Zanussi | ZDI121X | User manual | ZANUSSI ZDI121X Instrukcja obsługi

ZANUSSI ZDI121X Instrukcja obsługi
Instrukcja
obsługi
Zmywarka do
naczyń
ZDI 121
Dziękujemy za wybranie naszego
urządzenia
Życzymy Państwu dużo zadowolenia z nowego
urządzenia i mamy nadzieję, że kupując
kolejne urządzenia AGD będziecie pamiętać o
naszej marce.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją
dla użytkownika oraz o przechowywanie jej
przez cały okres użytkowania urządzenia.
Instrukcję należy przekazać ewentualnym
nowym właścicielom urządzenia.
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Programy zmywania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Stosowanie detergentu _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki _ _ _ _ 16
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ 16
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Ustawić zmiękczacz wody _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje
prawidłowo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Wsypywanie soli do zmywarki _ _ _ _ _ _ 10
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Wlewanie płynu nabłyszczającego _ _ _ 11
Wartości poboru _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających
testy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Wkładanie sztućców i naczyń _ _ _ _ _ _ 12
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia
przed instalacją i pierwszym użyciem należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy zmywarki
powinni poznać zasady bezpiecznej obsługi
urządzenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas używania
zmywarki oraz przekazanie jej, w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia, kolejnemu
użytkownikowi.
• Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia
może wykonywać wyłącznie uprawniony
technik z autoryzowanego zakładu
serwisowego. Stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować
samodzielnie naprawiać urządzenia. Wykonywanie napraw przez osoby
niewykwalifikowane może być przyczyną
obrażeń ciała i poważnych usterek urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym
zakładem serwisowym. Stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
Prawidłowe użycie
Bezpieczeństwo
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie do mycia naczyń i przyborów kuchennych odpowiednich do umieszczenia w zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników. ponieważ mogą one spowodować wybuch.
• Noże oraz inne ostre przedmioty należy
wkładać do koszyka na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub układać poziomo w
koszu górnym.
• Należy używać produktów (detergentów,
soli oraz płynu nabłyszczającego) przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.
• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w
trakcie pracy. Grozi to wydostaniem się na
zewnątrz gorącej pary.
• Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyń
przed zakończeniem cyklu mycia.
• Po zakończeniu mycia należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i zakręcić zawór wodny.
• Detergenty używane w zmywarkach mogą
powodować chemiczne oparzenia oczu, ust
i gardła. Mogą stanowić zagrożenie dla życia! Należy przestrzegać wskazówek producentów detergentów dotyczących ich
bezpiecznego używania.
• Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
W zmywarce mogą pozostawać resztki
detergentu.
• Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze
zamknięte, za wyjątkiem momentu wkładania lub wyjmowania naczyń. Pozwala to
uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się o
otwarte drzwiczki i doznania obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych
drzwiczkach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby
dorosłe. Nie zezwalać dzieciom na obsługiwanie zmywarki bez nadzoru.
3
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu
zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy zmywarka
nie została uszkodzona w czasie transportu.
Zabrania się podłączania uszkodzonego
urządzenia do zasilania. Jeśli zmywarka jest
uszkodzona, należy skontaktować się z
dostawcą.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji należy
zdjąć opakowanie.
• Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne
wymagane w celu instalacji zmywarki muszą
być wykonywane przez wykwalifikowaną
oraz kompetentną osobę.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli
przewód elektryczny, węże; panel sterujący,
blat roboczy lub obszar cokołu są
uszkodzone w taki sposób, że wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontaktować się z lokalnym zakładem serwisowym,
aby uniknąć uszkodzeń.
• Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicznych oraz elektrycznych, nie należy nawiercać ścianek bocznych urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Podłączenie elektryczne i hydrauliczne należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.
Panel sterowania
4
5
1
4
2 3
1.
2.
3.
4.
5.
Pokrętło wyboru programów i wyłącznik Zał/Wył
Przycisk Start/Anuluj
Przycisk Opóźniony start
Kontrolki wskaźnikowe
Kontrolka wyboru programu
Pokrętło wyboru programów i włącznik Zał/Wył
• W tym położeniu urządzenie jest wyłączone
(odpowiednia kontrolka nie świeci się),
• Kiedy oznaczenie na pokrętle odpowiada
programowi, urządzenie zostaje włączone i zostaje
wybrany program (świeci się kontrolka wyboru
programu)
Przycisk Start/Anuluj
• Uruchamianie programu zmywania:
1. Ustawić program zmywania.
2. Nacisnąć przycisk start/anuluj (zapali się odpowiednia kontrolka).
WAŻNE!
Gdy program jest już włączony, aby zmienić wybrane
ustawienia, należy anulować bieżący program zmywania.
• Anulowanie bieżącego programu zmywania:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Anuluj,
aż zgaśnie odpowiednia kontrolka.
2. Zwolnić przycisk Start/Anuluj.
3. Obrócić pokrętło wyboru programów do położenia Wył. lub wybrać nowy program zmywania
(sprawdzić, czy w dozowniku znajduje się detergent).
5
Przycisk opóźnienia uruchomienia
Ta opcja pozwala na opóźnienie uruchomienia
programu zmywania w zakresie do 3 godzin.
Po ustawieniu czasu zmywania, nacisnąć przycisk
opóźnionego uruchomienia. Zapali się odpowiednia
kontrolka.
Nacisnąć przycisk Start/Anuluj. Automatycznie rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia zmywarki.
Po zakończeniu odliczania program zmywania
uruchomi się automatycznie. Wyłączy się kontrolka
opóźnionego startu.
Anulowanie trwającego opóźnienia uruchomienia: nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Anuluj,
dopóki kontrolki Start/Anuluj oraz opóźnionego startu.
Aby rozpocząć program zmywania, nacisnąć przycisk
Start/Anuluj.
Kontrolka wyboru programu
Zapala się po wybraniu programu zmywania
Kontrolki wskaźnikowe
Kontrolka zmywania
Pali się w czasie trwania programu zmywania i płukania.
Wskaźnik suszenia
Pali się w czasie trwania programu suszenia.
Kontrolka końca programu
Zapala się, gdy skończy się program zmywania. Aby
wyłączyć zmywarkę, należy obrócić pokrętło wyboru
programów do położenia Wył. Kontrolka Zał/Wył zgaśnie.
Dodatkowo wskazuje również:
– ustawienie zmiękczacza wody,
– zadziałanie alarmu nieprawidłowej pracy urządzenia.
Kontrolka Napełnienia soli
Zapala się w momencie, gdy należy uzupełnić
specjalną sól.
Może pozostać włączona przez kilka godzin po uzupełnieniu soli.
6
Programy zmywania
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj wsadu
Opis programu
Intensywny 70°
Bardzo zabrudzone
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Normalny 65°
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Pranie wstępne
Zmywanie zasadnicze
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Lekko zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie zasadnicze
Płukanie końcowe
BIO 50° 2)
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Płukanie i zatrzymanie
Dowolny.
Niepełny wsad (do uzupełnienia w ciągu dnia).
Szybki 65° na 30'1)
1 płukanie zimną wodą
(zapobiega przyklejaniu
się resztek jedzenia).
Program ten nie wymaga
stosowania detergentu.
1) Idealny do zmywania, gdy zmywarka została załadowana w połowie. Jest to program doskonale nadający się do codziennego
użytku. Został stworzony w celu spełnienia wymagań czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko standardowe, śniadaniowe
i obiadowe, naczynia i sztućce.
2) Program testowy, ośrodki przeprowadzające testy.
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
hydrauliczne zostały wykonane zgodne z instrukcją instalacji
• Wyjąć wszystkie opakowania z urządzenia
• Ustawić zmiękczanie wody
• Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a następnie wsypać sól do zmywarek
• Wlać płyn nabłyszczający
7
W przypadku używania
tabletek zawierających środek
nabłyszczający z detergentem:
nie ma potrzeby wlewać płynu
nabłyszczającego
– ustawić zmiękczanie wody
– dodać specjalnej soli (do zmywarek)
W przypadku używania
tabletek zawierających środek
nabłyszczający, detergent, sól
oraz inne dodatki:
nie ma potrzeby uzupełniać soli lub płynu
nabłyszczającego.
Sprawdzić, czy detergenty te są odpowiednie
do danej twardości wody. Przestrzegać instrukcji producenta.
– Ustawić poziom twardości wody na 1.
WAŻNE!
Jeśli wyniki suszenia nie są zadowalające,
zalecamy:
1. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
2. Ustawić dozowanie płynu
nabłyszczającego na poziom 2.
W przypadku chęci powrotu do oddzielnych
składników zmywających zalecamy:
– Napełnić dozowniki solą i płynem nabłyszczającym.
– Ustawić poziom twardości wody na najwyższy stopień i przeprowadzić 1 zwykły program zmywania bez wkładania naczyń.
– Wyregulować ustawienia twardości wody
odpowiednio do twardości na danym obszarze.
– Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Ustawić zmiękczacz wody
Zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania wody, dzięki któremu możliwe jest usuwanie minerałów i soli z wody doprowadzanej
do urządzenia, które mogą mieć szkodliwy lub
negatywny wpływ na działanie zmywarki.
Im wyższa zawartość minerałów i soli, tym
twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w skali przeliczeniowej, w stopniach
Twardość wody
8
niemieckich, stopniach francuskich lub w
mmol/l (milimolach na litr) (milimol na litr międzynarodowa jednostka twardości wody).
Zmiękczanie powinno być dopasowane do
stopnia twardości wody na danym obszarze. W
lokalnym zakładzie wodociągowym można
uzyskać informację na temat twardości wody.
Regulacja ustawienia twardości
wody
°dH
°TH
mmol/l
Ręczna
Elektroniczna
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
poziom 10
Stosowanie
soli
tak
Twardość wody
Regulacja ustawienia twardości
wody
Stosowanie
soli
°dH
°TH
mmol/l
Ręczna
Elektroniczna
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
poziom 9
tak
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
poziom 8
tak
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
poziom 7
tak
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
poziom 6
tak
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
poziom 5
tak
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
poziom 4
tak
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
poziom 3
tak
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
poziom 2
tak
<4
<7
< 0,7
1
poziom 1
nie
Zmiękczanie wody musi być ustawione
obydwoma systemami regulacji: ręcznie, przy
użyciu tarczy twardości wody oraz elektronicznie.
Ręczne ustawianie zmiękczania wody (patrz tabela)
Zmiękczanie jest fabrycznie ustawione w położeniu 2.
Ustaw przełącznik w położeniu 1 lub 2
Elektroniczne ustawianie zmiękczania wody (patrz tabela)
Zmiękczanie wody jest fabrycznie ustawione w położeniu 5.
Zmywarka musi być wyłączona .
9
Zwolnić przycisk. Zacznie migać kontrolka końca
programu. Liczba mignięć kontrolki wskazuje bieżący
poziom.
Na przykład, kontrolka końca programu może mignąć
5 razy. Miganie jest powtarzane co 5 sekund.
Aby zmienić poziom, należy nacisnąć przycisk Start/
Anuluj. Każde wciśnięcie przycisku powoduje podniesienie poziomu. (Po poziomie 10 następuje poziom 1).
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Anuluj i obrócić Kontrolka końca programu wskazuje nowe ustawienie.
pokrętło wyboru programu zgodnie z ruchem wskazó- Aby zapamiętać operację, należy ustawić pokrętło
wek zegara do pierwszego programu.
wyboru programu w położeniu Wył.
Trzymać przycisk, aż kontrolka wyboru programów się
zaświeci i zacznie migać kontrolka Start/Anuluj.
Wsypywanie soli do zmywarki
UWAGA!
Należy używać soli przeznaczonej wyłącznie
do zmywarek.
Odkręcić pokrywkę.
10
Wlać wodę do pojemnika
wyłącznie w przypadku
pierwszego wsypywania soli.
Przy użyciu lejka
dostarczonego w komplecie wsypać sól aż do
pełna.
WAŻNE!
Niezwłocznie włączyć pełny program zmywania.
WAŻNE!
Woda wylewa się z pojemnika podczas dodawania
soli.
Usunąć wszelkie
pozostałości soli.
Dokręcić pokrywę, obracając zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aż do
słyszalnego kliknięcia.
WAŻNE!
Należy uzupełnić sól w momencie, gdy zapali
się kontrolka na panelu sterowania.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Otworzyć pokrywę.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
Maksymalny poziom nabłyszczacza w pojemniku
oznaczony jest za
pomocą "max"
Wytrzeć płyn
nabłyszczający rozlany
podczas napełniania. Zamknąć pokrywę i docisnąć
ją, aż zaskoczy.
11
UWAGA!
Nigdy nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych substancji (np. środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Mogą one
uszkodzić urządzenie.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy
kontrolka ( B) stanie się
przezroczysta
Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego
Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają
krople wody lub ślady kamienia, należy zwiększyć dawkę.
Jeśli na naczyniach po myciu pozostają białe
smugi lub na szklankach bądź ostrzach noży
Otworzyć pokrywę.
występuje niebieskawa warstewka, należy
zmniejszyć dawkę.
Ustawić poziom dawki.
(Dawka ustawiona fabrycznie to 4).
Zamknąć pokrywę i docisnąć ją, aż zaskoczy.
Wkładanie sztućców i naczyń
W zmywarce nie można zmywać żadnych gąbek, ściereczek ani innych przedmiotów, które
absorbują wodę.
12
• Przed włożeniem naczyń należy:
– Usunąć pozostałości jedzenia i inne
resztki.
– Zmiękczyć resztki przypalonego jedzenia
na patelniach
• Podczas wkładania naczyń i sztućców
należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą blokować
ramion spryskujących.
– Naczynia wklęsłe takie jak kubki,
szklanki, garnki, itp. należy wkładać otworem do dołu, aby umożliwić spływanie
wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jedne
na drugich i nie mogą się wzajemnie przykrywać.
– Aby uniknąć stłuczenia szkła, przedmioty
szklane nie mogą się dotykać.
– Małe przedmioty należy wkładać do kosza na sztućce.
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie
teflonowe mają tendencję do zatrzymywania
kropel wody i; nie schną one tak dobrze jak
porcelana i przedmioty stalowe.
• Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe,
itp.) powinny być wkładane do górnego kosza i tak ustawione, aby nie mogły się przesuwać.
Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
można zmywać w ograniczonym zakresie:
• Sztućce z rączkami z drewna, rogu, porcelany,
• Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany wyrób jest
macicy perłowej.
dopuszczony przez producenta do mycia w zmywarkach.
• Przedmioty z plastiku nieodporne na ciepło.
•
Wzory
szkliwione mogą blednąć przy częstym my• Stare sztućce z klejonymi częściami nieodpornymi
ciu.
na działanie temperatury.
• Przedmioty ze srebra i aluminium mają tendencję
• Naczynia i sztućce spiekane.
do przebarwiania się podczas mycia: Resztki, np.
• Przedmioty ze stopu Pewter lub miedzi.
białko i żółtko jajka, musztarda itd. często powodują
• Kryształ ołowiowy.
odbarwienia i plamy na przedmiotach ze srebra. W
• Przedmioty stalowe nieodporne na rdzewienie.
związku z tym, należy natychmiast usuwać resztki
• Deski drewniane.
żywności ze srebra, jeśli przedmioty te nie są myte
od razy po użyciu.
• Przedmioty z włókien z tworzywa sztucznego.
13
Włożyć sztućce. W celu
uzyskania optymalnych
rezultatów mycia
zalecamy korzystanie z
załączonego koszyczka
na sztućce (pod warunkiem, że pozwalają na to
liczba i rozmiary sztućców)
Noże oraz inne sztućce z
ostrymi zakończeniami
lub krawędziami należy
wkładać trzonkami do
góry. Ryzyko obrażeń!
Załadować górny kosz.
Jeśli myte będą wyższe
Lekkie naczynia (np.
naczynia, półki można złomiseczki plastikowe, itp.) żyć.
powinny być wkładane do
górnego kosza i tak
ustawione, aby nie mogły
się przesuwać.
Regulowanie wysokości kosza
górnego
Jeśli myte są bardzo duże talerze, można je
wkładać do dolnego kosza po przesunięciu kosza górnego wyżej.
14
Załadować dolny kosz.
Włożyć półmiski i duże
pokrywki wzdłuż krawędzi
kosza.
Jeśli talerze są ładowane do górnego kosza: należy
je wkładać zaczynając od końca kosza; nachylać je
lekko do przodu i nie ustawiać z przodu blisko drzwiczek.
Maksymalna wysokość naczyń:
kosz górny
kosz dolny
Przy podniesionym koszu górnym
20 cm
31 cm
Przy obniżonym koszu górnym
24 cm
27 cm
WAŻNE!
Gdy kosz jest w górnej pozycji, nie można korzystać
z półek na kubki.
Przekręcić na zewnątrz
przednie ograniczniki prowadnic (A) kosza górnego
i wysunąć kosz.
Zamocować koszt w wyższym położeniu i przekręcić ograniczniki (A) w
pierwotne położenie.
Stosowanie detergentu
WAŻNE!
Stosować jedynie detergenty przeznaczone do
zmywarek.
Otworzyć pokrywę.
Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i przechowywania.
Wsypać detergent do
komory A .
Przestrzegać poziomów
dawkowania.
15
Programy z myciem
Stosując detergent w tab- Zamknąć pokrywę.
wstępnym wymagają do- letkach: umieścić tabletki
datkowej dawki
detergentu w komorze A .
detergentu w komorze B .
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
• Gorące naczynia mogą się łatwo stłuc.
Dlatego należy odczekać, aż ostygną i
dopiero wtedy.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego; Dzięki temu krople
wody z górnego kosza nie będą skapywać.
• Woda może pojawić się na ściankach oraz
drzwiczkach zmywarki, ponieważ stal
nierdzewna ochłodzi się do temperatury niższej niż naczynia.
UWAGA!
Po zakończeniu programu mycia zaleca się
odłączyć zmywarkę od zasilania i zakręcić zawór wody.
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
WAŻNE!
NIGDY nie należy używać zmywarki bez zamontowanych filtrów. Rezultatem
16
nieprawidłowego ponownego włożenia i zamocowania filtrów będą gorsze wyniki mycia.
Dokładnie oczyścić filtry
A , B i C pod bieżącą
wodą.
Zamocować filtr płaski A z
powrotem na spodzie
komory zmywania i upewnić się, że znajduje się
idealnie pod dwoma
prowadnicami D .
Przekręcić rączkę o około Wyjąć filtr A na spodzie
1/4 obrotu przeciwnie do komory zmywania.
ruchu wskazówek zegara
i wyjąć filtry B i C .
Umieścić filtry z powrotem
i zablokować je, przekręcając rączkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aż do jej zatrzymania.
Czyszczenie ramion
spryskujących
Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni
NIGDY nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia
oraz panel sterowania wilgotną mokrą
ściereczką. W razie potrzeby użyć neutralnego
detergentu. Nigdy nie stosować materiałów
ściernych, myjek ani rozpuszczalników
(acetonu, trichloroetylenu, itp.).
W razie zatkania otworów w ramionach spryskujących przez zanieczyszczenia należy je
usunąć patyczkiem.
17
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe, dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik
detergentu mokrą ściereczką.
Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiące
programu do mycia bardzo zabrudzonych naczyń, z użyciem detergentu, ale bez wkładania
naczyń.
Dłuższe okresy nieużywania
urządzenia
W przypadku nieużywania urządzenia przez
dłuższy okres należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie zakręcić wodę.
2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec
tworzeniu się nieprzyjemnych.
3. Pozostawić wnętrze urządzenia w czystym
stanie.
Środki ostrożności dotyczące
szronu
Należy unikać umieszczania urządzenia w
miejscu o temperaturze poniżej 0°C. Jeżeli nie
można tego uniknąć, należy je opróżnić, zamknąć drzwiczki oraz odłączyć i opróżnić przewód doprowadzenia wody.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia urządzenia
(przeprowadzka, itd.), należy:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć węże doprowadzenia i spustu
wody.
4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.
Należy unikać przechylania urządzenia podczas transportu.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
18
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi.
Elementy z tworzyw sztucznych posiadają odpowiednie oznaczenia, np. >PE <, >PS< itd.
Materiały z opakowania należy wyrzucać do
odpowiedniego pojemnika.
UWAGA!
Jeśli urządzenie nie będzie już używane:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odciąć przewód oraz wtyczkę i wyrzucić.
• Usunąć zamek w drzwiczkach. Dzięki temu
można zapobiec niebezpieczeństwu zamknięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.
Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas używania.
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia
prostych czynności konserwacyjnych lub przeoczeń i można je rozwiązać stosując się do
wskazówek podanych w niniejszej instrukcji,
Kod błędu i awaria
bez konieczności kontaktu z serwisem technicznym.
Wyłączyć zmywarkę, otworzyć drzwiczki i przeprowadzić następujące zalecane działania
korygujące.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• ciągłe miganie kontrolki Start/Anuluj
• 1 mignięcie kontrolki końca programu
Nie można napełnić zmywarki wodą
• Blokada zaworu wody lub zbyt duże osady kamienia
Przeczyścić zawór wody
• Zawór wody jest zamknięty
Odkręcić zawór wody
• Filtr (jeżeli występuje) w gwintowanym łączniku na
wężu przy zaworze doprowadzenia wody jest
zablokowany
Przeczyścić filtr w gwintowanym łączniku na wężu
• Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo
poprowadzony, jest zagięty lub przyciśnięty
Sprawdzić podłączenie węża spustu wody
• ciągłe miganie kontrolki Start/Anuluj
• 2 mignięcia kontrolki końca programu
Nie można spuścić wody ze zmywarki
• Odpływ jest zablokowany
Przeczyścić odpływ
• Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo
poprowadzony, jest zagięty lub przyciśnięty
Sprawdzić podłączenie węża spustu wody
• ciągłe miganie kontrolki Start/Anuluj
• 3 mignięcia kontrolki koniec programu
• Uruchomione zostało zabezpieczenie przed zalaniem
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z Serwisem
Technicznym.
19
Kod błędu i awaria
• Nie można włączyć programu
Po dokonaniu odpowiednich kontroli; należy
zamknąć drzwiczki i włączyć urządzenie. Wcisnąć przycisk programu używanego przed pojawieniem się sygnału alarmowego. Program
rozpocznie się od momentu, w którym został
przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu błędu,
należy skontaktować się z Autoryzowanym
Serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów błędu nieopisanych w powyższej tabeli należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem.
20
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwiczki zmywarki nie zostały prawidłowo
zamknięte
Zamknąć drzwiczki
• Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania
Włożyć wtyczkę do gniazdka
• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej
Wymienić bezpiecznik
• Wybrane zostało opóźnione uruchomienie
W razie potrzeby natychmiastowego umycia naczyń,
należy wyłączyć opóźnione uruchomienie
Kontaktując się z autoryzowanym serwisem
należy podać model (Mod.), numer produktu
(PNC) oraz jego numer fabryczny (S.N.).
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej z boku na drzwiach zmywarki.
Aby zapewnić łatwy dostęp do tych numerów,
proponujemy ich zapisanie w tym miejscu:
Zm. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr produktu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr seryjny. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wyniki mycia są niezadowalające
Naczynia są brudne
• Wybrany został niewłaściwy program zmywania.
• Naczynia były ułożone w sposób uniemożliwiający
dotarcie wody do wszystkich części powierzchni
naczyń. Nie należy przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają się swobodnie z
powodu niewłaściwego ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania są brudne lub
niewłaściwie ustawione.
• Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle.
• W przypadku kamienia na naczyniach; pojemnik na
sól jest pusty lub wybrano niewłaściwy poziom
zmiękczania wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na
sól.
Naczynia są wilgotne i matowe
• Nie zastosowano płynu nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, mleczne
plamy lub niebieskawy nalot
• Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Na szklankach i naczyniach widać zaschnięte krople
wody
• Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
• Przyczyną może być zastosowany detergent.
Należy skontaktować z działem.
Jeśli po wykonaniu wszystkich ww. kontroli
urządzenie wciąż jest niesprawne, należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
Dane techniczne
Wymiary
szer. x wys. x wgłęb
Podłączenie elektryczne
napięcie - moc całkowita - bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na
tabliczce znamionowej na krawędzi drzwiczek zmywarki.
59,6 x 81,8–87,8 x 57,5
Ciśnienie doprowadzenia wody
minimalne - maksymalne
(MPa)
0,05 - 0,8
Pojemność
liczba kompletów
12
Maks. waga
kg
38,5
21
Poziom hałasu
dB(A)
49
Wartości poboru
Podane wartości zużycia są jedynie
orientacyjne i zależą od ciśnienia i temperatury
wody, a także od zmian w napięciu zasilania
oraz ilości naczyń.
Wartości poboru
Program
Czas trwania programu
(w minutach)
Pobór energii (w kWh)
Woda (w litrach)
Intensywny 70°
85-95
1,8-2,0
22-25
Normalny 65°
105-115
1,5-1,7
23-25
Szybki 65° na 30'
30
0,9
9
BIO 50° (program
testowy dla ośrodków
przeprowadzających
testy)
140
1,05
16
Płukanie i zatrzymanie
12
0,1
5
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Testy na zgodność z normą PN-EN 60704
należy przeprowadzać na całkowicie załadowanym urządzeniu i przy użyciu programu
testowego (patrz "Wartości poboru").
Testy na zgodność z normą PN-EN 50242
należy przeprowadzać po napełnieniu
zbiornika na sól i dozownika płynu
nabłyszczającego odpowiednio solą i płynem
nabłyszczającym oraz przy użyciu programu
testowego (patrz "Wartości poboru").
Pełen wsad: 12 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu
5 g + 25 g (typ B)
Ustawienia płynu nabłyszczającego
Pozycja 4 (typ III)
22
Kosz górny
Kosz na sztućce
Kosz dolny
Półki na kubki: położenie A
Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Wszelkie prace elektryczne i/lub hydrauliczne
wymagane w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka i/lub hydraulika
albo inną kompetentną osobę.
Podłączenie do instalacji
wodnej
OSTRZEŻENIE!
Zmywarki nie wolno podłączać do otwartych
urządzeń wodnych lub przepływowych podgrzewaczy do wody. Zmywarkę można zasilać
gorącą (maks. 60°) lub zimną wodą. Zaleca się
jednak zasilanie zimną wodą.
OSTRZEŻENIE!
W celu podłączenia do instalacji wodnej należy
używać tylko nowego zestawu węży; nie należy
używać starego zestawu węży.
UWAGA!
Jeżeli urządzenie podłączane jest do nowych
rur lub rur, które nie były przez dłuższy czas
używane, przed podłączeniem węża doprowadzenia wody, należy odkręcić wodę na kilka
minut.
Wąż doprowadzający wodę z
zaworem bezpieczeństwa
Podłączyć wąż doprowadzający wodę do
zaworu wody o gwincie zewnętrznym 3/4”.
23
Po podłączeniu węża doprowadzającego wod
o podwójnych ściankach zawór bezpieczeństwa znajduje się obok zaworu wody.
Gdy wąż doprowadzający wodę przecieka, za
wór bezpieczeństwa odcina dopływ wody.
OSTRZEŻENIE!
Przewód elektryczny zaworu bezpieczeństwa
znajduje się w wężu doprowadzającym wodę o
podwójnych ściankach i jest pod napięciem.
Dlatego też nie wolno zanurzać węża
doprowadzającego wodę lub zaworu bezpieczeństwa w wodzie.
Przy instalowaniu węża doprowadzenia wody,
należy dopilnować, aby
. Należy umieścić wąż doprowadzający wodę
tak, by zawsze znajdował się poniżej dolnej
krawędzi zaworu bezpieczeństwa.
W przypadku uszkodzenia węża
doprowadzającego wodę lub zaworu bezpieczeństwa należy natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
UWAGA!
Wymiana węża doprowadzającego wodę z zaworem bezpieczeństwa może być
przeprowadzana TYLKO przez pracownika
Serwisu Technicznego.
Wąż spustowy
Podłączyć wąż spustowy
do zlewu. Zabezpieczyć
go za pomocą
załączonego zacisku.
Wymagana wysokość: 30 Upewnić się, że węże nie W przypadku podłączenia
do 100 cm powyżej dna są pozginane, zgniecione węża spustowego do
zmywarki.
ani zaplątane.
syfonu kolankowego (A)
należy całkowicie usunąć plastikową
membranę. Jeśli
membrana nie zostanie
całkowicie usunięta,
istnieje ryzyko odkładania
się resztek jedzenia, co
prowadzi do zatkania
W przypadku stosowania przedłużacza węża
syfonu węża spustowego.
spustowego łączna długość nie może przekra-
24
czać 4 metrów. Również średnica wewnętrzna
nakrętek używanych do podłączenia do spustu
wody nie może być mniejsza od średnicy węża.
Podłączenie elektryczne
UWAGA!
Normy bezpieczeństwa wymagają zapewnienie uziemienia urządzenia.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy
sprawdzić, czy napięcie znamionowe oraz rodzaj napięcia na tabliczce znamionowej
odpowiadają napięciu w miejscu, gdzie urządzenia ma być zainstalowane.
Wartości bezpiecznika można również znaleźć
na tabliczce znamionowej.
Należy zawsze podłączać urządzenie do
prawidłowo zainstalowanego gniazdka z odpowiednią izolacją. Nie stosować przedłużaczy,
rozdzielaczy, ani łączników wieloobwodowych.
Grozi to niebezpieczeństwem pożaru spowodowanym przez przegrzanie.
W razie potrzeby. W razie potrzeby wymiany
przewodu elektrycznego, należy skontaktować
się z lokalnym Serwisem Technicznym.
Po zainstalowaniu urządzenia należy zapewnić
dostęp do wtyczki.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za
kabel. Zawsze wyjmować wtyczkę.
Producent nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do powyższych wskazówek bezpieczeństwa.
Zamocowanie pod blatem
WAŻNE!
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych w załączonym szablonie doty-
czącym instalacji zmywarki w zabudowie i
montowania frontu meblowego.
OSTRZEŻENIE!
Zmywarkę należy zabezpieczyć przed przechyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat, pod którym jest zainstalowana jest stabilnie
przymocowany do sąsiadującego mebla lub
ściany.
Ta zmywarka jest przeznaczona do montowania pod blatem kuchennym lub blatem roboczym.
Nie ma potrzeby zapewnienia otworów do wentylacji zmywarki. Jedyne otwory są wymagane
w celu przeprowadzenia węża
doprowadzającego i spustowego wody oraz
przewodu zasilającego.
Zmywarka posiada nóżki umożliwiające regulację wysokości.
Podczas wszystkich czynności, w trakcie których osoba je przeprowadzająca ma dostęp do
komponentów wewnętrznych, zmywarka musi
być odłączona od źródła zasilania.
Przy instalowaniu zmywarki należy zapewnić
do niej dostęp dla serwisanta (na wypadek
konieczności dokonania naprawy).
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla
prawidłowego zamykania i szczelności drzwiczek.
W przypadku prawidłowego wypoziomowania
urządzenia, jego drzwiczki nie będą o nic
zahaczały. W razie niemożności prawidłowego
zamknięcia drzwi, należy poluzować lub dokręcić regulowane nóżki aż do idealnego wypoziomowania urządzenia. (Patrz załączony
szablon).
25
26
27
www.electrolux.com
156993540-00-26072007
Subject to change without notice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising