AEG L8WBC61S User manual

AEG L8WBC61S User manual
L8WBC61S
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6
3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 8
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 12
5. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 13
6. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK......................................................................15
7. PROGRAMOK.................................................................................................... 18
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 25
9. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................25
10. NAPI HASZNÁLAT............................................................................................26
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS.................................................. 31
12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS........................................................... 33
13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN............................................................................. 34
14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 34
15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 36
16. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................41
17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK............................................................................... 45
18. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 46
19. TARTOZÉKOK..................................................................................................47
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
MAGYAR
3
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
4
www.aeg.com
•
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított
személyzeti konyhák;
– hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára;
– társasházak közös használatú helyiségei vagy
mosókonyhák.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető
legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy
egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 10 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin,
kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és
viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosószárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a
maradékhő eltávozzon.
A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen
nem károsodnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
Az üzembe helyezést az
érvényes helyi/országos
előírásokkal összhangban
kell elvégezni.
•
•
•
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve
az időjárásnak.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
•
•
•
•
•
•
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a padló között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
megfelelő vízszintességét
vízmértékkel. Ha a felület nem
teljesen vízszintes, a lábak
MAGYAR
emelésével vagy süllyesztésével
biztosítsa a vízszintes helyzetet.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
•
•
•
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor
egy program működik. Az üveg forró
lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram elindítása előtt
távolítsa el azt.
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
7
•
•
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
2.5 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
8
www.aeg.com
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Kicsomagolás
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék üzembe
helyezése előtt távolítson el
minden csomagolóanyagot
és szállítási rögzítőcsavart.
FIGYELMEZTETÉS!
Használjon kesztyűt.
4. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a
polisztirol darabot az ajtótömítésből,
és minden mást a dobból.
1. Távolítsa el a külső fóliát. Ha
szükséges, használjon
vágószerszámot.
2. Távolítsa el a készülék tetején levő
kartonpapírt és a polisztirol
csomagolóanyagokat.
3. Távolítsa el a belső fóliát.
5. Óvatosan fektesse a hátsó oldalára a
készüléket.
6. Az elülső polisztirén
csomagolóelemet helyezze a
padlóra, a készülék alá.
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljenek meg a tömlők.
7. Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
MAGYAR
1
2
8. Állítsa függőleges helyzetbe a
készüléket.
9. Vegye ki a hálózati kábelt és a
kifolyócsövet a csőtartókból.
Előfordulhat, hogy víz
folyik a kifolyócsőből. Ezt
az okozza, hogy a
készüléket vízzel
ellenőrzik a gyárban.
11. Húzza ki a műanyag távtartókat.
12. A felhasználói kézikönyv
zacskójában található sapkákat
illessze a nyílásokba.
Célszerű megőrizni a
csomagolást és a szállítási
rögzítőcsavarokat arra az
esetre, amikor szállítani kell
a készüléket.
3.2 Elhelyezés és vízszintbe
állítás
1. A készüléket kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
10. Csavarja ki a három csavart a
készülékhez mellékelt kulccsal.
Ellenőrizze, hogy nem
akadályozza-e szőnyeg a
készülék alatt a levegő
keringését.
Ellenőrizze, hogy nem ér-e a
készülék falhoz vagy
máshoz.
2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy
húzza meg a lábakat.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen a vízszintbe
állítás érdekében kartont, fát
vagy ehhez hasonló
anyagokat a készülék lábai
alá.
9
10
www.aeg.com
45
20
O
O
x4
A készüléknek vízszintben és szilárdan
kell állnia.
A készülék megfelelő
beállítása megelőzi a
készülék működése közben
a rezgést, zajt és a készülék
mozgását.
Ha a készüléket lábazatra
szereli, vagy ha a mosószárítógépet a mosógép
tetején helyezi el, használja
a „Tartozékok” c. fejezetben
ismertetett tartozékokat.
Figyelmesen olvassa el a
készülékhez és a
tartozékhoz mellékelt
használati utasítást.
Ügyeljen arra, hogy a
befolyócső ne legyen
függőleges helyzetben.
3. Amennyiben szükséges, a cső
megfelelő helyzetbe igazításához
lazítsa meg a hollandi anyát.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy nincs-e a
csatlakozásoknál szivárgás.
3.3 A befolyócső
1. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
készülék hátuljához.
2. A vízcsap helyzetétől függően a
csövet balra vagy jobbra vezesse el.
Ne használjon
hosszabbítótömlőt, ha túl
rövid a befolyócső. A
befolyócső cseréje
érdekében forduljon a
szervizhez.
3.4 Aquastop eszköz
Aquastop eszközzel rendelkezik a
befolyócső. Ez az eszköz
megakadályozza a természetes
öregedés miatt a csőben előforduló
vízszivárgásokat.
Az „A” ablakban megjelenő piros szektor
erre a hibára utal.
MAGYAR
11
A
Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsapot,
és a cső cseréje érdekében forduljon a
márkaszervizhez.
3.5 A víz leeresztése
A kifolyócsövet legalább 60 cm és
legfeljebb 100 cm magasan kell
elhelyezni a padlótól számítva.
Maximum 400 cm-ig
hosszabbíthatja meg a
kifolyócsövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik
kifolyócsőért vagy a
hosszabbításért.
Ügyeljen arra, hogy a
kifolyócső vége ne merüljön
vízbe. Ekkor ugyanis a
szennyes víz visszajuthat a
készülékbe.
3. Egy szellőzőlyukkal ellátott
állócsőre csatlakoztatva - Illessze a
kifolyócsövet közvetlenül az
állócsőbe. Lásd az ábrát.
A kifolyócső csatlakoztatása különböző
módokon történhet:
1. Készítsen egy U-alakot a
kifolyócsőből, majd helyezze fel rá a
műanyag tömlővezetőt.
2. Egy mosdó peremére akasztva Rögzítse a tömlővezetőt a
vízcsaphoz vagy a falhoz.
Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízleengedésekor a
műanyag tömlővezető nem
szabadulhat el.
A kifolyócső végének mindig
levegőznie kell, azaz a
lefolyócső belső
átmérőjének (min. 38 mm min. 1,5") meg kell haladnia
a kifolyócső külső átmérőjét.
4. Amennyiben a kifolyócső vége az
ábra szerint néz ki, közvetlenül
betolhatja az állócsőbe.
12
www.aeg.com
5. A műanyag tömlővezető nélkül,
egy szifonhoz csatlakoztatva Nyomja be a kifolyócső végét a
szifonba, és rögzítse egy
szorítóbilinccsel. Lásd az ábrát.
6. A kifolyócsövet közvetlenül a
helyiség falában lévő beépített
lefolyó csővezetékhez
csatlakoztassa, és egy
szorítóbilinccsel rögzítse.
Biztosítsa, hogy a kifolyócső
egy hurkot képezzen, mivel
így megelőzheti, hogy a
szifonban levő részecskék a
készülékbe jussanak.
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 A készülék áttekintése
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
Munkafelület
Mosogatószer-adagoló
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
7 Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
8 Kifolyócső
9 Befolyócső-csatlakozás
10 Hálózati kábel
11 Szállítási rögzítőcsavarok
MAGYAR
13
12 Tömlőtartó
5. KEZELŐPANEL
5.1 Kezelőpanel ismertetése
3
2
1
Program
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
Delicates
Wool/
Handwash
Outdoor
NonStop OKOPower
Steam
Rinse
Spin/Drain
4
5
Wash
Dry
Mode
13 12
11 10 9
8
7
6
1 Programválasztó
2 Kijelző
3
Szárítási idő érintőgomb
8
9
Gyűrődésmentesítés érintőgomb
4
10
Folt/előmosás érintőgomb
Szárítási fokozat érintőgomb
5 Mode érintőgomb
•
Mosás
•
Szárítás
6
Start/Szünet érintőgomb
7
Késleltetett indítás érintőgomb
5.2 Kijelző
MIX
11
Time Save (Időmegtakarítás)
érintőgomb
Centrifugálás sebességét
mérséklő érintőgomb
12
Be/Ki nyomógomb
13
Hőmérséklet érintőgomb
14
www.aeg.com
Ruhanemű súlyának visszajelzője. A
ikon villog a ruhatöltet becslé‐
sekor (lásd a „PROSENSE töltetérzékelés” c. szakaszt).
Maximális töltet visszajelzője. Villog, ha a ruhatöltet túllépi a kiválasztott
programhoz megengedett legnagyobb töltetet.
Mosószermennyiség visszajelző: az érték a mosószer szükséges
mennyiségének százalékos értékét jelzi.
Gyermekzár visszajelző.
Szárítási idő visszajelző.
Ajtó zárva visszajelző.
A digitális visszajelző az alábbiakat képes megjeleníteni:
•
Program időtartama (pl.
•
Késleltetés időtartama (pl.
•
Ciklus vége ( ).
•
Figyelmeztető kód (pl.
, mosási és/vagy szárítási fázis).
vagy
).
).
Mosási szakasz visszajelző: előmosási és mosási szakasz alatt villog.
Öblítési szakasz visszajelző. Öblítési szakasz alatt villog.
Extra öblítés állandó kiegészítő funkció:
•
- egy kiegészítő öblítés.
•
- kettő kiegészítő öblítés.
Centrifugálási és szivattyúzás szakasz visszajelzője. Centrifugálás és
szivattyúzás szakasz alatt villog.
MIX
ÖKO MIX visszajelző.
Gőzölési szakasz visszajelző.
Szárítási fázis visszajelző.
Vasaló-száraz visszajelző.
Szekrény-száraz visszajelző.
Extra száraz visszajelző.
Hőmérséklet-visszajelző. A
mosást állít be.
visszajelző megjelenik, amikor hideg
Centrifugálási sebesség-visszajelző.
MAGYAR
15
Öblítés tartás visszajelző.
Extra csendes visszajelző.
Előmosás visszajelző.
Foltmosás visszajelző.
ECO
Energiatakarékosság visszajelzők. A Pamut Eco program kiválasztása‐
kor jelennek meg.
Késleltetett indítás visszajelző.
6. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK
6.1 Be/Ki
6.3 Hőmérséklet
Nyomja meg néhány másodperc
hosszan a gombot a készülék be- vagy
kikapcsolásához. A készülék be- vagy
kikapcsolásakor két különböző hang
hallható.
Egy mosási program kiválasztása esetén
a készülék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hőmérsékletet.
Mivel az energiafogyasztás
csökkentésére a Készenlét funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket
néhány esetben, így előfordulhat, hogy a
készüléket ismét be kell kapcsolni.
További részletekért olvassa el a
Készenlét c. szakaszt a „Napi használat”
című fejezetben.
6.2 Bevezetés
A kiegészítő funkciók nem
választhatóak mindegyik
mosási programmal. A
mosási programok és a
különféle opciók/funkciók
összeegyeztethetőségére
vonatkozóan lásd a
„Programtáblázat” c.
szakaszt. Egy opció/funkció
kizárhat egy másikat; ebben
az esetben a készülék nem
engedi a nem összeillő
opciók/funkciók együtt
történő beállítását.
Mindig ügyeljen arra, hogy
tiszta és száraz legyen a
képernyő, valamint az
érintőgombok.
Érintse meg többször egymás után a
gombot, míg a kívánt hőmérséklet meg
nem jelenik a kijelzőn.
és
visszajelzők
Amikor a kijelzőn
láthatók, a készülék nem melegíti fel a
vizet.
6.4 Centrifugálás
Egy program kiválasztása esetén a
készülék automatikusan beállítja a
megengedett maximális centrifugálási
sebességet.
Érintse meg többször a gombot a
következőkhöz:
• Centrifugálási sebesség
csökkentése.
•
A kijelző csak a beállított
programnál elérhető
centrifugálási sebességet
mutatja.
Öblítés tartás kiegészítő funkció
bekapcsolása.
A készülék nem ereszti le az utolsó
öblítővizet, hogy megóvja a
ruhaneműket a gyűrődéstől. A mosási
program leáll, a víz a dobban marad,
valamint a végső centrifugálás nem
történik meg.
16
www.aeg.com
•
A kijelzőn a
visszajelző jelenik
meg.
A dob rendszeres időközönként
forgást végez, hogy csökkentse a
ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. A dob
rendszeres időközönként forgást
végez, hogy csökkentse a ruhák
gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le
kell engedni a vizet.
Érintse meg a Start / Szünet gombot:
a készülék centrifugál és leereszti a
vizet.
A Csendes kiegészítő funkció
bekapcsolása.
Minden centrifugálási (közbenső és
végső centrifugálási) szakasz
elmarad, és a készülék a program
végén a dobban tartja a vizet. Ez
elősegíti a ruhák gyűrődésének
csökkentését.
Mivel a program nagyon csendes,
este is használható, amikor az
olcsóbb éjszakai áram rendelkezésre
áll. Egyes programok esetén az
öblítéseket a készülék nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
A kijelzőn a
visszajelző jelenik
meg.
Zárva marad az ajtó. A dob
rendszeres időközönként forgást
végez, hogy csökkentse a ruhák
gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le
kell engedni a vizet.
Érintse meg a Start / Szünet gombot:
a készülék csak szivattyúzást végez.
A készülék körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
leereszti a vizet.
6.5 Előmosás/foltmosás
Nyomja meg többször ezt a gombot a két
kiegészítő funkció közül az egyik
bekapcsolásához.
A megfelelő visszajelző megjelenik a
kijelzőn.
•
Foltmosás
Válassza ezt a kiegészítő funkciót az
erősen szennyezett vagy foltos
ruhanemű folteltávolítóval történő
előkezeléséhez.
Töltse a folteltávolítót a
rekeszbe.
A folteltávolítót a hatékonyság
növelése érdekében a készülék
mosószerrel előkeveri és felmelegíti.
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
E beállítás 40 °C-nál
alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll
rendelkezésre.
•
Előmosás
A kiegészítő funkció használatával 30
°C-os előmosási szakaszt adhat a
mosási szakasz elé.
A kiegészítő funkció erősen
szennyezett ruhanemű, különösen
homokkal, porral, sárral és egyéb
szilárd részecskével összepiszolt
ruhák esetén ajánlott.
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
Ez a két kiegészítő funkció
nem állítható be együtt.
6.6 Késleltetett indítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval a program
kezdetét megfelelőbb időpontig
késleltetheti.
A megfelelő késleltetés beállításához
érintse meg többször a gombot. Az
időtartam 30 perces lépésekkel 90
percig, valamint 2 óra és 20 óra között
növelhető.
A ciklus Start / Szünet gombbal történő
elindítása után a kijelzőn a kiválasztott
késleltetési időtartam látható, és a
készülék megkezdi a visszaszámlálást.
6.7 Időmegtakarítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkentheti a program időtartamát.
•
Amennyiben a ruhanemű átlagosan
vagy enyhén szennyezett, ajánlatos
lehet a mosási program lerövidítése.
Érintse meg egyszer a gombot a
program időtartamának
csökkentéséhez.
MAGYAR
•
Kisebb töltet esetén kétszer érintse
meg ezt a gombot egy extra gyors
program beállításához.
A program időtartama a beállításnak
megfelelően módosul a kijelzőn.
Amikor a gomb be van állítva, a felette
levő LED világít.
Ez a kiegészítő funkció a
Steam (Gőzölés) program
időtartamának
csökkentéséhez is
használható.
6.8 Gyűrődésmentesítés
Ez a kiegészítő funkció egy rövid
gyűrődésmentesítő szakaszt iktat be a
program végén.
6.10 Szárítási fokozatok
Érintse meg ezt a gombot a készülék
által javasolt három automatikus
szárazsági fokozat egyikének
beállításához.
A megfelelő szárazsági fokozat
visszajelzője megjelenik a kijelzőn:
•
Vasaló-száraz:
vasalandó ruhanemű.
•
Szekrény-száraz: tárolandó
ruhanemű.
•
Extra száraz: teljesen
megszárítandó ruhanemű.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az
összes automatikus
fokozat.
Ez a szakasz csökkenti a ruhanemű
gyűrődését és javítja vasalhatóságát.
A kiegészítő funkció beállítása után a
gomb feletti LED világítani kezd, majd
villog a gyűrődésmentesítő szakasz
során.
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
Bármely gomb megérintésére a
gyűrődésmentesítő mozgás leáll, és az
ajtó nyithatóvá válik.
6.9 Idővezérelt szárítás
A szárítandó ruhának megfelelő szárítási
idő beállításához érintse meg a gombot
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot). A kijelző a beállított értéket
mutatja.
A gomb minden egyes megérintésére a
szárítás időtartama 5 perccel nő.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
időtartam.
17
6.11 Mode
A program segítségével a ciklus az
alábbiak végrehajtására képes:
•
Csak mosás
visszajelző.
•
Mosás és szárítás
: Világít a
Mosás és Szárítás visszajelző.
•
Csak szárítás
visszajelző.
: Világít a Mosás
: Világít a Szárítás
6.12 Start / Szünet
Érintse meg a Start / Szünet gombot a
készülék elindításához vagy
működésének szüneteltetéséhez, illetve
a futó program megszakításához.
18
www.aeg.com
7. PROGRAMOK
7.1 Programtáblázat
Program
Program leírása
Mosási programok
Pamutok
Pamut Eco
Műszál
Kényes anyagok
Gyapjú/Kézi mosás
Fehér és színes pamut. Normál, erős és enyhe szennyezett‐
ség.
Fehér és színes pamut. Normál, erős és enyhe szennyezett‐
ség.
Pamut energiatakarékos program. Ez a program 60°C-on 10
kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EN 96/60/EC szabvány szerint mérve.
Megfelelő mosási eredményekhez és az energiafogyasztás
csökkentéséhez válassza ezt a programot. A mosóprogram
ideje hosszabb.
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Normál szennyezett‐
ség.
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevert szálas szöve‐
tek, melyek kímélő mosást igényelnek. Normál szennyezett‐
ség.
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz
és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott egyéb kényes szövetek‐
hez1)
Ne használjon öblítőszert, és győződjön meg
arról, hogy nincs öblítőszer-maradvány a mo‐
sószer-adagolóban.
Szabadidő-ruházat
Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kül‐
téri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lé‐
legző dzseki vagy széldzseki.
Kombinált mosó és szárító program végrehaj‐
tásakor a szárítási fázis vízállóságot helyreállí‐
tó ciklusként is működik. Győződjön meg ar‐
ról, hogy a ruhanemű kezelési címkéje en‐
gedélyezi-e a gépi szárítást.
Mosás&szárítás program
NonStop OKOPower
Kevertszálas szövetek (pamut és műszálas darabok).
Komplett program 5 kg ruhanemű 4 óra alatt történő mosására
és szárítására.
A
Gőzprogram
visszajelző is megjelenik a kijelzőn.
MAGYAR
Program
Steam (Gőzölés)
19
Program leírása
Gőzölés programok2)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál
használható. Ezek a programok csökkentik a gyűrődést és
a kellemetlen szagokat, valamint simábbá varázsolják ru‐
haneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mo‐
sással vagy helyi folteltávolítóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés progra‐
mot:
•
•
•
40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten mosandó ruhadara‐
bok.
Ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben
való szárításra alkalmasak.
Valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa
vagy hasonló elemei vannak.
Kiegészítő programok
Öblítések
Centrifugálás/Szivattyú‐
zás
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához. Minden ruhaa‐
nyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. Csök‐
kentse a centrifugálási sebességet a töltet típusának megfe‐
lelően.
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú ki‐
vételével. A centrifugáláshoz és a víz dobból való leeresztésé‐
hez.
1) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.
2) Ha szárított ruhán állít be Gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a
ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐
ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a
ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
Program hőmérséklete, maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet
Program
Alapértelmezett
hőmérséklet
Hőmérséklet-tar‐
tomány
Referencia centrifu‐
gálási sebesség
Centrifugálási se‐
bességtartomány
40 °C
95 °C - Hideg
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
Maximális töltet
Mosási programok
Pamutok
10 kg
20
www.aeg.com
Program
Alapértelmezett
hőmérséklet
Hőmérséklet-tar‐
tomány
Referencia centrifu‐
gálási sebesség
Centrifugálási se‐
bességtartomány
Pamut Eco
60 °C
60 °C - 40 °C
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
10 kg
Műszál
40 °C
60 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
Kényes anyagok
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
Gyapjú/Kézi mosás
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
2 kg
Szabadidő-ruházat
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
2 kg
NonStop OKOPower
30 °C
60 °C - 30 °C
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 1000
ford./perc
5 kg
1.5 kg
Steam (Gőzölés)
Öblítések
Centrifugálás/Szivattyú‐
zás
Maximális töltet
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
1600 ford./perc
1600 ford./perc
10 kg
10 kg
MAGYAR
21
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Centrifugálás/Szivattyúzás
■
Öblítések
■
Steam (Gőzölés)
NonStop OKOPower
Gyapjú/Kézi mosás
Szabadidő-ruházat
Extra csendes
Kényes anyagok
Öblítés tartás
Műszál
Centrifugálás
Pamut Eco
Kiegészítő funk‐
ciók
Pamutok
Program
Programfunkciók
összeegyeztethetősége
■
■
■
■1)
Nincs centrifugá‐
lás
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Késleltetett indí‐
tás
■
■
■
■
Időmegtakarí‐
■
■
■
■
■
■
■
■
Extra öblítés
Előmosás
Foltmosás2)
■
■
■
■
■
■
■
■
tás3)
Gyűrődésmente‐
sítés
■
■
■
■
Szárítási fokoza‐
tok
■
■4)
■
Centrifugálás/Szivattyúzás
■
Öblítések
Kényes anyagok
■
Steam (Gőzölés)
Műszál
■
NonStop OKOPower
Pamut Eco
■
Szabadidő-ruházat
Pamutok
Idővezérelt szárí‐
tás
Kiegészítő funk‐
ciók
Gyapjú/Kézi mosás
www.aeg.com
Program
22
■
1) Ha a Nincs centrifugálás kiegészítő funkciót beállítja, a készülék csak szivattyúzást végez.
2) Ez a beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
3) Ha a legrövidebb időtartamot állítja be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet méretét. Meg lehet telje‐
sen tölteni a készüléket, de csökkenhet a mosás hatékonysága.
4) Ennél a programnál a Vasalószáraz beállítás nem használható.
7.2 Woolmark Apparel Care Kék
•
The Woolmark Company ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjútartalmú ruhadarabok
gépi mosására, azzal a feltétellel,
hogy a ruhák mosása a ruhanemű
kezelési címkén szereplő és a
mosógép gyártójától származó
utasítások szerint történik. M1144
• E gép gyapjúszárítási ciklusát a The
Woolmark Company ellenőrizte és
jóváhagyta. Az említett ciklus
alkalmas a „kézimosás” címkével
ellátott gyapjú ruhanemű szárítására,
feltéve, hogy a ruhanemű mosása a
Woolmark által javasolt kézimosási
ciklussal történt, és a gyártó által
előírt utasításoknak megfelelően lett
szárítva. M1224
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
MAGYAR
23
7.3 Automatikus szárítás
Szárazsági fokozat
Extra száraz
Törülközőkhöz
Szekrényszáraz1)
Tárolni kívánt ruhaneműkhöz
Textil típusa
Töltet
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
max. 6 kg-ig
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
max. 6 kg-ig
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, háztartási vászon és
ágynemű)
max. 4 kg-ig
Kényes szövetek
max. 2 kg-ig
(akril, viszkóz és kényes, ke‐
vert szálas szövetek)
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
max. 1 kg-ig
Szabadtéri sportruházat
max. 2 kg-ig
(Szabadtéri ruházat, például
munkaruha, sportruha, vízál‐
ló és lélegző dzseki vagy
széldzseki)
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és lenvászon
max. 6 kg-ig
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgálást ELŐSZÖR
a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni (a töltet összetéte‐
le az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEK‐
RÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó töltet részleges töltet legyen, melynél
a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani.
24
www.aeg.com
7.4 Idővezérelt szárítás
Szárazsági fo‐
kozat
Textil típusa
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők stb.)
Szekrényszá‐
raz
Tárolni kívánt
ruhaneműkhöz
Vasalószáraz
Vasaláshoz al‐
kalmas
Töltet Cent‐ Javasolt idő‐
(kg)
rifugá‐ tartam (perc)
lási
se‐
bes‐
ség
(ford./
perc)
6
1600
245 - 265
4
1600
165 - 185
2
1600
125 - 135
6
1600
235 - 255
4
1600
155 - 175
2
1600
115 - 125
Műszálas és kevertszálas szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóneműk, háztar‐
tási vászon és ágynemű)
4
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Kímélő
(akril, viszkóz és kényes, kevert szálas
szövetek)
2
1200
150
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
1
1200
110 - 130
Szabadtéri sportruházat
(Szabadtéri ruházat, például munkaru‐
ha, sportruha, vízálló és lélegző dzseki
vagy széldzseki)
2
1200
160
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, ingek stb.)
6
1600
170 - 190
4
1600
105 - 125
2
1600
75 - 85
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők stb.)
MAGYAR
25
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Üzembe helyezéskor vagy
az első használat előtt egy
kevés víz jelenléte
észlelhető a készülékben. A
készülék teljeskörű üzemi
vizsgálatát végzik el a
gyárban annak biztosítására,
hogy a vásárlók tökéletesen
működő készüléket
kapjanak; az észlelt víz
ennek a maradványa, és
nincs ok az aggodalomra.
1. Ellenőrizze, hogy minden szállítási
rögzítőcsavart eltávolított-e a
készülékből.
2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e
a tápfeszültség, és nyitva van-e a
vízcsap.
3. Töltsön 2 liter vizet a
jelzésű
mosószer-adagolóba.
Ez a lépés aktiválja a leeresztő
rendszert.
4. Töltsön kis mennyiségű mosószert a
jelzésű mosószer-adagolóba.
5. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten, üres dobbal.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és az üstből.
9. BEÁLLÍTÁSOK
9.1 Gyerekzár
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.
•
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
tartsa megérintve a
és
gombot, amíg a
visszajelző
világítani nem kezd/el nem alszik a
kijelzőn.
Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:
Miután megérinti a Start / Szünet
gombot: az összes gomb és a
programkapcsoló inaktívvá válik (a
Be/Ki gomb kivételével).
• Mielőtt megérinti a Start / Szünet
gombot: a készülék nem indítható.
A kiegészítő funkció kiválasztását a
készülék kikapcsolás után is tárolja.
Nem megfelelő beállítást választ (3
rövid hangjelzés).
• A program véget ér
(hangjelzéssorozat hallható
hozzávetőleg 2 percig).
• A készülék meghibásodott (rövid
hangjelzések sorozata hallható
hozzávetőleg 5 percig).
A program végét jelző hangjelzések ki-/
bekapcsolására, a
és
gombot
érintse meg egyidejűleg körülbelül 6
másodpercre.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
•
9.2 Hangjelzések
A készülék különböző hangjelzésekkel
rendelkezik, melyek akkor működnek,
amikor:
•
•
•
Bekapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Kikapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Megérint egy gombot (kattanó
hangjelzés).
9.3 Állandó extra öblítés
A kiegészítő funkció mindig egy vagy két
további öblítést eredményez egy új
program beállításakor.
•
Egy további öblítés hozzáadásához
egyszerre érintse meg a
•
és
gombot.
jelenik meg a kijelzőn.
Kettő további öblítés hozzáadásához
egyszerre érintse meg kétszer a
és
gombot.
kijelzőn.
jelenik meg a
26
www.aeg.com
•
Az extra öblítések eltávolításához
egyszerre érintse meg háromszor a
és
gombot. A kijelzőn csak
jelenik meg.
10. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
10.1 Súlyérzékelő használata
A súlyérzékelő helyes
működéséhez a dobnak
üresnek kell lenni a készülék
bekapcsolásakor.
A programot a ruhadarabok
dobba helyezése ELŐTT
állítsa be.
10.2 A készülék
bekapcsolása előtt
1. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be
legyen dugva a hálózati aljzatba.
2. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a
vízcsap.
10.3 A készülék
bekapcsolása és egy
program beállítása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
A programválasztó gomb automatikusan
a pamut programnak megfelelő állásba
fordul, és csak a Mosás visszajelző
világít.
A Start / Szünet gomb visszajelzője
villog.
2. Forgassa a programválasztó gombot
a szükséges programnak megfelelő
pozícióba.
Világítani kezd a program visszajelző.
A kijelzőn a maximális töltet, az
alapértelmezett hőmérséklet, a
maximális centrifugálási sebesség, a
kiválasztott program szakaszainak
visszajelzői és a program időtartama
jelenik meg.
3. Szükség esetén, a vízhőmérséklet és
a centrifugálási sebesség
módosításához érintse meg a
Hőmérséklet és Centrifugálás
gombot.
4. Ha szükséges, kiegészítő funkciók
hozzáadásához és/vagy késleltetett
indítás beállításához érintse meg a
hozzájuk tartozó gombokat.
A kijelzőn a beállított kiegészítő funkció
szimbóluma jelenik meg, és/vagy
számjegy jelzi a késleltetési időt.
10.4 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
A kijelzőn
jelenik meg.
2. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
dobba helyezi őket. Helyezze a
mosandó darabokat egyenként a
dobba.
0,5 kg-os lépésekben módosul a ruhák
súlyának kijelzése, valamint ennek
megfelelően a program időtartama is
frissül. Tájékoztató jellegű, és a ruhák
fajtájával változik a súly.
Ha a megengedettnél több
szennyest helyez a dobba, a
szimbólum néhány
másodpercre villogni kezd,
és megjelenik a legnagyobb
megengedett töltet értéke.
A ruhákat ennek ellenére
kimoshatja, de az energiaés vízfogyasztás
megnövekszik.
A legkedvezőbb fogyasztás
és teljesítmény eléréséhez
néhány ruhadarab
eltávolításával szüntesse
meg a túlsúlyt.
Csak olyan programok
esetében jelenik meg a
túlterhelés jelzés, melyeknél
a készülék maximális
tölteténél kisebb a maximális
töltet értéke.
3. Zárja be az ajtót. Győződjön meg
arról, hogy az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorult-e be
ruha. Ellenkező esetben mosás
MAGYAR
közben víz szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
4. A kijelzőn a mosószer szükséges
mennyiségének százalékos értéke
jelenik meg
.
Ez tájékoztató jellegű adat, és a
mosószer csomagolásán a maximális
töltet esetében alkalmazandó
mosószermennyiségre utal.
Ha a mosóprogramot az ajtó
becsukása után módosítja, a
kijelzőn
jelenhet
meg, mely lehetséges
túlterhelésre utal: nyissa ki
az ajtót, és vegyen ki
néhány ruhadarabot.
10.5 A mosószer és az
adalékok betöltése
27
A folyékony adalékok maximális
szintje.
A por állagú vagy folyékony
mosószer kiválasztására szolgáló
terelőlap.
Mindig kövesse a
mosószerek csomagolásán
található utasításokat,
azonban javasoljuk, hogy ne
lépje túl a jelzett maximális
szintet (
). Ez a
mennyiség garantálja a
legjobb mosási eredményt.
Amennyiben szükséges, a
mosási szakasz után
távolítsa el a mosószer
maradványokat a mosószeradagolóból.
10.6 A terelőlap helyzetének
az ellenőrzése
1. Üközésig húzza ki a mosószeradagolót.
2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé
a kart.
1
2
3. Por állagú mosószer használatához
hajtsa fel a terelőlapot.
Rekesz az előmosás és az
áztatóprogram mosószere, valamint
a folteltávolító számára.
Mosási szakasz mosószeradagolója.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számára.
28
www.aeg.com
4. Folyékony állagú mosószer
használatához hajtsa le a terelőlapot.
Ellenőrizze, hogy a terelőlap nem
akadályozza-e a fiók bezárását.
10.7 A program indítása
A program elindításához érintse meg a
Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
A kijelzőn a működő szakasz
visszajelzője villogni kezd, és a
mosószer százalék visszajelzője kialszik.
A program elindul, és az ajtó
Amikor LE helyzetben van
a terelőlap:
• Ne használjon
kocsonyás állagú
vagy sűrű folyékony
mosószereket.
• Ne töltsön be a
tererőlapon jelzett
maximumnál több
folyékony mosószert.
• Ne állítson be
előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a
késleltetett indítás
funkciót.
5. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
6. Gondosan zárja be a mosószeradagolót.
reteszelődik. A kijelzőn a
jelenik meg.
visszajelző
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
mielőtt a készülék vizet tölt
be.
10.8 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Érintse meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő késleltetési idő meg nem
jelenik. Megjelenik a
visszajelző.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A készülék megkezdi a késleltetett
indítás visszaszámlálását.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
A PROSENSE becslés a
visszaszámlálás végén
kezdődik.
MAGYAR
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
leállítása
Késleltetett indítás törlése:
1. A Start / Szünet gomb
megérintésével szüneteltesse a
készülék működését. A megfelelő
visszajelző villog.
2. Addig érintse meg többször a
Késleltetett indítás gombot, míg a
meg nem jelenik a kijelzőn.
3. A program azonnali elindításához
érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
módosítása
Késleltetett indítás módosítása:
1. A Start / Szünet gomb
megérintésével szüneteltesse a
készülék működését. A megfelelő
visszajelző villog.
2. Érintse meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő késleltetési idő meg nem
jelenik.
3. Az új visszaszámlálás elindításához
érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
10.9 A ProSense
töltetérzékelés
A Start / Szünet gomb megérintése után:
1. A mosószer százalék visszajelzője
eltűnik, és villogni kezd a
visszajelző.
2. A ProSense funkció megkezdi a
töltetérzékelést, hogy kiszámítsa a
program valós időtartamát. A
időjelző pontok villogni kezdenek.
3. Hozzávetőleg 15 perc elteltével a
kijelzőn a program új időtartama
látható: a időjelző pontok
abbahagyják a villogást.
A készülék a behelyezett ruhanemű
függvényében automatikusan
beállítja a program időtartamát, hogy
a lehető legrövidebb idő alatt
tökéletes mosási eredményt
29
biztosíton. Nőhet vagy csökkenhet a
program időtartama.
A ProSense töltetérzékelés
kizárólag teljes mosási
programoknál fut le (amikor
nincs szakaszátugrás
beállítva).
10.10 Programszakasz
visszajelzők
Amikor a program elindul, az éppen futó
szakasz visszajelzője villog, és a többi
szakaszvisszajelző folyamatosan világít.
Például, a mosási vagy előmosási
szakasz fut:
.
Amikor a szakasz véget ér, a hozzá
tartozó visszajelző villogása megszűnik,
és folyamatosan világítani kezd. Villogni
kezd a következő szakaszvisszajelző.
Például, az öblítési szakasz fut:
.
A mosási ciklus alatt a készülék vízzel
összekeveri a mosószert, folteltávolítót
és/vagy az öblítőszert a dobba juttatás
előtt; a
visszajelző megjelenik, majd
eltűnik a kijelzőről a különböző
programszakaszoknak megfelelően (a
nyilak felváltva villognak).
MIX
Amennyiben a Steam (Gőzölés)
programot választja, a gőzölés szakasz
visszajelzője világítani kezd.
10.11 A program
megszakítása és a kiegészítő
funkciók módosítása
Ha a program működik, csak néhány
kiegészítő funkció módosítására van
lehetőség:
1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. A
kijelzőn megjelenő információk ennek
megfelelően módosulnak.
3. Érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
Folytatódik a mosóprogram.
30
www.aeg.com
10.12 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki
gombot.
2. A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
Most új mosási programot állíthat be.
Amennyiben a ProSense
szakasz már lefutott, és a
vízbetöltés már elkezdődött,
az új program a ProSense
szakasz megismétlése
nélkül indul el. A készülék a
vizet és a mosószert nem
ereszti le a pazarlás
elkerülése érdekében.
hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
A kijelzőn az összes mosási szakasz
visszajelzője folyamatosan világítani
kezd, és az időkijelző területen
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője.
Az ajtózár kiold, és kialszik a
visszajelző.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
10.13 Az ajtó kinyitása Ruhanemű hozzáadása
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van.
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a
készülék ajtaját.
1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó ajtózár visszajelző
kialszik a kijelzőn.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha
szükséges, helyezzen be vagy
vegyen ki ruhaneműt a készülékből.
3. Csukja be az ajtót, majd érintse meg
a Start / Szünet gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
4. Az ajtó kinyitható, amikor a program
befejeződött, vagy állítsa be a
Centrifugálás/Szivattyúzás
programot/kiegészítő funkciót, majd
nyomja meg a Start / Szünet gombot.
10.14 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. A
látható.
2.
3.
4.
5.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, akkor a kijelzőn
az utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programkapcsolót egy új
program beállításához.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a
mosószer-adagoló rekeszt, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
Zárja el a vízcsapot.
10.15 Vízleeresztés a ciklus
vége után
Ha olyan programot vagy kiegészítő
funkciót választott, amely nem üríti ki az
utolsó öblítés vizét a dobból, a program
befejeződik, azonban:
•
A kijelzőn a
visszajelző, a
vagy
kiegészítő funkció visszajelző és
az
•
•
•
ajtó zárva visszajelző jelenik
meg. A futó szakasz
visszajelzője
villog.
A dob továbbra is rendszeresen forog,
hogy megakadályozza a ruhák
gyűrődését.
Zárva marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie:
1. Amennyiben szükséges, a
Centrifugálás gomb megérintésével
növelje vagy csökkentse a
MAGYAR
centrifugálás készülék által javasolt
fordulatszámát.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot:
A
•
Amennyiben
van beállítva, a
készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
•
Amennyiben
van beállítva, a
készülék csak leereszti a vizet.
vagy
kiegészítő funkció
visszajelző
visszajelző kialszik, míg a
villog, majd kialszik.
3. A program befejezése után kialszik
visszajelző, és
az ajtó zárva
kinyithatja az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
A készülék minden esetben
körülbelül 18 óra elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.
31
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
A Start / Szünet gomb megérintése
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programkapcsolót egy
új program beállításához.
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a Készenlét
funkció nem kapcsolja ki a
készüléket arra való
emlékeztetőként, hogy el kell
végezni a szivattyúzást.
10.16 Készenlét kiegészítő
funkció
A Készenlét kiegészítő funkció az
energiafogyasztás csökkentésére
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A készülék automatikus
mosó-szárító programokkal
rendelkezik.
11.1 NON-STOP program Mosás és szárítás
Nem minden program
kombinálható a szárítás
funkcióval. A NonStop
OKOPower program egy
teljes mosási és szárítási
program.
A „non-stop program” beállításával ruháit
kimoshatja és száríthatja. A következők
szerint járjon el:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
2. Fordítsa a programválasztó gombot a
szükséges mosási programra. Az
alapértelmezett hőmérséklet és
centrifugálási sebesség kijelzése
jelenik meg kijelzőn. Szükség esetén
módosítsa ezeket a ruhaneműnek
megfelelően. A kijelzőn a mosási
fázishoz ajánlott legnagyobb töltet is
megjelenik.
3. Amennyiben elérhetők, állítsa be a
megfelelő kiegészítő funkciókat.
4. Amennyiben a szárítási funkciót is
szeretné bekapcsolni, érintse meg
egyszer a Mode gombot. A Mosás és
Szárítás visszajelzők világítani
kezdenek. A
és
visszajelző megjelenik a kijelzőn. A
kijelzőn a mosó- és
szárítóprogramhoz ajánlott
32
www.aeg.com
legnagyobb töltet is megjelenik (pl. 6
kg pamut esetében).
5. Nyissa ki az ajtót, és egyenként
pakolja be a ruhadarabokat. 0,5 kgos lépésekben módosul a ruhák
súlyának kijelzése, valamint ennek
megfelelően a program időtartama is
frissül.
6. Zárja be az ajtót.
7. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
11.2 Mosás és szárítás Automatikus fokozatok
1. Annyiszor érintse meg a Szárítási
fokozatok gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő szárazsági fokozat meg
nem jelenik. A kijelzőn a visszajelzők
ennek megfelelően kezdenek
világítani:
a.
Vasaló-száraz:
pamut darabok;
b.
Szekrény-száraz:
pamut és műszálas darabok;
c.
Extra száraz: pamut
darabok.
A kijelző a mosási és szárítási ciklust
is magában foglaló, kiszámított
időtartamot jeleníti meg.
A megfelelő hatékonyságú,
kevesebb energiát fogyasztó
és rövidebb időtartamú
szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi,
hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program indításához a Start /
Szünet gombot érintse meg. A
PROSENSE töltetérzékelés
megkezdődik.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
11.3 Mosás és idővezérelt
szárítás
1. Érintse meg többször a Idővezérelt
szárítás gombot az időtartam
megfelelő értékének beállításához
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot a „Programok” fejezetben).
A szárítási fokozat visszajelzője
visszajelző pedig
kialszik, a
világítani kezd.
A gomb minden egyes megérintésére az
időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző
az újonnan beállított időtartamot mutatja.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot
a program elindításához. A
PROSENSE töltetérzékelés
megkezdődik.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
11.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
•
•
A kijelzőn jelenik meg.
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője. Eltűnik az ajtózár
•
szimbólum
.
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
MAGYAR
33
12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A készülék automatikus
mosó-szárító programokkal
rendelkezik.
12.1 Előkészületek
szárításhoz
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
Kizárólag szárítást végző
programnál a kijelzőn nem
jelenik meg a betöltött
ruhanemű tömege, valamint
a PROSENSE
töltetérzékelés inaktív.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő programra.
4. A mosás kikapcsolásához és
kizárólag szárítás elvégzéséhez
érintse meg kétszer a Mode gombot.
Világít a Szárítás visszajelző. A
és a
a kijelzőn.
visszajelző megjelenik
Nagy mennyiségű ruhanemű
szárításakor a jó szárítási
eredmény elérése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a ruhanemű ne legyen
összehajtva, és
egyenletesen legyen a
dobban elosztva.
12.2 Szárítás - Automatikus
szárazsági fokozatok szerint
1. Annyiszor érintse meg a Szárítási
fokozatok gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő szárazsági fokozat meg
nem jelenik. A kijelzőn a visszajelzők
ennek megfelelően kezdenek
világítani:
a.
Vasaló-száraz:
pamut darabok;
b.
Szekrény-száraz:
pamut és műszálas darabok;
c.
Extra száraz: pamut
darabok.
A kijelző a szárítóprogram időtartamát
mutatja.
A megfelelő hatékonyságú,
kevesebb energiát fogyasztó
és rövidebb időtartamú
szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi,
hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program indításához a Start /
Szünet gombot érintse meg.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
12.3 Idővezérelt szárítás
1. Érintse meg többször a Idővezérelt
szárítás gombot az időtartam
megfelelő értékének beállításához
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot a „Programok” fejezetben).
A szárítási fokozat visszajelzője
visszajelző pedig
kialszik, a
világítani kezd.
A gomb minden egyes megérintésére az
időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző
az újonnan beállított időtartamot mutatja.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot
a program elindításához.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
34
www.aeg.com
12.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
•
•
A kijelzőn jelenik meg.
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője. Eltűnik az ajtózár
•
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
szimbólum
.
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
Ez a kellemetlen jelenség erősödik a
műszaki textilek esetén.
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
•
•
•
•
Világos színű textilek (különösen
kéztörlő, gyapjú, melegítőfelső)
mosása és szárítása után ne mosson
sötét textileket, és fordítva.
Az első mosás után levegőn szárítsa
az ilyen textileket.
A kifolyócső-szűrő tisztítása.
A szárítási fázis után tisztítsa meg az
üres dobot, a tömítést és az ajtót egy
nedves ruhával.
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
• Ürítse ki a dobot.
• Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
• Állítsa be az öblítőprogramot.
• A tisztító funkció bekapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
•
a
és
gombot, amíg a CLE
szimbólum meg nem jelenik a
kijelzőn.
A program elindításához érintse meg
a Start / Szünet gombot.
A készülék gyakori
használata esetén
rendszeresen futtassa le a
CLE programot.
14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
14.1 A ruha töltet
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
•
•
•
•
•
•
Egyes színes ruhadarabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első néhány mosásnál
külön mosni ezeket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse és fordítsa ki a zsebeket.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott
darabokat.
Kezelje elő a makacs foltokat.
Különleges mosószerrel mossa az
erős szennyeződéseket.
MAGYAR
•
•
•
•
Legyen körültekintő a függönyökkel.
Vegye ki az akasztókat, és tegye
mosózsákba vagy párnahuzatba a
függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási szakaszban
kiegyensúlyozási problémákat
okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és
túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez
történik:
a. szakítsa meg a programot, és
nyissa ki a készülék ajtaját (lásd
a „Napi használat” című
fejezetet);
b. kézzel rendezze el a dobban a
darabokat, hogy azok
egyenletesen helyezkedjenek el;
c. nyomja meg a Start / Szünet
gombot. A centrifugálási szakasz
folytatódik.
14.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
ruhadarab készülékbe tétele előtt
kezelni.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
14.3 Mosószerek és egyéb
vegyi áruk
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és vegyi árukat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor, a
kényes szövetek kivételével.
Fehér darabokhoz és a ruhanemű
fertőtlenítéséhez használjon
fehérítőt tartalmazó mosóport
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
•
•
•
•
35
csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a javasoltnál több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószerek vagy
egyéb termékek csomagolásán
található útmutatásokat, és ne lépje
túl a készüléken jelzett maximális
szintet (
).
Az anyag fajtájához és színéhez, a
program hőmérsékletéhez és a
szennyezettség mértékéhez javasolt
mosószereket használja.
14.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Ha a foltokat előkezeli, vagy
folteltávolítót használ, alacsony
hőmérsékletű programot állítson be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
14.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység, nem szükséges
vízlágyító használata.
A lakhelye vízkeménységéről a helyi
vízműtől kérjen tájékoztatást.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
14.6 A szárítási ciklus
előkészítése
•
•
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyócső
megfelelően a helyére van-e téve.
36
www.aeg.com
•
További információkért lapozzon az
üzembe helyezés fejezetre.
A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
14.7 Szárításra nem alkalmas
ruhaneműk
Ne állítson be szárítóprogramot az
alábbi ruhaneműhöz:
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
• Anorákok.
• Hálózsákok.
• Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyagmaradványokkal
szennyezett szövetek.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
14.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
•
•
•
•
•
az utolsó centrifugálás sebessége
szárazsági fok
az anyag fajtája
a töltet tömege
14.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
FIGYELMEZTETÉS!
A szövetek gyűrődésének,
illetve a méretváltozás
elkerülése érdekében ne
szárítsa túl a ruhákat.
14.11 Általános tanácsok
Tekintse meg a „Szárítóprogramok”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A gyakorlati tapasztalatok birtokában
jobb hatásfokú szárítás érhető el.
Jegyezze fel a szárítási időtartamot a
korábban végrehajtott ciklusok esetében.
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
A szárítóprogram befejeződése után
azonnal vegye ki a ruhaneműt.
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
= Gépben nem szárítható.
14.9 A szárítási ciklus
időtartama
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
15.1 Külső tisztítás
Csak enyhe mosogatószerrel és meleg
vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon
minden felületet megszáradni.
MAGYAR
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
37
15.4 Az ajtó tömítése
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a fémfelületeket
klórtartalmú tisztítószerrel.
15.2 Vízkőmentesítés
Ha nagy vagy közepes a
vízkeménység a körzetében,
akkor célszerű vízkőtelenítőt
használni a mosógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
nem rakódott-e le rajta vízkő.
A szokásos mosószerek vízlágyítót
tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy
időnként futtasson le egy programot üres
dobbal és vízkőoldó termékkel.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
15.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
ismételt, hosszú időn keresztűl történő
használata a mosószer lerakódását,
szöszmaradványokat és a baktériumok
elszaporodását eredményezheti a
dobban és az üstben. Ez kellemetlen
szagot és penészt eredményezhet.
A lerakódások eltávolításához és a
készülék belsejének fertőtlenítéséhez
rendszeresen (legalább havonta
egyszer) futtasson le egy karbantartó
mosást:
1. Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
2. Egy kevés mosóporral, maximális
hőmérsékleten futtasson le egy
pamut mosására szolgáló programot.
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
15.5 A dob tisztítása
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megelőzze a rozsda képződését.
Teljes tisztítás:
1. Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
2. Futtasson le szennyes behelyezése
nélkül egy rövid pamutciklust a
legmagasabb hőmérsékleten, kis
mennyiségű mosóporral, hogy
eltávolítsa az esetlegesen
visszamaradt szennyeződéseket.
15.6 A mosószer-adagoló
tisztítása
A megszáradt mosószermaradványok
vagy összecsomósodott öblítőszer és/
vagy penész mosószer-adagolóban való
megjelenésének megakadályozására
alkalmanként végezze el az alábbi
tisztítási eljárást:
1. Nyissa ki a fiókot. A képen ábrázolt
módon nyomja le a rögzítőelemet,
majd húzza ki a fiókot.
38
www.aeg.com
1
2
2. A tisztítás elősegítése érdekében
távolítsa el az adalékoknak
fenntartott rekesz felső részét, majd
öblítse ki meleg folyóvízzel, hogy a
felhalmozódott mosószer minden
nyomát eltüntesse. Tisztítás után
helyezze vissza a felső részt a
helyére.
15.7 A leeresztő szivattyú
tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
Húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
konnektorból.
Rendszeresen ellenőrizze a
leeresztőszivattyú szűrőjét,
hogy az tiszta-e.
A következő esetekben tisztítsa meg a
leeresztőszivattyút:
• A készülék nem engedi ki a vizet.
• A dob nem forog.
• Szokatlan zaj hallható a készülékből,
mivel a leeresztőszivattyú működését
valami akadályozza.
3. Ügyeljen arra, hogy az összes
mosószermaradvány el legyen
távolítva a nyílás felső és alsó
részéből. Kisméretű kefével tisztítsa
meg a nyílást.
•
A kijelzőn
riasztási kód látható.
FIGYELMEZTETÉS!
• Ne vegye ki a szűrőt,
amíg működik a
készülék.
• Ne tisztítsa a szivattyút,
ha forró a készülékben
lévő víz. Várja meg, amíg
a víz kihűl.
A szivattyú tisztításához a következők
szerint járjon el:
1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.
4. Illessze a mosószer-adagoló fiókot a
vezetősínekbe, és tolja be. Futtasson
le egy öblítési programot anélkül,
hogy szennyest tenne a dobba.
MAGYAR
39
7. Fordítsa el balra a szűrőt az
eltávolításhoz.
2
1
2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy
megfelelő edényt a
leeresztőszivattyú szerelőnyílása alá.
3. Nyissa ki lefelé a szűrőkamra fedelét.
Tartson kéznél egy rongyot, amivel
felitathatja a vizet, amely a szűrő
eltávolításakor távozhat a gépből.
4. Forgassa el balra 180 fokkal a
szűrőt, de még ne vegye ki. Hagyja,
hogy kifolyjon a víz.
5. Amikor a tál megtelt vízzel, csavarja
vissza szűrőt, és ürítse ki a tálat.
6. A 4. és 5. lépéseket addig ismételje,
amíg nem folyik több víz ki a
készülékből.
1
2
8. Szükség esetén távolítsa el a
szöszöket és egyéb tárgyakat a
szűrő nyílásából.
9. Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani
a szivattyú lapátkerekét. Ha nem
forgatható, forduljon a
márkaszervizhez.
10. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.
11. Szerelje vissza a szűrőt a speciális
vezetőelemekbe az óramutató
járásával megegyező irányba történő
elforgatással. Ellenőrizze, hogy
megfelelően meghúzta-e a szűrőt,
hogy megelőzze a szivárgást.
40
www.aeg.com
2
1
2
1
3
2. A hollandi anya lecsavarásával
szerelje le a befolyócsövet a
készülékről.
12. Zárja be a szivattyú fedelét.
2
1
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
a. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
b. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
3. Tisztítsa meg a készülék hátulján
lévő szelepszűrőt egy fogkefével.
15.8 A befolyócső és a
szelepben lévő szűrő
tisztítása
Javasoljuk, hogy a befolyócső és a
szelep szűrőjét egyaránt tisztítsa meg,
hogy eltávolítsa az idők során lerakódott
szennyeződéseket:
1. Csavarja le a befolyócsövet a
csapról, majd tisztítsa meg a szűrőt.
4. Amikor visszaszereli a csövet a
készülék hátuljára, a vízcsap
helyzetétől függően a csövet balra
vagy jobbra (ne függőlegesen)
vezesse el.
MAGYAR
41
15.10 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy
alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje
ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és
a leeresztő szivattyúból.
45°
20°
15.9 Vészleeresztés
Amennyiben a készülék nem ereszti le a
vizet, végezze el „A leeresztő szivattyú
tisztítása” c. részben leírt eljárást.
Szükség esetén tisztítsa meg a
szivattyút.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem vállal
felelősséget az alacsony
hőmérsékletek miatt
keletkező károkért.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
16. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
16.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
Nagyobb problémák esetén
hangjelzések hallhatóak, és riasztási
kód jelenik meg a kijelzőn, valamint a
Start / Szünet gomb folyamatosan
villoghat:
•
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
Indítsa el újra a készüléket a Start /
Szünet gomb megnyomásával. 5
másodperc elteltével az ajtózár kiold.
•
•
vizet.
- A készülék nem ereszti le a
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
Ha a készülékbe túl sok
ruhát helyezett, vegyen ki
néhány ruhadarabot a
dobból és/vagy tartsa
csukva az ajtót, és
közben tartsa megérintve
a Start / Szünet gombot,
amíg a
visszajelző
villogása meg nem szűnik
(lásd az alábbi ábrát).
42
www.aeg.com
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
A program nem fejeződött be
megfelelően, vagy a készülék túl
korán leállt. Ha a riasztási kód ismét
megjelenik, forduljon a
márkaszervizhez.
•
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
- A túlcsordulás-gátló
bekapcsolt. Húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból, és zárja
el a vízcsapot. Forduljon a
márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen ellenőrzés előtt
kapcsolja ki a készüléket.
16.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
A program nem indul el.
•
•
•
•
•
•
•
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
•
•
•
•
A készülék megtelik víz‐
zel, majd azonnal lee‐
reszti azt.
•
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakoztatva le‐
gyen a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start / Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó cső nincs-e megcsavarodva,
megsérülve vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlő csatlakoz‐
tatása.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
•
A készülék nem engedi
ki a vizet.
•
•
•
•
•
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a
mosási ciklus szokatlanul
•
sokáig tart.
•
Víz van a padlón.
•
•
•
Nem lehet kinyitni a ké‐
szülék ajtaját.
•
•
•
•
•
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak, vala‐
mint rázkódik.
43
•
•
A program végrehajtása •
során a program időtarta‐
ma növekedhet vagy
csökkenhet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy
megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a leeresztő tömlő csatlakoz‐
tatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és
kifolyócsövén.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Ellenőrizze, hogy olyan mosási programot választott-e,
melynél a ciklus végén a víz a dobban marad.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvassa el az „Ajtó nyitá‐
sa vészhelyzetben” című szakaszt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zési utasítás” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl ki‐
csi.
A ProSense funkció képes a program időtartamának beállí‐
tására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfe‐
lelően. További részletekért olvassa el „A ProSense tölte‐
térzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.
44
www.aeg.com
Jelenség
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Túl sok hab képződik a
dobban mosás közben.
Lehetséges megoldás
•
•
•
•
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a
makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
•
Csökkentse a mosószer mennyiségét.
•
A mosási ciklus után mo‐
sószer maradványok ta‐
lálhatók a mosószer-ada‐
•
golóban.
Ellenőrizze, hogy a terelőlap megfelelő helyzetű-e (FELFE‐
LÉ álljon mosópornál, LEFELÉ álljon folyékony mosószer‐
nél).
Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagolót a jelen használati
utasításban leírtaknak megfelelően használta-e.
Üres a dob, de súly jele‐
nik meg a kijelzőn.
Nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék kikapcsolásához,
majd ismételt bekapcsolásához a tárálás elvégzéséhez.
•
•
Tele van a dob, de 0,0 kg
jelenik meg a kijelzőn.
•
A készülék nem vagy
nem megfelelően szárít.
A ruhanemű tele van kü‐
lönböző színű szösszel.
•
•
•
•
A készülék bekapcsolása előtt tette be a ruhákat. A készü‐
lék kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.
Ürítse ki a dobot, és kövesse a szükséges lépéseket. (Néz‐
ze meg „A mosnivaló betöltése” című részt.)
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Csökkentse a töltet mennyiségét.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő ciklust választotta-e, és ha
szükséges, állítson be egy további, rövid szárítási időtarta‐
mot is.
A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából szár‐
maznak:
• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolításá‐
ban.
• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához fut‐
tassa le a speciális tisztító programot (a további részleteket
lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
16.3 Ajtó nyitása
vészhelyzetben
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
MAGYAR
45
1. Nyomja meg a Be/Ki
gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Húzza le egyszer a vésznyitó elemet.
Húzza le még egyszer, majd tartsa
lehúzva a vésznyitó elemet, és
közben nyissa ki a készülék ajtaját.
VIGYÁZAT!
Égésveszély! Ellenőrizze,
hogy a víz hőmérséklete
nem túl magas-e és a
mosás alatt álló ruha nem
forró-e. Szükség esetén
várja meg, hogy
lehűljenek.
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő
szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az
értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és
mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐
más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással
lehet a mosási program időtartamára.
A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐
tés nélkül változhatnak.
A mosási program alatt a ProSense technológia módosíthatja a mosás
időtartamát és a fogyasztási értékeket. További részletekért olvassa el
„A ProSense töltet érzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című feje‐
zetben.
Programok
Pamut 60 °C
Töltet
(kg)
10
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
1.70
90
230
46
www.aeg.com
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
10
0.86
61
265
Pamut 40 °C
10
1.10
90
220
Műszál 40 °C
4
0.72
55
155
Kímélő 40 °C
4
0.60
59
89
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
2
0.35
58
60
Pamut Eco
A Pamut energiatakarékos
program 60°C1)
1) «Pamut energiatakarékos program» 60 °C-on 10 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EN 96/60/EC szabvány szerint mérve.
18. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság /
mélység / teljes mélység
Elektromos csatlakozta‐ Feszültség
tás
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni
IPX4
védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az
alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat
Hideg víz
Víz betáplálás 1)
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximális mosási töltet
Pamut
10 kg
Maximális szárítási töl‐
tet
Pamut
Műszál
6 kg
4 kg
Centrifugálási sebesség Maximális centrifugálási
sebesség
1550 ford./perc
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőket egy 3/4'' -os csavarmenetes csaphoz.
MAGYAR
47
19. TARTOZÉKOK
19.1 Kapható az
www.aeg.com/shop
weboldalon vagy a hivatalos
márkakereskedőnél
19.3 Lábazat a fiókkal
Kizárólag az AEG által
jóváhagyott tartozékokkal
biztosítható, hogy a készülék
megfeleljen a biztonsági
szabványoknak. Ha nem
jóváhagyott alkatrészek
kerülnek felhasználásra,
akkor bármilyen követelésre
vonatkozó jogosultság
érvényét veszti.
19.2 Rögzítőlemez készlet
A készülék megemelésére és a
ruhanemű be-/kipakolásának
megkönnyítésére.
Amennyiben a készüléket talapzatra
állítja, rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekkel.
A fiókot használhatja ruhanemű
tárolására, pl.: törölközők, tisztítószerek
és hasonlók.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
20. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
157023280-A-342018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement