Electrolux ESF65040W User manual

Electrolux ESF65040W User manual
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
manual de instrucciones
Afwasmachine
Dishwasher
Lave-vaisselle
Geschirrspülmaschine
Lavavajillas
ESF65040
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Voor het eerste gebruik
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van glansspoelmiddel
De vaatwasser inruimen
Gebruik van vaatwasmiddelen
De Multitabfunctie
2
3
4
5
6
7
7
8
10
11
Een wasprogramma selecteren en starten
12
Wasprogramma's
13
Onderhoud en reiniging
14
Problemen oplossen
15
Technische gegevens
17
Montage
17
Aansluiting aan de waterleiding
18
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
19
Milieubescherming
19
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze
handleiding aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren. Bewaar deze
instructies altijd bij het apparaat, zelfs
wanneer u deze verplaatst of verkoopt.
Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Gebruik conform de voorschriften
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor
huishoudelijk gebruik.
• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
• Doe geen oplosmiddelen in het apparaat.
Pas op voor explosiegevaar.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met
scherpe punten met de punt naar beneden
in de bestekmand. Als dat niet past, leg ze
dan horizontaal op het bovenrek.
• Gebruik alleen merkproducten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Als u de deur opent als het apparaat in
werking is, kan er hete stoom ontsnappen.
Gevaar voor brandwonden.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.
• Haal, als het afwasprogramma is afgelopen, de stekker uit het stopcontact en
draai de waterkraan dicht.
• Alleen een bevoegde servicemonteur mag
dit apparaat repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
• Voer de reparaties niet zelf uit om letsel en
schade aan het apparaat te voorkomen.
Neem altijd contact op met onze serviceafdeling.
Algemene veiligheid
• Mensen (met inbegrip van kinderen) met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet
gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan
of instructies krijgen over het gebruik van
dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant op om brandwonden
aan ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit de afwasmachine. Er
kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.
• Sluit de deur altijd als u het apparaat niet
gebruikt om letsel te voorkomen. Bovendien struikelt u zo niet over de deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Veiligheid van kinderen
• Alleen volwassenen mogen dit apparaat
gebruiken. Kinderen moeten in de gaten
gehouden worden om te voorkomen dat
zij met het apparaat gaan spelen.
electrolux 3
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge
plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen
niet aanraken.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het vervoer. Sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem, indien nodig, contact op met de leverancier.
• Verwijder de verpakking vóór de eerste ingebruikneming.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon
moet de elektrische installatie uitvoeren.
• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon
moet het loodgieterswerk uitvoeren.
• Wijzig de specificaties van dit product niet
en verander dit product niet. Gevaar voor
letsel en schade aan het apparaat.
• Het apparaat niet gebruiken:
– als de hoofdkabel of waterslangen beschadigd zijn,
– als het bedieningspaneel, werkblad of
plint zodanig beschadigd zijn, dat u bij
het inwendige van het apparaat kan komen.
Neem contact op met onze service-afdeling.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat
om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
Waarschuwing! Volg nauwkeurig de
instructies op voor de elektrische en
wateraansluitingen.
Beschrijving van het product
1
2
3
4
5
Bovenrek
Instelschijf waterhardheid
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
6
7
8
9
10
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Bovenblad
4 electrolux
Bedieningspaneel
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
2
7
6
3 4 5
Programmagids
Programmaschakelaar
Toets start/annuleren (Start Cancel)
Toets Multitab (Multitab)
Toets uitgestelde start (Delay)
Digitaal display
Indicatielampjes
Programma-aanwijzer
Uit-stand
Indicatielampjes
Wasfase
Het indicatielampje van de wasfase gaat aan wanneer de wasfase of spoelfase loopt.
Droogfase
Het indicatielampje van de droogfase gaat aan als de droogfase loopt.
Multitab-functie
Het indicatielampje van de multitab-functie gaat aan als de multitab-functie
actief is.
Zout 1)
Het indicatielampje voor zout gaat aan als het nodig is het zoutreservoir te
vullen. Zie het hoofdstuk 'Gebruik van zout voor afwasmachines'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft
gevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Glansmiddel 1)
Het indicatielampje voor glansmiddel gaat aan als het nodig is glansmiddel
bij te vullen. Zie hoofdstuk 'Gebruik van glansmiddel'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende
indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt.
Programmaschakelaar
• Draai de programmaschakelaar linksom of
rechtsom om het apparaat in te schakelen
of om een afwasprogramma te selecteren.
De programmamarkering op de programmaschakelaar moet overeenkomen met
een van de afwasprogramma's op het bedieningspaneel. Als de programmamarkering overeenkomt met een afwasprogram-
ma, toont het digitale display de duur van
het programma. Als de programmamarkering niet overeenkomt met een afwasprogramma, toont het digitale display twee
horizontale streepjes.
• Draai de programmaschakelaar totdat de
programmamarkering overeenkomt met
de uit-stand, om het apparaat uit te schakelen.
electrolux 5
Gebruik de programmaschakelaar voor deze
handelingen:
– het instellen van de waterontharder. Zie
'De waterontharder instellen'.
– het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje. Zie 'Multitab-functie'.
Toets start/annuleren
Gebruik de toets start/annuleren voor deze
handelingen:
• het starten van een afwasprogramma. Zie
hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen
en starten'.
• het annuleren van een lopend afwasprogramma. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
• het instellen van het niveau van de waterontharder. Zie hoofdstuk 'De waterontharder instellen'.
• het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje. Zie hoofdstuk 'Multitabfunctie'.
Toets Multitab
Druk op deze toets om de multitab-functie in
of uit te schakelen. Zie hoofdstuk 'Multitabfunctie'.
Toets uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om de start
van het afwasprogramma met 1 tot 19 uur uit
te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
Digitaal display
Op het display verschijnt:
• Aangepast niveau van de waterontharder.
• Het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje (alleen als de multitab-functie
ingeschakeld is).
• Programmaduur.
• Resterende tijd tot het einde van het programma.
• Einde van een wasprogramma, het digitale
display laat een nul zien.
• Aantal uitgestelde uren tot de start.
• Foutcodes.
Instelmodus
Het apparaat staat in de instelmodus als:
• Eén of meer fase-indicatielampjes knipperen.
• De duur van het programma knippert op
het digitale display.
Het apparaat moet in de instelmodus staan
voor deze bewerkingen:
– het instellen van een afwasprogramma.
– het instellen van het niveau van de waterontharder.
– het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
• Eén of meer fase-indicatielampjes continu
branden.
• De resterende tijd van het programma niet
knippert.
Annuleer in deze omstandigheden het programma om naar de instelmodus terug te
keren. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma
instellen en starten'.
Voor het eerste gebruik
Zie de volgende instructies voor elke stap van
de procedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid
in uw omgeving. Stel, indien nodig, de
waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type
lading en mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de
juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1',
enz.), ga dan naar hoofdstuk 'Multitabfunctie'.
6 electrolux
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en
zouten van de watertoevoer. Mineralen en
zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat.
De waterhardheid wordt gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen:
• Duitse graden (dH°).
• Franse graden (°TH).
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
• Clarke.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig,
contact op met het lokale waterschap.
Waterhardheid
Instelling waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Geen zout nodig.
U moet de waterontharder handmatig
en elektronisch instellen.
Handmatige afstelling
Het apparaat in in de fabriek ingesteld op
stand 2.
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
3. Zet de schijf voor de waterhardheid in
stand 1 of 2 (zie tabel).
4. Plaats het onderste rek terug.
5. Sluit de deur.
Elektronische afstelling
De waterontharder is in de fabriek ingesteld op niveau 5.
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
1. Druk op de toets starten/annuleren en
houd vast. Draai de programmaschakelaar linksom, totdat de programmamarkering overeenkomt met het eerste afwasprogramma op het bedieningspaneel.
2. Laat de toets starten/annuleren los als
het digitale display de huidige instelling
toont.
Voorbeelden:
– niveau 5 =
– niveau 10 =
3. Druk op de toets starten/annuleren om
het niveau van de waterontharder te wijzigen. Elke keer als u op de knop drukt,
gaat het niveau omhoog.
4. Draai de programmaschakelaar naar de
stand uit om de bewerking op te slaan.
electrolux 7
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Let op! Gebruik alleen zout voor
afwasmachines. Andere soorten zout
die niet geschikt zijn voor
afwasmachines kunnen schade
toebrengen aan de waterontharder.
Let op! Zoutkorrels en zout water op de
bodem van het apparaat kunnen roest
veroorzaken. Vul het apparaat met zout
voordat u een afwasprogramma start
om roest te voorkomen.
Volg deze stappen om het zoutreservoir
te vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen de eerste keer).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met
zout.
Als u het niveau van de waterontharder elektronisch op niveau 1 heeft gezet, gaat het indicatielampje van het zout niet aan.
Gebruik van glansspoelmiddel
Let op! Gebruik alleen
merkglansmiddelen voor
afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit
met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste
keer spoelen automatisch gedoseerd.
Volg deze stappen om het glansmiddeldoseerbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop (A) om het glansmiddeldoseerbakje te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel. De markering 'max.' toont
het maximale niveau.
8 electrolux
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen
dat er te veel schuim wordt gevormd tijdens het gekozen afwasprogramma.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje.
De dosering van het glansmiddel
aanpassen
De dosering van het glansmiddel is in de fabriek ingesteld op stand 4.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en
stand 6 (hoogste dosering).
1. Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen.
– Verhoog de dosering als er waterdruppels of kalkresten op het serviesgoed
achterblijft.
– Verlaag de dosering als er strepen, witte vlekken of een blauwige laag op het
serviesgoed te zien is.
De vaatwasser inruimen
Handige aanwijzingen en tips
Let op! Gebruik het apparaat alleen voor
huishoudelijk keukengerei dat geschikt
is voor afwasmachines.
Gebruik het apparaat niet om voorwerpen
die water kunnen opnemen (sponzen, huishouddoekjes, enz.) te reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed
en bestek laadt:
– Verwijder alle voedselresten en vuil
– Laat aangebakken voedselresten eerst
inweken.
• Volg deze stappen terwijl u serviesgoed en
bestek laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening naar
beneden.
– Zorg er voor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar liggen.
– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek
elkaar niet overlappen.
– Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met
teflon hebben de neiging waterdruppels
vast te houden. Voorwerpen van kunststof
drogen niet zo goed als porselein en stalen
voorwerpen.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg er voor dat de voorwerpen niet verschuiven.
Let op! Zorg er voor dat de sproeiarmen
vrij kunnen ronddraaien voordat u een
afwasprogramma start.
Waarschuwing! Sluit altijd de deur
nadat u het apparaat vult of leeg haalt.
Een geopende deur kan gevaarlijk zijn.
electrolux 9
Onderrek
Plaats steelpannen, deksels, slakommen en
bestek in het onderrek. Rangschik dekschalen en grote deksels langs de rand van het
onderrek.
Plaats vorken en lepels met het handvat naar
beneden.
Plaats messen met het handvat naar boven.
Als de punten van de messen uit de bodem
van het mandje steken, kan de onderste
sproeiarm geblokkeerd raken. Plaats messen met het handvat naar beneden.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
Gebruik de bestekroosters. Als de afmetingen van het bestek het gebruik van de bestekroosters voorkomen, verwijder ze dan.
U kunt de rijen met punten in het onderrek
laten zakken om ruimte te maken voor potten, pannen en schalen.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (met
een maximale diameter tot 24 cm), steelpannen, slakommen, kopjes en glazen, koekepannen en pannen. Rangschik alle voorwerpen zo dat het water er aan alle kanten bij kan
komen.
Bestekmand
Waarschuwing! Plaats messen met
lange punten niet rechtop in de
bestekmand. Leg lang en scherp
snijgereedschap horizontaal in het
bovenrek. Wees voorzichtig met
scherpe voorwerpen.
Plaats borden alleen in het achterste
deel van het bovenrek. Kantel ze voorover.
10 electrolux
Zet glazen met een lange voet ondersteboven in de kopjesrekken. Klap de kopjesrekken op voor langere voorwerpen.
2. Til beide kanten voorzichtig op totdat het
mechanisme vastklikt en het rek stabiel
is.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Als u grote borden in het onderrek plaatst,
moet u eerst het bovenrek in de hoogste
stand zetten.
Volg deze stappen om het bovenrek in de
onderste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til de beide kanten naar boven.
3. Houd het mechanisme vast en laat het
dan langzaam terugzakken.
Maximale hoogte van de borden
bovenrek
onderrek
Bovenste stand
20 cm
31 cm
Onderste stand
24 cm
27 cm
Volg deze stappen om het bovenrek in de
bovenste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
Let op!
• Til het rek nooit aan één kant op. Dit
geldt ook voor het laten zakken.
• Als het rek zich in de bovenste stand
bevindt, kunt u geen kopjes op het
kopjesrek plaatsen.
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik alleen afwasmiddelen (poeder,
vloeibaar of tablet) die geschikt zijn voor
afwasmiddelen.
Volg de gegevens op de verpakking op:
• Dosering aanbevolen door de fabrikant.
• Aanbevelingen omtrent opslag.
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te sparen.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje
te vullen:
1. Open het deksel van het afwasmiddelbakje.
2. Vul het afwasmiddelbakje ( A) met afwasmiddel. De markering toont de dosering:
20 = ca. 20 g afwasmiddel
30 = ca. 30 g afwasmiddel.
electrolux 11
3. Als u een wasprogramma gebruikt met
een voorwasfase, doet u ook afwasmiddel in het voorwasdoseerbakje ( B).
A
B
5. Sluit het deksel van het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn
plaats klikt.
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt,
plaatst u deze in het afwasmiddelbakje
( A).
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige
afwasmiddeltabletten geven niet het
beste reinigingsresultaat tijdens korte
wasprogramma's. Gebruik lange wasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig te verwijderen.
De Multitabfunctie
De multitab-functie is voor gecombineerde
afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten hulpmiddelen zoals
afwasmiddel, glansmiddel en zout voor afwasmachines. Sommige soorten tabletten
kunnen andere hulpmiddelen bevatten.
Controleer of deze tabletten geschikt zijn
voor de lokale waterhardheid. Zie de instructies van de fabrikant.
Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft
deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitab-functie stopt de stroom glansmiddel en zout automatisch. Het indicatielampje van het glansmiddel en indicatielampje van het zout worden uitgeschakeld.
De programmaduur kan toenemen als u de
multitab-functie gebruikt.
Schakel de multitab-functie in of uit,
voordat u een afwasprogramma start.
U kunt de multitab-functie niet in- of uitschakelen wanneer het programma
loopt. Annuleer het afwasprogramma en
stel het programma vervolgens weer in.
Om de multitab-functie in te schakelen:
• Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab gaat aan.
Om de multitab-functie uit te schakelen:
• Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab gaat uit.
Volg deze stappen als de droogresultaten niet naar wens zijn:
1. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel.
2. Activeer de glansmiddeldosering.
3. Stel de dosering van het glansmiddel
in op stand 2.
• U kunt de dosering van het glansmiddel alleen in- of uitschakelen als de
multitab-functie ingeschakeld is.
Om de glansmiddeldosering in of uit te schakelen:
12 electrolux
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
1. Druk op de toets starten/annuleren en
houd vast. Draai de programmaschakelaar linksom, totdat de programmamarkering overeenkomt met het eerste afwasprogramma op het bedieningspaneel.
2. Laat de toets starten/annuleren los als
het display de waterhardheid toont.
3. Draai de programmaschakelaar linksom,
totdat de programmamarkering overeenkomt met het tweede afwasprogramma
op het bedieningspaneel.
4. Het digitale display geeft de huidige instelling van de glansmiddeldosering aan.
Glansmiddeldosering
uitgeschakeld
5. Druk op de toets starten/annuleren om
de instelling te wijzigen. Het digitale display laat de nieuwe instelling zien.
6. Draai de programmaschakelaar naar de
stand uit om de bewerking op te slaan.
Om normaal afwasmiddel te gebruiken:
1. Schakel de Multitab-functie uit.
2. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
3. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
4. Draai een wasprogramma zonder
serviesgoed.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de glansmiddeldosering af.
Glansmiddeldosering
ingeschakeld
Een wasprogramma selecteren en starten
Volg deze stappen om een afwasprogramma
in te stellen en te starten:
1. Sluit de deur.
2. Draai de programmaschakelaar om het
afwasprogramma in te stellen. Zie hoofdstuk 'Afwasprogramma's'.
– Het fase-indicatielampje voor het afwasprogramma gaat aan.
– De duur van het programma knippert
op het digitale display.
3. Druk op de toets starten/annuleren.
– Het afwasprogramma start automatisch.
– Als het programma start, blijft alleen
het indicatielampje voor de lopende fase aan. De programmaduur blijft continu branden.
Wanneer het afwasprogramma loopt,
kunt u het programma niet wijzigen. Annuleer het afwasprogramma.
Waarschuwing! Onderbreek of
annuleer een afwasprogramma alleen
als dit nodig is.
Let op! Open de deur voorzichtig. Er
kan hete stoom vrijkomen.
Een afwasprogramma onderbreken
Open de deur.
• Het programma stopt.
Sluit de deur.
• Het programma gaat verder vanaf het punt
dat het was onderbroken.
Een afwasprogramma annuleren
• Druk op de toets starten/annuleren en
houd vast.
– Op het digitale display knippert de duur
van het programma.
– Eén of meer fase-indicatielampjes zijn
aan.
Het afwasprogramma is geannuleerd.
Op dit punt kunt u de volgende stappen
uitvoeren:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in.
Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel voordat u een nieuw afwasprogramma instelt.
Een afwasprogramma instellen en
starten met uitgestelde start
1. Een afwasprogramma instellen.
2. Druk op de toets uitgestelde start, totdat
het display de gewenste uitgestelde
starttijd voor het afwasprogramma laat
zien. De uitgestelde starttijd knippert op
het digitale display.
3. Druk op de toets starten/annuleren.
electrolux 13
– Het aftellen van de uitgestelde start begint.
– De fase-indicatielampjes van het afwasprogramma gaan uit.
– Op het digitale display verschijnt de uitgestelde starttijd als een continu brandend lampje.
Als het aftellen verstreken is, start het afwasprogramma automatisch. Het fase-indicatielampje van de lopende fase gaat aan.
Doe de deur niet open tijdens het aftellen
om onderbreking van het aftellen te
voorkomen. Als u de deur weer sluit,
gaat het aftellen verder vanaf het punt
van de onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
1. Druk op de toets starten/annuleren en
houd vast.
– De fasecontrolelampjes gaan aan.
– Op het digitale display gaat de duur van
het wasprogramma aan.
2. Druk op de toets start/annuleren om het
afwasprogramma te starten.
Einde van het afwasprogramma
Schakel het apparaat in deze omstandigheden uit:
• Het apparaat stopt automatisch.
• Het digitale display toont een nul.
• De fase-indicatielampjes gaan uit.
Laat de deur enkele minuten op een kier
staan voor betere droogresultaten. Haal de
machine daarna pas leeg.
Laat het serviesgoed afkoelen voordat u het
uit de afwasmachine haalt. Hete borden beschadigen sneller.
Stand-bymodus
Als u het apparaat na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt, wordt het apparaat automatisch in de stand-bymodus gezet. De stand-bymodus vermindert het energieverbruik.
Drie minuten na afloop van het programma
gaan alle indicatielampjes uit en op het digitale display verschijnt een horizontale streep.
Druk op een toets om terug te keren naar de
eindeprogrammamodus.
Wasprogramma's
Wasprogramma's
Programma
en stand programmaschakelaar
1)
2)
3)
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
Alles
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
Voorwas
Hoofdwas tot 45 °C of 70 °C
1 of 2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal of licht vervuild
Serviesgoed en bestek
Hoofdwas tot 60°C
Laatste spoelgang
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek,
potten en pannen
Voorwas
Hoofdwas tot 70°C
2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek
Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
14 electrolux
Programma
en stand programmaschakelaar
Mate van vervuiling
Alles
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
Gedeeltelijke lading
(later op de dag verder
te vullen).
1 koude spoelgang (om te voorkomen dat voedselresten kunnen
aankoeken).
Vaatwasmiddel is met dit programma niet nodig.
1) Tijdens het afwasprogramma "Auto" wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de
troebelheid van het water. De programmaduur en de verbruikswaarden kunnen variëren. Dit hangt af
of het apparaat volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling van het serviesgoed. Het
apparaat past automatisch de temperatuur van het water aan tijdens de hoofdwasfase.
2) Dit is het perfecte dagelijkse programma om een niet volledige lading te reinigen. Ideaal voor een familie
van 4 personen die alleen het serviesgoed en het bestek van de ochtend- en avondmaaltijd in de
machine wil laden.
3) Testprogramma voor testinstanties. Zie voor testgegevens het aparte informatieblad.
Verbruikswaarden
Duur (in minuten) 1)
Programma
Energieverbruik (kWh)
Water (in liters)
-
1,1-1,7
11-22
-
0,9
9
-
1,8-2,0
22-24
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
1) Het digitale display toont de duur van het programma.
De druk en de temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de
hoeveelheid serviesgoed kunnen deze
waarden veranderen.
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit voordat u de filters schoon maakt.
De filters reinigen
Let op! Gebruik het apparaat niet
zonder filters. Zorg er voor dat de filters
juist zijn geplaatst. Onjuiste plaatsing
veroorzaakt slechte wasresultaten en
schade aan het apparaat.
Maak indien nodig de filters schoon. Vuile filters verminderen de wasresultaten.
De afwasmachine heeft drie filters:
1. grove filter (A)
2. microfilter (B)
3. platte filter (C)
A
B
C
Volg deze stappen om de filters schoon te
maken:
1. Open de deur.
2. Verwijder het onderste rek.
3. Draai het handvat van het microfilter (B)
een kwartslag naar links om het filtersysteem te ontgrendelen.
electrolux 15
4. Verwijder het filtersysteem.
5. Houd het grove filter (A) handmatig uit de
opening.
6. Verwijder het grove filter (A) van het microfilter (B).
7. Verwijder het platte filter (C) uit de bodem
van eht apparaat.
D
13. Plaats het onderste rek terug.
14. Sluit de deur.
Verwijder de sproeiarmen niet.
Als de openingen in de sproeiarmen verstopt
raken, verwijdert u de achterblijvende delen
met een coctailprikkertje.
Schoonmaken van de buitenkant
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale afwasmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichloroethyleen enz).
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
8. Maak de filters schoon onder stromend
water.
9. Plaats het platte filter (C) terug in de bodem van het apparaat. Plaats het platte
filter juist terug onder de twee geleiders
(D).
10. Plaats het grove filter (A) in het microfilter
(B) en druk ze tegen elkaar.
11. Zet het filtersysteem op zijn plaats.
12. Draai het handvat van het microfilter (B)
naar rechts totdat het op z'n plek klikt.
Zo vergrendelt u het filtersysteem.
Let op! Installeer het apparaat niet op
een plek waar de temperatuur onder de
0 °C komt. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor schade door
vorst.
Als dit niet mogelijk is, leeg het apparaat en
sluit de deur. Haal de watertoevoerslagn los
en verwijder het water in de watertoevoerslang.
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Als er een storing is, probeer dan eerst het
probleem zelf op te lossen. Als u het probleem zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice.
Let op! Schakel het apparaat uit en voer
de hieronder voorgestelde corrigerende
handelingen uit.
16 electrolux
Storingscode en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• het digitale display toont
De afwasmachine wordt niet gevuld
met water
• De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.
Maak de waterkraan schoon.
• De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
• Het filter in de watertoevoerslang is geblokkeerd.
Maak het filter schoon.
• De aansluiting van de watertoevoerslang is niet juist. De
slang kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• het digitale display toont
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
Het afwaswater wordt niet afgevoerd
• De aansluiting van de waterafvoerslang is niet juist. De slang
kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.
• het digitale display toont
De anti-overstromingsinrichting is
geactiveerd
• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met onze
service-afdeling.
Het programma begint niet
• De deur van het apparaat is niet gesloten.
Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact.
Steek de stekker in het stopcontact.
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• De uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start om het programma onmiddellijk te starten.
Sluit het apparaat aan na de controle. Zet de
keuzeschakelaar op hetzelfde afwasprogramma als voor de storing.
Het programma gaat verder vanaf het punt
dat het was onderbroken. Als de storing zich
opnieuw voordoet, neemt u contact op met
de service-afdeling.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist
te helpen:
• Modelbeschrijving (Mod.)
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S.N.)
Raadpleeg het typeplaatje voor deze gegevens.
Schrijf de benodigde gegevens hier op:
Modelbeschrijving : ..........
Productnummer : ..........
Serienummer : ..........
De schoonmaakresultaten zijn slecht
De borden zijn niet schoon
• Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor het type
lading en mate van vervuiling.
• De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan alle
kanten bij kan.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste
plaatsing van het serviesgoed.
• De filters zijn vuil of niet juist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Er zitten kalkresten op de bor- • Het zoutreservoir is leeg.
den
• De waterontharder is ingesteld op het verkeerde niveau.
• De dop van het zoutreservoir zit niet goed dicht.
Het serviesgoed is nat en dof
• Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige
vlekken of een blauwzweem
• Verminder de glansmiddeldosering.
electrolux 17
De schoonmaakresultaten zijn slecht
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden
• Verhoog de dosering van het glansmiddel.
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte cm
60
Hoogte cm
85
Diepte cm
61
Elektrische aansluiting - Voltage
- Totale vermogen - Zekering
Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het typeplaatje aan de binnenrand van de deur van de afwasmachine.
Leidingwaterdruk
Minimaal
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Capaciteit
Aantal couverts
12
Montage
Plaatsing onder een aanrecht
Waarschuwing! Zorg er voor dat de
stekker uit het stopcontact is gehaald
tijdens de installatie.
Zet het apparaat naast een waterkraan en
een afvoer. Verwijder het werkblad van de
afwasmachine om het onder een aanrecht of
een keukenwerkblad te installeren. Zorg er
voor dat de afmetingen van de opening overeenkomen met de gegeven afmetingen.
2. Trek het werkblad van achteren van het
apparaat (2).
3. Til het werkblad op en haal het uit de
voorste gleuven (3).
Volg deze stappen om het werkblad van
het apparaat te verwijderen:
1. Verwijder de achterste schroeven (1).
4. Gebruik de afstelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
5. Installeer het apparaat onder het werkblad van de keuken. Zorg er voor dat er
geen knikken in de waterslangen zitten en
dat de waterslangen niet bekneld raken.
Als reparatie noodzakelijk is, moet het apparaat gemakkelijk toegankelijk zijn voor de reparateur. Installeer het werkblad op het ap-
18 electrolux
paraat als u de afwasmachine wilt gebruiken
als een vrijstaand apparaat.
De sokkel van vrijstaande apparaten is niet
verstelbaar.
Het apparaat waterpas afstellen
Zorg er voor dat het apparaat waterpas
staat, zodat de deur goed kan sluiten en af-
gedicht is. Als het apparaat waterpas staat,
mag de deur de zijkanten van het keukenkastje niet raken. Als de deur niet juist sluit,
draai dan de afstelbare pootjes losser of vaster totdat het apparaat waterpas staat.
Aansluiting aan de waterleiding
Watertoevoerslang
Sluit het apparaat aan een hete (max. 60°) of
koude watertoevoer aan.
Gebruik een heet watertoevoer om het energieverbruik te verminderen, als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere
energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met een externe schroefdraad van
3/4".
• Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
• Laat alleen de Klantenservice de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning
Let op! Gebruik geen aansluitslangen
van een oud apparaat.
Let op! Sluit het apparaat niet aan
nieuwe leidingen aan of aan leidingen die
lang niet zijn gebruikt. Laat het water
enkele minuten stromen en sluit dan de
toevoerslang pas aan.
De watertoevoerslang heeft een dubbele
wand en bevat een hoofdkabel aan de binnenkant en een veiligheidsklep. De watertoevoerslang staat alleen onder druk als het water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang is, onderbreekt de veiligheidsklep
het stromende water.
Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang
aansluit:
• Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
Waterafvoerslang
1. Sluit de waterafvoerslang aan op een sifon en maak deze vast onder het werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen
dat het gootsteenwater terug de machine
in loopt.
2. Sluit de waterafvoerslang aan een bestaande leiding met een ventilatieopening
(minimale binnendiameter 4 cm).
max 85 cm
max 400 cm
De waterdruk moet zich binnen de grenzen
bevinden (zie "Technische gegevens"). Zorg
er voor dat uw waterleidingbedrijf u de gemiddelde leidingwaterdrukwaarden in uw
omgeving geeft.
Zorg er voor dat er geen deuken in de watertoevoerslang zitten en dat de slang niet is
geknakt of ingedeukt.
Plaats de sluitmoer op de juiste manier om
waterlekkage te voorkomen.
min 40 cm
Zorg er voor dat de afvoerslang niet geknikt
is of bekneld raakt om te voorkomen dat de
waterafvoerslang niet juist werkt.
electrolux 19
Verwijder de gootsteendop als het apparaat
water afvoert om te voorkomen dat het water
terug in de machine loopt.
Een verlenging van een afvoerslang mag niet
langer zijn dan 2 m. De binnendiameter mag
niet kleiner zijn dan de diameter van de slang.
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de
waterafvoerslang aan een sifon onder de
gootsteen aansluit. Als u het membraan niet
verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang veroorzaken
Het apparaat heeft een veiligheidsfunctie om te voorkomen dat vuil water terug
in de machine loopt. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een geïntegreerde
terugslagklep kan dit een goede waterafvoer van uw afwasmachine in de weg
staan. Verwijder de terugslagklep.
Let op! Zorg er voor dat de
waterkoppelingen stevig vast zitten om
waterlekkage te voorkomen.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! De fabrikant is niet
verantwoordelijk, als u deze
veiligheidsmaatregelen niet opvolgt.
Aard het apparaat volgens de veiligheidsmaatregelen.
Zorg er voor dat het aangegeven voltage
en het type stroom op het typeplaatje
overeenkomen met het voltage en
stroomtype van uw lokale stroomleverancier.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegspluggen, connectors en verlengsnoeren. Gevaar voor
brand.
Vervang de hoofdkabels niet zelf. Neem
contact op met de service-afdeling.
Zorg er voor dat de stekker toegankelijk
is na de installatie.
Trek niet aan de kabel om het apparaat
los te halen. Trek altijd aan de stekker
zelf.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi
het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
20 electrolux
Waarschuwing! Volg de volgende
procedure om het apparaat weg te
gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af
en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit
voorkomt dat kinderen zichzelf in het
apparaat insluiten en zo hun leven in
gevaar brengen.
electrolux 21
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Contents
Safety information
Product description
Control panel
Use of the appliance
Setting the water softener
Use of dishwasher salt
Use of rinse aid
Loading cutlery and dishes
Use of detergent
Multitab function
21
22
23
24
24
25
26
27
29
30
Select and start a washing programme
Washing programmes
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Water connection
Electrical connection
Environment concerns
31
32
33
34
36
36
37
38
38
Subject to change without notice
Safety information
For your safety and correct operation of
the appliance, read this manual carefully
before installation and use. Always keep
these instructions with the appliance
even if you move or sell it. Users must
fully know the operation and safety features of the appliance.
Correct use
• The appliance is designed exclusively for
domestic use.
• Only use the appliance to clean household
utensils that are applicable for dishwashers.
• Do not put solvents in the appliance. Risk
of explosion.
• Put the knives and all items with sharp
points in the cutlery basket with their
points down. If not, put in a horizontal position in the upper basket.
• Use only branded products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
• If you open the door while the appliance is
in operation, hot steam can escape. Risk
of skin burns.
• Do not remove dishes from the dishwasher
before the end of the washing programme.
• When the washing programme is completed, disconnect the mains plug from the
mains socket and close the water tap.
• Only an authorised service engineer can
repair this appliance. Use only original
spare parts.
• Do not do repairs yourself to prevent injury
and damage to the appliance. Always contact your local Service Force Centre.
General safety
• Persons (including children) with reduced
physical sensory, mental capabilities or
lack of experience and knowledge must
not use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of
the appliance by a person responsible for
their safety.
• Obey the safety instructions from the manufacturer of the dishwasher detergent to
prevent burns to eyes, mouth and throat.
• Do not drink the water from the dishwasher. Detergent residues can stay in your appliance.
• Always close the door when you do not
use the appliance to prevent injury and not
to stumble over the open door.
• Do not sit or stand on the open door.
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get supervision to make sure
that they do not play with the appliance.
• Keep all the packaging away from children.
There is a risk of suffocation.
22 electrolux
• Keep all detergents in a safe area. Do not
let children touch the detergents.
• Keep children away from the appliance
when the door is open.
Installation
• Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a damaged appliance. If necessary,
contact the supplier.
• Remove all packaging before first use.
• A qualified and competent person must do
the electrical installation.
• A qualified and competent person must do
the plumbing installation.
• Do not change the specifications or modify
this product. Risk of injury and damage to
the appliance.
• Do not use the appliance:
– if the mains cable or water hoses are
damaged,
– if the control panel, worktop or plinth
area are damaged, that you can get access to the inner side of the appliance.
Contact your local Service Force Centre.
• Do not drill into the sides of the appliance
to prevent damage to hydraulic and electrical components.
Warning! Carefully obey the
instructions for electrical and water
connections.
Product description
1
2
3
4
5
Upper basket
Water hardness dial
Salt container
Detergent dispenser
Rinse aid dispenser
6
7
8
9
10
Rating plate
Filters
Lower spray arm
Upper spray arm
Worktop
electrolux 23
Control panel
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
2
7
6
3 4 5
Programme guide
Programme knob
Start/cancel button (Start Cancel)
Multitab button (Multitab)
Delay start button (Delay)
Digital display
Indicator lights
Programme marker
Off position
Indicator lights
Wash phase
The wash phase indicator light comes on when the washing phase or the
rinsing phase operates.
Dry phase
The dry phase indicator light comes on when the drying phase operates.
Multitab
The multitab indicator light comes on when the multitab function is active.
Salt 1)
The salt indicator light comes on when it is necessary to fill the salt container.
Refer to the chapter 'Use of dishwasher salt'.
After you fill the container, the salt indicator light can continue to stay on for
some hours. This does not have an unwanted effect on the operation of the
appliance.
Rinse aid 1)
The rinse aid indicator light comes on when it is necessary to fill the rinse aid.
Refer to the chapter 'Use of rinse aid'.
1) When the salt and/or rinse aid containers are empty, the related indicator lights do not come on while
a washing programme operates.
Programme knob
• To switch on the appliance or to set a
washing programme, turn the programme
knob clockwise or counterclockwise. The
programme marker on the programme
knob must agree with one of the washing
programmes on the control panel. If the
programme marker agrees with a washing
programme, the digital display shows the
time duration of the programme. If the programme marker does not agree with a
washing programme, the digital display
shows two horizontal bars.
• To switch off the appliance, turn the programme knob until the programme marker
agrees with the off indicator.
Use the programme knob for these operations:
24 electrolux
– To set the water softener. Refer to 'Setting
the water softener'.
– To deactivate/activate the rinse aid dispenser. Refer to 'Multitab function'.
Start/cancel button
Use the start/cancel button for these operations:
• To start the washing programme. Refer to
the chapter 'Setting and starting a washing
programme'.
• To cancel a washing programme in progress. Refer to the chapter 'Setting and
starting a washing programme'.
• To set the water softener level. Refer to the
chapter 'Set the water softener'.
• To deactivate/activate the rinse aid dispenser. Refer to the chapter 'Multitab
function'.
Multitab button
Press this button to activate/deactivate the
multitab function. Refer to the chapter 'Multitab function'.
Delay start button
Use the delay start button to delay the start
of the washing programme with an interval
between 1 and 19 hours. Refer to the chapter
'Setting and starting a washing programme'.
• Adjusted level of the water softener.
• Activation/deactivation of the rinse aid dispenser (only with multitab function on).
• Programme duration.
• Remaining time to the end of the programme.
• End of a washing programme, the digital
display shows a zero.
• Number of hours in delay start.
• Fault codes.
Setting mode
The appliance is in setting mode when:
• One or more phase indicator lights are on.
• The time duration of the programme flashes in the digital display.
The appliance must be in setting mode for
these operations:
– To set a washing programme.
– To set the water softener level.
– To deactivate/activate the rinse aid dispenser.
The appliance is not in setting mode when:
• One or more phase indicator lights are on.
• The time duration of the programme does
not flash.
In this condition cancel the programme to go
back to the setting mode. Refer to the chapter 'Setting and starting a washing programme'.
Digital display
The display shows:
Use of the appliance
Refer to the following instructions for each
step of procedure:
1. Make a check if the water softener level
is correct for the water hardness in your
area. If necessary set the water softener.
2. Fill the salt container with dishwasher salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the dishwasher.
5. Set the correct washing programme for
the type of load and soil.
6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
7. Start the washing programme.
If you use combi detergent tablets ('3 in
1', '4 in 1', '5 in 1', etc.), refer to the
chapter 'Multitab function'.
Setting the water softener
The water softener removes minerals and
salts from the water supply. Minerals and
salts can have bad effect on the operation of
the appliance.
Water hardness is measured in equivalent
scales:
• German degrees (dH°).
• French degrees (°TH).
• mmol/l (millimol per litre - international unit
for the hardness of water).
• Clarke.
electrolux 25
Adjust the water softener to the water hardness in your area. If necessary, contact your
local water authority.
Water hardness
Water hardness setting
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
11)
11)
1) No use of salt required.
You must set the water softener manually and electronically.
Manual adjustment
The appliance is set at the factory at position 2.
1. Open the door.
2. Remove the lower basket.
3. Turn the water hardness dial to position
1 or 2 (refer to the chart).
4. Install the lower basket.
Electronic adjustment
The water softener is set at the factory
at level 5.
The appliance must be switched off.
1. Press and hold the start/cancel button.
Turn the programme knob counterclockwise until the programme marker agrees
with the first washing programme on the
control panel.
2. Release the start/cancel button when the
digital display shows the current setting.
Examples:
– level 5 =
– level 10 =
3. Press the start/cancel button to change
the water softener level. Every time you
press the button, the level increases.
4. Turn the programme knob to the off position to save the operation.
5. Close the door.
Use of dishwasher salt
Caution! Only use dishwashers salt.
Types of salt that are not applicable for
dishwashers cause damage to the water
softener.
Caution! Grains of salt and salty water
on the bottom of the appliance can
cause corrosion. Fill the appliance with
salt before you start a washing
programme to prevent corrosion.
26 electrolux
Do these steps to fill the salt container:
1. Turn the cap anticlockwise to open the
salt container.
2. Fill the salt container with 1 litre of water
(only the first operation).
3. Use the funnel to fill the salt container with
salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the salt
container.
It is normal that water overflows from the
salt container when you fill it with salt.
When you set electronically the water softener to level 1, the salt indicator light does
not stay on.
Use of rinse aid
Caution! Only use branded rinse aid for
dishwashers.
Do not fill the rinse aid dispenser with
other products (e.g. dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This can
cause damage to the appliance.
Rinse aid makes it possible to dry the
dishes without streaks and stains.
Rinse aid is automatically added during
the last rinsing phase.
Do these steps to fill the rinse aid dispenser:
1. Press the release button (A) to open the
rinse aid dispenser.
2. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
The mark 'max.' shows the maximum
level.
electrolux 27
3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam
during the subsequent washing programme.
4. Close the rinse aid dispenser.
Adjusting the rinse aid dosage
The rinse aid is set at the factory at position
4.
You can set the rinse aid dosage between
position 1 (lowest dosage) and position 6
(highest dosage).
1. Turn the rinse aid dial to increase or decrease the dosage.
– Increase the dosage if there are water
droplets or limescale on the dishes.
– Decrease the dosage if there are
streaks, whitish stains or bluish layers
on the dishes.
Loading cutlery and dishes
Helpful hints and tips
Caution! Only use the appliance for
household utensils that are applicable
for dishwashers.
Do not use the appliance to clean objects
that can absorb water (sponges, household
cloths, etc.).
• Before you load cutlery and dishes, do
these steps:
– Remove all food remainings and debris.
– Make burnt, remaining food in pans soft.
• While you load cutlery and dishes, do
these steps:
– Load hollow items (e.g. cups, glasses
and pans) with the opening down.
– Make sure that water does not collect in
the container or in a deep base.
– Make sure that cutlery and dishes do not
lie inside one another.
– Make sure that cutlery and dishes do not
cover other cutlery and dishes.
– Make sure that glasses do not touch
other glasses.
– Put small objects in the cutlery basket.
• Plastic items and pans with non-stick
coatings can keep water droplets. Plastic
items do not dry as well as porcelain and
steel items.
• Put light items in the upper basket. Make
sure that the items do not move.
Caution! Make sure that the spray arms
can move freely before you start a
washing programme.
Warning! Always close the door after
you load or unload the appliance. An
open door can be dangerous.
Lower basket
Put saucepans, lids, plates, salad bowls and
cutlery in the lower basket. Arrange service
dishes and large lids around the edge of the
basket.
28 electrolux
Mix spoons with other cutlery to prevent
them to bond together.
Use the cutlery grid. If the dimensions of the
cutlery prevent the use of the cutlery grid, you
can remove it.
The rows of prongs in the lower basket can
be flat to load pots, pans and bowls.
Upper basket
The upper basket is for plates (maximum 24
cm in diameter), saucers, salad bowls, cups,
glasses, pots and lids. Arrange the items to
let water touch all surfaces.
Cutlery basket
Warning! Do not put long-bladed knives
in a vertical position. Arrange long and
sharp cutlery horizontally in the upper
basket. Be careful with sharp items.
Put forks and spoons with the handles down.
Put knives with the handles up.
Prevent to put plates in the first three
sectors in the front part of the basket.
Make sure the plates tilt forward.
Put glasses with long stems in the cup racks
with the stems up. For longer items, fold the
cup racks up.
electrolux 29
2. Carefully lift the two sides until the mechanism is engaged and the basket is stable.
Adjustment of the height of the upper
basket
If you put large plates in the lower basket, first
move the upper basket to the upper position.
Maximum height of the dishes
upper basket
lower
basket
Upper position
20 cm
31 cm
Lower position
24 cm
27 cm
Do these steps to move the upper basket to
the upper position:
1. Pull the basket out until it stops.
Do these steps to move the upper basket to
the lower position:
1. Pull the basket out until it stops.
2. Carefully lift the two sides upwards.
3. Hold the mechanism and let it fall back
down slowly.
Caution!
• Do not lift or lower the basket on one
side only.
• If the basket is in the upper position,
do not put cups on the cup racks.
Use of detergent
Only use detergents (powder, liquid or
tablet) that are applicable for dishwashers.
Follow the data on the packaging:
• Dosage recommended by the manufacturer.
• Storage recommendations.
Do not use more than the correct quantity of detergent to save an environment.
Do these steps to fill the detergent dispenser:
1. Open the lid of the detergent dispenser.
2. Fill the detergent dispenser (A) with detergent. The marking shows the dosage:
20 = approximately 20 g of detergent
30 = approximately 30 g of detergent.
3. If you use a washing programme with
prewash phase, put more detergent in
the prewash detergent compartment (B).
30 electrolux
A
B
4. If you use detergent tablets, put the detergent tablet in the detergent dispenser
(A).
5. Close the lid of the detergent dispenser.
Press the lid until it locks into position.
Different brands of detergent dissolve in
different times. Some detergent tablets
do not have the best cleaning results
during short washing programmes. Use
long washing programmes when you
use detergent tablets to fully remove the
detergent.
Multitab function
The multitab function is for combi detergent
tablets.
These tablets contain agents such as detergent, rinse aid and dishwasher salt. Some
types of tablets can contain other agents.
Do a check if these tablets are applicable for
the local water hardness. Refer to the instructions from the manufacturer.
When you set the multitab function, it stays
on until you deactivate it.
The multitab function stops automatically the
flow of rinse aid and salt. The rinse aid indicator light and salt indicator light are deactivated.
The programme duration can increase if you
use the multitab function.
• Press the multitab button. The multitab indicator light comes on.
To deactivate the multitab function:
• Press the multitab button. The multitab indicator light goes off.
Activate or deactivate the multitab function before the start of a washing programme.
You cannot activate or deactivate the
multitab function when the programme
operates. Cancel the washing programme, then set the programme again.
To activate/deactivate the rinse aid dispenser:
To activate the multitab function:
Do these steps if the drying results
are not satisfactory:
1. Fill the rinse aid dispenser with rinse
aid.
2. Activate the rinse aid dispenser.
3. Set the rinse aid dosage to position
2.
• You can only activate or deactivate
the rinse aid dispenser when the multitab function is activated.
The appliance must be switched off.
1. Press and hold the start/cancel button.
Turn the programme knob counterclockwise until the programme marker agrees
with the first washing programme on the
control panel.
electrolux 31
2. Release the start/cancel button when the
display shows the water hardness level.
3. Turn the programme knob counterclockwise until the programme marker agrees
with the second washing programme on
the control panel.
4. The digital display shows the current setting for the rinse aid dispenser.
Rinse aid dispenser deactivated
Rinse aid dispenser activated
5. Press the start/cancel button to change
the setting. The digital display shows the
new setting.
6. Turn the programme knob to the off position to save the operation.
To use normal detergent again:
1. Deactivate the multitab function.
2. Fill the salt container and rinse aid
dispenser.
3. Adjust the water hardness setting to
the highest level.
4. Do a washing programme without
dishes.
5. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
6. Adjust the rinse aid dosage.
Select and start a washing programme
Do these steps to set and start a washing
programme:
1. Close the door.
2. Turn the programme knob to set the
washing programme. Refer to the chapter 'Washing programmes'.
– The phase indicator light or lights for
the washing programme come on.
– The programme duration in the digital
display flashes.
3. Press the start/cancel button.
– The washing programme starts automatically.
– When the programme starts, only the
indicator light of the phase in progress
stays on. Programme duration is on
with a static light.
When the washing programme operates, you cannot change the programme. Cancel the washing programme.
Warning! Only interrupt or cancel a
washing programme if necessary.
Caution! Open the door carefully. Hot
steam can come free.
Interrupting a washing programme
Open the door.
• The programme stops.
Close the door.
• The programme continues from the point
of interruption.
Cancelling a washing programme
• Press and hold the start/cancel button.
– In the digital display the time duration of
the programme flashes.
– One or more phase indicator lights are
on.
The washing programme is cancelled.
At this time you can do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Set a new washing programme.
Fill the detergent dispenser with detergent
before you set a new washing programme.
Setting and starting a washing
programme with delay start
1. Set a washing programme.
2. Press the delay start button until the display shows the necessary delay start time
for the washing programme. Delay start
time flashes in the digital display.
3. Press the start/cancel button.
– The countdown of the delay start
starts.
– The phase indicator lights of the washing programme go off.
– In the digital display the delay start time
is on with a static light.
When the countdown is completed, the
washing programme automatically starts
The phase indicator light of the phase in progress comes on.
32 electrolux
Do not open the door during the countdown to prevent interruption of the
countdown. When you close the door
again, the countdown continues from
the point of interruption.
Cancelling a delay start
1. Press and hold the start/cancel button.
– The phase indicator lights or light come
on.
– In the digital display, the time duration
of the washing programme comes on.
2. Press the start/cancel button to start the
washing programme.
End of the washing programme
Switch off the appliance in these conditions:
• The appliance stops automatically.
• The digital display shows a zero.
• The phase indicator lights are off.
For better drying results, keep the door ajar
for some minutes before you remove the
dishes.
Let the dishes cool down before you remove
them from the appliance. Hot dishes are
easily damaged.
Standby mode
If you do not switch off the appliance at the
end of the washing programme, the appliance automatically goes into standby mode.
The standby mode decreases energy consumption.
Three minutes after the end of the programme, all indicator lights go off and the
digital display shows one horizontal bar.
Press a button to go back to the end-of-programme mode.
Washing programmes
Washing programmes
Programme
and programme knob
position
Degree of soil
Type of load
Any
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Main wash up to 45°C or 70°C
1 or 2 intermediate rinses
Final rinse
Drying
Normal or light soil
Crockery and cutlery
Main wash up to 60°C
Final rinse
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Main wash up to 70°C
2 intermediate rinses
Final rinse
Drying
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Main wash up to 50°C
1 intermediate rinse
Final rinse
Drying
1)
2)
3)
Programme description
electrolux 33
Programme
and programme knob
position
Degree of soil
Any
Type of load
Partial load (to be
completed later in the
day).
Programme description
1 cold rinse (to prevent food
scraps to bond).
Detergent is not necessary with
this programme.
1) During the AUTO programme, the soil level of the dishes is given by how cloudy the water is. The
programme duration and consumptions can change. This depends if the appliance is fully or not and
on the level of soil on the dishes. The appliance adjusts automatically the temperature of the water
during the main wash.
2) This is the perfect daily programme to clean a not fully load. Ideal for a family of 4 persons who only
want to load breakfast and dinner crockery and cutlery.
3) Test programme for test institutes. Please refer to separate leaflet supplied, for test data.
Consumption values
Duration (in minutes) 1)
Programme
Energy (in kWh)
Water (in litres)
-
1,1-1,7
11-22
-
0,9
9
-
1,8-2,0
22-24
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
1) The digital display shows the programme duration.
The pressure and temperature of the
water, the variations of power supply
and the quantity of dishes can change
these values.
Care and cleaning
Warning! Switch the appliance off
before you clean the filters.
Cleaning the filters
Caution! Do not use the appliance
without the filters. Make sure that the
installation of the filters is correct.
Incorrect installation will cause
unsatisfactory washing results and
damage to the appliance.
If necessary, clean the filters. Dirty filters decrease the washing results.
The dishwasher has three filters:
1. coarse filter (A)
2. microfilter (B)
3. flat filter (C)
A
B
C
Do these steps to clean the filters:
1. Open the door.
2. Remove the lower basket.
3. To unlock the filter system, turn the handle on the microfilter (B) approximately
1/4 anticlockwise.
34 electrolux
4. Remove the filter system.
5. Hold the coarse filter (A) by the handle
with the hole.
6. Remove the coarse filter (A) from the microfilter (B).
7. Remove the flat filter (C) from the bottom
of the appliance.
D
13. Install the lower basket.
14. Close the door.
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a
cocktail stick.
External cleaning
Clean the external surfaces of the appliance
and control panel with a damp soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, scouring pads or solvents
(acetone, trichloroethylene etc...).
Frost precautions
8. Clean the filters below running water.
9. Put the flat filter (C) in the bottom of the
appliance. Install the flat filter correctly
under the two guide (D).
10. Put the coarse filter (A) in the microfilter
(B) and push the filters together.
11. Put the filter system in position.
12. To lock the filter system, turn the handle
on the microfilter (B) clockwise until it
lock in position.
Caution! Do not install the appliance
where the temperature is below 0 °C.
The manufacturer is not responsible for
damage because of frost.
If not possible, empty the appliance and
close the door. Disconnect the water inlet
hose and remove water from the water inlet
hose.
What to do if…
The appliance does not start or stops during
operation.
If there is a fault, first try to find a solution to
the problem yourself. If you cannot find a solution to the problem yourself, contact the
Service Force Centre.
Caution! Switch off the appliance
before you do the below suggested
corrective actions.
electrolux 35
Fault code and malfunction
Possible cause and solution
• the digital display shows
• The water tap is blocked or furred with limescale.
Clean the water tap.
The dishwasher does not fill with wa• The water tap is closed.
ter
Open the water tap.
• The filter in the water inlet hose is blocked.
Clean the filter.
• The connection of the water inlet hose is not correct. The
hose can be kinked or squashed.
Make sure that the connection is correct.
• the digital display shows
The dishwasher will not drain
• There is a blockage in the sink spigot.
Clean the sink spigot.
• The connection of the water drain hose is not correct. The
hose can be kinked or squashed.
Make sure that the connection is correct.
• the digital display shows
The anti-flood device operates
• Close the water tap and contact your local Service Force
Centre.
The programme does not start
• The appliance door is not closed.
Close the door.
• Mains plug is not connected in.
Put in the mains.
• The fuse has blown out in the household fuse box.
Replace the fuse.
• Delay start is set.
Cancel the delay start to start the programme immediately.
After the check, switch on the appliance. Set
the knob on the same washing programme
as before the malfunction.
The programme continues from the point of
interruption. If the malfunction shows again,
contact your Service Force Centre.
These data are necessary to help you quickly
and correctly:
• Model (Mod.)
• Product number (PNC)
• Serial number (S.N.)
For these data, refer to the rating plate.
Write the necessary data here:
Model description : ..........
Product number : ..........
Serial number : ..........
The cleaning results are not satisfactory
The dishes are not clean
• The selected washing programme is not applicable for the type of
load and soil.
• The baskets are loaded incorrectly so that water cannot reach all
surfaces.
• Spray arms do not turn freely because of incorrect arrangement of
the load.
• The filters are dirty or not correctly installed.
• The quantity of detergent is too little or missing.
Limescales particles on the
dishes
• The salt container is empty.
• The water softener is adjusted on a wrong level.
• The salt container cap is not closed correctly.
The dishes are wet and dull
• No rinse aid has been used.
• The rinse aid dispenser is empty.
There are streaks, milky spots • Decrease the rinse aid dosage.
or a bluish coating on glasses
and dishes
Dry water drop signs on
glasses and dishes
• Increase rinse aid dosage.
• The detergent can be the cause.
36 electrolux
Technical data
Dimensions
Width cm
60
Height cm
85
Depth cm
61
Electrical connection - Voltage Overall power - Fuse
Information on the electrical connection is given on the rating plate
on the inner edge of the dishwasher door.
Water supply pressure
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Capacity
Place settings
12
Installation
Fitting under a counter
Warning! Make sure that mains plug is
disconnected from the mains socket
during installation.
Put the appliance adjacent to a water tap and
a water drain. Remove the appliance worktop to install it under a sink unit or a kitchen
worktop. Make sure that the dimensions of
the recess agree with the given dimensions.
Do these steps to remove the appliance
worktop:
1. Remove the rear screws (1).
2. Pull the worktop from the behind the appliance (2).
3. Lift the worktop and move it from the front
slots (3).
4. Use the adjustable feet to adjust the level
of the appliance.
5. Install the appliance under the kitchen
worktop. Make sure that there are no
kinks in the water hoses and that the water hoses are not squashed.
If a repair is necessary, the appliance must
be easily accessible for the engineer. Install
the appliance worktop to the appliance if you
want to use the dishwasher as a freestanding
appliance.
The plinth on freestanding appliance is not
adjustable.
Adjusting the level of the appliance
Make sure that the appliance is level to close
and seal the door correctly. If the level of the
appliance is correct, the door does not catch
on the sides of the cabinet. If the door does
not close correctly, loosen or tighten the adjustable feet until the appliance is level.
electrolux 37
Water connection
Caution! Do not use connection hoses
from an old appliance.
The water pressure must be in the limits (refer
to 'Technical data'). Make sure that the local
water authority gives you the average mains
pressure in your area.
Make sure that there are no kinks in the water
inlet hose and that the water inlet hose is not
squashed or entangled.
Fit the locknut correctly to prevent water
leaks.
Caution! Do not connect the appliance
to new pipes or pipes that are not used
for a long time. Let the water run for
some minutes, then connect the inlet
hose.
The water inlet hose is double-walled and
has an inner mains cable and a safety valve.
The water inlet hose is under pressure only
while the water is running. If there is a leak in
the water inlet hose, the safety valve interrupts the running water.
Be careful when you connect the water inlet
hose:
• Do not put the water inlet hose or the safety valve in water.
• If the water inlet hose or the safety valve is
damaged, immediately disconnect the
mains plug from the mains socket.
• Only let the Service Force Centre replace
the water inlet hose with safety valve.
Warning! Dangerous voltage
Water drain hose
1. Connect the water drain hose to the sink
spigot and attach it under the work surface. This prevents that the waste water
from the sink goes back into the appliance.
2. Connect the water drain hose to a stand
pipe with vent-hole (minimum internal diameter 4 cm).
max 85 cm
max 400 cm
Water inlet hose
Connected the appliance to a hot (max. 60°)
or cold water supply.
If the hot water comes from alternative sources of energy that are more environmentally
friendly (e.g. solar or photovoltaic panels and
aeolian), use a hot water supply to decrease
energy consumption.
Connect the inlet hose to a water tap with an
external thread of 3/4”.
min 40 cm
Make sure that the drain hose is not bent or
squashed to prevent that the water drains
does not drain correctly.
Remove the sink plug when the appliance
drains the water to prevent that the water
goes back into the appliance.
A drain hose extension must not be longer
than 2 m. The internal diameter must not be
smaller than the diameter of the hose.
If you connect the water drain hose to a trap
spigot under the sink, remove the plastic
membrane (A). If you do not remove the
membrane, remaining food can cause a
blockage in the drain hose spigot
38 electrolux
The appliance has a security feature to
prevent that dirty water goes back into
the appliance. If, the spigot of the sink
has a 'non-return valve', this valve can
cause the appliance to drain incorrectly.
Remove the non-return valve.
Caution! Make sure that the water
couplings are tight to prevent water
leakage.
Electrical connection
Warning! The manufacturer is not
responsible if you do not follow these
safety precautions.
Ground the appliance according to safety precautions.
Make sure that the rated voltage and
type of power on the rating plate agree
with the voltage and the power of the local power supply.
Always use a correctly installed shockproof socket.
Do not use multi-way plugs, connectors
and extension cables. There is a risk of
fire.
Do not replace the mains cable yourself.
Contact the Service Force Centre.
Make sure that the mains plug is accessible after installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
Environment concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local council,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
The packaging materials are environmentally
friendly and can be recycled. The plastic
components are identified by markings, e.g.
>PE<, >PS<, etc. Discard the packaging
materials in the applicable container at the
community waste disposal facilities.
Warning! To discard the appliance,
follow the procedure:
• Pull the mains plug out of the socket.
• Cut off the mains cable and mains
plug and discard them.
• Discard the door catch. This prevents
the children to close themselves inside the appliance and endanger their
lives.
electrolux 39
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
Sommaire
Consignes de sécurité
39
Description de l'appareil
40
Bandeau de commande
41
Avant la première utilisation
42
Réglage de l'adoucisseur d'eau
43
Utilisation du sel régénérant
44
Utilisation du liquide de rinçage
44
Rangement des couverts et de la vaisselle
45
Utilisation du produit de lavage
48
Fonction "Tout en 1"
49
Sélection et départ d'un programme de
lavage
50
Programmes de lavage
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
Raccordement à l'arrivée d'eau
Branchement électrique
En matière de protection de
l'environnement
51
52
53
54
55
55
57
57
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement ce
manuel avant l'installation et l'utilisation.
Conservez ces instructions à proximité
de l'appareil. Les utilisateurs doivent
connaître parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité de l'appareil.
Utilisation réglementaire
• Cet appareil est exclusivement destiné à
un usage domestique.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la
vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être lavés en machine.
• N'utilisez pas de solvants dans votre appareil. Ceux-ci pourraient provoquer une
explosion !
• Les couteaux et autres ustensiles pointus
ou tranchants doivent être placés dans le
panier à couverts avec la pointe vers le
bas. ou posez-les en position horizontale
dans le panier supérieur.
• N'utilisez que des produits (sel, produit de
lavage, liquide de rinçage) spécifiques
pour lave-vaisselle.
• Evitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante
peut s'en échapper. Risque de brûlures !
• Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle
avant la fin du cycle de lavage.
• Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet
d'arrivée d'eau.
• Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
• N'essayez en aucun cas de réparer le lavevaisselle vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié
peuvent provoquer des blessures ou le
mauvais fonctionnement du lave-vaisselle.
Contactez votre service après vente. Exigez des pièces d'origine.
Sécurité générale
• Les personnes (y compris les enfants) qui
souffrent de capacités mentales, physiques et sensorielles réduites ou qui ne se
sont pas familiarisées avec le mode de
fonctionnement de l'appareil, ne doivent
pas l'utiliser. Elles doivent être surveillées
ou dirigées par une personne responsable
de leur sécurité.
• Respectez les consignes de sécurité du
fabricant du détergent pour éviter les brûlures aux yeux, à la bouche et la gorge.
40 electrolux
• Ne buvez pas l'eau du lave-vaisselle. Des
résidus de produit de lavage peuvent rester dans l'appareil.
• Fermez toujours la porte de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher tout
risque de blessure ou de chute accidentelle.
• Ne vous asseyez pas ou ne montez pas
sur la porte ouverte.
Sécurité enfants
• Seuls les adultes doivent utiliser cet appareil. Veillez à ce que les enfants ne jouent
pas avec l'appareil.
• Rangez les emballages hors de la portée
des enfants. Ils présentent un risque de
suffocation.
• Rangez les détergents dans un endroit
sûr. Veillez à ce que les enfants ne touchent pas les produits de lavage.
• Ne laissez pas les enfants s'approcher de
l'appareil quand la porte est ouverte.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez
pas un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le fournisseur.
Description de l'appareil
• Déballez l'appareil avant de l'utiliser pour
la première fois.
• Une personne compétente et qualifiée doit
prendre en charge l'installation électrique.
• Une personne compétente et qualifiée doit
prendre en charge le travail de plomberie.
• Ne modifiez ni les spécifications ni le produit. Risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.
• N'utilisez pas l'appareil :
– si le câble secteur ou les tuyaux d'eau
sont endommagés,
– si le bandeau de commande, le plan de
travail ou la plinthe sont endommagés,
si vous pouvez accéder à l'intérieur de
l'appareil.
Contactez le service après-vente de votre
magasin vendeur.
• Ne percez pas dans les côtés de l'appareil
pour ne pas endommager les composants
électriques et hydrauliques.
Avertissement Respectez
scrupuleusement les consignes
données pour les branchements
électriques et le raccordement de l'eau.
electrolux 41
1
2
3
4
5
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir à sel régénérant
Distributeur de détergent
Distributeur de liquide de rinçage
6
7
8
9
10
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
Plan de travail
Bandeau de commande
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
2
7
6
3 4 5
Guide des programmes
Sélecteur de programme
Touche Départ/Annulation (Start Cancel)
Touche "Tout en 1" (Multitab)
Touche Départ différé (Delay)
Affichage numérique
Voyants
Indicateur de programme
Position Arrêt
Voyants
Lavage
Le voyant s'allume quand la phase de lavage ou de rinçage est en cours.
Séchage
Le voyant s'allume quand la phase de séchage est en cours.
Tout en 1
Le voyant s'allume quand la fonction "Tout en 1" est activée.
Sel 1)
Le voyant s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli.
Reportez-vous au chapitre "Utilisation du sel régénérant".
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs heures après le remplissage du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le
fonctionnement de l'appareil.
Liquide de rinçage 1)
Le voyant s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportez-vous au chapitre "Utilisation du liquide de rinçage".
1) Lorsque les réservoirs à sel et liquide de rinçage sont vides, les voyants ne s'allument pas pendant
qu'un programme est en cours.
42 electrolux
Sélecteur de programme
• Pour mettre l'appareil sous tension ou
pour sélectionner un programme de lavage, tournez le sélecteur vers la droite ou la
gauche. L'indicateur de programme du
sélecteur doit correspondre à l'un des programmes de lavage sur le bandeau de
commande. Si l'indicateur de programme
correspond à un programme de lavage, la
durée du programme apparaît sur l'affichage numérique. Si l'indicateur de programme ne correspond pas à un programme de lavage, deux barres horizontales
apparaissent sur l'affichage numérique.
• Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
sélecteur jusqu'à ce que l'indicateur de
programme coïncide avec la position arrêt.
Tournez le sélecteur pour :
– Régler l'adoucisseur d'eau. Reportezvous à "Réglage de l'adoucisseur d'eau".
– Activer/désactiver le distributeur de liquide
de rinçage. Reportez-vous à "Fonction
Tout en 1".
Touche Départ/Annulation
Appuyez sur la touche Départ/Annulation
pour :
• Démarrer le programme de lavage. Reportez-vous au chapitre "Réglage et départ
d'un programme de lavage".
• Annuler un programme de lavage en
cours. Reportez-vous au chapitre "Réglage et départ d'un programme de lavage".
• Régler le niveau de l'adoucisseur d'eau.
Reportez-vous au chapitre "Réglage de
l'adoucisseur d'eau".
• Activer/désactiver le distributeur de liquide
de rinçage. Reportez-vous au chapitre
"Fonction Tout en 1".
Touche "Tout en 1"
Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction "Tout en 1". Reportezvous au chapitre "Fonction Tout en 1".
Touche Départ différé
Cette touche permet de différer le départ du
programme de lavage de 1 à 19 heures.
Consultez le chapitre "Réglage et démarrage
d'un programme de lavage".
Affichage numérique
L'affichage indique :
• Niveau de dureté sur lequel est réglé
l'adoucisseur d'eau.
• Activation/désactivation du distributeur de
liquide de rinçage (seulement si la fonction
"Tout en 1" est activée).
• Durée du programme.
• Temps restant (approximatif) avant la fin
du programme.
• Fin du programme de lavage, un zéro apparaît sur l'affichage numérique.
• Décompte du départ différé.
• Codes d'anomalie de l'appareil.
Mode programmation
L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque :
• Un ou plusieurs voyants de phase s'allument.
• La durée du programme clignote sur l'affichage numérique.
L'appareil doit être en mode programmation
afin de pouvoir :
– sélectionner un programme de lavage.
– régler l'adoucisseur d'eau.
– activer/désactiver le distributeur de liquide
de rinçage.
L'appareil n'est pas en mode Programmation lorsque :
• Un ou plusieurs voyants de phase s'allument.
• La durée du programme ne clignote pas.
Dans ce cas, pour revenir au mode Programmation, annulez le programme. Reportezvous au chapitre "Réglage et départ d'un
programme de lavage".
Avant la première utilisation
Appliquez la procédure pas à pas en vous
reportant aux instructions suivantes :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
du degré de dureté de l'eau de votre région. Si nécessaire, ajustez le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant
avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans
le lave-vaisselle.
electrolux 43
5. Sélectionnez le programme de lavage en
fonction de la charge et du degré de salissure.
6. Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent
multifonctions ('3 en 1', '4 en 1', '5 en
1', etc.), reportez-vous au chapitre
"Fonction Tout en 1".
Réglage de l'adoucisseur d'eau
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux et
les sels de l'alimentation en eau. Les sels et
les minéraux peuvent affecter le fonctionnement de l'appareil.
La dureté de l'eau est mesurée par échelles
équivalentes :
• °dH allemand.
• °TH français.
• mmol/l (millimole par litre – unité internationale de la dureté de l'eau).
• Clarke.
Ajustez l'adoucisseur en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Renseignez-vous
auprès de la Compagnie locale de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté de l'eau de votre zone d'habitation.
Dureté de l'eau
Réglage de la dureté de l'eau
°dH
°TH
mmol/l
degrés
Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Ne pas approvisionner en sel régénérant.
Réglez manuellement et électroniquement l'adoucisseur d'eau.
Réglage manuel
L'adoucisseur est réglé à l'usine sur la
position 2.
1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le panier inférieur du lave-vaisselle.
3. Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2 (reportez-vous au
tableau).
4. Replacez le panier inférieur.
5. Fermez la porte.
Réglage électronique
L'adoucisseur est réglé à l'usine sur 5.
L'appareil doit être mis à l'arrêt.
44 electrolux
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
et maintenez-la appuyée. Tournez le sélecteur de programme vers la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de programme
corresponde au premier programme de
lavage sur le bandeau de commande.
2. Lorsque le niveau réglé actuellement apparaît sur l'affichage numérique, relâchez
la touche Départ/Annulation.
Exemples :
– niveau 5 =
– niveau 10 =
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
pour modifier le niveau de l'adoucisseur
d'eau. Chaque pression de la touche détermine le passage au niveau suivant.
4. Tournez le sélecteur de programme sur
la position Arrêt pour sauvegarder l'opération.
Utilisation du sel régénérant
Attention Utilisez uniquement du sel
régénérant pour lave-vaisselle. Les
autres types de sel peuvent
endommager l'adoucisseur.
Attention Les grains de sel et l'eau
salée au fond de l'appareil peuvent
favoriser une corrosion. Remplissez
l'appareil de sel avant de démarrer un
programme de lavage pour éviter la
formation de corrosion.
Procédez de la manière suivante pour
remplir le réservoir :
1. Tournez le bouchon vers la gauche pour
ouvrir le réservoir à sel.
2. Remplissez le réservoir d'un litre d'eau
(uniquement lors de la première opération).
3. Utilisez un entonnoir pour verser le sel.
4. Eliminez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir.
5. Vissez le bouchon vers la droite pour refermer le réservoir à sel.
Il est normal que l'eau déborde du réservoir au moment où vous le remplissez
de sel.
Quand vous réglez électroniquement l'adoucisseur sur le niveau 1, le voyant Sel ne reste
pas allumé.
Utilisation du liquide de rinçage
Attention Utilisez uniquement un liquide
de rinçage pour lave-vaisselle.
N'utilisez aucun autre produit qui n'est
pas adapté au lave-vaisselle (par ex,
agent nettoyant pour lave-vaisselle, détergent liquide). Cela aurait pour effet
d'endommager l'appareil.
Le liquide de rinçage permet de sécher
la vaisselle sans laisser de traces.
Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté à la dernière phase du rinçage.
Procédez de la manière suivante pour remplir
le distributeur :
1. Appuyez sur la touche (A) pour ouvrir le
distributeur.
electrolux 45
4. Fermez le distributeur de liquide de rinçage.
Réglage du dosage du liquide de rinçage
Le sélecteur est réglé d'usine sur le niveau 4.
Adaptez le dosage de liquide de rinçage à
l'aide du sélecteur à 6 positions (position 1
dosage minimum, position 6 dosage maximum).
2. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage. Le repère 'max.indique le niveau
maximum.
3. Essuyez le liquide de rinçage accidentellement renversé avec un chiffon absorbant pour éviter la formation de mousse
pendant le programme de lavage.
1. Tournez le sélecteur pour augmenter ou
réduire le niveau.
– Augmentez la dose si la vaisselle présente des traces de calcaire ou des
gouttes d'eau.
– Si des rayures blanches sont présentes sur la vaisselle, ou si les verres ou
les lames de couteaux sont recouverts
d'un film bleuâtre, il convient de réduire
le dosage.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Conseils utiles
Attention Ce lave-vaisselle est conçu
pour laver la vaisselle et les ustensiles de
cuisine pouvant être lavés en machine.
Tout objet absorbant l'eau (chiffon, éponges
de nettoyage, ...) ne doit pas être lavé au lave-vaisselle.
• Avant de charger la vaisselle, veillez à :
– Enlever tous les restes d'aliments.
– Laisser tremper les casseroles au fond
desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.
46 electrolux
• Lorsque vous chargez la vaisselle et les
couverts :
– Chargez les articles creux tels que tasses, verres et casseroles, etc. en les retournant.
– Assurez-vous que l'eau ne s'accumule
pas dans un creux ou dans un fond
bombé.
– Assurez-vous que la vaisselle et les couverts ne soient pas insérés les uns dans
les autres, ou ne se chevauchent.
– Assurez-vous que les couverts et la
vaisselle ne recouvrent pas d'autres ustensiles.
– Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
– Placez les petites pièces dans le panier
à couverts.
• La vaisselle en plastique et les poêles en
matériau antiadhésif tendent à retenir les
gouttes d'eau. Ces articles ne seront pas
séchés aussi bien que les articles en porcelaine et en acier.
• Placez les articles légers (bols,...) dans le
panier supérieur. Disposez-les de façon à
ce qu'ils ne puissent se retourner.
Attention Assurez-vous que la vaisselle
et les couverts n'entravent pas la
rotation du bras d'aspersion avant de
lancer un programme de lavage.
Avertissement Fermez toujours la
porte après avoir chargé ou déchargé
l'appareil. Une porte ouverte est source
de danger.
Panier inférieur
Rangez les casseroles, les couvercles, les
assiettes, les saladiers et les couverts dans
le panier inférieur. Disposez les plats et les
grands couvercles autour du panier.
Abaissez les rangées d'ergots du panier inférieur pour pouvoir charger des casseroles,
des poêles et des saladiers.
Panier à couverts
Avertissement Ne placez pas les
couteaux longs en position verticale.
Disposez les éléments longs et
coupants à l'horizontale dans le panier
supérieur. Attention aux éléments
coupants.
Placez les fourchettes et les cuillères, manche tourné vers le bas.
Les couteaux, manche tourné vers le haut.
electrolux 47
vaisselle de grande dimension, rabattez les
supports pour tasses vers le haut.
Les pointes de couteaux qui dépassent du
fond du panier pourraient entraver la rotation
du bras d'aspersion inférieur. Placez les couteaux, manche tourné vers le bas.
Intercalez les cuillères aux autres couverts,
afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille et
la forme des couverts ne le permettent pas,
retirez le séparateur.
Panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour des assiettes (de 24 cm de diamètre maximum),
sous-tasses, saladiers, tasses, verres, casseroles et couvercles. Disposez la vaisselle
de façon à ne pas empêcher l'eau de circuler
librement autour.
Les assiettes doivent être placées dans
le fond du panier supérieur. Inclinez-les
vers l'avant.
Placez les verres à long pied dans les supports pour tasses en les retournant. Pour la
Réglage de la hauteur du panier
supérieur
Si vous placez des plats de grande dimension dans le panier inférieur, verrouillez
d'abord le panier supérieur dans sa position
la plus haute.
Hauteur maximale de la vaisselle
panier supérieur
panier inférieur
position la plus haute
20 cm
31 cm
position la plus basse
24 cm
27 cm
Pour verrouiller le panier supérieur dans sa
position la plus haute, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Soulevez délicatement les deux côtés
jusqu'à ce que le mécanisme s'enclenche et que le panier soit stable.
Pour verrouiller le panier supérieur dans sa
position la plus basse, procédez comme
suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Soulevez délicatement les deux côtés.
48 electrolux
3. Tenez le mécanisme et laissez-le retomber lentement.
Attention
• Ne soulevez ou n'abaissez jamais le
panier d'un seul côté uniquement.
• Si le panier est en position haute, ne
placez pas de tasses sur les supports
pour tasses.
Utilisation du produit de lavage
Utilisez uniquement des produits de lavage (poudre, liquide ou en pastilles)
spécialement conçus pour une utilisation au lave-vaisselle.
Veuillez respecter les indications du fabricant figurant sur l'emballage :
• Le dosage recommandé par le fabricant.
• Les consignes de stockage.
A
B
En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la protection de l'environnement.
Procédez de la manière suivante pour remplir
le distributeur :
1. Ouvrez le couvercle du distributeur de
détergent.
2. Remplissez le distributeur ( A). Le repère
indique le niveau de dosage :
20 = environ 20 g de produit de lavage
30 = environ 30 g de produit de lavage.
3. Si vous sélectionnez un programme de
lavage avec prélavage, versez une dose
supplémentaire dans le compartiment
( B).
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent,
placez-les dans le distributeur ( A).
5. Fermez le couvercle du distributeur. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit
verrouillé.
Le produit de lavage se dissout avec une
rapidité qui diffère selon la marque. Certaines pastilles ne donnent pas le meilleur résultat possible avec des programmes de lavage courts. Utilisez des programmes de lavage longs lorsque vous
utilisez les pastilles afin d'éliminer complètement le détergent.
electrolux 49
Fonction "Tout en 1"
La fonction "Tout en 1" vous permet d'utiliser
des produits de lavage combinés en pastille.
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de produit de rinçage et de
sel régénérant. Ils peuvent également contenir d'autres substances.
Vérifiez que ces produits sont appropriés au
degré de dureté de l'eau d'alimentation.
Consultez les consignes du fabricant.
Dès que la fonction "Tout en 1" est sélectionnée, elle restera également activée pour
les programmes de lavage suivants.
Lorsque cette fonction "Tout en 1" est sélectionnée, l'alimentation en liquide de rinçage
et en sel à partir des réservoirs respectifs est
automatiquement désactivée. Les voyants
respectifs du sel et du liquide de rinçage sont
également désactivés.
L'utilisation de la fonction "Tout en 1" peut
entraîner une modification de la durée du cycle.
Activez ou désactivez la fonction "Tout
en 1" avant le départ du programme de
lavage.
Dès que le cycle a démarré, la fonction
"Tout en 1" ne peut plus être modifiée.
Si vous souhaitez exclure cette fonction,
il vous faudra d'abord annuler le réglage
du programme de lavage, désactivez la
fonction "Tout en 1". Dans ce cas, vous
devrez régler à nouveau le programme
de lavage.
Pour activer la fonction "Tout en 1" :
• Appuyez sur la touche "Tout en 1". Le voyant de la fonction "Tout en 1" s'allume.
Pour désactiver la fonction "Tout en 1" :
• Appuyez sur la touche "Tout en 1". Le voyant de la fonction "Tout en 1" s'éteint.
Si le séchage n'est pas satisfaisant,
nous vous suggérons de procéder
de la manière suivante :
1. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
2. Activez le distributeur de liquide de
rinçage.
3. Réglez le dosage du liquide de rinçage sur 2.
• L'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage est possible uniquement si la fonction "Tout
en 1" est activée.
Pour activer ou désactiver le distributeur de
liquide de rinçage :
L'appareil doit être mis à l'arrêt.
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
et maintenez-la appuyée. Tournez le sélecteur de programme vers la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de programme
corresponde au premier programme de
lavage sur le bandeau de commande.
2. Relâchez la touche Départ/Annulation
lorsque l'affichage indique le niveau de
dureté de l'eau.
3. Tournez le sélecteur de programme vers
la gauche jusqu'à ce que l'indicateur de
programme corresponde au deuxième
programme de lavage sur le bandeau de
commande.
4. Le niveau actuellement réglé, apparaît sur
l'affichage numérique.
Distributeur de liquide
de rinçage désactivé
Distributeur de liquide
de rinçage activé
5. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
pour modifier le réglage. L'affichage indique le nouveau réglage.
6. Tournez le sélecteur de programme sur
la position Arrêt pour sauvegarder l'opération.
Si vous souhaitez réutiliser des produits
de lavage traditionnels :
1. Désactivez la fonction "Tout en 1".
2. Remplissez le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage.
3. Réglez la position maximale du degré de dureté de l'eau
4. Faites un lavage sans vaisselle.
5. Réglez ensuite le degré de dureté de
l'eau en fonction de la dureté de l'eau
de votre région.
6. Réglez le dosage du liquide de rinçage.
50 electrolux
Sélection et départ d'un programme de lavage
Procédez de la manière suivante pour sélectionner et démarrer un programme de lavage :
1. Fermez la porte.
2. Tournez le sélecteur pour choisir votre
programme. Reportez-vous au chapitre
"Programmes de lavage".
– Le(s) voyant(s) de phase du programme correspondant s'allume(nt).
– La durée du programme clignote sur
l'affichage numérique.
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation.
– Le programme démarre automatiquement.
– Lors du départ du programme, seul le
voyant de la phase en cours reste allumé. La durée du programme s'affiche
de manière fixe.
Lorsque le programme a démarré, vous
ne pouvez plus le modifier. Annulez le
programme de lavage.
Avertissement Annulez ou interrompez
un programme de lavage uniquement si
cela est absolument nécessaire.
Attention Ouvrez la porte avec
précaution. Une vapeur chaude peut
s'échapper de l'appareil.
Remplissez le distributeur de produit de
lavage avant de démarrer un nouveau programme.
Réglage et démarrage d'un programme
de lavage avec départ différé
1. Sélectionnez un programme de lavage.
2. Appuyez sur la touche Départ différé jusqu'à ce que le nombre d'heures correspondant au départ différé souhaité s'affiche. Le délai du départ différé clignote sur
l'affichage numérique.
3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation.
– Le compte à rebours est lancé.
– Les voyants de phase s'éteignent.
– Le délai affiché ne clignote plus mais
devient fixe.
Une fois le décompte du départ différé terminé, le programme de lavage démarre automatiquement. Le voyant de phase correspondant au programme en cours s'allume.
N'ouvrez pas la porte pendant le compte
à rebours afin de ne pas l'interrompre.
Quand vous refermez la porte, le compte
à rebours reprend à partir du point d'interruption.
Interruption d'un programme
Ouvrez la porte.
• Le programme s'arrête.
Fermez la porte.
• Le programme reprend à partir du moment de l'interruption.
Annulation d'un départ différé
1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
et maintenez-la appuyée.
– Le(s) voyant(s) de phase s'allume(nt).
– La durée du programme de lavage
s'allume sur l'affichage numérique.
2. Appuyez sur la touche Départ/Annulation
pour lancer le programme.
Annulation d'un programme
• Appuyez sur la touche Départ/Annulation
et maintenez-la enfoncée.
– La durée du programme de lavage clignote sur l'affichage numérique.
– Un ou plusieurs voyants de phase s'allument.
Le programme est annulé.
Vous pouvez alors procéder de la manière
suivante :
1. Éteindre l'appareil.
2. Sélectionner un nouveau programme.
Fin du programme de lavage
Mettez l'appareil à l'arrêt dans les conditions
suivantes :
• L'appareil s'arrête automatiquement.
• Un zéro apparaît sur l'affichage numérique.
• Les voyants de phase sont éteints.
Pour obtenir des résultats de séchage optimum, laissez la porte entrouverte pendant
quelques minutes avant de sortir la vaisselle.
Laissez la vaisselle refroidir avant de la sortir.
La vaisselle chaude se casse facilement.
electrolux 51
Mode Veille
Si vous ne mettez pas l'appareil à l'arrêt à la
fin du programme de lavage, l'appareil se
met automatiquement en mode Veille. Le
mode Veille fait diminuer la consommation
d'énergie.
Trois minutes après la fin du programme,
tous les voyants s'éteignent et une barre horizontale apparaît sur l'affichage numérique.
Appuyez sur une touche pour revenir au mode Fin de programme.
Programmes de lavage
Programmes de lavage
Programme et
position du
sélecteur de
programme
1)
2)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Description du programme
Tous
Vaisselle, couverts,
casseroles
Prélavage
Lavage principal jusqu'à 45°C ou
70°C
1 ou 2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
Salissure normale ou
légère
Vaisselle et couverts
Lavage principal jusqu'à 60°C
Rinçage final
Salissure importante
Vaisselle, couverts,
casseroles
Prélavage
Lavage principal jusqu'à 70°C
2 rinçages intermédiaires
Rinçage final
Séchage
Salissure normale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage principal jusqu'à 50°C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Tous
Charge partielle (à
compléter dans la
journée).
1 rinçage à froid (pour éviter que
les restes d'aliments ne collent).
Il n'est pas nécessaire d'utiliser de
produit de lavage avec ce programme.
3)
1) Au cours du programme "Auto", le degré de salissure de la vaisselle est déterminé par le degré de
turbidité de l'eau. La durée du programme et les niveaux de consommation d'eau et d'énergie peuvent
varier. Tout dépend de la charge du lave-vaisselle (pleine ou demi-charge) et du degré de salissure.
La température de l'eau est automatiquement ajustée.
2) Programme de lavage quotidien parfait pour un lave-vaisselle partiellement chargé. Idéal pour une
famille de 4 personnes qui souhaite seulement laver la vaisselle et les couverts du dîner et du petit
déjeuner.
3) Programme test pour les organismes d'essais. Veuillez consulter le livret séparé relatif aux informations
sur les essais.
Valeurs de consommation
Durée (en minutes) 1)
Programme
Énergie (en kWh)
Eau (en litres)
-
1,1-1,7
11-22
-
0,9
9
-
1,8-2,0
22-24
52 electrolux
Durée (en minutes) 1)
Programme
Énergie (en kWh)
Eau (en litres)
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
1) La durée du programme de lavage apparaît sur l'affichage numérique.
Ces valeurs de consommation sont
fournies à titre indicatif et varient en fonction de la pression et de la température
de l'eau, des variations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
Entretien et nettoyage
Avertissement Mettez l'appareil à
l'arrêt avant de procéder au nettoyage
des filtres.
Nettoyage des filtres
Attention N'utilisez pas l'appareil sans
les filtres. Contrôlez que les filtres sont
correctement installés. Si les filtres ne
sont pas correctement installés, les
performances de lavage peuvent être
compromises et l'appareil pourrait être
endommagé.
Nettoyez les filtres, le cas échéant. Avec des
filtres sales les résultats du lavage sont inférieurs.
Le lave-vaisselle possède 3 filtres :
1. filtre grossier (A)
2. micro-filtre (B)
3. filtre plat (C)
4. Retirez le système de filtrage.
5. Saisissez le filtre grossier (A) par la poignée annulaire.
6. Retirez le filtre grossier (A) du microfiltre
(B).
7. Retirez le filtre plat (C) du fond.
D
A
B
C
Pour le nettoyage des filtres, procédez comme suit :
1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le panier inférieur.
3. Pour déverrouiller le système de filtrage,
tournez la poignée du micro-filtre (B)
d'environ 1/4 de tour vers la gauche.
8. Nettoyez les filtres sous l'eau courante.
9. Replacez le filtre plat (C) dans le fond.
Veillez à ce qu'il soit bien installé sous les
deux rails (D).
10. Placez le filtre grossier (A) dans le microfiltre (B) et appuyez sur les deux filtres à
la fois.
11. Mettez le système de filtrage en place.
12. Pour verrouiller le système de filtrage,
tournez à fond la poignée du microfiltre
(B) vers la droite.
electrolux 53
Nettoyage extérieur
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil,
de même que le bandeau de commande, à
l'aide d'un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits nettoyants neutres.
N'utilisez aucun produit abrasif, éponges à
récurer ou solvants (acétone, trichloroéthylène etc.
Précautions en cas de gel
Attention N'installez pas l'appareil dans
une pièce où la température descend
au-dessous de 0 °C. Le fabricant n'est
pas responsable des dommages
encourus à cause du gel.
13. Installez le panier inférieur.
14. Fermez la porte.
Ne retirez pas les bras d'aspersion.
Si les orifices des bras d'aspersion sont bouchés, éliminez les résidus de salissure à l'aide
d'un cure-dent.
Si cela est impossible, videz l'appareil et fermez la porte. Débranchez le tuyau d'arrivée
d'eau et videz-la.
En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt
en cours de programme.
Certaines anomalies de fonctionnement
peuvent dépendre d'opérations d'entretien
non correctes ou d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications fournies dans
le tableau, sans faire appel au Service aprèsCode et anomalie
• L'affichage numérique indique
L'appareil ne se remplit pas
• L'affichage numérique indique
Le lave-vaisselle ne se vide pas
• L'affichage numérique indique
Le dispositif anti-débordement se
met en marche
vente. Si l'anomalie persiste, contactez le
Service après-vente.
Attention Mettez à l'arrêt l'appareil
avant d'effectuer les contrôles que nous
vous suggérons ci-après.
Cause possible/Solution
• Le robinet d'arrivée d'eau est bloqué ou rempli de calcaire.
Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
• Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué.
Nettoyez le filtre.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est mal raccordé. Le tuyau est écrasé ou plié.
Assurez-vous que le branchement a été correctement effectué.
• Le siphon est bloqué.
Nettoyez le siphon.
• Le tuyau de vidange d'eau est mal raccordé. Le tuyau est
écrasé ou plié.
Assurez-vous que le branchement a été correctement effectué.
• Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service
après-vente de votre magasin vendeur.
54 electrolux
Code et anomalie
Cause possible/Solution
Le programme ne démarre pas
• La porte de l'appareil n'est pas fermée.
Fermez la porte.
• La prise n'est pas branchée.
Branchez la prise.
• Un fusible a sauté dans le boîtier de la maison.
Remplacez le fusible.
• Le départ différé est activé.
Annulez le départ différé pour lancer le programme.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez
l'appareil en fonctionnement. Positionnez le
sélecteur sur le même programme de lavage
qu'avant que l'anomalie se produise.
Le programme reprend là où il a été interrompu. Si l'anomalie se reproduit, contactez
le Service Après-vente.
Les informations suivantes sont nécessaires
pour une aide rapide et adaptée :
• Modèle (Mod.)
• Numéro du produit (PNC)
• Numéro de série (S.N.)
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur l'appareil.
Inscrivez les informations ici :
Description du modèle : ..........
Référence du produit : ..........
Numéro de série : ..........
Les résultats de lavage sont insatisfaisants
La vaisselle n'est pas propre
• Vous n'avez pas sélectionné le programme approprié.
• La vaisselle est disposée de manière telle à empêcher l'eau d'atteindre toutes les surfaces. Ne surchargez pas les paniers.
• La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle mal
rangée.
• Les filtres sont encrassés ou mal installés.
• La quantité de détergent est insuffisante ou le distributeur de détergent n'a pas été approvisionné.
Des dépôts de tartre sont
présents sur la vaisselle
• Le compartiment de sel est vide.
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau est mal réglé.
• Le bouchon du compartiment de sel n'est pas vissé correctement.
La vaisselle est mouillée et
terne
• Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Les verres et la vaisselle présentent des rayures, des taches blanches ou un film
bleuâtre
• Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
Des gouttes d'eau ont séché
sur les verres et la vaisselle
• Augmentez le dosage du liquide de rinçage.
• Il se peut que le détergent en soit la cause.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur cm
60
Hauteur cm
85
Profondeur cm
61
Branchement électrique - Tension - Puissance totale - Fusible
Les informations concernant le branchement électrique figurent sur
la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte du
lave-vaisselle.
Pression de l'eau d'alimentation
Minimale
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Couverts
12
Capacité
electrolux 55
Installation
Encastrement sous un comptoir
2. Tirez le plan de travail par l'arrière (2).
Avertissement Avant toute intervention
sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de
débrancher l'appareil.
Placez l'appareil à proximité d'un robinet
d'arrivée d'eau et d'une vidange. Enlevez le
dessus de l'appareil pour encastrer celui-ci
sous un évier ou un plan de travail de cuisine.
Assurez-vous que les dimensions correspondent à celles du lave-vaisselle.
Procédez de la manière suivante pour
enlever le plan de travail de l'appareil :
1. Dévissez les vis de fixation situées à l'arrière (1).
3. Dégagez-le des emboîtements avant (3)
en le soulevant.
4. Vissez ou dévissez ses pieds réglables
pour mettre à niveau l'appareil.
5. Encastrez l'appareil sous le plan de travail
de la cuisine. Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau de vidange et le câble
d'alimentation électrique ne sont pas
pliés, ni écrasés.
Après son installation, le lave-vaisselle doit
être facilement accessible par un technicien
en cas d'intervention. Si le lave-vaisselle ne
doit plus être encastré dans un deuxième
temps, il faut réinstaller le plan de travail de
l'appareil.
Le socle du lave-vaisselle n'est pas réglable.
Mise à niveau de l'appareil
Assurez-vous que l'appareil est à niveau
pour que la porte se ferme correctement. Si
l'appareil n'est pas à niveau, la porte ne se
fermera pas correctement. Dans ce cas, vissez ou dévissez les pieds de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit à niveau.
Raccordement à l'arrivée d'eau
Tuyau d'arrivée d'eau
Cet appareil peut être alimenté en eau chaude (max. 60°) ou en eau froide.
Si l'eau chaude provient de sources d'alimentation écologiques (comme des panneaux solaires ou des éoliennes), utilisez de
l'eau chaude pour réduire la consommation
d'énergie.
Raccordez le tuyau d'alimentation à un robinet d'eau à filetage pour tuyau 3/4".
Attention N'utilisez pas les tuyaux d'un
ancien appareil.
La pression de l'eau doit se situer dans les
limites indiquées dans les "Caractéristiques
techniques". Pour connaître la pression d'ali-
56 electrolux
Attention Si l'appareil est raccordé au
moyen de tuyaux ou de tuyaux ayant
peu servis, faites s'écouler l'eau pendant
quelques minutes avant de brancher le
tuyau d'arrivée d'eau.
Le tuyau d'arrivée d'eau est à double paroi
et comporte une soupape de sécurité avec
un fil électrique. Le tuyau d'arrivée d'eau est
sous pression uniquement lorsque l'eau
s'écoule. Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit au
cours de cette opération, la soupape de sécurité interrompt l'écoulement de l'eau.
Faites attention au moment de raccorder le
tuyau d'arrivée d'eau :
• N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau
ou la soupape de sécurité dans l'eau.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape
de sécurité est endommagé, débranchez
immédiatement la prise secteur.
• Le Service Après-vente de votre magasin
vendeur est seul habilité à remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
tilation spéciale, (diamètre intérieur de 4
cm minimum).
max 85 cm
max 400 cm
mentation moyenne de votre zone d'habitation, adressez-vous à votre société locale de
distribution d'eau.
Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne
soit pas enroulé, écrasé ou enchevêtré lorsque vous effectuez le raccordement.
Installez correctement le contre-écrou pour
éviter toute fuite d'eau.
min 40 cm
Assurez-vous que le tuyau n'est pas courbé
ou écrasé, sous peine d'empêcher ou de ralentir l'évacuation de l'eau.
Le bouchon d'évier ne doit pas être mis en
place lorsque l'appareil évacue l'eau, sous
peine de provoquer un effet de siphon et un
reflux de l'eau vers l'appareil.
Si vous utilisez une rallonge de tuyau, celleci ne doit pas dépasser 2 mètres. Son diamètre intérieur ne doit pas être inférieur au
diamètre du tuyau d'évacuation.
Si vous raccordez le tuyau de vidange au siphon sous l'évier, enlevez la membrane en
plastique (A). Si vous ne retirez pas la membrane, les résidus alimentaires peuvent bloquer le siphon
Avertissement Tension dangereuse
Raccordement du tuyau de vidange
1. Raccordez le tuyau de vidange au robinet
de sortie, en le fixant à la partie inférieure
de la surface de travail. Cela empêchera
que les eaux usées de l'évier ne pénètrent
dans l'appareil.
2. Raccordez le tuyau de vidange à une
évacacuation murale pourvue d'une ven-
Cet appareil est équipé d'un dispositif de
sécurité empêchant le reflux des eaux
usées vers l'appareil. Si le robinet de votre évier est doté d'un clapet de retenue
incorporé, cela pourrait entraver la vidange correcte de votre appareil. C'est
pourquoi nous vous recommandons de
le retirer.
Attention Vérifiez l'étanchéité des
raccords.
electrolux 57
Branchement électrique
Avertissement Le fabricant ne peut
être tenu responsable en cas de nonrespect de ces mesures de sécurité.
Mettez l'appareil à la terre conformément aux instructions.
Assurez-vous que la tension nominale et
le type d'alimentation indiqués sur la plaque signalétique correspondent à ceux
de l'alimentation locale.
Utilisez toujours une prise à l'épreuve
des chocs.
N'utilisez pas des multiprises, des adaptateurs ou des rallonges. Ils présentent
un risque d'incendie.
Ne remplacez pas le câble secteur vousmême. Contactez le service après-vente
de votre magasin vendeur.
Assurez-vous que la prise est accessible
après l'installation.
Ne tirez pas sur le câble secteur pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la prise.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en
plastique sont identifiables grâce aux sigles
>PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux
d'emballage dans le conteneur approprié du
centre de collecte des déchets de votre commune.
Avertissement Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de nonrespect des précautions de sécurité
mentionnées dans ce chapitre.
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et la
prise et mettez-les au rebut.
• Éliminez le dispositif de bloquage de
porte. Ceci pour empêcher que des
enfants ne restent enfermés à l'intérieur de l'appareil et ne mettent leur vie
en danger.
58 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Mehr zu unserem Denken finden Sie unter at
www.electrolux.com
Inhalt
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienblende
Vor der ersten Inbetriebnahme
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Gebrauch von Klarspülmittel
Laden von Besteck und Geschirr
Gebrauch von Spülmittel
Funktion "Multitab"
58
60
60
62
62
63
64
65
67
68
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
Spülprogramme
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Gerät aufstellen
Wasseranschluss
Elektrischer Anschluss
Umwelttipps
69
71
72
73
74
75
76
77
77
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, um Gefahren zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch
wenn Sie dieses anderswo aufstellen.
Wenn Sie das Gerät verkaufen, geben
Sie dem Käufer die Bedienungsanleitung mit. Jeder, der dieses Gerät benutzt, sollte mit der Bedienung und den
Sicherheitsmerkmalen vertraut sein.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich
spülmaschinengeeignete Haushaltsutensilien.
• Geben Sie keine Lösungsmittel in das Gerät. Andernfalls besteht Explosionsgefahr.
• Ordnen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in
den Besteckkorb ein. Oder legen Sie sie
horizontal in den Oberkorb.
• Verwenden Sie ausschließlich Markenreinigungsprodukte für Geschirrspüler (Spülmittel, Salz, Klarspüler).
• Wenn Sie die Tür öffnen, während das Gerät in Betrieb ist, kann heißer Dampf austreten. In diesem Fall besteht die Gefahr
von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie vor dem Ende des Spülprogramms nichts aus dem Geschirrspüler.
• Wenn das Spülprogramm beendet ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und schließen Sie den Wasserhahn.
• Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker einer autorisierten Kundendienststelle repariert werden. Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet
werden.
• Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen
auszuführen. Andernfalls besteht Unfallgefahr und das Gerät könnte beschädigt
werden. Wenden Sie sich in jedem Fall an
Ihren Kundendienst.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Das Gerät darf von Erwachsenen oder Kindern mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder einem Mangel an Wissen und Erfahrung nicht benutzt werden. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen
des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen, Mund oder Kehlkopf zu
vermeiden.
electrolux 59
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Geschirrspüler. Es können Spülmittelrückstände darin zurückbleiben.
• Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, halten
Sie die Tür geschlossen, damit es nicht zu
Unfällen kommt, weil jemand darüber stolpert.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Kindersicherheit
• Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von
Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Achten Sie darauf,
dass Reinigungsmittel nicht in die Hände
von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern.
Installation
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
beim Transport nicht beschädigt wurde.
Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den
Hersteller.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch
alle Verpackungsmaterialien.
• Der elektrische Anschluss muss von einer
qualifizierten Fachkraft vorgenommen
werden.
• Die Wasseranschlüsse müssen von einer
qualifizierten Fachkraft vorgenommen
werden.
• Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Modifikationen am Gerät vor.
Andernfalls besteht Unfallgefahr und das
Gerät könnte beschädigt werden.
• Benutzen Sie das Gerät nicht:
– wenn das Netzkabel oder die Wasserschläuche beschädigt sind,
– wenn die Bedienblende, die Abdeckung
oben oder der Sockel beschädigt sind,
so dass das Innere des Geräts freiliegt.
Wenden Sie sich in einem solchen Fall an
Ihren Kundendienst.
• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des
Geräts. Andernfalls könnten hydraulische
oder elektrische Bauteile beschädigt werden.
Warnung! Beachten Sie genau
sämtliche Anweisungen zu den
elektrischen und den
Wasseranschlüssen.
60 electrolux
Gerätebeschreibung
1
2
3
4
5
Oberkorb
Anzeige der Wasserhärtestufe
Salzbehälter
Behälter für Reinigungsmittel
Dosiergerät für Klarspüler
6
7
8
9
10
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
Arbeitsplatte
Bedienblende
9
1
8
2
7
6
3 4 5
electrolux 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Programmbeschreibung
Programmwähler
Start-/Abbruch-Taste (Start Cancel)
Taste Multitab (Multitab)
Zeitvorwahl-Taste (Delay)
Digital-Display
Kontrolllampen
Referenzmarkierung
Position Aus
Kontrolllampen
Reinigungsphase
Die Kontrolllampe für die Reinigungsphase leuchtet während der Reinigungsphase oder der Klarspülphase.
Trockenphase
Die Kontrolllampe für die Trockenphase leuchtet während der Trockenphase.
Multitab
Die Kontrolllampe für Multitab leuchtet, wenn die Funktion Multitab eingeschaltet ist.
Salz 1)
Die Kontrollampe für Salz leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe Kapitel "Verwendung von Geschirrspülsalz".
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige
Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den
Gerätebetrieb.
Klarspüler 1)
Die Kontrolllampe für Klarspüler leuchtet, wenn Klarspüler nachgefüllt werden muss. Näheres hierzu siehe den Abschnitt 'Verwendung von Klarspüler'.
1) Die Kontrolllampen für Salz- und Klarspülmittel leuchten während eines laufenden Spülprogramms nie
auf, auch wenn die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
Programmwähler
• Drehen Sie zum Einschalten des Gerätes
oder zum Einstellen eines Spülprogramms
den Programmwähler im oder gegen den
Uhrzeigersinn. Die Referenzmarkierung
am Programmwähler muss auf eins der
Spülprogramme auf der Bedienblende zeigen. Wenn der Programmwähler ein Spülprogramm akzeptiert, zeigt das DigitalDisplay die Dauer des Programms an.
Wenn der Programmwähler ein Spülprogramm nicht akzeptiert, zeigt das DigitalDisplay zwei horizontale Striche an.
• Zum Ausschalten des Geräts drehen Sie
den Programmwähler so lange, bis die Referenzmarkierung auf dem Programmwähler auf der Aus-Betriebsanzeige steht.
Benutzen Sie den Programmwähler für folgende Vorgänge:
– Zum Einstellen des Wasserenthärters.
Schlagen Sie dazu bitte unter "Einstellung
des Wasserenthärters" nach.
– Zum Ein-/Abschalten des Klarspüldosierers. Siehe die "Funktion Multitab".
Start-/Abbruch-Taste
Benutzen Sie die Start-/Abbruch-Taste für
folgende Vorgänge:
• Zum Starten des Spülprogramms. Siehe
Kapitel "Auswahl und Start eines Spülprogramms".
• Um ein laufendes Spülprogramm abzubrechen. Siehe Kapitel "Auswahl und Start
eines Spülprogramms".
• Zum Einstellen des Wasserenthärter-Härtegrads. Siehe den Abschnitt 'Einstellung
des Wasserenthärters.
• Zum Ein-/Abschalten des Klarspüldosierers. Siehe den Abschnitt 'Funktion Multitab'.
Multitab-Taste
Drücken Sie zum Ein-/Abschalten der Funktion Multitab die Multitab-Taste. Siehe den
Abschnitt 'Funktion Multitab'.
62 electrolux
Zeitvorwahl-Taste
Benutzen Sie die Zeitvorwahl-Taste, um den
Start des Spülprogramms zwischen 1 und
19 Stunden zu verzögern. Siehe den Abschnitt 'Einstellen und Starten eines Spülprogramms'.
Digital-Display
Das Display zeigt an:
• Eingestellte Stufe des Wasserenthärters.
• Ein-/Abschaltung des Klarspülmitteldosierers (nur bei aktiver Funktion Multitab).
• Programmdauer.
• Restlaufzeit bis zum Programmende.
• Ende eines Spülprogramms, im DigitalDisplay erscheint eine Null.
• Anzahl der Stunden der Zeitvorwahl.
• Fehlercodes.
Einstellmodus
Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
• Eine oder mehrere Phasen-Kontrolllampen leuchten.
• Die Zeitdauer des Programms im DigitalDisplay blinkt.
Das Gerät muss sich für folgende Einstellungen im Einstellmodus befinden:
– Zum Einstellen eines Spülprogramms.
– Zum Einstellen des Wasserenthärter-Härtegrads.
– Zum Ein-/Abschalten des Klarspüldosierers.
Das Gerät ist nicht im Einstellmodus, wenn:
• Eine oder mehrere Phasen-Kontrolllampen leuchten.
• Die Restlaufzeit des laufenden Programms
nicht blinkt.
Löschen Sie bei dieser Bedingung das Programm und kehren Sie zurück in den Einstellmodus. Siehe Kapitel "Auswahl und Start
eines Spülprogramms".
Vor der ersten Inbetriebnahme
Bitte halten Sie sich für die folgenden Schritte
genau an die Anweisung:
1. Überprüfen Sie, ob der Wasserenthärter
(Weichwasserbereiter) korrekt auf den
Härtegrad des Wassers in Ihrer Region
eingestellt ist. Stellen Sie den Wasserenthärter bei Bedarf auf die richtige Stufe ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspüldosierer mit Klarspüler.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den
Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit der
passenden Menge an Spülmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Reinigertabletten ('3 in 1', '4 in
1', '5 in 1', etc.) verwenden, siehe das
Kapitel "Multitab-Funktion".
Einstellen des Wasserenthärters
Der Wasserenthärter entfernt Mineralien und
Salze aus dem Spülwasser. Andernfalls
könnten sich die Mineralien und Salze nachteilig auf die Funktion des Geräts auswirken.
Die Wasserhärte wird in unterschiedlichen,
aber gleichwertigen Einheiten gemessen:
• Deutsche Wasserhärtegrade (dH°).
• Französische Wasserhärtegrade (°TH).
• mmol/l (Millimol pro Liter - internationale
Einheit für Wasserhärtegrade).
• Clarke-Werte.
Stellen Sie den Wasserenthärter auf den
Wasserhärtegrad in Ihrer Region ein. Bei Bedarf erfahren Sie den Härtegrad bei Ihrem
Wasserversorger.
Wasserhärte
Einstellung des Wasserenthärters
°dH
°TH
mmol/l
ClarkeWerte
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
electrolux 63
Wasserhärte
Einstellung des Wasserenthärters
°dH
°TH
mmol/l
ClarkeWerte
Manuell
Elektronisch
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Kein Salz erforderlich.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Werkseitig ist das Gerät auf Stufe 2 eingestellt.
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Entfernen Sie den Unterkorb.
3. Drehen Sie die Härtebereichsanzeige auf
Härtestufe 1 oder 2 (siehe die Tabelle).
4. Setzen Sie den Unterkorb ein.
Das Gerät muss ausgeschaltet werden.
1. Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste gedrückt. Drehen Sie den Programmwähler
gegen den Uhrzeigersinn, bis die Referenzmarkierung auf das erste Spülprogramm auf der Bedienblende zeigt.
2. Lassen Sie die Start-/Abbruch-Taste los,
wenn das Display die aktuelle Einstellung
anzeigt.
Beispiele:
– Stufe 5 =
– Stufe 10 =
3. Drücken Sie die Taste Start/Cancel, um
die Härtestufe zu ändern. Durch jeden
Tastendruck erhöht sich die Stufe.
4. Drehen Sie den Programmwähler in die
Ausschaltposition, um die Einstellung zu
speichern.
5. Schließen Sie die Tür.
Elektronische Einstellung
Werkseitig ist der Wasserenthärter auf
Stufe 5 eingestellt.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Vorsicht! Verwenden Sie ausschließlich
Geschirrspülsalz. Andere Salzarten, die
nicht auf Geschirrspüler ausgelegt sind,
können den Wasserenthärter
beschädigen.
Vorsicht! Verschüttetes Salz oder
Salzwasser auf dem Boden des Geräts
kann Korrosion verursachen. Füllen Sie
das Gerät mit Salz, bevor Sie ein
Spülprogramm starten, um Korrosion zu
verhindern.
64 electrolux
Gehen Sie wie folgt vor, um den Salzbehälter aufzufüllen:
1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu öffnen.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur bei der Erstinbetriebnahme).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den Behälter mit Salz zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.
Es ist normal, dass das Wasser aus dem
Salzbehälter beim Einfüllen von Salz
überläuft.
Wenn Sie den Wasserenthärter elektronisch
auf Stufe 1 einstellen, leuchtet die Salzkontrolllampe nicht mehr.
Gebrauch von Klarspülmittel
Vorsicht! Verwenden Sie ausschließlich
Markenklarspülmittel für Geschirrspüler.
Füllen Sie nie andere Produkte (Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiniger) in den Behälter für Klarspüler.
Andernfalls kann das Gerät beschädigt
werden.
Klarspüler macht es möglich, dass das
Geschirr ohne Streifen und Flecken
trocknet.
Der Klarspüler wird automatisch bei der
letzten Spülphase zugesetzt.
Füllen Sie den Klarspüldosierer, wie im Folgenden gezeigt:
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (A),
um den Klarspüldosierer zu öffnen.
2. Füllen Sie den Klarspüldosierer mit Klarspüler. Der maximale Füllstand wird
durch die Markierung "max"angezeigt.
electrolux 65
3. Wischen Sie verschütteten Klarspüler mit
einem saugfähigen Tuch auf, um zu große Schaumbildung beim nächsten Spülprogramm zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülerdosierer.
Einstellung des Klarspüldosierers
Der Wasserenthärter ist werkseitig auf Härtestufe 4 eingestellt.
Sie können den Klarspüldosierer auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 6 (höchste
Dosierung) einstellen.
1. Drehen Sie die Klarspüldosieranzeige,
um die Dosierung zu erhöhen oder zu
senken.
– Erhöhen Sie die Dosierung, wenn auf
dem Geschirr Wassertropfen oder Kalkablagerungen sind.
– Verringern Sie die Dosierung, wenn
Streifen, weißliche Flecken oder ein
bläulicher Überzug auf dem Geschirr
zu sehen sind.
Laden von Besteck und Geschirr
Hilfreiche Hinweise und Tipps
Vorsicht! Spülen Sie in diesem Gerät
ausschließlich spülmaschinengeeignete
Haushaltsutensilien.
Spülen Sie in diesem Gerät keine Wasser absorbierenden Gegenstände (Schwämme,
Geschirrtücher usw.).
• Bevor Sie Geschirr und Besteck ins Gerät
einordnen, gehen Sie folgendermaßen vor:
– Entfernen Sie alle Essensreste und
sonstigen größeren Partikel.
– Weichen Sie angebrannte Reste in Pfannen, Töpfen usw. ein.
• Achten Sie beim Einordnen von Geschirr
und Besteck auf Folgendes:
– Ordnen Sie Hohlgefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
– Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Höhlungen oder Vertiefungen
sammeln kann.
– Achten Sie darauf, dass Geschirr- und
Besteckteile nicht ineinander zu liegen
kommen.
– Achten Sie darauf, dass Geschirr- und
Besteckteile nicht übereinander zu liegen kommen.
– Achten Sie darauf, dass Gläser einander
nicht berühren.
– Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
• Auf Kunststoffgegenständen und Pfannen
mit Antihaftbeschichtung sammeln sich
oftmals Wassertropfen. Diese Art Geschirr
trocknet deshalb schlechter als Porzellan
oder Edelstahl.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den
Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht verrutschen können.
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass
sich die Sprüharme ungehindert
bewegen können, bevor Sie ein
Spülprogramm starten.
66 electrolux
Warnung! Schließen Sie immer die Tür,
nachdem Sie etwas ins Gerät
eingeordnet oder herausgenommen
haben. Eine offene Tür stellt stets ein
Unfallrisiko dar.
Unterkorb
Stellen Sie Deckel, Teller, Salatschüsseln
und Besteck in den Unterkorb. Ordnen Sie
Servierplatten und große Deckel am Rand
des Unterkorbs an.
Die Stachelreihen am Unterkorb können
flach gelegt werden, um Töpfe, Pfannen und
Schüsseln einzuordnen.
Besteckkorb
Warnung! Stellen Sie keine Messer mit
langen Klingen in aufrechter Stellung ein.
Legen Sie langes oder scharfes Besteck
waagerecht in den Oberkorb. Gehen Sie
vorsichtig mit scharfen Gegenständen
um.
Stellen Sie Gabeln und Löffel mit den Griffen
nach unten ein.
Stellen Sie Messer mit den Griffen nach oben
ein.
Falls die Messerspitzen auf der Unterseite
aus dem Korb ragen, wird der untere Sprüharm behindert. Stellen Sie Messer mit den
Griffen nach unten ein.
Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, damit sie nicht zusammenkleben können.
Verwenden Sie das Besteckgitter. Wenn die
Besteckabmessungen die Verwendung des
Besteckgitters nicht zulassen, kann dieses
entfernt werden.
Oberkorb
Der Oberkorb ist zur Aufnahme von Tellern
(bis zu 24 cm Durchmesser), Saucieren, Salatschüsseln, Tassen, Gläsern, Töpfen und
Deckeln bestimmt. Ordnen Sie das Spülgut
so ein, dass das Wasser alle Oberflächen erreichen kann.
electrolux 67
Maximale Geschirrhöhe
Obere Position
20 cm
31 cm
Untere Position
24 cm
27 cm
Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb
nach oben zu verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
heraus.
2. Den Korb auf beiden Seiten vorsichtig anheben, bis der Mechanismus einrastet
und der Korb stabil ist.
Ordnen Sie Teller ausschließlich in den
hinteren Teil des Oberkorbs ein. Neigen
Sie sie nach vorn.
Langstielige Gläser können mit dem Stiel
nach oben in die Tassenablagen gestellt werden. Klappen Sie die Tassenablagen für höheres Geschirr nach oben.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorbs
nach unten zu verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
heraus.
2. Den Korb auf beiden Seiten vorsichtig anheben.
3. Den Mechanismus halten und langsam
nach unten fallen lassen.
Höhenverstellung des Oberkorbs
Wenn Sie sehr große Teller oder Servierplatten in den Unterkorb einordnen wollen, müssen Sie gegebenenfalls die Höhe des Oberkorbs verstellen.
Maximale Geschirrhöhe
Oberkorb
Vorsicht!
• Die Korbhöhe darf nie nur auf einer
Seite nach oben oder nach unten verstellt werden.
• Wenn sich der Oberkorb in der oberen
Position befindet, stellen Sie keine
Tassen auf die Tassenablagen.
Unterkorb
Gebrauch von Spülmittel
Verwenden Sie ausschließlich Spülmittel
(Pulver, Flüssigspülmittel oder Geschirrspüler-Tabs) speziell für Geschirrspüler.
Richten Sie sich nach den Angaben auf
der Verpackung:
• Vom Hersteller empfohlene Dosierung.
• Empfehlungen für die Lagerung.
Verwenden Sie nicht mehr als die angegebene Spülmittelmenge, um die Umweltbelastung möglichst gering zu halten.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Spülmittelbehälter zu füllen:
68 electrolux
1. Öffnen Sie den Deckel des Reinigungsmittelbehälters.
2. Füllen Sie den Spülmittelbehälter (A) mit
Spülmittel. Die Markierung zeigt die Dosierung an:
20 = ca. 20 g Reinigungsmittel
30 = ca. 30 g Reinigungsmittel.
3. Geben Sie bei einem Spülprogramm mit
Vorspülgang zusätzlich etwas Spülmittel
ins Vorspülfach ( B).
A
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter ( A).
5. Schließen Sie den Deckel des Spülmittelbehälters. Drücken Sie auf den Deckel,
bis er einrastet.
Spülmittel unterschiedlicher Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Einige Geschirrspüler-Tabs erbringen bei
kurzen Spülprogrammen keine optimalen Ergebnisse. Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie GeschirrspülerTabs verwenden, damit sich das Spülmittel vollständig auflösen kann.
B
Funktion "Multitab"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Diese Tabs enthalten Mittel wie Reinigungsmittel, Klarspülmittel, und Geschirrspülersalz. Einige Tab-Sorten können auch andere
Zusätze enthalten.
Überprüfen Sie, ob diese Tabs für den Härtegrad des Wassers in Ihrer Region geeignet
sind. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben.
Wenn Sie die Funktion Multitab einschalten,
bleibt sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder
abschalten.
Die Funktion Multitab sperrt den Zufluss von
Klarspüler und Salz automatisch. Die Salzund Klarspülmittel-Kontrolllampen sind abgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich erhöhen,
wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
electrolux 69
Schalten Sie die Funktion Multitab vor
dem Beginn eines Spülprogramms ein
oder aus.
Sie können die Funktion Multitab nicht
ein- oder ausschalten, wenn das Programm angelaufen ist. Brechen Sie das
Spülprogramm ab und stellen Sie das
Programm dann erneut ein.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt
ein:
• Drücken Sie die Multitab-Taste. Die Multitab-Kontrolllampe leuchtet auf.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt
aus:
• Drücken Sie die Multitab-Taste. Die Multitab-Kontrolllampe erlischt.
Gehen Sie bei nicht zufriedenstellenden Trocknungsergebnissen wie
folgt vor:
1. Füllen Sie den Klarspüldosierer mit
Klarspüler.
2. Schalten Sie den Klarspüldosierer
ein.
3. Stellen Sie den Klarspüldosierer auf
Stufe 2 ein.
• Das Ein- oder Abschalten des Klarspüldosierers ist nur bei aktivierter
Funktion Multitab möglich.
Zum Einschalten des Klarspüldosierers
muss:
Das Gerät ausgeschaltet werden.
1. Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste gedrückt. Drehen Sie den Programmwähler
gegen den Uhrzeigersinn, bis die Refe-
renzmarkierung auf das erste Spülprogramm auf der Bedienblende zeigt.
2. Lassen Sie die Start-/Abbruch-Taste los,
wenn das Display die Wasserhärtestufe
anzeigt.
3. Drehen Sie den Programmwähler gegen
den Uhrzeigersinn, bis die Referenzmarkierung auf das zweite Spülprogramm auf
der Bedienblende zeigt.
4. Das Digital-Display zeigt die neue Einstellung für den Klarspüldosierer an.
Klarspüldosierer abgeschaltet
Klarspüldosierer eingeschaltet
5. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste,
um die Einstellung des Wasserenthärters
zu ändern. Das Digital-Display zeigt die
neue Einstellung an.
6. Drehen Sie den Programmwähler in die
Ausschaltposition, um die Einstellung zu
speichern.
Um wieder normale Reinigungsmittel zu
verwenden:
1. Schalten Sie die Funktion Multitab
aus.
2. Füllen Sie den Salzbehälter und den
Klarspüldosierer.
3. Stellen Sie die Wasserhärte auf die
höchste Härtestufe ein.
4. Führen Sie ein Spülprogramm ohne
Geschirr aus.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
den Wasserhärtegrad in Ihrer Region
ein.
6. Stellen Sie den Klarspüldosierer ein.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Gehen Sie zum Auswählen und Starten eines
Spülprogramms folgendermaßen vor:
1. Schließen Sie die Tür.
2. Stellen Sie das Spülprogramm durch
Drehen des Programmwählers ein. Siehe
den Abschnitt 'Spülprogramme'.
– Die Phasenkontrolllampe für das Spülprogramm leuchtet.
– Die Programmdauer im Digital-Display
blinkt.
3. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste.
– Das Spülprogramm beginnt automatisch.
– Wenn das Programm beginnt, leuchtet
nur noch die Kontrolllampe für den laufenden Spülgang. Die Kontrolllampe
für die Programmdauer leuchtet permanent.
Wenn ein Spülprogramm bereits läuft,
können Sie kein anderes Programm
wählen. Brechen Sie das Spülprogramm
stattdessen ab.
70 electrolux
Warnung! Sie sollten ein
Spülprogramm nur dann abbrechen
oder unterbrechen, wenn es unbedingt
notwendig ist.
Vorsicht! Öffnen Sie die Tür vorsichtig.
Es könnte heißer Dampf austreten.
Unterbrechen eines Spülprogramms
Öffnen Sie die Tür.
• Das Programm stoppt.
Schließen Sie die Tür.
• Das Programm wird ab der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Abbrechen eines Spülprogramms
• Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste gedrückt.
– Die Zeitdauer des Programms blinkt im
Digital-Display.
– Eine oder mehrere Phasen-Kontrolllampen leuchten.
Damit ist das Spülprogramm abgebrochen.
Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Wählen Sie ein neues Spülprogramm.
Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit Spülmittel, bevor Sie ein neues Spülprogramm
einstellen.
Einstellung und Start eines
Spülprogramms mit Zeitvorwahl
1. Wählen Sie ein Programm.
2. Drücken Sie die Zeitvorwahl-Taste, bis
das Display die erforderliche Zeitvorwahl
des Spülprogramms anzeigt. Die Zeitvorwahl blinkt auf dem Digital-Display.
3. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste.
– Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt.
– Die Phasen-Kontrolllampen des Spülprogramms erlöschen.
– Im Digital-Display wird die Zeitverzögerung dauerhaft angezeigt.
Nach dem Ablauf der Zeitvorwahl beginnt
das Spülprogramm automatisch. Die Pha-
sen-Kontrolllampe für die aktuelle Phase
leuchtet.
Öffnen Sie die Tür während des Ablaufs
der Zeitvorwahl nicht, um eine Unterbrechung der Zeitvorwahl zu verhindern.
Nachdem Sie die Tür wieder geschlosssen haben, läuft die Zeitvorwahl ab dem
Unterbrechungszeitpunkt weiter ab.
So löschen Sie die Zeitvorwahl
1. Halten Sie die Start-/Abbruch-Taste gedrückt.
– Die Phasen-Kontrolllampe(n) leuchtet
bzw. leuchten.
– Die Zeitdauer des Spülprogramms
wird im Digital-Display angezeigt.
2. Drücken Sie die Start-/Abbruch-Taste,
um das Spülprogramm zu starten.
Ende des Spülprogramms
Schalten Sie das Gerät in folgenden Fällen
aus:
• Nachdem es automatisch gestoppt hat.
• Das Digital-Display zeigt Null an.
• Die Phasen-Kontrolllampen erlöschen.
Damit das Spülgut besser trocknet, öffnen
Sie die Tür des Geschirrspülers einen Spaltbreit und warten Sie einige Minuten, bevor
Sie das Spülgut entnehmen.
Lassen Sie das Spülgut abkühlen, bevor Sie
es aus dem Gerät nehmen. Heißes Geschirr
ist leicht zu beschädigen.
Standby-Modus
Wird das Gerät am Ende des Spülprogramms nicht ausgeschaltet, geht es automatisch in den Standby-Modus. Der Standby-Modus senkt den Stromverbrauch.
Drei Minuten nach dem Programmende erlöschen automatisch alle Kontrolllampen,
und im Digital-Display erscheint eine horizontale Linie.
Drücken Sie eine Taste, um in den Programmende-Modus zurückzukehren.
electrolux 71
Spülprogramme
Spülprogramme
Programme
und Stellung
des Programmwählers
Grad der Verschmutzung
Programmbeschreibung
Beliebig
Geschirr, Besteck,
Töpfe, Pfannen
Vorspülgang
Hauptspülgang bis zu 45°C oder
70°C
1 oder 2 Zwischenklarspülgänge
Klarspülgang
trocknen
Normal/leicht verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang bis zu 60 °C
Klarspülgang
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe, Pfannen
Vorspülgang
Hauptspülgang bis zu 70 °C
2 Zwischenspülgänge
Klarspülgang
trocknen
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülgang
Hauptspülgang bis zu 50 °C
1 Zwischenspülgang
Klarspülgang
trocknen
Beliebig
Teilweise beladen
(weiteres Spülgut soll
im Lauf des Tages
noch hinzukommen).
1 kalter Klarspülgang (um zu verhindern, dass Speisereste antrocknen).
Reinigungsmittel ist bei diesem
Programm nicht notwendig.
1)
2)
Spülgut
3)
1) Während des AUTO Programms wird der Verschmutzungsgrad des Geschirrs durch den Grad der
Wassertrübung bestimmt. Programmdauer, Wasser- und Stromverbrauch können unterschiedlich
sein. Dies hängt vom Verschmutzungsgrad des Geschirrs ab und davon, ob der Geschirrspüler ganz
oder teilweise beladen ist. Das Gerät stellt während des Hauptspülgangs automatisch die
Wassertemperatur ein.
2) Dies ist das ideale tägliche Spülprogramm für eine 4-köpfige Familie. die lediglich das Frühstücks- und
Abendessensgeschirr samt Besteck spülen möchte.
3) Testprogramm für Testinstitute. Die Testdaten finden Sie auf dem mitgelieferten separaten Infoblatt.
Verbrauchswerte
Programm
Programmdauer (in Minuten) 1)
Energieverbrauch (in
kWh)
-
1,1-1,7
11-22
-
0,9
9
-
1,8-2,0
22-24
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
1) Das Digital-Display zeigt die Programmdauer an.
Die Verbrauchswerte sind Richtwerte,
die je nach dem Druck und der Tempe-
Wasser (in Liter)
72 electrolux
ratur des Wassers, den Schwankungen
in der Stromversorgung und der Geschirrmenge variieren können.
Reinigung und Pflege
Warnung! Schalten Sie das Gerät aus,
bevor Sie die Filter reinigen.
Filterreinigung
Vorsicht! Verwenden Sie das Gerät
nicht ohne Filter. Achten Sie darauf, die
Filter korrekt einzusetzen. Sind die Filter
falsch eingesetzt, spült das Gerät nicht
zufriedenstellend und kann beschädigt
werden.
Reinigen Sie die Filter bei Bedarf. Schmutzige Filter beeinträchtigen das Spülergebnis.
Der Geschirrspüler hat 3 Filter:
1. Grobfilter (A)
2. Mikrofilter (B)
3. Flachfilter (C)
A
4. Nehmen Sie das Filtersystem heraus.
5. Fassen Sie den Grobfilter (A) am Handgriff.
6. Nehmen Sie den Grobfilter (A) aus dem
Mikrofilter (B).
7. Nehmen Sie den Flachfilter (C) unten aus
dem Gerät heraus.
D
B
C
Gehen Sie wie folgt vor, um die Filter zu reinigen:
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Entfernen Sie den Unterkorb.
3. Um das Filtersystem zu entriegeln, drehen Sie den Griff des Mikrofilters (B) etwa
1/4 Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
8. Reinigen Sie die Filter unter fließendem
Wasser.
9. Setzen Sie den Flachfilter (C) unten in
das Gerät ein. Setzen Sie den Flachfilter
korrekt unter den beiden Führungen (D)
ein.
10. Setzen Sie den Grobfilter (A) in den Mikrofilter (B) und drücken Sie die Filter zusammen.
11. Setzen Sie das Filtersystem wieder ein.
12. Um das Filtersystem zu arretieren, drehen Sie den Griff des Mikrofilters (B) im
Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
electrolux 73
feuchten Tuch. Verwenden Sie dazu ausschließlich Neutralreiniger. Verwenden Sie
keine Scheuermittel, Scheuerschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton, Trichloräthylen usw.)
Frostschutzmaßnahmen
Vorsicht! Stellen Sie das Gerät nicht an
einer Stelle auf, an der die Temperatur
unter 0 °C absinken kann. Der Hersteller
haftet nicht für Frostschäden.
13. Setzen Sie den Unterkorb ein.
14. Schließen Sie die Tür.
Nehmen Sie die Sprüharme nicht heraus.
Wenn eine Aufstellung in forstfreier Umgebung nicht möglich ist, entleeren Sie das Gerät und schließen Sie die Tür. Lösen Sie den
Wasserzulaufschlauch und lassen Sie das
Wasser aus diesem Schlauch ablaufen.
Wenn die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, entfernen Sie Verschmutzungen
mit einem Cocktail-Stick.
Reinigung der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des Geräts mit einem weichen
Was tun, wenn …
Das Gerät startet nicht oder stoppt während
des Betriebs.
Versuchen Sie, die Ursache des Problems
herauszufinden und das Problem selbst zu
beheben. Wenn Sie das Problem nicht selbst
lösen können, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.
Vorsicht! Schalten Sie das Gerät ab,
bevor Sie folgende Abhilfemaßnahmen
durchführen.
Fehlercode und Störung
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Das Digital-Display zeigt
an
Der Geschirrspüler füllt sich nicht mit
Wasser
• Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen
verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
• Der Wasserhahn ist zugedreht.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
• Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
• Der Wasserzulaufschlauch ist falsch angeschlossen. Möglicherweise ist der Schlauch geknickt oder gequetscht.
Achten Sie auf einen korrekten Anschluss des Schlauchs.
• Das Digital-Display zeigt
an
Der Geschirrspüler pumpt nicht ab
• Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
• Der Wasserablaufschlauch ist falsch angeschlossen. Möglicherweise ist der Schlauch geknickt oder gequetscht.
Achten Sie auf einen korrekten Anschluss des Schlauchs.
74 electrolux
Fehlercode und Störung
Mögliche Ursachen und Abhilfe
• Das Digital-Display zeigt
an
Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst
• Schließen Sie den Wasserhahn und wenden Sie sich an den
lokalen Kundendienst.
Das Programm startet nicht
• Die Tür des Geräts ist nicht geschlossen.
Schließen Sie die Tür.
• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
• Die Sicherung der Hausinstallation ist durchgebrannt.
Tauschen Sie die Sicherung aus.
• Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
Brechen Sie die Zeitvorwahl ab, damit das Programm sofort
gestartet wird.
Nachdem Sie das Problem behoben haben,
schalten Sie das Gerät wieder ein. Drehen
Sie den Programmwähler auf das gleiche
Spülprogramm wie vor der Störung.
Das Programm wird ab der Stelle fortgesetzt,
an der es unterbrochen wurde. Tritt die Fehlfunktion erneut auf, wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Halten Sie folgende Angaben bereit, damit
man Ihnen schnell und korrekt helfen kann:
• Modell (Mod.)
• Produktnummer (PNC)
• Seriennummer (S.N.)
Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild.
Tragen Sie die Angaben hier ein:
Modell : ..........
Produktnummer : ..........
Seriennummer : ..........
Das Spülergebnis ist nicht zufriedenstellend
Das Geschirr ist nicht sauber
• Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und den Verschmutzungsgrad nicht geeignet.
• Die Körbe sind falsch beladen, so dass das Wasser nicht alle Oberflächen erreichen kann.
• Aufgrund falscher Beladung können sich die Sprüharme nicht drehen.
• Die Filter sind verschmutzt oder nicht korrekt installiert.
• Das Spülmittel ist zu hoch oder zu niedrig dosiert.
Auf dem Geschirr befinden
sich Kalkablagerungen
• Der Salzbehälter ist leer.
• Der Wasserenthärter ist auf eine falsche Stufe eingestellt.
• Der Deckel des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.
Das Geschirr ist nass und
glanzlos
• Es wurde kein Klarspüler verwendet.
• Der Klarspüldosierer ist leer.
Schlieren, Streifen, milchige
Flecken oder blau schimmernde Beläge befinden sich
auf Gläsern und Geschirr
• Verwenden Sie weniger Klarspüler.
Getrocknete Wassertropfen
• Verwenden Sie mehr Klarspüler.
befinden sich auf Gläsern und • Die Ursache kann beim Spülmittel liegen.
Geschirr
Technische Daten
Abmessungen
Breite in cm
60
Höhe in cm
85
Tiefe in cm
61
electrolux 75
Elektrischer Anschluss - Anschlussspannung - Gesamtleistung - Sicherung
Die Daten der elektrischen Anschlusswerte befinden sich auf dem
Typenschild am Innenrand der Geschirrspülertür.
Wasserdruck
Mindestdruck
Kapazität
0,5 bar (0,05 MPa)
Höchstdruck
8 bar (0,8 MPa)
Maßgedecke
12
Gerät aufstellen
Installation unter einer Arbeitsplatte
Warnung! Achten Sie darauf, dass der
Netzstecker während der Installation
nicht an eine Netzsteckdose
angeschlossen ist.
Platzieren Sie das Gerät in der Nähe eines
Wasserhahns und eines Wasserablaufs. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Geräts,
wenn Sie es unter einem Spülbecken oder
einer Küchenarbeitsplatte installieren wollen.
Achten Sie darauf, dass die Einbaunische für
das Gerät groß genug ist.
3. Heben Sie die Arbeitsplatte an und bewegen Sie sie aus den vorderen Schlitzen
(3) heraus.
4. Stellen Sie das Gerät mit dem Schraubfuß korrekt eben.
5. Installieren Sie das Gerät unter der Arbeitsplatte. Achten Sie darauf, dass die
Wasserschläuche nicht geknickt oder
eingeklemmt werden.
Falls eine Reparatur erforderlich wird, muss
das Gerät für den Kundendienst sofort zugänglich sein. Installieren Sie das Gerät mit
seiner oberen Abdeckung, wenn Sie es als
freistehendes Gerät verwenden wollen.
Der Sockel freistehender Geräte ist nicht einstellbar.
Gehen Sie wie folgt vor, um die
Arbeitsplatte des Gerätes zu entfernen:
1. Lösen Sie die hinteren Schrauben (1).
2. Ziehen Sie die Arbeitsplatte hinter dem
Gerät (2) vor.
Ausrichten des Geräts
Achten Sie darauf, dass das Gerät waagrecht ausgerichtet ist, damit die Tür dicht und
sicher schließt. Ist das Gerät nicht waagrecht
ausgerichtet, schließt die Tür an den Seiten
nicht richtig. Wenn die Tür nicht korrekt
schließt, richten Sie das Gerät durch Anziehen oder Lockern der Stellfüße waagrecht
aus.
76 electrolux
Wasseranschluss
Vorsicht! Verwenden Sie keinen
Zulaufschlauch von einem älteren Gerät.
Der Wasserdruck muss innerhalb des in den
"Technischen Daten" aufgeführten Bereichs
liegen. Informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorger über den durchschnittlichen
Wasserdruck in Ihrer Region.
Achten Sie darauf, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht
wird oder sich irgendwo verfängt.
Achten Sie darauf, dass die Klemmmutter
korrekt sitzt, damit kein Wasser austreten
kann.
Vorsicht! Schließen Sie das Gerät nicht
an neue oder lange nicht mehr benutzte
Leitungen an. Lassen Sie das Wasser
ein paar Minuten laufen und schließen
Sie dann den Zulaufschlauch an.
Der Wasserzulaufschlauch ist doppelwandig
und besitzt ein inneres Hauptkabel und ein
Sicherheitsventil. Der Wasserschlauch steht
nur unter Druck, wenn Wasser durchläuft.
Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.
Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
• Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch
oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt sind.
• Ein Wasserzulaufschlauch mit Sicherheitsventil darf nur vom Kundendienst ausgetauscht werden.
Warnung! Gefährliche Spannung
Ablaufschlauch
1. Schließen Sie den Ablaufschlauch an den
Siphon an und befestigen Sie ihn an der
Unterseite der Arbeitsplatte. Dadurch
wird verhindert, dass Abwasser aus dem
Siphon in das Gerät zurückfließen kann.
2. Schließen Sie den Ablaufschlauch an ein
Standrohr mit Belüftungsöffnung an (Mindestdurchmesser des Innenrohres 4 cm).
max 85 cm
max 400 cm
Wasserzulaufschlauch
Schließen Sie das Gerät an einen Heißwasseranschluss (max. 60 °C) oder einen Kaltwasseranschluss an.
Wenn Sie Ihr Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B.
Solar- oder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen
Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde
an.
min 40 cm
Achten Sie darauf, dass der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt
wird, um sicherzustellen, dass das Wasser
stets gut ablaufen kann.
Nehmen Sie den Spülbeckenstöpsel aus
dem Becken, während das Gerät das Wasser abpumpt, um zu verhindern, dass das
Wasser wieder in das Gerät zurückfließt.
Ein Verlängerungs-Ablaufschlauch darf nicht
länger als 2 Meter sein. Der Innendurchmesser des Siphons muss mindestens genauso
groß sein wie der Durchmesser des
Schlauchs.
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon
unter einem Spülbecken angeschlossen
wird, muss die Kunststoffmembran (A) entfernt werden. Falls Sie die Kunststoffmembran nicht entfernen, kann der Siphon durch
Nahrungsreste verstopfen
electrolux 77
rät zurückfließt. Falls der Siphon Ihrer
Spüle mit einem "Rückschlagventil" ausgestattet ist, kann dieses Ventil den korrekten Wasserablauf Ihres Gerätes beeinträchtigen. Entfernen Sie das Rücklaufventil.
Das Gerät besitzt eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass Wasser ins Ge-
Vorsicht! Vergewissern Sie sich, dass
alle Wasseranschlüsse vollkommen
dicht sind, damit kein Wasser austreten
kann.
Elektrischer Anschluss
Warnung! Der Hersteller haftet nicht für
Schäden aufgrund der Nichtbeachtung
folgender Sicherheitshinweise.
Erden Sie das Gerät gemäß den Sicherheitshinweisen.
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und -frequenz in Ihrer Region
mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckverbinder oder Verlänge-
rungskabel. Andernfalls besteht Feuergefahr.
Tauschen Sie das Netzkabel nicht selbst
aus. Wenden Sie sich dafür an den Kundendienst.
Wählen Sie eine Netzsteckdose, die
auch nach der Installation des Geräts
noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit
internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<,
>PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie
das Verpackungsmaterial bitte entsprechend seiner Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür
vorgesehenen Sammelbehältern.
Warnung! Gehen Sie zum Entsorgen
des Geräts folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
• Schneiden Sie Netzkabel und Netzstecker ab und entsorgen Sie beides.
• Entfernen Sie die Türverriegelung. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder aus Versehen im Inneren des Geräts einsperren und in Lebensgefahr
geraten.
78 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com
Índice de materias
Información sobre seguridad
Descripción del producto
Panel de mandos
Antes del primer uso
Ajuste del descalcificador de agua
Uso de sal para lavavajillas
Uso de abrillantador
Carga de cubiertos y vajilla
Uso de detergente
Función Multitab
78
79
80
81
82
83
83
84
86
87
Selección e inicio del programa de lavado
88
Programas de lavado
89
Mantenimiento y limpieza
90
Qué hacer si…
91
Datos técnicos
93
Instalación
93
Conexión de agua
94
Conexión eléctrica
95
Aspectos medioambientales
95
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
Por su seguridad y para garantizar el
funcionamiento correcto del aparato,
antes de instalarlo y utilizarlo por primera
vez lea atentamente este manual. Conserve siempre estas instrucciones con el
aparato, aunque lo cambie de lugar o lo
venda. Los usuarios deben conocer a la
perfección el funcionamiento y las características de seguridad del aparato.
Uso correcto
• Este aparato se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico.
• Utilice el aparato exclusivamente para el
lavado de utensilios del hogar adecuados
para lavavajillas.
• No introduzca disolventes en el aparato.
Riesgo de explosión.
• Los cuchillos y otros objetos con puntas
afiladas deben colocarse en el cesto para
cubiertos con la punta hacia abajo. Si no
lo hace así, colóquelos en posición horizontal en el cesto superior.
• Utilice exclusivamente productos de marca (detergente, sal y abrillantador) adecuados para lavavajillas.
• Si abre la puerta con el aparato en marcha,
puede salir vapor caliente. Riesgo de quemaduras de piel.
• No retire platos del lavavajillas antes de
que finalice el programa de lavado.
• Cuando el programa de lavado haya concluido, desenchufe el cable de la toma de
pared y cierre el grifo.
• Este aparato sólo debe ser reparado por
un técnico del servicio oficial. Utilice sólo
recambios originales.
• Para evitar lesiones personales y daños al
aparato, no intente repararlo por sus medios. Póngase siempre en contacto con el
Centro de Servicio técnico.
Instrucciones generales de seguridad
• Las personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con
experiencia y conocimiento insuficientes,
no deben utilizar el electrodoméstico. Sólo
podrán utilizarlo bajo la supervisión o instrucción de la persona responsable de su
seguridad.
• Siga las instrucciones de seguridad respecto al detergente para lavavajillas suministradas por el fabricante para evitar quemaduras en ojos, boca y garganta.
• No beba el agua del lavavajillas. Podría haber restos de detergente en el aparato.
• Cierre siempre la puerta del aparato cuando no lo utilice, para evitar que las personas sufran lesiones o tropiecen con la
puerta abierta.
• No se siente ni se ponga de pie sobre la
puerta abierta.
Seguridad de los niños
• Este aparato sólo puede ser utilizado por
adultos. Es necesario supervisar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
electrolux 79
• Mantenga todos los materiales de embalaje alejados de los niños. Existe riesgo de
asfixia.
• Mantenga los detergentes en un lugar seguro. No permita que los niños toquen los
detergentes.
• Mantenga a los niños alejados del aparato
cuando la puerta esté abierta.
Instalación
• Compruebe que el aparato no ha sufrido
daños en el transporte. No conecte el aparato si está dañado. Si es necesario, contacte al proveedor.
• Retire todo el material de embalaje antes
del primer uso.
• La instalación eléctrica de este aparato
debe estar a cargo de un profesional cualificado y competente.
• La instalación de fontanería de este aparato debe estar a cargo de un profesional
cualificado y competente.
• No altere las especificaciones ni modifique
este producto. Existe el riesgo de lesiones
personales y de daños para el aparato.
• No utilice el aparato:
– si el cable de alimentación o los tubos
de agua están dañados,
– si el panel de mandos, la superficie superior o la zona inferior (base) presentan
daños, de modo que pudiera accederse
fácilmente al interior del aparato.
Póngase en contacto con el Centro de
Servicio técnico.
• No perfore los lados del aparato para no
producir daños en los componentes hidráulicos y eléctricos.
Advertencia Siga atentamente las
instrucciones sobre las conexiones
eléctricas y de agua.
Descripción del producto
1
2
3
4
Cesto superior
Selector del ajuste de dureza del agua
Depósito de sal
Distribuidor de detergente
5
6
7
8
Distribuidor de abrillantador
Placa de datos técnicos
Filtros
Brazo aspersor inferior
80 electrolux
9 Brazo aspersor superior
10 Placa superior
Panel de mandos
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
2
7
6
3 4 5
Programas
Mando de programas
Tecla de inicio/cancelación (Start Cancel)
Tecla Multitab (Multitab)
Tecla de inicio diferido (Delay)
Visor digital
Indicadores luminosos
Indicador de programa
Apagado
Indicadores luminosos
Fase de lavado
El indicador de fase de lavado se enciende cuando está en marcha la fase
de lavado o de aclarado.
Fase de secado
El indicador de fase de secado se enciende cuando está en marcha la fase
de secado.
Función Pastilla múltiple
El indicador de Multitab se enciende cuando está activa la función Multitab.
Sal 1)
El indicador de sal se enciende cuando es necesario recargar el recipiente
de sal. Consulte el capítulo 'Utilización de sal para lavavajillas'.
Después de llenar el recipiente, el indicador de sal permanece encendido
durante algunas horas. Esto no tiene efecto negativo alguno en el funcionamiento del aparato.
Abrillantador 1)
El indicador luminoso de abrillantador se enciende cuando es necesario recargar abrillantador. Consulte el capítulo 'Utilización del abrillantador'.
1) Si los recipientes de sal o abrillantador están vacíos, los indicadores correspondientes no se encienden
durante el funcionamiento del programa de lavado.
Mando de programas
• Para encender el aparato o elegir un programa de lavado, gire el mando de programas hacia la derecha o la izquierda. El
indicador de programa del mando debe
coincidir con el programa de lavado que
se indica en el panel. Si el indicador de
programa coincide con el programa de lavado, el visor digital muestra la duración
del mismo. Si el indicador de programa no
coincide con un programa de lavado, el
electrolux 81
visor digital muestra dos barras horizontales.
• Para apagar el aparato, gire el mando de
programas hasta hacerlo coincidir con el
indicador de apagado.
Utilice el mando de programas para estas
operaciones:
– Para ajustar el descalcificador de agua.
Consulte 'Ajuste del descalcificador de
agua'.
– Para activar/desactivar el distribuidor del
abrillantador. Consulte 'Función Multitab'.
Tecla de inicio/cancelación
Utilice la tecla de inicio/cancelación para estas operaciones:
• Para iniciar un programa de lavado. Consulte el capítulo 'Ajuste e inicio de un programa de lavado'.
• Para cancelar un programa de lavado en
marcha. Consulte el capítulo 'Ajuste e inicio de un programa de lavado'.
• Para ajustar el nivel del descalcificador de
agua. Consulte el capítulo 'Ajuste del descalcificador de agua'.
• Para activar/desactivar el distribuidor del
abrillantador. Consulte el capítulo 'Función
Multitab'.
Tecla Multitab
Pulse esta tecla para activar/desactivar la
función Multitab. Consulte el capítulo 'Función Multitab'.
Tecla de inicio diferido
Utilice la tecla de inicio diferido para retrasar
el inicio del programa de lavado entre 1 y 19
horas. Consulte el capítulo 'Ajuste e inicio de
un programa de lavado'.
Visor digital
El visor muestra:
• Nivel ajustado del descalcificador de agua.
• Activación/desactivación del distribuidor
de abrillantador (sólo con la función Multitab activa).
• Duración del programa.
• Tiempo restante hasta la finalización del
programa.
• Fin de un programa de lavado, el visor digital muestra un cero.
• Número de horas de inicio diferido.
• Códigos de error.
Modo de ajuste
El aparato está en modo de ajuste cuando:
• Uno o más indicadores de fase están encendidos.
• La duración del programa parpadea en el
visor digital.
El aparato debe estar en modo de ajuste para las siguientes operaciones:
– Para ajustar un programa de lavado.
– Para ajustar el nivel del descalcificador de
agua.
– Para activar/desactivar el distribuidor del
abrillantador.
El aparato no está en modo de ajuste cuando:
• Uno o más indicadores de fase están encendidos.
• No parpadea el indicador de tiempo restante del programa.
En tal caso, cancele el programa para volver
al modo de ajuste. Consulte el capítulo 'Ajuste e inicio de un programa de lavado'.
Antes del primer uso
Consulte las instrucciones siguientes para
cada paso del procedimiento:
1. Haga una prueba para verificar si el nivel
de descalcificador de agua es correcto
para la dureza del agua de su zona. Si es
necesario, ajuste el descalcificador de
agua.
2. Llene el recipiente de sal con sal para lavavajillas.
3. Cargue el distribuidor de abrillantador.
4. Cargue los cubiertos y la vajilla en el lavavajillas.
5. Seleccione el programa de lavado adecuado para el tipo y suciedad de la carga.
6. Llene el distribuidor de detergente con la
cantidad de detergente adecuada.
7. Inicie el programa de lavado.
Si utiliza pastillas de detergente combinadas ('3 en 1', '4 en 1', '5 en 1', etc.),
consulte el capítulo 'Función Multitab'.
82 electrolux
Ajuste del descalcificador de agua
El descalcificador elimina los minerales y sales del suministro de agua. Los minerales y
sales pueden tener un efecto negativo en el
funcionamiento del aparato.
La dureza del agua se mide en escalas equivalentes:
• Grados alemanes (dH°).
• Grados franceses (°TH).
• mmol/l (milimol por litro, unidad internacional de la dureza del agua).
• Clarke.
Ajuste el descalcificador de agua según la
dureza del agua de su zona. Si es necesario,
solicite información a la compañía local de
suministro de agua.
Dureza del agua
Ajuste de dureza del agua
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manualmente
electrónicamente
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) No es necesario utilizar sal.
El descalcificador de agua se debe ajustar manual o electrónicamente.
Ajuste manual
El aparato se ajusta en fábrica en la posición 2.
1. Abra la puerta.
2. Extraiga el cesto inferior.
3. Gire el selector de dureza del agua a la
posición 1 ó 2 (consulte la tabla).
4. Vuelva a colocar el cesto inferior.
5. Cierre la puerta.
Ajuste electrónico
El descalcificador de agua se ajusta en
fábrica en el nivel 5.
Desenchufe el aparato.
1. Mantenga pulsada la tecla de inicio/cancelación. Gire el mando de programas a
la izquierda hasta que el indicador de
programa coincida con el primer programa de lavado del panel de mandos.
2. Suelte la tecla de inicio/cancelación
cuando el visor digital muestre el ajuste
actual.
Ejemplos:
– nivel 5 =
– nivel 10 =
3. Pulse la tecla de inicio/cancelación para
cambiar el nivel del descalcificador de
agua. El nivel aumenta con cada pulsación de la tecla.
4. Gire el mando de programas a la posición
de desconexión para memorizar el nuevo
dato.
electrolux 83
Uso de sal para lavavajillas
Precaución Utilice exclusivamente sal
específica para lavavajillas. Los tipos de
sal no indicados para lavavajillas dañan
el descalcificador de agua.
Precaución Los granos de sal o los
restos de agua salada pueden provocar
la corrosión del aparato. Para evitar la
corrosión, cargue la sal antes de iniciar
un programa de lavado.
Siga estos pasos para cargar el depósito
de sal:
1. Abra el depósito de sal girando la tapa
hacia la izquierda.
2. Llene el depósito de sal con 1 litro de
agua (sólo en la primera operación).
3. Utilice el embudo para echar la sal en el
depósito.
4. Elimine los restos de sal que puedan haber quedado en la entrada del depósito.
5. Cierre el depósito girando la tapa hacia la
derecha.
Es normal que el agua desborde el depósito al cargar la sal.
El indicador de sal no se enciende si el nivel
del descalcificador se ajusta automáticamente en 1.
Uso de abrillantador
Precaución Utilice exclusivamente
abrillantador de marca para lavavajillas.
No llene el distribuidor de abrillantador
con otro producto (por ej., agente limpiador de lavavajillas o detergente líquido). El aparato podría dañarse.
El abrillantador permite que la vajilla se
seque sin rayas ni franjas.
El abrillantador se añade automáticamente durante el último aclarado.
Siga estos pasos para llenar el distribuidor de
abrillantador:
1. Pulse la tecla de apertura (A) para abrir el
distribuidor.
2. Cargue el distribuidor de abrillantador. La
marca 'máx.' muestra el nivel máximo.
84 electrolux
3. Limpie las salpicaduras de abrillantador
con un paño absorbente para evitar que
se forme demasiada espuma en el siguiente lavado.
4. Cierre el distribuidor de abrillantador.
Ajuste de la dosis de abrillantador
El abrillantador se ajusta en fábrica en la posición 4.
Puede ajustar la dosis de abrillantador entre
las posiciones 1 (dosis más baja) y 6 (dosis
más alta).
1. Gire el selector para aumentar o reducir
la dosis de abrillantador.
– Aumente la dosis si observa gotas de
agua o motas de cal en la vajilla tras el
lavado.
– Reduzca la dosis si observa rayas,
marcas blanquecinas o capas azuladas en la vajilla.
Carga de cubiertos y vajilla
Consejos útiles
Precaución Utilice el aparato
exclusivamente con utensilios del hogar
adecuados para lavavajillas.
No utilice el aparato para lavar objetos que
absorban agua (esponjas, paños de limpieza, etc.).
• Antes de cargar cubiertos y vajilla, siga estos pasos:
– Elimine todos los restos de comida y
desechos.
– Ablande los restos de comida pegada
de las cazuelas.
• Al cargar cubiertos y vajilla, siga estos pasos:
– Coloque los objetos huecos (tazas, copas y cazuelas) boca abajo.
– Cerciórese de que el agua no se acumule en el recipiente ni en los fondos.
– Compruebe que cubiertos y platos no
quedan colocados unos dentro de
otros.
– Compruebe que cubiertos y platos no
quedan solapados entre sí.
– Cerciórese de que las copas no se toquen entre sí.
– Coloque los objetos pequeños en el
cesto de los cubiertos.
• Los objetos de plástico y las sartenes con
revestimiento antiadherente tienden a retener gotas de agua. Los objetos de plástico no se secan tan bien como los de porcelana y de acero.
• Coloque los objetos ligeros en el cesto superior. Compruebe que los objetos no se
mueven.
Precaución Antes de iniciar un
programa de lavado, compruebe que
los brazos aspersores giran sin
obstrucción.
Advertencia Después de cargar o
descargar el aparato, cierre siempre la
puerta. La puerta abierta puede ser
peligrosa.
electrolux 85
Cesto inferior
Utilice el cesto inferior para colocar cazuelas,
tapaderas, ensaladeras y cubertería. Ordene
los platos y las tapaderas grandes alrededor
del borde del cesto inferior.
Pliegue los dos soportes abatibles del cesto
inferior para colocar ollas, sartenes y ensaladeras.
Cesto para cubiertos
Advertencia No coloque los cuchillos
de hoja larga en posición vertical.
Ordene los objetos largos y afilados en
el cesto superior y en posición
horizontal. Tenga cuidado al manejar
objetos afilados.
Inserte los tenedores y cucharas con los
mangos hacia abajo.
Inserte los cuchillos con los mangos hacia
arriba.
Si las puntas de los cuchillos sobresalen del
fondo del cesto, pueden obstaculizar el movimiento del brazo aspersor inferior. Para evitarlo, inserte los cuchillos con los mangos
hacia abajo.
Mezcle las cucharas con otros cubiertos para evitar que se acoplen entre sí.
Utilice la rejilla para cubiertos. Si el tamaño
de los cubiertos no permite utilizar la rejilla,
retírela.
Cesto superior
Utilice el cesto superior para colocar platos
(24 cm de diámetro máximo), salseras, ensaladeras, tazas, vasos, ollas y tapaderas.
Ordene los objetos de modo que el agua llegue a todas las superficies.
86 electrolux
No coloque platos en los tres primeros
sectores de la parte frontal del cesto.
Compruebe que los platos se inclinan
hacia delante.
Las copas y vasos altos se pueden colocar
invertidos en los estantes para tazas. Para
los objetos más altos, doble hacia arriba los
estantes para tazas.
Ajuste de la altura del cesto superior
Si coloca platos grandes en el cesto inferior,
desplace primero el cesto superior a la posición más alta.
Altura máxima de los platos
cesto superior
cesto inferior
Posición más alta
20 cm
31 cm
Posición más baja
24 cm
27 cm
Siga estos pasos para subir el cesto superior:
1. Tire del cesto hasta el tope.
2. Levante con cuidado los dos lados hasta
que el mecanismo se encaje y el cesto
quede estable.
Siga estos pasos para bajar el cesto superior:
1. Tire del cesto hasta el tope.
2. Levante con cuidado los dos lados.
3. Sujete el mecanismo y deje que descienda lentamente.
Precaución
• No suba ni baje el cesto sólo de un
lado.
• Si el cesto está en la posición más alta, no coloque tazas en los estantes
para tazas.
Uso de detergente
Utilice sólo detergentes adecuados (en
polvo, líquido o en pastillas) para lavavajillas.
Siga las instrucciones del fabricante indicadas en el envase:
• Dosis recomendada por el fabricante.
• Consejos sobre almacenamiento.
No utilice más de la cantidad correcta de
detergente para proteger el medio ambiente.
Siga estos pasos para llenar el distribuidor de
detergente:
1. Abra la tapa del distribuidor de detergente.
2. Llene el distribuidor de detergente (A). La
marca indica la dosis correcta:
20 = unos 20 g de detergente
electrolux 87
30 = unos 30 g de detergente.
3. Si utiliza un programa de lavado con fase
de prelavado, ponga más detergente en
el compartimiento de prelavado ( B).
A
B
5. Cierre la tapa del distribuidor de detergente. Presione la tapa hasta que encaje
en su lugar.
4. Si utiliza pastillas de detergente, coloque
la pastilla en el distribuidor de detergente
( A).
Las distintas marcas de detergente no
tardan lo mismo en disolverse. Algunas
pastillas de detergente no ofrecen los
mejores resultados de limpieza en los
programas de lavado breves. Si utiliza
pastillas de detergente, emplee programas de lavado prolongados para eliminar por completo los restos de detergente.
Función Multitab
La función Multitab es para pastillas de detergente combinadas.
Son pastillas que contienen productos para
lavavajillas, como detergente, abrillantador y
sal. Algunos tipos de pastillas pueden contener también otros productos.
Compruebe si las pastillas de detergente son
adecuadas para la dureza del agua de su
zona. Consulte las instrucciones del fabricante.
La función Multitab seleccionada permanecerá activa hasta que la desactive expresamente.
La función desactiva automáticamente la entrada de abrillantador y sal. Los indicadores
de abrillantador y sal no se encienden.
La función Multitab puede aumentar la duración del programa de lavado.
Active o desactive la función Multitab
antes de poner en marcha un programa
de lavado.
No es posible activar o desactivar la función Multitab con un programa de lavado en marcha. Cancele el programa de
lavado y vuelva a ajustarlo.
Para activar la función Multitab:
• Pulse la tecla Multitab. Se enciende el indicador luminoso de la función.
Para desactivar la función Multitab:
• Pulse la tecla Multitab. Se apaga el indicador luminoso de la función.
Si el resultado del secado no es satisfactorio, siga estos pasos:
1. Cargue el distribuidor de abrillantador.
2. Active el distribuidor de abrillantador.
3. Ajuste la dosis de abrillantador en la
posición 2.
• Sólo es posible activar o desactivar el
distribuidor de abrillantador cuando la
función Multitab está activa.
88 electrolux
Para activar o desactivar el distribuidor de
abrillantador:
Desenchufe el aparato.
1. Mantenga pulsada la tecla de inicio/cancelación. Gire el mando de programas a
la izquierda hasta que el indicador de
programa coincida con el primer programa de lavado del panel de mandos.
2. Suelte la tecla de inicio/cancelación
cuando el visor muestre el nivel de dureza
del agua.
3. Gire el mando de programas a la izquierda hasta que el indicador de programa
coincida con el segundo programa de lavado del panel de mandos.
4. El visor digital muestra el ajuste de abrillantador actual.
Distribuidor de abrillantador desactivado
Distribuidor de abrillantador activado
5. Pulse la tecla de inicio/cancelación para
cambiar el ajuste. El visor digital mostrará
el nuevo ajuste.
6. Gire el mando de programas a la posición
de desconexión para memorizar el nuevo
dato.
Para volver a utilizar detergente normal:
1. Desactive la función Multitab.
2. Llene de nuevo el depósito de sal y
el distribuidor de abrillantador.
3. Ajuste el valor de dureza del agua al
máximo.
4. Ejecute un programa de lavado con
el aparato vacío.
5. Ajuste el descalcificador de agua de
acuerdo con la de su zona.
6. Ajuste la dosis de abrillantador.
Selección e inicio del programa de lavado
Siga estos pasos para ajustar e iniciar un
programa de lavado:
1. Cierre la puerta.
2. Gire el mando de programas para ajustar
el programa de lavado. Consulte el capítulo 'Programas de lavado'.
– Se encienden las luces o la luz del indicador de fase del programa de lavado.
– El indicador de duración del programa
parpadea.
3. Pulse la tecla de inicio/cancelación.
– El programa de lavado se inicia de manera automática.
– Cuando el programa está en marcha
sólo permanece encendido el indicador de fase. El indicador de duración
del programa se mantiene fijo.
Una vez iniciado, no es posible cambiar
el programa de lavado en marcha. Cancele el programa de lavado.
Advertencia Interrumpa o cancele un
programa de lavado sólo si es
necesario.
Precaución Abra la puerta con
cuidado. Puede salir vapor caliente.
Interrupción de un programa de lavado
Abra la puerta.
• El programa se detiene.
Cierre la puerta.
• El programa continúa a partir del punto en
que se interrumpió.
Cancelación de un programa de lavado
• Mantenga pulsada la tecla de inicio/cancelación.
– La duración del programa parpadea en
el visor digital.
– Uno o más indicadores de fase están
encendidos.
El programa de lavado se ha cancelado.
En ese momento puede realizar estas
operaciones:
1. Apagar el aparato.
2. Ajustar otro programa de lavado.
Llenar el distribuidor de detergente antes
de ajustar un nuevo programa de lavado.
Ajuste e inicio de un programa de lavado
con inicio diferido
1. Ajuste un programa de lavado.
2. Pulse la tecla de inicio diferido hasta que
el visor muestre el tiempo que desea retrasar el programa de lavado. El tiempo
seleccionado parpadea en el visor digital.
3. Pulse la tecla de inicio/cancelación.
electrolux 89
– Comienza la cuenta atrás para el inicio
diferido.
– Se apaga el indicador de fase del programa de lavado.
– El visor digital muestra el tiempo de inicio diferido con una luz fija.
El programa de lavado comenzará automáticamente en cuanto se agote la cuenta
atrás. Se enciende el indicador de fase de
programa en marcha.
No abra la puerta del lavavajillas durante
la cuenta atrás para que no se interrumpa el proceso. Al cerrar la puerta de nuevo, la cuenta atrás continuará desde el
punto en que se haya interrumpido.
Cancelación de un inicio diferido
1. Mantenga pulsada la tecla de inicio/cancelación.
– Se encienden las luces o la luz del indicador de fase.
– En el visor digital aparece la duración
del programa de lavado.
2. Pulse la tecla de inicio/cancelación para
comenzar el programa de lavado.
Finalización del programa de lavado
Apague el aparato en estos casos:
• El aparato se detiene automáticamente.
• El visor digital muestra un cero.
• Los indicadores de fase se apagan.
Para mejorar los resultados del secado,
mantenga la puerta entreabierta durante
unos minutos antes de retirar la vajilla.
Espere a que la vajilla se enfríe antes de retirarla del aparato. Los platos calientes se
dañan con facilidad.
Modo en espera
Si al finalizar el programa de lavado no se
apaga de inmediato, el lavavajillas pasa automáticamente al modo en espera. El modo
de espera reduce el consumo de energía.
Tres minutos después de terminar el programa, se apagan todos los indicadores y el visor digital muestra una barra horizontal.
Pulse una de las teclas para volver al modo
de fin de programa.
Programas de lavado
Programas de lavado
Programa y
posición del
mando
Grado de suciedad
Tipo de carga
Descripción del programa
Cualquiera
Vajilla, cubertería, cacerolas y sartenes
Prelavado
Lavado principal de hasta 45 °C o
70 °C
1 o 2 aclarados intermedios
Aclarado final
Secado
Suciedad normal o ligera
Vajilla y cubertería
Lavado principal de hasta 60 °C
Aclarado final
Gran suciedad
Vajilla, cubertería, cacerolas y sartenes
Prelavado
Lavado principal de hasta 70 °C
2 aclarados intermedios
Aclarado final
Secado
Suciedad normal
Vajilla y cubertería
Prelavado
Lavado principal de hasta 50 °C
1 aclarado intermedio
Aclarado final
Secado
1)
2)
3)
90 electrolux
Programa y
posición del
mando
Grado de suciedad
Cualquiera
Tipo de carga
Descripción del programa
Carga parcial (se
completará a lo largo
del día).
1 aclarado en frío (para evitar que
se peguen los restos de comida).
Este programa no necesita detergente.
1) Durante el programa AUTO, es posible determinar el grado de suciedad de la vajilla por la turbiedad
del agua. La duración del programa y el consumo pueden variar. Esto depende de la cantidad de
carga del aparato y del grado de suciedad de la vajilla. La temperatura del agua se ajusta
automáticamente durante el lavado principal.
2) Este es el programa diario perfecto para cargas incompletas. Adecuado para las necesidades de una
familia de cuatro personas que sólo necesita cargar la vajilla y la cubertería del desayuno y la comida.
3) Programa de prueba para organismos de control. Para obtener información sobre los datos de prueba,
consulte el folleto aparte suministrado.
Valores de consumo
Duración (en minutos) 1)
Programa
Consumo de energía
(en kWh)
Agua (en litros)
-
1,1-1,7
11-22
-
0,9
9
-
1,8-2,0
22-24
-
1,0-1,1
13-15
-
0,1
4
1) El visor digital muestra la duración del programa.
La presión y temperatura del agua, así
como de las variaciones del suministro
de energía y la cantidad de platos, pueden cambiar estos valores.
Mantenimiento y limpieza
Advertencia Apague el aparato antes
de limpiar los filtros.
Limpieza de los filtros
Precaución No utilice el aparato sin
filtros. Compruebe que los filtros están
bien colocados. Su instalación
incorrecta provocará resultados de
lavado insatisfactorios y dañará el
aparato.
Limpie los filtros cuando sea necesario. Los
filtros sucios dificultan el lavado.
El lavavajillas tiene tres filtros:
1. filtro grueso (A)
2. microfiltro (B)
3. filtro plano (C)
A
B
C
Siga estos pasos para limpiar los filtros:
1. Abra la puerta.
2. Extraiga el cesto inferior.
3. Abra el sistema de filtrado girando el asa
del microfiltro (B) aproximadamente 1/4
de vuelta a la izquierda.
electrolux 91
4. Extraiga el sistema de filtrado.
5. Levante el filtro grueso (A) por el asa y
extraiga el conjunto.
6. Retire el filtro grueso (A) del microfiltro
(B).
7. Retire el filtro plano (C) del fondo del aparato.
D
13. Vuelva a colocar el cesto inferior.
14. Cierre la puerta.
No extraiga los brazos aspersores.
Si los orificios de los brazos aspersores están
obstruidos, elimine la suciedad con un palillo.
Limpieza del exterior
Limpie las superficies externas de la máquina
y del panel de mandos con un paño suave y
húmedo. Utilice sólo detergentes neutros.
No utilice productos abrasivos, estropajos ni
disolventes (acetona, tricloroetileno, etc.).
Precauciones contra la congelación
8. Limpie los filtros a fondo con agua corriente.
9. Coloque el filtro plano (C) en la base del
aparato. Instale el filtro plano correctamente debajo de las dos guías (D).
10. Inserte el filtro grueso (A) en el microfiltro
(B) y empújelos entre sí.
11. Coloque el sistema de filtrado en su posición.
12. Gire el asa del microfiltro (B) a la derecha
hasta bloquear el sistema de filtrado en
su lugar.
Precaución No instale el aparato en un
lugar donde la temperatura descienda
por debajo de 0 °C. El fabricante no se
hace responsable de daños producidos
por el hielo.
Si no es posible evitarlo, vacíe el aparato y
cierre la puerta. Desconecte el tubo de entrada de agua y haga salir el agua que pueda
contener.
Qué hacer si…
El aparato no se pone en marcha o se detiene durante el funcionamiento.
Si existe un desperfecto, intente corregirlo.
Si no logra solucionar el problema, póngase
en contacto con el Centro de Servicio técnico.
Precaución Apague el aparato antes
de llevar a cabo las acciones de
corrección recomendadas.
92 electrolux
Código de error y fallo de funcionamiento
Causa y soluciones posibles
• El visor digital muestra
El lavavajillas no carga agua
• El grifo está bloqueado o tiene incrustaciones calcáreas.
Limpie el grifo.
• El grifo está cerrado.
Abra el grifo.
• El filtro del tubo de entrada de agua está obstruido.
Limpie el filtro.
• La conexión del tubo de entrada de agua no es correcta. El
tubo podría estar doblado o aplastado.
Compruebe que la conexión es correcta.
• El visor digital muestra
El lavavajillas no desagua
• El sumidero está obstruido.
Limpie el sumidero.
• La conexión del tubo de desagüe no es correcta. El tubo
podría estar doblado o aplastado.
Compruebe que la conexión es correcta.
• El visor digital muestra
El dispositivo antiinundación está
funcionando
• Cierre el grifo y póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
El programa no se inicia
• La puerta del aparato no está cerrada.
Cierre la puerta.
• El enchufe no está bien conectado.
Conecte bien el enchufe.
• Se ha quemado el fusible de la caja de fusibles de la vivienda.
Cambie el fusible.
• El inicio diferido está activado.
Cancele el inicio diferido para que el programa comience de
inmediato.
Después de la comprobación, encienda el
aparato. Coloque el mando en el mismo programa de lavado que estaba seleccionado
antes de producirse el desperfecto.
El programa continúa a partir del punto en
que se interrumpió. Si reaparece el fallo de
funcionamiento, llame al Centro de servicio
técnico.
Estos datos son necesarios para poder ayudarle de manera rápida y correcta:
• Modelo (Mod.)
• Número del producto (PNC)
• Número de serie (S.N.)
Para conocer esos datos, consulte la placa
de datos técnicos.
Escriba aquí los datos necesarios:
Descripción del modelo: ..........
Número del producto: ..........
Número de serie: ..........
Los resultados de limpieza no son satisfactorios
La vajilla no está limpia
• El programa de lavado seleccionado no es adecuado para el tipo y
la suciedad de la carga.
• Los cestos se han cargado de manera incorrecta y el agua no llega
a todas las superficies.
• Los brazos aspersores no giran libremente por la disposición incorrecta de la carga.
• Los filtros están sucios o instalados de forma incorrecta.
• Se ha utilizado poco o ningún detergente.
Depósitos de cal en la vajilla
• El recipiente de sal está vacío.
• Se ha ajustado un nivel de descalcificador incorrecto.
• La tapa del recipiente de sal no está bien cerrada.
La vajilla aparece mojada y
deslucida
• No se utilizó abrillantador.
• El distribuidor de abrillantador está vacío.
electrolux 93
Los resultados de limpieza no son satisfactorios
Se ven rayas, puntos blancos • Reduzca la cantidad de abrillantador.
o una película azulada en copas y platos
Señales de gotas de agua se- • Aumente la dosis de abrillantador.
cas en copas y platos
• La causa podría ser el detergente.
Datos técnicos
Medidas
Ancho (cm)
60
Alto (cm)
85
Fondo (cm)
61
Conexión eléctrica - Voltaje Potencia total - Fusible
Los datos de la conexión eléctrica se indican en la placa de datos
técnicos, situada en el borde interno de la puerta del lavavajillas.
Presión del suministro de agua
Mínima
0,5 bares (0,05 MPa)
Máxima
8 bares (0,8 MPa)
Capacidad
Cubiertos
12
Instalación
Instalación debajo de una encimera
Advertencia Asegúrese de que el
enchufe está desconectado de la toma
de red durante la instalación.
Coloque el aparato junto a un grifo y un desagüe. Retire la placa superior del aparato
para instalarlo debajo de un fregadero o de
una encimera de cocina. Compruebe que las
medidas de la cavidad coinciden con las del
aparato.
Siga estos pasos para retirar la placa
superior del aparato:
1. Extraiga los tornillos posteriores (1).
2. Tire de la placa superior desde la parte
trasera del aparato (2).
3. Levante la placa superior y extráigala de
las ranuras delanteras (3).
4. Utilice las patas ajustables para nivelar el
aparato.
94 electrolux
5. Instale el aparato bajo la encimera de la
cocina. Asegúrese de que los tubos de
entrada de agua no queden doblados,
aplastados ni enredados.
El aparato debe quedar accesible para facilitar su reparación o la intervención del personal técnico. Instale la placa superior del
aparato si desea utilizarlo como unidad independiente.
El zócalo de los aparatos de instalación independiente no es ajustable.
Ajuste del nivel del aparato
Compruebe que el aparato está nivelado para poder cerrar y ajustar la puerta de manera
correcta. Si el nivel del aparato es correcto,
la puerta no rozará los laterales del mueble.
Si la puerta no cierra bien, afloje o apriete las
patas ajustables hasta obtener la nivelación
correcta.
Conexión de agua
Tubo de entrada de agua
Conecte el aparato a una toma de agua caliente (máx. 60°) o fría.
Si el agua caliente procede de fuentes de
energía alternativas más ecológicas (por ej.,
placas solares, fotovoltaicas o de energía eólica), utilice un suministro de agua caliente
que reduzca el consumo de energía.
Conecte el tubo de entrada a un grifo con
una rosca externa de 3/4".
• Si el tubo de entrada de agua o la válvula
de seguridad sufren algún daño, desenchufe el aparato inmediatamente.
• Sólo el personal del Centro de servicio técnico cuenta con autorización para sustituir
el tubo de entrada de agua con válvula de
seguridad.
Advertencia Voltaje peligroso
Precaución No utilice tubos de
conexión de aparatos antiguos.
Precaución No conecte el aparato a
tuberías nuevas o que no se hayan
utilizado durante mucho tiempo. Deje
correr el agua durante unos minutos y,
a continuación, conecte el tubo de agua.
El tubo de entrada de agua tiene doble pared
y lleva un cable eléctrico y una válvula de seguridad internos. Sólo está bajo presión
cuando pasa el agua. Si se produce una fuga
de agua en el tubo de entrada, la válvula de
seguridad interrumpe el suministro.
Tenga cuidado al conectar el tubo de entrada de agua:
• No sumerja el tubo de entrada de agua ni
la válvula de seguridad.
Tubo de desagüe
1. Conecte el tubo de desagüe al sumidero
y fíjelo bajo la superficie de la encimera.
Así evitará que el agua sucia del sumidero
regrese al aparato.
2. Conecte el tubo de desagüe a un tubo
vertical con orificio de ventilación (diámetro interno mínimo de 4 cm).
max 85 cm
max 400 cm
La presión del agua debe estar dentro de los
límites (consulte 'Datos técnicos'). Solicite a
la empresa de suministro de agua información sobre la presión media de la red en su
zona.
Compruebe que el tubo de entrada de agua
no presenta dobleces y que no está aplastado ni enredado.
Instale la contratuerca correctamente para
evitar fugas de agua.
min 40 cm
electrolux 95
Compruebe que el tubo de desagüe no está
doblado o aplastado ni impide la salida correcta del agua.
Retire el tapón del fregadero cuando desagüe la máquina para que el agua no regrese
al interior del aparato.
La longitud de una posible extensión del tubo
de desagüe no debe superar los 2 m. El diámetro interno no debe ser inferior al del tubo.
Si conecta el tubo de desagüe al sumidero,
bajo el fregadero, retire la membrana de
plástico (A). Si no retira la membrana, los residuos de comida pueden bloquear la salida
del tubo de desagüe
El aparato cuenta con una función de
seguridad que impide que el agua sucia
regrese a la máquina. Si el desagüe lleva
una 'válvula antirretorno', podría impedirse la salida correcta del agua del lavavajillas. Retire la válvula antirretorno.
Precaución Cerciórese de que las
conexiones de agua están bien
ajustadas para evitar fugas.
Conexión eléctrica
Advertencia El fabricante no se hace
responsable de las consecuencias de
no seguir las instrucciones de
seguridad.
Conecte el aparato a tierra según las
instrucciones de seguridad.
Compruebe que el voltaje nominal y el
tipo de suministro eléctrico que figuran
en la placa de datos técnicos coinciden
con los del suministro local.
Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente
instalada.
No utilice enchufes o conectores múltiples ni cables prolongadores. Existe
riesgo de incendio.
No cambie personalmente el cable de
alimentación. Póngase en contacto con
el Centro de servicio técnico.
Compruebe que el enchufe es accesible
después de la instalación.
No tire del cable de alimentación para
desconectar el aparato. Tire siempre del
enchufe.
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o
en su embalaje, indica que este producto no
se puede tratar como un residuo normal del
hogar. Se deberá entregar, sin coste para el
poseedor, bien al distribuidor, en el acto de
la compra de un nuevo producto similar al
que se deshecha, bien a un punto municipal
de recolección selectiva de equipos
eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al
asegurarse de que este producto se
desecha correctamente, usted ayudará a
evitar posibles consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud pública, lo
cual podría ocurrir si este producto no se
gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje
de este producto, póngase en contacto con
96 electrolux
el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
Los materiales de embalaje son ecológicos y
se pueden reciclar. Los componentes plásticos se identifican con marcas, por ej. >PE<,
>PS<, etc. Deseche los materiales de embalaje en los contenedores de uso público
destinados a tal efecto.
Advertencia Para desechar el aparato,
siga este procedimiento:
• Extraiga el enchufe de la toma de red.
• Corte el cable y el enchufe y deséchelos.
• Deseche el cierre de la puerta. Esto
evitará que los niños al jugar queden
atrapados dentro y pongan su vida en
peligro.
electrolux 97
98 electrolux
electrolux 99
www.electrolux.com
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte
unseren Onlineshop unter:
www.electrolux.at
www.electrolux.de
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.electrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur: www.electrolux.be
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op: www.electrolux.nl
Para comprar accesorios, consumibles y recambios en nuestra tienda online, por favor visite
nuestro site: www.electrolux.es
156986480-00-032009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement