AEG L9WBA61B User manual

AEG L9WBA61B User manual
L9WBA61B
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6
3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 8
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 13
5. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 14
6. ELSŐ ÜZEMELTETÉS....................................................................................... 14
7. ÉRINTŐKÉPERNYŐ...........................................................................................16
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 18
9. PROGRAMOK.................................................................................................... 18
10. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK................................................................................. 26
11. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS......................................................31
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS.................................................. 37
13. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS........................................................... 39
14. KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK.............................................................................. 41
15. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 44
16. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 47
17. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................54
18. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK............................................................................... 58
19. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 59
20. TARTOZÉKOK..................................................................................................60
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
MAGYAR
3
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
4
www.aeg.com
•
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított
személyzeti konyhák;
– hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára;
– társasházak közös használatú helyiségei vagy
mosókonyhák.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető
legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy
egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 10 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Ne működtesse a készüléket a szűrők nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin,
kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és
viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosószárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a
maradékhő eltávozzon.
A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen
nem károsodnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
Az üzembe helyezést az
érvényes helyi/országos
előírásokkal összhangban
kell elvégezni.
•
•
•
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alá csökkenhet vagy 35 °C fölé
emelkedhet.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
A kompresszor megfelelő
működésének érdekében a használat
megkezdése előtt várjon 6 órát a
készülék telepítése után.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a padló között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
megfelelő vízszintességét
MAGYAR
vízmértékkel. Ha a felület nem
teljesen vízszintes, a lábak
emelésével vagy süllyesztésével
biztosítsa a vízszintes helyzetet.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
•
•
•
•
•
•
•
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor
egy program működik. Az üveg forró
lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram elindítása előtt
távolítsa el azt.
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
2.5 Kompresszor
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
7
A mosó-szárítógépben található
kompresszor és rendszer különleges
közeggel van feltöltve, amely nem
tartalmaz fluor-klór szénhidrogéneket.
A rendszernek megfelelően
tömítettnek kell lennie. A rendszer
sérülése szivárgást okozhat.
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
8
www.aeg.com
•
•
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
•
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Kicsomagolás
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék üzembe
helyezése előtt távolítson el
minden csomagolóanyagot
és szállítási rögzítőcsavart.
3. Távolítsa el a belső fóliát.
FIGYELMEZTETÉS!
Mivel a készüléket a
hátoldalára fogja dönteni, a
használat megkezdése
előtt várjon legalább 6
órát. Ez az időtartam a
kompresszor megfelelő
működésének
biztosításához szükséges.
FIGYELMEZTETÉS!
Használjon kesztyűt.
1. Távolítsa el a külső fóliát. Ha
szükséges, használjon
vágószerszámot.
2. Távolítsa el a készülék tetején levő
kartonpapírt és a polisztirol
csomagolóanyagokat.
4. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a
polisztirol darabot az ajtótömítésből,
és minden mást a dobból.
5. Óvatosan fektesse a hátsó oldalára a
készüléket.
6. Az elülső polisztirén
csomagolóelemet helyezze a
padlóra, a készülék alá.
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljenek meg a tömlők.
MAGYAR
7. Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
10. Csavarja ki a három csavart a
készülékhez mellékelt kulccsal.
1
2
8. Állítsa függőleges helyzetbe a
készüléket.
9. Vegye ki a hálózati kábelt és a
kifolyócsövet a csőtartókból.
Előfordulhat, hogy víz
folyik a kifolyócsőből. Ezt
az okozza, hogy a
készüléket vízzel
ellenőrzik a gyárban.
11. Húzza ki a műanyag távtartókat.
12. A felhasználói kézikönyv
zacskójában található sapkákat
illessze a nyílásokba.
Célszerű megőrizni a
csomagolást és a szállítási
rögzítőcsavarokat arra az
esetre, amikor szállítani kell
a készüléket.
9
10
www.aeg.com
3.2 Beépítés munkapult alá
600 mm
≥ 870 mm
630 mm
A készülék elhelyezhető szabadon álló
módon, vagy a konyhai munkapult alá, ha van
elegendő hely (lásd az ábrát).
VIGYÁZAT!
Ne telepítse a készüléket
teljesen zárt szekrénybe.
Gondoskodjon arról, hogy
keringeni tudjon a levegő a
bútor aljánál.
VIGYÁZAT!
A készülék alatti szabad
légáramlás biztosítása
érdekében ne szerelje fel a
hangcsillapító elemeket (ha
vannak).
3.3 Elhelyezés és vízszintbe
állítás
1. A készüléket kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
Ellenőrizze, hogy nem
akadályozza-e szőnyeg a
készülék alatt a levegő
keringését.
Ellenőrizze, hogy nem ér-e a
készülék falhoz vagy
máshoz.
2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy
húzza meg a lábakat.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen a vízszintbe
állítás érdekében kartont, fát
vagy ehhez hasonló
anyagokat a készülék lábai
alá.
x4
A készüléknek vízszintben és szilárdan
kell állnia.
A készülék megfelelő
beállítása megelőzi a
készülék működése közben
a rezgést, zajt és a készülék
mozgását.
MAGYAR
11
Ha a készüléket lábazatra
szereli, vagy ha a mosószárítógépet a mosógép
tetején helyezi el, használja
a „Tartozékok” c. fejezetben
ismertetett tartozékokat.
Figyelmesen olvassa el a
készülékhez és a
tartozékhoz mellékelt
használati utasítást.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy nincs-e a
csatlakozásoknál szivárgás.
Ne használjon
hosszabbítótömlőt, ha túl
rövid a befolyócső. A
befolyócső cseréje
érdekében forduljon a
szervizhez.
3.4 A befolyócső
1. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
készülék hátuljához.
2. A vízcsap helyzetétől függően a
csövet balra vagy jobbra vezesse el.
45º
3.5 Aquastop eszköz
Aquastop eszközzel rendelkezik a
befolyócső. Ez az eszköz
megakadályozza a természetes
öregedés miatt a csőben előforduló
vízszivárgásokat.
Az „A” ablakban megjelenő piros szektor
erre a hibára utal.
20º
A
Ügyeljen arra, hogy a
befolyócső ne legyen
függőleges helyzetben.
3. Amennyiben szükséges, a cső
megfelelő helyzetbe igazításához
lazítsa meg a hollandi anyát.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsapot,
és a cső cseréje érdekében forduljon a
márkaszervizhez.
3.6 A víz leeresztése
A kifolyócsövet legalább 60 cm és
legfeljebb 100 cm magasan kell
elhelyezni a padlótól számítva.
12
www.aeg.com
Maximum 400 cm-ig
hosszabbíthatja meg a
kifolyócsövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik
kifolyócsőért vagy a
hosszabbításért.
A kifolyócső csatlakoztatása különböző
módokon történhet:
1. Készítsen egy U-alakot a
kifolyócsőből, majd helyezze fel rá a
műanyag tömlővezetőt.
2. Egy mosdó peremére akasztva Rögzítse a tömlővezetőt a
vízcsaphoz vagy a falhoz.
A kifolyócső végének mindig
levegőznie kell, azaz a
lefolyócső belső
átmérőjének (min. 38 mm min. 1,5") meg kell haladnia
a kifolyócső külső átmérőjét.
4. Amennyiben a kifolyócső vége az
ábra szerint néz ki, közvetlenül
betolhatja az állócsőbe.
Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízleengedésekor a
műanyag tömlővezető nem
szabadulhat el.
5. A műanyag tömlővezető nélkül,
egy szifonhoz csatlakoztatva Nyomja be a kifolyócső végét a
szifonba, és rögzítse egy
szorítóbilinccsel. Lásd az ábrát.
Ügyeljen arra, hogy a
kifolyócső vége ne merüljön
vízbe. Ekkor ugyanis a
szennyes víz visszajuthat a
készülékbe.
3. Egy szellőzőlyukkal ellátott
állócsőre csatlakoztatva - Illessze a
kifolyócsövet közvetlenül az
állócsőbe. Lásd az ábrát.
Biztosítsa, hogy a kifolyócső
egy hurkot képezzen, mivel
így megelőzheti, hogy a
szifonban levő részecskék a
készülékbe jussanak.
MAGYAR
6. A kifolyócsövet közvetlenül a
helyiség falában lévő beépített
lefolyó csővezetékhez
csatlakoztassa, és egy
szorítóbilinccsel rögzítse.
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 A készülék áttekintése
1
2 3
4
10
11
12
5
6
13 14
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Munkafelület
Mosószer-adagoló
Levegőszűrő(k)
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
9
10
11
12
13
14
Levegőnyílások
Kifolyócső
Vízbeömlő szelep
Hálózati kábel
Szállítási rögzítőcsavarok
Tömlőtartók
13
14
www.aeg.com
5. KEZELŐPANEL
5.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
3
Wash
Dry
Mode
4
5
1 Be/Ki gomb
Nyomja meg néhány másodperc
hosszan a gombot a készülék bevagy kikapcsolásához. A készülék
be- vagy kikapcsolásakor két
különböző hang hallható.
Mivel az energiafogyasztás
csökkentésére a Készenlét funkció
automatikusan kikapcsolja a
készüléket néhány esetben, így
előfordulhat, hogy a készüléket ismét
be kell kapcsolni.
További részletekért olvassa el a
„Készenlét kiegészítő funkció” c.
szakaszt a „Napi használat” című
fejezetben.
2 Programválasztó gomb
Jobbra és balra is elfordítható a
kívánt program, kiegészítő funkció és
beállítások kiválasztásához.
3 Érintőképernyő
A programok, kiegészítő funkciók és
beállítások az érintőképernyő
görgetésével és megérintésével is
beállíthatók.
4 Mosási és szárítási üzemmód gomb
(Mode - Üzemmód).
•
Mosás
• Szárítás
Ha mindkét visszajelző világít, a
készülék teljes mosási és szárítási
ciklust végez.
5 Start/Szünet gomb
Érintse meg a Start/Szünet gombot
a készülék elindításához vagy
működésének szüneteltetéséhez,
illetve a futó program
megszakításához.
6. ELSŐ ÜZEMELTETÉS
A készülék minden bekapcsolásakor a
Kezdőlap képernyő megjelenik az
érintőképernyőn.
AEG
13.45
MAGYAR
A készülék első bekapcsolásakor a
Kezdőlap képernyő megjelenése után a
rendszer végigvezeti a kezdeti beállítás
lépésein.
6.1 Nyelv beállítása
1. Görgessen a nyelv listában a
megfelelő nyelv kiválasztásához,
majd beállításhoz nyomja meg és
tartsa nyomva az adott nyelvet.
Language
1/4
SV
DE
EN
IT
FR
Svenska
Deutch
English
Italiano
Francais
2. Az alábbi képernyő jelenik meg:
• a kiválasztott nyelv
megerősítéséhez érintse meg az
OK gombot:
• módosításhoz érintse meg a
Módosítás gombot.
Language
2/4
Info
3/4
<12
13h
14>
<44
45min
46>
3. Az alábbi képernyő jelenik meg:
• a beállított idő megerősítéséhez
érintse meg az OK gombot.
• módosításhoz érintse meg a
Módosítás gombot.
Set Clock
4/4
Current time:
13:45
Change
6.3 További beállítások
Az idő beállítása után a További
beállítások képernyő jelenik meg.
More settings to get the best results
from this machine will follow. Set
them now?
OK
Later
6.2 Idő beállítása
1. A pontos idő beállításához görgesse
el jobbra vagy balra az óra és perc
sávokat.
<12
<44
13h
45min
3h01min
13:45
OKOPower
ColourPro
14>
Cottons
46>
Cottons Eco
Synthetics
2. Érintse meg az Óra beállítása sávot
az idő beállításához.
Set
Amennyiben megérinti a Később
gombot, a programlista képernyő jelenik
meg, és beállítható a megfelelő program.
Info
Set Clock
OK
More Settings
English
3/4
13:45
Set Clock
You’ve selected:
Change
15
40
1200
More
Ha megérinti a Beállítás gombot, a
következő beállításra lép.
16
www.aeg.com
6.4 Mosószer-adagolás
Beállíthatja a készüléken a mosószer
csomagolásán javasolt átlagos adagolási
mennyiséget.
Detergent advice
Advise on detergent level for best
results. Set now or later?
Later
4. Gördítse az almenü sávot jobbra
vagy balra a mosószer
csomagolásán javasolt átlagos
mosószermennyiség ml
mértékegységben történő
beállításához.
Info
<40
Set
1. Érintse meg a Beállítás sávot. Az
alábbi ablak jelenik meg.
Detergent advice
50 ml
60>
5. Érintse meg a 1. típusú mosószer
sávot. Az alábbi ablak jelenik meg.
Érintse meg a OK hogy megerősítse
a választást
Detergent advice
Set detergent dose for full load in
10 kg machine. Refer to detergent
packaging for recommended dosage
Later
OFF
Detergent Type 1
You’ve selected:
50
OK
2. Érintse meg a OK gombot a
Mosószer-adagolás menübe
lépéshez.
3. Érintse meg a 1. típusú mosószer
vagy 2. típusú mosószer sávot.
Change
OK
A beállítás mentése megtörtént.
OK
Info
Detergent Dosing
OFF
Settings complete.
Detergent Type 1
Detergent Type 2
OK
7. ÉRINTŐKÉPERNYŐ
A készülék minden bekapcsolásakor a
Kezdőlap képernyő megjelenik az
érintőképernyőn.
AEG
13.45
Néhány másodperc elteltével a
programlista képernyő jelenik meg, és a
Pamut programot javasolja
alapértelmezett programnak.
MAGYAR
3h01min
OKOPower
ColourPro
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
•
40
1200
1h07min
More
Max 10.0 Kg
Max 10.0 Kg
Amikor parancsikon látható
a program áttekintése
képernyőn, mindössze
érintse azt meg, hogy
belépjen a hozzá tartozó
kiegészítő funkció/beállítás
menübe.
1200
Az áttekintés képernyőn az alábbi
látható:
1200
More
40
More
40
Cottons
1h07min
•
Az aktuálisan kiválasztott kiegészítő
funkciók. A
parancsikon lehetővé
teszi a további kiegészítő funkció
menübe lépést.
Amennyiben a listában nem görget fel
vagy le, néhány másodperc elteltével a
program áttekintése képernyő jelenik
meg. A programlista képernyőre való
visszalépéshez érintse meg a program
nevét (pl.: Pamut).
Cottons
17
A különböző kiegészítő funkció/beállítás
menük görgethetők:
• fel és le vagy
Program maximális töltete, program
neve.
1h07min
Max 10.0 Kg
Cottons
40
•
jobbra és balra.
1200
More
•
Program időtartama. Kiválasztásakor
ezen a területen a késleltetett indítás
vagy a Időmegtakarítás szimbólum is
megjelenhet.
1h07min
Max 10.0 Kg
Cottons
40
1200
More
Egyes kiegészítő funkciók vagy
beállítások kiválasztásánál elegendő az
állapot módosítása Ki értékről Be értékre
a megfelelő sáv megérintésével.
A programok, kiegészítő
funkciók és beállítások is
kiválaszthatók a
programválasztó gomb
elfordításával, és a
vízszintes almenükben
beállítható a megfelelő
választás a nyilak
megérintésével < vagy >.
18
www.aeg.com
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Üzembe helyezéskor vagy
az első használat előtt egy
kevés víz jelenléte
észlelhető a készülékben. A
készülék teljeskörű üzemi
vizsgálatát végzik el a
gyárban annak biztosítására,
hogy a vásárlók tökéletesen
működő készüléket
kapjanak; az észlelt víz
ennek a maradványa, és
nincs ok az aggodalomra.
1. Ellenőrizze, hogy minden szállítási
rögzítőcsavart eltávolított-e a
készülékből.
2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e
a tápfeszültség, és nyitva van-e a
vízcsap.
3. Töltsön 2 liter vizet a
jelzésű
mosószer-adagolóba.
Ez a lépés aktiválja a leeresztő
rendszert.
4. Töltsön kis mennyiségű mosószert a
jelzésű mosószer-adagolóba.
5. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten, üres dobbal.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és az üstből.
9. PROGRAMOK
9.1 Programtáblázat
Program
Program leírása
Mosóprogramok
Pamut
Fehér és színes pamut. Normál, erős és enyhe szennyezett‐
ség.
Pamut Eco
Fehér és színes pamut. Normál, erős és enyhe szennyezett‐
ség.
Pamut energiatakarékos program. Ez a program 60°C-on 10
kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EN 96/60/EC szabvány szerint mérve.
Megfelelő mosási eredményekhez és az energiafogyasztás
csökkentéséhez válassza ezt a programot. A mosóprogram
ideje hosszabb.
Műszál
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Normál szennyezett‐
ség.
Mosás&szárítás program
NonStop 3h/3kg
Kevertszálas szövetek (pamut és műszálas darabok). Tel‐
jes program 3 kg ruhanemű egy lépésben történő mosásához
és szárításához. A program időtartama mindössze 3 óra.
Mosóprogramok
Kímélő
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevert szálas szöve‐
tek, melyek kímélő mosást igényelnek. Normál szennyezett‐
ség.
MAGYAR
19
Program
Program leírása
Selyem
Gépben és kézzel mosható selyem és egyéb kényes ruha‐
nemű. A dob mozgása annyira gyengéd, hogy még a legké‐
nyesebb ruhanemű kezelése is lehetséges. A gyűrődés csök‐
kentése érdekében futtasson teljes mosási és szárítási ciklust.
Gyapjú
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz
és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott egyéb kényes szövetek‐
hez1)
Outdoor ruházat
Ne használjon öblítőszert, és győződjön meg
arról, hogy nincs öblítőszer-maradvány a mo‐
sószer-adagolóban.
Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kül‐
téri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lé‐
legző dzseki vagy széldzseki.
Kombinált mosó és szárító program végrehaj‐
tásakor a szárítási fázis vízállóságot helyreállí‐
tó ciklusként is működik. Győződjön meg ar‐
ról, hogy a ruhanemű kezelési címkéje en‐
gedélyezi-e a gépi szárítást.
Tollkabát
Speciális mosási program egyetlen tollkabáthoz vagy taka‐
róhoz, műszálas töltettel is. Ha a kezelési címke engedélyezi,
a ruhanemű megjelenésének és hőszigetelő képességének
megőrzéséhez egy teljes mosási és szárítási ciklust futtasson
le.
Denim
Speciális program farmer ruhaneműhöz gyengéd mosási
fázissal a színek kifakulása és a mosásból eredő kopás
minimalizálása érdekében. A még jobb kezelés érdekében
csökkentett mennyiségű töltet alkalmazása javasolt.
Sportruházat
Kevert anyagú sportruházat. Enyhén szennyezett vagy fel‐
frissítendő ruhaneműk.
20
www.aeg.com
Program
Program leírása
Gőzölés programok2)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál használható. Ezek a progra‐
mok csökkentik a gyűrődést és a kellemetlen szagokat, valamint simábbá varázsol‐
ják ruhaneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mosással vagy helyi folteltávolí‐
tóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés programot:
•
•
•
40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten mosandó ruhadarabok.
Ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben való szárításra alkalmasak.
Valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa vagy hasonló elemei vannak.
Gőzölés
Gőzölő program pamut és műszálas anyagokhoz. A ciklus
segítségével felfrissítheti és kisimíthatja a ruhaneműt. Ne
használja ezt a programot 40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékle‐
ten mosandó ruhadarabokhoz.
Gőz + Kasmír
Gyapjú és kasmír Mosás nélküli rövid program legfeljebb 1 kg
gépben vagy kézzel mosható gyapjú, illetve kasmír szövet fel‐
frissítéséhez. Kisebb töltetek esetén a program időtartama to‐
vább csökkenthető a Gőzszint kiegészítő funkcióval.
Kiegészítő programok
Öblítés
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú ki‐
vételével. Program a ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásá‐
hoz. Egyedül az alapértelmezett centrifugálási sebesség hasz‐
nálható pamut ruhaneműhöz. Csökkentse a centrifugálási se‐
bességet a töltet típusának megfelelően. Ha szükséges, hasz‐
nálja a Extra öblítés kiegészítő funkciót további öblítésekhez.
Alacsony sebességen kímélő öblítéseket és egy rövid centrifu‐
gálást végez a készülék.
Centrifugálás
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú ki‐
vételével. Program a ruhanemű centrifugálásához és a víz
dobból való leeresztéséhez. Egyedül az alapértelmezett centri‐
fugálási sebesség használható pamut ruhaneműhöz. Csökken‐
tse a centrifugálási sebességet a töltet típusának megfelelően.
Szivattyúzás
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú ki‐
vételével. Program a víz dobból való leeresztéséhez.
1) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.
2) Ha szárított ruhán állít be Gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a
ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐
ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a
ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
MAGYAR
Program hőmérséklete, maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet
Program
Alapértelmezett
hőmérséklet
Hőmérséklet-tar‐
tomány
Referencia centrifu‐
gálási sebesség
Centrifugálási se‐
bességtartomány
40 °C
95 °C - Hideg
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
10 kg
40 °C
60 °C - 40 °C
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
10 kg
40 °C
60 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 ford./perc
3 kg
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
30 °C
1000 ford./perc
1000 ford./perc - 400
ford./perc
0.5 kg
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
1.5 kg
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
2 kg
20 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
2 kg
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
Gőzölés
-
-
1 kg
Gőz + Kasmír
-
-
1 kg
-
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
10 kg
Pamut
Pamut Eco
Műszál
NonStop 3h/3kg
Kímélő
Selyem
Gyapjú/Kézimos.
Outdoor ruházat
Tollkabát
Denim
Sportruházat
Öblítés
Maximális töltet
21
www.aeg.com
Program
Centrifugálás
Szivattyúzás
Alapértelmezett
hőmérséklet
Hőmérséklet-tar‐
tomány
Referencia centrifu‐
gálási sebesség
Centrifugálási se‐
bességtartomány
-
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
10 kg
-
-
10 kg
Maximális töltet
Programok és kiegészítő funkciók
kompatibilitása
Amikor beállít egy mosási programot, és belép a
menübe, a kijelzőn
megjelennek a rendelkezésre álló kiegészítő funkciók.
■
■
Szárazsági fokozat4)
■
Szárítási idő
Műszál
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■5)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
NonStop
3h/3kg
Kímélő
Selyem
Gyapjú/
Kézimos.
Outdoor ru‐
házat
Gőzszint
■
Gyűrődésmentesítés
■
Soft Plus
■
Plus Steam3)
Pamut Eco
Extra öblítés
■
Áztatás
■
Előmosás
■
Folteltávolítás3)
Öblítés és tartás2)
Pamut
Csendes
Centrifuga sebesség
A Gyerekzár,
Késleltetett indítás és
Memória kiegészítő
funkciók mindegyik mosási programhoz választhatóak.
A Folteltávolítás, Előmosás és Áztatás kiegészítő funkciók nem állítha‐
tók be együtt.
Időmegtakarítás 1)
22
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Gőzölés
Gőz + Kas‐
mír
Öblítés
■
Centrifugá‐
lás
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
23
Szárazsági fokozat4)
Szárítási idő
Gőzszint
■
■
Gyűrődésmentesítés
■
Soft Plus
Sportruhá‐
zat
Plus Steam3)
■
Extra öblítés
■
Áztatás
Denim
Előmosás
■
Folteltávolítás3)
■
Csendes
Öblítés és tartás2)
Tollkabát
Időmegtakarítás 1)
Centrifuga sebesség
MAGYAR
■5)
■
Szivattyúzás
1) Ha a legrövidebb időtartamot állítja be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet méretét. Meg lehet telje‐
sen tölteni a készüléket, de csökkenhet a mosás hatékonysága.
2) Ez a kiegészítő funkció 400 ford./perc értéknél alacsonyabb sebesség esetén nem áll rendelkezésre.
3) Ez a beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
4) Néhány programnál csak a Szekrényszáraz kiegészítő funkció áll rendelkezésre.
5) Vasalószáraz ennél a programnál nem használható.
9.2 Woolmark Apparel Care Kék
•
The Woolmark Company ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjútartalmú ruhadarabok
gépi mosására, azzal a feltétellel,
hogy a ruhák mosása a ruhanemű
kezelési címkén szereplő és a
mosógép gyártójától származó
utasítások szerint történik. M1230
• E gép gyapjúszárítási ciklusát a The
Woolmark Company ellenőrizte és
jóváhagyta. Az említett ciklus
alkalmas a „kézimosás” címkével
ellátott gyapjú ruhanemű szárítására,
feltéve, hogy a ruhanemű mosása a
Woolmark által javasolt kézimosási
ciklussal történt, és a gyártó által
előírt utasításoknak megfelelően lett
szárítva. M1399
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
24
www.aeg.com
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
9.3 Automatikus szárítás
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Extra száraz
Törölközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törölközők
stb.)
max. 6 kg-ig
Denim
(farmer, ellenálló ruházat,
például farmer munkaruha)
max. 4 kg-ig
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törölközők
stb.)
max. 6 kg-ig
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, háztartási vászon és
ágynemű)
max. 4 kg-ig
Szekrényszáraz1)
Tárolni kívánt ruhaneműkhöz
Kényes szövetek
max. 2 kg-ig
(akril, viszkóz és kényes, ke‐
vert szálas szövetek)
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
max. 1 kg-ig
Szabadtéri sportruházat
(outdoor szabadtéri ruházat,
például munkaruha, sportru‐
ha, vízálló és lélegző dzseki
vagy széldzseki)
max. 2 kg-ig
Tollkabát
(egyetlen tollkabát)
max. 2 kg-ig
Sportruházat
(Kevertszálas sportruházat)
max. 4 kg-ig
Denim
(denim ruhanemű, farmer)
max. 4 kg-ig
Selyem
(selyem ruhanemű és na‐
gyon kényes darabok)
max. 0.5 kg-ig
MAGYAR
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és lenvászon
max. 6 kg-ig
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
25
Töltet
1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgálást ELŐSZÖR
a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni (a töltet összetéte‐
le az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEK‐
RÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó töltet részleges töltet legyen, melynél
a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani.
9.4 Idővezérelt szárítás
Szárazsági fo‐
kozat
Textil típusa
Extra száraz
Törölközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törölközők stb.)
Szekrényszá‐
raz
Tárolni kívánt
ruhaneműkhöz
Töltet Cent‐ Javasolt idő‐
(kg)
rifugá‐ tartam (perc)
lási
se‐
bes‐
ség
(ford./
perc)
6
1600
280 - 300
4
1600
170- 190
2
1600
120 - 130
Denim
(farmer, ellenálló ruházat, például far‐
mer munkaruha)
4
1200
230 - 250
2
1200
140 - 160
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törölközők stb.)
6
1600
270 - 290
4
1600
160 - 180
2
1600
110 - 120
Műszálas és kevertszálas szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóneműk, háztar‐
tási vászon és ágynemű)
4
1200
170 - 190
2
1200
100 - 120
Kímélő
(akril, viszkóz és kényes, kevert szálas
szövetek)
2
1200
140 - 160
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
1
1200
90 - 110
Szabadtéri sportruházat
(outdoor szabadtéri ruházat, például
munkaruha, sportruha, vízálló és léleg‐
ző dzseki vagy széldzseki)
2
1200
140 - 160
26
www.aeg.com
Szárazsági fo‐
kozat
Textil típusa
Töltet Cent‐ Javasolt idő‐
(kg)
rifugá‐ tartam (perc)
lási
se‐
bes‐
ség
(ford./
perc)
Tollkabát
(egyetlen tollkabát)
2
1200
140 - 160
Sportruházat
(Kevertszálas sportruházat)
4
1200
120 - 140
2
1200
90 - 110
Denim
(denim ruhanemű, farmer)
4
1200
220 - 240
2
1200
130 - 150
0.5
1000
60 - 80
6
1600
160 - 180
4
1600
100 - 120
2
1600
50 - 60
Selyem
(selyem ruhanemű és nagyon kényes
darabok)
Vasalószáraz
Vasaláshoz al‐
kalmas
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, ingek stb.)
10. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
10.1 Bevezetés
Amikor belép a
Több
menübe, a kijelzőn kizárólag
a beállított programhoz
rendelkezésre álló
kiegészítő funkciók jelennek
meg.
1h07min
Max 10.0 Kg
Cottons
40
1200
More
Amikor egy kiegészítő
funkció parancsikonja
látható a program
áttekintése képernyőn,
mindössze érintse azt meg,
hogy közvetlenül belépjen a
hozzá tartozó kiegészítő
funkció almenübe.
Egy kiegészítő funkció be-/
kikapcsolásához vagy a kiegészítő
funkció almenübe lépéshez érintse meg
a kiegészítő funkció sávot.
A kiegészítő funkció almenüből való
kilépéshez ismét érintse meg a
kiegészítő funkció sávot.
MAGYAR
<Cottons 40
Extra Rinse
<OFF
Amennyiben a
parancsikon világít, a
kiegészítő funkciót
2h24min
Stain Remover
1/2
+1
+1
1h07min
Child Lock
Delay Start
OFF
00h00min
Time Save
OFF
Temperature
Spin Speed
10.2
40
1200
Gyerekzár
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy véletlen működésbe hozzák
a készüléket.
A kiegészítő funkció bekapcsolása:
•
Érintse meg a Gyerekzár sávot; a
készülék automatikusan visszatér a
program áttekintése képernyőre, és a
parancsikon megjelenik.
Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:
•
•
bekapcsolhatja a
parancsikon megérintésével
úgy, hogy nem lép az
További menübe. Olvassa
el a „Parancsikonok” c.
szakaszt a „Készülék
beállítások” fejezetben.
+2>
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéshez érintse meg a program
sávot.
<Cottons 40
27
Miután megnyomja a Start/Szünet
gombot: a Start/Szünet gomb és az
érintőképernyő kikapcsol. A készülék
kikapcsolása a Be/Ki gomb
segítségével valósítható meg.
Mielőtt megnyomja a Start/Szünet
gombot: a készülék nem indítható.
A kiegészítő funkció
kiválasztását a készülék
kikapcsolás után is tárolja.
A kiegészítő funkció kikapcsolása:
• Nyomja le, és körülbelül 3
másodpercig tartsa nyomva a
parancsikont, amíg az ki nem alszik.
10.3
Késleltetett indítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval a program
kezdetét megfelelőbb időpontig
késleltetheti.
1. Érintse meg a Késleltetett indítás
sávot az almenübe lépéshez.
2. Az óra és/vagy perc sávokat gördítse
jobbra vagy balra a megfelelő
késleltetett indítás beállításához.
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a
visszajelző és a
beállított késleltetési idő felváltva jelenik
meg a
visszajelzővel és a program
időtartamával.
A Start/Szünet gomb megérintése után a
készülék megkezdi a visszaszámlálást,
és az ajtó reteszelődik.
10.4
Időmegtakarítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkentheti a program időtartamát (Ki=
normál időtartamú program).
1. Érintse meg a Időmegtakarítás
sávot az almenübe lépéshez.
2. Az almenü sávját gördítse jobbra az
alábbiak beállításához:
• Gyors kiegészítő funkció (Közep):
amennyiben a ruhanemű átlagosan
vagy enyhén szennyezett, ajánlatos
lehet a mosási program lerövidítése.
• Extragyors kiegészítő funkció (Max):
kisebb töltet esetén.
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a
Gyors vagy
Extragyors visszajelző váltja fel a
visszajelzőt, és frissül a program
időtartama.
28
www.aeg.com
10.5
Minden centrifugálási (közbenső és
végső centrifugálási) szakasz
elmarad, és a készülék a program
végén a dobban tartja a vizet. Ez
elősegíti a ruhák gyűrődésének
csökkentését.
Mivel a program nagyon csendes,
este is használható, amikor az
olcsóbb éjszakai áram rendelkezésre
áll. Egyes programok esetén az
öblítéseket a készülék nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
Zárva marad az ajtó.
A dob rendszeres időközönként
forgást végez, hogy csökkentse a
ruhák gyűrődését. Az ajtó
kinyitásához le kell engedni a vizet.
Érintse meg a Start/Szünet gombot:
a készülék csak szivattyúzást végez.
Hőmérséklet
Egy mosási program kiválasztása esetén
a készülék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hőmérsékletet.
1. Érintse meg a Hőmérséklet sávot az
almenübe lépéshez.
2. Görgessen az almenü sávján a
megfelelő hőmérséklet beállításához.
Hideg= Hideg mosás.
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a beállított hőmérséklet
megjelenik.
10.6
Centrifuga sebesség
Egy program kiválasztása esetén a
készülék automatikusan beállítja a
megengedett maximális centrifugálási
sebességet.
1. Érintse meg a Centrifuga sebesség
sávot az almenübe lépéshez.
2. Az almenü sávját gördítse jobbra
vagy balra az alábbiakhoz:
• Centrifugálási sebesség
csökkentése;
•
•
A kijelző csak a beállított
programnál elérhető
centrifugálási sebességet
mutatja.
vagy kapcsolja be a Öblítés és
tartás kiegészítő funkciót;
A program áttekintése képernyőre
visszajelző
való visszalépéskor a
világítani kezd.
A készülék nem ereszti le az utolsó
öblítővizet, hogy megóvja a
ruhaneműket a gyűrődéstől. A mosási
program leáll, a víz a dobban marad,
valamint a végső centrifugálás nem
történik meg.
Zárva marad az ajtó.
A dob rendszeres időközönként
forgást végez, hogy csökkentse a
ruhák gyűrődését. Az ajtó
kinyitásához le kell engedni a vizet.
Érintse meg a Start/Szünet gombot:
a készülék centrifugál és leereszti a
vizet.
vagy kapcsolja be a Csendes
kiegészítő funkciót.
A program áttekintése képernyőre
való visszalépéskor a
világít.
visszajelző
A készülék körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
leereszti a vizet.
10.7
Eco
Ezt a kiegészítő funkciót enyhén vagy
átlagosan szennyezett, 30 °C-on vagy
magasabb hőmérsékleten mosandó
darabok esetén válassza.
A kiegészítő funkció bekapcsolásához
érintse meg az Eco sávot.
A készülék csökkenti a mosási
hőmérsékletet, és meghosszabbítja a
mosási időt, hogy jó mosási
hatékonyságot érjen el az
energiatakarékosság mellett.
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a
világít.
10.8
parancsikon
Szárazsági fokozat
A Szárazsági fokozat megérintésével
módosítható az automatikus szárítási
fokozat:
•
•
•
Vasalószáraz: vasalandó ruhanemű.
Szekrényszáraz: tárolandó
ruhanemű.
Extra száraz: teljesen megszárítandó
ruhanemű.
A program áttekintése képernyőre
való visszalépéskor a beállított
MAGYAR
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
fokozat megjelenik a
szimbólum
mellett, és a program időtartama
frissül.
Ez a kiegészítő funkció
csak szárítási ciklus
beállításakor használható
(a Szárítás visszajelző
világít). A készülék
alapértelmezetten a
Szekrényszáraz
fokozatot javasolja,
továbbá a szárazsági
fokozat módosítása nem
lehetséges minden
programnál.
10.9
Szárítási idő
Ez a kiegészítő funkció lehetővé teszi a
szövetek szárításához legalkalmasabb
időtartam beállítását (lásd: „Idővezérelt
szárítás” táblázat). A kijelző a beállított
értéket mutatja:
1. Érintse meg a Szárítási idő sávot az
almenübe lépéshez.
2. Az óra és/vagy perc sávokat gördítse
jobbra vagy balra a megfelelő
szárítási időtartam beállításához.
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a beállított idő megjelenik
a
szimbólum mellett, és a program
időtartama frissül.
A szárítás legrövidebb
időtartama 10 perc.
10.10
Folteltávolítás
1. Érintse meg a Folteltávolítás sávot
az almenübe lépéshez.
2. Érintse meg a beállítandó kiegészítő
funkció sávját:
• Folteltávolítás
Válassza ezt a kiegészítő funkciót az
erősen szennyezett vagy foltos
ruhanemű folteltávolítóval történő
előkezeléséhez.
Töltse a folteltávolítót a
rekeszbe.
A folteltávolítót a hatékonyság
növelése érdekében a készülék
mosószerrel előkeveri és felmelegíti.
29
•
E beállítás 40 °C-nál
alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll
rendelkezésre.
Előmosás
A kiegészítő funkció használatával 30
°C-os előmosási szakaszt adhat a
mosási szakasz elé.
A kiegészítő funkció erősen
szennyezett ruhanemű, különösen
homokkal, porral, sárral és egyéb
szilárd részecskével összepiszolt
ruhák esetén ajánlott.
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
• Áztatás
Erősen szennyezett ruhanemű esetén
használja ezt a funkciót. Mosás előtt
körülbelül fél óráig áztatja 30 °C-on a
készülék a ruhákat.
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a
10.11
parancsikon világít.
Extra öblítés
Ezzel a kiegészítő funkcióval legfeljebb
három további öblítést adhat a
kiválasztott mosási programhoz.
Mosószerekre allergiás és érzékeny bőrű
egyének számára igen hasznos.
1. Érintse meg a Extra öblítés sávot a
kiegészítő funkció almenübe
lépéshez.
2. Görgesse a sávot jobbra, hogy
további 1, 2 vagy 3 öblítést adjon
hozzá (Ki= nincs további öblítés).
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a
parancsikon világít.
A pontok a kiválasztott további öblítések
számát jelzik.
A kiegészítő funkció növeli a
program időtartamát.
30
www.aeg.com
Ha a Extra öblítés kiegészítő
funkció van beállítva
alapértelmezettként, és egy
ehhez megfelelő mosási
programot választ, az
érintőképernyőn
jelenik
meg. Ekkor a Extra öblítés
kiegészítő funkció
beállításával csak egy
további öblítés adható a
programhoz
10.12
.
Plus Steam
10.14
Gyűrődésmentesítés
Amikor ez a kiegészítő funkció be van
állítva, a ciklus végén a dob finom
mozgásokat végez kb. 30 percig, hogy a
ruhadarabok puhák legyenek.
Érintse meg a Gyűrődésmentesítés
sávot a kiegészítő funkció
bekapcsolásához (Be állapot).
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a
10.15
parancsikon világít.
Gőzszint
Ez a funkció egy gőz szakaszt iktat be,
melyet egy rövid gyűrődésmentesítő
szakasz követ a mosási program végén.
A kiegészítő funkció segítségével a
ruhatöltet méretétől függően módosítható
a gőzölési fokozat.
A gőz szakasz csökkenti a ruhanemű
gyűrődését és javítja vasalhatóságát.
1. Érintse meg a Gőzszint sávot az
almenübe lépéshez.
2. A listán gördítse jobbra vagy balra a
három fokozat egyikének
kiválasztásához:
• Minimum
• Közepes
Érintse meg a Plus Steam sávot a
kiegészítő funkció bekapcsolásához (Be
állapot).
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
Kisebb ruhatöltettel jobb
eredmény érhető el.
Ez csak a Gőzölés
programhoz használható.
10.16
Memória
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a
parancsikon világít.
A kiegészítő funkció segítségével a két
leggyakrabban használt mosási program
menthető.
10.13
A kedvenc programok mentése:
Soft Plus
Az öblítőszer eloszlásának és a
ruhanemű puhaságának optimalizálása
érdekében válassza a Soft Plus
kiegészítő funkciót.
Ez az öblítőszer funkció használatakor
javasolt.
A kiegészítő funkció
kismértékben növeli a
program időtartamát.
Érintse meg a Soft Plus sávot a
kiegészítő funkció bekapcsolásához (Be
állapot).
A program áttekintése képernyőre való
visszalépéskor a
parancsikon világít.
1. Először a mosási programot, majd a
megfelelő kiegészítő funkciókat
állítsa be.
2. Érintse meg a Memória sávot az
almenübe lépéshez.
3. Érintse meg a 1. memória vagy 2.
memória mezőt a beállított program
mentéséhez. Az állapot Üres
jelzésről Haszn. jelzésre változik.
A programlista képernyőre való
visszatéréskor a program neve mellett az
M1 vagy M2 jelzés fog világítani a
beállítás után.
MAGYAR
Ezután a készülék minden
egyes bekapcsolásakor az
M1 és/vagy M2 program
megjelenik a készülék által
automatikusan javasolt első
öt program között, és
közvetlenül választhatja ki
ezeket a programlista
képernyőről.
1h07min
Settings
Cottons
Cottons
40
M1
Cottons Eco
Synthetics
1200
More
31
2. Érintse meg a Memória sávot az
almenübe lépéshez.
3. Érintse meg a Haszn. állapotú 1.
memória vagy 2. memória sávot.
Egy előugró üzenet megkérdezi,
hogy törölni vagy cserélni szeretné-e
a mentett programot.
4. Érintse meg a Újraprog. sávot.
Mentett program törlése:
1. Érintse meg a Memória sávot az
almenübe lépéshez.
2. Érintse meg a 1. memória vagy 2.
memória sávot. Egy előugró üzenet
megkérdezi, hogy törölni vagy
cserélni szeretné-e a mentett
programot.
3. Érintse meg a Üres sávot. Az M1
vagy M2 eltűnik a programlista
képernyőről.
Mentett program módosítása:
1. Először a mosási programot, majd a
megfelelő kiegészítő funkciókat
állítsa be.
11. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
11.1 Súlyérzékelő használata
A súlyérzékelő helyes
működéséhez a dobnak
üresnek kell lenni a készülék
bekapcsolásakor.
A programot a ruhadarabok
dobba helyezése ELŐTT
állítsa be.
11.2 A készülék
bekapcsolása előtt
1. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be
legyen dugva a hálózati aljzatba.
2. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a
vízcsap.
11.3 A készülék elindítása
A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot.
Egy rövid hangjelzés hallható (ha be van
kapcsolva). Megjelenik a Mosás
visszajelző.
A Start/Szünet gomb LED visszajelzője
villog.
11.4 Készenlét funkció
A Készenlét kiegészítő funkció az
energiafogyasztás csökkentésére
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
A készüléket 5 percig nem használja,
mielőtt megnyomja a Start/Szünet
gombot, hogy bekapcsolja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
32
www.aeg.com
•
A mosási program befejezése után 5
perccel.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új program beállításához.
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a Készenlét
funkció nem kapcsolja ki a
készüléket arra való
emlékeztetőként, hogy el kell
végezni a szivattyúzást.
11.5 Program kiválasztása
1. Fordítsa el a programkapcsolót a
kívánt program beállításához.
3h01min
OKOPower
ColourPro
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
40
2. Néhány másodperc elteltével a
kijelzőn megjelenik a program
áttekintése képernyő, ahonnan
leolvasható a maximális töltet, az
alapértelmezett hőmérséklet, a
maximális centrifugálási sebesség és
a program időtartama.
3. A víz hőmérsékletének
módosításához érintse meg a
Hőmérséklet sávot.
4. A Centrifuga sebesség sáv
megérintésével módosíthatja a
centrifugálási sebességet, illetve
beállíthatja a Öblítés és tartás vagy
Csendes kiegészítő funkciót.
5. A Több megérintésével beléphet a
rendelkezésre álló további kiegészítő
funkciók menübe, és azokból egyet
vagy többet beállíthat.
Ezután a beállított kiegészítő funkciók
parancsikonjai megjelennek a program
áttekintése képernyőn.
Helytelen kiválasztás esetén
a Ez a beállítás nem
elérhető üzenet jelenik meg.
1200
More
Másik lehetőségként érintse meg a
program nevét a program áttekintése
ablakban a programlista ablakhoz való
visszatéréshez, majd görgessen fel vagy
le a programlistában a megfelelő
program kiválasztásához.
11.6 A mosandó holmi
behelyezése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
A súlyautomatika ablak jelenik meg.
Cottons 40
10 kg
Ready to start
A felső sáv azt jelzi, hogy csak mosási
fázis lesz végrehajtva.
Wash
Max 10.0 Kg
Cottons
1h07min
40
1200
More
2. Rázza meg a ruhadarabokat, mielőtt
a dobba helyezi őket.
3. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
0,5 kg-os lépésekben módosul a ruhák
súlyának kijelzése, valamint ennek
megfelelően a program időtartama is
frissül, amikor visszatér a program
áttekintése képernyőre.
MAGYAR
Ha a maximális töltetnél több
ruhát tesz a dobba, akkor a
kijelzőn a javasolt töltetet
meghaladó súlyra
figyelmeztető üzenet jelenik
meg.
A ruhákat ennek ellenére
kimoshatja, de az energiaés vízfogyasztás
megnövekszik.
A legkedvezőbb fogyasztás
és teljesítmény eléréséhez
néhány ruhadarab
eltávolításával szüntesse
meg a túlsúlyt.
Csak olyan programok
esetében jelenik meg a
túlterhelés jelzés, melyeknél
a készülék maximális
tölteténél kisebb a maximális
töltet értéke.
4. Zárja be az ajtót. Győződjön meg
arról, hogy az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorult-e be
ruha. Ellenkező esetben mosás
közben víz szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
5. Amennyiben már beállította a 1.
típusú mosószer vagy 2. típusú
mosószer funkciót a használandó
típusú mosószer javasolt átlagos
adagolási mennyiségével, akkor a
készülék javaslatot fog tenni a
betöltendő mosószermennyiségre.
33
Cottons 40
Detergent advice:
60ml / 50ml
Type 1 / Type 2
Ready to start
Lásd a „Mosószer-adagolás” szakaszt a
„Készülék beállítások” fejezetben.
Amennyiben az ajtó
becsukása után módosítja a
mosási programot, akkor a
kijelzőn a javasolt töltetet
meghaladó súlyra
figyelmeztető üzenet
jelenhet meg az új
programnál: nyissa ki az
ajtót, és vegyen ki néhány
ruhadarabot.
11.7 A mosószer és az
adalékok betöltése
Rekesz az előmosás és az
áztatóprogram mosószere, valamint
a folteltávolító számára.
Mosási szakasz mosószeradagolója.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számára.
A folyékony adalékok maximális
szintje.
A por állagú vagy folyékony
mosószer kiválasztására szolgáló
terelőlap.
34
www.aeg.com
4. Folyékony állagú mosószer
használatához hajtsa le a terelőlapot.
Mindig kövesse a
mosószerek csomagolásán
található utasításokat,
azonban javasoljuk, hogy ne
lépje túl a jelzett maximális
szintet (
). Ez a
mennyiség garantálja a
legjobb mosási eredményt.
Amennyiben szükséges, a
mosási szakasz után
távolítsa el a mosószer
maradványokat a mosószeradagolóból.
11.8 A terelőlap helyzetének
az ellenőrzése
1. Üközésig húzza ki a mosószeradagolót.
2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé
a kart.
1
2
Amikor LE helyzetben van
a terelőlap:
• Ne használjon
kocsonyás állagú
vagy sűrű folyékony
mosószereket.
• Ne töltsön be a
tererőlapon jelzett
maximumnál több
folyékony mosószert.
• Ne állítson be
előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a
késleltetett indítás
funkciót.
5. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
6. Gondosan zárja be a mosószeradagolót.
3. Por állagú mosószer használatához
hajtsa fel a terelőlapot.
Ellenőrizze, hogy a terelőlap nem
akadályozza-e a fiók bezárását.
11.9 A program indítása
1. A program elindításához érintse meg
a Start/Szünet gombot.
MAGYAR
A hozzá tartozó LED villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
Az ajtó zárva van.
Az éppen futó programot ismertető ablak
felugrik, és az alábbiakat jeleníti meg:
• A program neve.
• A program befejezéséig hátralévő
idő.
• A folyamatjelző sáv.
• A ProSense szakasz, majd ezt
követően az éppen futó
programszakasz.
visszajelző. Amikor világít,
• A
lehetőség van a ciklus leállítására
és ruhák hozzáadására.
• Az ajtó zárva
visszajelző,
amikor a
visszajelző kialszik.
• A ciklus végének becsült
időpontja.
•
A
parancsikon.
Cottons 40
3h01min
Washing
Finished at 15:42
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
mielőtt a készülék vizet tölt
be.
2. Amennyiben szükséges, a
gombot megérintve lépjen a
kiegészítő funkció listába, majd
kapcsolja be a Gyerekzár kiegészítő
funkciót. Lásd a „Kiegészítő funkciók”
fejezet „Gyerekzár” szakaszát.
parancsikon megjelenik. Tartsa a
A
gombot lenyomva körülbelül 3
másodpercig a Gyerekzár funkció
kikapcsolásához.
Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. A program elindításához érintse meg
a Start/Szünet gombot.
35
A hozzá tartozó LED villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
Az ajtó zárva van.
A készülék megkezdi a visszaszámlálást,
és az ajtó reteszelődik.
Cottons 40
Starts in
1h29min
Reset
Finished at 15:36
2. A késleltetett indítás törléséhez
érintse meg a Nullázás, majd a
Start/Szünet gombot, vagy várja
meg a visszaszámlálás
befejeződését.
A program a szokásos módon elindul.
A ProSense érzékelés a
visszaszámlálás végén
kezdődik.
A ciklus alatt a kijelző
tájékoztatást nyújt az egyes
futó programokról (pl.
mosás, öblítés stb.).
11.10 A ProSense
töltetérzékelés
A Start/Szünet gomb megérintése után:
1. A ProSense funkció megkezdi a
töltetérzékelést, hogy kiszámítsa a
program valós időtartamát. A kijelzőn
a következő üzenet látható: Program
beállítása aktuális töltethez.
A készülék a behelyezett ruhanemű
függvényében automatikusan
beállítja a program időtartamát, hogy
a lehető legrövidebb idő alatt
tökéletes mosási eredményt
biztosíton. Nőhet vagy csökkenhet a
program időtartama.
2. Hozzávetőleg 20 perc elteltével a
kijelzőn az új program időtartama, a
program befejezésének számított
időpontja és a futó ciklusra
vonatkozó tájékoztatás jelenik meg.
A ProSense töltetérzékelés
kizárólag teljes mosási
programoknál fut le.
36
www.aeg.com
11.11 A program
megszakítása és a kiegészítő
funkciók módosítása
Ha a program működik, csak néhány
kiegészítő funkció módosítására van
lehetőség:
1. Érintse meg a Start/Szünet gombot.
A megfelelő LED villogni kezd.
2. Érintse meg a
gombot a
kiegészítő funkciók módosításához.
A kiegészítő funkció listában csak a
rendelkezésre álló kiegészítő funkciók
lesznek aktívak.
3. Érintse meg ismét a Start/Szünet
gombot.
A mosási program folytatódik, és a
program időtartama módosulhat.
11.12 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a
Be/Ki gombot.
2. A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
Most új mosási programot állíthat be.
Amennyiben a ProSense
szakasz már lefutott, és a
vízbetöltés már elkezdődött,
az új program a ProSense
szakasz megismétlése
nélkül indul el. A készülék a
vizet és a mosószert nem
ereszti le a pazarlás
elkerülése érdekében.
11.13 Az ajtó kinyitása
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a
készülék ajtaját.
Amennyiben a
világít: a
víz hőmérséklete és szintje
nem magas, így kinyithatja a
készülék ajtaját, és további
ruhákat pakolhat a dobba.
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van.
1. Érintse meg a Start/Szünet gombot.
A hozzá tartozó ajtózár visszajelző
kialszik a kijelzőn.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha
szükséges, helyezzen be vagy
vegyen ki ruhaneműt a készülékből.
3. Csukja be az ajtót, majd érintse meg
a Start/Szünet gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
11.14 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
A kijelző jelzi, hogy a ciklus befejeződött,
és megjelenik a 0h00min üzenet.
A Start/Szünet gomb jelzőfénye kialszik.
Az ajtózár kiold, és kialszik a
visszajelző.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
2.
3.
4.
5.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, akkor a kijelzőn
az utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programkapcsolót egy új
program beállításához.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a
mosószer-adagoló rekeszt, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
Zárja el a vízcsapot.
11.15 Vízleeresztés a ciklus
vége után
Ha olyan programot vagy kiegészítő
funkciót választott, amely nem üríti ki az
MAGYAR
utolsó öblítés vizét a dobból, a program
befejeződik, azonban:
•
•
•
•
A kijelzőn 0 min látható, és a Start/
Szünet gomb villogni kezd.
A dob továbbra is rendszeresen forog,
hogy megakadályozza a ruhák
gyűrődését.
visszajelző továbbra is világít,
A
és az ajtó zárva marad.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie:
1. Érintse meg a Start/Szünet gombot:
•
Amennyiben
van beállítva, a
készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
•
Amennyiben
van beállítva, a
készülék csak leereszti a vizet.
2. Szükség esetén módosítsa a
készülék által javasolt centrifugálási
sebességet: érintse meg a Start/
Szünet gombot a program
szüneteltetéséhez; érintse meg a
gombot, majd a Centrifuga
sebesség sávot.
3. A program befejezése után kialszik
az ajtó zárva
visszajelző, és
kinyithatja az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
A készülék minden esetben
körülbelül 18 óra elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.
12. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A készülék automatikus
mosó-szárító programokkal
rendelkezik.
12.1 Teljes programok Mosás és szárítás
gombot. A Mosás és Szárítás
visszajelzők világítani kezdenek. A
és a Szekr+ visszajelző
megjelenik a kijelzőn. A kijelzőn
megjelenik a mosó- és a
szárítóprogram javasolt maximális
töltetmérete is (pl. 6 kg a pamut
ruhaneműhöz).
Nem minden program
kombinálható a szárítás
funkcióval. A NonStop
3h/3kg egy teljes mosószárító program.
A „non-stop program” beállításával ruháit
kimoshatja és száríthatja. A következők
szerint járjon el:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
2. Fordítsa a programválasztó gombot a
mosási programra. A kijelzőn az
alapértelmezett hőmérséklet, a
centrifugálási fordulatszám és a
mosási fázishoz ajánlott legnagyobb
töltet jelenik meg.
3. Amennyiben a szárítási funkciót is
szeretné bekapcsolni, érintse meg
egyszer a Mode - Üzemmód
37
Wash & Dry
2h57min
40
Max 6.0 Kg
Cottons
1200
Cupp.
More
38
www.aeg.com
Nagy mennyiségű ruhatöltet
szárításakor ügyeljen arra,
hogy a ruhadarabok ne
legyenek felcsavarva, és
egyenletesen legyenek
elosztva a dobban.
A szárítási ciklus kezdetén
(3 - 5 percig) kissé erősebb
zaj hallható. Ez a
kompresszor miatt van, és
normális jelenség
kompresszorral működő
berendezéseknél, például
hűtőgépeknél, fagyasztóknál
stb.
Wash & Dry
40
Max 6.0 Kg
Cottons
1. A Szárazsági fokozat menübe lépés
után a szárítási fokozat
módosításához görgesse el balra
vagy jobbra az almenü sávot. Az
alábbi szintek egyike állítható be, ha
megfelel a programhoz:
a. Vasalószáraz: pamut darabok;
b. Szekrényszáraz: pamut és
műszálas darabok;
c. Extra száraz: pamut darabok.
<Cottons
2h57min
Dryness Level
< Cupboard Dry >
2. Érintse meg a
Szárazsági
fokozat sávot, majd a felső sávot a
program áttekintése képernyőre való
visszalépéshez. A kijelzőn
megjelenik a kiválasztott fokozat (pl.:
Extra száraz) és a program frissített
időtartama.
1200
Extra
More
A kijelző a mosási és szárítási ciklust
is magában foglaló, kiszámított
időtartamot jeleníti meg.
Szekr+ gombot a
4. Érintse meg a
Szárazsági fokozat menübe
lépéshez.
12.2 Mosás és szárítás Automatikus fokozatok
3h34min
3.
4.
5.
6.
A megfelelő hatékonyságú,
kevesebb energiát fogyasztó
és rövidebb időtartamú
szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi,
hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
Szükség esetén módosítsa a
centrifugálási sebességet, a
vízhőmérsékletet, és állítsa be a
rendelkezésre állóak közül a kívánt
kiegészítő funkciókat.
Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
A program elindításához érintse meg
a Start/Szünet gombot. Az ajtózár
bekapcsol. A ProSense
töltetérzékelés megkezdődik. A
program alatt a kijelző tájékoztatást
nyújt az egyes fázisokról.
12.3 Mosás és idővezérelt
szárítás
1. A Szárazsági fokozat menübe lépés
után a bezáráshoz érintse meg a
Szárazsági fokozat sávot.
A kiegészítő funkciók listája megjelenik.
<Cottons
2h14min
Spin Speed
Dryness Level
1200
OFF
Time Dry
0:10
Stain Removal
OFF
Extra Rinse
OFF
MAGYAR
2. Érintse meg a
sávot.
Szárítási idő
2h14min
<Cottons
Time Dry
0:10
0h
1>
10min
<0
20>
Az idővezérelt szárítás legrövidebb
időtartama 10 perc.
3. Az óra és/vagy perc sávokat gördítse
jobbra vagy balra a megfelelő
idővezérelt szárítás beállításához.
3h34min
<Cottons
Time Dry
1:30
<0
1h
<20
30min
2>
40>
4. Érintse meg a
Szárítási idő
sávot, majd a felső sávot a program
áttekintése képernyőre való
visszalépéshez. A kijelzőn
megjelenik az idővezérelt szárítás és
a program frissített időtartama.
Wash & Dry
3h34min
40
Max 6.0 Kg
1200
Cottons
1h30m
More
5. Szükség esetén módosítsa a
centrifugálási sebességet és a
vízhőmérsékletet, majd állítsa be a
megfelelő kiegészítő funkciókat a
rendelkezésre állóak közül.
6. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
7. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
8. A program elindításához érintse meg
a Start/Szünet gombot. Az ajtózár
bekapcsol. A ProSense
töltetérzékelés megkezdődik. A
program alatt a kijelző tájékoztatást
nyújt az egyes fázisokról.
12.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
•
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
A kijelző jelzi, hogy a ciklus
befejeződött, és megjelenik a
0h00min üzenet.
Kialszik a Start/Szünet gomb
visszajelzője. Az ajtózár kiold, és
visszajelző.
kialszik a
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
A Tisztítsa meg az 1. HPszűrőt! üzenet megjelenik a
kijelzőn emlékeztetésül,
hogy tisztítsa meg a
légszűrőt (olvassa el „A
légszűrők tisztítása” c.
szakaszt az „Ápolás és
tisztítás” fejezetben).
13. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
39
A készülék automatikus
mosó-szárító programokkal
rendelkezik.
40
www.aeg.com
13.1 Előkészületek
szárításhoz
13.2 Szárítás - Automatikus
szárazsági fokozatok szerint
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
1. A Szárazsági fokozat menübe lépés
után a szárítási fokozat
módosításához görgesse el balra
vagy jobbra az almenü sávot. Az
alábbi szintek egyike állítható be, ha
megfelel a programhoz:
a. Vasalószáraz: pamut darabok;
b. Szekrényszáraz: pamut és
műszálas darabok;
c. Extra száraz: pamut darabok.
Kizárólag szárítást végző
programnál a kijelzőn nem
jelenik meg a betöltött
ruhanemű tömege, valamint
a ProSense töltetérzékelés
inaktív.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő programra.
4. A mosás kikapcsolásához és
kizárólag szárítás elvégzéséhez
érintse meg kétszer a Mode Üzemmód gombot. Csak a Szárítás
visszajelző világít. A
és a Szekr+
visszajelző megjelenik a kijelzőn. A
kijelzőn a maximális javasolt töltet
értéke is látható.
2. Érintse meg a
Szárazsági
fokozat sávot, majd a felső sávot a
program áttekintése képernyőre való
visszalépéshez. A kijelzőn
megjelenik a kiválasztott fokozat (pl.:
Extra száraz) és a program frissített
időtartama.
Az időtartam értéke a kijelzőn ennek
megfelelően frissül.
3. A program elindításához érintse meg
a Start/Szünet gombot. Az ajtózár
bekapcsol. A program alatt a kijelző
tájékoztatást nyújt az egyes
fázisokról.
13.3 Mosás és idővezérelt
szárítás
1. A Szárazsági fokozat menübe lépés
után a bezáráshoz érintse meg a
Szárazsági fokozat sávot.
A kiegészítő funkciók listája megjelenik.
57min
Dry
Cottons
Cupp.
More
5. Érintse meg a
Szekr+ gombot a
Szárazsági fokozat menübe
lépéshez.
Nagy mennyiségű ruhanemű
szárításakor a jó szárítási
eredmény elérése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a ruhanemű ne legyen
összehajtva, és
egyenletesen legyen a
dobban elosztva.
<Cottons
2h14min
Spin Speed
Dryness Level
1200
OFF
Time Dry
0:10
Stain Removal
OFF
Extra Rinse
OFF
2. Érintse meg a
sávot.
Szárítási idő
MAGYAR
2h14min
<Cottons
Time Dry
0:10
0h
10min
<0
1>
20>
Az idővezérelt szárítás legrövidebb
időtartama 10 perc.
3. Az óra és/vagy perc sávokat gördítse
jobbra vagy balra a megfelelő
idővezérelt szárítás beállításához.
3h34min
<Cottons
Time Dry
1:30
<0
1h
<20
30min
2>
40>
4. Érintse meg a
Szárítási idő
sávot, majd a felső sávot a program
áttekintése képernyőre való
visszalépéshez. A kijelzőn
megjelenik az idővezérelt szárítás és
a program frissített időtartama.
5. A program elindításához érintse meg
a Start/Szünet gombot. Az ajtózár
bekapcsol. A program alatt a kijelző
tájékoztatást nyújt az egyes
fázisokról.
•
•
•
•
A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
A kijelző jelzi, hogy a ciklus
befejeződött, és megjelenik a
0h00min üzenet.
Kialszik a Start/Szünet gomb
visszajelzője. Az ajtózár kiold, és
visszajelző.
kialszik a
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
A Tisztítsa meg az 1. HPszűrőt! üzenet megjelenik a
kijelzőn emlékeztetésül,
hogy tisztítsa meg a
légszűrőt (olvassa el „A
légszűrők tisztítása” c.
szakaszt az „Ápolás és
tisztítás” fejezetben).
13.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
A készülék automatikusan leáll.
14. KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSOK
14.1 Bevezetés
1. A program áttekintés képernyőjén
érintse meg a képernyőt a
programlista képernyőhöz való
visszatéréshez.
2. Görgessen fel vagy le a listán a
Készülék beállítások
megkereséséhez.
Spin
Machine Clean
Settings
OKOPower
ColourPro
3. Érintse meg a
parancsikont a
beállítás menübe lépéshez.
41
42
www.aeg.com
4. Görgessen fel vagy le a beállítás
listán a módosítandó beállítás
megkereséséhez.
14.2
Óra beállítása
A visszaszámlálási idő beállítása:
<Programmes
Info
Set Clock
01h00min
< 24
01h
02 >
< 59
00min
01 >
3. Érintse meg a Óra beállítása sávot a
készülék beállítás listájához való
visszatéréshez, vagy érintse meg a
<Programok sávot a program
áttekintése képernyőre való
visszalépéshez.
Nyelv beállítása
A nyelv módosítása:
1. Érintse meg a Nyelv sávot.
2. Görgessen fel vagy le a megfelelő
nyelv kiválasztásához, majd nyomja
meg és tartsa nyomva a sávot.
Back
Language
SV
DE
EN
IT
FR
Svenska
Deutch
English
Italiano
Francais
3. A képernyő automatikusan visszatér
a beállítás listához. Érintse meg a
<Programok sávot a program
áttekintése képernyőre való
visszalépéshez.
14.4
1. Érintse meg a Kijelző fényerő sávot.
2. A fényerő sávot gördítse jobbra vagy
balra a megfelelő szint
kiválasztásához.
Info
<Programmes
1. Érintse meg a Óra beállítása sávot
az almenübe lépéshez.
2. A pontos idő beállításához görgesse
el jobbra vagy balra a perc és óra
sávokat.
14.3
A kijelző fényerejének beállítása:
Kijelző fényerő
A kijelző fényerejét 5 fokozatban lehet
állítani.
4
<3
4
5>
3. Érintse meg a Kijelző fényerő sávot
a készülék beállítás listájához való
visszatéréshez, vagy érintse meg a
<Programok sávot a program
áttekintése képernyőre való
visszalépéshez.
14.5
Ciklusvég hangjelzés
A ciklusok végén hangjelzés hallható.
A hangjelzés kikapcsolása vagy
időtartamának módosítása:
1. Érintse meg a Ciklusvég hangjelzés
sávot.
2. A sávot gördítse jobbra vagy balra a
megfelelő beállítás kiválasztásához:
• Ki
• Rövid
• Közep
• Hosszú
3. Érintse meg a Ciklusvég
hangjelzés, majd a <Programok
sávot a program áttekintése
képernyőre való visszalépéshez.
Amennyiben a Ciklusvég hangjelzés be
van kapcsolva, a képernyőn a
(hangjelzés be) vagy a
(hangjelzés
ki) parancsikon jelenik meg. Lásd a jelen
fejezet „Parancsikonok” szakaszát.
14.6
Extra öblítés alapért.
A kiegészítő funkció mindig két további
öblítést eredményez a készülék
bekapcsolásakor és egy megfelelő
program beállításakor.
A kiegészítő funkció be- és
kikapcsolása:
MAGYAR
1. Érintse meg a Extra öblítés alapért.
sávot (Be állapot).
2. Érintse meg a <Programok sávot a
program áttekintése képernyőre való
visszalépéshez.
Ha a Extra öblítés alapért. funkció be
van kapcsolva, a képernyőn
látható,
valamint a Extra öblítés kiegészítő
funkció beállításával egyetlen további
öblítés adható a programhoz
kapcsolva, a képernyőn a
parancsikon is megjelenik. Lásd a jelen
fejezet „Parancsikonok” szakaszát.
14.7
megadott érték mosóporra utal, míg a 2.
típusú mosószer helyen megadott érték
folyékony mosószert jelent.
1. Érintse meg a Mosószer-adagolás
sávot.
2. Érintse meg a 1. típusú mosószer
vagy 2. típusú mosószer sávot.
Info
.
Ha a Extra öblítés alapért. be van
Soft Plus
Az öblítőszer eloszlásának és a
ruhanemű puhaságának optimalizálása
érdekében válassza a Soft Plus
kiegészítő funkciót. A Soft Plus
kiegészítő funkció folyamatosan
bekapcsolva marad.
A kiegészítő funkció be- és
kikapcsolása:
1. Érintse meg a Soft Plus sávot (Be
állapot).
2. Érintse meg a <Programok sávot a
program áttekintése képernyőre való
visszalépéshez.
Ha a Soft Plus kiegészítő funkció be van
kapcsolva, a
parancsikon
megjelenik, amikor beállít egy megfelelő
programot.
14.8
Mosószer-adagolás
A beállítás segítségével a mosószer
csomagolásán javasolt átlagos adagolási
mennyiséget lehet menteni, így a
készülék a továbbiakban a ciklusokhoz
szükséges mosószermennyiségre
javaslatot fog tenni.
Kétfajta mosószer beállítása lehetséges:
pl.: a 1. típusú mosószer helyen
OFF
Detergent Dosing
Detergent Type 1
Detergent Type 2
3. Gördítse a sávot jobbra vagy balra a
mosószer csomagolásán javasolt
átlagos mosószermennyiség ml
mértékegységben történő
beállításához.
Info
OFF
Detergent Type 1
Ez az öblítőszer funkció használatakor
javasolt.
A kiegészítő funkció
kismértékben növeli a
program időtartamát.
43
<40
60>
50 ml
4. Érintse meg a Mosószer-adagolás
sávot a készülék beállítás listájához
való visszatéréshez, vagy érintse
meg a <Programok sávot a program
áttekintése képernyőre való
visszalépéshez.
14.9
Szolgáltatások
Ez a terület a márkaszerviz számára van
fenntartva.
Services
Back
Reserved for service
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<
OK
44
www.aeg.com
14.10
Parancsikonok
14.11
Gép/Funkció info
A beállítás segítségével a következő
rajzon látható parancsikonok láthatóvá
tehetők az áttekintés képernyőn.
Itt található egy rövid leírás az összes
programról, kiegészítő funkcióról és
beállításról.
A parancsikonok bekapcsolása:
A megfelelő leírás megkeresése, pl.:
1. Érintse meg a Parancsikonok sávot
a rendelkezésre álló parancsikonok
listájának megnyitásához.
1. Érintse meg a Gép/Funkció info
sávot.
2. Érintse meg a 1. Programok sávot.
3. Érintse meg a Pamut sávot; ekkor a
megfelelő leírás jelenik meg a
kijelzőn.
Shortcuts
<Back
Child Lock
OFF
Extra Rinse Shortcut
OFF
Buzzer Shortcut
OFF
2. Érintse meg a megfelelő
parancsikon/parancsikonok sávját,
hogy azokat Be állapotra állítsa.
3. Érintse meg a <Vissza mezőt a
készülék beállításainak listájához
való visszatéréshez, valamint érintse
meg a <Programok mezőt az
áttekintés képernyőhöz való
visszalépéshez.
A parancsikon alul jelenik meg.
14.12 DEFAULT Gyári beáll.
visszaáll.
Gyári beáll. visszaáll.: visszaállítja az
eredeti gyári beállításokat.
Visszaállítás a gyári beállításokra:
1. Érintse meg a Gyári beáll. visszaáll.
sávot.
Az alábbi ablak jelenik meg.
Do you want to clear all your
programmed settings?
3h01min
Cancel
Max 10.0 Kg
Cottons
40
1200
More
OK
2. Érintse meg a OK mezőt a gyári
beállítások visszaállításához, vagy a
Mégse mezőt az aktuális beállítások
megtartásához.
A
parancsikon jelenik meg, amikor a
megfelelő kiegészítő funkció be van
állítva.
15. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
15.1 A ruha töltet
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
•
•
•
•
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes ruhadarabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első néhány mosásnál
külön mosni ezeket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott
darabokat.
Kezelje elő a makacs foltokat.
Különleges mosószerrel mossa az
erős szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyökkel.
Vegye ki az akasztókat, és tegye
mosózsákba vagy párnahuzatba a
függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási szakaszban
kiegyensúlyozási problémákat
okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és
túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez
történik:
a. szakítsa meg a programot, és
nyissa ki a készülék ajtaját (lásd
a „Napi használat” című
fejezetet);
b. kézzel rendezze el a dobban a
darabokat, hogy azok
egyenletesen helyezkedjenek el;
c. nyomja meg a Start/Szünet
gombot. A centrifugálási szakasz
folytatódik.
Kerülje a hosszú állati szőrrel
rendelkező vagy gyenge minőségű
ruhadarabok mosását, mivel ezek sok
szöszt bocsátanak ki, melyek
eltömíthetik a vízleeresztő kört, és a
márkaszerviz beavatkozását teszik
szükségessé.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
ruhadarab készülékbe tétele előtt
kezelni.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
15.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
•
•
•
•
•
•
15.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
45
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és vegyi árukat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor,
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek (a főmosási
rekeszben található
mosószerterelő lapot fordítsa B
helyzetbe).
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A mosószer-adagolóba ne helyezzen
mosószer-tablettát.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a javasoltnál több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószerek vagy
egyéb termékek csomagolásán
található útmutatásokat, és ne lépje
túl a készüléken jelzett maximális
).
szintet (
Az anyag fajtájához és színéhez, a
program hőmérsékletéhez és a
szennyezettség mértékéhez javasolt
mosószereket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
15.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
46
www.aeg.com
•
•
•
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Ha a foltokat előkezeli, vagy
folteltávolítót használ, alacsony
hőmérsékletű programot állítson be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
15.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység, nem szükséges
vízlágyító használata.
A lakhelye vízkeménységéről a helyi
vízműtől kérjen tájékoztatást.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
15.6 A szárítási ciklus
előkészítése
•
•
•
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyócső
megfelelően a helyére van-e téve.
További információkért lapozzon az
üzembe helyezés fejezetre.
A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
15.7 Szárításra nem alkalmas
ruhaneműk
Ne állítson be szárítóprogramot az
alábbi ruhaneműhöz:
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
• Hálózsákok.
• Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyagmaradványokkal
szennyezett szövetek.
•
Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
15.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
•
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
= Gépben nem szárítható.
15.9 A szárítási ciklus
időtartama
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• szárazsági fok
• az anyag fajtája
• a töltet tömege
15.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
FIGYELMEZTETÉS!
A szövetek gyűrődésének,
illetve a méretváltozás
elkerülése érdekében ne
szárítsa túl a ruhákat.
15.11 Általános tanácsok
Tekintse meg az „Időzített szárítás”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A gyakorlati tapasztalatok birtokában
jobb hatásfokú szárítás érhető el.
Jegyezze fel a szárítási időtartamot a
korábban végrehajtott ciklusok esetében.
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
MAGYAR
3. Ne töltsön be mosószert vagy
öblítőszert a szárítási szakasz előtt.
4. Ne szárítson együtt durva és kényes
anyagokat, hogy elkerülje a kényes
anyagok megperzselődését.
5. Távolítsa el a zsebekből az összes
tárgyat, különösen azokat, melyek
olvadásra hajlamosak.
47
A szárítóprogram befejeződésekor vegye
ki rövid időn belül a ruhaneműt.
16. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
16.1 Külső tisztítás
Csak enyhe mosogatószerrel és meleg
vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon
minden felületet megszáradni.
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a fémfelületeket
klórtartalmú tisztítószerrel.
16.2 Vízkőmentesítés
Ha nagy vagy közepes a
vízkeménység a körzetében,
akkor célszerű vízkőtelenítőt
használni a mosógépekben.
dobban és az üstben. Ez kellemetlen
szagot és penészt eredményezhet.
A lerakódások eltávolításához és a
készülék belsejének higiénikussá
tételéhez futtasson le egy karbantartó
mosást hozzávetőleg 60 ciklus után,
különösen akkor, ha a Tisztítási ciklus
javasolt üzenet megjelenik a kijelzőn:
1. Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
2. Futtassa le a Géptisztítás programot
a „Programok” fejezetben leírtak
szerint.
Amennyiben a
tisztítóprogramot elhalasztja,
az üzenet a következő
használatok során
mindaddig megjelenik, míg a
futtatást el nem végzi.
16.4 Az ajtó tömítése
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
nem rakódott-e le rajta vízkő.
A szokásos mosószerek vízlágyítót
tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy
időnként futtasson le egy programot üres
dobbal és vízkőoldó termékkel.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
16.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
ismételt, hosszú időn keresztűl történő
használata a mosószer lerakódását,
szöszmaradványokat és a baktériumok
elszaporodását eredményezheti a
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
16.5 A dob tisztítása
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza a nemkívánt
lerakódások képződését.
48
www.aeg.com
Rozsdásodások alakulhatnak ki a
dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó
csapvíz miatt.
Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
Ne tisztítsa a mosódobot
savas vízkőmentesítő
szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy
acélgyapottal.
2. A tisztítás elősegítése érdekében
távolítsa el az adalékoknak
fenntartott rekesz felső részét, majd
öblítse ki meleg folyóvízzel, hogy a
felhalmozódott mosószer minden
nyomát eltüntesse. Tisztítás után
helyezze vissza a felső részt a
helyére.
Alapos tisztítás:
1. Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
2. Üres dobbal, egy kevés mosóporral,
magas hőmérsékleten futtasson le
egy pamut mosására szolgáló rövid
programot vagy a Géptisztítás
programot, ha rendelkezésre áll.
3. Ügyeljen arra, hogy az összes
mosószermaradvány el legyen
távolítva a nyílás felső és alsó
részéből. Kisméretű kefével tisztítsa
meg a nyílást.
16.6 A mosószer-adagoló
tisztítása
A megszáradt mosószermaradványok
vagy összecsomósodott öblítőszer és/
vagy penész mosószer-adagolóban való
megjelenésének megakadályozására
alkalmanként végezze el az alábbi
tisztítási eljárást:
1. Nyissa ki a fiókot. A képen ábrázolt
módon nyomja le a rögzítőelemet,
majd húzza ki a fiókot.
1
2
4. Illessze a mosószer-adagoló fiókot a
vezetősínekbe, és tolja be. Futtasson
le egy öblítési programot anélkül,
hogy szennyest tenne a dobba.
MAGYAR
49
16.7 A légszűrők tisztítása
A légszűrők összegyűjtik a szöszöket. Normális jelenség, hogy a mosószárítógépben történő szárítás közben szöszök keletkeznek.
•
•
•
Minden szárítási ciklus végén a Tisztítsa meg az 1. HP-szűrőt! üzenet megjelenik a
kijelzőn, és az elsődleges légszűrő megtisztítását javasolja (lásd az 1-5. ábrákat).
Hangjelzések hallhatóak.
Időnként a Tisztítsa meg az 1+2 HP-szűrőt! üzenet jelenik meg, és emlékezteti arra,
hogy mindkét légszűrőt meg kell tisztítani: az elsődleges légszűrőt és a másodlagos
légszűrőt (a másodlagos légszűrővel kapcsolatban lásd a 6-8. ábrákat). Hangjelzések
hallhatóak.
A Ellenőrizze a HP-szűrőt! üzenet szintén megjelenhet, és javasolja, hogy ellenőrizze
a szűrő behelyezésének helyességét (lásd: 10. ábra).
1.
2.
3.
4.
L
L
PU
PU
5.
LL
6.
L
L
U
P
50
www.aeg.com
7.
8.
9.
10.
A legjobb szárítási teljesítmény érdekében a légszűrőket rendszeresen
tisztítsa meleg vízzel, majd szárítsa meg egy törülközővel.
Az eltömődött légszűrő miatt a szárítás időtartama és a készülék
energiafogyasztása megnövekszik.
FIGYELMEZTETÉS!
Az elsődleges szűrő rekeszének eltömődéstől mentesnek kell lennie.
Amennyiben csak mosásra használja a mosó-szárítógépet, normális
jelenség, hogy némi páralecsapódás észlelhető az elsődleges
légszűrőben.
16.8 A leeresztő szivattyú
tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
Húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
konnektorból.
Rendszeresen ellenőrizze a
leeresztőszivattyú szűrőjét,
hogy az tiszta-e.
A következő esetekben tisztítsa meg a
leeresztőszivattyút:
• A készülék nem ereszti le a vizet.
• A dob nem forog.
• Szokatlan zaj hallható a készülékből,
mivel a leeresztőszivattyú működését
valami akadályozza.
•
A Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő
nincs eldugulva! üzenet jelenik meg.
FIGYELMEZTETÉS!
• Ne vegye ki a szűrőt,
amíg működik a
készülék.
• Ne tisztítsa a szivattyút,
ha forró a készülékben
lévő víz. Várja meg, amíg
a víz kihűl.
FIGYELMEZTETÉS!
A szösz eltávolításához
lefuttatott minden egyes
CLE speciális
tisztítóprogram után tisztítsa
meg a leeresztő szűrőt.
MAGYAR
A szivattyú tisztításához a következők
szerint járjon el:
1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.
51
5. Amikor a tál megtelt vízzel, csavarja
vissza szűrőt, és ürítse ki a tálat.
6. A 4. és 5. lépéseket addig ismételje,
amíg nem folyik több víz ki a
készülékből.
7. Fordítsa el balra a szűrőt az
eltávolításhoz.
2
1
2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy
megfelelő edényt a
leeresztőszivattyú szerelőnyílása alá.
3. Nyissa ki lefelé a szűrőkamra fedelét.
Tartson kéznél egy rongyot, amivel
felitathatja a vizet, amely a szűrő
eltávolításakor távozhat a
készülékből.
4. Forgassa el balra 180 fokkal a
szűrőt, de még ne vegye ki. Hagyja,
hogy kifolyjon a víz.
1
2
8. Szükség esetén távolítsa el a
szöszöket és egyéb tárgyakat a
szűrő nyílásából.
9. Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani
a szivattyú lapátkerekét. Ha nem
forgatható, forduljon a
márkaszervizhez.
10. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.
11. Szerelje vissza a szűrőt a speciális
vezetőelemekbe az óramutató
járásával megegyező irányba történő
elforgatással. Ellenőrizze, hogy
52
www.aeg.com
megfelelően meghúzta-e a szűrőt,
hogy megelőzze a szivárgást.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
a. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
b. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
2
1
12. Zárja be a szivattyú fedelét.
2
1
16.9 A befolyócső-szűrő és a szelepszűrő tisztítása
Akkor lehet szükség a szűrők megtisztítására, ha:
• A készülék nem tölt be vizet.
• A készülék hosszú ideig tölti be a vizet.
• A Start/Szünet gomb visszajelzője villog, és ezzel kapcsolatos riasztás látható a kijelzőn.
Lásd a „Hibaelhárítás” című részt.
A bemeneti vízszűrők tisztítása:
1
2
3
•
•
•
Zárja el a vízcsapot.
Csavarja le a befolyócsövet a csapról.
Tisztítsa meg a befolyócsőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
MAGYAR
53
•
Vegye le a befolyócsövet a készülék
hátoldaláról.
•
Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
•
Szerelje vissza a befolyócsövet. A
vízszivárgás elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy a vízcsatlakozások
szorosan meg vannak-e húzva.
Nyissa ki a vízcsapot.
•
45°
20°
16.10 Vészleeresztés
Amennyiben a készülék nem ereszti le a
vizet, végezze el „A leeresztő szivattyú
tisztítása” c. részben leírt eljárást.
Szükség esetén tisztítsa meg a
szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
16.11 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy
alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje
ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és
a leeresztő szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
54
www.aeg.com
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt ismét használni kezdi
a készüléket, győződjön
meg arról, hogy a
hőmérséklet 5 °C-nál
magasabb, és a víz a
csapon átáramlik.
A gyártó nem vállal
felelősséget az alacsony
hőmérsékletek miatt
keletkező károkért.
17. HIBAELHÁRÍTÁS
Ha a készülékbe túl sok
ruhát helyezett, vegyen ki
néhány ruhadarabot a
dobból és/vagy tartsa
csukva az ajtót, és
közben tartsa
megnyomva a Start/
Szünet gombot, amíg a
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
17.1 Bevezetés
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen ellenőrzés előtt
kapcsolja ki a készüléket.
visszajelző villogása
meg nem szűnik (lásd az
alábbi ábrát).
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a „Lehetséges
meghibásodások” c. táblázatot). Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
Nagyobb problémák esetén
hangjelzés hallható, és riasztási
üzenet jelenik meg a kijelzőn,
valamint a Start/Szünet gomb
folyamatosan villoghat, pl.:
•
•
•
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a
vízcsap! - A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő
nincs eldugulva! - A készülék nem
ereszti le a vizet.
Ellenőrizze, hogy az ajtó
megfelelően be van zárva! - A
készülék ajtaja nyitva van, vagy nem
megfelelően van bezárva. Kérjük,
ellenőrizze az ajtót.
•
•
•
A program folytatódik a hálózati
feszültség stabilizálódása után. - A
hálózati feszültség ingadozik. Várja
meg, hogy a feszültségingadozás
megszűnjön.
Vízszivárgás észlelése. - A
túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Húzza
ki a hálózati dugaszt a hálózati
aljzatból, és zárja el a vízcsapot.
Forduljon a márkaszervizhez.
Tisztítási ciklus javasolt - Futtassa
le a Géptisztítás programot a
„Programok” fejezetben leírtak szerint.
Amennyiben a tisztítóprogramot
elhalasztja, az üzenet a következő
használatok során mindaddig
MAGYAR
megjelenik, míg a futtatást el nem
végzi.
55
Amennyiben a
tisztítóprogramot
elhalasztja, az üzenet a
következő használatok
során mindaddig
megjelenik, míg a
futtatást el nem végzi.
17.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
A program nem indul el.
•
•
•
•
•
•
•
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
•
•
•
•
A készülék megtelik víz‐
zel, majd azonnal lee‐
reszti azt.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva le‐
gyen a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó cső nincs-e megcsavarodva,
megsérülve vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlő csatlakoz‐
tatása.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” részt.
•
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
•
•
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy
megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a leeresztő tömlő csatlakoz‐
tatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
•
A készülék nem ereszti le
a vizet.
•
•
•
56
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
•
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és
kifolyócsövén.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a
mosási ciklus szokatlanul
•
sokáig tart.
Víz van a padlón.
•
•
•
Nem lehet kinyitni a ké‐
szülék ajtaját.
•
•
•
•
•
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak, vala‐
mint rázkódik.
•
•
Ellenőrizze, hogy olyan mosási programot választott-e,
melynél a ciklus végén a víz a dobban marad.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvassa el az „Ajtó nyitá‐
sa vészhelyzetben” című szakaszt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zési utasítás” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl ki‐
csi.
A program végrehajtása •
során a program időtarta‐
ma növekedhet vagy
csökkenhet.
A ProSense funkció képes a program időtartamának beállí‐
tására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfe‐
lelően. További részletekért olvassa el „A ProSense tölte‐
térzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.
•
•
•
•
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a
makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
•
Csökkentse a mosószer mennyiségét.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Túl sok hab képződik a
dobban mosás közben.
MAGYAR
Jelenség
57
Lehetséges megoldás
•
A mosási ciklus után mo‐
sószer maradványok ta‐
lálhatók a mosószer-ada‐
•
golóban.
Ellenőrizze, hogy a terelőlap megfelelő helyzetű-e (FELFE‐
LÉ álljon mosópornál, LEFELÉ álljon folyékony mosószer‐
nél).
Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagolót a jelen használati
utasításban leírtaknak megfelelően használta-e.
Üres a dob, de súly jele‐
nik meg a kijelzőn.
Nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék kikapcsolásához,
majd ismételt bekapcsolásához a tárálás elvégzéséhez.
•
•
Tele van a dob, de 0,0 kg
jelenik meg a kijelzőn.
•
A készülék nem vagy
nem megfelelően szárít.
A ruhanemű tele van kü‐
lönböző színű szösszel.
•
•
•
•
A készülék bekapcsolása előtt tette be a ruhákat. A készü‐
lék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.
Ürítse ki a dobot, és kövesse a szükséges lépéseket. (Néz‐
ze meg „A mosnivaló betöltése” című részt.)
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Csökkentse a töltet mennyiségét.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő ciklust választotta-e, és ha
szükséges, állítson be egy további, rövid szárítási időtarta‐
mot is.
A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából szár‐
maznak:
• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolításá‐
ban.
• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához fut‐
tassa le a speciális tisztító programot (a további részleteket
lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
17.3 Szöszök a ruhaneműn
•
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
•
•
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
Ez a kellemetlen jelenség erősödik a
műszaki textilek esetén.
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
•
Világos színű textilek (különösen
kéztörlő, gyapjú, melegítőfelső)
mosása és szárítása után ne mosson
sötét textileket, és fordítva.
Az első mosás után levegőn szárítsa
az ilyen textileket.
A kifolyócső-szűrő tisztítása.
A szárítási fázis után tisztítsa meg az
üres dobot, a tömítést és az ajtót egy
nedves ruhával.
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
• Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
• Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
• A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
• Állítsa be a Géptisztítás programot.
58
www.aeg.com
•
•
A csak szárítás funkció
bekapcsolásához érintse meg kétszer
a Mode - Üzemmód gombot.
A program elindításához érintse meg
a Start/Szünet gombot.
A készülék gyakori
használata esetén
rendszeresen futtassa le ezt
a programot.
17.4 Ajtó nyitása
vészhelyzetben
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a Be/Ki
gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Húzza le egyszer a vésznyitó elemet.
Húzza le még egyszer, majd tartsa
lehúzva a vésznyitó elemet, és
közben nyissa ki a készülék ajtaját.
Az ajtó kinyitása előtt:
VIGYÁZAT!
Égésveszély! Ellenőrizze,
hogy a víz hőmérséklete
nem túl magas-e és a
mosás alatt álló ruha nem
forró-e. Szükség esetén
várja meg, hogy
lehűljenek.
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
18. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő
szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az
értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és
mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐
más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással
lehet a mosási program időtartamára.
A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐
tés nélkül változhatnak.
MAGYAR
59
A mosási program alatt a ProSense technológia módosíthatja a mosás
időtartamát és a fogyasztási értékeket. További részletekért olvassa el
„A ProSense töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című feje‐
zetben.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
Pamut 60 °C
10
1.82
86
245
Pamut Eco
A Pamut energiatakarékos
10
0.90
75
300
Pamut 40 °C
10
1.22
86
220
Műszál 40 °C
4
0.73
53
140
Kímélő 40 °C
4
0.62
59
110
1.5
0.29
59
70
program 60 °C1)
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on 10kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EN 96/60/EC szabvány szerint mérve.
19. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság /
mélység / teljes mélység
Elektromos csatlakozta‐ Feszültség
tás
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660 mm
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni
IPX4
védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az
alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat
Hideg víz
Víz betáplálás 1)
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Környezeti hőmérséklet
Minimum
Maximum
5 °C
35 °C
Maximális mosási töltet
Cotton (Pamut)
Műszál
Gyapjú
10 kg
4 kg
1.5 kg
60
www.aeg.com
Maximális szárítási töl‐
tet
Cotton (Pamut)
Műszál
Gyapjú
6 kg
4 kg
1 kg
Centrifugálási sebesség Maximális centrifugálási
sebesség
1550 ford./perc
A termék HFC - R134a/GWP1430 jelzésű, 0,14 kg tömegű, fluorozott, hermetikusan lezárt
hűtőközeget tartalmaz.
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőket egy 3/4'' -os csavarmenetes csaphoz.
20. TARTOZÉKOK
20.1 Kapható az
www.aeg.com/shop
weboldalon vagy a hivatalos
márkakereskedőnél
Kizárólag az AEG által
jóváhagyott tartozékokkal
biztosítható, hogy a készülék
megfeleljen a biztonsági
szabványoknak. Ha nem
jóváhagyott alkatrészek
kerülnek felhasználásra,
akkor bármilyen követelésre
vonatkozó jogosultság
érvényét veszti.
20.2 Rögzítőlemez készlet
Amennyiben a készüléket talapzatra
állítja, rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekkel.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
21. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
következő jelzéssel ellátott
A
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
61
62
www.aeg.com
MAGYAR
63
157022910-A-472018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement