Electrolux | WD53A06160 | User manual | Electrolux WD53A06160 Brugermanual

Electrolux WD53A06160 Brugermanual
WD53A06160
DA
Vaske-tørremaskine
Brugsanvisning
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................5
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 7
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 8
5. PROGRAMMER ................................................................................................ 9
6. FORBRUGSVÆRDIER.................................................................................... 14
7. TILVALG........................................................................................................... 14
8. INDSTILLINGER...............................................................................................17
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 17
10. DAGLIG BRUG...............................................................................................17
11. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING.................................................................. 21
12. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING..........................................................23
13. RÅD OG TIPS.................................................................................................24
14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 26
15. FEJLFINDING.................................................................................................30
16. NØDÅBNING AF LUGE..................................................................................33
17. TEKNISKE DATA........................................................................................... 33
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL!
Risiko for kvælning, personskade eller
permanent invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen,
mens lågen er åben.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Apparatet skal installeres som et fritstående produkt
eller under køkkenbordet, hvis pladsen tillader det.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en
skydedør eller en dør med et hængsel på den
modsatte side, der ville forhindre apparatets låge i at
åbne helt.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens
afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et
gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
ADVARSEL: Apparatet må ikke forsynes gennem en
ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller
være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes
og slukkes af et forsyningsværk.
Sørg for god ventilation i rummet, hvor apparatet er
installeret, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra
andre apparater, der bruger gas eller andre
brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
Udblæsningsluft må ikke blive sendt ud i et aftræksrør,
der bruges til udblæsningsgasser fra apparater, der
bruger gas eller andre brændstoffer.
Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsen
skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8
MPa).
Undlad at overskride den maksimale fyldning på 10 kg
(se kapitlet “Programtabel”).
Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye
medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt,
der er leveret af det autoriserede servicecenter.
Gamle slangesæt må ikke genbruges.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Tør fnug eller rester fra emballage væk, der har
ophobet sig omkring apparatet.
Hvis tøjet er tilsmudset med substanser, f.eks.
vegetabilsk olie eller mineralsk olie, acetone, alkohol,
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal det vaskes separat i varmt vand tilsat
ekstra vaskemiddel, før det tørres i vasketørremaskinen.
Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med
industrikemikalier.
Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
Genstande som skumgummi (latexgummi),
badehætter, vandtætte tekstiler, ting med
gummibagside og tøj eller puder forsynet med
skumgummiindlæg må ikke tørres i vasketørremaskinen.
Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges
som angivet i vejledningen fra produktets producent.
Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en
kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
Stands aldrig vaske-tørremaskinen, før
tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet
hurtigt tages ud og delt ud, så restvarmen kan slippe
væk.
Varmelegemet slås fra i sidste del af tørreprogrammet
(nedkølingstrin) for at sikre, at tøjet får en temperatur,
hvor det ikke tager skade.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten
inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
Installationen skal overholde
de relevante nationale
bestemmelser.
•
5
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
•
•
•
Undlad at installere eller bruge
apparatet, hvor temperaturen kan
komme under 0 °C, eller steder, hvor
det udsættes for vejrlig.
Hold altid apparatet lodret, når det
flyttes.
Sørg for, at der er luftcirkulation
mellem apparatet og gulvet.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen og
transportboltene.
Gulvarealet, hvorpå apparatet skal
installeres, skal være fladt, stabilt,
varmebestandigt og rent.
Opbevar transportboltene på et
sikkert sted. Hvis apparatet senere
skal flyttes, skal de monteres igen for
at låse tromlen, så en indvendig
skade undgås.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Installér ikke apparatet på et sted,
hvor apparatets luge ikke kan åbnes
helt.
Justér benene for at få det
nødvendige mellemrum mellem
apparatet og gulvet.
Når apparatet står i den endelige
position, kontrolleres det, at det er i
vater. Skru benene op og ned i
overensstemmelse hermed.
•
2.4 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk stød, brand,
forbrændinger eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Undgå at berøre netledningen eller
netstikket, hvis du har våde hænder.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
2.3 Tilslutning, vand
•
•
Beskadig ikke vandslangerne.
Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første
brug af apparatet.
•
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved glaslågen, mens et
program er i gang. Glasset kan blive
varmt.
Tør ikke beskadigede (iturevne,
trevlede) genstande, som indeholder
polstring eller fyld.
Hvis vasketøjet er blevet vasket med
pletfjerner, foretages et ekstra
skylleprogram, før tørreprogrammet
startes.
Sørg for, at alle metalgenstande er
fjernet fra vasketøjet.
Tør kun stoffer, som er egnet til
tørring i vaske-tørremaskinen. Følg
vaskevejledningen på symbolerne på
tøjet.
Plastikgenstande er ikke varmefaste.
– Hvis der en anvendes en
vaskebold, skal den fjernes, før et
tørreprogram startes.
– Brug ikke en vaskebold, hvis et
non-stop program vælges.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
Undgå at sidde eller stå på den åbne
luge.
Tør ikke dryppende vådt tøj i
maskinen.
2.5 Bortskaffelse
•
•
Tag stikket ud af kontakten og kobl
det fra vandforsyningen.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
DANSK
•
•
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
tromlen.
Bortskaf apparatet i
overensstemmelse med lokale krav til
bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Overblik over apparat
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Bordplade
Beholder til vaskemiddel
Betjeningspanel
Lugehåndtag
Mærkeplade
Filter til afløbspumpe
Fødder til nivellering af apparatet
5
6
7
3.2 Sådan aktiveres
børnesikringen
Denne anordning forhindrer, at børn eller
dyr kan smække sig inde i tromlen.
Drej anordningen med uret, indtil rillen er
vandret.
Du kan ikke lukke lågen.
For at lukke lågen skal du dreje
anordningen mod uret, indtil rillen er
lodret.
3.3 Fastgørelsespladesæt
(4055171146)
Fås hos den autoriserede forhandler.
Hvis du installerer apparatet over
gulvniveau, skal du fastgøre apparatet
på fastgørelsespladerne.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der
følger med tilbehøret.
7
8
www.electrolux.com
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Beskrivelse af betjeningspanel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
1 Tænd-/sluk-trykknap
2 Programvælger
(Tænd/sluk)
3 Knap til centrifugeringsreduktion
(Centrifugering)
4 Temperatur-knap
5 Display
6 Tørretids-knap
10
8 Forvask-knap
(Forvask)
9 Tørretids-knap
(Tørhedsgrad)
10 Start-Pause-knap
(Start/Pause)
11 Time Manager-knapper
(Time Manager)
(Temperatur)
12 Favoritprogram-knap
favoritter)
(Tørretid)
7 Udskudt start-knap
start)
11
(Mine
(Udskudt
Display
A
B
C
D
E
F
G
L
K
A. Temperaturområdet:
: Lampen for temperatur
J
I
H
: Lampen for koldt vand
DANSK
B.
: Maks. vasketøj1)
Denne lampe tændes, når
programmet er indstillet, og lugen er
åben. Når du lukker lugen, slukkes
den.
•
•
: Tørrefasen
•
: Dampfasen
Når et program er
indstillet, tænder alle
lamperne for de faser,
der er relateret til
programmet.
Når programmet starter,
blinker kun lampen for
den igangværende fase.
Når en fase er afsluttet,
forbliver lampen for
fasen tændt.
Når programmet er
færdigt, lyser symbolet
for den sidste fase.
C.
: Time Manager-lampe
D. Området for tid:
•
•
: Alarmkoderne
•
: Fejlmeddelelsen
•
: Lampen for permanent ekstra
skylning
: Lampen for børnesikring
G.
H.
: Programmet er slut.
: Lampen for udskudt start
E.
F.
: Programmets varighed
: Den udskudte start
•
, , : Lamperne for
tørhedsgrad
I.
: Lampen for låst luge
• Du kan ikke åbne apparatets luge,
når symbolet er tændt.
• Du kan først åbne lugen, når
symbolet er slukket.
J. Vaske- og tørrelamper:
•
: Vaskefasen
•
: Skyllefasen
: Centrifugeringsfasen
K.
: Eco Info-lampen
L. Centrifugeringsområdet:
•
: Lampen for
centrifugeringshastighed
•
: Lampen for ingen
centrifugering
•
: Lampen for skyllestop
•
: Lampen for Ekstra stille
5. PROGRAMMER
5.1 Programtabel
Program
Temperaturområde
Maksimum
fyldning
Maksimum
centrifuge‐
ringshastig‐
hed
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
10 kg
1600 o/m
Hvidt og kulørt bomuld. Normalt og let
snavset.
Vaskeprogrammer
Koge-/Kulørtvask
90°C - Koldt
1) ses kun når lugen er åben.
9
10
www.electrolux.com
Program
Temperaturområde
Bomuld Eco1)
60°C - 40°C
Wash&Dry 60min.
40°C - 30°C
Syntetisk vask
60°C - Koldt
Silke
30°C
Uld
40°C - Koldt
Finvask
40°C - Koldt
Vattæpper
60°C - 30°C
Centr./Tømning3)
Skyl
Koldt vand
Maksimum
fyldning
Maksimum
centrifuge‐
ringshastig‐
hed
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
10 kg
1600 o/m
Hvidt og farveægte bomuld. Normalt
snavset. Energiforbruget nedsættes, og
vaskeprogrammets varighed forlænges.
1 kg
1200 o/m
Komplet program bestående af vask og
tørring af en lille portion blandet tøj (bom‐
uld og syntetisk).
4 kg
1200 o/m
Syntetiske eller blandede stoffer. Nor‐
malt snavset.
1 kg
1000 o/m
Specialprogram til silke og blandede
syntetiske stoffer.
1.5 kg
1200 o/m
Uld, der kan vaskes i maskinen, og
uld, der kan vaskes i hånden og andet
stof med symbolet for «håndvask».2).
4 kg
1200 o/m
Sarte stoffer, såsom akryl, viskose og
blandede stoffer, der kræver en milde‐
re vask. Normalt snavset.
3 kg
800 o/m
Specialprogram til et enkelt syntetisk
tæppe, dyne, sengetæppe osv.
10 kg
1600 o/m
Til at centrifugere vasketøjet og tømme
vandet ud af tromlen. Alle stoffer, bort‐
set fra uld og sarte stoffer.
10 kg
1600 o/m
Til at skylle og centrifugere vasketøjet.
Alle stoffer, bortset fra uld og meget sar‐
te stoffer. Nedsæt centrifugeringshastig‐
heden efter typen af vasketøj.
1 kg
Tørreprogram til uld.
4 kg
Tørreprogram til syntetiske stoffer.
Tørreprogrammer
Uld Tørring
Syntetisk Tørring
DANSK
Program
Temperaturområde
11
Maksimum
fyldning
Maksimum
centrifuge‐
ringshastig‐
hed
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
6 kg
Tørreprogram for bomuld.
1,5 kg
Dampprogram til afkrølning eller genop‐
friskning af bomuldsgenstande og syn‐
tetiske genstande.
Tryk på knapperne Time Manager for at
vælge et af de tilgængelige programmer:
Bomuld Tørring
Dampprogrammer
Damp
•
Antikrøl
hed).
•
Genopfrisk
(standardprogramvarig‐
(kort programvarighed).
1) Energispareprogram for bomuld. Dette program ved 60 ºC og med en tøjmængde på 10
kg er referenceprogram for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med
standarderne i Direktiv 92/75/EØF. Indstil dette program for at få gode vaskeresultater og
reducere energiforbruget. Tidspunktet for, at vaskeprogrammet udvides.
2) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som
om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt for dette program.
3) Vælg centrifugeringshastighed. Sørg for, at den egner sig til den type stof, der vaskes.
Hvis du indstiller funktionen Ingen centrifugering, er kun tømningsfasen tilgængelig.
Programtilvalgenes forenelighed
Program
Koge-/Kulørtvask
■
■
■
■
Bomuld Eco
■
■
■
Wash&Dry 60min.
■
Syntetisk vask
■
■
Silke
■
■
Uld
■
■
■
■
Finvask
■
■
■
■
Vattæpper
■
Centr./Tømning1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
12
www.electrolux.com
Program
■
Skyl
■
■
■
■
1) Vælg centrifugeringshastighed. Sørg for, at den egner sig til den type stof, der vaskes.
Hvis du indstiller funktionen Ingen centrifugering, er kun tømningsfasen tilgængelig.
5.2 Automatisk tørring
Tørhedsgrad
Stoffets art
Fyldning
Ekstra Tørt
For frottéstoffer
Bomuld og hør
op til 6 kg
(badekåber, badehåndklæ‐
der osv.)
Skabstørt1)
For tøj, der skal lægges væk
Bomuld og hør
op til 6 kg
(badekåber, badehåndklæ‐
der osv.)
Syntetiske stoffer og
op til 4 kg
blandingsfibre
(bluser, sweatere, undertøj,
duge og sengetøj)
Strygetørt
Egnet til strygning
Silketøj (bluser, skjorter,
tøj..)
op til 1 kg
Uldtøj (uldtrøjer)
op til 1 kg
Bomuld og hør
(lagener, duge, skjorter
osv.)
op til 6 kg
1) Oplysninger til testinstitut I overensstemmelse med EN 50229 skal testen udføres på
den FØRSTE tørring med maksimal tørrekapacitet (fyldningssammensætning i henhold til
EN61121) ved at indstille programmet AUTOMATISK SKABSTØRT Bomuld Eco. Den AN‐
DEN tørring med det resterende skal testes ved at indstille programmet AUTOMATISK
SKABSTØRT Bomuld Eco.
5.3 Tørring med fast varighed
Tørhedsgrad
Stoffets art
Ekstra Tørt
For frottéstoffer
Bomuld og hør
(badekåber, badehåndklæ‐
der osv.)
Mæng‐
de (kg)
Centri‐ Anbefalet
fuge‐
varighed
ringsha‐ (min.)
stighed
(o/m)
6
1600
245 - 265
4
1600
165 - 185
2
1600
125 - 135
DANSK
Tørhedsgrad
Stoffets art
Skabstørt
For tøj, der skal læg‐
ges væk
Bomuld og hør
(badekåber, badehåndklæ‐
der osv.)
Skabstørt
For tøj, der skal læg‐
ges væk
Strygetørt
Egnet til strygning
Centri‐ Anbefalet
fuge‐
varighed
ringsha‐ (min.)
stighed
(o/m)
6
1600
235 - 255
4
1600
155 - 175
2
1600
115 - 125
Syntetiske stoffer og
blandingsfibre
(bluser, sweatere, undertøj,
duge og sengetøj)
4
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Uld
(uldsweatere)
1
1200
110 - 130
Silk
(bluser, skjorter, tøj osv.)
1
1000
80
Bomuld og hør
(lagener, duge, skjorter
osv.)
6
1600
170 - 190
4
1600
105 - 125
2
1600
75 - 85
5.4 Woolmark Apparel Care Blå
•
Mæng‐
de (kg)
13
Uldvaskeprogrammet i denne
maskine er godkendt af virksomheden
Woolmark til vask af tøj, der
indeholder uld og er mærket som
"håndvask", såfremt produkterne
vaskes i henhold til instruktionerne på
vaskemærket samt anvisningerne fra
producenten af denne vaskemaskine.
M1230
• Denne tørretumblers tørreprogram for
uld er blevet testet og godkendt af
virksomheden Woolmark.
Programmet er velegnet til uldtøj, der
er mærket med "håndvask", hvis tøjet
vaskes i et Woolmark-godkendt
program til håndvask og tørres i
overensstemmelse med producentens
anvisninger. M1224
I UK, Irland, Hong Kong og Indien er
Woolmark-symbolet et
certificeringsvaremærke.
14
www.electrolux.com
6. FORBRUGSVÆRDIER
Angivne værdier opnås under laboratorieforhold med relevante standar‐
der. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af va‐
sketøj og den omgivende temperatur. Vandtryk, forsyningsspændingen
og temperaturen af det tilførte vand kan også påvirke vaskeprogram‐
mets varighed.
Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at for‐
bedre produktets kvalitet.
Ved programstart viser displayet varigheden af programmet for maksi‐
mum fyldning.
I løbet af vasken beregnes programvarigheden automatisk og kan redu‐
ceres mærkbart, hvis mængden af vasketøj er mindre end maksimum
kapacitet (f.eks. bomuld 60 °C, maks. fyldning 10 kg, programmets va‐
righed er over 2 timer, reel fyldning 1 kg, programmets varighed er min‐
dre end 1 time).
Når apparatet beregner den reelle programvarighed, blinker en prik på
displayet.
Programmer
Mæng‐ Energi‐
de (kg) forbrug
(kWh)
Vandfor‐
brug (liter)
Omtrentlig pro‐
gramvarighed (mi‐
nutter)
Bomuld 60°C
10
1.70
85
205
Bomuld Eco
Energispareprogrammet
for bomuld 60 °C1)
10
0.92
61
275
Bomuld 40°C
10
1.30
85
205
Syntetisk vask 40 °C
4
0.78
55
130
Finvask 40°C
4
0.60
63
91
1.5
0.35
57
60
Uld/Håndvask 30 °C
1) «Energispareprogrammet for bomuld» ved 60 °C med en fyldning på 10kg er reference‐
program for de opgivne data i energimærkningen, i overensstemmelse med standarderne i
direktiv 92/75/EØF.
7. TILVALG
7.1 Centrifugering
Ekstra centrifugeringstilvalg:
Med denne funktion kan du mindske
standard centrifugeringshastigheden.
•
Displayet viser kontrollampen for den
indstillede hastighed.
•
•
Indstil denne funktion for at fjerne alle
centrifugeringsfaser.
Indstil den til meget sarte stoffer.
Skyllefasen bruger mere vand til visse
vaskeprogrammer.
DANSK
•
Displayet viser kontrollampen
•
Indstil dette tilvalg for at forhindre, at
vasketøjet bliver krøllet.
Vaskeprogrammet stopper uden at
tømme vandet ud af tromlen. Tromlen
drejer jævnt for at forhindre, at
vasketøjet bliver krøllet.
Lugen forbliver låst. Du skal tømme
vandet ud for at låse lugen op.
•
•
•
.
.
Displayet viser kontrollampen
•
•
•
•
.
Ved udtømning af vand
henvises til "Ved
programslut".
7.2 Temperatur
Indstil denne funktion for at ændre
standardtemperaturen.
Lampe
7.4 Udskudt start
Med dette tilvalg kan du udskyde starten
af et program fra 30 minutter til 20 timer.
Displayet viser den tilhørende lampe.
7.5 Forvask
Brug dette tilvalg til meget snavset tøj.
Indstil dette tilvalg for at fjerne alle
centrifugeringsfaser og udføre en
lydsvag vask.
Skyllefasen bruger mere vand til visse
vaskeprogrammer.
Vaskeprogrammet stopper uden at
tømme vandet ud af tromlen. Tromlen
drejer jævnt for at forhindre, at
vasketøjet bliver krøllet.
Lugen forbliver låst. Du skal tømme
vandet ud for at låse lugen op.
Displayet viser kontrollampen
Du kan ikke indstille alle
tidsværdier for forskellige
stoftyper.
Med dette tilvalg kan du tilføje en
forvaskefase til et vaskeprogram.
Ved udtømning af vand
henvises til "Ved
programslut".
•
15
= koldt vand.
Displayet viser den indstillede
temperatur.
7.3 Tørretid
Med dette tilvalg kan du indstille tiden for
stofferne, du skal tørre. Displayet viser
den indstillede værdi.
Hver gang, der trykkes på denne knap,
øges tidsværdien med 5 minutter.
Når du har indstillet dette tilvalg, øges
programmets varighed.
Den tilhørende lampe tændes.
7.6 Tørhedsgrad
Med dette tilvalg kan du indstille en
automatisk tørhedsgrad for vasketøjet.
Displayet viser symbolet for den
indstillede grad.
•
Ekstra tørhedsgrad for
bomuldsting
•
Graden skabstørt for
bomuldsting, syntetiske ting, silke- og
uldting
•
Strygetørhedsgrad for
bomuldsting
7.7 Time Manager
Når du indstiller et vaskeprogram, viser
displayet standard varigheden.
Tryk på
eller
for at øge eller
mindske programmets varighed.
Time Manager er kun tilgængelig med
programmerne i tabellen.
www.electrolux.com
1)
4)
Hvis du øger programmets varighed,
øges Eco Info-striberne. Øgningen af
vaskeprogrammets varighed giver en
ensartet ydelse, der reducerer
energiforbruget.
• Hvis du reducerer
vasketemperaturen, øges Eco Infostriberne.
Nogle råd til at få den mest effektive
indstilling:
Bomuld Eco
•
Indikator
16
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
•
■
•
■
■
■ 2)
7.8 Mine favoritter
Med dette tilvalg kan du indstille og
gemme dine foretrukne programmer og
tilvalg.
■
■3)
■3)
■5)
1) Kortest: til at opfriske vasketøjet.
2) Kort varighed: program egnet til opfrisk‐
ning af vasketøj.
3) Programmets standardvarighed.
4) Længst: Gradvis øgning af programvarig‐
heden mindsker energiforbruget. Den opti‐
merede opvarmningsfase sparer energi, og
den længere varighed bevarer de samme
vaskeresultater (især for normalt snavs).
5) Standardvarighed: program egnet til at
undgå krøller i vasketøj.
Eco Info
Eco Info-striberne (findes kun i bomuldsog syntetiske programmer) viser
effektiviteten af vaskeprogrammet i form
af energibesparelse:
•
•
Indstil Time Manager-lamperne
eller .
Indstil den lavest mulige
vasketemperatur.
Indstil ikke funktionen Forvask.
6 striber: den mest effektive indstilling
til at optimere vaskeprogrammets
ydeevne.
• 1 stribe: den mindre effektive
indstilling.
Antallet af Eco Info-striber ændrer sig,
hvis du ændrer varigheden af
vaskeprogrammet (se Time Manager),
vasketemperaturen og tøjets vægt. For at
optimere vaskeprogrammets ydeevne
skal antallet af striber øges:
Tilvalget for udskudt start kan ikke
gemmes i hukommelsen med
MyFavourite.
Sådan gemmes et program i
hukommelsen
1. Tryk på knappen
for at tænde for
apparatet.
2. Indstil det program og de tilvalg, du
ønsker at gemme i hukommelsen.
3. Tryk på MyFavourite, indtil displayet
viser teksten "MEM".
Sådan indstiller du
hukommelsesprogrammet
1. Tryk på knappen
for at tænde for
apparatet.
2. Tryk kort på MyFavourite.
Den udskudte start er ikke
gemt.
7.9 Ekstra skyl
Med dette tilvalg kan du tilføje nogle
skylninger til et vaskeprogram.
Brug denne funktion af hensyn til
personer, der er allergiske over for
vaskemiddel, og i områder med blødt
vand.
Den tilhørende lampe tændes i displayet.
Se, hvordan denne funktion aktiveres, i
"Indstillinger".
DANSK
17
8. INDSTILLINGER
•
8.1 Børnesikring
Med denne funktion kan du forhindre, at
børn leger med kontrolpanelet.
•
For at aktivere/deaktivere dette
tilvalg skal du trykke på
og
samtidigt, indtil lampen
tændes/
slukkes.
Du kan aktivere dette tilvalg:
•
•
Efter du trykker på
:
tilvalgsknapperne og
programknappen er låst.
Før du trykker på
ikke starte.
: apparatet kan
8.2 Permanent ekstra skylning
Med denne funktion får du permanent en
ekstra skylning, når du indstiller et nyt
program.
For at aktivere/deaktivere dette
tilvalg skal du trykke på
og
samtidigt, indtil lampen
slukkes.
tændes/
8.3 Akustiske signaler
Lydsignalerne høres, når:
• Programmet er færdigt.
• Der er en funktionsfejl i apparatet.
For at aktivere/deaktivere lydsignalerne
skal du trykke på
sekunder.
og
samtidigt i 6
Hvis du deaktiverer
lydsignalerne, fortsætter de
med at blive udsendt, når
der er en funktionsfejl i
apparatet.
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn for vandhanen.
3. Kom 2 liter vand i
vaskemiddelrummet til vaskefasen.
Dette aktiverer afløbssystemet.
4. Kom lidt vaskemiddel i rummet for
vaskefasen.
10. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Ilægning af vasketøjet
1. Åbn apparatets luge
2. Ryst tøjet, inden du lægger det i
apparatet.
3. Kom vasketøjet i tromlen, én ting ad
gangen.
Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj
i tromlen.
4. Luk lugen godt til.
5. Indstil og start et program til bomuld
ved den højeste temperatur uden
vasketøj.
Dette fjerner alt eventuelt snavs fra
tromle og kar.
18
www.electrolux.com
FORSIGTIG!
Sørg for, at der ikke sidder
tøj i klemme mellem
lugebælgen og lugen. Der er
risiko for vandlækage og at
tøjet bliver ødelagt.
2. Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i
rummene.
3. Luk omhyggeligt vaskemiddelskuffen
Vask af meget olieholdige,
fedtede pletter kan forårsage
beskadigelse af
vaskemaskinens gummidele.
10.2 Brug af vaske- og
skyllemidler
1. Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
10.3 Rum til vaskemiddel
FORSIGTIG!
Brug kun specificerede vaskemidler til vaskemaskinen.
Følg altid de anvisninger, du finder på vaskemiddelprodukternes
emballage.
Vaskemiddelrummet til forvaskefasen.
Vaskemiddelrummet til vaskefasen.
Rum til flydende tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
Klap til pulver eller flydende vaskemiddel.
DANSK
19
10.4 Flydende eller
pulvervaskemiddel
A
1.
2.
B
3.
4.
• Position A for pulvervaskemiddel (fabriksindstilling).
• Position B for flydende vaskemiddel.
Når du bruger flydende vaskemiddel:
• Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
• Kom ikke mere væske i end til det maksimale niveau.
• Indstil ikke forvaskefasen.
• Indstil ikke den udskudte start.
10.5 Aktivering af apparatet
Tryk på knappen
for at aktivere eller
deaktivere apparatet. Der lyder et signal,
når apparatet tændes.
10.6 Indstilling af program
1. Drej programknappen, og indstil
programmet:
• Den tilsvarende programlampe
tændes.
•
•
blinker.
Lampen for
Displayet viser niveauet af Time
Manager, programvarigheden og
lamperne for programfaserne.
2. Om nødvendigt kan du ændre
temperaturen,
centrifugeringshastigheden,
programmets varighed eller tilføje
tilgængelige funktioner. Når du
aktiverer en funktion, tændes lampen
for den indstillede funktion.
Hvis du indstiller noget
forkert, viser displayet
meddelelsen
.
10.7 Start af et program uden
udskudt start
Tryk på
.
20
www.electrolux.com
•
Lampen
holder op med at
blinke og forbliver tændt.
•
Lampen
begynder at blinke i
displayet.
Programmet starter, lugen låses
•
og displayet viser lampen
.
Hvis lampen
blinker, låses lugen.
Hvis displayet viser
en alarm-meddelelse,
•
når lampen
har
blinket i nogle få
sekunder, indikerer
det, at lugen ikke er
lukket korrekt (se
kapitlet Fejlfinding for
detaljerede
oplysninger).
Udtømningspumpen kan køre i en
kort periode, når apparatet fyldes
med vand.
Efter ca. 15 minutter fra start
af programmet:
• Apparatet justerer
automatisk programmets
varighed i
overensstemmelse med
mængden af vasketøj.
• Displayet viser den nye
værdi.
10.8 Start af et program med
senere start
1. Tryk en eller flere gange på
, indtil
displayet viser den forsinkelse, du vil
indstille.
Den tilhørende lampe tændes i displayet.
¨:
2. Tryk på
• Apparatet starter nedtællingen.
• Lugen låses, og displayet viser
lampen
.
Hvis lampen
blinker, låses
lugen. Hvis displayet viser en
alarm-meddelelse, når lampen
har blinket i nogle få
sekunder, indikerer det, at lugen
ikke er lukket korrekt (se kapitlet
•
Fejlfinding for detaljerede
oplysninger).
Når nedtællingen er slut, starter
programmet automatisk.
Du kan annullere eller
ændre indstillingen for den
udskudte start, før du trykker
på
. Sådan annulleres
den udskudte start:
•
Tryk på
for at
sætte apparatet på
pause.
•
Tryk på
, indtil
displayet viser
•
'.
Tryk på
igen for
straks at starte
programmet.
10.9 Afbrydelse af et program
og ændring af tilvalg
Du kan kun ændre visse tilvalg, inden de
går i gang.
.
1. Tryk på
Lampen blinker.
2. Ændring af tilvalgene.
3. Tryk på
igen.
Programmet fortsætter.
10.10 Annullering af et
igangværende program
1. Tryk på knappen
i nogle sekunder
for at annullere programmet og for at
deaktivere apparatet.
2. Tryk på den samme knap igen for at
aktivere apparatet. Nu kan du
indstille et nyt vaskeprogram.
Før der startes et nyt
vaskeprogram, tømmes
apparatet muligvis for vand.
Hvis det er tilfældet, skal du
kontrollere, at der stadig er
vaskemiddel i beholderen til
vaskemiddel. Hvis det ikke
er tilfældet, skal du fylde
vaskemiddel i igen.
DANSK
10.11 Åbning af lugen
FORSIGTIG!
Hvis vandets temperatur og
niveau i tromlen er for højt,
og tromlen stadigvæk drejer
rundt, kan du ikke åbne
lugen.
Mens et program eller den udskudte start
er i gang, er apparatets luge låst, og
displayet viser lampen
.
Åbn apparatets luge, når programmet
eller den udskudte start er i gang:
1. Tryk på
til pause.
for at indstille apparatet
2. Vent, indtil lampen for låst luge
slukkes.
3. Åbn lugen.
Tromlen drejer jævnt for at forhindre,
at vasketøjet krøller.
•
Lampen for lugens lås
er tændt.
Lugen forbliver låst.
Du skal tømme vandet ud for at åbne
lugen.
•
Sådan udtømmes vandet:
.
1. Tryk på
Apparatet udtømmer vandet og
centrifugerer.
2. Indstil
for at få apparatet til
kun at tømme. Sæt om nødvendigt
centrifugeringshastigheden ned.
3. Når programmet er færdigt, og
lampen for lugens lås
slukker,
kan du åbne lugen.
4. Tryk på knappen Tænd/sluk i nogle
sekunder for at deaktivere apparatet.
Apparatet tømmes og
centrifugerer automatisk
efter ca. 18 timer (undtagen
uldprogrammet).
4. Luk lugen, og tryk på
igen.
Programmet eller den udskudte start
fortsætter med at fungere.
10.12 Ved program slut
•
•
Apparatet stopper automatisk.
Lydsignalet lyder (hvis det er
aktiveret).
•
•
vises i displayet.
Lampen for Start/Pause slukkes.
slukkes.
Lampen for lugens lås
Du kan åbne lugen.
Fjern vasketøjet i apparatet. Sørg for,
at tromlen er tom.
• Luk for vandhanen.
• Tryk på knappen Tænd/sluk i nogle
sekunder for at deaktivere apparatet.
• Lad lugen stå på klem for at forhindre
mug og lugte.
Vaskeprogrammet er færdigt, men der
er vand i tromlen:
•
•
•
21
•
10.13 AUTO Standby-tilvalg
Hvis du ikke slukker for apparatet,
aktiveres den energibesparende tilstand,
nogle minutter efter at vaskeprogrammet
er slut.
Den energibesparende tilstand reducerer
energiforbruget, når apparatet er i
standby.
•
Alle kontrollamperne og displayet
slukkes.
•
•
Lampen
blinker langsomt.
Tryk på et af tilvalgene for at
deaktivere den energibesparende
tilstand.
11. DAGLIG BRUG - KUN TØRRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Dette apparat er en
automatisk vaske/
tørremaskine.
11.1 Tørring
ADVARSEL!
Kontrollér, at der åbnet for
vandhanen.
1. Tryk på Tænd/sluk i nogle sekunder
for at aktivere apparatet.
22
www.electrolux.com
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
3. Drej programknappen til programmet,
der skal anvendes til tørringen af
genstandene. Displayet viser
tørrelampen
.
Du bør ikke overskride de
maksimale
vasketøjsmængder, der
anbefales i
brugervejledningen, for at få
en god tørring. Vælg ikke en
centrifugeringshastighed,
der er lavere end
programmets automatiske
hastighed.
1. Tryk på
gentagne gange for at
indstille tidsværdien (se tabellen
"Programmer for tidsprogrammeret
tørring").
• Displayet viser 10 minutter. Hver
gang, der trykkes på denne knap,
øges tidsværdien med 5 minutter.
• Displayet viser den indstillede
•
•
Vasketøjet kan tørres ved
foruddefinerede tørhedsgrader:
•
•
: Lampe for graden
SKABSTØRT for bomuldsting,
syntetiske ting, silke- og uldting
: Lampe for graden EKSTRA
TØRT til bomuldsting
Displayet viser en tidsværdi, der
beregnes efter standardstørrelse af
vasketøj. Hvis din mængde vasketøj er
mere eller mindre end
standardstørrelsen, justerer apparatet
automatisk tidsværdien under cyklussen.
2. Tryk på
Tørrelampen
for at starte programmet.
.
begynder at blinke.
Du kan ikke indstille alle
tørhedsgrader for hvilken
som helst type vasketøj.
11.3 Tørring med fast varighed
Vasketøjet kan også tørres med en
manuelt indstillet tørretid:
.
Tørrelampen
begynder at
blinke.
Displayet viser lampen for låst
.
Hvis du kun indstiller 10
minutters tørretid, udfører
apparatet kun en
afkølingsfase.
Hvis vasketøjet ikke er
tilstrækkeligt tørt, kan du
igen indstille en kort tørretid.
•
Displayet viser lampen for låst luge
displayet en ny tidsværdi:
Apparatet beregner også
varigheden af antikrøl og
afkølingsfaserne.
luge
gentagne gange, indtil
1. Tryk på
displayet viser en af lamperne for
tørhedsgrad:
: Lampe for graden
STRYGETØRT til bomuldsting
.
for at starte programmet.
2. Tryk på
• Displayet viser regelmæssigt en
ny tidsværdi.
11.2 Tørring ved automatiske
niveauer
•
tidsværdi: for eksempel –
Efter nogle sekunder viser
11.4 Slut på tørreprogram
Apparatet stopper automatisk.
•
•
•
•
Lydsignalerne høres (hvis de er
aktive).
vises i displayet.
slukkes.
Kontrollampen
I de sidste minutter af
tørreprogrammet foretager apparatet
en afkølings- og antikrølfase. Lugen
er fortsat låst.
Når låst luge
forsvinder på displayet,
kan du åbne lugen.
1. Tryk på knappen
i nogle sekunder
for at deaktivere apparatet.
Få minutter efter afslutningen af
programmet slukker
energisparefunktionen automatisk for
apparatet.
2. Fjern vasketøjet i apparatet.
Sørg for, at tromlen er tom.
DANSK
3. Lad lugen stå på klem for at forhindre
mug og lugte.
23
4. Luk for vandhanen.
12. DAGLIG BRUG - VASK OG TØRRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Dette apparat er en
automatisk vaske/
tørremaskine.
12.1 Non-Stop program
1. Tryk på Tænd/sluk i nogle sekunder
for at aktivere apparatet.
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
Du bør ikke overskride de
maksimale
vasketøjsmængder, der
anbefales i
brugervejledningen, for at få
en god tørring. Vælg ikke en
centrifugeringshastighed,
der er lavere end
programmets automatiske
hastighed.
3. Hæld vaskemidlet og
tilsætningsstofferne i det rigtige rum.
4. Drej programvælgeren hen på
vaskeprogrammet.
Displayet viser lamperne for de
forskellige vaskefaser.
5. Indstil de tilgængelige tilvalg.
12.2 Vask og automatisk tørring
1. Tryk på
gentagne gange, indtil
displayet viser en af lamperne for
tørhedsgrad:
•
: Lampe for graden
STRYGETØRT til bomuldsting
•
: Lampe for graden
SKABSTØRT for bomuldsting,
syntetiske ting, uld- og silketing
•
: Lampe for graden EKSTRA
TØRT til bomuldsting
Displayet viser indikatoren .
Tidsværdien på displayet er varigheden
af vaske- + tørrecyklusserne, beregnet
på standardstørrelse af vasketøj.
For at få en god tørring lader
apparatet dig ikke indstille
en for lav
centrifugeringshastighed for
ting, der skal vaskes og
tørres.
2. Tryk på
for at starte programmet.
I displayet forbliver lampen for den
indstillede tørhedsgrad tændt.
Lampen for låst luge
tændes.
Displayet viser regelmæssigt en ny
tidsværdi.
I de sidste minutter af
tørreprogrammet foretager
apparatet antikrøl- og
afkølingsfaserne.
12.3 Vask og tidsprogrammeret
tørring
For at få en god tørring lader apparatet
dig ikke indstille en for lav
centrifugeringshastighed for ting, der skal
vaskes og tørres.
1. Tryk på
for at indstille værdien af
tørretiden. Displayet viser 10
minutter.
tændes i displayet. Displayet
Lampen
viser den indstillede tørreværditid, f.eks.:
. Efter nogle sekunder viser displayet
den endelige tidsværdi
, der er den
samlede varighed af vaske- og
tørrecyklusserne (faserne for vask +
tørring + antikrøl + afkøling).
Hvis du kun indstiller 10
minutters tørring efter vask,
beregner apparatet også
varigheden af antikrøl- og
afkølingsfaserne.
2. Tryk på
for at starte programmet.
I displayet tændes lampen
. Lugen er
låst. Displayet viser regelmæssigt en ny
tidsværdi.
24
www.electrolux.com
12.4 Program slut
Apparatet stopper automatisk.
Lydsignalerne høres (hvis de er aktive).
For yderligere oplysninger henvises der
til "Ved tørreprogramslut" i det forrige
kapitel.
1. Fjern vasketøjet i apparatet.
Sørg for, at tromlen er tom.
2. Lad lugen stå på klem for at forhindre
mug og lugte.
12.5 Fnug i stoffet
Under vaske- og/eller tørrefasen kan
visse typer stof (svampeklud, uld,
sweatshirt) udskille fnug.
Det frigivne fnug kan klæbe sig fast til
tøjet under det næste program.
For at forhindre fnuggen i dit vasketøj
anbefaler vi:
•
Vask ikke mørke stoffer, når du har
vasket og tørret lyse stoffer (nye
•
•
•
vaskeklude, uld, sweatshirt) og
omvendt.
Lufttør denne type stof, når det
vaskes for første gang.
Rens tømningsfilteret.
Rens den tomme tromle, pakningen
og lugen med en fugtig klud efter
tørreprogrammet.
12.6 Sådan fjernes der fnug i
tøjet
Indstil et specielt program for at fjerne
fnuggen inden i tromlen:
1. Tøm tromlen.
2. Rengør tromlen, pakningen og lugen
med en våd klud.
3. Indstil skylleprogrammet.
4. Tryk på
og
samtidigt for at
aktivere rengøringsfunktionen, indtil
displayet viser CLE.
5. Tryk på
for at starte programmet.
13. RÅD OG TIPS
13.1 Ilægning af vasketøj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opdel vasketøjet i: Hvidt, kulørt,
syntetiske stoffer, finvask og uld.
Følg vaskeanvisningerne, som findes
på vasketøjsmærkerne.
Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj
sammen.
Visse kulørte ting kan blive affarvet
ved den først vask. Vi anbefaler, at du
vasker dem separat de første gange.
Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt
hægter, og lås tryklåse. Fastgør
bælter.
Tøm lommerne, og fold tøjet ud.
Vend indersiden udad på flerlagede
stoffer, uld og genstande med malede
illustrationer.
Fjern genstridige pletter med et
specielt vaskemiddel.
Vask og forbehandl meget gentridigt
snavs, inden du lægger tøjet i tromlen
Pas på med gardiner. Fjern krogene,
eller læg gardinerne i en vaskepose
eller i et pudebetræk.
Vask ikke tøj uden sømme eller med
snit. Brug en vaskepose til at vaske
små og/eller sarte genstande (f.eks.
•
bh'er med bøjle, bælter,
strømpebukser osv).
En for lille mængde vasketøj kan
forårsage problemer med
centrifugeringen. Hvis dette skulle
ske, skal du tilpasse mængden af tøj i
tromlen og starte centrifugeringen
igen.
13.2 Vanskelige pletter
Til nogle pletter er vand og vaskemiddel
ikke tilstrækkeligt.
Vi anbefaler, at du forbehandler disse
pletter, inden du lægger genstandene i
apparatet.
Man kan få specielle pletfjernere. Brug
den specielle pletfjerner, der kan
anvendes til plet- og stoftypen.
13.3 Vaske- og skyllemidler
•
Brug kun vaskemidler og
tilsætningsmidler, der er specielt
beregnet til vaskemaskiner:
– Vaskepulver til alle stoftyper.
– Vaskepulver til sarte stoffer (40 °C
maks.) og uld.
DANSK
•
•
•
•
•
– Flydende vaskemiddel, helst til
vaskeprogrammer med lave
temperaturer (maks. 60 °C) til alle
stoftyper eller specialmiddel kun
til uld.
Undgå at blande forskellige typer
vaskemidler.
Brug ikke mere end den korrekte
mængde vaskemiddel af hensyn til
miljøet.
Følg anvisningerne, som findes på
pakningen af disse produkter.
Brug de korrekte produkter til
stoftypen og -farven,
programtemperaturen og niveauet af
snavs.
Hvis beholderen til vaskemiddel ikke
er forsynet med en klap, kan du tilføje
de flydende vaskemidler med en
doseringsbold (leveret af producenten
af vaskemidlet).
13.4 Råd om økologi
•
•
•
•
Indstil et program uden forvask for at
vaske normalt beskidt tøj.
Start altid et vaskeprogram med den
maksimale tilladte mængde vasketøj.
Brug om nødvendigt en pletfjerner,
når du indstiller et program med en
lav temperatur.
Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit
område for at bruge den korrekte
mængde vaskemiddel. Se "Vandets
hårdhedsgrad".
13.5 Vands hårdhedsgrad
Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område
er højt eller moderat, anbefaler vi, at du
bruger et afkalkningsmiddel til
vaskemaskiner. I områder, hvor vandets
hårdhedsgrad er lav, er det ikke
nødvendigt at bruge skyllemiddel.
Kontakt dit lokale vandværk for at få
oplysninger om vandets hårdhedsgrad.
Brug den korrekte mængde skyllemiddel.
Følg anvisningerne, som findes på
pakningen af produktet.
13.6 Råd om tørring
Forbered tørreprogrammet
• Åbn vandhanen.
•
•
25
Kontrollér, om afløbsslangen er
tilsluttet korrekt. Se
installationsafsnittet for yderligere
oplysninger.
Se tørreprogramtabellen for maksimal
fyldning af vasketøj til
tørreprogrammerne.
13.7 Genstande, der ikke er
egnede til tørring
Indstil ikke et tørreprogram til dette
vasketøj:
• Syntetiske gardiner.
• Beklædningsgenstande med
metaldele.
• Nylonstrømper.
• Dyner.
• Sengetæpper.
• Tæpper.
• Anorakker.
• Soveposer.
• Tekstiler med rest af hårspray,
neglelaksfjerner eller lignende.
• Klædningsstykker, der indeholder
skumgummi eller lignende materialer.
13.8 Vaskemærker
Følg producentens
vaskemærkeangivelser når du tørrer
vasketøjet:
•
= Tøjet kan tørretumbles
•
= Tørreprogrammet er ved høj
temperatur
•
= Tørreprogrammet er ved nedsat
temperatur
•
= Tøjet må ikke tørretumbles.
13.9 Tørreprogrammets
varighed
Tørretiden kan afhænge af:
• slutcentrifugeringens hastighed
• tørhedsgrad
• tøjets art
• vægten af vasketøjet
13.10 Eftertørring
Hvis tøjet stadig er fugtigt, når
tørreprogrammet er slut, vælger du en
ny, kort tørretid igen.
26
www.electrolux.com
ADVARSEL!
For at undgå folder og
krympning må du ikke
fylde for meget vasketøj i.
13.11 Generelle tips
Se tabellen «Tørreprogrammer» for at
finde de gennemsnitlige tørretider.
Erfaring vil hjælpe dig med at tørre
vasketøjet bedre. Skriv varigheden op for
de programmer, du tidligere har udført.
For at undgå statisk elektricitet ved
tørreprogrammets afslutning:
1. Brug skyllemiddel i
vaskeprogrammet.
2. Brug et skyllemiddel specielt til
tørretumblere.
Når tørreprogrammet er udført, skal du
tage vasketøjet hurtigt ud.
14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
14.1 Udvendig rengøring
Rengør kun maskinen med sæbe og
varmt vand. Tør alle overfladerne helt.
FORSIGTIG!
Undlad at bruge sprit,
opløsningsmidler eller
kemiske produkter.
14.2 Afkalkning
14.3 Vedligeholdelsesvask
Ved brug af programmer med lave
temperaturer er det muligt, at noget af
vaskemidlet forbliver i tromlen. Kør
regelmæssigt en vedligeholdelsesvask.
Det gøres sådan:
•
•
Fjern alt vasketøjet i tromlen.
Vælg bomuldsprogrammet til den
højeste temperatur og tilsæt lidt
vaskemiddel.
14.4 Lugetætning
Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område
er højt eller moderat, anbefaler vi, at du
bruger et afkalkningsmiddel til
vaskemaskiner.
Undersøg regelmæssigt tromlen for at
undgå kalkrande og rustpartikler.
For at fjerne rustpartikler må du kun
bruge specielle produkter til apparatet.
Det skal ske, når der ikke er vasketøj i
apparatet.
Følg altid anvisningerne,
som findes på pakningen af
produktet.
Undersøg jævnligt tætningen, og fjern
alle genstande fra indersiden.
DANSK
14.5 Rengøring af beholderen til vaskemiddel
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Rengøring af afløbsfilteret
Rens ikke afløbsfilteret, hvis vandet i maskinen er varmt.
Efterse jævnligt afløbspumpefilteret, og sørg for, at det er rent.
Gentag trin 2 og 3, til vandet ikke længere flyder ud.
27
28
www.electrolux.com
1.
2.
180°
3.
4.
2
2
1
1
5.
6.
7.
8.
1
2
DANSK
Hav altid en klud i nærheden
for at tørre evt. spildt vand.
29
Kontroller, at pumpehjulet
kan rotere. Hvis det ikke
roterer, bedes du kontakte
det autoriserede
servicecenter. Sørg for også
at stramme filteret korrekt for
at forhindre lækager.
14.7 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Nødtømning
14.9 Frostsikring
På grund af en funktionsfejl kan
maskinen ikke tømme vandet ud.
Hvis apparatet bliver installeret et sted,
hvor temperaturen kan blive mindre end
0 °C, skal du fjerne det resterende vand
fra tilløbsslangen og afløbspumpen.
Hvis dette sker, skal du udføre trin (1) til
(8) i 'Rengøring af afløbsfilteret'. Hvis det
er nødvendigt, rengøres pumpen.
Når du tømmer vandet med
nødtømningsproceduren, skal du igen
aktivere udtømningssystemet:
1. Kom 2 liter vand i
vaskemiddelbeholderens rum til
hovedvask.
2. Start programmet for at tømme
vandet ud.
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i
en beholder, og lad vandet løbe ud af
slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se
nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes
tilløbsslangen på igen.
30
www.electrolux.com
ADVARSEL!
Kontroller, at temperaturen
er over 0 °C, inden du
bruger apparatet igen.
Producenten er ikke
ansvarlig for skader
forårsaget af lave
temperaturer.
15. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
15.1 Indledning
Apparatet starter ikke eller stopper under
drift.
Prøv først at finde en løsning på
problemet (se i tabellen). Kontakt det
autoriserede servicecenter, hvis
problemet fortsætter.
Ved nogle problemer høres de
akustiske signaler, og displayet viser
en alarmkode:
•
•
•
- Apparatet tager ikke vand ind
korrekt.
vand.
- Apparatet tømmes ikke for
- Apparatets luge åbner eller
lukker ikke korrekt. Kontrollér lugen!
Hvis apparatet er fyldt for
meget, bedes du fjerne
noget af tøjet fra tromlen
og/eller holde lugen
presset ind og trykke på
Start/Pause-knappen
samtidigt, indtil lampen
holder op med at
blinke (se billedet
herunder).
•
- Strømforsyningen er ustabil.
Vent, indtil strømforsyningen er stabil.
•
- Ingen kommunikation mellem
apparatets elektroniske elementer.
Sluk, og tænd igen.
•
- Overløbssikringen er blevet
udløst. Frakobl apparatet, og luk for
vandhanen. Kontakt det autoriserede
servicecenter.
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, inden du
udfører eftersynet.
DANSK
31
15.2 Mulige fejl
Problem
Programmet starter ik‐
ke.
Mulig årsag
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet tager ikke
vand ind korrekt.
•
•
•
•
•
Apparatet bliver ikke
fyldt med vand og tøm‐
mes med det samme.
Apparatet ikke tømmes
for vand.
Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikrings‐
boksen.
Kontrollér, at der er trykket på Start/Pause.
Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstil‐
lingen eller vente på, at nedtællingen er slut.
Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret.
Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det loka‐
le vandværk for at få disse oplysninger.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at tilløbsslangens filter og filteret til indløbs‐
ventilen ikke er tilstoppet. Se "Vedligeholdelse og ren‐
gøring".
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Kontrollér, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt.
Kontrollér, at tilløbsslangerne er tilsluttet korrekt.
•
Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position.
Slangen er muligvis placeret for lavt. Se under "Installa‐
tionsvejledning".
•
•
•
•
Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Kontrollér, at tilslutningen til afløbsslangen er korrekt.
Indstil tømningsfunktionen, hvis du indstiller et program
uden tømningsfasen.
Indstil tømningsfunktionen, hvis du indstiller en funktion,
som slutter med vand i tromlen.
Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret
om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet
fortsætter.
•
•
•
•
•
Centrifugeringen funge‐
rer ikke, eller en vask
•
varer længere end nor‐
malt.
•
Vælg centrifugeringsfunktionen.
Indstil tømningsfunktionen, hvis du indstiller en funktion,
som slutter med vand i tromlen.
Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret
om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
Justér tøjet i karret manuelt, og start centrifugeringen
igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.
•
Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og
at der ikke er nogen lækager.
Kontrollér, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke har
nogen skader.
Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den
korrekte mængde.
Der er vand på gulvet.
•
•
32
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsag
•
•
•
Du kan ikke åbne appa‐
•
ratets luge.
•
Apparatet udsender en
unormal lyd.
•
•
•
Programmet er kortere
end den viste tid.
•
Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut.
Indstil tømningsfunktionen, hvis der er vand i tromlen.
Udfør nødtømningsproceduren. Se "Frostsikring" (i ka‐
pitlet "Vedligeholdelse og rengøring").
Kontrollér, at apparatet får strøm.
Dette problem kan skyldes en funktionsfejl i apparatet.
Kontakt det autoriserede servicecenter. Læs "Nødåb‐
ning af dør" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne
døren.
Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se
under "Installationsvejledning".
Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er
fjernet. Se under "Installationsvejledning".
Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maski‐
nen.
Apparatet beregner en ny tid i henhold til vaskemæng‐
den. Se kapitlet "Forbrugsværdier".
Programmet er længere •
end den viste tid.
En mængde vasketøj, der er ude af balance, øger varig‐
heden. Dette er normalt for apparatet.
•
Resultatet af vasken er
utilfredsstillende.
•
•
•
Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet va‐
skemiddel.
Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter,
inden du vasker tøjet.
Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.
Reducér mængden af vasketøj.
Du kan ikke indstille et
tilvalg.
•
Sørg for kun at trykke på de(n) ønskede knap(per).
•
•
•
•
Åbn for vandhanen.
Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet.
Reducer fyldningen.
Kontrollér, at du har indstillet den korrekte cyklus. Indstil
om nødvendigt igen en kort tørretid.
Apparatet tørrer ikke,
eller det tørrer ikke kor‐
rekt.
Vasketøjet er fuldt af
fnug af forskellig farve.
Tøjet, der blev vasket i forrige program, frigjorde fnug i for‐
skellige farver:
• Tørreprogrammet hjælper med at eliminere fnug.
• Rengør tøjet med en fnugfjerner.
I tilfælde af for store mængder fnug i tromlen, kan du køre
specialprogrammet for at rense det (se"Fnug i stoffet" for at
få yderligere oplysninger).
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det
blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
Hvis displayet viser andre alarmkoder. Sluk, og tænd for apparatet. Kontakt det
autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.
DANSK
16. NØDÅBNING AF LUGE
I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl
forbliver apparatets luge låst.
Vaskeprogrammet fortsætter, når
strømmen vender tilbage. Hvis lugen
forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt
at åbne den vha. funktionen til oplåsning
i nødstilfælde.
Inden lugen åbnes:
Lugen åbnes på flg. måde:
1. Tryk på knappen Tænd/sluk for at
slukke for apparatet.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Åbn filterklappen.
4. Hold udløseren til nødoplåsning
nedad, og åbn samtidig apparatets
luge.
FORSIGTIG!
Sørg for, at
vandtemperaturen og
vasketøjet ikke er meget
varmt. Hvis det er relevant,
skal man vente til det er
kølet ned.
FORSIGTIG!
Sørg for, at tromlen ikke
drejer. Hvis det er relevant,
skal man vente til tromlen
ikke drejer mere.
Sørg for, at vandstanden
inde i tromlen ikke er for
høj. Gå om nødvendigt i
gang med en nødtømning
(se “Nødtømning” i
kapitlet “Vedligeholdelse
og rengøring”).
5. Tag vasketøjet ud og luk derefter
apparatets luge.
6. Luk filterklappen.
17. TEKNISKE DATA
Mål
Bredde / Højde / Dyb‐
de / Samlet dybde
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639
mm
Tilslutning, el
Spænding
Samlet effekt
Sikring
Hyppighed
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste
partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet,
undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har
beskyttelse mod fugt
IPX4
Vandforsyning 1)
Koldt vand
Vandforsyningens tryk Minimum
Maksimum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksimal fyldning
10 kg
Koge-/Kulørtvask
33
34
www.electrolux.com
Maks. tør fyldning
Koge-/Kulørtvask
Syntetisk vask
6 kg
4 kg
Centrifuger. hastighed
Maksimum
1600 o/m
1) Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4'' -gevind.
18. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
DANSK
35
157008732-A-482017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising