Electrolux ESF2300OS User manual

Electrolux ESF2300OS User manual
ESF2300OW
ESF2300OH
ESF2300OK
ESF2300OS
.......................................................... .......................................................
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy do‐
kładnie przeczytać dostarczone instrukcje. Pro‐
ducent nie odpowiada za uszkodzenia i obraże‐
nia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją
i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz
z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych albo osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalać, aby
dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować lub nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest niższa
niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją insta‐
lacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji wo‐
dociągowej za pomocą dostarczonego w kom‐
plecie nowego zestawu węży. Nie wolno uży‐
wać starego zestawu węży.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, które nie były używane przez
dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,
aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki ani
przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzo‐
nego przewodu zasilającego należy zlecić
przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowa‐
nemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtycz‐
kę.
1.3 Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
4
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐
duktami w urządzeniu, na nim lub w jego po‐
bliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
pracy może dojść do uwolnienia gorącej pary.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem, wystą‐
pieniem pożaru lub oparzeniami.
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
8
7
6
1 Zbiornik soli
5 Kosz na sztućce
3 Filtry
4 Kosz główny
7 Dozownik detergentu
2 Ramię spryskujące
6 Dozownik płynu nabłyszczającego
8 Tabliczka znamionowa
POLSKI
5
3. PANEL STEROWANIA
Elementy sterowania znajdują się w
górnej części drzwi urządzenia. Aby
uzyskać dostęp do elementów sterowa‐
nia należy uchylić drzwi urządzenia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A B C
10
1 Przycisk wł./wył.
6 Przycisk EnergySaver
3 Przycisk Delay
4 Przycisk wyboru programów (w górę)
8 Przycisk Reset
2 Wyświetlacz
5 Przycisk wyboru programów (w dół)
Wskaźniki
7 Przycisk Extra Rinse
9 Wskaźniki
10 Przyciski funkcyjne
Opis
Wskaźnik soli. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Podczas trwania programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik zakończenia programu.
4. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
P11)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 55°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Dodatkowe płuka‐
nie
P22)
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C lub 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Dodatkowe płuka‐
nie
6
www.electrolux.com
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
P3
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Dodatkowe płuka‐
nie
P4
Średnie lub lekkie
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie w temperatu‐
rze 40°C
Płukania
Dodatkowe płuka‐
nie
P53)
Lekkie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukania
Dodatkowe płuka‐
nie
P64)
Dowolne
Zmywanie wstępne
70º
Rinse &
Hold
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
4) Program ten służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentów.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
170
0.64
7.5
70 - 110
0.5 - 0.8
5-9
105
1.0
9
30
0.40
6
35
0.45
6
7
0.10
2
70º
Rinse &
Hold
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i
temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
POLSKI
7
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Opcji
nie można włączyć ani wyłączyć w cza‐
sie trwania programu.
Wybierając jedną lub większą liczbę op‐
cji, należy upewnić się, że przed rozpo‐
częciem programu włączą się odpo‐
wiednie wskaźniki.
5.1 EnergySaver
Ta opcja umożliwia zmniejszenie temperatury w
ostatniej fazie suszenia.
Użycie tej opcji powoduje zmniejszenie zużycia
energii (do 25%) i skrócenie czasu trwania pro‐
gramu.
Po zakończeniu programu naczynia mogą być
mokre.
Nacisnąć przycisk EnergySaver. Zapali się odpo‐
wiednia kontrolka.
• Opcję tę można wybrać dla wszystkich pro‐
gramów zmywania. Opcja EnergySaver nie
ma wpływu na przebieg niektórych progra‐
mów. Patrz rozdział „Programy”.
5.2 Extra Rinse
Włączenie tej opcji powoduje dodanie do progra‐
mu zmywania fazy płukania zimną wodą.
Włączenie tej opcji powoduje wydłużenie czasu
trwania programu i zwiększenie zużycia wody.
Nacisnąć przycisk Extra Rinse:
• Jeśli opcja działa z danym programem, za‐
świeci się odpowiedni wskaźnik. Czas trwania
programu podawany na wyświetlaczu zosta‐
nie zaktualizowany.
5.3 Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane w następują‐
cych warunkach:
• Po zakończeniu programu.
• Poziom zmiękczania wody jest regulowany
elektroniczne.
• Gdy urządzenie działa nieprawidłowo.
Ustawienie fabryczne: wyłączone. Moż‐
na włączyć sygnały dźwiękowe.
Włączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE
I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyci‐
ski funkcyjne (B) i (C), aż zaczną migać
wskaźniki przycisków funkcyjnych (A), (B) i
(C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych (A) i
(B) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego (C) bę‐
dzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne usta‐
wienie sygnałów dźwiękowych.
Wyłączony
Włączony
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C), aby zmienić
ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
8
www.electrolux.com
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
używać detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
Ustawie‐
nie
elektro‐
niczna
> 24
> 40
> 4.2
28
5
18- 24
32 - 40
3.2 - 4.2
22 - 28
4
12- 18
19 - 32
2.1 - 3.2
13 - 22
31)
4 - 12
7 - 19
0.7 - 2.1
5 - 13
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE
I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyci‐
ski funkcyjne (B) i (C), aż zaczną migać
wskaźniki przycisków funkcyjnych (A), (B) i
(C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (A).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych (B) i
(C) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego (A) bę‐
dzie nadal migał.
• Sygnały dźwiękowe zostaną włączone
(przykład: pięć sygnałów przerywanych =
poziom 5).
• Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie
= po‐
zmiękczacza wody (przykład:
ziom 5).
4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funkcyjny (A),
aby zmienić ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
POLSKI
9
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
A D
1.
B
2.
3.
4.
C
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 6 (największa ilość).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania — patrz:
„Ustawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, należy
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego
jest włączony, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu za‐
brudzenia.
10
www.electrolux.com
7.1 Stosowanie detergentu
A B
1.
2.
D
C
3.
4.
5.
7.2 Należy stosować
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem
Stosując tabletki zawierające sól i płyn nabły‐
szczający, nie należy napełniać zbiornika soli i
dozownika płynu nabłyszczającego.
1. Ustawić najniższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
2. Ustawić najniższy poziom dozowania płynu
nabłyszczającego.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać poniższe
czynności:
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczacza wo‐
dy.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia, bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeżeli wybrano program obejmujący zmy‐
wanie wstępne, należy umieścić niewielką
ilość detergentu w przegródce (D).
W razie korzystania z detergentu w tablet‐
kach, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
7.3 Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb ustawiania
Urządzenie musi być w trybie ustawiania, aby
możliwe było wykonanie niektórych czynności.
Urządzenie działa w trybie ustawiania, gdy po
włączeniu:
• Na wyświetlaczu pojawią się dwie poziome li‐
nie.
• Zaświecą się wskaźniki przycisków wyboru
programu.
Jeśli na panelu sterowania wyświetlane są inne
wskazania, naciskać przycisk Reset, aż urządze‐
nie przejdzie w tryb ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania.
3. Ustawić program. Właściwy numer programu
miga na wyświetlaczu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi urucho‐
mienie programu.
• Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania
programu, który będzie aktualizowany co
1 minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
POLSKI
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia, aż
zostanie wyświetlony żądany czas (od 1 do
19 godzin).
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas opó‐
źnienia rozpoczęcia programu.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia rozpo‐
częcia programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie się
odliczanie czasu.
• Wyświetlany czas opóźnienia rozpoczęcia
programu jest odliczany co 1 godzinę.
• Po zakończeniu odliczania program rozpocz‐
nie się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu przerwania.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Naciskać przycisk, aż Reset:
• Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu
wyłączy się.
• Na wyświetlaczu pojawią się 2 poziome linie.
• Nadal będą świecić się wskaźniki przycisków
wyboru programu.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu urządzenie powraca do trybu
ustawiania. Należy wówczas ponownie
ustawić program.
11
• Na wyświetlaczu pojawią się dwie poziome li‐
nie.
• Zaświecą się wskaźniki przycisków wyboru
programu.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu zaświeci się wskaźnik
zakończenia programu, a na wyświetlaczu poja‐
wi się 0.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
• Jeśli urządzenie nie zostanie wyłą‐
czone, po 3 minutach od zakończe‐
nia programu:
– Zgasną wszystkie wskaźniki.
– Na wyświetlaczu pojawi się pozio‐
ma linia.
• Pozwala to zmniejszyć zużycie ener‐
gii.
Naciśnięcie dowolnego przycisku (z
wyjątkiem przycisku wł./wył.) powo‐
duje ponowne włączenie się wyświet‐
lacza i wskaźników.
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia
należy poczekać, aż ostygną. Gorą‐
ce naczynia łatwo ulegają uszkodze‐
niu.
Anulowanie programu
Naciskać przycisk, aż Reset:
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
12
www.electrolux.com
8.2 Ładowanie koszy
max 260 mm
230 mm
190 mm
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą.
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu głównym.
Upewnić się, że naczynia się nie przemie‐
szczają.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramię spryskujące może się swobodnie ob‐
racać.
8.3 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy te tabletki można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu. Instrukcje podane na opa‐
kowaniu zazwyczaj dotyczą dużych
zmywarek (12 kompletów).
8.4 Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramię spryskujące nie jest zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
POLSKI
13
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramię sprysku‐
jące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
A
2.
3.
4.
5.
B
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym po‐
łożeniu.
Umieścić filtr (A) w odpowiednim
miejscu w filtrze (B). Obrócić zgod‐
nie z ruchem wskazówek zegara,
aż się zablokuje.
Nieprawidłowe położenie filtrów
może skutkować niezadowala‐
jącymi efektami zmywania i
uszkodzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramienia spryskującego
Odkręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
2. Wyjąć ramię spryskujące.
3. Wyczyścić otwory.
Jeżeli otwory w ramieniu spryskującym są zatka‐
ne, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
1.
9.3 Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu poja‐
wia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
- Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie.
14
www.electrolux.com
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym nie jest za‐
tkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest zatka‐
ny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym zos‐
tał przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu nale‐
ży skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alar‐
mowe, należy skontaktować się z punktem ser‐
wisowym.
10.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić po‐
krętło regulacji dozowania płynu nabłyszczają‐
cego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić po‐
krętło regulacji dozowania płynu nabłyszczają‐
cego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
POLSKI
15
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
545 / 447 / 515
230 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.8 / 0.08 ) / (10 / 1.0 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb czuwania
0.99 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
6
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
156962180-A-392012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement