Electrolux | ESF63020X | User manual | Electrolux ESF63020X Kasutusjuhend

Electrolux ESF63020X Kasutusjuhend
kasutusjuhend
Nõudepesumasin
ESF63020
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com
Sisukord
Ohutusinfo
Seadme kirjeldus
Juhtpaneel
Seadme kasutamine
Veepehmendaja kasutamine
Nõudepesusoola kasutamine
Loputusabi kasutamine
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Pesuaine kasutamine
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
2
3
4
4
5
6
6
7
9
Pesuprogrammid
Puhastus ja hooldus
Mida teha, kui...
Tehnilised andmed
Paigaldamine
Veeühendus
Elektriühendus
Jäätmekäitlus
11
12
13
15
15
16
17
17
10
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks
õiget kasutamist lugege kasutusjuhend
hoolikalt läbi, enne kui paigaldate seadme ja kasutate seda esimest korda.
Hoidke need juhised alati masina juures,
ka siis, kui muudate selle asukohta või
müüte masina maha. Kasutajad peavad
olema hästi tuttavad masina töö ja ohutusfunktsioonidega.
Õige kasutamine
• See masin on ettenähtud ainult koduseks
kasutamiseks.
• Kasutage masinat ainult nende majapidamistarvikute puhastamiseks, mida võib
nõudepesumasinas pesta.
• Ärge pange masinasse lahusteid, kuna
need võivad plahvatada.
• Pange noad ja kõik teravate otstega esemed söögiriistade korvi teravad otsad suunatud alla. Vastasel korral asetage need
horisontaalselt ülemisse korvi.
• Kasutage ainult nõudepesumasinatele sobivaid tooteid (pesuaineid, sool ja loputusvahend).
• Kui avate ukse ajal, mil masin töötab, võib
välja paiskuda kuuma auru ja sellega kaasneb naha põletamise oht.
• Ärge võtke nõusid masinast välja enne pesuprogrammi lõppu.
• Kui pesuprogramm on lõppenud, võtke
toitepistik pistikupesast välja ja sulgege
veekraan.
• Masinat tohib remontida ainult volitatud
hooldustehnik. Kasutage ainult originaalvaruosi.
• Vigastuste ja masina kahjustamise vältimiseks ärge parandage masinat ise. Pöörduge alati kohalikku teeninduskeskusse.
Üldine ohutus
• Isikud (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed, vaimsed võimed või
kellel puuduvad vastavad kogemused ja
teadmised, ei tohi masinat kasutada. Kui
nad masinaga töötavad, peab nende üle
teostama järelvalvet isik, kes vastutab nende turvalisuse eest.
• Järgige nõudepesumasina pesuaine tootja
juhiseid, et vältida silmade, suu ja kõri põletamist.
• Ärge jooge nõudepesumasina vett. Pesuainejäägid võivad masinasse jääda.
• Vigastuste vältimiseks ning et mitte komistada vastu avatud ust, pange uks alti kinni,
kui te masinat ei kasuta.
• Ärge istuge ega seiske lahtisel uksel.
Lapseohutus
• Seda masinat tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Laste üle peab olema järelvalve,
veendumaks, et nad ei mängiks masinaga.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Hoidke kõiki pesuaineid kindlas kohas. Ärge lubage lastel pesuaineid puutuda.
electrolux 3
• Hoidke lapsed masinast eemal, kui uks on
lahti.
Paigaldamine
• Veenduge, et masinal ei ole transpordikahjustusi. Ärge ühendage defektset masinat.
Vajadusel pöörduge tarnija poole.
• Enne esimest kasutamist eemaldage kogu
pakend.
• Elektriühenduse peab teostama kvalifitseeritud ja pädev isik.
• Torutöödö peab teostama kvalifitseeritud
ja pädev isik.
• Ärge muutke spetsifikatsioone ega tehke
toote juures muudatusi. Vigastusoht ja
masina kahjustamise oht.
• Ärge kasutage masinat:
– kui toitekaabel või veevoolikud on defektsed,
– kui juhtpaneel, tööpind või sokli piirkond
on kahjustatud, nii et masina sisemusele
on võimalik ligi pääseda.
Võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega, kust saate edasisi juhiseid.
• Ärge puurige masina külgedesse auke,
vältimaks hüdrauliliste ja elektriliste komponentide kahjustamist.
Hoiatus Järgige tähelepanelikult elektrija veeühendust puudutavaid juhiseid.
Seadme kirjeldus
1
2
3
4
5
Ülemine korv
Vee kareduse näidik
Soola dosaator
Pesuaine dosaator
Loputusvahendi dosaator
6
7
8
9
10
Andmeplaat
Filtrid
Alumine pihusti tiivik
Ülemine pihusti tiivik
Masina pealispind
4 electrolux
Juhtpaneel
5
1
1
2
3
4
5
4
2
3
Programminupp
Start/tühista nupp / (Cancel)
Viivitusega stardi nupp / (Delay)
Märgutuled
Sisse/välja märgutuli
Märgutuled
Märgutuli süttib pesu- ja loputusfaasi ajal.
Märgutuli süttib kuivatusfaasi ajal.
Märgutuli süttib, kui pesuprogramm on lõppenud.
Lisafunktsioonid:
• Veepehmendi tase.
• Alarm masina rikke korral.
1)
1)
Märgutuli süttib siis, kui sooladosaator vajab täitmist. Vaadake osa "Nõudepesumasina soola kasutamine".
Soola märgutuli võib jääda põlema mitmeks tunniks, kuid see ei mõjuta negatiivselt masina tööd.
Märgutuli süttib siis, kui loputusvahendit on vaja
lisada. Vaadake osa "Loputusvahendi kasutamine".
1) Kui pesuprogramm on töös, siis märgutuli ei põle.
Viitstardi nupp
Kasutage viitstardi nuppu pesuprogrammi
käivitamiseks 3-tunnise intervalliga. Vt alalõiku 'Pesuprogrammi määramine ja käivitamine'.
Programmi nupp ja sisse/välja märgutuli
• Pesuprogrammi määramiseks keerake
programmi nuppu päri- või vastupäeva.
Programmi tähis programmi nupul peab
olema kohakuti mõne juhtpaneelil oleva
pesuprogrammiga.
– Süttib sisse/välja märgutuli (positsioon
ON).
• Masina väljalülitamiseks keerake programmi nuppu, kuni programmi tähis on kohakuti sisse/välja märgutulega.
– Sisse/välja märgutuli kustub (positsioon
OFF).
Seadme kasutamine
Vt protseduuri iga etapi kohta vastavaid juhiseid.
1. Kontrollige, kas veepehmendi tase on
teie piirkonna vee kareduse jaoks õige.
Vajadusel määrake veepehmendi.
electrolux 5
2. Täitke soolakonteiner nõudepesumasina
soolaga.
3. lisage looputusvahendi jaotajasse loputusvahendit.
4. Asetage köögiriistad ja -nõud nõudepesumasinasse.
5. Määrake nõude tüübile ja määrdumisastmele vastav õige pesuprogramm.
6. Pange pesuaine jagajasse õige kogus pesuainet.
7. Käivitage pesuprogramm.
Kui te kasutate pesuainetablette, vaadake osa "Pesuaine kasutamine".
Veepehmendaja kasutamine
Veepehmendi eemaldab veest mineraalid ja
soolald. Mineraalid ja soolad võivad avaldada
masina tööle negatiivset mõju.
Vee karedust mõõdetakse ekvivalentskaalades:
• Saksa astmed (dH°),
• Prantsuse astmed (°TH),
• mmol/l (millimooli liitir kohta - vee kareduse
rahvusvaheline ühik),
• Clarke.
Doseerige veepehmendit vastavalt oma piirkonna vee karedusele. Vajadusel pöörduge
kohaliku veefirma poole.
Vee karedus
Vee kareduse seade
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
käsitsi
elektrooniliselt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1 1)
1) Soola ei ole vaja kasutada.
Te peate veepehmendaja määrama nii
käsitsi kui elektrooniliselt.
Käsitsi reguleerimine
Tehasepoolselt on masin seatud 2. tasemele.
1. Avage uks.
2. Eemaldage alumine korv.
3. Keerake vee kareduse näidik asendisse 1
või 2 (vaadake tabelit).
4. Pange alumine korv tagasi.
5. Sulgege uks.
Elektrooniline reguleerimine
Veepehmendi on tehasepoolselt määratud tasemele 5.
1. Vajutage ja hoidke all start/tühista nuppu.
Keerake programmi nuppu päripäeva,
kuni programmi tähis on kohakuti juhtpaneelil oleva esimese pesuprogrammiga.
6 electrolux
2. Vabastage start/tühista nupp, kui sisse/
välja märgutuli ja start/tühista märgutuli
hakkavad vilkuma.
– Samal ajal vilgub lõpu märgutuli, et näidata veepehmendi taset.
Näide:
5 vilkumist, paus, 5 vilkumist, paus,
jne... = tasand 5
3. Vajutage start/tühista nupule üks kord, et
suurendada veepehmendi taset ühe astme võrra.
Lõpu märgutuli näitab uut taset.
4. Toimingu salvestamiseks keerake programmi nupp off-asendisse.
Nõudepesusoola kasutamine
Ettevaatust Kasutage ainult
nõudepesumasina soola.
Nõudepesumasinale sobimatu sool
rikub veepehmendajat.
Ettevaatust Soolaterad ja soolane vesi
masina põhjas võivad põhjustada
korrosiooni. Korrosiooni vältimiseks
täitke masin soolaga, enne
pesuprogrammi käivitamist.
4. Eemaldage sool sooladosaatori avause
ümbert.
5. Sooladosaatori sulgemiseks keerake selle korki päripäeva.
On normaalne, et vesi voolab sooladosaatorist välja, kui täidate seda soolaga.
Kui määrate veepehmendaja elektrooniliselt
tasemele 1, ei jää soola märgutuli põlema.
Sooladosaatori täitmiseks toimige järgmiselt:
1. Sooladosaatori avamiseks keerake selle
korki vastupäeva.
2. Täitke sooladosaator 1 liitri veega (ainult
esimesel korral).
3. Kasutage sooladosaatori soolaga täitmiseks lehtrit.
Loputusabi kasutamine
Ettevaatust Kasutage vaid
nõudepesumasinate jaoks mõeldud
loputusvahendeid.
Ärge kunagi täitke loputusvahendi dosaatorit mõne muu ainega (nt nõudepesumasina puhastusaine, vedel pesuaine). See võib kahjustada seadet.
Loputusvahend võimaldab nõusid kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
Loputusvahend lisatakse automaatselt
viimase loputuse käigus.
Loputusvahendi dosaatori täitmiseks toimige
järgmiselt:
electrolux 7
1. Loputusvahendi dosaatori avamiseks
pöörake korki vastupäeva.
3. Eemaldage mahaläinud loputusvahend
hästiimava lapiga, et järgmise pesuprogrammi käigus ei moodustuks liiga palju
vahtu.
4. Loputusvahendi dosaatori sulgemiseks
asetage see tagasi ja pöörake korki päripäeva.
Reguleerige loputusvahendi doseermist
Tehasepoolselt on loputusvahend seatud 3.
tasemele.
Loputusvahendi kogust on võimalik määrata
1. (madalaim kogus) 4. (kõrgeim kogus) tasemeni.
2. Lisage loputusvahendi dosaatorisse loputusvahendit. Tähis "max." näitab maksimaalset taset.
AX
+
M
1
AX
+
M
1
2
3
4
2
3
4
1. Loputusvahendi koguse suurendamiseks
või vähendamiseks keerake ketast.
– Suurendage kogust, kui nõudel on vee
või katlakivi jälgi.
– Vähendage kogust, kui nõudel on triibud, valged plekid või sinakas kiht.
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Kasulikke nõuanded ja näpunäited
Ettevaatust Kasutage masinat ainult
nende majapidamistarvikute
puhastamiseks, mida võib
nõudepesumasinas pesta.
Ärge kasutage masinat vett imavate esemete
puhastamiseks (käsnad, lapid jne.).
• Enne söögiriistade ja nõude masinasse
panemist toimige järgmiselt:
– eemaldage kõik toidujäägid ja kogu
praht,
– leotage nõudel olevaid kinnipõlenud toidujääke.
• Söögiriistu ja nõusid masinasse pannes
toimige järgmiselt:
– õõnsad esemed (nt tassid, klaasid ja
pannid) pange masinasse avaus suunatud alla,
– veenduge, et vesi ei koguneks konteinerisse ega sügavale põhja,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei
oleks üksteise sees,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei
oleks üksteise peal,
– veenduge, et klaasid ei puutuks vastu
teisi klaase,
8 electrolux
– pange väikesed objektid söögiriistade
korvi.
• Plastmassist esemed ja kõrbemiskindla
kattega nõudele kipub jääma veetilkasid.
Plastist esemed ei kuiva nii hästi kui portselanist ja terasest esemed.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed ei liiguks.
Pange nugade käepidemed suunaga üles.
Ettevaatust Enne pesuprogrammi
käivitamist veenduge, et pihusti tiivik
saaks vabalt liikuda.
Hoiatus Alatu sulgege uks pärast
nõude sissepanemist või väljavõtmist.
Lahtine uks võib olla ohtlik.
Alumine korv
Alumine korv on ettenähtud pottide, kaante,
vaagnate, salatikausside, söögiriistade jne
jaoks. Paigutage serveerimiskandikud ja
suured potikaaned vastu korvi serva.
Juhul kui nugade otsad tulevad läbi korvi
põhja, võivad need tiivikut blokeerida. Pange
nugade käepidemed suunaga alla.
Pange lusikad ja muud söögiriistad korvi läbisegi, et need üksteise külge kinni ei jääks.
Kasutage köögiriistade resti. Juhul kui köögiriistade mõõtmed takistavad resti kasutamist, võite selle eemaldada.
Ülemine korv
Ülemine korv on mõeldud taldrikute (maksimaalne diameeter 24 cm), alustasside, salatikausside, kruuside, klaaside, pottide ja
kaante jaoks. Paigutage nõud nii, et vesi pääseks ligi kõigile pindadele.
Söögiriistade korv
Hoiatus Ärge asetage pikkade teradega
nuge vertikaalselt, nii väldite vigastusi.
Asetage pikad ja/või teravad söögiriistad
horisontaalselt ülemisse korvi. Olge
teravate riistadega ettevaatlik.
Pange kahvlite ja lusikate käepidemed suunaga alla.
Pange taldrikud ainult ülemise korvi tagumisse ossa. Kallutage need ettepoole.
Pikkade jalgadega klaasid pange tassiriiulile
jalad ülespoole. Pikemate esemete puhul
keerake tassiriiulid üles.
electrolux 9
Nõude maksimaalne kõrgus
Alumine positsioon
24 cm
27 cm
Ülemise korvi viimiseks ülemisse asendisse
toimige järgnevalt:
1. Tõmmake välja eesmiste juhikute stopperid (A).
2. Tõmmake korv välja.
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Kui panete alumisse korvi suuri taldrikuid, siis
liigutage kõigepealt ülemine korv ülemisse
asendisse.
Ettevaatust Enne ülemise korvi täitmist
reguleerige selle kõrgust.
Nõude maksimaalne kõrgus
Ülemine positsioon
ülemises
korvis
alumises
korvis
20 cm
31 cm
3. Pange korv ülemisse või alumisse positsiooni
4. Pange eesmised juhikute stopperid (A)
nende algsesse asendisse.
Ettevaatust Kui korv on ülemises
asendis, siis ei tohi tassiriiulile tasse
panna.
Pesuaine kasutamine
Kasutage ainult nõudepesumasinatele
sobivaid pesuaineid (pulber, vedelik või
tablett).
Järgige pakendil olevaid andmeid:
• tootja annustamissoovitused,
• säilitamissoovitused.
Saastamise vähendamiseks ärge kasutage pesuainet rohkem kui vaja.
Pesuaine dosaatori täitmiseks toimige järgmiselt:
1. Avage pesuaine dosaatori kaas.
2. Täitke pesuaine sahtel (A) pesuainega.
Markeering näitab kogust:
20 = ligikaudu 20 g pesuainet
30 = ligikaudu 30 g pesuainet.
3. Kui kasutate eelpesu faasiga pesuprogrammi, pange eelpesu pesuaine sahtlisse (B) rohkem pesuainet.
10 electrolux
B
A
Pesuaine tabletid sisaldavad:
• pesuainet,
• loputusvahendit,
• muid puhastusaineid.
Pesuaine tablettide kasutamiseks toimige
järgmiselt:
1. Veenduge, et pesuaine tabletid sobiksid
vee karedusega. Vt tootja juhiseid.
2. Ärge täitke soolakonteinerit ja loputusvahendi jagajat.
Soolakonteinerit ja loputusvahendi sahtlit ei ole vaja täita.
4. Pange pesuaine tablett pesuaine dosaatorisse (A).
5. Sulgege pesuaine dosaatori kaas. Vajutage kaant kuni see asendisse lukustub.
Pesuaine tablettide kasutamine
Pange pesuaine tablett pesuaine jagajasse
( A).
Kui kuivatamistulemused ei rahulda,
toimige järgmiselt:
1. Lisage loputusvahendi jaotajasses loputusvahendit.
2. Määrake loputusvahendi annus asendisse 2.
Et hakata uuesti kasutama pulbrilist
pesuainet, toimige järgmiselt:
1. Täitke soolakonteiner ja loputusvahendi
jagaja.
2. Määrake vee pehmendaja kõige kõrgemale tasemele.
3. Käivitage pesuprogramm ilma nõudeta.
4. Reguleerige veepehmendajat. Vt alalõiku
'Veepehmendaja seadistamine'.
5. Reguleerige loputusvahendi annust.
Erinevatel pesuainetel on erinev lahustumisaeg. Mõnede pesuaine tabletid ei anna lühikeste pesuprogrammidega parimaid tulemusi. Et pesuaine täielikult eemaldada, kasutage pesuaine tablettidega pikki pesuprogramme.
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
Pesuprogrammi määramiseks ja käivitamiseks toimige järgmiselt:
1. Sulgege uks.
2. Keerake programmi nuppu pesuprogrammi määramiseks. Vt alalõiku 'Pesuprogrammid'.
– Sisse/välja märgutuli süttib.
– Pesuprogrammi faasi märgutuli hakkab vilkuma.
3. Vajutage start/tühista nupule.
– Pesuprogramm käivitub automaatselt.
– Süttib start/tühista märgutuli.
– Kui programm käivitub, jääb põlema
ainult käimasoleva faasi märgutuli.
Kui pesuprogramm töötab, ei saa programmi muuta. Tüühistage pesuprogramm. Vt alalõiku 'Pesuprogrammi tühistamine'
Hoiatus Katkestage või tühistage
pesuprogramm ainult vajaduse korral.
Ettevaatust Avage uks ettevaatlikult.
Kuum aur võib välja pääseda.
electrolux 11
Pesuprogrammi tühistamine
• Vajutage ja hoidke all start/tühista nuppu
u. 5 sekundi vältel.
– Start/tühista märgutuli kustub.
– Faasi märgutuled hakkavad vilkuma.
Pesuprogramm on tühistatud.
Sel ajal võite teha järgmist:
1. Lülitage seade välja.
2. Määrake uus pesuprogramm.
Täitke pesuaine jagaja pesuainega, enne
kui määrate uue pesuprogrammi.
Pesuprogrammi katkestamine
Avage uks.
• Programm peatub.
Sulgege uks.
• Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Viitstardiga pesuprogrammi määramine
ja käivitamine
1. Määrake pesuprogramm.
2. Vajutage viitstardi nupule.
– Viitstardi indikaatorlamp süttib põlema.
3. Vajutage start/tühista nupule.
– Algab viitstardi mahalugemine.
– Faasi märgutuled kustuvad.
Kui mahalugemine on lõppenud, käivitub pesuprogramm automaatselt.
• Viitstardi märgutuli kustub.
• Faasi märgutuli süttib.
nete ukse uuesti kinni, jätkub mahalugemine kohast, kus see katkestati.
Viitstardi tühistamine:
1. Vajutage ja hoidke all start/tühista nuppu
u. 5 sekundi vältel.
– Stardi/tühistamise märgutuli ja viitstardi märgutuli kustuvad.
– Faasi märgutuled hakkavad vilkuma.
2. Pesuprogrammi käivitamiseks vajutage
nupule Start/tühista.
Pesuprogrammi lõpp
Järgmistel juhtudel tuleb masin välja lülitada:
• Masin peatub automaatselt.
• Süttib lõpu märgutuli.
Paremate kuivatamistulemuste saavutamiseks hoidke uks mõne minuti vältel praokil,
enne kui nõud välja võtate.
Laske nõudel jahtuda, enne kui eemaldate
need masinast. Tulised nõud saavad kergesti
viga.
Nõude väljavõtmine
• Võtke kõigepealt välja esemed alumisest
korvist, seejärel ülemisest korvist.
• Masina külgedel ja uksel võib olla vett.
Roostevaba teras jahtub kiiremini kui
nõud.
Ärge avage mahalugemise ajal ust, et
mahalugemist mitte katkestada. Kui pa-
Pesuprogrammid
Pesuprogrammid
Programm
1)
Programmi nupu
asend
Mustuse
aste
Pestavate
esemete
tüüp
A
Tugev
mustus
Eelpesu
Keraamika,
Põhipesu kuni 70°C
söögiriistad,
2 vaheloputust
potid ja panLõpploputus
nid
Kuivatamine
B
Normaalne mustus
Eelpesu
Keraamika,
Põhipesu kuni 65°C
söögiriistad,
2 vaheloputust
potid ja panLõpploputus
nid
Kuivatamine
C
Normaalne / kerge
määrdumine
Keraamika
ja söögiriistad
Programmi kirjeldus
Põhipesu kuni 60 °C
Lõpploputus
12 electrolux
Programm
Programmi nupu
asend
Mustuse
aste
Pestavate
esemete
tüüp
D
Normaalne mustus
Keraamika
ja söögiriistad
Eelpesu
Põhipesu kuni 50°C
1 vaheloputus
Lõpploputus
Kuivatamine
Kõik
Osaline
koormus (lõpetatakse
hiljem samal
päeval)
1 külm loputus (et vältida toidujäänuste kokkukleepumist)
See programm ei nõua nõudepesuaine kasutamist).
2)
E
Programmi kirjeldus
1) See on parim igapäevane programm kasutamiseks mitte päris täis masina puhul. Ideaalne
neljaliikmelisele perele, kus masinas pestakse ainult hommiku- ja õhtusöögi nõusid ja söögiriistu.
2) Testimisprogramm testimisinstituutide jaoks. Testiandmete jaoks vaadake eraldi kaasasolevat lehte.
Tarbimisväärtused
Programm
programmi kestust
(minutit)
Energiakulu
(kWh)
Veekulu
(liitrites)
85-95
1,8-2,0
22-25
105-115
1,5-1,7
23-25
30
0,9
9
130-140
1,0-1,2
14-16
12
0,1
5
Veesurve ja temperatuur, elektripinge
kõikumine ja nõude kogus võivad neid
väärtusi mõjutada.
Puhastus ja hooldus
Hoiatus Enne puhastamist lülitage
masin välja.
Filtrite puhastamine
Ettevaatust Ärge kasutage masinat
ilma filtriteta. Veenduge, et filtrid oleksid
õigesti paigaldatud. Vale paigaldamine
põhjustab ebarahuldavaid
pesemistulemusi ja kahjustab masinat.
Vajadusel puhastage filtreid. Mustad filtrid
halvendavad pesutulemust.
Nõudepesumasinal on kolm filtrit:
1. jämefilter (A)
2. mikrofilter (B)
3. lamefilter (C)
A
B
C
Filtrite puhastamiseks toimige järgmiselt:
1. Avage uks.
2. Eemaldage alumine korv.
3. Filtrisüsteemi avamiseks, keerake mikrofiltri (B) käepidet 1/4 keeret vastupäeva.
electrolux 13
4. Eemaldage filtrisüsteem.
5. Hoidke jämefiltrit (A) auguga käepidemest.
6. Eemaldage jämefilter (A) mikrofiltrist (B).
7. Eemaldage masina põhjas olev lamefilter
(C).
D
13. Pange alumine korv tagasi.
14. Sulgege uks.
Ärge eemaldage pihusti tiivikut.
Kui piserdustorude avadesse on kogunenud
mustusejääke, eemaldage need hambaorgiga.
Väline puhastamine
Puhastage masina välispinnad ja juhtpaneel
niiske pehme lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimispadjandeid ega lahusteid (atysetoon, trikloroetüleen jne).
Ettevaatusabinõud külma vastu
8. Puhastage filtreid voolava vee all.
9. Pange lamefilter (C) masina põhja tagasi.
Paigaldage lamefilter korrektselt kahe
serva alla (D).
10. Pange jämefilter (A) mikrofiltrisse (B) ja
lükake filtrid kokku.
11. Pange filtrisüsteem omale kohale.
12. Filtrisüsteemi lukustamiseks keerake mikrofiltri (B) käepidet päripäeva kuni see
kohale lukustub.
Ettevaatust Ärge paigaldage masinat
ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
Tootja ei vastuta külmast tingitud
kahjustuste eest.
Kui see ei ole võimalik, tühjendage masin ja
pange uks kinni. Ühendage vee sissevõtu
voolik lahti ja tühjendage veest.
Mida teha, kui...
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Rikke korral püüdke kõigepealt ise probleemile lahendus leida. Vt 'Mida teha, kui...'. Kui
te ei suuda probleemi ise lahendada, pöörduge edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
14 electrolux
Vale kood ja rike
Võimalik põhjus ja lahendus
• start/tühista märgutuli vilgub pide- • Veekraan on blokeeritud või täis katlakivi.
valt
Puhastage veekraan.
• lõpu märgutuli vilgub 1 kord
• Veekraan on kinni.
Nõudepesumasin ei täitu veega
Avage veekraan.
• Vee sisselaskevooliku filter on ummistunud.
Puhastage filtrit.
• Vee sisselaskevooliku ühendus ei ole õige. Voolik võib olla
murtud või muljutud.
Veenduge, et ühendus on õige.
• start/tühista märgutuli vilgub pide- • Kraanikausi sifoon on ummistunud.
valt
Puhastage kraanikausi sifoon.
• lõpu märgutuli vilgub 2 korda
• Vee tühjendusvooliku ühendus ei ole õige. Voolik võib olla
Nõudepesumasin ei tühjene veest
murtud või muljutud.
Veenduge, et ühendus on õige.
• start/tühista märgutuli vilgub pide- • Sulgege veekraan ja pöörduge kohalikku teeninduskeskusvalt
se.
• lõpu märgutuli vilgub 3 korda
Üleujutuse vastane seadis töötab
Programm ei käivitu
• Masina uks ei ole kinni.
Sulgege uks.
• Toitepistik ei ole ühendatud.
Ühendage toitepistik.
• Maja kaitsmekarbis on kaitse läbi.
Vahetage kaitse välja.
• Määratud on viitstart.
Kui pesu tuleb kohe pesta, tühistage viitstart.
Pärast kontrollimist lülitage masin sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkestati. Kui
rike ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
Et teid kiiresti ja õigesti abistada, on vajalikud
järgmised andmed:
• Mudel (Mod.)
• Toote number (PNC)
• Seerianumber (S.N.)
Need andmed leiate andmeplaadilt.
Kirjutage vajalikud andmed siia:
Mudeli kirjeldus: ..........
Toote number: ..........
Seerianumber: ..........
Puhastamise tulemused ei rahulda
Nõud ei ole puhtad
•
•
•
•
•
Valitud pesuprogramm ei sobi nõude tüübi ja mustusega.
Korvid on paigutatud valesti, nii et vesi ei pääse igale poole.
Joatorud ei liigu vabalt, sest nõud on valesti paigutatud.
Filtrid on mustad või valesti paigaldatud.
Kasutatakse liiga vähe või üldse mitte pesuainet.
Katlakivi osakesed nõudel
• Sooladosaator on tühi.
• Veepehmendi on reguleeritud valele tasemele.
• Sooladosaatori kaas ei ole korralikult kinni.
Nõud on märjad ja tuhmid
• Ei kasutatud loputusvahendit.
• Loputusvahendi sahtel on tühi.
Klaasidel ja nõudel on triibud, • Vähendage loputusvahendi doseerimist.
piimjad plekid või sinakas varjund
Klaasidel ja nõudel on kuivanud veetilkade jälgi
• Suurendage loputusvahendi kogust.
• Põhjuseks võib olla pesuaine.
electrolux 15
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius cm
60
Kõrgus cm
85
Sügavus cm
61
Elektritoide - pinge - üldine toide Info elektriühenduse kohta on toodud andmesildil nõudepesuma- kaitsekork
sina ukse sisemisel serval.
Veesurve
Võimsus
Minimaalne
0,5 baari (0,05 MPa)
Maksimaalne
8 baari (0,8 MPa)
Koha seaded
12
Paigaldamine
Sobitamine lauaplaadi alla
2. Tõmmake tööpinda seadme tagant (2).
Hoiatus Veenduge, et toitepistik oleks
paigaldamise ajal stepslist väljas.
Pange masin veekraani ja äravoolu lähedusse. Eemaldage seadme tööpind selle paigaldamiseks kraani või köögitööpinna alla.
Veenduge, et õnaruse mõõtmed oleksid vastavuses antud mõõtmetega.
Seadme tööpinna eemaldamiseks
toimige järgnevalt:
1. Eemaldage tagumised kruvid (1).
3. Tõstke tööpind üles ja eemaldage see
eesmistest piludest (3).
4. Seadme kõrguse muutmiseks kasutage
keeratavaid jalgu.
5. Monteerige seade köögi tööpinna alla.
Veenduge, et veevoolikutes poleks murdekohti ja et need poleks kokkusurutud.
Kui parandamine on vajalik, siis peab seade
olema töömehe jaoks kergesti ligipääsetav.
Kui soovite nõudepesumasinat eraldiseisvana kasutada, siis pange tööpind peale tagasi.
Eraldiseisva seadme sokkel ei ole reguleeritav.
Masina loodimine
Et ust saaks korralikult sulgeda ja tihendada,
veenduge, et masin on loodis. Kui masin ei
ole loodis, siis ei sobi uks kohale. Kui uks
korralikult ei sulgu, vabastage või pingutage
reguleeritavaid jalgu, kuni masin on loodis.
16 electrolux
Veeühendus
Vee sissevõtuvoolik
Ühendage masin kuuma- (maks. 60°) või külmavee võrguga.
Kui kuum vesi tuleb alternatiivsestest, keskkonnasõbralikumatest energiaallikatest (nt
päikese- või fotogalvaanpaneelid ning tuuleenergia), siis kasutage kuuma vett, et vähendada energiakulu.
Ühendage sissevõtuvoolik 3/4" väliskeermega veekraani külge.
Ettevaatust Ärge kasutage vana
masina ühendusvoolikuid.
Veesurve peab olema lubatud piires (vt ptk
'Tehnilised andmed'). Veenduge, et kohalik
veefirma varustab teid piirkonna keskmise
toiterõhuga.
Veenduge, et vee sissevõtuvoolikus ei ole
murtud kohti ning et vee sissevõtuvoolik ei
ole muljutud või sõlmes.
Keerake sissevõtuvoolikut vasakule või paremale, et paigaldus sobiks lukustusmutriga.
Sobitage lukustusmutter õigesti, et vältida
vee lekkimist.
Ettevaatust Ärge ühendage masinat
uute torudega või torudega, mida ei ole
pikemat aega kasutatud. Laske veel
mõni minut voolata, seejärel ühendage
sissevõtuvoolik.
Vee tühjendusvoolik
1. Ühendage vee väljalaskevoolik kraanikausi äravooliga ja kinnitage see tööpinna
alla. Nii ei pääse kraanikausist tulev vesi
nõudepesumasinasse.
2. Ühendage vee väljalaskevoolik ventileerimisauguga toru külge (minimaalne sisemine läbimõõt 4 cm).
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Veenduge, et väljalaskevoolik poleks murtud
või kokku pigistatud, nii tagate probleemivaba vee äravoolu.
Eemaldage kraanikausi kork selleks ajaks kui
seade vett väljastab, nii väldite vee tagasivoolamist seadmesse.
Väljalaskevooliku pikendus ei tohi olla üle 2
m. Pikenduse sisemine diameeter ei tohi olla
väiksem vooliku enda sisemisest diameetrist.
Kui ühendate vee väljalaskevooliku kraani
äravoolutorusse, eemaldage plastikust
membraan (A). Kui membraani ei eemaldata,
võib järelejäänud toit blokeerida väljavooluvooliku sifooni
Masinal on turvaseade, mis takistab
musta vee tagasivoolu masinasse. Kui
kraanikausi äravoolul on tagasivooluklapp, siis võib see põhjustada masina
ebakorrektset tööd. Eemaldage tagasivooluklapp.
Ettevaatust Vee lekkimise vältimiseks
pärast paigaldamist veenduge, et
veeliitmikud oleks tihked.
electrolux 17
Elektriühendus
Hoiatus Tootja ei vastuta, kui te neid
ohutusnõudeid ei järgi.
Maandfage masin vastavalt ohutusnõuetele.
Veenduge, et nimivõimsus ja tüübisildil
toodud voolutüüp oleksid kooskõlas kohaliku pinge ja vooluga.
Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektrilöögikindlat pistikupesa.
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja
need saab suunata korduvkasutusse. Plastmassist komponente tähistavad markeeringud, nt >PE<, >PS<, jne. Palun pange pakkematerjalid õigesse prügikasti.
Hoiatus Seadme kõrvaldamiseks
toimige järgmiselt:
• Tõmmake pistik välja.
• Lõigake toitekaabel ja pistik maha ja
kõrvaldage need.
• Kõrvaldage ukse käepide. Nii ei ole
lastel võimalik oma elu ohustades masinasse lõksu jääda.
Ärge kasutage mitmik-pistikuid, konnektoreid ja pikenduskaableid. Tuleoht.
Ärge vahetage toitekaalblit ise välja.
Pöörduge teeninduskeskuse poole.
Veenduge, et toitekaablile pääseks pärast paigaldamist ligi.
Masinat lahti ühendades ärge vedage
toitekaablist. Tõmmake alati pistikust.
18 electrolux
electrolux 19
www.electrolux.com
www.electrolux.ee
156985150-00-012009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising