Electrolux ESI64030X User manual

Electrolux ESI64030X User manual
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
Afwasmachine
Dishwasher
Lave-vaisselle
ESI64030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Voor het eerste gebruik
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van glansspoelmiddel
De vaatwasser inruimen
Gebruik van vaatwasmiddelen
De Multitabfunctie
2
3
4
5
6
7
7
8
10
11
Een afwasprogramma selecteren en starten
12
Afwasprogramma's
13
Onderhoud en reiniging
14
Problemen oplossen
15
Technische gegevens
17
Montage
17
Aansluiting aan de waterleiding
17
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
19
Milieubescherming
19
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze
handleiding aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren. Bewaar deze
instructies altijd bij het apparaat, zelfs
wanneer u deze verplaatst of verkoopt.
Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Gebruik conform de voorschriften
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor
huishoudelijk gebruik.
• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
• Doe geen oplosmiddelen in het apparaat.
Pas op voor explosiegevaar.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met
scherpe punten met de punt naar beneden
in de bestekmand. Als dat niet past, leg ze
dan horizontaal op het bovenrek.
• Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Als u de deur opent als het apparaat in
werking is, kan er hete stoom ontsnappen.
Gevaar voor brandwonden.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.
• Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de stekker uit het stopcontact en
draai de waterkraan dicht.
• Alleen een bevoegde servicemonteur mag
dit apparaat repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en
schade aan het apparaat te voorkomen.
Neem altijd contact op met onze serviceafdeling.
Algemene veiligheid
• Mensen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet
gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan
of instructies krijgen over het gebruik van
dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden
aan ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit de afwasmachine. Er
kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.
• Sluit de deur altijd als u het apparaat niet
gebruikt om letsel te voorkomen. Bovendien struikelt u zo niet over de deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
electrolux 3
Veiligheid van kinderen
• Alleen volwassenen mogen dit apparaat
gebruiken. Kinderen moeten in de gaten
gehouden worden om te voorkomen dat
zij met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge
plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen
niet aanraken.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het vervoer. Sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem, indien nodig, contact op met de leverancier.
• Verwijder de verpakking vóór de eerste ingebruikneming.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon
moet de elektrische installatie uitvoeren.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon
moet het loodgieterswerk uitvoeren.
• Wijzig de specificaties van dit product niet
en verander dit product niet. Gevaar voor
letsel en schade aan het apparaat.
• Het apparaat niet gebruiken:
– als de hoofdkabel of waterslangen beschadigd zijn,
– als het bedieningspaneel, werkblad of
plint zodanig beschadigd zijn, dat u bij
het inwendige van het apparaat kan komen.
Neem contact op met onze service-afdeling.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat
om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
Waarschuwing! Volg nauwkeurig de
instructies op voor de elektrische en
wateraansluitingen.
Beschrijving van het product
1
2
3
4
Bovenrek
Instelschijf waterhardheid
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
5
6
7
8
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
4 electrolux
9 Bovenste sproeiarm
Bedieningspaneel
8
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
6
5
2 3 4
Programmaschakelaar
Toets start/annuleren (Start/Cancel)
Toets Multitab (Multitab)
Toets uitgestelde start (Delay)
Digitaal display
Indicatielampjes
Programma-aanwijzer
Uit-stand
Controlelampjes
Wasfase
Gaat aan wanneer de wasfase of de spoelfase loopt.
Droogfase
Gaat aan wanneer de droogfase loopt.
Multitab
Gaat aan als u de multitab-functie inschakelt. Zie 'Multitab-functie'.
Zout 1)
Het lampje gaat branden wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden.
Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor afwasmachines'.
Het controlelampje voor zout kan, nadat u het reservoir heeft bijgevuld, nog
enkele uren blijven branden. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking
van het apparaat.
Glansmiddel 1)
Gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk
'Gebruik van glansmiddel'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende
controlelampje niet aan als er een wasprogramma loopt.
Programmaschakelaar
• Draai de programmaschakelaar linksom of
rechtsom om het apparaat in te schakelen
of om een afwasprogramma te selecteren.
De programmamarkering op de programmaschakelaar moet overeenkomen met
een van de afwasprogramma's op het bedieningspaneel. Als de programmamarkering overeenkomt met een afwasprogram-
ma, toont het digitale display de duur van
het programma. Als de programmamarkering niet overeenkomt met een afwasprogramma, toont het digitale display twee
horizontale streepjes.
• Draai de programmaschakelaar totdat de
programmamarkering overeenkomt met
de uit-stand, om het apparaat uit te schakelen.
electrolux 5
Gebruik de programmaschakelaar voor deze
handelingen:
– het instellen van de waterontharder. Zie
'De waterontharder instellen'.
– het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje. Zie 'Multitab-functie'.
Toets start/annuleren
Gebruik de toets start/annuleren voor deze
handelingen:
• het starten van een afwasprogramma. Zie
hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen
en starten'.
• het annuleren van een lopend afwasprogramma. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
• het instellen van het niveau van de waterontharder. Zie hoofdstuk 'De waterontharder instellen'.
• het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje. Zie hoofdstuk 'Multitabfunctie'.
Toets Multitab
Druk op deze toets om de multitab-functie in
of uit te schakelen. Zie hoofdstuk 'Multitabfunctie'.
Toets uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om de start
van het afwasprogramma met 1 tot 19 uur uit
te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Digitaal display
Op het display verschijnt:
• Aangepast niveau van de waterontharder.
• Het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje (alleen als de multitab-functie
ingeschakeld is).
• Programmaduur.
• Resterende tijd tot het einde van het programma.
• Einde van een wasprogramma, het digitale
display laat een nul zien.
• Aantal uitgestelde uren tot de start.
• Foutcodes.
Instelmodus
Het apparaat staat in de instelmodus als:
• Eén of meer fase-indicatielampjes knipperen.
• De duur van het programma knippert op
het digitale display.
Het apparaat moet in de instelmodus staan
voor deze bewerkingen:
– het instellen van een afwasprogramma.
– het instellen van het niveau van de waterontharder.
– het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
• Eén of meer fase-indicatielampjes continu
branden.
• De resterende tijd van het programma niet
knippert.
Annuleer in deze omstandigheden het programma om naar de instelmodus terug te
keren. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma
instellen en starten'.
Voor het eerste gebruik
Zie de volgende instructies voor elke stap van
de procedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid
in uw omgeving. Stel, indien nodig, de
waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type
lading en mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de
juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1',
enz.), ga dan naar hoofdstuk 'Multitabfunctie'.
6 electrolux
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en
zouten van de watertoevoer. Mineralen en
zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat.
De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen:
• Duitse graden (dH°).
• Franse graden (°TH).
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
• Clarke.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig,
contact op met het lokale waterschap.
Waterhardheid
Instelling waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Geen zout nodig.
U moet de waterontharder handmatig
en elektronisch instellen.
Handmatige afstelling
Het apparaat in in de fabriek ingesteld op
stand 2.
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
3. Zet de schijf voor de waterhardheid in
stand 1 of 2 (zie tabel).
4. Plaats het onderste rek terug.
5. Sluit de deur.
Elektronische afstelling
De waterontharder is in de fabriek ingesteld op niveau 5.
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
1. Druk op de toets starten/annuleren en
houd vast. Draai de programmaschakelaar linksom, totdat de programmamarkering overeenkomt met het eerste afwasprogramma op het bedieningspaneel.
2. Laat de toets starten/annuleren los als
het digitale display de huidige instelling
toont.
Voorbeelden:
– niveau 5 =
– niveau 10 =
3. Druk op de toets starten/annuleren om
het niveau van de waterontharder te wijzigen. Elke keer als u op de knop drukt,
gaat het niveau omhoog.
4. Draai de programmaschakelaar naar de
stand uit om de bewerking op te slaan.
electrolux 7
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Let op! Gebruik alleen zout voor
afwasmachines. Andere soorten zout
die niet geschikt zijn voor
afwasmachines kunnen schade
toebrengen aan de waterontharder.
Let op! Zoutkorrels en zout water op de
bodem van het apparaat kunnen roest
veroorzaken. Vul het apparaat met zout
voordat u een afwasprogramma start
om roest te voorkomen.
Volg deze stappen om het zoutreservoir
te vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen de eerste keer).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met
zout.
Als u het niveau van de waterontharder elektronisch op niveau 1 heeft gezet, gaat het indicatielampje van het zout niet aan.
Gebruik van glansspoelmiddel
Let op! Gebruik alleen
merkglansmiddelen voor
afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit
met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste
keer spoelen automatisch gedoseerd.
Volg deze stappen om het glansmiddeldoseerbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop (A) om het glansmiddeldoseerbakje te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel. De markering 'max.' toont
het maximale niveau.
8 electrolux
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen
dat er te veel schuim wordt gevormd tijdens het gekozen afwasprogramma.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje.
De dosering van het glansmiddel
aanpassen
De dosering van het glansmiddel is in de fabriek ingesteld op stand 4.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en
stand 6 (hoogste dosering).
1. Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen.
– Verhoog de dosering als er waterdruppels of kalkresten op het serviesgoed
achterblijft.
– Verlaag de dosering als er strepen, witte vlekken of een blauwige laag op het
serviesgoed te zien is.
De vaatwasser inruimen
Handige aanwijzingen en tips
Let op! Gebruik het apparaat alleen voor
huishoudelijk keukengerei dat geschikt
is voor afwasmachines.
Gebruik het apparaat niet om voorwerpen
die water kunnen opnemen (sponzen, huishouddoekjes, enz.) te reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed
en bestek laadt:
– Verwijder alle voedselresten en vuil
– Laat aangebakken voedselresten eerst
inweken.
• Volg deze stappen terwijl u serviesgoed en
bestek laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening naar
beneden.
– Zorg er voor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar liggen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek
elkaar niet overlappen.
– Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met
teflon hebben de neiging waterdruppels
vast te houden. Voorwerpen van kunststof
drogen niet zo goed als porselein en stalen
voorwerpen.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg er voor dat de voorwerpen niet verschuiven.
Let op! Zorg er voor dat de sproeiarmen
vrij kunnen ronddraaien voordat u een
afwasprogramma start.
Waarschuwing! Sluit altijd de deur
nadat u het apparaat vult of leeg haalt.
Een geopende deur kan gevaarlijk zijn.
electrolux 9
Onderrek
Plaats steelpannen, deksels, slakommen en
bestek in het onderrek. Rangschik dekschalen en grote deksels langs de rand van het
onderrek.
Plaats vorken en lepels met het handvat naar
beneden.
Plaats messen met het handvat naar boven.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
Gebruik de bestekroosters. Als de afmetingen van het bestek het gebruik van de bestekroosters voorkomen, verwijder ze dan.
U kunt de rijen met punten in het onderrek
laten zakken om ruimte te maken voor potten, pannen en schalen.
Bestekmand
Waarschuwing! Plaats messen met
lange punten niet rechtop in de
bestekmand. Leg lang en scherp
snijgereedschap horizontaal in het
bovenrek. Wees voorzichtig met
scherpe voorwerpen.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (met
een maximale diameter tot 24 cm), steelpannen, slakommen, kopjes en glazen, koekepannen en pannen. Rangschik alle voorwerpen zo dat het water er aan alle kanten bij kan
komen.
Plaats geen borden in de eerste drie
voorste delen van het rek. Zorg ervoor
dat de borden voorover kantelen.
Zet glazen met een lange voet ondersteboven in de kopjesrekken. Klap de kopjesrekken op voor langere voorwerpen.
10 electrolux
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Als u grote borden in het onderrek plaatst,
moet u eerst het bovenrek in de hoogste
stand zetten.
Maximale hoogte van de borden
bovenrek
onderrek
Bovenste stand
20 cm
31 cm
Onderste stand
24 cm
27 cm
Volg deze stappen om het bovenrek in de
bovenste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op totdat het
mechanisme vastklikt en het rek stabiel
is.
Volg deze stappen om het bovenrek in de
onderste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til de beide kanten naar boven.
3. Houd het mechanisme vast en laat het
dan langzaam terugzakken.
Let op!
• Til het rek nooit aan één kant op. Dit
geldt ook voor het laten zakken.
• Als het rek zich in de bovenste stand
bevindt, kunt u geen kopjes op het
kopjesrek plaatsen.
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik alleen afwasmiddelen (poeder,
vloeibaar of tablet) die geschikt zijn voor
afwasmiddelen.
Volg de gegevens op de verpakking op:
• Dosering aanbevolen door de fabrikant.
• Aanbevelingen omtrent opslag.
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te sparen.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje
te vullen:
1. Open het deksel van het afwasmiddelbakje.
2. Vul het afwasmiddelbakje ( A) met afwasmiddel. De markering toont de dosering:
20 = ca. 20 g afwasmiddel
30 = ca. 30 g afwasmiddel.
3. Als u een wasprogramma gebruikt met
een voorwasfase, doet u ook afwasmiddel in het voorwasdoseerbakje ( B).
electrolux 11
5. Sluit het deksel van het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn
plaats klikt.
A
B
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige
afwasmiddeltabletten geven niet het
beste reinigingsresultaat tijdens korte
wasprogramma's. Gebruik lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig te verwijderen.
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt,
plaatst u deze in het afwasmiddelbakje
( A).
De Multitabfunctie
De multitab-functie is voor gecombineerde
afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten hulpmiddelen zoals
afwasmiddel, glansmiddel en zout voor afwasmachines. Sommige soorten tabletten
kunnen andere hulpmiddelen bevatten.
Controleer of deze tabletten geschikt zijn
voor de lokale waterhardheid. Zie de instructies van de fabrikant.
Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft
deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitab-functie stopt de stroom glansmiddel en zout automatisch. Het indicatielampje van het glansmiddel en indicatielampje van het zout worden uitgeschakeld.
De programmaduur kan toenemen als u de
multitab-functie gebruikt.
Schakel de multitab-functie in of uit,
voordat u een afwasprogramma start.
U kunt de multitab-functie niet in- of uitschakelen wanneer het programma
loopt. Annuleer het afwasprogramma en
stel het programma vervolgens weer in.
Om de multitab-functie in te schakelen:
• Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab gaat aan.
Om de multitab-functie uit te schakelen:
• Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab gaat uit.
12 electrolux
Volg deze stappen als de droogresultaten niet naar wens zijn:
1. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel.
2. Activeer de glansmiddeldosering.
3. Stel de dosering van het glansmiddel
in op stand 2.
• U kunt de dosering van het glansmiddel alleen in- of uitschakelen als de
multitab-functie ingeschakeld is.
Om de glansmiddeldosering in of uit te schakelen:
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
1. Druk op de toets starten/annuleren en
houd vast. Draai de programmaschakelaar linksom, totdat de programmamarkering overeenkomt met het eerste afwasprogramma op het bedieningspaneel.
2. Laat de toets starten/annuleren los als
het display de waterhardheid toont.
3. Draai de programmaschakelaar linksom,
totdat de programmamarkering overeen-
komt met het tweede afwasprogramma
op het bedieningspaneel.
4. Het digitale display geeft de huidige instelling van de glansmiddeldosering aan.
Glansmiddeldosering
uitgeschakeld
Glansmiddeldosering
ingeschakeld
5. Druk op de toets starten/annuleren om
de instelling te wijzigen. Het digitale display laat de nieuwe instelling zien.
6. Draai de programmaschakelaar naar de
stand uit om de bewerking op te slaan.
Om normaal afwasmiddel te gebruiken:
1. Schakel de Multitab-functie uit.
2. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
3. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
4. Draai een wasprogramma zonder
serviesgoed.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de glansmiddeldosering af.
Een afwasprogramma selecteren en starten
Volg deze stappen om een afwasprogramma
in te stellen en te starten:
1. Sluit de deur.
2. Draai de programmaschakelaar om het
afwasprogramma in te stellen. Zie hoofdstuk 'Afwasprogramma's'.
– Het fase-indicatielampje voor het afwasprogramma gaat aan.
– De duur van het programma knippert
op het digitale display.
3. Druk op de toets starten/annuleren.
– Het afwasprogramma start automatisch.
– Als het programma start, blijft alleen
het indicatielampje voor de lopende fase aan. De programmaduur blijft continu branden.
Wanneer het afwasprogramma loopt,
kunt u het programma niet wijzigen. Annuleer het afwasprogramma.
Waarschuwing! Onderbreek of
annuleer een afwasprogramma alleen
als dit nodig is.
Let op! Open de deur voorzichtig. Er
kan hete stoom vrijkomen.
Een afwasprogramma onderbreken
Open de deur.
• Het programma stopt.
Sluit de deur.
• Het programma gaat verder vanaf het punt
dat het was onderbroken.
Een afwasprogramma annuleren
• Druk op de toets starten/annuleren en
houd vast.
– Op het digitale display knippert de duur
van het programma.
– Eén of meer fase-indicatielampjes zijn
aan.
Het afwasprogramma is geannuleerd.
Op dit punt kunt u de volgende stappen
uitvoeren:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in.
Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel voordat u een nieuw afwasprogramma instelt.
electrolux 13
Een afwasprogramma instellen en
starten met uitgestelde start
1. Een afwasprogramma instellen.
2. Druk op de toets uitgestelde start, totdat
het display de gewenste uitgestelde
starttijd voor het afwasprogramma laat
zien. De uitgestelde starttijd knippert op
het digitale display.
3. Druk op de toets starten/annuleren.
– Het aftellen van de uitgestelde start begint.
– De fase-indicatielampjes van het afwasprogramma gaan uit.
– Op het digitale display verschijnt de uitgestelde starttijd als een continu brandend lampje.
Als het aftellen verstreken is, start het afwasprogramma automatisch. Het fase-indicatielampje van de lopende fase gaat aan.
Doe de deur niet open tijdens het aftellen
om onderbreking van het aftellen te
voorkomen. Als u de deur weer sluit,
gaat het aftellen verder vanaf het punt
van de onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
1. Druk op de toets starten/annuleren en
houd vast.
– De fasecontrolelampjes gaan aan.
– Op het digitale display gaat de duur van
het wasprogramma aan.
2. Druk op de toets start/annuleren om het
afwasprogramma te starten.
Einde van het afwasprogramma
Schakel het apparaat in deze omstandigheden uit:
• Het apparaat stopt automatisch.
• Het digitale display toont een nul.
• De fase-indicatielampjes gaan uit.
Laat de deur enkele minuten op een kier
staan voor betere droogresultaten. Haal de
machine daarna pas leeg.
Laat het serviesgoed afkoelen voordat u het
uit de afwasmachine haalt. Hete borden beschadigen sneller.
Stand-bymodus
Als u het apparaat na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt, wordt het apparaat automatisch in de stand-bymodus gezet. De stand-bymodus vermindert het energieverbruik.
Drie minuten na afloop van het programma
gaan alle indicatielampjes uit en op het digitale display verschijnt een horizontale streep.
Druk op een toets om terug te keren naar de
eindeprogrammamodus.
Afwasprogramma's
Wasprogramma's
Programma
en stand programmaschakelaar
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
Alles
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
Voorwas
Hoofdwas tot 45 °C of 70 °C
1 of 2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal of licht vervuild
Serviesgoed en bestek
Hoofdwas tot 60 °C
Laatste spoelgang
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
Voorwas
Hoofdwas tot 70°C
2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
1)
2)
14 electrolux
Programma
en stand programmaschakelaar
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek
Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Alles
Gedeeltelijke lading
(later op de dag verder
te vullen).
1 koude spoelgang (om te voorkomen dat voedselresten blijven
plakken).
Voor dit programma is geen afwasmiddel nodig.
3)
1) Tijdens het afwasprogramma AUTO wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de
troebelheid van het water. De programmaduur en de verbruikswaarden kunnen variëren. Dit hangt af
of het apparaat volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling van het serviesgoed. Het
apparaat past automatisch de temperatuur van het water aan tijdens de hoofdwasfase.
2) Dit is het perfecte dagelijkse programma om een niet volledige lading te reinigen. Ideaal voor een familie
van 4 personen die alleen het serviesgoed en het bestek van de ochtend- en avondmaaltijd in de
machine wil laden.
3) Testprogramma voor testinstanties. Zie voor testgegevens het aparte informatieblad.
Verbruikswaarden
Duur (in minuten) 1)
Programma
Energieverbruik (kWh)
Water (in liters)
-
1,1-1,7
11-22
-
0,9
9
-
1,8-2,0
22-24
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
1) De duur van het programma is te zien op het digitale display.
De druk en de temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de
hoeveelheid serviesgoed kunnen deze
waarden veranderen.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit voordat u de filters schoon maakt.
De filters reinigen
Let op! Gebruik het apparaat niet
zonder filters. Zorg er voor dat de filters
juist zijn geplaatst. Onjuiste plaatsing
veroorzaakt slechte wasresultaten en
schade aan het apparaat.
Maak indien nodig de filters schoon. Vuile filters verminderen de wasresultaten.
De afwasmachine heeft drie filters:
1. grove filter (A)
2. microfilter (B)
3. platte filter (C)
A
B
C
Volg deze stappen om de filters schoon te
maken:
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
electrolux 15
3. Draai het handvat van het microfilter (B)
een kwartslag naar links om het filtersysteem te ontgrendelen.
12. Draai het handvat van het microfilter (B)
naar rechts totdat het op z'n plek klikt.
Zo vergrendelt u het filtersysteem.
4. Verwijder het filtersysteem.
5. Houd het grove filter (A) handmatig uit de
opening.
6. Verwijder het grove filter (A) van het microfilter (B).
7. Verwijder het platte filter (C) uit de bodem
van eht apparaat.
13. Plaats het onderste rek terug.
14. Sluit de deur.
D
Verwijder de sproeiarmen niet.
Als de openingen in de sproeiarmen verstopt
raken, verwijdert u de achterblijvende delen
met een coctailprikkertje.
Schoonmaken van de buitenkant
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale afwasmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichloroethyleen enz).
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
8. Maak de filters schoon onder stromend
water.
9. Plaats het platte filter (C) terug in de bodem van het apparaat. Plaats het platte
filter juist terug onder de twee geleiders
(D).
10. Plaats het grove filter (A) in het microfilter
(B) en druk ze tegen elkaar.
11. Zet het filtersysteem op zijn plaats.
Let op! Installeer het apparaat niet op
een plek waar de temperatuur onder de
0 °C komt. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor schade door
vorst.
Als dit niet mogelijk is, leeg het apparaat en
sluit de deur. Haal de watertoevoerslagn los
en verwijder het water in de watertoevoerslang.
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Als er een storing is, probeer dan eerst het
probleem zelf op te lossen. Als u het probleem zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice.
Let op! Schakel het apparaat uit en voer
de hieronder voorgestelde corrigerende
handelingen uit.
16 electrolux
Storingscode en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• het digitale display toont
De afwasmachine wordt niet gevuld
met water
• De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.
Maak de waterkraan schoon.
• De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
• Het filter in de watertoevoerslang is geblokkeerd.
Maak het filter schoon.
• De aansluiting van de watertoevoerslang is niet juist. De
slang kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• het digitale display toont
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
Het afwaswater wordt niet afgevoerd
• De aansluiting van de waterafvoerslang is niet juist. De slang
kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• het digitale display toont
De anti-overstromingsinrichting is
geactiveerd
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met onze
service-afdeling.
Het programma begint niet
• De deur van het apparaat is niet gesloten.
Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• De uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start om het programma onmiddellijk te starten.
Sluit het apparaat aan na de controle. Zet de
keuzeschakelaar op hetzelfde afwasprogramma als voor de storing.
Het programma gaat verder vanaf het punt
dat het was onderbroken. Als de storing zich
opnieuw voordoet, neemt u contact op met
de service-afdeling.
Voor andere, niet in de bovenstaande tabel
beschreven storingscodes dient u contact
op te nemen met onze serviceafdeling.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en correct te kunnen helpen:
• Modelbeschrijving (Mod.)
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S.N.)
Zie voor deze gegevens het typeplaatje.
Schrijf de benodigde gegevens hier op:
Modelbeschrijving : ..........
Productnummer : ..........
Serienummer : ..........
De schoonmaakresultaten zijn slecht
De borden zijn niet schoon
• Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het type
lading en mate van vervuiling.
• De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan alle
kanten bij kan.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste
plaatsing van het serviesgoed.
• De filters zijn vuil of niet juist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Er zitten kalkresten op de bor- • Het zoutreservoir is leeg.
den
• De waterontharder is ingesteld op het verkeerde niveau.
• De dop van het zoutreservoir zit niet goed dicht.
Het serviesgoed is nat en dof
• Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
electrolux 17
De schoonmaakresultaten zijn slecht
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige
vlekken of een blauwzweem
• Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden
• Verhoog de dosering van het glansmiddel.
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte cm
59,6
Hoogte cm
81,8 - 87,8
Diepte cm
57,5
Elektrische aansluiting - Voltage
- Totale vermogen - Zekering
Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typeplaatje aan de binnenrand van de deur van de afwasmachine.
Leidingwaterdruk
Minimaal
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Capaciteit
Aantal couverts
12
Montage
Waarschuwing! Zorg dat de stekker
tijdens de installatie niet is aangesloten.
Belangrijk! Volg de instructies op de
bijgesloten sjabloon voor:
• inbouw van het apparaat.
• Installeer het meubelpaneel.
• Sluit de watertoevoer en waterafvoer aan.
Installeer het apparaat onder een aanrecht
(keukenblad of gootsteen).
Als reparatie nodig is, moet het apparaat
eenvoudig bereikbaar zijn voor de monteur.
Plaats het apparaat naast een waterkraan en
een afvoer.
Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van de afwasmachine vereist, maar
alleen om de watertoevoer- en afvoerslang
en het aansluitsnoer door te laten.
De afwasmachine is voorzien van stelvoetjes
voor het instellen van de hoogte.
Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de
machine voor dat de watertoevoerslang, de
afvoerslang en het aansluitsnoer niet zijn geknikt of worden platgedrukt.
Bevestigen van het apparaat aan de
aangrenzende keukenmeubelen
Zorg er daarom voor dat het aanrecht waaronder de machine geplaatst wordt, stevig
bevestigd is aan een vaste structuur (aangrenzende keukenunits, kasten, wand).
Het apparaat waterpas afstellen
Zorg er voor dat het apparaat waterpas
staat, zodat de deur goed kan sluiten en afgedicht is. Als het apparaat waterpas staat,
mag de deur de zijkanten van het keukenkastje niet raken. Als de deur niet juist sluit,
draai dan de afstelbare pootjes losser of vaster totdat het apparaat waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
Watertoevoerslang
Sluit het apparaat aan een hete (max. 60°) of
koude watertoevoer aan.
Gebruik een heet watertoevoer om het energieverbruik te verminderen, als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere
energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met een externe schroefdraad van
3/4".
Let op! Gebruik geen aansluitslangen
van een oud apparaat.
18 electrolux
Let op! Sluit het apparaat niet aan
nieuwe leidingen aan of aan leidingen die
lang niet zijn gebruikt. Laat het water
enkele minuten stromen en sluit dan de
toevoerslang pas aan.
De watertoevoerslang heeft een dubbele
wand en bevat een hoofdkabel aan de binnenkant en een veiligheidsklep. De watertoevoerslang staat alleen onder druk als het water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang is, onderbreekt de veiligheidsklep
het stromende water.
Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang
aansluit:
• Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
• Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
• Laat alleen de Klantenservice de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
2. Sluit de waterafvoerslang aan een bestaande leiding met een ventilatieopening
(minimale binnendiameter 4 cm).
max 85 cm
max 400 cm
De waterdruk moet zich binnen de grenzen
bevinden (zie "Technische gegevens"). Zorg
er voor dat uw waterleidingbedrijf u de gemiddelde leidingwaterdrukwaarden in uw
omgeving geeft.
Zorg er voor dat er geen deuken in de watertoevoerslang zitten en dat de slang niet is
geknakt of ingedeukt.
Plaats de sluitmoer op de juiste manier om
waterlekkage te voorkomen.
min 40 cm
Zorg er voor dat de afvoerslang niet geknikt
is of bekneld raakt om te voorkomen dat de
waterafvoerslang niet juist werkt.
Verwijder de gootsteendop als het apparaat
water afvoert om te voorkomen dat het water
terug in de machine loopt.
Een verlenging van een afvoerslang mag niet
langer zijn dan 2 m. De binnendiameter mag
niet kleiner zijn dan de diameter van de slang.
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de
waterafvoerslang aan een sifon onder de
gootsteen aansluit. Als u het membraan niet
verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang veroorzaken
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning
Waterafvoerslang
1. Sluit de waterafvoerslang aan op een sifon en maak deze vast onder het werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen
dat het gootsteenwater terug de machine
in loopt.
Het apparaat heeft een veiligheidsfunctie om te voorkomen dat vuil water terug
in de machine loopt. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een geïntegreerde
terugslagklep kan dit een goede waterafvoer van uw afwasmachine in de weg
staan. Verwijder de terugslagklep.
Let op! Zorg er voor dat de
waterkoppelingen stevig vast zitten om
waterlekkage te voorkomen.
electrolux 19
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! De fabrikant is niet
verantwoordelijk, als u deze
veiligheidsmaatregelen niet opvolgt.
Aard het apparaat volgens de veiligheidsmaatregelen.
Zorg er voor dat het aangegeven voltage
en het type stroom op het typeplaatje
overeenkomen met het voltage en
stroomtype van uw lokale stroomleverancier.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegspluggen, connectors en verlengsnoeren. Gevaar voor
brand.
Vervang de hoofdkabels niet zelf. Neem
contact op met de service-afdeling.
Zorg er voor dat de stekker toegankelijk
is na de installatie.
Trek niet aan de kabel om het apparaat
los te halen. Trek altijd aan de stekker
zelf.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi
het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Waarschuwing! Volg de volgende
procedure om het apparaat weg te
gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af
en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit
voorkomt dat kinderen zichzelf in het
apparaat insluiten en zo hun leven in
gevaar brengen.
20 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Contents
Safety information
Product description
Control panel
Use of the appliance
Setting the water softener
Use of dishwasher salt
Use of rinse aid
Loading cutlery and dishes
Use of detergent
Multitab function
20
21
22
23
23
24
25
26
28
29
Select and start a washing programme
Washing programmes
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Water connection
Electrical connection
Environment concerns
29
31
31
33
34
34
35
36
36
Subject to change without notice
Safety information
For your safety and correct operation of
the appliance, read this manual carefully
before installation and use. Always keep
these instructions with the appliance
even if you move or sell it. Users must
fully know the operation and safety features of the appliance.
Correct use
• The appliance is designed exclusively for
domestic use.
• Only use the appliance to clean household
utensils that are applicable for dishwashers.
• Do not put solvents in the appliance. Risk
of explosion.
• Put the knives and all items with sharp
points in the cutlery basket with their
points down. If not, put in a horizontal position in the upper basket.
• Use only branded products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
• If you open the door while the appliance is
in operation, hot steam can escape. Risk
of skin burns.
• Do not remove dishes from the dishwasher
before the end of the washing programme.
• When the washing programme is completed, disconnect the mains plug from the
mains socket and close the water tap.
• Only an authorised service engineer can
repair this appliance. Use only original
spare parts.
• Do not do repairs yourself to prevent injury
and damage to the appliance. Always contact your local Service Force Centre.
General safety
• Persons (including children) with reduced
physical sensory, mental capabilities or
lack of experience and knowledge must
not use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of
the appliance by a person responsible for
their safety.
• Obey the safety instructions from the manufacturer of the dishwasher detergent to
prevent burns to eyes, mouth and throat.
• Do not drink the water from the dishwasher. Detergent residues can stay in your appliance.
• Always close the door when you do not
use the appliance to prevent injury and not
to stumble over the open door.
• Do not sit or stand on the open door.
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get supervision to make sure
that they do not play with the appliance.
• Keep all the packaging away from children.
There is a risk of suffocation.
• Keep all detergents in a safe area. Do not
let children touch the detergents.
• Keep children away from the appliance
when the door is open.
electrolux 21
Installation
• Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a damaged appliance. If necessary,
contact the supplier.
• Remove all packaging before first use.
• A qualified and competent person must do
the electrical installation.
• A qualified and competent person must do
the plumbing installation.
• Do not change the specifications or modify
this product. Risk of injury and damage to
the appliance.
• Do not use the appliance:
– if the mains cable or water hoses are
damaged,
– if the control panel, worktop or plinth
area are damaged, that you can get access to the inner side of the appliance.
Contact your local Service Force Centre.
• Do not drill into the sides of the appliance
to prevent damage to hydraulic and electrical components.
Warning! Carefully obey the
instructions for electrical and water
connections.
Product description
1
2
3
4
5
Upper basket
Water hardness dial
Salt container
Detergent dispenser
Rinse aid dispenser
6
7
8
9
Rating plate
Filters
Lower spray arm
Upper spray arm
22 electrolux
Control panel
8
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
6
5
2 3 4
Programme knob
Start/cancel button (Start/Cancel)
Multitab button (Multitab)
Delay start button (Delay)
Digital display
Indicator lights
Programme marker
Off position
Indicator lights
Wash phase
Comes on when the washing phase or the rinsing phase operates.
Dry phase
Comes on when the drying phase operates.
Multitab
Comes on when you activate the multitab function Refer to 'Multitab function'.
Salt 1)
Comes on when it is necessary to fill the salt container. Refer to 'Use of
dishwasher salt'.
After you fill the container, the salt indicator light can continue to stay on for
some hours. This does not have an unwanted effect on the operation of the
appliance.
Rinse aid 1)
Comes on when it is necessary to fill the rinse aid container. Refer to 'Use of
rinse aid'.
1) When the salt and/or rinse aid containers are empty, the related indicator lights do not come on while
a washing programme operates.
Programme knob
• To switch on the appliance or to set a
washing programme, turn the programme
knob clockwise or counterclockwise. The
programme marker on the programme
knob must agree with one of the washing
programmes on the control panel. If the
programme marker agrees with a washing
programme, the digital display shows the
time duration of the programme. If the programme marker does not agree with a
washing programme, the digital display
shows two horizontal bars.
• To switch off the appliance, turn the programme knob until the programme marker
agrees with the off indicator.
Use the programme knob for these operations:
– To set the water softener. Refer to 'Setting
the water softener'.
– To deactivate/activate the rinse aid dispenser. Refer to 'Multitab function'.
electrolux 23
Start/cancel button
Use the start/cancel button for these operations:
• To start the washing programme. Refer to
the chapter 'Setting and starting a washing
programme'.
• To cancel a washing programme in progress. Refer to the chapter 'Setting and
starting a washing programme'.
• To set the water softener level. Refer to the
chapter 'Set the water softener'.
• To deactivate/activate the rinse aid dispenser. Refer to the chapter 'Multitab
function'.
Multitab button
Press this button to activate/deactivate the
multitab function. Refer to the chapter 'Multitab function'.
Delay start button
Use the delay start button to delay the start
of the washing programme with an interval
between 1 and 19 hours. Refer to the chapter
'Setting and starting a washing programme'.
Digital display
The display shows:
• Adjusted level of the water softener.
• Activation/deactivation of the rinse aid dispenser (only with multitab function on).
• Programme duration.
• Remaining time to the end of the programme.
• End of a washing programme, the digital
display shows a zero.
• Number of hours in delay start.
• Fault codes.
Setting mode
The appliance is in setting mode when:
• One or more phase indicator lights are on.
• The time duration of the programme flashes in the digital display.
The appliance must be in setting mode for
these operations:
– To set a washing programme.
– To set the water softener level.
– To deactivate/activate the rinse aid dispenser.
The appliance is not in setting mode when:
• One or more phase indicator lights are on.
• The time duration of the programme does
not flash.
In this condition cancel the programme to go
back to the setting mode. Refer to the chapter 'Setting and starting a washing programme'.
Use of the appliance
Refer to the following instructions for each
step of procedure:
1. Make a check if the water softener level
is correct for the water hardness in your
area. If necessary set the water softener.
2. Fill the salt container with dishwasher salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the dishwasher.
5. Set the correct washing programme for
the type of load and soil.
6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
7. Start the washing programme.
If you use combi detergent tablets ('3 in
1', '4 in 1', '5 in 1', etc.), refer to the
chapter 'Multitab function'.
Setting the water softener
The water softener removes minerals and
salts from the water supply. Minerals and
salts can have bad effect on the operation of
the appliance.
Water hardness is measured in equivalent
scales:
• German degrees (dH°).
• French degrees (°TH).
• mmol/l (millimol per litre - international unit
for the hardness of water).
• Clarke.
Adjust the water softener to the water hardness in your area. If necessary, contact your
local water authority.
24 electrolux
Water hardness
Water hardness setting
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<5
11)
11)
<4
<7
< 0,7
1) No use of salt required.
You must set the water softener manually and electronically.
Manual adjustment
The appliance is set at the factory at position 2.
1. Open the door.
2. Remove the lower basket.
3. Turn the water hardness dial to position
1 or 2 (refer to the chart).
4. Install the lower basket.
Electronic adjustment
The water softener is set at the factory
at level 5.
The appliance must be switched off.
1. Press and hold the start/cancel button.
Turn the programme knob counterclockwise until the programme marker agrees
with the first washing programme on the
control panel.
2. Release the start/cancel button when the
digital display shows the current setting.
Examples:
– level 5 =
– level 10 =
3. Press the start/cancel button to change
the water softener level. Every time you
press the button, the level increases.
4. Turn the programme knob to the off position to save the operation.
5. Close the door.
Use of dishwasher salt
Caution! Only use dishwashers salt.
Types of salt that are not applicable for
dishwashers cause damage to the water
softener.
Caution! Grains of salt and salty water
on the bottom of the appliance can
cause corrosion. Fill the appliance with
salt before you start a washing
programme to prevent corrosion.
Do these steps to fill the salt container:
1. Turn the cap anticlockwise to open the
salt container.
2. Fill the salt container with 1 litre of water
(only the first operation).
3. Use the funnel to fill the salt container with
salt.
electrolux 25
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the salt
container.
It is normal that water overflows from the
salt container when you fill it with salt.
When you set electronically the water softener to level 1, the salt indicator light does
not stay on.
Use of rinse aid
Caution! Only use branded rinse aid for
dishwashers.
Do not fill the rinse aid dispenser with
other products (e.g. dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This can
cause damage to the appliance.
Rinse aid makes it possible to dry the
dishes without streaks and stains.
Rinse aid is automatically added during
the last rinsing phase.
Do these steps to fill the rinse aid dispenser:
1. Press the release button (A) to open the
rinse aid dispenser.
3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam
during the subsequent washing programme.
4. Close the rinse aid dispenser.
Adjusting the rinse aid dosage
The rinse aid is set at the factory at position
4.
You can set the rinse aid dosage between
position 1 (lowest dosage) and position 6
(highest dosage).
2. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
The mark 'max.' shows the maximum
level.
26 electrolux
1. Turn the rinse aid dial to increase or decrease the dosage.
– Increase the dosage if there are water
droplets or limescale on the dishes.
– Decrease the dosage if there are
streaks, whitish stains or bluish layers
on the dishes.
Loading cutlery and dishes
Helpful hints and tips
Caution! Only use the appliance for
household utensils that are applicable
for dishwashers.
Do not use the appliance to clean objects
that can absorb water (sponges, household
cloths, etc.).
• Before you load cutlery and dishes, do
these steps:
– Remove all food remainings and debris.
– Make burnt, remaining food in pans soft.
• While you load cutlery and dishes, do
these steps:
– Load hollow items (e.g. cups, glasses
and pans) with the opening down.
– Make sure that water does not collect in
the container or in a deep base.
– Make sure that cutlery and dishes do not
lie inside one another.
– Make sure that cutlery and dishes do not
cover other cutlery and dishes.
– Make sure that glasses do not touch
other glasses.
– Put small objects in the cutlery basket.
• Plastic items and pans with non-stick
coatings can keep water droplets. Plastic
items do not dry as well as porcelain and
steel items.
• Put light items in the upper basket. Make
sure that the items do not move.
Caution! Make sure that the spray arms
can move freely before you start a
washing programme.
Warning! Always close the door after
you load or unload the appliance. An
open door can be dangerous.
Lower basket
Put saucepans, lids, plates, salad bowls and
cutlery in the lower basket. Arrange service
dishes and large lids around the edge of the
basket.
The rows of prongs in the lower basket can
be flat to load pots, pans and bowls.
electrolux 27
Cutlery basket
Warning! Do not put long-bladed knives
in a vertical position. Arrange long and
sharp cutlery horizontally in the upper
basket. Be careful with sharp items.
Put forks and spoons with the handles down.
Put knives with the handles up.
Prevent to put plates in the first three
sectors in the front part of the basket.
Make sure the plates tilt forward.
Put glasses with long stems in the cup racks
with the stems up. For longer items, fold the
cup racks up.
Adjustment of the height of the upper
basket
If you put large plates in the lower basket, first
move the upper basket to the upper position.
Mix spoons with other cutlery to prevent
them to bond together.
Use the cutlery grid. If the dimensions of the
cutlery prevent the use of the cutlery grid, you
can remove it.
Upper basket
The upper basket is for plates (maximum 24
cm in diameter), saucers, salad bowls, cups,
glasses, pots and lids. Arrange the items to
let water touch all surfaces.
Maximum height of the dishes
upper basket
lower
basket
Upper position
20 cm
31 cm
Lower position
24 cm
27 cm
Do these steps to move the upper basket to
the upper position:
1. Pull the basket out until it stops.
2. Carefully lift the two sides until the mechanism is engaged and the basket is stable.
28 electrolux
Do these steps to move the upper basket to
the lower position:
1. Pull the basket out until it stops.
2. Carefully lift the two sides upwards.
3. Hold the mechanism and let it fall back
down slowly.
Caution!
• Do not lift or lower the basket on one
side only.
• If the basket is in the upper position,
do not put cups on the cup racks.
Use of detergent
Only use detergents (powder, liquid or
tablet) that are applicable for dishwashers.
Follow the data on the packaging:
• Dosage recommended by the manufacturer.
• Storage recommendations.
Do not use more than the correct quantity of detergent to save an environment.
A
B
Do these steps to fill the detergent dispenser:
1. Open the lid of the detergent dispenser.
4. If you use detergent tablets, put the detergent tablet in the detergent dispenser
(A).
2. Fill the detergent dispenser (A) with detergent. The marking shows the dosage:
20 = approximately 20 g of detergent
30 = approximately 30 g of detergent.
3. If you use a washing programme with
prewash phase, put more detergent in
the prewash detergent compartment (B).
5. Close the lid of the detergent dispenser.
Press the lid until it locks into position.
electrolux 29
Different brands of detergent dissolve in
different times. Some detergent tablets
do not have the best cleaning results
during short washing programmes. Use
long washing programmes when you
use detergent tablets to fully remove the
detergent.
Multitab function
The multitab function is for combi detergent
tablets.
These tablets contain agents such as detergent, rinse aid and dishwasher salt. Some
types of tablets can contain other agents.
Do a check if these tablets are applicable for
the local water hardness. Refer to the instructions from the manufacturer.
When you set the multitab function, it stays
on until you deactivate it.
The multitab function stops automatically the
flow of rinse aid and salt. The rinse aid indicator light and salt indicator light are deactivated.
The programme duration can increase if you
use the multitab function.
Activate or deactivate the multitab function before the start of a washing programme.
You cannot activate or deactivate the
multitab function when the programme
operates. Cancel the washing programme, then set the programme again.
To activate the multitab function:
• Press the multitab button. The multitab indicator light comes on.
To deactivate the multitab function:
• Press the multitab button. The multitab indicator light goes off.
Do these steps if the drying results
are not satisfactory:
1. Fill the rinse aid dispenser with rinse
aid.
2. Activate the rinse aid dispenser.
3. Set the rinse aid dosage to position
2.
• You can only activate or deactivate
the rinse aid dispenser when the multitab function is activated.
To activate/deactivate the rinse aid dispenser:
The appliance must be switched off.
1. Press and hold the start/cancel button.
Turn the programme knob counterclockwise until the programme marker agrees
with the first washing programme on the
control panel.
2. Release the start/cancel button when the
display shows the water hardness level.
3. Turn the programme knob counterclockwise until the programme marker agrees
with the second washing programme on
the control panel.
4. The digital display shows the current setting for the rinse aid dispenser.
Rinse aid dispenser deactivated
Rinse aid dispenser activated
5. Press the start/cancel button to change
the setting. The digital display shows the
new setting.
6. Turn the programme knob to the off position to save the operation.
To use normal detergent again:
1. Deactivate the multitab function.
2. Fill the salt container and rinse aid
dispenser.
3. Adjust the water hardness setting to
the highest level.
4. Do a washing programme without
dishes.
5. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
6. Adjust the rinse aid dosage.
Select and start a washing programme
Do these steps to set and start a washing
programme:
1. Close the door.
2. Turn the programme knob to set the
washing programme. Refer to the chapter 'Washing programmes'.
30 electrolux
– The phase indicator light or lights for
the washing programme come on.
– The programme duration in the digital
display flashes.
3. Press the start/cancel button.
– The washing programme starts automatically.
– When the programme starts, only the
indicator light of the phase in progress
stays on. Programme duration is on
with a static light.
When the washing programme operates, you cannot change the programme. Cancel the washing programme.
Warning! Only interrupt or cancel a
washing programme if necessary.
Caution! Open the door carefully. Hot
steam can come free.
Interrupting a washing programme
Open the door.
• The programme stops.
Close the door.
• The programme continues from the point
of interruption.
Cancelling a washing programme
• Press and hold the start/cancel button.
– In the digital display the time duration of
the programme flashes.
– One or more phase indicator lights are
on.
The washing programme is cancelled.
At this time you can do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Set a new washing programme.
Fill the detergent dispenser with detergent
before you set a new washing programme.
Setting and starting a washing
programme with delay start
1. Set a washing programme.
2. Press the delay start button until the display shows the necessary delay start time
for the washing programme. Delay start
time flashes in the digital display.
3. Press the start/cancel button.
– The countdown of the delay start
starts.
– The phase indicator lights of the washing programme go off.
– In the digital display the delay start time
is on with a static light.
When the countdown is completed, the
washing programme automatically starts
The phase indicator light of the phase in progress comes on.
Do not open the door during the countdown to prevent interruption of the
countdown. When you close the door
again, the countdown continues from
the point of interruption.
Cancelling a delay start
1. Press and hold the start/cancel button.
– The phase indicator lights or light come
on.
– In the digital display, the time duration
of the washing programme comes on.
2. Press the start/cancel button to start the
washing programme.
End of the washing programme
Switch off the appliance in these conditions:
• The appliance stops automatically.
• The digital display shows a zero.
• The phase indicator lights are off.
For better drying results, keep the door ajar
for some minutes before you remove the
dishes.
Let the dishes cool down before you remove
them from the appliance. Hot dishes are
easily damaged.
Standby mode
If you do not switch off the appliance at the
end of the washing programme, the appliance automatically goes into standby mode.
The standby mode decreases energy consumption.
Three minutes after the end of the programme, all indicator lights go off and the
digital display shows one horizontal bar.
Press a button to go back to the end-of-programme mode.
electrolux 31
Washing programmes
Washing programmes
Programme
and programme knob
position
Degree of soil
Type of load
Programme description
Any
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Main wash up to 45°C or 70°C
1 or 2 intermediate rinses
Final rinse
Drying
Normal or light soil
Crockery and cutlery
Main wash up to 60°C
Final rinse
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Main wash up to 70°C
2 intermediate rinses
Final rinse
Drying
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Main wash up to 50°C
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
Any
Partial load (to be
completed later in the
day).
1 cold rinse (to prevent food
scraps to bond).
Detergent is not necessary with
this programme.
1)
2)
3)
1) During the AUTO programme, the soil level of the dishes is given by how cloudy the water is. The
programme duration and consumptions can change. This depends if the appliance is fully or not and
on the level of soil on the dishes. The appliance adjusts automatically the temperature of the water
during the main wash.
2) This is the perfect daily programme to clean a not fully load. Ideal for a family of 4 persons who only
want to load breakfast and dinner crockery and cutlery.
3) Test programme for test institutes. Please refer to separate leaflet supplied, for test data.
Consumption values
Duration (in minutes) 1)
Programme
Energy (in kWh)
Water (in litres)
-
1,1-1,7
11-22
-
0,9
9
-
1,8-2,0
22-24
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
1) The digital display shows the programme duration.
The pressure and temperature of the
water, the variations of power supply
Care and cleaning
Warning! Switch the appliance off
before you clean the filters.
and the quantity of dishes can change
these values.
32 electrolux
Cleaning the filters
Caution! Do not use the appliance
without the filters. Make sure that the
installation of the filters is correct.
Incorrect installation will cause
unsatisfactory washing results and
damage to the appliance.
If necessary, clean the filters. Dirty filters decrease the washing results.
The dishwasher has three filters:
1. coarse filter (A)
2. microfilter (B)
3. flat filter (C)
A
B
D
8. Clean the filters below running water.
9. Put the flat filter (C) in the bottom of the
appliance. Install the flat filter correctly
under the two guide (D).
10. Put the coarse filter (A) in the microfilter
(B) and push the filters together.
11. Put the filter system in position.
12. To lock the filter system, turn the handle
on the microfilter (B) clockwise until it
lock in position.
C
Do these steps to clean the filters:
1. Open the door.
2. Remove the lower basket.
3. To unlock the filter system, turn the handle on the microfilter (B) approximately
1/4 anticlockwise.
13. Install the lower basket.
14. Close the door.
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a
cocktail stick.
4. Remove the filter system.
5. Hold the coarse filter (A) by the handle
with the hole.
6. Remove the coarse filter (A) from the microfilter (B).
7. Remove the flat filter (C) from the bottom
of the appliance.
External cleaning
Clean the external surfaces of the appliance
and control panel with a damp soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, scouring pads or solvents
(acetone, trichloroethylene etc...).
electrolux 33
Frost precautions
Caution! Do not install the appliance
where the temperature is below 0 °C.
The manufacturer is not responsible for
damage because of frost.
If not possible, empty the appliance and
close the door. Disconnect the water inlet
hose and remove water from the water inlet
hose.
What to do if…
The appliance does not start or stops during
operation.
If there is a fault, first try to find a solution to
the problem yourself. If you cannot find a solution to the problem yourself, contact the
Service Force Centre.
Fault code and malfunction
Caution! Switch off the appliance
before you do the below suggested
corrective actions.
Possible cause and solution
• the digital display shows
• The water tap is blocked or furred with limescale.
Clean the water tap.
The dishwasher does not fill with wa• The water tap is closed.
ter
Open the water tap.
• The filter in the water inlet hose is blocked.
Clean the filter.
• The connection of the water inlet hose is not correct. The
hose can be kinked or squashed.
Make sure that the connection is correct.
• the digital display shows
The dishwasher will not drain
• There is a blockage in the sink spigot.
Clean the sink spigot.
• The connection of the water drain hose is not correct. The
hose can be kinked or squashed.
Make sure that the connection is correct.
• the digital display shows
The anti-flood device operates
• Close the water tap and contact your local Service Force
Centre.
The programme does not start
• The appliance door is not closed.
Close the door.
• Mains plug is not connected in.
Put in the mains.
• The fuse has blown out in the household fuse box.
Replace the fuse.
• Delay start is set.
Cancel the delay start to start the programme immediately.
After the check, switch on the appliance. Set
the knob on the same washing programme
as before the malfunction.
The programme continues from the point of
interruption. If the malfunction shows again,
contact your Service Force Centre.
If the display shows a fault code, not described in the chart, contact your Service Force
Centre.
These data are necessary to help you quickly
and correctly:
• Model (Mod.)
• Product number (PNC)
• Serial number (S.N.)
For these data, refer to the rating plate.
Write the necessary data here:
Model description : ..........
Product number : ..........
Serial number : ..........
34 electrolux
The cleaning results are not satisfactory
The dishes are not clean
• The selected washing programme is not applicable for the type of
load and soil.
• The baskets are loaded incorrectly so that water cannot reach all
surfaces.
• Spray arms do not turn freely because of incorrect arrangement of
the load.
• The filters are dirty or not correctly installed.
• The quantity of detergent is too little or missing.
Limescales particles on the
dishes
• The salt container is empty.
• The water softener is adjusted on a wrong level.
• The salt container cap is not closed correctly.
The dishes are wet and dull
• No rinse aid has been used.
• The rinse aid dispenser is empty.
There are streaks, milky spots • Decrease the rinse aid dosage.
or a bluish coating on glasses
and dishes
Dry water drop signs on
glasses and dishes
• Increase rinse aid dosage.
• The detergent can be the cause.
Technical data
Dimensions
Width cm
59,6
Height cm
81,8 - 87,8
Depth cm
57,5
Electrical connection - Voltage Overall power - Fuse
Information on the electrical connection is given on the rating plate
on the inner edge of the dishwasher door.
Water supply pressure
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Capacity
Place settings
12
Installation
Warning! Make sure that mains plug is
disconnected from the mains socket
during installation.
Important! Obey the instructions in the
enclosed template to:
• Build-in the appliance.
• Install the furniture panel.
• Connect to the water supply and drain.
Install the appliance under a counter (kitchen
worktop or sink).
If a repair is necessary, the appliance must
be easily accessible for the engineer.
Put the appliance adjacent to a water tap and
a drain.
For the venting of the dishwasher only water
fill, water drain and power supply cable openings are necessary.
The dishwasher has adjustable feet to allow
the adjustment of the height.
Make sure that the water inlet hose, the drain
hose and the supply cable are not kinked or
squashed, when you insert the machine.
Attaching the appliance to the adjacent
units
Make sure that the counter below which you
attach the appliance is a safe structure (adjacent kitchen units, cabinets, wall).
Adjusting the level of the appliance
Make sure that the appliance is level to close
and seal the door correctly. If the level of the
appliance is correct, the door does not catch
on the sides of the cabinet. If the door does
not close correctly, loosen or tighten the adjustable feet until the appliance is level.
electrolux 35
Water connection
Caution! Do not use connection hoses
from an old appliance.
The water pressure must be in the limits (refer
to 'Technical data'). Make sure that the local
water authority gives you the average mains
pressure in your area.
Make sure that there are no kinks in the water
inlet hose and that the water inlet hose is not
squashed or entangled.
Fit the locknut correctly to prevent water
leaks.
Caution! Do not connect the appliance
to new pipes or pipes that are not used
for a long time. Let the water run for
some minutes, then connect the inlet
hose.
The water inlet hose is double-walled and
has an inner mains cable and a safety valve.
The water inlet hose is under pressure only
while the water is running. If there is a leak in
the water inlet hose, the safety valve interrupts the running water.
Be careful when you connect the water inlet
hose:
• Do not put the water inlet hose or the safety valve in water.
• If the water inlet hose or the safety valve is
damaged, immediately disconnect the
mains plug from the mains socket.
• Only let the Service Force Centre replace
the water inlet hose with safety valve.
Warning! Dangerous voltage
Water drain hose
1. Connect the water drain hose to the sink
spigot and attach it under the work surface. This prevents that the waste water
from the sink goes back into the appliance.
2. Connect the water drain hose to a stand
pipe with vent-hole (minimum internal diameter 4 cm).
max 85 cm
max 400 cm
Water inlet hose
Connected the appliance to a hot (max. 60°)
or cold water supply.
If the hot water comes from alternative sources of energy that are more environmentally
friendly (e.g. solar or photovoltaic panels and
aeolian), use a hot water supply to decrease
energy consumption.
Connect the inlet hose to a water tap with an
external thread of 3/4”.
min 40 cm
Make sure that the drain hose is not bent or
squashed to prevent that the water drains
does not drain correctly.
Remove the sink plug when the appliance
drains the water to prevent that the water
goes back into the appliance.
A drain hose extension must not be longer
than 2 m. The internal diameter must not be
smaller than the diameter of the hose.
If you connect the water drain hose to a trap
spigot under the sink, remove the plastic
membrane (A). If you do not remove the
membrane, remaining food can cause a
blockage in the drain hose spigot
36 electrolux
The appliance has a security feature to
prevent that dirty water goes back into
the appliance. If, the spigot of the sink
has a 'non-return valve', this valve can
cause the appliance to drain incorrectly.
Remove the non-return valve.
Caution! Make sure that the water
couplings are tight to prevent water
leakage.
Electrical connection
Warning! The manufacturer is not
responsible if you do not follow these
safety precautions.
Ground the appliance according to safety precautions.
Make sure that the rated voltage and
type of power on the rating plate agree
with the voltage and the power of the local power supply.
Always use a correctly installed shockproof socket.
Do not use multi-way plugs, connectors
and extension cables. There is a risk of
fire.
Do not replace the mains cable yourself.
Contact the Service Force Centre.
Make sure that the mains plug is accessible after installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
Environment concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
The packaging materials are environmentally
friendly and can be recycled. The plastic
components are identified by markings, e.g.
>PE<, >PS<, etc. Discard the packaging
materials in the applicable container at the
community waste disposal facilities.
Warning! To discard the appliance,
follow the procedure:
• Pull the mains plug out of the socket.
• Cut off the mains cable and mains
plug and discard them.
• Discard the door catch. This prevents
the children to close themselves inside the appliance and endanger their
lives.
electrolux 37
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
Sommaire
Consignes de sécurité
37
Description de l'appareil
38
Bandeau de commande
39
Avant la première utilisation
40
Réglage de l'adoucisseur d'eau
41
Utilisation du sel régénérant
42
Utilisation du liquide de rinçage
42
Rangement des couverts et de la vaisselle
43
Utilisation du produit de lavage
45
Fonction "Tout en 1"
46
Sélection et départ d'un programme de
lavage
47
Programmes de lavage
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
Raccordement à l'arrivée d'eau
Branchement électrique
En matière de protection de
l'environnement
49
50
51
52
52
53
54
54
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement ce
manuel avant l'installation et l'utilisation.
Conservez ces instructions à proximité
de l'appareil. Les utilisateurs doivent
connaître parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité de l'appareil.
Utilisation réglementaire
• Cet appareil est exclusivement destiné à
un usage domestique.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la
vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être lavés en machine.
• N'utilisez pas de solvants dans votre appareil. Ceux-ci pourraient provoquer une
explosion !
• Les couteaux et autres ustensiles pointus
ou tranchants doivent être placés dans le
panier à couverts avec la pointe vers le
bas. ou posez-les en position horizontale
dans le panier supérieur.
• N'utilisez que des produits (sel, produit de
lavage, liquide de rinçage) spécifiques
pour lave-vaisselle.
• Evitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante
peut s'en échapper. Risque de brûlures !
• Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle
avant la fin du cycle de lavage.
• Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet
d'arrivée d'eau.
• Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
• N'essayez en aucun cas de réparer le lavevaisselle vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié
peuvent provoquer des blessures ou le
mauvais fonctionnement du lave-vaisselle.
Contactez votre service après vente. Exigez des pièces d'origine.
Sécurité générale
• Les personnes (y compris les enfants) qui
souffrent de capacités mentales, physiques et sensorielles réduites ou qui ne se
sont pas familiarisées avec le mode de
fonctionnement de l'appareil, ne doivent
pas l'utiliser. Elles doivent être surveillées
ou dirigées par une personne responsable
de leur sécurité.
• Respectez les consignes de sécurité du
fabricant du détergent pour éviter les brûlures aux yeux, à la bouche et la gorge.
38 electrolux
• Ne buvez pas l'eau du lave-vaisselle. Des
résidus de produit de lavage peuvent rester dans l'appareil.
• Fermez toujours la porte de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher tout
risque de blessure ou de chute accidentelle.
• Ne vous asseyez pas ou ne montez pas
sur la porte ouverte.
Sécurité enfants
• Seuls les adultes doivent utiliser cet appareil. Veillez à ce que les enfants ne jouent
pas avec l'appareil.
• Rangez les emballages hors de la portée
des enfants. Ils présentent un risque de
suffocation.
• Rangez les détergents dans un endroit
sûr. Veillez à ce que les enfants ne touchent pas les produits de lavage.
• Ne laissez pas les enfants s'approcher de
l'appareil quand la porte est ouverte.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez
pas un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le fournisseur.
• Déballez l'appareil avant de l'utiliser pour
la première fois.
• Une personne compétente et qualifiée doit
prendre en charge l'installation électrique.
• Une personne compétente et qualifiée doit
prendre en charge le travail de plomberie.
• Ne modifiez ni les spécifications ni le produit. Risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.
• N'utilisez pas l'appareil :
– si le câble secteur ou les tuyaux d'eau
sont endommagés,
– si le bandeau de commande, le plan de
travail ou la plinthe sont endommagés,
si vous pouvez accéder à l'intérieur de
l'appareil.
Contactez le service après-vente de votre
magasin vendeur.
• Ne percez pas dans les côtés de l'appareil
pour ne pas endommager les composants
électriques et hydrauliques.
Avertissement Respectez
scrupuleusement les consignes
données pour les branchements
électriques et le raccordement de l'eau.
Description de l'appareil
1 Panier supérieur
2 Sélecteur de dureté de l'eau
electrolux 39
3
4
5
6
Réservoir de sel régénérant
Distributeur de détergent
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
7 Filtres
8 Bras d'aspersion inférieur
9 Bras d'aspersion supérieur
Bandeau de commande
8
7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
6
5
2 3 4
Sélecteur de programme
Touche Départ/Annulation (Start/Cancel)
Touche "Tout en 1" (Multitab)
Touche Départ différé (Delay)
Affichage numérique
Voyants
Indicateur de programme
Position Arrêt
Voyants
Lavage
s'allume quand la phase de lavage ou de rinçage est en cours.
Séchage
s'allume quand la phase de séchage est en cours.
Tout en 1
s'allume lorsque vous activez la fonction " tout en 1 ". Reportez-vous au
chapitre " Fonction Tout en 1 ".
Sel 1)
s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportezvous au chapitre " Utilisation du sel régénérant ".
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs heures après le remplissage du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le
fonctionnement de l'appareil.
Liquide de rinçage 1)
s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportez-vous au chapitre " Utilisation du liquide de rinçage ".
1) Même si les réservoirs à sel et liquide de rinçage sont vides, les voyants correspondants ne s'allument
pas pendant qu'un programme est en cours de fonctionnement.
Sélecteur de programme
• Pour mettre l'appareil sous tension ou
pour sélectionner un programme de lavage, tournez le sélecteur vers la droite ou la
gauche. L'indicateur de programme du
sélecteur doit correspondre à l'un des programmes de lavage sur le bandeau de
commande. Si l'indicateur de programme
40 electrolux
correspond à un programme de lavage, la
durée du programme apparaît sur l'affichage numérique. Si l'indicateur de programme ne correspond pas à un programme de lavage, deux barres horizontales
apparaissent sur l'affichage numérique.
• Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
sélecteur jusqu'à ce que l'indicateur de
programme coïncide avec la position arrêt.
Tournez le sélecteur pour :
– Régler l'adoucisseur d'eau. Reportezvous au chapitre "Réglage de l'adoucisseur d'eau".
– Activer/désactiver le distributeur de liquide
de rinçage. Reportez-vous au chapitre
"Fonction Tout en 1".
Touche Départ/Annulation
Appuyez sur la touche Départ/Annulation
pour :
• Démarrer le programme de lavage. Reportez-vous au chapitre "Réglage et départ
d'un programme de lavage".
• Annuler un programme de lavage en
cours. Reportez-vous au chapitre "Réglage et départ d'un programme de lavage".
• Régler le niveau de l'adoucisseur d'eau.
Reportez-vous au chapitre "Réglage de
l'adoucisseur d'eau".
• Activer/désactiver le distributeur de liquide
de rinçage. Reportez-vous au chapitre
"Fonction Tout en 1".
Touche "Tout en 1"
Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction "Tout en 1". Reportezvous au chapitre "Fonction Tout en 1".
Touche Départ différé
Cette touche permet de différer le départ du
programme de lavage de 1 à 19 heures.
Consultez le chapitre "Réglage et démarrage
d'un programme de lavage".
Affichage numérique
L'affichage indique :
• Niveau de dureté sur lequel est réglé
l'adoucisseur d'eau.
• Activation/désactivation du distributeur de
liquide de rinçage (seulement si la fonction
"Tout en 1" est activée).
• Durée du programme.
• Temps restant (approximatif) avant la fin
du programme.
• Fin du programme de lavage, un zéro apparaît sur l'affichage numérique.
• Décompte du départ différé.
• Codes d'anomalie de l'appareil.
Mode programmation
L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque :
• Un ou plusieurs voyants de phase s'allument.
• La durée du programme clignote sur l'affichage numérique.
L'appareil doit être en mode programmation
afin de pouvoir :
– sélectionner un programme de lavage.
– régler l'adoucisseur d'eau.
– activer/désactiver le distributeur de liquide
de rinçage.
L'appareil n'est pas en mode Programmation lorsque :
• Un ou plusieurs voyants de phase s'allument.
• La durée du programme ne clignote pas.
Dans ce cas, pour revenir au mode Programmation, annulez le programme. Reportezvous au chapitre "Réglage et départ d'un
programme de lavage".
Avant la première utilisation
Appliquez la procédure pas à pas en vous
reportant aux instructions suivantes :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
du degré de dureté de l'eau de votre région. Si nécessaire, ajustez le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant
avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans
le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage en
fonction de la charge et du degré de salissure.
6. Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant.
7. Démarrez le programme de lavage.
electrolux 41
Si vous utilisez des pastilles de détergent
multifonctions ('3 en 1', '4 en 1', '5 en
1', etc.), reportez-vous au chapitre
"Fonction Tout en 1".
Réglage de l'adoucisseur d'eau
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux et
les sels de l'alimentation en eau. Les sels et
les minéraux peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil.
La dureté de l'eau est mesurée par échelles
équivalentes :
• °dH allemand.
• °TH français.
• mmol/l (millimole par litre – unité internationale de la dureté de l'eau).
• Clarke.
Ajustez l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Renseignez-vous
auprès de la Compagnie locale de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté de l'eau de votre zone d'habitation.
Dureté de l'eau
Réglage de la dureté de l'eau
°dH
°TH
mmol/l
degrés
Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Ne pas approvisionner en sel régénérant.
Réglez manuellement et électroniquement l'adoucisseur d'eau.
Réglage manuel
L'adoucisseur est réglé à l'usine sur la
position 2.
1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le panier inférieur du lave-vaisselle.
3. Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2 (reportez-vous au
tableau).
4. Replacez le panier inférieur.
5. Fermez la porte.
Réglage électronique
L'adoucisseur est réglé à l'usine sur 5.
L'appareil doit être mis à l'arrêt.
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
et maintenez-la appuyée. Tournez le sélecteur de programme vers la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de programme
corresponde au premier programme de
lavage sur le bandeau de commande.
42 electrolux
2. Lorsque le niveau réglé actuellement apparaît sur l'affichage numérique, relâchez
la touche Départ/Annulation.
Exemples :
– niveau 5 =
– niveau 10 =
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
pour modifier le niveau de l'adoucisseur
d'eau. Chaque pression de la touche détermine le passage au niveau suivant.
4. Tournez le sélecteur de programme sur
la position Arrêt pour sauvegarder l'opération.
Utilisation du sel régénérant
Attention Utilisez uniquement du sel
régénérant pour lave-vaisselle. Les
autres types de sel peuvent
endommager l'adoucisseur.
Attention Les grains de sel et l'eau
salée au fond de l'appareil peuvent
favoriser une corrosion. Remplissez
l'appareil de sel avant de démarrer un
programme de lavage pour éviter la
formation de corrosion.
Procédez de la manière suivante pour
remplir le réservoir :
1. Tournez le bouchon vers la gauche pour
ouvrir le réservoir à sel.
2. Remplissez le réservoir d'un litre d'eau
(uniquement lors de la première opération).
3. Utilisez un entonnoir pour verser le sel.
4. Eliminez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir.
5. Vissez le bouchon vers la droite pour refermer le réservoir à sel.
Il est normal que l'eau déborde du réservoir au moment où vous le remplissez
de sel.
Quand vous réglez électroniquement l'adoucisseur sur le niveau 1, le voyant Sel ne reste
pas allumé.
Utilisation du liquide de rinçage
Attention Utilisez uniquement un liquide
de rinçage pour lave-vaisselle.
N'utilisez aucun autre produit qui n'est
pas adapté au lave-vaisselle (par ex,
agent nettoyant pour lave-vaisselle, détergent liquide). Cela aurait pour effet
d'endommager l'appareil.
Le liquide de rinçage permet de sécher
la vaisselle sans laisser de traces.
Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté à la dernière phase du rinçage.
Procédez de la manière suivante pour remplir
le distributeur :
1. Appuyez sur la touche (A) pour ouvrir le
distributeur.
electrolux 43
4. Fermez le distributeur de liquide de rinçage.
Réglage du dosage du liquide de rinçage
Le sélecteur est réglé d'usine sur le niveau 4.
Adaptez le dosage de liquide de rinçage à
l'aide du sélecteur à 6 positions (position 1
dosage minimum, position 6 dosage maximum).
2. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage. Le repère 'max.indique le niveau
maximum.
3. Essuyez le liquide de rinçage accidentellement renversé avec un chiffon absorbant pour éviter la formation de mousse
pendant le programme de lavage.
1. Tournez le sélecteur pour augmenter ou
réduire le niveau.
– Augmentez la dose si la vaisselle présente des traces de calcaire ou des
gouttes d'eau.
– Si des rayures blanches sont présentes sur la vaisselle, ou si les verres ou
les lames de couteaux sont recouverts
d'un film bleuâtre, il convient de réduire
le dosage.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Conseils utiles
Attention Ce lave-vaisselle est conçu
pour laver la vaisselle et les ustensiles de
cuisine pouvant être lavés en machine.
Tout objet absorbant l'eau (chiffon, éponges
de nettoyage, ...) ne doit pas être lavé au lave-vaisselle.
• Avant de charger la vaisselle, veillez à :
– Enlever tous les restes d'aliments.
– Laisser tremper les casseroles au fond
desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.
• Lorsque vous chargez la vaisselle et les
couverts :
– Chargez les articles creux tels que tasses, verres et casseroles, etc. en les retournant.
– Assurez-vous que l'eau ne s'accumule
pas dans un creux ou dans un fond
bombé.
– Assurez-vous que la vaisselle et les couverts ne soient pas insérés les uns dans
les autres, ou ne se chevauchent.
44 electrolux
– Assurez-vous que les couverts et la
vaisselle ne recouvrent pas d'autres ustensiles.
– Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
– Placez les petites pièces dans le panier
à couverts.
• La vaisselle en plastique et les poêles en
matériau antiadhésif tendent à retenir les
gouttes d'eau. Ces articles ne seront pas
séchés aussi bien que les articles en porcelaine et en acier.
• Placez les articles légers (bols,...) dans le
panier supérieur. Disposez-les de façon à
ce qu'ils ne puissent se retourner.
Attention Assurez-vous que la vaisselle
et les couverts n'entravent pas la
rotation du bras d'aspersion avant de
lancer un programme de lavage.
Avertissement Fermez toujours la
porte après avoir chargé ou déchargé
l'appareil. Une porte ouverte est source
de danger.
Panier inférieur
Rangez les casseroles, les couvercles, les
assiettes, les saladiers et les couverts dans
le panier inférieur. Disposez les plats et les
grands couvercles autour du panier.
Abaissez les rangées d'ergots du panier inférieur pour pouvoir charger des casseroles,
des poêles et des saladiers.
Panier à couverts
Avertissement Ne placez pas les
couteaux longs en position verticale.
Disposez les éléments longs et
coupants à l'horizontale dans le panier
supérieur. Attention aux éléments
coupants.
Placez les fourchettes et les cuillères, manche tourné vers le bas.
Les couteaux, manche tourné vers le haut.
Les pointes de couteaux qui dépassent du
fond du panier pourraient entraver la rotation
du bras d'aspersion inférieur. Placez les couteaux, manche tourné vers le bas.
Intercalez les cuillères aux autres couverts,
afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille et
la forme des couverts ne le permettent pas,
retirez le séparateur.
electrolux 45
Panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour des assiettes (de 24 cm de diamètre maximum),
sous-tasses, saladiers, tasses, verres, casseroles et couvercles. Disposez la vaisselle
de façon à ne pas empêcher l'eau de circuler
librement autour.
d'abord le panier supérieur dans sa position
la plus haute.
Hauteur maximale de la vaisselle
panier supérieur
panier inférieur
position la plus haute
20 cm
31 cm
position la plus basse
24 cm
27 cm
Pour verrouiller le panier supérieur dans sa
position la plus haute, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Soulevez délicatement les deux côtés
jusqu'à ce que le mécanisme s'enclenche et que le panier soit stable.
Les assiettes doivent être placées dans
le fond du panier supérieur. Inclinez-les
vers l'avant.
Placez les verres à long pied dans les supports pour tasses en les retournant. Pour la
vaisselle de grande dimension, rabattez les
supports pour tasses vers le haut.
Pour verrouiller le panier supérieur dans sa
position la plus basse, procédez comme
suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Soulevez délicatement les deux côtés.
3. Tenez le mécanisme et laissez-le retomber lentement.
Réglage de la hauteur du panier
supérieur
Si vous placez des plats de grande dimension dans le panier inférieur, verrouillez
Attention
• Ne soulevez ou n'abaissez jamais le
panier d'un seul côté uniquement.
• Si le panier est en position haute, ne
placez pas de tasses sur les supports
pour tasses.
Utilisation du produit de lavage
Utilisez uniquement des produits de lavage (poudre, liquide ou en pastilles)
spécialement conçus pour une utilisation au lave-vaisselle.
Veuillez respecter les indications du fabricant figurant sur l'emballage :
• Le dosage recommandé par le fabricant.
• Les consignes de stockage.
46 electrolux
En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la protection de l'environnement.
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent,
placez-les dans le distributeur ( A).
Procédez de la manière suivante pour remplir
le distributeur :
1. Ouvrez le couvercle du distributeur de
détergent.
5. Fermez le couvercle du distributeur. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit
verrouillé.
2. Remplissez le distributeur ( A). Le repère
indique le niveau de dosage :
20 = environ 20 g de produit de lavage
30 = environ 30 g de produit de lavage.
3. Si vous sélectionnez un programme de
lavage avec prélavage, versez une dose
supplémentaire dans le compartiment
( B).
Le produit de lavage se dissout avec une
rapidité qui diffère selon la marque. Certaines pastilles ne donnent pas le meilleur résultat possible avec des programmes de lavage courts. Utilisez des programmes de lavage longs lorsque vous
utilisez les pastilles afin d'éliminer complètement le détergent.
A
B
Fonction "Tout en 1"
La fonction "Tout en 1" vous permet d'utiliser
des produits de lavage combinés en pastille.
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de produit de rinçage et de
sel régénérant. Ils peuvent également contenir d'autres substances.
electrolux 47
Vérifiez que ces produits sont appropriés au
degré de dureté de l'eau d'alimentation.
Consultez les consignes du fabricant.
Dès que la fonction "Tout en 1" est sélectionnée, elle restera également activée pour
les programmes de lavage suivants.
Lorsque cette fonction "Tout en 1" est sélectionnée, l'alimentation en liquide de rinçage
et en sel à partir des réservoirs respectifs est
automatiquement désactivée. Les voyants
respectifs du sel et du liquide de rinçage sont
également désactivés.
L'utilisation de la fonction "Tout en 1" peut
entraîner une modification de la durée du cycle.
Activez ou désactivez la fonction "Tout
en 1" avant le départ du programme de
lavage.
Dès que le cycle a démarré, la fonction
"Tout en 1" ne peut plus être modifiée.
Si vous souhaitez exclure cette fonction,
il vous faudra d'abord annuler le réglage
du programme de lavage, désactivez la
fonction "Tout en 1". Dans ce cas, vous
devrez régler à nouveau le programme
de lavage.
Pour activer la fonction "Tout en 1" :
• Appuyez sur la touche "Tout en 1". Le voyant de la fonction "Tout en 1" s'allume.
Pour désactiver la fonction "Tout en 1" :
• Appuyez sur la touche "Tout en 1". Le voyant de la fonction "Tout en 1" s'éteint.
Si le séchage n'est pas satisfaisant,
nous vous suggérons de procéder
de la manière suivante :
1. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
2. Activez le distributeur de liquide de
rinçage.
3. Réglez le dosage du liquide de rinçage sur 2.
• L'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage est possible uniquement si la fonction "Tout
en 1" est activée.
Pour activer ou désactiver le distributeur de
liquide de rinçage :
L'appareil doit être mis à l'arrêt.
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
et maintenez-la appuyée. Tournez le sélecteur de programme vers la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de programme
corresponde au premier programme de
lavage sur le bandeau de commande.
2. Relâchez la touche Départ/Annulation
lorsque l'affichage indique le niveau de
dureté de l'eau.
3. Tournez le sélecteur de programme vers
la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de
programme corresponde au deuxième
programme de lavage sur le bandeau de
commande.
4. Le niveau actuellement réglé, apparaît sur
l'affichage numérique.
Distributeur de liquide
de rinçage désactivé
Distributeur de liquide
de rinçage activé
5. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
pour modifier le réglage. L'affichage indique le nouveau réglage.
6. Tournez le sélecteur de programme sur
la position Arrêt pour sauvegarder l'opération.
Si vous souhaitez réutiliser des produits
de lavage traditionnels :
1. Désactivez la fonction "Tout en 1".
2. Remplissez le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage.
3. Réglez la position maximale du degré de dureté de l'eau
4. Faites un lavage sans vaisselle.
5. Réglez ensuite le degré de dureté de
l'eau en fonction de la dureté de l'eau
de votre région.
6. Réglez le dosage du liquide de rinçage.
Sélection et départ d'un programme de lavage
Procédez de la manière suivante pour sélectionner et démarrer un programme de lavage :
1. Fermez la porte.
48 electrolux
2. Tournez le sélecteur pour choisir votre
programme. Reportez-vous au chapitre
"Programmes de lavage".
– Le(s) voyant(s) de phase du programme correspondant s'allume(nt).
– La durée du programme clignote sur
l'affichage numérique.
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation.
– Le programme démarre automatiquement.
– Lors du départ du programme, seul le
voyant de la phase en cours reste allumé. La durée du programme s'affiche
de manière fixe.
Lorsque le programme a démarré, vous
ne pouvez plus le modifier. Annulez le
programme de lavage.
Avertissement Annulez ou interrompez
un programme de lavage uniquement si
cela est absolument nécessaire.
Attention Ouvrez la porte avec
précaution. Une vapeur chaude peut
s'échapper de l'appareil.
Interruption d'un programme
Ouvrez la porte.
• Le programme s'arrête.
Fermez la porte.
• Le programme reprend à partir du moment de l'interruption.
Annulation d'un programme
• Appuyez sur la touche Départ/Annulation
et maintenez-la enfoncée.
– La durée du programme de lavage clignote sur l'affichage numérique.
– Un ou plusieurs voyants de phase s'allument.
Le programme est annulé.
Vous pouvez alors procéder de la manière
suivante :
1. Éteindre l'appareil.
2. Sélectionner un nouveau programme.
Remplissez le distributeur de produit de
lavage avant de démarrer un nouveau programme.
Réglage et démarrage d'un programme
de lavage avec départ différé
1. Sélectionnez un programme de lavage.
2. Appuyez sur la touche Départ différé jusqu'à ce que le nombre d'heures corres-
pondant au départ différé souhaité s'affiche. Le délai du départ différé clignote sur
l'affichage numérique.
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation.
– Le compte à rebours est lancé.
– Les voyants de phase s'éteignent.
– Le délai affiché ne clignote plus mais
devient fixe.
Une fois le décompte du départ différé terminé, le programme de lavage démarre automatiquement. Le voyant de phase correspondant au programme en cours s'allume.
N'ouvrez pas la porte pendant le compte
à rebours afin de ne pas l'interrompre.
Quand vous refermez la porte, le compte
à rebours reprend à partir du point d'interruption.
Annulation d'un départ différé
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
et maintenez-la appuyée.
– Le(s) voyant(s) de phase s'allume(nt).
– La durée du programme de lavage
s'allume sur l'affichage numérique.
2. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
pour lancer le programme.
Fin du programme de lavage
Mettez l'appareil à l'arrêt dans les conditions
suivantes :
• L'appareil s'arrête automatiquement.
• Un zéro apparaît sur l'affichage numérique.
• Les voyants de phase sont éteints.
Pour obtenir des résultats de séchage optimum, laissez la porte entrouverte pendant
quelques minutes avant de sortir la vaisselle.
Laissez la vaisselle refroidir avant de la sortir.
La vaisselle chaude se casse facilement.
Mode Veille
Si vous ne mettez pas l'appareil à l'arrêt à la
fin du programme de lavage, l'appareil se
met automatiquement en mode Veille. Le
mode Veille fait diminuer la consommation
d'énergie.
Trois minutes après la fin du programme,
tous les voyants s'éteignent et une barre horizontale apparaît sur l'affichage numérique.
Appuyez sur une touche pour revenir au mode Fin de programme.
electrolux 49
Programmes de lavage
Programmes de lavage
Programme et
position du
sélecteur de
programme
Degré de salissure
Description du programme
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage principal à 45°C ou 70°C
1 ou 2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
Moyennement ou légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage principal à 60°C
Rinçage final
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage principal à 70°C
2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
Moyennement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage principal à 50°C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Tous
Charge partielle (à
compléter dans la
journée).
1 rinçage à froid (pour éviter que
les restes d'aliments ne collent).
Il n'est pas nécessaire d'utiliser de
produit de lavage avec ce programme.
1)
2)
Type de vaisselle
3)
1) Au cours du programme AUTO, le degré de salissure de la vaisselle est déterminé par le degré de
turbidité de l'eau. La durée du programme et les consommations varient. Cela dépend si l'appareil
est plein ou non et du degré de salissure de la vaisselle. L'appareil règle automatiquement la
température de l'eau pendant le lavage principal.
2) Programme de lavage quotidien parfait pour un lave-vaisselle partiellement chargé. Idéal pour une
famille de 4 personnes qui souhaite seulement laver la vaisselle et les couverts du dîner et du petit
déjeuner.
3) Programme de test des organismes de contrôle. Veuillez consulter la brochure fournie séparément
pour connaître les résultats des tests.
Valeurs de consommation
Durée (en minutes) 1)
Programme
Énergie (en kWh)
Eau (en litres)
-
1,1-1,7
11-22
-
0,9
9
-
1,8-2,0
22-24
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
1) L'affichage numérique indique la durée du programme.
Ces valeurs changent en fonction de la
pression et de la température de l'eau,
des variations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
50 electrolux
Entretien et nettoyage
Avertissement Mettez l'appareil à
l'arrêt avant de procéder au nettoyage
des filtres.
Nettoyage des filtres
Attention N'utilisez pas l'appareil sans
les filtres. Contrôlez que les filtres sont
correctement installés. Si les filtres ne
sont pas correctement installés, les
performances de lavage peuvent être
compromises et l'appareil pourrait être
endommagé.
Nettoyez les filtres, le cas échéant. Avec des
filtres sales les résultats du lavage sont inférieurs.
Le lave-vaisselle possède 3 filtres :
1. filtre grossier (A)
2. micro-filtre (B)
3. filtre plat (C)
A
B
5. Saisissez le filtre grossier (A) par la poignée annulaire.
6. Retirez le filtre grossier (A) du microfiltre
(B).
7. Retirez le filtre plat (C) du fond.
D
8. Nettoyez les filtres sous l'eau courante.
9. Replacez le filtre plat (C) dans le fond.
Veillez à ce qu'il soit bien installé sous les
deux rails (D).
10. Placez le filtre grossier (A) dans le microfiltre (B) et appuyez sur les deux filtres à
la fois.
11. Mettez le système de filtrage en place.
12. Pour verrouiller le système de filtrage,
tournez à fond la poignée du microfiltre
(B) vers la droite.
C
Pour le nettoyage des filtres, procédez comme suit :
1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le panier inférieur.
3. Pour déverrouiller le système de filtrage,
tournez la poignée du micro-filtre (B)
d'environ 1/4 de tour vers la gauche.
13. Installez le panier inférieur.
14. Fermez la porte.
Ne retirez pas les bras d'aspersion.
Si les orifices des bras d'aspersion sont bouchés, éliminez les résidus de salissure à l'aide
d'un cure-dent.
4. Retirez le système de filtrage.
Nettoyage extérieur
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil,
de même que le bandeau de commande, à
electrolux 51
l'aide d'un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits nettoyants neutres.
N'utilisez aucun produit abrasif, éponges à
récurer ou solvants (acétone, trichloroéthylène etc.
Précautions en cas de gel
au-dessous de 0 °C. Le fabricant n'est
pas responsable des dommages
encourus à cause du gel.
Si cela est impossible, videz l'appareil et fermez la porte. Débranchez le tuyau d'arrivée
d'eau et videz-la.
Attention N'installez pas l'appareil dans
une pièce où la température descend
En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt
en cours de programme.
Certaines anomalies de fonctionnement
peuvent dépendre d'opérations d'entretien
non correctes ou d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications fournies dans
le tableau, sans faire appel au Service aprèsCode et anomalie
• L'affichage numérique indique
L'appareil ne se remplit pas
• L'affichage numérique indique
Le lave-vaisselle ne se vide pas
• L'affichage numérique indique
vente. Si l'anomalie persiste, contactez le
Service après-vente.
Attention Mettez à l'arrêt l'appareil
avant d'effectuer les contrôles que nous
vous suggérons ci-après.
Cause possible/Solution
• Le robinet d'arrivée d'eau est bloqué ou rempli de calcaire.
Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué.
Nettoyez le filtre.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est mal raccordé. Le tuyau est écrasé ou plié.
Assurez-vous que le branchement a été correctement effectué.
• Le siphon est bloqué.
Nettoyez le siphon.
• Le tuyau de vidange d'eau est mal raccordé. Le tuyau est
écrasé ou plié.
Assurez-vous que le branchement a été correctement effectué.
• Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service
après-vente de votre magasin vendeur.
Le dispositif anti-débordement se
met en marche
Le programme ne démarre pas
• La porte de l'appareil n'est pas fermée.
Fermez la porte.
• La prise n'est pas branchée.
Branchez la prise.
• Un fusible a sauté dans le boîtier de la maison.
Remplacez le fusible.
• Le départ différé est activé.
Annulez le départ différé pour lancer le programme.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez
l'appareil en fonctionnement. Positionnez le
sélecteur sur le même programme de lavage
qu'avant que l'anomalie se produise.
Le programme reprend là où il a été interrompu. Si l'anomalie se reproduit, contactez
le Service Après-vente.
Si l'affichage indique un code d'erreur, non
décrit dans le tableau, contactez le Service
Après-vente.
52 electrolux
Les informations suivantes sont nécessaires
pour une aide rapide et adaptée :
• Modèle (Mod.)
• Numéro du produit (PNC)
• Numéro de série (S.N.)
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur l'appareil.
Inscrivez les informations ici :
Description du modèle : ..........
Référence du produit : ..........
Numéro de série : ..........
Les résultats de lavage sont insatisfaisants
La vaisselle n'est pas propre
• Vous n'avez pas sélectionné le programme approprié.
• La vaisselle est disposée de manière telle à empêcher l'eau d'atteindre toutes les surfaces. Ne surchargez pas les paniers.
• La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle mal
rangée.
• Les filtres sont encrassés ou mal installés.
• La quantité de détergent est insuffisante ou le distributeur de détergent n'a pas été approvisionné.
Des dépôts de tartre sont
présents sur la vaisselle
• Le compartiment de sel est vide.
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau est mal réglé.
• Le bouchon du compartiment de sel n'est pas vissé correctement.
La vaisselle est mouillée et
terne
• Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Les verres et la vaisselle présentent des rayures, des taches blanches ou un film
bleuâtre
• Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
Des gouttes d'eau ont séché
sur les verres et la vaisselle
• Augmentez le dosage du liquide de rinçage.
• Il se peut que le détergent en soit la cause.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur cm
59,6
Hauteur cm
81,8 - 87,8
Profondeur cm
57,5
Branchement électrique - Tension - Puissance totale - Fusible
Les informations concernant le branchement électrique figurent sur
la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte du
lave-vaisselle.
Pression de l'eau d'alimentation
Minimale
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Couverts
12
Capacité
Installation
Avertissement Avant toute intervention
sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de
débrancher l'appareil.
Important Respectez les instructions
fournies lors de :
• La mise en place de la machine.
• L'installation du panneau de façade.
• Le branchement à l'arrivée et à l'évacuation d'eau.
Installation sous un plan de travail ou un évier
Si une réparation est nécessaire, l'appareil
doit rester facilement accessible au technicien.
Placez l'appareil à proximité d'un robinet
d'arrivée d'eau et d'un dispositif d'évacuation d'eau.
Outre les ouvertures prévues pour le passage des tuyaux d'alimentation d'eau, de vidange et du câble d'alimentation, aucune
electrolux 53
autre ouverture de ventilation du lave-vaisselle n'est requise.
Le lave-vaisselle incorpore des pieds permettant le réglage en hauteur de l'appareil.
Lors de l'encastrement de l'appareil dans le
meuble, veillez à ce que le tuyau d'arrivée
d'eau, le tuyau de vidange et le câble d'alimentation ne soient ni entortillés, ni pliés, ni
écrasés.
Fixation
Veillez à ce que l'élément sous lequel l'appareil est logé soit correctement fixé à une
structure fixe (éléments de meubles de cuisine adjacents, murs).
Mise à niveau de l'appareil
Assurez-vous que l'appareil est à niveau
pour que la porte se ferme correctement. Si
l'appareil n'est pas à niveau, la porte ne se
fermera pas correctement. Dans ce cas, vissez ou dévissez les pieds de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit à niveau.
Raccordement à l'arrivée d'eau
Tuyau d'arrivée d'eau
Cet appareil peut être alimenté en eau chaude (max. 60°) ou en eau froide.
Si l'eau chaude provient de sources d'alimentation écologiques (comme des panneaux solaires ou des éoliennes), utilisez de
l'eau chaude pour réduire la consommation
d'énergie.
Raccordez le tuyau d'alimentation à un robinet d'eau à filetage pour tuyau 3/4".
Attention N'utilisez pas les tuyaux d'un
ancien appareil.
La pression de l'eau doit se situer dans les
limites indiquées dans les "Caractéristiques
techniques". Pour connaître la pression d'alimentation moyenne de votre zone d'habitation, adressez-vous à votre société locale de
distribution d'eau.
Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne
soit pas enroulé, écrasé ou enchevêtré lorsque vous effectuez le raccordement.
Installez correctement le contre-écrou pour
éviter toute fuite d'eau.
Attention Si l'appareil est raccordé au
moyen de tuyaux ou de tuyaux ayant
peu servis, faites s'écouler l'eau pendant
quelques minutes avant de brancher le
tuyau d'arrivée d'eau.
Le tuyau d'arrivée d'eau est à double paroi
et comporte une soupape de sécurité avec
un fil électrique. Le tuyau d'arrivée d'eau est
sous pression uniquement lorsque l'eau
s'écoule. Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit au
cours de cette opération, la soupape de sécurité interrompt l'écoulement de l'eau.
Faites attention au moment de raccorder le
tuyau d'arrivée d'eau :
• N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau
ou la soupape de sécurité dans l'eau.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape
de sécurité est endommagé, débranchez
immédiatement la prise secteur.
• Le Service Après-vente de votre magasin
vendeur est seul habilité à remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
Avertissement Tension dangereuse
Raccordement du tuyau de vidange
1. Raccordez le tuyau de vidange au robinet
de sortie, en le fixant à la partie inférieure
de la surface de travail. Cela empêchera
que les eaux usées de l'évier ne pénètrent
dans l'appareil.
2. Raccordez le tuyau de vidange à une
évacacuation murale pourvue d'une ventilation spéciale, (diamètre intérieur de 4
cm minimum).
54 electrolux
max 400 cm
max 85 cm
plastique (A). Si vous ne retirez pas la membrane, les résidus alimentaires peuvent bloquer le siphon
min 40 cm
Assurez-vous que le tuyau n'est pas courbé
ou écrasé, sous peine d'empêcher ou de ralentir l'évacuation de l'eau.
Le bouchon d'évier ne doit pas être mis en
place lorsque l'appareil évacue l'eau, sous
peine de provoquer un effet de siphon et un
reflux de l'eau vers l'appareil.
Si vous utilisez une rallonge de tuyau, celleci ne doit pas dépasser 2 mètres. Son diamètre intérieur ne doit pas être inférieur au
diamètre du tuyau d'évacuation.
Si vous raccordez le tuyau de vidange au siphon sous l'évier, enlevez la membrane en
Cet appareil est équipé d'un dispositif de
sécurité empêchant le reflux des eaux
usées vers l'appareil. Si le robinet de votre évier est doté d'un clapet de retenue
incorporé, cela pourrait entraver la vidange correcte de votre appareil. C'est
pourquoi nous vous recommandons de
le retirer.
Attention Vérifiez l'étanchéité des
raccords.
Branchement électrique
Avertissement Le fabricant ne peut
être tenu responsable en cas de nonrespect de ces mesures de sécurité.
Mettez l'appareil à la terre conformément aux instructions.
Assurez-vous que la tension nominale et
le type d'alimentation indiqués sur la plaque signalétique correspondent à ceux
de l'alimentation locale.
Utilisez toujours une prise à l'épreuve
des chocs.
N'utilisez pas des multiprises, des adaptateurs ou des rallonges. Ils présentent
un risque d'incendie.
Ne remplacez pas le câble secteur vousmême. Contactez le service après-vente
de votre magasin vendeur.
Assurez-vous que la prise est accessible
après l'installation.
Ne tirez pas sur le câble secteur pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la prise.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en
plastique sont identifiables grâce aux sigles
>PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux
d'emballage dans le conteneur approprié du
centre de collecte des déchets de votre commune.
electrolux 55
Avertissement Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de nonrespect des précautions de sécurité
mentionnées dans ce chapitre.
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et la
prise et mettez-les au rebut.
• Éliminez le dispositif de bloquage de
porte. Ceci pour empêcher que des
enfants ne restent enfermés à l'intérieur de l'appareil et ne mettent leur vie
en danger.
www.electrolux.com
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.electrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur:
www.electrolux.be
156984790-00-092009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement