Progress | PI1310S | User manual | Progress PI1310S Kasutusjuhend

Progress PI1310S Kasutusjuhend
kasutusjuhend
Nõudepesumasin
PI1310
2 progress
Sisukord
Ohutusinfo
Seadme kirjeldus
Juhtpaneel
Seadme kasutamine
Veepehmendaja kasutamine
Nõudepesusoola kasutamine
Loputusabi kasutamine
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Pesuaine kasutamine
2
3
4
5
5
6
6
7
9
Valige ja käivitage pesuprogramm
Pesuprogrammid
Puhastus ja hooldus
Mida teha, kui...
Tehnilised andmed
Paigaldamine
Veeühendus
Elektriühendus
Jäätmekäitlus
11
11
12
13
14
15
15
16
16
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks
õiget kasutamist lugege kasutusjuhend
hoolikalt läbi, enne kui paigaldate seadme ja kasutate seda esimest korda.
Hoidke need juhised alati masina juures,
ka siis, kui muudate selle asukohta või
müüte masina maha. Kasutajad peavad
olema hästi tuttavad masina töö ja ohutusfunktsioonidega.
Õige kasutamine
• See masin on ettenähtud ainult koduseks
kasutamiseks.
• Kasutage masinat ainult nende majapidamistarvikute puhastamiseks, mida võib
nõudepesumasinas pesta.
• Ärge pange masinasse lahusteid, kuna
need võivad plahvatada.
• Pange noad ja kõik teravate otstega esemed söögiriistade korvi teravad otsad suunatud alla. Vastasel korral asetage need
horisontaalselt ülemisse korvi.
• Kasutage ainult nõudepesumasinatele sobivaid tooteid (pesuaineid, sool ja loputusvahend).
• Kui avate ukse ajal, mil masin töötab, võib
välja paiskuda kuuma auru ja sellega kaasneb naha põletamise oht.
• Ärge võtke nõusid masinast välja enne pesuprogrammi lõppu.
• Kui pesuprogramm on lõppenud, võtke
toitepistik pistikupesast välja ja sulgege
veekraan.
• Masinat tohib remontida ainult volitatud
hooldustehnik. Kasutage ainult originaalvaruosi.
• Vigastuste ja masina kahjustamise vältimiseks ärge parandage masinat ise. Pöörduge alati kohalikku teeninduskeskusse.
Üldine ohutus
• Isikud (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed, vaimsed võimed või
kellel puuduvad vastavad kogemused ja
teadmised, ei tohi masinat kasutada. Kui
nad masinaga töötavad, peab nende üle
teostama järelvalvet isik, kes vastutab nende turvalisuse eest.
• Järgige nõudepesumasina pesuaine tootja
juhiseid, et vältida silmade, suu ja kõri põletamist.
• Ärge jooge nõudepesumasina vett. Pesuainejäägid võivad masinasse jääda.
• Vigastuste vältimiseks ning et mitte komistada vastu avatud ust, pange uks alti kinni,
kui te masinat ei kasuta.
• Ärge istuge ega seiske lahtisel uksel.
Lapseohutus
• Seda masinat tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Laste üle peab olema järelvalve,
veendumaks, et nad ei mängiks masinaga.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Hoidke kõiki pesuaineid kindlas kohas. Ärge lubage lastel pesuaineid puutuda.
• Hoidke lapsed masinast eemal, kui uks on
lahti.
Paigaldamine
• Veenduge, et masinal ei ole transpordikahjustusi. Ärge ühendage defektset masinat.
Vajadusel pöörduge tarnija poole.
progress 3
• Enne esimest kasutamist eemaldage kogu
pakend.
• Elektriühenduse peab teostama kvalifitseeritud ja pädev isik.
• Torutöödö peab teostama kvalifitseeritud
ja pädev isik.
• Ärge muutke spetsifikatsioone ega tehke
toote juures muudatusi. Vigastusoht ja
masina kahjustamise oht.
• Ärge kasutage masinat:
– kui toitekaabel või veevoolikud on defektsed,
– kui juhtpaneel, tööpind või sokli piirkond
on kahjustatud, nii et masina sisemusele
on võimalik ligi pääseda.
Võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega, kust saate edasisi juhiseid.
• Ärge puurige masina külgedesse auke,
vältimaks hüdrauliliste ja elektriliste komponentide kahjustamist.
Hoiatus Järgige tähelepanelikult elektrija veeühendust puudutavaid juhiseid.
Seadme kirjeldus
1
2
3
4
5
Ülemine korv
Vee kareduse näidik
Soola dosaator
Pesuaine dosaator
Loputusvahendi dosaator
6
7
8
9
Andmeplaat
Filtrid
Alumine pihusti tiivik
Ülemine pihusti tiivik
4 progress
Juhtpaneel
4
1
1
2
3
4
3
2
Programmi nupp
Start/tühista nupp
Märgutuled
Sisse/välja märgutuli
Märgutuled
Pesu
Süttib pesu- või loputusfaasi ajal.
Kuivatamine
Süttib kuivatusfaasi ajal.
Programmi lõpp
Süttib, kui pesuprogramm on lõppenud. Lisafunktsioonid:
• Veepehmendi tase.
• Alarm rikke korral.
Sool 1)
Süttib, kui on vaja täita soolakonteinerit. Vt alajaotist „Nõudepesumasina
soola kasutamine".
Pärast dosaatori täitmist võib soola märgutuli mõneks tunniks veel põlema
jääda. See ei mõjuta seadme tööd.
1) Kui soola dosaator tühjaks saab, siis programmi käimise ajal vastav märgutuli ei sütti.
Programminupp ja sisse/välja märgutuli
• Pesuprogrammi määramiseks keerake
programminuppu päripäeva või vastupäeva. Valitav pesuprogramm programminupul peab jääma kohakuti juhtpaneelil oleva
sisse/välja märgutulega.
– Sisse/välja märgutuli süttib (asend
SEES).
• Masina väljalülitamiseks keerake programminuppu, kuni programmitähis on kohakuti sisse/välja märgutulega.
– Sisse/välja märgutuli kustub (asend
VÄLJAS).
progress 5
Seadme kasutamine
Vt protseduuri iga etapi kohta vastavaid juhiseid.
1. Kontrollige, kas veepehmendi tase on
teie piirkonna vee kareduse jaoks õige.
Vajadusel määrake veepehmendi.
2. Täitke soolakonteiner nõudepesumasina
soolaga.
3. lisage looputusvahendi jaotajasse loputusvahendit.
4. Asetage köögiriistad ja -nõud nõudepesumasinasse.
5. Määrake nõude tüübile ja määrdumisastmele vastav õige pesuprogramm.
6. Pange pesuaine jagajasse õige kogus pesuainet.
7. Käivitage pesuprogramm.
Kui te kasutate pesuainetablette, vaadake osa "Pesuaine kasutamine".
Veepehmendaja kasutamine
Veepehmendi eemaldab veest mineraalid ja
soolald. Mineraalid ja soolad võivad avaldada
masina tööle negatiivset mõju.
Vee karedust mõõdetakse ekvivalentskaalades:
• Saksa astmed (dH°),
• Prantsuse astmed (°TH),
• mmol/l (millimooli liitir kohta - vee kareduse
rahvusvaheline ühik),
• Clarke.
Doseerige veepehmendit vastavalt oma piirkonna vee karedusele. Vajadusel pöörduge
kohaliku veefirma poole.
Vee karedus
Vee kareduse seade
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
käsitsi
elektrooniliselt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Soola ei ole vaja kasutada.
Te peate veepehmendaja määrama nii
käsitsi kui elektrooniliselt.
Käsitsi reguleerimine
Tehasepoolselt on masin seatud 2. tasemele.
1. Avage uks.
2. Eemaldage alumine korv.
3. Keerake vee kareduse näidik asendisse 1
või 2 (vaadake tabelit).
4. Pange alumine korv tagasi.
5. Sulgege uks.
6 progress
Elektrooniline reguleerimine
Veepehmendi on tehasepoolselt määratud tasemele 5.
1. Vajutage ja hoidke all start/tühista nuppu.
Keerake programminuppu päripäeva, kuni programminupu esimene pesuprogramm on kohakuti sisse/välja märgutulega.
2. Vabastage start/tühista nupp, kui sisse/
välja märgutuli ja start/tühista märgutuli
hakkavad vilkuma.
– Samal ajal vilgub lõpu märgutuli, et näidata veepehmendi taset.
Näide:
5 vilkumist, paus, 5 vilkumist, paus, jne
= tasand 5
3. Vajutage üks kord start/tühista nuppu, et
suurendada veepehmendi taset ühe astme võrra.
Lõpu märgutuli näitab uut taset.
4. Toimingu salvestamiseks keerake programmi nupp asendisse "väljas".
Nõudepesusoola kasutamine
Ettevaatust Kasutage ainult
nõudepesumasina soola.
Nõudepesumasinale sobimatu sool
rikub veepehmendajat.
Ettevaatust Soolaterad ja soolane vesi
masina põhjas võivad põhjustada
korrosiooni. Korrosiooni vältimiseks
täitke masin soolaga, enne
pesuprogrammi käivitamist.
Sooladosaatori täitmiseks toimige järgmiselt:
1. Sooladosaatori avamiseks keerake selle
korki vastupäeva.
2. Täitke sooladosaator 1 liitri veega (ainult
esimesel korral).
3. Kasutage sooladosaatori soolaga täitmiseks lehtrit.
4. Eemaldage sool sooladosaatori avause
ümbert.
5. Sooladosaatori sulgemiseks keerake selle korki päripäeva.
On normaalne, et vesi voolab sooladosaatorist välja, kui täidate seda soolaga.
Kui määrate veepehmendaja elektrooniliselt
tasemele 1, ei jää soola märgutuli põlema.
Loputusabi kasutamine
Ettevaatust Kasutage vaid
nõudepesumasinate jaoks mõeldud
loputusvahendeid.
Ärge kunagi täitke loputusvahendi dosaatorit mõne muu ainega (nt nõudepesumasina puhastusaine, vedel pesuaine). See võib kahjustada seadet.
Loputusvahend võimaldab nõusid kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
Loputusvahend lisatakse automaatselt
viimase loputuse käigus.
Loputusvahendi dosaatori täitmiseks toimige
järgmiselt.
1. Loputusvahendi dosaatori avamiseks
pöörake korki vastupäeva.
progress 7
AX
+
M
1
2. Täitke loputusvahendi dosaator loputusvahendiga. Tähis "max" näitab maksimumtaset.
4
AX
3
4
M
AX
+
1
2
3
Reguleerige loputusvahendi doseermist
Tehasepoolselt on loputusvahend seatud 3.
tasemele.
Loputusvahendi kogust on võimalik määrata
1. (madalaim kogus) 4. (kõrgeim kogus) tasemeni.
+
M
2
1
3. Eemaldage mahaläinud loputusvahend
hästiimava lapiga, et järgmise pesuprogrammi käigus ei moodustuks liiga palju
vahtu.
4. Loputusvahendi dosaatori sulgemiseks
asetage see tagasi ja pöörake korki päripäeva.
Lisage loputusvahendit, kui indikaator (B)
muutub läbipaistvaks.
2
3
4
1. Loputusvahendi koguse suurendamiseks
või vähendamiseks keerake ketast.
– Suurendage kogust, kui nõudel on vee
või katlakivi jälgi.
– Vähendage kogust, kui nõudel on triibud, valged plekid või sinakas kiht.
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Kasulikke nõuanded ja näpunäited
Ettevaatust Kasutage masinat ainult
nende majapidamistarvikute
puhastamiseks, mida võib
nõudepesumasinas pesta.
Ärge kasutage masinat vett imavate esemete
puhastamiseks (käsnad, lapid jne.).
8 progress
• Enne söögiriistade ja nõude masinasse
panemist toimige järgmiselt:
– eemaldage kõik toidujäägid ja kogu
praht,
– leotage nõudel olevaid kinnipõlenud toidujääke.
• Söögiriistu ja nõusid masinasse pannes
toimige järgmiselt:
– õõnsad esemed (nt tassid, klaasid ja
pannid) pange masinasse avaus suunatud alla,
– veenduge, et vesi ei koguneks konteinerisse ega sügavale põhja,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei
oleks üksteise sees,
– veenduge, et söögiriistad ja nõud ei
oleks üksteise peal,
– veenduge, et klaasid ei puutuks vastu
teisi klaase,
– pange väikesed objektid söögiriistade
korvi.
• Plastmassist esemed ja kõrbemiskindla
kattega nõudele kipub jääma veetilkasid.
Plastist esemed ei kuiva nii hästi kui portselanist ja terasest esemed.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed ei liiguks.
Söögiriistade korv
Hoiatus Ärge asetage pikkade teradega
nuge vertikaalselt, nii väldite vigastusi.
Asetage pikad ja/või teravad söögiriistad
horisontaalselt ülemisse korvi. Olge
teravate riistadega ettevaatlik.
Pange kahvlite ja lusikate käepidemed suunaga alla.
Pange nugade käepidemed suunaga üles.
Ettevaatust Enne pesuprogrammi
käivitamist veenduge, et pihusti tiivik
saaks vabalt liikuda.
Hoiatus Alatu sulgege uks pärast
nõude sissepanemist või väljavõtmist.
Lahtine uks võib olla ohtlik.
Alumine korv
Alumine korv on ettenähtud pottide, kaante,
vaagnate, salatikausside, söögiriistade jne
jaoks. Paigutage serveerimiskandikud ja
suured potikaaned vastu korvi serva.
Pange lusikad ja muud söögiriistad korvi läbisegi, et need üksteise külge kinni ei jääks.
Kasutage köögiriistade resti. Kui söögiriistade mõõtmed takistavad resti kasutamist, võite selle ära võtta.
Ülemine korv
Ülemine korv on mõeldud taldrikute (maksimaalne diameeter 24 cm), alustasside, salatikausside, kruuside, klaaside, pottide ja
kaante jaoks. Paigutage nõud nii, et vesi pääseks ligi kõigile pindadele.
progress 9
Ettevaatust Enne ülemise korvi täitmist
reguleerige selle kõrgust.
Nõude maksimaalne kõrgus
Pange taldrikud ainult ülemise korvi tagumisse ossa. Kallutage need ettepoole.
ülemises
korvis
alumises
korvis
Ülemine positsioon
20 cm
31 cm
Alumine positsioon
24 cm
27 cm
Ülemise korvi viimiseks ülemisse asendisse
toimige järgnevalt:
1. Tõmmake välja eesmiste juhikute stopperid (A).
2. Tõmmake korv välja.
Pikkade jalgadega klaasid pange tassiriiulile
jalad ülespoole. Pikemate esemete puhul
keerake tassiriiulid üles.
3. Pange korv ülemisse või alumisse positsiooni
4. Pange eesmised juhikute stopperid (A)
nende algsesse asendisse.
Ettevaatust Kui korv on ülemises
asendis, siis ei tohi tassiriiulile tasse
panna.
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Kui panete alumisse korvi suuri taldrikuid, siis
liigutage kõigepealt ülemine korv ülemisse
asendisse.
Pesuaine kasutamine
Kasutage ainult nõudepesumasinatele
sobivaid pesuaineid (pulber, vedelik või
tablett).
Järgige pakendil olevaid andmeid:
• tootja annustamissoovitused,
• säilitamissoovitused.
Saastamise vähendamiseks ärge kasutage pesuainet rohkem kui vaja.
Pesuaine dosaatori täitmiseks toimige järgmiselt:
1. Avage pesuaine dosaatori kaas.
10 progress
2. Täitke pesuaine dosaator ( A) pesuainega. Markeering näitab kogust:
20 = ligikaudu 20 g pesuainet
30 = ligikaudu 30 g pesuainet.
3. Kui kasutate eelpesu faasiga pesuprogrammi, pange rohkem pesuainet eelpesu pesuaine sahtlisse ( B).
B
A
5. Sulgege pesuaine dosaatori kaas. Vajutage kaant, kuni see asendisse lukustub.
Pesuaine tablettide kasutamine
Pange pesuaine tablett pesuaine jagajasse
( A).
Pesuaine tabletid sisaldavad:
• pesuainet,
• loputusvahendit,
• muid puhastusaineid.
Pesuaine tablettide kasutamiseks toimige
järgmiselt:
1. Veenduge, et pesuaine tabletid sobiksid
vee karedusega. Vt tootja juhiseid.
2. Ärge täitke soolakonteinerit ja loputusvahendi jagajat.
Soolakonteinerit ja loputusvahendi sahtlit ei ole vaja täita.
4. Kui kasutate pesuainetablette, pange tablett pesuaine dosaatorisse ( A).
Kui kuivatamistulemused ei rahulda,
toimige järgmiselt:
1. Lisage loputusvahendi jaotajasses loputusvahendit.
2. Määrake loputusvahendi annus asendisse 2.
Et hakata uuesti kasutama pulbrilist
pesuainet, toimige järgmiselt:
1. Täitke soolakonteiner ja loputusvahendi
jagaja.
2. Määrake vee pehmendaja kõige kõrgemale tasemele.
3. Käivitage pesuprogramm ilma nõudeta.
4. Reguleerige veepehmendajat. Vt alalõiku
'Veepehmendaja seadistamine'.
5. Reguleerige loputusvahendi annust.
progress 11
Erinevatel pesuainetel on erinev lahustumisaeg. Mõnede pesuaine tabletid ei anna lühikeste pesuprogrammidega pari-
maid tulemusi. Et pesuaine täielikult eemaldada, kasutage pesuaine tablettidega pikki pesuprogramme.
Valige ja käivitage pesuprogramm
Pesuprogrammi määramiseks ja käivitamiseks toimige järgmiselt:
1. Sulgege uks.
2. Keerake programmi nuppu pesuprogrammi määramiseks. Vaadake osa "Pesuprogrammid".
– Süttib sisse/välja märgutuli.
– Pesuprogrammi faasi märgutuli või -tuled hakkavad vilkuma.
3. Vajutage start/tühista nupule.
– Pesuprogramm käivitub automaatselt.
– Süttib start/tühista märgutuli.
– Kui programm käivitub, jääb põlema
ainult käimasoleva faasi märgutuli.
Pesuprogrammi töötamise ajal ei saa
programmi muuta. Tühistage pesuprogramm.
Hoiatus Katkestage või tühistage
pesuprogramm ainult vajaduse korral.
Ettevaatust Avage uks ettevaatlikult.
Kuum aur võib välja pääseda.
Pesuprogrammi tühistamine
Vajutage ja hoidke allavajutatuna Start/tühista nuppu, kuni kustub Start/tühista ning faasi
märgutuled hakkavad vilkuma.
Pesuprogramm on tühistatud.
• Sel ajal võite teha järgmist:
1. Lülitage seade välja.
2. Määrake uus pesuprogramm.
Täitke pesuaine jagaja pesuainega, enne
kui määrate uue pesuprogrammi.
Pesuprogrammi katkestamine
Avage uks.
• Programm peatub.
Sulgege uks.
• Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Pesuprogrammi lõpp
Järgmistel juhtudel tuleb masin välja lülitada:
• Masin peatub automaatselt.
• Süttib lõpu märgutuli.
Laske nõudel jahtuda, enne kui eemaldate
need masinast. Tulised nõud võivad kergesti
puruneda.
Nõude väljavõtmine
• Võtke kõigepealt välja esemed alumisest
korvist, seejärel ülemisest korvist.
• Masina külgedel ja uksel võib olla vett.
Roostevaba teras jahtub kiiremini kui
nõud.
Pesuprogrammid
Pesuprogrammid
Programm
1)
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Tavaline määrdumine
Lauanõud, söögiriistad, potid ja
pannid
Tavaline või
kerge määrdumine
Põhipesu kuni 65°C
Lauanõud ja sööViimane loputus
giriistad
Programmi kirjeldus
Eelpesu
Põhipesu kuni 65°C
2 keskmist loputust
Viimane loputus
Kuivatamine
12 progress
Määrdumisaste
Programm
2)
Tavaline määrdumine
Nõude tüüp
Programmi kirjeldus
Eelpesu
Põhipesu kuni 50°C
Lauanõud ja söö1 keskmine loputus
giriistad
Viimane loputus
Kuivatamine
1) See on sobiv igapäevane programm juhuks, kui masin pole täielikult täidetud. Ideaalne 4-liikmelise
pere jaoks, kel on vaja pesta ainult hommiku- ja õhtusöögil kasutatavaid lauanõusid ja söögiriistu.
2) Testprogramm testimisasutustele. Testimisandmete kohta leiate teavet eraldi brošüürist.
Vee- ja energiatarve
Programm
Programmi kestus
(minutites)
Energiatarve
(kWh)
Veetarve
(liitrites)
105-115
1,5-1,7
23-25
30
0,9
9
130-140
1,0-1,2
14-16
Vee surve ja temperatuur, erinevad toiterežiimid ning nõude kogused võivad
toodud väärtusi muuta.
Puhastus ja hooldus
Hoiatus Enne puhastamist lülitage
masin välja.
Filtrite puhastamine
1. Avage uks.
2. Eemaldage alumine korv.
3. Filtrisüsteemi avamiseks, keerake mikrofiltri (B) käepidet 1/4 keeret vastupäeva.
Ettevaatust Ärge kasutage masinat
ilma filtriteta. Veenduge, et filtrid oleksid
õigesti paigaldatud. Vale paigaldamine
põhjustab ebarahuldavaid
pesemistulemusi ja kahjustab masinat.
Vajadusel puhastage filtreid. Mustad filtrid
halvendavad pesutulemust.
Nõudepesumasinal on kolm filtrit:
1. jämefilter (A)
2. mikrofilter (B)
3. lamefilter (C)
A
B
C
Filtrite puhastamiseks toimige järgmiselt:
4. Eemaldage filtrisüsteem.
5. Hoidke jämefiltrit (A) auguga käepidemest.
6. Eemaldage jämefilter (A) mikrofiltrist (B).
7. Eemaldage masina põhjas olev lamefilter
(C).
progress 13
D
13. Pange alumine korv tagasi.
14. Sulgege uks.
Ärge eemaldage pihusti tiivikut.
Kui piserdustorude avadesse on kogunenud
mustusejääke, eemaldage need hambaorgiga.
8. Puhastage filtreid voolava vee all.
9. Pange lamefilter (C) masina põhja tagasi.
Paigaldage lamefilter korrektselt kahe
serva alla (D).
10. Pange jämefilter (A) mikrofiltrisse (B) ja
lükake filtrid kokku.
11. Pange filtrisüsteem omale kohale.
12. Filtrisüsteemi lukustamiseks keerake mikrofiltri (B) käepidet päripäeva kuni see
kohale lukustub.
Väline puhastamine
Puhastage masina välispinnad ja juhtpaneel
niiske pehme lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimispadjandeid ega lahusteid (atysetoon, trikloroetüleen jne).
Ettevaatusabinõud külma vastu
Ettevaatust Ärge paigaldage masinat
ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
Tootja ei vastuta külmast tingitud
kahjustuste eest.
Kui see ei ole võimalik, tühjendage masin ja
pange uks kinni. Ühendage vee sissevõtu
voolik lahti ja tühjendage veest.
Mida teha, kui...
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Rikke korral püüdke kõigepealt ise probleemile lahendus leida. Vt 'Mida teha, kui...'. Kui
te ei suuda probleemi ise lahendada, pöörduge edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
Vale kood ja rike
Ettevaatust Enne järgnevate
soovituslike abinõude kasutuselevõtmist
lülitage seade välja.
Võimalik põhjus ja lahendus
• start/tühista märgutuli vilgub pide- • Veekraan on blokeeritud või täis katlakivi.
valt
Puhastage veekraan.
• lõpu märgutuli vilgub 1 kord
• Veekraan on kinni.
Nõudepesumasin ei täitu veega
Avage veekraan.
• Vee sisselaskevooliku filter on blokeeritud.
Puhastage filtrit.
• Vee sisselaskevoolik on valesti ühendatud. Voolik võib olla
murdunud või muljutud.
Veenduge, et ühendus oleks korrektne.
14 progress
Vale kood ja rike
Võimalik põhjus ja lahendus
• start/tühista märgutuli vilgub pide- • Kraanikausi äravool on blokeeritud.
valt
Puhastage kraanikausi äravoolu.
• lõpu märgutuli vilgub 2 korda
• Vee väljalaskevoolik on valesti ühendatud. Voolik võib olla
Nõudepesumasin ei tühjene veest
murdunud või muljutud.
Veenduge, et ühendus oleks korrektne.
• start/tühista märgutuli vilgub pide- • Sulgege veekraan ja pöörduge kohalikku teeninduskeskusvalt
se.
• lõpu märgutuli vilgub 3 korda
Üleujutuse vastane seadis töötab
Programm ei käivitu
• Seadme uks ei ole kinni.
Sulgege uks.
• Toitepistik ei ole ühendatud.
Pange toitepistik pesasse.
• Maja kaitsmekarbis on kaitse väljalülitunud.
Lülitage kaitse sisse.
Pärast kontrollimist lülitage masin sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes. Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge kohalikku teeninduskeskusse.
Järgmised andmed on vajalikud selleks, et
teid kiiresti ja õigesti aidata:
• Mudel (Mod.)
• Toote number (PNC)
• Seerianumber (S.N.)
Need andmed leiate andmeplaadilt.
Kirjutage vajalikud andmed siia:
Mudeli kirjeldus: ..........
Toote number: ..........
Seerianumber : ..........
Puhastamise tulemused ei rahulda
Nõud ei ole puhtad
•
•
•
•
•
Valitud pesuprogramm ei sobi nõude tüübi ja mustusega.
Korvid on paigutatud valesti, nii et vesi ei pääse igale poole.
Joatorud ei liigu vabalt, sest nõud on valesti paigutatud.
Filtrid on mustad või valesti paigaldatud.
Kasutatakse liiga vähe või üldse mitte pesuainet.
Katlakivi osakesed nõudel
• Sooladosaator on tühi.
• Veepehmendi on reguleeritud valele tasemele.
• Sooladosaatori kaas ei ole korralikult kinni.
Nõud on märjad ja tuhmid
• Ei kasutatud loputusvahendit.
• Loputusvahendi sahtel on tühi.
Klaasidel ja nõudel on triibud, • Vähendage loputusvahendi doseerimist.
piimjad plekid või sinakas varjund
Klaasidel ja nõudel on kuivanud veetilkade jälgi
• Suurendage loputusvahendi kogust.
• Põhjuseks võib olla pesuaine.
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius cm
Kõrgus cm
Sügavus cm
59,6
81,8-87,8
57,5
Elektritoide - pinge - üldine toide Info elektriühenduse kohta on toodud andmesildil nõudepesuma- kaitsekork
sina ukse sisemisel serval.
Veesurve
Võimsus
Minimaalne
0,5 baari (0,05 MPa)
Maksimaalne
8 baari (0,8 MPa)
Koha seaded
12
progress 15
Paigaldamine
Hoiatus Veenduge, et toitepistik ei ole
paigaldamise ajal pistikupesas.
Tähtis Järgige juuresoleval mallil toodud
juhiseid, et:
• Masin sisse ehitada.
• Paigaldada mööblipaneel.
• Ühendada veevarustus ja äravool.
Paigaldage masin laua alla (köögi tööpind või
kraanikauss).
Kui on vajalik remont, peab tehnikul olema
masinale lihtne juurde pääseda.
Pange masin veekraani ja äravoolu lähedale.
Nõudepesumasina õhutamiseks on vajalikud
ainult vee sissevoolu, vee väljavoolu ja toitekaabli avade olemasolu.
Nõudepesumasinal on reguleeritavad jalad,
millega saab kõrgust reguleerida.
Veenduge, et vee sissevõtu ja vee äravoolu
voolik ning toitekaabel ei oleks murtud või
muljutud, kui panete masina kohale.
Seadme kinnitamine kõrvaloleva mööbli
külge
Veenduge, et laud, mille alla te masina kinnitate, oleks tugeva struktuuriga (külgnev köögimööbel, kapid, sein).
Masina loodimine
Et ust saaks korralikult sulgeda ja tihendada,
veenduge, et masin on loodis. Kui masin ei
ole loodis, siis ei sobi uks kohale. Kui uks
korralikult ei sulgu, vabastage või pingutage
reguleeritavaid jalgu, kuni masin on loodis.
Veeühendus
Vee sissevõtuvoolik
Masina ühendamine kuuma (maks. 60°) või
külma vee toitega.
Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast, mis on keskkonnasõbralikum (nt päikese-, fotoelektrilised paneelid ja tuulegeneraatorid), kasutage energiakulu vähendamiseks kuuma vee allikat.
Ühendage sisselaskevoolik välise 3/4" keermega kraani külge.
Ettevaatust Ärge kasutage vana
masina ühendusvoolikuid.
Vee surve peab vastama osas "Tehnilised
andmed" toodud vahemikule. Veenduge, et
saate oma kohaliku vee-ettevõtte käest teie
elukohas oleva veesurve kohta.
Veenduge, et veevoolikutes poleks murdekohti ja et need poleks kokkusurutud või sõlmes.
Lekete vältimiseks paigutage lukustusmutter
korrektselt.
Ettevaatust Ärge ühendage seadet
uute torudega või torudega, mida pole
kaua aega kasutatud. Laske veel mõni
minut joosta ja alles siis ühendage
sisselaskevoolik.
Vee sisselaskevoolik on topeltseinaga ja sellel on sisemine toitekaabel ja kaitseklapp.
Vee sisselaskevoolik on surve all vaid siis, kui
vesi jookseb. Juhul kui vee sisselaskevoolik
lekib, siis katkestab kaitseklapp vee voolu.
Olge vee sisselaskevooliku ühendamisel ettevaatlik:
• Ärge kastke vee sisselaskevoolikut või
kaitseklappi vette.
• Juhul kui vee sisselaskevoolik või kaitseklapp on kahjustada saanud, tõmmake
seadme pistik koheselt stepslist.
• Vee sisselaske vooliku ja selle kaitseklapi
võib asendada vaid teeninduskeskus.
Hoiatus Ohtlik pinge
Vee tühjendusvoolik
1. Ühendage vee väljalaskevoolik kraanikausi äravooliga ja kinnitage see tööpinna
alla. Nii ei pääse kraanikausist tulev vesi
nõudepesumasinasse.
16 progress
2. Ühendage vee väljalaskevoolik ventileerimisauguga toru külge (minimaalne sisemine läbimõõt 4 cm).
Heitvee ühendus peab olema maksimaalselt
60 cm kõrgusel nõudepesumasina põrandast.
Veenduge, et väljalaskevoolik poleks murtud
või kokku pigistatud, nii tagate probleemivaba vee äravoolu.
Eemaldage kraanikausi kork selleks ajaks kui
seade vett väljastab, nii väldite vee tagasivoolamist seadmesse.
Vooliku kogupikkus koos pikendusega ei tohi
ületada 4m. Pikenduse sisemine diameeter
ei tohi olla väiksem vooliku enda sisemisest
diameetrist.
Kui ühendate vee väljalaskevooliku kraani
äravoolutorusse, eemaldage plastikust
membraan (A). Kui membraani ei eemaldata,
võib järelejäänud toit blokeerida väljalaskevooliku.
Masinal on turvaseade, mis takistab
musta vee tagasivoolu masinasse. Kui
kraanikausi äravoolul on tagasivooluklapp, siis võib see põhjustada masina
ebakorrektset tööd. Eemaldage tagasivooluklapp.
Ettevaatust Vee lekkimise vältimiseks
pärast paigaldamist veenduge, et
veeliitmikud oleks tihked.
Elektriühendus
Hoiatus Tootja ei vastuta, kui te neid
ohutusnõudeid ei järgi.
Maandfage masin vastavalt ohutusnõuetele.
Veenduge, et nimivõimsus ja tüübisildil
toodud voolutüüp oleksid kooskõlas kohaliku pinge ja vooluga.
Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektrilöögikindlat pistikupesa.
Ärge kasutage mitmik-pistikuid, konnektoreid ja pikenduskaableid. Tuleoht.
Ärge vahetage toitekaalblit ise välja.
Pöörduge teeninduskeskuse poole.
Veenduge, et toitekaablile pääseks pärast paigaldamist ligi.
Masinat lahti ühendades ärge vedage
toitekaablist. Tõmmake alati pistikust.
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja
need saab suunata korduvkasutusse. Plast-
progress 17
massist komponente tähistavad markeeringud, nt >PE<, >PS<, jne. Palun pange pakkematerjalid õigesse prügikasti.
Hoiatus Seadme kõrvaldamiseks
toimige järgmiselt:
• Tõmmake pistik välja.
• Lõigake toitekaabel ja pistik maha ja
kõrvaldage need.
• Kõrvaldage ukse käepide. Nii ei ole
lastel võimalik oma elu ohustades masinasse lõksu jääda.
18 progress
progress 19
www.progress-hausgeraete.de
156984910-00-102009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising