Electrolux | ESF2450S | User manual | Electrolux ESF2450S Εγχειρίδιο χρήστη

Electrolux ESF2450S Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες Χρήσης
Πλυντήριο πιάτων
ESF2450
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Μοιραστείτε τη φιλοσοφία μας στο www.electrolux.com
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
Περιγραφή προϊόντος
Πίνακας χειριστηρίων
Χρήση της συσκευής
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
2
4
5
6
6
7
Χρήση λαμπρυντικού
8
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των
πιάτων
9
Χρήση απορρυπαντικού
10
Προγράμματα πλύσης
11
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος
πλύσης
12
Φροντίδα και καθάρισμα
14
Τεχνικά χαρακτηριστικά
15
Τι να κάνετε αν...
15
Εγκατάσταση
16
Σύνδεση νερού
17
Ηλεκτρική σύνδεση
18
Περιβαλλοντικά θέματα
18
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Πληροφορίες ασφαλείας
Για την προσωπική σας ασφάλεια και
τη σωστή λειτουργία της συσκευής, δια‐
βάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά
πριν από την εγκατάσταση και τη χρή‐
ση. Φυλάσσετε πάντα τις οδηγίες αυτές
μαζί με τη συσκευή, ακόμη και εάν με‐
τακομίσετε ή πουλήσετε τη συσκευή. Οι
χρήστες πρέπει να είναι πλήρως εξοι‐
κειωμένοι με τη λειτουργία και τα χαρα‐
κτηριστικά ασφαλείας της συσκευής.
Σωστή χρήση
• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά
για οικιακή χρήση.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον
καθαρισμό οικιακών σκευών που είναι
κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.
• Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες στη συ‐
σκευή. Κίνδυνος έκρηξης.
• Τοποθετείτε τα μαχαίρια και άλλα αντικεί‐
μενα με αιχμηρά άκρα στο καλάθι για τα
μαχαιροπίρουνα με το αιχμηρό άκρο
προς τα κάτω. Σε αντίθετη περίπτωση,
τοποθετείτε τα σε οριζόντια θέση στο κύ‐
ριο καλάθι.
• Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα για πλυ‐
ντήρια πιάτων (απορρυπαντικό, αλάτι,
λαμπρυντικό).
• Εάν ανοίξετε την πόρτα όταν λειτουργεί η
συσκευή, μπορεί να διαφύγει ζεστός
ατμός. Κίνδυνος δερματικών εγκαυμά‐
των.
• Μην αφαιρείτε τα πιάτα από το πλυντήριο
πιάτων πριν από το τέλος του προγράμ‐
ματος πλύσης.
• Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύ‐
σης, αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα και κλείνετε τη βρύση νε‐
ρού.
• Η συσκευή αυτή πρέπει να επισκευάζεται
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρ‐
βις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλ‐
λακτικά.
• Για να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και
η ζημιά στη συσκευή, μην κάνετε εσείς τις
επισκευές. Επικοινωνείτε πάντα με το
Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
Γενική ασφάλεια
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιεί‐
ται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθη‐
τηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλ‐
λειψη εμπειρίας και γνώσεων. Τα άτομα
αυτά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρη‐
ση ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας
που παρέχονται από τον κατασκευαστή
του απορρυπαντικού πιάτων, ώστε να
αποφευχθούν εγκαύματα στα μάτια, το
στόμα και το φάρυγγα.
electrolux 3
• Μην πίνετε το νερό που υπάρχει στο πλυ‐
ντήριο πιάτων. Στη συσκευή παραμένουν
υπολείμματα απορρυπαντικού.
• Κλείνετε πάντα την πόρτα όταν δεν χρη‐
σιμοποιείτε τη συσκευή, ώστε να απο‐
φευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού και
ανατροπής λόγω της ανοικτής πόρτας.
• Μην κάθεστε και μη στέκεστε πάνω στην
ανοικτή πόρτα.
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιεί‐
ται μόνο από ενήλικες. Τα παιδιά πρέπει
να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε δια‐
σφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε
ασφαλή περιοχή. Τα παιδιά δεν πρέπει
να έρχονται σε επαφή με απορρυπαντικά.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συ‐
σκευή όταν η πόρτα είναι ανοικτή.
Εγκατάσταση
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υπο‐
στεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη συνδέε‐
τε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Εάν
απαιτείται, επικοινωνήστε με τον προμη‐
θευτή.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
πριν από την πρώτη χρήση.
• Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτε‐
λείται από κατάλληλα καταρτισμένο άτο‐
μο.
• Η υδραυλική εγκατάσταση πρέπει να
εκτελείται από κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές και μην
τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης της
συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:
– εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή οι σω‐
λήνες νερού έχουν υποστεί ζημιά,
– εάν ο πίνακας ελέγχου, ο πάγκος ή η
βάση έχουν υποστεί ζημιά, με αποτέ‐
λεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση
στο εσωτερικό της συσκευής.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της
περιοχής σας.
• Μην ανοίγετε οπές στα πλαϊνά τμήματα
της συσκευής, ώστε να αποφευχθεί η
βλάβη των υδραυλικών και ηλεκτρικών
στοιχείων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τηρείτε προσεκτικά
τις οδηγίες για τις ηλεκτρικές συνδέσεις
και τις συνδέσεις νερού.
4 electrolux
Περιγραφή προϊόντος
1
2
3
4
5
6
1
6
2
5
3
4
Εκτοξευτήρας νερού
Μικροφίλτρο
Θήκη απορρυπαντικού
Θήκη λαμπρυντικού
Επίπεδο φίλτρο
Θήκη αλατιού
Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων βρίσκε‐
ται στην πίσω πλευρά της συσκευής.
electrolux 5
Πίνακας χειριστηρίων
6
1
2
A
B
3
5
4
C
7
1
2
3
4
5
6
7
Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Κουμπιά επιλογής προγράμματος
Κουμπί εξοικονόμησης ενέργειας / (Save)
Κουμπί καθυστέρησης έναρξης
Ενδεικτικές λυχνίες
Ψηφιακή οθόνη
Κουμπιά λειτουργιών
Ενδεικτικές λυχνίες
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν βρίσκεται σε λει‐
τουργία η φάση πλύσης ή η φάση ξεβγάλματος.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν βρίσκεται σε λει‐
τουργία η φάση στεγνώματος.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα πλύσης.
1)
1)
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν είναι απαραίτητο
να γεμίσετε τη θήκη αλατιού. Ανατρέξτε στο κε‐
φάλαιο "Χρήση αλατιού για πλυντήρια πιάτων".
Η ενδεικτική λυχνία αλατιού μπορεί να παραμένει
αναμμένη για μερικές ώρες, αλλά δεν έχει ανεπι‐
θύμητη επίδραση στη λειτουργία της συσκευής.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν είναι απαραίτητο
να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο "Χρήση λαμπρυντικού.
1) Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα πλύσης.
6 electrolux
Κουμπί καθυστέρησης έναρξης
Χρησιμοποιήστε το κουμπί καθυστέρησης
έναρξης για να καθυστερήσετε την έναρξη
του προγράμματος πλύσης κατά 1 ώρα ή 19
ώρες. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ορισμός και
έναρξη προγράμματος πλύσης".
Ψηφιακή οθόνη
Η οθόνη εμφανίζει τα εξής:
• Ρυθμισμένο επίπεδο αποσκληρυντή νε‐
ρού.
• Διάρκεια προγράμματος.
• Υπόλοιπος χρόνος για το τέλος του προ‐
γράμματος.
• Τέλος του προγράμματος πλύσης.
• Αριθμός ωρών για την καθυστέρηση
έναρξης.
• Κωδικοί βλαβών.
Κουμπί εξοικονόμησης ενέργειας
Η λειτουργία αυτή μειώνει τη θερμοκρασία
κατά τη φάση στεγνώματος. Η ενέργεια που
εξοικονομείται κυμαίνεται μεταξύ 10% και
25%.
Αν τα πιάτα είναι ακόμη βρεγμένα στο
τέλος του προγράμματος, αφήστε την
πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσουν
τα πιάτα φυσικά.
Η λειτουργία αυτή διατίθεται με όλα τα προ‐
γράμματα πλύσης. Η σχετική ενδεικτική λυ‐
χνία ανάβει όταν πατάτε το κουμπί.
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν
έχει επίδραση σε μερικά προγράμματα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Προγράμματα
πλύσης" για μια λίστα των προγραμμάτων
και αν η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ή όχι
επίδραση σε αυτά.
Κουμπιά λειτουργιών
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά λειτουργιών
για αυτές τις ενέργειες:
• Για να ορίσετε τον αποσκληρυντή νερού.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ορισμός του
αποσκληρυντή νερού".
• Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα πλύσης
σε εξέλιξη ή μια καθυστέρηση έναρξης σε
εξέλιξη. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ορι‐
σμός και έναρξη προγράμματος πλύσης".
Τρόπος λειτουργίας ορισμού
Η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
ορισμού όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες
προγράμματος είναι αναμμένες.
Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε τρόπο
λειτουργίας ορισμού για αυτές τις ενέργειες:
– Για τον ορισμό ενός προγράμματος πλύ‐
σης.
– Για τον ορισμό του επιπέδου αποσκλη‐
ρυντή νερού.
Αν μια ενδεικτική λυχνία προγράμματος εί‐
ναι αναμμένη, ακυρώστε το πρόγραμμα για
να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας ορι‐
σμού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ορισμός και
έναρξη προγράμματος πλύσης".
Χρήση της συσκευής
Ανατρέξτε στις συγκεκριμένες οδηγίες που
παρέχονται για κάθε βήμα της διαδικασίας.
1. Ελέγξτε εάν το επίπεδο αποσκληρυντή
νερού είναι σωστό για το βαθμό σκλη‐
ρότητας του νερού στην περιοχή σας.
Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τον αποσκλη‐
ρυντή νερού.
2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με αλάτι για
πλυντήρια πιάτων.
3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμ‐
πρυντικό.
4. Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα και τα
πιάτα στο πλυντήριο πιάτων.
5. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα πλύσης
ανάλογα με τον τύπο φορτίου και το βαθ‐
μό λερώματος.
6. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού με τη
σωστή ποσότητα απορρυπαντικού.
7. Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα πλύσης.
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Ο αποσκληρυντής νερού απομακρύνει τα
μεταλλικά στοιχεία και τα άλατα από την πα‐
Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε
μορφή ταμπλετών, ανατρέξτε στο κε‐
φάλαιο "Χρήση απορρυπαντικού".
electrolux 7
ροχή νερού. Τα μεταλλικά στοιχεία και τα
άλατα επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία
της συσκευής.
Η σκληρότητα του νερού μετράται σε ισο‐
δύναμες κλίμακες:
• Γερμανικοί βαθμοί (dH°),
• Γαλλικοί βαθμοί (°TH),
• mmol/l (millimol ανά λίτρο - διεθνής μο‐
νάδα για τη σκληρότητα του νερού),
• Clarke.
Ρυθμίζετε τον αποσκληρυντή νερού ανάλο‐
γα με το βαθμό σκληρότητας του νερού στην
περιοχή σας. Εάν απαιτείται, επικοινωνήστε
με τις τοπικές αρχές υδροδότησης.
Σκληρότητα νερού
°dH
mmol/l
°TH
Clarke
Ορισμός σκλη‐
ρότητας νερού
>24
>4,2
>40
> 28
5
18- 24
3,2- 4,2
32- 40
22- 28
4
12- 18
2,1- 3,2
19- 32
13- 22
3
4- 12
0,7- 2,1
7- 19
5 -13
2
<4
< 0,7
<7
<5
1 1)
Επίπεδο ψη‐
φιακής οθόνης
1) Δεν απαιτείται χρήση αλατιού.
Ηλεκτρονική ρύθμιση
Ο αποσκληρυντής νερού έχει οριστεί
από το εργοστάσιο στο επίπεδο 3.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε τρό‐
πο λειτουργίας ορισμού.
3. Πατήστε συνεχόμενα τα κουμπιά λει‐
τουργιών B και C μέχρι να αρχίσουν να
αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες
των κουμπιών λειτουργιών A, B και C.
4. Αφήστε τα κουμπιά λειτουργιών B και C.
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργιών A.
– Σβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες για τα
κουμπιά λειτουργιών B και C.
– Συνεχίζει να αναβοσβήνει η ενδεικτική
λυχνία για το κουμπί λειτουργιών A.
– Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει το τρέχον
επίπεδο.
Παράδειγμα: Η ψηφιακή οθόνη εμφανί‐
ζει
= επίπεδο 3.
6. Πατήστε μία φορά το κουμπί λειτουρ‐
γιών A για να αυξήσετε το επίπεδο απο‐
σκληρυντικού νερού κατά ένα βήμα.
7. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐
νεργοποίησης για να αποθηκεύσετε τη
λειτουργία.
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι
για πλυντήρια πιάτων. Η χρήση τύπων
αλατιού που δεν είναι κατάλληλοι για
πλυντήρια πιάτων μπορεί να οδηγήσει
στην πρόκληση βλάβης στον
αποσκληρυντή νερού.
ΠΡΟΣΟΧΗ Οι κόκκοι αλατιού και το
νερό με αλάτι στο κάτω μέρος της
συσκευής μπορεί να προκαλέσουν
διάβρωση. Γεμίστε τη συσκευή με αλάτι
πριν από την ενεργοποίηση του
προγράμματος πλύσης για την
αποφυγή τυχόν διάβρωσης.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να
γεμίσετε τη θήκη αλατιού:
1. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το καπά‐
κι, για να ανοίξετε τη θήκη αλατιού.
2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με 1 λίτρο νερού
(μόνο για την πρώτη λειτουργία).
3. Χρησιμοποιήστε το χωνί, για να γεμίσετε
τη θήκη αλατιού με αλάτι.
8 electrolux
4. Απομακρύνετε το αλάτι γύρω από το
άνοιγμα της θήκης αλατιού.
5. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το καπάκι, για
να κλείσετε τη θήκη αλατιού.
Η υπερχείλιση νερού στη θήκη αλατιού
κατά την πλήρωση είναι φυσιολογική
Όταν ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού
στο επίπεδο 1, η ενδεικτική λυχνία αλατιού
δεν παραμένει αναμμένη.
Χρήση λαμπρυντικού
ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιήστε μόνο
λαμπρυντικό μάρκας ειδικής για
πλυντήριο πιάτων.
Μη γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού με
άλλα προϊόντα (π.χ. καθαριστικό πλυ‐
ντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό).
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
Το λαμπρυντικό καθιστά δυνατό το στέ‐
γνωμα των πιάτων χωρίς στίγματα και
σημάδια.
Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα
κατά τη φάση τελευταίου ξεβγάλματος.
Κάντε αυτά τα βήματα για να γεμίσετε τη θή‐
κη λαμπρυντικού:
1. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης (A) για
να ανοίξετε τη θήκη λαμπρυντικού.
2. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμ‐
πρυντικό. Η ένδειξη "max." εμφανίζει το
μέγιστο επίπεδο.
3. Απομακρύνετε το χυμένο λαμπρυντικό
με απορροφητικό πανί για να αποφύγετε
το σχηματισμό υπερβολικού αφρού κα‐
τά το επακόλουθο πρόγραμμα πλύσης.
4. Κλείστε τη θήκη λαμπρυντικού.
electrolux 9
Η χωρητικότητα της θήκης λαμπρυντι‐
κού είναι περίπου 150 ml. Η ποσότητα
του λαμπρυντικού είναι αρκετή για πε‐
ρίπου 60 προγράμματα πλύσης.
Ρυθμίστε τη δόση λαμπρυντικού
Η συσκευή έχει οριστεί από το εργοστάσιο
στο επίπεδο 1.
Μπορείτε να ορίσετε τη δόση λαμπρυντικού
μεταξύ 1 και 6 (1 έως 6 ml λαμπρυντικού).
Ανατρέξτε στα αποτελέσματα πλύσης (κε‐
φάλαιο "Τι να κάνετε αν.."). Αρχίστε με τη
χαμηλότερη δόση.
1. Περιστρέψτε το βέλος αριστερόστροφα
για να αυξήσετε τη δόση.
2. Αυξήστε τη δόση αν υπάρχουν σταγονί‐
δια νερού ή άλατα στα πιάτα.
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
Συμβουλές
ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή
μόνο για οικιακά σκεύη που είναι
κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον κα‐
θαρισμό αντικειμένων που μπορεί να απορ‐
ροφήσουν νερό (σφουγγάρια, πανιά οικια‐
κής χρήσης, κλπ.).
• Πριν τοποθετήσετε μαχαιροπίρουνα και
πιάτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήμα‐
τα:
– Απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα
τροφών.
– Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων
τροφών στα ταψιά.
• Για να τοποθετήσετε μαχαιροπίρουνα και
πιάτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήμα‐
τα:
– Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα (π.χ.
φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με το
άνοιγμα προς τα κάτω.
– Βεβαιωθείτε ότι δεν συγκεντρώνεται νε‐
ρό στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
– Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και
τα πιάτα δεν εισχωρούν το ένα στο άλ‐
λο.
– Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και
τα πιάτα δεν καλύπτουν άλλα μαχαιρο‐
πίρουνα και πιάτα.
– Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια δεν έρχο‐
νται σε επαφή με άλλα ποτήρια.
– Τοποθετείτε μικρά αντικείμενα στο κα‐
λάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
• Τα πλαστικά αντικείμενα και οι κατσαρό‐
λες με αντικολλητικές επιστρώσεις συγ‐
κρατούν σταγόνες νερού.
• Τα πλαστικά αντικείμενα δεν στεγνώνουν
τόσο καλά όσο τα αντικείμενα από πορ‐
σελάνη ή χάλυβα.
• Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα στο
κύριο καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι τα αντικεί‐
μενα δεν μετακινούνται.
ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι ο
εκτοξευτήρας νερού μπορεί να
μετακινηθεί ελεύθερα πριν από την
εκκίνηση ενός προγράμματος πλύσης.
Κύριο καλάθι
Τακτοποιείτε τα βαθιά πιάτα και τα μεγάλα
καπάκια γύρω από τις πλευρές του καλα‐
θιού. Τακτοποιείτε τα αντικείμενα πάνω και
κάτω από τις σχάρες για τα φλιτζάνια. Το
νερό πρέπει να εισχωρεί σε όλα τα μέρη των
πιάτων.
Μπορείτε να διπλώσετε τα σχάρες για τα
φλιτζάνια για τον καθορισμό αντικειμένων
με μεγάλο ύψος.
Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τοποθετείτε
μαχαίρια με μεγάλου μήκους λεπίδες σε
κατακόρυφη θέση για την αποφυγή
τραυματισμών.
Τακτοποιείτε ψηλά αντικείμενα ή/και αιχμη‐
ρά μαχαιροπίρουνα σε οριζόντια θέση στο
κύριο καλάθι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
με αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια.
10 electrolux
Χρησιμοποιείτε το καλάθι για τα μαχαιροπί‐
ρουνα για:
• πιρούνια και κουτάλια με τις λαβές προς
τα κάτω.
• μαχαίρια με τις λαβές προς τα πάνω.
Το καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα διαθέτει
σχάρα που μπορείτε να αφαιρέσετε.
Τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να είναι
ενωμένα.
Βεβαιωθείτε ότι ο εκτοξευτήρας νερού
μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα πριν
κλείσετε την πόρτα.
Χρήση απορρυπαντικού
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά
(σκόνη, υγρό ή ταμπλέτες) ειδικά για
πλυντήρια πιάτων.
Ακολουθήστε τις πληροφορίες στη συ‐
σκευασία:
• Δοσολογία που συνιστά ο κατα‐
σκευαστής.
• Συστάσεις αποθήκευσης.
Οι οδηγίες στη συσκευασία συνήθως
αναφέρονται σε μεγάλα πλυντήρια πά‐
των (12 ρυθμίσεις).
Για λόγους περιβαλλοντικούς, μη χρη‐
σιμοποιείτε περισσότερο από τη σωστή
ποσότητα απορρυπαντικού.
Πλήρωση με απορρυπαντικό
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να
γεμίσετε τη θήκη απορρυπαντικού:
A
B
1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης απορρυπα‐
ντικού.
2. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού (A) με
απορρυπαντικό.
3. Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα πλύσης
με φάση πρόπλυσης, βάλτε περισσότε‐
ρο απορρυπαντικό στη θήκη απορρυ‐
παντικού πρόπλυσης ( B).
Το απορρυπαντικό απομακρύνεται κατά
τη φάση πρόπλυσης.
4. Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυ‐
παντικού.
Χρήση ταμπλετών απορρυπαντικού
Βάλτε την ταμπλέτα απορρυπαντικού στη
θήκη απορρυπαντικού ( A).
Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού περιέχουν:
• απορρυπαντικό,
• λαμπρυντικό,
• άλλα καθαριστικά μέσα.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να
χρησιμοποιήσετε τις ταμπλέτες απορρυπα‐
ντικού:
1. Βεβαιωθείτε ότι οι ταμπλέτες απορρυ‐
παντικού είναι κατάλληλες για το βαθμός
σκληρότητας του νερού. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Μη γεμίζετε τις θήκες αλατιού και λαμ‐
πρυντικού.
Δεν είναι απαραίτητο να γεμίσετε τη θή‐
κη αλατιού και τη θήκη λαμπρυντικού.
electrolux 11
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, όταν τα
αποτελέσματα στεγνώματος δεν είναι
ικανοποιητικά:
1. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού με λαμ‐
πρυντικό.
2. Ρυθμίστε τη δόση λαμπρυντικού στη θέ‐
ση 2.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να
χρησιμοποιήσετε ξανά σκόνη
απορρυπαντικού:
1. Γεμίστε τις θήκες αλατιού και λαμπρυντι‐
κού.
2. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού στο
υψηλότερο επίπεδο.
3. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πλύσης χω‐
ρίς πιάτα.
4. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση του
αποσκληρυντή νερού".
5. Ρυθμίστε τη δόση λαμπρυντικού.
Όλες οι μάρκες απορρυπαντικών δεν
διαλύονται στον ίδιο χρόνο. Ορισμένες
ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν παρέ‐
χουν βέλτιστα αποτελέσματα καθαρι‐
σμού στα σύντομα προγράμματα πλύ‐
σης. Χρησιμοποιείτε μεγάλης διάρκειας
προγράμματα πλύσης, όταν χρησιμο‐
ποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, για
πλήρη απομάκρυνση του απορρυπα‐
ντικού.
Προγράμματα πλύσης
Προγράμματα πλύσης
Πρόγραμμα
2)
3)
Βαθμός
λερώμα‐
τος
Τύπος
φορτίου
Πολύ λε‐
ρωμένα
Πιάτα, μα‐
χαιροπί‐
ρουνα,
κατσαρό‐
λες και τη‐
γάνια
Ανάμικτα
κανονικά
και λίγο
λερωμέ‐
να
Πιάτα, μα‐
χαιροπί‐
ρουνα,
κατσαρό‐
λες και τη‐
γάνια
Κανονι‐
κά λερω‐
μένα
Πιάτα και
μαχαιρο‐
πίρουνα
Περιγραφή προγράμματος
Επιλογή
εξοικονό‐
μησης
ενέργειας 1)
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 70°C
2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα
Τελικό ξέβγαλμα
Στέγνωμα
Με δυνατό‐
τητα επιλο‐
γής,
επίδραση
στο πρό‐
γραμμα
πλύσης.
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 45°C ή 70°C
1 ή 2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα
Τελικό ξέβγαλμα
Στέγνωμα
Με δυνατό‐
τητα επιλο‐
γής,
επίδραση
στο πρό‐
γραμμα
πλύσης.
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 55°C
1 ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
Στέγνωμα
Με δυνατό‐
τητα επιλο‐
γής,
επίδραση
στο πρό‐
γραμμα
πλύσης.
12 electrolux
Πρόγραμμα
Βαθμός
λερώμα‐
τος
Κανονι‐
κά ή λίγο
λερωμέ‐
να
Τύπος
φορτίου
Πιάτα και
μαχαιρο‐
πίρουνα
Περιγραφή προγράμματος
Κύρια πλύση μέχρι 50°C
1 ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέβγαλμα
Επιλογή
εξοικονό‐
μησης
ενέργειας 1)
Με δυνατό‐
τητα επιλο‐
γής,
καμία επί‐
δραση στο
πρόγραμμα
πλύσης.
1) Για προγράμματα στα οποία η επιλογή έχει επίδραση, η εξοικονόμηση ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ
10% και 25%.
2) Κατά το "αυτόματο" πρόγραμμα πλύσης, το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα καθορίζεται από το πόσο
θολό είναι το νερό. Η διάρκεια του προγράμματος και τα επίπεδα κατανάλωσης νερού και ενέργειας
μπορεί να διαφέρουν. Αυτό εξαρτάται από το αν το πλυντήριο είναι πλήρως ή μερικώς φορτωμένο
και τα πιάτα είναι λίγο ή πολύ λερωμένα. Η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται αυτόματα μεταξύ
45°C και 70°C.
3) Δοκιμαστικό πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών. Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο που παρέχεται
για τα δεδομένα δοκιμών.
Τιμές κατανάλωσης
Πρόγραμμα
Διάρκεια προγράμμα‐
τος
(σε λεπτά)
1)
Κατανάλωση ενέρ‐
γειας
(σε kWh)
Κατανάλωση νερού
(σε λίτρα)
-
1,0
9,0
-
0,5-0,8
5,0-9,0
-
0,63
7,0
-
0,45
6,0
1) Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια προγράμματος.
Η πίεση και η θερμοκρασία του νερού,
οι παραλλαγές της ηλεκτρικής τροφο‐
δοσίας και η ποσότητα των πιάτων
μπορούν να αλλάξουν τις τιμές αυτές.
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος πλύσης
Ορίστε το πρόγραμμα πλύσης με την
πόρτα ανοιχτή. Το πρόγραμμα πλύσης
αρχίζει μόνο αφού κλείσετε την πόρτα.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι δυνατή η
τροποποίηση των ρυθμίσεων.
Κάντε αυτά τα βήματα για να ορίσετε και να
αρχίσετε ένα πρόγραμμα πλύσης:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε τρό‐
πο λειτουργίας ορισμού.
3. Πατήστε ένα από τα κουμπιά προγράμ‐
ματος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Προ‐
γράμματα πλύσης".
– Η ενδεικτική λυχνία προγράμματος
ανάβει.
– Όλες οι άλλες ενδεικτικές λυχνίες προ‐
γραμμάτων σβήνουν.
– Στην ψηφιακή οθόνη αναβοσβήνει η
διάρκεια προγράμματος.
– Η ενδεικτική λυχνία φάσης για το πρό‐
γραμμα πλύσης αρχίζει να αναβοσβή‐
νει.
4. Κλείστε την πόρτα.
– Το πρόγραμμα πλύσης αρχίζει αυτό‐
ματα.
– Η ενδεικτική λυχνία φάσης για το πρό‐
γραμμα πλύσης είναι αναμμένη.
Όταν το πρόγραμμα πλύσης βρίσκεται
σε λειτουργία, δεν μπορείτε να αλλάξετε
το πρόγραμμα. Ακυρώστε το πρόγραμ‐
μα πλύσης.
electrolux 13
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διακόψτε ή
ακυρώστε το πρόγραμμα πλύσης μόνο
αν είναι απαραίτητο.
μην τη διακόψετε. Όταν κλείσετε την
πόρτα ξανά, η αντίστροφη μέτρηση
συνεχίσει από το σημείο της διακοπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ Ανοίξτε την πόρτα
προσεχτικά. Μπορεί να εκλυθεί καυτός
ατμός.
Ακύρωση της καθυστερημένης έναρξης:
1. Πατήστε συνεχόμενα τα κουμπιά λει‐
τουργίας B και C μέχρι να ανάψουν όλες
οι λυχνίες προγραμμάτων.
– Όταν ακυρώνετε μια καθυστέρηση
έναρξης, ακυρώνεται επίσης το πρό‐
γραμμα πλύσης.
2. Ορίστε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης.
Ακύρωση ενός προγράμματος πλύσης
1. Πατήστε συνεχόμενα τα κουμπιά λει‐
τουργίας B και C μέχρι να ανάψουν όλες
οι λυχνίες προγραμμάτων.
2. Αφήστε τα κουμπιά λειτουργιών B και C
για να ακυρώσετε το πρόγραμμα πλύ‐
σης.
Εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να κάνετε αυτά
τα βήματα:
1. Να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Να ορίσετε νέο πρόγραμμα πλύσης.
Να γεμίσετε τη θήκη απορρυπαντικού με
απορρυπαντικό πριν ορίσετε νέο πρόγραμ‐
μα πλύσης.
Διακοπή προγράμματος πλύσης
Ανοίξτε την πόρτα.
• Το πρόγραμμα διακόπτεται.
Κλείστε την πόρτα.
• Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο
στο οποίο διακόπηκε.
Ορισμός και έναρξη προγράμματος πλύσης
με καθυστέρηση έναρξης
1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐
νεργοποίησης.
2. Ορίστε ένα πρόγραμμα πλύσης.
3. Πατήστε το κουμπί καθυστέρησης έναρ‐
ξης μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η
απαιτούμενη καθυστέρηση έναρξης του
προγράμματος πλύσης να αναβοσβή‐
νει.
– Η ενδεικτική λυχνία καθυστέρησης
έναρξης ανάβει.
4. Κλείστε την πόρτα.
– Ο αριθμός στην οθόνη ανάβει σταθε‐
ρά.
– Η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέ‐
ρησης έναρξης αρχίζει.
– Η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέ‐
ρησης έναρξης μειώνεται σε βήματα
της 1 ώρας.
– Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέ‐
τρηση, το πρόγραμμα πλύσης αρχίζει
αυτόματα.
Μην ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρ‐
κεια της αντίστροφης μέτρησης για να
Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα
πλύσης και την καθυστέρηση έναρξης
και με κλειστή την πόρτα. Όταν πατάτε
κάποιο κουμπί προγράμματος, έχετε
μόνο 3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε
διαφορετικό πρόγραμμα πλύσης ή κα‐
θυστέρηση έναρξης. Μετά από αυτά τα
3 δευτερόλεπτα, το επιλεγμένο πρό‐
γραμμα αρχίζει αυτόματα.
Τέλος του προγράμματος πλύσης
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε αυτές τις
συνθήκες:
• Η συσκευή σταματά αυτόματα.
• Η οθόνη εμφανίζει "0".
• Η ένδειξη τέλους προγράμματος ανάβει.
1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐
νεργοποίησης.
2. Ανοίξτε την πόρτα.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα στεγνώμα‐
τος, αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για
μερικά λεπτά πριν αφαιρέσετε τα πιάτα.
Αφήστε τα πιάτα να κρυώσουν πριν τα απο‐
μακρύνετε από τη συσκευή. Τα ζεστά πιάτα
καταστρέφονται εύκολα.
Αν έχει οριστεί η λειτουργία εξοικονό‐
μησης ενέργειας, τα πιάτα μπορεί να εί‐
ναι βρεγμένα μόλις ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα. Συνιστάται να αφήσετε την
πόρτα της συσκευής μισάνοιχτη για να
μπορέσουν τα πιάτα να στεγνώσουν
φυσικά.
Τρόπος λειτουργίας αναμονής
Αν δεν απενεργοποιήσετε τη συσκευή στο
τέλος του προγράμματος πλύσης, η συ‐
σκευή μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λει‐
τουργίας αναμονής. Ο τρόπος λειτουργίας
αναμονής μειώνει την κατανάλωση ενέρ‐
γειας.
Τρία λεπτά μετά από το τέλος του προγράμ‐
ματος, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν
14 electrolux
και η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει μία οριζόντια
γραμμή.
Πατήστε ένα από τα κουμπιά (όχι το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) για να
επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας τέλους
προγράμματος.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Απενεργοποιείτε τη
συσκευή πριν την καθαρίσετε.
Καθαρισμός των φίλτρων
ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή χωρίς φίλτρα. Βεβαιωθείτε ότι
τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Σε
περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης,
τα αποτελέσματα της πλύσης μπορεί
μην είναι ικανοποιητικά και να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
7. Κλείστε την πόρτα.
Καθαρισμός του εκτοξευτήρα νερού
Ελέγχετε τακτικά τον εκτοξευτήρα νερού.
Απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών από
τις οπές στον εκτοξευτήρα νερού.
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει 2 φίλτρα:
1. μικροφίλτρο
2. επίπεδο φίλτρο
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να
αφαιρέστε τον εκτοξευτήρα νερού:
1. Περιστρέψτε το παξιμάδι αριστερόστρο‐
φα.
2. Αφαιρέστε τον εκτοξευτήρα νερού.
3. Καθαρίστε πλήρως τις οπές.
Εξωτερικός καθαρισμός
Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συ‐
σκευής και τον πίνακα ελέγχου με ένα μα‐
λακό υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ου‐
δέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε
αποξεστικά προϊόντα, σύρματα ή διαλύτες
(ασετόν, τριχλωροαιθυλένιο κλπ...).
Προστασία από τον πάγο
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να
καθαρίσετε τα φίλτρα:
1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε το καλάθι.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα στο κάτω μέρος της
συσκευής.
4. Καθαρίστε τα φίλτρα με τρεχούμενο νε‐
ρό.
5. Τοποθετήστε ξανά τα φίλτρα.
6. Περιστρέψτε το μικροφίλτρο δεξιόστρο‐
φα, για να το ασφαλίσετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην εγκαθιστάτε τη
συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία
κάτω των 0°C. Ο κατασκευαστής δεν
είναι υπεύθυνος για βλάβες λόγω
παγετού.
Εάν δεν δυνατόν, αδειάστε τη συσκευή και
κλείστε την πόρτα. Αποσυνδέστε το σωλή‐
να παροχής νερού και αφαιρέστε το νερό
από το σωλήνα παροχής νερού.
electrolux 15
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις
Πλάτος
Ύψος
Βάθος
54,5 cm
44,7 cm
48,0-49,0 cm
Ηλεκτρική σύνδεση - Τάση Συνολική ισχύς - Ασφάλεια
Τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης αναγράφονται στην πινακίδα
τεχνικών στοιχείων στην πίσω πλευρά της συσκευής.
Πίεση παροχής νερού
Ελάχιστη
Μέγιστη
0,8 bar (0,08 MPa)
10 bar (1,0 MPa)
Χωρητικότητα
6 σερβίτσια
Τι να κάνετε αν...
Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη
λειτουργία.
Εάν υπάρχει βλάβη, επιχειρήστε να αποκα‐
ταστήσετε το πρόβλημα μόνοι σας. Ανα‐
τρέξτε στην ενότητα "Τι να κάνετε εάν..." Εάν
δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε το πρό‐
βλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις.
Κωδικός βλάβης και δυσλειτουργία
Πιθανή αιτία και λύση
• Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεμίζει με
νερό.
• Η βρύση νερού έχει μπλοκάρει από επικαθήσεις αλάτων.
Καθαρίστε τη βρύση του νερού.
• Η βρύση του νερού είναι κλειστή.
Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
• Το φίλτρο στο σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένο.
Καθαρίστε το φίλτρο.
• Η σύνδεση με το σωλήνα παροχής νερού δεν είναι σωστή.
Ο σωλήνας μπορεί να έχει τσακίσει ή να έχει πατηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή.
• Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει
Το πλυντήριο πιάτων δεν απο‐
στραγγίζει.
• Υπάρχει φράξιμο στη στρόφιγγα του νεροχύτη.
Καθαρίστε τη στρόφιγγα του νεροχύτη.
• Η σύνδεση με το σωλήνα αποστράγγισης νερού δεν είναι
σωστή. Ο σωλήνας μπορεί να έχει τσακίσει ή να έχει πα‐
τηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή.
• Η αντλία αποστράγγισης λειτουρ‐
γεί συνεχόμενα.
• Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στον
πίνακα ελέγχου σβήνουν.
Λειτουργεί η συσκευή κατά του
πλημμυρίσματος.
• Κλείστε τη βρύση του νερού και επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας.
Το πρόγραμμα δεν αρχίζει.
• Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει.
Κλείστε την πόρτα.
• Το φις της κεντρικής ηλεκτρικής παροχής δεν είναι συνδε‐
δεμένο.
Συνδέστε το φις της κεντρικής ηλεκτρικής παροχής.
• Η ασφάλεια έχει καεί στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
• Έχει οριστεί καθυστέρηση έναρξης.
Ακυρώστε την καθυστέρηση έναρξης και αρχίστε το πρό‐
γραμμα αμέσως.
Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συ‐
σκευή. Το πρόγραμμα συνεχίζει από το ση‐
μείο της διακοπής. Αν εμφανιστεί ξανά η δυ‐
σλειτουργία, επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας.
Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να
μπορείτε γρήγορα και σωστά:
• Μοντέλο (Mod.)
• Αριθμός προϊόντος (PNC)
• Αριθμός σειράς (S.N.)
16 electrolux
Για τα δεδομένα αυτά, ανατρέξτε στην πινα‐
κίδα ονομαστικών τιμών.
Γράψτε τα απαραίτητα δεδομένα εδώ:
Περιγραφή μοντέλου: ..........
Αριθμός προϊόντος: ..........
Αριθμός σειράς: ..........
Τα αποτελέσματα καθαρισμού δεν είναι ικανοποιητικά
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά
• Το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης δεν είναι κατάλληλο για τον
τύπο φορτίου και το βαθμό λερώματος.
• Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, με αποτέλεσμα το νερό να
μη φτάνει σε όλες τις επιφάνειες.
• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν περιστρέφονται ελεύθερα λόγω λαν‐
θασμένης τοποθέτησης του φορτίου.
• Τα φίλτρα έχουν ακαθαρσίες ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
• Υπάρχει πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού ή δεν υπάρχει
καθόλου απορρυπαντικό.
Σωματίδια ασβεστίου στα
πιάτα
• Η θήκη αλατιού είναι κενή.
• Ο αποσκληρυντής νερού έχει ρυθμιστεί σε εσφαλμένο επίπεδο.
• Δεν έχει κλείσει σωστά το καπάκι της θήκης αλατιού.
Τα πιάτα είναι υγρά και θα‐
μπά
• Δεν χρησιμοποιήθηκε λαμπρυντικό.
• Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
Υπάρχουν σημάδια, γαλα‐
κτώδεις κηλίδες ή μια γαλα‐
ζωπή επικάλυψη στα ποτή‐
ρια και στα πιάτα
• Μειώστε τη δόση λαμπρυντικού.
Έχουν στεγνώσει οι σταγό‐
νες νερού στα ποτήρια και
στα πιάτα
• Αυξήστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
• Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο απορρυπαντικό.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι το
φις τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο
στην πρίζα κατά την εγκατάσταση.
Τοποθέτηση της συσκευής
Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στη βρύση
νερού και στην αποχέτευση.
Όταν τοποθετήσετε τη συσκευή, βεβαιωθεί‐
τε ότι οι σωλήνες παροχής νερού δεν έχουν
συστραφεί ή συνθλιβεί.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε νεροχύτη κου‐
ζίνας, πάγκο ή εντοιχισμένο.
Τοποθέτηση
Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων στο έπι‐
πλο της κουζίνας.
Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις της εσοχής
αντιστοιχούν με τις διαστάσεις που καθορί‐
ζονται.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ανοίγματα στο
έπιπλο για το σωλήνα παροχής, το σωλήνα
electrolux 17
αδειάσματος νερού και το καλώδιο τροφο‐
δοσίας.
Ρύθμιση οριζόντιας θέσης της συσκευής
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί
σε οριζόντια θέση, ώστε η πόρτα να κλείνει
και να σφραγίζει σωστά. Εάν η οριζόντια
θέση της συσκευής δεν είναι σωστή, η πόρ‐
τα δεν ασφαλίζει στα πλαϊνά τμήματα του
θαλάμου. Εάν η πόρτα δεν κλείνει σωστά,
χαλαρώστε ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια
μέχρι η συσκευή να βρίσκεται σε οριζόντια
θέση.
Σύνδεση νερού
Σωλήνας παροχής
Η συσκευή έχει χαρακτηριστικά ασφαλείας
τα οποία εμποδίζουν το νερό που χρησιμο‐
ποιείται στη συσκευή να επιστρέψει πίσω
στο σύστημα παροχής πόσιμου νερού.
Συνδέστε τη συσκευή σε παροχή ζεστού
(μέγιστο 60°C) ή κρύου νερού.
Αν το ζεστό νερό προέρχεται από εναλλα‐
κτικές πηγές ενέργειας που είναι πιο φιλικές
στο περιβάλλον (π.χ. ηλιακούς ή φωτοβολ‐
ταϊκούς συλλέκτες και αιολικά συστήματα),
χρησιμοποιήστε την παροχή ζεστού νερού
για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
Είναι σημαντικό η βρύση του νερού ή η
στρόφιγγα να βρίσκονται κοντά στο πλυ‐
ντήριο πιάτων και να υπάρχει εύκολη πρό‐
σβαση σε αυτήν.
Συνδέστε το σωλήνα παροχής σε βρύση νε‐
ρού με εξωτερικό σπείρωμα 3/4". Αν είναι
απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τον μειωτήρα
1/2".
να που είναι συνδεδεμένος στο πλυντήριο
πιάτων. Κάντε αυτά τα βήματα:
1. Χαλαρώστε το παξιμάδι συγκράτησης.
2. Περιστρέψτε το σωλήνα.
3. Σφίξτε το παξιμάδι συγκράτησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι το
παξιμάδι συγκράτησης και όλες οι
άλλες συνδέσεις είναι σφιχτές πριν
μετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων στη
θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε
πάντα ένα καινούργιο σωλήνα
παροχής νερού. Μη χρησιμοποιείτε
σωλήνες σύνδεσης από παλιά
συσκευή.
Σωλήνας αδειάσματος
Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας νε‐
ρού για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης
από το νερό. Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, η
αντλία αδειάσματος ξεκινά αυτόματα, ώστε
να απομακρυνθεί το νερό από το πλυντήριο
πιάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το σύστημα
ασφαλείας νερού λειτουργεί όταν το
πλυντήριο πιάτων είναι
απενεργοποιημένο, μόνο εάν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα.
Αν ο σωλήνας παροχής νερού είναι πολύ
κοντός, αντικαταστήστε το σωλήνα παρο‐
χής νερού με έναν κατάλληλο, μακρύτερο
σωλήνα για υψηλές πιέσεις. Μη συνδέετε
προέκταση σωλήνα.
Για να ταιριάζει με την εγκατάσταση, είναι
δυνατό να περιστρέψετε το άκρο του σωλή‐
18 electrolux
1. Συνδέστε το πλαστικό καμπύλο εξάρτη‐
μα που παρέχεται στο άκρο του σωλή‐
να.
Τοποθετήστε το σωλήνα αδειάσματος
νερού στο νεροχύτη.
2. Συνδέστε το σωλήνα αδειάσματος νερού
στο σύστημα αδειάσματος νερού.
Ο σωλήνας πρέπει να έχει μήκος λιγό‐
τερο από 75 cm πάνω από το κάτω μέ‐
ρος του πλυντηρίου πιάτων, ώστε να
αποφευχθεί η εσφαλμένη λειτουργία της
συσκευής.
Αν συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης
νερού σε πώμα παγίδας κάτω από το νερο‐
χύτη, απομακρύνετε την πλαστική μεμβρά‐
νη (A). Αν δεν απομακρύνετε τη μεμβράνη,
το υπόλοιπο φαγητό μπορεί να προκαλέσει
φράξιμο στο πώμα του εύκαμπτου σωλήνα
αποστράγγισης.
Για το άδειασμα του σωλήνα αδειάσματος
νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 δια‐
δικασίες:
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο κατασκευαστής
δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες
σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των
προφυλάξεων ασφαλείας.
Γειώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις
προφυλάξεις ασφαλείας.
Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση και
ο τύπος ισχύος στην πινακίδα τεχνικών
στοιχείων συμφωνούν με την τάση και
την ισχύ της παροχής ρεύματος στην
περιοχή σας.
Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκα‐
τεστημένη πρίζα με προστασία από την
ηλεκτροπληξία.
Μη χρησιμοποιείτε ταφ, συνδετήρες και
προεκτάσεις. Υπάρχει κίνδυνος πυρκα‐
γιάς.
Μην αντικαθιστάτε το καλώδιο τροφο‐
δοσίας μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρό‐
σβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την
εγκατάσταση.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για αποσύνδεση της συσκευής. Τραβά‐
τε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως
οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
electrolux 19
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το
περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Τα πλαστι‐
κά εξαρτήματα αναγνωρίζονται από την έν‐
δειξη, π.χ.>PE<, >PS<, κλπ. Απορρίψτε τα
υλικά συσκευασίας στο κατάλληλο δοχείο
στην τοπική εγκατάσταση διάθεσης απορ‐
ριμμάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την απόρριψη
της συσκευής, ακολουθήστε την
παρακάτω διαδικασία:
• Τραβήξτε το φις τροφοδοσίας από
την πρίζα.
• Κόψτε το καλώδιο και το φις τροφο‐
δοσίας και απορρίψτε τα.
• Απορρίψτε το μάνδαλο της πόρτας.
Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπεται ο
κίνδυνος παγίδευσης των παιδιών
στο εσωτερικό της συσκευής.
www.electrolux.com
156985050-00-012009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising