Aeg-Electrolux F34030IM0 User manual

Aeg-Electrolux F34030IM0 User manual
FAVORIT 34030 I
NL AFWASMACHINE
EN DISHWASHER
FR LAVE-VAISSELLE
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
2
24
45
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar
minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om
al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
8
9
10
10
12
12
14
17
17
19
20
23
23
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Bediening van het apparaat
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de
vaatwasser
Gebruik van afwasmiddel en
glansmiddel
De vaatwasser inruimen
Wasprogramma's
Een afwasprogramma selecteren
en starten
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Milieubescherming
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw
persoonlijke veiligheid en informatie
over het voorkomen van schade aan
het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen.
• Om het milieu te helpen.
• voor de correcte werking van het apparaat.
Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en
beschadiging van het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan
ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
zijn.
• Houd de deur van het apparaat niet open zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u persoonlijk letsel en vallen op een open deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat
niet voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te
voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines,
schoon te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden
in de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het
messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
Veiligheidsinformatie
5
• Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout,
glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het apparaat maken.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel
(bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een wasprogramma wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Verwijder pas borden uit het apparaat als het wasprogramma is voltooid.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat schoonmaken.
• Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden
geïnstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade
aan het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar op een elektrische schok en schade aan het apparaat.
Montage
• Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat
niet en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de leverancier.
• Verwijder alle verpakking voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
• Alleen een erkende persoon mag de elektrische installatie, het loodgieterswerk en de
installatie van het apparaat uitvoeren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
• Belangrijk! Houd u aan de instructies in de sjabloon die met het apparaat zijn meegeleverd:
– Installatie van het apparaat.
– Voor het in elkaar zetten van de deur.
– Het aansluiten van de watertoevoer en -afvoer.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
6
Veiligheidsinformatie
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
Wateraansluiting
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik
geen gebruikte slangen.
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van
het apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant. De watertoevoerslang staat alleen onder druk wanneer
er water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de
veiligheidsklep de stroom van het water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomtoevoer.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
Veiligheidsinformatie
7
• Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter
het apparaat.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Service-afdeling
• Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met het servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Het apparaat wegdoen
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het
apparaat vast komen te zitten. Er bestaat gevaar voor verstikking.
– Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
WAARSCHUWING!
Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!
• Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op
met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts.
• Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts en maakt u de ogen schoon met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
8
Beschrijving van het product
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bovenrek
Waterhardheidsknop
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bedieningspaneel
9
BEDIENINGSPANEEL
6
1
2
3
4
5
6
3
2
1
5
4
Indicatielampje aan/uit
Programma-aanwijzer
Indicatielampjes
Toets Uitgestelde start
Toets start/annuleren
Programmaschakelaar
Indicatielampjes
Het gaat aan wanneer de wasfase of de spoelfase loopt.
Wassen
Het gaat aan wanneer de droogfase loopt.
Drogen
Einde programma
Zout 1)
Glansmiddel 1)
Gaat aan als:
• Het wasprogramma is voltooid.
• Het niveau van de waterontharder wordt ingesteld.
• Als het apparaat een storing vertoont.
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor
de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u
het reservoir heeft bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van afwasmiddel
en glansmiddel'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een wasprogramma loopt.
10
Bediening van het apparaat
Programmaschakelaar en controlelampje aan/uit
Het apparaat inschakelen en een wasprogramma selecteren:
• Draai de programmaknop naar rechts of links. De programmamarkering op de programmaschakelaar moet overeenkomen met een van de afwasprogramma's op het bedieningspaneel
• Het controlelampje aan/uit gaat branden.
Het apparaat uitschakelen:
– Draai de programmaknop naar rechts of links totdat de programmamarkering bij het
aan/uit-controlelampje staat.
– Het controlelampje aan/uit gaat uit.
Toets Uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 3 uur uit
te stellen. Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
BEDIENING VAN HET APPARAAT
1. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het wasprogramma.
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze mineralen
en zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving.
Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid
van het water in uw omgeving.
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (TH
°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
1)
2
9
De waterontharder instellen
11
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (TH
°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of
2 (zie de tabel).
Elektronische aanpassing
1. Houd de toets starten/annuleren ingedrukt.
2. Draai de programmaschakelaar naar rechts, totdat de programmamarkering overeenkomt met het eerste afwasprogramma op het bedieningspaneel.
3. Laat de toets starten/annuleren los wanneer het controlelampje aan/uit en het controlelampje starten/annuleren beginnen te knipperen.
4. Tegelijkertijd begint het controlelampje einde programma te knipperen. Het aantal
knipperingen toont de huidige afstelling.
Voorbeeld: 5 keer knipperen / pauze / 5 keer knipperen = niveau 5.
5. Druk op de toets starten/annuleren om de instelling te wijzigen. Telkens als u op de
toets start/annuleren drukt, gaat de instelling naar het daaropvolgende niveau.
6. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
12
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden.
GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE VAATWASSER
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u
vult alleen bij het eerste gebruik zout bij).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout.
GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL
2
1
30
3
5
4
20
8
3 2
-
1
4
MA X
+
7
6
Gebruik van vaatwasmiddelen:
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel 8 van het afwasmiddelbakje te openen.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 .
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
13
3. Als het afwasprogramma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis
afwasmiddel in het afwasmiddelbakje voor voorspoelen 3 .
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje 1 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik
lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig
te verwijderen.
Gebruik van glansspoelmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer
spoelen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 7 om het deksel 6 van het glansmiddeldoseerbakje te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel 4 . De markering 'max' toont het
maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er
te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 3.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en
stand 4 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen 5 .
Gebruik van gecombineerde afwasmiddeltabletten:
Dit zijn producten met een gecombineerde reinigings-, glans- en zoutfunctie Sommige
soorten tabletten kunnen andere middelen bevatten.
Als u tabletten gebruikt die speciaal zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om
de doseerbakjes voor zout en glansmiddel te vullen. In deze omstandigheden zal het indicatielampje voor glansmiddel blijven branden als het apparaat is uitgeschakeld.
1. Controleer of deze producten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie de instructies
van de fabrikant.
2. Kies de laagste instelling voor de waterhardheid en de dosering van het glansmiddel.
Om terug te keren en opnieuw wasmiddel, zout en glansmiddel in aparte doseringen te
gebruiken:
1. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
2. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
3. Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
4. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
14
De vaatwasser inruimen
5. Stel de glansmiddeldosering in.
DE VAATWASSER INRUIMEN
Adviezen
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
• Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
• Als u de voorwerpen in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.
Onderrek
Plaats steelpannen, deksels, borden, slakommen
en bestek in het onderrek. Rangschik dekschalen
en grote deksels langs de rand van het onderrek.
De vaatwasser inruimen
De bestekmand
Plaats vorken en lepels met het handvat naar beneden.
Plaats messen met het handvat naar boven.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen
dat ze aan elkaar kleven.
Gebruik het bestekrooster. Als de afmetingen van
het bestek het gebruik van de bestekroosters voorkomen, verwijder ze dan.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (met een
maximale diameter tot 24 cm), schoteltjes, slakommen, kopjes en glazen, pannen en deksels.
Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken kan bereiken.
Plaats geen borden in de eerste drie voorste delen van het rek. Zorg ervoor dat de borden voorover kantelen.
15
16
De vaatwasser inruimen
Zet glazen met een lange voet ondersteboven in
de kopjesrekken. Voor grotere voorwerpen kunnen de kopjesrekken worden opgeklapt.
Hoogteverstelling van het bovenrek
U kunt het bovenrek in twee standen zetten om de laadflexibiliteit te vergroten.
LET OP!
Stel de hoogte af voordat u het bovenrek gebruikt.
Maximale hoogte van borden in:
het bovenrek
het onderrek
Bovenste stand
20 cm
31 cm
Laagste stand
24 cm
27 cm
Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste stand te zetten:
1. Verwijder de vergrendelingen (A) van het
bovenrek.
2. Trek het rek naar buiten.
3. Zet het rek in de hoogste stand.
4. Zet de vergrendelingen (A) van het bovenrek terug in hun oorspronkelijke stand.
LET OP!
Als het rek zich in de hoogste stand bevindt,
kunnen er geen kopjes in de kopjesrekken geplaatst worden.
Wasprogramma's
17
WASPROGRAMMA'S
Programma
1)
Soort vuil
Soort serviesgoed
Programmabeschrijving
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek Voorspoelen
Wassen 65 °C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek Voorspoelen
Wassen 50 °C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
2 middelste spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Gebruik dit programma om het servies- 1 koude spoelgang
goed snel te spoelen. Hierdoor kunnen
voedselresten niet aan het serviesgoed
vastkoeken en ontstaan er geen vieze
geurtjes in het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
1) Dit is het standaardprogramma voor testinstituten (zie de meegeleverde brochure voor testinformatie). Met
dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieconsumptie voor normaal bevuild serviesgoed
en bestek.
Verbruikswaarden
Programma
Programmatijd (minuut)
Energie (kWh)
Water (liter)
120 - 130
1,8 - 2,0
22 - 24
100 - 110
1,4 - 1,6
19 - 21
130 - 140
1,0 - 1,2
14 - 16
12
0,1
5
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
vaat kan deze waarden veranderen.
EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN
Een wasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start
1. Sluit de deur.
2. Selecteer een wasprogramma. Zie 'Wasprogramma's'.
18
Een afwasprogramma selecteren en starten
– Het controlelampje aan/uit gaat branden.
3. Druk op de toets start/annuleren Het wasprogramma start automatisch.
– Het controlelampje starten/annuleren gaat branden
Een wasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start
1. Sluit de deur.
2. Selecteer een wasprogramma.
3. Druk op de toets uitgestelde start.
– Het controlelampje uitgestelde start gaat branden
4. Druk op de toets start/annuleren. Het aftellen start automatisch.
– Als het aftellen verstreken is, start het wasprogramma automatisch en gaat het
controlelampje uitgestelde start uit.
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u de deur
weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u de selectie veranderen.
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet
veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om
een nieuwe selectie te maken.
Het annuleren van een wasprogramma
1. Druk op de toets start/annuleren en houd ingedrukt totdat het indicatielampje start/
annuleren uit gaat.
2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een
nieuw wasprogramma start.
Het annuleren van een uitgestelde start
1. Druk op de toets start/annuleren en houd ingedrukt totdat het indicatielampje start/
annuleren en het indicatielampje uitgestelde start uit gaan.
2. Druk op de toets starten/annuleren om het afwasprogramma te starten.
Aan het einde van het afwasprogramma
•
•
1.
2.
Stopt het apparaat automatisch.
Het indicatielampje einde programma brandt.
Schakel het apparaat uit.
Open de deur van het apparaat.
Onderhoud en reiniging
19
3. Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten.
Verwijder de voorwerpen uit de manden.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal
koelt sneller af dan borden.
ONDERHOUD EN REINIGING
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze
zo nodig.
Het apparaat heeft drie filters:
• grove filter (A)
• microfilter (B)
• platte filter (C).
A
B
C
1. Om de filters (A) en (B) los te maken,
draait u de hendel op de microfilter (B)
ca. 1/4 draai linksom en verwijdert u deze.
2. Houd de grove filter (A) vast aan de hendel en verwijder deze uit de microfilter (B).
20
Problemen oplossen
3. Verwijder het platte filter (C) uit de bodem van het apparaat.
4. Maak de filters schoon onder stromend
water.
5. Zet de platte filter (C) op zijn oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders
(D).
6. Plaats het grove filter (A) in het microfilter (B) en druk ze tegen elkaar.
7. Zet de filters (A) en (B) op hun plaats.
Draai de hendel op de microfilter (B) rechtsom tot deze vergrendelt.
D
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een smal en puntig voorwerp.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact
op met de service-afdeling.
Storing
Het apparaat
wordt niet gevuld met water.
Storingscode
Mogelijke oorzaak
• Het controlelampje star- De waterkraan is verten/annuleren knippert. stopt of aangezet met
• Het indicatielampje ein- kalkaanslag.
de programma knippert
één keer.
Mogelijke oplossing
Maak de waterkraan
schoon.
De waterdruk is te laag. Neem contact op met
de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan
open.
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
Problemen oplossen
Storing
Storingscode
Mogelijke oorzaak
Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
De watertoevoerslang
is beschadigd.
Verzeker u ervan dat
de watertoevoerslang
niet is beschadigd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de
waterafvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
De waterafvoerslang is
beschadigd.
Verzeker u ervan dat
de waterafvoerslang
niet is beschadigd.
• Het controlelampje starten/annuleren knippert.
• Het indicatielampje einde programma knippert
drie keer.
Het programma
begint niet.
Mogelijke oplossing
De aansluiting van de
wateraanvoerslang is
niet correct.
Het apparaat
• Het controlelampje star- De gootsteenafvoer is
pompt geen waten/annuleren knippert. . geblokkeerd.
ter weg.
• Het indicatielampje einde programma knippert
twee keer.
Anti-overstromingsinrichting
werkt.
21
Draai de waterkraan
dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
De deur van het apparaat is open.
Sluit de deur goed.
De stekker is niet aangesloten.
Steek de stekker in het
stopcontact.
De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
De uitgestelde start is
ingesteld.
Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten' als u de uitgestelde start wilt annuleren.
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Voor andere, niet in de tabel beschreven storingscodes, dient u contact op te nemen met
onze service-afdeling.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
Productnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
....................
....................
....................
22
Problemen oplossen
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor
het type lading en mate van
vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
De sproeiarmen kunnen niet
Zorg ervoor dat een goede
vrij draaien als gevolg van een plaatsing van het serviesgoed
onjuiste plaatsing van het ser- de sproeiarmen niet blokkeert.
viesgoed.
Er zitten kalkresten op de borden.
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van
het zoutreservoir goed gesloten is.
De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken
of een blauwzweem.
De dosering van het glansmid- Verminder de glansmiddeldodel is te hoog.
sering.
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden.
De dosering van het glansmid- Verhoog de dosering van het
del is te laag.
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op
een kier staan voordat u het
serviesgoed uit de machine
haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
De multitab-functie staat aan
(deze functie schakelt het
glansmiddeldoseerbakje automatisch uit).
De glansmiddeldosering activeren.
Technische gegevens
23
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Breedte
596 mm
Hoogte
818 - 878 mm
Diepte
Leidingwaterdruk
575 mm
Minimaal
0.5 bar (0.05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water
maximaal 60 °C
Capaciteit
Couverts
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van
de deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om het energieverbruik te verminderen, als het hete
water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.
24
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality
standards you would expect, from specialist cookware
to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
Contents
25
CONTENTS
26
29
30
31
31
33
33
34
37
38
39
41
43
43
Safety information
Product description
Control panel
Use of the appliance
Setting the water softener
Use of dishwasher salt
Use of detergent and rinse aid
Loading cutlery and dishes
Washing programmes
Select and start a washing
programme
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Environment concerns
The following symbols are used in this
user manual:
Important information concerning
your personal safety and information
on how to avoid damaging the
appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
26
Safety information
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use, read this manual carefully:
• For your safety and the safety of your property.
• To help the environment.
• For the correct operation of the appliance.
Always keep these instructions with the appliance also if you move or give it to a different person.
The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes damage.
Children and vulnerable persons safety
• Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental
functions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have
supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
• Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or injury.
• Keep all detergents in a safe area. Do not let the children touch the detergents.
• Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
General safety
• Do not change the specifications of this appliance. There is the risk of injury and damage to the appliance.
• Obey the safety instructions from the detergent manufacturer to prevent burns to
eyes, mouth and throat.
• Do not drink the water from the appliance. Particles of detergent can stay in your appliance.
• Do not keep the appliance door open without supervision. This to prevent injury and
to fall on an open door.
• Do not sit or stand on the open door.
Use
• The appliance is only for domestic use. Do not use the appliance for other uses to prevent injury to persons and damage to property.
• Only use the appliance to clean accessories that are applicable for dishwashers.
• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in,
near or on the appliance. Risk of explosion or fire.
• Put the knives and all items with sharp points in the cutlery basket with their points
down. If not, put in a horizontal position in the upper basket or in the knife basket.
(Not all models have the knife basket).
• Use only specified products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
• Types of salt that are not specified for dishwashers can cause damage to the water
softener.
• Fill the appliance with salt before you start a washing programme. Remaining salt in
the appliance can cause corrosion or make a hole in the bottom of the appliance.
Safety information
27
• Do not fill the rinse aid dispenser with other products than the rinse aid, (dishwasher
cleaning agent, liquid detergent). This can cause damage to the appliance.
• Make sure that the spray arms can move freely before you start a washing programme.
• The appliance can release hot steam if you open the door while a washing programme
operates. There is a risk of skin burns.
• Do not remove the dishes from the appliance until the washing programme is completed.
Care and cleaning
• Before you clean the appliance, deactivate it and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not use flammable products or products that can cause corrosion.
• Do not use the appliance without the filters. Make sure that the installation of the
filters is correct. An incorrect installation causes unsatisfactory washing results and
damage to the appliance.
• Do not use spray water or steam to clean the appliance. Risk of electrical shock and
damage to the appliance.
Installation
• Make sure that the appliance is not damaged. Do not install or connect a damaged
appliance, contact the supplier.
• Remove all packaging before you install and use the appliance.
• Only a qualified person must do the electrical connection, the plumbing and the installation of the appliance. This to prevent the risks of structural damage or injury.
• Make sure that the mains plug is disconnected from the mains socket during installation.
• Do not drill into the sides of the appliance to prevent damage to hydraulic components and electrical components.
• Important! Obey the instructions in the template supplied with the appliance:
– To install the appliance.
– To assemble the door panel.
– To connect to the water supply and drain.
• Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe structures.
Frost precautions
• Do not install the appliance where the temperature is less than 0 °C.
• The manufacturer is not responsible for frost damage.
Water connection
• Use new hoses to connect the appliance to the water supply. Do not use used hoses.
• Do not connect the appliance to new pipes or pipes not used for a long time. Let the
water flow for some minutes, then connect the inlet hose.
• Make sure not to squash or cause damage to the water hoses when you install the
appliance.
• Make sure that the water couplings are tight to prevent a water leakage.
• The first time you use the appliance, make sure that the hoses do not have water leaks.
28
Safety information
• The water inlet hose has a safety valve and a double sheath with an inner mains cable.
There is pressure in the water inlet hose only when the water flows. If there is a leak in
the water inlet hose, the safety valve interrupts the flow of water.
– Be careful when you connect the water inlet hose:
– Do not put the water inlet hose or the safety valve in water.
– If the water inlet hose or the safety valve are damaged, immediately disconnect
the mains plug from the mains socket.
– Contact the service centre to replace the water inlet hose with safety valve.
WARNING!
Dangerous voltage.
Electrical connection
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power
supply.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multiple plugs and extension cables. There is a risk of fire.
• Do not replace or change the mains cable. Contact the service centre.
• Make sure not to squash or cause damage to the mains plug and cable behind the
appliance.
• Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
Service centre
• Only a qualified person can repair or work on the appliance. Contact the service centre.
• Use only original spare parts.
To discard the appliance
• To prevent the risk of injury or damage:
– Disconnect the mains plug from the mains socket.
– Cut off the mains cable and discard it.
Product description
29
– Remove the door catch. This prevents children or pets to be closed in the appliance.
There is a risk of suffocation.
– Discard the appliance at the local waste disposal centre.
WARNING!
The dishwasher detergents are dangerous and can cause corrosion !
• If an accident occurs with these detergents, contact immediately a physician.
• If the detergent gets into the mouth, contact immediately a physician.
• If the detergent gets into the eyes, contact immediately a physician and clean the eyes
with water.
• Keep dishwasher detergents in a safe area and out of children touch.
• Do not keep the appliance door open when there is detergent in the detergent dispenser.
• Fill the detergent dispenser only before you start a washing programme.
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upper basket
Water hardness dial
Salt container
Detergent dispenser
Rinse aid dispenser
Rating plate
Filters
Lower spray arm
Upper spray arm
30
Control panel
CONTROL PANEL
6
1
2
3
4
5
6
3
2
1
5
4
On/off indicator light
Programme marker
Indicator lights
Delay start button
Start/cancel button
Programme knob
Indicator lights
Wash
It comes on when the washing phase or the rinsing phase
operates.
It comes on when the drying phase operates.
Dry
End-of-programme
Salt 1)
Rinse aid 1)
It comes on when:
• The washing programme is completed.
• You adjust the level of the water softener.
• There is a malfunction of the appliance.
It comes on when it is necessary to fill the salt container. Refer to 'Use of dishwasher salt'.
After you fill the container, the salt indicator light can stay
on for some hours. This does not have an unwanted effect
on the operation of the appliance.
It comes on when it is necessary to fill the rinse aid container. Refer to 'Use of detergent and rinse aid'.
1) When the salt and/or rinse aid containers are empty, the related indicator lights do not come on while a
washing programme operates.
Use of the appliance
31
Programme knob and on/off indicator light
To switch on the appliance and select a washing programme:
• Turn the programme knob clockwise or counterclockwise. The programme marker on
the programme knob must agree with one of the washing programmes on the control
panel.
• The on/off indicator light comes on.
To switch off the appliance:
– Turn the programme knob clockwise or counterclockwise until the programme marker
agrees with the on/off indicator light.
– The on/off indicator light goes off.
Delay start button
Use this button to delay the start of the washing programme with an interval of 3 hours.
Refer to 'Select and start a washing programme'.
USE OF THE APPLIANCE
1. Be sure that the set level of the water softener agrees with the water hardness in
your area. If not, adjust the water softener.
2. Fill the salt container with dishwasher salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the appliance.
5. Set the correct washing programme for the type of load and soil.
6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
7. Start the washing programme.
SETTING THE WATER SOFTENER
The water softener removes minerals and salts from the water supply. These minerals and
salts can cause damage to the appliance.
Adjust the level of the water softener if this does not agree with the water hardness in
your area.
Contact your local water authority to know the water hardness in your area.
Water hardness adjustment
Water hardness
German degrees
(°dH)
French degrees
(TH°)
mmol/l
Clarke degrees
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
32
Setting the water softener
Water hardness adjustment
Water hardness
German degrees
(°dH)
French degrees
(TH°)
mmol/l
Clarke degrees
manually
electronically
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
You must adjust the water softener manually and electronically.
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or
2 (refer to the table).
Electronic adjustment
1. Press and hold the start/cancel button.
2. Turn the programme knob clockwise until the programme marker agrees with the
first available washing programme on the control panel.
3. Release the start/cancel button when the on/off and the start/cancel indicator lights
start to flash.
4. At the same time, the end-of-programme indicator light starts to flash. The number
of flashes shows the current adjustment.
Example: 5 flashes / pause / 5 flashes = level 5.
5. Press the start/cancel button to change the adjustment. Each time you press the start/
cancel button, the adjustment goes to the subsequent level.
6. Switch off the appliance to keep the operation.
If the water softener is set electronically to the level 1, the salt indicator light stays off.
Use of dishwasher salt
33
USE OF DISHWASHER SALT
How to fill the salt container
1. Turn the cap counterclockwise and open
the salt container.
2. Fill the salt container with 1 litre of water (only for the first time you fill with
salt).
3. Use the funnel to fill the salt container
with salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the salt
container.
It is correct that water comes out from the salt container when you fill it with salt.
USE OF DETERGENT AND RINSE AID
2
1
30
3
5
4
20
8
3 2
-
1
4
MA X
+
7
6
Use of detergent
To help the environment, do not use more than the correct quantity of detergent.
Follow the detergent manufacturer recommendations on the detergent packaging.
Do these steps to fill the detergent dispenser:
1. Press the release button 2 to open the lid 8 of the detergent dispenser.
2. Put the detergent in the dispenser 1 .
3. If the washing programme has a prewash phase, put a small quantity of detergent in
the prewash detergent compartment 3 .
4. If you use the detergent tablets, put the tablet in the detergent dispenser 1 .
34
Loading cutlery and dishes
5. Close the detergent dispenser. Press the lid until it locks into position.
Different brands of detergent dissolve in different times. Some detergent tablets do not
have the best cleaning results during short washing programmes. Use long washing programmes when you use the detergent tablets to fully remove the detergent.
Use of rinse aid
Rinse aid makes it possible to dry the dishes without streaks and stains.
The rinse aid dispenser automatically adds rinse aid during the last rinsing phase.
Do these steps to fill the rinse aid dispenser:
1. Press the release button 7 to open the lid 6 of the rinse aid dispenser.
2. Fill the rinse aid dispenser 4 with rinse aid. The mark 'max' shows the maximum level.
3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam during the washing programme.
4. Close the rinse aid dispenser. Press the lid until it locks into position.
Adjust the rinse aid dosage
Factory set: position 3.
You can set the rinse aid dosage between position 1 (lowest dosage) and position 4 (highest dosage).
Turn the rinse aid selector 5 to increase or decrease the dosage.
Use of combi detergent tablets
These tablets contain agents such as detergent, rinse aid and dishwasher salt. Some types
of tablets can contain other agents.
When you use tablets, that contain special salt and rinse aid, it is not necessary to fill the
salt and rinse aid containers. In this condition the rinse aid indicator light stays on when
the appliance is switched on.
1. Do a check if these tablets are applicable for the local water hardness. Refer to the
instructions from the manufacturer.
2. Select the lowest setting for the water hardness and rinse aid dosage.
To go back and use separately detergent, salt and rinse aid
1. Fill the salt container and rinse aid dispenser.
2. Adjust the water hardness setting to the highest level.
3. Do a washing programme without dishes.
4. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
5. Adjust the rinse aid dosage.
LOADING CUTLERY AND DISHES
Hints and tips
• Do not put in the appliance items that can absorb water (sponges, household cloths).
• Remove the remaining food from the items.
Loading cutlery and dishes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Make soft the remaining burned food on the items.
Put hollow items (cups, glasses and pans) with the opening down.
Make sure that water does not collect in containers or in bowls.
Make sure that cutlery and dishes do not bond together.
Make sure that the glasses do not touch other glasses.
Put small items in the cutlery basket.
Mix the spoons with other cutlery to prevent them to bond together.
When you put the items in the baskets, make sure that the water can touch all surfaces.
Put light items in the upper basket. Make sure that the items do not move.
Water droplets can collect on plastic items and non-stick pans.
Lower basket
Put the saucepans, lids, plates, salad bowls and
cutlery in the lower basket. Arrange the service
dishes and large lids around the edge of the basket.
The cutlery basket
Put the forks and spoons with the handles down.
36
Loading cutlery and dishes
Put the knives with the handles up.
Mix the spoons with other cutlery to prevent
them to bond together.
Use the cutlery grid. If the dimensions of the cutlery prevent use of the cutlery grid, you can easily remove it.
Upper basket
The upper basket is for plates (maximum 24 cm
in diameter), saucers, salad bowls, cups, glasses,
pots and lids. Arrange the items to let water
touch all surfaces.
Prevent to put plates in the first three sectors in
the front part of the basket. Make sure the
plates tilt forward.
Put the glasses with long stems in the cup racks
with the stems up. For longer items, fold the cup
racks up.
Adjustment of the height of the upper basket
You can put the upper basket in two positions to increase the load flexibility.
CAUTION!
Adjust the height before you load the upper basket.
Washing programmes
37
Maximum height of the dishes in:
the upper basket
the lower basket
Higher position
20 cm
31 cm
Lower position
24 cm
27 cm
Do these steps to move the upper basket to the higher position:
1. Move the front runner stops (A) out.
2. Pull the basket out.
3. Put the basket in the upper position.
4. Put back the front runner stops (A) in
their initial position.
CAUTION!
If the basket is in the upper position, do not
put cups on the cup racks.
WASHING PROGRAMMES
Programme
Type of soil
Type of load
Programme description
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
2 middle rinses
Last rinse
Dry
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 65 °C
1 middle rinse
Last rinse
Dry
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
1 middle rinse
Last rinse
Dry
1)
Use this programme to quickly rinse the
dishes. This prevents the remaining food
to bond on the dishes and bad odours
to come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
1 cold rinse
1) This is the standard programme for test institutes (refer to the supplied leaflet for test information). With
this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery
with normal soil.
38
Select and start a washing programme
Consumption values
Programme
Programme time (minute)
Energy (kWh)
Water (litre)
120 - 130
1,8 - 2,0
22 - 24
100 - 110
1,4 - 1,6
19 - 21
130 - 140
1,0 - 1,2
14 - 16
12
0,1
5
The water pressure and temperature, the variations of the mains supply and the quantity
of dishes can change the consumption values.
SELECT AND START A WASHING PROGRAMME
Select and start a washing programme without delay start
1. Close the door.
2. Select a washing programme. Refer to 'Washing programmes'.
– The on/off indicator light comes on.
3. Press the start/cancel button. The washing programme starts automatically.
– The start/cancel indicator light comes on.
Select and start a washing programme with delay start
1. Close the door.
2. Select a washing programme.
3. Press the delay start button.
– The delay start indicator light comes on.
4. Press the start/cancel button. The countdown starts automatically.
– When the countdown is completed, the washing programme starts automatically
and the delay start indicator light goes off.
The opening of the appliance door interrupts the countdown. When you close the door,
the countdown continues from the point of interruption.
Interruption of a washing programme
• Open the appliance door.
– The washing programme stops.
• Close the appliance door.
– The washing programme continues from the point of interruption.
Care and cleaning
39
How to cancel a washing programme or a delay start
If a washing programme or a delay start has not started, you can change the selection.
When a washing programme or a delay start are in progress, it is not possible to change
the selection. It is necessary to cancel the washing programme or the delay start to make
a new selection.
How to cancel a washing programme
1. Press and hold the start/cancel button until the start/cancel indicator light goes off.
2. Make sure that there is detergent in the detergent dispenser before you start a new
washing programme.
How to cancel a delay start
1. Press and hold the start/cancel button until the start/cancel and the delay start indicator lights go off.
2. Press the start/cancel button to start the washing programme.
At the end of the washing programme
•
•
1.
2.
3.
The appliance stops automatically.
The end-of-programme indicator light is on.
Switch off the appliance.
Open the appliance door.
For better drying results, keep the door ajar for some minutes.
Remove the items from the baskets
• Let the dishes become cold before you remove them from the appliance. Hot dishes
can be easily damaged.
• First remove the items from the lower basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and on the door of the appliance. Stainless steel becomes cool more quickly than the dishes.
CARE AND CLEANING
To remove and clean the filters
Dirty filters decrease the washing results. Make a check at intervals and if necessary,
clean them.
The appliance has three filters:
• Coarse filter (A)
• Microfilter (B)
40
Care and cleaning
• Flat filter (C).
A
B
C
1. To unlock the filters (A) and (B), turn the
handle on the microfilter (B) approximately 1/4 counterclockwise and remove.
2. Hold the coarse filter (A) by the handle
and remove it from the microfilter (B).
3. Remove the flat filter (C) from the bottom of the appliance.
4. Fully clean the filters with water.
5. Put the flat filter (C) to its initial position. Make sure that it assembles correctly in the two guides (D).
6. Put the coarse filter (A) in the microfilter
(B) and push the filters together.
7. Put the filters (A) and (B) in position.
Turn the handle on the microfilter (B)
clockwise until it locks in position.
D
To clean the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a
thin pointed object.
To clean the external surfaces
Clean the external surfaces of the appliance and control panel with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents.
Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents (acetone).
What to do if…
41
WHAT TO DO IF…
The appliance does not start or stops during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the chart). If not, contact the service
centre.
Malfunction
The appliance
does not fill
with water.
Fault code
• The start/cancel indicator light flashes.
• The end-of-programme
indicator light flashes
one time.
Possible cause
Possible solution
The water tap is
blocked or is furred
with limescale.
Clean the water tap.
The water pressure is
too low.
Contact your local water authority.
The water tap is closed. Open the water tap.
The appliance
does not drain
the water.
The anti-flood
device operates.
The programme
does not start.
• The start/cancel indicator light flashes. .
• The end-of-programme
indicator light flashes
two times.
The filter in the water
inlet hose is blocked.
Clean the filter.
The connection of the
water inlet hose is not
correct.
Make sure that the connection is correct.
The water inlet hose is
damaged.
Make sure that the water inlet hose has no
damages.
There is a blockage in
the sink spigot.
Clean the sink spigot.
The connection of the
water drain hose is not
correct.
Make sure that the connection is correct.
The water drain hose is
damaged.
Make sure that the water drain hose has no
damages.
• The start/cancel indicator light flashes.
• The end-of-programme
indicator light flashes
three times.
Close the water tap
and contact the service centre.
The appliance door is
open.
Close the door correctly.
The mains plug is not
connected in.
Put in the mains plug.
Blow out fuse in the
household fuse box.
Replace the fuse.
42
What to do if…
Malfunction
Fault code
Possible cause
The delay start is set.
Possible solution
If you want to cancel
the delay start, refer to
'Select and start a
washing programme'.
After the check, switch on the appliance. The programme continues from the point of
interruption.
If the malfunction shows again, contact the service centre.
For other fault codes, not showed in the chart, contact the service centre.
The necessary data for the service centre is on the rating plate.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
Product number (PNC)
Serial number (S.N.)
....................
....................
....................
The washing results and drying results are not satisfactory
Problem
The dishes are not clean.
Possible cause
Possible solution
The selected washing programme was not applicable
for the type of load and soil.
Make sure that the washing
programme is applicable for
the type of load and soil.
The baskets were not loaded
correctly, water did not touch
all surfaces.
Load the baskets correctly.
The spray arms could not turn
freely because of incorrect arrangement of the load.
Make sure that an incorrect arrangement of the load does
not cause a blockage of the
spray arms.
The filters are dirty or not assembled and installed correctly.
Make sure that the filters are
clean and correctly assembled
and installed.
The quantity of detergent was
not sufficient or missing.
Make sure that the quantity of
detergent is sufficient.
The salt container is empty.
Fill the salt container with dishwasher salt.
Incorrect water softener adjustment
Adjust the water softener.
The salt container cap is not
closed correctly.
Make sure that the salt container cap is closed correctly.
There are streaks, milky stains,
or a bluish layer on glasses
and dishes.
Rinse aid dosage is too high.
Decrease the rinse aid dosage.
Dry water drop stains on
glasses and dishes.
Rinse aid dosage is too low.
Increase the rinse aid dosage.
Limescale particles on the
dishes.
Technical data
Problem
Possible cause
43
Possible solution
The detergent can be the cause. Use a different brand of detergent.
The dishes are wet.
You have set a washing programme without drying phase
or with a decreased drying
phase.
The dishes are wet and dull.
The rinse aid dispenser is emp- Fill the rinse aid dispenser with
ty.
rinse aid.
The multitab function is on
(this function automatically
deactivates the rinse aid dispenser).
Let the door stay ajar for some
minutes before you remove
the dishes.
Activate the rinse aid dispense.
TECHNICAL DATA
Dimensions
Water supply pressure
Water
supply 1)
Capacity
Width
596 mm
Height
818 - 878 mm
Depth
575 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Cold water or hot water
Place settings
maximum 60 °C
12
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
The rating plate on the inner edge of the appliance door shows the electrical connection
data.
If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, photovoltaic
panels and aeolian), use a hot water supply to decrease energy consumption.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local council, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
44
Environment concerns
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Discard the packaging materials
in the applicable container at the community waste disposal facilities.
WARNING!
To discard the appliance, follow the procedure:
• Pull the mains plug out of the socket.
• Cut off the mains cable and mains plug and discard them.
• Discard the door catch. This prevents the children to close themselves inside the appliance and endanger their lives.
45
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que
vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres
appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire
cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de
qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine
spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux
sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg-electrolux.com/shop
46
Sommaire
SOMMAIRE
47
51
52
53
53
55
55
57
60
60
62
63
66
66
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Utilisation de l'appareil
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Utilisation du sel régénérant
Utilisation du produit de lavage
et du liquide de rinçage
Rangement des couverts et de la
vaisselle
Programmes de lavage
Sélection et départ d'un
programme de lavage
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
Caractéristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés
dans ce manuel:
Informations importantes pour votre
sécurité et pour éviter d’abîmer
l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
47
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre sécurité et la sécurité de votre appareil.
• Pour protéger l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil est
cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné aux enfants et aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance, ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure.
• Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr. Ne laissez pas les enfants
toucher les produits de lavage.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l’appareil lorsque la porte est ouverte.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez jamais les caractéristiques de cet appareil. Vous risqueriez de vous blesser
et d'endommager l'appareil.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle peuvent occasionner des brûlures chimiques
au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez les instructions de sécurité
du fabricant des produits.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produits de lavage peuvent subsister dans votre lave-vaisselle.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans supervision. Vous éviterez ainsi les
blessures et les chutes sur une porte ouverte.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de votre appareil.
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez jamais à d'autres
fins, pour éviter les dommages corporels et les dégâts matériels.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles pouvant être lavés
en machine.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placez-les en position horizontale dans le
48
Consignes de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont pas équipés
d'un panier à couteaux).
N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour
lave-vaisselle.
Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle,
en particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.
Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage. Les restes de
sel dans l'appareil peuvent provoquer de la corrosion ou perforer la cuve de l'appareil.
Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (agent
de nettoyage pour lave-vaisselle, produit de lavage liquide). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer le programme de lavage.
De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le
déroulement d'un programme de lavage. Risque de brûlures cutanées.
N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme de lavage.
Entretien et nettoyage
• Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur.
• N'utilisez pas de produits inflammables ou corrosifs.
• N’utilisez pas l'appareil sans les filtres. Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage pourraient être compromises et l'appareil endommagé.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur l'appareil pour son nettoyage. Cela créerait un
risque de choc électrique et pourrait endommager l'appareil.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez
jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin
vendeur.
• Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
• Seul un professionnel qualifié doit effectuer l'installation, le raccordement électrique
et hydraulique, la mise en service et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi
des risques mobiliers, immobiliers et corporels.
• Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire
de débrancher l'appareil.
• Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques et électriques.
• Important ! Respectez les consignes données sur le gabarit fourni avec l'appareil :
– Pour installer l'appareil.
– Pour monter la porte du meuble.
– Pour raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et à proximité de structures sûres.
Consignes de sécurité
49
Précautions contre le gel
• N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0
°C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
Tuyau d’arrivée d’eau
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas de
tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps. Laissez couler l’eau pendant quelques minutes avant de brancher le
tuyau d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager les tuyaux d'eau lorsque vous installez l'appareil.
• Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux d’eau sont bien serrés afin d’éviter les
fuites.
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux ne fuient
pas.
• Le tuyau d'arrivée est à double paroi et comporte un câble d'alimentation intérieur ainsi qu'une soupape de sécurité. Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement
lorsque l'eau s'écoule Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit, la soupape de sécurité coupe automatiquement l'eau.
– Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
– N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans l'eau.
– Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, débranchez
immédiatement la prise secteur.
– Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur pour remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse
Raccordement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
50
Consignes de sécurité
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent
à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple.
Risque d'incendie.
• Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service
après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à
l'arrière de l'appareil.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Détachez, pour ce faire, la fiche de la prise secteur.
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre appareil doit uniquement être effectuée
par une personne qualifiée. Contactez votre service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Pour mettre l'appareil au rebut
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil.
– Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Retirez le loquet de la porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans
l'appareil par accident. Risque d'asphyxie.
– Mettez l'appareil au rebut dans un centre local agréé.
AVERTISSEMENT
Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux et peuvent être corrosifs !
• En cas d'accident impliquant ces produits, contactez immédiatement un médecin.
• En cas d'ingestion du produit, contactez immédiatement un médecin.
• En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, contactez immédiatement un
médecin et rincez abondamment à l'eau.
• Conservez les produits de lavage pour lave-vaisselle dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte quand celui-ci contient du produit de lavage.
• Remplissez le distributeur de produit de lavage juste avant de démarrer un programme de lavage.
Description de l'appareil
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir de sel régénérant
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion intermédiaire
51
52
Bandeau de commande
BANDEAU DE COMMANDE
6
1
2
3
4
5
6
3
2
1
5
4
Voyant Marche/Arrêt
Indicateur de programme
Voyants
Touche Départ différé
Touche Départ/Annulation
Sélecteur de programmes
Voyants
S'allume quand la phase de lavage ou de rinçage est en cours.
Lavage
S'allume quand la phase de séchage est en cours.
Séchage
Fin de programme
Sel régénérant
1)
Liquide de rinçage 1)
S'allume quand :
• Le programme de lavage est terminé.
• Vous réglez le niveau de dureté de l'adoucisseur d'eau.
• L'appareil rencontre une anomalie de fonctionnement.
Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportez-vous au chapitre « Utilisation du sel régénérant ».
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut
rester allumé plusieurs heures après le remplissage du réservoir de sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit
être rempli. Reportez-vous au chapitre « Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage ».
1) Lorsque les réservoirs à sel régénérant et/ou à liquide de rinçage sont vides, les voyants correspondants ne
s'allument pas pendant qu'un programme est en cours.
Utilisation de l'appareil
53
Manette de sélection des programmes et voyant Marche/Arrêt
Pour mettre l'appareil en fonctionnement et sélectionner un programme de lavage :
• Tournez le sélecteur de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre. L'indicateur de programme du sélecteur doit
correspondre à l’un des programmes de lavage sur le bandeau de commande.
• Le voyant Marche/Arrêt s'allume.
Pour mettre l'appareil à l'arrêt :
– Tournez le sélecteur de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de programme corresponde au voyant Marche/Arrêt.
– Le voyant Marche/Arrêt s'éteint.
Touche Départ différé
Utilisez la touche Départ différé pour différer l'heure de départ du programme de 3 heures. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
UTILISATION DE L'APPAREIL
1. Vérifiez si le réglage de dureté de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau
de votre région. Sinon, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.
6. Remplissez le réservoir avec la quantité nécessaire de produit de lavage.
7. Démarrez le programme de lavage.
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et
les sels de l'eau d'alimentation. Ces minéraux et sels peuvent endommager l'appareil.
Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il ne correspond pas à la dureté de l'eau de votre
région.
Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands
(dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
1)
2
9
54
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands
(dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés Clarke
manuel
électronique
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Réglage d'usine
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
L’adoucisseur d’eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur 1 ou 2
(reportez-vous au tableau).
Réglage électronique
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée.
2. Tournez le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
que l'indicateur de programme corresponde au premier programme de lavage sur le
bandeau de commande.
3. Relâchez la touche Départ/Annulation lorsque les voyants Marche/Arrêt et Départ/Annulation clignotent.
4. Le voyant fin de programme clignote également. Le nombre de clignotements indique le réglage en cours.
Exemple : 5 clignotements / pause / 5 clignotements = niveau 5.
5. Appuyez sur la touche Départ/Annulation pour modifier le réglage. Chaque fois que
vous appuyez sur la touche Départ/Annulation, le réglage passe au niveau suivant.
6. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
Utilisation du sel régénérant
55
Si l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement au niveau 1, le voyant de sel restera éteint.
UTILISATION DU SEL RÉGÉNÉRANT
Pour remplir le réservoir de sel
1. Dévissez le bouchon du réservoir à sel régénérant en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à ce que le réservoir soit rempli.
4. Éliminez toute trace de sel autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Remettez le bouchon en place et serrezle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer le réservoir de sel régénérant.
Il est normal que de l'eau s'écoule du réservoir lorsque vous le remplissez de sel.
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE RINÇAGE
2
1
30
3
5
4
20
+
8
3 2
-
1
4
MA X
7
6
Utilisation du produit de lavage
Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent sur l'emballage du produit.
Pour remplir le distributeur de produit de lavage, procédez comme suit :
56
Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage
1. Appuyez sur le levier de fermeture 2 pour ouvrir le couvercle 8 du distributeur de
détergent.
2. Introduisez le produit de lavage dans le distributeur 1 .
3. Si le programme de lavage comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment de prélavage 3 .
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez-les dans le distributeur 1 .
5. Fermez le distributeur du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il
soit verrouillé.
Les produits de lavage de différents fabricants présentent un taux de dissolution variable.
Certains produits de lavage en pastilles n'atteignent pas leur pouvoir de nettoyage optimal au cours de programmes courts. Sélectionnez un programme de lavage long si vous
utilisez des produits de lavage en pastilles, afin d'éliminer complètement les résidus de
produit de lavage.
Utilisation du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans tâches ni striures.
Le distributeur de liquide de rinçage libère automatiquement le liquide de rinçage durant
la dernière phase de rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur le levier de fermeture 7 pour ouvrir le couvercle 6 du distributeur de
liquide de rinçage.
2. Remplissez le distributeur 4 de liquide de rinçage. Le repère « max. » indique le niveau maximum.
3. Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin
d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé après chaque remplissage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
Régler le dosage du liquide de rinçage
Réglage d'usine : position 3.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage entre 1 (minimum) et 4 (maximum).
Tournez le sélecteur de liquide de rinçage 5 pour augmenter ou réduire le dosage.
Utilisation de produits de lavage combinés
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
Si vous utilisez des pastilles qui contiennent du sel et du liquide de rinçage, vous n'avez
pas besoin de remplir les réservoirs de sel et de liquide de rinçage. Dans ce cas, le voyant
de contrôle du liquide de rinçage reste allumé quand l'appareil est en fonctionnement.
1. Vérifiez que ces pastilles sont appropriées à votre degré local de dureté de l'eau. Consultez à cet effet les instructions du fabricant.
2. Sélectionnez la valeur la plus basse de dureté de l'eau et de liquide de rinçage.
Rangement des couverts et de la vaisselle
57
Pour revenir en arrière et utiliser le produit de lavage, le sel régénérant et le liquide de
rinçage séparément
1. Remplissez le réservoir de sel et le distributeur de liquide de rinçage.
2. Réglez la position maximale du degré de dureté de l'eau.
3. Lancez un programme de lavage sans charger l'appareil.
4. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région.
5. Réglez le dosage du liquide de rinçage.
RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE
Conseils et astuces
• Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent
pas être lavés au lave-vaisselle.
• Enlevez tous les restes d'aliments.
• Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés
ou attachés.
• Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant,
• de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas dans le creux ou dans un fond bombé.
• La vaisselle et les couverts ne doivent pas être insérés les uns dans les autres ou se
chevaucher.
• Pour éviter que les verres ne se brisent, évitez qu'ils se touchent.
• Placez les petites pièces dans le panier à couverts.
• Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
• Lorsque vous placez des articles dans les paniers, veillez à ce que l'eau puisse accéder à
toutes les surfaces.
• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne
puissent pas se retourner.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau.
Panier inférieur
Rangez les casseroles, les couvercles, les assiettes, les saladiers et les couverts dans le panier inférieur. Disposez les plats et les grands couvercles autour du panier.
58
Rangement des couverts et de la vaisselle
Panier à couverts
Placez les fourchettes et les cuillères, manche tourné vers le bas.
Placez les couteaux, manche tourné vers le haut.
Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin
d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille et la
forme des couverts ne le permettent pas, retirez
le séparateur.
Panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour des assiettes
(de 24 cm de diamètre maximum), sous-tasses,
saladiers, tasses, verres, casseroles et couvercles.
Placez les ustensiles dans l'appareil de façon à ce
que l’eau puisse accéder à toutes les surfaces.
Les assiettes ne doivent pas être placées dans les
trois premières sections situées à l'avant du panier. Vérifiez que les assiettes sont inclinées vers
l'avant.
Rangement des couverts et de la vaisselle
59
Placez les verres à long pied dans les supports
pour tasses en les retournant. Pour les ustensiles
longs, rabattez les supports de tasses vers le haut.
Réglage de la hauteur du panier supérieur
Vous pouvez placer le panier supérieur dans deux positions pour faciliter le chargement.
ATTENTION
Ajustez la hauteur avant de charger le panier supérieur.
Hauteur maximale de la vaisselle dans :
Le panier supérieur
Le panier inférieur.
Position haute
20 cm
31 cm
Position basse
24 cm
27 cm
Pour régler le panier supérieur en position haute, procédez comme suit :
1. Tournez les butées avant (A) vers l’extérieur.
2. Sortez le panier.
3. Glissez le panier en position haute.
4. Replacez les butées avant (A) dans leur position d'origine.
ATTENTION
Si le panier est en position haute, ne placez
pas de tasses sur les supports de tasses.
60
Programmes de lavage
PROGRAMMES DE LAVAGE
Programme
1)
Niveau de salissure
Type de charge
Description du programme
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage 70 °C
2 rinçages intermédiaires
Dernier rinçage
Séchage
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage 65 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage 50 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
Ce programme permet de rincer les
plats rapidement. Cela empêche les restes de nourriture de coller sur les plats
et évite les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec
ce programme.
1 rinçage à froid
1) Il s'agit du programme standard pour les instituts de test (veuillez consulter la brochure fournie pour
connaître les résultats des tests). Ce programme vous permet d'utiliser le plus efficacement votre
consommation d'eau et d'énergie pour les plats et couverts avec un niveau normal de salissure.
Valeurs de consommation
Programme
Durée du programme
(minutes)
Énergie (kWh)
Eau (litres)
120 - 130
1,8 - 2,0
22 - 24
100 - 110
1,4 - 1,6
19 - 21
130 - 140
1,0 - 1,2
14 - 16
12
0,1
5
Ces valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations d'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
SÉLECTION ET DÉPART D'UN PROGRAMME DE LAVAGE
Régler et démarrer un programme de lavage sans départ différé
1. Fermez le porte.
Sélection et départ d'un programme de lavage
61
2. Sélectionnez un programme de lavage. Reportez-vous au chapitre « Programmes de
lavage ».
– Le voyant Marche/Arrêt s'allume.
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation Le programme de lavage démarre automatiquement.
– Le voyant Départ/Annulation s'allume.
Régler et démarrer un programme de lavage avec départ différé
1. Fermez le porte.
2. Sélectionnez un programme de lavage.
3. Appuyez sur la touche Départ différé.
– Le voyant correspondant s'allume.
4. Appuyez sur la touche Départ/Annulation. Le décompte démarre automatiquement.
– Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement et le voyant de départ différé s'éteint.
L'ouverture de la porte de l'appareil interrompt le décompte. Lorsque vous refermez la
porte, le décompte reprend là où il a été interrompu.
Interruption d'un programme de lavage
• Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage s'arrête.
• Fermez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage reprend là où il a été interrompu.
Pour annuler un programme de lavage ou un départ différé
Si un programme de lavage ou un départ différé n'a pas encore démarré, vous pouvez
modifier la sélection.
Lorsqu'un programme de lavage ou un départ différé est en cours, il est impossible de
modifier la sélection. Pour effectuer une nouvelle sélection, annulez le programme de lavage ou le départ différé.
Pour annuler un programme de lavage
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que le
voyant Départ/Annulation s'éteigne.
2. Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du produit de
lavage dans le distributeur correspondant.
Pour annuler un départ différé
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que les
voyants Départ/Annulation et Départ différé s'éteignent.
2. Appuyez sur la touche Départ/Annulation pour lancer le programme de lavage.
À la fin d'un programme de lavage
• L'appareil s'arrête automatiquement.
62
Entretien et nettoyage
•
1.
2.
3.
Le voyant Fin de programme s'allume.
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Ouvrez la porte de l'appareil.
Pour de meilleurs résultats de séchage, entrouvrez la porte pendant quelques minutes.
Retirez les articles des paniers
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle
encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L’acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour retirer et nettoyer les filtres
Avec des filtres sales, les résultats du lavage sont moins satisfaisants. Contrôlez régulièrement les filtres et nettoyez-les si nécessaire.
Le lave-vaisselle possède 3 filtres :
• Filtre grossier (A)
• Micro-filtre (B)
• Filtre plat (C).
A
B
C
1. Pour déverrouiller les filtres (A) et (B),
tournez la poignée du microfiltre (B) d'environ 1/4 de tour vers la gauche.
2. Saisissez le filtre grossier ( A) par la poignée et retirez-le du microfiltre (B).
En cas d'anomalie de fonctionnement
3. Retirez le filtre plat (C) du fond de la cuve.
4. Nettoyez soigneusement les filtres à l’eau.
5. Replacez le filtre plat (C) dans sa position
initiale. Vérifiez qu'il est correctement placé dans les deux guides (D).
6. Placez le filtre grossier (A) dans le microfiltre (B) et appuyez sur les deux filtres à
la fois.
7. Mettez les filtres (A) et (B) en place. Tournez la poignée du microfiltre (B) dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à
ce qu'elle s'enclenche.
63
D
Pour nettoyer les bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un
objet pointu.
Nettoyage des surfaces externes
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commandes, à
l'aide d'un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse.
N'utilisez en aucun cas des substances abrasives, des tampons à récurer ou des solvants
(acétone).
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Essayez d'abord de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous
n'y arrivez pas, contactez votre service Après-vente.
Anomalie
Code d’erreur
Cause possible
Solution possible
L'appareil n'est • Le voyant Départ/Annu- Le robinet d'arrivée
Nettoyez le robinet
pas approvisionlation clignote.
d'eau est obstrué ou in- d'arrivée d'eau.
né en eau.
• Le voyant de fin du pro- crusté de tartre.
gramme clignote une
fois.
La pression d'eau est
trop basse.
Contactez votre compagnie locale de distribution des eaux.
Le robinet d'arrivée
d’eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Le filtre situé dans le
tuyau d'arrivée d'eau
est bouché.
Nettoyez le filtre.
64
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
L'appareil ne vidange pas.
Le système de
sécurité antidébordement
s'est déclenché.
Le programme
ne démarre pas.
Code d’erreur
Cause possible
Solution possible
Le tuyau d'arrivée
d'eau n'a pas été raccordé correctement.
Vérifiez que le tuyau
est bien raccordé.
Le tuyau d'arrivée
d'eau est endommagé.
Assurez-vous que le
tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas endommagé.
• Le voyant Départ/Annu- Le robinet de l'évier est
lation clignote. .
bouché.
• Le voyant de fin du programme clignote deux
fois.
Nettoyez le robinet de
l'évier.
Le tuyau de vidange
n'a pas été raccordé
correctement.
Vérifiez que le tuyau
est bien raccordé.
Le tuyau de vidange
est endommagé.
Assurez-vous que le
tuyau de vidange n'est
pas endommagé.
• Le voyant Départ/Annulation clignote.
• Le voyant de fin du programme clignote trois
fois.
Fermez le robinet
d'eau et contactez votre service après-vente.
La porte de l'appareil
est ouverte.
Fermez la porte correctement.
La fiche secteur n'est
pas branchée.
Insérez la fiche dans la
prise secteur.
Un fusible a disjoncté
dans la boîte à fusibles
de votre habitation.
Remplacez le fusible.
La fonction Départ différé est sélectionnée.
Si vous souhaitez annuler le départ différé,
reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme
de lavage ».
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme
reprend là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste, contactez le service après-vente.
Si des codes d'erreur non décrits dans le tableau s'affichent, contactez le service aprèsvente.
Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
....................
En cas d'anomalie de fonctionnement
Numéro du produit (PNC)
Numéro de série (S.N.)
65
....................
....................
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
La vaisselle n’est pas propre.
Cause possible
Solution possible
Vous n'avez pas sélectionné le Vérifiez que ce programme de
programme approprié pour ce lavage est approprié pour ce tytype de vaisselle et de salissure. pe de vaisselle et de salissure.
Les paniers n'ont pas été char- Chargez les paniers correctegés correctement, l'eau n'a
ment.
pas pu accéder à toutes les surfaces.
Les bras d’aspersion ne peuvent pas tourner parce que la
vaisselle est mal positionnée.
Vérifiez qu'une disposition incorrecte de la vaisselle ne bloque pas les bras d'aspersion.
Les filtres sont encrassés ou
mal montés et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont propres et correctement
montés et installés.
Vous avez utilisé trop peu de
produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que la quantité de produit de lavage est suffisante.
Traces de tartre sur la vaisselle. Le réservoir de sel régénérant
est vide.
Remplissez le réservoir de sel
régénérant avec du sel spécial
pour lave-vaisselle.
L'adoucisseur d'eau a été mal
réglé.
Réglez l'adoucisseur d'eau.
Le bouchon du réservoir de sel
régénérant n'a pas été vissé
correctement.
Assurez-vous que le bouchon
du réservoir de sel est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présen- Le dosage du liquide de rinçatent des rayures, des taches
ge est trop élevé.
blanches ou un film bleuâtre.
Réduisez le dosage du liquide
de rinçage.
Traces de gouttes d'eau séchée Le dosage en liquide de rinçasur les verres et la vaisselle.
ge est insuffisant.
Augmentez le dosage en liquide de rinçage.
La vaisselle est mouillée.
Il se peut que le produit de lavage soit en cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
Vous avez sélectionné un programme de lavage sans phase
de séchage ou avec une phase
de séchage courte.
Laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte pendant quelques minutes avant de retirer
la vaisselle.
La vaisselle est mouillée et ter- Le distributeur de liquide de
ne.
rinçage est vide.
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
66
Caractéristiques techniques
Problème
Cause possible
Solution possible
La fonction « Tout en 1 » est ac- Activez le distributeur de liquitivée (cette fonction désactive de de rinçage.
automatiquement le distributeur de liquide de rinçage).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur
596 mm
Hauteur
818 - 878 mm
Profondeur
Pression de l'eau d'alimentation
Arrivée d'eau
Capacité
1)
575 mm
Minimale
0,5 bars (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Eau froide ou eau chaude
maximum 60 °C
Couverts
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).
La plaque signalétique située sur le bord intérieur de la porte de l'appareil donne des informations sur le branchement électrique.
Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte
et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
67
AVERTISSEMENT
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité mentionnées dans ce chapitre.
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et la prise et mettez-les au rebut.
• Éliminez le dispositif de bloquage de porte. Ceci pour empêcher que des enfants ne
restent enfermés à l'intérieur de l'appareil et ne mettent leur vie en danger.
www.aeg-electrolux.com/shop
156982560-A-062010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement