Zanussi | ZDI311X | User manual | ZANUSSI ZDI311X Manual de utilizare

ZANUSSI ZDI311X Manual de utilizare
Informaþii
pentru
utilizator
Maşină de
spălat vase
ZDI 311
Vă mulţumim că aţi ales aparatul
nostru
Vă dorim să petreceţi un timp plăcut alături de
noul dv. aparat şi sperăm că veţi lua din nou în
considerare firma noastră, când veţi mai
cumpăra aparate electrocasnice.
Vă rugăm să citiţi acest manual al utilizatorului
cu atenţie şi să-l păstraţi de-a lungul întregului
ciclu de viaţă al produsului, ca document de
referinţă. Manualul utilizatorului trebuie
transmis noului proprietar al aparatului.
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
"Funcţia 3 în 1" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Panoul de comandă _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Descărcarea maşinii de spălat vase _ _ _ 19
Programe de spălare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Întreţinerea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Informaţii privind mediul _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Setarea dedurizatorului de apă _ _ _ _ _ _ 9
Ceva nu funcţionează _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Umplerea cu sare pentru maşina de spălat
vase _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Date tehnice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Umplerea cu agent de clătire _ _ _ _ _ _ _ 12
Reglaţi dozarea agentului de clătire _ _ _ 12
Recomandări pentru institutele de
testare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei _ _ _ _ 13
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
Utilizarea detergentului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
2
Valorile consumurilor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Informaţii privind siguranţa
Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalare şi
de prima utilizare, citiţi cu atenţie acest manual
de utilizare, inclusiv recomandările şi
avertismentele cuprinse în el. Pentru a evita
erorile inutile şi accidentele, este important să
vă asiguraţi că toate persoanele care vor folosi
aparatul cunosc foarte bine modul său de
funcţionare şi caracteristicile de siguranţă.
Păstraţi aceste instrucţiuni şi asiguraţi-vă că ele
vor însoţi aparatul în cazul în care este mutat
sau vândut, astfel încât toţi utilizatorii, pe
întreaga durată de viaţă a aparatului, să fie corect informaţi cu privire la utilizarea şi siguranţa
sa.
• După utilizare, izolaţi aparatul de sursa de
alimentare cu energie electrică şi opriţi alimentarea cu apă.
• Produsul trebuie reparat în perioada de garanţie doar de un inginer de service autorizat
şi numai folosind piese de schimb originale.
• În nici un caz nu trebuie să încercaţi să
reparaţi aparatul singuri. Reparaţiile
efectuate de persoane fără experienţă vor
duce la răniri sau la defectări grave.
Contactaţi Centrul de Asistenţă local.
Insistaţi întotdeauna să se utilizeze piese de
schimb originale.
Utilizarea corectă
• Detergenţii pentru maşina de spălat vase pot
provoca arsuri chimice la nivelul ochilor, al
gurii şi al gâtului. Pericol de moarte!
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale
producătorului de detergent pentru maşina
de spălat vase.
• Apa din maşina de spălat vase nu este potabilă. Reziduuri de detergent pot fi încă
prezente în maşina de spălat vase.
• Asiguraţi-vă că uşa maşinii de spălat vase
este întotdeauna închisă atunci când nu este
încărcată sau descărcată. Astfel, veţi evita
ca ceilalţi să se împiedice şi să se lovească
de uşa deschisă a maşinii de spălat vase.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
• Maşina de spălat vase este proiectată exclusiv în scopul spălării ustensilelor casnice
adecvate pentru spălarea în maşina de
spălat vase.
• Nu introduceţi solvenţi în maşina de spălat
vase. Acest lucru poate provoca o explozie.
• Cuţitele şi alte obiecte ascuţite trebuie
aşezate în coşul pentru tacâmuri, cu vârful
în jos, sau în poziţie orizontală, în coşul superior.
• Folosiţi exclusiv produse (detergent, sare şi
agent de clătire) adecvate pentru maşinile
de spălat vase.
• Evitaţi să deschideţi uşa în timpul funcţionării
aparatului, pot ieşi aburi fierbinţi.
• Nu scoateţi vase din maşina de spălat vase
înainte de terminarea ciclului de spălare.
Siguranţa generală
Siguranţa copiilor
• Aparatul este destinat folosirii de către adulţi.
Nu permiteţi copiilor să utilizeze maşina de
spălat vase nesupravegheaţi.
3
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.
Există riscul de sufocare.
• Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur, care
să nu fie la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii în apropierea maşinii de
spălat vase atunci când uşa este deschisă.
Instalarea
• Verificaţi dacă maşina de spălat vase nu a
suferit defecţiuni în timpul transportului. Nu
conectaţi niciodată o maşină deteriorată.
Dacă maşina de spălat vase este defectă,
contactaţi furnizorul.
• Îndepărtaţi toate ambalajele înainte de utilizarea aparatului.
• Lucrările electrice şi de instalaţii necesare
pentru instalarea aparatului trebuie realizate
de o persoană calificată şi competentă.
4
• Din motive de siguranţă este periculos să
modificaţi specificaţiile sau să încercaţi să
aduceţi modificări de orice natură aparatului.
• Se interzice utilizarea maşinii de spălat vase
în cazul în care cablul electric şi furtunurile
de apă sunt deteriorate; sau în cazul în care
panoul de comandă, suprafaţa de lucru sau
plinta sunt deteriorate, iar interiorul maşinii
de spălat este accesibil. Contactaţi Centrul
de Asistenţă local pentru a evita orice pericol.
• Se interzice găurirea pereţilor maşinii de
spălat vase, pentru a se evita deteriorarea
componentelor hidraulice sau electrice.
AVERTIZARE
Pentru realizarea racordurilor la electricitate şi
la apă, respectaţi cu atenţie instrucţiunile
cuprinse în paragrafele specifice.
Panoul de comandă
3
1
2
4
A
B
C
5
1
2
3
4
5
Butoanele de selectare a programului
Butonul Pornire cu întârziere
Leduri indicatoare
Butonul On/Off (Pornit/Oprit)
Butoanele pentru funcţii
Modul de setare
Aparatul este în modul "setare" când ledul On/
Off este aprins şi toate ledurile pentru
programe sunt stinse.
IMPORTANT
Nu uitaţi că, în timpul următoarelor operaţiuni:
• selectarea unui program de spălare
• setarea dispozitivului de dedurizare a apei
aparatul TREBUIE să fie în modul "setare".
Dacă este aprins un led al unui program, înseamnă că încă mai este setat ultimul program
efectuat.
În acest caz, programul trebuie să fie anulat:
1. Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate
butoanele pentru funcţii B şi C până când
toate ledurile pentru programe se sting.
2. Eliberaţi butoanele pentru funcţii B şi C.
5
Butoanele pentru funcţii
În plus faţă de selectarea programelor de spălare,
următoarele funcţii pot fi setate cu ajutorul acestor
butoane:
– setarea dispozitivului de dedurizare a apei,
– anularea unui program în curs de executare.
Butoanele de selectare a programului
• Pornirea programului de spălare:
1. Apăsaţi pe butonul On/Off. Ledul On/Off se stinge.
2. Apăsaţi butonul corespunzător programului necesar, ledul respectiv se aprinde. Ledul indicator
corespunzător programului şi ledurile indicatoare
ale etapelor prevăzute pentru respectivul program
vor începe să clipească intermitent.
3. După aproximativ 3 secunde de la ultima apăsare
pe buton, programul începe automat. După începerea programului, ledurile indicatoare pentru
etape se sting, cu excepţia celui pentru etapa în
curs de desfăşurare.
IMPORTANT
După începerea programului, dacă doriţi să modificaţi
selecţia făcută, trebuie să anulaţi programul în curs de
desfăşurare.
Butonul Pornire cu întârziere
6
Această opţiune permite pornirea programului selectat
cu o întârziere de 3, 6 sau 9 ore. Numărătoarea inversă
va descreşte o dată la 3 ore. Înainte de selectarea
programului de spălare, apăsaţi pe butonul On/Off şi
apoi apăsaţi pe butonul Pornire cu întârziere, până
când ledul corespunzător pentru 3h, 6h sau 9h se
aprinde.
Apăsaţi butonul corespunzător programului de spălare
necesar, numărătoarea inversă va începe automat
după aprox. 3 secunde.
O dată ce numărătoarea inversă s-a terminat, programul de spălare începe automat. Ledul Pornire cu
întârziere se va stinge.
• Anularea pornirii cu întârziere în curs de
derulare:
Apăsaţi pe butonul Pornire cu întârziere până când
ledurile corespunzătoare pentru 3h, 6h sau 9h se sting.
Programul de spălare selectat va porni automat.
IMPORTANT
Este posibil să selectaţi programul de spălare şi pornirea cu întârziere şi cu uşa întredeschisă. În acest caz,
pornirea programului sau numărătoarea inversă se vor face după închiderea uşii. Până în acel moment este
posibilă modificarea setării efectuate.
Leduri indicatoare
Se aprinde în timpul derulării etapelor de spălare şi de
clătire.
Spălare
1)
Terminarea programului
Se aprinde la terminarea programului de spălare. De
asemenea, are şi funcţii de semnalizare vizuală, cum
ar fi:
• setarea dispozitivului de dedurizare a apei,
• intervenţia unei alarme datorate defectării maşinii.
funcţia 3 în 1
Indică activarea/dezactivarea "funcţiei 3 în 1" (vezi
"funcţia 3 în 1") .
Completare cu sare
2)
Se aprinde când sarea specială trebuie completată.
Ledul poate rămâne aprins câteva ore după umplerea
cu sare.
Agent de clătire
Se aprinde când agentul de clătire trebuie completat.
2)
1) Imediat ce selectaţi un program de spălare, ledurile indicatoare ale etapelor pentru respectivul program vor începe să clipească
intermitent. Când programul începe, ledurile indicatoare pentru etape se sting, cu excepţia celui pentru etapa în curs de
desfăşurare, care va rămâne aprins permanent.
2) Ledurile indicatoare pentru sare şi pentru agent de clătire nu sunt niciodată aprinse în timpul programelor de spălare, chiar
dacă este necesară umplerea dozatoarelor cu sare şi agent de clătire.
Programe de spălare
Program
Intensiv 70°
Utilizarea
Descrierea ciclului
Foarte murdare.
Prespălare
Vase de porţelan, tacâmuri, oale şi Spălare principală
tigăi
2 clătiri intermediare
Clătire finală
Uscare
7
Program
Utilizarea
Descrierea ciclului
AUTO 45° 70°
Normal murdare sau puţin
murdare.
Vase de porţelan şi tacâmuri
Prespălare
Spălare principală
1 sau 2 clătiri intermediare
Clătire finală
Uscare
65°A30'
Puţin murdare.
Vase de porţelan şi tacâmuri
Spălare principală
Clătire finală
50°
Normal murdare.
Vase de porţelan, tacâmuri
Prespălare
Spălare principală
1 clătire intermediară
Clătire finală
Uscare
Sticlă 45°
Normal murdare
Vase de porţelan delicate şi
sticlărie
Spălare principală
1 clătire intermediară
Clătire finală
Uscare
Programul de spălare
"Auto" (automat)
În timpul programului de spălare "Auto", nivelul
de murdărie al vaselor este determinat în funcţie de nivelul de murdărie din apă.
În cazul în care aparatul este parţial încărcat şi
vasele sunt puţin murdare, etapele de
"prespălare", "spălare principală" şi "clătire" ale
programului sunt mai scurte, iar consumul de
apă este mai mic.
În cazul în care aparatul este complet încărcat
şi vasele sunt foarte murdare, etapele de
"prespălare", "spălare principală" şi "clătire" ale
programului sunt mai lungi, iar consumul de
apă este mai mare.
În consecinţă, durata programului, consumul
de apă şi de energie pot varia în cadrul intervalului indicat pentru programul "Auto" (vezi
"Tabelul cu Programele de spălare").
În timpul programului "Auto" temperatura apei
pentru spălarea principală este reglată automat
între 45°C şi 70°C în funcţie de gradul de
murdărie al vaselor.
Prima utilizare
Înainte de prima utilizare a maşinii de spălat
vase:
8
• Asiguraţi-vă că racordurile la electricitate şi
la apă sunt conforme cu instrucţiunile de
instalare
• Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire
• Îndepărtaţi ambalajele din interiorul aparatului
• Setaţi dedurizatorul de apă
• Turnaţi 1 litru de apă în interiorul rezervorului
pentru sare şi apoi umpleţi cu sare pentru
maşina de spălat vase
În cazul în care doriţi să folosiţi tablete de detergent mixte cum ar fi: "3 în 1", "4 în 1", "5 în
1" etc., setaţi funcţia 3 în 1 (vezi "funcţia 3 în
1").
Setarea dedurizatorului de apă
Maşina de spălat vase este echipată cu un dedurizator de apă proiectat pentru a îndepărta
mineralele şi sărurile din apa cu care se alimentează maşina, deoarece acestea pot avea
un efect negativ asupra funcţionării aparatului.
Cu cât conţinutul de minerale şi săruri este mai
mare, cu atât apa este mai dură. Duritatea apei
este măsurată în scale echivalente, în grade
Duritatea apei
germane (°dH), grade franceze (°TH) şi mmol/
l (milimol pe litru - unitatea internaţională pentru
duritatea apei).
Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie să fie
adecvat durităţii apei din zona dv. Compania
locală de furnizare a apei vă poate oferi informaţii privind duritatea apei din zonă.
Reglarea setării durităţii apei
Utilizarea sării
°dH
°TH
mmol/l
manuală
electronică
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivelul 10
da
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivelul 9
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivelul 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivelul 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivelul 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivelul 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivelul 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivelul 3
da
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivelul 2
da
<4
<7
< 0,7
1
nivelul 1
nu
Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie setat
în ambele moduri: manual, cu ajutorul discului
pentru duritatea apei, şi electronic.
9
Setarea manuală a dispozitivului de dedurizare a apei (vezi tabelul)
Dispozitivul de dedurizare a apei este setat din fabricaţie pe poziţia 2.
Setaţi întrerupătorul pe
poziţia 1 sau 2
Setarea electronică a dispozitivului de dedurizare a apei (vezi
tabelul)
IMPORTANT
Dispozitivul de dedurizare a apei este setat din fabricaţie pe poziţia 5.
A
10
B
C
• Maşina de spălat vase trebuie să fie oprită.
Porniţi maşina de spălat vase apăsând pe butonul
On/Off.
• Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate butoanele pentru
funcţii B şi Cpână când ledurile butoanelor pentru
funcţii A, B şi C încep să clipească intermitent.
• Eliberaţi butoanele şi apoi apăsaţi butonul pentru
funcţii A; ledurile indicatoare ale butoanelor pentru
funcţii B şi C se sting în timp ce butonul de funcţie
A clipeşte intermitent. În acelaşi timp ledul Terminarea programului începe să clipească intermitent.
Numărul de clipiri ale ledului Terminarea programului corespunde cu nivelul curent.
• Ledul Terminarea programului poate clipi intermitent de 5 ori, de exemplu. Clipirea se repetă la
fiecare 5 secunde.
• Pentru a modifica nivelul, apăsaţi butonul pentru
funcţii A. De fiecare dată când se apasă butonul, se
măreşte nivelul. (Nivelul 1 urmează după nivelul 10).
• Ledul Terminarea programului indică noua setare.
(Pentru selectarea altui nivel, vezi tabelul).
• Pentru a memora operaţiunea, opriţi maşina de
spălat vase prin apăsarea butonului On/Off.
Umplerea cu sare pentru maşina de spălat vase
ATENŢIE
Folosiţi numai sare specială adecvată pentru
maşinile de spălat vase.
Deşurubaţi capacul.
Umpleţi rezervorul de
sare cu apă numai
înainte de a umple cu
sare pentru prima dată.
Cu ajutorul pâlniei
furnizate, turnaţi sarea
până la umplerea rezervorului.
11
IMPORTANT
Porniţi imediat un program complet.
IMPORTANT
Când se adaugă sare, apa va da pe dinafară din rezervor.
Înlăturaţi toate urmele de
sare.
Fixaţi capacul strâns,
înşurubându-l în sens
orar, până când se opreşte
şi se aude un declic.
IMPORTANT
Completaţi cu sarea specială când ledul de pe
panoul de control se aprinde.
Umplerea cu agent de clătire
Deschideţi capacul.
Umpleţi cu agent de
clătire. Nivelul maxim de
umplere este marcat cu
"max"
Curăţaţi agentul de clătire
revărsat. Închideţi capacul şi apăsaţi până când
se fixează în locaşul lui.
IMPORTANT
ATENŢIE
Completaţi
cu agent de clătire când ledul de pe panoul
Se interzice umplerea dozatorului pentru agent de
de
comandă
se aprinde.
clătire cu alte substanţe (de ex. agenţi de curăţare
pentru maşina de spălat vase, detergent lichid). Acest
lucru poate provoca defectarea aparatului.
12
Reglaţi dozarea agentului de clătire
Măriţi dozajul dacă, după spălare, observaţi
picături de apă sau pete de calcar pe vase.
Deschideţi capacul.
Reduceţi dozajul în cazul în care există dâre de
culoare albă sau o peliculă albăstruie pe pahare
sau pe lama cuţitelor.
Setaţi nivelul de dozare. Închideţi capacul şi
(Dozajul este setat din fa- apăsaţi până când se fibricaţie pe poziţia 4).
xează în locaşul lui.
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
Bureţii, cârpele de bucătărie şi alte obiecte care
absorb apa nu pot fi spălate în maşina de spălat
vase.
• Înainte de încărcarea veselei, trebuie să:
– Îndepărtaţi resturile alimentare de pe veselă.
– Înmuiaţi resturile de arsură de pe cratiţe.
• Atunci când încărcaţi vesela şi tacâmurile,
vă rugăm să reţineţi:
– Vesela şi tacâmurile nu trebuie să
împiedice rotaţia braţelor stropitoare.
– Încărcaţi obiectele concave, cum ar fi
ceştile, paharele, oalele etc., cu gura în
jos, astfel încât apa să nu se poată
acumula în recipient sau pe o bază
adâncă.
– Vesela şi tacâmurile nu trebuie introduse
una în alta sau să se acopere una pe alta.
– Pentru a evita deteriorarea paharelor,
acestea nu trebuie să se atingă.
– Aşezaţi obiectele de mici dimensiuni în
coşul pentru tacâmuri.
• Obiectele de plastic şi cratiţele cu teflon au
tendinţa de a reţine picături de apă; aceste
obiecte nu se usucă la fel de bine ca
obiectele de porţelan sau de oţel.
• Obiectele uşoare (castroane de plastic etc.)
trebuie încărcate în coşul superior şi aşezate
astfel încât să nu se deplaseze.
13
Spălarea în maşina de spălat vase a următoarelor obiecte de veselă şi tacâmuri
nu este recomandată:
este parţial recomandată:
• Tacâmuri cu mâner din lemn, corn, porţelan sau si- • Spălaţi vesela din gresie ceramică în maşina de
def.
spălat vase numai dacă este marcată de către producător ca fiind adecvată spălării în maşina de
• Obiectele de plastic care nu sunt rezistente la
spălat vase.
căldură.
• Modelele aurite se pot estompa dacă sunt spălate
• Tacâmuri vechi cu părţi lipite, care nu sunt
frecvent în maşină.
rezistente la căldură.
• Părţile din argint sau din aluminiu au tendinţa de a
• Obiecte de veselă şi tacâmuri lipite.
se decolora în timpul spălării. Reziduurile, de ex.
• Obiecte din cositor sau din cupru.
albuşul de ou, gălbenuşul de ou şi muştarul, produc
• Cristal.
adesea decolorarea sau pătarea argintăriei. De
• Obiecte din oţel supuse ruginirii.
aceea, curăţaţi întotdeauna imediat resturile de pe
• Tăvi din lemn.
argintărie, dacă nu spălaţi obiectele imediat după
folosire.
• Obiecte din fibre sintetice.
Cuţitele cu lamă lungă aşezate în poziţie verticală reprezintă un potenţial pericol. Tacâmurile lungi şi/sau
ascuţite cum ar fi cuţitele pentru carne trebuie aşezate
pe orizontală în coşul detaşabil pentru tacâmuri, care
se află în partea din spate a coşului superior.
14
Încărcaţi tacâmurile. Pentru rezultate optime, vă recomandăm să folosiţi
grătarul pentru tacâmuri
furnizat (dacă
dimensiunile tacâmurilor
permit acest lucru).
Puneţi cuţitele şi alte
tacâmuri cu vârfuri sau
muchii ascuţite cu
mânerele în sus. Există
riscul de rănire!
Încărcaţi coşul inferior.
Aranjaţi platourile şi
capacele mari în jurul
marginii coşului.
Cele două rânduri de dinţi
de pe coşul inferior pot fi
coborâte cu uşurinţă pentru a vă permite să
încărcaţi oale, cratiţe şi
boluri.
15
Încărcaţi coşul superior.
În cazul obiectelor mai
Obiectele uşoare
înalte, grătarele pentru
(castroane de plastic etc.) ceşti pot fi pliate în sus.
trebuie încărcate în coşul
superior şi aşezate astfel
încât să nu se deplaseze.
Dacă în coşul superior se încarcă farfurii: acestea se
încarcă începând cu poziţiile din spate, înclinându-le
uşor în faţă şi evitând poziţiile din faţă de lângă uşă.
Reglarea înălţimii coşului
superior
În cazul în care spălaţi farfurii foarte mari, le
puteţi încărca în coşul inferior după ce aţi ridicat
coşul superior pe o poziţie mai înaltă.
Înălţimea maximă a vaselor în:
coşul superior
coşul inferior
Cu coşul superior ridicat
20 cm
31 cm
Cu coşul superior coborât
24 cm
27 cm
IMPORTANT
Atunci când coşul se află în poziţia de sus nu veţi mai
putea folosi grătarele pentru ceşti.
Deplasaţi în afară
limitatoarele frontale (A)
ale coşului superior şi
scoateţi coşul.
16
Reintroduceţi coşul în poziţia cea mai înaltă şi
repoziţionaţi limitatoarele
(A) în poziţia iniţială.
Utilizarea detergentului
IMPORTANT
Folosiţi numai detergent adecvat pentru
maşinile de spălat vase.
Pentru toate programele
cu prespălare este nevoie
de o doză suplimentară de
detergent în compartimentul B.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile producătorului privind dozajul şi depozitarea.
Deschideţi capacul.
Umpleţi compartimentul
pentru detergent A.
În cazul în care folosiţi
tablete de detergent:
introduceţi tabletele de
detergent în compartimentul A.
Închideţi capacul.
Respectaţi nivelurile de
dozare.
17
"Funcţia 3 în 1"
A
B
C
Aparatul este dotat cu "funcţia 3 în 1", care
permite utilizarea tabletelor de detergent
combinate "3 în 1".
Aceste produse sunt detergenţi cu funcţii
combinate de agent de curăţare, de clătire şi
sare. Pot conţine şi alţi diferiţi agenţi, în funcţie
de tipul de tablete ales ("3 în 1", "4 în 1", "5 în
1" etc...)
Verificaţi dacă detergenţii sunt adecvaţi durităţii
apei din regiunea dv. Consultaţi instrucţiunile
producătorilor.
O dată ce funcţia a fost selectată, va rămâne
activă şi pentru programele de spălare
următoare.
Selectând această funcţie, fluxul de agent de
clătire şi de sare care pătrunde din recipientele
de alimentare respective se dezactivează automat. De asemenea, ledurile indicatoare pentru sare şi pentru agent de clătire sunt
dezactivate.
Selectaţi "funcţia 3 în 1" înainte de începerea
unui program de spălare.
Utilizând "funcţia 3 în 1", durata ciclului de
spălare se poate modifica.
După începerea programului, "funcţia 3 in 1"
NU mai poate fi modificată.
În cazul în care doriţi să excludeţi "funcţia 3 în
1", trebuie să anulaţi setarea programului şi
apoi să dezactivaţi "funcţia 3 în 1". În acest caz,
18
trebuie să setaţi programul de spălare (şi
opţiunile dorite) din nou.
Activarea/dezactivarea funcţiei 3 în 1
Apăsaţi simultan cele două butoane aflate deasupra inscripţiei 3 în 1, până când ledul indicator "funcţia 3 în 1" se aprinde. Acesta indică
faptul că funcţia este activă.
Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi aceleaşi
butoane până când ledul indicator corespunzător simbolului "3 în 1" se stinge.
IMPORTANT
Dacă rezultatul uscării nu este satisfăcător, vă
sugerăm următoarele:
1. Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire
cu agent de clătire.
2. Activaţi dozatorul pentru agentul de clătire.
3. Setaţi dozajul agentului de clătire la poziţia
2.
• Activarea/dezactivarea dozatorului pentru
agentul de clătire este posibilă numai cu
"funcţia 3 în 1" activă.
Activarea/dezactivarea
dozatorului pentru agentul de
clătire
6. Pentru a dezactiva din nou dozatorul pentru agentul de clătire, urmaţi instrucţiunile
de mai sus până când ledul indicator Terminarea programului se stinge.
1. Apăsaţi pe butonul On/Off. Maşina de
spălat vase trebuie să fie în modul de
setare.
2. Apăsaţi simultan butoanele B şi C, până
când ledurile indicatoare ale butoanelor A,
B şi C încep să clipească intermitent.
3. Apăsaţi butonul B, ledurile indicatoare ale
butoanelor A şi C se sting, în timp ce ledul
indicator al butonului B continuă să clipească intermitent.
4. Pentru a activa dozatorul pentru agentul de
clătire, apăsaţi din nou pe butonul B , ledul
indicator Terminarea programului se
aprinde, indicând faptul că dozatorul pentru agentul de clătire a fost activat.
5. Pentru a memora operaţiunea, opriţi
maşina de spălat vase prin apăsarea butonului On/Off.
IMPORTANT
În cazul în care decideţi să reveniţi la sistemul
de utilizare a detergentului standard, vă recomandăm următoarele:
1. Dezactivaţi funcţia 3 in 1.
2. Umpleţi din nou rezervorul cu sare şi dozatorul pentru agent de clătire.
3. Reglaţi setarea pentru duritatea apei la setarea cea mai mare şi executaţi 1 program
de spălare normal fără vase.
4. Reglaţi setarea pentru duritatea apei în
funcţie de duritatea apei din zona dv.
5. Reglaţi dozarea agentului de clătire.
Descărcarea maşinii de spălat vase
• Vasele fierbinţi sunt sensibile la lovituri.
De aceea, vasele trebuie lăsate să se
răcească înainte de a le scoate din aparat.
• Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe cel
superior; astfel se va evita scurgerea apei
din coşul superior pe vasele aflate în coşul
inferior.
• Pot apărea picături de apă pe pereţii laterali
şi pe uşa maşinii de spălat vase, deoarece
oţelul inoxidabil se răceşte mai repede decât
vasele.
ATENŢIE
După terminarea programului de spălare, se
recomandă ca maşina de spălat vase să fie
scoasă din priză, iar robinetul de apă să fie închis.
19
Întreţinerea şi curăţarea
Curăţarea filtrelor
IMPORTANT
Nu folosiţi NICIODATĂ maşina de spălat vase
fără filtre. Repoziţionarea şi montarea inco-
Curăţaţi bine filtrele A, B
şi C sub jet de apă.
Reintroduceţi filtrul plat A
la baza compartimentului
de spălare şi asiguraţi-vă
că este perfect fixat sub
cele două ghidaje D.
rectă a filtrelor cauzează rezultate de spălare
deficitare.
Rotiţi mânerul cu 1/4 tur în Scoateţi filtrul A de la
sens antiorar şi scoateţi baza compartimentului de
spălare.
filtrele B şi C.
Reintroduceţi filtrele şi
blocaţi-le rotind mânerul
în sens orar până când
opune rezistenţă.
Curăţarea braţelor stropitoare
Curăţarea exterioară
Nu încercaţi NICIODATĂ să demontaţi braţele
stropitoare.
Curăţaţi suprafeţele exterioare ale maşinii de
spălat vase şi panoul de comandă cu o cârpă
moale umedă. Folosiţi numai detergenţi neutri,
dacă e nevoie. Nu folosiţi niciodată produse
abrazive, bureţi abrazivi sau solvenţi (acetonă,
tricloretilenă etc...).
În cazul în care resturi de murdărie au astupat
orificiile din braţele stropitoare, îndepărtaţi
murdăria cu o scobitoare.
20
Curăţarea interiorului
Asiguraţi-vă că garniturile din jurul uşii,
dozatoarele pentru detergent şi agent de clătire
sunt curăţate regulat cu o cârpă umedă.
Vă recomandăm ca la fiecare 3 luni să executaţi
un program de spălare pentru vase foarte
murdare, utilizând detergent, dar fără vase.
Perioade lungi de
nefuncţionare
Dacă nu folosiţi maşina pentru o perioadă lungă
de timp, vă recomandăm următoarele:
1. Scoateţi aparatul din priză şi închideţi robinetul de apă.
2. Lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni formarea de mirosuri neplăcute.
3. Lăsaţi interiorul maşinii de spălat curat.
este posibil, goliţi maşina, închideţi uşa aparatului, deconectaţi ţeava de alimentare şi goliţio.
Deplasarea maşinii
Dacă trebuie să deplasaţi maşina (în cazul în
care vă mutaţi în altă locuinţă etc...):
1. Scoateţi-o din priză.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Scoateţi ţeava de alimentare cu apă şi goliţi
furtunurile.
4. Scoateţi maşina împreună cu furtunurile.
Evitaţi răsturnarea maşinii în timpul transportului.
Măsuri de precauţie împotriva
îngheţului
Evitaţi amplasarea maşinii într-un loc în care
temperatura este sub 0°C. Dacă acest lucru nu
Informaţii privind mediul
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să
contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care
l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt prietenoase cu
mediul şi pot fi reciclate. Componentele de
21
plastic sunt identificate prin marcaje, de ex.
>PE<, >PS< etc. Vă rugăm să aruncaţi
materialele de ambalare în recipientele
adecvate în instalaţiile pentru gunoi
comunitare.
ATENŢIE
Atunci când un aparat nu se mai foloseşte:
• Scoateţi ştecherul din priză.
• Tăiaţi cablul electric şi ştecherul şi aruncaţile în mod corespunzător.
• Aruncaţi dispozitivul de închidere al uşii. În
acest fel, evitaţi blocarea copiilor în interior,
lucru care le-ar pune viaţa în pericol.
Ceva nu funcţionează
Maşina de spălat vase nu porneşte sau se
opreşte în timpul funcţionării. Unele probleme
se datorează lipsei unei întreţineri minime sau
unor omisiuni şi pot fi rezolvate cu ajutorul inCod de eroare şi defecţiune
dicaţiilor din tabel, fără a fi nevoie de asistenţa
unui tehnician.
Opriţi maşina de spălat vase, deschideţi uşa şi
executaţi următoarele acţiuni corective.
Cauză posibilă şi soluţionare
Maşina de spălat vase nu se alimentează cu apă.
• Robinetul este blocat sau este înfundat cu depuneri
de calcar.
• clipire continuă a ledului programului în curs de
Curăţaţi robinetul de apă.
derulare
• Robinetul de apă este închis.
• 1 clipire a ledului "Terminarea programului"
Deschideţi robinetul de apă.
• Filtrul (dacă există) din fitingul filetat al furtunului de
la valva de alimentare cu apă este blocat.
Curăţaţi filtrul din fitingul filetat al furtunului.
• Furtunul de alimentare cu apă nu a fost plasat corect
sau este îndoit sau strivit.
Verificaţi racordarea furtunului de alimentare cu
apă.
Maşina de spălat vase nu evacuează apa.
• Scurgerea de la chiuvetă este blocată.
Curăţaţi scurgerea chiuvetei.
• clipire continuă a ledului programului în curs de
• Furtunul de evacuare a apei nu a fost plasat corect
derulare
sau este îndoit sau strivit.
• 2 clipiri intermitente ale ledului "Terminarea
Verificaţi racordul furtunului de evacuare a apei.
programului"
• clipire continuă a ledului programului în curs de • Dispozitivul anti-inundaţie este activat
Închideţi robinetul de apă şi contactaţi Centrul de
derulare
Asistenţă
local.
• 3 clipiri intermitente ale ledului "Terminarea
programului"
22
Cod de eroare şi defecţiune
• Programul nu începe.
Cauză posibilă şi soluţionare
• Uşa maşinii de spălat vase nu a fost bine închisă.
Închideţi uşa.
• Ştecherul nu este introdus în priză.
Introduceţi ştecherul în priză.
• Siguranţa s-a ars în tabloul cu siguranţe al casei.
Înlocuiţi siguranţa.
Odată ce aceste verificări au fost efectuate,
închideţi uşa maşinii de spălat vase şi porniţi
aparatul. Apăsaţi butonul programului care
funcţiona înainte de survenirea alarmei. Programul va continua de la momentul întreruperii.
În cazul în care defecţiunea sau codul de eroare
reapare, contactaţi Centrul de Asistenţă.
Pentru alte coduri de eroare care nu sunt
descrise în tabelul de mai sus, contactaţi Centrul de Asistenţă local.
Contactaţi Centrul de Asistenţă local, menţionând modelul (Mod.), numărul produsului
(PNC) şi numărul de serie (S.N.).
Aceste informaţii pot fi găsite pe plăcuţa cu
datele tehnice, aflată pe partea laterală a uşii
maşinii de spălat.
Pentru a avea aceste informaţii la îndemână,
vă recomandăm să le notaţi aici:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (numărul produsului): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatele de spălare nu sunt satisfăcătoare
Vasele nu sunt curate
• S-a selectat un program de spălare neadecvat.
• Vasele sunt aranjate greşit, împiedicând pătrunderea apei pe toată suprafaţa vaselor. Coşurile nu
trebuie supraîncărcate.
• Braţele stropitoare nu se rotesc liber din cauza
aşezării incorecte a vaselor.
• Filtrele de la baza compartimentului de spălare sunt
murdare sau incorect aşezate.
• S-a folosit prea puţin detergent sau deloc.
• Dacă pe vase apar depuneri de calcar, rezervorul
pentru sare este gol sau s-a setat un nivel neadecvat al dispozitivului de dedurizare a apei.
• Furtunul de evacuare a apei nu este corect racordat.
• Capacul rezervorului de sare nu este corect închis.
Vasele sunt ude şi mate
• Nu s-a folosit agent de clătire.
• Dozatorul pentru agentul de clătire este gol.
23
Rezultatele de spălare nu sunt satisfăcătoare
Pe vase sau pe pahare sunt vizibile dungi, pete albe
sau o peliculă albăstruie
• Micşoraţi doza de agent de clătire.
Picăturile de apă s-au uscat pe pahare şi pe vase
• Măriţi doza de agent de clătire.
• Detergentul poate fi de vină. Contactaţi linia de relaţii cu clienţii a producătorului detergentului.
Dacă, după toate aceste verificări, problema
persistă, contactaţi Centrul de Asistenţă local.
Date tehnice
Dimensiuni
Lăţime x Înălţime x Adâncime
cm
59,6 x 81,8-87,8 x 57,5
Conexiunea electrică
Voltaj - Putere totală - Siguranţă
Informaţiile privind conexiunea la electricitate se află pe plăcuţa cu datele
tehnice de pe marginea interioară a uşii maşinii de spălat vase.
Presiunea apei de alimentare
Minimă - Maximă
(MPa)
0,05 - 0,8
Capacitate
set pentru nr. persoane
12
Încărcătură max.
kg
38,5
Nivel acustic
dB(A)
47
Valorile consumurilor
Valorile consumurilor sunt orientative şi depind
de presiunea şi de temperatura apei şi, de ase-
menea, de variaţiile curentului electric şi de
cantitatea de vase.
Valorile consumurilor
Program
Durata programului (în
minute)
Consum de energie (în
kWh)
Intensiv 70°
80-90
1,6-1,8
22-24
AUTO 45° 70°
90-125
1,1-1,6
12-23
65°A30'
30
0,9
9
24
Apă (litri)
Valorile consumurilor
Program
Durata programului (în
minute)
Consum de energie (în
kWh)
Apă (litri)
BIO 50° (Program de
testare pentru
Institutele de Testare)
160
1,05
14
Sticlă 45°
60-70
0,8-0,9
14-15
Recomandări pentru institutele de testare
agent de clătire pline cu respectivele produse
şi utilizând programul de testare (vezi "Valorile
consumurilor").
Testarea conformă cu EN 60704 trebuie efectuată cu aparatul complet încărcat şi utilizând
programul de testare (vezi "Valorile consumurilor").
Testarea conformă cu EN 50242trebuie efectuată cu rezervorul de sare şi cu dozatorul de
Încărcare completă: set standard pentru 12 persoane
Cantitatea de detergent necesară
5 g + 25 g (Tip B)
Setare agent de clătire
poziţia 4 (Tip III)
Coşul superior
Coşul pentru tacâmuri
Coşul inferior
25
grătare pentru ceşti: poziţia A
Instalarea
AVERTIZARE
Lucrările electrice şi/sau de instalaţii necesare
pentru instalarea aparatului trebuie realizate de
un electrician şi/sau de un instalator calificat
sau de o persoană competentă.
Racordarea la apă
AVERTIZARE
Maşina de spălat nu trebuie să fie conectată la
surse de alimentare cu apă deschise sau la
boilere pentru încălzirea instantanee a apei.
Maşina de spălat vase poate fi alimentată cu
apă caldă (max. 60°) sau cu apă rece. Cu toate
acestea, vă recomandăm să alimentaţi cu apă
rece.
AVERTIZARE
Pentru racordarea la conducta de apă, folosiţi
numai seturi de furtunuri noi; furtunurile vechi
nu trebuie reutilizate.
ATENŢIE
Dacă maşina este racordată la ţevi noi sau la
ţevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsaţi
26
apa să curgă timp de câteva minute înainte de
a racorda furtunul de alimentare.
Furtunul de alimentare cu apă
cu valvă de siguranţă
Conectaţi furtunul de alimentare la un robinet
de apă cu filet exterior de 3/4".
După conectarea furtunului de alimentare cu
perete dublu, valva de siguranţă se află lângă
robinet.
Dacă furtunul de alimentare cu apă prezintă
scurgeri, valva de siguranţă va opri alimentarea
cu apă.
AVERTIZARE
Cablul electric pentru valva de siguranţă se află
în interiorul peretelui dublu al furtunului de
alimentare cu apă şi este sub tensiune.
De aceea, nu cufundaţi furtunul de alimentare
cu apă sau valva de siguranţă în apă.
Vă rugăm să instalaţi cu grijă furtunul de
alimentare cu apă
. Aşezaţi furtunul de alimentare cu apă astfel
încât să se afle în permanenţă la o înălţime in-
ferioară faţă de marginea de jos a valvei de
siguranţă.
Dacă furtunul de alimentare cu apă sau valva
de siguranţă sunt deteriorate, scoateţi imediat
ştecherul din priză.
ATENŢIE
Furtunul de alimentare cu apă echipat cu valvă
de siguranţă TREBUIE să fie înlocuit numai de
un specialist de la Centrul de Asistenţă local.
Furtunul de evacuare a apei
Conectaţi furtunul de
Înălţime necesară: între
Asiguraţi-vă că furtunurile
evacuare la chiuvetă.
30 şi 100 cm deasupra
nu sunt îndoite, strivite
Asiguraţi-l cu colierul pen- fundului maşinii de spălat. sau încurcate.
tru furtun furnizat.
Când conectaţi furtunul de
evacuare la un racord sub
sifonul de la chiuvetă,
întreaga membrană de
plastic (A)trebuie să fie
înlăturată. Neîndepărtarea întregii membrane va
face ca resturile de
mâncare să se acumuleze
de-a lungul timpului, blocând în cele din urmă racordul de la furtunul de
evacuare al maşinii de
spălat.
În cazul în care folosiţi un prelungitor pentru
furtunul de evacuare, lungimea totală nu trebuie să depăşească 4 metri. De asemenea,
diametrul intern al fitingurilor folosite pentru
racordurile la scurgere nu trebuie să fie mai mic
decât diametrul furtunului furnizat.
27
Conexiunea electrică
ATENŢIE
Standardele de siguranţă necesită împământarea aparatului.
Înainte de utilizarea aparatului pentru prima
dată, asiguraţi-vă că voltajul nominal şi tipul de
alimentare de pe plăcuţa cu datele tehnice corespund cu cele la care este racordat aparatul.
Puterea nominală a siguranţelor este marcată
pe plăcuţa cu datele tehnice.
Conectaţi întotdeauna ştecherul numai la o
priză Schuko corect instalată. Nu trebuie să
folosiţi prize multiple, conectoare şi
prelungitoare.
Acestea pot prezenta pericol de incendiu prin
supraîncălzire.
Dacă este necesar, înlocuiţi sistemul de prize
din locuinţă. În cazul în care cablul electric trebuie înlocuit, contactaţi Centrul de Asistenţă
local.
Priza trebuie să fie accesibilă după instalarea
aparatului.
Nu deconectaţi niciodată aparatul prin tragerea
de cablu. Trageţi întotdeauna de ştecher.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate pentru nerespectarea precauţiunilor de siguranţă de mai sus.
Încastrarea sub blatul
dulapului
IMPORTANT
Urmaţi cu grijă instrucţiunile din fişa anexată
pentru încorporarea maşinii de spălat vase şi
pentru fixarea panoului de mobilier.
28
AVERTIZARE
Maşina de spălat vase trebuie să fie fixată pentru a nu se răsturna.
De aceea trebuie să vă asiguraţi că blatul sub
care este instalată este fixat în mod adecvat de
o structură fixă (pereţii mobilierului alăturat,
dulapuri, perete).
Această maşină de spălat vase este proiectată
pentru a fi instalată sub un blat de bucătărie sau
sub o suprafaţă de lucru.
Nu sunt necesare deschideri suplimentare pentru ventilaţia maşinii de spălat vase, ci doar
pentru trecerea furtunurilor de alimentare cu
apă şi de evacuare şi pentru cablul de
alimentare.
Maşina de spălat vase are picioruşe reglabile,
pentru a permite reglarea înălţimii.
În timpul operaţiunilor care implică accesul la
părţile interne, maşina de spălat vase trebuie
să fie scoasă din priză.
Asiguraţi-vă că după instalarea aparatului
acesta este uşor accesibil inginerului de service
în eventualitatea necesităţii unei reparaţii.
Nivelarea
O bună nivelare este esenţială pentru închiderea şi etanşarea corectă a uşii.
Dacă aparatul este corect nivelat, uşa nu se va
agăţa de nicio parte a dulapului. Dacă uşa nu
se închide corect, slăbiţi sau strângeţi
picioruşele reglabile, până când maşina de
spălat vase este perfect orizontală. (Vezi fişa
anexată).
29
30
31
www.electrolux.com
156993180-00-21082007
Subject to change without notice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising