai de dop los.
Vul het zoutreservoir
met water, als u deze
voor de eerste keer vult
met zout.
Gebruik de
meegeleverde trechter
om het zout in het
reservoir bij te vullen.
BELANGRIJK!
Start onmiddellijk een volledig programma.
BELANGRIJK!
Het zoutreservoir moet regelmatig worden
bijgevuld met zout.
Verwijder eventuele
sporen van zout.
Draai de dop weer vast.
Hierbij moet u de dop
net zover doordraaien
tot u een klikt hoort.
9
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 10
Glansmiddelreservoir vullen
Open het klepje.
Vul het glansmiddel bij.
Het maximale
bijvulniveau wordt
aangegeven door
“max”.
Veeg het glansmiddel
dat u te veel hebt
gebruikt weg. Sluit het
klepje en duw het dicht
tot u een klikgeluid
hoort.
OP GELET!
Vul het glansmiddelreservoir nooit met andere
middelen (bijvoorbeeld reinigingsmiddelen of vloeibare
afwasmiddelen). Dit beschadigd het apparaat.
Vul glansmiddel bij als de
indicator (B) helder is.
De hoeveelheid glansmiddel doseren
Verhoog de dosering als op het serviesgoed
druppels of druppelvlekken achterblijven.
Open het klepje.
10
Verlaag de dosering als het serviesgoed witte,
kleverige strepen vertoont.
Stel het doseringsniveau
in. (De dosering is
standaard af fabriek
ingesteld op stand 4).
Sluit het klepje en duw
het dicht tot u een
klikgeluid hoort.
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 11
Serviesgoed en bestek in de afwasautomaat plaatsen
●
De volgende items zijn niet geschikt voor het
gebruik in de afwasautomaat:
●
- Bestek met heften van hout, hoorn, porselein of
parelmoer
- Serviesgoed of bestek dat temperatuurgevoelig
is.
- Ouder servies of bestek die gelijmde onderdelen
bevatten die temperatuurgevoelig zijn
- Gelijmd servies of bestek
- Tin en koper
- Lood kristalen glazen
- Metaal dat kan roesten
- Houten planken
●
- Kunstnijverheidsartikelen
Als u de afwasautomaat aan het inruimen bent,
dient u:
- Alle etensresten en vuil te verwijderen.
- Pannen met aangebrande etensresten te weken
- Holle voorwerpen zoals kopjes, glazen, pannen
enz. met de opening naar beneden in de
afwasautomaat te plaatsen, zodat er geen water
kan achterblijven.
- Het serviesgoed en het bestek niet in of op
ander servies te plaatsen.
- Glaswerk te scheiden (niet tegen elkaar
plaatsen), om beschadigingen te voorkomen.
- Kleine voorwerpen in het bestekmandje te
plaatsen.
Plastic servies en pannen met een antiaanbaklaag hebben de neiging om meer
waterdruppeljes vast te houden; dit type
servies droogt daarom niet zo goed als
porselein en staal.
BELANGRIJK!
Voordat u de deur sluit, dient u te controleren of
de sproeiarmen vrij kunnnen ronddraaien.
Bestek inruimen.
Om het afwasresultaat
te verbeteren, raden wij
u aan de meegeleverde
bestekverdelers te
gebruiken, als de vorm
en afmetingen van het
bestek dat toestaan.
Plaats de messen en
andere voorwerpen van
het bestek met scherpe
punten of randen met
de greep naar boven.
Kans op verwonding!
Onderste korf inruimen.
Plaats de dienschalen en grote deksels zoveel
mogelijk aan de rand van de korf.
11
156999220NL.qxp
11/28/2005
Bovenste korf inruimen.
Lichte voorwerpen
(plastic kommen enz.)
moeten in de bovenste
korf worden geplaatst
en zo worden
gerangschikt dat ze
goed vastliggen.
2:01 PM
Pagina 12
Voor grotere voorwerpen
kunnen de kopjesrekken
worden uitgevouwen
naar boven.
Als u borden in de bovenste korf plaats:
Zet dan de borden schuin in het rekje en plaats
ze bij voorkeur van achteren naar voren. Plaats
echter geen borden in de buurt van deur.
De hoogte van de bovenste korf instellen
Als u grote borden wilt
afwassen dan kunt u deze in
de onderste korf plaatsen,
nadat u de bovenste korf
hoger heeft geplaast.
Maximale hoogte van de borden in:
bovenste korf
onderste korf
Bovenste korf in de hoge stand
20 cm
31 cm
Onderste korf in de lage stand
24 cm
27 cm
BELANGRIJK!
Als de korf in de hoge stand staat, kunt u
geen gebruik maken van de kopjesrekken.
Verplaats de
geleiderailbegrenzers
(A) van de bovenste
korf af en haal de korf
eruit.
12
Breng de korf op de
hogere stand aan en
plaats de
geleiderailbegrenzers
[A] weer terug op de
oorspronkelijke positie.
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 13
Glansmiddel vullen
BELANGRIJK!
Gebruik alleen afwasmiddelen die geschikt zijn voor afwasautomaten.
Volg de aanwijzingen van de fabrikant m.b.t. de te gebruiken hoeveelheid en de aanbevolen
bewaarinstructies.
Voor programma’s met
voorspoelen, dient u
een extra dosering
afwasmiddel te plaatsen
in bakje B.
Open het klepje.
Schud het afwasmiddel
in bakje A.
Als u afwastabletten
gebruikt:
plaats de afwastabletten
in bakje A.
Sluit de deksel.
Let op de
doseerniveaus.
De afwasautomaat uitruimen
BELANGRIJK!
Open de deur van de afwasautomaat, laat de deur
op een kier staan en wacht een paar minuten
voordat u het serviesgoed eruit haalt: Warm
serviesgoed is zeer breekbaar. Op deze manier is
het serviesgoed koeler en wordt het droogresultaat
verbeterd.
●
Maak eerst de onderste korf leeg en dan de
bovenste; daardoor wordt voorkomen dat er
waterdruppels van de bovenste korf op het
serviesgoed van de onderste korf kunnen vallen.
●
Er kan eventueel condens ontstaan op de
binnenwanden en de deur van de afwasautomaat.
Dit wordt veroorzaakt doordat het roestvrije staal
uiteindelijk koeler wordt dan het serviesgoed,
waardoor condens ontstaat.
13
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 14
Reiniging en onderhoud
Schoonmaken van de zeven
BELANGRIJK!
Gebruik de afwasautomaat NOOIT zonder de zeven.
Het verkeert terugplaatsen van de zeven, resulteert in slechte afwasresultaten.
Verwijder zeef A uit de
bodem van de
afwasautomaat.
De afwasautomaat
moet worden
uitgeschakeld
Maak de zeven A, B en
C grondig schoon onder
stromend water.
Plaats de zeef A weer
terug in de bodem van
de afwasautomaat en
zorg er voor dat deze
perfect past onder de
twee geleiders D.
Vervang de zeven en
vergrendel ze weer door
de greep rechtsom te
draaien tot de aanslag.
BELANGRIJK!
Probbeer NOOIT de sproeiarmen te verwijderen.
Als de sproeigaatjes in de sproeiarmen verstopt
zitten met etensresten, verwijder deze resten dan
met een tandenstoker.
14
Draai de greep
ongeveer een kwart
slag naar links en
verwijder de zeven B en
C.
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 15
De buitenkant reinigen
Bescherming tegen vorst
Reinig de buitenkant van de machine en het
bedieningspaneel met een vochtige zachte doek.
Gebruik indien noodzakelijk alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik nooit geen
schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals aceton,
trichlooretheen enz.
Maak de deurafdichting, het afwasmiddelbakje en
het glansmiddelreservoir regelmatig schoon met een
vochtige doek.
Wij raden u aan iedere 3 maanden een 65°C
afwasprogramma te laten lopen met afwasmiddel,
maar zonder vaat
Plaats de afwasautomaat nooit in een ruimte waar
de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Als
dit toch onvermijdelijk is dient u de machine uit te
ruimen, de deur van het apparaat te sluiten, de
waterafvoerslang los te koppelen en deze leeg te
laten lopen.
Als de machine langere tijd buiten gebruik is
2. De waterkraan dicht te draaien.
Wordt de machine voor een langere tijd niet
gebruikt, is het raadzaam om:
3. De watertoevoer- en afvoerslang te verwijderen.
1. De stekker uit het stopcontact te trekken en de
kraan dicht te draaien.
2. De deur op een kier te laten staan, om het
ontstaan van onaangename geuren te vermijden.
Vervoeren van de machine
Als de machine vervoerd moet worden (bijvoorbeeld
bij een verhuizing enz.), dient u:
1. De stekker eruit te trekken.
4. De machine samen met de slangen te
vervoeren.
5. De afwasautomaat rechtop te vervoeren, anders
kan er zoutwater uit de machine lopen.
3. De binnenkant van de machine te reinigen.
Het milieu
Verpakkingsmateriaal
Oude apparaten
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en
kunnen worden gerecycled. De plastic onderdelen
kunt u bijvoorbeeld herkennen aan de
markeringen>PE<, >PS<, enz. Scheid de
verpakkingsmaterialen en gooi ze weg in de juiste
container.
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, dient u:
- De stekker uit het stopcontact te trekken.
- De kabel en de stekker door te snijden en deze
weg te gooien.
- Het deurslot te verwijderen.
Daardoor wordt voorkomen dat kinderen zichzelf of
andere kinderen kunnen opsluiten in het apparaat,
waardoor een levensgevaarlijke situatie kan
onstaan.
15
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 16
Wat te doen als...?
BELANGRIJK!
De afwasautomaat start niet of stopt tijdens het in gebruik nemen.
Bepaalde problemen worden veroorzaakt door een tekort aan onderhoud of onoplettendheid. Deze
problemen kunnen worden opgelost met behulp van de aanwijzingen die beschreven staan in de tabel,
zonder dat u hiervoor de hulp hoeft in te roepen van een monteur.
Schakel de afwasautomaat uit, open de deur en voer de volgende handelingen uit.
Alarm / Storing Mogelijke oorzaak
De afwasautomaat neemt geen
water op.
- voortdurend knipperen van het
indicatielampje starten/annuleren
- 1 knippersignaal van het
indicatielampje “einde programma”
Het afwasautomaat voert geen water af.
- voortdurend knipperen van het
indicatielampje starten/annuleren
- 2 knippersignalen van het
indicatielampje “einde programma”
De afwasautomaat start niet.
Oplossing
The water tap is blocked or furred
Waterkraan verstopt of verkalkt
Clean the water tap.
Waterkraan schoonmaken.
Waterkraan is dicht.
The filter (where present) in the.
threaded hose fitting at the water
Verstopte of vuile zeef (indien aanwezig) van de watertoevoerslang
The water inlet hose has not been
correctly laid or it is bent or
Watertoevoerslang niet goed geïnstalleerd of geknikt
Waterkraan opendraaien.
Clean the filter in the.
threaded hose fitting.
Zeef van de watertoevoerslang controleren
Check the water inlet hose
connection.
Installatie van de watertoevoerslang controleren
Afvoer verstopt.
Afvoer ontstoppen.
The water drain hose has not been
correctly laid or it is bent or
Waterafvoerslang niet goed geïnstalleerd of geknikt
Check the water drain hose
connection.
Installatie van de waterafvoerslang
controleren
The dishwasher door has not been
De deur van de afwasautomaat is niet goed dicht
Close the door
Deur sluiten
De stekker zit niet in het stopcontact.
Stekker in het stopcontact steken
De zekering in de zekeringskast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
Als u de aangegeven controles heeft uitgevoerd; sluit dan de deur van de afwasautomaat, schakel de
afwasautomaat in en druk op de toets starten/annulerenl. Het programma wordt hervat waar het werd
onderbroken. Als er opnieuw een alarmmelding verschijnt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Stel u in verbinding met de service-afdeling als de machine een alarmmelding geeft die niet in de
bovenstaande tabel beschreven is.
16
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 17
Als de afwasresultaten niet bevredigend zijn
Het serviesgoed is niet
schoon
U heeft geen geschikt afwasprogramma gekozen.
Het serviesgoed is verkeerd gerangschikt en het water heeft niet alle delen
ervan kunnen bereiken. De korven moeten niet te vol beladen worden.
● De sproeiarmen kunnen niet ronddraaien, omdat ze worden belemmerd
door verkeerd gerangschikt serviesgoed.
● De bodemzeven zijn vuil of verkeerd geplaast.
● Er is geen of te weinig afwasmiddel gebruikt.
● Als het serviesgoed kalkvlekken vertoont, dan is het zoutreservoir leeg
of de waterontharder van de afwasautomaat is niet goed ingesteld.
● De waterafvoerslang is niet goed geïnstalleerd.
● De dop van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
●
●
●
Er is geen glansmiddel gerbruikt.
Het glansmiddelreservoir is leeg.
Het serviesgoed vertoont
strepen, doffe vlekken of
een blauwe waas
●
Stel de dosering van het glansmiddel lager in.
Het serviesgoed vertoont
waterkringen
●
Stel de dosering van het glansmiddel hoger in.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem contact op met de fabrikant
van het afwasmiddel.
Het servies is nat en dof
●
●
Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf
opsporen en verhelpen, neem dan contact op net
onze service-afdeling. Houd het merk, het model
(Mod.), het productnummer (PNC) en het
serienummer (S.N.) van uw apparaat bij de hand; de
service-afdeling zal u erom vragen.
Deze informatie treft u aan op het typeplaatje aan
de binnenkant van de deur van de afwasautomaat
(zie afbeelding).
Om deze nummers snel bij de hand te hebben,
raden wij u aan ze hieronder in te vullen:
Modelnummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 18
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte
60 cm
85 cm
61 cm
Elektrische aansluiting
Lichtspanning/frequentie
-Aansluitwaarde- Zekering
Waterleidingdruk
De nominale aansluitgegevens staan vermeldt op het typeplaatje aan
de binnenkant van de deur.
Minimum
Maximum
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
Capaciteit
12 couverts
Max. gewicht
41 Kg
Geluidsniveau
53 dB(A)
Verbruikswaarden
De vermelde verbruikswaarden gelden als richtlijn,
omdat ze afhankelijk zijn van de temperatuur en de
druk van het leidingwater, de spanning van het
elektriciteitsnet en de hoeveelheid serviesgoed.
Programma
Programmaduur
(minuten)
Waterverbruik
(kWh)
(liters)
Intensief 70°C
85 - 95
1,7 - 1,9
23 - 25
Normaal 65°C
108 - 118
1,7 - 1,8
24 - 26
30 min. 65°C
25 - 30
0,7 - 0,8
8
150
1,05
18
12
< 0,1
4
Eco 50°C
(Testprogramma voor
testinstituten)
Voorspoelen
18
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 19
Toelichtingen voor testinstituten
De test volgens EN 60704 moet worden
uitgevoerd bij een volledige belading van het
apparaat en het gebruik van het
vergelijkingsprogramma
(zie “Verbruikswaarden”).
De test volgens EN 50242 moet uitgevoerd
worden als het zoutreservoir gevuld is met zout
en het glansmiddelreservoir gevuld is met
glansmiddel en het vergelijkingsprogramma
wordt uitgevoerd (zie “Verbruikswaarden”).
Volledige belading:
12 standaard couverts
Vereiste hoeveelheid afwasmiddel:
5 g + 25 g (Type B)
Instelling glansmiddel:
stand 4 (Type III)
Bovenste korf
Kopjesrekken: stand A
Bestekmandje
Onderste korf
Installatie
WAARSCHUWING!
Het apparaat mag alleen door een erkend
elektro-installateur worden aangesloten.
Watertoevoer
WAARSCHUWING!
De afwasautomaat mag niet worden
aangesloten op waterverwarmers of boilers. De
afwasautomaat mag op warm water tot
maximaal 60° worden aangesloten. Wij
adviseren u echter het apparaat aan te sluiten
op een koude watertoevoer.
WAARSCHUWING!
Alleen gebruiken voor het aansluiten op
hoofdwaterleidingen, nieuwe slangenset: de
oude slangenset wordt niet meer gebruikt.
19
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 20
OP GELET!
Als de machine wordt aangesloten op nieuwe of lange tijd ongebruikte leidingen, dan is het raadzaam om het
water een paar minuten te laten stromen voordat u de watertoevoerslang aansluit op de machine.
Toevoerslang
Sluit de toevoerslang aan op een waterkraan met
een externe schroefdraad van 3/4” .
De toevoerslang naar links of rechts worden
gedraaid, om de installatie te vergemakkelijken.
De borgmoer moet goed aangedraaid zijn, om
waterlekkages te voorkomen.
Afvoerslang
- Sluit de afvoerslang aan op de gootsteen (afvoer).
Zet de slang vast met een slangklem.
- Vereiste hoogte: 30 tot 100 cm vanaf de onderkant
van de afwasautomaat.
- Als u een verlengslang gebruikt mag de totale
lengte hiervan niet langer dan 4 meter zijn. Ook de
binnendiameter van de koppelingen die u gebruikt
voor de aansluitingen op de afvoerpijp mag niet
kleiner zijn dan de diameter van de meegeleverde
slang.
De slangen mogen niet
geknikt of samengedrukt
zijn!
Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
●
De veiligheidsnormen vereisen dat het apparaat
geaard is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade of letsel, ontstaan door het niet opvolgen
van deze veiligheidsvoorschriften.
20
●
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, dient u er voor te zorgen dat de
nominale spanning en het type toevoer die op het
plaatje staan, overeenkomen met de
spanningstoevoer en waarden van de plaats waar
het apparaat geïnstalleerd moet worden. De
zekeringswaarde treft u ook op het typeplaatje.
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 21
●
Steek de hoofdstekker altijd correct in het
hiervoor bestemde geaarde stopcontact.
●
Meervoudige stekkers, aansluitingen en externe
kabels mogen niet worden gebruikt. Hierdoor zou
brandgevaar kunnen ontstaan door oververhitting.
●
Vervang indien nodig de bedrading van het
stopcontact en of het stopcontact zelf. Als de
elektrische kabel vervangen moet worden, dient u
contact op te nemen de plaatselijke serviceafdeling.
●
Vervang indien nodig de bedrading van het
stopcontact en of het stopcontact zelf. Als de
elektrische kabel vervangen moet worden, dient u
contact op te nemen de plaatselijke serviceafdeling.
●
De stekker moet toegankelijk zijn nadat het
apparaat is geïnstalleerd.
●
Trek nooit aan de kabel van het apparaat om de
stekker eruit te trekken. Trek altijd aan de stekker.
Onder een aanrecht bevestigen
Door het verwijderen van het bovenblad van de
afwasautomaat, kunt u het apparaat onder een
aanrecht plaatsen, in de buurt van een afvoer.
Draai de twee
schroeven aan de
achterkant los
Zorg er voor, als het appraat ooit gerepareerd moet
worden, dat het apparaat gemakkelijk toegankelijk is
voor de servicemonteur, nadat u het heeft
geïnstalleerd.
Duw het bovenblad
ongeveer 1 cm naar
achteren
Haal het bovenblad aan
de voorkant eraf.
Controleer of de
afwasautomaat
horizontaal is afgesteld.
Als dit niet het geval is,
stel dan de verstelbare
voetjes van het apparaat
af, zodat het apparaat
perfect horizontaal staat.
Horizontaal afstellen
Het goed horizontaal afstellen van het apparaat is
van belang om er voor te zorgen dat de deur correct
en goed afsluit.
Als het apparaat correct is afgesteld, zal de deur
niets raken.
21
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 22
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de
hieronder genoemde landen gedurende de in het bij
het apparaat behorende garantiebewijs genoemde
periode of anderszins bij de wet gegarandeerd.
Als u van een van deze landen verhuist naar een
ander van de hieronder genoemde landen, verhuist
de garantie op het apparaat met u mee. De
volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum
van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond door
overlegging van een geldig, door de verkoper van
het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde
periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en
onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land
van vestiging op dit specifieke model of deze
specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt
dus voor de oorspronkelijke koper van het
apparaat en kan niet worden overgedragen op een
andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de door Electrolux
afgegeven instructies en wordt alleen in huis
gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet
gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in
overeenstemming met alle relevante voorschriften
die in uw nieuwe land van vestiging van kracht
zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten
geen van de aan u bij de wet verleende rechten
aan.
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
France
Great Britain
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
22
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 23
Österreich
Polska
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Romania
Schweiz/Suisse/Svizzera
Slovenija
Slovensko
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
Q35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
23
156999220NL.qxp
11/28/2005
2:01 PM
Pagina 24
From the Electrolux Group. The World’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55
million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn
mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
156999220
12/05
Wijzigingen voorbehouden
Download PDF

advertising