Electrolux | EW7W368SI | User manual | Electrolux EW7W368SI Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EW7W368SI Lietotāja rokasgrāmata
EW7W368SI
LV
Veļas mašīna-žāvētājs
Lietošanas instrukcija
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................6
3. UZSTĀDĪŠANA...................................................................................................7
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 17
5. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 17
6. TASTATŪRA UN POGAS................................................................................ 20
7. PROGRAMMAS............................................................................................... 23
8. IESTATĪTIE PARAMETRI.................................................................................31
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS..................................................................... 32
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI MAZGĀŠANA...........................................32
11. IZMANTOŠANA IKDIENĀ – MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA..........................37
12. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI ŽĀVĒŠANA.............................................. 38
13. APĢĒRBU PŪKAS......................................................................................... 40
14. PADOMI UN IETEIKUMI................................................................................ 40
15. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................42
16. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 48
17. PATĒRIŅA DATI.............................................................................................52
18. TEHNISKIE DATI............................................................................................52
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās
darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs;
– Koplietošanas telpās dzīvokļu mājās vai
pašapkalpošanās veļas mazgātavās.
Ierīce jāuzstāda kā brīvstāvošs produkts vai zem
virtuves darba virsmas, ja ir pietiekoši vietas.
Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām
durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja ierīces
durvis tā rezultātā nevar pilnībā atvērt.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces
uzstādīšanas elektrības kabeļa spraudkontakts ir ērti
pieejams.
Ventilācijas atveres pamatnē nedrīkst aizsegt ar
paklāju vai citu grīdas segumu.
BRĪDINĀJUMS! Ierīci nedrīkst barot caur ārējo
komutācijas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot
sistēmai, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta ar ar
utilītprogrammu.
Lai nepieļautu gāzi vai citu kurināmo patērējošu ierīču
gāzu, tostarp atklātu liesmu iekļūšanu atpakaļ telpā,
pārbaudiet, vai telpā, kurā uzstādīta ierīce, ir
nodrošināta atbilstoša ventilācija.
Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt dūmvadā, kur tiek
novadīts izplūdes tvaiks no ierīcēm, kas dedzina gāzi
vai citu degvielu.
Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no
savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar
(0,8 MPa).
Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru – 8
kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula").
Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā
iekļautajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem
jauniem šļūteņu komplektiem.
Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot
atkārtoti.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas
sakrājušies ap ierīci.
Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā augu
eļļas vai minerāleļļa, acetons, spirts, benzīns,
petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska
tīrītāji, pirms žāvēšanas žāvētājā jāizmazgā ar
palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
Nelietojiet ierīci, ja apģērbs ir nosmērēts ar
rūpnieciskajām ķimikālijām.
Veļas mazgājamajā mašīnā ar žāvētāju nedrīkst žāvēt
neizmazgātus priekšmetus.
Veļas mazgājamajā mašīnā ar žāvētāju nedrīkst žāvēt
tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas),
dušas cepures, ūdensdroši audumi, priekšmeti ar
gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar
gumijas polsterējumu.
Veļas mīkstinātājus vai līdzvērtīgus izstrādājumus
jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja
norādēm.
Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var
izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas vai
sērkociņus.
Nekad neapturiet veļas mazgājamo mašīnu ar
žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot
gadījumus, kad visi priekšmeti tiek ātri izņemti un
izklāti, lai atlikušais siltums izvēdinātos.
Žāvēšanas cikla beigu daļa notiek bez karstuma
(dzesēšanas cikls), tas nodrošina to, ka visi priekšmeti
sasniedz tādu temperatūru, kādā tiek netiek bojāti.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu un/vai tvaiku.
Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
spraudkontaktu no elektrotīkla.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
2.2 Elektriskie pieslēgumi
Uzstādīšanai jāatbilst
attiecīgajiem valsts
noteikumiem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C
un kur tā ir pakļauta nokrišņu
iedarbībai.
Pārvietošanas laikā vienmēr turiet
ierīci vertikālā stāvoklī.
Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu
cirkulē gaiss.
Noņemiet iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās skrūves.
Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts
uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai,
karstumizturīgai un tīrai.
Glabājiet transportēšanai paredzētās
skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk
jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai
nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus
ierīces bojājumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces
durvis nevar atvērt līdz galam.
Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu
nepieciešamo atstarpi starp ierīci un
grīdas segumu.
Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā,
pārbaudiet, vai tā ir pareizi
nolīmeņota, izmantojot spirta
līmeņrādi. Ja nepieciešams,
noregulējiet kājiņas attiecīgi.
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Neaiztieciet strāvas kabeli vai
spraudkontaktu ar slapjām rokām.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
2.3 Ūdens padeves
pieslēgšana
•
•
•
Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
Pirms pievienošanas jaunām
caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām
caurulēm, labotām caurulēm vai
caurulēm, kurām pievienotas jaunas
ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet
ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un
skaidrs.
Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas
reizes laikā un pēc tās.
LATVIEŠU
2.4 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
•
•
•
•
•
•
•
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Neaiztieciet stikla durvis, kamēr
darbojas programma. Stikls var būt
karsts.
Nežāvējiet bojātus (saplīsušus,
spurainus) priekšmetus, kas satur
jebkāda veida polsterējumu.
Ja veļa ir mazgāta ar traipu tīrīšanas
līdzekli, veiciet papildu skalošanas
ciklu pirms žāvēšanas cikla.
Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti
visi metāla priekšmeti.
Žāvējiet tikai tādus audumus, kurus
drīkst žāvēt veļas mazgājamā mašīnā
ar žāvētāju. Ievērojiet tīrīšanas
norādījumus uz apģērbu
informatīvajām etiķetēm.
Plastmasas priekšmeti nav
karstumizturīgi.
– Ja tiek izmantota mazgāšanas
līdzekļu bumbiņa, izņemiet to
pirms žāvēšanas programmas.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Sagatavojieties
uzstādīšanai
Ieteicams uzstādīšanu veikt
diviem cilvēkiem.
7
– Ja tiek iestatīta nepārtrauktā
programma, mazgāšanas līdzekļu
bumbiņas nedrīkst izmantot.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām
ierīces durvīm.
Ierīcē nedrīkst žāvēt pilnīgi slapjus
apģērbus, no kuriem tek ūdens.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves un
ūdens padeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE
Direktīvu par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem.
8
www.electrolux.com
3.2 Ierīce ir aprīkota ar...
A
B
C
D
E
x4
x2
x1
x1
x1
F
G
H
L
x1
x2
x1
x1
x2
3.3 Izpakošana
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojiet cimdus.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet transportēšanai paredzētās skrūves
un iesaiņojuma materiālus.
1. Novietojiet divas polistirola iepakojuma
daļas uz grīdas zem ierīces.
BRĪDINĀJUMS!
Ir stingri ieteicams veikt šo
darbību diviem cilvēkiem.
2. Uzmanīgi novietojiet ierīci uz
aizmugurējās sienas.
Rīkojieties uzmanīgi, lai
nesabojātu šļūtenes.
LATVIEŠU
9
3. Noņemiet no apakšas polistirola
pamatni.
1
2
4. Pagrieziet ierīci vertikālā stāvoklī un
noņemiet kontaktdakšas polistirola
aizsargu.
1
2
5. Atvienojiet strāvas padeves kabeli un
aizplūdes šļūteni no šļūteņu turētājiem.
Iespējams, ka novērosiet
ūdens izplūšanu no
aizplūdes šļūtenes. Tas ir
rūpnīcā veiktās ierīces
pārbaudes ar ūdeni dēļ.
6. Izskrūvējiet trīs skrūves, noņemiet
šļūteņu turētājus un plastmasas starpliku
ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu
atslēgu.
10
www.electrolux.com
F
7. Nosedziet caurumus ar plastmasas
vāciņiem, kas atrodami lietošanas
instrukcijas iepakojumā. Ielieciet mazāko
vāciņu F augšējā caurumā un divus
lielākos vāciņus G apakšējos caurumos.
G
Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās
skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvieto.
3.4 Novietošana un līmeņošana
1. Uzstādiet ierīci uz cietas un līdzenas
grīdas.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka paklājs
netraucē brīvai gaisa
cirkulācijai ierīces apakšā.
Pirms līmeņošanas novietojiet
ierīci iebūvēšanas vietas
tuvumā. Sīkāku informāciju
skatiet sadaļā “Iebūvēšana”.
x4
2. Nedaudz atskrūvējiet vai piegrieziet
kājiņas, lai noregulētu līmeni.
Pareizs ierīces līmeņojums
novērš vibrācijas, troksni un
ierīces pārvietošanos, kad tā
darbojas.
Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai.
UZMANĪBU!
Nolīmeņojot ierīci,
nenovietojiet zem tās kājiņām
kartonu, koku vai līdzīgus
materiālus.
LATVIEŠU
11
3.5 Šļūtenes un vada
pievienošana
900 mm
960 mm
1360 mm
max 1000 mm
max 1000 mm
min. 600 mm
1230 mm
1450 mm
min. 600 mm
1100 mm
Ieplūdes šļūtene
1.Izņemiet ieplūdes šļūteni no veļas tilpnes.
2. Lai pievienotu ūdens ieplūdes šļūteni
pareizā virzienā un slīpumā, pārbaudiet
ūdens krāna atrašanās vietu pirms tā
pieslēgšanas ierīces aizmugurē.
Pārliecinieties, ka šļūtene nav
salocījusies, saspiesta, kā arī
ne pārāk nostiepta.
45
20
O
O
3. Pieslēdziet šļūteni ierīces aizmugurē.
Negrieziet ieplūdes šļūteni uz leju, bet gan pa
labi vai pa kreisi atkarībā no ūdens krāna
atrašanās vietas.
4. Atgrieziet gredzenveida uzgriezni, lai
nofiksētu to pareizā pozīcijā.
www.electrolux.com
5. Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni aukstā
ūdens krānam ar 3/4 vītni.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
savienotājdetaļās nav sūces.
Izmantojiet ierīces komplektācijā iekļauto šļūteni.
Neizmantojiet šļūtenes pagarinājumu, ja ieplūdes šļūtene ir pārāk īsa.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru ieplūdes šļūtenes nomaiņas
sakarā.
Ūdens izsūknēšana
Noplūdes šļūteni var pievienot:
Ø 40 mm
max.600 mm
12
Stāvvadam, izmantojot ventilācijas atveri
Tieši izvades caurulē augstumā, kas nav
mazāks par 60 cm (23,6”) un nav lielāks par
100 cm (39,3”).
Aizplūdes šļūtenes galu vienmēr jānodrošina
ar atbilstošu ventilāciju, t.i., izlietnes
novadcaurules diametram (min. 40 mm - min.
1,6”) jābūt platākam nekā ūdens aizplūdes
šļūtenes ārējam diametram.
Izlietnes sifonam
Ievietojiet noplūdes šļūteni atverē un
nostipriniet ar komplektācijā iekļauto savilcēju
L.
Pārliecinieties, ka noplūdes šļūtene veido
cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt
izlietnē.
LATVIEŠU
13
Sienas caurulei
Tieši pie iebūvētas novadcaurules istabas
sienā, piestiprinot to ar komplektācijā iekļauto
savilcēju L.
L
Jūs varat pagarināt noplūdes cauruli par ne vairāk kā 400 cm. Sazinieties
ar servisa centru, lai saņemtu citu aizplūdes šļūteni un pagarinājumu.
3.6 Iebūvēšana
Šī ierīce ir projektēta iebūvēšanai virtuves
mēbelēs. Iebūvēšanas vietas izmēri parādīti
šajā attēlā.
min. 600 mm
Iebūvēšanas vietām ar vairāk
nekā 820 mm augstumu ir
iespējams iegādāties attiecīgu
komplektu tīmekļa vietnē.
min.
560 mm
min.
820 mm
16-22 mm
596 mm
Ja šļūtenes iet aiz ierīces,
pārliecinieties, ka nekas
nenosprosto mazo spraugu 50
x 50 mm lielumā.
553 mm
819 mm
50 mm
50 mm
140 mm
76 mm
Ierīcei ir arī līpošs sūkļa polsteris H, kas
atrodas veļas tilpnē.
Pielīmējiet to ierīces augšpusē, kā parādīts
zīmējumā.
Nolīmeņojot ierīci zem letes, NESASPIEDIET
sūkļa polsterējumu.
14
www.electrolux.com
Pirms ierīces iebūvēšanas turpināšanas
novietojiet to iebūvēšanas vietas tuvumā un
izvietojiet ieplūdes šļūteni, noplūdes šļūteni
un strāvas kabeli.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka tie nav
salocījušies un saspiedušies.
3.7 Skapīša durvju montāžas sagatavošana
Skapīša durvju izmēram jābūt:
• Min. platums 595 - maks. 598 mm;
• biezums 16-22 mm.
Rūpnīcas iestatījumi
Ierīce sākotnēji sagatavota tā, lai skapīša
durvis atvērtos no labās uz kreiso pusi.
Labākais risinājums būtu
pieskrūvēt augšējo eņģi pie
augšējās plāksnes augšējā
cauruma un apakšējo eņģi —
pie apakšējās plāksnes
apakšējā cauruma.
Skapīša durtiņu vēršanās virziena maiņa
Skapīša durtiņu vēršanās virziena maiņa
jāveic pirms pilnīgas ierīces iebūvēšanas.
LATVIEŠU
N
15
Ja skapīša durtiņas jāatver no kreisās uz
labo pusi, mainiet eņģu balstu pozīciju M ar
magnētisko plāksni N un apakšējo plāksni O.
M
O
Pārliecinieties, ka plāksne ar
magnētu ir augšējā pozīcijā.
M
N
O
Skapīša durvju sagatavošana
Ja nepieciešama durvju
gremdēšana, ir ieteicams
sazināties ar speciālistu.
y
Pareizi nolīmeņojiet durvis ar iekārtu.
Izmēriet attālumu X, lai noteiktu cauruma
augstumu eņģes iegremdēšanai. Cauruma
centram Y jābūt tādā pašā augstumā kā
eņģes balstam.
x
y
Nosakiet apakšējā cauruma pozīciju atbilstoši
attēlā norādītajiem izmēriem un attālumam
(449 mm).
Caurumu gremdēšana.
16-22 mm
Ø 35 mm
449
mm
12,5 - 14 mm
22±1,5 mm
595-598 mm
16
www.electrolux.com
Eņģes
Lai uzstādītu eņģes, ir nepieciešams izurbt
divus caurumus (diam. 35 mm, dziļums 12,5
- 14 mm atkarībā no skapīša durvju dziļuma)
durvju iekšmalā.
Eņģes tiks piestiprinātas pie durvīm ar
četrām komplektācijā iekļautām skrūvēm A.
A
Lai precīzi izlīdzinātu durvis,
pārliecinieties, ka skapīša
durvju mala ir paralēli ierīces
malai un pareizā atvēršanās
leņķī (maks. 105 °C).
max. 105°
Durtiņu uzstādīšana
Nostipriniet eņģes pie ierīces eņģu balstiem
ar divām komplektācijā iekļautām skrūvēm B.
Eņģes var regulēt tā, lai
kompensētu iespējamo durvju
biezuma nevienlaidību.
1
N
2
E
D
C
Letes magnēts
Ierīce rūpnīcā sagatavota magnētiskajam
fiksatoram.
Pareizai aizvēršanai:
1. novietojiet skrūvi C letes magnētu D uz
magnētiskās plāksnes N. Atbalstiet
skapīša durvis pret skrūvi, līdz tā atstāj
nospiedumu.
2. Atveriet skapīša durvis un pieskrūvējiet
letes magnētu D (tērauda disks +
gumijas gredzens E) ar skrūvi C skapīša
durvju iekšmalā, kur skrūve atstāja
nospiedumu, kā aprakstīts 1. solī.
LATVIEŠU
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Ierīces kopskats
1
2
10
3
11 12
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Eņģu balsti
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Vadības panelis
Magnētiskā plāksne
Lūkas rokturis
Datu plāksnīte
Plāksne ar gumijas veltni
Ūdens izsūknēšanas sūknis
13
9 Priekšējās kājiņas ierīces
līmeņošanai
10 Noplūdes šļūtene
11 Strāvas kabelis
12 Ieplūdes šļūtenes savienojums
13 Aizmugurējās kājiņas ierīces
līmeņošanai
5. VADĪBAS PANELIS
5.1 Vadības paneļa apraksts
1
2
14
3
4
13 12
5
11
10
6
7
9
8
17
18
www.electrolux.com
Pastāvīgās iespējas iestata,
turot nospiestu attiecīgo
taustiņu vismaz 3 sekundes.
1 Programmu pārslēgs
2 Veļas izgriešana skārientaustiņš
3 Temperatūra skārientaustiņš
4 Displejs
5 Time Dry (Laiks) skārientaustiņš
6 Automātiskā žāvēšana
skārientaustiņš
7 Sākt/pauze skārientaustiņš
10 Time Manager skārienpoga
un
pastāvīgā bērnu drošības iespēja
11 Traipu tīrīšana skārienpoga
un
pastāvīgā papildu mīkstināšanas
iespēja
12 Mērcēšana skārienpoga
un
pastāvīgā papildu skalošanas iespēja
13 On/Off spiedpoga
14 Mazgāšana skārientaustiņš
8 Atliktais starts skārientaustiņš
9 Žāvēšana skārienpoga
un
pastāvīgā pretburzīšanās iespēja
5.2 Displejs
Temperatūras lauks:
Temperatūras indikators.
Aukstā ūdens indikators.
Durvju bloķēšanas indikators.
Bērnu drošības slēdža indikators.
LATVIEŠU
Digitālais indikators var rādīt:
• Programmas ilgumu (piem.,
vēšanas fāzi).
•
Atlikto laiku (piem.,
•
Cikla beigas (
•
Brīdinājuma kodu (piem.,
•
Kļūdu indikatoru (
19
, mazgāšanas un/vai žā‐
).
).
).
).
Time Manager indikators.
Time Dry (Laiks) indikators.
Tvaika fāzes indikators.
Automātiskā žāvēšana indikators:
Gludināšana
Novietošanai drēbju skapī
Īpaši sauss
Mazgāšanas fāzes indikators
Papildu skalošanas indikators.
Papildu mīkstināšanas indikators.
Veļas tilpnes tīrīšanas indikators. Tas ir ieteikums veikt veļas
tilpnes tīrīšanu. Skatiet sadaļu "Veļas tilpnes tīrīšana" nodaļā
"Kopšana un tīrīšana".
Pretburzīšanās fāzes indikators.
Žāvēšanas fāzes indikators.
Veļas izgriešanas lauks:
Veļas izgriešanas ātruma indikators
Bez izgriešanas indikators. Izgriešanas fāze ir izslēgta.
Skalošanas pauzes indikators.
Maksimālā veļas svara indikators (skatiet sadaļas punktu "Sen‐
siCare System veļas daudzuma noteikšana").
Tas mirgo, kad ievietotās veļas daudzums pārsniedz iz‐
vēlētajai programmai maksimālo atļauto daudzumu.
Apģērbu pievienošanas indikators. Tas iedegas mazgāšanas
fāzes sākumā, kad vēl ir iespējams nopauzēt ierīci un pievienot
papildu veļu.
20
www.electrolux.com
6. TASTATŪRA UN POGAS
6.1 Ievads
Iespējas/funkcijas nav
pieejamas ar visām
mazgāšanas programmām.
Pārbaudiet iespēju/funkciju
un mazgāšanas programmu
saderību, aplūkojot
"Programmu tabulu".
Iespēja/funkcija var izslēgt
citu, šajā gadījumā ierīce
neļaus jums iestatīt
nesavienojamas iespējas/
funkcijas.
•
ātrumi, kas darbojas ar iestatīto
programmu.
Veļas izgriešanas papildiespējas Bez
•
izgriešanas
.
Iestatiet šo iespēju visu veļas
izgriešanas fāžu deaktivizēšanai.
Ierīce veid tikai izvēlētās mazgāšanas
programmas ūdens izsūknēšanas
fāzi. Iestatiet šo iespēju ļoti smalkiem
audumiem. Dažām mazgāšanas
programmām skalošanas fāze patērē
vairāk ūdens
Ieslēdziet iespēju Skalošanas pauze
Piespiediet šo taustiņu dažas sekundes,
lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci.
Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan
dažādas melodijas.
.
Pēdējā skalošana netiks veikta.
Pēdējās skalošanas laikā ūdens no
veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai
pasargātu veļu no krokošanās.
Mazgāšanas programma tiek
pārtraukta ar ūdeni veļas tilpnē.
Tā kā gaidstāves funkcija automātiski
deaktivizēs ierīci pēc dažām minūtēm, lai
samazinātu elektroenerģijas patēriņu
jums, iespējams, vajadzēs atkal aktivizēt
ierīci.
Deg
indikators. Durvis paliek
aizslēgtas un veļas tilpne griežas
regulāri, lai samazinātu burzīšanos.
Lai atvērtu durvis, nepieciešams
izsūknēt ūdeni.
6.2 On/Off
Ja pieskarsieties Sākt/pauze
taustiņam, ierīce veiks veļas
izgriešanas fāzi un izsūknē ūdeni.
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet
rindkopu par gaidstāvi sadaļā "Lietošana
ikdienā".
Ierīce izsūknē ūdeni un
izgriež veļu automātiski
pēc aptuveni 18 stundām.
6.3 Temperatūra
Izvēloties mazgāšanas programmu,
ierīce automātiski iesaka noklusējuma
temperatūru.
Nospiediet šo taustiņu vairākkārt, līdz
vēlamā temperatūra parādās displejā.
Kad displejā redzami indikatori
nesilda ūdeni.
, ierīce
6.4 Veļas izgriešana
Iestatot programmu, ierīce automātiski
iestata maksimālo izgriešanas ātrumu,
izņemot Denim programmu. Ar šo
iespēju var samazināt noklusējuma veļas
izgriešanas ātrumu.
Vairākkārt piespiediet taustiņu, lai:
• samazinātu izgriešanas ātrumu.
Displejā redzami tikai izgriešanas
6.5 Mazgāšana
Šis taustiņš ļauj ieslēgt vai izslēgt
mazgāšanas režīmu. Kad mazgāšanas
režīms ir ieslēgts, iedegas taustiņa
indikators.
6.6 Mērcēšana
Ar šo iespēju var pievienot mazgāšanas
programmai priekšmazgāšanas fāzi.
Iedegas attiecīgais indikators virs
skārientaustiņa.
•
Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu
priekšmazgāšanas fāzi 30 °C
temperatūrā pirms mazgāšanas
fāzes.
LATVIEŠU
Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti
netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas
smiltis, putekli, dubļi un citas cietas
daļiņas.
Iespējas var pagarināt
programmas ilgumu.
Iestatot jaunu programmu, šī iespēja
pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju, turiet
3
nospiestu Mērcēšana taustiņu
iedegas/
Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz
šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai
maina/atiestata programmas.
Šī iespēja pagarina
programmas ilgumu.
Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz
šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai
maina/atiestata programmas.
6.10 Time Manager
Ar šo iespēju jūs varat samazināt
programmas ilgumu atkarībā no veļas
ielādes daudzuma un netīrības pakāpes.
Iestatot mazgāšanas programmu,
displejā parādās noklusējuma ilgums un
defises.
Pieskarieties Time Manager
taustiņam, lai samazinātu programmas
ilgumu pēc jūsu vajadzībām. Displejā
redzams jaunais programmas ilgums un
defišu skaits attiecīgi samazināsies:
piemērots maksimālas ielādes
vidēji netīras veļas mazgāšanai.
6.8 Traipu tīrīšana
Skariet šo iespēju, lai pievienotu
programmai traipu attīrīšanas fāzi.
ātrais cikls maksimālas ielādes
nedaudz netīras veļas mazgāšanai.
Iedegas attiecīgais indikators virs
skārientaustiņa.
ļoti ātrs cikls mazākas ielādes
nedaudz netīras veļas mazgāšanai
(ieteicama maks. puse ielādes ).
Izmantojiet šo iespēju veļai ar grūti
tīrāmiem traipiem.
Iestatot šo iespēju, pievienojiet traipu
.
īsākais cikls, lai atsvaidzinātu
nelielu veļas daudzumu.
Cottons
indikators
6.9 Pastāvīgā papildu
mīkstināšanas iespēja
Iestatiet šo iespēju, lai optimizētu
auduma mīkstinātāja izplatību un
uzlabotu auduma mīkstumu.
1)
Ieteicama, lietojot auduma mīkstinātāju.
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju, turiet
nospiestu Traipu tīrīšana taustiņu
3
Synthetics
Time Manager ir pieejams tikai tabulas
programmās.
Šī iespēja pagarina
programmas ilgumu.
Šī iespēja nav pieejama
temperatūrai, kas zemāka
par 40 °C.
Cottons Eco
attīrīšanas līdzekli nodalījumā
iedegas/
Šī iespēja pagarina
programmas ilgumu.
6.7 Pastāvīgā papildu
skalošanas funkcija
sekundes, līdz indikators
nodziest displejā.
sekundes, līdz indikators
nodziest displejā.
21
■
■
■
■
■
■
■
■
■
www.electrolux.com
6.13 Pastāvīgā pretburz. fāze
Cottons Eco
Synthetics
indikators
Cottons
22
■
■
■
■
■
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju, turiet
■
sekundes, līdz indikators
nodziest displejā.
Time Manager ar tvaika programmām
Iestatot tvaika programmu, šis taustiņš
ļauj izvēlēties no trim tvaika līmeņiem un
programmas ilgums tiek attiecīgi
samazināts:
: maksimāli.
•
: vidēji.
•
: minimāli.
6.11 Ierīce bērnu aizsardzībai
Šī iespēja neļauj bērniem spēlēties ar
vadības paneli.
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju, turiet
piespiestu Time Manager taustiņu
līdz indikators
displejā.
,
iedegas/nodziest
Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz
šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai
maina/atiestata programmas. Nospiežot
jebkuru taustiņu, indikators mirgo, lai
norādītu, ka taustiņi ir atspējoti.
6.12 Žāvēšana
Šis taustiņš ļauj ieslēgt vai izslēgt
žāvēšanas režīmu. Kad žāvēšanas
režīms ir ieslēgts, iedegas taustiņa
indikators.
Šī fāze samazina auduma burzīšanos un
atvieglo tā gludināšanu.
nospiestu Žāvēšana taustiņu
1) Noklusējuma darbības ilgums visām pro‐
grammām.
•
Šī iespēja programmas beigās pievieno
īsu pretburzīšanās fāzi.
3
iedegas/
Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz
šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai
maina/atiestata programmas.
Šī iespēja var pagarināt
programmas ilgumu.
6.14 Automātiskā žāvēšana
Skariet šo taustiņu, lai iestatītu vienu no
automātiskajām sausuma pakāpēm,
kuras iesaka ierīce.
Displejā iedegas attiecīgais sausuma
indikators:
•
Gludināšana: gludināmā veļa.
•
Novietošanai drēbju skapī: veļa,
ko ievietos skapī.
•
Īpaši sauss: pilnīgi sausa veļa.
Katram auduma veidam
nevar iestatīt visas
automātiskās pakāpes.
6.15 Time Dry (Laiks)
Nospiediet šo taustiņu, lai iestatītu laiku,
kas piemērots žāvējamajam audumam
(skatiet tabulu “Žāvēšana ar noteiktu
laiku”). Displejā būs redzama iestatītā
vērtība.
Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, laika
vērtība pieaug par 5 minūtēm.
Dažādiem audumu veidiem
nevar iestatīt visas laika
vērtības.
LATVIEŠU
6.16 Atliktais starts
Ar šo iespēju jūs varat atlikt programmas
startu uz ērtāku laiku.
Pieskarieties taustiņam vairākkārt, lai
iestatītu nepieciešamo atliktā starta laiku.
Laika pieauguma solis no 1stundas līdz
pat 20 stundām.
Iedegas attiecīgais indikators virs
skārientaustiņa.
23
Displejā redzams atlasītais laika
atskaites ilgums. Pēc pieskaršanās Sākt/
pauze
taustiņam ierīce sāk laika
atskaiti un durvis ir bloķētas.
6.17 Sākt/pauze
Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam,
lai iedarbinātu, nopauzētu ierīci vai
pārtrauktu ieslēgto programmu.
7. PROGRAMMAS
7.1 Programmu tabula
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐
mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz‐
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapazons
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
Veļas mazgāšanas programmas
1600
8 kg
apgr./min.
Cottons
(1600- 400
40 °C
90 °C- mazgā‐ apgr./min.)
šana aukstā
ūdenī
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi ko‐
kvilnas audumi. Vidēji, ļoti netīri vai nedaudz
netīri.
1600
8 kg
apgr./min.
(1600- 400
apgr./min.)
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi ko‐
kvilnas audumi. Vidēji netīri. Samazinās
enerģijas patēriņš un palielinās mazgāšanas
programmas ilgums, nodrošinot labus mazgā‐
šanas rezultātus.
1200
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
3 kg
Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Vi‐
dēji netīri.
2 kg
1200
apgr./min.
Delicates
(1200- 400
30 °C
40 °C - mazgā‐ apgr./min.)
šana aukstā
ūdenī
Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze un
jaukta veida audumi, kam nepieciešama
saudzīga mazgāšana. Vidēji netīri.
Cottons Eco1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Synthetics
40 °C
60 °C - mazgā‐
šana aukstā
ūdenī
24
www.electrolux.com
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐
mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz‐
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapazons
1200
Wool
apgr./min.
40 °C
(1200 40 °C - mazgā‐ 400 apgr./
šana aukstā
min.)
ūdenī
1,5 kg
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vil‐
nas, ar rokām mazgājami vilnas un citi au‐
dumi ar kopšanas simbolu "mazgāt ar rok‐
ām”2).
ar FreshScent sistēmu
Tvaika programmas
Tvaika programmas var izmantot, lai likvidētu saburzījumus un smakas3) veļas gaba‐
liem, kas tikai jāatsvaidzina, bez mazgāšanas. Auduma šķiedras tiek relaksētas un
pēc tam gludināšana ir vieglāka. Kad programma beigusies, ātri izņemiet veļu no ve‐
ļas tilpnes4). Tvaika programmas neveic higiēniskas funkcijas. Neizmantojiet šīs pro‐
grammas šādiem drēbju veidiem:
• apģērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai žāvētājā;
• apģērbi, kas satur plastmasas, metāla, koka vai līdzīgas detaļas.
ELECTROLUX smaržviela. Ja jūs izmantojat šo īpašo maigo smaržvielu, jūsu veļa
smaržos, kā tikko mazgāta: ielejiet vienreizējas devas pudeli nodalījumā
un vien‐
kārši sāciet tvaika programmu. Samaziniet smaržvielas daudzumu mazākas veļas ie‐
lādes gadījumā. Ar pogas palīdzību Time Manager jūs varat samazināt programmas
ilgumu apģērbiem, kuri jāmazgā zemā temperatūrā.
NEMĒĢINIET:
• žāvēt veļas žāvētāja apģērbus, kas apstrādāti ar smaržvielu. Tā izgaros;
• izmantot smaržvielu citiem mērķiem, kas šeit nav norādīti;
• izmantot smaržvielu jauniem apģērbiem. Jauns apģērbs var saturēt apstrādes
līdzekļu atliekas, kas nav saderīgas ar smaržvielu.
Smaržvielas devas pudelītes ir pieejamas ELECTROLUX Interneta vei‐
kalā vai pie oficiālā izplatītāja.
1 kg
FreshScent
-
Kokvilna, sintētika, smalkveļa. Īsa un maiga
programma pat smalkveļas, tostarp īpašas
smalkveļas ar vizuļiem, mežģīnēm, u.c., at‐
svaidzināšanai. Mazākas veļas daudzuma ga‐
dījumā programmas ilgumu iespējams sama‐
zināt, izmantojot iespēju Time Manager.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet šo programmu vil‐
nas apģērba gabaliem un apģēr‐
bam, kas paredzēti tikai ķīmiskai
tīrīšanai.
LATVIEŠU
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Spin/Drain
Rinse
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐
mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz‐
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapazons
25
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
8 kg
Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus
un smalkos audumus. Lai izgrieztu veļu un
izsūknētu ūdeni no veļas tilpnes.
8 kg
1600
apgr./min.
(1600- 400
apgr./min.)
Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus
un smalkveļu. Programma veļas skalošanai
un izgriešanai. Noklusējuma izgriešanas
ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām
paredzētais ātrums. Samaziniet izgriešanas
ātrumu atbilstoši veļas veidam. Ja nepiecie‐
šams, iestatiet Papildus skalošana iespēju, lai
palielinātu skalošanas reižu skaitu. Izvēloties
zemu izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu
skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.
1600
apgr./min.
(1600 400 apgr./
min.)
1200
Machine Clean apgr./min.
(1200 60 °C
400 apgr./
min.)
-
Apkopes cikls ar karstu ūdeni veļas tilpnes iz‐
tīrīšanai un atsvaidzināšanai un smaku izrai‐
sošu nogulšņu likvidēšanai. Lai sasniegtu vis‐
labākos rezultātus, lietojiet šo ciklu reizi mē‐
nesī. Pirms šī cikla palaišanas izņemiet visus
priekšmetus no veļas tilpnes. Novietojiet maz‐
gāšanas līdzekļa dozatora mazgāšanas fāzes
nodalījumā esošo aizbīdni vertikāli. Ielejiet
mazgāšanas fāzes nodalījumā glāzi hlora bali‐
nātāja vai veļas mašīnu tīrīšanas līdzekļa. NE‐
LIETOJIET abus.
Pēc veļas tilpnes tīrīšanas palai‐
diet skalošanas ciklu ar tukšu ve‐
ļas tilpni un bez veļas mazgāša‐
nas līdzekļa, lai izskalotu balinātā‐
ja paliekas.
Ja iestata programmu ar Žāvēšana, ierīce iz‐
pilda pūku veidošanās novēršanas funkciju.
Skatiet sadaļu "Apģērbu pūkas".
26
www.electrolux.com
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐
mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz‐
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapazons
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
8 kg
Baltiem kokvilnas izstrādājumiem. Šī pro‐
gramma likvidē mikroorganismus, pateicoties
mazgāšanas fāzei, kurā temperatūra dažas
minūtes ir augstāka par 60 °C. Tas palīdz li‐
kvidēt mikrobus, baktērijas, mikroorganismus
un daļiņas. Papildu skalošanas fāze palīdzēs
pareizi likvidēt mazgāšanas līdzekļa atliekas
un ziedputekšņus/alerģijas veicinošus priekš‐
metus. Tas padara mazgāšanu efektīvāku.
3 kg
1200
apgr./min.
Sportswear
(1200- 400
30 °C
40 °C - mazgā‐ apgr./min.)
šana aukstā
ūdenī
Sintētisku audumu sporta apģērbi. Pro‐
gramma paredzēta, lai maigi mazgātu moder‐
nus āra sporta apģērbus, kā arī ir piemērota
tādiem sporta apģērbiem, kurus lieto sporta
zālē, riteņbraukšanā, skriešanā u.c.
Anti-allergy
60 °C
1600
apgr./min.
(1600 400 apgr./
min.)
1200
2 kg
apgr./min.
Outdoor
(1200- 400
30 °C
40 °C - mazgā‐ apgr./min.)
šana aukstā
ūdenī
Nelietojiet auduma mīkstinātāju
un gādājiet, lai mazgāšanas līdz‐
ekļa dozatorā nebūtu veļas mīk‐
stinātāja atlieku.
Sauss āra apģērbs, tehniskais, sporta ap‐
ģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un gaisu caur‐
laidīgas jakas, īsi virssvārki ar izņemamu
vilnas vai iekšējo silto oderi.
Izpildot kombinēto mazgāšanas
un žāvēšanas programmu, žāvē‐
šanas fāze darbojas arī kā ūdens
atgrūdēja atjaunotājs. Pārlieci‐
nieties, ka apģērba kopšanas
etiķete atļauj žāvēšanu žāvētā‐
jā.
Denim
30 °C
40 °C - mazgā‐
šana aukstā
ūdenī
1200
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
3 kg
Īpaša programma džinsu apģērbiem ar
saudzīgu mazgāšanas fāzi, lai samazinātu
krāsas izbalēšanu un plankumus. Labā‐
kiem mazgāšanas rezultātiem ir ieteicams
mazāks veļas ielādes daudzums.
LATVIEŠU
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
One GO 1h
1kg
30 °C
40 °C - 30 °C
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐
mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz‐
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapazons
1200
apgr./min.
1 kg
27
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
Jaukti audumi (kokvilnas un sintētikas drē‐
bes). Pilnīga programma veļas mazgāšanai
un žāvēšanai ar 1 kg ielādi vienā piegājienā.
Tā ilgst tikai 1 stundu.
Atiestatiet pozīciju. Displejā tiek parādītas tikai svītras.
1) Enerģijas taupīšanas programma kokvilnas mazgāšanai. Šī programma ar 60 °C un
ar 8 kg veļas ielādi ir atsauces programma enerģijas uzlīmē minētajiem datiem saskaņā ar
EEK 96/60 prasībām. Iestatiet šo programmu, lai gūtu labus rezultātus un samazinātu ener‐
ģijas patēriņu. Mazgāšanas programmas laiks tiek pagarināts.
2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist,
ka veļas tilpne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
3) Tvaika programma nelikvidē īpaši spēcīgas smakas.
4) Pēc apstrādes ar tvaiku veļa varētu būt mitra. Izkariniet veļu uz dažām minūtēm.
Cottons Eco
Synthetics
Delicates
Wool
Atliktais starts
Time Manager
Traipu tīrīšana
Mērcēšana2)
Cottons
1)
Veļas izgriešana
Programma
Bez izgriešanas
Programmu iespēju saderība
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Spin/Drain
Rinse
Machine Clean
Anti-allergy
Sportswear
Outdoor
Denim
One GO 1h 1kg
■
■3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Atliktais starts
FreshScent
Time Manager
Traipu tīrīšana
Mērcēšana2)
1)
Programma
Bez izgriešanas
www.electrolux.com
Veļas izgriešana
28
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Šī iespēja izslēdz
iespēju.
2) Mērcēšana un Traipu tīrīšana nevar izvēlēties vienlaicīgi.
3) Ja ir iestatīta arī Bez veļas izgriešanas iespēja, ierīce veiks tikai ūdens izsūknēšanu.
LATVIEŠU
7.2 Woolmark Apparel Care Zils
•
Uzņēmums "Woolmark Company" ir
pārbaudījis šīs mašīnas vilnas
mazgāšanas programmu un atzinis to
par piemērotu vilnu saturošu apģērbu,
kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie
jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar
7.3 Automātiskā žāvēšana
Žāvēšanas pakāpe
1)
Īpaši sauss
Dvieļu materiāli
29
nosacījumu, ka šie apģērbi tiek
mazgāti saskaņā ar norādēm uz
apģērbu etiķetēm un veļas mašīnas
ražotāja norādījumiem. M1380
• Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas
žāvēšanas ciklu pārbaudīja un par
labu atzina uzņēmums "Woolmark
Company". Šīs cikls ir piemērots, lai
žāvētu vilnas izstrādājuma apģērbus,
kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie
jāmazgā ar rokām, ar noteikumu, ka
tie mazgāti, izmantojot Woolmark
apstiprinātu mazgāšanas ciklu
apģērbiem, kas jāmazgā ar rokām, un
izžāvēti saskaņā ar ražotāja
instrukcijām. M1381
Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Honkongā un
Indijā Woolmark simbols ir sertifikācijas
zīme.
Auduma veids
Ielāde
Kokvilna un lins
(peldmēteļi, vannas dvieļi,
u.c.)
līdz 4 kg
Džinsu apģērbi
līdz 3 kg
30
www.electrolux.com
Žāvēšanas pakāpe
1)
Ievietošanai skapī2)
Uzglabāšanai
Auduma veids
Ielāde
Kokvilna un lins
(peldmēteļi, vannas dvieļi,
u.c.)
līdz 4 kg
Sintētika un jauktie audu‐ līdz 3 kg
mi
(džemperi, blūzes, apakš‐
veļa, mājsaimniecībā iz‐
mantojamā un gultas veļa)
Smalki audumi
(akrila, viskozes un smalki
jaukti audumi)
līdz 2 kg
Vilnas izstrādājumi
(vilnas džemperi)
līdz 1 kg
Āra sporta apģērbs
līdz 2 kg
(Āra apģērbs, darba, sporta
apģērbs, ūdensnecaurlaidī‐
gas un elpojoša auduma
jakas, vējjakas)
3)
Gludināšanai
Piemērots gludināšanai
Džinsu apģērbi
līdz 3 kg
Sportswear
līdz 3 kg
Kokvilna un lins
līdz 4 kg
(palagi, galdauti, krekli utt.)
1) Var izvēlēties arī Cottons Eco un Anti-allergy (ja pieejama) programmā.
2) Ieteikumi pārbaudes institūcijām Testu izpildi, saskaņā ar EN 50229, jāveic ar PIRMO
maksimālo deklarēto žāvēšanas ielādi (ielādes sastāvs saskaņā ar EN61121), iestatot Cot‐
tons Eco programmai AUTOMĀTISKO ŽĀVĒŠANU IEVIETOŠANAI SKAPĪ. Iestatot Cottons
Eco programmai AUTOMĀTISKO ŽĀVĒŠANU IEVIETOŠANAI SKAPĪ, jātestē OTRO žāvē‐
šanas ielādi ar atlikušo ielādi.
3) Var izvēlēties arī Anti-allergy (ja pieejama) programmā.
LATVIEŠU
31
7.4 Žāvēšana ar noteiktu laiku
Žāvēšanas
pakāpe
Auduma veids
Ielā‐
de
(kg)
Īpaši sauss
Kokvilna un lins
Dvieļu materiāli (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)
Ievietošanai
skapī
Uzglabāšanai
Gludināšanai
Piemērots glu‐
dināšanai
Veļas Ieteicamais
izgrie‐ ilgums
šanas (min.)
ātrum
s
(apgr./
min.)
4
1600
170 - 190
2
1600
110 - 120
1
1600
65 - 75
Džinsu apģērbi
3
1200
155
Kokvilna un lins
(peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)
4
1600
160 - 180
2
1600
100 - 110
1
1600
55 - 65
Sintētika un jauktie audumi
(džemperi, blūzes, apakšveļa, māj‐
saimniecībā izmantojamā un gultas
veļa)
3
1200
135 - 150
1
1200
45 - 55
Smalkveļa
(akrila, viskozes un smalki jaukti au‐
dumi)
2
1200
150
Vilnas izstrādājumi
(vilnas džemperi)
1
1200
80 - 100
Āra sporta apģērbs
(Āra apģērbs, darba, sporta ap‐
ģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un elpo‐
joša auduma jakas, vējjakas)
2
1200
160
Džinsu apģērbi
3
1200
145
Sportswear
3
1200
140
Kokvilna un lins
(palagi, galdauti, krekli utt.)
4
1600
110 - 125
2
1600
65 - 75
1
1600
40 - 50
8. IESTATĪTIE PARAMETRI
8.1 Skaņas signāli
•
Šai ierīcei ir dažādi skaņas signāli, kas
darbojas, kad:
•
•
•
jūs aktivizējat ierīci (īpaša īsa
melodija);
jūs deaktivizējat ierīci (īpaša īsa
melodija);
jūs pieskaraties taustiņiem (klikšķis);
jūs veicat nepareizu izvēli (3 īsi
klikšķi);
32
www.electrolux.com
•
programma ir beigusies (secīgas
skaņas, kas dzirdamas aptuveni 2
minūtes);
• ierīces darbībā radušies traucējumi
(secīgas skaņas, kas dzirdamas
aptuveni 5 minūtes).
Lai aktivizētu/deaktivizētu skaņas
signālus, kad programma ir pabeigta,
vienlaikus pieskarieties taustiņiem
un turiet tos piespiestus aptuveni 2
sekundes. Displejā redzams Ieslēgt vai
Izslēgt.
Ja deaktivizējat skaņas
signālus, ierīces darbības
traucējumu gadījumā tie
turpina skanēt.
un
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Pārliecinieties, ka pieejama
elektropadeve un ūdens krāns ir
atvērts.
2. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas
līdzekļa nodalījumā, kas apzīmēts ar
4. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas
programmu ar augstāko temperatūru,
neievietojot veļas tilpnē veļu.
Šādi no veļas tilpnes tiek iztīrīti visi
iespējamie netīrumi.
.
Šī darbība aktivizē ūdens izsūknēšanas
sistēmu.
3. Ielejiet nelielu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu nodalījumā, kas apzīmēts
ar
.
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI MAZGĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Ierīces ieslēgšana
1. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
3. Dažas sekundes piespiediet taustiņu
On/Off, lai ieslēgtu ierīci.
Atskan īss skaņas signāls.
10.2 Veļas ievietošana
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Izpuriniet drēbes pirms to
ievietošanas ierīcē.
3. Ievietojiet veļu veļas tilpnē, liekot
katru apģērba gabalu atsevišķi.
Neievietojiet veļas tilpnē pārāk daudz
veļas.
4. Cieši aizveriet durvis.
UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka neviens
apģērba gabals netiek
iespiests starp blīvējumu un
durvīm, lai izvairītos no
ūdens noplūdes riska un
veļas sabojāšanas.
Mazgājot ļoti netīru veļu ar
eļļas traipiem, var nodarīt
bojājumus veļas mašīnas
gumijas daļām.
LATVIEŠU
33
10.3 Mazgāšanas līdzekļa un
papildlīdzekļu uzpilde
- Nodalījums priekšmazgāšanas
fāzei, mērcēšanas programmai vai trai‐
pu tīrīšanas līdzeklim.
2. Nospiediet sviru uz leju, lai izņemtu
dozatoru.
3. Lai lietotu pulverveida mazgāšanas
līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz augšu.
4. Lai lietotu šķidro mazgāšanas
līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz leju.
- Nodalījums mazgāšanas fāzei.
- Nodalījums veļas mīkstinātājam un
citiem šķidrajiem līdzekļiem (auduma
mīkstinātājam, stērķelei).
- Šķidro veļas kopšanas līdzekļu
daudzuma maksimālais līmenis.
- Aizbīdnis pulverveida vai šķi‐
dram mazgāšanas līdzeklim.
Vienmēr ievērojiet
norādījumus uz mazgāšana
līdzekļa iepakojuma, taču
mēs iesakām nepārsniegt
maksimālo norādīto līmeni
(
). Šis daudzums tomēr
garantēs labākos
mazgāšanas rezultātus.
Pēc mazgāšanas cikla, ja
nepieciešams, notīriet
mazgāšanas līdzekļa
atliekas no mazgāšanas
līdzekļa dozatora.
10.4 Pārbaudiet mazgāšanas
līdzekļa aizbīdņa pozīciju
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru līdz galam.
Kad aizbīdnis vērsts UZ LEJU:
• Nelietojiet želatīnveida vai biezus
šķidros mazgāšanas līdzekļus;
• Nepārsniedziet šķidrā
mazgāšanas līdzekļa devu, kas
norādīta uz aizbīdņa.
• Neiestatiet priekšmazgāšanas
fāzi;
• Neiestatiet atliktā starta funkciju.
5. Mazgāšanas līdzekļa un auduma
mīkstinātāja iepildīšana.
6. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru.
34
www.electrolux.com
10.7 Programmas aktivizēšana,
izmantojot atlikto startu
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Atliktais starts
, līdz displejā
redzams vēlamais atliktā starta laiks.
Iedegsies attiecīgais indikators.
2. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
. Ierīces durvis nobloķējas un
sākas atliktā starta laika atskaite.
Gādājiet, lai aizbīdnis netraucētu,
aizverot atvilktni.
10.5 Programmas iestatīšana
1. Pagrieziet programmu izvēles
pārslēgu izvēlētās mazgāšanas
programmas pozīcijā.
Mirgo taustiņa Mazgāšana indikators.
Mirgo Sākt/pauze
indikatora taustiņš.
Displejā tiek parādīts norādošs
programmas ilgums un maksimālā
slodze.
2. Lai mainītu temperatūru un/vai
izgriešanas ātrumu, piespiediet
attiecīgos taustiņus.
3. Ja vēlaties, iestatiet vienu vai
vairākas iespējas, pieskaroties
attiecīgajiem taustiņiem. Saistītie
indikatori iedegas displeja un
norādītā informācija attiecīgi mainās.
Ja izvēle nav iespējama,
atskan skaņas signāls un
displejā parādās
.
10.6 Programmas ieslēgšana
taustiņam,
Pieskarieties Sākt/pauze
lai ieslēgtu programmu. Programmu nav
iespējams palaist, kad taustiņa indikators
ir izslēgts un nemirgo (t.i., durvis ir
atvērtas).
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un
paliek degam.
Programma sākas, durvis ir nobloķētas.
Displejā redzams indikators
.
Ūdens izsūknēšanas sūknis
darbojas īsu brīdi, pirms
ierīcē ieplūst ūdens.
Displejā redzams indikators
Kad laiks ir pagājis, programma
automātiski aktivizējas.
.
Atliktā starta atcelšana laika
atskaites laikā
Lai atceltu atlikto startu:
1. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze
lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot
attiecīgais indikators.
2. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Atliktais starts
,
, līdz displejā
parādās .
3. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze
atkārtoti, lai nekavējoties aktivizētu
programmu.
Atliktā starta mainīšana laika
atskaites laikā
Lai mainītu atlikto startu:
1. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze
lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot
attiecīgais indikators.
2. Vairākkārt piespiediet taustiņu
,
Atliktais starts
, līdz displejā
redzams vēlamais atliktā starta laiks.
3. Vēlreiz piespiediet taustiņu Sākt/
pauze
atskaiti.
, lai aktivizētu jauno laika
10.8 SensiCare System ielādes
noteikšana
Displejā redzamais
programmas ilgums attiecas
uz vidēju/lielu ielādi.
LATVIEŠU
Pēc pieskaršanās Sākt/pauze
taustiņam, maksimālās norādītās ielādes
indikators izdziest, SensiCare System
uzsāk veļas ielādes noteikšanu:
1. Ierīce konstatē ielādi pirmo 30
sekunžu laikā. Fāzes laikā Time
Manager joslas
zem laika
cipariem attēlo vienkāršu animāciju,
veļas tilpne griežas neilgu laiku.
2. Programmas ilgums tiek attiecīgi
pielāgots, un tas var palielināties vai
samazināties. Ierīce sāk piepildīties
ar ūdeni vēl pēc 30 sekundēm.
Ielādes noteikšanas beigās, ja veļas
tilpne ir pārslogota, indikators
mirgo displejā:
Šādā gadījumā uz 30 sekundēm
iespējams nopauzēt ierīci un izņemt lieko
veļu.
Kad liekā veļas ir izņemta, pieskarieties
Sākt/pauze
taustiņam, lai atkal
iedarbinātu programmu. SensiCare fāzi
var atkārtot ne vairāk kā trīs reizes (skat.
1. punktu).
Svarīgi! Ja veļas daudzumu
nesamazina, mazgāšanas programma
atsāk darbību jebkurā gadījumā,
neskatoties uz to, ka ierīce ir pārslogota.
Šādā gadījumā labākos mazgāšanas
rezultātus nav iespējams garantēt.
Aptuveni 20 minūtes pēc
programmas sākuma
programmas ilgumu var
noregulēt atkal atkarībā no
audumu ūdens uzsūkšanas
spējām.
SensiCare noteikšana notiek
tikai ar pilnām mazgāšanas
programmām un ja nav
samazināts programmas
ilgums ar Time Manager
taustiņu.
10.9 Programmas pārtraukšana
un iespēju maiņa
Kad programma darbojas, mainīt var
tikai dažas iespējas:
35
1. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Mainiet iespējas. Displejā norādītā
informācija attiecīgi mainās.
3. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze
vēlreiz.
Mazgāšanas programmas darbība
turpinās.
10.10 Aktivizētās programmas
atcelšana
1. Piespiediet taustiņu On/Off, lai
atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet taustiņu On/Off,
lai ieslēgtu ierīci.
Ja SensiCare System ir
beigusies un ūdens iepilde ir
jau sākusies, jaunā
programma sākas bez
SensiCare System
atkārtošanas. Ūdens un
mazgāšanas līdzeklis netiek
izsūknēti, lai izvairītos no
liekas resursu izšķiešanas.
Displejā redzams
programmas maksimālais
ilgums, uzrādot jaunāko
informāciju aptuveni 20
minūtes pēc jaunas
programmas sākuma.
Ir arī alternatīvs atcelšanas veids:
1. Pagrieziet pārslēgu "Reset" (Atiestatīt)
pozīcijā .
2. Nogaidiet 1 sekundes. Displejā tiks
parādīts
.
Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas
programmu.
10.11 Durvju atvēršana apģērbu pievienošana
Ja temperatūra vai ūdens
līmenis veļas tilpnē ir pārāk
augsti un/vai veļas tilpne
joprojām griežas, durvis
nevajadzētu atvērt.
36
www.electrolux.com
Kad darbojas programma vai atliktais
starts, ierīces durvis ir bloķētas. Displejā
redzams indikators
.
1. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
.
Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators
nodziest displejā.
2. Atveriet ierīces durvis. Ja
nepieciešams, ievietojiet vai izņemiet
priekšmetus. Aizveriet durvis un
pieskarieties pie Sākt/pauze
taustiņa.
Programma vai atliktais starts turpina
darbību.
10.12 Programmas pabeigšana
Kad programmas darbība beigusies,
ierīce automātiski izslēdzas. Atskan
skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti).
Displejā redzams
Taustiņa Sākt/pauze
izdziest.
indikators
Durvis tiek atbloķētas, un indikators
izdziest.
1. Piespiediet taustiņu On/Off, lai
izslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pirms programmas
beigām enerģijas taupīšanas funkcija
automātiski deaktivizēs ierīci.
2.
3.
4.
5.
Kad atkal aktivizējat
programmu, displejā
redzamas iepriekšējās
programmas beigas.
Pagrieziet programmu
pārslēgu, lai iestatītu jaunu
ciklu.
Izņemiet veļu no ierīces.
Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa
dozatoru pusvirus, lai ierīcē
neveidotos pelējums un smakas.
Aizgrieziet ūdens krānu.
10.13 Ūdens izsūknēšana cikla
beigās
Izvēloties programmu vai iespēju, kura
neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas
reizes, programma ir pabeigta, taču:
•
Laika joslā redzams
un displejā
redzams, ka durvis ir nobloķētas
•
•
•
•
.
Sāk mirgot taustiņa Sākt/pauze
indikators.
Veļas tilpne regulāri griežas pēc
regulāriem intervāliem, lai novērstu
veļas burzīšanos.
Durvis paliek bloķētas.
Lai atvērtu durvis, nepieciešams
izsūknēt ūdeni:
1. Ja nepieciešams, pieskarieties
taustiņam Veļas izgriešana , lai
samazinātu ierīces ierosināto veļas
izgriešanas ātrumu.
2. Nospiediet Sākt/pauze
taustiņu:
ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu.
Iespējas indikators Skalošanas pauze
nodziest.
Ja ir iestatīta Bez veļas
izgriešanas iespēja
,
ierīce veiks tikai ūdens
izsūknēšanu.
3. Kad programmas darbība beigusies
un lūkas bloķēšanas indikators
ir
izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Dažas sekundes piespiediet taustiņu
On/Off, lai izslēgtu ierīci.
10.14 Gaidīšanas funkcija
Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz
ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu,
ja:
•
•
Ierīci nevar izmantot 5 minūtes, kamēr
neviena programma nedarbojas.
Piespiediet taustiņu On/Off, lai atkal
ieslēgtu ierīci.
5 minūtes pēc programmas beigām.
Piespiediet taustiņu On/Off, lai atkal
ieslēgtu ierīci.
Displejs rāda beidzamās programmas
beigu laiku.
Pagrieziet programmu pārslēgu, lai
iestatītu jaunu ciklu.
LATVIEŠU
Ja pārslēgs ir pagriezts "Reset"
37
Ja iestatāt programmu vai
iespēju, kas beidzas ar
ūdeni tilpnē, gaidstāves
funkcija neieslēdz ierīci, lai
atgādinātu, ka jāizsūknē
ūdens.
(Atiestatīt) pozīcijā , ierīce automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm.
11. IZMANTOŠANA IKDIENĀ – MAZGĀŠANA UN
ŽĀVĒŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Šī ierīce ir automātiska veļas
mazgājamā mašīna — veļas
žāvētājs.
11.1 Pilnīga mazgāšanas un
žāvēšanas programma
Automātiska programma vai
programmas bez apstāšanās
Atkarībā no modeļa ierīcei var būt viena
vai vairākas One GO 1h 1kg
programmas, automātiskas mazgāšanas
un žāvēšanas programmas, kurām nav
jāiestata Žāvēšana.
Rīkojieties šādi:
1. Pēc veļas ievietošanas un
mazgāšanas līdzekļa pievienošanas,
nospiediet On/Off taustiņu uz dažām
sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ar programmu pārslēgu iestatiet One
GO 1h 1kg programmu. Indikatori
un
parādās displejā.
3. Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam, lai ieslēgtu programmu.
Neautomātiskas mazgāšanas
un žāvēšanas programmas
Dažām mazgāšanas programmām jūs
varat apvienot Mazgāšana un Žāvēšana,
lai palaistu pilnīgu mazgāšanas un
žāvēšanas programmu.
Rīkojieties šādi:
1. Piespiediet On/Off taustiņu uz dažām
sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet veļu, liekot katru apģērba
gabalu atsevišķi.
3. Iepildiet attiecīgajā nodalījumā
mazgāšanas līdzekli un piedevas.
4. Pagrieziet programmu pārslēgu
mazgāšanas programmas pozīcijā.
Ierīce ieiet pēc noklusējuma tikai
mazgāšanas režīmā, un Mazgāšana
indikatora taustiņš ir ieslēgts.
Displejā parādās noklusējuma
temperatūra un izgriešanas ātrums.
Ja nepieciešams, mainiet tos
atbilstoši ievietotajai veļai. Displejā
redzama arī maksimālā ieteicamā
veļas ielāde mazgāšanas fāzei.
5. Iestatiet vēlamās iespējas, ja
pieejamas.
6. Pieskarieties Žāvēšana taustiņam, lai
aktivizētu žāvēšanas funkciju.
Ieslēdzas abi Mazgāšana un
Žāvēšana taustiņu indikatori.
un
parādās displejā.
Indikatori
Displejā redzama arī maksimālā
ieteicamā veļas ielāde mazgāšanas
un žāvēšanas programmai (piem., 4
kg kokvilnai).
11.2 Automātiskās
mazgāšanas un žāvēšanas
pakāpes
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Automātiskā žāvēšana , līdz
displejā redzama nepieciešamā
sausuma pakāpe. Displejā iedegas
atbilstošie indikatori:
a.
Gludināšana: kokvilnas
apģērbiem;
38
www.electrolux.com
b.
Novietošanai drēbju skapī:
kokvilnas un sintētikas
apģērbiem;
Īpaši sauss: kokvilnas
apģērbiem.
Displejā redzamā laika vērtība atbilst
mazgāšanas un žāvēšanas ciklu
ilgumam, kas aprēķināti, par pamatu
ņemot noklusējuma veļas apjoma
vērtību.
c.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu
žāvēšanu, izmantojot mazāk
elektroenerģijas un īsākā
laikā, ierīce neļauj iestatīt
pārāk zemu izgriešanas
ātrumu mazgājamajiem un
žāvējamajiem apģērbiem.
2. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
Displejā iedegas durvju bloķēšanas
indikators.
Displejā būs redzams arī programmas
atlikušais laiks.
11.4 Žāvēšanas programmas
beigās
•
•
Ierīces darbība apstājas automātiski.
Atskan skaņas signāli (ja tie ir
aktivizēti).
•
Displejā iedegas
•
Taustiņa Sākt/pauze indikators
izdziest. Durvju bloķēšana
izdziest
Ierīce turpina darboties ar
pretburzīšanās fāzi aptuveni vēl 30
minūtes vai ilgāk, ja tika iestatīta
pretburzīšanās iespēja.
Pretburzīšanās fāze samazina
saburzīšanos.
Jūs varat izņemt veļu no ierīces, pirms
pretburzīšanās fāze ir beigusies. Lai
gūtu labākus rezultātus, iesakām
izņemt veļu, kad pretburzīšanās fāze
ir gandrīz vai pilnībā beigusies.
, lai aktivizētu programmu. Sākas
SensiCare noteikšana.
Displejā iedegas durvju bloķēšanas
indikators.
Displejā būs redzams arī programmas
atlikušais laiks.
11.3 Mazgāšana un žāvēšana
ar noteiktu laiku
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu Time
Dry (Laiks) , lai iestatītu vēlamo
laika vērtību (skatiet "Noteikta laika
žāvēšana" tabulu un "Programmas"
sadaļu). Žāvēšanas pakāpes
indikators
nodziest un iedegas
indikators .
Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, laika
vērtība pieaug par 5 minūtēm. Displejā
būs redzama iestatītā laika vērtība.
2. Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam, lai ieslēgtu programmu.
Sākas SensiCare noteikšana.
.
•
Indikators
paliek degam.
Piespiediet On/Off taustiņu uz dažām
sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
Dažas minūtes pirms
programmas beigām
enerģijas taupīšanas
funkcija automātiski
izslēgs ierīci.
1. Izņemiet veļu no ierīces.
2. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi
iztīrīt gaisa filtrus, veļas
tilpni, blīvi un durvju iekšpusi
ar mitru drānu.
12. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI ŽĀVĒŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Šī ierīce ir automātiska veļas
mazgājamā mašīna — veļas
žāvētājs.
12.1 Sagatavošanās žāvēšanai
1. Piespiediet On/Off taustiņu uz dažām
sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet veļu, liekot katru apģērba
gabalu atsevišķi.
LATVIEŠU
3. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi
tādas programmas pozīcijā, kas
piemērota veļas žāvēšanai. Ierīce
ieiet pēc noklusējuma tikai
mazgāšanas režīmā, un Mazgāšana
indikatora taustiņš ir ieslēgts.
4. Pieskarieties Žāvēšana taustiņam un
pēc tam Mazgāšana taustiņam, lai
veiktu tikai žāvēšanu. Taustiņa
Žāvēšana indikators iedegas, bet
taustiņa Mazgāšana indikators
nodziest. Indikatori
displejā, bet
un
parādās
indikators nodziest.
Žāvējot lielu veļas apjomu,
lai gūtu labu žāvēšanas
veiktspēju, gādājiet, lai veļa
nebūtu sarullējusies un lai tā
būtu izvietota veļas tilpnē
vienmērīgi.
12.2 Žāvēšana - automātiskas
pakāpes
indikators
, lai aktivizētu programmu.
Displejā iedegas durvju bloķēšanas
indikators.
Displejā būs redzams arī programmas
atlikušais laiks.
12.4 Žāvēšanas programmas
beigās
•
•
Ierīces darbība apstājas automātiski.
Atskan skaņas signāli (ja tie ir
aktivizēti).
•
Displejā iedegas
•
b.
Ievietošanai skapī: tvaika
programma kokvilnas un
sintētisko audumu
izstrādājumiem;
Īpaši sauss: kokvilnas
izstrādājumiem.
Displejā redzams žāvēšanas
programmas ilgums.
c.
2. Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam, lai ieslēgtu programmu.
Displejā iedegas durvju bloķēšanas
indikators.
Displejā būs redzams arī programmas
atlikušais laiks.
12.3 Noteikts žāvēšanas laiks
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu Time
Dry (Laiks) , lai iestatītu vēlamo
laika vērtību (skatiet "Noteikta laika
.
Taustiņa Sākt/pauze indikators
izdziest. Durvju bloķēšana
izdziest
Ierīce turpina darboties ar
pretburzīšanās fāzi aptuveni vēl 30
minūtes vai ilgāk, ja tika iestatīta
pretburzīšanās iespēja.
Pretburzīšanās fāze samazina
saburzīšanos.
Jūs varat izņemt veļu no ierīces, pirms
pretburzīšanās fāze ir beigusies. Lai
gūtu labākus rezultātus, iesakām
izņemt veļu, kad pretburzīšanās fāze
ir gandrīz vai pilnībā beigusies.
Automātiskā žāvēšana , līdz
displejā redzama nepieciešamā
sausuma pakāpe. Displejā iedegas
atbilstošie indikatori:
Gludināšana: kokvilnas
izstrādājumiem;
nodziest un iedegas
indikators .
Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, laika
vērtība pieaug par 5 minūtēm. Displejā
būs redzama iestatītā laika vērtība.
2. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu
a.
39
žāvēšana" tabulu un "Programmas"
sadaļu). Žāvēšanas pakāpes
•
Indikators
paliek degam.
Piespiediet On/Off taustiņu uz dažām
sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
Dažas minūtes pirms
programmas beigām
enerģijas taupīšanas
funkcija automātiski
izslēgs ierīci.
1. Izņemiet veļu no ierīces.
2. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi
iztīrīt gaisa filtrus, veļas
tilpni, blīvi un durvju iekšpusi
ar mitru drānu.
40
www.electrolux.com
13. APĢĒRBU PŪKAS
Mazgāšanas un/vai žāvēšanas cikla laikā
dažu audumu izstrādājumiem kā,
piemēram, sūkļiem, vilnas
izstrādājumiem, sporta krekliem, veidojas
pūkas.
Atdalījušās pūkas var pielipt veļas
izstrādājumiem nākamā cikla laikā.
Šī problēma palielinās ar tehniskajiem
audumiem.
•
•
Lai likvidētu pūkas veļas tilpnē,
iestatiet īpašu programmu:
• Iztukšojiet veļas tilpni.
• Iztīriet veļas tilpni, blīvi un durvis ar
mitru drānu.
• Iestatiet Machine Clean programmu
režīmu kopā, lai
un Žāvēšana
ieslēgtu funkciju pūku veidošanās
novēršanai.
Lai novērstu pūku veidošanos, iesakām:
•
•
nemazgāt tumšus apģērbus pēc gaišu
un krāsainu audumu izstrādājumu
(roku dvieļi, vilnas izstrādājumi, sporta
krekli) mazgāšanas un žāvēšanas un
otrādi;
šos audumu izstrādājumus žāvēt
svaigā gaisā, ja tie tiek mazgāti pirmo
reizi;
iztīrīt aizplūdes filtru.
Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīrīt tukšo
veļas tilpni un durvis ar mitru drānu.
•
Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam, lai ieslēgtu programmu.
Ja ierīce tiek lietota bieži,
regulāri veiciet mazgāšanas
programmu.
14. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
•
14.1 Veļas ielāde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa,
krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa un
vilnas izstrādājumi.
Ievērojiet uz veļas etiķetēm norādītās
mazgāšanas norādes.
Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus
apģērbus.
Daži krāsaini apģērbi var zaudēt
krāsu pirmajā mazgāšanas reizē.
Ieteicam tos mazgāt atsevišķi dažas
pirmās reizes.
Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet
rāvējslēdzējus, āķīšus un spiedpogas.
Sasieniet jostas.
Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
Izgrieziet uz āru daudzslāņu
audumus, vilnu un drēbes ar
uzkrāsotām ilustrācijām.
Iepriekš apstrādājiet grūti iztīrāmus
traipus.
Izmazgājiet nopietnus traipus ar īpašu
mazgāšanas līdzekli.
Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem.
Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
•
Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un
apģērbu ar iegriezumiem.
Izmantojiet speciālo veļas
mazgāšanas maisu maziem un/vai
smalkiem apģērbiem (piem., krūšturus
ar stīpām, jostas, zeķbikses u.c.).
Īpaši neliels veļas daudzums var radīt
līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes
laikā, kas izraisa pārmērīgas
vibrācijas. Ja tas notiek:
a. pārtrauciet programmu un
atveriet durvis (skatiet sadaļu
“Ikdienas lietošana”);
b. izkārtojiet veļu ar rokām, lai
apģērba gabali būtu vienmērīgi
izklāti veļas tilpnē;
c. piespiediet Sākt/pauze taustiņu.
Veļas izgriešanas fāze turpinās.
14.2 Nopietni traipi
Dažiem traipiem ar ūdeni un
mazgāšanas līdzekli nepietiks.
Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos
traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.
Jūs varat iegādāties īpašus traipu
noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu
noņēmējus, kas piemēroti traipa un
auduma veidam.
LATVIEŠU
14.3 Mazgāšanas un citi līdzekļi
•
•
•
•
•
Lietojiet tikai veļas mazgājamām
mašīnām paredzētos mazgāšanas un
citus līdzekļus:
– veļas pulverus visu veidu
audumiem, izņemot smalkveļai.
Dodiet priekšroku veļas pulverim
ar balinātāju baltajiem apģērbiem
un veļas dezinfekcijai.
– Šķidrus mazgāšanas līdzekļus
programmām mazgāšanai zemās
temperatūrās (60 °C maks.) visu
veidu audumiem, vai īpaši tikai
vilnai.
Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas
līdzekļu veidus.
Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk
par ieteikto mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
Ievērojiet norādījumus uz
mazgāšanas līdzekļu vai citu līdzekļu
iepakojuma, nepārsniedzot
maksimālo norādīto līmeni (
).
Izmantojiet auduma veidam un krāsai,
programmas temperatūrai un netīrības
pakāpei ieteiktos mazgāšanas
līdzekļus.
14.4 Ieteikumi vides
aizsardzībai
•
•
•
•
Iestatiet programmu bez
priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu
vidēji netīru veļu.
Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas
programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
Iepriekš apstrādājot traipus vai
izmantojiet traipu tīrīšanas līdzekli,
iestatiet programmu ar zemu
temperatūru.
Lai izmantotu pareizo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet
ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet
sadaļu "Ūdens cietība".
14.5 Ūdens cietība
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur
ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas
līdzekli lietot nav nepieciešams.
41
Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi
savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo
ūdens piegādes uzņēmumu.
Lietojiet pareizu ūdens mīkstinātāja
daudzumu. Ievērojiet instrukcijas, kas
norādītas uz produktu iepakojuma.
14.6 Žāvēšanas cikla
sagatavošana
•
•
•
Atgrieziet ūdens krānu.
Pārbaudiet, vai kanalizācijas caurule
ir kārtīgi pievienota. Lai iegūtu
papildinformāciju, skatiet sadaļu par
uzstādīšanu.
Skatiet žāvēšanas programmas
tabulā informāciju par atļauto
maksimālo veļas daudzumu
žāvēšanas programmai.
14.7 Veļa, kas nav piemērota
žāvēšanai
Neiestatiet žāvēšanas programmu
šādiem veļas veidiem:
• Sintētiska auduma aizkariem;
• apģērba gabaliem ar metāla detaļām;
• neilona zeķēm;
• vatētām segām;
• gultas pārklājiem;
• Segām;
• siltām vējjakām;
• guļammaisiem.
• audumiem, kas satur losjonu, matu
laku, nagu lakas notīrīšanas šķidrumu
vai tamlīdzīgu šķidrumu paliekas;
• drēbēm, kurās ir putugumija vai citi
līdzīgi materiāli.
14.8 Apģērbu uzlīmes
Žāvējot veļu, ievērojiet arī apģērbu
ražotāja uzlīmēs minēto informāciju:
•
= apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā;
•
= žāvēšanas ciklam ir augsta
temperatūra;
•
= žāvēšanas ciklam ir pazemināta
temperatūra;
•
= apģērbu nedrīkst žāvēt žāvētājā.
42
www.electrolux.com
14.9 Žāvēšanas cikla ilgums
14.11 Vispārīgi ieteikumi
Žāvēšanas cikls ilgums var būt atkarīgs
no:
• veļas beigu izgriešanas ātruma;
• sausuma pakāpes;
• veļas veida;
• ievietojamās veļas daudzuma.
"Žāvēšanas programmu" tabulās
atrodama informācija par vidējiem
žāvēšanas laikiem.
Pieredze ļaus jums izžāvēt veļu labāk.
Pierakstiet jau veikto ciklu laiku.
14.10 Papildu žāvēšana
Ja veļa pēc žāvēšanas programmas
pabeigšanas vēl arvien ir mitra, papildus
izvēlieties vēl vienu īslaicīgu žāvēšanas
ciklu.
BRĪDINĀJUMS!
Lai izvairītos no veļas
saburzīšanās un
saraušanās, nepāržāvējiet
to.
Lai žāvēšanas beigās nepieļautu statisko
izlādi:
1. Mazgāšanas ciklā izmantojiet
audumu mīkstinātājus.
2. Izmantojiet īpašus audumu
mīkstinātājus žāvēšanas tvertnēs.
Kad žāvēšanas programma ir beigusies,
nekavējoties izņemiet veļu.
15. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
15.1 Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un
siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas
virsmas.
UZMANĪBU!
Nelietojiet alkoholu,
šķīdinātājus vai ķimikālijas.
UZMANĪBU!
Netīriet metāla virsmas ar
tīrīšanas līdzekļiem uz hlora
bāzes
15.2 Atkaļķošana
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets
vai vidēji ciets, mēs iesakām
izmantot veļas mazgājamām
mašīnām paredzēto ūdens
atkaļķošanas līdzekli.
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
pamanītu katlakmens veidošanos.
Parastie mazgāšanas līdzekļi jau satur
ūdens mazgāšanas līdzekļus, taču mēs
iesakām laiku pa laikam ieslēgt ciklu ar
tukšu veļas tilpni un atkaļķošanas
līdzekli.
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
15.3 Apkopes mazgāšana
Atkārtoti un ilgstoši lietojot programmas
ar zemu temperatūru, veļas tilpnē un
tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa
atliekas, pūkas un baktērijas. Tas var
izraisīt sliktas smakas un pelējumu. Lai
likvidētu šīs atliekas un iztīrītu ierīces
iekšpusi, regulāri ieslēdziet apkopes
mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):
Skatiet sadaļu “Veļas tilpnes
tīrīšana".
15.4 Durvju divkāršs blīvējums
Šai ierīcei ir pašattīrīšanās drenāžas
sistēma, kas atdalījušās vieglās apģērbu
pūkas aizskalo kopā ar ūdeni, tādējādi
lietotājam nav jāpiekļūst šai zonai
regulāras apkopes vai tīrīšanas nolūkā.
LATVIEŠU
43
Reizēm cikla beigās displejā
:
var būt redzama ikona
tas ir ieteikums veikt veļas
tilpnes tīrīšanu. Tiklīdz
veiksiet veļas tilpnes
tīrīšanu, ikona izzudīs.
15.6 Mazgāšanas līdzekļa
dozatora tīrīšana
Regulāri pārbaudiet blīvējumu un
izņemiet svešķermeņus no iekšējām
detaļām. Monētas, pogas, citi mazi
priekšmeti, kas tiek aizmirsti drēbju
kabatās, mazgāšanas cikla laikā
uzkrājas divkāršajā durvju blīvējumā, kur
tos pēc tam var viegli savākt cikla beigās.
15.5 Veļas tilpnes tīrīšana
Lai to novērstu izkaltuša mazgāšanas
līdzekļa vai sarecējuša auduma
mīkstinātāja un/vai pelējuma veidošanos
mazgāšanas līdzekļa dozatorā, laiku pa
laikam rīkojieties šādi:
1. Atveriet atvilktni. Piespiediet atduri uz
leju, kā tas norādīts attēlā, un
izvelciet to.
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
novērstu nevēlamu nogulšņu
veidošanos.
Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa
oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi
saturošs krāna ūdens
Iztīriet tilpni, izmantojot nerūsējošam
tēraudam īpaši paredzētiem līdzekļiem.
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
Nekādā gadījumā netīriet
veļas tilpni ar katlakmens
noņemšanas līdzekļiem,
tīrīšanas līdzekļiem, kas
satur hloru vai dzelzi, vai ar
dzelzs sūkli.
2. Lai atvieglotu tīrīšanu, noņemiet
papildpiedevu nodalījuma augšdaļu
un izskalojiet to zem tekoša silta
ūdens, likvidējot visas uzkrātā
mazgāšanas līdzekļa atliekas. Pēc
tīrīšanas uzstādiet detaļu atpakaļ.
Rūpīgai tīrīšanai:
1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
2. Palaidiet Machine Clean
programmu. Sīkāku informāciju
skatiet mazgāšanas programmu
tabulā.
3. Pievienojiet nelielu daudzumu
pulverveida mazgāšanas līdzekļa
tukšā veļas tilpnē, lai izskalotu
palikušās atliekas.
3. Pārbaudiet, vai visas mazgāšanas
līdzekļa atliekas tiek izņemtas no
padziļinājuma augšējās un apakšējās
44
www.electrolux.com
daļas. Padziļinājuma tīrīšanai
izmantojiet nelielu suku.
15.7 Ūdens izsūknēšanas
sūkņa tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Regulāri pārbaudiet
aizplūdes filtru un
pārliecinieties, ka tas ir tīrs.
4. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru vadotnēs un aizveriet to.
Ieslēdziet skalošanas programmu,
neievietojot veļu tilpnē.
Tīriet sūkni, ja:
• ierīce neizsūknē ūdeni;
• veļas tilpne negriežas;
• no ierīces atskan neparasts troksnis,
kuru rada aizsērējis sūknis;
• ekrānā parādās brīdinājuma kods
.
BRĪDINĀJUMS!
• Neizņemiet filtru, kamēr
ierīce darbojas.
• Netīriet sūkni, ja ūdens
ierīcē ir karsts. Nogaidiet,
līdz ūdens ir atdzisis.
Lai iztīrītu sūkni, rīkojieties šādi:
2
1
1. Atveriet sūkņa vāku.
LATVIEŠU
45
2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa atveres
piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss
izplūstošais ūdens.
Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot
filtru, var izplūst ūdens.
180˚
3. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet
neizņemiet to. Ļaujiet ūdenim izplūst.
4. Kad trauks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējiet filtru
atpakaļ un iztukšojiet trauku.
5. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens vairs
neizplūst.
6. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam, lai to izņemtu.
1
2
7. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un
priekšmetus no filtra atveres.
Pārliecinieties, ka sūkņa lāpstiņritenis griežas.
Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto
apkopes centru.
46
www.electrolux.com
8. Tīriet filtru zem krāna ūdens.
2
9. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās,
pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā.
Pārliecinieties, ka filtrs pareizi piegriezts, lai
novērstu ūdens noplūdes.
1
2
10. Aizveriet sūkņa vāku.
1
Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu
atkal nepieciešams aktivizēt:
1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.
LATVIEŠU
47
15.8 Ieplūdes šļūtenes un filtra vārsta tīrīšana
1
2
3
45°
20°
15.9 Avārijas ūdens
izsūknēšana
Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu
procedūru, kas aprakstīta rindkopā
"Noplūdes sūkņa tīrīšana". Ja
nepieciešams, iztīriet sūkni.
Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens
izvadīšanas procedūras palīdzību,
noplūdes sistēmu atkal nepieciešams
aktivizēt:
1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora
galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu
ūdeni.
15.10 Brīdinājumi par salu
Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa
temperatūra var sasniegt 0 °C vai
zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo
ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet
to no sūkņa.
1. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus
galus konteinerā un ļaujiet ūdenim
izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas
ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ
ieplūdes šļūteni.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
temperatūra ir augstāka par
0 °C, pirms atkal lietojat
ierīci.
Ražotājs neatbild par
bojājumiem, kas radušies
zemas temperatūras
rezultātā.
48
www.electrolux.com
16. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
16.1 Ievads
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma atkārtojas,
sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Nopietnu problēmu gadījumā atskan skaņa signāli, displejā redzams
brīdinājuma kods un Sākt/pauze
taustiņš var mirgot nepārtraukti:
•
- Strāvas padeve ir nestabila. Pagaidiet, līdz strāvas padeve ir stabila.
•
- nenotiek komunikācija starp ierīces elektroniskajiem elementiem. Izslēdziet
to un ieslēdziet atkārtoti; Programma netika pabeigta pareizi vai ierīce pārāk ātri
pārtrauca darbību. Ja brīdinājuma kods atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
•
- Aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm. Atvienojiet ierīci un aizveriet
ūdens krānu. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
•
- Ierīce kārtīgi nepiepildās ar ūdeni. Pēc pārbaudes atkal palaidiet ierīci,
nospiežot Sākt/pauze
taustiņu, ierīce mēģinās atsākt ciklu. Ja kļūme turpinās
pastāvēt, brīdinājuma kods atkārtosies.
•
•
- Ierīce neizsūknē ūdeni.
- Ierīces durvis ir atvērtas vai nav aizvērtas pareizi. Lūdzu, pārbaudiet durvis!
Ja ierīcē ir ievietots par daudz veļas, izņemiet dažus apģērba gabalus
no veļas tilpnes un/vai turiet durvis piespiestas, pieskaroties Sākt/
pauze
zemāk).
taustiņam, līdz indikators
pārstāj mirgot (skat. attēlu
LATVIEŠU
49
16.2 Iespējamās kļūmes
Problēmas
Programma neieslē‐
dzas.
Iespējamais risinājums
•
•
•
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
Pārliecinieties, vai nav bojāti drošinātāji drošinātāju blo‐
kā.
•
•
Pārliecinieties, vai pieskārāties Sākt/pauze
.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet
laika atskaites beigas.
Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta.
Pārbaudiet izvēlētās programmas regulatoru.
•
•
•
•
Ierīce kārtīgi nepiepil‐
dās ar ūdeni.
•
•
•
•
Ierīce piepildās ar ūdeni
un tad uzreiz to izsūknē
•
Pārliecinieties, ka izvades šļūtene ir pareizā pozīcijā. Ie‐
spējams, šļūtene atrodas pārāk zemu. Skatiet sadaļu
"Uzstādīšanas norādes".
•
•
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izvades šļūtene nav samezgloju‐
sies vai saliekta.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tī‐
riet filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Pārliecinieties, vai ūdens noplūdes šļūtenes pieslēgums
ir pareizs.
Iestatot programmu bez ūdens izsūknēšanas fāzes, ies‐
tatiet ūdens izsūknēšanas programmu.
Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts
no veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas program‐
mu.
•
ierīce neizsūknē ūdeni.
•
•
•
Nedarbojas veļas iz‐
griešanas fāze, vai
mazgāšanas cikls noris
ilgāk nekā parasti.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk
zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo
ūdens apgādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes šļūtene nav salocīju‐
sies, bojāta vai saliekta.
Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes šļūtenes pieslēgums
ir pareizs.
Pārbaudiet, vai nav aizsērējis ieplūdes šļūtenes filtrs vai
vārsta filtrs. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
•
•
•
Iestatiet izgriešanas programmu.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tī‐
riet filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgrieša‐
nas fāzi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies
līdzsvara trūkuma dēļ.
50
www.electrolux.com
Problēmas
Iespējamais risinājums
•
Uz grīdas ir ūdens.
•
•
•
Ierīces durvis nevar at‐
vērt.
•
•
•
•
•
Mašīna rada nepara‐
stus trokšņus un vibrē.
•
•
Programmas darbības
ilgums pieaug vai sa‐
mazinās programmas
darbības laikā.
Mazgāšanas rezultāti
nav apmierinoši.
Ierīce nežāvē vai žāvē
nepareizi.
Pārliecinieties, ka ir izvēlēta mazgāšanas programma,
kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē.
Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies.
Ja ceļas tilpnē palicis ūdens iestatiet ūdens izsūknēša‐
nas vai veļas izgriešanas programmu.
Pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta barošanai.
Šo problēmu, iespējams, radījusi ierīces darbības kļūme.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja nepieciešams atvērt durvis, rūpīgi izlasiet sadaļu
"Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā".
Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet sada‐
ļu "Uzstādīšanas norādes".
Pārliecinieties, ka noņemti visi iesaiņojuma materiāli
un/vai izņemtas visas pārvietošanas laikā izmantotās
skrūves. Skatiet sadaļu "Uzstādīšanas norādes".
Ielieciet tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.
•
SensiCare System var noregulēt programmas darbības
ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet
rindkopu “SensiCare System veļas daudzuma noteikša‐
na" sadaļā "Lietošana ikdienā".
•
Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmanto‐
jiet citu mazgāšanas līdzekli.
Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādāju‐
mus, lai likvidētu grūti iztīrāmus traipus.
Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru.
Samaziniet veļas daudzumu.
•
•
•
Pārāk daudz putu veļas •
tilpnē mazgāšanas cikla
laikā.
Pēc mazgāšanas cikla
mazgāšanas līdzekļa
dozatorā ir mazgāša‐
nas līdzekļa atliekas.
Pārbaudiet, vai ūdens šļūteņu savienotājdetaļas ir cieši
pievilktas un nav ūdens noplūdes.
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene vai ūdens izsūk‐
nēšanas šļūtene nav bojātas.
Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas līdz‐
eklis un pareizā daudzumā.
•
•
•
•
•
•
Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Pārliecinieties, ka aizdare ir pareizā pozīcijā (UZ AUG‐
ŠU veļas pulverim, UZ LEJU šķidram mazgāšanas līdz‐
eklim).
Pārliecinieties, ka izmantojāt mazgāšanas līdzekļa doza‐
toru atbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādīju‐
miem.
Atgrieziet ūdens krānu.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis.
Samaziniet veļas daudzumu.
Pārliecinieties, ka ir iestatīts pareizs cikls. Ja nepiecie‐
šams, vēlreiz iestatiet īsu žāvēšanas laiku.
LATVIEŠU
51
Problēmas
Iespējamais risinājums
Izmazgātā veļa ir pilna
ar dažādas krāsas pū‐
kām.
No iepriekšējā cikla laikā mazgātām drēbēm atdalījušās da‐
žādu krāsu pūkas:
• Žāvēšanas fāze palīdz likvidēt daļu pūku.
• Notīriet drēbes ar atpūkotāju.
Ja veļas tilpnē ir pārāk daudz pūku, palaidiet speciālu pro‐
grammu tās iztīrīšanai (papildu informāciju skatiet sadaļā
"Audumu pūkas").
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja displejā parādās brīdinājuma kodi, izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Ja problēma atkārtojas,
sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
16.3 Avārijas durvju atvēršana
Elektrības padeves pārtraukuma vai
darbības traucējumu gadījumā ierīces
durvis paliek bloķētas. Mazgāšanas
programma turpinās pēc elektrības
padeves atjaunošanas. Ja durvis paliek
bloķētas darbības traucējumu gadījumā,
tās ir iespējams atvērt, izmantojot
avārijas atvēršanas funkciju.
Pirms durvju atvēršanas:
Lai atvērtu durvis, rīkojieties šādi:
1. Piespiediet taustiņu On/Off, lai
izslēgtu ierīci.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
3. Divreiz pavelciet avārijas atvēršanas
mēlīti uz leju un atveriet ierīces
durvis. Avārijas atvēršanas mēlīte
atrodas tur, kur parādīts attēlā
zemāk.
UZMANĪBU!
Var apdedzināties!
Pārliecinieties, vai ūdens
temperatūra nav pārāk
augsta un vai veļa nav
karsta. Ja nepieciešams,
pagaidiet, līdz tie atdziest.
UZMANĪBU!
Pastāv savainošanās
risks! Pārliecinieties, vai
veļas tilpne negriežas. Ja
nepieciešams, līdz veļas
tilpne pārstāj griezties.
Pārliecinieties, ka ūdens
līmenis veļas tilpnē nav
pārāk augsts. Ja
nepieciešams, veiciet
ārkārtas iztukšošanu
(skatiet punktu "Ārkārtas
iztukšošana" sadaļā
"Kopšana un tīrīšana").
4. Izņemiet veļu un aizveriet ierīces
durvis.
52
www.electrolux.com
17. PATĒRIŅA DATI
Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši standar‐
tiem. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas daudzums un veids un apkār‐
tējās vides temperatūra. Ūdens spiediens, barošanas spriegums un ie‐
plūdes ūdens temperatūra arī var ietekmēt mazgāšanas programmas il‐
gumu.
Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzla‐
botu produkta kvalitāti.
Programmas
Ielāde
(kg)
Enerģijas Ūdens pa‐
patēriņš tēriņš (litri)
(kWh)
Aptuvenais pro‐
grammas ilgums
(minūtēs)
Kokvilna 60 °C
8
1.23
80
215
Cottons Eco
Enerģijas taupības pro‐
gramma kokvilnas mazgā‐
šanai pie 60 °C1)
8
0.97
56
285
Kokvilna 40 °C
8
0.89
80
185
Sintētika 40 °C
3
0.59
71
135
Smalkveļa 40 °C
2
0.30
47
60
1,5
0.15
58
70
Vilnas izstrādājumi / maz‐
gāšana ar rokām 30 °C
1) "Enerģijas taupības programma kokvilnas mazgāšanai" pie 60 °C un ar 8kg veļas ielādi
saskaņā ar Direktīvu 96/60/EK ir atsauces programma datiem, kas minēti enerģijas uzlīmē.
18. TEHNISKIE DATI
Izmērs
Platums / augstums /
dziļums / kopējais dzi‐
ļums
596 mm/ 819 mm/ 540 mm/ 553
mm
Elektrības padeves
pieslēgums
Spriegums
Vispārējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitru‐
ma izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks,
izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm
nav aizsardzības no mitruma
IPX4
Ūdens padeve 1)
Auksts ūdens
Ūdens pievada spie‐
diens
Minimums
Maksimums
0,5 bāri (0,05 MPa)
8 bāri (0,8 MPa)
LATVIEŠU
Maksimālais veļas
daudzums
Kokvilna
8 kg
Maks. sausas veļas ie‐ Kokvilna
lāde
Sintētika
4 kg
3 kg
Izgriešanas ātrums
1550 apgr./min.
Maksimālais veļas iz‐
griešanas ātrums
53
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4'' vītni.
19. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
54
www.electrolux.com
LATVIEŠU
55
157020870-A-332018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising