AEG F5403PVI0 User manual

AEG F5403PVI0 User manual
FAVORIT 5403PVI
PL Instrukcja obsługi
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia
należy dokładnie przeczytać dostarczo‐
ne instrukcje. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowo‐
dowane nieprawidłową instalacją i eks‐
ploatacją. Należy zachować instrukcję
wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i
osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐
niem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również
dzieciom, o ograniczonych zdolnoś‐
ciach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych albo osobom bez odpo‐
wiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządze‐
nie wyłącznie pod nadzorem lub po
odpowiednim poinstruowaniu przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpie‐
czeństwo. Nie pozwalać, aby dzieci
bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy prze‐
chowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przecho‐
wywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powin‐
ny znajdować się w pobliżu urządze‐
nia, gdy jego drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐
nia.
• Nie instalować ani nie używać uszko‐
dzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urzą‐
dzenia w miejscach, w których tempe‐
ratura jest niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instruk‐
cją instalacji dostarczoną wraz z urzą‐
dzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znaj‐
dujące się nad urządzeniem i w jego
pobliżu spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐
dzić węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, które nie były
używane przez dłuższy czas, należy
puścić wodę i odczekać, aż pojawi się
czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urzą‐
dzenia należy sprawdzić, czy nie ma
wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrz‐
nym przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływo‐
wego należy natychmiast wyjąć wtycz‐
kę z gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z punktem serwiso‐
wym w celu wymiany węża dopływo‐
wego.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem elektrycz‐
nym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontakto‐
wać się z elektrykiem.
Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd elektrycznych
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego.
Wymianę uszkodzonego przewodu za‐
silającego należy zlecić przedstawicie‐
lowi serwisu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elek‐
trycznego dopiero po zakończeniu in‐
stalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
Przy odłączaniu urządzenia nie ciąg‐
nąć za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
1.3 Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym
oraz do podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiek‐
tów mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obra‐
żeń.
• Nie zmieniać parametrów technicz‐
nych urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urzą‐
dzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić
do potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwar‐
tych drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebez‐
pieczne. Należy przestrzegać instruk‐
cji bezpieczeństwa podanych na opa‐
kowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie ba‐
wić się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się deter‐
gent.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem,
wystąpieniem pożaru lub oparze‐
niami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produk‐
tów lub przedmiotów nasączonych łat‐
wopalnymi produktami w urządzeniu,
na nim lub w jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas
cyklu pracy może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐
niem lub odniesieniem obrażeń
ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasila‐
nia.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
POLSKI
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
9
10
8 7
5
6
4
3
1 Górne ramię spryskujące
7 Dozownik płynu nabłyszczającego
2 Dolne ramię spryskujące
3 Filtry
8 Dozownik detergentu
9 Kosz na sztućce
4 Tabliczka znamionowa
10 Dolny kosz
5 Zbiornik soli
11 Górny kosz
6 Pokrętło regulacji zmiękczania wody
3. PANEL STEROWANIA
2
1
A
B
3
4
C
6
1 Przycisk wł./wył.
2 Przyciski wyboru programu
3 Przycisk funkcji Multitab
4 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
5 Wskaźniki
6 Przyciski funkcyjne
5
5
6
www.aeg.com
Wskaźniki
Opis
Wskaźnik soli. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłą‐
czony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie trwania programu
wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik zakończenia programu.
4. PROGRAMY
Program1)
2)
3)
4)
Stopień za‐ Temperatura
brudzenia
programu
Rodzaj zała‐
dunku
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(KWh)
Duże
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i pa‐
telnie
Zmywanie wstęp‐
ne
Zmywanie w tem‐
peraturze 70°C
Płukanie
Suszenie
140-150 1.5-1.7
16-18
Średnie
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie wstęp‐
ne
Zmywanie w tem‐
peraturze 65°C
Płukanie
Suszenie
90-100
18-20
Średnie
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie wstęp‐
ne
Zmywanie w tem‐
peraturze 50°C
Płukanie
Suszenie
155-167 0.99-1.0 13-14
4
Dowolne
Zmywanie wstęp‐
ne
12
1.4-1.6
0.1
Zużycie
wody
(l)
4
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od
ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości
naczyń.
2) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą
higienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C
przez 10–14 minut.
3) Jest to program standardowy dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie
uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
4) Program ten służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek
jedzenia na naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentów.
POLSKI
7
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość email na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
5.1 Funkcja Multitab
Tę opcję można włączyć jedynie stosu‐
jąc wieloskładnikowe tabletki z detergen‐
tem.
Opcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaź‐
niki są wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłu‐
żyć.
Włączanie funkcji Multitab
Funkcję Multitab należy włączyć
lub wyłączyć przed rozpoczęciem
programu. Funkcji Multitab nie
można włączyć ani wyłączyć w
czasie trwania programu.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania. Patrz „USTAWIANIE I URU‐
CHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć przycisk funkcji Multitab;
włączy się wskaźnik funkcji Multitab.
Funkcja pozostanie włączona do
chwili wyłączenia jej przez użyt‐
kownika. Nacisnąć przycisk funk‐
cji Multitab; wskaźnik funkcji Mul‐
titab wyłączy się.
W przypadku zaprzestania korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu, płynu
nabłyszczającego i soli do zmywarek
należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyłączyć funkcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękcza‐
cza wody.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz do‐
zownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania, bez detergentu i bez na‐
czyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody do‐
prowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
5.2 Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane w na‐
stępujących warunkach:
• Po zakończeniu programu.
• W przypadku elektronicznej regulacji
poziomu zmiękczania wody.
• W przypadku nieprawidłowego działa‐
nia urządzenia.
Ustawienie fabryczne: włączone.
Można wyłączyć sygnały dźwię‐
kowe.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania. Patrz „USTAWIANIE I URU‐
CHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zacz‐
ną migać wskaźniki przycisków funk‐
cyjnych (A), (B) i (C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych
(A) i (B) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego
(C) będzie nadal migał.
• Włączy się wskaźnik zakończenia
programu.
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C).
Wskaźnik zakończenia programu
8
www.aeg.com
zgaśnie, a sygnały dźwiękowe zosta‐
ną wyłączone.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia ustawienia.
Włączanie sygnałów dźwiękowych
1. Patrz „Wyłączanie sygnałów dźwię‐
kowych”, czynności opisane w kro‐
kach od (1) do (3).
2. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych
(A) i (B) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego
(C) nadal miga.
• Wskaźnik zakończenia programu
jest wyłączony.
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C).
Włączy się wskaźnik zakończenia
programu, sygnały dźwiękowe są
włączone.
4. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia ustawienia.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twar‐
dości wody doprowadzanej do urzą‐
dzenia. Jeśli nie, ustawić poziom
zmiękczania wody. Skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągo‐
wym, aby ustalić stopień twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się
pozostałości z procesu produkcyjne‐
go. Aby je usunąć, należy uruchomić
program. Nie należy używać deter‐
gentu ani umieszczać naczyń w ko‐
szach.
Aby zastosować wieloskładniko‐
we tabletki z detergentem, nale‐
ży wybrać funkcję Multitab. Te
tabletki zawierają detergent, płyn
nabłyszczający oraz inne dodat‐
ki. Należy sprawdzić, czy te tab‐
letki można stosować w przypad‐
ku danej twardości wody. Należy
zapoznać się z instrukcjami
przedstawionymi na opakowaniu
produktu.
6.1 Regulacja zmiękczania
wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów,
które mogą uszkodzić urządzenie oraz
sprawić, że efekty zmywania będą nieza‐
dowalające. Zmiękczacz wody neutrali‐
zuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz
wody w czystości oraz w odpowiednim
stanie. Tabela zawiera informacje umoż‐
liwiające ustawienie odpowiedniego po‐
ziomu zmiękczacza wody. Zapewnia ona
stosowanie odpowiedniej ilości soli do
zmywarek i wody przez zmiękczacz wo‐
dy.
Poziom zmiękczania wody nale‐
ży ustawić ręcznie oraz elektro‐
nicznie.
POLSKI
9
Regulacja zmięk‐
czania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elek‐
tronicz‐
na
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości
wody w pozycji 1 lub 2.
Regulacja elektroniczna
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania. Patrz „USTAWIANIE I URU‐
CHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zacz‐
ną migać wskaźniki przycisków funk‐
cyjnych (A), (B) i (C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (A).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych
(B) i (C) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego
(A) będzie nadal migał.
• Zostaną wyemitowane przerywane
sygnały dźwiękowe i zacznie migać
wskaźnik zakończenia programu,
wskazując aktualne ustawienie
zmiękczania wody.
– Liczba mignięć wskaźnika za‐
kończenia programu i liczba syg‐
nałów akustycznych wskazuje
poziom zmiękczania wody.
Np. 5 sygnałów dźwiękowych i 5
mignięć + przerwa + 5 sygnałów
dźwiękowych i 5 mignięć = po‐
ziom 5.
4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funk‐
cyjny (A), aby zmienić ustawienie.
Każde naciśnięcie przycisku funkcyj‐
10 www.aeg.com
nego (A) powoduje przejście do na‐
stępnego poziomu.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia ustawienia.
6.2 Napełnianie zbiornika soli
UWAGA!
Używać wyłącznie soli do zmy‐
warek. Inne produkty mogą spo‐
wodować uszkodzenie urządze‐
nia.
Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego wydosta‐
wać woda i sól. Zagrożenie wy‐
stąpieniem korozji. Aby tego
uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w kierunku prze‐
ciwnym do ruchu wskazówek zegara
i otworzyć zbiornik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmy‐
warek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
Obrócić pokrywkę w kierunku zgod‐
nym z ruchem wskazówek zegara,
aby zamknąć zbiornik soli.
POLSKI
11
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
A D
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie płyn
nabłyszczający przeznaczony do
zmywarek. Inne produkty mogą
spowodować uszkodzenie urzą‐
dzenia.
B
Płyn nabłyszczający jest dozowa‐
ny podczas ostatniej fazy płuka‐
nia i zapobiega powstawaniu
smug i plam na naczyniach pod‐
czas ich suszenia.
C
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
3.
1
+
-
C
D
4.
Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabły‐
szczającego (A) najwyżej do pozio‐
mu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczają‐
cego można wyregulować za po‐
mocą pokrętła (B) pomiędzy po‐
zycją 1 (najmniejsza ilość) a po‐
zycją 4 lub 6 (największa ilość).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania. Patrz punkt „Ustawianie i uru‐
chamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczają‐
cego jest włączony, napełnić do‐
zownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergentu.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni pro‐
gram zmywania dla określonego ro‐
dzaju naczyń i poziomu zabrudzenia.
7.1 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy
przedstawiono w dołączonej bro‐
szurze.
• W urządzeniu należy zmywać przed‐
mioty, które są przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, alumi‐
nium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmio‐
tów, które mogą pochłaniać wodę
(gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
12 www.aeg.com
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki
z innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
7.2 Stosowanie detergentu
Nie stosować więcej detergentu
niż jest to zalecane. Postępować
zgodnie ze wskazówkami pod‐
anymi na opakowaniu detergen‐
tu.
Podczas krótkich programów
zmywania detergent w tabletkach
nie rozpuszcza się całkowicie i
na naczyniach mogą znajdować
się jego pozostałości.
Zaleca się stosowanie detergen‐
tu w tabletkach z długimi progra‐
mami.
UWAGA!
Stosować wyłącznie detergenty
przeznaczone do zmywarek.
D A B
1.
30
20
2.
3.
C
A
B
4.
D
5.
30
20
32
-
1
4
MAX
+
Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce
oznaczonej symbolem (A).
Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne, należy umieścić
niewielką ilość detergentu w prze‐
gródce (D).
W przypadku korzystania z tabletek
do zmywarek, włożyć tabletkę do
przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
C
7.3 Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb ustawiania
Urządzenie musi być w trybie ustawia‐
nia, aby możliwe było wykonanie niektó‐
rych czynności.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli
po jego włączeniu świecą się wszystkie
wskaźniki programów.
Jeśli na panelu sterowania pokazane są
inne ustawienia, należy jednocześnie
nacisnąć i przytrzymać przyciski (B) i
(C), aż urządzenie przełączy się do trybu
ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
POLSKI
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania.
3. Nacisnąć przycisk wybranego progra‐
mu.
• Wskaźnik odpowiedniego progra‐
mu pozostaje włączony.
• Wskaźniki wszystkich pozostałych
programów wyłączą się.
4. Zamknąć drzwi urządzenia. Program
zostanie uruchomiony.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Ustawić program.
2. Naciskać wielokrotnie przycisk opó‐
źnienia rozpoczęcia programu, aż
włączy się wskaźnik oznaczający od‐
powiednią liczbę godzin. Można usta‐
wić 3, 6 lub 9 godzin.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocz‐
nie się odliczanie czasu. Po zakoń‐
czeniu odliczania program rozpocz‐
nie się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
13
wskaźnik opóźnienia i włączą się wskaź‐
niki wszystkich programów.
Po anulowaniu opóźnienia rozpo‐
częcia programu urządzenie po‐
wraca do trybu ustawiania. Nale‐
ży wówczas ponownie ustawić
program.
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż włączą
się wskaźniki wszystkich programów.
Przed uruchomieniem nowego
programu należy upewnić się, że
w dozowniku znajduje się deter‐
gent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu rozlega się
przerywany sygnał dźwiękowy.
1. Otworzyć drzwi urządzenia. Wskaź‐
nik zakończenia programu będzie
włączony.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐
czyć urządzenie.
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje
pracować. Po zamknięciu drzwi urządze‐
nie kontynuuje pracę od momentu prze‐
rwania.
Anulowanie funkcji opóźnienia
rozpoczęcia programu
Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zgaśnie
• Przed wyjęciem naczyń z urzą‐
dzenia należy poczekać, aż
ostygną. Gorące naczynia łat‐
wo ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować na‐
czynia z dolnego, a następnie
z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urzą‐
dzenia może znajdować się
woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
8. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem kon‐
serwacji należy wyłączyć urzą‐
dzenie i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycz‐
nego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i
w razie potrzeby wyczyścić.
14 www.aeg.com
8.1 Czyszczenie filtrów
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy roz‐
dzielić części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym poło‐
żeniu. Sprawdzić, czy jest zamonto‐
wany prawidłowo pod dwoma za‐
czepami (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierw‐
otnym położeniu w filtrze (B). Obró‐
cić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
Nieprawidłowe położenie filtrów
może skutkować niezadowalają‐
cymi efektami zmywania i uszko‐
dzeniem urządzenia.
8.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskują‐
cych.
Jeżeli otwory w ramionach spryskują‐
cych są zatkane, zabrudzenia należy
usunąć przy pomocy cienkiego i za‐
ostrzonego przedmiotu.
8.3 Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgot‐
nej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów
ściernych, myjek do szorowania ani roz‐
puszczalników.
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z serwisem
należy zapoznać się z poniższymi infor‐
macjami, które mogą być pomocne w
rozwiązaniu problemu.
Po wystąpieniu pewnych problemów róż‐
ne wskaźniki migają jednocześnie w
sposób ciągły lub naprzemiennie, sygna‐
lizując kod alarmowy.
POLSKI
15
Kod alarmowy
Problem
• Wskaźnik ustawionego programu
miga w sposób ciągły.
• Wskaźnik zakończenia programu
miga jednokrotnie co pewien czas.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Wskaźnik ustawionego programu
miga w sposób ciągły.
• Wskaźnik zakończenia programu
miga dwukrotnie co pewien czas.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Wskaźnik ustawionego programu
miga w sposób ciągły.
• Wskaźnik zakończenia programu
miga trzykrotnie co pewien czas.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do spraw‐
dzenia należy wyłączyć urządze‐
nie.
Problem
Prawdopodobna przyczyna Możliwe rozwiązanie
Program nie uru‐
chamia się.
Wtyczki przewodu zasilają‐ Włożyć prawidłowo wtyczkę
cego nie włożono prawidło‐ przewodu zasilającego do
wo do gniazda elektryczne‐ gniazda.
go.
Drzwi urządzenia są otwar‐ Zamknąć drzwi urządzenia.
te.
Urządzenie nie na‐
pełnia się wodą.
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie roz‐
poczęcia programu.
Anulować opóźnienie roz‐
poczęcia programu lub po‐
czekać do końca odliczania
czasu.
Zawór wody jest zamknię‐
ty.
Otworzyć zawór wody.
Ciśnienie wody jest zbyt ni‐ Skontaktować się z miejs‐
skie.
cowym zakładem wodocią‐
gowym.
Zawór wody zablokował się Wyczyścić zawór wody.
lub pokrył osadem kamie‐
nia.
Zablokowany filtr w wężu
dopływowym.
Oczyścić filtr.
Wąż dopływowy jest zagię‐
ty lub przygnieciony.
Upewnić się, że położenie
węża jest prawidłowe.
Włączyło się zabezpiecze‐
nie przed zalaniem. W
urządzeniu doszło do wy‐
cieku wody.
Zamknąć zawór wody i
skontaktować się z punk‐
tem serwisowym.
16 www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczyna Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie wy‐
pompowuje wody.
Zatkane rozgałęzienie sy‐
fonu zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie sy‐
fonu zlewozmywaka.
Wąż spustowy jest zagięty
lub przygnieciony.
Upewnić się, że położenie
węża jest prawidłowe.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie.
Program zostanie wznowiony od mo‐
mentu, w którym został przerwany.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy
skontaktować się z punktem serwiso‐
wym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne
kody alarmowe, należy skontaktować się
z punktem serwisowym.
9.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Prawdopodobna przyczyna Możliwe rozwiązanie
Naczynia nie są
czyste.
Filtry są zatkane.
Wyczyścić filtry.
Filtry są nieprawidłowo zło‐ Upewnić się, że filtry są pra‐
żone i zainstalowane.
widłowo złożone i zainstalo‐
wane.
Ramiona spryskujące są
zatkane.
Usunąć zabrudzenia cien‐
kim zaostrzonym przedmio‐
tem.
Wybrany program jest nie‐
odpowiedni dla danego ro‐
dzaju załadunku lub stop‐
nia zabrudzenia.
Należy wybrać odpowiedni
program dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabru‐
dzenia.
Nieprawidłowe ułożenie
naczyń i przyborów ku‐
chennych w koszach. Wo‐
da nie dociera do wszyst‐
kich naczyń.
Upewnić się, że rozmie‐
szczenie wszystkich naczyń
w koszach jest prawidłowe
oraz że woda swobodnie
dociera do wszystkich na‐
czyń.
Ramiona spryskujące nie
mogą się swobodnie obra‐
cać.
Upewnić się, że rozmie‐
szczenie naczyń w koszach
jest prawidłowe i nie powo‐
duje blokowania ramion
spryskujących.
Użyto za mało detergentu.
Przed uruchomieniem pro‐
gramu upewnić się, że do‐
dano odpowiednią ilość de‐
tergentu do dozownika.
Brak detergentu w dozow‐
niku detergentu.
Upewnić się przed urucho‐
mieniem programu, że do‐
dano detergent do dozowni‐
ka.
POLSKI
17
Problem
Prawdopodobna przyczyna Możliwe rozwiązanie
Ślady kamienia na
naczyniach.
Zbiornik soli jest pusty.
Upewnić się, że w zbiorniku
soli znajduje się sól do zmy‐
warek.
Ustawiony poziom zmięk‐
czania wody jest niepra‐
widłowy.
Sprawdzić, czy ustawiony
poziom zmiękczania wody
odpowiada twardości wody
doprowadzanej do urządze‐
nia.
Pokrywka zbiornika soli
jest poluzowana.
Dokręcić pokrywkę.
Białawe smugi i
Za dużo płynu nabłyszcza‐
plamy lub niebie‐
jącego.
skawy nalot na
szklankach i naczy‐
niach.
Ślady kropel wody
na kieliszkach i na
naczyniach.
Zmniejszyć dawkę płynu na‐
błyszczającego.
.
Użyto za dużo detergentu.
Przed uruchomieniem pro‐
gramu upewnić się, że do‐
dano odpowiednią ilość de‐
tergentu do dozownika.
Za mało płynu nabłyszcza‐
jącego.
Zwiększyć dawkę płynu na‐
błyszczającego.
Przyczyną może być ja‐
kość detergentu.
Użyć detergentu innej mar‐
ki.
Naczynia są mokre. Program nie obejmował fa‐ Ustawić program z fazą su‐
zy suszenia.
szenia.
Naczynia są wilgot‐
ne i matowe.
Dozownik płynu nabły‐
szczającego jest pusty.
Upewnić się, że w dozowni‐
ku płynu nabłyszczającego
znajduje się płyn nabły‐
szczający.
Przyczyną może być ja‐
kość płynu nabłyszczają‐
cego.
Użyć płynu nabłyszczające‐
go innej marki.
Przyczyną może być ja‐
kość wieloskładnikowych
tabletek z detergentem.
• Wypróbować wieloskład‐
nikowe tabletki z deter‐
gentem innej marki.
• Uruchomić dozownik pły‐
nu nabłyszczającego i
użyć płynu nabłyszczają‐
cego razem z wieloskład‐
nikowymi tabletkami z de‐
tergentem.
18 www.aeg.com
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego przy
włączonej funkcji Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania. Patrz „USTA‐
WIANIE I URUCHAMIANIE PRO‐
GRAMU”.
3. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zacz‐
ną migać wskaźniki przycisków funk‐
cyjnych (A), (B) i (C).
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (B).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych
(A) i (C) zgasną.
5.
6.
7.
8.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego
(B) nadal miga.
• Wskaźnik zakończenia programu
jest wyłączony.
Nacisnąć przycisk funkcyjny (B), aby
zmienić ustawienie.
• Włączy się wskaźnik zakończenia
programu. Dozownik płynu nabły‐
szczającego jest włączony.
Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia.
Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
10. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębo‐
kość (mm)
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
596 / 818-898 / 555
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadza‐ Min./maks. (bar/MPa)
nej wody
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60°C
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych na‐
kryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.99 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów
słonecznych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby
zmniejszyć zużycie energii.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
POLSKI
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
19
156960791-A-222012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement