AEG L7WBE69S User manual

AEG L7WBE69S User manual

L7WBE69S

USER

MANUAL

HU Használati útmutató

Mosó-szárítógép

2 www.aeg.com

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..............................................................................3

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6

3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 7

4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 12

5. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 13

6. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK......................................................................15

7. PROGRAMOK ................................................................................................... 17

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 23

9. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................24

10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS......................................................24

11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS.................................................. 30

12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS........................................................... 31

13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN............................................................................. 32

14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................33

15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................35

16. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................39

17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK............................................................................... 43

18. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 44

19. TARTOZÉKOK..................................................................................................45

AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az

útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

Látogassa meg a weboldalunkat:

Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:

www.aeg.com/webselfservice

További előnyökért regisztrálja készülékét:

www.registeraeg.com

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

www.aeg.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

Figyelmeztetés - Biztonsági információk

Általános információk és hasznos tanácsok

Környezetvédelmi információk

MAGYAR

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos

és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

FIGYELMEZTETÉS!

Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.

Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.

A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol a készüléktől, amikor az működik.

Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően dobja azokat hulladékba.

A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.

A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.

Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.

Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.

3

4 www.aeg.com

1.2 Általános biztonság

Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.

A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.

A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.

Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető legyen.

Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és kikapcsolnak.

Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt visszaáramlását.

A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.

Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és

8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.

Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 9 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).

A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.

MAGYAR

Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.

Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon elő.

Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket

és csomagolási törmeléket.

Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosószárítógépben szárítaná.

Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari vegyszerrel szennyeződött.

Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.

Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.

A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően kell használni.

Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat, mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy gyufa.

Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a maradékhő eltávozzon.

A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik

(hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen nem károsodnak.

A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású vízsugarat és/vagy gőzt.

5

6 www.aeg.com

A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.

Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,

és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1 Üzembe helyezés

• Tartsa be a készülékhez mellékelt

üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat.

• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve az időjárásnak.

• Mozgatáskor mindig tartsa a készüléket függőleges helyzetben.

• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék és a padló között.

• Távolítsa el az összes csomagolást

és a szállítási rögzítőcsavarokat.

• A készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.

• A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa biztonságos helyen. Amennyiben a készüléket a jövőben szállítani kell, ezeket vissza kell szerelni, hogy a dob rögzítésével megakadályozzák a készülék belsejének sérülését.

• A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.

• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket.

• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen kinyitni.

• Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék és a padló között rendelkezésre álljon a szükséges hely.

• A készülék végleges elhelyezési pozíciójában ellenőrizze a felület vízszintességét vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a lábak emelésével vagy süllyesztésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.

2.2 Elektromos csatlakoztatás

FIGYELMEZTETÉS!

Tűz- és áramütésveszély.

• A készüléket kötelező földelni.

• Mindig megfelelően felszerelt,

áramütés ellen védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.

• A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.

• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.

• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás

• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a vízcsöveknek.

• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.) felszerelése után a készüléket, addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisztul.

• A készülék első használata közben és után ellenőrizze, hogy nem látható-e vízszivárgás.

2.4 Használat

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

• Ez a készülék kizárólag háztartási célokra használható.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.

• Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor egy program működik. Az üveg forró lehet.

• Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabokat, melyek külső huzatanyaga megsérült (elszakadt vagy kirojtosodott).

• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítási ciklust.

• Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolított-e a ruhákból.

• Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gépi szárítása engedélyezett. Kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a Biztonságról szóló részt.

3.1 Kicsomagolás

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden csomagolóanyagot

és szállítási rögzítőcsavart.

FIGYELMEZTETÉS!

Használjon kesztyűt.

1. Távolítsa el a külső fóliát. Ha szükséges, használjon vágószerszámot.

MAGYAR

• A műanyag részek nem hőállók.

– Amennyiben mosógolyót használ, a szárítóprogram elindítása előtt távolítsa el azt.

– Ne használjon mosógolyót, ha non-stop programot választ ki.

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.

• Olyan ruhadarabot nem szabad a készülékbe tenni, amelyből csöpög a víz.

2.5 Ártalmatlanítás

• Bontsa a készülék elektromos- és vízhálózati csatlakozását.

• A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.

• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékdobban rekedését.

• A készüléket az elektromos és elektronikus berendezésekre (WEEE) vonatkozó helyi rendeleteknek megfelelően tegye a hulladékba.

7

2. Távolítsa el a készülék tetején levő kartonpapírt és a polisztirol csomagolóanyagokat.

8 www.aeg.com

3. Távolítsa el a belső fóliát.

7. Vegye ki az alsó polisztirol lapot.

1

8. Állítsa függőleges helyzetbe a készüléket.

2

4. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a polisztirol darabot az ajtótömítésből,

és minden mást a dobból.

9. Vegye ki a hálózati kábelt és a kifolyócsövet a csőtartókból.

Előfordulhat, hogy víz folyik a kifolyócsőből. Ezt az okozza, hogy a készüléket vízzel ellenőrzik a gyárban.

5. Óvatosan helyezze rá a hátsó oldalával a készüléket.

6. Az elülső polisztirén csomagolóelemet helyezze a padlóra, a készülék alá.

Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a tömlők.

10. Csavarja ki a három csavart a készülékhez mellékelt kulccsal.

MAGYAR 9

11. Húzza ki a műanyag távtartókat.

12. A felhasználói kézikönyv zacskójában található sapkákat illessze a nyílásokba.

Célszerű megőrizni a csomagolást és a szállítási rögzítőcsavarokat arra az esetre, amikor szállítani kell a készüléket.

3.2 Elhelyezés és vízszintbe

állítás

1. A készüléket kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni.

Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e szőnyeg a készülék alatt a levegő keringését.

Ellenőrizze, hogy nem ér-e a készülék falhoz vagy máshoz.

2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy húzza meg a lábakat.

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegyen a vízszintbe

állítás érdekében kartont, fát vagy ehhez hasonló anyagokat a készülék lábai alá.

x4

A készüléknek vízszintben és szilárdan kell állnia.

A készülék megfelelő beállítása megelőzi a készülék működése közben a rezgést, zajt és a készülék mozgását.

Ha a készüléket lábazatra szereli, vagy ha a mosószárítógépet a mosógép tetején helyezi el, használja a „Tartozékok” c. fejezetben ismertetett tartozékokat.

Figyelmesen olvassa el a készülékhez és a tartozékhoz mellékelt használati utasítást.

3.3 A befolyócső

1. Csatlakoztassa a befolyócsövet a készülék hátuljához.

2. A vízcsap helyzetétől függően a csövet balra vagy jobbra vezesse el.

10 www.aeg.com

Ügyeljen arra, hogy a befolyócső ne legyen függőleges helyzetben.

3. Amennyiben szükséges, a cső megfelelő helyzetbe igazításához lazítsa meg a hollandi anyát.

4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy

3/4"-os csavarmenetes csaphoz.

A

Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsapot,

és a cső cseréje érdekében forduljon a márkaszervizhez.

3.5 A víz leeresztése

A kifolyócsőnek legalább 60 cm és legfeljebb 100 cm magasan kell elhelyezkednie.

Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja meg a kifolyócsövet. Forduljon a márkaszervizhez másik kifolyócsőért vagy a hosszabbításért.

A kifolyócső csatlakoztatása különböző módokon történhet:

1. Készítsen egy U-alakot a kifolyócsőből, majd helyezze fel rá a műanyag tömlővezetőt.

VIGYÁZAT!

Ellenőrizze, hogy nincs-e a csatlakozásoknál szivárgás.

Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha túl rövid a befolyócső. A befolyócső cseréje

érdekében forduljon a szervizhez.

3.4 Aquastop eszköz

Aquastop eszközzel rendelkezik a befolyócső. Ez az eszköz megakadályozza a természetes

öregedés miatt a csőben előforduló vízszivárgásokat.

Az „A” ablakban megjelenő piros szektor erre a hibára utal.

2. Egy mosdó peremére akasztva -

Rögzítse a tömlővezetőt a vízcsaphoz vagy a falhoz.

Győződjön meg arról, hogy a készülék vízleengedésekor a műanyag tömlővezető nem szabadulhat el.

MAGYAR

5. A műanyag tömlővezető nélkül,

egy szifonhoz csatlakoztatva -

Nyomja be a kifolyócső végét a szifonba, és rögzítse egy szorítóbilinccsel. Lásd az ábrát.

11

Ügyeljen arra, hogy a kifolyócső vége ne merüljön vízbe. Ekkor ugyanis a szennyes víz visszajuthat a készülékbe.

3. Egy szellőzőlyukkal ellátott

állócsőre csatlakoztatva - Illessze a kifolyócsövet közvetlenül az

állócsőbe. Lásd az ábrát.

Biztosítsa, hogy a kifolyócső egy hurkot képezzen, mivel

így megelőzheti, hogy a szifonban levő részecskék a készülékbe jussanak.

6. A kifolyócsövet közvetlenül a

helyiség falában lévő beépített lefolyó csővezetékhez

csatlakoztassa, és egy szorítóbilinccsel rögzítse.

A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső belső

átmérőjének (min. 38 mm min. 1,5") meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.

4. Amennyiben a kifolyócső vége az

ábra szerint néz ki, közvetlenül betolhatja az állócsőbe.

12 www.aeg.com

4. TERMÉKLEÍRÁS

4.1 A készülék áttekintése

1 2 3

4

5

8 9

6

1

Munkafelület

2

Mosogatószer-adagoló

3

Kezelőpanel

4

Ajtófogantyú

5

Adattábla

6

Leeresztő szivattyú szűrője

7

Lábak a készülék vízszintbe

állításához.

7

8

Kifolyócső

9

Befolyócső-csatlakozás

10

Hálózati kábel

11

Szállítási rögzítőcsavarok

12

Tömlőtartó

10

11 12

5. KEZELŐPANEL

5.1 Kezelőpanel ismertetése

1

MAGYAR 13

2 3

4

5

1

Programválasztó

2

Kijelző

3

Szárítási idő érintőgomb

4

Szárítási fokozat érintőgomb

5

Mode érintőgomb

• Mosás

Szárítás

6

Start/Szünet érintőgomb

7

Folt/előmosás érintőgomb

Folteltávolítás kiegészítő funkció

5.2 Kijelző

12 11 10 9 8 7 6

8

9

10

11

12

• Előmosás kiegészítő funkció

Késleltetett indítás érintőgomb

Time Save (Időmegtakarítás)

érintőgomb

Centrifugálás sebességét mérséklő érintőgomb

Csak szivattyúzás

Csak centrifuga

Hőmérséklet érintőgomb

Be/Ki nyomógomb

14 www.aeg.com

Maximális töltet visszajelzője. A ikon villog a ruhatöltet becslésekor

(lásd a „PROSENSE töltetérzékelés” c. szakaszt).

Maximális töltet visszajelzője. Villog, ha a ruhatöltet túllépi a kiválasztott programhoz megengedett legnagyobb töltetet. A program végén

is villog, ha a programot túltöltött dobbal futtatta le.

Szárítási idő visszajelző.

Ajtó zárva visszajelző.

A digitális visszajelző az alábbiakat képes megjeleníteni:

• Program időtartama (pl. , mosási és/vagy szárítási fázis).

• Késleltetés időtartama (pl. vagy ).

• Ciklus vége ( ).

• Figyelmeztető kód (pl. ).

Mosási szakasz visszajelző: előmosási és mosási szakasz alatt villog.

Öblítési szakasz visszajelző. Öblítési szakasz alatt villog.

Extra öblítés állandó kiegészítő funkció:

- egy kiegészítő öblítés.

- kettő kiegészítő öblítés.

Centrifugálási és szivattyúzás szakasz visszajelzője. Centrifugálás és szivattyúzás szakasz alatt villog.

Gőzölési szakasz visszajelző.

Szárítási fázis visszajelző.

Gyermekzár visszajelző.

Hőmérséklet-visszajelző. A visszajelző megjelenik, amikor hideg mosást állít be.

Centrifugálási sebesség-visszajelző.

Vasaló-száraz visszajelző.

Szekrény-száraz visszajelző.

Extra száraz visszajelző.

MAGYAR 15

6. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK

6.1 Be / Ki

Nyomja meg néhány másodperc hosszan a gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához. A készülék be- vagy kikapcsolásakor két különböző hang hallható.

Mivel az energiafogyasztás csökkentésére a Készenlét funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket néhány esetben, így előfordulhat, hogy a készüléket ismét be kell kapcsolni.

További részletekért olvassa el a

Készenlét c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.

6.2 Bevezetés

A kiegészítő funkciók nem választhatóak mindegyik mosási programmal. A mosási programok és a különféle opciók/funkciók

összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd a

„Programtáblázat” c.

szakaszt. Egy opció/funkció kizárhat egy másikat; ebben az esetben a készülék nem engedi a nem összeillő opciók/funkciók együtt történő beállítását.

6.3 Hőmérséklet

Egy mosási program kiválasztása esetén a készülék automatikusan javasol egy alapértelmezett hőmérsékletet.

Érintse meg többször egymás után a gombot, míg a kívánt hőmérséklet meg nem jelenik a kijelzőn.

Amikor a kijelzőn és visszajelzők láthatók, a készülék nem melegíti fel a vizet.

6.4 Centrifugálás

Egy program kiválasztása esetén a készülék automatikusan beállítja a megengedett maximális centrifugálási sebességet.

Érintse meg többször a gombot a következőkhöz:

Centrifugálási sebesség

csökkentése.

A kijelző csak a beállított programnál elérhető centrifugálási sebességet mutatja.

• A Csak szivattyúzás kiegészítő funkció beállítása (A mosási, öblítési

és centrifugálási szakasz

átugrása).

A készülék csak a szivattyúzást végzi el a kiválasztott mosási programból.

A kijelzőn a (hideg), a

(nincs centrifugálás) és a visszajelző jelenik meg.

• A Csak centrifuga kiegészítő funkció beállítása (A mosási és öblítési

szakasz átugrása).

A készülék csak a centrifugálást végzi el a kiválasztott mosási programból.

A kijelzőn a (hideg), a szakasz visszajelző és a centrifugálás fordulatszáma jelenik meg.

Amennyiben a centrifugálási sebesség csökkentése szükséges, alapértelmezetten alacsonyabb fordulatszámú programot válasszon.

6.5 Előmosás / foltmosás

Nyomja meg többször ezt a gombot a két kiegészítő funkció közül az egyik bekapcsolásához.

A megfelelő visszajelző megjelenik a kijelzőn.

Folteltávolítás

A kiegészítő funkció kiválasztásával folteltávolító szakasz adható a programhoz, az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folteltávolítóval történő kezeléséhez.

Töltse a folteltávolítót a rekeszbe.

A folteltávolító a mosási program

16 www.aeg.com

megfelelő szakasza alatt kerül beadagolásra.

E beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.

Előmosás

A kiegészítő funkció használatával 30

°C-os előmosási szakaszt adhat a mosási szakasz elé.

A kiegészítő funkció erősen szennyezett ruhanemű, különösen homokkal, porral, sárral és egyéb szilárd részecskével összepiszolt ruhák esetén ajánlott.

A kiegészítő funkciók növelhetik a program időtartamát.

6.6 Késleltetett indítás

Ezzel a kiegészítő funkcióval a program kezdetét megfelelőbb időpontig késleltetheti.

A megfelelő késleltetés beállításához

érintse meg többször a gombot. Az időtartam 30 perces lépésekkel 90 percig, valamint 2 óra és 20 óra között növelhető.

A ciklus Start / Szünet gombbal történő elindítása után a kijelzőn a kiválasztott késleltetési időtartam látható, és a készülék megkezdi a visszaszámlálást.

6.7 Időmegtakarítás

Ezzel a kiegészítő funkcióval csökkentheti a program időtartamát.

• Amennyiben a ruhanemű átlagosan vagy enyhén szennyezett, ajánlatos lehet a mosási program lerövidítése.

Érintse meg egyszer a gombot a program időtartamának csökkentéséhez.

• Kisebb töltet esetén kétszer érintse meg ezt a gombot egy extra gyors program beállításához.

A program időtartama a beállításnak megfelelően módosul a kijelzőn.

Amikor a gomb be van állítva, a felette levő LED világít.

Ez a kiegészítő funkció a

Gőzölés program időtartamának csökkentéséhez is használható.

6.8 Időzített szárítás

A szárítandó ruhának megfelelő szárítási idő beállításához érintse meg a gombot

(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.

táblázatot). A kijelző a beállított értéket mutatja.

A gomb minden egyes megérintésére a szárítás időtartama 5 perccel nő.

Bizonyos típusú ruháknál nem állítható be az összes időtartam.

6.9 Szárítási fokozatok

Érintse meg ezt a gombot a készülék

által javasolt három automatikus szárazsági fokozat egyikének beállításához.

A megfelelő szárazsági fokozat visszajelzője megjelenik a kijelzőn:

Vasaló-száraz: vasalandó ruhanemű.

Szekrény-száraz: tárolandó ruhanemű.

Extra száraz: teljesen megszárítandó ruhanemű.

Bizonyos típusú ruháknál nem állítható be az

összes automatikus fokozat.

6.10 Mode

A program segítségével a ciklus az alábbiak végrehajtására képes:

Csak mosás : Világít a Mosás visszajelző.

Mosás és szárítás : Világít a

Mosás és Szárítás visszajelző.

Csak szárítás : Világít a Szárítás visszajelző.

6.11 Start / Szünet

Érintse meg a Start / Szünet gombot a készülék elindításához vagy

7. PROGRAMOK

7.1 Programtáblázat

Program

Mosási programok

Program leírása

MAGYAR

működésének szüneteltetéséhez, illetve a futó program megszakításához.

17

Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe szennyezettség.

Pamutok

Pamut Eco

Műszál

Kényes anyagok

Gyapjú/Kézi mosás

Szabadidő-ruházat

Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe szennyezettség.

Pamut energiatakarékos program. Ez a program 60 °C-on 9 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfe‐ lelően. Megfelelő mosási eredményekhez és az energiafo‐ gyasztás csökkentéséhez válassza ezt a programot. A mosó‐ program ideje hosszabb.

Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Normál szennyezett‐ ség.

Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevert szálas szöve‐

tek, melyek kímélő mosást igényelnek. Normál szennyezett‐ ség.

Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz

és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott egyéb kényes szövetek‐ hez

1)

Ne használjon öblítőszert, és győződjön meg arról, hogy nincs öblítőszer-maradvány a mo‐ sószer-adagolóban.

Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kül‐ téri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lé‐

legző dzseki vagy széldzseki.

Non-stop mosó és szárító program végrehajtá‐ sakor a szárítási fázis vízállóságot helyreállító ciklusként is működik. Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű kezelési címkéje engedélye‐ zi-e a gépi szárítást.

18 www.aeg.com

Program

Anti-allergén

Mosás&szárítás program

Program leírása

Fehér pamut darabok. A program a néhány percig 60 °C fö‐ lött tartott hőmérsékletű mosási szakasznak köszönhetően el‐ távolítja a mikroorganizmusokat. Ez segít a csírasejtek, a bak‐ tériumok, a mikroorganizmusok és a részecskék eltávolításá‐ ban. Egy további öblítési szakasz biztosítja a mosószermarad‐ ványok és a pollenek/allergén anyagok alapos eltávolítását. Így a mosás hatékonyabb.

NonStop 60min

Mosási és szárítási szakaszból álló teljes program kevert szá‐ las szövetek kis töltetéhez (pamut és műszálas darabok).

A visszajelző is megjelenik a kijelzőn.

Gőzprogram

Gőzölés

Gőzölés programok

2)

A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál használható. Ezek a programok csökkentik a gyűrődést és a kellemetlen szagokat, valamint simábbá varázsolják ru‐ haneműjét.

Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mo‐ sással vagy helyi folteltávolítóval távolítsa el.

A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.

Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés progra‐ mot:

• 40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten mosandó ruhadara‐ bok.

• Ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben való szárításra alkalmasak.

• Valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa vagy hasonló elemei vannak.

Kiegészítő programok

Öblítés

A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához. Minden ruhaa‐

nyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. Csök‐ kentse a centrifugálási sebességet a töltet típusának megfe‐ lelően.

1) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.

2) Ha szárított ruhán állít be gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐ ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!

MAGYAR

Program hőmérséklete, maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet

Program Alapértelmezett hőmérséklet

Hőmérséklet-tar‐ tomány

Maximális centrifu‐ gálási sebesség

Centrifugálási se‐ bességtartomány

Maximális töltet

Mosási programok

Pamutok

Pamut Eco

40 °C

95 °C - Hideg

60 °C

60 °C - 40 °C

1600 ford./perc

1600 ford./perc - 400 ford./perc

1600 ford./perc

1600 ford./perc - 400 ford./perc

9 kg

9 kg

Műszál

Kényes anyagok

Gyapjú/Kézi mosás

Szabadidő-ruházat

Anti-allergén

NonStop 60min

40 °C

60 °C - Hideg

40 °C

40 °C - Hideg

40 °C

40 °C - Hideg

30 °C

40 °C - Hideg

60 °C

30 °C

40 °C - 30 °C

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 400 ford./perc

1600 ford./perc

1600 ford./perc - 400 ford./perc

1200 ford./perc

1200 ford./perc - 1000 ford./perc

4 kg

4 kg

1.5 kg

2 kg

9 kg

1 kg

19

Gőzölés

1.5 kg

Öblítés

1600 ford./perc

1600 ford./perc - 400 ford./perc

9 kg

20 www.aeg.com

Programfunkciók

összeegyeztethetősége

Kiegészítő funk‐ ciók

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

MAGYAR 21

Kiegészítő funk‐ ciók

Szárítási fokoza‐ tok

3)

1) E beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.

2) Ha a legrövidebb időtartamot állítja be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet méretét. Meg lehet telje‐ sen tölteni a készüléket, de csökkenhet a mosás hatékonysága.

3) Ennél a programnál a Vasalószáraz beállítás nem használható.

7.2 Woolmark Apparel Care -

Kék

• The Woolmark Company ennek a mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát jóváhagyta a „kézzel mosható” jelzésű, gyapjútartalmú ruhadarabok gépi mosására, azzal a feltétellel,

7.3 Automatikus szárítás

hogy a ruhák mosása a ruhanemű kezelési címkén szereplő és a mosógép gyártójától származó utasítások szerint történik. M1230

• E gép gyapjúszárítási ciklusát a The

Woolmark Company ellenőrizte és jóváhagyta. Az említett ciklus alkalmas a „kézimosás” címkével ellátott gyapjú ruhanemű szárítására, feltéve, hogy a ruhanemű mosása a

Woolmark által javasolt kézimosási ciklussal történt, és a gyártó által előírt utasításoknak megfelelően lett szárítva. M1224

Az Egyesült Királyságban, Írországban,

Hongkongban és Indiában a Woolmark szimbólum minőségtanúsító védjegy funkciót tölt be.

Szárazsági fokozat

Extra száraz

Törülközőkhöz

Textil típusa

Pamut és lenvászon

(fürdőköpenyek, törülközők stb.)

Töltet

maximum 6 kg

22 www.aeg.com

Szárazsági fokozat

Szekrényszáraz

1)

Tárolni kívánt ruhaneműkhöz

Textil típusa

Pamut és lenvászon

(fürdőköpenyek, törülközők stb.)

Műszálas és kevertszálas szövetek

(pulóverek, blúzok, alsóne‐ műk, törülközők, háztartási lenvászon)

Töltet

maximum 6 kg maximum 4 kg

Kényes szövetek

(akril, viszkóz és kényes, ke‐ vert szálas szövetek)

Gyapjú

(gyapjú pulóverek) maximum 2 kg maximum 1 kg

Szabadtéri sportruházat

(Szabadtéri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízál‐ ló és lélegző dzseki vagy széldzseki) maximum 2 kg

Vasalószáraz

Vasaláshoz alkalmas

Pamut és lenvászon

(lepedők, asztalterítők, ingek stb.) maximum 6 kg

1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgálást ELŐSZÖR a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni (a töltet összetéte‐ le az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEK‐

RÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó töltet részleges töltet legyen, melynél a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani.

7.4 Idővezérelt szárítás

Szárazsági fo‐ kozat

Textil típusa

Extra száraz

Törülközőkhöz

Pamut és lenvászon

(fürdőköpenyek, törülközők stb.)

Töltet

(kg)

6

4

2

Cent‐ rifugá‐ lási se‐ bes‐ ség

(ford./ perc)

Javasolt időtar‐ tam

(perc)

1600 245 - 265

1600 165 - 185

1600 125 - 135

MAGYAR 23

Szárazsági fo‐ kozat

Szekrényszáraz

Tárolni kívánt ru‐ haneműkhöz

Textil típusa

Pamut és lenvászon

(fürdőköpenyek, törülközők stb.)

Műszálas és kevertszálas szövetek

(pulóverek, blúzok, alsóneműk, törülközők, háztartási lenvászon)

Kímélő

(akril, viszkóz és kényes, kevert szálas szövetek)

Gyapjú

(gyapjú pulóverek)

Szabadtéri sportruházat

(Szabadtéri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lélegző dzseki vagy széldzseki)

Vasalószáraz

Vasaláshoz alkal‐ mas

Pamut és lenvászon

(lepedők, asztalterítők, ingek stb.)

2

4

6

4

1

Töltet

(kg)

Cent‐ rifugá‐ lási se‐ bes‐ ség

(ford./ perc)

Javasolt időtar‐ tam

(perc)

1600 235 - 255

1600 155 - 175

1600 115 - 125

1200 135 - 145

1200 40 - 50

2

1

2

6

4

2

1200

1200

1200

1600

1600

1600

150

110 - 130

160

170 - 190

105 - 125

75 - 85

8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ellenőrizze, hogy minden szállítási rögzítőcsavart eltávolított-e a készülékből.

2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e a tápfeszültség, és nyitva van-e a vízcsap.

3. Töltsön 2 liter vizet a jelzésű mosószer-adagolóba.

Ez a lépés aktiválja a leeresztő rendszert.

4. Töltsön kis mennyiségű mosószert a

jelzésű mosószer-adagolóba.

5. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el egy pamut mosására szolgáló programot a legmagasabb hőmérsékleten, üres dobbal.

Ez minden szennyeződést eltávolít a dobból és az üstből.

24 www.aeg.com

9. BEÁLLÍTÁSOK

9.1 Gyerekzár

Ezzel a kiegészítő funkcióval megakadályozhatja a gyermekeket abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.

• A kiegészítő funkció be/

kikapcsolásához egyidejűleg addig tartsa megérintve a és gombot, amíg a visszajelző

világítani nem kezd/el nem alszik a kijelzőn.

Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:

• Miután megérinti a Start / Szünet gombot: az összes gomb és a programkapcsoló inaktívvá válik (a

Be / Ki gomb kivételével).

• Mielőtt megérinti a Start / Szünet gombot: a készülék nem indítható.

A kiegészítő funkció kiválasztását a készülék kikapcsolás után is tárolja.

• A program véget ér

(hangjelzéssorozat hallható hozzávetőleg 2 percig).

• A készülék meghibásodott (rövid hangjelzések sorozata hallható hozzávetőleg 5 percig).

A program végét jelző hangjelzések ki-/

bekapcsolására, a és gombot érintse meg egyidejűleg körülbelül 6 másodpercre.

Ha kikapcsolja a hangjelzéseket, azok csak akkor működnek, amikor a készülék működésében hiba lép fel.

9.2 Hangjelzések

A készülék különböző hangjelzésekkel rendelkezik, melyek akkor működnek, amikor:

• Bekapcsolja a készüléket (különleges, rövid hangjelzés).

• Kikapcsolja a készüléket (különleges, rövid hangjelzés).

• Megérint egy gombot (kattanó hangjelzés).

• Nem megfelelő beállítást választ (3 rövid hangjelzés).

9.3 Állandó extra öblítés

A kiegészítő funkció mindig egy vagy két további öblítést eredményez egy új program beállításakor.

• Egy további öblítés hozzáadásához egyszerre érintse meg a és gombot. jelenik meg a kijelzőn.

• Kettő további öblítés hozzáadásához egyszerre érintse meg kétszer a

és gombot. jelenik meg a kijelzőn.

• Az extra öblítések eltávolításához egyszerre érintse meg háromszor a

és gombot. A kijelzőn csak jelenik meg.

10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a Biztonságról szóló részt.

10.1 A készülék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati aljzatba.

2. Nyissa ki a vízcsapot.

3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot néhány másodpercig. A Start / Szünet gomb visszajelzője villogni kezd.

A programválasztó gomb automatikusan a pamut programnak megfelelő állásba fordul, és csak a Mosás visszajelző világít a Mode gomb felett.

A kijelzőn a maximális töltet, az alapértelmezett hőmérséklet, a maximális centrifugálási sebesség, a kiválasztott program szakaszainak visszajelzői és a program időtartama jelenik meg.

10.2 A mosnivaló betöltése

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.

2. Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket.

3. Helyezze a mosandó darabokat egyenként a dobba.

Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok mosandó holmit a dobba.

4. Csukja be jól az ajtót.

VIGYÁZAT!

Győződjön meg arról, hogy az ajtó és a vízzáró szigetelés közé nem szorulte be ruha. Ellenkező esetben mosás közben víz szivároghat ki, vagy tönkremehet a ruha.

10.3 A mosószer és az adalékok betöltése

MAGYAR 25

A folyékony adalékok maximális szintje.

A por állagú vagy folyékony mosószer kiválasztására szolgáló terelőlap.

Mindig kövesse a mosószerek csomagolásán található utasításokat, azonban javasoljuk, hogy ne lépje túl a jelzett maximális szintet ( ). Ez a mennyiség garantálja a legjobb mosási eredményt.

Amennyiben szükséges, a mosási szakasz után távolítsa el a mosószer maradványokat a mosószeradagolóból.

10.4 A terelőlap helyzetének az ellenőrzése

1. Üközésig húzza ki a mosószeradagolót.

2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé a kart.

1

2

Rekesz az előmosás és az

áztatóprogram mosószere, valamint a folteltávolító számára.

Mosási szakasz mosószeradagolója.

Rekesz a folyékony adalékok

(öblítőszer, keményítő) számára.

3. Por állagú mosószer használatához hajtsa fel a terelőlapot.

26 www.aeg.com

4. Folyékony állagú mosószer használatához hajtsa le a terelőlapot.

Amikor LE helyzetben van a terelőlap:

• Ne használjon kocsonyás állagú vagy sűrű folyékony mosószereket.

• Ne töltsön be a tererőlapon jelzett maximumnál több folyékony mosószert.

• Ne állítson be előmosási szakaszt.

• Ne állítsa be a késleltetett indítás funkciót.

5. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.

6. Gondosan zárja be a mosószeradagolót.

Ellenőrizze, hogy a terelőlap nem akadályozza-e a fiók bezárását.

10.5 Program kiválasztása

1. Fordítsa a programkapcsolót a kívánt mosási programra. A megfelelő program visszajelzője világítani kezd.

A Start / Szünet gomb visszajelzője villog.

A kijelzőn a programhoz tartozó maximális töltet, az alapértelmezett hőmérséklet, a maximális centrifugálási sebesség, a mosási szakaszvisszajelzők

(ahol rendelkezésre állnak) és a program időtartamának kijelzése jelenik meg.

2. Érintse meg a megfelelő gombokat a hőmérséklet és/vagy a centrifugálási sebesség módosításához.

3. Szükség szerint válasszon ki egy vagy több funkciót a megfelelő gombok megérintésével. A hozzájuk tartozó visszajelzők megjelennek a kijelzőn, és az információk ennek megfelelően módosulnak.

Kizárólag mosás elvégzéséhez győződjön meg arról, hogy csak a

Mosás visszajelző világít a

Mode gomb felett.

Amennyiben egy beállítás

nem lehetséges, nem jelenik meg visszajelző, és hangjelzés hallható.

10.6 A program indítása

A program elindításához érintse meg a

Start / Szünet gombot.

A hozzá tartozó visszajelző villogása megszűnik, és folyamatosan világítani kezd.

A kijelzőn a működő szakasz visszajelzője villogni kezd, és a maximális töltet visszajelzője kialszik.

A program elindul, és az ajtó reteszelődik. A kijelzőn a visszajelző jelenik meg.

A leeresztő szivattyú egy rövid időre bekapcsolhat, mielőtt a készülék vizet tölt be.

10.7 Egy program késleltetett indítással történő indítása

1. Érintse meg annyiszor a Késleltetett indítás gombot, amíg a kijelzőn a megfelelő késleltetési idő meg nem jelenik. Megjelenik a Késleltetett indítás visszajelző.

2. Érintse meg a Start / Szünet gombot.

A készülék megkezdi a késleltetett indítás visszaszámlálását.

Amikor a visszaszámlálás befejeződött, megkezdődik a program végrehajtása.

A PROSENSE becslés a visszaszámlálás végén kezdődik.

Visszaszámlálás elindulása után a késleltetett indítás leállítása

Késleltetett indítás törlése:

1. A Start / Szünet gomb megérintésével szüneteltesse a készülék működését. A megfelelő visszajelző villog.

2. Addig érintse meg többször a

Késleltetett indítás gombot, míg a meg nem jelenik a kijelzőn.

3. A program azonnali elindításához

érintse meg ismét a Start / Szünet gombot.

Visszaszámlálás elindulása után a késleltetett indítás módosítása

Késleltetett indítás módosítása:

MAGYAR 27

1. A Start / Szünet gomb megérintésével szüneteltesse a készülék működését. A megfelelő visszajelző villog.

2. Érintse meg annyiszor a Késleltetett indítás gombot, amíg a kijelzőn a megfelelő késleltetési idő meg nem jelenik.

3. Az új visszaszámlálás elindításához

érintse meg ismét a Start / Szünet gombot.

10.8 A ProSense töltetérzékelés

A program kijelzőn megjelenített időtartama

közepes/nagy töltetre

vonatkozik.

A Start / Szünet gomb megérintése után a megengedett legnagyobb töltet visszajelzője kialszik, a visszajelző villog, és a ProSense funkció megkezdi a ruhatöltet érzékelését:

1. A készülék a töltetet az első 30 másodpercben érzékeli: a visszajelző és a időjelző pontok villognak, és a dob rövid ideig forog.

2. A töltetérzékelés végén a visszajelző kialszik, és a időjelző pontok abbahagyják a villogást. A program időtartama a töltetnek megfelelően nőhet vagy csökkenhet.

További 30 másodperc után megkezdődik a vízbetöltés.

Ha a töltetérzékelés végén a dob túl van

terhelve, a kezd a kijelzőn:

visszajelző villogni

Ebben az esetben 30 másodpercig van lehetőség a készülék működésének szüneteltetésére, és a fölös mennyiségű ruhanemű eltávolítására.

A fölös mennyiségű ruhanemű eltávolítása után érintse meg a Start /

Szünet gombot a program ismételt elindításához. A ProSense szakasz legfeljebb három alkalommal ismételhető

(lásd az 1. pontot).

Fontos! Amennyiben nem csökkenti a ruhanemű mennyiségét, a mosási program a túlterhelés ellenére elindul.

28 www.aeg.com

Ebben az esetben nem garantálható a legjobb mosási eredmény.

A program kezdete után körülbelül 20 perccel a program időtartama a ruhatöltet vízfelszívó képességétől függően újból beállítható.

A ProSense töltetérzékelés kizárólag teljes mosási programoknál fut le (amikor nincs szakaszátugrás beállítva).

10.9 Programszakasz visszajelzők

Amikor a program elindul, az éppen futó szakasz visszajelzője villog, és a többi szakaszvisszajelző folyamatosan világít.

Például, a mosási vagy előmosási szakasz fut: .

Amikor a szakasz véget ér, a hozzá tartozó visszajelző villogása megszűnik,

és folyamatosan világítani kezd. Villogni kezd a következő szakaszvisszajelző.

10.11 Folyamatban levő program törlése

1. A program törléséhez és a készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be /

Ki gombot.

2. A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot.

Most új mosási programot állíthat be.

Amennyiben a ProSense szakasz már lefutott, és a vízbetöltés már elkezdődött, az új program a ProSense

szakasz megismétlése

nélkül indul el. A készülék a vizet és a mosószert nem ereszti le a pazarlás elkerülése érdekében. A kijelzőn a program maximális időtartama jelenik meg, mely az új program elindítása után kb. 20 perccel frissül.

10.12 Az ajtó kinyitása -

Ruhanemű hozzáadása

Például, az öblítési szakasz fut:

Amennyiben a Gőzölés programot választja, a gőzölés szakasz visszajelzője világítani kezd.

.

10.10 A program megszakítása és a kiegészítő funkciók módosítása

Ha a program működik, csak néhány kiegészítő funkció módosítására van lehetőség:

1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.

A megfelelő visszajelző villog.

2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. A kijelzőn megjelenő információk ennek megfelelően módosulnak.

3. Érintse meg ismét a Start / Szünet gombot.

Folytatódik a mosóprogram.

A program vagy a késleltetett indítás működése közben a készülék ajtaja zárva van.

Ha a hőmérséklet vagy a dobban lévő víz szintje túl magas, és/vagy a dob még forog, nem nyithatja ki a készülék ajtaját.

1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.

A hozzá tartozó ajtózár visszajelző kialszik a kijelzőn.

2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha szükséges, helyezzen be vagy vegyen ki ruhaneműt a készülékből.

3. Csukja be az ajtót, majd érintse meg a Start / Szünet gombot.

Folytatódik a program vagy a késleltetett indítás végrehajtása.

4. Az ajtó kinyitható, amikor a program befejeződött, vagy állítsa be a

Centrifugálás/Szivattyúzás programot, majd nyomja meg a

Start / Szünet gombot.

10.13 Miután a program véget

ért

Amikor a program befejeződött, a készülék automatikusan leáll. A hangjelzések hallhatóak (ha engedélyezve vannak).

A kijelzőn az összes mosási szakasz visszajelzője folyamatosan világítani kezd, és az időkijelző területen látható.

Kialszik a Start / Szünet gomb visszajelzője.

Az ajtózár kiold, és kialszik a visszajelző.

A program végén túl van töltve.

villog, ha a dob

1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot.

A program lejárta után öt perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

Amikor ismét bekapcsolja a készüléket, akkor a kijelzőn az utoljára beállított program kijelzése látható. Forgassa el a programkapcsolót egy új program beállításához.

2. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.

3. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.

4. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a mosószer-adagoló rekeszt, hogy elkerülje a penész vagy kellemetlen szagok keletkezését.

5. Zárja el a vízcsapot.

10.14 Vízleeresztés a ciklus vége után

Ha olyan programot vagy kiegészítő funkciót választott, amely nem üríti ki az utolsó öblítés vizét a dobból, a program befejeződik, azonban:

• A kijelzőn az ajtó zárva visszajelző jelenik meg.

• A dob továbbra is rendszeresen forog, hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését.

MAGYAR 29

• Zárva marad az ajtó.

• Az ajtó kinyitásához le kell a vizet engednie:

1. Amennyiben szükséges, a

Centrifugálás gomb megérintésével növelje vagy csökkentse a centrifugálás készülék által javasolt fordulatszámát.

2. Nyomja meg a Start / Szünet gombot a ciklus folytatásához.

3. A program befejezése után kialszik az ajtó zárva visszajelző, és kinyithatja az ajtót.

4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot néhány másodpercig.

A készülék minden esetben körülbelül 18 óra elteltével automatikusan leereszti a vizet.

10.15 Készenlét kiegészítő funkció

A Készenlét kiegészítő funkció az energiafogyasztás csökkentésére automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha:

• A Start / Szünet gomb megérintése előtt 5 percen át nem használja a készüléket.

A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot.

• A mosási program befejezése után 5 perccel

A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot.

A kijelzőn a legutoljára beállított program befejezési ideje látható.

Forgassa el a programkapcsolót egy

új program beállításához.

Ha olyan programot vagy kiegészítő funkciót állít be, melynek végén a víz a dobban marad, a Készenlét funkció nem kapcsolja ki a készüléket arra való emlékeztetőként, hogy el kell végezni a szivattyúzást.

30 www.aeg.com

11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a Biztonságról szóló részt.

A készülék automatikus mosó-szárító programokkal rendelkezik.

11.2 Mosás és szárítás -

Automatikus fokozatok

1. Annyiszor érintse meg a Szárítási fokozatok gombot, amíg a kijelzőn a megfelelő szárazsági fokozat meg nem jelenik. A kijelzőn a visszajelzők ennek megfelelően kezdenek világítani:

11.1 NON-STOP program -

Mosás és szárítás

Nem minden program kombinálható a szárítás funkcióval. A NonStop 60min program egy teljes mosási

és szárítási program.

A „non-stop program” beállításával ruháit kimoshatja és száríthatja. A következők szerint járjon el:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot néhány másodpercig.

2. Egyenként pakolja be a ruhadarabokat.

3. Tegye a mosószert és az adalékokat a megfelelő rekeszbe.

4. Fordítsa a programkapcsolót a mosási programra. Az alapértelmezett hőmérséklet és centrifugálási sebesség kijelzése jelenik meg kijelzőn. Szükség esetén módosítsa ezeket a ruhaneműnek megfelelően. A kijelzőn a mosási fázishoz ajánlott legnagyobb töltet is megjelenik.

5. Amennyiben elérhetők, állítsa be a megfelelő kiegészítő funkciókat.

6. Amennyiben a szárítási funkciót is szeretné bekapcsolni, érintse meg egyszer a Mode gombot. A Mosás és

Szárítás visszajelzők világítani kezdenek. A és visszajelző megjelenik a kijelzőn. A kijelzőn a mosó- és szárítóprogramhoz ajánlott legnagyobb töltet is megjelenik (pl. 6 kg pamut esetében).

a.

b.

Vasaló-száraz: pamut darabok;

Szekrény-száraz: pamut és műszálas darabok;

c.

darabok.

Extra száraz: pamut

A kijelző a töltet alapértelmezett mennyisége alapján jeleníti meg a mosási és szárítási ciklust is magában foglaló, kiszámított időtartamot.

A megfelelő hatékonyságú, kevesebb energiát fogyasztó

és rövidebb időtartamú szárítás elérése érdekében a készülék nem engedi, hogy túl alacsony centrifugálási fordulatszámot válasszon a mosandó és szárítandó ruhadarabokhoz.

2. A program indításához a Start /

Szünet gombot érintse meg. A

ProSense töltetérzékelés megkezdődik.

A ajtó zárva visszajelző világítani, míg a folyamatban levő szakasz visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.

A kijelzőn a programból hátralévő idő is látható.

11.3 Mosás és idővezérelt szárítás

1. Érintse meg többször a Időzített szárítás gombot az időtartam megfelelő értékének beállításához

(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.

táblázatot a „Programok” fejezetben).

A szárítási fokozat visszajelzője

MAGYAR 31

kialszik, a visszajelző pedig világítani kezd.

A gomb minden egyes megérintésére az időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző az újonnan beállított időtartamot mutatja.

2. Érintse meg a Start / Szünet gombot a program elindításához. A

PROSENSE töltetérzékelés megkezdődik.

A ajtó zárva visszajelző világítani, míg a folyamatban levő szakasz visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.

A kijelzőn a programból hátralévő idő is látható.

11.4 Miután a szárítóprogram véget ért

• A készülék automatikusan leáll.

• A hangjelzések hallhatóak (ha engedélyezve vannak).

• A kijelzőn jelenik meg.

• Kialszik a Start / Szünet gomb visszajelzője. Eltűnik az ajtózár szimbólum .

• A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot néhány másodpercig.

A program lejárta után néhány perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.

2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.

A szárítási fázis után tisztítsa meg a dobot, a tömítést és az ajtó belsejét egy nedves ruhával.

12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a Biztonságról szóló részt.

A készülék automatikus mosó-szárító programokkal rendelkezik.

12.1 Előkészületek szárításhoz

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot néhány másodpercig.

Kizárólag szárítást végző programnál a kijelzőn nem jelenik meg a programhoz tartozó maximális töltet, valamint a PROSENSE töltetérzékelés inaktív.

2. Egyenként pakolja be a ruhadarabokat.

3. Fordítsa a programkapcsolót a szárítandó ruhadaraboknak megfelelő programra.

4. A mosás kikapcsolásához és kizárólag szárítás elvégzéséhez

érintse meg kétszer a Mode gombot.

Világít a Szárítás visszajelző. A

és kijelzőn.

visszajelző megjelenik a

Nagy mennyiségű ruhanemű szárításakor a jó szárítási eredmény elérése

érdekében ügyeljen arra, hogy a ruhanemű ne legyen

összehajtva, és egyenletesen legyen a dobban elosztva.

12.2 Szárítás - Automatikus szárazsági fokozatok szerint

1. Annyiszor érintse meg a Szárítási fokozatok gombot, amíg a kijelzőn a megfelelő szárazsági fokozat meg nem jelenik. A kijelzőn a visszajelzők ennek megfelelően kezdenek világítani:

a.

b.

c.

Vasaló-száraz: pamut darabok;

Szekrény-száraz: pamut és műszálas darabok; darabok.

Extra száraz: pamut

32 www.aeg.com

A kijelző a szárítóprogram időtartamát mutatja.

A megfelelő hatékonyságú, kevesebb energiát fogyasztó

és rövidebb időtartamú szárítás elérése érdekében a készülék nem engedi, hogy túl alacsony centrifugálási fordulatszámot válasszon a mosandó és szárítandó ruhadarabokhoz.

2. A program indításához a Start /

Szünet gombot érintse meg.

A ajtó zárva visszajelző világítani, míg a folyamatban levő szakasz visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.

A kijelzőn a programból hátralévő idő is látható.

12.3 Idővezérelt szárítás

1. Érintse meg többször a Időzített szárítás gombot az időtartam megfelelő értékének beállításához

(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.

táblázatot a „Programok” fejezetben).

A szárítási fokozat visszajelzője kialszik, a visszajelző pedig világítani kezd.

A gomb minden egyes megérintésére az időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző az újonnan beállított időtartamot mutatja.

2. Érintse meg a Start / Szünet gombot a program elindításához.

13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN

A ajtó zárva visszajelző világítani, míg a folyamatban levő szakasz visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.

A kijelzőn a programból hátralévő idő is látható.

12.4 Miután a szárítóprogram véget ért

• A készülék automatikusan leáll.

• A hangjelzések hallhatóak (ha engedélyezve vannak).

• A kijelzőn jelenik meg.

• Kialszik a Start / Szünet gomb visszajelzője. Eltűnik az ajtózár szimbólum .

• A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot néhány másodpercig.

A program lejárta után néhány perccel az energiatakarékos funkció automatikusan kikapcsolja a készüléket.

1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.

2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.

A szárítási fázis után tisztítsa meg a dobot, a tömítést és az ajtó belsejét egy nedves ruhával.

A mosási és/vagy szárító fázis során bizonyos típusú textilek, mint törlőruha, gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.

A következő ciklus során, a keletkezett szösz a textíliákhoz tapadhat.

Ez a kellemetlen jelenség erősödik a műszaki textilek esetén.

A következők ajánlottak ruhái szöszölődésének megelőzésére:

• Világos színű textilek (különösen kéztörlő, gyapjú, melegítőfelső) mosása és szárítása után ne mosson sötét textileket, és fordítva.

• Az első mosás után levegőn szárítsa az ilyen textileket.

• A kifolyócső-szűrő tisztítása.

• A szárítási fázis után tisztítsa meg az

üres dobot, a tömítést és az ajtót egy nedves ruhával.

A dob belsejében maradt szösz eltávolításához végezze el a speciális tisztítóprogramot:

• Ürítse ki a dobot.

• Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és az ajtót egy nedves ruhával.

• Állítsa be az öblítőprogramot.

• A tisztító funkció bekapcsolásához egyidejűleg addig tartsa megnyomva a és gombot, amíg a CLE szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn.

MAGYAR 33

• A program elindításához érintse meg a Start / Szünet gombot.

A készülék gyakori használata esetén rendszeresen futtassa le a

CLE programot.

14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a Biztonságról szóló részt.

14.1 A ruha töltet

• A következők szerint válogassa szét a ruhákat: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.

• Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek a ruhák kezelési címkéin találhatóak.

• Ne mosson együtt fehér és színes darabokat.

• Egyes színes ruhadarabok elszíneződhetnek az első mosásnál.

Célszerű az első néhány mosásnál külön mosni ezeket.

• Gombolja be a párnahuzatokat, húzza

össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat és patentokat. Kösse

össze az öveket.

• Ürítse és fordítsa ki a zsebeket.

• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat, gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott darabokat.

• Kezelje elő a makacs foltokat.

• Különleges mosószerrel mossa az erős szennyeződéseket.

• Legyen körültekintő a függönyökkel.

Vegye ki az akasztókat, és tegye mosózsákba vagy párnahuzatba a függönyöket.

• Ne mossa a készülékben a nem szegett vagy szakadt ruhadarabokat.

• Használjon mosózsákot a kis és/vagy kényes darabok mosására (pl.: merevített melltartók, övek, harisnyanadrágok stb.).

• Centrifugálási szakaszban kiegyensúlyozási problémákat okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez történik:

a. szakítsa meg a programot, és nyissa ki a készülék ajtaját (lásd:

„A készülék ajtajának kinyitása a program első percei alatt, vagy amikor a késleltetett indítás működik”);

b. kézzel rendezze el a dobban a darabokat, hogy azok egyenletesen helyezkedjenek el;

c. nyomja meg a Start / Szünet gombot. A centrifugálási szakasz folytatódik.

14.2 Makacs szennyeződések

Egyes szennyeződések esetében nem elegendő a víz és a mosószer.

Célszerű az ilyen szennyeződéseket a ruhadarab készülékbe tétele előtt kezelni.

Különleges folteltávolítók állnak rendelkezésre. Azt a különleges folteltávolítót használja, mely megfelel a folt és az anyag jellegének.

14.3 Mosószerek és egyéb vegyi áruk

• Csak mosógépek számára készült mosószereket és vegyi árukat használjon:

– univerzális, valamennyi anyagtípushoz való mosópor, a kényes szövetek kivételével.

Fehér darabokhoz és a ruhanemű fertőtlenítéséhez használjon fehérítőt tartalmazó mosóport

– valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú

(max. 60 °C-os) programokhoz való folyékony mosószerek, illetve csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek.

• Ne keverje a különböző fajtájú mosószereket.

34 www.aeg.com

• A környezet védelme érdekében ne használjon a javasoltnál több mosószert.

• Mindig tartsa be a mosószerek vagy egyéb termékek csomagolásán található útmutatásokat, és ne lépje túl a készüléken jelzett maximális szintet ( ).

• Az anyag fajtájához és színéhez, a program hőmérsékletéhez és a szennyezettség mértékéhez javasolt mosószereket használja.

14.4 Környezetvédelmi tanácsok

• Előmosási fázis nélkül tegye be a normál szennyezettségű ruhákat mosáshoz.

• Mindig maximális megengedett ruhatöltettel indítson egy mosóprogramot.

• Ha a foltokat előkezeli, vagy folteltávolítót használ, alacsony hőmérsékletű programot állítson be.

• A megfelelő mennyiségű mosószer használatához ellenőrizze a háztartási vízhálózatában lévő víz keménységét.

Lásd a „Vízkeménység” című szakaszt.

14.5 Vízkeménység

Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót használni a mosógépekben. Olyan körzetekben, ahol alacsony a vízkeménység, nem szükséges vízlágyító használata.

A lakhelye vízkeménységéről a helyi vízműtől kérjen tájékoztatást.

Megfelelő mennyiségű vízlágyítót alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék csomagolásán található útmutatásokat.

14.6 Szárítási tanácsok

A szárítási ciklus előkészítése

• Nyissa ki a vízcsapot.

• Ellenőrizze, hogy a lefolyócső megfelelően a helyére van-e téve.

További információkért lapozzon az

üzembe helyezés fejezetre.

• A szárítóprogramok esetén használható maximális töltettel kapcsolatosan tekintse meg a programok táblázatot.

14.7 Szárításra nem alkalmas ruhaneműk

Ne állítson be szárítóprogramot az alábbi ruhaneműhöz:

• Nagyon kényes darabok.

• Műszálas függönyök.

• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.

• Nejlonharisnyák.

• Paplanok.

• Paplanhuzat.

• Takarók.

• Anorákok.

• Hálózsákok.

• Hajspray, körömlakklemosó vagy ehhez hasonló anyagmaradványokkal szennyezett szövetek.

• Habszivaccsal vagy habszivacshoz hasonló anyagokkal bélelt ruhadarabok.

14.8 Ruhanemű kezelési címkéje

A ruhanemű szárításakor tartsa be a gyártói címkén található utasításokat:

= Gépben szárítható

= A szárítás magas hőmérsékletű

= A szárítás alacsony hőmérsékletű

= Gépben nem szárítható.

14.9 A szárítási ciklus időtartama

A szárítási idő a következőktől függően változhat:

• az utolsó centrifugálás sebessége

• szárazsági fok

• az anyag fajtája

• a töltet tömege

14.10 További szárítás

Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű még nedves, válasszon ismét egy rövid szárítási ciklust.

FIGYELMEZTETÉS!

A szövetek gyűrődésének, illetve a méretváltozás elkerülése érdekében ne szárítsa túl a ruhákat.

14.11 Általános tanácsok

Tekintse meg a „Szárítóprogramok” táblázatot az átlagos szárítási időhöz.

A gyakorlati tapasztalatok birtokában jobb hatásfokú szárítás érhető el.

15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a Biztonságról szóló részt.

15.1 Külső tisztítás

Csak enyhe mosogatószerrel és meleg vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden felületet megszáradni.

VIGYÁZAT!

Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy vegyszereket.

VIGYÁZAT!

Ne tisztítsa a fémfelületeket klórtartalmú tisztítószerrel.

15.2 Vízkőmentesítés

Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a körzetében, akkor célszerű vízkőtelenítőt használni a mosógépekben.

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy nem rakódott-e le rajta vízkő.

A szokásos mosószerek vízlágyítót tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy időnként futtasson le egy programot üres dobbal és vízkőoldó termékkel.

Mindig tartsa be a termék csomagolásán található

útmutatásokat.

MAGYAR 35

Jegyezze fel a szárítási időtartamot a korábban végrehajtott ciklusok esetében.

A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a szárítási ciklus végén:

1. Használjon öblítőszert a mosási ciklushoz.

2. Használjon speciális, szárítógépekhez használható

öblítőszert.

A szárítóprogram befejeződése után azonnal vegye ki a ruhaneműt.

15.3 Karbantartási mosás

Az alacsony hőmérsékletű programok ismételt, hosszú időn keresztűl történő használata a mosószer lerakódását, szöszmaradványokat és a baktériumok elszaporodását eredményezheti a dobban és az üstben. Ez kellemetlen szagot és penészt eredményezhet.

A lerakódások eltávolításához és a készülék belsejének fertőtlenítéséhez rendszeresen (legalább havonta egyszer) futtasson le egy karbantartó mosást:

1. Szedje ki az összes ruhaneműt a dobból.

2. Egy kevés mosóporral, maximális hőmérsékleten futtasson le egy pamut mosására szolgáló programot.

15.4 Az ajtó tömítése

Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és minden idegen tárgyat távolítson el a belső részéről.

15.5 A dob tisztítása

Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy megelőzze a rozsda képződését.

36 www.aeg.com

Teljes tisztítás:

1. Rozsdamentes acélhoz készült termékkel tisztítsa meg a dobot.

Mindig tartsa be a termék csomagolásán található

útmutatásokat.

2. Futtasson le szennyes behelyezése nélkül egy rövid pamutciklust a legmagasabb hőmérsékleten, kis mennyiségű mosóporral, hogy eltávolítsa az esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket.

15.6 A mosószer-adagoló tisztítása

A megszáradt mosószermaradványok vagy összecsomósodott öblítőszer és/ vagy penész mosószer-adagolóban való megjelenésének megakadályozására alkalmanként végezze el az alábbi tisztítási eljárást:

1. Nyissa ki a fiókot. A képen ábrázolt módon nyomja le a rögzítőelemet, majd húzza ki a fiókot.

1

3. Ügyeljen arra, hogy az összes mosószermaradvány el legyen távolítva a nyílás felső és alsó részéből. Kisméretű kefével tisztítsa meg a nyílást.

2

4. Illessze a mosószer-adagoló fiókot a vezetősínekbe, és tolja be. Futtasson le egy öblítési programot anélkül, hogy szennyest tenne a dobba.

2. A tisztítás elősegítése érdekében távolítsa el az adalékoknak fenntartott rekesz felső részét, majd

öblítse ki meleg folyóvízzel, hogy a felhalmozódott mosószer minden nyomát eltüntesse. Tisztítás után helyezze vissza a felső részt a helyére.

15.7 A leeresztő szivattyú tisztítása

FIGYELMEZTETÉS!

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

MAGYAR 37

Rendszeresen ellenőrizze a leeresztőszivattyú szűrőjét, hogy az tiszta-e.

A következő esetekben tisztítsa meg a leeresztőszivattyút:

• A készülék nem engedi ki a vizet.

• A dob nem forog.

• Szokatlan zaj hallható a készülékből, mivel a leeresztőszivattyú működését valami akadályozza.

• A kijelzőn riasztási kód látható.

FIGYELMEZTETÉS!

• Ne vegye ki a szűrőt, amíg működik a készülék.

• Ne tisztítsa a szivattyút, ha forró a készülékben lévő víz. Várja meg, amíg a víz kihűl.

A szivattyú tisztításához a következők szerint járjon el:

1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.

4. Forgassa el balra 180 fokkal a szűrőt, de még ne vegye ki. Hagyja, hogy kifolyjon a víz.

2

1

2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy megfelelő edényt a leeresztőszivattyú szerelőnyílása alá.

3. Nyissa ki lefelé a szűrőkamra fedelét.

Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja a vizet, amely a szűrő eltávolításakor távozhat a gépből.

5. Amikor a tál megtelt vízzel, csavarja vissza szűrőt, és ürítse ki a tálat.

6. A 4. és 5. lépéseket addig ismételje, amíg nem folyik több víz ki a készülékből.

7. Fordítsa el balra a szűrőt az eltávolításhoz.

1

2

8. Szükség esetén távolítsa el a szöszöket és egyéb tárgyakat a szűrő nyílásából.

9. Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani a szivattyú lapátkerekét. Ha nem

38 www.aeg.com

forgatható, forduljon a márkaszervizhez.

2

10. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.

11. Szerelje vissza a szűrőt a speciális vezetőelemekbe az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatással. Ellenőrizze, hogy megfelelően meghúzta-e a szűrőt, hogy megelőzze a szivárgást.

2

1

Amikor vészleeresztési eljárással engedi le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a leeresztőrendszert:

a. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.

b. A víz leeresztéséhez indítsa el a programot.

15.8 A befolyócső és a szelepben lévő szűrő tisztítása

Javasoljuk, hogy a befolyócső és a szelep szűrőjét egyaránt tisztítsa meg, hogy eltávolítsa az idők során lerakódott szennyeződéseket:

1. Csavarja le a befolyócsövet a csapról, majd tisztítsa meg a szűrőt.

1

2

3

1

12. Zárja be a szivattyú fedelét.

2. A hollandi anya lecsavarásával szerelje le a befolyócsövet a készülékről.

3. Tisztítsa meg a készülék hátulján lévő szelepszűrőt egy fogkefével.

4. Amikor visszaszereli a csövet a készülék hátuljára, a vízcsap helyzetétől függően a csövet balra vagy jobbra (ne függőlegesen) vezesse el.

20°

45°

MAGYAR 39

15.9 Vészleeresztés

Amennyiben a készülék nem ereszti le a vizet, végezze el „A lefolyószűrő tisztítása” c. részben leírt eljárást.

Szükség esetén tisztítsa meg a szivattyút.

Amikor vészleeresztési eljárással engedi le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a leeresztőrendszert:

1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.

2. A víz leeresztéséhez indítsa el a programot.

15.10 Fagyveszély

Ha olyan helyen van a készülék elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és a leeresztő szivattyúból.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

2. Zárja el a vízcsapot.

3. Tegye a befolyócső két végét egy tartályba, és hagyja a csőből kifolyni a vizet.

4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.

Tekintse át a vészleeresztési eljárást.

5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor szerelje ismét vissza a befolyócsövet.

FIGYELMEZTETÉS!

Ellenőrizze, hogy magasabb-e 0 °C-nál a hőmérséklet, mielőtt ismét használja a készüléket.

A gyártó nem vállal felelősséget az alacsony hőmérsékletek miatt keletkező károkért.

16. HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a Biztonságról szóló részt.

16.1 Bevezetés

A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.

Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.

Nagyobb problémák esetén hangjelzések hallhatóak, és riasztási kód jelenik meg a kijelzőn, valamint a

40 www.aeg.com

Start / Szünet gomb folyamatosan

villoghat:

- A készülék nem tölti be megfelelően a vizet.

Indítsa el újra a készüléket a Start /

Szünet gomb megnyomásával. 5 másodperc elteltével az ajtózár kiold.

vizet.

- A készülék nem ereszti le a

- A készülék ajtaja nyitva van, vagy nem megfelelően van bezárva.

Kérjük, ellenőrizze az ajtót.

Ha a készülékbe túl sok ruhát helyezett, vegyen ki néhány ruhadarabot a dobból és/vagy tartsa csukva az ajtót, és közben tartsa megérintve a Start / Szünet gombot, amíg a visszajelző villogása meg nem szűnik

(lásd az alábbi ábrát).

- A hálózati feszültség ingadozik. Várja meg, hogy a feszültségingadozás megszűnjön.

- Nincs kommunikáció a készülék elektronikus alkatrészei között.

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket.

A program nem fejeződött be megfelelően, vagy a készülék túl korán leállt. Ha a riasztási kód ismét megjelenik, forduljon a márkaszervizhez.

- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból, és zárja el a vízcsapot. Forduljon a márkaszervizhez.

FIGYELMEZTETÉS!

Bármilyen ellenőrzés előtt kapcsolja ki a készüléket.

16.2 Lehetséges meghibásodások

Jelenség

A program nem indul el.

Lehetséges megoldás

• Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati aljzatba.

• Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.

• Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a biztosítékdobozban.

• Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start / Szünet gombot.

• Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését.

• Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.

MAGYAR 41

Jelenség

A készülék nem tölti be megfelelően a vizet.

A készülék megtelik víz‐ zel, majd azonnal lee‐ reszti azt.

A készülék nem engedi ki a vizet.

A centrifugálási szakasz nem működik, vagy a mosási ciklus szokatlanul sokáig tart.

Víz van a padlón.

Nem lehet kinyitni a ké‐ szülék ajtaját.

Lehetséges megoldás

• Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.

• Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.

Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.

• Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.

• Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarod‐ va, megsérülve vagy megtörve.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatása.

• Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐ lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az

„Ápolás és tisztítás” részt.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.

Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.

Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.

• Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.

• Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy megtörve.

• Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐ ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás

és tisztítás” című részt.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatása.

• Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli programot állított be.

• Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.

• Indítsa el a centrifugálási programot.

• Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐ ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás

és tisztítás” című részt.

• Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat, majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.

• Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.

• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és kifolyócsövén.

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű mosószert használja-e.

• Ellenőrizze, hogy olyan mosási programot választott-e, melynél a ciklus végén a víz a dobban marad.

• Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.

• Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha víz van a dobban.

• Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.

• Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvas‐ sa el az „Ajtó nyitása vészhelyzetben” című szakaszt.

42 www.aeg.com

Jelenség

A készülékből szokatlan zajok hallatszanak, vala‐ mint rázkódik.

A program végrehajtása során a program időtarta‐ ma növekedhet vagy csökkenhet.

Nem kielégítő a mosás eredménye.

Túl sok hab képződik a dobban mosás közben.

Lehetséges megoldás

• Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐ vassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.

• Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐ zési utasítás” című részt.

• Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl ki‐ csi.

• A ProSense funkció képes a program időtartamának beállí‐ tására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfe‐ lelően. További részletekért olvassa el „A ProSense tölte‐ térzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.

• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.

• A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a makacs szennyeződések eltávolítására.

• Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.

• Csökkentse a töltetet.

• Csökkentse a mosószer mennyiségét.

A mosási ciklus után mo‐ sószer maradványok ta‐ lálhatók a mosószer-ada‐ golóban.

A készülék nem vagy nem megfelelően szárít.

A ruhanemű tele van kü‐ lönböző színű szösszel.

• Ellenőrizze, hogy a terelőlap megfelelő helyzetű-e (FELFE‐

LE álljon mosópornál, LEFELE álljon folyadék állagú mosó‐ szernél).

• Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagolót a jelen használati utasításban leírtaknak megfelelően használta-e.

• Nyissa ki a vízcsapot.

• Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.

• Csökkentse a töltet mennyiségét.

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő ciklust választotta-e, és ha szükséges, állítson be egy további, rövid szárítási időtarta‐ mot is.

A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából szár‐ maznak:

• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolításá‐ ban.

• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.

Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához fut‐ tassa le a speciális tisztító programot (a további részleteket lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).

Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.

Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.

Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.

16.3 Ajtó nyitása vészhelyzetben

Áramszünet vagy a készülék meghibásodása esetén a készülék ajtaja zárva marad. Az áramkimaradás megszűnése után a mosóprogram folytatódik. Ha meghibásodás esetén az ajtó zárva marad, kinyitása a vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető el.

Az ajtó kinyitása előtt:

VIGYÁZAT!

Égésveszély! Ellenőrizze, hogy a víz hőmérséklete nem túl magas-e és a mosás alatt álló ruha nem forró-e. Szükség esetén várja meg, hogy lehűljenek.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Ellenőrizze, hogy a dob nem forog-e. Szükség esetén várja meg, hogy a dob megálljon.

Ellenőrizze, hogy a víz szintje a dobban nem túl magas-e. Szükség esetén végezze el a vészleeresztést (lásd a

„Vészleeresztés” szakaszt az „Ápolás és tisztítás” című fejezetben).

17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

MAGYAR 43

Az ajtó kinyitásához a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg a Be / Ki gombot a készülék kikapcsolásához.

2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

3. Nyissa ki a szűrőfedelet.

4. Kétszer húzza meg lefele a vésznyitó elemet, majd nyissa ki a készülék ajtaját.

5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a készülék ajtaját.

6. Csukja vissza a szűrőfedelet.

A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az

értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐ más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással lehet a mosási program időtartamára.

A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐ tés nélkül változhatnak.

44 www.aeg.com

A mosási program alatt a ProSense technológia módosíthatja a mosás időtartamát és a fogyasztási értékeket. További részletekért olvassa el

„A ProSense töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című feje‐ zetben.

Programok Töltet

(kg)

Energia‐ fogyasz‐ tás (kWh)

1.65

Vízfogyasz‐ tás (liter)

Program hozzávető‐ leges időtartama

(perc)

200 Pamut 60 °C

Pamut Eco

Pamut energiatakarékos program 60 °C-on,

1)

Pamut 40 °C

Műszál 40 °C

9

9

9

4

0.85

1.25

0.78

80

56

80

55

295

200

130

Kímélő 40 °C 4 0.60

63 91

Gyapjú/Kézi mosás 30 °C 1.5

0.35

57 60

1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on, 9 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.

18. MŰSZAKI ADATOK

Méretek Szélesség / magasság / mélység / teljes mélység

Elektromos csatlakozta‐ tás

Feszültség

Összteljesítmény

Biztosíték

Frekvencia

A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat

600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm

230 V

2200 W

10 A

50 Hz

IPX4

Vízellátás

1)

Hálózati víznyomás Minimum

Maximum

Maximális mosási töltet Pamut

Hideg víz

0,5 bar (0,05 MPa)

8 bar (0,8 MPa)

9 kg

Maximális szárítási töl‐ tet

Pamut

Műszál

6 kg

4 kg

Centrifugálási sebesség Maximum 1600 ford./perc

1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4'' csavarmenetes csaphoz.

MAGYAR

19. TARTOZÉKOK

19.1 Beszerezhető a www.aeg.com/shop weboldalon vagy a hivatalos márkakereskedőnél.

Kizárólag az AEG által jóváhagyott tartozékokkal biztosítható, hogy a készülék megfeleljen a biztonsági szabványoknak. Ha nem jóváhagyott alkatrészek kerülnek felhasználásra, akkor bármilyen követelésre vonatkozó jogosultság

érvényét veszti.

19.3 Lábazat a fiókkal

19.2 Rögzítőlemez készlet

Amennyiben a készüléket talapzatra

állítja, rögzítse a készüléket a rögzítőlemezekkel.

Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz mellékelt használati utasítást.

A készülék megemelésére és a ruhanemű be-/kipakolásának megkönnyítésére.

A fiókot használhatja ruhanemű tárolására, pl.: törölközők, tisztítószerek

és hasonlók.

Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz mellékelt használati utasítást.

20. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

45

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra.

Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé.

Juttassa el a készüléket a helyi

újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

*

46 www.aeg.com

MAGYAR 47

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement