AEG | L8FEE68B | User manual | Aeg L8FEE68B Používateľská príručka

Aeg L8FEE68B Používateľská príručka
L8FEE68B
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Práčka
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. INŠTALÁCIA......................................................................................................... 6
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................10
5. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 12
6. VOLIČE A TLAČIDLÁ......................................................................................... 14
7. PROGRAMY....................................................................................................... 16
8. NASTAVENIA..................................................................................................... 21
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 22
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 22
11. TIPY A RADY....................................................................................................27
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 28
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................33
14. SPOTREBA.......................................................................................................36
15. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................37
16. PRÍSLUŠENSTVO............................................................................................ 38
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
Neprekračujte maximálnu náplň 8 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 8 bar
(0,8 MPa).
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť
zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou
podlahy.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá alebo kovové
predmety.
Ak je na práčke umiestnená sušička vo vežovej
zostave, pri inštalácii treba použiť správnu montážnu
súpravu schválenú spoločnosťou AEG (bližšie
informácie nájdete v kapitole „Príslušenstvo –
Montážna súprava”).
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
Inštalácia musí byť v súlade
s príslušnými nariadeniami v
danej krajine.
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. V prípade
budúceho presunu spotrebiča ich
•
•
•
budete musieť opäť naskrutkovať,
aby zablokovaním bubna zabránili
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči vyššej teplote.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Spotrebič neinštalujte priamo nad
odtok v podlahe.
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
podlahou.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
Pod spotrebič nedávajte nádobu na
zachytávanie eventuálne unikajúcej
vody. Informácie o povolenom
príslušenstve vám poskytne
autorizované servisné stredisko.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani jeho zástrčky
mokrými rukami.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
5
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Ak je prívodná hadica príliš krátka,
nepoužívajte predlžovaciu hadicu.
Obráťte sa na servisné stredisko a
požiadajte o výmenu prívodnej
hadice.
Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na
dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú
odtokovú hadicu, prípadne ju chcete
predĺžiť, obráťte na servisné
stredisko.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, zásahu
elektrickým prúdom, požiaru,
popálenín alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
Neperte tkaniny silne znečistené
olejom, mastnotou alebo inými
mastnými látkami. Môže dôjsť k
poškodeniu gumených dielov práčky.
Takéto tkaniny pre praním v práčke
predperte v rukách.
Nedotýkajte sa sklenených dvierok,
pokiaľ je zapnutý program. Sklo môže
byť horúce.
6
www.aeg.com
2.5 Servis
•
•
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Rozbalenie
VAROVANIE!
Pred inštaláciou spotrebiča
odstráňte všetky obaly a
prepravné skrutky.
VAROVANIE!
Použite rukavice.
3. Odstráňte vnútornú fóliu.
1. Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade
potreby použite nôž.
4. Otvorte dvierka a odstráňte
polystyrénový diel z tesnenia dvierok
a všetky položky z bubna.
2. Odstráňte kartónový vrch a
polystyrénový obal.
5. Spotrebič naň opatrne položte
zadnou stranou.
SLOVENSKY
7
6. Predný polystyrénový obalový prvok
položte na podlahu pod spotrebič.
Dbajte na to, aby ste
nepoškodili hadice.
10. Kľúčom dodávaným s práčkou
odstráňte tri skrutky dodávané so
spotrebičom.
7. Odstráňte dolnú polystyrénovú
ochranu.
1
2
11. Vytiahnite všetky plastové rozpery.
12. Do otvorov založte plastové
vrchnáčiky, ktoré nájdete v sáčku s
návodom na použitie.
8. Nadvihnite spotrebič do kolmej
polohy.
9. Napájací kábel a odtokovú hadicu
uvoľnite z držiakov.
Môže dôjsť k vytečeniu
vody z odtokovej hadice.
Je to spôsobené
použitím vody pri
testovaní spotrebičov v
továrni.
Odporúčame, aby ste si
obaly a prepravné skrutky
odložili pre prípady, keď
budete spotrebič
premiestňovať.
3.2 Umiestnenie a vyrovnanie
do vodorovnej polohy
1. Spotrebič nainštalujte na plochú a
tvrdú podlahu.
8
www.aeg.com
Uistite sa, že koberec
nebráni cirkulácii vzduchu
pod spotrebičom.
Uistite sa, že sa spotrebič
nedotýka steny ani iného
nábytku.
2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo
utiahnutím nožičiek.
VAROVANIE!
Spotrebič nevyrovnávajte
podložením kartónu,
drevených blokov alebo
podobných materiálov pod
nožičky spotrebiča.
3.3 Prívodná hadica
1. Pripojte prívodnú hadicu na zadnú
stranu spotrebiča.
2. Umiestnite ju doľava alebo doprava,
v závislosti od polohy vodovodného
kohútika.
45
x4
Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe
a stabilný.
Správnym nastavením
spotrebiča zabránite
vibráciám, hluku a pohybu
spotrebiča počas jeho
činnosti.
Keď je spotrebič
nainštalovaný na sokli alebo
ak je práčka so sušičkou
nainštalovaná na práčke,
použite príslušenstvo
popísané v kapitole
„Príslušenstvo“. Pozorne si
prečítajte pokyny dodávané
so spotrebičom a
príslušenstvom.
20
O
O
Uistite sa, že prívodná
hadica nie je vo vertikálnej
polohe.
3. V prípade potreby, uvoľnite kruhovú
maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k
vodovodnému kohútiku so studenou
vodou s 3/4" závitom.
SLOVENSKY
9
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že z prípojok
neuniká voda.
Ak je prívodná hadica príliš
krátka, nepoužívajte
predlžovaciu hadicu. Obráťte
sa na servisné stredisko a
požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
3.4 Zariadenie proti vytopeniu
Prívodná hadica obsahuje zariadenie
proti vytopeniu. Toto zariadenie
zabraňuje úniku vody z hadice v
dôsledku prirodzeného starnutia.
2. Na hrane umývadla - upevnite
držiak o vodovodný kohútik alebo na
stenu.
Uistite sa, že plastový držiak
sa počas vypúšťania vody
nemôže pohybovať.
Červená farba v okienku «A» upozorňuje
na túto chybu.
A
V takom prípade zatvorte vodovodný
ventil a obráťte sa na autorizované
servisné stredisko a požiadajte o výmenu
hadice.
3.5 Vypúšťanie vody
Priamo do odtokového potrubia vo výške
aspoň 60 cm a najviac 100 cm.
Odtokovú hadicu môžete
predĺžiť na dĺžku
max. 400 cm. Ak potrebujete
inú odtokovú hadicu,
prípadne ju chcete predĺžiť,
obráťte na autorizované
servisné stredisko.
Odtokovú hadicu je možné pripojiť
viacerými spôsobmi:
1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a
hadicu umiestnite do plastového
držiaka.
Uistite sa, že koniec
odtokovej hadice nie je
ponorený do vody. Môže
dôjsť k návratu špinavej
vody do spotrebiča.
3. Do odtokového potrubia s
vetracím otvorom - odtokovú hadicu
vložte priamo do odtokového
potrubia. Pozrite si príslušný
obrázok.
10
www.aeg.com
Koniec odtokovej hadice
musí byť vždy odvetraný, t. j.
vnútorný priemer
odtokového potrubia (min.
38 mm - min. 1,5") musí byť
väčší ako vonkajší priemer
odtokovej hadice.
4. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice
takto (pozrite si obrázok), môžete ho
zatlačiť priamo do odtokového
potrubia.
Uistite sa, že odtoková
hadica vytvára slučku, aby
sa nečistoty z umývadla
nedostali do spotrebiča.
6. Hadicu pripojte priamo do
zabudovaného odtokového
potrubia v stene miestnosti, hadicu
treba prichytiť svorkou.
5. Bez plastového držiaka hadice, do
sifónu umývadla – Odtokovú hadicu
pripojte k prípojke sifónu a utiahnite
svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Špeciálne funkcie
Vaša nová práčka spĺňa všetky
požiadavky na moderné a účinné
ošetrenie bielizne pri nízkej spotrebe
vody, energie a pracieho prostriedku a
kvalitnú starostlivosť o bielizeň.
•
Technológia Oko-Mix bola
navrhnutá tak, aby zabezpečovala
ochranu textilných vlákien, a obsahuje
fázy predbežného zmiešania, pri
ktorých sa prací prostriedok a neskôr
aj aviváž najprv rozpustia vo vode, až
potom sa dostanú do bielizne.
Aktivovaný prací prostriedok alebo
•
•
aviváž prenikne do každého jedného
vlákna a perfektne ho ošetrí.
Technológia ProSense rozpozná
množstvo bielizne a do 30 sekúnd
nastaví trvanie programu. Prací
program sa prispôsobí podľa
množstva a typu bielizne a spotrebuje
iba toľko času, energie a vody, koľko
je potrebné.
Para je rýchly a jednoduchý spôsob
osvieženia oblečenia. Jemné parné
programy odstraňujú pach zo
suchého oblečenia a redukujú
pokrčenie, takže tkaniny potrebujú iba
minimum žehlenia.
SLOVENSKY
•
Voliteľná funkcia Plus Para ukončí
každý cyklus jemnou parou, ktorá
uvoľní vlákna a zmierni pokrčenie
bielizne. Žehlenie bude jednoduchšie!
Voliteľná funkcia Škvrny vopred
ošetrí odolné škvrny, čím optimalizuje
účinnosť odstraňovača škvŕn.
•
Vďaka voliteľnej funkcii Jemný plus
sa aviváž rovnomerne rozloží v
bielizni a prenikne hlboko do
jednotlivých vlákien bielizne, čím
zabezpečí perfektnú jemnosť.
4.2 Prehľad spotrebiča
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Pracovná plocha
Dávkovač pracieho prostriedku
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Typový štítok
Filter vypúšťacieho čerpadla
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
8
9
10
11
12
11
Odtoková hadica
Prípojka prítokovej hadice
Napájací kábel
Prepravné skrutky
Podpora hadice
12
www.aeg.com
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Popis ovládacieho panela
3
2
1
Program
Cottons
Syntehtics
Delicates
Wool/Silk
Steam
Anti-Allergy
20 min. - 3 kg
Outdoor
Duvet
Jeans
4
12
1 Volič programov
2 Displej
3 Dotykové tlačidlo Eco (Šetrenie
energie)
4 Dotykové tlačidlo Úspora času
(Úspora času)
5 Dotykové tlačidlo Plákanie (Plákanie)
•
Voliteľná funkcia Extra plákanie
•
(Extra plákanie)
Preskočenie fázy prania –
voliteľná funkcia Iba plákanie (Iba
plákanie)
6 Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka
(Štart/Prestávka)
7 Dotykové tlačidlo Škvrny/
Predpieranie (Škvrny/Predpieranie)
•
Voliteľná funkcia Škvrny (Škvrny)
•
Voliteľná funkcia Predpieranie
(Predpieranie)
11 10
Only Drain
Stain
Extra Rinse
Only Spin
Prewash
Only Rinse
9 8
7
5
6
8 Dotykové tlačidlo Posunutý štart
(Posunutý štart)
9 Dotykové tlačidlo Para Plus (Plus
Para)
10 Dotykové tlačidlo zníženia rýchlosti
odstreďovania (Odstreďovanie)
• Voliteľná funkcia Plákanie stop
•
•
•
Voliteľná funkcia Extra tichý
Preskočenie fáz prania a plákania
– voliteľná funkcia Iba
odstreďovanie (Iba
odstreďovanie)
Preskočenie fáz prania, plákania
a odstreďovania – voliteľná
funkcia Iba vypúšťanie (Iba
vypustenie vody)
11 Dotykové tlačidlo teploty (Teplota)
12 Tlačidlo Zap/Vyp (Zap./Vyp.)
SLOVENSKY
13
5.2 Displej
MIX
Ukazovateľ maximálnej náplne. Ukazovateľ
bliká počas odhadu
množstva bielizne (pozrite si odsek Zistenie náplne ProSense) .
Ukazovateľ maximálneho množstva bielizne. Bliká, ak množstvo bieliz‐
ne prekročí stanovené množstvo.
Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
Ukazovateľ posunutého štartu.
Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať:
•
Trvanie programu (napr.
•
Posunutý štart (napr.
•
Koniec cyklu ( ).
•
Výstražný kód (napr.
).
alebo
).
).
Ukazovateľ fázy prania. Bliká počas fázy predpierania a prania.
Ukazovateľ fázy plákania. Bliká počas fázy plákania.
Keď je aktívna funkcia Soft Plus, zobrazí sa ukazovateľ
.
Ukazovateľ fázy odstreďovania a vypúšťania. Bliká počas fázy odstre‐
ďovania a vypúšťania.
MIX
Ukazovateľ OKO-Mix.
Ukazovateľ parnej fázy.
Ukazovateľ fázy proti pokrčeniu.
Ukazovateľ detskej poistky.
Ukazovatele úspory energie. Ukazovateľ
programu pre bavlnu pri 40 °C alebo 60 °C.
sa zobrazí pri nastavení
14
www.aeg.com
Ukazovateľ úspory času.
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania.
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
Ukazovateľ funkcie Extra tichý.
Ukazovateľ teploty. Ukazovateľ
v studenej vode.
sa zobrazí, keď je nastavené pranie
6. VOLIČE A TLAČIDLÁ
6.1 Zap./Vyp.
Stlačenie tohto tlačidla na niekoľko
sekúnd umožní zapnúť alebo vypnúť
spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny,
keď sa spotrebič zapína alebo vypína.
Pretože funkcia pohotovostného režimu
automaticky vypne spotrebič, aby sa v
niektorých prípadoch znížila spotreba
energie, budete musieť znovu zapnúť
spotrebič.
Podrobnejšie informácie nájdete v
odseku o pohotovostnom režime v
kapitole Každodenné používanie.
Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele
a
6.4 Odstreďovanie
Keď nastavíte program, spotrebič
automaticky nastaví maximálnu povolenú
rýchlosť odstreďovania.
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla:
• Zníženie rýchlosti odstreďovania.
6.2 Úvod
Voliteľné funkcie/funkcie nie
sú voliteľné so všetkými
pracími programami.
Skontrolujte kompatibilitu
medzi voliteľnými funkciami/
funkciami a pracími
programami v „Tabuľke
programov“. Voliteľná
funkcia/funkcia môže vylúčiť
inú. V takomto prípade vám
spotrebič neumožní nastaviť
nekompatibilné voliteľné
funkcie/funkcie.
Dbajte na to, aby boli
obrazovka a dotykové
tlačidlá vždy čisté a suché.
6.3 Teplota
Po výbere pracieho programu spotrebič
automaticky navrhne predvolenú teplotu.
, spotrebič nezohrieva vodu.
•
Displej zobrazí iba
rýchlosti odstreďovania
dostupné pre nastavený
program.
Zapnite funkciu Plákanie stop.
Záverečné odstreďovanie
neprebehne. Voda z posledného
plákania sa nevypustí, aby sa predišlo
pokrčeniu bielizne. Prací program sa
skončí s vodou v bubne.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Dvierka zostanú zablokované a bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby sa
znížilo pokrčenie. Ak chcete dvierka
otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Ak sa dotknete tlačidla Štart/
Prestávka, spotrebič vykoná fázu
odstreďovania a vypustí vodu.
•
Spotrebič vypustí vodu
automaticky približne po
18 hodinách.
Zapnite voliteľnú funkciu Extra
tichý.
Priebežná a záverečná fáza
odstreďovania budú zrušené a
SLOVENSKY
•
program skončí s vodou v bubne. To
pomôže znížiť pokrčenie.
škvrnách s použitím odstraňovača
škvŕn.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .
Dvierka zostanú zablokované. Bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby
obmedzil krčenie bielizne. Ak chcete
dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Keďže je program veľmi tichý, je
vhodný na použitie v noci, keď sú
nižšie sadzby za elektrinu. Pri
niektorých programoch sa plákanie
vykonáva s väčším množstvom vody.
Ak sa dotknete tlačidla Štart/
Prestávka, spotrebič vykoná iba fázu
vypúšťania.
Do priehradky
pridajte
odstraňovač škvŕn. Odstraňovač
škvŕn sa vopred zmieša a zohreje
spolu s pracím prostriedkom, aby sa
zlepšila jeho účinnosť.
Spotrebič vypustí vodu
automaticky približne po
18 hodinách.
Voliteľná funkcia Iba vypustenie vody
(Preskočenie fáz prania, plákania a
odstreďovania).
Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania
zvoleného pracieho programu.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
(studená) a ukazovateľ
•
(bez
odstreďovania) a ukazovateľ .
Voliteľná funkcia Iba odstreďovanie
(Preskočenie fáz prania a
plákania) .
Spotrebič vykoná iba fázu
odstreďovania zvoleného pracieho
programu.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
(studená), ukazovateľ fázy
rýchlosť odstreďovania.
a
Ak je potrebné znížiť
rýchlosť odstreďovania,
nastavte program s
nižšou predvolenou
rýchlosťou
odstreďovania.
6.5 Škvrny/Predpieranie
Opakovaným stlačením tlačidla zapnete
jednu z voliteľných funkcií.
Na displeji sa zobrazí príslušný
ukazovateľ.
•
15
Škvrny
Túto voliteľnú funkciu použite pri silne
znečistenej bielizni alebo pri silných
•
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40 °C.
Predpieranie
Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu,
pridáte k cyklu fázu predpierania pri
30 °C pred fázou prania.
Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre
silne znečistenú bielizeň,
predovšetkým s obsahom piesku,
prachu, blata a iných pevných častíc.
Voliteľné funkcie môžu
predĺžiť trvanie programu.
6.6 Plus Para
Táto voliteľná funkcia pridá parnú fázu a
krátku fázu proti pokrčeniu na koniec
pracieho programu.
Parná fáza znižuje pokrčenie tkanín a
uľahčuje žehlenie.
Počas parnej fázy bliká na displeji
ukazovateľ
.
Táto voliteľná funkcia jemne
predlžuje trvanie programu.
Keď sa program zastaví, na displeji sa
zobrazí nula
, ukazovateľ
je stále
zapnutý a ukazovateľ
začne blikať.
Bubon sa plynule pohybuje asi 30 minút,
aby uchoval účinky pary. Stlačením
tlačidla sa pohyby proti pokrčeniu
zastavia a dvierka sa odomknú.
Malé množstvo bielizne
pomáha dosiahnuť lepšie
výsledky.
6.7 Posunutý štart
S touto voliteľnou funkciou môžete
odložiť štart programu na vhodnejší čas.
Opakovane stlačte tlačidlo a nastavte
požadované posunutie. Čas sa postupne
16
www.aeg.com
zvyšuje po 30 minútach až na 90 minút a
z 2 hodín až na 20 hodín.
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka sa na
displeji zobrazí ukazovateľ
a zvolené
posunutie štartu a spotrebič začne
odpočítavanie.
6.8 Plákanie
Týmto tlačidlom môžete nastaviť niektorú
z týchto funkcií:
•
Extra plákanie Voliteľná funkcia
Táto voliteľná funkcia pridá k
zvolenému praciemu programu
niekoľko plákaní.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na zvyšky pracích
prostriedkov a v oblastiach s mäkkou
vodou.
Táto voliteľná funkcia
mierne predlžuje trvanie
programu.
• Preskočenie fázy prania – voliteľná
funkcia Iba plákanie
Spotrebič vykoná iba fázy plákania,
odstreďovania a vypustenia
zvoleného programu.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad
dotykovým tlačidlom.
6.9 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
Ak je bielizeň bežne alebo mierne
znečistená, môžete skrátiť prací
program. Jedným dotykom tohto
tlačidla skrátite trvanie.
7. PROGRAMY
7.1 Tabuľka programov
Pracie programy
Program
Pracie programy
Popis programu
•
V prípade menšej náplne dvojitým
dotykom tohto tlačidla nastavíte
program Extra rýchly.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Túto voliteľnú funkciu
môžete použiť aj na
skrátenie trvania programu
Para.
6.10 Šetrenie energie
Nastavte túto voliteľnú funkciu pre
mierne alebo bežne znečistené odevy,
ktoré sa majú oprať pri teplote 30 °C a
viac.
Spotrebič zníži teplotu a predĺži dobu
prania, aby sa dosiahla dobrá účinnosť
prania a úspora energie. Na displeji sa
zobrazí ukazovateľ
.
Ak zvolíte program Bavlna
pri teplote 40 °C alebo 60 °C
a nie sú nastavené žiadne
iné voliteľné funkcie, na
displeji sa zobrazí
ukazovateľ
. Ide o
štandardné programy pre
bavlnu, najefektívnejšie
programy, čo sa týka
kombinovanej energie a
spotreby vody.
6.11 Štart/Prestávka
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka na
spustenie, pozastavenie spotrebiča
alebo prerušenie spusteného programu.
SLOVENSKY
17
Program
Popis programu
Bavlna
Biela a farebná bavlna. Bežné, silné a mierne znečistenie.
Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spo‐
treby na štítku s energetickými údajmi. Podľa smernice
1061/2010, program Bavlna pri 60 °C a program Bavlna pri 40
°C s voliteľnou funkciou
zodpovedajú programom «štan‐
dardný program na bavlnu pri 60 °C» a «štandardný program
na bavlnu pri 40 °C». Sú to najúčinnejšie programy vhodné na
pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska
kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť
od teploty určenej pre zvolený program.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
Syntetika
Jemná bielizeň
Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmiešané tkaniny, kto‐
ré si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie.
Vlna/Hodváb
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pra‐
nie a iné tkaniny s označením «hand washing» pre ručné pra‐
nie.1)
Parný program
Program s použitím pary pre bavlnenú a syntetickú bieli‐
Para
zeň. Parné programy sa môžu použiť na suchú bielizeň2),
opranú alebo jedenkrát nosenú bielizeň. Tento program redu‐
kuje pokrčenie a pachy3) a uvoľňuje vlákna bielizne. Po skon‐
čení programu rýchlo vyberte bielizeň z bubna. Po parnom pro‐
grame je žehlenie jednoduché. Nepoužívajte žiaden prací pro‐
striedok. V prípade potreby odstráňte škvrny praním alebo od‐
straňovačom škvŕn. Parné programy nemajú hygienický úči‐
nok. Parný program nenastavujte na tieto druhy bielizne:
• Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke.
• Bielizeň, ktorá má plastové, kovové a drevené časti a pod.
Pracie programy
Antialergický
20 min. – 3 kg
Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje mikroor‐
ganizmy, pretože počas fázy prania na niekoľko minút teplota
vystúpi nad 60 °C. To pomáha odstrániť mikróby, baktérie, mi‐
kroorganizmy a iné častice. Prídavná fáza plákania zabezpečí
správne odstránenie zvyškov pracieho prostriedku, peľu a aler‐
génov. Zvyšuje sa tým účinnosť prania.
Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická
bielizeň.
18
www.aeg.com
Program
Popis programu
Nepoužívajte avivážne prostriedky a uistite sa,
že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú
žiadne zvyšky aviváže.
Outdoor
Odevy určené na nosenie vonku, technické, športové, ne‐
premokavé a priedušné odolné bundy s odnímateľnou
flaušovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Odporúčané
množstvo bielizne je 2.5 kg.
Tento program sa môže použiť aj ako cyklus obnovy odpudzo‐
vania vody, špeciálne navrhnutý na starostlivosť o oblečenie s
hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus obnovy odpu‐
dzovania vody, postupujte nasledovne:
•
•
Prací prostriedok nalejte do priehradky
.
Nalejte špeciálny vodoodpudivý prípravok do priehradky zá‐
•
suvky pre aviváž .
Množstvo bielizne znížte na 1 kg.
Aby ste ešte viac zlepšili účinok vodoodpudivé‐
ho prípravku, vysušte bielizeň v sušičke nasta‐
vením programu sušenia Outdoor (ak je k di‐
spozícii a štítok so symbolom starostlivosti po‐
voľuje sušenie v sušičke).
Prikrývka
Džínsy
Samotné syntetické prikrývky, prešívané oblečenie, preší‐
vané prikrývky, páperové bundy a podobné kusy.
Džínsovina a džersej. Bežné znečistenie. Tento program vy‐
koná jemnú fázu plákania, určenú pre džínsové odevy, ktorá
zníži riziko vyblednutia farieb a nezanechá zvyšky pracieho
prostriedku na vláknach.
1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
2) Ak nastavíte parný program s vysušenou bielizňou, na konci cyklu môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň
nechajte sušiť na sušiaku približne 10 minút.
3) Parný program neodstraňuje veľmi silné pachy
Teplota programu, maximálna rýchlosť odstreďovania a maximálna náplň
Program
Predvolená te‐
plota
Teplotný rozsah
Maximálna rýchlosť Maximálna hmot‐
odstreďovania
nosť náplne
Rozsah rýchlosti od‐
streďovania
40 °C
95 °C – studená
voda
1600 ot./min
1600 ot./min – 400
ot./min
Pracie programy
Bavlna
8 kg
SLOVENSKY
Program
19
Predvolená te‐
plota
Teplotný rozsah
Maximálna rýchlosť Maximálna hmot‐
odstreďovania
nosť náplne
Rozsah rýchlosti od‐
streďovania
Syntetika
40 °C
60 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
3 kg
Jemná bielizeň
40 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
3 kg
Vlna/Hodváb
40 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
1.5 kg
Parný program
-
Para
-
1.5 kg
Pracie programy
Antialergický
60 °C
1600 ot./min
1600 ot./min – 400
ot./min
8 kg
20 min. – 3 kg
30 °C
40 °C – 30 °C
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
3 kg
Outdoor
30 °C
40 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
Prikrývka
40 °C
60 °C – 30 °C
800 ot./min
800 ot./min – 400
ot./min
2.5 kg
Džínsy
40 °C
60 °C – studená
voda
1200 ot./min
1200 ot./min – 400
ot./min
8 kg
1) Prací program.
2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.
2.5 kg1)
1 kg2)
www.aeg.com
Antialergický
20 min. – 3 kg
Outdoor
Prikrývka
Džínsy
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Plákanie stop
■
■
■
■
■
■
■
Extra tichý
■
■
■
Iba vypustenie vody
■
■
■
■
■
■
■
Iba odstreďovanie
■
■
■
■
■
■
■
Škvrny1)
■
■
■
■
■
Predpieranie
■
■
■
■
■
Extra plákanie
■
■
■
■
■
Iba plákanie
■
■
■
■
■
■
Úspora času3)
■
■
■
Posunutý štart
■
■
■
Plus Para4)
■
■
Jemný plus
■
■
2)
Para
Jemná bielizeň
Odstreďovanie
Vlna/Hodváb
Syntetika
Kompatibilita voliteľných funkcií s
programami
Bavlna
20
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
2) Táto funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 30 °C.
3) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné
prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
4) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
SLOVENSKY
21
7.2 Woolmark Apparel Care – Modrý
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schvá‐
lený spoločnosťou The Woolmark Company
na pranie vlnených odevov, ktoré sú označe‐
né symbolom ručného prania «hand wash»,
za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s
pokynmi výrobcu tejto práčky. Pri sušení a
ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1623
Symbol Woolmark je v mnohých krajinách
certifikačnou obchodnou značkou.
8. NASTAVENIA
8.1 Úvod
Pri stláčaní kombinácie
tlačidiel nenakláňate prsty
dozadu. Snímače pod
tlačidlami sú citlivé a mohli
by zasahovať do vášho
výberu.
8.2 Detská poistka
•
•
•
sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
Po dokončení programu (sekvencia
zvukov v trvaní asi 2 minút),
• Spotrebič má poruchu (sekvencia
krátky zvukov v trvaní asi 5 minút).
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály pri skončení programu, dotknite
sa tlačidla
a tlačidla
približne 6 sekúnd.
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, dotknite sa naraz
tlačidiel
a
, až kým sa
nezapne/nevypne na
ukazovateľ
displeji.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka :
všetky tlačidlá a ovládač programov
sú deaktivované (okrem tlačidla Zap./
Vyp.).
• Pred dotykom tlačidla Štart/Prestávka:
spotrebič sa nedá spustiť.
Spotrebič bude voliť túto voliteľnú funkciu
potom, ako ju vypnete.
8.3 Zvukové signály
Tento spotrebič je vybavený rôznymi
zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:
•
•
zapnete spotrebič (osobitný krátky
tón),
vypnete spotrebič (osobitný krátky
tón),
súčasne na
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
8.4 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, naraz sa dotknite
a , kým sa ukazovateľ
tlačidiel
Extra plákanie tlačidla nerozsvieti/
nezhasne.
8.5 Jemný plus
Nastavte voliteľnú funkciu Jemný plus na
optimalizáciu dávkovania aviváže a
zlepšenie jemnosti tkanín.
Odporúča sa pri používaní aviváže.
Táto voliteľná funkcia mierne
predlžuje trvanie programu.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto voliteľnú
funkciu, naraz sa dotknite tlačidiel
a
22
www.aeg.com
, až kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne nad
ukazovateľom
.
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Uistite sa, že všetky prepravné
skrutky boli zo spotrebiča
odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická
energia a vodovodný kohútik je
otvorený.
3. Nalejte 2 litre vody do priehradky
pracieho prostriedku označenej
.
Táto činnosť aktivuje odtokový systém.
4. Nalejte malé množstvo pracieho
prostriedku do priehradky označenej
.
5. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite prípadné nečistoty z
bubna a nádrže.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
zásuvky elektrickej siete.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp.
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
Zaznie krátky tón (ak zapnutý). Volič
programu sa automatický nastaví na
program pre bavlu.
Na displeji sa zobrazí maximálne
naplnenie, prednastavená teplota,
maximálna rýchlosť odstredenia,
ukazovatele fáz, ktoré tvoria program a
trvanie cyklu.
10.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dvierka.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že medzi
tesnením a dvierkami
nezostala zachytená
bielizeň. Hrozí riziko úniku
vody alebo poškodenia
bielizne.
SLOVENSKY
10.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
23
1
2
3. V prípade použitia práškového
pracieho prostriedku otočte klapku
nahor.
Priehradka na fázu predpierania,
program namáčania alebo
odstraňovač škvŕn.
Priehradka na fázu prania.
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (aviváž, škrob).
Maximálna úroveň pre množstvo
tekutých prídavných prostriedkov.
Klapka na práškový alebo tekutý
prací prostriedok.
Vždy dodržte pokyny, ktoré
nájdete na obaloch pracích
prostriedkov, ale
odporúčame vám, aby ste
nepresiahli uvedenú
maximálnu úroveň (
).
Toto množstvo však
zaručuje najlepšie výsledky
prania.
Po pracom cykle odstráňte v
prípade potreby všetky
zvyšky pracieho prostriedku
z dávkovača pracieho
prostriedku.
10.4 Kontrola polohy klapky
1. Dávkovač pracieho prostriedku úplne
vytiahnite.
2. Páčku stlačte nadol a vyberte
dávkovač.
4. V prípade použitia tekutého pracieho
prostriedku otočte klapku nadol.
24
www.aeg.com
Pri klapke v polohe
NADOL:
• Nepoužívajte gélové
ani husté tekuté
pracie prostriedky.
• Nepoužívajte viac
tekutého pracieho
prostriedku ako je
limit označený na
klapke.
• Nenastavujte fázu
predpierania.
• Nenastavujte funkciu
posunutého štartu.
5. Odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku a aviváže.
6. Opatrne zatvorte dávkovač pracieho
prostriedku.
displeji a následne sa zmenia dané
ifnormácie.
Ak voľba nie je možná,
nerozsvieti sa žiadny
ukazovateľ a zaznie zvukový
signál.
10.6 Spustenie programu
Dotknutím sa tlačidla Štart/Prestávka
spusťte program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne ukazovateľ príslušnej
fázy blikať a ukazovateľ maximálneho
naplnenia sa vypne.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
.
Výpustné čerpadlo môže
krátko fungovať predtým,
ako spotrebič naplní vodu.
10.7 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný čas
posunutého štartu. Rozsvieti sa
Dbajte na to, aby klapka neprekážala pri
zatvorení zásuvky.
10.5 Nastavenie programu
1. Volič programu nastavte na
požadovaný program prania.
Rozsvieti sa ukazovateľ príslušného
programu.
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka bliká.
Na displeji sa zobrazí maximálne
povolené naplnenie pre daný program,
prednastavená teplota, maximálna
rýchlosť odstredenia, ukazovatele
pracích fáz (ak dostupné) a predbežné
trvanie programu.
2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo
rýchlosť odstreďovania, stlačte
príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu
alebo viacej voliteľných funkcií
stlačením príslušných tlačidiel.
Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na
.
ukazovateľ
2. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
Odhad PROSENSE sa
spustí na konci
odpočítavania.
Zrušenie posunutého štartu
po spustení odpočítavania
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Dotýkajte sa tlačidla Posunutý štart,
až kým displej nezobrazí .
3. Opätovným dotykom tlačidla Štart/
Prestávka okamžite spustíte
program.
SLOVENSKY
Zmena posunutého štartu po
spustení odpočítavania
Zmena posunutého štartu:
1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaný čas
posunutého štartu.
3. Opätovným dotykom tlačidla Štart/
Prestávka spustíte nové
odpočítavanie.
10.8 Zistenie naplnenia
ProSense
Trvanie programu na displeji
sa odvoláva na stredné/
vysoké naplnenie.
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka sa
ukazovateľ maximálneho naplnenia
Asi po 20 minútach od
spustenia programu sa
môže opäť prispôsobiť
trvanie programu, v
závislosti od schopnosti
tkanín absorbovať vodu.
Zisťovanie ProSense sa
vykoná len pri kompletných
pracích programoch (nie je
zvolené preskočenie žiadnej
fázy).
10.9 Ukazovatele fázy
programu
Keď sa program spustí, ukazovateľ
spustenej fázy blikne a rozsvietia sa iné
ukazovatele fázy.
Napr. je spustená fáza prania alebo
predpierania:
.
vypne, ukazovateľ
bliká, funkcia
ProSense začne zisťovať dávku bielizne:
Po skončení fázy prestane príslušný
ukazovateľ blikť a stále svieti. Začne
blikať ukazovateľ ďalšej fázy.
1. Spotrebič zistí naplnenie počas
Napr. Fáza plákania je spustená:
a
prvých 30 sekúnd: ukazovateľ
časovač blikajú, bubon sa krátko
otáča.
2. Na konci zisťovania naplnenia sa
ukazovateľ
vypne a volič
programov prestane blikať. Nastaví
sa trvanie programu a mohlo by sa
zvýšiť alebo znížiť. Po ďalších 30
sekundách sa začne plniť voda.
Na konci zisťovania naplnenia, v
prípade preplnenia bubna, bliká na
displeji ukazovateľ
:
V takomto prípade je možné na ďalších
30 sekúnd prerušiť spotrebič a odstrániť
kúsky oblečenia, ktoré sú navyše.
Po odstránení kúskov navyše stlačte
tlačidlo Štart/Prestávka a znovu spustite
program. Fáza ProSense sa môže
zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).
Dôležité upozornenie! Ak sa množstvo
bielizne nezredukuje, prací program sa
spustí aj napriek preplneniu. V takomto
prípade nie je možné zaručiť najlepšie
výsledky prania.
25
.
Počas pracieho cyklu zmieša spotrebič
prací postriedok, prostriedok na
odstránenie škvŕn pre ošetrenie tkanín a/
alebo avivážny prostriedok s vodou
predtým, ako ich vypustí do bubn. Na
displeji sa zobrazí ukazovateľ
podľa
rôznej fázy programu (šípka bliká v
súlade).
MIX
Ak zvolíte Plus Para, rozsvieti sa
ukazovateľ parnej fázy.
Parná fáza je spustená:
.
Fáza proti pokrčeniu je spustená:
.
10.10 Prerušenie programu a
zmena voliteľných funkcií
Pri spustenom programe môžete zmeniť
iba niektoré voliteľné funkcie:
1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka.
26
www.aeg.com
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne
sa zmenia informácie uvedené na
displeji.
3. Opäť sa dotknite tlačidla Štart/
Prestávka.
Prací program bude pokračovať.
10.11 Zrušenie
prebiehajúceho programu
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. rušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič znovu zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Ak fáza ProSense je už
spustená a začala sa
napĺňať voda, nový program
začne bez opakovania fázy
ProSense. Voda a prací
prostriedok nie sú
vypustené, aby sa predišlo
mrhaniu. Na displeji sa
zobrazí maximálne trvanie
programu, pričom
aktualizácia prebehne asi po
20 minútach po spustení
nového programu.
10.12 Otvorenie dvierok –
Pridanie odevov
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované.
Dvierka sa nedajú otvoriť, ak
je príliš vysoká teplota alebo
hladina vody v bubne a/
alebo sa bubon ešte otáča.
1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka.
Na displeji zhasne príslušný ukazovateľ
blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade
potreby pridajte alebo vyberte
predmety.
3. Dvierka zatvorte a dotknite sa tlačidla
Štart/Prestávka.
Program alebo odpočítavanie
posunutého štartu bude ďalej
pokračovať.
4. Dvierka môžete otvoriť po skončení
programu alebo nastavte program
Odstredenie Vypustenie a potom
stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
10.13 Koniec programu
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznejú zvukové
signály (ak sú zapnuté).
Na displeji budú svietiť všetky
ukazovatele fáz prania a oblasť s časom
zobrazí .
Ukazovateľ tlačidla zhasne Štart/
Prestávka.
Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ
zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič vypnite.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
2.
3.
4.
5.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
Dvierka a priehradku na prací
prostriedok nechajte mierne
pootvorené, aby ste zabránili tvorbe
plesní a zápachu.
Zatvorte vodovodný kohútik.
10.14 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú
funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri
poslednom plákaní, program sa ukončí,
ale:
•
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ ,
ukazovateľ voliteľnej funkcie
alebo
a ukazovateľ zamknutých dvierok
. Ukazovateľ spustenej fázy
bliká.
SLOVENSKY
•
•
•
Bubon sa stále v pravidelných
intervaloch otáča, aby sa zabránilo
pokrčeniu bielizne.
Dvierka zostanú zablokované.
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu:
1. V prípade potreby stlačte tlačidlo
Odstreďovanie a znížte spotrebičom
navrhnutú rýchlosť odstreďovania.
2. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka :
•
Ak ste nastavili
, spotrebič
vypustí vodu a odstredí.
•
Ak ste nastavili
vypustí vodu.
10.15 Voliteľná funkcia
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
, spotrebič len
Ukazovateľ voliteľnej funkcie
alebo
sa vypne, zatiaľ čo indikátor
a následne zhasne.
3. Po skončení programu, keď
27
blikne
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič
znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia nevypne spotrebič,
aby vám pripomenula, že
máte vypustiť vodu.
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp.
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
V každom prípade spotrebič
automaticky vyleje vodu po
približne 18 hodinách.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Vloženie bielizne
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
niekoľko krát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
•
•
•
•
•
•
Ťažko odstrániteľné škvrny ošetrite
vopred.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Dávajte pozor na záclony. Odstráňte
háčiky a záclony vložte do pracieho
vaku alebo obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy.
Na pranie malých a/alebo citlivých
kúskov (napr. podprsenky s kosticami,
opasky, pančuchové nohavice a pod.)
použite pracie vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania, čo môže mať za
následok nadmerné vibrácie. Ak sa
tak stane:
a. prerušte program a otvorte
dvierka (pozrite si kapitolu
„Každodenné používanie“);
b. ručne usporiadajte bielizeň tak,
aby jednotlivé položky boli vo
vnútri rovnomerne rozložené;
28
www.aeg.com
prídavných prostriedkov bez toho, aby
ste použili väčšie množstvo, ako je
c. stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Fáza odstreďovania pokračuje.
11.2 Veľmi odolné škvrny
•
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
11.3 Pracie prostriedky a iné
prídavné prostriedky
•
•
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín, okrem jemnej
bielizne. Uprednostnite práškové
pracie prostriedky s obsahom
bielidla pre bielu bielizeň a
dezinfikovanie bielizne
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako sa odporúča.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržte pokyny, ktoré nájdete na
obale pracích prostriedkov alebo
uvedené (
).
Používajte odporúčané pracie
prostriedky určené pre daný typ a
farbu tkaniny, teplotu programu a
úroveň znečistenia.
11.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
Ak ošetrujete škvrny alebo používate
odstraňovač škvŕn, nastavte program
s nízkou teplotou.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
11.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba jemným saponátom
a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite
dosucha.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
UPOZORNENIE!
Kovové povrchy nečistite
umývacím prostriedkom na
báze chlóru.
12.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou
alebo strednou tvrdosťou
vody, odporúčame používať
odstraňovač vodného
kameňa pre práčky.
SLOVENSKY
Pravidelne kontrolujte bubon, či
nenájdete usadený vodný kameň.
Bežné pracie prostriedky už obsahujú
zmäkčovacie látky, ale odporúčame vám
občas spustiť cyklus s prázdnym
bubnom a odvápňovacím prípravkom.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
12.3 Program prania na
údržbu práčky
Opakované a dlhodobé používanie
programov s nízkymi teplotami môže
spôsobiť usadzovanie pracích
prostriedkov a šírenie baktérií vo vnútri
bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe
zápachu a plesní.
Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov
a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča,
pravidelne spúšťajte prací program na
údržbu práčky (minimálne raz mesačne):
1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Spustite program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom práškového pracieho
prostriedku.
12.4 Tesnenie dvierok
2. Spustite krátky program pre bavlnu
pri vysokej teplote a s prázdnym
bubnom a malým množstvom
pracieho prostriedku, aby ste
vypláchli všetky zvyšky.
12.6 Čistenie dávkovača
pracieho prostriedku
Ak chcete zabrániť možnému
usadzovaniu sa zaschnutého pracieho
prostriedku alebo avivážneho prostriedku
a/alebo tvorbe plesni v násypke
dávkovača pracieho prostriedku, z času
na čas vykonajte tento čistiaci postup:
1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte
smerom dole, ako je naznačené na
obrázku a vytiahnite ju von.
1
2
2. Odstráňte vrchnú časť priehradky na
aviváže, aby ste si zjednodušili
čistenie, a násypku vypláchnite pod
tečúcou teplou vodou, aby ste
odstránili akékoľvek stopy
nahromadeného prostriedku. Po
vyčistení vráťte vrchnú časť na svoje
miesto.
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety.
12.5 Čistenie bubna
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku hrdze.
Pre kompletné čistenie:
1. Bubon vyčistite špeciálnym
prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
29
3. Uistite sa, že ste odstránili všetky
zvyšky prostriedkov z hornej aj
spodnej časti priehradky. Na
30
www.aeg.com
vyčistenie priehradky násypky
použite malú kefku.
VAROVANIE!
• Filter nevyťahujte, kým je
spotrebič v prevádzke.
• Čerpadlo nečistite, ak je
voda v spotrebiči horúca.
Počkajte, kým voda
vychladne
Ak chcete vyčistiť čerpadlo,
postupujte takto:
1. Otvorte kryt čerpadla.
4. Násypku nasuňte na vodiace lišty a
zatvorte ju. Spustite program
plákania bez bielizne.
2
1
2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla
položte vhodnú misku, aby ste
zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra
majte vždy poruke handru, aby ste
mohli utrieť vytečenú vodu.
12.7 Čistenie vypúšťacieho
čerpadla
VAROVANIE!
Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej
zásuvky.
Pravidelne kontrolujte filter
vypúšťacieho čerpadla a
uistite sa, že je čisté.
Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:
• Spotrebič nevypustí vodu.
• Bubon sa netočí.
• Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z
dôvodu upchania vypúšťacieho
čerpadla.
•
Displej zobrazuje kód alarmu
.
4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov
proti smeru hodinových ručičiek,
nevyberajte ho. Vypustite vodu.
SLOVENSKY
5. Keď bude miska plná vody,
naskrutkujte späť filter a vyprázdnite
nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým
voda neprestane tiecť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových
ručičiek a vyberte ho.
11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty
tak, že ho otočíte v smere
hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste
filter utiahli správne, aby ste zabránili
priesakom.
2
1
1
2
8. V prípade potreby odstráňte
chumáče a predmety zachytené vo
filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka
čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá
otočiť, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
12. Zatvorte kryt čerpadla.
2
1
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky dávkovača pracieho
prostriedku.
b. Na vypustenie vody spustite
príslušný program.
10. Filter vyčistite pod tečúcou vodou.
31
32
www.aeg.com
12.8 Čistenie filtra v prívodnej
hadici a filtra ventila
od polohy vášho vodovodného
kohútika.
Odporúčame občas vyčistiť filtre
prívodnej hadice a ventil, aby ste
odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom
nahromadia:
1. Odpojte prívodnú hadicu od prívodu
vody a vyčistite filter.
45°
1
20°
12.9 Núdzové vypustenie
2
3
2. Prívodnú hadicu odpojíte od
spotrebiča uvoľnením krúžkovej
matice.
Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte
rovnako, ako je uvedené v odseku
„Čistenie odtkového filtra“. V prípade
potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky dávkovača pracieho
prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustite
príslušný program.
12.10 Ochranné opatrenia
pred mrazom
3. Kefkou na zuby vyčistite filter ventilu
na zadnej strane spotrebiča.
4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej
strane spotrebiča, otočte ju doľava a
doprava (nie vertikálne), v závislosti
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0
°C alebo môže klesnúť pod túto teplotu,
odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej
hadice a vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
SLOVENSKY
33
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
V prípade veľkých problémov zaznie
zvukový signál, na displeji sa zobrazí
výstražný kód a tlačidlo Štart/
Prestávka môže plynule blikať:
•
•
•
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
– Elektronické prvky spotrebiča
nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť
zapnite.
Program neskončil správne alebo sa
spotrebič zastavil príliš skoro. Ak sa
kód alarmu objaví znova, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
•
– Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Spotrebič opäť spustite stlačením
tlačidla Štart/Prestávka. Po piatich
sekundách sa odblokujú dvere.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Dvierka spotrebiča sú
otvorené alebo sú nesprávne
zatvorené. Skontrolujte dvierka!
Ak je v spotrebiči príliš
veľa bielizne, vyberte z
bubna niekoľko kusov
bielizne a/alebo dvierka
držte zatlačené a stlačte
tlačidlo Štart/Prestávka,
kým ukazovateľ
neprestane blikať (pozrite
si obrázok nižšie).
VAROVANIE!
Pred akoukoľvek činnosťou
spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
34
www.aeg.com
13.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
•
•
•
Program sa nespúšťa.
•
•
•
•
•
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
•
•
•
•
Spotrebič napustí vodu a
hneď ju aj vypustí
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená
ani vyhodená.
Uistite sa, že ste sa dotkli Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné
informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená
alebo ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter
ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
•
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalač‐
né pokyny".
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade po‐
treby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram s vypúšťaním.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
•
•
•
•
Fáza odstreďovania ne‐ •
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvy‐
•
čajne.
Nastavte program odstreďovania.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade po‐
treby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu od‐
streďovania. Tento problém môže byť spôsobený problé‐
mom s vyvážením.
•
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Skontrolujte, či prívodná a odtoková hadica nie je poškode‐
ná.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho
prostriedku.
Na podlahe je voda.
•
•
SLOVENSKY
Problém
Možné riešenie
•
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
•
•
•
•
•
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk a vibruje.
•
•
Trvanie programu sa
•
predĺži alebo skráti počas
prebiehajúceho progra‐
mu.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Príliš veľa peny v bubne
počas pracieho cyklu.
Po dokončení pracieho
cyklu zostávajú v zásuv‐
ke dávkovača zvyšky
pracieho prostriedku.
35
•
•
Uistite sa, že ste zvolili prací program, ktorý končí s vodou v
nádrži.
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.
Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť
„Núdzové otvorenie dvierok”.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si
časť „Inštalačné pokyny".
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Po‐
zrite si časť „Inštalačné pokyny".
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš
malá.
Funkcia ProSense dokáže prispôsobiť trvanie programu
podľa typu a množstva bielizne. Pozrite si „Zistenie dávky
ProSense“ v kapitole „Každodenné používanie“.
•
•
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou
špeciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
•
Znížte množstvo pracieho prostriedku.
•
Uistite sa, že klapka je v správnej polohe (HORE pre práš‐
kový prací prostriedok – DOLE pre tekutý prací prostrie‐
dok).
Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku
podľa pokynov uvedených v tomto návode.
•
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
13.3 Núdzové otvorenie
dvierok
V prípade výpadku dodávky elektrickej
energie alebo poruchy zostanú dvierka
spotrebiča zablokované. Po obnove
dodávky elektrickej energie prací
program pokračuje. Ak dvierka zostanú
zablokované z dôvodu poruchy, je
možné ich otvoriť pomocou funkcie
núdzového odblokovania.
Pred otvorením dvierok:
36
www.aeg.com
UPOZORNENIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia! Ubezpečte sa,
že teplota vody nie je príliš
vysoká a že bielizeň nie je
horúca. V prípade potreby
počkajte, kým
nevychladnú.
UPOZORNENIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia! Ubezpečte sa,
že bubon sa netočí. V
prípade potreby počkajte,
kým sa bubon neprestane
točiť.
Ubezpečte sa, že hladina
vody vnútri bubna nie je
príliš vysoká. V prípade
potreby vykonajte
núdzové vypustenie vody
(pozrite si časť «Núdzové
vypustenie» v kapitole
«Starostlivosť a čistenie»).
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. vypnite
spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
3. Otvorte kryt filtra.
4. Páčku núdzového odistenia
potiahnite dvakrát nadol a otvorte
dvierka spotrebiča.
5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte
dvierka spotrebiča.
6. Zatvorte kryt filtra.
14. SPOTREBA
Uvedené hodnoty sú získané v laboratórnych podmienkach za použitia
relevantných noriem. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne a okolitá teplota. Trvanie pracieho programu môžu ovplyv‐
niť aj tlak vody, napájacie napätie a teplota prívodnej vody.
V záujme vylepšenia kvality výrobku môže dôjsť k zmenám technických
parametrov spotrebiča bez predchádzajúceho upozornenia.
Počas pracieho programu môže technológia ProSense meniť trvanie
prania a hodnoty spotreby. Bližšie informácie nájdete v odseku „Zistenie
náplne ProSense” v kapitole „Každodenné používanie”.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (li‐
tre)
Približné Zostatko‐
trvanie
vá vlh‐
programu kosť (%)1)
(minúty)
Bavlna 60 °C
8
1.55
90
230
44
Bavlna 40 °C
8
1.30
90
220
44
Syntetika 40 °C
3
0.90
60
150
35
SLOVENSKY
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (li‐
tre)
3
0.60
60
120
35
1.5
0.30
65
75
30
8
0.72
55
272
44
4
0.51
44
236
44
4
0.47
45
234
44
Jemná bielizeň 40 °C
Vlna/Hodváb 30 °C
37
Približné Zostatko‐
trvanie
vá vlh‐
programu kosť (%)1)
(minúty)
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný program bavlna
60 °C
Štandardný program bavlna
60 °C
Štandardný program bavlna
40 °C
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
0.30
Pohotovostný režim (W)
0.30
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
15. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 600 mm/ 850 mm/ 571 mm/ 600 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
Energetická trieda
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Bavlna
8 kg
A+++
38
www.aeg.com
Rýchlosť otáčok
Maximálny
1600 ot./min
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4'' závitom.
16. PRÍSLUŠENSTVO
16.1 Dostupné na
www.aeg.com/shop alebo u
autorizovaného predajcu
Zachovanie bezpečnostných
štandardov spotrebiča zaručí
iba vhodné príslušenstvo
schválené spoločnosťou
AEG. Pri použití
neschválených dielov
zanikajú akékoľvek nároky
na reklamácie.
16.2 Súprava upevňovacích
doštičiek
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
Sušičku môžete umiestniť na hornú časť
práčky iba s použitím správnej
montážnej súpravy vyrobenej a
schválenej spoločnosťou AEG.
Skontrolujte hĺbky vašich
spotrebičov, aby ste si overili
kompatibilitu montážnej
súpravy.
Montážnu súpravu môžete použiť iba so
spotrebičmi uvedenými v letáku
dodávanom s týmto príslušenstvom.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané
so spotrebičom a príslušenstvom.
VAROVANIE!
Sušičku neumiestňujte pod
práčku.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
16.3 Montážna súprava
17. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
SLOVENSKY
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
*
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
39
157007672-A-502017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising