AEG L8WBE68SI User manual

AEG L8WBE68SI User manual
L8WBE68SI
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Pajisje për Larje-Tharje
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 6
3. INSTALIMI.............................................................................................................7
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT............................................................................... 17
5. PANELI I KONTROLLIT......................................................................................17
6. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT......................................................... 20
7. PROGRAMET..................................................................................................... 23
8. CILËSIMET......................................................................................................... 30
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË................................................................... 31
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE............................................... 31
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE..................................... 36
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.............................................37
13. PUSH NË RROBA............................................................................................ 39
14. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................39
15. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 41
16. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................47
17. VLERAT E KONSUMIT.....................................................................................51
18. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 51
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
4
www.aeg.com
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– në zonat e kuzhinës për personelin në dyqane, në
zyra dhe në ambiente të tjera pune;
– nga klientët në hotele, motele, hotele me mëngjes
dhe ambiente të tjera banimi;
– në zonat për përdorim të përbashkët në blloqe
apartamentesh ose në lavanderi.
Pajisja duhet të instalohet më vete ose poshtë
tavolinës së kuzhinës nëse e lejon hapësira.
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar
pajisja për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve
të padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga
pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga
lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa)
dhe 8 bar (0,8 MPa).
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 8 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke
përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen
ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga
qendra e autorizuar e shërbimit.
Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj vegjetal
ose mineral, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës
njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të
lahen veçmas me një sasi shtesë detergjenti përpara
se të thahen në makinën larëse dhe tharëse.
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Mos thani në tharëse rroba të palara.
Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me
pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje
prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në
makinën larëse dhe tharëse.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e fikni asnjëherë makinën larëse dhe tharëse
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia e mbetur të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse
kryhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që
artikujt të arrijnë një temperaturë që nuk i dëmton.
6
www.aeg.com
•
•
•
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
Instalimi duhet të jetë në
përputhje me rregulloret
përkatës kombëtare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Mos e instaloni ose mos e përdorni
pajisjen kur temperatura mund të jetë
më e ulët se 0°C ose kur ekspozohet
ndaj kushteve atmosferike.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Mbajini bulonat e transportit në një
vend të sigurt. Nëse pajisja do të
transportohet në të ardhmen, ata
duhet të vendosen për të bllokuar
kazanin për të parandaluar dëmtimet
e brendshme.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë saktësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Lidhja e ujit
•
•
•
Mos u shkaktoni dëmtim tubave të
ujit.
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
SHQIP
2.4 Përdorimi
– Mos përdorni top me detergjent
nëse vendosni një program pa
ndalim.
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që një program është në punë
e sipër. Xhami mund të nxehet.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Nëse rrobat janë larë me një heqës
njollash, kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të filloni një
cikël tharjeje.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në
lavatriçen me tharëse. Ndiqni
udhëzimet e pastrimit në etiketën e
artikujve.
Sendet plastike që nuk janë
rezistuese ndaj të nxehtit.
– Nëse përdoret një top me
detergjent, hiqeni përpara se të
filloni programin e tharjes.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Përgatituni për instalimin
Rekomandohet që instalimi
të kryhet nga dy persona.
7
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në pajisje rroba të lagura
që pikojnë ujë.
2.5 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.6 Eliminimi i pajisjes
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
8
www.aeg.com
3.2 Pajisja është e pajisur
me ...
A
B
C
D
E
x4
x2
x1
x1
x1
F
G
H
L
x1
x2
x1
x1
x2
3.3 Heqja e paketimit
PARALAJMËRIM!
Përdorni doreza.
PARALAJMËRIM!
Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit përpara se të instaloni
pajisjen.
1. Vendoseni dy elementet paketuese
prej polistireni mbi dysheme poshtë
pajisjes.
PARALAJMËRIM!
Rekomandohet shumë që
ky veprim të kryhet nga dy
persona.
2. Uleni me kujdes pajisjen nga pjesa e
pasme.
Sigurohuni që të mos
dëmtoni zorrët.
SHQIP
3. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga
pjesa e poshtme.
1
2
4. Kthejeni pajisjen në pozicion vertikal
dhe hiqni mbrojtjen prej polistireni të
prizës.
1
2
5. Hiqni kabllon e furnizimit me energji
dhe zorrën e shkarkimit nga mbajtëset e
zorrës.
Ka mundësi të shihni të
derdhet ujë nga zorra e
shkarkimit. Kjo ndodh për
shkak të testimit të pajisjes
me ujë në fabrikën e
prodhimit.
6. Hiqni tre bulonat, mbajtëset e zorrës
dhe distancatorët plastikë duke përdorur
çelësin e dhënë me pajisjen.
9
10
www.aeg.com
F
7. Mbyllni vrimat me tapat plastike që do
të gjeni në qesen e manualit të
përdorimit. Vendosni tapën më të vogël F
në vrimën e sipërme dhe dy tapat më të
mëdha G në vrimat e poshtme.
G
Rekomandojmë që të mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit
për çdo rast kur ju duhet ta zhvendosni pajisjen.
3.4 Pozicionimi dhe nivelimi
1. Instalojeni pajisjen mbi një dysheme të
fortë e të sheshtë.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që tapetet të mos
pengojnë qarkullimin e ajrit
poshtë pajisjes.
Silleni pajisen pranë zgavrës
së mobilies përpara se ta
niveloni atë. Për më shumë
detaje, referojuni paragrafit
"Montimi inkaso".
x4
2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për të
rregulluar nivelin.
Rregullimi i duhur i nivelit të
pajisjes parandalon dridhjet,
zhurmat dhe lëvizjen e pajisjes
kur është në punë.
Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e
palëvizshme.
KUJDES!
Mos vendosni karton, dru apo
materiale të tjera poshtë
këmbëzave të pajisjes për të
rregulluar nivelin.
SHQIP
11
3.5 Lidhja e zorrës dhe e
kabllove
900 mm
960 mm
1360 mm
max 1000 mm
max 1000 mm
min. 600 mm
1230 mm
1450 mm
min. 600 mm
1100 mm
Zorra e furnizimit me ujë
1.Hiqni zorrën e hyrjes së ujit nga brenda
kazanit.
2. Për të lidhur zorrën e hyrjes së ujit drejt
drejtimit të duhur dhe me animin e duhur,
kontrolloni pozicionin e rubinetit të ujit përpara
se ta lidhni me pjesën e pasme të pajisjes.
Sigurohuni që zorra të mos
jetë as e përthyer ose e
shtypur, por as e tendosur.
45
20
O
O
3. Lidhni zorrën me pjesën e pasme të
pajisjes. Mos e rrotulloni zorrën e hyrjes
poshtë, por rrotullojeni majtas apo djathtas në
varësi të pozicionit të rubinetin tuaj të ujit.
4. Lironi vidën unazë për ta fiksuar në
pozicionin e duhur.
www.aeg.com
5. Lidheni zorrën e furnizimit me ujë te një
rubinet uji me fileto 3/4.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që të mos ketë
rrjedhje nga pjesët bashkuese.
Përdorni zorrën e dhënë bashkë me pajisjen.
Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e furnizimit me ujë është tepër e
shkurtër. Kontaktoni me qendrën e shërbimit për zëvendësimin e zorrës
së furnizimit të ujit.
Shkarkimi i ujit
Tubi i shkarkimit mund të lidhet:
Ø 40 mm
max.600 mm
12
Me një tub me një vrimë ventilimi
Direkt në tubin e shkarkimit në një lartësi jo
më të vogël se 60 cm (23.6”) dhe jo më të
madhe se 100 cm (39.3”).
Gryka e tubit të shkarkimit duhet të ajroset
gjithmonë, pra diametri i brendshëm i tubit të
shkarkimit (min. 40 mm - min. 1,6”) duhet të
jetë më i madh se diametri i jashtëm i tubit të
shkarkimit.
Në një spigotë shkarkimi lavamani
Vendoseni tubin e shkarkimit në spigotë dhe
shtrëngojeni me lidhësen e dhënë të kabllos
L.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një
hark për të parandaluar që copëzat të futen
në pajisje nga lavamani.
SHQIP
13
Në një tub në mur
Direkt në një tub shkarkimi të futur në murin e
dhomës dhe të shtrënguar me lidhësen e
dhënë të kabllos L.
L
Ju mund ta zgjasni tubin e shkarkimit maksimumi 400 cm. Kontaktoni me
qendrën e shërbimit për tub tjetër dhe për zgjatues.
3.6 Montimi inkaso
Kjo pajisje është bërë për t’u ndërfutur me
mobiliet e kuzhinës. Zgavra duhet të ketë
përmasat e treguara në këtë figurë.
min. 600 mm
Për zgavra me lartësi ndryshe
nga 820 mm, mund të blihet
seti i duhur në uebsajt.
min.
560 mm
min.
820 mm
16-22 mm
596 mm
Nëse zorrët kalojnë prapa
pajisjes, sigurohuni që të mos
ketë asgjë që mbyll zgavrën e
vogël të treguar me përmasat
50 x 50 mm.
553 mm
819 mm
50 mm
50 mm
140 mm
76 mm
Pajisja është e pajisur gjithashtu me një
sfungjer adeziv H që mund ta gjeni brenda
kazanit.
Vendoseni atë në krye të pajisjes ku tregohet
në skicë.
Kur niveloni pajisjen poshtë mobilies, MOS e
shtypni sfungjerin.
14
www.aeg.com
Përpara se të vazhdoni me inkasimin e
pajisjes, silleni atë pranë zgavrës dhe
poziciononi paraprakisht zorrën e hyrjes,
zorrën e shkarkimit dhe kabllot kryesore.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që të mos jenë
përthyer ose shtypur.
3.7 Përgatitja dhe montimi i derës së dollapit
Përmasat e derës së dollapit duhet të jenë:
• gjerësia min. 595 - maks. 598 mm;
• trashësia 16-22 mm.
Cilësimi i fabrikës
Pajisja është parapërgatitur si fillim për
montimin e derës së dollapit me hapje nga e
djathta në të majtë.
Zgjidhja më e mirë do të ishte
vidhosja e menteshës së
sipërme me vrimën e sipërme
të pllakës së sipërme dhe
menteshës së poshtme me
vrimën e poshtme të pllakës
së poshtme.
Ndryshimi i drejtimit të derës së dollapit
Kryejeni kthimin e drejtimit të derës së
dollapit përpara se pajisja të inkasohet
plotësisht.
SHQIP
N
M
15
Nëse dera duhet të hapet nga e majta në të
djathtë, ktheni pozicionin e suporteve të
menteshave M me pllakën magnetike N dhe
pllakën e poshtme O.
O
Sigurohuni që pllaka me
magnetin të jetë në pozicionin
e sipërm.
M
N
O
Përgatitja e derës së dollapit
Për vendosjen e derës rrafsh,
rekomandohet që të kërkoni
ndihmën e një profesionisti.
y
Bashkërenditeni saktësisht derën e dollapit
me mobilien.
Matni distancën X për të rregulluar lartësinë
e vrimës për të bërë rrafsh menteshën e
sipërme. Qendra e vrimës Y duhet të jetë në
të njëjtën lartësi me kalimin në suportin e
menteshës.
Vendoseni pozicionin e vrimës së poshtme
duke respektuar dimensionet dhe distancat e
treguara në skicë (449 mm).
Rrafshoni vrimat.
x
y
16-22 mm
Ø 35 mm
449
mm
12,5 - 14 mm
22±1,5 mm
595-598 mm
16
www.aeg.com
Menteshat
Për të montuar menteshat është e
domosdoshme të hapen dy vrima (dia. 35
mm, thellësia 12,5 - 14 mm në varësi të
thellësisë së derës së dollapit) në anën e
brendshme të derës.
Menteshat do të fiksohen në derë përmes
katër vidave të dhëna A.
A
Për ta bashkërenditur derën
në mënyrë të përkryer,
sigurohuni që ana e derës së
dollapit të jetë paralele me
anën e pajisjes dhe të
respektojë këndin e duhur të
hapjes (maks. 105 °).
max. 105°
Montimi i derës
Fiksoni menteshat me suportet e
menteshave në pajisje përmes dy vidave të
dhëna B.
Menteshat mund të
përshtaten për të kompensuar
mospërputhjet në trashësinë e
derës.
1
N
2
E
D
C
Kundër-magneti
Pajisja është parapërgatitur për një mbyllje
magnetike.
Për mbylljen e duhur:
1. Pozicionojeni vidën C dhe kundërmagnetin D në pllakën magnetike N.
Anojeni derën e dollapit kundrejt vidës
derisa të lërë një shenjë.
2. Hapni derën e dollapit dhe vidhosni
kundër-magnetin D (disku i çelikut +
unaza prej gome E) me vidën C në anën
e brendshme të derës së dollapit, ku vida
ka lënë shenjën e përshkruar në hapin e
parë.
SHQIP
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
10
3
11 12
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Suportet e menteshave
Foleja e detergjentit
Paneli i kontrollit
Pllaka magnetike
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Pllaka me rrahëse gome
Filtri i pompës së shkarkimit
13
9 Këmbët e përparme për nivelimin e
pajisjes
10 Tubi i shkarkimit
11 Kablloja e furnizimit me energji
12 Lidhja e tubit të futjes së ujit
13 Këmbët e pasme për nivelimin e
pajisjes
5. PANELI I KONTROLLIT
5.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
1
NonStop 60min
Denim
2
5
Synthetics
Delicates
Wool/
Handwash
7
Steam
Mode
Mode
Rinse
6
Cottons
Sportswear
Machine Clean
4
Cottons Eco
Outdoor
Anti-allergy
3
Spin/Drain
On/Off
14
13 12
11
10
9
8
17
18
www.aeg.com
Opsionet e përhershme
vendosen duke mbajtur
shtypur butonin përkatës për
të paktën 3 sekonda.
1 Çelësi i programeve
2 Centrifugimi butoni me prekje
3 Temperatura butoni me prekje
4 Ekrani
5 Tharje e programuar butoni me
prekje
6 Tharje butoni me prekje
7 Start/Pause butoni me prekje
8 Vonesë në nisje butoni me prekje
9 Butoni me prekje Regjimi - Tharje
dhe opsioni i Antirrudhës së
përhershme
10 Butoni me prekje Kursimi i kohës
dhe opsioni i Bllokimit për fëmijët
11 Butoni me prekje Njolla
dhe
opsioni Soft Plus
12 Butoni me prekje Paralarje
opsioni Shpëlarje shtesë
13 On/Off butoni me shtypje
14 Larja butoni me prekje
5.2 Ekrani
Zona e temperaturës:
Treguesi i temperaturës.
Treguesi i ujit të ftohtë.
Treguesi i derës së bllokuar.
Treguesi i bllokimit të sigurisë për fëmijët.
dhe
SHQIP
19
Treguesi dixhital mund të tregojë:
•
Kohëzgjatja e programit (p.sh.
tharjes).
•
Koha e vonesës (p.sh.
•
Përfundimi i ciklit (
•
Kodi i paralajmërimit (p.sh.
•
Treguesi i gabimit (
, faza e larjes dhe/ose
).
).
).
).
Kursimi i kohës treguesi.
Tharje e programuar treguesi.
Treguesi i fazës me avull.
Tharje treguesi:
Tharje për hekurosje
Tharje për në dollap
Tharje shtesë
Treguesi i fazës së larjes
Treguesi i Shpëlarjes shtesë.
Treguesi Soft Plus.
Treguesi i pastrimit të kazanit. Ky është rekomandim për të kryer
një pastrim të kazanit. Referojuni paragrafit “Pastrimi i kazanit” në
kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”.
Treguesi i fazës kundër rrudhave.
Treguesi i fazës së tharjes.
Zona e centrifugimit:
Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit
Treguesi Pa centrifugim. Faza e centrifugimit është
çaktivizuar.
Treguesi i ndërprerjes së shpëlarjes.
Treguesi i peshës maksimale (referojuni paragrafit “Zbulimi i
ngarkesës së ProSense System”).
Ai pulson kur ngarkesa e rrobave tejkalon ngarkesën
maksimale të deklaruar të programit të përzgjedhur.
Treguesi i shtimit të rrobave. Ndizet në fillim të fazës së larjes, kur
është ende e mundshme që pajisja të vendoset në pauzë dhe të
shtohen më shumë rroba.
20
www.aeg.com
6. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT
6.1 Hyrje
•
Opsionet/funksionet nuk
janë të disponueshme për
gjithë programet e larjes.
Kontrolloni përputhshmërinë
midis opsioneve/funksioneve
dhe programeve të larjes në
"Tabelën e programeve". Një
opsion/funksion mund të
përjashtojë një tjetër, në këtë
rast pajisja nuk ju lejon të
vendosni opsione/funksione
të papajtueshme.
6.2 On/Off
•
Ulni shpejtësinë e centrifugimit.
Ekrani tregon vetëm shpejtësitë e
disponueshme të centrifugimit për
programin e vendosur.
Opsionet shtesë të centrifugimi Pa
•
centrifugim
.
Vendosni këtë opsion për të
çaktivizuar të gjitha fazat e
centrifugimit. Pajisja kryen vetëm
fazën e shkarkimit të programit të
zgjedhur të larjes. Vendosni këtë
opsion për pëlhura shumë delikate.
Faza e shpëlarjes përdor më shumë
ujë për disa programe larjeje
Aktivizoni funksionin Ndërprerje e
shpëlarjes
.
Nuk është kryer centrifugimi i fundit.
Uji i shpëlarjes së fundit nuk do të
shkarkohet për të evituar zhubrosjen
e rrobave. Programi i larjes përfundon
me ujë në kazan.
Shtypni këtë buton për pak sekonda për
të aktivizuar ose çaktivizuar pajisjen.
Dëgjohen dy tinguj të ndryshëm gjatë
ndezjes ose fikjes së pajisjes.
Ndërsa funksion i Pritjes aktive e
çaktivizon automatikisht pajisjen pas disa
minutash për të ulur konsumin e
energjisë, mund t'ju nevojitet ta aktivizoni
sërish pajisjen.
Treguesi
ndizet. Dera qëndron e
kyçur dhe kazani rrotullohet rregullisht
për të reduktuar rrudhosjen. Për të
zhbllokuar derën duhet të shkarkoni
ujin.
Për më shumë detaje, referojuni
paragrafit "Pritja aktive" në kapitullin
"Përdorimi i përditshëm".
,
Nëse prekni butonin Start/Pause
pajisja kryen një fazë centrifugimi dhe
shkarkon ujin.
6.3 Temperatura
Kur përzgjidhni një program larjeje,
pajisja propozon automatikisht një
temperaturë të parazgjedhur.
Prekeni këtë buton në mënyrë të
përsëritur derisa të shfaqet vlera e
dëshiruar e temperaturës në ekran.
Kur ekrani shfaq treguesit
e ngroh ujin.
, pajisja nuk
6.4 Centrifugimi
Kur vendosni një program, pajisja
vendos automatikisht shpejtësinë
maksimale të lejuar të centrifugimit
përveç programit Denim. Me këtë opsion
ju mund të ulni shpejtësinë e
parazgjedhur të centrifugimit.
Prekeni këtë buton në mënyrë të
përsëritur që të:
Pajisja e zbraz ujin
automatikisht pas afro 18
orësh.
6.5 Larja
Ky buton ju lejon të aktivizoni ose
çaktivizoni regjimin e larjes. Treguesi i
butonit ndizet kur regjimi i larjes
aktivizohet.
6.6 Paralarje
Me këtë opsion mund të shtoni një fazë
paralarjeje te një program larjeje.
Treguesi korrespondues mbi butonin me
prekje ndizet.
•
Përdoreni këtë funksion për të shtuar
një fazë paralarjeje në 30 °C përpara
fazës së larjes.
Ky opsion rekomandohet për rrobat e
ndotura shumë, veçanërisht nëse
SHQIP
përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe
grimca të tjera të ngurta.
Opsionet mund të rrisin
kohëzgjatjen e programit.
6.7 Shpëlarja e përhershme
shtesë
Me këtë funksion mund të keni në
mënyrë të përhershme një shpëlarje
shtesë kur vendosni një program të ri.
Për ta aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, prekni butonin Paralarje
3 sekonda derisa treguesi
ndizet/të fiket në ekran.
për
të
Kur aktivizohet, pajisja do të kalojë si
parazgjedhje në këtë opsion pasi ta fikni
ose të ndryshoni/rivendosni programin.
Ky opsion rrit kohëzgjatjen e
programit.
6.8 Njolla
sekonda derisa treguesi
fiket në ekran.
21
të ndizet/të
Kur aktivizohet, pajisja do të kalojë si
parazgjedhje në këtë opsion pasi ta fikni
ose të ndryshoni/rivendosni programin.
Ky opsion rrit kohëzgjatjen e
programit.
6.10 Kursimi i kohës
Me këtë opsion mund të reduktoni
kohëzgjatjen e programit në varësi të
madhësisë së ngarkesës dhe nivelit të
ndotjes.
Kur vendosni një program larjeje, ekrani
tregon kohëzgjatjen e parazgjedhur dhe
vijëza.
për të
Prekni butonin Kursimi i kohës
reduktuar kohëzgjatjen e programit sipas
nevojave tuaja. Ekrani shfaq
kohëzgjatjen e re të programit dhe një
numër vijëzash do të ulen përkatësisht:
Prekeni këtë buton për të shtuar fazën e
njollave në një program.
e përshtatshme për një ngarkesë të
plotë me rroba me ndotje normale.
Treguesi korrespondues mbi butonin me
prekje ndizet.
një cikël i shpejtë për një ngarkesë
të plotë me rroba me ndotje të vogël.
Përdoreni këtë opsion për rroba që kanë
njolla të vështira për t'u hequr.
cikël shumë i shpejtë për ngarkesë
me ndotje shumë të vogël
(rekomandohet maks. një gjysmë
ngarkese).
6.9 Soft Plus e përhershme
cikli më i shkurtër për të freskuar
një sasi të vogël rrobash.
Opsioni Kursimi i kohës është i
disponueshëm vetëm me programet në
tabelë.
treguesi
Vendosni këtë opsion për të optimizuar
shpërndarjen e zbutësit të rrobave dhe
për të përmirësuar butësinë e rrobave.
Rekomandohet kur përdorni zbutësin e
rrobave.
Për ta aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, prekni butonin Njolla
për 3
1)
Sintetike
.
Ky opsion rrit kohëzgjatjen e
programit.
Ky opsion nuk është i
disponueshëm me një
temperaturë më të ulët se
40°C.
Pambuk Eko
e njollave në ndarje
Pambuk
Kur vendosni këtë opsion, hidhni heqësin
■
■
■
■
■
■
www.aeg.com
6.13 Antirrudhë e përhershme
Pambuk Eko
Sintetike
treguesi
Pambuk
22
■
■
■
Për ta aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, prekni butonin Regjimi - Tharje
■
■
■
për 3 sekonda derisa treguesi
ndizet/të fiket në ekran.
■
■
■
Kur aktivizohet, pajisja do të kalojë si
parazgjedhje në këtë opsion pasi ta fikni
ose të ndryshoni/rivendosni programin.
1) Kohëzgjatja e parazgjedhur për të gjitha
Ky opsion shton një fazë të shkurtër
kundër rrudhave në fund të programit.
Kjo fazë redukton rrudhat e rrobave dhe
lehtëson hekurosjen e tyre.
programet.
Ky opsion mund të rrisë pak
kohëzgjatjen e programit.
Kursimi i kohës me programet me
avull
Kur vendosni një program me avull, ky
buton ju lejon të zgjidhni tri nivele avulli
dhe kohëzgjatja e programit reduktohet
përkatësisht:
të
6.14 Tharje
Prekni këtë buton për të vendosur një
nga nivelet e tharjes automatike që
mundëson pajisja.
•
: maksimale.
•
: mesatare.
Në ekran, ndizet treguesi përkatës i
tharjes:
•
: minimale.
•
6.11 Bllokimi për fëmijët
Tharje për hekurosje: rrobat që
duhet të hekurosen.
•
Me këtë opsion mund të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
Tharje për dollap: rrobat që duhet
të futen në dollap.
•
Tharje ekstra: rrobat që duhet të
thahen plotësisht.
Për ta aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, prekni butonin Kursimi i kohës
derisa treguesi
në ekran.
të ndizet/të fiket
Kur aktivizohet, pajisja do të kalojë si
parazgjedhje në këtë opsion pasi ta fikni
ose të ndryshoni/rivendosni programin.
Nëse shtypni një buton, treguesi
pulson për të treguar se butonat janë
çaktivizuar.
6.12 Regjimi - Tharje
Ky buton ju lejon të aktivizoni ose
çaktivizoni regjimin e tharjes. Treguesi i
butonit ndizet kur regjimi i tharjes
aktivizohet.
Nuk mund të vendosni të
gjitha nivelet automatike
për secilin lloj tekstili.
6.15 Tharje e programuar
Prekni këtë buton për të vendosur kohën
e duhur sipas tekstileve që do të lani
(referojuni tabelës "Tharja e
programuar"). Në ekran shfaqet vlera e
vendosur.
Sa herë që të prekni këtë buton, koha
rritet me 5 minuta.
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjithë vlerat e kohës për lloje
të ndryshme materialesh.
SHQIP
23
Në ekran shfaqet koha e zgjedhur e
shtyrjes. Pasi prekni butonin Start/Pause
6.16 Vonesë në nisje
Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e
programit deri në një kohë më të të
volitshme.
pajisja fillon numërimin mbrapsht dhe
dera bllokohet.
Prekni në mënyrë të përsëritur butonin
për të vendosur shtyrjen e kërkuar. Koha
rritet me hapa prej 1 ore deri në 20
orësh.
Treguesi korrespondues mbi butonin me
prekje ndizet.
6.17 Start/Pause
Shtypni butonin Start/Pause
për të
filluar, vendosur në pauzë ose ndërprerë
një program që është në punë.
7. PROGRAMET
7.1 Tabela e programeve
Programi
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Shpejtësia
referencë
e
centrifugi
mit
Gama e
shpejtësis
ë së
centrifugi
mit
Ngarke
sa
maksi
male
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Programet e larjes
Pambuk
40 °C
90 °C - I ftohtë
Pambuk Eko1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Sintetike
40 °C
60 °C - I ftohtë
Delikat
30 °C
40 °C - I ftohtë
1600 rpm
(1600- 400
rpm)
8 kg
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje
normale, e madhe dhe e lehtë.
1600 rpm
(1600- 400
rpm)
8 kg
Të pambukta të bardha dhe të pambukta me
ngjyra që nuk zbehen. Ndotje normale.
Konsumi i energjisë ulet dhe koha e programit të
larjes zgjatet, duke siguruar rezultate të mira në
larje.
1200 rpm
(1200- 400
rpm)
3 kg
Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera.
Ndotje normale.
1200 rpm
(1200- 400
rpm)
2 kg
Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze
dhe tekstile të përziera kërkojnë larje më
delikate. Ndotje normale.
24
www.aeg.com
Programi
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Shpejtësia
referencë
e
centrifugi
mit
Gama e
shpejtësis
ë së
centrifugi
mit
Ngarke
sa
maksi
male
1.5 kg
Të leshta / Larje 1200 rpm
(1200- 400
me dorë
rpm)
40 °C
40 °C - I ftohtë
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Të leshta që lahen në makinë larëse, të leshta
që lahen me dorë dhe tekstile të tjera me
simbolin e kujdesit "larje me dorë"2).
Programi i avullit
Programi me avull mund të përdoret për reduktimin e rrudhave dhe aromave3) të rrobave
që kanë nevojë vetëm për freskim, shmangni larjen. Fibrat e rrobave relaksohen dhe më
pas hekurosja bëhet dhe plotësisht e lehtë. Kur përfundon programi, hiqni me shpejtësi
rrobat nga kazani4). Programet me avull nuk kryejnë cikël higjienizues. Mos vendosni një
prej këtyre programeve me llojet e mëposhtme të rrobave:
• Rrobat që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
• Të gjithë artikujt me pjesë plastike, metalike, druri ose të ngjashme.
1 kg
Avull
-
Pambuk, Sintetike, Delikate. Program i shkurtër
dhe delikat me avull për të freskuar edhe rrobat
më delikate, duke përfshirë rroba shumë delikate
me temina, dantella etj. Kur trajtoni ngarkesa më
të vogla, kohëzgjatja e programit mund të
reduktohet më tej përmes opsionit Kursimi i
kohës.
PARALAJMËRIM!
Mos e përdorni këtë program me
rroba të leshta dhe me etiketën
vetëm për pastrim kimik.
Centrifugim/
Shkarkim
1600 rpm
(1600- 400
rpm)
8 kg
Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe
tekstileve shumë delikate. Për të centrifuguar
rrobat dhe për të shkarkuar ujin në kazan.
SHQIP
Programi
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Shpëlarje
Pastrimi i
pajisjes
60 °C
Shpejtësia
referencë
e
centrifugi
mit
Gama e
shpejtësis
ë së
centrifugi
mit
Ngarke
sa
maksi
male
1600 rpm
(1600- 400
rpm)
8 kg
1200 rpm
(1200- 400
rpm)
-
25
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe
tekstileve shumë delikate. Program për të
shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat.
Shpejtësia e parazgjedhur e centrifugimit është
ajo që përdoret për programet e pambukut.
Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit
të rrobave. Nëse është e nevojshme, caktoni
opsionin Shpëlarje shtesë për të shtuar
shpëlarjet. Me një shpejtësi të ulët centrifugimi,
pajisja kryen shpëlarje delikate dhe centrifugim
të shkurtër.
Cikël mirëmbajtjeje me ujë të nxehtë për të
pastruar dhe freskuar kazanin, si dhe për
tërhequr mbetjet që mund të shkaktojnë aroma
të këqija. Për rezultate optimale përdoreni këtë
cikël një herë në muaj. Përpara përdorimit të këtij
cikli, hiqni të gjitha rrobat nga kazani. Në ndarjen
e fazës së larjes të kutisë së detergjentit,
vendoseni fletën e ndarjes në pozicionin lart.
Derdhni një kupë zbardhues ose pastrues
lavatriçeje në ndarjen e fazës së larjes. MOS i
përdorni të dyja së bashku.
Pas pastrimit të kazanit, vendosni
një cikël tjetër shpëlarjeje me
kazan bosh dhe pa detergjent për
të hequr mbetjet e zbardhuesit.
Nëse e vendosni këtë program me Regjimi Tharje, pajisja kryen veprimin kundër pushit.
Referojuni kapitullit "Push në rroba".
Antialergjik
60 °C
1600 rpm
(1600- 400
rpm)
8 kg
Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program
largon mikroorganizmat falë një faze larjeje me
temperaturë që mbahet mbi 60°C për disa
minuta. Kjo ndihmon në heqjen e mikrobeve,
baktereve, mikro-organizmave dhe grimcave. Një
fazë tjetër shpëlarjeje siguron heqjen e duhur të
mbetjeve të detergjentit dhe polenit/substancave
alergjike. Në këtë mënyrë, larja është më
efikase.
26
www.aeg.com
Programi
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Veshje sportive
30 °C
40 °C - I ftohtë
Outdoor
30 °C
40 °C - I ftohtë
Shpejtësia
referencë
e
centrifugi
mit
Gama e
shpejtësis
ë së
centrifugi
mit
Ngarke
sa
maksi
male
1200 rpm
(1200- 400
rpm)
3 kg
1200 rpm
(1200- 400
rpm)
2 kg
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Artikuj sportivë sintetikë. Ky program është
projektuar për të larë butësisht rrobat moderne
sportive që përdoren jashtë dhe është gjithashtu
i përshtatshëm për rrobat e palestrës, çiklizmit
apo vrapimit ose artikuj të ngjashëm.
Mos përdorni zbutës rrobash dhe
sigurohuni që kenë mbetur
mbetje zbutësi në folenë e
detergjentit.
Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive,
xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa
me shtresë të heqshme me push ose me
izolim të brendshëm.
Duke kryer një program larjeje
dhe tharjeje të kombinuar, faza e
tharjes vepron gjithashtu si
restaurues i papërshkueshmërisë
së ujit. Sigurohuni që etiketa e
kujdesit të veshjes të lejojë
tharjen me tharëse.
Denim
30 °C
40 °C - I ftohtë
NonStop 60min
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 rpm
(1200- 400
rpm)
3 kg
Program special për xhinse me fazë delikate
larjeje për të minimizuar zbehjen e ngjyrave
dhe shenjat. Për kujdes më të mirë,
rekomandohet një ngarkesë e reduktuar.
1200 rpm
1 kg
Tekstile të përziera (të pambukta dhe
sintetike). Program i plotë i shkurtër për të larë
dhe për të tharë rroba me ngarkesë deri në 1 kg
njëherësh. Zgjat vetëm 1 orë.
SHQIP
Programi
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Shpejtësia
referencë
e
centrifugi
mit
Gama e
shpejtësis
ë së
centrifugi
mit
Ngarke
sa
maksi
male
27
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Rivendosni pozicionin. Ekrani shfaq vetëm vija.
1) Programi i kursimit të energjisë për të pambuktat. Ky program në 60°C me një ngarkesë prej 8 kg
është programi i referencës për të dhënat në etiketën e energjisë, në përputhje me Direktivën 96/60/EC.
Caktoni këtë program për të pasur rezultate të mira në larje dhe për të ulur konsumin e energjisë. Koha e
programit të larjes është zgjatur.
2) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket sikur kazani
nuk rrotullohet ose nuk rrotullohet siç duhet, por kjo është normale për këtë program.
3) Programi me avull nuk e heq aromën shumë të fortë.
4) Pas trajtimit me avull, rrobat mund të jetë të njoma. Varini rrobat jashtë për pak minuta.
Përshtatshmëria e opsioneve të programit
Delikat
Të leshta / Larje me
dorë
Avull
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Vonesë në nisje
Njolla
Kursimi i kohës
Paralarje2)
Sintetike
1)
Pambuk Eko
Pa centrifugim
Pambuk
Centrifugimi
Programi
■
■
■
Centrifugim/
Shkarkim
Shpëlarje
Pastrimi i pajisjes
Antialergjik
Veshje sportive
Outdoor
Denim
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Njolla
Vonesë në nisje
■3)
Paralarje2)
■
1)
Pa centrifugim
Programi
Kursimi i kohës
www.aeg.com
Centrifugimi
28
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
NonStop 60min
■
■
1) Ky opsion përjashton opsionin
.
2) Paralarje dhe Njolla nuk mund të zgjidhen së bashku.
3) Nëse caktoni opsionin Pa centrifugim, pajisja vetëm kryen shkarkimin.
7.2 Woolmark Apparel Care Blu
•
•
Cikli i larjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga The
Woolmark Company për larjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
për larje me dorë nëse rrobat lahen
sipas udhëzimeve në etiketën e
rrobës dhe ato të dhëna nga
prodhuesi i kësaj lavatriçeje. M1380
Cikli për tharjen e të leshtave në këtë
pajisje është testuar dhe miratuar nga
The Woolmark Company. Cikli është i
përshtatshëm për të tharë rroba të
leshta që mbajnë etiketën për larje me
dorë me kusht që rrobat të lahen në
SHQIP
një cikël me larje me dorë të miratuar
nga Woolmark dhe të thahen sipas
udhëzimeve të lëshuara nga
prodhuesi. M1381
29
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,
Hong-Kong dhe Indi, simboli "Woolmark"
është markë tregtare certifikimi.
7.3 Tharje automatike
Niveli i tharjes
1)
Tharje ekstra
Për materialet prej peshqiri
1)
Tharje për dollap2)
Për rrobat që vihen në dollap
Lloji i tekstilit
Ngarkesa
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
deri në 4 kg
Veshjet e xhinsit
deri në 3 kg
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
deri në 4 kg
Materiale sintetike ose të
deri në 3 kg
përziera
(trikot, bluzat, të brendshmet,
shtrojat dhe çarçafët)
Tekstile delikate
(tekstile akrilike, viskoze dhe
tekstile delikate të përziera)
deri në 2 kg
Artikuj prej leshi
(triko të leshta)
deri në 1 kg
Rroba sportive që vishen
deri në 2 kg
jashtë
(Rroba që vishen jashtë,
rroba pune, sportive, xhaketa
të papërshkueshme nga uji,
xhupa me push)
3)
Tharje për hekurosje
E përshtatshme për hekurosje
Veshjet e xhinsit
deri në 3 kg
Veshje sportive
deri në 3 kg
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
deri në 4 kg
1) Mund të zgjidhet edhe në programet Pambuk Eko dhe Antialergjik (nëse disponohet).
2) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet të kryhet me
ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes (përbërja e ngarkesës
sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për Pambuk Eko.
Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur duhet të testohet duke caktuar programin THARJE
AUTOMATIKE PËR DOLLAP për Pambuk Eko.
3) Mund të zgjidhet edhe në programin Antialergjik (nëse disponohet).
30
www.aeg.com
7.4 Tharja e programuar
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje ekstra
Për materialet
prej peshqiri
Të pambukta dhe tekstile prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët, etj)
Tharje për
dollap
Për rrobat që
vihen në dollap
Ngar
kesa
(kg)
Shpejt
ësia e
centrif
ugimit
(rpm)
Kohëzgjatja
e
rekomanduar
(min)
4
1600
170 - 190
2
1600
110 - 120
1
1600
65 - 75
Veshjet e xhinsit
3
1200
155
Të pambukta dhe tekstile prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët, etj)
4
1600
160 - 180
2
1600
100 - 110
1
1600
55 - 65
Materiale sintetike ose të përziera
(trikot, bluzat, të brendshmet, shtrojat
dhe çarçafët)
3
1200
135 - 150
1
1200
45 - 55
Delikat
(tekstile akrilike, viskoze dhe tekstile
delikate të përziera)
2
1200
150
Të leshta
(triko të leshta)
1
1200
80 - 100
Rroba sportive që vishen jashtë
(Rroba që vishen jashtë, rroba pune,
sportive, xhaketa të papërshkueshme
nga uji, xhupa me push)
2
1200
160
Veshjet e xhinsit
3
1200
145
Veshje sportive
3
1200
140
4
1600
110 - 125
2
1600
65 - 75
1
1600
40 - 50
Tharje për
Të pambukta dhe tekstile prej linoje
hekurosje
(çarçafë, mbulesat e tavolinës,
E përshtatshme këmisha, etj)
për hekurosje
8. CILËSIMET
8.1 Sinjalet akustike
Kjo pajisje ka sinjale të ndryshme
akustike, që veprojnë kur:
•
•
Aktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i
veçantë).
Çaktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i
veçantë).
•
•
•
•
Prekni butonat (tingull klikimi).
Bëni përzgjedhjen e gabuar (3 tinguj
të shkurtër).
Programi përfundon (sekuencë
tingujsh për rreth 2 minuta).
Programi ka keqfunksionim (sekuencë
tingujsh të shkurtër për rreth 5
minuta).
SHQIP
Për të aktivizuar/çaktivizuar sinjalet
akustike kur përfundon programi, prekni
për
njëkohësisht butonat
dhe
rreth 2 sekonda. Në ekran shfaqet
Ndezje ose Fikje.
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë kur pajisja ka
keqfunksionim.
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Sigurohuni që të disponohet energjia
elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i
hapur.
2. Derdhni 2 litra ujë në folenë e
detergjentit të shënuar me
.
Ky veprim aktivizon sistemin e
shkarkimit.
3. Derdhni një sasi të vogël detergjenti
në folenë e detergjentit të shënuar
me
4. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba në kazan.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
10.1 Aktivizimi i pajisjes
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin On/Off për pak
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
Bie një tingull i shkurtër.
10.2 Futja e rrobave në
pajisje
1. Hapni derën e pajisjes.
2. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
3. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
Mos fusni shumë rroba në kazan.
4. Mbylleni derën mirë.
KUJDES!
Sigurohuni që të mos ngecin
rroba mes guarnicionit dhe
derës për të shmangur
rrezikun e rrjedhjes së ujit
dhe dëmtimit të rrobave.
Larja e njollave tepër të
ndotura me vaj dhe graso
mund të dëmtojë pjesët prej
gome të lavatriçes.
31
32
www.aeg.com
10.3 Mbushja me detergjente
dhe produkte suplementare
- Ndarja për fazën e paralarjes,
programin e njomjes ose heqjen e
njollave.
2. Shtypeni levën për poshtë për ta
hequr kutinë.
3. Për të përdorur detergjent pluhur,
ktheni ndarësen për lart.
4. Për të përdorur detergjent të
lëngshëm, ktheni ndarësen për
poshtë.
- Ndarja për fazën e larjes.
- Ndarja e zbutësit të rrobave dhe
trajtimeve të tjera me lëngje (solucion
rrobash, niseshte).
- Niveli maksimal i sasisë së
aditivëve të lëngshëm.
- Ndarësja për detergjentin pluhur
ose të lëngshëm.
Gjithmonë zbatoni
udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produkteve të
detergjentit, por
rekomandojmë që të mos
tejkaloni nivelin maksimal të
treguar (
). Kjo sasi
garanton rezultatet më të
mira në larje.
Pas një cikli larjeje, nëse
është e nevojshme, hiqni
mbetjet e detergjentit nga
foleja e detergjentit.
10.4 Kontrolloni pozicionin e
ndarëses të detergjentit
1. Tërhiqeni jashtë kutinë e detergjentit
derisa të ndalojë.
Me ndarësen në pozicionin POSHTË:
• Mos përdorni detergjent
xhelatinoz ose detergjente me
lëng të trashë.
• Mos e tejkaloni dozën e
detergjentit të lëngshëm që
tregohet në ndarje.
• Mos e vendosni fazën e
paralarjes.
• Mos e vendosni funksionin e
shtyrjes së programit.
5. Matni sasinë e duhur të detergjentit
dhe të zbutësit të rrobave.
6. Mbylleni me kujdes kutinë e
detergjentit.
SHQIP
33
10.7 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Prekni butonin Vonesë në nisje
në mënyrë të përsëritur derisa ekrani
të shfaqë kohën e dëshiruar të
vonesës. Treguesi përkatës ndizet.
2. Prekni butonin Start/Pause
. Dera
e pajisjes kyçet dhe fillon numërimin
mbrapsht të shtyrjes së programit.
Sigurohuni që ndarësja të mos krijojë
bllokim kur të mbyllni sirtarin.
10.5 Vendosja e një programi
1. Rrotulloni çelësin e programeve për
të zgjedhur programin e dëshiruar të
larjes.
Treguesi i butonit Larja ndizet.
Treguesi i butonit Start/Pause
pulson.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e përafërt të
programit dhe ngarkesën maksimale.
2. Prekni butonat përkatës për të
ndryshuar temperaturën dhe/ose
shpejtësinë e centrifugimit.
3. Nëse dëshironi, vendosni një ose më
shumë opsione duke prekur butonat
përkatës. Treguesit përkatës ndizen
në ekran dhe informacioni i dhënë
ndryshon përkatësisht.
Nëse nuk është e mundur
përzgjedhja, bie një sinjal
akustik dhe ekrani tregon
.
10.6 Nisja e një programi
Prekni butonin Start/Pause
për të
filluar programin. Programi nuk mund të
niset kur treguesi i butonit është i
çaktivizuar dhe nuk pulson (p.sh. dera
është e hapur).
Treguesi përkatës ndalon së pulsuari
dhe qëndron i ndezur.
Programi fillon, dera është e bllokuar.
Ekrani shfaq treguesin
.
Pompa e shkarkimit mund të
punojë pak përpara se
pajisja të mbushet me ujë.
.
Ekrani shfaq treguesin
Kur të përfundojë numërimi mbrapsht,
programi fillon automatikisht.
Anulimi i shtyrjes së
programit pasi ka nisur
numërimi mbrapsht
Për të anuluar shtyrjen e programit:
për
1. Shtypni butonin Start/Pause
ta vënë pajisjen në pauzë. Treguesi
përkatës pulson.
2. Prekni butonin Vonesë në nisje
në mënyrë të përsëritur derisa ekrani
të tregojë .
3. Shtypni sërish butonin Start/Pause
për ta filluar programin
menjëherë.
Ndryshimi i shtyrjes së
programit pasi ka nisur
numërimi mbrapsht
Për të ndryshuar shtyrjen e programit:
1. Shtypni butonin Start/Pause
për
ta vënë pajisjen në pauzë. Treguesi
përkatës pulson.
2. Prekni butonin Vonesë në nisje
në mënyrë të përsëritur derisa ekrani
të shfaqë kohën e dëshiruar të
vonesës.
3. Shtypni sërish butonin Start/Pause
për ta filluar numërimin e ri
mbrapsht.
34
www.aeg.com
10.8 Dallimi i ngarkesës me
ProSense System
Kohëzgjatja e programit në
ekran i referohet një
ngarkese të mesme/të
lartë.
Pas prekjes së butonit Start/Pause
,
çaktivizohet treguesi i ngarkesës
maksimale të deklaruar, ProSense
System fillon dallimin e ngarkesës së
rrobave:
1. Pajisja e dallon ngarkesën brenda 30
sekondave të para. Gjatë kësaj faze
të
shiritat Kursimi i kohës
vendosura poshtë shifrave të kohës
luajnë një animacion të thjeshtë,
kazani rrotullohet shkurtimisht.
2. Kohëzgjatja e programit do të
rregullohet përkatësisht dhe mund të
rritet ose ulet. Pas 30 sekondave të
tjera, fillon mbushja me ujë.
Në përfundim të dallimit të ngarkesës, në
rast mbingarkese të kazanit, treguesi
pulson në ekran:
Në këtë rast, për 30 sekonda, pajisja
mund të vendoset në pauzë dhe mund të
hiqen rrobat e tepërta.
Pasi hiqen rrobat e tepërta, prekni
butonin Start/Pause
për të nisur
sërish programin. Faza ProSense mund
të përsëritet deri në tre herë (shikoni
pikën 1).
E rëndësishme! Nëse nuk do të
reduktohet sasia e rrobave, programi i
larjes fillon gjithsesi, pavarësisht
mbingarkesës. Në këtë rast, nuk do të
jetë e mundur që të garantohen
rezultatet më të mira të larjes.
Pas 20 minutash pas nisjes
së programit, kohëzgjatja e
programit mund të përshtatet
sërish në varësi të
kapacitetit të thithjes së ujit
nga rrobat.
Dallimi me ProSense kryhet
vetëm me programet e plota
të larjes dhe nëse
kohëzgjatja e programit nuk
është reduktuar përmes
butonit Kursimi i kohës.
10.9 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i opsioneve
Kur programi është në punë, mund të
ndryshoni vetëm disa opsione:
.
1. Prekni butonin Start/Pause
Treguesi përkatës pulson.
2. Ndrysho opsionet. Informacioni i
dhënë në ekran ndryshon
përkatësisht.
3. Prekni sërish butonin Start/Pause
.
Programi i larjes vazhdon.
10.10 Anulimi i një programi
në funksionim
1. Shtypni butonin On/Off për të anuluar
programin dhe për të çaktivizuar
pajisjen.
2. Shtypni sërish butonin On/Off për të
riaktivizuar pajisjen.
Nëse ProSense System ka
përfunduar dhe ka filluar
tashmë mbushja me ujë,
programi i ri fillon pa
përsëritur ProSense
System. Uji dhe detergjenti
nuk shkarkohen për të
shmangur shpenzimet.
Ekrani shfaq kohëzgjatjen
maksimale të programit,
duke e përditësuar atë rreth
20 minuta pas nisjes së
programit të ri.
Ekziston edhe një mënyrë alternative për
anulimin:
1. Rrotullojeni çelësin përzgjedhës në
pozicionin "Reset" (Rivendos) .
2. Pritni për 1 sekondë. Ekrani shfaq
.
Tani, ju mund të vendosni një program të
ri larjeje.
SHQIP
10.11 Hapja e derës - Shtimi i
rrobave
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
larta dhe/ose kazani
vazhdon të rrotullohet, ju nuk
duhet ta hapni derën.
35
10.13 Shkarkimi i ujit pas
përfundimit të ciklit
Nëse keni zgjedhur një program ose një
opsion që nuk e zbraz ujin e shpëlarjes
së fundit, programi përfundon, por:
dhe ekrani
•
Zona e kohës shfaq
Kur një program ose shtyrje programi
është në punë, dera e pajisjes është e
•
kyçur. Ekrani shfaq treguesin
•
Treguesi i butonit Start/Pause
fillon të pulsojë.
Kazani vazhdon të rrotullohet me
intervale të rregullta për të
parandaluar rrudhat te rrobat.
Dera qëndron e bllokuar.
Për të hapur derën duhet të shkarkoni
ujin:
.
1. Prekni butonin Start/Pause
.
Në ekran fiket treguesi përkatës i
bllokimit të derës.
2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e
nevojshme, shtoni ose hiqni artikujt.
Mbyllni derën dhe shtypni butonin
Start/Pause
.
Vazhdon programi ose shtyrja e
programit.
10.12 Përfundimi i programit
Kur programi të ketë përfunduar, pajisja
fiket automatikisht. Sinjalet akustike
funksionojnë, (nëse janë aktive). Ekrani
shfaq derën e kyçur
•
•
1. Nëse është e nevojshme, prekni
për të ulur
butonin Centrifugimi
shpejtësinë e centrifugimit të
propozuar nga pajisja.
2. Shtypni butoninStart/Pause
:
pajisja shkarkon ujin dhe kryen
centrifugimin.
Treguesi i opsionit të Ndërprerjes së
shpëlarjes
shfaq
Treguesi i butonit Start/Pause
Dera zhbllokohet dhe treguesi
5.
zhduket.
Nëse keni vendosur Pa
fiket.
fiket.
1. Shtypni butonin On/Off për të
çaktivizuar pajisjen.
Pesë minuta pas përfundimit të
programit, funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon automatikisht
pajisjen.
2.
3.
4.
.
Kur e aktivizoni pajisjen
përsëri, ekrani tregon fundin
e programit të mëparshëm.
Rrotullojeni çelësin e
programeve për të vendosur
një cikël të ri.
Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
Mbajeni derën dhe folenë e
detergjentit paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe erërat e
pakëndshme.
Mbyllni rubinetin e ujit.
centrifugim
, pajisja do
të shkarkojë vetëm ujin.
3. Kur programi të ketë përfunduar dhe
treguesi i bllokimit të derës
të
fiket, ju mund ta hapni derën.
4. Shtypni butonin On/Off për pak
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
10.14 Funksioni i
gatishmërisë
Funksioni i gatishmërisë çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
•
•
Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta
kur nuk ka program në punë.
Shtypni butonin On/Off për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes.
Shtypni butonin On/Off për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
Ekrani tregon përfundimin e programit
të fundit.
36
www.aeg.com
Rrotullojeni çelësin e programeve për
të vendosur një cikël të ri.
Nëse çelësi rrotullohet në pozicionin
Nëse vendosni një program
ose opsion që përfundon me
ujë në kazan, funksioni i
gatishmërisë nuk
çaktivizon pajisjen për t'ju
kujtuar të shkarkoni ujin.
"Reset" (Rivendosja) , pajisja fiket
automatikisht pas 30 sekondash.
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
11.1 Programi i plotë larjeje
dhe tharjeje
Programi ose programet
automatike Non-Stop
Në varësi të modelit, pajisja mund të jetë
e pajisur me një ose më shumë
programe NonStop 60min, programe
automatike të larjes dhe tharjes ku nuk
është nevoja të caktoni Regjimi - Tharje.
Veproni si më poshtë:
1. Pas ngarkimit të rrobave dhe
detergjentit, shtypni butonin On/Off
për disa sekonda për të aktivizuar
pajisjen.
2. Vendosni programin NonStop 60min
me anë të çelësit të zgjedhjes së
programeve. Në ekran shfaqen
treguesit
dhe
.
3. Prekni butonin Start/Pause
filluar programin.
për të
Programet joautomatike të
larjes dhe tharjes
Në disa programe larjeje, mund të
kombinoni Larja dhe Regjimi - Tharje për
të vënë në punë një program larjeje dhe
tharjeje.
Veproni si më poshtë:
1. Shtypni butonin On/Off për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Vendosni detergjentin dhe produktet
suplementare në ndarjen e duhur.
4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te
programi i larjes. Pajisja kalon në
regjimin vetëm larje dhe ndizet
treguesi i butonit Larja. Në ekran
shfaqet temperatura e parazgjedhur
dhe centrifugimi. Nëse nevojitet,
ndryshojini ato sipas llojit të rrobave.
Ekrani shfaq gjithashtu ngarkesën
maksimale të rekomanduar për fazën
e larjes.
5. Vendosni opsionet e dëshiruara,
nëse janë të disponueshme.
6. Trokitni butonin Regjimi - Tharje për
të aktivizuar edhe funksionin e
tharjes. Të dy treguesit e butonave
Larja dhe Regjimi - Tharje janë të
ndezur. Në ekran shfaqen treguesit
dhe . Ekrani shfaq gjithashtu
ngarkesën maksimale të
rekomanduar për një program larjeje
dhe tharjeje (p.sh. 4 kg për të
pambukta).
11.2 Larja dhe tharja - Nivelet
automatike
1. Trokitni butonin Tharje
në mënyrë
të përsëritur derisa ekrani të shfaqë
nivelin e kërkuar të tharjes. Treguesit
mbi ekran japin ndriçimet përkatëse:
a.
Tharje për hekurosje: për
artikujt e pambuktë;
b.
Tharje për dollap: për artikujt
e pambuktë dhe sintetikë;
c.
Ekstra: për artikujt e
pambuktë.
Vlera e kohës në ekran është
kohëzgjatja e cikleve të larjes dhe
tharjes, llogaritur në madhësinë e
paracaktuar të ngarkesës.
SHQIP
Për të pasur një tharje të
mirë duke përdorur më pak
energji dhe brenda një kohe
më të shkurtër, pajisja nuk ju
lejon të vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
•
•
Në ekran ndizet
Treguesi i butonit Start/Pause
11.3 Larje dhe tharje me kohë
të caktuar
treguesit të tharjes
fiket dhe
ndizet treguesi .
Sa herë që të trokitni mbi këtë buton,
koha rritet me 5 minuta. Në ekran
shfaqet vlera e re e vendosur e kohës.
2. Prekni butonin Start/Pause
për të
nisur programin. Fillon llogaritja e
ProSense.
Në ekran ndizet treguesi i derës së kyçur
.
fiket. Simboli i bllokimit të derës
fiket.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën
kundër rrudhave për rreth 30 minuta
të tjera ose më shumë nëse është
vendosur opsioni Antirrudhë.
Faza kundër rrudhave redukton
rrudhat.
Mund t'i hiqni rrobat përpara
përfundimit të fazës kundër rrudhave.
Për rezultate më të mira,
rekomandojmë t'i hiqni rrobat kur faza
të ketë përfunduar ose pothuajse të
.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
vazhdimisht për të vendosur
vlerën e dëshiruar të kohës (shikoni
tabelën “Programi i tharjes” te
kapitulli “Programet”). Niveli i
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
•
2. Prekni butonin Start/Pause
për të
nisur programin. Fillon llogaritja e
ProSense.
Në ekran ndizet treguesi i derës së kyçur
1. Trokitni butonin Tharje e programuar
37
•
mbetet i
ketë përfunduar. Treguesi
ndezur.
Shtypni butonin On/Off për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
Disa minuta pas
përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon
automatikisht pajisjen.
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
Pas fazës së tharjes,
pastroni kazanin,
guarnicionin dhe pjesën e
brendshme të derës me një
leckë të lagur.
.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
11.4 Në fund të programit të
tharjes
•
Pajisja ndalon automatikisht.
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
12.1 Përgatitja për tharje
1. Shtypni butonin On/Off për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Rrotulloni çelësin e programit te
programi e përshtatshëm për tharjen
e artikujve. Pajisja kalon në regjimin
38
www.aeg.com
vetëm larje dhe ndizet treguesi i
butonit Larja.
4. Trokitni mbi butonin Regjimi - Tharje
dhe më pas mbi butonin Larja për të
kryer vetëm tharje. Treguesi i butonit
Regjimi - Tharje ndizet dhe treguesi i
butonit Larja fiket. Treguesit
dhe
shfaqen në ekran dhe zhduket
.
treguesi
Kur thani një sasi të madhe
rrobash, për të pasur një
performancë tharjeje të mirë
sigurohuni që rrobat nuk
janë mbështjellë me njëratjetrën dhe që janë të
shpërndara në mënyrë
uniforme në kazan.
Sa herë që të trokitni mbi këtë buton,
koha rritet me 5 minuta. Në ekran
shfaqet vlera e re e vendosur e kohës.
2. Prekni Start/Pause
për të filluar
programin.
Në ekran ndizet treguesi i derës së kyçur
.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
12.4 Në fund të programit të
tharjes
•
•
•
Në ekran ndizet
•
Treguesi i butonit Start/Pause
12.2 Tharja - Nivelet
automatike
Tharje për hekurosje: për
artikujt e pambuktë;
b.
Tharje për dollap: për artikujt
e pambuktë dhe sintetikë;
Tharje ekstra: për artikujt e
pambuktë.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e
programit të tharjes.
c.
për të
2. Prekni butonin Start/Pause
filluar programin.
Në ekran ndizet treguesi i derës së kyçur
.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
12.3 Tharja e programuar
1. Trokit butonin Tharje e programuar
vazhdimisht për të vendosur
vlerën e dëshiruar të kohës (shiko
tabelën "Programi i tharjes" te
kapitulli "Programet"). Treguesi i
nivelit të tharjes
treguesi
.
fiket dhe ndizet
.
fiket. Simboli i bllokimit të derës
fiket.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën
kundër rrudhave për rreth 30 minuta
të tjera ose më shumë nëse është
vendosur opsioni Antirrudhë.
Faza kundër rrudhave redukton
rrudhat.
Mund t'i hiqni rrobat përpara
përfundimit të fazës kundër rrudhave.
Për rezultate më të mira,
rekomandojmë t'i hiqni rrobat kur faza
të ketë përfunduar ose pothuajse të
1. Trokitni mbi butonin Tharje
vazhdimisht derisa ekrani të tregojë
nivelin e kërkuar të tharjes. Treguesit
mbi ekran japin ndriçimet përkatëse:
a.
Pajisja ndalon automatikisht.
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
•
ketë përfunduar. Treguesi
mbetet i
ndezur.
Shtypni butonin On/Off për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
Disa minuta pas
përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon
automatikisht pajisjen.
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
Pas fazës së tharjes,
pastroni kazanin,
guarnicionin dhe pjesën e
brendshme të derës me një
leckë të lagur.
SHQIP
39
13. PUSH NË RROBA
Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes,
disa lloje tekstilesh, (prej sfungjeri, leshi,
tekstilet e trikove) mund të lëshojnë
push.
Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat
gjatë ciklit tjetër të larjes.
Për të hequr pushin brenda kazanit,
vendosni një program të veçantë:
• Zbrazni kazanin.
• Pastroni kazanin, guarnicionin dhe
derën me një leckë të lagur.
• Vendosni programin Pastrimi i pajisjes
së bashku
dhe Regjimi - Tharje
për të aktivizuar veprimin kundër
pushit.
Ky disavantazh rritet me tekstilet
industriale.
Për të parandaluar pushin në rrobat
tuaja, ju rekomandojmë që:
•
•
•
•
•
Të mos lani tekstilet e errëta pasi të
lahen dhe thahen tekstile me ngjyra të
çelura (peshqirë duarsh, lesh, pulovra
pambuku) dhe anasjelltas.
Të thani në ajër këto lloje tekstilesh
kur lahen për herë të parë.
Të pastroni filtrin e shkarkimit.
Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin
bosh, guarnicionin dhe derën me një
leckë të lagur.
Prekni butonin Start/Pause
filluar programin.
për të
Nëse pajisja përdoret
shpesh, kryeni rregullisht
programin e pastrimit.
14. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
14.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra,
sintetike, delikate dhe të leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes në etiketat
e kujdesit te rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që ato të lahen më vete dy-tre herët e
para.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini
rripat.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Trajtoni paraprakisht njollat e vështira.
Lajini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
•
•
•
•
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre dhe futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani rroba pa tegela ose me
prerje.
Përdorni një trastë larjeje për të larë
rroba të vogla dhe/ose delikate (p.sh.
sytjena me tela, rripa, streçe etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit duke çuar në
dridhje të tepërta. Nëse ndodh kjo:
a. ndërprisni programin dhe hapni
derën (referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm");
b. rishpërndajeni me dorë
ngarkesën në mënyrë që rrobat
të shpërndahen njëtrajtësisht
nëpër kazan;
c. shtypni butonin Start/Pause.
Faza e centrifugimit vazhdon.
14.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
40
www.aeg.com
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
14.3 Detergjentet dhe
trajtimet e tjera
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
trajtime të tjera të prodhuara
posaçërisht për lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave, duke
përfshirë delikatet. Preferohen
detergjente pluhur që përmban
zbardhues për higjienizimin e të
bardhave dhe rrobave të palara
– detergjentet në trajtë lëngu,
mundësisht për programe me
temperatura të ulëta (60 °C
maksimumi) për të gjitha llojet e
rrobave ose të posaçme vetëm
për të leshtat.
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e rekomanduar.
Ndiqni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i detergjenteve ose
trajtimeve tò tjera pa tejkaluar nivelin
e treguar maksimal (
).
Përdorni detergjentet e rekomanduara
për llojin dhe ngjyrën e pëlhurës,
programin, temperaturën dhe nivelin e
ndotjes.
14.4 Këshilla ekologjike
•
•
•
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të lejuar të
rrobave.
Nëse përdorni trajtimin paraprak të
njollave ose përdorni një heqës
njollash, vendosni një program me
temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni
paragrafit "Fortësia e ujit".
14.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të mësuar fortësinë e ujit.
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
14.6 Përgatitja e ciklit të
tharjes
•
•
•
Hapeni rubinetin e ujit.
Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit
është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e
instalimit për më shumë informacion.
Për ngarkesë maksimale rrobash në
programet e tharjes, shikoni tabelën e
programeve të tharjes.
14.7 Artikuj të
papërshtatshëm për tharje
Mos vendosni program tharjeje për
këto rroba:
• Perde sintetike.
• Copa që kanë pjesë metali të
bashkëngjitura.
• Çorape najloni.
• Kuverta.
• Mbulesa krevati.
• Jorganë.
• Xhupa me kapuç.
• Dyshekë gjumi.
• Coha me mbetje të llakut të flokëve,
produkte për lyerjen e thonjve ose
gjëra të ngjashme.
• Artikuj me sfungjer të gomuar ose
materiale të ngjashme me të.
14.8 Etiketat e veshjeve
Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në
etiketat e prodhuesve:
•
= Artikulli mund të thahet
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të lartë
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të reduktuar
•
= Artikulli nuk mund të thahet.
SHQIP
41
14.9 Kohëzgjatja e ciklit të
tharjes
14.11 Këshilla të
përgjithshme
Koha e tharjes mund të ndryshojë në
varësi të:
• shpejtësisë së shtrydhjes
përfundimtare
• nivelit të tharjes
• llojit të rrobave
• peshës së ngarkesës
Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për
të gjetur kohën mesatare të tharjes.
Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat
më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e
cikleve që keni realizuar më parë.
14.10 Tharje shtesë
1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e
larjes.
2. Përdorni zbutës të veçantë për
tharësit.
Kur programi i tharjes ka përfunduar,
hiqni rrobat shpejt.
Nëse rrobat janë ende të njoma në
përfundim të programit të tharjes,
zgjidhni sërish një cikël të shkurtër
tharjeje.
Për të shmangur shkarkimin statik në
përfundim të ciklit të tharjes:
PARALAJMËRIM!
Për të shmangur rrudhat
dhe hyrjen në ujë të
rrobave, mos i lini ato të
thahen më shumë sesa
duhet.
15. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
15.1 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini
plotësisht të gjitha sipërfaqet.
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
KUJDES!
Mos pastroni sipërfaqet
metalike me detergjent me
bazë klori.
15.2 Heqja e çmërsit
Nëse fortësia e ujit në zonën
tuaj është e lartë ose
mesatare, rekomandojmë që
të përdorni produkt zbutjeje
uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
kontrolluar për çmërs.
Detergjentet standarde përmbajnë
agjentë për zbutjen e ujit, por
rekomandojmë që herë pas here të vini
në punë një cikël me kazan bosh dhe një
produkt kundër çmërsit.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
15.3 Larja e mirëmbajtjes
Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i
programeve me temperaturë të ulët
mund të shkaktojë depozitime të
detergjenteve, mbetje pushi, rritje të
baktereve brenda kazanit. Kjo mund të
krijojë aroma të këqija dhe myk. Për të
eliminuar depozitimet dhe për të pastruar
pjesën e brendshme të pajisjes, aplikoni
një larje mirëmbajtjeje rregullisht (të
paktën një herë në muaj).
Referojuni kapitullit "Pastrimi
i kazanit".
42
www.aeg.com
15.4 Guarnicioni i derës me
filtër me buzë të dyfishtë
Kjo pajisje është projektuar me një
sistem vetëpastrues me shkarkim, që
lejon që fibrat e lehta të pushit që bien
nga rrobat të shkarkohen jashtë bashkë
me ujin, në mënyrë të tillë që të mos jetë
nevoja që klienti të hyjë në këtë zonë
rregullisht për mirëmbajtje dhe pastrim.
referojuni tabelës së programeve të
larjes.
3. Shtoni një sasi të vogël detergjenti
pluhur në kazanin bosh, për të
shpëlarë mbetjet që mund të mbetur.
Me raste, në përfundim të
një cikli ekrani mund të
shfaqë ikonën
: ky është
rekomandim për të kryer një
"pastrim të kazanit". Pasi të
jetë kryer pastrimi i kazanit,
ikona zhduket.
15.6 Pastrimi i sirtarit të
detergjentit
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme. Monedhat, butonat, objektet
e tjera të vogla që harrohen në xhepat e
rrobave, depozitohen gjatë ciklit të larjes
në një filtër special me buzë të dyfishta
në guarnicionin e derës, ku mund të
merren më pas në fund të ciklit.
Për të parandaluar depozitimet e
mundshme të detergjenteve të thara apo
zbutësit të rrobave dhe/ose formimin e
mykut në sirtarin e detergjentit, herë pas
here kryeni procedurën e mëposhtme të
pastrimit:
1. Hapni sirtarin. Shtypni kapësen
poshtë siç tregohet në figurë dhe
tërhiqeni.
15.5 Pastrimi i kazanit
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar depozitimet e padëshiruara.
Në kazan mund të formohen
grumbullime ndryshku si pasojë e
ndryshkjes së trupave të huaj nga larja
apo nga uji i rubinetit që përmban hekur
Pastroni kazanin me produkte speciale
për çelik inoks.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
Mos e pastroni kazanin me
produkte acide për heqjen e
çmërsit, produkte gërryese
që përmbajnë klor ose hekur
apo me lesh teli.
Për pastrim të plotë:
1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
2. Vini në punë programin Pastrimi i
pajisjes . Për më shumë detaje,
2. Hiqni pjesën e sipërme të folesë së
aditivit për të ndihmuar pastrimin dhe
për ta larë në ujë të rrjedhshëm të
ngrohtë, për të hequr gjurmët e
detergjentit të akumuluar. Pas
pastrimit, vendoseni sërish pjesën e
sipërme në vendin e vet.
SHQIP
43
15.7 Pastrimi i pompës së
shkarkimit
PARALAJMËRIM!
Hiqni spinën nga priza
elektrike.
Kontrolloni rregullisht filtrin e
pompës së shkarkimit dhe
sigurohuni që të jetë e
pastër.
3. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e
detergjentit të hiqen nga pjesa e
sipërme dhe e poshtme e folesë.
Përdorni një furçë të vogël për të
pastruar folenë.
Pastrojeni pompën e shkarkimit nëse:
• Pajisja nuk e shkarkon ujin.
• Kazani nuk rrotullohet.
• Pajisja bën një zhurmë të pazakontë
për shkak të bllokimit të pompës së
shkarkimit.
•
Në ekran shfaqet kodi i alarmit
PARALAJMËRIM!
• Mos e hiqni filtrin gjatë
kohës që pajisja është në
punë.
• Mos e pastroni pompën
nëse uji në pajisje është i
nxehtë. Prisni derisa uji të
ftohet
4. Futeni sirtarin e detergjentit në
udhëzuesit e vet dhe mbylleni. Vini
në punë një program shpëlarjeje pa
rroba në kazan.
Vazhdoni si më poshtë për të pastruar
pompën:
.
44
www.aeg.com
1. Hapni kapakun e pompës.
2
1
2. Vendosni një enë të përshtatshme poshtë
pompës së shkarkimit për të mbledhur ujin që
del prej aty.
Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë
çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.
180˚
3. Rrotullojeni filtrin 180 gradë në drejtim të
kundërt të akrepave të orës për ta hapur, pa e
hequr. Lëreni ujin të dalë.
4. Kur ena të jetë mbushur plot me ujë,
kthejeni filtrin në vend dhe boshatiseni enën.
5. Përsëritni hapat 4 dhe 5 derisa uji të ndalojë
së rrjedhuri.
1
6. Rrotullojeni filtrin në drejtim të kundërt të
akrepave të orës për ta çmontuar.
2
SHQIP
45
7. Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe
objektet nga foleja e filtrit.
Sigurohuni që helika e pompës të mund të
rrotullohet. Nëse nuk rrotullohet, kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit.
8. Pastroni filtrin poshtë rubinetit të ujit.
2
9. Vendoseni sërish filtrin në udhëzuesit e
veçantë duke e rrotulluar në drejtim të
akrepave të orës. Sigurohuni që filtri të jetë
shtrënguar mirë për të shmangur rrjedhjet.
1
2
10. Mbyllni kapakun e pompës.
1
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni
përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.
46
www.aeg.com
15.8 Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës
1
2
3
45°
20°
15.9 Shkarkimi i emergjencës
Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin,
kryeni të njëjtën procedurë që
përshkruhet në paragrafin "Pastrimi i
pompës së shkarkimit". Nëse është e
nevojshme, pastroni pompën.
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes
kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.
15.10 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura mund të arrijë vlera
rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni
ujin e mbetur nga tubi i hyrjes së ujit dhe
pompa e shkarkimit.
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e tubit të hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga tubi.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri tubin e
hyrjes së ujit.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 0 °C
përpara se ta përdorni sërish
pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
SHQIP
47
16. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
16.1 Hyrje
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë punës.
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për problemin (referojuni tabelës). Nëse
problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen përpara se të kryeni ndonjë kontroll.
Në rast problemesh të mëdha, bien sinjalet akustike, ekrani tregon një kod
alarmi dhe butoni Start/Pause
mund të pulsojë në mënyrë të vazhdueshme:
•
- Furnizimi me rrymë është i paqëndrueshëm. Prisni derisa furnizimi me
rrymë të bëhet i qëndrueshëm.
•
- Nuk ka komunikim ndërmjet elementeve elektronike të pajisjes. Fikeni dhe
ndizeni sërish. Programi nuk ka përfunduar siç duhet ose pajisja ka ndaluar shumë
herët. Nëse shfaqet sërish kodi i alarmit, kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
•
- Pajisja kundër përmbytjes është e aktivizuar. Shkëpusni pajisjen dhe mbyllni
rubinetin e ujit. Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.
•
- Pajisja nuk mbushet mirë me ujë. Pas kontrollit të duhur, niseni pajisjen
sërish duke shtypur butonin Start/Pause
, pajisja provon të vazhdojë ciklin.
Nëse gabimi vazhdon, do të shfaqet sërish kodi i alarmit.
•
•
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Dera e pajisjes është e hapur ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi
kontrolloni derën!
Nëse pajisja është e mbingarkuar, hiqni disa artikuj nga kazani
dhe/ose mbani mbyllur derën ndërsa prekni butonin Start/Pause
derisa treguesi
të ndalojë së pulsuari (shikoni figurën më poshtë).
48
www.aeg.com
16.2 Defektet e mundshme
Problemi
Programi nuk fillon.
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë ndonjë
siguresë të prishur.
•
•
Sigurohuni që Start/Pause
të jetë prekur.
Nëse caktohet vonesa në nisje e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i
ndezur.
Kontrolloni pozicionin e çelësit në programin e përzgjedhur.
•
•
•
•
•
Pajisja nuk mbushet mirë •
me ujë.
•
•
Pajisja mbushet me ujë
dhe e shkarkon atë
menjëherë
•
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin e
duhur. Zorra mund të jetë pozicionuar shumë poshtë.
Shihni kapitullin "Udhëzime instalimi".
•
•
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e përdredhur
ose e përthyer.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e saktë.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni programin
pa fazën e shkarkimit.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni një opsion
që përfundon me ujë në kazan.
•
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
•
•
•
Faza e centrifugimit nuk
funksionon ose cikli i
larjes zgjat më shumë
sesa zakonisht.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë
i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet vendase
të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që zorra e furnizimit me ujë të mos jetë e
përdredhur, e dëmtuar ose e përthyer.
Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të jetë e
saktë.
Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i valvulës të
mos jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
•
•
•
Vendosni programin e centrifugimit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga
probleme ekuilibri.
SHQIP
Problemi
Zgjidhja e mundshme
•
Ka rrjedhur ujë në
dysheme.
•
•
•
•
•
Dera e pajisjes nuk mund
të hapet.
•
•
•
Pajisja bën një zhurmë të •
pazakontë dhe dridhet.
•
Kohëzgjatja e programit
ngrihet ose ulet gjatë
punës së programit.
Rezultatet e larjes nuk
janë të kënaqshme.
Ka shumë shkumë në
kazan gjatë ciklit të
larjes.
Pas ciklit të larjes, ka
ende mbetje detergjenti
në sirtarin e detergjentit.
Pajisja nuk than ose nuk
than siç duhet.
49
Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit dhe zorra e shkarkimit
të mos kenë dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë e
duhur të tij.
Sigurohuni që të jetë zgjedhur një program larjeje që
përfundon me ujë në kazan.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse
ka ende ujë në kazan.
Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.
Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i pajisjes.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ju duhet të hapni derën, ju lutemi të lexoni me kujdes
"Hapja e derës në rast emergjence".
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni
kapitullin "Udhëzime instalimi".
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e
transportit. Shihni kapitullin "Udhëzime instalimi".
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë
tepër e vogël.
•
ProSense System është në gjendje të përshtatë
kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave.
Referojuni paragrafit "Dallimi i ngarkesës me ProSense
System në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".
•
•
•
•
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira
përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
•
Reduktoni sasinë e detergjentit.
•
Sigurohuni që fleta të jetë në pozicionin e duhur (LART për
detergjent pluhur - POSHTË për detergjent të lëngshëm).
Sigurohuni që ta përdorni folenë e detergjentit sipas
këshillave që jepen në këtë manual përdorimi.
•
•
•
•
•
Hapni rubinetin e ujit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Sigurohuni që të keni vendosur ciklin e saktë. Nëse
nevojitet, vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.
50
www.aeg.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të një
ngjyre tjetër:
• Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të pushit.
Rrobat janë plot me push
• Pastroni rrobat me një heqës pushi.
me ngjyra të tjera.
Në rast se ka sasi të tepruar pushi në kazan, aktivizoni një
program të veçantë për ta pastruar atë (referojuni “Push në
rroba” për hollësi të mëtejshme).
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
16.3 Hapja e derës në rast
emergjence
Në rast të shkëputjes së energjisë ose
defekteve në funksionim, dera e pajisjes
mbetet e kyçur. Programi i larjes
vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse
në rast defekti dera mbetet e kyçur,
mund ta hapni atë duke përdorur
funksionin e shkyçjes së emergjencës.
Përpara hapjes së derës:
Për të hapur derën, veproni si më
poshtë:
1. Shtypni butonin On/Off për të fikur
pajisjen.
2. Hiqni spinën nga priza elektrike.
3. Tërhiqni dy herë poshtë këmbëzën e
shkyçjes së urgjencës dhe hapni
derën e pajisjes. Aktivizuesi i
zhbllokimit të emergjencës ndodhet
aty ku tregohet nga figura e
mëposhtme.
KUJDES!
Ka rrezik djegieje!
Sigurohuni që temperatura
e ujit nuk është tepër e
lartë dhe rrobat të mos
jenë të nxehta. Nëse
nevojitet, prisni derisa të
ftohen.
KUJDES!
Rrezik plagosjeje!
Sigurohuni që kazani të
mos rrotullohet. Nëse
nevojitet, prisni derisa
kazani të ndalojë së
rrotulluari.
Sigurohuni që niveli i ujit
brenda në kazan të mos
jetë shumë i lartë. Nëse
nevojitet, kryeni zbrazjen e
emergjencës (referojuni
«Zbrazja e emergjencës»
në kapitullin «Kujdesi dhe
pastrimi»).
4. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni
derën e pajisjes.
SHQIP
51
17. VLERAT E KONSUMIT
Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet
përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia
dhe lloji i rrobave për larje dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në
kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit,
tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për
të përmirësuar cilësinë e produktit.
Programet
Ngarke Konsumi i Konsumi i
sa (kg) energjisë ujit (litra)
(kWh)
Kohëzgjatja e
përafërt e programit
(minuta)
Të pambukta 60°C
8
1.23
80
215
Pambuk Eko
Programi me kursim
energjie për të pambukta
8
0.97
56
285
Të pambukta 40°C
8
0.89
80
185
Sintetike 40°C
3
0.59
71
135
Delikate 40°C
2
0.30
47
60
1.5
0.15
58
70
60°C1)
Të leshta / Larje me dorë 30
°C
1) "Programi me kursim energjie për të pambukta" në 60°C me ngarkesë 8 kg është programi të cilit i
referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me Direktivën 96/60/EC.
18. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia
totale
596 mm/ 819 mm/ 540 mm/ 553 mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta
dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës,
përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka
mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë
52
www.aeg.com
Presioni i furnizimit me
ujë
Minimumi
Maksimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Ngarkesa maksimale e
larjes
Pambuk
8 kg
Ngarkesa maksimale e
tharjes
Pambuk
Sintetike
4 kg
3 kg
Shpejtësia e
centrifugimit
Shpejtësia maksimale e
rrotullimit
1550 rpm
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me filetim 3/4'' .
19. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
53
54
www.aeg.com
SHQIP
55
157022400-A-342018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement