Zanussi | ZDF312 | User manual | ZANUSSI ZDF312 Εγχειρίδιο χρήστη

ZANUSSI ZDF312 Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες
Χρήσης
Πλυντήριο
πιάτων
ZDF 312
Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε τη
συσκευής μας
Ευχόμαστε να χαρείτε τη νέα σας συσκευή και
ελπίζουμε να ξαναδιαλέξετε το brand μας σε
επόμενή σας αγορά οικιακών συσκευών.
Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις
οδηγίες χρήσεως και διατηρήστε το βιβλίο
αυτό καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του
προϊόντος. Οι οδηγίες αυτές να μεταβιβαστούν
σε οποιονδήποτε νέο χρήστη της συσκευής.
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
"λειτουργία 3 σε 1" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Πίνακας ελέγχου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων _ _ _ 19
Πρόγραμμα πλύσης _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Περιβαλλοντικά θέματα _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
Πρώτη χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Δυσλειτουργίες _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Ρυθμίστε τον αποσκλυρηντή νερού _ _ _ _ 9
Τεχνικά στοιχεία _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Χρήση αλατιού για πλυντήριο
πιάτων _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Τιμές κατανάλωσης _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Πλήρωση με λαμπρυντικό _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Εγκατάσταση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού _ _ _ 12
Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών _ _ _ _ 29
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των
πιάτων _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Ευρωπαϊκη Εγγυηση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31
Χρήση απορρυπαντικού _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών _ _ _ _ 25
www.electrolux.com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
2
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση και
την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των
προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό
να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας
της. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε
ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί
ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της να
είναι σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και
την ασφάλεια.
Σωστή χρήση
• Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται μόνο για το πλύσιμο οικιακών σκευών κατάλληλων για πλύσιμο στο πλυντήριο.
• Μη βάλετε διαλύτες στο πλυντήριο πιάτων.
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη.
• Τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα
πρέπει να τοποθετούνται πάντα στο καλάθι
για τα μαχαιροπίρουνα με τη μύτη προς τα
κάτω ή σε οριζόντια θέση στο επάνω καλάθι.
• Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα (απορρυπαντικό, αλάτι και λαμπρυντικό) κατάλληλα για
πλυντήρια πιάτων.
• Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα όταν λειτουργεί η συσκευή, μπορεί να διαφύγει ζεστός ατμός.
• Μη βγάλετε πιάτα από το πλυντήριο πιάτων
πριν από το τέλους του κύκλου πλύσης των
πιάτων.
• Μετά τη χρήση, απομονώστε τη συσκευή
από την τροφοδοσία και κλείστε τη παροχή
του νερού.
• Το σέρβις στο προϊόν αυτό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του σέρβις, και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
• Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή οι
ίδιοι. Οι επιδιορθώσεις που εκτελούνται
από άτομα χωρίς την κατάλληλη πείρα θα
προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας. Επιμένετε πάντα
για αυθεντικά ανταλλακτικά.
Γενικότερη ασφάλεια
• Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων πιάτων
μπορεί να προκαλέσουν χημικά εγκαύματα
στα μάτια, το στόμα και το φάρυγγα. Μπορεί
να θέσουν τη ζωή σε κίνδυνο! Τηρήστε τις
οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του
απορρυπαντικού του πλυντηρίου πιάτων.
• Το νερό στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι πόσιμο. Υπολείμματα των απορρυπαντικών
μπορεί ακόμη να περιέχονται στο πλυντήριο.
• Εξασφαλίστε ότι η πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων είναι πάντοτε κλειστή όταν αυτό δε
φορτώνεται ή ξεφορτώνεται. Με τον τρόπο
αυτό θα αποφύγετε να σκοντάψει κάποιος
στην ανοικτή πόρτα και να κτυπήσει.
3
• Μην κάθεστε και μη στέκεστε στην ανοιχτή
πόρτα.
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση
από ενήλικες. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να
χρησιμοποιούν το πλυντήριο πιάτων χωρίς
επιτήρηση.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε
ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοικτή.
Εγκατάσταση
• Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Ποτέ μη συνδέσετε
ένα πλυντήριο με βλάβη. Εάν το πλυντήριο
πιάτων έχει υποστεί ζημιές επικοινωνήστε
με τον πωλητή.
• Όλα τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να
αφαιρεθούν πριν τη χρήση.
• Οι όποιες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές
εργασίες απαιτούνται για την εγκατάσταση
4
της παρούσας συσκευής πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Για λόγους ασφαλείας είναι επικίνδυνο να
τροποποιήσετε τα τεχνικά στοιχεία ή να
προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το
προϊόν αυτό κατά οποιονδήποτε τρόπο.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το πλυντήριο εάν
το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και οι
σωλήνες νερού έχουν υποστεί ζημιά; ή εάν
ο πίνακας ελέγχου, η περιοχή του πάγκου ή
της βάσης έχουν υποστεί ζημιά τέτοια που
να είναι ελεύθερα προσβάσιμο το εσωτερικό της συσκευής. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας, προκειμένου
να αποφύγετε τον κίνδυνο.
• Καμία πλευρά του πλυντηρίου δεν πρέπει
ποτέ να τρυπηθεί για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές σε υδραυλικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού και του νερού
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στις αντίστοιχες παραγράφους.
Πίνακας ελέγχου
1
2
3
4
5
Πλήκτρο On/Off
Πλήκτρα επιλογής προγράμματος
Πλήκτρο καθυστέρηση έναρξης
Ενδεικτικές λυχνίες
Πλήκτρα λειτουργίας
Λειτουργία ρύθμισης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Να θυμάστε πάντα όταν εκτελείτε λειτουργίες
όπως:
– επιλογή προγράμματος πλύσης,
– ρυθμίζετε τον αποσκλυρηντή νερού,
η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκεται στη λειτουργία ρύθμισης:
• Πιέστε το πλήκτρο On/Off, ΟΛΕΣ οι λυχνίες
των πλήκτρων επιλογής προγράμματος είναι αναμμένες = συσκευή σε λειτουργία
ρύθμισης.
• Πιέστε το πλήκτρο On/Off, ΜΟΝΟ μία λυχνία πλήκτρου προγράμματος είναι αναμμένη = είναι ακόμη ρυθμισμένο το τελευταίο πρόγραμμα που εκτελέσατε ή επιλέξατε.
5
Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα πρέπει
να ακυρωθεί (βλ. οδηγίες "Ακύρωση ενός προγράμματος πλύσης σε εξέλιξη").
Πλήκτρα λειτουργίας
Εκτός από την επιλογή προγράμματος πλύσης πιάτων, με τη βοήθεια αυτών των πλήκτρων μπορούν να
ρυθμιστούν και οι παρακάτω λειτουργίες.
– η ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού,
– η ακύρωση ενός προγράμματος πλύσης σε εξέλιξη.
Πλήκτρα επιλογής προγράμματος
• Εκκίνηση του πλυντηρίου:
1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off.
2. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο πρόγραμμα, η αντίστοιχη λυχνία παραμένει
αναμμένη ενώ οι άλλες λυχνίες προγραμμάτων
σβήνουν.
3. Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα από την τελευταία πίεση ενός πλήκτρου το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, εάν
θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή που πραγματοποιήσατε πρέπει να ακυρώσετε το πρόγραμμα σε εξέλιξη.
• Ακύρωση του προγράμματος σε εξέλιξη:
• Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα λειτουργίας B και C μέχρι ΟΛΕΣ οι λυχνίες των πλήκτρων προγραμμάτων να ανάψουν.
• Απελευθερώστε τα πλήκτρα λειτουργίας Bκαι C.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο On/Off ή επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα (ελέγξτε
ότι υπάρχει απορρυπαντικό στη σαπουνοθήκη).
Πλήκτρο καθυστέρησης έναρξης
6
Αυτή η επιλογή επιτρέπει την καθυστέρηση έναρξης
του προγράμματος κατά 3 ή 6 ώρες. Πριν επιλέξετε το
πρόγραμμα πλύσης, πιέστε το πλήκτρο On/Off και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο καθυστέρηση εκκίνησης μέχρι να ανάψει η λυχνία που αντιστοιχεί στις 3
ώρες (3h) ή 6 ώρες (6h).
Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο
πρόγραμμα, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά αυτόματα
μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση το πρόγραμμα
πλύσης θα ξεκινήσει αυτόματα. Η λυχνία καθυστέρησης εκκίνησης θα σβήσει.
• Ακύρωση της καθυστέρησης εκκίνησης σε εξέλιξη:
Πιέστε το πλήκτρο καθυστέρησης εκκίνησης μέχρι
να σβήσουν οι λυχνίες που αντιστοιχούν στις 3 ώρες
(3h) ή 6 ώρες (6h). Το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης
θα ξεκινήσει αυτόματα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Είναι δυνατή η επιλογή ενός προγράμματος πλύσης και της καθυστερημένης εκκίνησης και όταν η πόρτα είναι
ελαφρά ανοικτή. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη του προγράμματος ή της αντίστροφης θα σημειωθεί αφού
κλείσει η πόρτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι δυνατή η τροποποίηση των ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν.
Ενδεικτικές λυχνίες
Πλύση
1)
Ανάβει όταν εκτελούνται οι φάσεις πλύσης και ξεβγάλματος.
Τέλος προγράμματος
Ανάβει όταν τελειώσει ένα πρόγραμμα πλύσης. Έχει
επίσης την πρόσθετη λειτουργία της οπτικής σήμανσης όπως:
• η ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού,
• την παρέμβαση ενός συναγερμού λόγω της δυσλειτουργίας του πλυντηρίου.
λειτουργία 3 σε 1
Υποδεικνύει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας 3 ΣΕ 1 (δείτε λειτουργία 3 ΣΕ 1) .
Επαναπλήρωση αλατιού
Ανάβει όταν πρέπει να αναπληρώσετε το ειδικό αλάτι.
Μπορεί να παραμείνει αναμμένη αρκετές ώρες μετά
την επαναπλήρωση του αλατιού.
2)
Στιλβωτικό
2)
Ανάβει όταν πρέπει να αναπληρώσετε το λαμπρυντικό.
1) Μόλις επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης, η ενδεικτική λυχνία φάσης για το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα, η ενδεικτική λυχνία φάσης σβήνει εκτός από την ενδεικτική λυχνία για τη φάση που εκτελείται
η οποία θα παραμείνει μόνιμα αναμμένη.
2) Οι ενδεικτικές λυχνίες αλατιού και λαμπρυντικού δεν ανάβουν ποτέ κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος πλύσης ακόμη
και όταν είναι αναγκαία η αναπλήρωση σε αλάτι και λαμπρυντικό.
7
Πρόγραμμα πλύσης
Πρόγραμμα
Βαθμός λερώματος
Τύπος φορτίου
Περιγραφή προγράμματος
Έντονο 70°
Πολύ λερωμένα
Πιάτα, μαχαιροπίρουνα,
κατσαρόλες
Πρόπλυση
Πλύση
2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
Κανονικό 65°
Κανονικά λερωμένα
Πιάτα, μαχαιροπίρουνα,
κατσαρόλες
Πρόπλυση
Πλύση
1 ενδιάμεσα ξεβγάλματα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
Πιάτα και μαχαιροπίρουνα
Πλύση
Τελικό ξέπλυμα
Πιάτα και μαχαιροπίρουνα
Πρόπλυση
Πλύση
1 ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
Φάτε-φορτώστε-Λειτουρ- Λίγο λερωμένα
γείστε
1)
Bio 50°
Κανονικά λερωμένα
2)
Ξέβγαλμα και Παραμονή Οποιοσδήποτε.
Μερικό φορτίο (που θα ολοκληρωθεί αργότερα μέσα
στην ημέρα).
1 κρύο ξέβγαλμα (για να
αποφευχθεί να κολλήσουν τα υπολείμματα
τροφών).
Αυτό το πρόγραμμα δε
χρειάζεται απορρυπαντικό.
1) Ιδανικό για πλύση όταν το πλυντήριο πιάτων είναι μερικώς φορτωμένο. Αυτό είναι το τέλειο καθημερινό πρόγραμμα,
σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις ανάγκες μιας οικογένειας 4 ατόμων που θέλει απλά να φορτώνει τα πιατικά και τα
μαχαιροπίρουνα από το πρωινό και το γεύμα.
2) Πρόγραμμα δοκιμής Ινστιτούτα δοκιμών.
Πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων
για πρώτη φορά:
8
• Εξασφαλίστε ότι οι συνδέσεις ηλεκτρικού
και νερού είναι σύμφωνες με τις οδηγίες
εγκατάστασης
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από
το εσωτερικό της συσκευής
• Ρυθμίστε τον αποσκλυρηντή νερού
• Ρίξτε 1 λίτρο νερού στη θήκη του αλατιού και
στη συνέχεια γεμίστε με αλάτι
• Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνδυασμένες ταμπλέτες πλυσίματος όπως: "3 σε 1", "4
σε 1", "5 σε 1" κλπ... ρυθμίστε τη λειτουργία 3
σε 1 (βλ. "λειτουργία 3 σε 1").
Ρυθμίστε τον αποσκλυρηντή νερού
βαθμούς (°dH), Γαλλικούς βαθμούς (°TH) και
mmol/l (millimol ανά λίτρο- διεθνής μονάδα για
τη σκληρότητα του νερού).
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το βαθμό σκληρότητας του νερού στην
περιοχή σας. Ο τοπικός Οργανισμός ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με
τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.
Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με
αποσκλυρηντή νερού σχεδιασμένου να αφαιρεί τα ορυκτά και τα άλατα από την παροχή
νερού, τα οποία θα είχαν αρνητική επίδραση
στη λειτουργία της συσκευής.
Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυτών
των ορυκτών και των αλάτων, τόσο σκληρότερο είναι το νερό. Η σκληρότητα του νερού μετριέται σε αντίστοιχες κλίμακες, Γερμανικούς
Σκληρότητα νερού
°dH
°TH
Ρύθμιση της σκληρότητας του
νερού
mmol/λίτρο
χειροκίνητα
Χρήση αλατιού
ηλεκτρονικά
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
επίπεδο 10
ναι
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
επίπεδο 9
ναι
37 - 42
65 - 75
6,51 - 7,5
2
επίπεδο 8
ναι
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
επίπεδο 7
ναι
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
επίπεδο 6
ναι
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
επίπεδο 5
ναι
15 - 18
26 - 32
2,61 - 3,2
1
επίπεδο 4
ναι
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
επίπεδο 3
ναι
4 - 10
7 - 18
0,71 - 1,8
1
επίπεδο 2
ναι
<4
<7
< 0,7
1
επίπεδο 1
όχι
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί και με
τους δύο τρόπους: χειροκίνητα, χρησιμοποιώ-
ντας το ρυθμιστή σκληρότητας νερού και ηλεκτρονικά.
9
Χειροκίνητη ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού (δείτε πίνακα)
Ο αποσκλυρηντής νερού είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος στη θέση 2.
Ρυθμίστε το διακόπτη στη
θέση 1 ή 2
Ηλεκτρονική ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού (δείτε πίνακα)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ο αποσκλυρηντής νερού είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος στη θέση 5.
10
• Το πλυντήριο πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.
Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πιέζοντας το
πλήκτρο On/Off.
• Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα λειτουργίας B και C μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίας, A
B και C .
• Απελευθερώστε τα πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας A οι λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίας B και C σβήνουν ενώ το πλήκτρο
λειτουργίας A συνεχίζει να αναβοσβήνει. Ταυτόχρονα η λυχνία τέλους προγράμματος αρχίζει να
αναβοσβήνει.
Ο αριθμός αναλαμπών της λυχνίας τέλους προγράμματος αντιστοιχεί στο τρέχον επίπεδο.
• Η λυχνία τέλους προγράμματος μπορεί να αναβοσβήσει 5 φορές, για παράδειγμα. Οι αναλαμπές
επαναλαμβάνονται κάθε 5 δευτερόλεπτα.
• Για να αλλάξετε το επίπεδο, πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας A . Κάθε φορά που πιέζεται ένα πλήκτρο
το επίπεδο αυξάνει. (Το επίπεδο 1 ακολουθεί το
επίπεδο 10).
• Η λυχνία τέλους προγράμματος υποδεικνύει την
καινούρια ρύθμιση. (Για την επιλογή του νέου επιπέδου βλ. τον πίνακα).
• Για να απομνημονευτεί η λειτουργία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζοντας το πλήκτρο On/Off.
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό αλάτι κατάλληλο
για πλυντήρια πιάτων.
Ξεβιδώστε το πώμα.
Μόνο πριν από το γέμισμα με αλάτι την πρώτη
φορά, γεμίστε τη θήκη του
αλατιού με νερό.
Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χωνί, ρίξτε αλάτι στη θήκη μέχρι να γεμίσει.
11
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εκκινήστε αμέσως ένα πλήρες πρόγραμμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το νερό θα υπερχειλίσει από τη θήκη καθώς προστίθεται το αλάτι.
Αφαιρέστε όλα τα ίχνη
αλατιού.
Τοποθετήστε ξανά το καπάκι σφικτά περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να
σταματήσει με ένα κλικ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Συμπληρώστε το ειδικό αλάτι όταν η λυχνία
ανάψει στον πίνακα ελέγχου.
Πλήρωση με λαμπρυντικό
Ανοίξτε το καπάκι.
Να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμπρυντικό. Η μέγιστη στάθμη
πλήρωσης υποδεικνύεται
από "max"
Καθαρίστε λαμπρυντικό
που τυχόν υπερχείλισε.
Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη γεμίσετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντικού με οποιαδή- Συμπληρώστε το λαμπρυντικό όταν η λυχνία ανάψει
ποτε άλλη ουσία (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιά- στον πίνακα ελέγχου.
των, υγρό απορρυπαντικό). Κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε
τη συσκευή.
12
Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού
Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες νερού ή στίγματα αλάτων στα πιάτα μετά το πλύσιμο.
Ανοίξτε το καπάκι.
Μειώστε τη δόση εάν υπάρχουν λευκές γραμμές στα πιάτα ή μια γαλαζωπή μεμβράνη στα
γυαλικά και τις λεπίδες των μαχαιριών.
Ρυθμίστε το επίπεδο της Κλείστε το καπάκι και πιέδόσης. (Η δόση είναι ρυθ- στε το μέχρι να ασφαλίμισμένη από το εργοστά- σει.
σιο στη θέση 4).
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
Σφουγγάρια, πανιά και οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να απορροφήσει νερό δεν μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
• Πριν φορτώσετε τα πιάτα πρέπει:
– Αφαιρείτε όλα τα τρόφιμα και τα υπολείμματα.
– Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων
τροφών στα ταψιά
• Όταν φορτώνετε τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα, παρακαλώ προσέξτε:
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν
πρέπει να εμποδίζουν την περιστροφή
των βραχιόνων.
– Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα όπως
φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, κλπ, με
το άνοιγμα προς τα κάτω έτσι ώστε το
νερό να μην μπορεί να συσσωρευτεί στο
δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν
πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο
άλλο, ή να καλύπτουν το ένα το άλλο.
– Για να αποφευχθούν οι ζημιές στα ποτήρια, δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ
τους.
– Τοποθετήστε τα μικροαντικείμενα στο
καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
• Τα πλαστικά αντικείμενα και οι κατσαρόλες
με αντικολλητικές επιστρώσεις έχουν την
τάση να συγκρατούν σταγόνες νερού; αυτά
τα αντικείμενα δε θα στεγνώσουν τόσο καλά
όσο τα αντικείμενα από πορσελάνη ή χάλυβα.
• Ελαφρά αντικείμενα (πλαστικά μπολ κλπ.)
πρέπει να τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι
και να διευθετηθούν έτσι ώστε να μη μετακινούνται.
13
Για πλύσιμο στο πλυντήριο πάτων τα παρακάτω μαχαιροπίρουνα και πιάτα
δεν είναι κατάλληλα:
είναι περιορισμένης καταλληλότητας:
• Σκεύη με ξύλινες, κοκάλινες, πορσελάνινες ή φιλντισένιες λαβές.
• Πλαστικά αντικείμενα τα οποία δεν αντέχουν στη
θερμότητα.
• Παλαιότερα σκεύη με κολλημένα εξαρτήματα τα
οποία δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
• Κολλημένα μαχαιροπίρουνα και πιάτα.
• Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό.
• Γυαλικά από μολυβωμένο κρύσταλλο.
• Χαλύβδινα αντικείμενα που έχουν την τάση για
σκουριά.
• Ξύλινες πιατέλες.
• Αντικείμενα από συνθετικές ίνες.
• Πλένετε κεραμικά σκεύη στο πλυντήριο πιάτων μόνο εάν έχει ειδική σήμανση από τον κατασκευαστή
ότι είναι ασφαλές να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
• Τα εφυαλωμένα σχέδια μπορεί να θαμπώσουν εάν
πλυθούν επανειλημμένα σε πλυντήριο πιάτων.
• Τα εξαρτήματα από αλουμίνιο και ασήμι έχουν την
τάση να αποχρωματίζονται κατά την πλύση: Υπολείμματα, π.χ. ασπράδι η κρόκος αυγού και μουστάρδα συχνά προκαλούν αποχρωματισμό και λεκέδες στα ασημικά. Συνεπώς τα υπολείμματα θα
πρέπει να καθαρίζονται άμεσα από τα ασημικά,
εάν δεν πρόκειται να πλυθούν αμέσως μετά τη χρήση.
Φορτώστε τα μαχαιροπίρουνα. Για τα καλύτερα
αποτελέσματα σάς συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμενη
σχάρα για τα μαχαιροπίρουνα (εάν το επιτρέπουν
το μέγεθος και οι διαστάσεις των μαχαιροπίρουνων)
14
Τοποθετήστε τα μαχαίρια φορτώστε το κάτω καλάθι. Διευθετήστε τις πιατέλες
και άλλα αιχμηρά αντικεί- και τα μεγάλα καπάκια γύρω από τις άκρες του καλαθιού.
μενα με τις λαβές τους
προς τα επάνω. κίνδυνος
τραυματισμού!
Οι δύο σειρές στηρίγματα
στο κάτω καλάθι μπορούν
εύκολα να χαμηλώσουν
για να μπορέσετε να τοποθετήσετε κατσαρόλες,
ταψιά και μπολ.
Φορτώστε το πάνω καλάθι. Ελαφρά αντικείμενα
(πλαστικά μπολ κλπ.)
πρέπει να τοποθετηθούν
στο επάνω καλάθι και να
διευθετηθούν έτσι ώστε να
μη μετακινούνται.
Για πιο ψηλά αντικείμενα,
οι σχάρες για τα φλιτζάνια
διπλώνουν προς τα επάνω.
Εάν τα πιάτα πρόκειται να φορτωθούν στο επάνω
καλάθι: φορτώστε τα ξεκινώντας από τις πίσω θέσεις;
γέρνοντάς τα ελαφρά μπροστά και αποφεύγοντας την
εμπρός θέση κοντά στην πόρτα.
κινήσετε το επάνω καλάθι στην ψηλότερη θέση.
Ρύθμιση ύψους επάνω
καλαθιού
Εάν πλένετε πολύ μεγάλες πιατέλες μπορείτε
να τις φορτώσετε στο κάτω καλάθι αφού μετα-
Μέγιστο ύψος πιάτων στο :
Πάνω καλάθι
Με το πάνω καλάθι ανυψωμένο
20 cm
κάτω καλάθι
31 cm
15
Μέγιστο ύψος πιάτων στο :
Πάνω καλάθι
Με το πάνω καλάθι χαμηλωμένο
24 cm
κάτω καλάθι
27 cm
Για να μετακινηθείτε στην ψηλότερη θέση προχωρήστε ως εξής:
1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέχρι να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά και τις δύο πλευρές μέχρι να εμπλακεί ο μηχανισμός και να είναι σταθερό το καλάθι.
Για να χαμηλώσετε το καλάθι στην αρχική θέση
προχωρήστε ως εξής:
1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέχρι να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά και τις δύο πλευρές και
στη συνέχεια αφήστε το μηχανισμό να πέσει ξανά
αργά, συγκρατώντας τον.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ποτέ μην ανυψώνετε ή χαμηλώνετε το καλάθι
μόνο από τη μια πλευρά
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν το καλάθι βρίσκεται στην ανώτερη θέση
δε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχάρες
για τα φλιτζάνια.
Χρήση απορρυπαντικού
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.
16
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή
σχετικά με τη δοσολογία και την αποθήκευση.
Ανοίξτε το καπάκι.
Για τα προγράμματα με
πρόπλυση προσθέστε
μια πρόσθετη δόση
απορρυπαντικού στη σαπουνοθήκη B.
Γεμίστε τη θήκη απορρυ- Τηρήστε τις στάθμες της
δοσολογίας.
παντικού A.
Όταν χρησιμοποιείτε ταμ- Κλείστε το καπάκι.
πλέτες απορρυπαντικού:
τοποθετήστε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού στη
σαπουνοθήκη A.
Ταμπλέτες απορρυπαντικού
Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού από διαφορετικούς κατασκευαστές διαλύονται με διαφορετικούς ρυθμούς. Για αυτό το λόγο, μερικές ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν πετυχαίνουν την
πλήρη καθαριστική τους απόδοση στα σύντο-
μα προγράμματα πλύσης. Συνεπώς, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μεγάλα προγράμματα πλύσης όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες
απορρυπαντικού, για να εξασφαλίσετε την
πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων
απορρυπαντικού.
"λειτουργία 3 σε 1"
17
Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με τη "Λειτουργία 3 σε 1", που επιτρέπει τη χρήση των
συνδυασμένων ταμπλέτων απορρυπαντικού
"3 σε 1".
Τα προϊόντα αυτά είναι απορρυπαντικά με
συνδυασμένες λειτουργίες καθαρισμού, ξεπλύματος και αλατιού. Μπορεί επίσης να περιέχουν διαφορετικά μέσα ανάλογα με ποιο είδος ταμπλέτας χρησιμοποιείτε ("3 σε 1", "4 σε
1", "5 σε 1" κλπ...)
Ελέγξτε εάν τα απορρυπαντικά αυτά είναι κατάλληλα για τη σκληρότητα του νερού σας.
Δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Από τη στιγμή που θα επιλεγεί η λειτουργία
αυτή θα παραμείνει ενεργή και για τα επόμενα
προγράμματα πλύσης.
Με την επιλογή της λειτουργίας αυτής η εισροή
λαμπρυντικού και αλατιού από τις αντίστοιχες
θήκες παροχής απενεργοποιείται αυτόματα
και επίσης απενεργοποιούνται οι ενδεικτικές
λυχνίες για το αλάτι και το λαμπρυντικό.
Επιλέξτε "τη λειτουργία 3 σε 1" πριν τη ρύθμιση
του προγράμματος πλύσης.
Με τη χρήση της "λειτουργίας 3 σε 1", οι διάρκειες των κύκλων μπορεί να αλλάξουν.
Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, η "λειτουργία 3 ΣΕ 1" ΔΕΝ μπορεί πλέον
να αλλάξει.
Εάν θέλετε να εξαιρέσετε τη "λειτουργία 3 σε 1"
πρέπει να ακυρώσετε τη ρύθμιση προγράμματος και στη συνέχεια να απενεργοποιήσετε τη
"λειτουργία 3 σε 1". Σε αυτή την περίπτωση
πρέπει να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα πλύσης
(και τις επιθυμητές επιλογές) ξανά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας 3 σε 1
Πιέστε ταυτόχρονα τα δύο πλήκτρα που βρίσκονται πάνω από την επιγραφή 3 σε 1, μέχρι
να ανάψει η ενδεικτική λυχνία της "λειτουργίας
18
3 σε 1". Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία ενεργοποιήθηκε.
Για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία πιέστε
τα ίδια πλήκτρα ξανά μέχρι η ενδεικτική λυχνία
που αντιστοιχεί στο σύμβολο "λειτουργία 3 σε
1" να σβήσει.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εάν τα αποτελέσματα του στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά σας συνιστούμε:
1. Να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμπρυντικό.
2. Ενεργοποιήστε τη θήκη λαμπρυντικού.
3. Ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντικού στη
θέση 2.
• Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θήκης του λαμπρυντικού είναι δυνατή μόνο με
τη λειτουργία "3 σε 1" ενεργοποιημένη.
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της θήκης
του λαμπρυντικού
1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυντήριο
πρέπει να είναι σε λειτουργία ρύθμισης.
2. Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα B και C , μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες των πλήκτρων A ,
B ,και C .
3. Πιέστε το πλήκτρο B , οι ενδεικτικές λυχνίες των πλήκτρων A και C B σβήνουν
ενώ η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο συνεχίζει να αναβοσβήνει.
4. Για να ενεργοποιήσετε τη θήκη λαμπρυντικού, πιέστε ξανά το πλήκτρο B , ανάβει
η ενδεικτική λυχνία τέλος προγράμματος, υποδεικνύοντας την ενεργοποίηση
της θήκης λαμπρυντικού.
5. Για να απομνημονευτεί η λειτουργία, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζοντας το
πλήκτρο On/Off.
6. Για να απενεργοποιηθεί ξανά η θήκη λαμπρυντικού, ακολουθήστε τις παραπάνω
οδηγίες μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία για το τέλος του προγράμματος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε στο στάνταρ
σύστημα απορρυπαντικού σας συμβουλεύουμε να:
1. Απενεργοποιήστε τη 3 in 1 λειτουργία.
2. Γεμίσετε τις θήκες αλατιού και λαμπρυντικού ξανά.
3. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού
στο υψηλότερο επίπεδο και πραγματοποιήστε 1 κανονικό πρόγραμμα πλύσης
χωρίς να φορτώσετε πιάτα.
4. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νερού
σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού
στην περιοχή σας.
5. Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού.
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
• Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα κτυπήματα.
Πρέπει κατά συνέπεια να αφήνετε τα πιάτα
να κρυώνουν πριν τα αφαιρέσετε από το
πλυντήριο.
• Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το
επάνω; έτσι δε θα στάξουν νερά από το
επάνω καλάθι στα πιάτα στο κάτω καλάθι.
• Μπορεί να εμφανιστεί νερό στις πλευρές και
στην πόρτα του πλυντηρίου πιάτων καθώς
Καθαρισμός των φίλτρων
ο ανοξείδωτος χάλυβας τελικά θα κρυώσει
περισσότερο από τα πιάτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης, συνιστάται να αποσυνδέετε το πλυντήριο πιάτων
από την τροφοδοσία και να κλείνετε τη βρύση
του νερού.
ποθέτηση των φίλτρων θα προκαλέσει φτωχά
αποτελέσματα πλύσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο χωρίς
φίλτρα. Η λανθασμένη ανατοποθέτηση και το-
19
Καθαρίστε καλά τα φίλ- Περιστρέψτε τη λαβή κατά Αφαιρέστε το φίλτρο A
τρα A , B και C από τρε- περίπου 1/4 της στροφής από τη βάση του θαλάμου
χούμενο νερό.
αριστερόστροφα και
πλύσης.
αφαιρέστε τα φίλτρα B και
C.
Τοποθετήστε το επίπεδο
φίλτρο A πίσω στη βάση
του θαλάμου πλύσης και
εξασφαλίστε ότι ταιριάζει
απόλυτα κάτω από τους
δύο οδηγούς D .
Επανατοποθετήστε τα
φίλτρα και ασφαλίστε περιστρέφοντας τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει.
Καθαρισμός των
εκτοξευτήρων
ΠΟΤΕ μη δοκιμάσετε να αφαιρέσετε τους εκτοξευτήρες νερού.
Εάν υπολείμματα βρωμιάς έχουν βουλώσει τις
τρύπες στους εκτοξευτήρες νερού, αφαιρέστε
τα με μια οδοντογλυφίδα.
Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου και τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό
20
υγρό πανί. Εάν χρειαστεί χρησιμοποιήστε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ αποξεστικά προϊόντα, σύρμα ή
διαλύτη (ασετόν, τριχλοραιθυλένιο κλπ...).
Εσωτερικός καθαρισμός
Εξασφαλίστε ότι τα λάστιχα γύρω από την
πόρτα, οι θήκες απορρυπαντικού και λαμπρυντικού καθαρίζονται τακτικά με ένα υγρό πανί.
Συνιστούμε κάθε 3 μήνες να εκτελείτε ένα πρόγραμμα πλύσης για πολύ λερωμένα πιάτα χρη-
σιμοποιώντας απορρυπαντικό αλλά χωρίς
πιάτα.
Παρατεταμένες περίοδοι μη
λειτουργίας
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για παρατεταμένη περίοδο σας συνιστούμε να:
1. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα
και να κλείσετε το νερό.
2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να μη δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.
3. Αφήστε το εσωτερικό του πλυντηρίου καθαρό.
Προστασία από τον πάγο
0°C. Εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί,
αδειάστε το πλυντήριο, κλείστε την πόρτα,
αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού και
αδειάστε τον.
Μετακίνηση του πλυντηρίου
Εάν χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο
(μετακόμιση κλπ....):
1. Βγάλτε το φις από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
3. Αφαιρέστε τους σωλήνες εισόδου και εξόδου του νερού.
4. Τραβήξτε έξω το πλυντήριο μαζί με τους
σωλήνες.
Αποφύγετε να δώσετε μεγάλη κλίση στο πλυντήριο κατά τη μεταφορά.
Αποφύγετε να τοποθετήσετε το πλυντήριο σε
χώρο όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας
ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο
χειρισµό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για
λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού,
επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής
σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής
οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και
είναι ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά εξαρτήματα
αναγνωρίζονται από τη σήμανση, π.χ.>PE<,
>PS<, κλπ. Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά
συσκευασίας στο κατάλληλο δοχείο στην τοπική εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων.
21
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν μια συσκευή δε χρησιμοποιείται πλέον:
• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Κόψτε το καλώδιο παροχής και το φις και
απορρίψτε τα.
• Απορρίψτε το μάνταλο της πόρτας. Αυτό
εμποδίζει να παγιδευτούν μέσα τα παιδιά
θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους.
Δυσλειτουργίες
Το πλυντήριο δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη
λειτουργία. Ορισμένα προβλήματα οφείλονται
στην έλλειψη απλής συντήρησης ή σε παραβλέψεις, και λύνονται με τη βοήθεια των ενδείξεων που περιγράφονται στον πίνακα, χωρίς
να καλέστε τεχνικό.
Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων, ανοίξτε την πόρτα και εκτελέστε τις παρακάτω προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.
Κωδικός σφάλματος και δυσλειτουργία
Πιθανή αιτία και λύση
Το πλυντήριο δε γεμίζει νερό.
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του προγράμματος που εκτελείται
• 1 αναλαμπή της λυχνίας "Τέλος προγράμματος"
• Η βρύση νερού έχει μπλοκάρει από επικαθίσεις
ασβεστίου.
Καθαρίστε τη βρύση του νερού.
• Η βρύση του νερού είναι κλειστή.
Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
• Το φίλτρο (όπου υπάρχει) στο εξάρτημα με σπείρωμα στη βαλβίδα εισόδου νερού είναι βουλωμένο.
Καθαρίστε το φίλτρο μέσα στο σωλήνα με το σπείρωμα.
• Ο σωλήνας αδειάσματος νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει στραβώσει ή τσακίσει.
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος νερού.
Το πλυντήριο πιάτων δεν αδειάζει τα νερά.
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του προγράμματος που εκτελείται
• 2 αναλαμπές της λυχνίας "Τέλος προγράμματος"
• Είναι βουλωμένη η στρόφιγγα του νεροχύτη.
Καθαρίστε τη στρόφιγγα του νεροχύτη.
• Ο σωλήνας αδειάσματος νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει στραβώσει ή τσακίσει.
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος νερού.
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του προγράμ- • Έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή κατά του πλημμυρίσματος
ματος που εκτελείται
Κλείστε τη βρύση του νερού και επικοινωνήστε με
• 3 αναλαμπές της λυχνίας τέλους προγράμματος
το τοπικό σας κέντρο σέρβις.
22
Κωδικός σφάλματος και δυσλειτουργία
• Δεν ξεκινά το πρόγραμμα.
Αφού πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι;
κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων και
ενεργοποιήστε το. Πιέστε το πλήκτρο του προγράμματος που εκτελούνταν πριν από την παρέμβαση του συναγερμού. Το πρόγραμμα θα
συνεχίσει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.
Εάν, εμφανιστεί ξανά ο κωδικός σφάλματος ή
η δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας.
Για άλλους κωδικούς σφαλμάτων που δεν περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις
της περιοχής σας.
Πιθανή αιτία και λύση
• Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλείσει
σωστά.
Κλείστε την πόρτα.
• Δεν είναι συνδεδεμένο το φις.
Συνδέστε το φις στην πρίζα.
• Έχει καεί ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας αναφέροντας το μοντέλο (Mod.), τον
αριθμό προϊόντος (PNC) και τον αριθμό σειράς
(S.N.).
Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται στην
πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων.
Για να έχετε πάντοτε πρόχειρα αυτά τα νούμερα, σας συνιστούμε να τα σημειώσετε εδώ:
Μοντέλο. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά
• Επιλέχθηκε λανθασμένο πρόγραμμα πλύσης.
• Τα πιάτα είναι διευθετημένα με τρόπο που εμποδίζει το νερό να φτάσει σε όλα τα σημεία της επιφάνειας. Δεν πρέπει να παραφορτώνονται τα καλάθια.
• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν περιστρέφονται ελεύθερα λόγω λανθασμένης διευθέτησης του φορτίου.
• Τα φίλτρα στη βάση του θαλάμου πλύσης είναι
βρώμικα ή τοποθετημένα λανθασμένα.
• Έχετε πολύ μικρή ποσότητα ή καθόλου απορρυπαντικό.
• Όπου υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων στα πιάτα; η
θήκη του αλατιού είναι άδεια ή έχει ρυθμιστεί λανθασμένο επίπεδο αποσκλυρηντή νερού.
23
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά
• Η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος του νερού δεν
είναι σωστή.
• Δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι της θήκης άλατος.
Τα πιάτα είναι υγρά και μουντά
• Δε χρησιμοποιήθηκε λαμπρυντικό.
• Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
Υπάρχουν σημάδια, γαλακτώδεις κηλίδες ή μια κάπως γαλάζια επικάλυψη στα ποτήρια και στα πιάτα
• Μειώστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
Έχουν στεγνώσει σταγόνες νερού στα ποτήρια και
στα πιάτα
• Αυξήστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
• Μπορεί να φταίει το απορρυπαντικό. Επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
Εάν, παρά τον έλεγχο που κάνατε, το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας.
Τεχνικά στοιχεία
Διαστάσεις
Πλάτος - ύψος - βάθος (cm)
60,0 x 85,0 x 61,0
Ηλεκτρικές συνδέσεις
Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση δίνονται στην πλακέτα
Τάση - Συνολική ισχύς - Ασφάλεια τύπου που βρίσκεται στο εσωτερικό άκρο της πόρτας του πλυντηρίου
πιάτων.
Πίεση παροχής νερού
Ελάχιστη - Μέγιστη
(0,8 MPa)
0,05 - 0,8
Χωρητικότητα
σερβίτσια
12
μέγιστη. Βάρος
kg
40,5
Στάθμη θορύβου
dB(A)
49
Τιμές κατανάλωσης
Οι τιμές κατανάλωσης είναι ενδεικτικές και
εξαρτώνται από την πίεση και τη θερμοκρασία
24
του νερού και επίσης από τις μεταβολές της
τροφοδοσίας και της ποσότητας των πιάτων.
Τιμές κατανάλωσης
Πρόγραμμα
Διάρκεια προγράμματος (σε λεπτά)
Κατανάλωση ενέργειας
(σε kWh)
Λίτρα νερού
Έντονο 70°
80-90
1,6-1,8
22-24
Κανονικό 65°
95-105
1,5-1,7
21-23
Φάτε-φορτώστε-Λειτουργείστε
30
0,9
9
BIO 50° (Πρόγραμμα
δοκιμής Ινστιτούτα δοκιμών)
170
1,05
14
Ξέβγαλμα και Παραμονή
12
0,1
4
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
Οι δοκιμές κατά EN 60704 πρέπει να πραγματοποιούνται με τη συσκευή πλήρως φορτωμένη και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα δοκιμής (δείτε "Τιμές κατανάλωσης").
Οι δοκιμές κατά EN 50242 πρέπει να πραγματοποιούνται όταν οι θήκες αλατιού και λαμ-
πρυντικού έχουν γεμίσει με αλάτι και λαμπρυντικό αντίστοιχα και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα δοκιμής (δείτε "Τιμές κατανάλωσης").
Πλήρες φορτίο: 12 στάνταρ σερβίτσια
Ποσότητα απορρυπαντικού που απαιτείται
5 g + 25 g (Τύπος B)
Ρύθμιση λαμπρυντικού
θέση 4 (Τύπος III)
Πάνω καλάθι
Καλάθι για μαχαιροπίρουνα
το κάτω καλάθι
25
σχάρες για τα φλιτζάνια: θέση A
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι όποιες ηλεκτρολογικές και/ή υδραυλικές εργασίες απαιτούνται για την εγκατάσταση της
παρούσας συσκευής πρέπει να εκτελούνται
από κατάλληλα καταρτισμένο ηλεκτρολόγο
και/ή υδραυλικό ή κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
Σύνδεση νερού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή αυτή μπορεί να συνδεθεί με παροχή είτε ζεστού (μέγ. 60°) ή κρύου νερού.
Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να συνδεθεί
σε ανοικτές συσκευές νερού ή ταχυθερμαντήρες νερού. Αυτό το πλυντήριο πιάτων μπορεί
26
να τροφοδοτείται είτε με ζεστό (μέγ. 60°) ή κρύο
νερό. Ωστόσο σας συνιστούμε μια παροχή
κρύου νερού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη σύνδεση στην παροχή νερού, χρησιμοποιήστε μόνο καινούριο σετ σωλήνων. Το παλιό σετ σωλήνων δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το πλυντήριο πιάτων συνδέεται σε καινούριους σωλήνες ή σωλήνες που δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, θα πρέπει να
αφήσετε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά
πριν συνδέσετε το σωλήνα εισόδου.
Σωλήνας εισόδου
Συνδέστε το
σωλήνα εισόδου σε μια βρύση νερού με εξωτερικό σπείρωμα 3/4".
Ο σωλήνας εισόδου διαθέτει μεγάλη αντοχή στην πίεση. Μπορεί να αντέξει σε πιέσεις μέχρι 6 MPa. Σαν
επιπλέον ασφάλεια, ο σωλήνας εισόδου προστατεύεται με επένδυση από τελικές ζημιές. Στην περίπτωση
που διαρρηχθεί ο εσωτερικός σωλήνας, το νερό μέσα
στο σωλήνα θα γίνει σκούρο, αυτό είναι ορατό μέσα
σωλήνας
από την ειδική διαφανή επένδυση. Σε αυτή την περί- Ο
εισόδου είναι εξοπλισμέπτωση κλείστε τη βρύση του νερού και καλέστε το
νος με μια συσκευή
κέντρο σέρβις.
ασφαλείας για να εμποδίζεται το κατά λάθος χαλάρωμα. Για να αποσυνδέσετε το σωλήνα, πιέστε το
μοχλό (B) και περιστρέψτε το δακτύλιο συγκράτησης (A) αριστερόστροφα.
Ο σωλήνας εισόδου μπορεί να περιστραφεί είτε
αριστερά είτε δεξιά για να
ταιριάζει με την εγκατάσταση μέσω του ασφαλιστικού παξιμαδιού. Το
ασφαλιστικό παξιμάδι
πρέπει να τοποθετηθεί
σωστά για να αποφευχθούν οι διαρροές νερού.
27
Σωλήνας αδειάσματος νερού
Συνδέστε το σωλήνα
αδειάσματος νερού στο
νεροχύτη.
Απαιτούμενο ύψος: 30
Εξασφαλίστε ότι οι σωλήέως 100 cm πάνω από το νες δεν είναι τσακισμένοι,
κάτω μέρος του πλυντη- πατημένοι ή μπλεγμένοι.
ρίου πιάτων.
Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση του σωλήνα
αδειάσματος του νερού το συνολικό μήκος δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 4 μέτρα. Επίσης η εσωτερική διάμετρος των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στην αποχέτευση
δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάμετρο
του παρεχόμενου σωλήνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφευχθούν οι διαρροές νερού μετά
την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις
νερού είναι σφιγμένες.
28
Κατά τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος νερού
σε μια αποχέτευση κάτω
από το νεροχύτη, ολόκληρη η πλαστική μεμβράνη (A)πρέπει να
αφαιρεθεί. Εάν δεν αφαιρεθεί ολόκληρη η μεμβράνη θα προκληθεί η συσσώρευση σωματιδίων
τροφών στη διάρκεια του
χρόνου έχοντας ως αποτέλεσμα την τελική απόφραξη του σωλήνα αδειάσματος νερού του πλυντηρίου πιάτων.
Ηλεκτρικές συνδέσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα πρότυπα ασφαλείας απαιτούν η συσκευή
να είναι γειωμένη.
Πριν από τη πρώτη χρήση της συσκευής, εξασφαλίστε ότι η ονομαστική τάση και ο τύπος
της τροφοδοσίας στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ταιριάζουν με εκείνο της θέσης όπου θα
εγκατασταθεί η συσκευή.
Το μέγεθος της ασφάλειας επίσης υπάρχει
στην πλακέτα τύπου.
Πάντοτε συνδέετε το φις τροφοδοσίας σε μια
σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Ταυ, σύνδεσμοι και
προεκτάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Αυτά ενέχουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από
υπερθέρμανση.
Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε την αντικατάσταση της πρίζας της οικιακής καλωδίωσης.
Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί
το καλώδιο τροφοδοσίας, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
Το φις πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμο
μετά από την εγκατάσταση της συσκευής.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας
το καλώδιο. Πάντοτε τραβάτε το φις.
Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη εάν δεν τηρηθεί η παραπάνω προφύλαξη
ασφαλείας.
Τοποθέτηση κάτω από πάγκο
Αφαιρώντας το καπάκι του πλυντηρίου πιάτων, μπορείτε να το τοποθετήσετε κάτω από
έπιπλο νεροχύτη ή εντοιχισμένο πάγκο.
Βεβαιωθείτε μετά από την εγκατάσταση της
συσκευής, ότι είναι εύκολα προσβάσιμη για
τον τεχνικό του σέρβις σε περίπτωση που
χρειάζεται επισκευή.
Αλφάδιασμα
Το καλό αλφάδιασμα είναι απαραίτητο για το σωστό
κλείσιμο και άνοιγμα της πόρτας.
Όταν η συσκευή είναι σωστά αλφαδιασμένη, η πόρτα δε θα βρίσκει σε οποιαδήποτε πλευρά της καμπίνας.
29
GR
Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών
HELLAS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓYΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραμένει κάτοχος.
Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης
Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της
συσκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Κατασκευαστή, και την μη ανεπάρκεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης η εταιρεία δεσμεύεται να επαναφέρει τη
συσκευή σε ομαλή λειτουργία, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττωματικό μέρος χωρίς χρέωση στον Καταναλωτή. Η
εγγύηση έχει διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και για να έχει
πλήρη ισχύ θα πρέπει:
• η ημερομηνία αγοράς να αποδεικνύεται από
θεωρημένο έγγραφο αγοράς (τιμολόγιο ή
απόδειξη λιανικής) στο οποίο να αναγράφονται το όνομα του πωλητή, η ημερομηνία
αγοράς και τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής (είδος, τυπολογία).
• η συσκευή να χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση όχι
στα πλαίσια επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
• όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της συσκευής στα δίκτυα ενέργειας
(ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αερίου) να γίνονται ακολουθώντας λεπτομερώς τις οδηγίες
που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και
στα ενδεχόμενα Έγγραφα Οδηγιών για την
εγκατάσταση.
30
• όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής,
όπως και η περιοδική συντήρηση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους
που αναγράφονται στο Βιβλίο με τις Οδηγίες Χρήσης.
• οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέμβαση
να πραγματοποιείται από προσωπικό των
Εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι τα
γνήσια.
Ο Καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στα
τμήματα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας
ή το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης. Η ενδεχόμενη επισκευή
ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της
ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24
μηνών .
Όροι εξαίρεσης
Δεν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση
οι επεμβάσεις, οι επισκευές και τα ενδεχόμενα
ανταλλακτικά μέρη που θα αποδειχθούν ελαττωματικά λόγω:
• εσφαλμένης εγκατάστασης
• ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας
(χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σύσταση
των προϊόντων ενέργειας)
• αμέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
• μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης
• συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν
από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
• χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίμων
• ζημιών κατά την μεταφορά της συσκευής
• ζημιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που
προήλθαν λόγω ανωτέρας βίας
Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται σε
μία ξένη χώρα. Ο καταναλωτής μπορεί να ωφεληθεί από τους όρους της Ευρωπαϊκής Εγγύησης.
Περιορισμοί της ευθύνης του Κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης
για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα, πράγματα
ή ζώα, λόγω μη τήρησης όλων των οδηγιών
που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που αναφέρονται ειδικά στο
ζήτημα εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής.
Electrolux Hellas sa
Λήμνου 4, 546 27 Θεσσαλονίκη
e-mail: elux@electrolux.com.gr
Electrolux Service sa
Τεχνική Υποστήριξη και Ανταλλακτικά
Θεσσαλονίκη: Λήμνου 4 Τηλ. 0310 561970-3,
0310 561981-2
Αθήνα: Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1,
Άλιμος Τηλ. 010 9854876-7
e-mail: electrolux.service@electrolux.com.gr
Ευρωπαϊκη Εγγυηση
Η συσκευή αυτή είναι εγγυημένη από την
Electrolux σε κάθε μια από τις χώρες που αναγράφονται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου για την περίοδο που καθορίζεται από την
εγγύηση της συσκευής ή διαφορετικά από τη
νομοθεσία. Εάν μετακινηθείτε από μια από αυτές τις χώρες σε κάποια άλλη από τις παρακάτω αναγραφόμενες χώρες η εγγύηση της συσκευής μετακινείται μαζί σας υπό τους παρακάτω όρους:• Η εγγύηση της συσκευής ξεκινά από την
ημερομηνία πρώτης αγοράς της συσκευής
η οποία αποδεικνύεται με την παρουσίαση
ενός έγκυρου εγγράφου απόδειξης αγοράς
το οποίο εκδόθηκε από τον πωλητή της συσκευής.
• Η εγγύηση της συσκευής ισχύει για το ίδιο
χρονικό διάστημα και για το ίδιο εύρος κά-
λυψης σε ότι αφορά την εργασία και τα
ανταλλακτικά όπως ισχύει και στη νέα χώρας διαμονής σας για το συγκεκριμένο μοντέλο ή σειρά συσκευών.
• Η εγγύηση της συσκευής είναι προσωπική
του αρχικού αγοραστή της συσκευής και δεν
μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη.
• Η συσκευή εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει η
Electrolux και χρησιμοποιείται μόνο εντός
της οικίας, δηλ., δεν χρησιμοποιείται για
εμπορικούς σκοπούς.
• Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με όλους
τους σχετικούς κανονισμούς οι οποίοι
ισχύουν στη νέα χώρα διαμονής σας.
Οι όροι αυτής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης δεν
επηρεάζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα
τα οποία σας αναγνωρίζει ο νόμος.
31
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,
Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet
királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen
aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
32
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio
Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671
RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t
Göransgatan 143, S-105 45
Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim
İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва, Олимпийский
проспект, 16, БЦ "Олимпик"
33
34
35
www.electrolux.com
156996890-00-082008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising