Electrolux | EWW1697SWD | User manual | Electrolux EWW1697SWD Használati utasítás

Electrolux EWW1697SWD Használati utasítás
EWW 1697 SWD
HU
Mosó-szárítógép
Használati útmutató
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 6
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 7
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................8
5. PROGRAMOK ................................................................................................... 9
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK...............................................................................14
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................14
8. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 17
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................17
10. NAPI HASZNÁLAT......................................................................................... 17
11. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS......................................................... 22
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS................................................ 23
13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................25
14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................27
15. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 31
16. AJTÓ NYITÁSA VÉSZHELYZETBEN............................................................ 34
17. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 35
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
képességű személyek csak felügyelettel és/vagy a
készülék biztonságos használatára és a potenciális
veszélyekre vonatkozó megfelelő tájékoztatás
megértése esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz hozzáférhető legyen az üzembe helyezés
után.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást (ha van) a készülék alatti szőnyeg,
lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 9 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin,
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és
viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosószárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a
maradékhő eltávozzon.
A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen
nem károsodnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
6
www.electrolux.com
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a padló között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
•
•
•
2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor
egy program működik. Az üveg forró
lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
MAGYAR
•
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram elindítása előtt
távolítsa el azt.
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
2.5 Ártalmatlanítás
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A készülék áttekintése
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Mosószer-adagoló
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
5
6
7
3.2 Rögzítőlemez készlet
(4055171146)
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Ha a készüléket talapzatra állítja,
rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekhez.
7
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
8
www.electrolux.com
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
Steam
Cottons
Drying
Synthetics
Drying
3
4
5
6
Cottons
Cottons Eco
7
Wash&Dry 60Min.
Wool
Drying
Temperature
Drying
Time
Delay
Start
Spin
Drying
Level
Prewash
Synthetics
Rinse
8
Delicates
Spin/
Drain
9
Silk
Duvet
Wool/Handwash
12
1 Be/Ki nyomógomb
(Be/Ki)
2 Programválasztó gomb
3 Centrifugálás sebességét mérséklő
érintőgomb
(Centrifugálás)
Start/Pause
TimeManager
MyFavourite
On/Off
11
10
8 Előmosás érintőgomb
(Előmosás)
9 Szárítási fokozatok érintőgomb
(Szárítási fokozat)
10 Start/Szünet érintőgomb
(Start /
Szünet)
11 Time Manager érintőgombok
4 Hőmérséklet érintőgomb
(Hőmérséklet)
5 Kijelző
(Time Manager)
6 Szárítási idő érintőgomb
(Szárítási idő)
12 Kedvenc program érintőgomb
(Kedvencem)
7 Késleltetett indítás érintőgomb
(Késleltetett indítás)
Kijelző
A
B
C
D
E
F
G
L
K
J
I
A. Hőmérséklet terület:
: Hőmérséklet-visszajelző
H
: Hideg víz visszajelző
B.
: Maximális töltet1)
MAGYAR
Ez a visszajelző akkor jelenik meg,
amikor a program be van állítva, és
az ajtó nyitva van. Amikor becsukja
az ajtót, a visszajelző elalszik.
•
•
Amikor egy programot
beállított, a programhoz
kapcsolódó fázisok
visszajelzői
megjelennek.
Amikor a program
elindul, csak a működő
fázis visszajelzője villog.
Amikor egy fázis
befejeződik, annak
visszajelzője továbbra is
világít.
Amikor a program
befejeződött, az utolsó
fázis szimbóluma
látható.
C.
: Time Manager visszajelző
D. Időkijelző terület:
•
•
: Program időtartama
: Késleltetett indítás
•
: Riasztási kódok
•
: Hibaüzenet
•
: Program vége.
E.
: Késleltetett indítás visszajelző
F.
: Állandó extra öblítés visszajelző
G.
: Gyerekzár visszajelző
H.
, ,
: Szárazsági fokozatok
visszajelzői
: Ajtó zárva visszajelző
Nem lehet kinyitni a készülék
ajtaját, amíg ez a szimbólum
látható.
• Csak a szimbólum eltűnése után
nyithatja ki az ajtót.
J. Mosás és szárítás visszajelzői:
I.
: Szárítási szakasz
: Gőzölési szakasz
K.
: Eco Info visszajelző
L. Centrifugálás terület:
•
•
: Centrifugálási sebességvisszajelző
•
: Nincs centrifugálás
visszajelző
•
: Mosási szakasz
•
: Öblítés tartás visszajelző
•
: Öblítési szakasz
•
: Extra Csendes visszajelző
•
: Centrifugálási szakasz
5. PROGRAMOK
5.1 Programtáblázat
Program
Maximális töl‐ Program leírása
Hőmérséklet-tartomány tet
(Töltet típusa és szennyeződés mér‐
Maximális
téke)
centrifugálási
sebesség
Mosási programok
Cottons
90 °C - Hideg
9 kg
1600 ford./
perc
Fehér és színes pamut. Normál vagy
enyhe szennyezettség.
1) csak akkor jelenik meg, ha az ajtó nyitva van.
9
10
www.electrolux.com
Program
Maximális töl‐ Program leírása
Hőmérséklet-tartomány tet
(Töltet típusa és szennyeződés mér‐
Maximális
téke)
centrifugálási
sebesség
Cottons Eco1)
9 kg
1600 ford./
perc
Fehér és színtartó pamut. Normál szen‐
nyezettség. Az energiafogyasztás csökk‐
en, és a mosóprogram ideje meghoss‐
zabbodik.
Wash&Dry 60Min.
40 °C - 30 °C
1 kg
1200 ford./
perc
Mosási és szárítási fázisból álló teljes
program kevert szálas szövetek kis tölte‐
téhez (pamut és műszálas darabok).
Synthetics
60 °C - Hideg
4 kg
1200 ford./
perc
Műszálas vagy kevert szálas szöve‐
tek. Normál szennyezettség.
Delicates
40 °C - Hideg
4 kg
1200 ford./
perc
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és
poliészter. Normál szennyezettség.
1 kg
800 ford./perc
Speciális program selyem és kevert
műszálas ruhadarabok számára.
2 kg
1200 ford./
perc
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel
mosható gyapjúhoz és „kézzel mosha‐
tó” jelzéssel ellátott kényes szövete‐
khez.2)
3 kg
800 ford./perc
Mosási program egy műszálas takaró‐
hoz, paplanhoz, ágyterítőhöz stb.
Spin/Drain3)
9 kg
1600 ford./
perc
A ruhanemű centrifugálásához és a víz
dobból való leeresztéséhez. Minden ru‐
haanyaghoz, a kényes ruhaneműk és
gyapjú kivételével.
Rinse
Hideg
9 kg
1600 ford./
perc
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálá‐
sához. Minden ruhaanyaghoz, a kényes
ruhaneműk és gyapjú kivételével. Csök‐
kentse a centrifugálási sebességet a töl‐
tet típusának megfelelően.
1 kg
Szárítóprogram gyapjúhoz.
60 °C - 40 °C
Silk
30 °C
Wool/Handwash
40 °C - Hideg
Duvet
60 °C - 30 °C
Szárítóprogramok
Wool Drying
MAGYAR
11
Program
Maximális töl‐ Program leírása
Hőmérséklet-tartomány tet
(Töltet típusa és szennyeződés mér‐
Maximális
téke)
centrifugálási
sebesség
3 kg
Szárítóprogram műszálas ruhaneműk
számára.
6 kg
Szárítóprogram pamut ruhaneműk szá‐
mára.
1,5 kg
Gőzölő program pamut és műszálas
anyagok gyűrődésmentesítéséhez vagy
felfrissítéséhez.
A Time Manager gombokkal válasszon
az alábbi lehetséges programok közül:
Synthetics Drying
Cottons Drying
Gőzölés programok
Steam
•
Gyűrődésmentesítés
zett programidő )
•
Felfrissítés
(alapértelme‐
(rövid programidő )
1) Pamut energiatakarékos program. Ez a program 60 °C-on 9 kg töltettel az energiatakaré‐
kossági címkén szereplő adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának meg‐
felelően. Megfelelő mosási eredményekhez és az energiafogyasztás csökkentéséhez vá‐
lassza ezt a programot. A mosóprogram ideje hosszabb.
2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet,
hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a
programnál.
3) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy a program alkalmas-e az ilyen
típusú szövetek számára. Amennyiben a "Nincs centrifugálás" lehetőséget választja, csak a
szivattyúzás áll rendelkezésre.
Programfunkciók összeegyeztethetősége
Program
Cottons
■
■
■
■
■
■
■
Cottons Eco
■
■
■
■
■
■
Wash&Dry 60Min.
■
Synthetics
■
■
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
■
■
Silk
■
■
Wool/Handwash
■
■
■
■
■
■
■
12
www.electrolux.com
Program
Duvet
■
■
Spin/Drain1)
■
■
Rinse
■
■
■
■
■
■
1) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy a program alkalmas-e az ilyen
típusú szövetek számára. Amennyiben a "Nincs centrifugálás" lehetőséget választja, csak a
szivattyúzás áll rendelkezésre.
5.2 Automatikus szárítás
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Extra száraz
Törölközőkhöz
Pamut és lenvászon
maximum 6 kg
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Szekrényszáraz1)
Tárolni kívánt ruhaneműkhöz
Pamut és lenvászon
maximum 6 kg
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Műszálas és kevertszálas maximum 3 kg
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
Selyem ruhadarabok (blú‐ maximum 1 kg
zok, ingek, egyéb ruhane‐
mű)
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Gyapjú ruhadarabok
(gyapjú pulóverek)
maximum 1 kg
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, in‐
gek stb.)
maximum 6 kg
1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgá‐
lást ELŐSZÖR a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell
elvégezni (a töltet összetétele az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol pamuthoz való
AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó
töltet részleges töltet legyen, melyhez pamuthoz való AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ
programot kell kiválasztani.
MAGYAR
13
5.3 Időzített szárítás
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Extra száraz
Törölközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Szekrényszáraz
Tárolni kívánt ruha‐
neműkhöz
Szekrényszáraz
Tárolni kívánt ruha‐
neműkhöz
Töltet
(kg)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Wool (Gyapjú)
(gyapjú pulóverek)
1
1200
110 - 130
Selyem
(blúzok, ingek, egyéb ruha‐
darabok stb.)
1
1000
80
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Vasalószáraz
Pamut és lenvászon
Vasaláshoz alkalmas (lepedők, asztalterítők, in‐
gek stb.)
5.4 Woolmark Apparel Care Kék
•
•
Centri‐ Javasolt
fugálási időtartam
sebes‐ (perc)
ség
(ford./
perc)
A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjú ruhadarabok gépi
mosására, azzal a feltétellel, hogy a
ruhák mosása a mosógép gyártójától
származó utasítások szerint történik.
Mindig kövesse a ruhanemű kezelési
címkéjén szereplő szárítási és egyéb
utasítást. M1144
A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúszárítási
ciklusát jóváhagyta a „kézzel
mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok
gépi szárítására, azzal a feltétellel,
hogy a ruhák szárítása a mosógép
gyártójától származó utasítások
szerint történik. Mindig kövesse a
ruhanemű kezelési címkéjén szereplő
kezelési és egyéb utasítást. M1224
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
14
www.electrolux.com
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző
okok miatt változhatnak: pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és
a környezeti hőmérséklet függvényében.
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó
időtartama jelenik meg.
A mosási fázis alatt a program időtartamát a készülék automatikusan
számítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha a töltet nagysága
kisebb a maximálisan megengedett töltet értékénél (pl.: Gyapjú 60 °C,
maximális töltet: 9 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát - valós töltet:
1 kg; a program időtartama nem éri el az 1 órát).
Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont vil‐
log.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐ Vízfogyasz‐ Program hozzáve‐
fogyasz‐ tás (liter)
tőleges időtartama
tás (kWh)
(perc)
Pamut 60 °C
9
1.6
69
168
Cottons Eco
Pamut energiatakarékos
program 60 °C-on,1)
9
1.05
56
244
Pamut 40 °C
9
1.0
69
164
Műszál 40 °C
4
0.6
48
105
Kímélő 40 °C
4
0.7
58
86
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
2
0.35
57
61
1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on, 9 kg töltettel az energiatakarékossági címk‐
én szereplő adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
7.1 Centrifugálás
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkenthető az alapértelmezett
centrifugálási sebesség.
•
A kijelzőn a beállított sebesség
visszajelzője látható.
További centrifugálási kiegészítő
funkciók:
Nincs centrifugálás
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
kikapcsolhatja az összes
centrifugálási fázist.
Kényes anyagok esetében
alkalmazza.
Egyes mosási programok esetén az
öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
MAGYAR
•
A kijelzőn a
meg.
visszajelző jelenik
Öblítés tartás
•
•
•
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megelőzheti a ruhanemű gyűrődését.
A mosási program leáll, és a víz a
dobban marad. A dob rendszeres
időközönként forgást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. Az ajtó
kinyitásához le kell a vizet engednie.
A kijelzőn a
meg.
visszajelző jelenik
A víz leeresztéséhez
olvassa el a „Miután a
program véget ért” című
részt.
Extra csendes
•
•
•
•
•
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja az
összes centrifugálási fázist, és halk
mosást végezhet.
Egyes mosási programok esetén az
öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
A mosási program leáll, és a víz a
dobban marad. A dob rendszeres
időközönként forgást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. Az ajtó
kinyitásához le kell a vizet engednie.
A kijelzőn a
meg.
visszajelző jelenik
A víz leeresztéséhez
olvassa el a „Miután a
program véget ért” című
részt.
7.2 Hőmérséklet
Az alapértelmezett hőmérséklet
módosításához válassza ezt a kiegészítő
funkciót.
Visszajelző = hideg víz.
A kijelző a beállított hőmérsékletet
mutatja.
15
7.3 Szárítási idő
Ezzel a funkcióval a szárítandó
szövetekhez állítható be a szárítási idő.
A kijelző a beállított értéket mutatja.
Az érintőgomb minden egyes
megnyomására a szárítás időtartama 5
perccel nő.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
időtartam.
7.4 Késleltetett indítás
Ezzel a funkcióval a program kezdetét 30
perc és 20 óra közötti időtartammal
késleltetheti.
A kijelzőn a funkcióhoz tartozó jelzőfény
jelenik meg.
7.5 Előmosás
Ezzel a funkcióval egy előmosási
szakaszt adhat a mosási programhoz.
Erős szennyeződés esetén használja e
funkciót.
A funkció aktiválása növeli a program
időtartamát.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.6 Szárítási fokozat
Ezzel a funkcióval a ruhaneműhöz
automatikus szárazsági fokozat állítható
be. A kijelzőn a beállított fokozat
szimbóluma látható.
•
Extra száraz fokozat pamut
ruhaneműk számára
•
Szekrényszáraz fokozat
visszajelzője pamut, műszálas,
selyem és gyapjú ruhaneműk
számára
•
Vasalószáraz fokozat pamut
ruhaneműk számára
7.7 Time Manager
Egy mosási program beállításakor a
kijelzőn a program alapértelmezett
időtartama látható.
www.electrolux.com
A program időtartamának
csökkentéséhez vagy növeléséhez
nyomja meg a
vagy
gombot.
A Time Manager funkció csak a
táblázatban található programoknál áll
rendelkezésre.
Az Eco Info sávok száma megváltozik,
ha módosítja a mosási program
időtartamát (lásd a Time Manager
funkciót), a mosási hőmérsékletet és a
ruhatöltet tömegét. A mosási program
teljesítményének optimalizálásakor a
sávok számának növekednie kell:
•
1)
4)
Cottons Eco
Visszajelzők
16
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
•
Tanácsok a leghatékonyabb
beállításhoz:
• Állítsa a Time Manager visszajelzőit
■
■
■
■ 2)
vagy
jelzésre.
Válassza ki a lehető legalacsonyabb
mosási hőmérsékletet.
Ne állítsa be az Előmosás funkciót.
7.8 Kedvencem
■
Ezzel a kiegészítő funkcióval mentheti
kedvenc programját és funkcióit.
■3)
■3)
■5)
Eco Info
Az Eco Info sávjai (kizárólag pamut és
műszálas programok esetén) a mosási
program hatékonyságát jelenítik meg az
energiatakarékosság szempontjából:
•
•
•
1) Legrövidebb: a ruhanemű felfrissítése.
2) Rövid időtartam: ruhanemű felfrissítésé‐
hez javasolt program.
3) Program alapértelmezett időtartama.
4) Leghosszabb: A program időtartamának
fokozatos növelése csökkenti az energiafo‐
gyasztást. Az optimalizált fűtési szakasz
energiát takarít meg, és a hosszabb időtar‐
tam ugyanazt a mosási eredményt nyújtja
(különösen normál szennyezettség esetén).
5) Alapértelmezett időtartam: ruhanemű
gyűrődésmentesítéséhez javasolt program.
•
Amennyiben növeli a program
időtartamát, az Eco Info sávjainak
száma növekszik. A mosási program
időtartamának növelése állandó
teljesítményt tesz lehetővé, mely
csökkenti az energiafogyasztást.
Amennyiben csökkenti a mosás
hőmérsékletét, az Eco Info sávjainak
száma növekszik.
6 sáv: a leghatékonyabb beállítás a
mosási program optimális
teljesítménye érdekében.
1 sáv: kevésbé hatékony beállítás.
A késleltetett indítás funkció memóriában
való tárolása a MyFavourite gombbal
nem lehetséges.
Egy program memóriában való
tárolása
1. Nyomja meg a
gombot a készülék
bekapcsolásához.
2. Válassza ki a memóriába mentendő
programot és funkciókat.
3. Addig nyomja meg többször a
MyFavourite gombot, míg a MEM
felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
A tárolt program beállítása
1. Nyomja meg a
gombot a készülék
bekapcsolásához.
2. Nyomja meg röviden a MyFavourite
gombot.
A késleltetett indítás nincs a
memóriában tárolva.
MAGYAR
7.9 Öblítés+
Ezzel a kiegészítő funkcióval további
öblítési szakaszokat adhat a mosási
programhoz.
17
mosószerekre, valamint olyan helyeken,
ahol lágy a víz.
A hozzá tartozó visszajelző megjelenik a
kijelzőn.1)
Olyan személyek esetében használja ezt
a kiegészítő funkciót, akik allergiásak a
8. BEÁLLÍTÁSOK
•
8.1 Gyerekzár
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja a
gyermekeket abban, hogy játsszanak a
kezelőpanellel.
•
A funkció be/kikapcsolásához
tartsa megnyomva a
és
gombot, amíg a
jelzőfény
világítani nem kezd/el nem alszik.
Bekapcsolhatja a funkciót:
•
gomb megnyomása után: a
A
kiegészítő funkciók és a
programválasztó gomb zárolódnak.
•
gomb megnyomása előtt: a
A
készülék nem indítható.
A funkció be/kikapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
a
és
gombot, amíg a
jelzőfény világítani nem kezd/el nem
alszik.
8.3 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatóak, amikor:
•
•
A program befejeződik.
A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolásához
egyidejűleg 6 másodpercre nyomja meg
a
és a
gombot.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
8.2 Állandó extra öblítés
A funkció mindig egy további öblítést
eredményez egy új program
beállításakor.
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Öntsön egy kevés mosószert a
mosószer-adagoló mosási
rekeszébe.
2. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és a tartályból.
10. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
10.1 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
3. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
1) A funkció bekapcsolásával kapcsolatban olvassa el a „Beállítások” c. fejezetet.
18
www.electrolux.com
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be jól az ajtót.
10.2 Mosószerek és adalékok
használata
1. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
2. Helyezze a mosó- és az öblítőszert a
megfelelő rekeszekbe.
3. Gondosan zárja be a mosószeradagolót
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy
az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorulte be ruha. Ellenkező
esetben mosás közben víz
szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
10.3 Mosószer-adagoló rekeszek
VIGYÁZAT!
Használjon automata mosógépekhez gyártott mosószert.
Mindig tartsa be a mosószertermékek csomagolásán található
utasításokat.
Előmosási szakasz mosószer-adagolója.
Mosási szakasz mosószer-adagolója.
Rekesz a folyékony adalékok (öblítőszer, keményítő) számára.
A por állagú vagy folyékony mosószer kiválasztására szolgáló tere‐
lőlap.
MAGYAR
19
10.4 Folyékony mosószer vagy
mosópor esetén
A
1.
2.
B
3.
4.
• A pozíció mosópor esetén (gyári beállítás).
• B pozíció folyékony mosószer esetén.
Folyékony mosószer használatakor:
• Ne használjon kocsonyás állagú vagy sűrű folyékony mosószereket.
• Ne helyezzen a készülékbe a maximális szintjelzésnél nagyobb
mennyiségű folyékony mosószert.
• Ne állítson be előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a késleltetett indítás funkciót.
10.5 A készülék elindítása
Nyomja meg a
gombot a készülék bevagy kikapcsolásához. Hang hallatszik a
készülék bekapcsolásakor.
10.6 Program kiválasztása
1. Fordítsa el a programválasztó
gombot a kívánt program
beállításához:
• A megfelelő program visszajelzője
világítani kezd.
•
•
A
visszajelző villog.
A kijelzőn a Time Manager
szintje, a program időtartama és a
programszakaszok visszajelzői
láthatóak.
2. Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet, a centrifugálási
sebességet, a ciklus időtartamát,
vagy adjon hozzá további kiegészítő
funkciókat. Ha elindít egy kiegészítő
funkciót, annak visszajelzője
megjelenik.
20
www.electrolux.com
Amennyiben valamit
helytelenül állított be, a
kijelzőn az
jelenik meg.
üzenet
10.7 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
Nyomja meg az
gombot.
•
visszajelző villogása
A
megszűnik, és folyamatosan
világítani kezd.
•
A
jelzőfény villogni kezd a
kijelzőn.
A program elindul, az ajtó
•
10.8 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a beállítandó
késleltetési idő meg nem jelenik.
A megfelelő visszajelző világítani kezd a
kijelzőn.
2. Nyomja meg a
gombot:
• A készülék megkezdi a
visszaszámlálást.
• Az ajtó reteszelődik, és a kijelzőn
a
reteszelődik, és a kijelzőn a
visszajelzés jelenik meg.
Ha a
visszajelző
villog, az ajtó
reteszelődik. Ha a
•
kijelzőn a
visszajelző néhány
másodpercig tartó
villogása után
riasztási üzenet
látható, az azt jelzi,
hogy az ajtó nem
megfelelően
reteszelődött (további
részletekért olvassa
el a Hibaelhárítás
című fejezetet).
A leeresztő szivattyú egy rövid
időre bekapcsolhat, amikor a
készülék vizet tölt be.
A program kezdete után
körülbelül 15 perccel:
• A készülék
automatikusan állítja be a
program időtartamát a
ruhatöltetnek
megfelelően.
• A kijelző az új értéket
mutatja.
visszajelző jelenik meg.
visszajelző villog, az
Ha a
ajtó reteszelődik. Ha a kijelzőn a
•
visszajelző néhány
másodpercig tartó villogása után
riasztási üzenet látható, az azt
jelzi, hogy az ajtó nem
megfelelően reteszelődött
(további részletekért olvassa el a
Hibaelhárítás című fejezetet).
Amikor a visszaszámlálás
befejeződött, automatikusan
megkezdődik a program
végrehajtása.
A késleltetett indítás a
gomb megnyomása előtt
módosítható vagy törölhető.
Késleltetett indítás törlése:
•
•
Nyomja meg a
gombot a készülék
működésének
szüneteltetéséhez.
Addig nyomja meg
többször a
gombot, míg a ' jel
meg nem jelenik a
kijelzőn.
•
Nyomja meg a
gombot ismét a
program azonnali
elindításához.
MAGYAR
21
10.9 A program megszakítása
és a kiegészítő funkciók
módosítása
2. Várjon, amíg az ajtózár visszajelzője
Csak néhány kiegészítő funkciót
módosíthat a működése megkezdése
előtt.
ismét a
gombot.
A program vagy a késleltetett indítás
folytatja a működést.
gombot.
1. Nyomja meg a
A jelzőfény villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat.
10.12 Miután a program véget
ért
3. Nyomja meg ismét a
A program folytatódik.
•
•
A készülék automatikusan leáll.
Egy hangjelzés hallható (ha
engedélyezve van).
•
A kijelzőn világítani kezd a
visszajelző.
Kialszik a Start / Szünet visszajelző.
gombot.
10.10 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a
gombot néhány másodpercre.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg újra ugyanezt a gombot. Most új
mosási programot állíthat be.
Új program indítása előtt a
készülék leeresztheti a vizet.
Ebben az esetben
ellenőrizze, hogy továbbra is
van-e mosószer a
mosószer-adagoló
rekeszben, és ha nincs,
töltse fel ismét mosószerrel.
10.11 Az ajtó kinyitása
•
•
•
•
•
•
•
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
visszajelző
A készülék ajtajának kinyitása, amikor
a program vagy a késleltetett indítás
működik:
1. A
gombbal kapcsolja szünet
üzemmódba a készüléket.
Eltűnik az ajtózár
visszajelző.
A készülék ajtaja kinyitható.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Zárja el a vízcsapot.
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
• Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
•
VIGYÁZAT!
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és a dob még forog,
nem nyithatja ki a készülék
ajtaját.
zárva van, és a kijelzőn a
látható.
kialszik.
3. Nyissa ki az ajtót.
4. Csukja be az ajtót, majd nyomja meg
•
Világít az ajtózár
visszajelző.
Zárva marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie.
A víz leengedéséhez:
1. Nyomja meg a
gombot.
A készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
2. Ha csak szivattyúzást szeretne
funkciót.
végezni, állítsa be a
Szükség esetén csökkentse a
centrifugálási sebességet.
3. A program befejezése után kialszik
visszajelző, és
az ajtózár
kinyithatja az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
22
www.electrolux.com
A készülék leereszti a vizet,
és körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
centrifugál (kivéve gyapjú
program esetén).
10.13 Automatikus készenlét
kiegészítő funkció
Készenléti állapotban a készülék
kevesebb energiát fogyaszt.
•
Minden visszajelző és a kijelző
kialszik.
•
•
A
visszajelző lassan villog.
A kiegészítő funkciók gombjainak
egyikét megnyomva kapcsolja ki a
készenléti állapotot.
Ha nem kapcsolja ki a készüléket, akkor
az a mosási program lejárta után néhány
perccel készenléti állapotba lép.
11. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
11.1 Szárazsági fokozat
beállítása
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy nyitva
van-e a vízcsap.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő programra. A kijelzőn a
szárítási visszajelző jelenik meg.
Az optimális szárítási
hatékonyság érdekében
soha ne lépje túl a
felhasználói kézikönyvben
megadott maximális
szárítási töltet értékeket. Ne
állítson be olyan
centrifugálási sebességet,
mely alacsonyabb, mint a
beállított program
automatikus centrifugálási
sebessége.
11.2 Szárítás automatikus
szárazsági fokok szerint
A ruhanemű előre beállított szárazsági
fokok szerint is szárítható:
gombot,
1. Annyiszor nyomja meg a
amíg a kijelzőn az egyik szárazsági
fokozat visszajelzője meg nem
jelenik:
•
: VASALÓSZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut ruhaneműk
számára
•
: SZEKRÉNYSZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut, műszálas,
selyem és gyapjú ruhaneműk
számára
•
: EXTRA SZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut ruhaneműk
számára
A kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján kiszámított
időtartamot mutatja. Amennyiben a
ruhanemű mennyisége kevesebb vagy
több, mint az alapértelmezett érték, a
készülék automatikusan beállítja az
időtartamot a ciklus során.
2. Nyomja meg a
gombot a
program elindításához.
A kijelzőn az
ajtó zárva visszajelző
jelenik meg. Villogni kezd a
visszajelző.
szárítási
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
szárazsági fokozat.
MAGYAR
11.3 Időzített szárítás
11.4 Szárítási program vége
A ruhanemű kézi időzítésű programmal
is szárítható:
A készülék automatikusan leáll.
gombot
1. Nyomja meg többször a
az időtartam beállításához (lásd a
„Programok az időzített szárításhoz”
c. táblázatot).
• A kijelzőn 10 perc látható. Az
érintőgomb minden egyes
megnyomására a szárítás
időtartama 5 perccel nő.
• A kijelző a beállított időtartamot
•
mutatja: például:
.
Néhány másodperc elteltével a
kijelző az új időtartamot mutatja:
. A készülék a gyűrődésgátló
és a hűtési fázis időtartamát is
kiszámítja.
gombot a
2. Nyomja meg a
program elindításához.
• A kijelző rendszeresen megjeleníti
az új időtartamot.
•
Villogni kezd a
visszajelző.
szárítási
•
ajtó zárva
A kijelzőn az
visszajelző jelenik meg.
•
A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
•
A kijelzőn világítani kezd a
visszajelző.
•
•
A
visszajelző kialszik.
A szárítási ciklus utolsó perceiben a
készülék hűtő és gyűrődésgátló fázist
végez. Az ajtó továbbra is zárva van.
Amint a kijelzőn kialszik az ajtózár
visszajelző (
), kinyitható az ajtó.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után néhány perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
2. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
3. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
4. Zárja el a vízcsapot.
Ha csupán 10 perces
szárítási időtartamot állít be,
akkor a készülék csak a
hűtési fázist hajtja végre.
Amennyiben a ruhanemű
még nem elég száraz,
állítson be egy rövid
szárítási időtartamot is.
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
12.1 Non-Stop program
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
23
Az optimális szárítási
hatékonyság érdekében
soha ne lépje túl a
felhasználói kézikönyvben
megadott maximális
szárítási töltet értékeket. Ne
állítson be olyan
centrifugálási sebességet,
mely alacsonyabb, mint a
beállított program
automatikus centrifugálási
sebessége.
24
www.electrolux.com
3. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
4. Fordítsa a programkapcsolót a
mosási programra.
A kijelzőn a különböző mosási fázisok
visszajelzői láthatóak.
5. Állítsa be a kiegészítő funkciókat.
12.2 Mosás és automatikus
szárítás
1. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn az egyik szárazsági
fokozat visszajelzője meg nem
jelenik:
•
: VASALÓSZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut ruhaneműk
számára
•
: SZEKRÉNYSZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut, műszálas,
gyapjú és selyem ruhaneműk
számára
•
: EXTRA SZÁRAZ fokozat
visszajelzője pamut ruhaneműk
számára
visszajelző jelenik meg. A
A kijelzőn a
kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján kiszámított mosási +
szárítási ciklusok időtartamát mutatja.
A megfelelő szárítás elérése
érdekében a készülék nem
engedi, hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. Nyomja meg a
gombot a
program elindításához.
A kijelzőn a beállított szárazsági fokozat
visszajelzője továbbra is világít.
visszajelző.
Megjelenik az ajtó zárva
A kijelző rendszeresen megjeleníti az új
időtartamot.
A szárítási ciklus utolsó
perceiben a készülék
gyűrődésgátló és hűtési
fázist végez.
12.3 Mosás és időzített szárítás
A megfelelő szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi, hogy túl
alacsony centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és szárítandó
ruhadarabokhoz.
1. A szárítási idő beállításához nyomja
gombot. A kijelzőn 10 perc
meg
látható.
A
visszajelző megjelenik a kijelzőn. A
kijelző a szárítás beállított időtartamát
Néhány másodperc
mutatja, például:
elteltével a kijelző a végső időtartamot
(
) jeleníti meg, mely a mosási és
szárítási ciklusok (mosási + szárítási +
gyűrődésgátló + hűtő ciklusok) teljes
időtartama.
Ha csupán 10 perces
szárítási időtartamot állít be
a mosás után, akkor a
készülék a gyűrődésgátló és
a hűtő fázis időtartamát is
kiszámítja.
gombot a
2. Nyomja meg a
program elindításához.
visszajelző. Az ajtó
Megjelenik a
zárva van. A kijelző rendszeresen
megjeleníti az új időtartamot.
12.4 Miután a program véget
ért
A készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
További részletekért olvassa el az előző,
„Miután a szárítóprogram véget ért” c.
fejezetet.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
2. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
12.5 Szöszök a ruhaneműn
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
MAGYAR
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
•
•
•
•
Világos színű textilek (különösen új
törlőruha, gyapjú, melegítőfelső)
mosása és szárítása után ne mosson
sötét textileket, és fordítva.
Az első mosás után szabad levegőn
kiteregetve szárítsa az ilyen textileket.
Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
A szárítási fázis után tisztítsa meg az
üres dobot, a tömítést és az ajtót egy
nedves ruhával.
25
1. Ürítse ki a dobot.
2. Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
3. Állítsa be az öblítőprogramot.
4. A tisztító funkció bekapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
a
és
gombot, amíg a CLE
szimbólum meg nem jelenik a
kijelzőn.
5. Nyomja meg a
gombot a program
elindításához.
12.6 A szöszök eltávolítása
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
13. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
13.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes darabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első mosásnál külön
mosni a darabokat.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott
darabokat.
Távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
Különleges mosószerrel mossa az
erős szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyök
esetében. Vegye ki az akasztókat
vagy tegye mosózsákba vagy
párnahuzatba a függönyöket.
•
•
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási fázisban egyensúlyi
problémákat okozhat egy nagyon kicsi
darab. Ilyen esetben kézzel rendezze
el a tartályban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási fázist.
13.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt kezelni.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
13.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat
használjon:
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor,
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található
útmutatásokat.
Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelelő termékeket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
13.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Szükség esetén használjon
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
13.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység nem szüksége vízlágyító
használata.
A körzetében lévő vízkeménység
megérdeklődéséhez a helyi vízellátó
vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
13.6 Szárítási tanácsok
A szárítási ciklus előkészítése
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Ellenőrizze, hogy a lefolyócső
megfelelően a helyére van-e téve.
További információkért lapozzon az
üzembe helyezés fejezetre.
• A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
13.7 Szárításra nem alkalmas
ruhaneműk
Ne állítson be szárítóprogramot az
alábbi ruhaneműhöz:
• Nagyon kényes darabok.
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
• Anorákok.
• Hálózsákok.
• Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyagmaradványokkal
szennyezett szövetek.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
13.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
•
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
= Gépben nem szárítható.
MAGYAR
13.9 A szárítási ciklus
időtartama
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• szárazsági fok
• az anyag fajtája
• a töltet tömege
13.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
FIGYELMEZTETÉS!
A szövetek gyűrődésének,
illetve a méretváltozás
elkerülése érdekében ne
szárítsa túl a ruhákat.
27
13.11 Általános tanácsok
Tekintse meg a „Szárítóprogramok”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A gyakorlati tapasztalatok birtokában
jobb hatásfokú szárítás érhető el.
Jegyezze fel a szárítási időtartamot a
korábban végrehajtott ciklusok esetében.
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
A szárítóprogram befejeződése után
azonnal vegye ki a ruhaneműt.
14. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
14.1 Külső tisztítás
14.3 Karbantartási mosás
Csak szappannal és meleg vízzel
tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden
felületet megszáradni.
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
mosószer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ennek elvégzéséhez:
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
14.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű
vízkőtelenítőt használni a
mosógépekben.
•
•
Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló, rövid programot használjon.
14.4 Az ajtó tömítése
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését.
Csak mosógéphez való termékeket
használjon a rozsdarészecskék
eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön
végezze.
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
28
www.electrolux.com
14.5 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 A leeresztő szűrő tisztítása
Ne kezdje el a szűrő tisztítását mindaddig, amíg a készülékben lévő víz
forró.
1.
2.
2
1
1
2
1
MAGYAR
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
29
30
www.electrolux.com
14.7 A befolyócső és a szelepszűrő tisztítása
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Vészleeresztés
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha ez történik, akkor végezze el „A
lefolyószűrő tisztítása” című rész (1) - (9)
lépéseiben leírtakat. Szükség esetén
tisztítsa meg a szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
14.9 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
hőmérséklet, akkor engedje ki a
megmaradt vizet a befolyócsőből és a
leeresztő szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem felelős az
alacsony hőmérsékletek
miatt keletkező károkért.
MAGYAR
31
15. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
15.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
Egyes problémák esetén hangjelzések
hallhatóak, és riasztási kód jelenik
meg a kijelzőn:
•
•
•
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
vizet.
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
•
- A túlcsordulás-gátló
bekapcsolt. Húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból, és zárja
el a vízcsapot. Forduljon a
márkaszervizhez.
- A készülék nem ereszti le a
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
Ha a készülékbe túl sok
ruhát helyezett, vegyen ki
néhány ruhadarabot a
dobból és/vagy tartsa
csukva az ajtót, és
nyomja meg egyszerre a
Start / Szünet gombot,
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja
ki a készüléket.
amíg a
visszajelző
villogása meg nem szűnik
(lásd az alábbi ábrát).
15.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
A program nem indul el. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálóza‐
ti aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az Indítás/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
32
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarod‐
va vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatá‐
sa.
A készülék nem tölt be
vizet, majd azonnal
leereszti azt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
A készülék nem engedi
ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva va‐
gy megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
A centrifugálási sza‐
kasz nem működik, va‐
gy a mosási ciklus szo‐
katlanul sokáig tart.
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
MAGYAR
Jelenség
33
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a kifolyócsövön.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Nem lehet kinyitni a
készülék ajtaját.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvas‐
sa el az «Ajtó nyitása vészhelyzetben» című szakaszt.
A készülékből szokat‐
lan zajok hallatszanak.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezés” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zés” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl
kicsi.
A ciklus rövidebb, mint
a kijelzett idő.
A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási
időt. Lásd a „Fogyasztási értékek” c. fejezetet.
A ciklus hosszabb, mint A kiegyensúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtartamot.
a kijelzett idő.
Ez a készülék normális viselkedése.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon mási‐
kat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket
a makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
Nem lehet beállítani
Ügyeljen arra, hogy csak a szükséges gombot/gombokat
egy kiegészítő funkciót. nyomja meg.
A készülék nem vagy
Nyissa ki a vízcsapot.
nem megfelelően szárít.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Csökkentse a töltet mennyiségét.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő ciklust választotta-e, és ha
szükséges, állítson be egy további, rövid szárítási időtarta‐
mot is.
34
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
A ruhanemű tele van
A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából
különböző színű szöss‐ származnak:
zel.
• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolí‐
tásában.
• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához
futtassa le a speciális tisztító programot (a további részlete‐
ket lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
16. AJTÓ NYITÁSA VÉSZHELYZETBEN
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a víz
hőmérséklete nem túl
magas-e és a mosás alatt
álló ruha nem forró-e.
Szükség esetén várja meg,
hogy lehűljenek.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a Be/Ki gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Tartsa lehúzva a vésznyitó elemet,
és közben nyissa ki a készülék
ajtaját.
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
MAGYAR
35
17. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság / 600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639
mélység / teljes mély‐
mm
ség
Elektromos csatlakoz‐
tatás
Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása el‐
leni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve
ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi
ez burkolat
IPX4
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximális mosási töl‐
tet
Pamut
9 kg
Maximális szárítási töl‐ Pamut
tet
Műszál
6 kg
3 kg
Centrifugálási sebes‐
ség
1600 ford./perc
Maximum
18. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
157003220-A-202016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising