Electrolux ESI76510LX User manual

Electrolux ESI76510LX User manual
ESI76510LX
.......................................................... .......................................................
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐
ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wy‐
korzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych bądź osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura spada poni‐
żej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐
starczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące
się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐
kowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze‐
wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz‐
ki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, których nie używano przez dłuż‐
szy czas, należy zapewnić przepływ wody i
odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐
czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐
dem zasilającym.
4
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐
leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
1.3 Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obra‐
żeń ciała, oparzenia, porażenia prądem
lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi sub‐
stancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐
rażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dzieci lub zwierząt w urzą‐
dzeniu.
POLSKI
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
9
8 7
5
6
1 Górne ramię spryskujące
4
3
7 Dozownik płynu nabłyszczającego
2 Dolne ramię spryskujące
3 Filtry
8 Dozownik detergentu
9 Kosz na sztućce
4 Tabliczka znamionowa
10 Dolny kosz
5 Zbiornik soli
11 Górny kosz
6 Pokrętło regulacji zmiękczania wody
3. PANEL STEROWANIA
1
Auto O ff
AutoFlex
2
8
1 Przycisk wł./wył.
G lass Care
Q uick Plus Rinse & Hold
3
EnergySaver
4
7
Multitab
5
6
2 Przycisk Program
5
6
www.electrolux.com
3 Kontrolki programów
4 Wyświetlacz
5 Przycisk Delay
Wskaźniki
6 Przycisk Start
7 Wskaźniki
8 Przycisk Option
Opis
Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płu‐
kania.
Wskaźnik fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik soli. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest zawsze wyłą‐
czony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Podczas trwania programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik Multitab.
Wskaźnik EnergySaver.
4. PROGRAMY
Program
1)
2)
3)
4)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C lub 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Lekkie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 60°C
Płukania
Dowolne
Zmywanie wstępne
POLSKI
7
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
4) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentu.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
168
1.01
12
40 - 150
0.6 - 1.4
8 - 14
110 - 120
1.8 - 2.0
22 -24
60 - 70
0.8 - 0.9
13 - 14
30
0.9
9
12
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Opcji
nie można włączyć ani wyłączyć w cza‐
sie trwania programu.
Wybierając jedną lub większą liczbę op‐
cji, należy upewnić się, że przed rozpo‐
częciem programu włączą się odpo‐
wiednie wskaźniki.
5.1 EnergySaver
Ta opcja umożliwia zmniejszenie temperatury w
ostatniej fazie suszenia.
Użycie tej opcji powoduje zmniejszenie zużycia
energii (do 25%) i skrócenie czasu trwania pro‐
gramu.
Po zakończeniu programu naczynia mogą być
mokre.
Włączanie opcji EnergySaver
1. Nacisnąć Option, aż włączy się wskaźnik
EnergySaver. Czas trwania programu pod‐
awany na wyświetlaczu zostanie zaktualizo‐
wany.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiadający jej wskaźnik nie włą‐
czy się.
5.2 Multitab
Tę opcję można włączyć jedynie stosując wielos‐
kładnikowe tabletki z detergentem.
8
www.electrolux.com
Opcja ta zatrzymuje doprowadzanie płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaźniki są
wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Włączanie opcji Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć Option, aż włączy się wskaźnik
Multitab.
Opcja pozostanie włączona do chwili wyłączenia
jej przez użytkownika. Nacisnąć Option, aż wyłą‐
czy się wskaźnik Multitab.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z detergentem a
przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
detergentu, płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać następujące
czynności:
1. Wyłączyć opcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia, bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
5.3 MyFavourite
Ta opcja umożliwia ustawienie i zapisanie w pa‐
mięci najczęściej używanego programu.
Jednocześnie można zapisać tylko
1 program. Wprowadzenie nowego us‐
tawienia powoduje anulowanie poprzed‐
niego.
Zapisywanie programu w pamięci
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Ustawić program do zapisania w pamięci.
Wraz z programem można również ustawić
dostępne opcje. Nie jest możliwe zapisanie
w pamięci opcji Multitab i Delay.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyci‐
ski Program i Delay, aż zaczną migać
wskaźniki programu i opcji.
Ustawianie programu MyFavourite
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Program, aż
włączą się wskaźniki związane z programem
MyFavourite i opcjami.
• Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
czasu trwania programu.
5.4 Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane po wystąpie‐
niu usterki urządzenia lub regulacji poziomu
zmiękczania wody. Tych sygnałów dźwiękowych
nie można wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również emitowany
po zakończeniu programu. Domyślnie ten sygnał
jest wyłączony, ale można go włączyć.
Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia
programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez
kilka sekund Program i Option.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Delay i
Start, aż zaczną migać wskaźniki programów
,
i
.
4. Nacisnąć Delay.
• Wyłączą się wskaźniki programów
i
.
•
Wskaźnik programu
będzie nadal mi‐
gał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Sygnał dźwiękowy włączony
Sygnał dźwiękowy wyłączony
5. Nacisnąć Delay, aby zmienić ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
POLSKI
9
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
Aby zastosować wieloskładnikowe tab‐
letki z detergentem, należy włączyć
funkcję Multitab.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektro‐
niczna
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy usta‐
wić ręcznie oraz elektronicznie.
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w
pozycji 1 lub 2.
10
www.electrolux.com
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez
kilka sekund Program i Option.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Delay i
Start, aż zaczną migać wskaźniki programów
,
i
.
4. Nacisnąć Program.
• Wyłączą się wskaźniki programów
i
.
• Wskaźnik programu
będzie nadal
migał.
• Urządzenie wyemituje sygnały dźwiękowe
(np. pięć przerywanych sygnałów = po‐
ziom 5).
• Na wyświetlaczu będzie widoczne aktual‐
ne ustawienie stopnia zmiękczania wody.
= poziom 5.
Przykład:
5. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Program, aby
zmienić ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
POLSKI
11
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
A D
1.
B
2.
3.
4.
C
B
A
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 4 lub 6 (największa
ilość).
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, należy
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego
jest włączony, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu za‐
brudzenia.
www.electrolux.com
7.1 Stosowanie detergentu
1.
D A B
2.
30
3.
20
4.
C
A
30
B
5.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeżeli wybrano program obejmujący zmy‐
wanie wstępne, należy umieścić niewielką
ilość detergentu w przegródce (D).
W razie korzystania z detergentu w tablet‐
kach, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
D
20
MAX
+
32
-
1
4
12
C
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto Off
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta po
upływie kilku minut automatycznie wyłącza urzą‐
dzenie w następujących przypadkach:
• Jeśli nie zamknięto drzwi urządzenia.
• Jeśli nie naciśnięto Start w celu uruchomienia
programu.
• Po zakończeniu programu.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Włączy się wskaźnik ostatniego usta‐
wionego programu i zostanie wyświetlony
czas jego trwania.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Ustawić program.
• Aby uruchomić ostatnio ustawiony pro‐
gram, nacisnąć Start.
• Aby ustawić program MyFavourite, nacis‐
nąć i przytrzymać Program, aż włączą się
wskaźniki związane z programem MyFa‐
vourite i opcjami.
• Aby ustawić inny program, ponownie na‐
cisnąć Program, aż włączy się wskaźnik
wybranego programu. Można również us‐
tawić dostępne opcje.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie czasu
trwania programu.
5. Nacisnąć Start, aby uruchomić program
• Włączy się wskaźnik fazy zmywania.
• Czas trwania programu będzie odliczany
skokowo co 1 minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Delay, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas opó‐
źnienia (od 1 do 24 godzin).
3. Odliczanie rozpocznie się automatycznie.
Po zakończeniu odliczania. Nastąpi uruchomie‐
nie programu.
POLSKI
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu, w którym zos‐
tała przerwana.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Pro‐
gram i Option, aż zostanie wyświetlony czas
trwania ustawionego programu.
2. Nacisnąć Start, aby uruchomić program
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu powoduje również anulowa‐
nie ustawionych opcji (z wyjątkiem Mul‐
titab). Przed naciśnięciem Start należy
ponownie ustawić opcje.
13
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu poja‐
wi się 0:00.
• Wyłączą się wskaźniki faz programu.
• Pozostanie włączony wskaźnik programu.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż
funkcja Auto Off automatycznie wyłączy
urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy
poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo
ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolne‐
go, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może
znajdować się woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez kilka
sekund Program i Option.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedsta‐
wiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐
nych potraw, należy zamoczyć naczynia w
wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐
niu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
14
www.electrolux.com
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym.
Upewnić się, że nie będą się one przemie‐
szczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramiona spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
8.3 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
8.4 Przed rozpoczęciem programu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy te tabletki można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐
kujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
C
B
A
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐
zówek zegara i wyjąć go.
POLSKI
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
15
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu.
Sprawdzić, czy jest zamontowany prawidło‐
wo pod dwoma zaczepami (C).
Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym
położeniu w filtrze (B). Obrócić zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aż się zabloku‐
je.
Nieprawidłowe położenie filtrów może
skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
9.3 Czyszczenie obudowy
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są za‐
tkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu poja‐
wia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
- Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Nacisnąć Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
16
www.electrolux.com
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym zos‐
tał przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu nale‐
ży skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alar‐
mowe, należy skontaktować się z punktem ser‐
wisowym.
10.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładniko‐
wych tabletek z detergentem. Należy wypró‐
bować inną markę lub włączyć dozownik pły‐
nu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
10.2 Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Dozownik płynu nabłyszczającego można włą‐
czyć tylko wtedy, gdy opcja Multitab jest aktyw‐
na.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez
kilka sekund Program i Option.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Delay i
Start, aż zaczną migać wskaźniki programów
,
i
.
4. Nacisnąć Option.
• Wyłączą się wskaźniki programów
i
.
• Wskaźnik programu
będzie
nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego wyłączony
Dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego włączony
5. Nacisnąć Option, aby zmienić ustawienie.
POLSKI
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
7. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
17
8. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
596 / 818 - 898 / 570
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
18
www.electrolux.com
POLSKI
19
156963340-C-282012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement