AEG L8WBE68SI User manual

AEG L8WBE68SI User manual
L8WBE68SI
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6
3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 8
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 17
5. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 17
6. VÁLASZTÓGOMB ÉS NYOMÓGOMBOK..........................................................20
7. PROGRAMOK.................................................................................................... 23
8. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................31
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 32
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS......................................................32
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS.................................................. 37
12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS........................................................... 39
13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN............................................................................. 40
14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 40
15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 42
16. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................48
17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK............................................................................... 53
18. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 53
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
MAGYAR
3
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
4
www.aeg.com
•
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított
személyzeti konyhák;
– hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára;
– társasházak közös használatú helyiségei vagy
mosókonyhák.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető
legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy
egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin,
kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és
viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosószárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a
maradékhő eltávozzon.
A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen
nem károsodnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
Az üzembe helyezést az
érvényes helyi/országos
előírásokkal összhangban
kell elvégezni.
•
•
•
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve
az időjárásnak.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
•
•
•
•
•
•
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a padló között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
megfelelő vízszintességét
vízmértékkel. Ha a felület nem
teljesen vízszintes, a lábak
MAGYAR
emelésével vagy süllyesztésével
biztosítsa a vízszintes helyzetet.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
•
•
•
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor
egy program működik. Az üveg forró
lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram elindítása előtt
távolítsa el azt.
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
7
•
•
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
2.5 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
8
www.aeg.com
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Felkészülés az üzembe
helyezésre
Javasoljuk, hogy az üzembe
helyezést két személy
végezze.
3.2 A készülékhez mellékelt
tartozékok
A
B
C
D
E
x4
x2
x1
x1
x1
F
G
H
L
x1
x2
x1
x1
x2
3.3 Kicsomagolás
FIGYELMEZTETÉS!
Használjon kesztyűt.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart.
1. Kettő polisztirén csomagolóelemet
helyezzen a padlóra, a készülék alá.
FIGYELMEZTETÉS!
Nyomatékosan javasoljuk,
hogy ezt a műveletet két
személy végezze.
2. Óvatosan fektesse a hátsó oldalára a
készüléket.
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljenek meg a tömlők.
MAGYAR
3. Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
1
2
4. Állítsa vissza függőleges helyzetbe a
készüléket, majd távolítsa el az aljáról a
polisztirén csomagolóelemet.
1
2
5. Vegye ki a hálózati kábelt és a
kifolyócsövet a csőtartókból.
Előfordulhat, hogy víz
folyik a kifolyócsőből. Ezt
az okozza, hogy a
készüléket vízzel
ellenőrzik a gyárban.
6. Távolítsa el a három csavart, a
csőtartókat és a műanyag távtartókat a
készülékhez mellékelt kulccsal.
9
10
www.aeg.com
F
7. A létrejött nyílásokat a felhasználói
kézikönyv zacskójában található
záródugókkal zárja le. A legkisebb
záródugót F a felső nyílásba, míg a két
nagyobb záródugót G az alsó nyílásokba
helyezze.
G
Célszerű megőrizni a csomagolást és a szállítási rögzítőcsavarokat arra
az esetre, amikor szállítani kell a készüléket.
3.4 Elhelyezés és vízszintbe állítás
1. A készüléket kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy nem
akadályozza-e szőnyeg a
készülék alatt a levegő
keringését.
x4
Vízszintbe állítás előtt
helyezze a készüléket a
bútorfülke közelébe. A
részleteket lásd a „Beépítés”
c. szakaszban.
2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy húzza
meg a lábakat.
A készülék megfelelő
beállítása megelőzi a készülék
működése közben a rezgést,
zajt és a készülék mozgását.
A készüléknek vízszintben és szilárdan kell
állnia.
VIGYÁZAT!
Ne tegyen a vízszintbe állítás
érdekében kartont, fát vagy
ehhez hasonló anyagokat a
készülék lábai alá.
MAGYAR
11
3.5 Cső és kábel
csatlakoztatása
900 mm
960 mm
1360 mm
max 1000 mm
max 1000 mm
min. 600 mm
1230 mm
1450 mm
min. 600 mm
1100 mm
A befolyócső
1.Vegye ki a dobból a befolyócsövet.
2. Mielőtt a befolyócsövet a készülék
hátuljához csatlakoztatná, ellenőrizze a
vízcsap helyzetét, hogy a befolyócsövet
megfelelő irányban és lejtéssel szerelhesse
fel.
Ügyeljen arra, hogy a cső ne
legyen megcsavarodva,
összenyomva vagy
megfeszítve.
45
20
O
O
3. Csatlakoztassa a befolyócsövet a készülék
hátuljához. A befolyócsövet ne vezesse
függőlegesen a készülékbe, hanem a vízcsap
helyzetétől függően balra vagy jobbra
vezesse el úgy, hogy az szögben álljon.
4. A cső megfelelő helyzetben való
rögzítéséhez lazítsa meg a hollandi anyát.
www.aeg.com
5. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"os csavarmenetes csaphoz.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy nincs-e a
csatlakozásoknál szivárgás.
A készülékhez mellékelt csövet használja.
Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha túl rövid a befolyócső. A befolyócső
cseréje érdekében forduljon a márkaszervizhez.
A víz leeresztése
A lefolyócső csatlakoztatási lehetőségei:
Ø 40 mm
max.600 mm
12
Egy szellőzőlyukkal ellátott állócsőre
csatlakoztatva
Közvetlenül a vízlefolyó hálózatra, ahol a
bekötésnek legalább 60 cm (23,6”) és
legfeljebb 100 cm (39,3”) magasan kell
elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőznie kell,
azaz a lefolyócső belső átmérőjének (min. 40
mm - min. 1,6") meg kell haladnia a kifolyócső
külső átmérőjét.
Egy lefolyószifonhoz csatlakoztatva
Nyomja be a kifolyócső végét a szifonba, és
rögzítse egy szorítóbilinccsel L.
Biztosítsa, hogy a kifolyócső egy hurkot
képezzen, mivel így megelőzheti, hogy a
szifonban levő részecskék a készülékbe
jussanak.
MAGYAR
13
Fali csővezetékhez csatlakoztatva
Közvetlenül a helyiség falában lévő beépített
lefolyó csővezetékhez csatlakoztatva és a
mellékelt szorítóbilinccsel L rögzítve.
L
Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja meg a kifolyó csövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik kifolyó csőért vagy a hosszabbításért.
3.6 Beépítés
Ezt a készüléket konyhabútorba történő
beépítésre tervezték. A bútorfülkének a jelen
képen feltüntetett méretekkel kell
rendelkeznie.
min. 600 mm
min.
560 mm
min.
820 mm
16-22 mm
596 mm
Amennyiben a bútorfülke 820
mm-től eltérő magasságú,
megfelelő készlet vásárolható
hozzá a weboldalunkon.
Ügyeljen arra, hogy semmi ne
zárja el az 50 x 50 mm
mérettel jelzett kis mélyedést,
ha csövek futnak a készülék
mögött.
553 mm
819 mm
50 mm
50 mm
140 mm
76 mm
A készülék egy öntapadós szivacspárnával H
is rendelkezik, mely a dobban található.
Ragassza azt a készülék tetejére a rajzon
jelölt módon.
NE nyomja össze a szivacspárnát, amikor a
készüléket a bútor alatt vízszintbe állítja.
14
www.aeg.com
Mielőtt folytatja a készülék beépítését,
vezesse a bútorfülke közelébe, és állítsa be
előre a befolyócsövet, a kifolyócsövet és a
hálózati tápkábelt.
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy ne
legyenek összenyomva vagy
megtörve.
3.7 A bútorajtó előkészítése és összeszerelése
A bútorajtó méretei a következő értékek között legyenek:
• szélesség: min. 595 - max. 598 mm;
• vastagság: 16-22 mm.
Gyári beállítás
A készülék eredetileg úgy van előkészítve,
hogy jobbról balra nyíló bútorajtóval kerül
összeszerelésre.
A legjobb megoldás az, ha a
felső zsanért a felső lemez
felső furatához, mig az alsó
zsanért az alsó lemez alsó
furatához csavarozza.
A bútorajtó megfordíthatósága
A bútorajtó megfordítását a készülék teljes
beépítése előtt végezze el.
MAGYAR
N
15
Ha az ajtót balról jobbra kell nyitni, cserélje
meg a zsanértartók M és a mágneslemez N,
valamint az alsó lemez O helyét.
M
O
Ügyeljen arra, hogy a lemez a
mágnessel felül helyezkedjen
el.
M
N
O
Bútorajtó előkészítése
A zsanérok ajtólapba
süllyesztését szakemberrel
ajánlott elvégeztetni.
y
Igazítsa be pontosan az ajtólapot a
szekrényhez.
Mérje meg az X távolságot, hogy megkapja a
felső zsanér süllyesztőfuratának függőleges
távolságát az ajtó felső élétől. A furat
középpont Y távolságának ugyanabban a
magasságban kell lennie, mint a zsanértartón
a zsanérkar rögzítőfuratának.
Az alsó furat helyét az ábrán látható méretek
és távolságok (449 mm) betartásával jelölje
ki.
Készítse el a furatokat.
x
y
16-22 mm
Ø 35 mm
449
mm
12,5 - 14 mm
22±1,5 mm
595-598 mm
16
www.aeg.com
Zsanérok
A pántok felszereléséhez két (35 mm
átmérőjű, a bútorajtó vastagságától függően
12,5 - 14 mm mély) lyukat kell fúrni az ajtó
belső felén.
A pántok ajtóra rögzítése a készülékhez
mellékelt 4 db facsavar A segítségével
történik.
A
Az ajtó tökéletes
beigazításához ügyeljen arra,
hogy a bútorajtó éle
párhuzamos legyen a
készülék szélével, és hogy
megtartsa a helyes nyitási
szöget (max. 105°).
max. 105°
Az ajtó felszerelése
Rögzítse a pántokat a készülék
zsanértartóihoz a két mellékelt csavarral B.
A pántok beigazíthatók úgy,
hogy kompenzálják az ajtó
esetleges egyenetlen
vastagságát.
1
N
2
E
D
C
Ellenmágnes
A készülék mágneses záráshoz van
előkészítve.
Helyes zárás kialakítása:
1. Helyezze a csavart C és az ellenmágnest
D a mágneslemezre N. Nyomja a
bútorajtót a csavarnak úgy, hogy az ajtó
felületén nyomot hagyjon.
2. Nyissa ki a bútorajtót, és rögzítse az
ellenmágnest D (acél korong +
gumigyűrű E) a csavarral C a bútorajtó
belső oldalára ott, ahol az első lépésben
leírt módon a csavar nyomott hagyott
rajta.
MAGYAR
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 A készülék áttekintése
1
2
10
3
11 12
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Zsanértartók
Mosószer-adagoló
Kezelőpanel
Mágneses lemez
Ajtófogantyú
Adattábla
Lemez gumiütközővel
Leeresztő szivattyú szűrője
13
9 Mellső lábak a készülék vízszintbe
állításához
10 Kondenzvíztömlő
11 Hálózati kábel
12 Befolyó tömlő csatlakoztató
13 Hátsó lábak a készülék vízszintbe
állításához
5. KEZELŐPANEL
5.1 Kezelőpanel ismertetése
1
NonStop 60min
Denim
2
5
Synthetics
Delicates
Wool/
Handwash
7
Steam
Mode
Mode
Rinse
6
Cottons
Sportswear
Machine Clean
4
Cottons Eco
Outdoor
Anti-allergy
3
Spin/Drain
On/Off
14
13 12
11
10
9
8
17
18
www.aeg.com
Az állandó kiegészítő
funkciók úgy aktiválhatók,
hogy a megfelelő gombot
legalább 3 másodpercig
nyomva tartjuk.
1 Programválasztó gomb
2 Centrifuga érintőgomb
3 Hőmérséklet érintőgomb
4 Kijelzés
5 Időzített szárítás érintőgomb
6 Szárítás érintőgomb
7 Indítás/Szünet érintőgomb
8 Késleltetett indítás érintőgomb
9 Üzemmód - Szárítás érintőgomb
és állandó Gyűrődésmentesítés
kiegészítő funkció
10 Időmegtakarítás érintőgomb
és
állandó Gyermekzár kiegészítő
funkció
11 Foltok érintőgomb
és állandó
Lágy Plusz kiegészítő funkció
12 Előmosás érintőgomb
és állandó
Extra Öblítés kiegészítő funkció
13 On/Off nyomógomb
14 Mosás érintőgomb
5.2 Kijelzés
Hőmérséklet terület:
Hőmérséklet-visszajelző.
Hideg víz visszajelző.
Ajtó zárva visszajelző.
Gyermekzár visszajelző.
MAGYAR
19
A digitális visszajelző az alábbiakat képes megjeleníteni:
•
Program időtartama (pl.
, mosási és/vagy szárítási fázis).
•
Késleltetés időtartama (pl.
•
Ciklus vége (
•
Figyelmeztető kód (pl.
•
Hiba visszajelző (
).
).
).
).
Időmegtakarítás visszajelző.
Időzített szárítás visszajelző.
Gőzölési szakasz visszajelző.
Szárítás visszajelző:
Vasalószáraz
Szekrényszáraz
Extra száraz
Mosási fázis visszajelzője
Öblítés+ visszajelző.
Soft Plus visszajelző.
Dobtisztítás visszajelző. Ez azt jelenti, hogy dobtisztítás végrehaj‐
tása javasolt. Olvassa el a „Dobtisztítás” c. szakaszt az „Ápolás és
tisztítás” fejezetben.
Gyűrődésmentesítő szakasz visszajelző.
Szárítási fázis visszajelző.
Centrifugálás terület:
Centrifugálási sebesség-visszajelző
Nincs centrifugálás visszajelző. A centrifugálási fázis ki van
kapcsolva.
Öblítés tartás visszajelző.
Maximális töltet visszajelző (lásd „A ProSense System töltetérzé‐
kelő rendszer” című szakaszt).
Villog, ha a ruhatöltet túllépi a kiválasztott programhoz
megengedett legnagyobb töltetet.
Ruhadarab hozzáadása visszajelző. A mosási fázis kezdetén vi‐
lágít, amikor a készülék rövid időre megállítható, és további ruhák
helyezhetők be.
20
www.aeg.com
6. VÁLASZTÓGOMB ÉS NYOMÓGOMBOK
6.1 Bevezetés
A kiegészítő funkciók nem
választhatóak mindegyik
mosási programmal. A
mosási programok és a
különféle opciók/funkciók
összeegyeztethetőségére
vonatkozóan lásd a
„Programtáblázat” c.
szakaszt. Egy kiegészítő
funkció kizárhat egy másikat;
ebben az esetben a
készülék nem engedi a nem
összeillő kiegészítő funkciók
együtt történő beállítását.
csökkenthető az alapértelmezett
centrifugálási sebesség.
Érintse meg többször a gombot a
következőkhöz:
• Centrifugálási sebesség
csökkentése. A kijelző csak a
beállított programnál elérhető
centrifugálási sebességeket mutatja.
• További centrifugálási kiegészítő
funkciók Nincs centrifugálás
.
Ezzel a kiegészítő funkcióval
kikapcsolhatja az összes
centrifugálási szakaszt. A készülék
csak a szivattyúzást végzi el a
kiválasztott mosási programból. Ezt a
kiegészítő funkciót kényes anyagok
esetében alkalmazza. Egyes mosási
programok esetén az öblítéseket a
gép nagyobb mennyiségű víz
felhasználásával végzi.
6.2 On/Off
A készülék be-/kikapcsolásához nyomja
meg ezt a gombot néhány másodpercig.
A készülék be- vagy kikapcsolásakor két
különböző hang hallható.
Mivel az energiafogyasztás
csökkentésére a Készenlét funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket
néhány perc elteltével, így előfordulhat,
hogy a készüléket ismét be kell
kapcsolni.
További részletekért olvassa el a
Készenlét c. szakaszt a „Napi használat”
című fejezetben.
6.3 Hőmérséklet
Egy mosási program kiválasztása esetén
a készülék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hőmérsékletet.
Érintse meg többször egymás után a
gombot, míg a kívánt hőmérséklet meg
nem jelenik a kijelzőn.
Amikor a kijelzőn
visszajelzők
láthatók, a készülék nem melegíti fel a
vizet.
6.4 Centrifuga
Egy program kiválasztása esetén a
készülék automatikusan beállítja a
megengedett maximális centrifugálási
sebességet, a Denim program
kivételével. Ezzel a kiegészítő funkcióval
•
Öblítés tartás
kiegészítő funkció
bekapcsolása.
Az utolsó centrifugálás törlésre kerül.
A készülék nem ereszti le az utolsó
öblítővizet, hogy megóvja a
ruhaneműket a gyűrődéstől. A mosási
program leáll, és a víz a dobban
marad.
Világít a
visszajelző. Az ajtó zárva
marad, és a dob rendszeres
időközönként forgást végez, hogy
csökkentse a ruhák gyűrődését. Az
ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie.
Ha megérinti a Indítás/Szünet
gombot, a készülék centrifugál és
leereszti a vizet.
A készülék körülbelül 18
óra elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.
6.5 Mosás
Ezzel a gombbal be- és kikapcsolhatja a
mosás üzemmódot. Amikor a mosás
üzemmód aktív, a gomb visszajelzője
világít.
MAGYAR
6.6 Előmosás
Ezzel a funkcióval egy előmosási
szakaszt adhat a mosási programhoz.
Az érintőgomb fölött megjelenik a
megfelelő visszajelző.
•
A kiegészítő funkció használatával 30
°C-os előmosási szakaszt adhat a
mosási szakasz elé.
A kiegészítő funkció erősen
szennyezett ruhanemű, különösen
homokkal, porral, sárral és egyéb
szilárd részecskével összepiszkolt
ruhák esetén ajánlott.
A kiegészítő funkciók
növelhetik a program
időtartamát.
21
A kiegészítő funkció növeli a
program időtartamát.
E beállítás 40 °C-nál
alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll
rendelkezésre.
6.9 Állandó Lágy Plusz
Az öblítőszer eloszlásának és a
ruhanemű puhaságának optimalizálása
érdekében válassza ezt a kiegészítő
funkciót.
Ez öblítőszer használatakor javasolt.
E kiegészítő funkció bekapcsolásához/
kikapcsolásához, tartsa nyomva a
Foltok gombot
3 másodpercig, amíg a
6.7 Állandó extra öblítés
visszajelző be nem kapcsol/ki nem
alszik a kijelzőn.
A kiegészítő funkció mindig egy további
öblítést eredményez egy új program
beállításakor.
Ha ezt bekapcsolja, a készülék
alapértelmezés szerint ezt fogja tárolni,
amikor kikapcsolja a készüléket vagy
megváltoztatja/törli a programot.
E kiegészítő funkció bekapcsolásához/
kikapcsolásához, tartsa nyomva a
Előmosás gombot
3 másodpercig,
amíg a
visszajelző be nem
kapcsol/ki nem alszik a kijelzőn.
Ha ezt bekapcsolja, a készülék
alapértelmezés szerint ezt fogja tárolni,
amikor kikapcsolja a készüléket vagy
megváltoztatja/törli a programot.
A kiegészítő funkció növeli a
program időtartamát.
6.10 Időmegtakarítás
A kiegészítő funkció segítségével
csökkenthető a program időtartama a
töltet nagyságának és a szennyeződés
mértékének megfelelően.
Mosási program beállításakor a kijelzőn
a program alapértelmezett időtartama és
kötőjelek láthatók.
6.8 Foltok
Érintse meg a Időmegtakarítás
gombot a program időtartamának igény
szerinti csökkentéséhez. A kijelzőn
megjelenik az új program időtartama, és
a kötőjelek száma ennek megfelelően
csökken:
Érintse meg ezt a gombot, hogy
folteltávolító szakaszt adjon a
programhoz.
Az érintőgomb fölött megjelenik a
megfelelő visszajelző.
Nehezen eltávolítható foltokkal
szennyezett ruhákhoz használja ezt a
kiegészítő funkciót.
Amikor beállítja a kiegészítő funkciót,
tegyen folttisztítót a rekeszbe
A kiegészítő funkció növeli a
program időtartamát.
.
teljes töltetnyi normál mértékben
szennyezett ruhaneműhöz.
gyors ciklus teljes töltetnyi enyhén
szennyezett ruhaneműhöz.
nagyon gyors ciklus kisebb töltetnyi
enyhén szennyezett ruhaneműhöz (max.
fél töltet javasolt).
www.aeg.com
a legrövidebb ciklus kis
mennyiségű ruhanemű felfrissítéséhez.
A Időmegtakarítás funkció csak a
táblázatban található programoknál áll
rendelkezésre.
kijelző
Pamut, gazdaságos
Műszál
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
1) Alapértelmezett időtartam az összes program
számára.
Időmegtakarítás gőzprogramokkal
Ha beállít egy gőzprogramot, ezzel a
gombbal tudja a 3 gőzfokozat egyikét
kiválasztani, és ennek megfelelően a
program időtartama csökken:
•
: maximális.
•
: közepes.
•
: minimális.
készüléken, a
visszajelző villog,
jelezve azt, hogy a gombok le vannak
tiltva.
Ezzel a gombbal be- és kikapcsolhatja a
szárítás üzemmódot. Amikor a szárítás
üzemmód aktív, a gomb visszajelzője
világít.
6.13 Állandó
Gyűrődésmentesítés
Ez a kiegészítő funkció egy rövid
gyűrődésmentesítő szakaszt iktat be a
program végén.
Ez a szakasz csökkenti a ruhanemű
gyűrődését és javítja vasalhatóságát.
E kiegészítő funkció bekapcsolásához/
kikapcsolásához, tartsa nyomva a
Üzemmód - Szárítás gombot
3
visszajelző be
másodpercig, amíg a
nem kapcsol/ki nem alszik a kijelzőn.
Ha ezt bekapcsolja, a készülék
alapértelmezés szerint ezt fogja tárolni,
amikor kikapcsolja a készüléket vagy
megváltoztatja/törli a programot.
Ez a kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
6.14 Szárítás
Érintse meg ezt a gombot a készülék
által javasolt automatikus szárazsági
fokozatok egyikének beállításához.
6.11 Gyerekzár
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.
E kiegészítő funkció bekapcsolásához/
kikapcsolásához, tartsa nyomva a
Időmegtakarítás gombot
amikor kikapcsolja a készüléket vagy
megváltoztatja/törli a programot. Ha
megnyom bármilyen gombot a
6.12 Üzemmód - Szárítás
Pamut
22
addig, míg a
visszajelző be nem kapcsol/ki nem
alszik a kijelzőn.
Ha ezt bekapcsolja, a készülék
alapértelmezés szerint ezt fogja tárolni,
A megfelelő szárazsági fokozat
visszajelzője megjelenik a kijelzőn:
•
Vasalószáraz: vasalandó
ruhaneműhöz.
•
Szekrényszáraz: tárolandó
ruhaneműhöz.
•
Extra száraz: tökéletesen száraz
ruhák.
MAGYAR
23
A megfelelő késleltetés beállításához
érintse meg többször a gombot. Az idő 1
órás lépésekkel állítható be, 20 óra
időtartamig.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az
összes automatikus
fokozat.
6.15 Időzített szárítás
Az érintőgomb fölött megjelenik a
megfelelő visszajelző.
A szárítandó ruhának megfelelő szárítási
idő beállításához érintse meg a gombot
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot). A kijelző a beállított értéket
mutatja.
Indítás/Szünet
gombot, a készülék
megkezdi a visszaszámlálást, és az ajtó
reteszelődik.
A gomb minden egyes megérintésére a
szárítás időtartama 5 perccel nő.
6.17 Indítás/Szünet
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
időtartam.
A kijelzőn megjelenik a kiválasztott
késleltetési idő. Miután megérinti a
Érintse meg a Indítás/Szünet
gombot
a készülék indításához vagy
szüneteltetéséhez, illetve a futó program
megszakításához.
6.16 Késleltetett indítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval a program
kezdetét megfelelőbb időpontig
késleltetheti.
7. PROGRAMOK
7.1 Programtáblázat
Program
Alapértelme‐
zett hőmérsék‐
let
Hőmérséklettartomány
Referencia
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Centrifu‐
gálási se‐
bességtar‐
tomány
Maxi‐
mális
töltet
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Mosási programok
Pamut
40 °C
90 °C - Hideg
Pamut, gazda‐
ságos1)
40 °C
60 °C - 40 °C
1600 ford./ 8 kg
perc
(1600 - 400
ford./perc)
Fehér és színes pamut. Normál, erős és enyhe
szennyezettség.
1600 ford./ 8 kg
perc
(1600 - 400
ford./perc)
Fehér pamut és színtartó színes pamut. Nor‐
mál szennyezettség. Az energiafogyasztás csök‐
ken, és a mosóprogram ideje meghosszabbodik,
így jó mosási eredményt biztosít.
24
www.aeg.com
Program
Alapértelme‐
zett hőmérsék‐
let
Hőmérséklettartomány
Műszál
40 °C
60 °C - Hideg
Kíméletes mo‐
sás
30 °C
40 °C - Hideg
Gyapjú/Kézi
mosás
40 °C
40 °C - Hideg
Referencia
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Centrifu‐
gálási se‐
bességtar‐
tomány
Maxi‐
mális
töltet
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
1200 ford./ 3 kg
perc
(1200 - 400
ford./perc)
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Nor‐
mál szennyezettség.
1200 ford./ 2 kg
perc
(1200 - 400
ford./perc)
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevert
szálas szövetek, melyek kímélő mosást igé‐
nyelnek. Normál szennyezettség.
1200 ford./
perc
(1200 - 400
ford./perc)
1.5 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható
gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott
egyéb kényes szövetekhez2)
Gőzprogram
A gőzprogram a ráncok csökkentésére és a szagok eltávolítására használható3) Főleg a
ruhák mosás nélküli felfrissítésére javasolt használni. A ruhanemű szálai ellazulnak, és a
vasalás könnyűvé válik. Amikor a program befejeződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt
a dobból4). A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust. Az alábbi típusú ru‐
háknál ne alkalmazza ezeket a programokat:
• Gépi szárításra nem alkalmas ruhanemű.
• Valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa vagy hasonló elemei vannak.
1 kg
Gőz
-
Pamut, Műszál, Kímélő. Rövid és kímélő gőzö‐
lés program, mely még a nagyon kényes ruhada‐
rabok, például a flitteres ruhák, harisnyák stb. fel‐
frissítéséhez is használható. Kisebb töltetek ese‐
tén a program időtartama tovább csökkenthető a
Időmegtakarítás kiegészítő funkció segítségével.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja ezt a programot
olyan gyapjú és egyéb ruhane‐
műkhöz, melyek címkéje kizáró‐
lag száraztisztítást engedélyez.
MAGYAR
Program
Alapértelme‐
zett hőmérsék‐
let
Hőmérséklettartomány
Referencia
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Centrifu‐
gálási se‐
bességtar‐
tomány
Maxi‐
mális
töltet
25
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Centrifuga/
Leeresztés
1600 ford./ 8 kg
perc
(1600 - 400
ford./perc)
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk
és gyapjú kivételével. A centrifugáláshoz és a
víz dobból való leeresztéséhez.
Öblítés
1600 ford./ 8 kg
perc
(1600 - 400
ford./perc)
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk
és gyapjú kivételével. Program a ruhanemű öb‐
lítéséhez és centrifugálásához. Egyedül az alap‐
értelmezett centrifugálási sebesség használható
pamut ruhaneműhöz. Csökkentse a centrifugálá‐
si sebességet a töltet típusának megfelelően. Ha
szükséges, használja a Extra öblítés kiegészítő
funkciót további öblítésekhez. Alacsony sebessé‐
gen kímélő öblítéseket és egy rövid centrifugá‐
lást végez a készülék.
1200 ford./
perc
(1200 - 400
ford./perc)
Karbantartási ciklus forró víz használatával a dob
tisztítása és felfrissítése, illetve a kellemetlen
szagokat okozó maradványok eltávolítása céljá‐
ból. A maximális hatékonyság érdekében hasz‐
nálja havonta ezt a ciklust. Mielőtt elindítja ezt a
programot, mindent távolítson el a dobból. A mo‐
sószer-adagoló főmosás fiókjának fedelét állítsa
függőleges (felfelé néző) helyzetbe. Öntsön egy
kupaknyi klóros fehérítőt vagy mosógéptisztító
szert a mosószer-adagoló fiókba. NE használja a
kettőt együtt.
Mosógép tisztí‐
tás
60 °C
-
A dobtisztító szakasz után futtas‐
son le egy öblítőprogramot üres
dobbal, mosószer nélkül a hipóvagy tisztítószer-maradványok el‐
távolítása érdekében.
Ha ehhez a programhoz használja az Üzemmód
- Szárítás kiegészítő funkciót is, a készülék
szöszmentesítést végez. Olvassa el a „Szöszök
a ruhaneműn” fejezetet.
26
www.aeg.com
Program
Alapértelme‐
zett hőmérsék‐
let
Hőmérséklettartomány
Referencia
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Centrifu‐
gálási se‐
bességtar‐
tomány
Maxi‐
mális
töltet
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
1600 ford./ 8 kg
perc
(1600 - 400
ford./perc)
Fehér pamut ruhadarabok. A program a né‐
hány percig 60 °C fölött tartott hőmérsékletű mo‐
sási szakasznak köszönhetően eltávolítja a mik‐
roorganizmusokat. Ez segít a csírasejtek, a bak‐
tériumok, a mikroorganizmusok és a részecskék
eltávolításában. Egy további öblítési szakasz biz‐
tosítja a mosószermaradványok és a pollenek/
allergén anyagok alapos eltávolítását. Így a mo‐
sás hatékonyabb.
Sportruházat
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./ 3 kg
perc
(1200 - 400
ford./perc)
Műszálas sportruházat. A programot modern
kültéri sportruházat, mint például tornaruha, ke‐
rékpáros vagy kocogó ruha és hasonló szabad‐
téri ruházat gyengéd mosásához tervezték.
Outdoor
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./ 2 kg
perc
(1200 - 400
ford./perc)
Anti allergén
60 °C
Ne használjon öblítőszert, és győ‐
ződjön meg arról, hogy nincs öblí‐
tőszer-maradvány a mosószeradagolóban.
Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel
rendelkező kültéri ruházat, például munkaru‐
ha, sportruha, vízálló és lélegző dzseki vagy
széldzseki.
Kombinált mosó és szárító prog‐
ram végrehajtásakor a szárítási
fázis vízállóságot helyreállító cik‐
lusként is működik. Győződjön
meg arról, hogy a ruhanemű
kezelési címkéje engedélyezi-e
a gépi szárítást.
Denim
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./ 3 kg
perc
(1200 - 400
ford./perc)
Speciális program farmer ruhaneműhöz
gyengéd mosási fázissal a színek kifakulása
és a mosásból eredő kopás minimalizálása
érdekében. A még jobb kezelés érdekében
csökkentett mennyiségű töltet alkalmazása java‐
solt.
MAGYAR
Program
Alapértelme‐
zett hőmérsék‐
let
Hőmérséklettartomány
NonStop 60min
30 °C
40 °C - 30 °C
Referencia
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Centrifu‐
gálási se‐
bességtar‐
tomány
1200 ford./
perc
Maxi‐
mális
töltet
1 kg
27
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Kevertszálas szövetek (pamut és műszálas
darabok). Teljes program 1 kg ruhanemű egy lé‐
pésben történő mosásához és szárításához. A
program időtartama mindössze 1 óra.
Újraindítási pozíció. A kijelzőn csak vízszintes vonalak láthatók.
1) Pamut energiatakarékos program. Ez a program 60°C-on 8 kg töltettel az energiatakarékossági
címkén szereplő adatok referenciaprogramja az EN 96/60/EC szabvány szerint mérve. Megfelelő mosási
eredményekhez és az energiafogyasztás csökkentéséhez válassza ezt a programot. A mosóprogram
ideje hosszabb.
2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.
3) A gőzprogram nem távolítja el a rendkívül intenzív szagokat.
4) A gőzölés után a ruhanemű nedves maradhat. Néhány percre tegye vállfára.
Pamut
Pamut, gazdaságos
Műszál
Kíméletes mosás
Késleltetett indítás
Időmegtakarítás
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Foltok
Előmosás2)
■
Centrifuga
1)
Program
Nincs centrifugálás
Programfunkciók összeegyeztethetősége
■
■
Gyapjú/Kézi mosás
■
■
■
■
■
Gőz
Centrifuga/Leeresz‐
tés
Öblítés
Mosógép tisztítás
Anti allergén
Sportruházat
Outdoor
Denim
Késleltetett indítás
Időmegtakarítás
Foltok
Előmosás2)
1)
Program
Nincs centrifugálás
www.aeg.com
Centrifuga
28
■
■3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
NonStop 60min
1) Ezen kiegészítő funkció mellett nem használható a
kiegészítő funkció.
2) Előmosás és Foltok nem választható együtt.
3) Ha a Nincs centrifugálás kiegészítő funkciót beállítja, a készülék csak szivattyúzást végez.
MAGYAR
7.2 Woolmark Apparel Care Kék
•
The Woolmark Company ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjútartalmú ruhadarabok
gépi mosására, azzal a feltétellel,
hogy a ruhák mosása a ruhanemű
kezelési címkén szereplő és a
mosógép gyártójától származó
utasítások szerint történik. M1380
• E gép gyapjúszárítási ciklusát a The
Woolmark Company ellenőrizte és
jóváhagyta. Az említett ciklus
alkalmas a „kézimosás” címkével
ellátott gyapjú ruhanemű szárítására,
feltéve, hogy a ruhanemű mosása a
Woolmark által javasolt kézimosási
ciklussal történt, és a gyártó által
előírt utasításoknak megfelelően lett
szárítva. M1381
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
7.3 Automatikus szárítás
Szárazsági fokozat
1)
Extra száraz
Törülközőkhöz
1)
Szekrényszáraz2)
Tárolni kívánt ruhaneműkhöz
29
Textil típusa
Töltet
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
max. 4 kg-ig
Farmer ruhanemű
max. 3 kg-ig
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
max. 4 kg-ig
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, háztartási vászon és
ágynemű)
max. 3 kg-ig
Kényes szövetek
max. 2 kg-ig
(akril, viszkóz és kényes, ke‐
vert szálas szövetek)
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
max. 1 kg-ig
Szabadtéri sportruházat
max. 2 kg-ig
(Szabadtéri ruházat, például
munkaruha, sportruha, vízál‐
ló és lélegző dzseki vagy
széldzseki)
Farmer ruhanemű
max. 3 kg-ig
Sportruházat
max. 3 kg-ig
30
www.aeg.com
Szárazsági fokozat
3)
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Textil típusa
Töltet
Pamut és lenvászon
max. 4 kg-ig
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
1) A Pamut, gazdaságos és Anti allergén mosási programhoz is választható (ha rendelkezésre állnak).
2) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgálást ELŐSZÖR
a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni (a töltet összetéte‐
le az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol a Pamut, gazdaságos programhoz AUTOMATIKUS
SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó töltet részleges töltet legyen,
melynél a Pamut, gazdaságos programhoz AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kivá‐
lasztani.
3) A Anti allergén mosási programhoz is választható (ha rendelkezésre állnak).
7.4 Idővezérelt szárítás
Szárazsági fo‐
kozat
Textil típusa
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők stb.)
Farmer ruhanemű
Töltet Centri‐ Javasolt idő‐
(kg)
fugálá‐ tartam (perc)
si se‐
bes‐
ség
(ford./
perc)
4
1600
170 - 190
2
1600
110 - 120
1
1600
65 - 75
3
1200
155
MAGYAR
Szárazsági fo‐
kozat
Textil típusa
Szekrényszá‐
raz
Tárolni kívánt
ruhaneműkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők stb.)
Vasalószáraz
Vasaláshoz al‐
kalmas
31
Töltet Centri‐ Javasolt idő‐
(kg)
fugálá‐ tartam (perc)
si se‐
bes‐
ség
(ford./
perc)
4
1600
160 - 180
2
1600
100 - 110
1
1600
55 - 65
Műszálas és kevertszálas szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóneműk, háztar‐
tási vászon és ágynemű)
3
1200
135 - 150
1
1200
45 - 55
Kímélő
(akril, viszkóz és kényes, kevert szálas
szövetek)
2
1200
150
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
1
1200
80 - 100
Szabadtéri sportruházat
(Szabadtéri ruházat, például munkaru‐
ha, sportruha, vízálló és lélegző dzseki
vagy széldzseki)
2
1200
160
Farmer ruhanemű
3
1200
145
Sportruházat
3
1200
140
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, ingek stb.)
4
1600
110 - 125
2
1600
65 - 75
1
1600
40 - 50
8. BEÁLLÍTÁSOK
8.1 Hangjelzések
A készülék különböző hangjelzésekkel
rendelkezik, melyek akkor működnek,
amikor:
•
•
•
•
Bekapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Kikapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Megérint egy gombot (kattanó
hangjelzés).
Helytelen beállítást választ (3 rövid
hangjelzés).
•
A program véget ér
(hangjelzéssorozat hallható
hozzávetőleg 2 percig).
• A készülék meghibásodott (rövid
hangjelzések sorozata hallható
hozzávetőleg 5 percig).
Ha a program végét jelző hangjelzést
szeretné kikapcsolni/bekapcsolni,
érintse meg egyszerre kb. 2 másodpercig
a
és
gombot. A kijelzőn a Be
vagy Ki jelenik meg.
32
www.aeg.com
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e
a tápfeszültség, és nyitva van-e a
vízcsap.
2. Töltsön 2 liter vizet a
jelzésű
mosószer-adagolóba.
Ez a lépés aktiválja a leeresztő
rendszert.
3. Töltsön kis mennyiségű mosószert a
4. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten, üres dobbal.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és az üstből.
jelzésű mosószer-adagolóba.
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
10.1 A készülék elindítása
1. Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
Egy rövid hangjelzés hallható.
10.2 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
3. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
Ne helyezzen túl sok mosnivalót a
dobba.
4. Csukja be jól az ajtót.
VIGYÁZAT!
A vízszivárgás és a
ruhadarabok sérülésének
megelőzésére győződjön
meg arról, hogy az ajtó és a
vízzáró szigetelés közé nem
szorult-e be ruha.
Az olajjal vagy zsírral erősen
szennyezett ruhanemű
mosása károsíthatja a
mosógép gumi alkatrészeit.
MAGYAR
33
10.3 A mosószer és az
adalékok betöltése
- Rekesz az előmosás és az áztató‐
program mosószere, valamint a folteltávo‐
lító számára.
lója.
2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé
a kart.
3. Por állagú mosószer használatához
hajtsa fel a terelőlapot.
4. Folyékony állagú mosószer
használatához hajtsa le a terelőlapot.
- Mosási szakasz mosószer-adago‐
- Adagoló az öblítőszer és egyéb fo‐
lyékony adalékokhoz (szövetkondicionáló,
keményítő).
- A folyékony adalékok maximális
szintje.
- A por állagú vagy folyékony mo‐
sószer kiválasztására szolgáló terelőlap.
Mindig kövesse a
mosószerek csomagolásán
található utasításokat,
azonban javasoljuk, hogy ne
lépje túl a jelzett maximális
szintet (
). Ez a
mennyiség garantálja a
legjobb mosási eredményt.
Amennyiben szükséges, a
mosási szakasz után
távolítsa el a mosószer
maradványokat a mosószeradagolóból.
10.4 A mosószerterelő lap
helyzetének ellenőrzése
1. Üközésig húzza ki a mosószeradagolót.
Amikor LE helyzetben van a
terelőlap:
• Ne használjon kocsonyás állagú
vagy sűrű folyékony
mosószereket.
• Ne töltsön be a tererőlapon jelzett
maximumnál több folyékony
mosószert.
• Ne állítson be előmosási
szakaszt.
• Ne állítsa be a késleltetett indítás
funkciót.
5. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
6. Gondosan zárja be a mosószeradagolót.
34
www.aeg.com
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
mielőtt a készülék vizet tölt
be.
10.7 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
Ellenőrizze, hogy a terelőlap nem
akadályozza-e a fiók bezárását.
10.5 Program kiválasztása
1. Fordítsa a programválasztó gombot a
kívánt mosási programra.
A Mosás gomb visszajelzője világít.
gomb visszajelzője
A Indítás/Szünet
villog.
A kijelző a program hozzávetőleges
időtartamát és a maximális töltetet
mutatja.
2. Érintse meg a megfelelő gombokat a
hőmérséklet és/vagy a centrifugálási
sebesség módosításához.
3. Szükség szerint válasszon ki egy
vagy több funkciót a megfelelő
gombok megérintésével. A hozzájuk
tartozó visszajelzők világítani
kezdenek a kijelzőn, és az
információk ennek megfelelően
módosulnak.
Ha a kiválasztás nem
lehetséges, hangjelzés
hallható, és a kijelzőn a
jelenik meg.
2. Érintse meg a Indítás/Szünet
gombot. A készülék ajtaja
reteszelődik, és megkezdődik a
késleltetett indítás visszaszámlálása.
visszajelző jelenik
A kijelzőn a
meg.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a
mosóprogram végrehajtása.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
leállítása
Késleltetett indítás törlése:
1. A készülék szüneteltetéséhez érintse
meg a Indítás/Szünet
gombot. A
megfelelő visszajelző villog.
2. Érintse meg a Késleltetett indítás
gombot ismételten mindaddig, míg a
kijelzőn a meg nem jelenik.
3. A program azonnali elindításához
érintse meg ismét a Indítás/Szünet
gombot.
10.6 A program indítása
A program elindításához érintse meg a
gombot. A program
Indítás/Szünet
elindítása nem lehetséges, ha a gomb
visszajelzője nem világít és nem is villog
(pl. az ajtó nyitva van).
A hozzá tartozó visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
A program elindul, és az ajtó
reteszelődik. A kijelzőn a
jelenik meg.
1. Érintse meg a Késleltetett indítás
gombot ismételten mindaddig, míg a
kijelző a kívánt késleltetési időt nem
mutatja. A megfelelő visszajelző
világítani kezd.
visszajelző
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
módosítása
Késleltetett indítás módosítása:
1. A készülék szüneteltetéséhez érintse
gombot. A
meg a Indítás/Szünet
megfelelő visszajelző villog.
2. Érintse meg a Késleltetett indítás
gombot ismételten mindaddig, míg a
kijelző a kívánt késleltetési időt nem
mutatja.
MAGYAR
3. Új visszaszámlálás indításához
érintse meg ismét a Indítás/Szünet
gombot.
10.8 A ProSense System
töltetérzékelés
A program kijelzőn
megjelenített időtartama
közepes/nagy töltetre
vonatkozik.
Miután megérinti a Indítás/Szünet
gombot, a maximális töltetet jelző
visszajelző kialszik, és a ProSense
System megkezdi a töltetérzékelést:
1. A készülék a töltetet az első 30
másodpercben érzékeli. Ezidő alatt a
, melyek
Időmegtakarítás sávok
az idő számjegyei alatt láthatók,
egyszerű animációba kezdenek, és a
dob rövid forgásokat végez.
2. A program időtartama a töltetnek
megfelelően nőhet vagy csökkenhet.
További 30 másodperc után
megkezdődik a vízbetöltés.
Ha a töltetérzékelés végén a dob túl van
terhelve, a
kezd a kijelzőn:
visszajelző villogni
Ebben az esetben 30 másodpercig van
lehetőség a készülék működésének
szüneteltetésére, és a fölös mennyiségű
ruhanemű eltávolítására.
Miután eltávolította a fölös mennyiségű
ruhaneműt, a program elindításához
érintse meg a Indítás/Szünet
gombot. A ProSense szakasz legfeljebb
három alkalommal ismételhető (lásd az
1. pontot).
Fontos! Amennyiben nem csökkenti a
ruhanemű mennyiségét, a mosási
program a túlterhelés ellenére elindul.
Ebben az esetben nem garantálható a
legjobb mosási eredmény.
A program kezdete után
körülbelül 20 perccel a
program időtartama a
ruhatöltet vízfelszívó
képességétől függően újból
beállítható.
35
A ProSense érzékelés csak
teljes mosóprogramoknál
működik, és csak akkor, ha
a program időtartamát nem
csökkentette a
Időmegtakarítás gombbal.
10.9 A program megszakítása
és a kiegészítő funkciók
módosítása
Ha a program működik, csak néhány
kiegészítő funkció módosítására van
lehetőség:
1. Érintse meg a Indítás/Szünet
gombot.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. A
kijelzőn megjelenő információk ennek
megfelelően módosulnak.
3. Érintse meg ismét a Indítás/Szünet
gombot.
Folytatódik a mosóprogram.
10.10 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a
On/Off gombot.
2. A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot.
Amennyiben a ProSense
System működése
befejeződött, és a
vízbetöltés már elkezdődött,
az új program a ProSense
System működésének
megismétlése nélkül indul
el. A készülék a vizet és a
mosószert nem ereszti le a
pazarlás elkerülése
érdekében. A kijelzőn a
program maximális
időtartama jelenik meg, mely
az új program elindítása
után kb. 20 perccel frissül.
A törlésre egy másik megoldás is
rendelkezésre áll:
1. Forgassa a programválasztó gombot
„Törlés” állásba
.
36
www.aeg.com
2. Várjon 1 másodpercet. A kijelzőn
jelenik meg.
Most új mosási programot állíthat be.
10.11 Az ajtó kinyitása Ruhanemű hozzáadása
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a
készülék ajtaját.
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van. A kijelzőn a
jelenik meg.
visszajelző
2.
3.
4.
5.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, a kijelzőn az
utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programválasztó
gombot egy új program
beállításához.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a
mosószer-adagoló rekeszt, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
Zárja el a vízcsapot.
10.13 Vízleeresztés a ciklus
vége után
1. Érintse meg a Indítás/Szünet
gombot.
A hozzá tartozó ajtózár visszajelző
kialszik a kijelzőn.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha
szükséges, helyezzen be vagy
vegyen ki ruhaneműt a készülékből.
Csukja be az ajtót, majd érintse meg
Ha olyan programot vagy kiegészítő
funkciót választott, amely nem üríti ki az
utolsó öblítés vizét a dobból, a program
befejeződik, azonban:
a Indítás/Szünet
gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
•
10.12 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak. A kijelzőn
látható
Kialszik a Indítás/Szünet
visszajelzője.
gomb
Az ajtózár kiold, és kialszik a
visszajelző.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
•
Az idő területen
látható, és a
kijelzőn az ajtó zárva
jelenik meg.
•
•
•
visszajelző
A Indítás/Szünet
gomb
visszajelzője villogni kezd.
A dob továbbra is rendszeresen forog,
hogy megakadályozza a ruhák
gyűrődését.
Zárva marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie:
1. Amennyiben szükséges, a Centrifuga
gomb megérintésével csökkentse
a centrifugálás készülék által javasolt
fordulatszámát.
2. Nyomja meg a Indítás/Szünet
gombot: a készülék leereszti a vizet
és centrifugál.
Az Öblítéstartás
jelző kialszik.
kiegészítő funkció
Ha a Nincs centrifugálás
kiegészítő funkciót
kiválasztotta, a készülék
csak szivattyúzást végez.
3. A program befejezése után kialszik
az ajtó zárva
visszajelző, és
kinyithatja az ajtót.
MAGYAR
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
10.14 Készenlét funkció
A Készenlét kiegészítő funkció az
energiafogyasztás csökkentésére
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
5 percen át nem használja a
készüléket, és nincs aktív
mosóprogram.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot.
37
A kijelzőn a legutolsó program
befejezési ideje látható.
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új program beállításához.
A készülék automatikusan kikapcsol 30
másodpercen belül, ha a
programválasztó gombot „Törlés”
állásba fordítja.
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a Készenlét
funkció nem kapcsolja ki a
készüléket arra való
emlékeztetőként, hogy el kell
végezni a szivattyúzást.
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A készülék automatikus
mosó-szárító programokkal
rendelkezik.
11.1 Komplett mosó-szárító
program
Automatikus Non-stop
program vagy programok
Típustól függően a készülék egy vagy
több NonStop 60min programmal,
automatikus mosó-szárító programmal
rendelkezhet, melyeknél nincs szükség a
Üzemmód - Szárítás beállítására.
A következők szerint járjon el:
1. A ruhanemű és a mosószer betöltése
után a készülék bekapcsolásához
nyomja meg a On/Off gombot
néhány másodpercig.
2. A programválasztó gombbal állítsa
be a NonStop 60min programot. A
és a
visszajelző megjelenik a
kijelzőn.
3. A program elindításához érintse meg
a Indítás/Szünet
gombot.
Nem automatikus mosószárító programok
Egyes mosási programoknál a Mosás és
Üzemmód - Szárítás üzemmódok
kombinálásával komplett mosó-szárító
programot lehet futtatni.
A következők szerint járjon el:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
4. Fordítsa a programválasztó gombot a
mosási programra. A készülék
visszakapcsol az alapértelmezés
szerinti csak mosás üzemmódba, és
a Mosás gomb visszajelzője világít.
Az alapértelmezett hőmérséklet és
centrifugálási sebesség kijelzése
jelenik meg kijelzőn. Szükség esetén
módosítsa ezeket a ruhaneműnek
megfelelően. A kijelzőn a mosási
fázishoz ajánlott legnagyobb töltet is
megjelenik.
5. Amennyiben elérhetők, állítsa be a
megfelelő kiegészítő funkciókat.
6. Koppintson a Üzemmód - Szárítás
gombra a szárítófunkció
38
www.aeg.com
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot a „Programok” fejezetben).
bekapcsolásához. A Mosás és a
Üzemmód - Szárítás gomb
visszajelzője is világít. A
és a
visszajelző megjelenik a kijelzőn. A
kijelzőn megjelenik a mosó- és a
szárítóprogram javasolt maximális
töltetmérete is (pl. 4 kg a pamut
ruhaneműhöz).
11.2 Mosás és szárítás Automatikus fokozatok
1. Koppintson Szárítás
a gombra
ismételten mindaddig, míg a kijelző a
kívánt szárazsági fokot nem mutatja.
A kijelzőn a visszajelzők ennek
megfelelően kezdenek világítani:
a.
Vasaló-száraz: pamut
darabok;
b.
Szekrény-száraz: pamut és
műszálas darabok;
c.
Extra száraz: pamut
darabok.
A kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján jeleníti meg a
mosási és szárítási ciklust is
magában foglaló, kiszámított
időtartamot.
A szárazsági fok visszajelző
kialszik, míg a
visszajelző
bekapcsol.
A gomb minden egyes megérintésére az
időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző
az újonnan beállított időtartamot mutatja.
2. A program elindításához érintse meg
a Indítás/Szünet
gombot. A
ProSense számítási művelet
megkezdődik.
A kijelzőn bekapcsol az ajtó zárva
.
visszajelző
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
11.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
•
A kijelzőn megjelenik a
kijelzés.
•
Kialszik a Indítás/Szünet gomb
visszajelzője. Az ajtó zárva
kialszik.
visszajelző
Ha a Gyűrődésmentesítés kiegészítő
funkció be van kapcsolva, a készülék
mintegy 30 percig vagy hosszabb
ideig folytatja a gyűrődésmentesítést.
A gyűrődésmentesítő fázis csökkenti
a ruhanemű gyűrődését.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt
is kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk,
hogy még a fázis befejezése előtt,
vagy közvetlenül a befejezés után
A megfelelő hatékonyságú,
kevesebb energiát fogyasztó
és rövidebb időtartamú
szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi,
hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program elindításához érintse meg
a Indítás/Szünet
gombot. A
ProSense számítási művelet
megkezdődik.
A kijelzőn bekapcsol az ajtó zárva
.
visszajelző
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
11.3 Mosás és idővezérelt
szárítás
1. Érintse meg többször a Időzített
szárítás
gombot az időtartam
megfelelő értékének beállításához
•
vegye ki a készülékből a ruhát. A
visszajelző továbbra is világít.
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
MAGYAR
39
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS
A kijelzőn a visszajelzők ennek
megfelelően kezdenek világítani:
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A készülék automatikus
mosó-szárító programokkal
rendelkezik.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő programra. A készülék
visszakapcsol az alapértelmezés
szerinti csak mosás üzemmódba, és
a Mosás gomb visszajelzője világít.
4. Koppintson a Üzemmód - Szárítás,
majd a Mosás gombra, ha csupán
szárítást szeretne futtatni. A
Üzemmód - Szárítás gomb
visszajelzője világít, míg a Mosás
és
visszajelző megjelenik a kijelzőn,
míg a
Vasaló-száraz: pamut
darabok;
b.
Szekrény-száraz: pamut és
műszálas darabok;
c.
12.1 Előkészületek
szárításhoz
gomb visszajelzője kialszik. A
a.
visszajelző kialszik.
Nagy mennyiségű ruhanemű
szárításakor a jó szárítási
eredmény elérése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a ruhanemű ne legyen
összehajtva, és
egyenletesen legyen a
dobban elosztva.
12.2 Szárítás - Automatikus
szárazsági fokozatok szerint
1. Koppintson Szárítás
a gombra
ismételten mindaddig, míg a kijelző a
kívánt szárazsági fokot nem mutatja.
Extra száraz: pamut
darabok.
A kijelző a szárítóprogram időtartamát
mutatja.
2. A program elindításához érintse meg
a Indítás/Szünet
gombot.
A kijelzőn bekapcsol az ajtó zárva
visszajelző
.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
12.3 Idővezérelt szárítás
1. Érintse meg többször a Időzített
szárítás
gombot az időtartam
megfelelő értékének beállításához
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot a „Programok” fejezetben).
A szárazsági fok visszajelző
kialszik, míg a
visszajelző
bekapcsol.
A gomb minden egyes megérintésére az
időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző
az újonnan beállított időtartamot mutatja.
2. A program elindításához érintse meg
gombot.
a Indítás/Szünet
A kijelzőn bekapcsol az ajtó zárva
.
visszajelző
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
12.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
40
www.aeg.com
•
A kijelzőn megjelenik a
kijelzés.
•
Kialszik a Indítás/Szünet gomb
visszajelzője. Az ajtó zárva
visszajelző
kialszik.
Ha a Gyűrődésmentesítés kiegészítő
funkció be van kapcsolva, a készülék
mintegy 30 percig vagy hosszabb
ideig folytatja a gyűrődésmentesítést.
A gyűrődésmentesítő fázis csökkenti
a ruhanemű gyűrődését.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt
is kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk,
hogy még a fázis befejezése előtt,
vagy közvetlenül a befejezés után
•
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a On/Off gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
vegye ki a készülékből a ruhát. A
visszajelző továbbra is világít.
13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
Ez a kellemetlen jelenség erősödik a
műszaki textilek esetén.
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
•
•
•
•
Világos színű textilek (különösen
kéztörlő, gyapjú, melegítőfelső)
mosása és szárítása után ne mosson
sötét textileket, és fordítva.
Az első mosás után levegőn szárítsa
az ilyen textileket.
A kifolyócső-szűrő tisztítása.
A szárítási fázis után tisztítsa meg az
üres dobot, a tömítést és az ajtót egy
nedves ruhával.
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
• Ürítse ki a dobot.
• Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
• Válassza ki a Mosógép tisztítás
programot és hozzá a Üzemmód •
funkciót, hogy aktiválja a
Szárítás
szöszmentesítő funkciót.
A program elindításához érintse meg
a Indítás/Szünet
gombot.
Ha a készüléket gyakran
használja, futtassa
rendszeresen a
tisztítóprogramot.
14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
14.1 A ruha töltet
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes ruhadarabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első néhány mosásnál
külön mosni ezeket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse és fordítsa ki a zsebeket.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott
darabokat.
Kezelje elő a makacs foltokat.
Különleges mosószerrel mossa az
erős szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyökkel.
Vegye ki az akasztókat, és tegye
mosózsákba vagy párnahuzatba a
függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási szakaszban
kiegyensúlyozási problémákat
okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és
túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez
történik:
a. szakítsa meg a programot, és
nyissa ki a készülék ajtaját (lásd
a „Napi használat” című
fejezetet);
b. kézzel rendezze el a dobban a
darabokat, hogy azok
egyenletesen helyezkedjenek el;
c. nyomja meg a Indítás/Szünet
gombot. A centrifugálási szakasz
folytatódik.
14.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
ruhadarab készülékbe tétele előtt
kezelni.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
41
14.3 Mosószerek és egyéb
vegyi áruk
•
•
•
•
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és vegyi árukat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor, a
kényes szövetek kivételével.
Fehér darabokhoz és a ruhanemű
fertőtlenítéséhez használjon
fehérítőt tartalmazó mosóport
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a javasoltnál több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószerek vagy
egyéb termékek csomagolásán
található útmutatásokat, és ne lépje
túl a készüléken jelzett maximális
).
szintet (
Az anyag fajtájához és színéhez, a
program hőmérsékletéhez és a
szennyezettség mértékéhez javasolt
mosószereket használja.
14.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Ha a foltokat előkezeli, vagy
folteltávolítót használ, alacsony
hőmérsékletű programot állítson be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
14.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
42
www.aeg.com
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység, nem szükséges
vízlágyító használata.
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
A lakhelye vízkeménységéről a helyi
vízműtől kérjen tájékoztatást.
•
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
14.9 A szárítási ciklus
időtartama
14.6 A szárítási ciklus
előkészítése
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• szárazsági fok
• az anyag fajtája
• a töltet tömege
•
•
•
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyócső
megfelelően a helyére van-e téve.
További információkért lapozzon az
üzembe helyezés fejezetre.
A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
14.7 Szárításra nem alkalmas
ruhaneműk
Ne állítson be szárítóprogramot az
alábbi ruhaneműhöz:
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
• Anorákok.
• Hálózsákok.
• Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyagmaradványokkal
szennyezett szövetek.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
14.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
= Gépben nem szárítható.
14.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
FIGYELMEZTETÉS!
A szövetek gyűrődésének,
illetve a méretváltozás
elkerülése érdekében ne
szárítsa túl a ruhákat.
14.11 Általános tanácsok
Tekintse meg a „Szárítóprogramok”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A gyakorlati tapasztalatok birtokában
jobb hatásfokú szárítás érhető el.
Jegyezze fel a szárítási időtartamot a
korábban végrehajtott ciklusok esetében.
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
A szárítóprogram befejeződése után
azonnal vegye ki a ruhaneműt.
MAGYAR
15.1 Külső tisztítás
Csak enyhe mosogatószerrel és meleg
vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon
minden felületet megszáradni.
43
teszi a ruhákról leváló könnyű szöszök
vízzel történő leeresztését, így nem kell a
felhasználónak ezen területet
rendszeresen karbantartani és tisztítani.
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a fémfelületeket
klórtartalmú tisztítószerrel.
15.2 Vízkőmentesítés
Ha nagy vagy közepes a
vízkeménység a körzetében,
akkor célszerű vízkőtelenítőt
használni a mosógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
nem rakódott-e le rajta vízkő.
A szokásos mosószerek vízlágyítót
tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy
időnként futtasson le egy programot üres
dobbal és vízkőoldó termékkel.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
15.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
ismételt, hosszú időn keresztűl történő
használata a mosószer lerakódását,
szöszmaradványokat és a baktériumok
elszaporodását eredményezheti a
dobban és az üstben. Ez kellemetlen
szagot és penészt eredményezhet. A
lerakódások eltávolításához és a
készülék belsejének tisztításához
rendszeresen (legalább havonta
egyszer) futtasson le egy karbantartó
mosást.
Olvassa el „A dob tisztítása”
című fejezetet.
15.4 Ajtótömítés dupla ajakos
csapdával
A készüléket öntisztító leeresztő
rendszerrel tervezték, mely lehetővé
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről. A zsebekben felejtett
érmék, gombok és egyéb kisméretű
tárgyak a mosási ciklus során
összegyűlnek az ajtótömítés speciális,
dupla ajakos csapdájában, ahonnan a
mosás után könnyen eltávolíthatók.
15.5 A dob tisztítása
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza a nemkívánt
lerakódások képződését.
Rozsdásodások alakulhatnak ki a
dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó
csapvíz miatt
Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
Ne tisztítsa a mosódobot
savas vízkőmentesítő
szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy
acélgyapottal.
Alapos tisztítás:
1. Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
2. Futtassa le a Mosógép tisztítás
programot. A részleteket lásd a
mosási programtáblázatban.
3. Töltsön kis mennyiségű mosóport az
üres dobba, hogy eltávolítsa az
44
www.aeg.com
esetlegesen visszamaradt
szennyeződéseket.
Esetenként a ciklus végén a
kijelzőn a
ikon jelenik
meg: ez azt jelenti, hogy
"dobtisztítás" végrehajtása
javasolt. A dobtisztítás
elvégzése után az ikon
eltűnik.
15.6 A mosószer-adagoló
tisztítása
A megszáradt mosószermaradványok
vagy összecsomósodott öblítőszer és/
vagy penész mosószer-adagoló fiókban
való megjelenésének
megakadályozására alkalmanként
végezze el az alábbi tisztítási eljárást:
3. Ügyeljen arra, hogy az összes
mosószermaradvány el legyen
távolítva a nyílás felső és alsó
részéből. Kisméretű kefével tisztítsa
meg a nyílást.
1. Nyissa ki a fiókot. A képen ábrázolt
módon nyomja le a rögzítőelemet,
majd húzza ki a fiókot.
4. Illessze a mosószer-adagoló fiókot a
vezetősínekbe, és tolja be. Futtasson
le egy öblítési programot anélkül,
hogy ruhaneműt tenne a dobba.
2. A tisztítás elősegítése érdekében
távolítsa el az adalékszereknek
fenntartott rekesz felső részét, majd
öblítse ki meleg folyóvízzel, hogy a
felhalmozódott mosószer minden
nyomát eltüntesse. Tisztítás után
helyezze vissza a felső részt a
helyére.
MAGYAR
15.7 A leeresztő szivattyú
tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
Húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
konnektorból.
Rendszeresen ellenőrizze a
leeresztőszivattyú szűrőjét,
hogy az tiszta-e.
A következő esetekben tisztítsa meg a
leeresztőszivattyút:
• A készülék nem engedi ki a vizet.
45
•
•
A dob nem forog.
Szokatlan zaj hallható a készülékből,
mivel a leeresztőszivattyú működését
valami akadályozza.
•
A kijelzőn
riasztási kód látható.
FIGYELMEZTETÉS!
• Ne vegye ki a szűrőt,
amíg működik a
készülék.
• Ne tisztítsa a szivattyút,
ha forró a készülékben
lévő víz. Várja meg, amíg
a víz kihűl.
A szivattyú tisztításához a következők
szerint járjon el:
2
1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.
1
2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy
megfelelő edényt a leeresztőszivattyú
szerelőnyílása alá.
Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja
a vizet, amely a szűrő eltávolításakor távozhat
a készülékből.
46
www.aeg.com
180˚
3. Forgassa el balra 180 fokkal a szűrőt, de
még ne vegye ki. Hagyja, hogy kifolyjon a víz.
4. Amikor a tál megtelt vízzel, csavarja vissza
szűrőt, és ürítse ki a tálat.
5. A 4. és 5. lépéseket addig ismételje, amíg
nem folyik több víz ki a készülékből.
1
6. Fordítsa el balra a szűrőt az eltávolításhoz.
2
7. Szükség esetén távolítsa el a szöszöket és
egyéb tárgyakat a szűrő nyílásából.
Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani a
szivattyú lapátkerekét. Ha nem forgatható,
forduljon a márkaszervizhez.
8. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.
MAGYAR
2
9. Szerelje vissza a szűrőt a speciális
vezetőelemekbe az óramutató járásával
megegyező irányba történő elforgatással.
Ellenőrizze, hogy megfelelően meghúzta-e a
szűrőt, hogy megelőzze a szivárgást.
1
2
10. Csukja be a szivattyú fedelét.
1
Amikor vészleeresztési eljárással engedi le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a
leeresztőrendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószer-adagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a programot.
15.8 A befolyócső és a szelepben lévő szűrő tisztítása
1
2
3
47
48
www.aeg.com
45°
20°
15.9 Vészleeresztés
Amennyiben a készülék nem ereszti le a
vizet, végezze el „A leeresztő szivattyú
tisztítása” c. részben leírt eljárást.
Szükség esetén tisztítsa meg a
szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
15.10 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy
alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje
ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és
a leeresztő szivattyúból.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem vállal
felelősséget az alacsony
hőmérsékletek miatt
keletkező károkért.
16. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
16.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha a probléma
továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen ellenőrzés előtt kapcsolja ki a készüléket.
Súlyos probléma esetén hangjelzés hallható, és a kijelzőn riasztási kód jelenik
meg, és a Indítás/Szünet
gomb folyamatosan villoghat:
MAGYAR
49
•
- A hálózati feszültség ingadozik. Várja meg, hogy a feszültségingadozás
megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék elektronikus alkatrészei között. Kapcsolja
ki, majd kapcsolja be újra a készüléket. A program nem fejeződött be megfelelően,
vagy a készülék túl korán leállt. Ha a riasztási kód ismét megjelenik, forduljon a
márkaszervizhez.
•
- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati
aljzatból, és zárja el a vízcsapot. Forduljon a márkaszervizhez.
•
- A készülék nem tölti be megfelelően a vizet. Az alapos ellenőrzést
gombbal, ekkor a
követően indítsa el ismét a készüléket a Indítás/Szünet
készülék megkísérli folytatni a ciklust. Ha a hiba továbbra is fennáll, a hibakód
ismét megjelenik.
•
•
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A készülék ajtaja nyitva van, vagy nem megfelelően van bezárva. Kérjük,
ellenőrizze az ajtót!
Ha a készülék túlterhelt, vegyen ki néhány ruhát a dobból és/vagy
tartsa zárva az ajtót és érintse meg a Indítás/Szünet
mindaddig, míg a
ábrát.
gombot
jelző villogása meg nem szűnik (lásd a lenti
16.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
•
A program nem indul el.
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva le‐
gyen a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Indítás/Szünet
gom‐
bot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
Ellenőrizze a kiválasztott programnál a választógomb hely‐
zetét.
50
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
•
•
•
•
A készülék megtelik víz‐
zel, majd azonnal lee‐
reszti azt.
•
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
•
•
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy
megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a leeresztő tömlő csatlakoz‐
tatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
•
A készülék nem engedi
ki a vizet.
•
•
•
•
•
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
•
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és
kifolyócsövén.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a
mosási ciklus szokatlanul
•
sokáig tart.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó cső nincs-e megcsavarodva,
megsérülve vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlő csatlakoz‐
tatása.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” részt.
•
•
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
Nem lehet kinyitni a ké‐
szülék ajtaját.
•
•
•
•
•
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak, vala‐
mint rázkódik.
A program végrehajtása
során a program időtarta‐
ma növekedhet vagy
csökkenhet.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Túl sok hab képződik a
dobban mosás közben.
51
•
•
Ellenőrizze, hogy olyan mosási programot választott-e,
melynél a ciklus végén a víz a dobban marad.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvassa el az „Ajtó nyitá‐
sa vészhelyzetben” című szakaszt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zési utasítás” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl ki‐
csi.
•
A ProSense System képes a program időtartamának beállí‐
tására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfe‐
lelően. További részletekért olvassa el „A ProSense System
töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezet‐
ben.
•
•
•
•
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a
makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
•
Csökkentse a mosószer mennyiségét.
•
A mosási ciklus után mo‐
sószer maradványok ta‐
lálhatók a mosószer-ada‐
•
golóban.
Ellenőrizze, hogy a terelőlap megfelelő helyzetű-e (FELFE‐
LÉ álljon mosópornál, LEFELÉ álljon folyékony mosószer‐
nél).
Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagolót a jelen használati
utasításban leírtaknak megfelelően használta-e.
•
•
•
•
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Csökkentse a töltet mennyiségét.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő ciklust választotta-e, és ha
szükséges, állítson be egy további, rövid szárítási időtarta‐
mot is.
A készülék nem vagy
nem megfelelően szárít.
52
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
A ruhanemű tele van kü‐
lönböző színű szösszel.
A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából szár‐
maznak:
• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolításá‐
ban.
• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához fut‐
tassa le a speciális tisztító programot (a további részleteket
lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő hibakódot mutat, kapcsolja ki, majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
16.3 Ajtó nyitása
vészhelyzetben
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a On/Off gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Kétszer húzza meg lefele a vésznyitó
elemet, majd nyissa ki a készülék
ajtaját. A vésznyitó elem
elhelyezkedését az alábbi ábra jelzi.
Az ajtó kinyitása előtt:
VIGYÁZAT!
Égésveszély! Ellenőrizze,
hogy a víz hőmérséklete
nem túl magas-e és a
mosás alatt álló ruha nem
forró-e. Szükség esetén
várja meg, hogy
lehűljenek.
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
4. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
MAGYAR
53
17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő
szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az
értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és
mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐
más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással
lehet a mosási program időtartamára.
A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐
tés nélkül változhatnak.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
Pamut 60 °C
8
1.23
80
215
Pamut, gazdaságos
A Pamut energiatakarékos
8
0.97
56
285
Pamut 40 °C
8
0.89
80
185
Műszál 40 °C
3
0.59
71
135
Kímélő 40 °C
2
0.30
47
60
1.5
0.15
58
70
program 60°C1)
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
1) «Pamut energiatakarékos program» 60 °C-on 8 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EN 96/60/EC szabvány szerint mérve.
18. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság /
mélység / teljes mélység
Elektromos csatlakozta‐ Feszültség
tás
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
596 mm/ 819 mm/ 540 mm/ 553 mm
230 V
2000 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni
IPX4
védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az
alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat
Hideg víz
Víz betáplálás 1)
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximális mosási töltet
Pamut
8 kg
54
www.aeg.com
Maximális szárítási töl‐
tet
Cotton (Pamut)
Műszál
4 kg
3 kg
Centrifugálási sebesség Maximális centrifugálási
sebesség
1550 ford./perc
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőket egy 3/4'' -os csavarmenetes csaphoz.
19. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
55
157022350-A-342018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement