Zanussi | ZDF211 | User manual | ZANUSSI ZDF211 Uživatelský manuál

156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 1
Návod k použití
Myčka
ZDF 211
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 2
Obsah
Bezpečnostní upozornění - - - - - - - -3
Ovladače a jejich funkce - - - - - - - -4
Tabulka programů - - - - - - - - - - - - -6
Před prvním použitím - - - - - - - - - -6
Nastavení změkčovače vody - - - - -7
Doplnění speciální soli
- - - - - - - - -9
Doplnění leštidla - - - - - - - - - - - - - -9
Seřízení dávkování leštidla - - - - - -10
Vkládání nádobí a příborů - - - - - -10
Použití mycího prostředku - - - - - -12
Vyjmutí nádobí - - - - - - - - - - - - - -13
Čištění a údržba - - - - - - - - - - - - - 13
Vztah k životnímu prostředí - - - - - 15
Spotřebič nefunguje - - - - - - - - - - 16
Technické údaje - - - - - - - - - - - - - 18
Údaje o spotřebě - - - - - - - - - - - - 18
Poznámky pro zkušebny - - - - - - - 18
Instalace- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Záruční podmínky - - - - - - - - - - - - 21
Evropská Záruka- - - - - - - - - - - - - 22
2
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 3
Bezpečnostní upozornění
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu myčky si před její instalací a prvním použitím
pozorně přečtěte tento návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před
nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat
tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a přesvědčte se, že zůstanou u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na
jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
●
●
●
●
●
●
●
●
Toto myčka je určena k mytí domácího
nádobí vhodného pro mytí v myčce.
V myčce nepoužívejte žádná
rozpouštědla. Mohla by způsobit výbuch.
Nože a další náčiní s ostrými špičkami
vkládejte do košíčku na příbory špičkou
dolů, nebo je položte vodorovně do
horního koše.
Používejte jen prostředky (mycí
prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro
myčky.
Pokud je myčka v provozu, neotvírejte
dveře, mohla by uniknout horká pára.
Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte
z myčky žádné nádobí.
Po použití odpojte myčku od zdroje
napájení a vypněte přívod vody.
Pokud by bylo zapotřebí spotřebič
opravit, obraťte se na autorizovaného
servisního technika, který by měl použít
výhradně originální náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní
informace
●
●
Mycí prostředky mohou způsobit
chemické popálení očí, úst a hrdla. Může
dojít k ohrožení života! Dodržujte
bezpečnostní pokyny výrobce mycího
prostředku do myčky.
Voda v myčce není určena k pití. Mohou
v ní být zbytky mycího prostředku.
●
●
Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky vždy
zavřené, s výjimkou vkládání nebo
vyjímání nádobí. Tímto způsobem
zabraníte tomu, aby přes dveře někdo
zakopl a zranil se.
Na dveře myčky si nesedejte, ani si na
ně nestoupejte.
Dětská pojistka
●
●
●
●
Tento spotřebič smí používat pouze
dospělé osoby. Děti by neměly používat
myčku bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
Všechny mycí prostředky uložte na
bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte
dětem, aby se k nim přibližovaly.
Instalace
●
●
●
●
Zkontrolujte, zda během dopravy
nedošlo k poškození myčky. Poškozený
spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka
poškozená, obraťte se na dodavatele.
Všechny obaly je nutné před použitím
myčky odstranit.
Elektrickou a vodovodní instalaci, které
jsou nezbytné k zapojení této myčky smí
provádět pouze kvalifikovaná osoba s
příslušným oprávněním.
Z bezpečnostních důvodů je nebezpečné
měnit technické parametry, nebo
jakýmkoli jiným způsobem spotřebič
upravovat.
3
156999250CS .qxp
●
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 4
●
Nikdy myčku používejte, pokud jsou
elektrické připojení nebo vodovodní
hadice poškozené; nebo v případě
takového poškození ovládacího panelu,
pracovní desky nebo podstavce, kdy je
vnitřek spotřebiče volně přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko,
abyste se nevystavovali nebezpečí.
Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat,
abyste nepoškodili vodovodní a
elektrické komponenty.
UPOZORNĚNÍ!
U elektrické a vodovodní přípojky se
pečlivě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
Ovladače a jejich funkce
ODLOŽENÝ START
tlačítko
PROGRAMOVÝ VOLIČ
a VYPÍNAČ ZAP/VYP
PROGRAMOVÝ
VOLIČ a
Vypínač ZAP/VYP
4
●
●
START/ZRUŠIT
tlačítko
KONEC
PROGRAMU
kontrolka
DOPLNĚNÍ SOLI
kontrolka
jestliže je v této poloze, je myčka vypnutá (odpovídající
kontrolka nesvítí)
jestliže je ukazatel na ovladači na programu, je myčka
zapnutá a je zvolený program (odpovídající kontrolka svítí).
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
●
Pagina 5
Spuštění mycího programu:
1. Zvolte mycí program.
2. Stiskněte tlačítko START/ZRUŠIT
(odpovídající kontrolka svítí).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
START/ZRUŠIT tlačítko
Chcete-li změnit volbu programu po jeho spuštění je nutné
probíhající mycí program zrušit.
● Zrušení probíhajícího mycího programu:
1. Stiskněte a podržte tlačítko START/ZRUŠIT, až příslušná
kontrolka zhasne.
2. Uvolněte tlačítko START/ZRUŠIT.
3. Otočte programovým voličem do polohy VYP, nebo zvolte
nový mycí program (zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek).
KONEC
PROGRAMU
kontrolka
Rozsvítí se po skončení programu. Vypněte myčku otočením
programového voliče do polohy Vyp. Kontrolka Zap/Vyp
zhasne.
Má také doplňkové funkce vizuální signalizace jako:
-nastavení změkčovače vody;
-spuštění poplachu z důvodu poruchy myčky.
DOPLNĚNÍ
SOLI kontrolka
Rozsvítí se, je-li nutné doplnit speciální sůl.
Může svítit ještě několik hodin po doplnění soli.
Tato funkce umožňuje odložit spuštění programu o 3 hodiny.
ODLOŽENÝ
START tlačítko
Po nastavení mycího programu stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ
START. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Stiskněte tlačítko START/ZRUŠIT a automaticky se začne
odpočítávat čas odloženého startu.
Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí
program. Kontrolka ODLOŽENÝ START zhasne.
Zrušení probíhajícího ODLOŽENÉHO STARTU:
stiskněte a podržte tlačítko START/ZRUŠIT, až zhasnou
kontrolky START/ZRUŠIT a ODLOŽENÝ START.
Chcete-li spustit mycí program, stiskněte tlačítko
START/ZRUŠIT.
5
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 6
Tabulka programů
Program
Použití
Průběh
programu
Intenzivní 70°C
Velmi znečištěné.
Nádobí, příbory, hrnce a pánve
Předmytí - hlavní mytí 2
průběžné oplachy závěrečný oplach - sušení
Normálně znečištěné.
Nádobí a příbory
Předmytí - hlavní mytí 2
průběžné oplachy závěrečný oplach - sušení
Čerstvě znečištěné.
Nádobí a příbory.
Hlavní mytí závěrečný oplach
Normálně znečištěné.
Nádobí a příbory
Předmytí - hlavní mytí 1
průběžný oplach závěrečný oplach - sušení
Jakékoli.
Částečná náplň (k pozdějšímu
doplnění). Tento program
nevyžaduje použití mycího
prostředku.
Předmytí
A
Normální 65°C
B
30 min. 65°C
C
Eko 50°
D
Opláchnutí a pozdržení
E
Před prvním použitím
Při odděleném použití speciální soli,
leštidla a mycího prostředku:
- nastavte měkčovač vody
- přidejte speciální sůl
- doplňte leštidlo
Používáte-li tablety, které obsahují
leštidlo a mycí prostředek:
není nutné doplnit leštidlo.
- nastavte měkčovač vody
- přidejte speciální sůl
6
Používáte-li tablety, které obsahují
leštidlo, mycí prostředek, sůl a další
přísady:
není nutné doplnit sůl ani leštidlo.
1. Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí
prostředky vhodné pro vaši tvrdost vody.
Řiďte se pokyny výrobce.
- nastavte tvrdosti vody na stupeň 1.
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 7
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Jestliže nejste spokojeni se sušením,
doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
2. Nastavit dávkování leštidla do polohy 2.
Pokud se opět rozhodnete používat
oddělené mycí prostředky, postupujte takto:
- Doplňte zásobník na sůl a leštidlo.
- Seřiďte nastavení tvrdosti vody na
nejvyšší seřízení a proveďte 1 normální
mycí program bez vloženého nádobí.
- Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
- Seřiďte dávkování leštidla.
Nastavení změkčovače vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody,
který je určen k odstranění minerálů a solí
z přiváděné vody, protože by mohly mít
škodlivé nebo nežadoucí účinky na provoz
spotřebiče.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Změkčovač vody musí být nastaven oběma
způsoby: ručně i elektronicky.
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u
místního vodárenského podniku.
v °dH
1)
Tvrdost vody
v mmol/l
2)
Rozsah
Seřízení nastavení tvrdosti vody
ručně
elektronicky
51 - 70
9,0 - 12,5
IV
2
stupeň 10
43 - 50
7,6 - 8,9
IV
2
stupeň 9
37 - 42
6,5 - 7,5
IV
2
stupeň 8
29 - 36
5,1 - 6,4
IV
2
stupeň 7
23 - 28
4,0 - 5,0
IV
2
stupeň 6
19 - 22
3,3 - 3,9
III
2
stupeň 5
15 - 18
2,6 - 3,2
III
1
stupeň 4
11 - 14
1,9 - 2,5
II
1
stupeň 3
4 - 10
<4
0,7 - 1,8
< 0,7
I/II
I
1
1
stupeň 2
stupeň 1
sůl není nutná
1) (°dH) Německé stupně, měření tvrdosti vody.
2) (mmol/l) milimol na 1 litr, mezinárodní jednotka pro tvrdost vody
7
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 8
Ruční nastavení změkčovače vody (viz tabulka)
Změkčovač vody byl ve výrobě
nastaven do polohy 2.
Nastavte přepínač
do polohy 1 nebo 2.
Elektronické nastavení změkčovače vody (viz tabulka)
Změkčovač vody byl ve výrobě nastaven do polohy 5.
Myčka musí být
vypnutá.
Stiskněte a podržte tlačítko START/ZRUŠIT
a otočte VOLIČEM PROGRAMŮ doprava
na první program. Držte tlačítko stisknuté,
dokud nezačnou kontrolky VOLIČE
PROGRAMU a START/ZRUŠIT blikat.
Uvolněte tlačítko.
Začne blikat
kontrolka KONEC
PROGRAMU. Počet
blikání odpovídá
právě nastavenému
stupni.
Příklad:
KONEC
PROGRAMU
zabliká 5 x.
Blikání se opakuje
každých 5 vteřin.
Stupeň změníte
stisknutím tlačítka
START/ZRUŠIT. Po
každém stisknutí
tlačítka se stupeň
zvyšuje o 1. (Stupeň
1 následuje po
stupni 10).
K uložení nastavení
otočte
PROGRAMOVÝM
VOLIČEM do
polohy VYP.
8
Kontrolka KONEC
PROGRAMU
signalizuje nové
nastavení.
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 9
Doplnění speciální soli
POZOR!
Používejte jen speciální sůl vhodnou pro myčky.
Odšroubujte
uzávěr.
Pouze před
prvním doplněním
soli naplňte
zásobník vodou.
Pomocí přiložené
nálevky doplňte sůl,
až se zásobník
úplně zaplní.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Okamžitě spusťte úplný program.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Zásobník na sůl vyžaduje pravidelné
doplňování.
Odstraňte veškerou
rozsypanou sůl.
Uzávěr vraťte zpět
a utáhněte ho
doprava, až se s
cvaknutím zastaví.
Doplnění leštidla
Otevřete víčko.
Doplňte leštidlo.
Maximální stupeň
doplnění je
označen značkou
“max”.
Rozlité leštidlo
pečlivě setřete.
Zavřete víčko a
stiskněte, až
zapadne.
9
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 10
POZOR!
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny
(např. čisticí prostředky pro myčky, tekuté mycí
prostředky). Poškodili byste tím myčku.
Hladinu leštidla
doplňte, jakmile
ukazatel (B) zesvětlá.
Seřízení dávkování leštidla
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí kapky vody nebo
vápencové skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí bělavé šmouhy, nebo je na
skleněném nádobí nebo ostří nožů
namodralý film.
Otevřete víčko.
Nastavte stupeň
Zavřete víčko a
dávkování. (Dávka byla stiskněte, až zapadne.
ve výrobě nastavena do
polohy 4.)
Vkládání nádobí a příborů
●
Následující předměty nejsou vhodné k mytí
v myčce:
- Příbory s dřevěnými, rohovinovými,
porcelánovými nebo perleťovými držadly.
- Plastové předměty, které nejsou odolné
vůči vyšší teplotě.
- Starší příbory s lepenými díly, které
nejsou odolné vůči vyšší teplotě.
- Tmelené příbory nebo talíře.
- Měděné nebo cínové předměty.
10
- Olovnatý křišťál.
- Ocelové předměty podléhající korozi.
- Dřevěné mísy.
- Předměty ze syntetických vláken.
156999250CS .qxp
●
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 11
Při vkládání nádobí do myčky dodržujte
následující pokyny:
- Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a
nečistoty.
- Připálené zbytky jídel v nádobách nechte
změknout.
- Duté nádobí jako šálky, sklenice, pánve
apod. vkládejte otvorem dolů, aby se voda
nemohla zachycovat v nádobí nebo v
hlubokém dně.
- Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo
se navzájem zakrývat.
- Sklenice se nesmí dotýkat, aby se
nepoškodily.
Vkládání příborů.
K lepšímu uložení
příborů
doporučujeme
používat mřížku na
příbory (pokud to
velikost příborů
dovolí).
Naplnění horního koše
Lehké kousky
(plastové mísy apod.)
vkládejte do horního
koše tak, aby se
nemohly posunout.
Nože a další náčiní s
ostrými špičkami
nebo hranami
vkládejte držadly
nahoru.
Hrozí nebezpečí
úrazu!
Chcete-li mýt vysoké
kusy nádobí, můžete
držáky šálků vyklopit
nahoru.
- Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
● Na plastovém nádobí a hrncích s
teflonem se mohou zachycovat vodní
kapky; toto nádobí neschne tak dobře
jako porcelánové a ocelové nádobí.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
Naplnění dolního koše.
Servírovací podnosy a velké poklice lze
naskládat po stranách koše.
V případě vložení talířů do horního koše:
začněte je zakládat odzadu, naklánějte je
lehce dopředu a do blízkosti dveří je už
nedávejte.
11
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 12
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete mýt velké
kusy nádobí, nastavte
horní koš do vyšší polohy
a pak je vložte do dolního
koše.
Maximální výška nádobí v:
horním koši
dolním koši
Se zdviženým horním košem
20 cm
31 cm
Se sníženým horním košem
24 cm
27 cm
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Jestliže je koš ve vyšší poloze, nemůžete
použít držáky na šálky.
Vysuňte přední
zarážky (A) horního
koše ven a vyjměte
koš.
Zasuňte koš do
vyšší polohy a
zarážky (A) vraťte
do původní polohy.
Použití mycího prostředku
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Používejte jen mycí prostředky vhodné pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení.
Otevřete víčko.
12
Do přihrádky A
nasypte mycí
prostředek.
Dodržujte
dávkování.
156999250CS .qxp
11/28/2005
U programů s
předmytím přidejte
mycí prostředek i
do přihrádky B.
2:12 PM
Pagina 13
Při použití mycích
tablet:
mycí tablety vložte
do přihrádky A.
Zavřete víčko.
Vyjmutí nádobí
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
●
Otevřete dveře myčky, nechte je
pootevřené, počkejte několik minut a
teprve potom talíře vyjměte: Horké nádobí
je náchylnější k rozbití. Tímto způsobem
vychladne a lépe se vysuší.
Nejprve vykliďte dolní koš a teprve
potom horní; zabráníte tak kapání vody z
horního koše na nádobí v dolním koši.
●
Strany a dveře myčky mohou být vlhké,
protože nerezový povrch může být
chladnější než nádobí.
Čištění a údržba
Čištění filtrů
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů.
Nesprávné umístění a sestavení filtrů má za následek nedostatečné umytí nádobí.
Myčka musí být
vypnutá.
Vyčistěte filtry A, B
a C důkladně pod
tekoucí vodou.
Otočte držadlem o
1/4 a doleva a
vyjměte filtry B a C.
13
156999250CS .qxp
11/28/2005
Vyjměte filtr A ze
dna mycího
prostoru.
2:12 PM
Pagina 14
Nasaďte filtr A zpět
do dna mycího
prostoru a
zkontrolujte, že
dokonale zapadl
pod dvě vodítka D.
Zasuňte filtry zpět
otočením držadla
do zarážky.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
NIKDY se nepokoušejte odstranit
ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích
ramenech zanesou nečistotami,
odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
Opatření proti vlivu mrazu
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel
otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Je-li
to nutné, používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nikdy nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drátěnky
nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen
apod. ...). Těsnění kolem dveří, zásobníky
na mycí prostředek a leštidlo čistěte
pravidelně vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce
65°C mycí program bez nádobí, ale s
mycím prostředkem.
Myčku neumísťujte v místnosti, kde
teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze
zvolit jiné umístění, vykliďte myčku,
zavřete dveře, odpojte přívodní hadici a
vylijte z ní vodu.
Při delším nepoužití myčky
Nebudete-li myčku používat po delší
dobu, doporučujeme postupovat takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze
zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
14
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování
apod....):
1. Odpojte ji o sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
5. Myčku přepravujte pouze ve svislé
poloze, jinak by mohla vytéct slaná
voda.
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 15
Vztah k životnímu prostředí
Obalový materiál
Starý spotřebič
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové
díly jsou označeny značkami, např.
>PE<, >PS<, apod. Zlikvidujte prosím
veškerý obalový materiál ve vhodném
kontejneru ve sběrném dvoře v místě
svého bydliště.
Symbol
na výrobku nebo jeho
balení udává, že tento výrobek nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnejší informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud už spotřebič nechcete používat:
- Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte
ho.
- Odstraňte dveřní západku.
Zabráníte tak tomu, aby se děti ve
spotřebiči uvěznily, což by mohlo
ohrozit jejich život.
15
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 16
Spotřebič nefunguje
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí.
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a
můžete je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez volání do servisu.
Vypněte myčku, otevřete dveře a proveďte následující doporučená řešení.
Poruchový kód / porucha
Myčka se neplní vodou.
Možné příčiny
Řešení
Vodovodní kohout je
zablokovaný nebo zanesený.
Vyčistěte vodovodní
vodním kamenem.
Vodovodní kohout je zavřený.
Filtr (je-li nasazený) ve
spojce závitové hadice u vodovodního
- 1 bliknutí kontrolky “konec přívodníhu ventilu je zablokovaný.
programu”
Přívodní hadice není správně
položená, nebo je ohnutá či
přiskříplá.
Otevřete vodovodní kohout.
Vyčistěte filtr ve
spojce závitové hadice.
Myčka nevypouští.
Vyčistěte sifon.
- trvalé blikání kontrolky
start/zrušit
Sifon je zablokovaný.
- trvalé blikání kontrolky
start/zrušit
Vypouštěcí hadice není správně
položená, nebo je ohnutá či
- 2 bliknutí kontrolky “konec přiskříplá.
Zkontrolujte připojení přívodní
hadice.
Zkontrolujte připojení
vypouštěcí
hadice.
programu”
Nespustil se program.
Dveře myčky nejsou
správně zavřené.
Zavřete dveře.
Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku.
Je spálená pojistka v domácí
pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
Po provedení těchto kontrol zavřete dveře, zapněte myčku a stiskněte tlačítko start/zrušit.
Program se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se porucha nebo
poruchový kód objeví znovu, obraťte se na místní servisní středisko.
V případě jiných kombinací poruchových kódů, než jsou popsané ve výše uvedené
tabulce, se prosím obraťte na místní servisní středisko.
16
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 17
Neuspokojivé výsledky mytí
●
●
Zvolili jste nevhodný mycí program.
Nádobí bylo naskládáno tak, že voda se nedostala ke všem částem
jeho povrchu. Koše se nesmí přeplňovat.
Ostřikovací rameno se nemůže volně otáčet kvůli špatnému umístění
nádobí.
Filtry na dně mycího prostoru jsou špinavé nebo nesprávně
umístěné.
Přidali jste málo mycího prostředku, nebo žádný.
Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene; zásobník na sůl je
prázdný, nebo byl nastaven nesprávný stupeň změkčovače vody.
Nesprávné připojení vypouštěcí hadice.
Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
●
Nebylo použito leštidlo.
●
Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou
šmouhy, mléčné skvrny
nebo modravý potah.
●
Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle
zasychají vodní kapky.
●
Zvyšte dávkování leštidla.
Nádobí není čisté.
●
●
●
●
●
●
Nádobí je vlhké a matné.
●
Příčinou může být mycí prostředek, obraťte se na zákaznickou linku
výrobce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení
kontrol, zavolejte do místního servisního
střediska a uveďte model (Mod.), výrobní
číslo (PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku
umístěném na boční straně dveří myčky
(viz obrázek).
Abyste měli tato čísla vždy po ruce,
doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr.číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. číslo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 18
Technické údaje
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
60 cm
85 cm
61 cm
Připojení k elektrické síti
napětí -celkový výkon- pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém
štítku na vnitřní hraně dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
Mycí kapacita
12 jídelních souprav
Max. váha
41 kg
Hladina hluku
53 dB (A)
Údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě jsou pouze orientační,
závisí na tlaku a teplotě vody a také na
kolísání v dodávce proudu a na množství
nádobí.
Program
Délka programu
(minuty)
Energie
(kWh)
Voda
(litry)
Intenzivní 70°C
85 - 95
1,7 - 1,9
23 - 25
Normální 65°C
108 - 118
1,7 - 1,8
24 - 26
25 - 30
0,7 - 0,8
8
150
1,05
18
30 min. 65°C
Eko 50°
(Testovací program
pro zkušebny)
Opláchnutí a pozdržení
12
< 0,1
4
Poznámky pro zkušebny
Test podle EN 60704 musí být proveden s
myčkou plnou nádobí a s použitím
testovacího programu (viz “Údaje o
spotřebě”).
18
Test podle EN 50242 musí být proveden po
naplnění zásobníku na sůl a dávkovače
leštidla a s použitím testovacího programu
(viz “Údaje o spotřebě”).
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 19
Plná náplň:
12 standardních jídelních souprav
Množství mycího prostředku:
5 g + 25 g (typ B)
Nastavení leštidla:
poloha 4 (typ III)
Horní koš
Držáky na šálky:
pozice A
Košíček na příbory
Dolní koš
Instalace
UPOZORNĚNÍ!
Elektrickou a vodovodní instalaci, které
jsou nezbytné k zapojení této myčky, smí
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
a/nebo instalatér nebo osoba s příslušným
oprávněním.
Vodovodní přípojka
UPOZORNĚNÍ!
Myčka se nesmí připojovat k otevřenému
zařízení na horkou vodu nebo průtokovému
ohřívači vody. Myčku je možné připojit k
horké (max. 60°) nebo studené vodě.
Nicméně doporučujeme připojení ke
studené vodě.
POZOR!
připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k
hadicím, které nebyly dlouho používané,
nechte vodu na několik minut před
připojením přívodní hadice odtéct.
UPOZORNĚNÍ!
Připojení k vodovodní síti proveďte pomocí
nové soupravy hadic: nepoužívejte znovu
již použitou soupravu.
19
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 20
Přívodní hadice
Přívodní hadici připojte ke kohoutu s
vnějším závitem 3/4”.
Přívodní hadici můžete otočit buď doleva,
nebo doprava podle instalace pomocí
pojistné matice.
Pojistná matice musí být správně
nasazena, aby nedocházelo k úniku
vody.
Vypouštěcí hadice
- Vypouštěcí hadici připojte k sifonu.
Zajistěte ji přiloženou hadicovou svorkou.
- Požadovaná výška: 30 až 100 cm nad
spodkem myčky.
- Použijete-li nástavec vypouštěcí hadice,
celková délka nesmí přesáhnout 4 metry.
Vnitřní průměr spojek použitých pro
přípojky k vodovodnímu odpadu nesmí
být menší než průměr přiložené hadice.
Zkontrolujte, zda
není hadice nikde
přehnutá, stisknutá
nebo zauzlená.
Připojení k elektrické síti
●
●
●
Uzemnění spotřebiče je podle zákona
povinné. Výrobce odmítá jakoukoli
odpovědnost za zranění osob nebo
poškození majetku vzniklé nedodržením
výše uvedených bezpečnostních
předpisů.
Před prvním použitím spotřebiče se
přesvědčte, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají
napájení v místě instalace spotřebiče.
Na typovém štítku naleznete i jmenovitý
výkon pojistky.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do
správně instalované zásuvky.
20
●
●
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky,
konektory ani prodlužovací kabely. Mohly
by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit domácí
síťovou zásuvku. Potřebujete-li vyměnit
přívodní kabel, obraťte se na místní
servisní středisko.
●
Po provedení instalace musí být zástrčka
přístupná.
●
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu
spotřebiče od sítě zatažením za kabel.
Vždy zatáhněte za zástrčku.
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 21
Instalace pod pracovní desku
Po odstranění vrchní desky myčky můžete
myčku instalovat pod výlevku nebo již
instalovanou pracovní desku.
Vyšroubujte dva šrouby
na zadní straně.
Uvědomte si, že spotřebič musí být i po
instalaci snadno přístupný pro technika pro
případ oprav.
Vrchní desku posuňte
asi o 1 cm.
Vpředu ji nadzdvihněte
a sejměte.
Zkontrolujte vyrovnání
myčky.
Není-li myčka vyrovnaná,
uvolněte nebo utáhněte
seřiditelné nožičky, dokud není
spotřebič dokonale vyrovnaný.
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro
správné zavření dveří a jejich utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný,
dveře nedrhnou o strany skříně.
Záruční podmínky
Česká republika
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek
je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli
(dále také jen "Kupující") a jen na výrobek
sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli
Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data
převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné,
včasné a řádné odstranění vady, popřípadě není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i
projevu) vady neúměrné - právo na výměnu
výrobku.
Pokud není takový postup možný, je Kupující
oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo
odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při
splnění všech zákonných předpokladů, a to
pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně
opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro
uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i
vždy provozován v souladu s návodem k
obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy
výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném
servisním středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku předloží platný
doklad o koupi.
21
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:12 PM
Pagina 22
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna
případná další práva ze Záruky) je kupující
povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném
servisním středisku. Zároveň musí
Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření existence reklamované vady, včetně
odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže)
výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním středisku
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí
oprávněnost reklamace a podle povahy vady
výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující
je povinen poskytnout Autorizovanému
servisnímu středisku součinnost potřebnou k
prokázání uplatněného práva na odstranění
vady, kověření existence reklamované vady i k
záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho
uplatnění práva na odstranění vady do
provedení záruční opravy Autorizovaným
servisním střediskem, avšak jen při splnění
podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované
servisní středisko povinno vydat Kupujícímu
čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží
k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním
zájmu před podpisem Opravního listu
zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu
pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou
odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku shora
uvedenou součinnost, je Kupující, povinen
nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné náklady,
které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek
platí pouze na území České republiky.
Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození
výrobku (včetně poškození způsobeného
poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných
náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.),
případný nedostatek jakosti nebo užitné
vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek
použitý nad rámec běžného používáni v
domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva
Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle
kogentních ustanovení zvláštních právních
předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při
prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam
Autorizovaných servisních středisek v České
republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a
Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na telefonu:
261126112, nebo na adrese provozovny
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service,
Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800160016.
Evropská Záruka
Česká republika
Na tento spotřebič se vztahuje záruka
společnosti Electrolux ve všech dále uvedených
zemích během období stanoveného v záruce
spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se
přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z
uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i
nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního
zakoupení spotřebiče, které je možné doložit
předložením platného dokladu o koupi
vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů, jako
platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento
určitý model řady spotřebičů.
22
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není přenosná
na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu
s pokyny vydanými společností Electrolux
a používá se pouze v domácnosti, tzn.
spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi
příslušnými platnými předpisy v nové zemi
pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás vztahují
podle zákona.
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:13 PM
Pagina 23
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
France
Great Britain
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
Romania
Schweiz/Suisse/Svizzera
Slovenija
Slovensko
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
Suomi
Sverige
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
Türkiye
Ðîññèÿ
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
+35 12 14 40 39 39
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
Q35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
23
156999250CS .qxp
11/28/2005
2:13 PM
Pagina 24
From the Electrolux Group. The World’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55
million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn
mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
156999250
12/05
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
Download PDF

advertising