Zanussi ZDF3010, ZDF312 User manual

Zanussi ZDF3010, ZDF312 User manual
NL
GB
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Afwasmachine
Dishwasher
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
ZDF3010
2
18
34
51
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Wasprogramma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
De waterontharder instellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Gebruik van zout voor de vaatwasser _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Gebruik van glansspoelmiddel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
De vaatwasser inruimen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Gebruik van vaatwasmiddelen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
De Multitabfunctie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Een wasprogramma selecteren en starten _ _ _ _ _
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aansluiting aan de waterleiding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aansluiting aan het elektriciteitsnet _ _ _ _ _ _ _ _
10
11
12
13
15
15
16
16
17
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking
van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig
door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze
instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze
verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van
het apparaat.
Gebruik conform de voorschriften
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te
maken.
• Doe geen oplosmiddelen in het apparaat. Pas op voor
explosiegevaar.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe
punten met de punt naar beneden in de bestekmand.
Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek.
• Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines
(afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan
er hete stoom ontsnappen. Gevaar voor brandwonden.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat
het afwasprogramma is afgelopen.
• Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de stekker
uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
• Alleen een bevoegde servicemonteur mag dit apparaat
repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
2
• Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en schade aan
het apparaat te voorkomen. Neem altijd contact op met
onze service-afdeling.
Algemene veiligheid
• Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet
gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden aan ogen, mond en keel
te voorkomen.
• Drink geen water uit de afwasmachine. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.
• Sluit de deur altijd als u het apparaat niet gebruikt om
letsel te voorkomen. Bovendien struikelt u zo niet over
de deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Veiligheid van kinderen
• Alleen volwassenen mogen dit apparaat gebruiken.
Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te
voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat
kinderen de afwasmiddelen niet aanraken.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als
de deur open staat.
Installatie
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens
het vervoer. Sluit een beschadigd apparaat niet aan.
Neem, indien nodig, contact op met de leverancier.
• Verwijder de verpakking vóór de eerste ingebruikneming.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet de elektrische installatie uitvoeren.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet het
loodgieterswerk uitvoeren.
• Wijzig de specificaties van dit product niet en verander
dit product niet. Gevaar voor letsel en schade aan het
apparaat.
• Het apparaat niet gebruiken:
– als de hoofdkabel of waterslangen beschadigd zijn,
– als het bedieningspaneel, werkblad of plint zodanig
beschadigd zijn, dat u bij het inwendige van het
apparaat kan komen.
Neem contact op met onze service-afdeling.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade
aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
Waarschuwing! Volg nauwkeurig de instructies op
voor de elektrische en wateraansluitingen.
Bedieningspaneel
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
7
6
2
5
3
4
Programmaschakelaar
Toets start/annuleren (Start/Cancel)
Toets Multitab (Multi Tab)
Toets uitgestelde start (Delay)
Digitaal display
Indicatielampjes
Programma-aanwijzer
Uit-stand
Indicatielampjes
Wasfase
Het indicatielampje van de wasfase gaat aan wanneer de wasfase of spoelfase loopt.
Droogfase
Het indicatielampje van de droogfase gaat aan als de droogfase loopt.
Multitab-functie
Het indicatielampje van de multitab-functie gaat aan als de multitab-functie actief is.
3
Indicatielampjes
Zout 1)
Het indicatielampje voor zout gaat aan als het nodig is het zoutreservoir te vullen. Zie
het hoofdstuk 'Gebruik van zout voor afwasmachines'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft gevuld.
Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Glansmiddel 1)
Het indicatielampje voor glansmiddel gaat aan als het nodig is glansmiddel bij te vullen.
Zie hoofdstuk 'Gebruik van glansmiddel'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een
wasprogramma loopt.
Programmaschakelaar
Toets uitgestelde start
• Draai de programmaschakelaar linksom of rechtsom
om het apparaat in te schakelen of om een afwasprogramma te selecteren. De programmamarkering op de
programmaschakelaar moet overeenkomen met een
van de afwasprogramma's op het bedieningspaneel.
Als de programmamarkering overeenkomt met een afwasprogramma, toont het digitale display de duur van
het programma. Als de programmamarkering niet
overeenkomt met een afwasprogramma, toont het digitale display twee horizontale streepjes.
• Draai de programmaschakelaar totdat de programmamarkering overeenkomt met de uit-stand, om het apparaat uit te schakelen.
Gebruik de programmaschakelaar voor deze handelingen:
– het instellen van de waterontharder. Zie 'De waterontharder instellen'.
– het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
Zie 'Multitab-functie'.
Gebruik de toets uitgestelde start om de start van het afwasprogramma met 1 tot 19 uur uit te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Toets start/annuleren
Gebruik de toets start/annuleren voor deze handelingen:
• het starten van een afwasprogramma. Zie hoofdstuk
'Een afwasprogramma instellen en starten'.
• het annuleren van een lopend afwasprogramma. Zie
hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
• het instellen van het niveau van de waterontharder. Zie
hoofdstuk 'De waterontharder instellen'.
• het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
Zie hoofdstuk 'Multitab-functie'.
Toets Multitab
Druk op deze toets om de multitab-functie in of uit te
schakelen. Zie hoofdstuk 'Multitab-functie'.
4
Digitaal display
Op het display verschijnt:
• Aangepast niveau van de waterontharder.
• Het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje
(alleen als de multitab-functie ingeschakeld is).
• Programmaduur.
• Resterende tijd tot het einde van het programma.
• Einde van een wasprogramma, het digitale display laat
een nul zien.
• Aantal uitgestelde uren tot de start.
• Foutcodes.
Instelmodus
Het apparaat staat in de instelmodus als:
• Eén of meer fase-indicatielampjes knipperen.
• De duur van het programma knippert op het digitale
display.
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen:
– het instellen van een afwasprogramma.
– het instellen van het niveau van de waterontharder.
– het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
• Eén of meer fase-indicatielampjes continu branden.
• De resterende tijd van het programma niet knippert.
Annuleer in deze omstandigheden het programma om
naar de instelmodus terug te keren. Zie hoofdstuk 'Een
afwasprogramma instellen en starten'.
Wasprogramma's
Wasprogramma's
Programma en
stand programmaschakelaar
1)
2)
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek, pot- Voorwas
ten en pannen
Hoofdwas tot 70°C
2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek
Voorwas
Hoofdwas tot 65°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek
Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Alles
Gedeeltelijke lading (later 1 koude spoelgang (om te voorkomen
op de dag verder te vul- dat voedselresten blijven plakken).
len).
Voor dit programma is geen afwasmiddel nodig.
Normaal of licht vervuild
Serviesgoed en bestek
Hoofdwas tot 65°C
Laatste spoelgang
1) Testprogramma voor testinstanties. Zie voor testgegevens het aparte informatieblad.
2) Dit is het perfecte dagelijkse programma om een niet volledige lading te reinigen. Ideaal voor een familie van 4 personen die alleen
het serviesgoed en het bestek van de ochtend- en avondmaaltijd in de machine wil laden.
Verbruikswaarden
Programma
Duur (in minuten) 1)
Energieverbruik (kWh)
Water (in liters)
-
1,6-1,8
22-24
-
1,4-1,6
17-19
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
-
0,9
9
1) Het digitale display toont de duur van het programma.
De druk en de temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid serviesgoed kunnen deze waarden veranderen.
5
Voor het eerste gebruik
Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist
is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel, indien
nodig, de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en
mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), ga dan naar
hoofdstuk 'Multitab-functie'.
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de
watertoevoer. Mineralen en zouten kunnen een negatieve
invloed hebben op de werking van het apparaat.
De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen:
• Duitse graden (dH°).
• Franse graden (°TH).
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid
voor de hardheid van water).
• Clarke.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lokale
waterschap.
Waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Geen zout nodig.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatige afstelling
Het apparaat in in de fabriek ingesteld op stand 2.
6
Instelling waterhardheid
2
Zet de schakelaar op stand
1 of 2.
1
Elektronische afstelling
De waterontharder is in de fabriek ingesteld op niveau 5.
1. Druk op de toets starten/annuleren en houd vast.
Draai de programmaschakelaar linksom, totdat de
programmamarkering overeenkomt met het eerste
afwasprogramma op het bedieningspaneel.
2. Laat de toets starten/annuleren los als het digitale
display de huidige instelling toont.
Voorbeelden:
– niveau 5 =
– niveau 10 =
3. Druk op de toets starten/annuleren om het niveau van
de waterontharder te wijzigen. Elke keer als u op de
knop drukt, gaat het niveau omhoog.
4. Draai de programmaschakelaar naar de stand uit om
de bewerking op te slaan.
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Let op! Gebruik alleen afwasmachinezout. Zout dat
niet geschikt is voor afwasmachines, veroorzaakt
schade aan de waterontharder.
5
1
2
6
Het is normaal dat er water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u zout bijvult.
Zorg dat er geen zout buiten het zoutreservoir terechtkomt. Zout dat achterblijft, beschadigt het reservoir. Aangeraden wordt een afwasprogramma direct te
starten nadat u het zoutreservoir hebt gevuld. Dit voorkomt corrosie als gevolg van gemorst zout.
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden.
3
Vul het zoutreservoir met
1 liter water (alleen bij het
eerste gebruik)
4
7
Gebruik van glansspoelmiddel
Let op! Gebruik alleen merkglansmiddelen voor
afwasmachines.
Volg deze stappen om het glansmiddeldoseerbakje te
vullen:
Let op! Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met
andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Gevaar voor beschadiging van het apparaat.
De glansmiddeldosering afstellen
AX
+
M
1
1
2
3
4
AX
+
M
2
De glansmiddelkeuzeknop is in de fabriek ingesteld op stand 3.
Om de dosering te verhogen of te verlagen, raadpleegt u "Problemen oplossen".
1
3
2
3
4
4
De vaatwasser inruimen
Handige aanwijzingen en tips
Let op! Gebruik het apparaat alleen voor
huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor
afwasmachines.
Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (sponzen, huishouddoekjes, enz.) te reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek
laadt:
– Verwijder alle voedselresten en vuil
– Laat aangebakken voedselresten eerst inweken.
• Volg deze stappen terwijl u serviesgoed en bestek
laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en
pannen) met de opening naar beneden.
8
– Zorg er voor dat het water niet in het reservoir of een
diepe pan kan verzamelen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar
liggen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek elkaar niet
overlappen.
– Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aanraken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast te houden. Voorwerpen van kunststof drogen niet zo goed als porselein
en stalen voorwerpen.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg er voor
dat de voorwerpen niet verschuiven.
Let op! Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
Waarschuwing! Sluit altijd de deur nadat u het
apparaat vult of leeg haalt. Een geopende deur kan
gevaarlijk zijn.
1
Rangschik dekschalen en
grote deksels langs de
rand van het onderrek.
2
1
2
Rangschik alle voorwer- Klap de kopjesrekken op
pen zo dat het water er aan voor langere voorwerpen.
alle kanten bij kan komen.
Plaats borden in het achterste deel van het bovenrek.
Kantel ze voorover.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Als u grote borden in het onderrek plaatst, moet u eerst
het bovenrek in de hoogste stand zetten.
Waarschuwing! Stel de hoogte af voordat u het
bovenrek gebruikt.
Maximale hoogte van borden in:
3
U kunt de rijen met punten
in het onderrek laten zakken om ruimte te maken
voor potten, pannen en
schalen.
bovenrek
onderrek
Bovenste stand
20 cm
31 cm
Onderste stand
24 cm
27 cm
1
1
2
Gebruik de bestekroosters. Als de afmetingen van
het bestek het gebruik van de bestekroosters voorkomen, verwijder ze dan.
2
Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste of
onderste stand te zetten:
1. Verwijder de vergrendelingen (A) van het bovenrek.
2. Trek het rek er uit.
3. Plaats het rek in de bovenste of onderste stand.
4. Zet de vergrendelingen (A) van het bovenrek terug in
hun oorspronkelijke stand.
9
Let op! Als het rek zich in de bovenste stand bevindt,
kunt u geen kopjes op het kopjesrek plaatsen.
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik alleen afwasmiddelen (poeder, vloeibaar of
tablet) die geschikt zijn voor afwasmiddelen.
Volg de gegevens op de verpakking op:
• Dosering aanbevolen door de fabrikant.
• Aanbevelingen omtrent opslag.
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te sparen.
5
6
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten
geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig
te verwijderen.
1
2
4
3
Vul het afwasmiddelbakje Als u een wasprogramma
( A) met afwasmiddel.
gebruikt met een voorwasfase, doet u ook afwasmiddel in het voorwasdoseerbakje ( B).
De Multitabfunctie
De multitab-functie is voor gecombineerde afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten hulpmiddelen zoals afwasmiddel,
glansmiddel en zout voor afwasmachines. Sommige
soorten tabletten kunnen andere hulpmiddelen bevatten.
Controleer of deze tabletten geschikt zijn voor de lokale
waterhardheid. Zie de instructies van de fabrikant.
10
Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitab-functie stopt de stroom glansmiddel en zout
automatisch. Het indicatielampje van het glansmiddel en
indicatielampje van het zout worden uitgeschakeld.
De programmaduur kan toenemen als u de multitab-functie gebruikt.
Schakel de multitab-functie in of uit, voordat u een
afwasprogramma start.
U kunt de multitab-functie niet in- of uitschakelen wanneer het programma loopt. Annuleer het afwasprogramma
en stel het programma vervolgens weer in.
Om de multitab-functie in te schakelen:
• Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab
gaat aan.
Om de multitab-functie uit te schakelen:
• Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab
gaat uit.
1.
2.
3.
•
Volg deze stappen als de droogresultaten niet naar
wens zijn:
Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
Activeer de glansmiddeldosering.
Stel de dosering van het glansmiddel in op stand 2.
U kunt de dosering van het glansmiddel alleen in- of
uitschakelen als de multitab-functie ingeschakeld is.
Om de glansmiddeldosering in of uit te schakelen:
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
1. Druk op de toets starten/annuleren en houd vast.
Draai de programmaschakelaar linksom, totdat de
programmamarkering overeenkomt met het eerste
afwasprogramma op het bedieningspaneel.
2. Laat de toets starten/annuleren los als het display de
waterhardheid toont.
3. Draai de programmaschakelaar linksom, totdat de
programmamarkering overeenkomt met het tweede
afwasprogramma op het bedieningspaneel.
4. Het digitale display geeft de huidige instelling van de
glansmiddeldosering aan.
Glansmiddeldosering uitgeschakeld
Glansmiddeldosering ingeschakeld
5. Druk op de toets starten/annuleren om de instelling
te wijzigen. Het digitale display laat de nieuwe instelling zien.
6. Draai de programmaschakelaar naar de stand uit om
de bewerking op te slaan.
2.
3.
4.
5.
6.
Om normaal afwasmiddel te gebruiken:
1. Schakel de Multitab-functie uit.
Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw
omgeving.
Stel de glansmiddeldosering af.
Een wasprogramma selecteren en starten
Volg deze stappen om een afwasprogramma in te stellen
en te starten:
1. Sluit de deur.
2. Draai de programmaschakelaar om het afwasprogramma in te stellen. Zie hoofdstuk 'Afwasprogramma's'.
– Het fase-indicatielampje voor het afwasprogramma gaat aan.
– De duur van het programma knippert op het digitale display.
3. Druk op de toets starten/annuleren.
– Het afwasprogramma start automatisch.
– Als het programma start, blijft alleen het indicatielampje voor de lopende fase aan. De programmaduur blijft continu branden.
Wanneer het afwasprogramma loopt, kunt u het
programma niet wijzigen. Annuleer het afwasprogramma.
Waarschuwing! Onderbreek of annuleer een
afwasprogramma alleen als dit nodig is.
Let op! Open de deur voorzichtig. Er kan hete stoom
vrijkomen.
Een afwasprogramma onderbreken
Open de deur.
• Het programma stopt.
Sluit de deur.
• Het programma gaat verder vanaf het punt dat het was
onderbroken.
11
Een afwasprogramma annuleren
• Druk op de toets starten/annuleren en houd vast.
– Op het digitale display knippert de duur van het
programma.
– Eén of meer fase-indicatielampjes zijn aan.
Het afwasprogramma is geannuleerd.
Op dit punt kunt u de volgende stappen uitvoeren:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in.
Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel
voordat u een nieuw afwasprogramma instelt.
Een afwasprogramma instellen en starten met
uitgestelde start
1. Een afwasprogramma instellen.
2. Druk op de toets uitgestelde start, totdat het display
de gewenste uitgestelde starttijd voor het afwasprogramma laat zien. De uitgestelde starttijd knippert op
het digitale display.
3. Druk op de toets starten/annuleren.
– Het aftellen van de uitgestelde start begint.
– De fase-indicatielampjes van het afwasprogramma gaan uit.
– Op het digitale display verschijnt de uitgestelde
starttijd als een continu brandend lampje.
Als het aftellen verstreken is, start het afwasprogramma
automatisch. Het fase-indicatielampje van de lopende fase gaat aan.
Doe de deur niet open tijdens het aftellen om onderbreking van het aftellen te voorkomen. Als u de
deur weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van
de onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
1. Druk op de toets starten/annuleren en houd vast.
– De fasecontrolelampjes gaan aan.
– Op het digitale display gaat de duur van het wasprogramma aan.
2. Druk op de toets start/annuleren om het afwasprogramma te starten.
Einde van het afwasprogramma
Schakel het apparaat in deze omstandigheden uit:
• Het apparaat stopt automatisch.
• Het digitale display toont een nul.
• De fase-indicatielampjes gaan uit.
Laat de deur enkele minuten op een kier staan voor betere
droogresultaten. Haal de machine daarna pas leeg.
Laat het serviesgoed afkoelen voordat u het uit de afwasmachine haalt. Hete borden beschadigen sneller.
Stand-bymodus
Als u het apparaat na afloop van het afwasprogramma niet
uitschakelt, wordt het apparaat automatisch in de standbymodus gezet. De stand-bymodus vermindert het energieverbruik.
Drie minuten na afloop van het programma gaan alle indicatielampjes uit en op het digitale display verschijnt een
horizontale streep.
Druk op een toets om terug te keren naar de eindeprogrammamodus.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Schakel het apparaat uit voordat u
de filters schoon maakt.
De filters reinigen
Belangrijk! Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg
er voor dat de filters juist zijn geplaatst. Onjuiste plaatsing
veroorzaakt slechte wasresultaten en schade aan het
apparaat.
1
12
2
Maak de filters A, B en C
schoon onder stromend
water.
Belangrijk! Verwijder de sproeiarmen niet.
Als de openingen in de sproeiarmen verstopt raken, verwijdert u de achterblijvende delen met een coctailprikkertje.
Schoonmaken van de buitenkant
4
3
Draai, om de filters B en C Verwijder het platte filter A
te verwijderen, het hand- uit de bodem van het apvat een kwartslag naar
paraat.
links.
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale afwasmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichloroethyleen enz).
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Let op! Installeer het apparaat niet op een plek waar
de temperatuur onder de 0 °C komt. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor schade door vorst.
Als dit niet mogelijk is, leeg het apparaat en sluit de deur.
Haal de watertoevoerslagn los en verwijder het water in
de watertoevoerslang.
5
Plaats het platte filter A terug in de bodem van het
apparaat. Plaats het platte
filter juist terug onder de
twee geleiders D.
6
Zet het filtersysteem op
zijn plaats. Draai, om het
filtersysteem te vergrendelen, het handvat naar
rechts totdat het op zijn
plaats vastklikt.
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Als er een storing is, probeer dan eerst het probleem zelf
op te lossen. Als u het probleem zelf niet kunt oplossen,
neem dan contact op met de klantenservice.
uit.
Let op! Schakel het apparaat uit en voer de
hieronder voorgestelde corrigerende handelingen
13
Storingscode en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• het digitale display toont
De afwasmachine wordt niet gevuld met
water
• De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.
Maak de waterkraan schoon.
• De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
• Het filter in de watertoevoerslang is geblokkeerd.
Maak het filter schoon.
• De aansluiting van de watertoevoerslang is niet juist. De slang kan
geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• het digitale display toont
Het afwaswater wordt niet afgevoerd
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
• De aansluiting van de waterafvoerslang is niet juist. De slang kan
geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• het digitale display toont
De anti-overstromingsinrichting is geactiveerd
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met onze serviceafdeling.
Het programma begint niet
• De deur van het apparaat is niet gesloten.
Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• De uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start om het programma onmiddellijk te
starten.
Sluit het apparaat aan na de controle. Zet de keuzeschakelaar op hetzelfde afwasprogramma als voor de storing.
Het programma gaat verder vanaf het punt dat het was
onderbroken. Als de storing zich opnieuw voordoet,
neemt u contact op met de service-afdeling.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen:
• Modelbeschrijving (Mod.)
14
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S.N.)
Raadpleeg het typeplaatje voor deze gegevens.
Schrijf de benodigde gegevens hier op:
Modelbeschrijving : ..........
Productnummer : ..........
Serienummer : ..........
De schoonmaakresultaten zijn slecht
De borden zijn niet schoon
• Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het type lading en
mate van vervuiling.
• De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan alle kanten bij
kan.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing
van het serviesgoed.
• De filters zijn vuil of niet juist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Er zitten kalkresten op de borden
• Het zoutreservoir is leeg.
• De waterontharder is ingesteld op het verkeerde niveau.
• De dop van het zoutreservoir zit niet goed dicht.
Het serviesgoed is nat en dof
• Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken of
een blauwzweem
• Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels op
de glazen en de borden
• Verhoog de dosering van het glansmiddel.
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte cm
60
Hoogte cm
85
Diepte cm
61
Elektrische aansluiting - Voltage Totale vermogen - Zekering
Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typeplaatje aan
de binnenrand van de deur van de afwasmachine.
Leidingwaterdruk
Minimaal
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Capaciteit
Aantal couverts
12
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv.
15
>PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de
daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Waarschuwing! Volg de volgende procedure om
het apparaat weg te gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven
in gevaar brengen.
Montage
Waarschuwing! Zorg er voor dat de stekker uit het
stopcontact is gehaald tijdens de installatie.
Plaatsing onder een aanrecht
Zet het apparaat naast een waterkraan en een afvoer. Verwijder het werkblad van de afwasmachine om het onder
een aanrecht of een keukenwerkblad te installeren. Zorg
er voor dat de afmetingen van de opening overeenkomen
met de gegeven afmetingen.
3
4
Installeer het werkblad op het apparaat als u de afwasmachine wilt gebruiken als een vrijstaand apparaat.
De sokkel van vrijstaande apparaten is niet verstelbaar.
Het apparaat waterpas afstellen
2
1
Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat, zodat de deur
goed kan sluiten en afgedicht is. Als het apparaat waterpas
staat, mag de deur de zijkanten van het keukenkastje niet
raken. Als de deur niet juist sluit, draai dan de afstelbare
pootjes losser of vaster totdat het apparaat waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
Watertoevoerslang
Sluit het apparaat aan een hete (max. 60°) of koude watertoevoer aan.
Gebruik een heet watertoevoer om het energieverbruik te
verminderen, als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt
(bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met een
externe schroefdraad van 3/4".
Let op! Gebruik geen aansluitslangen van een oud
apparaat.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden (zie
hoofdstuk "Technische gegevens"). Zorg er voor dat uw
waterleidingbedrijf u de gemiddelde leidingwaterdrukwaarden in uw omgeving geeft.
16
Zorg er voor dat er geen deuken in de watertoevoerslang
zitten en dat de slang niet is geknakt of ingedeukt.
Draai de toevoerslang naar links of rechts voor de installatie. Plaats de sluitmoer op de juiste manier om waterlekkage te voorkomen.
Let op! Sluit het apparaat niet aan nieuwe leidingen
aan of aan leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat
het water enkele minuten stromen en sluit dan de
toevoerslang pas aan.
Afvoerslang
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Sluit de waterafvoerslang
aan op een sifon onder de
gootsteen.
3
De binnendiameter mag niet kleiner zijn dan de diameter
van de slang.
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de waterafvoerslang aan een sifon onder de gootsteen aansluit. Als
u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een
verstopping in de slang veroorzaken.
Let op! Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig
vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
2
4
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! De fabrikant is niet
verantwoordelijk, als u deze veiligheidsmaatregelen
niet opvolgt.
Aard het apparaat volgens de veiligheidsmaatregelen.
Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type
stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage
en stroomtype van uw lokale stroomleverancier.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig
stopcontact.
Gebruik geen meerwegspluggen, connectors en
verlengsnoeren. Gevaar voor brand.
Vervang de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met
de service-afdeling.
Zorg er voor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
Trek niet aan de kabel om het apparaat los te halen. Trek
altijd aan de stekker zelf.
17
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Washing programmes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Use of the appliance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Setting the water softener _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Use of dishwasher salt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Use of rinse aid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Loading cutlery and dishes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Use of detergent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
19
21
22
22
23
24
24
26
Multitab function _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Select and start a washing programme _ _ _ _ _ _
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Water connection _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Electrical connection _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
27
28
29
31
31
31
32
33
Subject to change without notice
Safety information
For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before installation
and use. Always keep these instructions with the appliance even if you move or sell it. Users must fully know
the operation and safety features of the appliance.
Correct use
• The appliance is designed exclusively for domestic
use.
• Only use the appliance to clean household utensils that
are applicable for dishwashers.
• Do not put solvents in the appliance. Risk of explosion.
• Put the knives and all items with sharp points in the
cutlery basket with their points down. If not, put in a
horizontal position in the upper basket.
• Use only branded products for dishwashers (detergent,
salt, rinse aid).
• If you open the door while the appliance is in operation,
hot steam can escape. Risk of skin burns.
• Do not remove dishes from the dishwasher before the
end of the washing programme.
• When the washing programme is completed, disconnect the mains plug from the mains socket and close
the water tap.
• Only an authorised service engineer can repair this
appliance. Use only original spare parts.
• Do not do repairs yourself to prevent injury and damage to the appliance. Always contact your local Service
Force Centre.
General safety
• Persons (including children) with reduced physical
sensory, mental capabilities or lack of experience and
18
•
•
•
•
knowledge must not use the appliance. They must have
supervision or instruction for the operation of the appliance by a person responsible for their safety.
Obey the safety instructions from the manufacturer of
the dishwasher detergent to prevent burns to eyes,
mouth and throat.
Do not drink the water from the dishwasher. Detergent
residues can stay in your appliance.
Always close the door when you do not use the appliance to prevent injury and not to stumble over the open
door.
Do not sit or stand on the open door.
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get
supervision to make sure that they do not play with the
appliance.
• Keep all the packaging away from children. There is a
risk of suffocation.
• Keep all detergents in a safe area. Do not let children
touch the detergents.
• Keep children away from the appliance when the door
is open.
Installation
• Make sure that the appliance is not damaged because
of transport. Do not connect a damaged appliance. If
necessary, contact the supplier.
• Remove all packaging before first use.
• A qualified and competent person must do the electrical installation.
• A qualified and competent person must do the plumbing installation.
• Do not change the specifications or modify this product. Risk of injury and damage to the appliance.
• Do not use the appliance:
– if the mains cable or water hoses are damaged,
– if the control panel, worktop or plinth area are damaged, that you can get access to the inner side of
the appliance.
Contact your local Service Force Centre.
• Do not drill into the sides of the appliance to prevent
damage to hydraulic and electrical components.
Warning! Carefully obey the instructions for
electrical and water connections.
Control panel
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
7
6
2
5
3
4
Programme knob
Start/cancel button (Start/Cancel)
Multitab button (Multi Tab)
Delay start button (Delay)
Digital display
Indicator lights
Programme marker
Off position
Indicator lights
Wash phase
The wash phase indicator light comes on when the washing phase or the rinsing phase
operates.
Dry phase
The dry phase indicator light comes on when the drying phase operates.
Multitab
The multitab indicator light comes on when the multitab function is active.
Salt 1)
The salt indicator light comes on when it is necessary to fill the salt container. Refer to
the chapter 'Use of dishwasher salt'.
After you fill the container, the salt indicator light can continue to stay on for some
hours. This does not have an unwanted effect on the operation of the appliance.
19
Indicator lights
Rinse aid 1)
The rinse aid indicator light comes on when it is necessary to fill the rinse aid. Refer to
the chapter 'Use of rinse aid'.
1) When the salt and/or rinse aid containers are empty, the related indicator lights do not come on while a washing programme
operates.
Programme knob
• To switch on the appliance or to set a washing programme, turn the programme knob clockwise or counterclockwise. The programme marker on the programme knob must agree with one of the washing programmes on the control panel. If the programme marker agrees with a washing programme, the digital display shows the time duration of the programme. If the
programme marker does not agree with a washing
programme, the digital display shows two horizontal
bars.
• To switch off the appliance, turn the programme knob
until the programme marker agrees with the off indicator.
Use the programme knob for these operations:
– To set the water softener. Refer to 'Setting the water
softener'.
– To deactivate/activate the rinse aid dispenser. Refer to
'Multitab function'.
Start/cancel button
Use the start/cancel button for these operations:
• To start the washing programme. Refer to the chapter
'Setting and starting a washing programme'.
• To cancel a washing programme in progress. Refer to
the chapter 'Setting and starting a washing programme'.
• To set the water softener level. Refer to the chapter 'Set
the water softener'.
• To deactivate/activate the rinse aid dispenser. Refer to
the chapter 'Multitab function'.
Multitab button
Press this button to activate/deactivate the multitab function. Refer to the chapter 'Multitab function'.
Delay start button
Use the delay start button to delay the start of the washing
programme with an interval between 1 and 19 hours. Refer
20
to the chapter 'Setting and starting a washing programme'.
Digital display
The display shows:
• Adjusted level of the water softener.
• Activation/deactivation of the rinse aid dispenser (only
with multitab function on).
• Programme duration.
• Remaining time to the end of the programme.
• End of a washing programme, the digital display shows
a zero.
• Number of hours in delay start.
• Fault codes.
Setting mode
The appliance is in setting mode when:
• One or more phase indicator lights are on.
• The time duration of the programme flashes in the
digital display.
The appliance must be in setting mode for these operations:
– To set a washing programme.
– To set the water softener level.
– To deactivate/activate the rinse aid dispenser.
The appliance is not in setting mode when:
• One or more phase indicator lights are on.
• The time duration of the programme does not flash.
In this condition cancel the programme to go back to the
setting mode. Refer to the chapter 'Setting and starting a
washing programme'.
Washing programmes
Washing programmes
Programme and
programme knob
position
1)
2)
Degree of soil
Type of load
Programme description
Heavy soil
Crockery, cutlery, pots
and pans
Prewash
Main wash up to 70°C
2 intermediate rinses
Final rinse
Drying
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Main wash up to 65°C
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Main wash up to 50°C
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
Any
Partial load (to be completed later in the day).
1 cold rinse (to prevent food scraps to
bond).
Detergent is not necessary with this
programme.
Normal or light soil
Crockery and cutlery
Main wash up to 65°C
Final rinse
1) Test programme for test institutes. Please refer to separate leaflet supplied, for test data.
2) This is the perfect daily programme to clean a not fully load. Ideal for a family of 4 persons who only want to load breakfast and
dinner crockery and cutlery.
Consumption values
Programme
Energy (in kWh)
Duration (in minutes) 1)
Water (in litres)
-
1,6-1,8
22-24
-
1,4-1,6
17-19
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
-
0,9
9
1) The digital display shows the programme duration.
The pressure and temperature of the water, the variations of power supply and the quantity of dishes
can change these values.
21
Use of the appliance
Refer to the following instructions for each step of procedure:
1. Make a check if the water softener level is correct for
the water hardness in your area. If necessary set the
water softener.
2. Fill the salt container with dishwasher salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the dishwasher.
5. Set the correct washing programme for the type of
load and soil.
6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity
of detergent.
7. Start the washing programme.
If you use combi detergent tablets ('3 in 1', '4 in 1',
'5 in 1', etc.), refer to the chapter 'Multitab function'.
Setting the water softener
The water softener removes minerals and salts from the
water supply. Minerals and salts can have bad effect on
the operation of the appliance.
Water hardness is measured in equivalent scales:
• German degrees (dH°).
• French degrees (°TH).
• mmol/l (millimol per litre - international unit for the
hardness of water).
• Clarke.
Adjust the water softener to the water hardness in your
area. If necessary, contact your local water authority.
Water hardness
Water hardness setting
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
11)
11)
1) No use of salt required.
You must set the water softener manually and electronically.
Manual adjustment
The appliance is set at the factory at position 2.
22
2
Set switch to position 1 or
2.
1
Electronic adjustment
The water softener is set at the factory at level 5.
1. Press and hold the start/cancel button. Turn the programme knob counterclockwise until the programme
marker agrees with the first washing programme on
the control panel.
2. Release the start/cancel button when the digital display shows the current setting.
Examples:
– level 5 =
– level 10 =
3. Press the start/cancel button to change the water
softener level. Every time you press the button, the
level increases.
4. Turn the programme knob to the off position to save
the operation.
The appliance must be switched off.
Use of dishwasher salt
Caution! Only use dishwashers salt. Types of salt
that are not applicable for dishwashers cause
damage to the water softener.
5
1
2
6
It is normal that water overflows from the salt container when you fill it with salt.
Make sure that there is no grain of salt outer of the
salt compartment. Salt which stays on the tank for
a while drills the tank. It is recommended to start a washing programme immediately after you fill the salt container. This prevents of corrosion because of spilled salt.
When you set electronically the water softener to level 1,
the salt indicator light does not stay on.
3
Fill the salt container with
1 litre of water (only the
first operation).
4
23
Use of rinse aid
Caution! Only use branded rinse aid for
dishwashers.
Do these steps to fill the rinse aid dispenser:
Caution! Do not fill the rinse aid dispenser with
other products (e.g. dishwasher cleaning agent,
liquid detergent). There is a risk of damage to the appliance.
Adjusting the dosage of rinse aid
AX
+
M
1
1
2
3
4
AX
+
M
2
The rinse aid dial is set at
the factory at position 3.
To increase or decrease
the dosage refer to 'What
to do if...'
1
2
3
4
4
3
Loading cutlery and dishes
Helpful hints and tips
Caution! Only use the appliance for household
utensils that are applicable for dishwashers.
Do not use the appliance to clean objects that can absorb
water (sponges, household cloths, etc.).
• Before you load cutlery and dishes, do these steps:
– Remove all food remainings and debris.
– Make burnt, remaining food in pans soft.
• While you load cutlery and dishes, do these steps:
– Load hollow items (e.g. cups, glasses and pans)
with the opening down.
– Make sure that water does not collect in the container or in a deep base.
– Make sure that cutlery and dishes do not lie inside
one another.
– Make sure that cutlery and dishes do not cover other
cutlery and dishes.
24
– Make sure that glasses do not touch other glasses.
– Put small objects in the cutlery basket.
• Plastic items and pans with non-stick coatings can
keep water droplets. Plastic items do not dry as well
as porcelain and steel items.
• Put light items in the upper basket. Make sure that the
items do not move.
Caution! Make sure that the spray arms can move
freely before you start a washing programme.
Warning! Always close the door after you load or
unload the appliance. An open door can be
dangerous.
1
Arrange service dishes
and large lids around the
edge of the lower basket.
2
1
Arrange the items to let
water touch all surfaces.
2
For longer items fold the
cup racks up.
Prevent to put plates in the first three sections in the
front part of the upper basket. Make sure the plates
tilt forward.
Adjustment of the height of the upper basket
If you put large plates in the lower basket, first move the
upper basket to a upper position.
Warning! Adjust the height before you load the
upper basket.
3
The rows of prongs in the
lower basket can be flat to
load pots, pans and bowls.
1
Maximum height of the dishes in :
upper basket
lower basket
Upper position
20 cm
31 cm
Lower position
24 cm
27 cm
2
Use the cutlery grid. If the dimensions of the cutlery
prevent use of the cutlery grid, remove it.
1
2
Do these steps to move the upper basket to the upper or
lower position:
1. Move the front runner stops (A) out.
2. Pull the basket out.
3. Put the basket in the upper or lower position.
4. Replace the front runner stops (A) in their initial position.
25
Caution! If the basket is in the upper position, do
not put cups on the cup racks.
Use of detergent
Only use detergents (powder, liquid or tablet) that
are applicable for dishwashers.
Follow the data on the packaging:
• Dosage recommended by the manufacturer.
• Storage recommendations.
Do not use more than the correct quantity of detergent to save an environment.
5
6
Different brands of detergent dissolve in different
times. Some detergent tablets do not have the best
cleaning results during short washing programmes. Use
long washing programmes when you use detergent tablets to fully remove the detergent.
1
2
4
3
Fill the detergent dispens- If you use a washing proer (A) with detergent.
gramme with prewash
phase, put more detergent
in the prewash detergent
compartment (B).
Multitab function
The multitab function is for combi detergent tablets.
These tablets contain agents such as detergent, rinse aid
and dishwasher salt. Some types of tablets can contain
other agents.
Do a check if these tablets are applicable for the local water
hardness. Refer to the instructions from the manufacturer.
When you set the multitab function, it stays on until you
deactivate it.
26
The multitab function stops automatically the flow of rinse
aid and salt. The rinse aid indicator light and salt indicator
light are deactivated.
The programme duration can increase if you use the multitab function.
Activate or deactivate the multitab function before
the start of a washing programme.
You cannot activate or deactivate the multitab function
when the programme operates. Cancel the washing programme, then set the programme again.
To activate the multitab function:
• Press the multitab button. The multitab indicator light
comes on.
To deactivate the multitab function:
• Press the multitab button. The multitab indicator light
goes off.
1.
2.
3.
•
Do these steps if the drying results are not satisfactory:
Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
Activate the rinse aid dispenser.
Set the rinse aid dosage to position 2.
You can only activate or deactivate the rinse aid dispenser when the multitab function is activated.
To activate/deactivate the rinse aid dispenser:
The appliance must be switched off.
1. Press and hold the start/cancel button. Turn the programme knob counterclockwise until the programme
marker agrees with the first washing programme on
the control panel.
2. Release the start/cancel button when the display
shows the water hardness level.
3. Turn the programme knob counterclockwise until the
programme marker agrees with the second washing
programme on the control panel.
4. The digital display shows the current setting for the
rinse aid dispenser.
Rinse aid dispenser deactivated
Rinse aid dispenser activated
5. Press the start/cancel button to change the setting.
The digital display shows the new setting.
6. Turn the programme knob to the off position to save
the operation.
2.
3.
4.
5.
6.
To use normal detergent again:
1. Deactivate the multitab function.
Fill the salt container and rinse aid dispenser.
Adjust the water hardness setting to the highest level.
Do a washing programme without dishes.
Adjust the water softener to the water hardness in your
area.
Adjust the rinse aid dosage.
Select and start a washing programme
Do these steps to set and start a washing programme:
1. Close the door.
2. Turn the programme knob to set the washing programme. Refer to the chapter 'Washing programmes'.
– The phase indicator light or lights for the washing
programme come on.
– The programme duration in the digital display
flashes.
3. Press the start/cancel button.
– The washing programme starts automatically.
– When the programme starts, only the indicator
light of the phase in progress stays on. Programme
duration is on with a static light.
Warning! Only interrupt or cancel a washing
programme if necessary.
Caution! Open the door carefully. Hot steam can
come free.
Interrupting a washing programme
Open the door.
• The programme stops.
Close the door.
• The programme continues from the point of interruption.
When the washing programme operates, you cannot
change the programme. Cancel the washing programme.
27
Cancelling a washing programme
• Press and hold the start/cancel button.
– In the digital display the time duration of the programme flashes.
– One or more phase indicator lights are on.
The washing programme is cancelled.
At this time you can do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Set a new washing programme.
Fill the detergent dispenser with detergent before you
set a new washing programme.
Setting and starting a washing programme with
delay start
1. Set a washing programme.
2. Press the delay start button until the display shows
the necessary delay start time for the washing programme. Delay start time flashes in the digital display.
3. Press the start/cancel button.
– The countdown of the delay start starts.
– The phase indicator lights of the washing programme go off.
– In the digital display the delay start time is on with
a static light.
When the countdown is completed, the washing programme automatically starts The phase indicator light of
the phase in progress comes on.
Do not open the door during the countdown to prevent interruption of the countdown. When you close
the door again, the countdown continues from the point
of interruption.
Cancelling a delay start
1. Press and hold the start/cancel button.
– The phase indicator lights or light come on.
– In the digital display, the time duration of the
washing programme comes on.
2. Press the start/cancel button to start the washing
programme.
End of the washing programme
Switch off the appliance in these conditions:
• The appliance stops automatically.
• The digital display shows a zero.
• The phase indicator lights are off.
For better drying results, keep the door ajar for some minutes before you remove the dishes.
Let the dishes cool down before you remove them from
the appliance. Hot dishes are easily damaged.
Standby mode
If you do not switch off the appliance at the end of the
washing programme, the appliance automatically goes
into standby mode. The standby mode decreases energy
consumption.
Three minutes after the end of the programme, all indicator lights go off and the digital display shows one horizontal bar.
Press a button to go back to the end-of-programme mode.
Care and cleaning
Warning! Switch the appliance off before you clean
the filters.
Cleaning the filters
Important! Do not use the appliance without the filters.
Make sure that the installation of the filters is correct.
Incorrect installation will cause unsatisfactory washing
results and damage to the appliance.
1
28
2
Fully clean the filters A, B
and C below running water.
Important! Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms become clogged, remove
remaining parts of soil with a cocktail stick.
External cleaning
4
3
To remove filters B and C, Remove the flat filter A
turn the handle approxi- from the bottom of the apmately 1/4 anticlockwise. pliance.
Clean the external surfaces of the appliance and control
panel with a damp soft cloth. Only use neutral detergents.
Do not use abrasive products, scouring pads or solvents
(acetone, trichloroethylene etc...).
Frost precautions
Caution! Do not install the appliance where the
temperature is below 0 °C. The manufacturer is not
responsible for damage because of frost.
If not possible, empty the appliance and close the door.
Disconnect the water inlet hose and remove water from
the water inlet hose.
5
Put the flat filter A in the
bottom of the appliance.
Install the flat filter correctly under the two
guides D.
6
Put the filter system in position. To lock the filter
system, turn the handle
clockwise until it locks in
position.
What to do if…
The appliance does not start or stops during operation.
If there is a fault, first try to find a solution to the problem
yourself. If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact the Service Force Centre.
Fault code and malfunction
• the digital display shows
The dishwasher does not fill with water
Caution! Switch off the appliance before you do the
below suggested corrective actions.
Possible cause and solution
• The water tap is blocked or furred with limescale.
Clean the water tap.
• The water tap is closed.
Open the water tap.
• The filter in the water inlet hose is blocked.
Clean the filter.
• The connection of the water inlet hose is not correct. The hose can
be kinked or squashed.
Make sure that the connection is correct.
29
Fault code and malfunction
Possible cause and solution
• the digital display shows
The dishwasher will not drain
• There is a blockage in the sink spigot.
Clean the sink spigot.
• The connection of the water drain hose is not correct. The hose can
be kinked or squashed.
Make sure that the connection is correct.
• the digital display shows
The anti-flood device operates
• Close the water tap and contact your local Service Force Centre.
The programme does not start
• The appliance door is not closed.
Close the door.
• Mains plug is not connected in.
Put in the mains.
• The fuse has blown out in the household fuse box.
Replace the fuse.
• Delay start is set.
Cancel the delay start to start the programme immediately.
After the check, switch on the appliance. Set the knob on
the same washing programme as before the malfunction.
The programme continues from the point of interruption.
If the malfunction shows again, contact your Service Force
Centre.
These data are necessary to help you quickly and correctly:
• Model (Mod.)
• Product number (PNC)
• Serial number (S.N.)
For these data, refer to the rating plate.
Write the necessary data here:
Model description : ..........
Product number : ..........
Serial number : ..........
The cleaning results are not satisfactory
The dishes are not clean
• The selected washing programme is not applicable for the type of load and
soil.
• The baskets are loaded incorrectly so that water cannot reach all surfaces.
• Spray arms do not turn freely because of incorrect arrangement of the load.
• The filters are dirty or not correctly installed.
• The quantity of detergent is too little or missing.
Limescales particles on the dishes • The salt container is empty.
• The water softener is adjusted on a wrong level.
• The salt container cap is not closed correctly.
The dishes are wet and dull
• No rinse aid has been used.
• The rinse aid dispenser is empty.
There are streaks, milky spots or
a bluish coating on glasses and
dishes
• Decrease the rinse aid dosage.
30
The cleaning results are not satisfactory
Dry water drop signs on glasses
and dishes
• Increase rinse aid dosage.
• The detergent can be the cause.
Technical data
Dimensions
Width cm
60
Height cm
85
Depth cm
61
Electrical connection - Voltage Overall power - Fuse
Information on the electrical connection is given on the rating plate on the
inner edge of the dishwasher door.
Water supply pressure
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Capacity
Place settings
12
Environment concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local council, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Discard the packaging
materials in the applicable container at the community
waste disposal facilities.
Warning! To discard the appliance, follow the
procedure:
• Pull the mains plug out of the socket.
• Cut off the mains cable and mains plug and discard
them.
• Discard the door catch. This prevents the children to
close themselves inside the appliance and endanger
their lives.
The packaging materials are environmentally friendly and
can be recycled. The plastic components are identified by
Installation
Warning! Make sure that mains plug is
disconnected from the mains socket during
installation.
Fitting under a counter
Put the appliance adjacent to a water tap and a water drain.
Remove the appliance worktop to install it under a sink
unit or a kitchen worktop. Make sure that the dimensions
of the recess agree with the given dimensions.
31
Install the appliance worktop to the appliance if you want
to use the dishwasher as a freestanding appliance.
The plinth on freestanding appliance is not adjustable.
Adjusting the level of the appliance
1
2
3
4
Make sure that the appliance is level to close and seal the
door correctly. If the level of the appliance is correct, the
door does not catch on the sides of the cabinet. If the door
does not close correctly, loosen or tighten the adjustable
feet until the appliance is level.
Water connection
Water inlet hose
Drain hose
Connected the appliance to a hot (max. 60°) or cold water
supply.
If the hot water comes from alternative sources of energy
that are more environmentally friendly (e.g. solar or photovoltaic panels and aeolian), use a hot water supply to
decrease energy consumption.
Connect the inlet hose to a water tap with an external
thread of 3/4”.
Caution! Do not use connection hoses from an old
appliance.
The water pressure must be in the limits (refer to the
chapter 'Technical data'). Make sure that the local water
authority gives you the average mains pressure in your
area.
Make sure that there are no kinks in the water inlet hose
and that the water inlet hose is not squashed or entangled.
Turn the inlet hose to the left or the right to suit the installation. Fit the locknut correctly to prevent water leaks.
Caution! Do not connect the appliance to new pipes
or pipes that are not used for a long time. Let the
water run for some minutes, then connect the inlet hose.
32
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Connect the water drain
hose to the sink spigot.
3
2
4
The internal diameter must not be smaller than the diameter of the hose.
If you connect the water drain hose to a trap spigot under
the sink, remove the plastic membrane (A). If you do not
remove the membrane, remaining food can cause a blockage in the drain hose spigot.
Caution! Make sure that the water couplings are
tight to prevent water leakage.
Electrical connection
Warning! The manufacturer is not responsible if
you do not follow these safety precautions.
Ground the appliance according to safety precautions.
Make sure that the rated voltage and type of power on the
rating plate agree with the voltage and the power of the
local power supply.
Always use a correctly installed shockproof socket.
Do not use multi-way plugs, connectors and extension
cables. There is a risk of fire.
Do not replace the mains cable yourself. Contact the
Service Force Centre.
Make sure that the mains plug is accessible after
installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the appliance.
Always pull the mains plug.
33
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmes de lavage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Avant la première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Réglage de l'adoucisseur d'eau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation du sel régénérant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation du liquide de rinçage _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rangement des couverts et de la vaisselle _ _ _ _ _
Utilisation du produit de lavage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
35
37
38
38
39
40
40
42
Fonction "Tout en 1" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sélection et départ d'un programme de lavage _ _ _
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de protection de l'environnement _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Raccordement à l'arrivée d'eau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Branchement électrique _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
43
44
45
46
47
48
48
49
50
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de
l'appareil, lisez attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions à
proximité de l'appareil. Les utilisateurs doivent connaître
parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité de l'appareil.
• N'essayez en aucun cas de réparer le lave-vaisselle
vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures
ou le mauvais fonctionnement du lave-vaisselle. Contactez votre service après vente. Exigez des pièces
d'origine.
Utilisation réglementaire
Sécurité générale
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et
les ustensiles de cuisine pouvant être lavés en machine.
• N'utilisez pas de solvants dans votre appareil. Ceuxci pourraient provoquer une explosion !
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier à couverts
avec la pointe vers le bas. ou posez-les en position
horizontale dans le panier supérieur.
• N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour lave-vaisselle.
• Evitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante peut s'en échapper. Risque de brûlures !
• Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle avant la fin
du cycle de lavage.
• Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
• Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par
un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
34
• Les personnes (y compris les enfants) qui souffrent de
capacités mentales, physiques et sensorielles réduites
ou qui ne se sont pas familiarisées avec le mode de
fonctionnement de l'appareil, ne doivent pas l'utiliser.
Elles doivent être surveillées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité.
• Respectez les consignes de sécurité du fabricant du
détergent pour éviter les brûlures aux yeux, à la bouche
et la gorge.
• Ne buvez pas l'eau du lave-vaisselle. Des résidus de
produit de lavage peuvent rester dans l'appareil.
• Fermez toujours la porte de l'appareil lorsqu'il n'est
pas utilisé pour empêcher tout risque de blessure ou
de chute accidentelle.
• Ne vous asseyez pas ou ne montez pas sur la porte
ouverte.
Sécurité enfants
• Seuls les adultes doivent utiliser cet appareil. Veillez
à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
• Rangez les emballages hors de la portée des enfants.
Ils présentent un risque de suffocation.
• Rangez les détergents dans un endroit sûr. Veillez à ce
que les enfants ne touchent pas les produits de lavage.
• Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil
quand la porte est ouverte.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant
le transport. Ne branchez pas un appareil endommagé.
Si nécessaire, contactez le fournisseur.
• Déballez l'appareil avant de l'utiliser pour la première
fois.
• Une personne compétente et qualifiée doit prendre en
charge l'installation électrique.
• Une personne compétente et qualifiée doit prendre en
charge le travail de plomberie.
• Ne modifiez ni les spécifications ni le produit. Risque
de blessure ou d'endommagement de l'appareil.
• N'utilisez pas l'appareil :
– si le câble secteur ou les tuyaux d'eau sont endommagés,
– si le bandeau de commande, le plan de travail ou la
plinthe sont endommagés, si vous pouvez accéder
à l'intérieur de l'appareil.
Contactez le service après-vente de votre magasin
vendeur.
• Ne percez pas dans les côtés de l'appareil pour ne pas
endommager les composants électriques et hydrauliques.
Avertissement Respectez scrupuleusement les
consignes données pour les branchements
électriques et le raccordement de l'eau.
Bandeau de commande
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
7
6
2
5
3
4
Sélecteur de programme
Touche Départ/Annulation (Start/Cancel)
Touche " Tout en 1 " (Multi Tab)
Touche Départ différé (Delay)
Affichage numérique
Voyants
Indicateur de programme
Position Arrêt
Voyants
Lavage
Le voyant s'allume quand la phase de lavage ou de rinçage est en cours.
Séchage
Le voyant s'allume quand la phase de séchage est en cours.
35
Voyants
Tout en 1
Le voyant s'allume quand la fonction "Tout en 1" est activée.
Sel 1)
Le voyant s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportezvous au chapitre "Utilisation du sel régénérant".
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs heures
après le remplissage du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
Liquide de rinçage 1)
Le voyant s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportez-vous au chapitre "Utilisation du liquide de rinçage".
1) Lorsque les réservoirs à sel et liquide de rinçage sont vides, les voyants ne s'allument pas pendant qu'un programme est en cours.
Sélecteur de programme
Touche "Tout en 1"
• Pour mettre l'appareil sous tension ou pour sélectionner un programme de lavage, tournez le sélecteur vers
la droite ou la gauche. L'indicateur de programme du
sélecteur doit correspondre à l'un des programmes de
lavage sur le bandeau de commande. Si l'indicateur de
programme correspond à un programme de lavage, la
durée du programme apparaît sur l'affichage numérique. Si l'indicateur de programme ne correspond pas
à un programme de lavage, deux barres horizontales
apparaissent sur l'affichage numérique.
• Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le sélecteur
jusqu'à ce que l'indicateur de programme coïncide
avec la position arrêt.
Tournez le sélecteur pour :
– Régler l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au chapitre
"Réglage de l'adoucisseur d'eau".
– Activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage.
Reportez-vous au chapitre "Fonction Tout en 1".
Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction "Tout en 1". Reportez-vous au chapitre "Fonction
Tout en 1".
Touche Départ/Annulation
Appuyez sur la touche Départ/Annulation pour :
• Démarrer le programme de lavage. Reportez-vous au
chapitre "Réglage et départ d'un programme de lavage".
• Annuler un programme de lavage en cours. Reportezvous au chapitre "Réglage et départ d'un programme
de lavage".
• Régler le niveau de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous
au chapitre "Réglage de l'adoucisseur d'eau".
• Activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage.
Reportez-vous au chapitre "Fonction Tout en 1".
36
Touche Départ différé
Cette touche permet de différer le départ du programme
de lavage de 1 à 19 heures. Consultez le chapitre "Réglage
et démarrage d'un programme de lavage".
Affichage numérique
L'affichage indique :
• Niveau de dureté sur lequel est réglé l'adoucisseur
d'eau.
• Activation/désactivation du distributeur de liquide de
rinçage (seulement si la fonction "Tout en 1" est activée).
• Durée du programme.
• Temps restant (approximatif) avant la fin du programme.
• Fin du programme de lavage, un zéro apparaît sur l'affichage numérique.
• Décompte du départ différé.
• Codes d'anomalie de l'appareil.
Mode programmation
L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque :
• Un ou plusieurs voyants de phase s'allument.
• La durée du programme clignote sur l'affichage numérique.
L'appareil doit être en mode programmation afin de pouvoir :
– sélectionner un programme de lavage.
– régler l'adoucisseur d'eau.
– activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage.
L'appareil n'est pas en mode Programmation lorsque :
• Un ou plusieurs voyants de phase s'allument.
• La durée du programme ne clignote pas.
Dans ce cas, pour revenir au mode Programmation, annulez le programme. Reportez-vous au chapitre "Réglage
et départ d'un programme de lavage".
Programmes de lavage
Programmes de lavage
Programme et position du sélecteur
de programme
1)
2)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Description du programme
Très sale
Vaisselle, couverts, plats Prélavage
et casseroles
Lavage principal à 70°C
2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
Moyennement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage principal à 65°C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Moyennement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage principal à 50°C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Tous
Charge partielle (à compléter dans la journée).
1 rinçage à froid (pour éviter que les
restes d'aliments ne collent).
Il n'est pas nécessaire d'utiliser de
produit de lavage avec ce programme.
Moyennement ou légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage principal à 65°C
Rinçage final
1) Programme de test des organismes de contrôle. Veuillez consulter la brochure fournie séparément pour connaître les résultats des
tests.
2) Programme de lavage quotidien parfait pour un lave-vaisselle partiellement chargé. Idéal pour une famille de 4 personnes qui
souhaite seulement laver la vaisselle et les couverts du dîner et du petit déjeuner.
Valeurs de consommation
Programme
Énergie (en kWh)
Durée (en minutes) 1)
Eau (en litres)
-
1,6-1,8
22-24
-
1,4-1,6
17-19
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
37
Programme
Énergie (en kWh)
Durée (en minutes) 1)
-
0,9
Eau (en litres)
9
1) L'affichage numérique indique la durée du programme.
Ces valeurs changent en fonction de la pression et
de la température de l'eau, des variations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
Avant la première utilisation
Appliquez la procédure pas à pas en vous reportant aux
instructions suivantes :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction du degré de
dureté de l'eau de votre région. Si nécessaire, ajustez
le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel
spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de
la charge et du degré de salissure.
6. Versez le produit de lavage dans le compartiment
correspondant.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions ('3 en 1', '4 en 1', '5 en 1', etc.), reportezvous au chapitre "Fonction Tout en 1".
Réglage de l'adoucisseur d'eau
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux et les sels de
l'alimentation en eau. Les sels et les minéraux peuvent
affecter le fonctionnement de l'appareil.
La dureté de l'eau est mesurée par échelles équivalentes :
• °dH allemand.
• °TH français.
• mmol/l (millimole par litre – unité internationale de la
dureté de l'eau).
• Clarke.
Ajustez l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau de
votre région. Renseignez-vous auprès de la Compagnie
locale de distribution des eaux pour connaître le degré de
dureté de l'eau de votre zone d'habitation.
Dureté de l'eau
38
Réglage de la dureté de l'eau
°dH
°TH
mmol/l
degrés Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
Dureté de l'eau
Réglage de la dureté de l'eau
°dH
°TH
mmol/l
degrés Clarke
manuel
électronique
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Ne pas approvisionner en sel régénérant.
Réglez manuellement et électroniquement l'adoucisseur d'eau.
Réglage manuel
L'adoucisseur est réglé d'usine sur 2.
1
2
Réglez le sélecteur sur 1
ou 2.
Réglage électronique
L'adoucisseur est réglé à l'usine sur 5.
L'appareil doit être mis à l'arrêt.
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée. Tournez le sélecteur de programme
vers la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de programme corresponde au premier programme de lavage sur le bandeau de commande.
2. Lorsque le niveau réglé actuellement apparaît sur
l'affichage numérique, relâchez la touche Départ/Annulation.
Exemples :
– niveau 5 =
– niveau 10 =
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation pour modifier le niveau de l'adoucisseur d'eau. Chaque pression de la touche détermine le passage au niveau
suivant.
4. Tournez le sélecteur de programme sur la position
Arrêt pour sauvegarder l'opération.
Utilisation du sel régénérant
Attention Utilisez uniquement du sel spécial pour
lave-vaisselle. Tout autre type de sel non
spécialement étudié pour être utilisé dans un lavevaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut
endommager l'adoucisseur d'eau.
1
2
3
Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (cette
opération est nécessaire
uniquement lorsque vous
remplissez le réservoir
pour la première fois).
4
39
Il est normal que l'eau déborde du réservoir au moment où vous le remplissez de sel.
6
5
Assurez-vous qu'il n'y a pas de sel à l'extérieur du
compartiment. Le sel demeurant pendant un certain
temps sur la surface du réservoir finit par percer le réservoir. Approvisionnez en sel avant de démarrer un programme de lavage complet. Cela évite les problèmes de
corrosion dus au sel répandu.
Quand vous réglez électroniquement l'adoucisseur sur le
niveau 1, le voyant Sel ne reste pas allumé.
Utilisation du liquide de rinçage
Attention Utilisez exclusivement des liquides de
rinçage de marque, spéciaux pour lave-vaisselle.
Procédez comme suit pour remplir le distributeur de liquide de rinçage :
Attention Ne remplissez jamais le distributeur de
liquide de rinçage avec d'autres produits (par ex.
un agent de nettoyage pour lave-vaisselle, un produit
de lavage liquide). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
Réglage du dosage du liquide de rinçage
AX
+
M
1
2
1
3
4
AX
+
M
2
Le liquide de rinçage est
réglé d'usine sur le niveau
3.
Pour augmenter ou réduire le dosage, reportezvous à "En cas d'anomalie
de fonctionnement"
1
2
3
4
3
4
Rangement des couverts et de la vaisselle
Conseils utiles
Attention Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la
vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être
lavés en machine.
Tout objet absorbant l'eau (chiffon, éponges de nettoyage, ...) ne doit pas être lavé au lave-vaisselle.
40
• Avant de charger la vaisselle, veillez à :
– Enlever tous les restes d'aliments.
– Laisser tremper les casseroles au fond desquelles
adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.
• Lorsque vous chargez la vaisselle et les couverts :
– Chargez les articles creux tels que tasses, verres et
casseroles, etc. en les retournant.
– Assurez-vous que l'eau ne s'accumule pas dans un
creux ou dans un fond bombé.
– Assurez-vous que la vaisselle et les couverts ne
soient pas insérés les uns dans les autres, ou ne se
chevauchent.
– Assurez-vous que les couverts et la vaisselle ne recouvrent pas d'autres ustensiles.
– Vérifiez que les verres ne se touchent pas pour éviter
qu'ils ne se brisent.
– Placez les petites pièces dans le panier à couverts.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau. Ces articles ne seront pas séchés aussi bien que les articles
en porcelaine et en acier.
• Placez les articles légers (bols,...) dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne puissent
se retourner.
Attention Assurez-vous que la vaisselle et les
couverts n'entravent pas la rotation du bras
d'aspersion avant de lancer un programme de lavage.
Avertissement Fermez toujours la porte après avoir
chargé ou déchargé l'appareil. Une porte ouverte est
source de danger.
1
Placez les plats et les
grands couvercles autour
du panier inférieur.
3
Les rangées d'ergots du
panier inférieur peuvent
être abaissés pour vous
permettre de charger des
casseroles, des poêles et
des saladiers.
1
2
Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille et la
forme des couverts ne le permettent pas, retirez le
séparateur.
2
1
2
L'eau doit atteindre toutes Pour les articles de plus
les surfaces des articles. grande dimension, rabattez les supports pour tasses vers le haut.
Les assiettes doivent être placées dans la partie arrière du panier supérieur. Inclinez-les vers l'avant.
41
Réglage de la hauteur du panier supérieur
Si vous placez des plats de grande dimension dans le
panier inférieur, verrouillez d'abord le panier supérieur
dans sa position la plus haute.
Avertissement Réglez la hauteur avant de charger
le panier supérieur.
Hauteur maximale de la vaisselle dans :
panier supérieur
panier inférieur
position la plus
haute
20 cm
31 cm
position la plus
basse
24 cm
27 cm
1
Pour régler en hauteur le panier supérieur, procédez comme suit :
1. Tournez les butées avant (A) vers l'extérieur.
2. Sortez le panier.
3. Glissez le panier en position haute ou basse (selon
vos besoins).
4. Replacez les butées avant (A) dans leur position
d'origine.
Attention Si le panier est en position haute, ne
placez pas de tasses sur les supports pour tasses.
2
Utilisation du produit de lavage
Utilisez uniquement des produits de lavage (poudre, liquide ou en pastilles) spécialement conçus
pour une utilisation au lave-vaisselle.
Veuillez respecter les indications du fabricant figurant sur
l'emballage :
• Le dosage recommandé par le fabricant.
• Les consignes de stockage.
En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la protection
de l'environnement.
42
1
2
4
3
Versez le détergent dans le Si vous sélectionnez un
distributeur ( A).
programme de lavage
avec prélavage, versez une
dose supplémentaire dans
le compartiment ( B).
5
6
Le produit de lavage se dissout avec une rapidité
qui diffère selon la marque. Certaines pastilles ne
donnent pas le meilleur résultat possible avec des programmes de lavage courts. Utilisez des programmes de
lavage longs lorsque vous utilisez les pastilles afin d'éliminer complètement le détergent.
Fonction "Tout en 1"
La fonction "Tout en 1" vous permet d'utiliser des produits
de lavage combinés en pastille.
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de produit de rinçage et de sel régénérant. Ils peuvent également contenir d'autres substances.
Vérifiez que ces produits sont appropriés au degré de
dureté de l'eau d'alimentation. Consultez les consignes
du fabricant.
Dès que la fonction "Tout en 1" est sélectionnée, elle restera également activée pour les programmes de lavage
suivants.
Lorsque cette fonction "Tout en 1" est sélectionnée, l'alimentation en liquide de rinçage et en sel à partir des réservoirs respectifs est automatiquement désactivée. Les
voyants respectifs du sel et du liquide de rinçage sont
également désactivés.
L'utilisation de la fonction "Tout en 1" peut entraîner une
modification de la durée du cycle.
Activez ou désactivez la fonction "Tout en 1" avant
le départ du programme de lavage.
Dès que le cycle a démarré, la fonction "Tout en 1" ne peut
plus être modifiée. Si vous souhaitez exclure cette fonction, il vous faudra d'abord annuler le réglage du programme de lavage, désactivez la fonction "Tout en 1".
Dans ce cas, vous devrez régler à nouveau le programme
de lavage.
Pour activer la fonction "Tout en 1" :
• Appuyez sur la touche "Tout en 1". Le voyant de la
fonction "Tout en 1" s'allume.
Pour désactiver la fonction "Tout en 1" :
• Appuyez sur la touche "Tout en 1". Le voyant de la
fonction "Tout en 1" s'éteint.
1.
2.
3.
•
Si le séchage n'est pas satisfaisant, nous vous suggérons de procéder de la manière suivante :
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
Activez le distributeur de liquide de rinçage.
Réglez le dosage du liquide de rinçage sur 2.
L'activation/la désactivation du distributeur de liquide
de rinçage est possible uniquement si la fonction "Tout
en 1" est activée.
Pour activer ou désactiver le distributeur de liquide de
rinçage :
L'appareil doit être mis à l'arrêt.
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée. Tournez le sélecteur de programme
vers la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de programme corresponde au premier programme de lavage sur le bandeau de commande.
2. Relâchez la touche Départ/Annulation lorsque l'affichage indique le niveau de dureté de l'eau.
3. Tournez le sélecteur de programme vers la gauche
jusqu'à ce que l'indicateur de programme corres43
ponde au deuxième programme de lavage sur le bandeau de commande.
4. Le niveau actuellement réglé, apparaît sur l'affichage
numérique.
Distributeur de liquide de
rinçage désactivé
Distributeur de liquide de
rinçage activé
5. Appuyez sur la touche Départ/Annulation pour modifier le réglage. L'affichage indique le nouveau réglage.
6. Tournez le sélecteur de programme sur la position
Arrêt pour sauvegarder l'opération.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Si vous souhaitez réutiliser des produits de lavage
traditionnels :
Désactivez la fonction "Tout en 1".
Remplissez le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage.
Réglez la position maximale du degré de dureté de
l'eau
Faites un lavage sans vaisselle.
Réglez ensuite le degré de dureté de l'eau en fonction
de la dureté de l'eau de votre région.
Réglez le dosage du liquide de rinçage.
Sélection et départ d'un programme de lavage
Procédez de la manière suivante pour sélectionner et démarrer un programme de lavage :
1. Fermez la porte.
2. Tournez le sélecteur pour choisir votre programme.
Reportez-vous au chapitre "Programmes de lavage".
– Le(s) voyant(s) de phase du programme correspondant s'allume(nt).
– La durée du programme clignote sur l'affichage
numérique.
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation.
– Le programme démarre automatiquement.
– Lors du départ du programme, seul le voyant de
la phase en cours reste allumé. La durée du programme s'affiche de manière fixe.
Lorsque le programme a démarré, vous ne pouvez
plus le modifier. Annulez le programme de lavage.
Avertissement Annulez ou interrompez un
programme de lavage uniquement si cela est
absolument nécessaire.
Attention Ouvrez la porte avec précaution. Une
vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil.
Interruption d'un programme
Ouvrez la porte.
• Le programme s'arrête.
Fermez la porte.
• Le programme reprend à partir du moment de l'interruption.
44
Annulation d'un programme
• Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la enfoncée.
– La durée du programme de lavage clignote sur l'affichage numérique.
– Un ou plusieurs voyants de phase s'allument.
Le programme est annulé.
Vous pouvez alors procéder de la manière suivante :
1. Éteindre l'appareil.
2. Sélectionner un nouveau programme.
Remplissez le distributeur de produit de lavage avant
de démarrer un nouveau programme.
Réglage et démarrage d'un programme de lavage
avec départ différé
1. Sélectionnez un programme de lavage.
2. Appuyez sur la touche Départ différé jusqu'à ce que
le nombre d'heures correspondant au départ différé
souhaité s'affiche. Le délai du départ différé clignote
sur l'affichage numérique.
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation.
– Le compte à rebours est lancé.
– Les voyants de phase s'éteignent.
– Le délai affiché ne clignote plus mais devient fixe.
Une fois le décompte du départ différé terminé, le programme de lavage démarre automatiquement. Le voyant
de phase correspondant au programme en cours s'allume.
N'ouvrez pas la porte pendant le compte à rebours
afin de ne pas l'interrompre. Quand vous refermez
la porte, le compte à rebours reprend à partir du point
d'interruption.
Annulation d'un départ différé
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée.
– Le(s) voyant(s) de phase s'allume(nt).
– La durée du programme de lavage s'allume sur
l'affichage numérique.
2. Appuyez sur la touche Départ/Annulation pour lancer
le programme.
Fin du programme de lavage
Mettez l'appareil à l'arrêt dans les conditions suivantes :
• L'appareil s'arrête automatiquement.
• Un zéro apparaît sur l'affichage numérique.
• Les voyants de phase sont éteints.
Pour obtenir des résultats de séchage optimum, laissez
la porte entrouverte pendant quelques minutes avant de
sortir la vaisselle.
Laissez la vaisselle refroidir avant de la sortir. La vaisselle
chaude se casse facilement.
Mode Veille
Si vous ne mettez pas l'appareil à l'arrêt à la fin du programme de lavage, l'appareil se met automatiquement en
mode Veille. Le mode Veille fait diminuer la consommation d'énergie.
Trois minutes après la fin du programme, tous les voyants
s'éteignent et une barre horizontale apparaît sur l'affichage numérique.
Appuyez sur une touche pour revenir au mode Fin de
programme.
Entretien et nettoyage
Avertissement Mettez l'appareil à l'arrêt avant de
procéder au nettoyage des filtres.
Nettoyage des filtres
Important N'utilisez pas l'appareil sans les filtres.
Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si
les filtres ne sont pas correctement installés, les
performances de lavage peuvent être compromises et
l'appareil pourrait être endommagé.
1
4
3
Pour retirer les filtres B et Retirez le filtre plat (A) du
C, tournez la poignée
fond de la cuve.
d'environ ¼ de tour dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2
Nettoyez soigneusement
les filtres A, B et C sous
l'eau courante.
45
Si les orifices des bras d'aspersion sont bouchés, éliminez les résidus de salissure à l'aide d'un cure-dent.
Nettoyage extérieur
5
Réinstallez le filtre plat (A)
dans le fond de la cuve.
Veillez à ce qu'il soit bien
installé sous les deux rails
(D).
6
Mettez le système de filtrage en place. Bloquezles en tournant la poignée
dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à la
butée.
Important Ne retirez pas les bras d'aspersion.
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que
le bandeau de commande, à l'aide d'un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits nettoyants neutres. N'utilisez aucun produit abrasif, éponges à récurer
ou solvants (acétone, trichloroéthylène etc.
Précautions en cas de gel
Attention N'installez pas l'appareil dans une pièce
où la température descend au-dessous de 0 °C. Le
fabricant n'est pas responsable des dommages encourus
à cause du gel.
Si cela est impossible, videz l'appareil et fermez la porte.
Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et videz-la.
En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de
programme.
Certaines anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d'opérations d'entretien non correctes ou d'oubli et
peuvent être résolues à l'aide des indications fournies
Code et anomalie
dans le tableau, sans faire appel au Service après-vente.
Si l'anomalie persiste, contactez le Service après-vente.
Attention Mettez à l'arrêt l'appareil avant d'effectuer
les contrôles que nous vous suggérons ci-après.
Cause possible/Solution
• L'affichage numérique indique
L'appareil ne se remplit pas
• Le robinet d'arrivée d'eau est bloqué ou rempli de calcaire.
Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué.
Nettoyez le filtre.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est mal raccordé. Le tuyau est écrasé ou plié.
Assurez-vous que le branchement a été correctement effectué.
• L'affichage numérique indique
Le lave-vaisselle ne se vide pas
• Le siphon est bloqué.
Nettoyez le siphon.
• Le tuyau de vidange d'eau est mal raccordé. Le tuyau est écrasé ou
plié.
Assurez-vous que le branchement a été correctement effectué.
• L'affichage numérique indique
• Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente
de votre magasin vendeur.
Le dispositif anti-débordement se met en
marche
46
Code et anomalie
Cause possible/Solution
Le programme ne démarre pas
• La porte de l'appareil n'est pas fermée.
Fermez la porte.
• La prise n'est pas branchée.
Branchez la prise.
• Un fusible a sauté dans le boîtier de la maison.
Remplacez le fusible.
• Le départ différé est activé.
Annulez le départ différé pour lancer le programme.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en
fonctionnement. Positionnez le sélecteur sur le même
programme de lavage qu'avant que l'anomalie se produise.
Le programme reprend là où il a été interrompu. Si l'anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
Les informations suivantes sont nécessaires pour une aide rapide et adaptée :
• Modèle (Mod.)
• Numéro du produit (PNC)
• Numéro de série (S.N.)
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur l'appareil.
Inscrivez les informations ici :
Description du modèle : ..........
Référence du produit : ..........
Numéro de série : ..........
Les résultats de lavage sont insatisfaisants
La vaisselle n'est pas propre
• Vous n'avez pas sélectionné le programme approprié.
• La vaisselle est disposée de manière telle à empêcher l'eau d'atteindre toutes
les surfaces. Ne surchargez pas les paniers.
• La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle mal rangée.
• Les filtres sont encrassés ou mal installés.
• La quantité de détergent est insuffisante ou le distributeur de détergent n'a
pas été approvisionné.
Des dépôts de tartre sont présents • Le compartiment de sel est vide.
sur la vaisselle
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau est mal réglé.
• Le bouchon du compartiment de sel n'est pas vissé correctement.
La vaisselle est mouillée et terne
• Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Les verres et la vaisselle présen- • Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
tent des rayures, des taches blanches ou un film bleuâtre
Des gouttes d'eau ont séché sur
les verres et la vaisselle
• Augmentez le dosage du liquide de rinçage.
• Il se peut que le détergent en soit la cause.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur cm
60
47
Hauteur cm
85
Profondeur cm
61
Branchement électrique - Tension Puissance totale - Fusible
Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque
signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte du lave-vaisselle.
Pression de l'eau d'alimentation
Minimale
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Couverts
12
Capacité
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables
grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre
de collecte des déchets de votre commune.
Avertissement Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect des
précautions de sécurité mentionnées dans ce chapitre.
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et la prise et mettez-les
au rebut.
• Éliminez le dispositif de bloquage de porte. Ceci pour
empêcher que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur de l'appareil et ne mettent leur vie en danger.
Installation
Avertissement Avant toute intervention sur le lavevaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
Encastrement sous un comptoir
Placez l'appareil à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau
et d'une vidange. Enlevez le dessus de l'appareil pour
encastrer celui-ci sous un évier ou un plan de travail de
cuisine. Assurez-vous que les dimensions correspondent
à celles du lave-vaisselle.
48
1
2
Installez le plan de travail sur l'appareil si vous souhaitez
l'utiliser de manière indépendante.
Le socle d'un lave-vaisselle indépendant n'est pas réglable.
Mise à niveau de l'appareil
4
3
Assurez-vous que l'appareil est à niveau pour que la porte
se ferme correctement. Si l'appareil n'est pas à niveau, la
porte ne se fermera pas correctement. Dans ce cas, vissez
ou dévissez les pieds de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit à
niveau.
Raccordement à l'arrivée d'eau
Branchez l'appareil à une arrivée d'eau chaude (max. 60°)
ou d'eau froide.
Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et
énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude
pour réduire la consommation énergétique.
Raccordez le tuyau d'alimentation à un robinet d'eau à
filetage pour tuyau 3/4".
Attention N'utilisez pas des tuyaux provenant
d'anciens appareils.
La pression de l'eau doit se situer dans les limites indiquées (reportez-vous au chapitre "Caractéristiques techniques"). Renseignez-vous auprès de la Compagnie locale de distribution des eaux pour connaître la pression
d'alimentation moyenne de votre région.
Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas enroulé, écrasé ou enchevêtré.
Orientez le tuyau d'arrivée d'eau vers la gauche ou la
droite, selon vos besoins. Fixez correctement le contreécrou pour éviter toute fuite d'eau.
Attention Ne raccordez pas l'appareil au moyen de
tuyaux neufs ou de tuyaux ayant peu servi. Faites
s'écouler l'eau pendant quelques minutes avant de
brancher le tuyau d'arrivée d'eau.
Tuyau de vidange
max 85 cm
max 400 cm
Tuyau d'arrivée d'eau
min 40 cm
1
Raccordez le tuyau de vidange au robinet de sortie
de l'évier.
3
2
4
Le diamètre intérieur ne doit pas être inférieur au diamètre
du tuyau d'évacuation.
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un embout
du siphon sous l'évier, n'oubliez pas d'enlever toute la
membrane en plastique (A). Si vous oubliez d'enlever
toute la membrane, les particules d'aliments risquent de
s'accumuler avec le temps et de boucher l'embout du
tuyau de vidange du lave-vaisselle.
Attention Vérifiez l'étanchéité des raccords.
49
Branchement électrique
Avertissement Le fabricant ne peut être tenu
responsable en cas de non-respect de ces mesures
de sécurité.
Mettez l'appareil à la terre conformément aux instructions.
Assurez-vous que la tension nominale et le type
d'alimentation indiqués sur la plaque signalétique
correspondent à ceux de l'alimentation locale.
Utilisez toujours une prise à l'épreuve des chocs.
50
N'utilisez pas des multiprises, des adaptateurs ou des
rallonges. Ils présentent un risque d'incendie.
Ne remplacez pas le câble secteur vous-même. Contactez
le service après-vente de votre magasin vendeur.
Assurez-vous que la prise est accessible après
l'installation.
Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedienblende _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Spülprogramme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vor der ersten Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Einstellen des Wasserenthärters _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler _ _ _ _ _ _ _
Gebrauch von Klarspülmittel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Laden von Besteck und Geschirr _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gebrauch von Spülmittel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
51
52
54
55
55
56
57
57
59
Funktion "Multitab" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Auswählen und Starten eines Spülprogramms _ _ _
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerät aufstellen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wasseranschluss _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elektrischer Anschluss _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
60
61
62
63
65
65
65
66
67
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, um Gefahren zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch
wenn Sie dieses anderswo aufstellen. Wenn Sie das Gerät
verkaufen, geben Sie dem Käufer die Bedienungsanleitung mit. Jeder, der dieses Gerät benutzt, sollte mit der
Bedienung und den Sicherheitsmerkmalen vertraut sein.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im
Haushalt bestimmt.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Haushaltsutensilien.
• Geben Sie keine Lösungsmittel in das Gerät. Andernfalls besteht Explosionsgefahr.
• Ordnen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit
der Spitze nach unten in den Besteckkorb ein. Oder
legen Sie sie horizontal in den Oberkorb.
• Verwenden Sie ausschließlich Markenreinigungsprodukte für Geschirrspüler (Spülmittel, Salz, Klarspüler).
• Wenn Sie die Tür öffnen, während das Gerät in Betrieb
ist, kann heißer Dampf austreten. In diesem Fall besteht
die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie vor dem Ende des Spülprogramms nichts
aus dem Geschirrspüler.
• Wenn das Spülprogramm beendet ist, ziehen Sie den
Netzstecker aus der Netzsteckdose und schließen Sie
den Wasserhahn.
• Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker einer
autorisierten Kundendienststelle repariert werden. Da-
bei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.
• Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen auszuführen.
Andernfalls besteht Unfallgefahr und das Gerät könnte
beschädigt werden. Wenden Sie sich in jedem Fall an
Ihren Kundendienst.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Das Gerät darf von Erwachsenen oder Kindern mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Wissen und
Erfahrung nicht benutzt werden. Solche Personen
müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der
Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen,
Mund oder Kehlkopf zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Geschirrspüler. Es
können Spülmittelrückstände darin zurückbleiben.
• Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, halten Sie die Tür
geschlossen, damit es nicht zu Unfällen kommt, weil
jemand darüber stolpert.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Kindersicherheit
• Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen. Kinder
müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit
dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
51
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren
Ort auf. Achten Sie darauf, dass Reinigungsmittel nicht
in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern.
Installation
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport
nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den
Hersteller.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.
• Der elektrische Anschluss muss von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.
• Die Wasseranschlüsse müssen von einer qualifizierten
Fachkraft vorgenommen werden.
• Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Modifikationen am Gerät vor. Andernfalls besteht Unfallgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht:
– wenn das Netzkabel oder die Wasserschläuche beschädigt sind,
– wenn die Bedienblende, die Abdeckung oben oder
der Sockel beschädigt sind, so dass das Innere des
Geräts freiliegt.
Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Kundendienst.
• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des Geräts. Andernfalls könnten hydraulische oder elektrische Bauteile beschädigt werden.
Warnung! Beachten Sie genau sämtliche
Anweisungen zu den elektrischen und den
Wasseranschlüssen.
Bedienblende
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
7
6
2
5
3
4
Programmwähler
Start-/Abbruch-Taste (Start/Cancel)
Multitab-Taste (Multi Tab)
Zeitvorwahl-Taste (Delay)
Digital-Display
Kontrolllampen
Referenzmarkierung
Position Aus
Kontrolllampen
Reinigungsphase
52
Die Kontrolllampe für die Reinigungsphase leuchtet während der Reinigungsphase oder
der Klarspülphase.
Kontrolllampen
Trockenphase
Die Kontrolllampe für die Trockenphase leuchtet während der Trockenphase.
Multitab
Die Kontrolllampe für Multitab leuchtet, wenn die Funktion Multitab eingeschaltet ist.
Salz 1)
Die Kontrollampe für Salz leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss.
Siehe Kapitel "Verwendung von Geschirrspülsalz".
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige Stunden
leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Klarspüler 1)
Die Kontrolllampe für Klarspüler leuchtet, wenn Klarspüler nachgefüllt werden muss.
Näheres hierzu siehe den Abschnitt 'Verwendung von Klarspüler'.
1) Die Kontrolllampen für Salz- und Klarspülmittel leuchten während eines laufenden Spülprogramms nie auf, auch wenn die Salzund Klarspülmittelbehälter leer sind.
Programmwähler
• Drehen Sie zum Einschalten des Gerätes oder zum
Einstellen eines Spülprogramms den Programmwähler im oder gegen den Uhrzeigersinn. Die Referenzmarkierung am Programmwähler muss auf eins der
Spülprogramme auf der Bedienblende zeigen. Wenn
der Programmwähler ein Spülprogramm akzeptiert,
zeigt das Digital-Display die Dauer des Programms an.
Wenn der Programmwähler ein Spülprogramm nicht
akzeptiert, zeigt das Digital-Display zwei horizontale
Striche an.
• Zum Ausschalten des Geräts drehen Sie den Programmwähler so lange, bis die Referenzmarkierung auf
dem Programmwähler auf der Aus-Betriebsanzeige
steht.
Benutzen Sie den Programmwähler für folgende Vorgänge:
– Zum Einstellen des Wasserenthärters. Schlagen Sie
dazu bitte unter "Einstellung des Wasserenthärters"
nach.
– Zum Ein-/Abschalten des Klarspüldosierers. Siehe die
"Funktion Multitab".
Start-/Abbruch-Taste
Benutzen Sie die Start-/Abbruch-Taste für folgende Vorgänge:
• Zum Starten des Spülprogramms. Siehe Kapitel "Auswahl und Start eines Spülprogramms".
• Um ein laufendes Spülprogramm abzubrechen. Siehe
Kapitel "Auswahl und Start eines Spülprogramms".
• Zum Einstellen des Wasserenthärter-Härtegrads. Siehe den Abschnitt 'Einstellung des Wasserenthärters.
• Zum Ein-/Abschalten des Klarspüldosierers. Siehe
den Abschnitt 'Funktion Multitab'.
Multitab-Taste
Drücken Sie zum Ein-/Abschalten der Funktion Multitab
die Multitab-Taste. Siehe den Abschnitt 'Funktion Multitab'.
Zeitvorwahl-Taste
Benutzen Sie die Zeitvorwahl-Taste, um den Start des
Spülprogramms zwischen 1 und 19 Stunden zu verzögern. Siehe den Abschnitt 'Einstellen und Starten eines
Spülprogramms'.
Digital-Display
Das Display zeigt an:
• Eingestellte Stufe des Wasserenthärters.
• Ein-/Abschaltung des Klarspülmitteldosierers (nur bei
aktiver Funktion Multitab).
• Programmdauer.
• Restlaufzeit bis zum Programmende.
• Ende eines Spülprogramms, im Digital-Display erscheint eine Null.
• Anzahl der Stunden der Zeitvorwahl.
• Fehlercodes.
Einstellmodus
Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
• Eine oder mehrere Phasen-Kontrolllampen leuchten.
53
• Die Zeitdauer des Programms im Digital-Display
blinkt.
Das Gerät muss sich für folgende Einstellungen im Einstellmodus befinden:
– Zum Einstellen eines Spülprogramms.
– Zum Einstellen des Wasserenthärter-Härtegrads.
– Zum Ein-/Abschalten des Klarspüldosierers.
Das Gerät ist nicht im Einstellmodus, wenn:
• Eine oder mehrere Phasen-Kontrolllampen leuchten.
• Die Restlaufzeit des laufenden Programms nicht blinkt.
Löschen Sie bei dieser Bedingung das Programm und
kehren Sie zurück in den Einstellmodus. Siehe Kapitel
"Auswahl und Start eines Spülprogramms".
Spülprogramme
Spülprogramme
Programme und
Stellung des Programmwählers
1)
2)
Grad der Verschmutzung
Spülgut
Programmbeschreibung
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe, Vorspülgang
Pfannen
Hauptspülgang bis zu 70 °C
2 Zwischenspülgänge
Klarspülgang
Trocknen
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülgang
Hauptspülgang bis zu 65 °C
1 Zwischenspülgang
Klarspülgang
Trocknen
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülgang
Hauptspülgang bis zu 50 °C
1 Zwischenspülgang
Klarspülgang
Trocknen
Beliebig
Teilweise beladen (weiteres Spülgut soll im Lauf
des Tages noch hinzukommen).
1 kalter Klarspülgang (um zu verhindern, dass Speisereste antrocknen).
Reinigungsmittel ist bei diesem Programm nicht notwendig.
Normal/leicht verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang bis zu 65 °C
Klarspülgang
1) Testprogramm für Testinstitute. Die Testdaten finden Sie auf dem mitgelieferten separaten Infoblatt.
2) Dies ist das ideale tägliche Spülprogramm für eine 4-köpfige Familie, die lediglich das Frühstücks- und Abendessensgeschirr
samt Besteck spülen möchte.
Verbrauchswerte
Programm
54
Programmdauer (in Minuten) 1)
Energieverbrauch (in kWh)
Wasser (in Liter)
-
1,6-1,8
22-24
-
1,4-1,6
17-19
Programm
Programmdauer (in Minuten) 1)
Energieverbrauch (in kWh)
Wasser (in Liter)
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
-
0,9
9
1) Das Digital-Display zeigt die Programmdauer an.
Die Verbrauchswerte sind Richtwerte, die je nach
dem Druck und der Temperatur des Wassers, den
Schwankungen in der Stromversorgung und der Geschirrmenge variieren können.
Vor der ersten Inbetriebnahme
Bitte halten Sie sich für die folgenden Schritte genau an
die Anweisung:
1. Überprüfen Sie, ob der Wasserenthärter (Weichwasserbereiter) korrekt auf den Härtegrad des Wassers
in Ihrer Region eingestellt ist. Stellen Sie den Wasserenthärter bei Bedarf auf die richtige Stufe ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspüldosierer mit Klarspüler.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad
das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit der passenden
Menge an Spülmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Reinigertabletten ('3 in 1', '4 in 1', '5 in
1', etc.) verwenden, siehe das Kapitel "MultitabFunktion".
Einstellen des Wasserenthärters
Der Wasserenthärter entfernt Mineralien und Salze aus
dem Spülwasser. Andernfalls könnten sich die Mineralien
und Salze nachteilig auf die Funktion des Geräts auswirken.
Die Wasserhärte wird in unterschiedlichen, aber gleichwertigen Einheiten gemessen:
• Deutsche Wasserhärtegrade (dH°).
• Französische Wasserhärtegrade (°TH).
• mmol/l (Millimol pro Liter - internationale Einheit für
Wasserhärtegrade).
• Clarke-Werte.
Stellen Sie den Wasserenthärter auf den Wasserhärtegrad
in Ihrer Region ein. Bei Bedarf erfahren Sie den Härtegrad
bei Ihrem Wasserversorger.
Wasserhärte
Einstellung des Wasserenthärters
°dH
°TH
mmol/l
Clarke-Werte
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
55
Wasserhärte
Einstellung des Wasserenthärters
°dH
°TH
mmol/l
Clarke-Werte
Manuell
Elektronisch
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Kein Salz erforderlich.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und
elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Werkseitig ist das Gerät auf Stufe 2 eingestellt.
1
2
Stellen Sie den Schalter
auf Stufe 1 oder 2.
Das Gerät muss ausgeschaltet werden.
1. Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste gedrückt. Drehen Sie den Programmwähler gegen den Uhrzeigersinn, bis die Referenzmarkierung auf das erste Spülprogramm auf der Bedienblende zeigt.
2. Lassen Sie die Start-/Abbruch-Taste los, wenn das
Display die aktuelle Einstellung anzeigt.
Beispiele:
– Stufe 5 =
– Stufe 10 =
3. Drücken Sie die Taste Start/Cancel, um die Härtestufe
zu ändern. Durch jeden Tastendruck erhöht sich die
Stufe.
4. Drehen Sie den Programmwähler in die Ausschaltposition, um die Einstellung zu speichern.
Elektronische Einstellung
Werkseitig ist der Wasserenthärter auf Stufe 5 eingestellt.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Vorsicht! Verwenden Sie nur Spezialsalz für
Geschirrspüler. Die Verwendung von Salzarten, die
nicht für Geschirrspüler geeignet sind, führt zur
Beschädigung des Wasserenthärters.
3
Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter Wasser (nur
vor der ersten Benutzung).
1
56
2
4
Vergewissern Sie sich, dass sich kein verschüttetes
Salz außerhalb des Salzbehälters befindet. Wenn
Salz einige Zeit lang auf der Oberfläche des Behälters
verbleibt, wird dieser beschädigt. Es empfiehlt sich, unmittelbar nach dem Befüllen des Salzbehälters ein Spülprogramm zu starten. Auf diese Weise wird Korrosion
durch verschüttetes Salz verhindert.
6
5
Wenn Sie den Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1
einstellen, leuchtet die Salzkontrolllampe nicht mehr.
Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz Wasser
aus dem Salzbehälter überläuft.
Gebrauch von Klarspülmittel
Vorsicht! Verwenden Sie ausschließlich
Markenklarspülmittel für Geschirrspüler.
Füllen Sie den Klarspüldosierer, wie im Folgenden gezeigt:
Vorsicht! Füllen Sie nie andere Produkte (Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiniger)
in den Behälter für Klarspüler. Hierdurch kann das Gerät
beschädigt werden.
Einstellung des Klarspüldosierers
AX
+
M
1
1
2
3
4
AX
+
M
2
Der Regler am Klarspüldosierer ist werkseitig auf
Stufe 3 eingestellt.
Erläuterungen zum Einstellen einer höheren oder
niedrigeren Stufe finden
Sie unter "Was tun,
wenn...".
1
3
2
3
4
4
Laden von Besteck und Geschirr
Hilfreiche Hinweise und Tipps
Vorsicht! Spülen Sie in diesem Gerät
ausschließlich spülmaschinengeeignete
Haushaltsutensilien.
Spülen Sie in diesem Gerät keine Wasser absorbierenden
Gegenstände (Schwämme, Geschirrtücher usw.).
57
• Bevor Sie Geschirr und Besteck ins Gerät einordnen,
gehen Sie folgendermaßen vor:
– Entfernen Sie alle Essensreste und sonstigen größeren Partikel.
– Weichen Sie angebrannte Reste in Pfannen, Töpfen
usw. ein.
• Achten Sie beim Einordnen von Geschirr und Besteck
auf Folgendes:
– Ordnen Sie Hohlgefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
– Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Höhlungen oder Vertiefungen sammeln kann.
– Achten Sie darauf, dass Geschirr- und Besteckteile
nicht ineinander zu liegen kommen.
– Achten Sie darauf, dass Geschirr- und Besteckteile
nicht übereinander zu liegen kommen.
– Achten Sie darauf, dass Gläser einander nicht berühren.
– Ordnen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb
ein.
• Auf Kunststoffgegenständen und Pfannen mit Antihaftbeschichtung sammeln sich oftmals Wassertropfen. Diese Art Geschirr trocknet deshalb schlechter als
Porzellan oder Edelstahl.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein.
Achten Sie darauf, dass diese nicht verrutschen können.
1
Ordnen Sie Servierplatten
und große Deckel am
Rand des Unterkorbs an.
2
3
Die Stachelreihen am Unterkorb können flach gelegt werden, um Töpfe,
Pfannen und Schüsseln
einzuordnen.
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen können, bevor
Sie ein Spülprogramm starten.
Warnung! Schließen Sie immer die Tür, nachdem
Sie etwas ins Gerät eingeordnet oder
herausgenommen haben. Eine offene Tür stellt stets ein
Unfallrisiko dar.
1
2
Verwenden Sie das Besteckgitter. Entfernen Sie das
Besteckgitter nur dann, wenn Sie es wegen der Abmessungen von Besteckteilen nicht verwenden können.
58
Maximale Geschirrhöhe im:
Untere Position
1
Ordnen Sie das Spülgut so
ein, dass das Wasser alle
Oberflächen erreichen
kann.
2
Klappen Sie die Tassenablagen zum Einordnen
höherer Gegenstände
nach oben.
Ordnen Sie Teller in den hinteren Teil des Oberkorbs
ein. Neigen Sie sie nach vorn.
Höhenverstellung des Oberkorbs
Wenn Sie sehr große Teller oder Servierplatten in den
Unterkorb einordnen wollen, müssen Sie gegebenenfalls
die Höhe des Oberkorbs verstellen.
Warnung! Nehmen Sie die Höhenverstellung vor
dem Beladen des Oberkorbs vor.
Maximale Geschirrhöhe im:
Obere Position
Oberkorb
Unterkorb
20 cm
31 cm
1
Oberkorb
Unterkorb
24 cm
27 cm
2
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Höhe des Oberkorbs zu ändern:
1. Ziehen Sie die vorderen Anschläge (A) des Oberkorbs
nach außen ab.
2. Ziehen Sie den Korb heraus.
3. Setzen Sie den Korb in der oberen oder unteren Position wieder ein.
4. Bringen Sie die vorderen Anschläge (A) wieder an der
ursprünglichen Stelle an.
Vorsicht! Wenn sich der Oberkorb in der oberen
Position befindet, stellen Sie keine Tassen auf die
Tassenablagen.
Gebrauch von Spülmittel
Verwenden Sie ausschließlich Spülmittel (Pulver,
Flüssigspülmittel oder Geschirrspüler-Tabs) speziell für Geschirrspüler.
Richten Sie sich nach den Angaben auf der Verpackung:
• Vom Hersteller empfohlene Dosierung.
• Empfehlungen für die Lagerung.
Verwenden Sie nicht mehr als die angegebene Spülmittelmenge, um die Umweltbelastung möglichst
gering zu halten.
1
2
59
4
3
Füllen Sie den Spülmittel- Geben Sie bei einem Spülbehälter ( A) mit Spülmit- programm mit Vorspültel.
gang zusätzlich etwas
Spülmittel ins Vorspülfach ( B).
5
6
Spülmittel unterschiedlicher Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Einige GeschirrspülerTabs erbringen bei kurzen Spülprogrammen keine optimalen Ergebnisse. Wählen Sie lange Spülprogramme,
wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, damit sich das
Spülmittel vollständig auflösen kann.
Funktion "Multitab"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von
Kombi-Reinigungstabletten.
Diese Tabs enthalten Mittel wie Reinigungsmittel, Klarspülmittel, und Geschirrspülersalz. Einige Tab-Sorten
können auch andere Zusätze enthalten.
Überprüfen Sie, ob diese Tabs für den Härtegrad des
Wassers in Ihrer Region geeignet sind. Beachten Sie dazu
die Herstellerangaben.
Wenn Sie die Funktion Multitab einschalten, bleibt sie so
lange aktiv, bis Sie sie wieder abschalten.
Die Funktion Multitab sperrt den Zufluss von Klarspüler
und Salz automatisch. Die Salz- und Klarspülmittel-Kontrolllampen sind abgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich erhöhen, wenn Sie die
Funktion Multitab verwenden.
Schalten Sie die Funktion Multitab vor dem Beginn
eines Spülprogramms ein oder aus.
Sie können die Funktion Multitab nicht ein- oder ausschalten, wenn das Programm angelaufen ist. Brechen
Sie das Spülprogramm ab und stellen Sie das Programm
dann erneut ein.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt ein:
• Drücken Sie die Multitab-Taste. Die Multitab-Kontrolllampe leuchtet auf.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt aus:
• Drücken Sie die Multitab-Taste. Die Multitab-Kontrolllampe erlischt.
60
1.
2.
3.
•
Gehen Sie bei nicht zufriedenstellenden Trocknungsergebnissen wie folgt vor:
Füllen Sie den Klarspüldosierer mit Klarspüler.
Schalten Sie den Klarspüldosierer ein.
Stellen Sie den Klarspüldosierer auf Stufe 2 ein.
Das Ein- oder Abschalten des Klarspüldosierers ist nur
bei aktivierter Funktion Multitab möglich.
Zum Einschalten des Klarspüldosierers muss:
Das Gerät ausgeschaltet werden.
1. Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste gedrückt. Drehen Sie den Programmwähler gegen den Uhrzeigersinn, bis die Referenzmarkierung auf das erste Spülprogramm auf der Bedienblende zeigt.
2. Lassen Sie die Start-/Abbruch-Taste los, wenn das
Display die Wasserhärtestufe anzeigt.
3. Drehen Sie den Programmwähler gegen den Uhrzeigersinn, bis die Referenzmarkierung auf das zweite
Spülprogramm auf der Bedienblende zeigt.
4. Das Digital-Display zeigt die neue Einstellung für den
Klarspüldosierer an.
Klarspüldosierer abgeschaltet
Klarspüldosierer eingeschaltet
5. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste, um die Einstellung des Wasserenthärters zu ändern. Das Digital-Display zeigt die neue Einstellung an.
6. Drehen Sie den Programmwähler in die Ausschaltposition, um die Einstellung zu speichern.
Um wieder normale Reinigungsmittel zu verwenden:
1. Schalten Sie die Funktion Multitab aus.
2. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspüldosierer.
3. Stellen Sie die Wasserhärte auf die höchste Härtestufe ein.
4. Führen Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr aus.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter auf den Wasserhärtegrad in Ihrer Region ein.
6. Stellen Sie den Klarspüldosierer ein.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Gehen Sie zum Auswählen und Starten eines Spülprogramms folgendermaßen vor:
1. Schließen Sie die Tür.
2. Stellen Sie das Spülprogramm durch Drehen des
Programmwählers ein. Siehe den Abschnitt 'Spülprogramme'.
– Die Phasenkontrolllampe für das Spülprogramm
leuchtet.
– Die Programmdauer im Digital-Display blinkt.
3. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste.
– Das Spülprogramm beginnt automatisch.
– Wenn das Programm beginnt, leuchtet nur noch
die Kontrolllampe für den laufenden Spülgang.
Die Kontrolllampe für die Programmdauer leuchtet permanent.
Wenn ein Spülprogramm bereits läuft, können Sie
kein anderes Programm wählen. Brechen Sie das
Spülprogramm stattdessen ab.
Warnung! Sie sollten ein Spülprogramm nur dann
abbrechen oder unterbrechen, wenn es unbedingt
notwendig ist.
Vorsicht! Öffnen Sie die Tür vorsichtig. Es könnte
heißer Dampf austreten.
Unterbrechen eines Spülprogramms
Öffnen Sie die Tür.
• Das Programm stoppt.
Schließen Sie die Tür.
• Das Programm wird ab der Stelle fortgesetzt, an der es
unterbrochen wurde.
Abbrechen eines Spülprogramms
• Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste gedrückt.
– Die Zeitdauer des Programms blinkt im DigitalDisplay.
– Eine oder mehrere Phasen-Kontrolllampen leuchten.
Damit ist das Spülprogramm abgebrochen.
Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Wählen Sie ein neues Spülprogramm.
Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit Spülmittel, bevor
Sie ein neues Spülprogramm einstellen.
Einstellung und Start eines Spülprogramms mit
Zeitvorwahl
1. Wählen Sie ein Programm.
2. Drücken Sie die Zeitvorwahl-Taste, bis das Display
die erforderliche Zeitvorwahl des Spülprogramms
anzeigt. Die Zeitvorwahl blinkt auf dem Digital-Display.
3. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste.
– Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt.
– Die Phasen-Kontrolllampen des Spülprogramms
erlöschen.
– Im Digital-Display wird die Zeitverzögerung dauerhaft angezeigt.
Nach dem Ablauf der Zeitvorwahl beginnt das Spülprogramm automatisch. Die Phasen-Kontrolllampe für die
aktuelle Phase leuchtet.
Öffnen Sie die Tür während des Ablaufs der Zeitvorwahl nicht, um eine Unterbrechung der Zeitvorwahl zu verhindern. Nachdem Sie die Tür wieder geschlosssen haben, läuft die Zeitvorwahl ab dem Unterbrechungszeitpunkt weiter ab.
So löschen Sie die Zeitvorwahl
1. Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste gedrückt.
61
– Die Phasen-Kontrolllampe(n) leuchtet bzw. leuchten.
– Die Zeitdauer des Spülprogramms wird im DigitalDisplay angezeigt.
2. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste, um das Spülprogramm zu starten.
Ende des Spülprogramms
Schalten Sie das Gerät in folgenden Fällen aus:
• Nachdem es automatisch gestoppt hat.
• Das Digital-Display zeigt Null an.
• Die Phasen-Kontrolllampen erlöschen.
Damit das Spülgut besser trocknet, öffnen Sie die Tür des
Geschirrspülers einen Spaltbreit und warten Sie einige
Minuten, bevor Sie das Spülgut entnehmen.
Lassen Sie das Spülgut abkühlen, bevor Sie es aus dem
Gerät nehmen. Heißes Geschirr ist leicht zu beschädigen.
Standby-Modus
Wird das Gerät am Ende des Spülprogramms nicht ausgeschaltet, geht es automatisch in den Standby-Modus.
Der Standby-Modus senkt den Stromverbrauch.
Drei Minuten nach dem Programmende erlöschen automatisch alle Kontrolllampen, und im Digital-Display erscheint eine horizontale Linie.
Drücken Sie eine Taste, um in den Programmende-Modus zurückzukehren.
Reinigung und Pflege
Warnung! Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die
Filter reinigen.
Filterreinigung
Wichtig! Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter.
Achten Sie darauf, die Filter korrekt einzusetzen. Sind die
Filter falsch eingesetzt, spült das Gerät nicht
zufriedenstellend und kann beschädigt werden.
4
3
Um die Filter B und C he- Nehmen Sie das Filtersieb
rauszunehmen, drehen
A unten aus dem Gerät heSie sie am Griff etwa 1/4 raus.
Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
1
62
2
Reinigen Sie die Filter A, B
und C gründlich unter
fließendem Wasser.
Wenn die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, entfernen Sie Verschmutzungen mit einem Cocktail-Stick.
Reinigung der Außenseiten
5
Setzen Sie das Filtersieb A
nach der Reinigung wieder unten in das Gerät ein.
Achten Sie darauf, dass
das Filtersieb korrekt unter den beiden Führungen
D zu liegen kommt.
6
Setzen Sie das Filtersystem wieder ein. Arretieren
Sie das Filtersystem, indem Sie es am Griff im
Uhrzeigersinn drehen, bis
es einrastet.
Wichtig! Nehmen Sie die Sprüharme nicht heraus.
Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des
Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie
dazu ausschließlich Neutralreiniger. Verwenden Sie keine
Scheuermittel, Scheuerschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton, Trichloräthylen usw.)
Frostschutzmaßnahmen
Vorsicht! Stellen Sie das Gerät nicht an einer Stelle
auf, an der die Temperatur unter 0 °C absinken
kann. Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
Wenn eine Aufstellung in forstfreier Umgebung nicht
möglich ist, entleeren Sie das Gerät und schließen Sie die
Tür. Lösen Sie den Wasserzulaufschlauch und lassen Sie
das Wasser aus diesem Schlauch ablaufen.
Was tun, wenn …
Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs.
Versuchen Sie, die Ursache des Problems herauszufinden
und das Problem selbst zu beheben. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an
den Kundendienst.
Fehlercode und Störung
Vorsicht! Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie
folgende Abhilfemaßnahmen durchführen.
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Das Digital-Display zeigt
an
Der Geschirrspüler füllt sich nicht mit
Wasser
• Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
• Der Wasserhahn ist zugedreht.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
• Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
• Der Wasserzulaufschlauch ist falsch angeschlossen. Möglicherweise ist der Schlauch geknickt oder gequetscht.
Achten Sie auf einen korrekten Anschluss des Schlauchs.
• Das Digital-Display zeigt
an
Der Geschirrspüler pumpt nicht ab
• Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
• Der Wasserablaufschlauch ist falsch angeschlossen. Möglicherweise ist der Schlauch geknickt oder gequetscht.
Achten Sie auf einen korrekten Anschluss des Schlauchs.
• Das Digital-Display zeigt
an
Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst
• Schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie sich an den lokalen
Kundendienst.
63
Fehlercode und Störung
Das Programm startet nicht
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Die Tür des Geräts ist nicht geschlossen.
Schließen Sie die Tür.
• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
• Die Sicherung der Hausinstallation ist durchgebrannt.
Tauschen Sie die Sicherung aus.
• Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
Brechen Sie die Zeitvorwahl ab, damit das Programm sofort gestartet
wird.
Nachdem Sie das Problem behoben haben, schalten Sie
das Gerät wieder ein. Drehen Sie den Programmwähler
auf das gleiche Spülprogramm wie vor der Störung.
Das Programm wird ab der Stelle fortgesetzt, an der es
unterbrochen wurde. Tritt die Fehlfunktion erneut auf,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
Halten Sie folgende Angaben bereit, damit man Ihnen
schnell und korrekt helfen kann:
• Modell (Mod.)
• Produktnummer (PNC)
• Seriennummer (S.N.)
Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild.
Tragen Sie die Angaben hier ein:
Modell : ..........
Produktnummer : ..........
Seriennummer : ..........
Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend
Das Geschirr ist nicht sauber
• Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und den Verschmutzungsgrad nicht geeignet.
• Die Körbe sind falsch beladen, so dass das Wasser nicht alle Oberflächen
erreichen kann.
• Aufgrund falscher Beladung können sich die Sprüharme nicht drehen.
• Die Filter sind verschmutzt oder nicht korrekt installiert.
• Das Spülmittel ist zu hoch oder zu niedrig dosiert.
Auf dem Geschirr befinden sich
Kalkablagerungen
• Der Salzbehälter ist leer.
• Der Wasserenthärter ist auf eine falsche Stufe eingestellt.
• Der Deckel des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.
Das Geschirr ist nass und glanzlos • Es wurde kein Klarspüler verwendet.
• Der Klarspüldosierer ist leer.
Schlieren, Streifen, milchige Fle- • Verwenden Sie weniger Klarspüler.
cken oder blau schimmernde Beläge befinden sich auf Gläsern und
Geschirr
Getrocknete Wassertropfen befin- • Verwenden Sie mehr Klarspüler.
den sich auf Gläsern und Geschirr • Die Ursache kann beim Spülmittel liegen.
64
Technische Daten
Abmessungen
Breite in cm
60
Höhe in cm
85
Tiefe in cm
61
Elektrischer Anschluss - Anschluss- Die Daten der elektrischen Anschlusswerte befinden sich auf dem Typenspannung - Gesamtleistung - Siche- schild am Innenrand der Geschirrspülertür.
rung
Wasserdruck
Kapazität
Mindestdruck
0,5 bar (0,05 MPa)
Höchstdruck
8 bar (0,8 MPa)
Maßgedecke
12
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzun-
gen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen
Sie das Verpackungsmaterial bitte entsprechend seiner
Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen
in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
Warnung! Gehen Sie zum Entsorgen des Geräts
folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
• Schneiden Sie Netzkabel und Netzstecker ab und entsorgen Sie beides.
• Entfernen Sie die Türverriegelung. Dadurch verhindern
Sie, dass sich Kinder aus Versehen im Inneren des
Geräts einsperren und in Lebensgefahr geraten.
Gerät aufstellen
Warnung! Achten Sie darauf, dass der Netzstecker
während der Installation nicht an eine
Netzsteckdose angeschlossen ist.
Installation unter einer Arbeitsplatte
Platzieren Sie das Gerät in der Nähe eines Wasserhahns
und eines Wasserablaufs. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Geräts, wenn Sie es unter einem Spülbecken
oder einer Küchenarbeitsplatte installieren wollen. Achten
Sie darauf, dass die Einbaunische für das Gerät groß genug ist.
1
2
65
Installieren Sie das Gerät mit seiner oberen Abdeckung,
wenn Sie es als freistehendes Gerät verwenden wollen.
Der Sockel freistehender Geräte ist nicht einstellbar.
Ausrichten des Geräts
4
3
Achten Sie darauf, dass das Gerät waagrecht ausgerichtet
ist, damit die Tür dicht und sicher schließt. Ist das Gerät
nicht waagrecht ausgerichtet, schließt die Tür an den Seiten nicht richtig. Wenn die Tür nicht korrekt schließt,
richten Sie das Gerät durch Anziehen oder Lockern der
Stellfüße waagrecht aus.
Wasseranschluss
Schließen Sie das Gerät an einen Heißwasseranschluss
(max. 60 °C) oder einen Kaltwasseranschluss an.
Wenn Sie Ihr Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solar- oder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch
den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung
Energie sparen.
Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn
mit einem 3/4"-Außengewinde an.
Vorsicht! Verwenden Sie keinen Zulaufschlauch
von einem älteren Gerät.
Der Wasserdruck muss innerhalb der Toleranzwerte liegen (siehe den Abschnitt "Technische Daten"). Informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorger über den durchschnittlichen Wasserdruck in Ihrer Region.
Achten Sie darauf, dass der Wasserzulaufschlauch nicht
geknickt oder gequetscht wird oder sich irgendwo verfängt.
Der Zulaufschlauch kann nach rechts oder links verlegt
werden, um die Installation zu erleichtern. Achten Sie darauf, dass die Klemmmutter korrekt sitzt, damit kein Wasser austreten kann.
Vorsicht! Schließen Sie das Gerät nicht an neue
oder lange nicht mehr benutzte Leitungen an.
Lassen Sie das Wasser ein paar Minuten laufen und
schließen Sie dann den Zulaufschlauch an.
Ablaufschlauch
max 85 cm
max 400 cm
Wasserzulaufschlauch
min 40 cm
1
Schließen Sie den Ablaufschlauch an den Siphon
an.
3
2
4
Der Innendurchmesser des Siphons muss mindestens
genauso groß sein wie der Durchmesser des Schlauchs.
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon unter einem
Spülbecken angeschlossen wird, muss die Kunststoffmembran (A) entfernt werden. Falls Sie die Kunststoffmembran nicht entfernen, kann der Siphon durch Nahrungsreste verstopfen.
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass alle
Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit
kein Wasser austreten kann.
66
Elektrischer Anschluss
Warnung! Der Hersteller haftet nicht für Schäden
aufgrund der Nichtbeachtung folgender
Sicherheitshinweise.
Erden Sie das Gerät gemäß den Sicherheitshinweisen.
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und frequenz in Ihrer Region mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine sachgemäß
installierte Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen,
Steckverbinder oder Verlängerungskabel. Andernfalls
besteht Feuergefahr.
Tauschen Sie das Netzkabel nicht selbst aus. Wenden Sie
sich dafür an den Kundendienst.
Wählen Sie eine Netzsteckdose, die auch nach der
Installation des Geräts noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom
Netzstrom trennen möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
67
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur: www.zanussi.be
www.zanussi.com
156985590-00-052009
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.zanussi.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement