Progress | PI3550X | User manual | Progress PI3550X Instrukcja obsługi

Progress PI3550X Instrukcja obsługi
instrukcja obsługi
Zmywarka do naczyń
PI 3550
2 progress
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2
Opis urządzenia
3
Panel sterowania
4
Pierwsze użycie
5
Ustawianie zmiękczacza wody
6
Wsypywanie soli do zmywarki
7
Wlewanie płynu nabłyszczającego
7
Codzienna eksploatacja
8
Wkładanie sztućców i naczyń
9
Stosowanie detergentu
11
Uniwersalna tabletka do zmywarki
12
Wybór i uruchomienie programu zmywania
13
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
Programy zmywania
Konserwacja i czyszczenie
Co zrobić, gdy…
Dane techniczne
Wskazówki dla ośrodków
przeprowadzających testy
Instalacja
Podłączenie do sieci wodociągowej
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ochrona środowiska
14
15
16
17
19
19
20
20
22
23
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy zmywarki powinni
poznać zasady bezpiecznej obsługi
urządzenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez
cały czas używania zmywarki oraz przekazanie jej, w razie odstąpienia lub
sprzedaży urządzenia, kolejnemu użytkownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie do
mycia naczyń i przyborów kuchennych
nadających się do mycia w zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych
rozpuszczalników, ponieważ mogą one
spowodować wybuch.
• Noże oraz inne ostre przedmioty należy
wkładać do koszyka na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub układać poziomo
w koszu górnym.
• Należy używać produktów (detergentów,
soli oraz płynu nabłyszczającego) przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.
• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w
trakcie pracy. Grozi to wydostaniem się na
zewnątrz gorącej pary.
• Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyń
przed zakończeniem cyklu mycia.
• Po zakończeniu mycia należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i zakręcić
zawór wodny.
• Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie uprawniony technik z autoryzowanego zakładu serwisowego. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może prowadzić do obrażeń ciała i poważnych usterek urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym
zakładem serwisowym. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Detergenty używane w zmywarkach mogą
powodować chemiczne oparzenia oczu,
ust i gardła. Mogą stanowić zagrożenie dla
życia! Należy przestrzegać wskazówek
producentów detergentów dotyczących
ich bezpiecznego używania.
• Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
W zmywarce mogą pozostawać resztki
detergentu.
• Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze
zamknięte, za wyjątkiem momentu wkładania lub wyjmowania naczyń. Pozwala to
uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się
o otwarte drzwiczki i doznania obrażeń.
progress 3
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych
drzwiczkach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom na obsługiwanie zmywarki bez nadzoru.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy zmywarka nie została uszkodzona w czasie
transportu. Zabrania się podłączania uszkodzonego urządzenia do zasilania. Jeśli
zmywarka jest uszkodzona, należy skontaktować się z dostawcą.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji należy
zdjąć opakowanie.
Opis urządzenia
• Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne
wymagane w celu instalacji zmywarki muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną oraz kompetentną osobę.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji
lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli
przewód elektryczny, węże; panel sterujący, blat roboczy lub obszar cokołu są uszkodzone w taki sposób, że wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontaktować się z lokalnym zakładem serwisowym, aby uniknąć uszkodzeń.
• Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicznych oraz elektrycznych, nie należy nawiercać ścianek bocznych urządzenia.
Ostrzeżenie! Podłączenie
elektryczne i hydrauliczne należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami
podanymi w odpowiednich
rozdziałach.
4 progress
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kosz górny
Regulacja ustawienia twardości wody
Pojemnik na sól
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Panel sterowania
3
1
2
4
A
B
C
D
E
5
1.
2.
3.
4.
5.
Przyciski wyboru programów
Przycisk Opóźniony start
Kontrolki
Przycisk Wł./Wył.
Przyciski funkcji
Przyciski funkcji
Za pomocą tych przycisków można ustawić
następujące funkcje:
• ustawianie zmiękczacza wody,
• anulowanie programu zmywania lub ustawionego opóźnienia startu,
• włączanie lub wyłączanie funkcji "MULTITAB",
• włączanie lub wyłączanie dozownika płynu
nabłyszczającego.
progress 5
Kontrolki
Zmywanie
Zapala się po wybraniu programu i pali się przez
cały czas trwania programu zmywania.
Gaśnie, gdy skończy się program zmywania.
Koniec
Zapala się, gdy skończy się program zmywania.
Dodatkowo wskazuje również:
– ustawienie zmiękczacza wody,
– włączanie lub wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego
– zadziałanie alarmu nieprawidłowej pracy urządzenia.
Funkcja MULTITAB
Oznacza włączenie lub wyłączenie funkcji "MULTITAB" (patrz rozdział "Funkcja MULTITAB").
Sól
Zapala się, gdy skończy się sól do zmywarki.
1)
Płyn nabłyszczający
Zapala się, gdy skończy się płyn nabłyszczający.
1)
1) Kontrolki soli i płynu nabłyszczającego nie świecą się nigdy podczas trwania programu zmywania,
nawet jeśli konieczne jest uzupełnienie soli lub płynu nabłyszczającego.
Tryb ustawiania
Urządzenie znajduje się w trybie ustawiania, gdy pali się kontrolka Wł./Wył. i kontrolki wszystkich programów są wyłączone.
Ważne! Należy pamiętać, że podczas
wykonywania czynności takich jak:
• wybór program zmywania lub opóźnionego startu,
• ustawianie zmiękczacza wody,
• włączanie lub wyłączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
urządzenie MUSI być w trybie ustawiania.
Jeśli świeci się kontrolka programu, to
ciągle jest ustawiony ostatnio wykonywany
program.
W takim przypadku program należy anulować:
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcji B i C, aż do wyłączenia
kontrolek wszystkich programów .
2. Zwolnić przyciski funkcji B i C.
Anulowanie ustawionego lub
trwającego programu
Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać dwa
przyciski anulowania B i C, aż do wyłączenia
kontrolek wszystkich programów. Program
został anulowany i urządzenie jest w trybie
ustawiania.
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
hydrauliczne zostały wykonane zgodne z
instrukcją instalacji
• Wyjąć wszystkie elementy opakowania z
urządzenia
• Ustawienie zmiękczacza wody
• Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a następnie wsypać sól przeznaczoną do zmywarek
• Wlać płyn nabłyszczający
Jeżeli chce użyć detergentów w formie tabletek typu: ''3 w 1'', ''4 w 1'',
''5 w 1'' itp., należy ustawić funkcję
Multitab. (Patrz ''Funkcja Multitab'').
6 progress
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmywarka jest wyposażona w system
zmiękczania wody, dzięki któremu możliwe
jest usuwanie minerałów i soli z wody doprowadzanej do urządzenia, które mogą mieć
szkodliwy lub negatywny wpływ na działanie
zmywarki.
Im wyższa zawartość minerałów i soli, tym
twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w skali przeliczeniowej, w stopniach niemieckich, stopniach francuskich lub
w mmol/l (milimolach na litr) (milimol na litr międzynarodowa jednostka twardości wody).
Twardość wody
Zmiękczanie powinno być dopasowane do
stopnia twardości wody na danym obszarze.
W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na temat twardości
wody.
Zmiękczanie wody musi być ustawione
obydwoma systemami regulacji: ręcznie, przy użyciu tarczy twardości wody
oraz elektronicznie.
°dH
°TH
mmol/l
Regulacja ustawienia twardości wody
Ręczne
Elektroniczne
Stosowanie
soli
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
poziom 10
tak
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
poziom 9
tak
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
poziom 8
tak
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
poziom 7
tak
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
poziom 6
tak
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
poziom 5
tak
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
poziom 4
tak
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
poziom 3
tak
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
poziom 2
tak
<4
<7
< 0,7
1
poziom 1
nie
Ustawianie ręczne
Ustawianie elektroniczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na
pozycję 2.
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na
poziom 5.
1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.
2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.
3. Obrócić tarczę twardości wody i ustawić
ją na pozycji 1 lub 2 (patrz tabelka).
4. Włożyć dolny kosz.
1. Nacisnąć przycisk . Zmywarka musi być
w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcji
B i C , aż kontrolki przycisków funkcji A ,
B i C zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk funkcji A. Kontrolki
przycisków B i C zgasną, podczas gdy
kontrolka przycisku funkcji A będzie nadal migać. Jednocześnie kontrolka Koniec zacznie migać.
Bieżący poziom jest wskazywany przez
liczbę mignięć kontrolki Koniec.
Przykłady:
5 mignięć, przerwa, 5 mignięć, przerwa,
itp... = poziom 5
6 mignięć, przerwa, 6 mignięć, przerwa,
itp... = poziom 6
progress 7
4. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć
przycisk funkcji A. Każde wciśnięcie przycisku to zmiana o jeden poziom. Przed
wybraniem nowego poziomu należy
sprawdzić dane w tabeli.
Przykłady: Jeśli obecny poziom to 5,
wciśnięcie przycisku A jeden raz zmienia
poziom na 6. Jeśli obecny poziom to 10,
wciśnięcie przycisku A jeden raz zmienia
poziom na 1.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę wciskając przycisk Zał./
Wył.
Wsypywanie soli do zmywarki
Ostrzeżenie!
Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli, w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instalację zmiękczania wody w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpoczęciem jednego
z pełnych programów zmywania. Dzięki temu zapobiegnie się rozsypaniu soli lub rozlaniu słonej wody na dnie urządzenia, co
mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.
Aby wsypać sól:
1. Otworzyć drzwiczki, wyjąć dolny kosz,
zdjąć pokrywę pojemnika na sól.
2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest to
konieczne jedynie przed nasypaniem
soli za pierwszym razem).
3. Przy pomocy lejka dostarczonego w
komplecie wsypać sól aż do pełna.
4. Zakręcić pokrywę i sprawdzić, czy na
gwincie lub na uszczelce nie pozostały
resztki soli.
5. Dokręcić pokrywę, obracając zgodnie z
ruchem wskazówek zegara aż do słyszalnego kliknięcia.
Nie należy się przejmować, jeśli, podczas wsypywania soli, z urządzenia wypływa woda. Jest to zjawisko normalne.
Kontrolka soli na panelu sterowania
może pozostać włączona przez 2-6
godzin po uzupełnieniu soli, przy założeniu, że zmywarka jest przez ten
czas włączona. Jeśli zastosowana
sól rozpuszcza się dłużej, czas ten
może być dłuższy. Nie ma to wpływu
na działanie urządzenia.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Ostrzeżenie! Stosować jedynie
markowe nabłyszczacze do zmywarek.
Nigdy nie wlewać do dozownika nabłyszczacza żadnych innych substancji (np.
środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Mogą one uszkodzić urządzenie.
Nabłyszczacz zapewnia całkowite wypłukanie naczyń oraz wysuszenie bez
plam i smug.
Nabłyszczacz jest dodawany automatycznie podczas ostatniego płukania.
1. Otworzyć pojemnik wciskając przycisk
(A).
8 progress
3. Po każdym uzupełnieniu nabłyszczacza
należy sprawdzić, czy pokrywa jest zamknięta.
Starannie wytrzeć rozlany podczas napełniania pojemnika nabłyszczaczem
przy pomocy ściereczki, aby uniknąć
nadmiernego wytwarzania piany podczas następnego zmywania.
2. Wlać nabłyszczacz do pojemnika. Maksymalny poziom nabłyszczacza w pojemniku oznaczony jest za pomocą "max".
W zależności od wyników zmywania i suszenia należy wyregulować dawkę płynu nabłyszczającego przy pomocy pokrętła z 6 pozycjami (pozycja 1 - dawka minimalna, pozycja 6 - dawka maksymalna).
Dawka ustawiona fabrycznie to 4.
Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają
krople wody lub ślady kamienia, należy
zwiększyć dawkę.
Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach noży
pojawiają się białawe klejące smugi lub niebieskawa warstwa, zmniejszyć dawkę.
Dozownik ma pojemność ok. 110 ml, co
wystarczy na ok. 16 do 40 programów
zmywania, w zależności od ustawionego
poziomu dozowania.
Codzienna eksploatacja
• Sprawdzić, czy nie ma konieczności uzupełnienia poziomu soli lub płynu nabłyszczającego w zmywarce.
• Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
• Wsypać detergent.
• Wybrać program zmywania odpowiedni
do sztućców i naczyń.
• Rozpocząć program zmywania.
Przydatne porady i wskazówki
W zmywarce nie można zmywać żadnych
gąbek, ściereczek ani innych przedmiotów,
które absorbują wodę.
• Przed włożeniem naczyń należy:
– Usunąć pozostałości jedzenia i inne
resztki.
– Zmiękczyć resztki przypalonego jedzenia na patelniach
progress 9
• Podczas wkładania naczyń i sztućców należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą blokować
ramion spryskujących.
– Naczynia wklęsłe, takie jak kubki,
szklanki, garnki, itp., należy wkładać otworem do dołu, aby umożliwić spływanie wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jedne
na drugich i nie mogą się wzajemnie
przykrywać.
– Aby uniknąć stłuczenia szkła, przedmioty szklane nie mogą się dotykać.
– Małe przedmioty należy wkładać do kosza na sztućce.
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflonowe mają tendencję do zatrzymywania
kropel wody i; nie schną one tak dobrze jak
porcelana i przedmioty stalowe.
• Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe,
itp.) powinny być wkładane do górnego
kosza i tak ustawione, aby nie mogły się
przesuwać.
Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
można zmywać w ograniczonym zakresie:
• Sztućce z rączkami z drewna, rogu, porcelany, • Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany wyrób jest
macicy perłowej.
dopuszczony przez producenta do mycia w
• Przedmioty z plastiku nieodporne na ciepło.
zmywarkach.
• Stare sztućce z klejonymi częściami nieodpor- • Wzory szkliwione mogą blednąć przy częstym
nymi na działanie temperatury.
myciu.
• Naczynia i sztućce spiekane.
• Przedmioty ze srebra i aluminium mają tenden• Przedmioty ze stopu Pewter lub miedzi.
cję do przebarwiania się podczas mycia: Po• Kryształ ołowiowy.
zostałości na przykład białka czy żółtka jajka,
• Przedmioty stalowe nieodporne na rdzewienie.
musztardy itp. często powodują odbarwienia i
• Deski drewniane.
plamy na przedmiotach ze srebra. W związku z
• Przedmioty z włókien z tworzywa sztucznego.
tym, należy natychmiast usuwać resztki żywności ze srebra, jeśli przedmioty te nie są myte
od razu po użyciu.
Wkładanie sztućców i naczyń
Kosz dolny
Dolny kosz jest przeznaczony dla rondli, pokrywek, talerzy, salaterek, sztućców, itp.
Duże talerze i pokrywki powinny być wkładane na obrzeżach kosza, aby umożliwić
swobodne obracanie się ramion spryskujących.
Metalowe kratki podtrzymujące naczynia
można złożyć, aby umożliwić włożenie garnków, patelni i mis.
10 progress
Kosz na sztućce
Noże z długim ostrzem wkładane
pionowo stanowią potencjalne
zagrożenie. Długie i/lub ostre sztućce,
np. noże do mięsa, powinny być
umieszczane poziomo w górnym koszu.
Należy uważać podczas wkładania i
wyciągania ostrych przedmiotów, np.
noży.
Kosz górny
Górny kosz jest przeznaczony na talerze (deserowe, spodki, talerze o średnicy do 24 cm),
salaterki, filiżanki i szklanki.
Ułożyć naczynia na półkach na filiżanki i pod
nimi tak, aby woda miała dostęp do wszystkich naczyń.
Widelce i łyżki należy wkładać do specjalnego wyjmowanego kosza na sztućce trzonkami w dół, a noże trzonkami w górę.
Kieliszki na wysokich nóżkach można wkładać nóżkami do góry na półce na filiżanki.
Jeśli myte będą wyższe naczynia, półki na filiżanki można złożyć.
Jeśli z dna koszyka wystają trzonki sztućców, co uniemożliwia obracanie się dolnego
ramienia spryskującego, należy włożyć takie
sztućce trzonkami do góry.
Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie
przylegały do siebie.
W celu uzyskania optymalnych rezultatów
mycia zalecamy korzystanie z załączonej
kratki na koszyczek na sztućce (pod warunkiem, że pozwalają na to liczba i rozmiary
sztućców).
Przed zamknięciem drzwi sprawdzić,
czy ramiona spryskujące obracają się
swobodnie.
progress 11
Regulowanie wysokości kosza górnego
Jeśli myte są bardzo duże talerze, można je
wkładać do dolnego kosza po przesunięciu
kosza górnego wyżej.
Maksymalna wysokość naczyń w dolnym
koszu
Przy podniesionym koszu górnym
33 cm
Przy obniżonym koszu
górnym
29 cm
Aby umieścić kosz górny wyżej, należy:
1. Wysunąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie podnieść oba boki kosza,
upewniając się, że mechanizm zatrzasnął
się na wyższym położeniu, a kosz jest
stabilny.
Aby obniżyć kosz do pierwotnej pozycji
należy:
1. Wysunąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie podnieść oba boki i pozwolić,
aby mechanizm opuścił się w dolne położenie, pewnie trzymając jednocześnie
kosz.
Nie wolno obniżać ani podnosić kosza
tylko z jednej strony.
Gdy kosz jest w górnej pozycji, nie można korzystać z półek na filiżanki.
Po włożeniu naczyń do zmywarki
należy zawsze zamykać drzwi, aby
zapobiec ewentualnym wypadkom.
Stosowanie detergentu
Stosować jedynie detergenty przeznaczone do zmywarek.
Proszę przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i przechowywania podanych na opakowaniu detergentów.
Nie dawać dawek większych niż przepisano. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.
Wsypywanie detergentu
1. Otworzyć pokrywę.
2. Wsypać proszek do dozownika detergentu (1). Oznaczenia poziomu dozowania:
20 = ok. 20 g detergentu
30 = ok. 30 g detergentu.
12 progress
1
2
3. Wszystkie programy ze zmywaniem
wstępnym wymagają wsypania dodatkowej porcji (5/10 g) detergentu do przeznaczonej na ten cel przegródki (2).
Detergent ten będzie zużyty podczas fazy
zmywania wstępnego.
Stosując detergent w tabletkach; włożyć
tabletkę do pojemnika (1)
4. Zamknąć pokrywę i docisnąć ją, aż zaskoczy.
Czas rozpuszczania detergentu w tabletkach jest inny dla produktów od różnych producentów. W związku z tym
niektóre detergenty w tabletkach nie
osiągają pełnej mocy zmywania podczas krótkich programów. Dlatego, stosując detergent w tabletkach należy korzystać z dłuższych programów zmywania, aby zapewnić całkowite usunięcie
resztek detergentu.
Korzystanie z tabletek do zmywarek
Tabletki są detergentami łączącymi w sobie
środek zmywający, nabłyszczacz i sól. Mogą
one również zawierać inne środki, w zależności od wybranego rodzaju tabletek ("3 w
1", "4 w 1", "5 w 1", itp...).
1. Sprawdzić, czy detergenty te są odpowiednie do danej twardości wody. Patrz
instrukcja producenta.
Uzupełnianie zbiorniczka soli i płynu nabłyszczającego nie jest konieczne. W takim przypadku, kontrolka nabłyszczacza
będzie zawsze paliła się po włączeniu
urządzenia.
2. Wybrać najmniejszy poziom regeneracji
zmiękczacza i dozowania środka nabłyszczającego.
Jeśli wyniki suszenia nie są
zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
2. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego na poziom 2.
Jeżeli chce się zrezygnować z tabletek i
zacząć używać oddzielnych środków do
zmywarek, należy:
1. Napełnić odpowiednie dozowniki solą i
płynem nabłyszczającym.
2. Ustawić poziom twardości wody na najwyższy stopień i przeprowadzić 1 zwykły
program zmywania bez wkładania naczyń.
3. Wyregulować ustawienia twardości wody
odpowiednio do twardości na danym obszarze.
4. Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego.
Uniwersalna tabletka do zmywarki
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
"MULTITAB", która umożliwia korzystanie z
uniwersalnych złożonych środków do zmywarek w formie tabletek.
Tabletki są detergentami łączącymi w sobie
środek zmywający, nabłyszczacz i sól. Mogą
one również zawierać inne środki, w zależności od wybranego rodzaju tabletek ("3 w
1", "4 w 1", "5 w 1", itp...).
Sprawdzić, czy detergenty te są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadza-
progress 13
nej do zmywarki. Patrz instrukcja producenta.
Po wybraniu tej funkcji będzie ona aktywna
również dla wszystkich kolejnych programów zmywania.
Po wybraniu tej funkcji automatycznie wyłączony zostanie dopływ płynu nabłyszczającego oraz soli z dozowników, a kontrolki soli
i płynu nabłyszczającego będą wyłączone.
Po wybraniu funkcji "MULTITAB" czas trwania programu może ulec zmianie.
Funkcję "MULTITAB" należy włączyć lub
wyłączyć przed uruchomieniem programu.
Gdy program jest już włączony, funkcji
"MULTITAB" NIE MOŻNA zmienić. Aby
wyłączyć funkcję "MULTITAB", należy
najpierw anulować ustawiony program i
dopiero wtedy wyłączyć funkcję "MULTITAB". W takiej sytuacji należy ponownie ustawić program zmywania (i żądane
opcje).
Włączanie/wyłączanie funkcji
"TABLETKA"
Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa
przyciski "TABLETKA" (przyciski funkcji D i
E), dopóki nie zapali się kontrolka funkcji
"TABLETKA". Oznacza to, że funkcja jest aktywna.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy ponownie
wciskać te same przyciski, dopóki kontrolka
odpowiadająca funkcji "TABLETKA" nie
zgaśnie.
Jeśli wyniki suszenia nie są zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
2. Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego na poziom 2.
• Włączenie lub wyłączenie dozownika
płynu nabłyszczającego jest możliwe
jedynie wtedy, gdy aktywna jest funkcja "TABLETKA".
Włączenie/wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk Zał./Wył. Zmywarka
musi być w trybie ustawiania.
2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcji
B i C , aż kontrolki przycisków funkcji A ,
B i C zaczną migać.
3. Nacisnąć przycisk funkcji B. Kontrolki
przycisków funkcji A i C wyłączą się, podczas gdy kontrolka przycisku funkcji B
będzie dalej migać.
4. Aby włączyć dozownik płynu nabłyszczającego, ponownie nacisnąć przycisk B,
zapali się kontrolka Koniec, sygnalizując
uruchomienie tego dozownika.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę naciskając przycisk Zał./
Wył.
6. Aby ponownie wyłączyć dozownik płynu
nabłyszczającego, należy wykonać powyższe instrukcje tak, aby kontrolka Koniec wyłączyła się.
Chcąc powrócić do stosowania systemu standardowego detergentu,
należy:
1. Wyłączyć funkcję "TABLETKA".
2. Ponownie napełnić dozowniki solą i
płynem nabłyszczającym.
3. Ustawić twardość wody na najwyższy poziom i przeprowadzić 1 zwykły
program zmywania bez wkładania
naczyń.
4. Wyregulować ustawienia twardości
wody odpowiednio do twardości na
danym obszarze.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Wybór i uruchomienie programu zmywania
Wybrać program zmywania przy
lekko uchylonych drzwiach urządzenia. Program rozpocznie się dopiero po zamknięciu drzwi. Do tego
momentu można modyfikować ustawienia
1. Sprawdzić, czy naczynia włożono do koszy prawidłowo, a ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
2. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
3. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Zmywarka
musi być w trybie ustawiania.
4. Nacisnąć przycisk wybranego programu
(patrz tabela "Programy zmywania").
14 progress
Po wybraniu programu zaświeci się jego
kontrolka.
Zaczną pulsować kontrolki przebiegu ustawionego programu.
Zamknąć drzwi zmywarki. Program rozpocznie się automatycznie.
Po rozpoczęciu programu zgasną kontrolki poszczególnych etapów programu.
Świecić się będzie wyłącznie kontrolka
trwającego aktualnie etapu zmywania.
Ustawianie i uruchamianie programu z
opóźnionym startem
1. Po wybraniu programu zmywania naciskać przycisk opóźnionego startu, dopóki
nie zacznie pulsować kontrolka naprzeciw wybranego czasu opóźnienia (3, 6, 9
godzin).
2. Zamknąć drzwi zmywarki. Odliczanie
rozpocznie się automatycznie.
3. Odliczanie czasu opóźnienia odbywa sie
krokami co trzy godziny.
4. Otwarcie drzwi przerywa bieg odliczania.
Zamknąć drzwi; odliczanie będzie kontynuowane od momentu przerwania.
5. Po upływie ustawionego czasu opóźnienia startu program uruchomi się samoczynnie.
Gdy zakończy się odliczanie opóźnienia
startu program uruchomi się samoczynnie.
Wyboru programu zmywania oraz opóźnienia uruchomienia można dokonać
również przy zamkniętych drzwiczkach.
Należy pamiętać, że po wciśnięciu przycisku zmywania użytkownik ma TYLKO
3 sekundy na wybranie innego programu lub opóźnienia uruchomienia, po
którym wybrany program rozpocznie się
automatycznie.
Ostrzeżenie! Przerwanie lub
anulowanie trwającego programu
jest dozwolone JEDYNIE w razie
absolutnej konieczności.
Uwaga! Po otwarciu drzwiczek może wydostać się gorąca para. Ostrożnie otwierać drzwiczki.
Anulowanie trwającego programu
zmywania lub ustawionego
opóźnionego startu
• Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać dwa
przyciski funkcji B i C, aż do wyłączenia
kontrolek wszystkich programów.
• Anulowanie opóźnionego startu oznacza
również anulowanie ustawionego programu zmywania. W takim przypadku należy
ponownie ustawić program zmywania.
• Jeśli wybrany zostanie nowy program
zmywania, sprawdzić, czy w dozowniku
jest detergent.
Przerwanie trwającego programu
zmywania
• Open the dishwasher door; the programme will stop. Close the door; the programme will start from the point at which it was
interrupted.
• Wcisnąć przycisk Zał./Wył. Wyłączą się
wszystkie kontrolki. Ponownie wcisnąć
przycisk Zał./Wył.; program rozpocznie się
od momentu, w którym został przerwany.
Zakończenie programu zmywania
• Zmywarka zatrzyma się samoczynnie.
• Zapali się kontrolka Koniec.
• Nadal świecić się będzie kontrolka zakończonego programu.
• Wyłączyć zmywarkę przyciskiem Wł./Wył.
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
• Gorące naczynia mogą się łatwo stłuc.
Przed ich wyjęciem ze zmywarki należy
odczekać, aż ostygną.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego; Dzięki temu
krople wody z górnego kosza nie będą
skapywać na naczynia w dolnym koszu.
• Woda może pojawić się na ściankach oraz
drzwiczkach zmywarki, ponieważ stal nie-
rdzewna ochłodzi się do temperatury niższej niż naczynia.
Po zakończeniu programu mycia zaleca się odłączyć zmywarkę od zasilania i zakręcić zawór wody.
progress 15
Programy zmywania
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Opis programu
70°
Bardzo zabrudzone
Mycie wstępne
Naczynia stoZmywanie zasadnicze do 70°C
łowe, sztućce,
2 płukania pośrednie
garnki i patelPłukanie końcowe
nie
Suszenie
65°
Średnio zabrudzone
Mycie wstępne
Naczynia stoZmywanie zasadnicze do 65°C
łowe, sztućce,
1 płukanie pośrednie
garnki i patelPłukanie końcowe
nie
Suszenie
Średnio lub
lekko zabrudzone
Naczynia stołowe i sztućce
Zmywanie zasadnicze do 60°C
Płukanie końcowe
1)
30 minut
50° 2)
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe i sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
45°
Średnio zabrudzone
Delikatne naczynia i szkło
Zmywanie zasadnicze do 45°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
1) Idealny do zmywania, gdy zmywarka została załadowana tylko częściowo. Jest to program doskonale
nadający się do codziennego użytku. Został opracowany w celu spełnienia wymagań
czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy
Dane eksploatacyjne
Program
70°
65°
30 min
50° 1)
45°
Długość programu
(w minutach)
Pobór energii
(w kWh)
Pobór wody
(w litrach)
80 - 90
1,6- 1,8
22 - 24
90 - 100
1,4 - 1,6
18 - 20
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
14 - 16
60 - 70
0,8 - 0,9
14 - 15
1) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy
Podane wartości mają jedynie orientacyjnych charakter. Zależą one od ciśnie-
nia i temperatury wody, a także od zmian
w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
16 progress
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Filtry należy okresowo sprawdzać i czyścić.
Brudne filtry sprawiają, że wyniki zmywania
są gorsze.
że znajduje się dokładnie pod dwoma
prowadnicami (C).
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem
czyszczenia filtrów, należy upewnić się,
czy urządzenie jest wyłączone.
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć dolny kosz.
2. System filtrów zmywarki składa się z filtra
zgrubnego (A), mikrofiltra (B) i filtra płaskiego. Odblokować system filtrów za
pomocą rączki na mikrofiltrze.
Przekręcić rączkę o około 1/4
obrotu w
kierunku
przeciwnym do
ruchu
wskazówek zegara oraz
wyjąć
3. system
filtrów
8. Włożyć filtr zgrubny (A) do mikrofiltra (B) i
docisnąć je razem.
9. Włożyć filtry z powrotem na miejsce i zablokować je, przekręcając rączkę. W
trakcie wykonywania tej czynności, należy dopilnować, aby filtr płaski dokładnie
przylegał do dna komory zmywarki.
NIGDY nie należy używać zmywarki
bez zamontowanych filtrów. Nieprawidłowe ponowne włożenie i zamocowanie filtrów pogarsza wyniki
zmywania oraz może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
4. Chwycić filtr zgrubny (A) za płaski uchwyt
z otworem i odłączyć go od mikrofiltra
(B).
5. Dokładnie przemyć wszystkie filtry pod
bieżącą wodą.
6. Wyjąć filtr płaski z podstawy komory zmywania i oczyścić go dokładnie z obu
stron.
7. Zamocować filtr płaski z powrotem w
spodzie komory zmywania i upewnić się,
NIGDY nie wolno wyjmować ramion
spryskujących.
W razie zatkania otworów w ramionach
spryskujących przez zanieczyszczenia
należy je usunąć patyczkiem.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz panel sterowania wilgotną mokrą
ściereczką. W razie potrzeby użyć neutralnego detergentu. Nigdy nie stosować materia-
progress 17
łów ściernych, myjek ani rozpuszczalników
(acetonu, trichloroetylenu itp.).
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe, dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik detergentu mokrą ściereczką.
Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiące
programu do mycia bardzo zabrudzonych
naczyń, z użyciem detergentu, ale bez wkładania naczyń.
Dłuższe okresy nieużywania urządzenia
W przypadku nieużywania urządzenia przez
dłuższy okres należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie zakręcić wodę.
2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych.
3. Pozostawić wnętrze urządzenia w czystym stanie.
Środki ostrożności dotyczące mrozu
Należy unikać umieszczania urządzenia w
miejscu o temperaturze poniżej 0°C. Jeżeli
nie można tego uniknąć, należy je opróżnić,
zamknąć drzwiczki oraz odłączyć i opróżnić
wąż doprowadzający wodę.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia urządzenia (przeprowadzka, itd.), należy:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć węże doprowadzenia i spustu
wody.
4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.
Należy unikać przechylania urządzenia podczas transportu.
Co zrobić, gdy…
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas używania.
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać stosując się
do wskazówek podanych w niniejszej in-
strukcji, bez konieczności kontaktowania się
z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Wyłączyć zmywarkę, otworzyć drzwiczki i
przeprowadzić następujące zalecane działania korygujące.
Kody błędów i nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Ciągłe miganie kontrolki trwającego programu
• 1 mignięcie kontrolki Koniec
Zmywarka nie napełnia się wodą.
• Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem kamienia.
Przeczyścić zawór wody.
• Zawór wody jest zamknięty.
Odkręcić zawór wody.
• Filtr (jeśli występuje) w nakrętce węża doprowadzającego wodę jest zablokowany.
Wyczyścić filtr.
• Wąż doprowadzający wodę nie został właściwie ułożony, jest zagięty lub przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża doprowadzającego wodę.
• Ciągłe miganie kontrolki trwającego programu
• 2 mignięcia kontrolki Koniec
Zmywarka nie może wypompować wody.
• Odpływ jest zablokowany.
Przeczyścić odpływ.
• Wąż spustu wody nie został właściwie ułożony,
jest wygięty lub przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża spustu wody.
• Ciągłe miganie kontrolki trwającego programu
• 3 mignięcia kontrolki Koniec
Uruchomione zostało zabezpieczenie przed
zalaniem.
• Zakręcić zawór wody i skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
18 progress
Nieprawidłowe działanie
Nie można włączyć programu
Po wykonaniu opisanych czynności kontrolnych należy włączyć urządzenie.
Program rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu błędu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów błędu,
nieopisanych w powyższej tabeli, należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Kontaktując się z autoryzowanym serwisem
należy podać: model (Mod.), numer produktu
(PNC) oraz numer seryjny (S.N.).
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwiczki zmywarki nie zostały prawidłowo zamknięte.
Zamknąć drzwiczki.
• Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę do gniazdka
• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji
elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Wybrane zostało opóźnione uruchomienie.
W razie potrzeby natychmiastowego umycia
naczyń należy wyłączyć opóźnione uruchomienie.
Informacje te można znaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej na bocznej krawędzi drzwi zmywarki.
Aby zapewnić łatwy dostęp do danych urządzenia, proponujemy ich zapisanie w tym
miejscu:
Model: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr produktu(PNC): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr seryjny
(S.N.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wyniki mycia są niezadowalające
Naczynia są brudne • Wybrany został niewłaściwy program zmywania.
• Naczynia są ułożone w sposób uniemożliwiający dotarcie wody do wszystkich części powierzchni naczyń. Nie należy przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają się swobodnie z powodu niewłaściwego
ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania są brudne lub niewłaściwie ustawione.
• Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle.
• W przypadku kamienia na naczyniach; pojemnik na sól jest pusty lub wybrano niewłaściwy poziom zmiękczania wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.
Naczynia są wilgotne i matowe
• Nie zastosowano nabłyszczacza
• Dozownik nabłyszczacza jest pusty.
Na szklankach i na- • Zmniejszyć dozowanie nabłyszczacza
czyniach widać
smugi, mleczne plamy lub niebieskawy
nalot
Na szklankach i na- • Zwiększyć dozowanie nabłyszczacza
czyniach widać za- • Przyczyną może być zastosowany detergent. Należy skontaktować z działem obsługi klienta producenta detergentu.
schnięte krople wody
Jeśli po wykonaniu wszystkich ww. kontroli
urządzenie wciąż jest niesprawne, należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
progress 19
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość
59,6 cm
81,8 - 87,8 cm
57,5 cm
Podłączenie elektryczne - Napięcie - Moc całkowita - Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na
tabliczce znamionowej umieszczonej na bocznej krawędzi drzwi
zmywarki.
Ciśnienie doprowadzanej wody
Minimalne
Maksymalne
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
Pojemność
12 kompletów
Waga
39,5 kg
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Testy na zgodność z normą PN-EN 60704
ależy przeprowadzać na całkowicie załadowanym urządzeniu i przy użyciu programu
testowego (patrz "Dane eksploatacyjne").
Testy na zgodność z normą PN-EN 50242
należy przeprowadzać po napełnieniu zbior-
nika na sól i dozownika płynu nabłyszczającego odpowiednio solą i płynem nabłyszczającym oraz przy użyciu programu testowego
(patrz "Dane eksploatacyjne").
Pełny wsad: 12 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu:
5 g + 25 g (typ B)
Ustawienia płynu nabłyszczającego
pozycja 4 (typ III)
Półki na filiżanki: pozycja A
Ułożenie w górnym koszu
20 progress
Ułożenie w dolnym koszu
Ułożenie w koszu na sztućce
Instalacja
Ostrzeżenie! Wszelkie prace
elektryczne i/lub hydrauliczne
wymagane w celu zainstalowania
urządzenia powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka i/lub
hydraulika albo inną kompetentną
osobę.
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć
opakowanie.
Jeżeli to możliwe, należy umieścić urządzenie obok zaworu wody i spustu.
Ta zmywarka jest przeznaczona do montowania pod blatem kuchennym lub blatem roboczym.
Uwaga!Należy dokładnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych w załączonym
szablonie dotyczącym instalacji zmywarki w
zabudowie i montowania frontu meblowego.
Nie ma potrzeby zapewnienia otworów do
wentylacji zmywarki. Jedyne otwory są wymagane w celu przeprowadzenia węża doprowadzającego i spustowego wody oraz
przewodu zasilającego.
Zmywarka posiada nóżki umożliwiające regulację wysokości.
Podczas wszystkich czynności, w trakcie
których osoba je przeprowadzająca ma dostęp do komponentów wewnętrznych, zmywarka musi być odłączona od źródła zasilania.
Wkładając urządzenie, należy uważać, aby
nie zaplątać i nie zgiąć węży doprowadzenia
i spustu wody.
Mocowanie do sąsiednich mebli
Zmywarkę należy zabezpieczyć przed przechyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat, pod
którym jest zainstalowana, jest odpowiednio
przymocowany do stabilnej struktury (sąsiadujących szafek kuchennych lub ściany).
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla prawidłowego zamykania i uszczelniania drzwi.
W przypadku prawidłowego wypoziomowania urządzenia jego drzwi nie będą się o nic
zahaczały .
W razie niemożności prawidłowego zamknięcia drzwi, należy poluzować lub dokręcić regulowane nóżki aż do idealnego wypoziomowania urządzenia.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Podłączenie wody
Urządzenie można podłączyć zarówno do
gorącej (maks. 60°), jak i do zimnej wody.
Dzięki podłączeniu do gorącej wody można
uzyskać znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Jednak zależy to od sposobu
progress 21
wytwarzania gorącej wody. (Zalecamy używanie alternatywnych źródeł energii, które są
bardziej przyjazne dla środowiska, np. wykorzystanie energii słonecznej lub wiatrowej).
Aby umożliwić samodzielne wykonanie podłączenia, nakrętka węża zasilającego została
zaprojektowana w ten sposób, że można ją
przykręcić do króćca z gwintem 3/4'' lub
specjalnego szybkozłącza, jak np. Pressblock.
Ciśnienie wody musi mieścić się w przedziale
określonym w "Danych technicznych". Informacje na temat średniego ciśnienia wody w
Państwa miejscu zamieszkania można uzyskać w miejscowych zakładach wodociągowych.
Przy podłączaniu, wąż doprowadzenia wody
nie może być zaplątany ani zgnieciony.
Urządzenie zostało wyposażone w wąż doprowadzający wodę oraz wąż spustowy,
które mogą być poprowadzone w lewo lub
w prawo po poluzowaniu nakrętki przy zmywarce, zależnie od wymogów instalacji. Aby
uniknąć nieszczelności, należy właściwie zamocować przeciwnakrętkę.
Uwaga! NIE wszystkie modele zmywarek zostały wyposażone w węże doprowadzenia i spustu wody z nakrętkami
przy zmywarce. W takim przypadku
podany wyżej sposób instalacji nie jest
możliwy.
Jeżeli urządzenie podłączane jest do nowych
rur lub rur, które nie były przez dłuższy czas
używane, przed podłączeniem węża doprowadzenia wody należy odkręcić wodę na kilka minut.
NIE stosować węży używanych poprzednio ze starym urządzeniem.
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające powrót
używanej w nim wody do systemu wody
pitnej. Urządzenie spełnia wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach
hydraulicznych.
Wąż doprowadzający wodę z zaworem
bezpieczeństwa
Po podłączeniu węża doprowadzającego
wodę o podwójnych ściankach zawór bezpieczeństwa znajduje się obok zaworu wody.
Z tego względu, wąż doprowadzenia wody
znajduje się pod ciśnieniem wyłącznie po od-
kręceniu wody. Jeżeli podczas wykonywania
tej czynności wąż zaczyna przeciekać, zawór
bezpieczeństwa odcina bieżącą wodę.
Przy instalowaniu węża doprowadzenia wody, należy dopilnować, aby:
• Przewód elektryczny do zaworu bezpieczeństwa znajdował się w wężu doprowadzenia wody z podwójnym zabezpieczeniem. Nie zanurzać węża doprowadzenia
wody ani zaworu bezpieczeństwa w wodzie.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzenia
wody lub zaworu bezpieczeństwa, natychmiast odłączyć zasilanie.
• Wąż doprowadzający wodę może być wymieniony wyłącznie przez specjalistę lub
serwisanta z autoryzowanego serwisu.
Ostrzeżenie! Urządzenie pod
napięciem
Podłączenie węża spustu wody
Końcówkę węża spustowego można podłączyć w następujący sposób:
1. Do króćca na syfonie od zlewu, podczepiając równocześnie wąż tuż pod powierzchnią blatu kuchennego. Zapobiegnie to cofaniu się wody ze zlewu do urządzenia.
2. Do rury kanalizacyjnej, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 4 cm, połączonej bezpośrednio z syfonem i bez uszczelnienia.
Podłączenie do instalacji odpływowej musi
znajdować się na wysokości maksymalnie
60 cm od podstawy zmywarki.
22 progress
Ponadto średnica wewnętrzna węża przedłużającego jak i złączek używanych do podłączenia spustu wody nie może być mniejsza
od wewnętrznej średnicy węża spustowego
zmywarki.
W przypadku podłączenia węża spustowego
do syfonu kolankowego należy całkowicie
usunąć plastikową membranę (A). Jeśli
membrana nie zostanie całkowicie usunięta,
istnieje ryzyko odkładania się na niej resztek
jedzenia, co z biegiem czasu może doprowadzić do zablokowania odpływu wody ze
zmywarki.
Wąż spustowy może zostać skierowany na
prawą lub lewą stronę zmywarki.
Należy dopilnować, aby wąż nie był zgięty ani
zgnieciony, co mogłoby uniemożliwić lub
spowolnić spuszczanie wody.
Zatyczka do zlewu nie może być włożona
podczas spuszczania wody z urządzenia,
ponieważ mogłoby to spowodować ponowne wprowadzenie wody do urządzenia.
Całkowita długość węża spustowego łącznie
z dołączonym przez użytkownika wężem
przedłużającym nie może wynosić więcej niż
4 metry. Średnica wewnętrzna węża przedłużającego nie może być mniejsza niż średnica węża dostarczonego w komplecie.
Nasze urządzenia zostały wyposażone
w zabezpieczenia przed powrotem
brudnej wody do urządzenia. Obecność
zaworu zwrotnego w odpływie zlewu
może uniemożliwić prawidłowe spuszczanie wody ze zmywarki. Dlatego zalecamy jego usunięcie.
Aby uniknąć wycieków wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczelność
podłączenia hydraulicznego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Normy
bezpieczeństwa wymagają
podłączenia urządzenia do gniazda
z przewodem ochronnym.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
znamionowe oraz rodzaj zasilania
podane na tabliczce znamionowej
odpowiadają parametrom zasilania
w miejscu, w którym urządzenie ma
być zainstalowane. Na tabliczce
znamionowej znajdują się informacje dotyczące wartości bezpiecznika
Należy zawsze podłączać urządzenie do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka z uziemionym bolcem
ochronnym.
Nie wolno stosować przedłużaczy
ani rozgałęziaczy. Grozi to niebezpieczeństwem pożaru w wyniku
przegrzania.
W razie potrzeby należy wymienić
gniazdko sieciowe. W razie potrzeby
wymiany przewodu elektrycznego,
należy skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Po zainstalowaniu urządzenia należy zapewnić dostęp do wtyczki.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka
ciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąć
za wtyczkę.
progress 23
Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku
niezastosowania się do powyższych
wskazówek bezpieczeństwa.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi.
Elementy z tworzyw sztucznych posiadają
odpowiednie oznaczenia, np. >PE <, >PS<
itd. Materiały z opakowania należy wyrzucać
do odpowiedniego pojemnika.
Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie nie
będzie już używane:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odciąć przewód oraz wtyczkę i wyrzucić je.
• Usunąć zamek w drzwiczkach. Dzięki
temu można zapobiec niebezpieczeństwu zamknięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.
www.progress-hausgeraete.de
156991951-00-052008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising