AEG F5502PM0, F5502PW0 User manual

AEG F5502PM0, F5502PW0 User manual
FAVORIT 5502
PL Instrukcja obsługi
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia
należy dokładnie przeczytać dostarczo‐
ne instrukcje. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowo‐
dowane nieprawidłową instalacją i eks‐
ploatacją. Należy zachować instrukcję
wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i
osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐
niem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również
dzieciom, o ograniczonych zdolnoś‐
ciach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych albo osobom bez odpo‐
wiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządze‐
nie wyłącznie pod nadzorem lub po
odpowiednim poinstruowaniu przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpie‐
czeństwo. Nie pozwalać, aby dzieci
bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy prze‐
chowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przecho‐
wywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powin‐
ny znajdować się w pobliżu urządze‐
nia, gdy jego drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐
nia.
• Nie instalować ani nie używać uszko‐
dzonego urządzenia.
• Nie instalować lub nie używać urzą‐
dzenia w miejscach, w których tempe‐
ratura jest niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instruk‐
cją instalacji dostarczoną wraz z urzą‐
dzeniem.
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐
dzić węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, które nie były
używane przez dłuższy czas, należy
puścić wodę i odczekać, aż pojawi się
czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urzą‐
dzenia należy sprawdzić, czy nie ma
wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrz‐
nym przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływo‐
wego należy natychmiast wyjąć wtycz‐
kę z gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z punktem serwiso‐
wym w celu wymiany węża dopływo‐
wego.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem elektrycz‐
nym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontakto‐
wać się z elektrykiem.
4
www.aeg.com
• Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd elektrycznych
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego.
Wymianę uszkodzonego przewodu za‐
silającego należy zlecić przedstawicie‐
lowi serwisu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elek‐
trycznego dopiero po zakończeniu in‐
stalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nie ciąg‐
nąć za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
1.3 Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym
oraz do podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiek‐
tów mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obra‐
żeń.
• Nie zmieniać parametrów technicz‐
nych urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urzą‐
dzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić
do potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwar‐
tych drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebez‐
pieczne. Należy przestrzegać instruk‐
cji bezpieczeństwa podanych na opa‐
kowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie ba‐
wić się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się deter‐
gent.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem,
wystąpieniem pożaru lub oparze‐
niami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produk‐
tów lub przedmiotów nasączonych łat‐
wopalnymi produktami w urządzeniu,
na nim lub w jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas
cyklu pracy może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie udusze‐
niem lub odniesieniem obrażeń
ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasila‐
nia.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
POLSKI
5
2. OPIS URZĄDZENIA
2
1
3
12
11
10
9 8
7
6
5
4
1 Blat roboczy
7 Pokrętło ustawienia twardości wody
2 Górne ramię spryskujące
3 Dolne ramię spryskujące
8 Dozownik płynu nabłyszczającego
9 Dozownik detergentu
4 Filtry
10 Kosz na sztućce
6 Zbiornik soli
12 Górny kosz
5 Tabliczka znamionowa
11 Dolny kosz
6
www.aeg.com
3. PANEL STEROWANIA
5
1
3
2
A
B
C
D
4
E
6
2
1 Przycisk wł./wył.
2 Przyciski wyboru programu
3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
Wskaźniki
4 Wskaźniki
5 Wyświetlacz
6 Przyciski funkcyjne
Opis
Wskaźnik zmywania.
Wskaźnik funkcji Multitab.
Wskaźnik soli. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłą‐
czony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie trwania programu
wskaźnik jest wyłączony.
POLSKI
7
4. PROGRAMY
Stopień za‐ Fazy
brudzenia
programu
Rodzaj zała‐
dunku
Czas
trwania
(min)
Dowolne
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i pa‐
telnie
Zmywanie wstęp‐
ne
Zmywanie w tem‐
peraturze 45°C
lub 70°C
Płukanie
Suszenie
90 - 140 1.1 - 1.8 12 - 23
3)
Duże
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i pa‐
telnie
Zmywanie wstęp‐
ne
Zmywanie w tem‐
peraturze 70°C
Płukanie
Suszenie
140 150
1.5 - 1.7 16 - 18
4)
Świeże
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie w tem‐
peraturze 60°C
Płukania
30
0,9
9
Średnie
Naczynia
stołowe i
sztućce
Zmywanie wstęp‐
ne
Zmywanie w tem‐
peraturze 50°C
Płukanie
Suszenie
155 167
0.99 1.04
13 - 14
Średnie lub
lekkie
Delikatne
naczynia i
szkło
Zmywanie w tem‐
peraturze 45°C
Płukanie
Suszenie
60 - 70
0.8 - 0.9 14 - 15
Program1)
2)
5)
Zużycie
energii
(KWh)
Zużycie
wody
(l)
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od
ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości
naczyń.
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w
koszach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz
czas trwania programu.
3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą
higienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C
przez 10–14 minut.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w
krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
5) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to
standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy).
8
www.aeg.com
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość email na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłą‐
czyć przed rozpoczęciem progra‐
mu. Opcji nie można włączyć ani
wyłączyć w czasie trwania pro‐
gramu.
„Ustawianie i uruchamianie progra‐
mu”.
3. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie
przyciski funkcyjne (D) i (E), aż za‐
świeci się wskaźnik Multitab.
Wybierając jedną lub większą
liczbę opcji, należy upewnić się,
że przed rozpoczęciem programu
włączą się odpowiednie wskaźni‐
ki.
Funkcja pozostanie włączona do
chwili wyłączenia jej przez użyt‐
kownika. Nacisnąć i przytrzymać
jednocześnie przyciski funkcyjne
(D) i (E), aż zgaśnie wskaźnik
Multitab.
5.1 Funkcja Multitab
Z tej funkcji można korzystać jedynie w
przypadku używania wieloskładnikowych
tabletek z detergentem.
Funkcja ta zatrzymuje dopływ płynu na‐
błyszczającego i soli. Odpowiednie
wskaźniki są wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłu‐
żyć.
Włączanie funkcji Multitab
Funkcję Multitab należy włączyć
lub wyłączyć przed rozpoczęciem
programu. Funkcji Multitab nie
można włączyć ani wyłączyć w
czasie trwania programu.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania. Patrz punkt
Aby zaprzestać korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem, przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu, płynu
nabłyszczającego i soli do zmywarek,
należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyłączyć funkcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękcza‐
cza wody.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz do‐
zownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania, bez detergentu i bez na‐
czyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody do‐
prowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twar‐
dości wody doprowadzanej do urzą‐
dzenia. Jeśli nie, należy ustawić po‐
ziom zmiękczania wody. Skontakto‐
wać się z miejscowym zakładem wo‐
dociągowym, aby ustalić stopień
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
POLSKI
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się
pozostałości z procesu produkcyjne‐
go. Aby je usunąć, należy uruchomić
9
program. Nie należy stosować deter‐
gentu ani umieszczać naczyń w ko‐
szach.
Aby zastosować wieloskładniko‐
we tabletki z detergentem, nale‐
ży wybrać opcję Multitab.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmięk‐
czania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elek‐
tronicz‐
na
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody nale‐
ży ustawić ręcznie oraz elektro‐
nicznie.
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości
wody w pozycji 1 lub 2.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania. Patrz „USTAWIANIE I URU‐
CHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zacz‐
10 www.aeg.com
ną migać wskaźniki nad przyciskami
funkcyjnymi (A), (B) i (C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (A).
• Wskaźniki nad przyciskami funkcyj‐
nymi (B) i (C) zgasną.
• Wskaźnik nad przyciskiem funkcyj‐
nym (A) będzie nadal migać.
• Wyświetlacz wskaże aktualne usta‐
wienie zmiękczacza wody, np.
= poziom 5.
4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funk‐
cyjny (A), aby zmienić ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia ustawienia.
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmy‐
warek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby za‐
mknąć zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego wydosta‐
wać woda i sól. Zagrożenie wy‐
stąpieniem korozji. Aby tego
uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
POLSKI
11
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
A D
1.
B
2.
3.
C
4.
Dozowanie płynu nabłyszczają‐
cego można wyregulować za po‐
mocą pokrętła (B) pomiędzy po‐
zycją 1 (najmniejsza ilość) a po‐
zycją 4 lub 6 (największa ilość).
B
A
M AX
4
3 2
1
+
Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabły‐
szczającego (A) najwyżej do pozio‐
mu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
-
C
D
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Należy upewnić się,
że urządzenie znajduje się w trybie
ustawiania — patrz: „Ustawianie i
uruchamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony,
należy napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczają‐
cego jest włączony, napełnić do‐
zownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni pro‐
gram dla określonego rodzaju naczyń
i poziomu zabrudzenia.
12 www.aeg.com
7.1 Stosowanie detergentu
1.
D A B
2.
30
3.
20
4.
C
5.
A
30
B
D
Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce
oznaczonej symbolem (A).
Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne, należy umieścić
niewielką ilość detergentu w prze‐
gródce (D).
W razie korzystania z detergentu w
tabletkach, włożyć tabletkę do prze‐
gródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowied‐
nio zablokowany.
20
32
-
1
4
MAX
+
C
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb ustawiania
Urządzenie musi znajdować się w trybie
ustawiania, aby możliwe było wykonanie
określonych czynności.
Urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania, jeśli po włączeniu:
• Świecą się wszystkie wskaźniki pro‐
gramów.
Jeśli na panelu sterowania pokazane są
inne ustawienia, należy jednocześnie
nacisnąć i przytrzymać przyciski (B) i
(C), aż urządzenie przełączy się do trybu
ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Aby ustawić program, należy uchylić
drzwi urządzenia.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie.
4. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania.
5. Nacisnąć przycisk wybranego progra‐
mu.
• Na wyświetlaczu zacznie migać
czas trwania programu.
• Zaświeci się wskaźnik odpowied‐
niego programu.
• Zaświeci się wówczas wskaźnik
zmywania.
6. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi
uruchomienie programu.
• Na wyświetlaczu pojawi się czas
trwania programu, który będzie ak‐
tualizowany co 1 minutę.
• Wskaźnik zmywania pozostanie
włączony.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opó‐
źnienia, aż zostanie wyświetlony żą‐
dany czas (od 1 do 19 godzin).
POLSKI
• Na wyświetlaczu zacznie migać
czas opóźnienia rozpoczęcia pro‐
gramu.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocz‐
nie się odliczanie czasu.
• Wyświetlany czas opóźnienia roz‐
poczęcia programu jest odliczany
co 1 godzinę.
• Wskaźnik zmywania wyłączy się.
• Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
– Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia
programu wyłączy się.
– Zaświeci się wówczas wskaźnik
zmywania.
– Czas trwania programu jest pokazy‐
wany na wyświetlaczu.
Program zmywania, opcje oraz
opóźnienie rozpoczęcia progra‐
mu można również ustawić przy
zamkniętych drzwiach urządze‐
nia. W tym stanie urządzenie roz‐
poczyna pracę po 3 sekundach
od wybrania danego ustawienia.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje
pracować. Po zamknięciu drzwi odlicza‐
nie jest kontynuowane od momentu
przerwania.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w
trakcie odliczania
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż włączą
się wskaźniki wszystkich programów.
Po anulowaniu opóźnienia rozpo‐
częcia programu urządzenie po‐
wraca do trybu ustawiania. Nale‐
ży wówczas ponownie ustawić
program.
13
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż włączą
się wskaźniki wszystkich programów.
Przed uruchomieniem nowego
programu należy upewnić się, że
w dozowniku znajduje się deter‐
gent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu na wyświetla‐
czu pojawia się 0 i wyłącza się wskaźnik
zmywania.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłą‐
czyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
• Jeśli urządzenie nie zostanie
wyłączone, po trzech minutach
od zakończenia programu:
– Zgasną wszystkie wskaźniki.
– Na wyświetlaczu pojawi się
jeden poziomy pasek stanu.
Pomaga to zmniejszyć zużycie
energii.
Naciśnięcie dowolnego przycisku
(z wyjątkiem przycisku wł./wył.)
powoduje ponowne włączenie
się wyświetlacza i wskaźników.
• Przed wyjęciem naczyń z urzą‐
dzenia należy poczekać, aż
wystygną. Gorące naczynia
łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować na‐
czynia z dolnego, a następnie
z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urzą‐
dzenia może znajdować się
woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
14 www.aeg.com
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów,
które mogą uszkodzić urządzenie oraz
sprawić, że efekty zmywania będą nieza‐
dowalające. Zmiękczacz wody neutrali‐
zuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz
wody w czystości oraz w odpowiednim
stanie. Istotne jest ustawienie właściwe‐
go poziomu zmiękczania wody. Zapew‐
nia to stosowanie odpowiedniej ilości soli
do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy
przedstawiono w dołączonej bro‐
szurze.
• W urządzeniu należy zmywać przed‐
mioty, które są przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, alumi‐
nium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmio‐
tów, które mogą pochłaniać wodę
(gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości
przypalonych potraw, należy zamo‐
czyć naczynia w wodzie przed ich
umieszczeniem w urządzeniu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i mi‐
ski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki
z innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu
górnym. Upewnić się, że nie będą się
one przemieszczać.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
8.3 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywa‐
rek. Inne produkty mogą uszkodzić
urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany
podczas ostatniej fazy płukania i zapo‐
biega powstawaniu smug i plam na
naczyniach podczas ich suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają
detergent, płyn nabłyszczający oraz
inne dodatki. Należy sprawdzić, czy te
tabletki można stosować przy danej
twardości wody. Należy zapoznać się
z instrukcją na opakowaniu produktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpusz‐
czają się całkowicie w trakcie krótkich
programów. Zaleca się stosowanie
tabletek przy długich programach, aby
zapobiec osadzaniu się detergentu na
naczyniach.
Nie używać większej ilości deter‐
gentu niż zalecana. Postępować
zgodnie ze wskazówkami pod‐
anymi na opakowaniu detergen‐
tu.
8.4 Przed rozpoczęciem
programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchen‐
nych w koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia zabrudze‐
nia;
• zastosowano prawidłową ilość deter‐
gentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmy‐
warek i płyn nabłyszczający (chyba że
stosowane są wieloskładnikowe tab‐
letki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest polu‐
zowana.
POLSKI
15
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem kon‐
serwacji należy wyłączyć urzą‐
dzenie i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycz‐
nego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i
w razie potrzeby wyczyścić.
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy roz‐
dzielić części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym poło‐
żeniu. Sprawdzić, czy jest zamonto‐
wany prawidłowo pod dwoma za‐
czepami (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierw‐
otnym położeniu w filtrze (B). Obró‐
cić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
Nieprawidłowe położenie filtrów
może skutkować niezadowalają‐
cymi efektami zmywania i uszko‐
dzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskują‐
cych.
Jeżeli otwory w ramionach spryskują‐
cych są zatkane, zabrudzenia należy
usunąć przy pomocy cienkiego i za‐
ostrzonego przedmiotu.
9.3 Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgot‐
nej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów
ściernych, myjek do szorowania ani roz‐
puszczalników.
16 www.aeg.com
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem
należy zapoznać się z poniższymi infor‐
macjami, które mogą być pomocne w
rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetla‐
czu pojawia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wo‐
dą.
•
- Urządzenie nie odpompowuje
wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do spraw‐
dzenia należy wyłączyć urządze‐
nie.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilają‐
cego jest włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są za‐
mknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia pro‐
gramu, należy je anulować lub poczekać do
końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia się wo‐
dą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt
niskie. W tym celu należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym
nie jest zatkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest za‐
gięty lub przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest
zatkany.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest za‐
gięty lub przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z
punktem serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie.
Program zostanie wznowiony od mo‐
mentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia proble‐
mu należy skontaktować się z punktem
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne
kody alarmowe, należy skontaktować się
z punktem serwisowym.
10.1 Efekty zmywania i
suszenia są niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczają‐
cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐
wania płynu nabłyszczającego, aby
zmniejszyć dozowanie.
POLSKI
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach
wody na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczają‐
cego. Obrócić pokrętło regulacji dozo‐
wania płynu nabłyszczającego, aby
zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergen‐
tu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia
lub temperatura w fazie suszenia jest
zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu na‐
błyszczającego.
• Przyczyną może być jakość wielos‐
kładnikowych tabletek z detergentem.
Należy wypróbować inną markę lub
włączyć dozownik płynu nabłyszczają‐
cego i zastosować płyn nabłyszczają‐
cy wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”,
gdzie omówiono inne możliwe
przyczyny.
17
urządzenie znajduje się w trybie usta‐
wiania. Patrz „USTAWIANIE I URU‐
CHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zacz‐
ną migać wskaźniki nad przyciskami
funkcyjnymi (A), (B) i (C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (B).
• Wskaźniki nad przyciskami funkcyj‐
nymi (A) i (C) zgasną.
• Wskaźnik nad przyciskiem funkcyj‐
nym (B) będzie nadal migać.
• Wyświetlacz wskaże aktualne usta‐
wienie dozownika płynu nabły‐
szczającego.
Wyłączony
Włączony
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (B), aby
zmienić ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwier‐
dzenia ustawienia.
6. Wyregulować dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
7. Napełnić dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego przy
włączonej funkcji Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włą‐
czyć urządzenie. Upewnić się, że
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębo‐
kość (mm)
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
Częstotliwość
Ciśnienie doprowadza‐ Min./maks. (bar/MPa)
nej wody
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
600 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60°C
18 www.aeg.com
Pojemność
Liczba standardowych na‐
kryć
12
Pobór mocy
Tryb włączenia
1.90 W
Tryb wyłączenia
0.1 W
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów
słonecznych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby
zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
POLSKI
19
156960780-A-152012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement