Dometic DW2300OS User manual

Dometic DW2300OS User manual
Instrukcja
obsługi
Zmywarka
DW2300OS
2
SPIS TREŚCI
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem
2 Codzienna eksploatacja
Opis urządzenia
4 Wskazówki i porady
Panel sterowania
4 Konserwacja i czyszczenie
Programy
5 Rozwiązywanie problemów
Opcje
6 Dane techniczne
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
7
8
10
12
12
13
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy
dokładnie przeczytać dostarczone instrukcje. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do
wykorzystania w przyszłości.
• Nie instalować lub nie używać urządzenia
w miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą dostarczonego w komplecie nowego zestawu węży.
Nie wolno używać starego zestawu węży.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, które nie były używane przez dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również dzieciom, o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych albo osobom bez odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod
nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalać,
aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilają-
3
•
•
•
•
cego należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Nie dotykać przewodu zasilającego ani
wtyczki mokrymi rękoma.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do
podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
Ostrzeżenie! Zagrożenie odniesieniem
obrażeń.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do
potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić
się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować się detergent.
Ostrzeżenie! Zagrożenie porażeniem
prądem, wystąpieniem pożaru lub
oparzeniami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu pracy może dojść do uwolnienia gorącej pary.
Utylizacja
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w urządzeniu.
4
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
Zbiornik soli
Ramię spryskujące
Filtry
Kosz główny
7
6
5
6
7
8
Kosz na sztućce
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Tabliczka znamionowa
PANEL STEROWANIA
Elementy sterowania znajdują się w
górnej części drzwi urządzenia. Aby
uzyskać dostęp do elementów sterowania należy uchylić drzwi urządzenia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A B C
10
1
2
3
4
5
Przycisk wł./wył.
Wyświetlacz
Przycisk Delay
Przycisk wyboru programów (w górę)
Przycisk wyboru programów (w dół)
Wskaźniki
6
7
8
9
10
Przycisk EnergySaver
Przycisk Extra Rinse
Przycisk Reset
Wskaźniki
Przyciski funkcyjne
Opis
Wskaźnik soli. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest
zawsze wyłączony.
5
Wskaźniki
Opis
Wskaźnik zakończenia programu.
PROGRAMY
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
P11)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
55°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Dodatkowe płukanie
P22)
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
45°C lub 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Dodatkowe płukanie
P3
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze
70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Dodatkowe płukanie
P4
Średnie lub lekkie
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie w temperaturze
40°C
Płukania
Dodatkowe płukanie
P53)
Lekkie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze
50°C
Płukania
Dodatkowe płukanie
P64)
Dowolne
Zmywanie wstępne
70º
Rinse &
Hold
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających
testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie reguluje
temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre
efekty zmywania.
4) Program ten służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i
powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentów.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
170
0.64
7.5
70 - 110
0.5 - 0.8
5-9
6
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
105
1.0
9
30
0.40
6
35
0.45
6
7
0.10
2
70º
Rinse &
Hold
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail
na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Opcji
nie można włączyć ani wyłączyć w czasie trwania programu.
Wybierając jedną lub większą liczbę
opcji, należy upewnić się, że przed rozpoczęciem programu włączą się odpowiednie wskaźniki.
EnergySaver
Ta opcja umożliwia zmniejszenie temperatury w ostatniej fazie suszenia.
Użycie tej opcji powoduje zmniejszenie zużycia energii (do 25%) i skrócenie czasu
trwania programu.
Po zakończeniu programu naczynia mogą
być mokre.
Nacisnąć przycisk EnergySaver. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
• Opcję tę można wybrać dla wszystkich
programów zmywania. Opcja EnergySaver nie ma wpływu na przebieg niektórych programów. Patrz rozdział „Programy”.
Extra Rinse
Włączenie tej opcji powoduje dodanie do
programu zmywania fazy płukania zimną
wodą.
Włączenie tej opcji powoduje wydłużenie
czasu trwania programu i zwiększenie zużycia wody.
Nacisnąć przycisk Extra Rinse:
• Jeśli opcja działa z danym programem,
zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Czas
trwania programu podawany na wyświetlaczu zostanie zaktualizowany.
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane w następujących warunkach:
• Po zakończeniu programu.
• Poziom zmiękczania wody jest regulowany elektroniczne.
• Gdy urządzenie działa nieprawidłowo.
Ustawienie fabryczne: wyłączone. Można włączyć sygnały dźwiękowe.
Włączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania. Patrz
„USTAWIANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zaczną
migać wskaźniki przycisków funkcyjnych (A), (B) i (C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C).
7
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych (A)
i (B) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego (C)
będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne ustawienie sygnałów dźwiękowych.
Włączony
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C), aby
zmienić ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
Wyłączony
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
Jeśli nie, należy ustawić poziom zmiękczania wody. Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby
ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości z procesu produkcyjnego.
Aby je usunąć, należy uruchomić program. Nie należy używać detergentu ani
umieszczać naczyń w koszach.
Regulacja zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
Ustawienie
elektroniczna
> 24
> 40
> 4.2
28
5
18- 24
32 - 40
3.2 - 4.2
22 - 28
4
12- 18
19 - 32
2.1 - 3.2
13 - 22
31)
4 - 12
7 - 19
0.7 - 2.1
5 - 13
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Należy upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zaczną
migać wskaźniki przycisków funkcyjnych (A), (B) i (C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (A).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych (B)
i (C) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego (A)
będzie nadal migał.
• Sygnały dźwiękowe zostaną włączone
(przykład: pięć sygnałów przerywanych = poziom 5).
• Wyświetlacz wskaże aktualne usta=
wienie zmiękczacza wody, np.
poziom 5.
4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funkcyjny
(A), aby zmienić ustawienie.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
8
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Uwaga! Podczas napełniania zbiornika
soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy uruchomić program.
Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
A D
B
C
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego (A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokrętła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza ilość) a pozycją 6 (największa
ilość).
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Należy upewnić się, że
urządzenie znajduje się w trybie ustawiania — patrz: „Ustawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, należy napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego jest włączony, napełnić dozownik
płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia.
9
Stosowanie detergentu
A B
D
C
Należy stosować
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem
Stosując tabletki zawierające sól i płyn nabłyszczający, nie należy napełniać zbiornika
soli i dozownika płynu nabłyszczającego.
1. Ustawić najniższy poziom zmiękczania
wody.
2. Ustawić najniższy poziom dozowania
płynu nabłyszczającego.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać
poniższe czynności:
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczacza
wody.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania, bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent w przegródce oznaczonej symbolem (A).
3. Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne, należy umieścić
niewielką ilość detergentu w przegródce (D).
4. W razie korzystania z detergentu w
tabletkach, włożyć tabletkę do przegródki (A).
5. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb ustawiania
Urządzenie musi być w trybie ustawiania,
aby możliwe było wykonanie niektórych
czynności.
Urządzenie działa w trybie ustawiania, gdy
po włączeniu:
• Na wyświetlaczu pojawią się dwie poziome linie.
• Zaświecą się wskaźniki przycisków wyboru programu.
Jeśli na panelu sterowania wyświetlane są
inne wskazania, naciskać przycisk Reset,
aż urządzenie przejdzie w tryb ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania.
3. Ustawić program. Właściwy numer programu miga na wyświetlaczu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi uruchomienie programu.
• Na wyświetlaczu pojawi się czas
trwania programu, który będzie aktualizowany co 1 minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
10
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia, aż zostanie wyświetlony żądany
czas (od 1 do 19 godzin).
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie
się odliczanie czasu.
• Wyświetlany czas opóźnienia rozpoczęcia programu jest odliczany
co 1 godzinę.
• Po zakończeniu odliczania program rozpocznie się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje pracować. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie kontynuować pracę od momentu przerwania.
Anulowanie programu
Naciskać przycisk, aż Reset:
• Na wyświetlaczu pojawią się dwie poziome linie.
• Zaświecą się wskaźniki przycisków wyboru programu.
Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu zaświeci się
wskaźnik zakończenia programu, a na wyświetlaczu pojawi się 0.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Naciskać przycisk, aż Reset:
• Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu wyłączy się.
• Na wyświetlaczu pojawią się 2 poziome
linie.
• Nadal będą świecić się wskaźniki przycisków wyboru programu.
• Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone, po 3 minutach od zakończenia programu:
– Zgasną wszystkie wskaźniki.
– Na wyświetlaczu pojawi się pozioma linia.
• Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.
Naciśnięcie dowolnego przycisku (z
wyjątkiem przycisku wł./wył.) powoduje ponowne włączenie się wyświetlacza i wskaźników.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu urządzenie powraca do trybu
ustawiania. Należy wówczas ponownie
ustawić program.
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia
należy poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
WSKAZÓWKI I PORADY
Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mogą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz
wody w czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest ustawienie właściwego poziomu zmiękczania wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz wody.
11
Ładowanie koszy
max 260 mm
230 mm
190 mm
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, które są przystosowane do zmywania
w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z
innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu głównym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się, że ramię spryskujące może się
swobodnie obracać.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający i detergent do zmywarek.
Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas ostatniej fazy płukania i zapobiega
powstawaniu smug i plam na naczyniach
podczas ich suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają detergent, płyn nabłyszczający oraz inne
dodatki. Należy sprawdzić, czy te tabletki
można stosować przy danej twardości
wody. Należy zapoznać się z instrukcją
na opakowaniu produktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają
się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek
przy długich programach, aby zapobiec
osadzaniu się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu. Instrukcje podane na
opakowaniu zazwyczaj dotyczą dużych
zmywarek (12 kompletów).
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramię spryskujące nie jest zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych
w koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
12
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie! Przed
przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramię spryskujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić.
Czyszczenie filtrów
1. Obrócić filtr (A) przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara i wyjąć go.
2. Wyjąć filtr (B).
3. Przepłukać filtry wodą.
4. Przed ponownym włożeniem filtra (B) należy upewnić się, że
wewnątrz osadnika ani na jego
krawędzi nie znajdują się resztki
żywności lub inne zanieczyszczenia.
5. Umieścić filtr (A) w odpowiednim miejscu w filtrze (B). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.
A
B
Nieprawidłowe położenie filtrów
może skutkować niezadowalającymi efektami zmywania i
uszkodzeniem urządzenia.
Czyszczenie ramienia spryskującego
1. Odkręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Wyjąć ramię spryskujące.
3. Wyczyścić otwory.
Jeżeli otwory w ramieniu spryskującym są
zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów ścier-
nych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi informacja-
mi, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
13
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie przed
zalaniem.
Problem
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy wyłączyć
urządzenie.
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy
je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym nie jest zatkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest zatkany.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu
należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody
alarmowe, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot
na szklankach i naczyniach
• Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić
pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
• Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić
pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub
temperatura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie
omówiono inne możliwe przyczyny.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
545 / 447 / 515
14
Podłączenie do sieci elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
Częstotliwość
220 - 240 V
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.8 / 0.08 ) / (10 / 1.0 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb czuwania
0.99 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
6
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych),
można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
15
DE Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D 57074 Siegen
+49 (0) 271 692 - 0 ·
+49 (0) 271 692 322
Mail: [email protected] · Internet: www.dometic.de
Europe
Overseas + Middle East
AT Dometic Austria GmbH
IT
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf
+43 2236 908070
+43 2236 90807060
Mail: [email protected]
Dometic Italy S.p.A.
Via Virgilio, 3
I-47100 Forlì
+39 0543 754901
+39 0543 756631
Mail: [email protected]
CH Dometic Switzerland AG
NO Dometic Norway AS
DK Dometic Denmark A/S
NL
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang (Zürich)
+41 44 8187171
+41 44 8187191
Mail: [email protected]
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
+47 33428450
+47 33428459
Mail: [email protected]
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
+45 75585966
+45 75586307
Mail: [email protected]
ES Dometic Spain S.L.
SE
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
+34 902 111 042
+34 900 100 245
Mail: [email protected]
FR Dometic S.N.C.
ZA du Pré de la Dame Jeanne
F-60128 Plailly
+33 3 44633500
+33 3 44633518
Mail: [email protected]
FI
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
+358 20 7413220
+358 9 7593700
Mail: [email protected]
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
+61 7 55076000
+61 7 55076001
Mail: [email protected]
HK WAECO Impex Ltd.
Suites 3210-12 · 32/F · Tower 2
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Hong Kong
+852 24632750
+852 24639067
Mail: [email protected]
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
+31 76 5029000
+31 76 5029090
Mail: [email protected]
TW
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-42131 Västra Frölunda
(Göteborg)
+46 31 7341100
+46 31 7341101
Mail: [email protected]
AE
GB Dometic UK Ltd.
Dometic House · The Brewery
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
+44 844 626 0133
+44 844 626 0143
Mail: [email protected]
RU Dometic RUS LLC
www.dometic.com
156965630-A-032013
AU WAECO Pacic Pty. Ltd.
Komsomolskaya square 6-1
RU 107140 Moscow
+7 495 7807939
+7 4959165653
Mail: [email protected]
ZA
WAECO Impex Ltd.
Taipei Ofce
2 FL-3 · No. 56 Tunhua South Rd, Sec 2
Taipei 106, Taiwan
+886 2 27014090
+886 2 27060119
Mail: [email protected]
WAECO Middle East FZCO
R/A 8, SD 6
Jebel Ali, Dubai
+971 4 8833858
+971 4 8833868
Mail: [email protected]
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Ofce
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
+27 11 4504978
+27 11 4504976
Mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement