AEG L7WBG68W User manual

AEG L7WBG68W User manual
L7WBG68W
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6
3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 7
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 12
5. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 13
6. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK......................................................................15
7. PROGRAMOK ................................................................................................... 17
8. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................23
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 23
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS......................................................24
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS.................................................. 29
12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS........................................................... 30
13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN............................................................................. 31
14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 32
15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 34
16. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................38
17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK............................................................................... 42
18. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 43
19. TARTOZÉKOK..................................................................................................43
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
MAGYAR
3
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető
legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy
egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin,
kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és
viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosószárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a
maradékhő eltávozzon.
A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen
nem károsodnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
6
www.aeg.com
•
•
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve
az időjárásnak.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a padló között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
MAGYAR
2.4 Használat
•
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor
egy program működik. Az üveg forró
lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram elindítása előtt
távolítsa el azt.
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
2.5 Ártalmatlanítás
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
3.1 Kicsomagolás
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék üzembe
helyezése előtt távolítson el
minden csomagolóanyagot
és szállítási rögzítőcsavart.
FIGYELMEZTETÉS!
Használjon kesztyűt.
1. Távolítsa el a külső fóliát. Ha
szükséges, használjon
vágószerszámot.
7
2. Távolítsa el a készülék tetején levő
kartonpapírt és a polisztirol
csomagolóanyagokat.
8
www.aeg.com
7. Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
1
3. Távolítsa el a belső fóliát.
2
8. Állítsa függőleges helyzetbe a
készüléket.
4. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a
polisztirol darabot az ajtótömítésből,
és minden mást a dobból.
9. Vegye ki a hálózati kábelt és a
kifolyócsövet a csőtartókból.
Előfordulhat, hogy víz
folyik a kifolyócsőből. Ezt
az okozza, hogy a
készüléket vízzel
ellenőrzik a gyárban.
5. Óvatosan helyezze rá a hátsó
oldalával a készüléket.
6. Az elülső polisztirén
csomagolóelemet helyezze a
padlóra, a készülék alá.
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljenek meg a tömlők.
10. Csavarja ki a három csavart a
készülékhez mellékelt kulccsal.
MAGYAR
11. Húzza ki a műanyag távtartókat.
12. A felhasználói kézikönyv
zacskójában található sapkákat
illessze a nyílásokba.
x4
A készüléknek vízszintben és szilárdan
kell állnia.
A készülék megfelelő
beállítása megelőzi a
készülék működése közben
a rezgést, zajt és a készülék
mozgását.
Célszerű megőrizni a
csomagolást és a szállítási
rögzítőcsavarokat arra az
esetre, amikor szállítani kell
a készüléket.
3.2 Elhelyezés és vízszintbe
állítás
Ha a készüléket lábazatra
szereli, vagy ha a mosószárítógépet a mosógép
tetején helyezi el, használja
a „Tartozékok” c. fejezetben
ismertetett tartozékokat.
Figyelmesen olvassa el a
készülékhez és a
tartozékhoz mellékelt
használati utasítást.
1. A készüléket kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
Ellenőrizze, hogy nem
akadályozza-e szőnyeg a
készülék alatt a levegő
keringését.
Ellenőrizze, hogy nem ér-e a
készülék falhoz vagy
máshoz.
2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy
húzza meg a lábakat.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen a vízszintbe
állítás érdekében kartont, fát
vagy ehhez hasonló
anyagokat a készülék lábai
alá.
3.3 A befolyócső
1. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
készülék hátuljához.
2. A vízcsap helyzetétől függően a
csövet balra vagy jobbra vezesse el.
9
10
www.aeg.com
A
45
20
O
O
Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsapot,
és a cső cseréje érdekében forduljon a
márkaszervizhez.
3.5 A víz leeresztése
Ügyeljen arra, hogy a
befolyócső ne legyen
függőleges helyzetben.
3. Amennyiben szükséges, a cső
megfelelő helyzetbe igazításához
lazítsa meg a hollandi anyát.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
A kifolyócsőnek legalább 60 cm és
legfeljebb 100 cm magasan kell
elhelyezkednie.
Maximum 400 cm-ig
hosszabbíthatja meg a
kifolyócsövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik
kifolyócsőért vagy a
hosszabbításért.
A kifolyócső csatlakoztatása különböző
módokon történhet:
1. Készítsen egy U-alakot a
kifolyócsőből, majd helyezze fel rá a
műanyag tömlővezetőt.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy nincs-e a
csatlakozásoknál szivárgás.
Ne használjon
hosszabbítótömlőt, ha túl
rövid a befolyócső. A
befolyócső cseréje
érdekében forduljon a
szervizhez.
3.4 Aquastop eszköz
Aquastop eszközzel rendelkezik a
befolyócső. Ez az eszköz
megakadályozza a természetes
öregedés miatt a csőben előforduló
vízszivárgásokat.
Az „A” ablakban megjelenő piros szektor
erre a hibára utal.
2. Egy mosdó peremére akasztva Rögzítse a tömlővezetőt a
vízcsaphoz vagy a falhoz.
Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízleengedésekor a
műanyag tömlővezető nem
szabadulhat el.
MAGYAR
5. A műanyag tömlővezető nélkül,
egy szifonhoz csatlakoztatva Nyomja be a kifolyócső végét a
szifonba, és rögzítse egy
szorítóbilinccsel. Lásd az ábrát.
Ügyeljen arra, hogy a
kifolyócső vége ne merüljön
vízbe. Ekkor ugyanis a
szennyes víz visszajuthat a
készülékbe.
3. Egy szellőzőlyukkal ellátott
állócsőre csatlakoztatva - Illessze a
kifolyócsövet közvetlenül az
állócsőbe. Lásd az ábrát.
A kifolyócső végének mindig
levegőznie kell, azaz a
lefolyócső belső
átmérőjének (min. 38 mm min. 1,5") meg kell haladnia
a kifolyócső külső átmérőjét.
4. Amennyiben a kifolyócső vége az
ábra szerint néz ki, közvetlenül
betolhatja az állócsőbe.
Biztosítsa, hogy a kifolyócső
egy hurkot képezzen, mivel
így megelőzheti, hogy a
szifonban levő részecskék a
készülékbe jussanak.
6. A kifolyócsövet közvetlenül a
helyiség falában lévő beépített
lefolyó csővezetékhez
csatlakoztassa, és egy
szorítóbilinccsel rögzítse.
11
12
www.aeg.com
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 A készülék áttekintése
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Mosogatószer-adagoló
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
8
9
10
11
12
Kifolyócső
Befolyócső-csatlakozás
Hálózati kábel
Szállítási rögzítőcsavarok
Tömlőtartó
MAGYAR
13
5. KEZELŐPANEL
5.1 Kezelőpanel ismertetése
3
2
1
Program
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
Delicates
Wool/
Handwash
Outdoor
NonStop 60min
Steam
Rinse
Spin/Drain
4
Prewash
4
Szárítási fokozat érintőgomb
5 Mode érintőgomb
•
Mosás
•
6
Szárítás
Start/Szünet érintőgomb
7
Folt/előmosás érintőgomb
•
Folteltávolítás kiegészítő
funkció
5.2 Kijelző
MIX
5
Dry
Mode
11 10 9
12
1 Programválasztó
2 Kijelző
3
Szárítási idő érintőgomb
Wash
Stain
•
8
8
7
6
Előmosás kiegészítő funkció
Késleltetett indítás érintőgomb
9
Time Save (Időmegtakarítás)
érintőgomb
10
Centrifugálás sebességét
mérséklő érintőgomb
11
Hőmérséklet érintőgomb
12
Be/Ki nyomógomb
14
www.aeg.com
Maximális töltet visszajelzője. A ruhatöltet becslésekor a
villog a kijelzőn.
visszajelző
Maximális töltet visszajelzője. Villog, ha a ruhatöltet túllépi a kiválasztott
programhoz megengedett legnagyobb töltetet. A program végén
is villog, ha a programot túltöltött dobbal futtatta le.
Szárítási idő visszajelző.
Ajtó zárva visszajelző.
A digitális visszajelző az alábbiakat képes megjeleníteni:
•
Program időtartama (pl.
•
Késleltetés időtartama (pl.
, mosási és/vagy szárítási fázis).
•
Ciklus vége ( ).
•
Figyelmeztető kód (
vagy
).
).
Mosási szakasz visszajelző. Előmosási és mosási szakasz alatt villog.
Öblítési szakasz visszajelző. Öblítési szakasz alatt villog.
Extra öblítés állandó kiegészítő funkció:
•
- egy kiegészítő öblítés.
•
- kettő kiegészítő öblítés.
Centrifugálás és szivattyúzás szakasz visszajelzője. Centrifugálás és
szivattyúzás szakasz alatt villog.
Gőzölési szakasz visszajelző.
Szárítási fázis visszajelző.
Gyermekzár visszajelző.
Hőmérséklet-visszajelző. A
mosást állít be.
visszajelző megjelenik, amikor hideg
Centrifugálási sebesség-visszajelző.
szajelző.
Vasaló-száraz visszajelző.
Szekrény-száraz visszajelző.
Extra száraz visszajelző.
- Nincs centrifugálás visz‐
MAGYAR
15
6. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK
6.1 Bevezetés
Egy gombkombináció
megnyomásakor ne hajlítsa
ujjait lefele. A gombok alatti
szenzorok érzékenyek, és
helytelenül érzékelhetik az
ön választását.
6.2 Be / Ki
Nyomja meg néhány másodperc
hosszan a gombot a készülék be- vagy
kikapcsolásához. A készülék be- vagy
kikapcsolásakor két különböző hang
hallható.
Mivel az energiafogyasztás
csökkentésére a Készenlét funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket
néhány esetben, így előfordulhat, hogy a
készüléket ismét be kell kapcsolni.
További részletekért olvassa el a
Készenlét c. szakaszt a „Napi használat”
című fejezetben.
Érintse meg többször egymás után a
gombot, míg a kívánt hőmérséklet meg
nem jelenik a kijelzőn.
Amikor a kijelzőn
és
visszajelzők
láthatók, a készülék nem melegíti fel a
vizet.
6.5 Centrifugálás
Egy program kiválasztása esetén a
készülék automatikusan beállítja a
megengedett maximális centrifugálási
sebességet.
Érintse meg többször a gombot a
következőkhöz:
• Centrifugálási sebesség
csökkentése.
•
funkció bekapcsolása
.
Ez a kiegészítő funkció csak a
Centrifugálás/Szivattyúzás
programhoz használható. A készülék
átugorja az összes centrifugálási
szakaszt, és csak leereszti a vizet. A
6.3 Bevezetés
A kiegészítő funkciók nem
választhatóak mindegyik
mosási programmal. A
mosási programok és a
különféle opciók/funkciók
összeegyeztethetőségére
vonatkozóan lásd a
„Programtáblázat” c.
szakaszt. Egy opció/funkció
kizárhat egy másikat; ebben
az esetben a készülék nem
engedi a nem összeillő
opciók/funkciók együtt
történő beállítását.
Mindig ügyeljen arra, hogy
tiszta és száraz legyen a
képernyő, valamint az
érintőgombok.
6.4 Hőmérséklet
Egy mosási program kiválasztása esetén
a készülék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hőmérsékletet.
A kijelző csak a beállított
programnál elérhető
centrifugálási sebességet
mutatja.
A Nincs centrifugálás kiegészítő
kijelzőn a
meg.
visszajelző jelenik
6.6 Előmosás / foltmosás
Nyomja meg többször ezt a gombot a két
kiegészítő funkció közül az egyik
bekapcsolásához.
A megfelelő visszajelző megjelenik a
kijelzőn.
•
Folteltávolítás
A kiegészítő funkció kiválasztásával
folteltávolító szakasz adható a
programhoz, az erősen szennyezett
vagy foltos ruhanemű folteltávolítóval
történő kezeléséhez.
Töltse a folteltávolítót a
rekeszbe.
A folteltávolító a mosási program
megfelelő szakasza alatt kerül
beadagolásra.
16
www.aeg.com
E beállítás 40 °C-nál
alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll
rendelkezésre.
•
Előmosás
A kiegészítő funkció használatával 30
°C-os előmosási szakaszt adhat a
mosási szakasz elé.
A kiegészítő funkció erősen
szennyezett ruhanemű, különösen
homokkal, porral, sárral és egyéb
szilárd részecskével összepiszolt
ruhák esetén ajánlott.
A kiegészítő funkciók
növelhetik a program
időtartamát.
Ez a kiegészítő funkció a
Gőzölés program
időtartamának
csökkentéséhez is
használható.
6.9 Időzített szárítás
A szárítandó ruhának megfelelő szárítási
idő beállításához érintse meg a gombot
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot). A kijelző a beállított értéket
mutatja.
A gomb minden egyes megérintésére a
szárítás időtartama 5 perccel nő.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
időtartam.
6.7 Késleltetett indítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval a program
kezdetét megfelelőbb időpontig
késleltetheti.
A megfelelő késleltetés beállításához
érintse meg többször a gombot. Az
időtartam 30 perces lépésekkel 90
percig, valamint 2 óra és 20 óra között
növelhető.
A ciklus Start / Szünet gombbal történő
elindítása után a kijelzőn a kiválasztott
késleltetési időtartam látható, és a
készülék megkezdi a visszaszámlálást.
6.8 Időmegtakarítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkentheti a program időtartamát.
Amennyiben a ruhanemű átlagosan
vagy enyhén szennyezett, ajánlatos
lehet a mosási program lerövidítése.
Érintse meg egyszer a gombot a
program időtartamának
csökkentéséhez.
• Kisebb töltet esetén kétszer érintse
meg ezt a gombot egy extra gyors
program beállításához.
A program időtartama a beállításnak
megfelelően módosul a kijelzőn.
6.10 Szárítási fokozatok
Érintse meg ezt a gombot a készülék
által javasolt három automatikus
szárazsági fokozat egyikének
beállításához.
A megfelelő szárazsági fokozat
visszajelzője megjelenik a kijelzőn:
•
Vasaló-száraz:
vasalandó ruhanemű.
•
Szekrény-száraz: tárolandó
ruhanemű.
•
Extra száraz: teljesen
megszárítandó ruhanemű.
•
Amikor a gomb be van állítva, a felette
levő LED világít.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az
összes automatikus
fokozat.
6.11 Mode
A program segítségével a ciklus az
alábbiak végrehajtására képes:
•
Csak mosás
visszajelző.
•
: Világít a
Mosás és szárítás
Mosás és Szárítás visszajelző.
•
Csak szárítás
visszajelző.
: Világít a Mosás
: Világít a Szárítás
MAGYAR
6.12 Start / Szünet
Érintse meg a Start / Szünet gombot a
készülék elindításához vagy
17
működésének szüneteltetéséhez, illetve
a futó program megszakításához.
7. PROGRAMOK
7.1 Programtáblázat
Program
Program leírása
Mosási programok
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe szennyezettség.
Pamutok
Pamut Eco
Műszál
Kényes anyagok
Gyapjú/Kézi mosás
Szabadidő-ruházat
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe szennyezettség.
Pamut energiatakarékos program. Ez a program 60 °C-on 8
kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfe‐
lelően. Megfelelő mosási eredményekhez és az energiafo‐
gyasztás csökkentéséhez válassza ezt a programot. A mosó‐
program ideje hosszabb.
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Normál szennyezett‐
ség.
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevert szálas szöve‐
tek, melyek kímélő mosást igényelnek. Normál szennyezett‐
ség.
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz
és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott egyéb kényes szövetek‐
hez1)
Ne használjon öblítőszert, és győződjön meg
arról, hogy nincs öblítőszer-maradvány a mo‐
sószer-adagolóban.
Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kül‐
téri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lé‐
legző dzseki vagy széldzseki.
Non-stop mosó és szárító program végrehajtá‐
sakor a szárítási fázis vízállóságot helyreállító
ciklusként is működik. Győződjön meg arról,
hogy a ruhanemű kezelési címkéje engedélye‐
zi-e a gépi szárítást.
Mosás&szárítás program
18
www.aeg.com
Program
NonStop 60min
Program leírása
Mosási és szárítási szakaszból álló teljes program kevert szá‐
las szövetek kis töltetéhez (pamut és műszálas darabok).
A
visszajelző is megjelenik a kijelzőn.
Gőzprogram
Gőzölés
Gőzölés programok2)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál
használható. Ezek a programok csökkentik a gyűrődést és
a kellemetlen szagokat, valamint simábbá varázsolják ru‐
haneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mo‐
sással vagy helyi folteltávolítóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés progra‐
mot:
•
•
•
40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten mosandó ruhadara‐
bok.
Ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben
való szárításra alkalmasak.
Valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa
vagy hasonló elemei vannak.
Kiegészítő programok
Öblítés
Centrifugálás/Szivattyú‐
zás
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához. Minden ruhaa‐
nyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. Csök‐
kentse a centrifugálási sebességet a töltet típusának megfe‐
lelően.
A ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból való leereszté‐
séhez. Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és
gyapjú kivételével.
1) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.
2) Ha szárított ruhán állít be gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a
ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐
ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a
ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
MAGYAR
Program hőmérséklete, maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet
Program
Alapértelmezett
hőmérséklet
Hőmérséklet-tar‐
tomány
Maximális centrifu‐
gálási sebesség
Centrifugálási se‐
bességtartomány
Maximális töltet
Pamutok
40 °C
95 °C - Hideg
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
8 kg
Pamut Eco
40 °C
60 °C - 40 °C
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
8 kg
Műszál
40 °C
60 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
3 kg
Kényes anyagok
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
3 kg
Gyapjú/Kézi mosás
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
1.5 kg
Szabadidő-ruházat
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
2 kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 ford./perc
1200 ford./perc
1 kg
Mosási programok
NonStop 60min
1.5 kg
Gőzölés
Öblítés
Centrifugálás/Szivattyú‐
zás
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
1600 ford./perc
1600 ford./perc
8 kg
8 kg
19
www.aeg.com
■
■
Centrifugálás/Szivattyúzás
■
Öblítés
■
Gőzölés
Kényes anyagok
■
NonStop 60min
Műszál
■
Szabadidő-ruházat
Pamut Eco
Centrifugálás
Pamutok
Kiegészítő funk‐
ciók
Gyapjú/Kézi mosás
Programfunkciók
összeegyeztethetősége
Program
20
■
■
Nincs
centrifugálás
Folteltávolí‐
tás2)
Előmosás
Öblítés+
Időmegtaka‐
rítás3)
Késleltetett
indítás
tás
Időzített szárí‐
Szárítási fo‐
kozatok
■1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
1) Ha a Nincs centrifugálás kiegészítő funkciót beállítja, a készülék csak szivattyúzást végez.
2) E beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
3) Ha a legrövidebb időtartamot állítja be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet méretét. Meg lehet telje‐
sen tölteni a készüléket, de csökkenhet a mosás hatékonysága.
4) Ennél a programnál a Vasalószáraz beállítás nem használható.
MAGYAR
7.2 Woolmark Apparel Care Kék
•
The Woolmark Company ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjútartalmú ruhadarabok
gépi mosására, azzal a feltétellel,
hogy a ruhák mosása a ruhanemű
kezelési címkén szereplő és a
mosógép gyártójától származó
utasítások szerint történik. M1664
• E gép gyapjúszárítási ciklusát a The
Woolmark Company ellenőrizte és
jóváhagyta. Az említett ciklus
alkalmas a „kézimosás” címkével
ellátott gyapjú ruhanemű szárítására,
feltéve, hogy a ruhanemű mosása a
Woolmark által javasolt kézimosási
ciklussal történt, és a gyártó által
előírt utasításoknak megfelelően lett
szárítva. M1664
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
7.3 Automatikus szárítás
Szárazsági fokozat
Extra száraz
Törülközőkhöz
Szekrényszáraz1)
Tárolni kívánt ruhaneműkhöz
21
Textil típusa
Töltet
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 4 kg
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 4 kg
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
maximum 3 kg
Kényes szövetek
maximum 2 kg
(akril, viszkóz és kényes, ke‐
vert szálas szövetek)
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
maximum 1 kg
Szabadtéri sportruházat
maximum 2 kg
(Szabadtéri ruházat, például
munkaruha, sportruha, vízál‐
ló és lélegző dzseki vagy
széldzseki)
22
www.aeg.com
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és lenvászon
maximum 4 kg
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgálást ELŐSZÖR
a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni (a töltet összetéte‐
le az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEK‐
RÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó töltet részleges töltet legyen, melynél
a Pamut Eco programhoz AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani.
7.4 Idővezérelt szárítás
Szárazsági fo‐
kozat
Textil típusa
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők stb.)
Cent‐
rifugá‐
lási
se‐
bes‐
ség
(ford./
perc)
Javasolt
időtar‐
tam
(perc)
4
1600
180 - 200
2
1600
90 - 110
1
1600
60 - 70
4
1600
170 - 190
2
1600
80 - 100
1
1600
50 - 60
Műszálas és kevertszálas szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóneműk, törülközők,
háztartási lenvászon)
3
1200
130 - 145
1
1200
45 - 55
Kímélő
(akril, viszkóz és kényes, kevert szálas
szövetek)
2
1200
150
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
1
1200
170 - 190
Szabadtéri sportruházat
(Szabadtéri ruházat, például munkaruha,
sportruha, vízálló és lélegző dzseki vagy
széldzseki)
2
1200
160
4
1600
100 - 120
2
1600
60 - 80
1
1600
40 - 50
Szekrényszáraz Pamut és lenvászon
Tárolni kívánt ru‐ (fürdőköpenyek, törülközők stb.)
haneműkhöz
Vasalószáraz
Pamut és lenvászon
Vasaláshoz alkal‐ (lepedők, asztalterítők, ingek stb.)
mas
Töltet
(kg)
MAGYAR
23
8. BEÁLLÍTÁSOK
8.1 Bevezetés
A hangjelzések ki-/bekapcsolására, a
Egy gombkombináció
megnyomásakor ne hajlítsa
ujjait lefele. A gombok alatti
szenzorok érzékenyek, és
helytelenül érzékelhetik az
ön választását.
8.2 Gyerekzár
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.
•
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
tartsa megérintve a
és
gombot, amíg a
visszajelző
világítani nem kezd/el nem alszik a
kijelzőn.
Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:
Miután megérinti a Start / Szünet
gombot: az összes gomb és a
programkapcsoló inaktívvá válik (a
Be / Ki gomb kivételével).
• Mielőtt megérinti a Start / Szünet
gombot: a készülék nem indítható.
A kiegészítő funkció kiválasztását a
készülék kikapcsolás után is tárolja.
gombot érintse meg
és
egyidejűleg körülbelül 6 másodpercre.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
8.4 Állandó extra öblítés
A kiegészítő funkció mindig egy vagy két
további öblítést eredményez egy új
program beállításakor.
•
Egy további öblítés hozzáadásához
egyszerre érintse meg a
•
és
gombot.
jelenik meg a kijelzőn.
Kettő további öblítés hozzáadásához
egyszerre érintse meg kétszer a
•
•
és
gombot.
jelenik meg a
kijelzőn.
Az extra öblítések eltávolításához
egyszerre érintse meg háromszor a
és
gombot. A kijelzőn csak
jelenik meg.
8.3 Hangjelzések
A készülék hangjelzést ad, amikor a
program véget ér (hangjelzéssorozat
hallható hozzávetőleg 2 percig).
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy minden szállítási
rögzítőcsavart eltávolított-e a
készülékből.
2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e
a tápfeszültség, és nyitva van-e a
vízcsap.
3. Töltsön 2 liter vizet a
jelzésű
mosószer-adagolóba.
Ez a lépés aktiválja a leeresztő
rendszert.
4. Töltsön kis mennyiségű mosószert a
jelzésű mosószer-adagolóba.
5. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten, üres dobbal.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és az üstből.
24
www.aeg.com
10. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
10.1 A készülék
bekapcsolása
1. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig. A Start / Szünet gomb
visszajelzője villogni kezd.
A programválasztó gomb automatikusan
a pamut programnak megfelelő állásba
fordul, és csak a Mosás visszajelző
világít a Mode gomb felett.
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy
az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorulte be ruha. Ellenkező
esetben mosás közben víz
szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
10.3 A mosószer és az
adalékok betöltése
A kijelzőn a maximális töltet, az
alapértelmezett hőmérséklet, a
maximális centrifugálási sebesség, a
kiválasztott program szakaszainak
visszajelzői és a program időtartama
jelenik meg.
10.2 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
3. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be jól az ajtót.
Rekesz az előmosás és az
áztatóprogram mosószere, valamint
a folteltávolító számára.
Mosási szakasz mosószeradagolója.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számára.
A folyékony adalékok maximális
szintje.
A por állagú vagy folyékony
mosószer kiválasztására szolgáló
terelőlap.
Mindig kövesse a
mosószerek csomagolásán
található utasításokat,
azonban javasoljuk, hogy ne
lépje túl a jelzett maximális
szintet (
). Ez a
mennyiség garantálja a
legjobb mosási eredményt.
MAGYAR
Amennyiben szükséges, a
mosási szakasz után
távolítsa el a mosószer
maradványokat a mosószeradagolóból.
25
B
10.4 A terelőlap helyzetének
az ellenőrzése
1. Üközésig húzza ki a mosószeradagolót.
2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé
a kart.
3. Por állagú mosószer használatához
hajtsa fel a terelőlapot.
A
4. Folyékony állagú mosószer
használatához hajtsa le a terelőlapot.
Amikor LE helyzetben van
a terelőlap:
• Ne használjon
kocsonyás állagú
vagy sűrű folyékony
mosószereket.
• Ne töltsön be a
tererőlapon jelzett
maximumnál több
folyékony mosószert.
• Ne állítson be
előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a
késleltetett indítás
funkciót.
5. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
6. Gondosan zárja be a mosószeradagolót.
Ellenőrizze, hogy a terelőlap nem
akadályozza-e a fiók bezárását.
10.5 Program kiválasztása
1. Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
mosási programra. A megfelelő
program visszajelzője világítani kezd.
A Start / Szünet gomb visszajelzője
villog.
26
www.aeg.com
A kijelzőn a programhoz tartozó
maximális töltet, az alapértelmezett
hőmérséklet, a maximális centrifugálási
sebesség, a mosási szakaszvisszajelzők
(ahol rendelkezésre állnak) és a program
időtartamának kijelzése jelenik meg.
2. Érintse meg a megfelelő gombokat a
hőmérséklet és/vagy a centrifugálási
sebesség módosításához.
3. Szükség szerint válasszon ki egy
vagy több funkciót a megfelelő
gombok megérintésével. A hozzájuk
tartozó visszajelzők megjelennek a
kijelzőn, és az információk ennek
megfelelően módosulnak.
Kizárólag mosás
elvégzéséhez győződjön
meg arról, hogy csak a
Mosás visszajelző világít a
Mode gomb felett.
Amennyiben egy beállítás
nem lehetséges, nem
jelenik meg visszajelző, és
hangjelzés hallható.
10.6 A program indítása
A program elindításához érintse meg a
Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
A kijelzőn a működő szakasz
visszajelzője villogni kezd, és a
maximális töltet visszajelzője kialszik.
A program elindul, és az ajtó
reteszelődik. A kijelzőn a
jelenik meg.
visszajelző
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
mielőtt a készülék vizet tölt
be.
10.7 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Érintse meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő késleltetési idő meg nem
jelenik. Megjelenik a Késleltetett
indítás visszajelző.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A készülék megkezdi a késleltetett
indítás visszaszámlálását.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
megkezdődik a program végrehajtása.
A PROSENSE becslés a
visszaszámlálás végén
kezdődik.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
leállítása
Késleltetett indítás törlése:
1. A Start / Szünet gomb
megérintésével szüneteltesse a
készülék működését. A megfelelő
visszajelző villog.
2. Addig érintse meg többször a
Késleltetett indítás gombot, míg a
meg nem jelenik a kijelzőn.
3. A program azonnali elindításához
érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
módosítása
Késleltetett indítás módosítása:
1. A Start / Szünet gomb
megérintésével szüneteltesse a
készülék működését. A megfelelő
visszajelző villog.
2. Érintse meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő késleltetési idő meg nem
jelenik.
3. Az új visszaszámlálás elindításához
érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
10.8 A ProSense
töltetérzékelés
A program kijelzőn
megjelenített időtartama
közepes/nagy töltetre
vonatkozik.
A Start / Szünet gomb megérintése után
a megengedett legnagyobb töltet
visszajelzője kialszik, a
visszajelző
villog, és a ProSense funkció megkezdi a
ruhatöltet érzékelését:
MAGYAR
1. A készülék a töltetet az első 30
másodpercben érzékeli: a
visszajelző és a időjelző pontok
villognak, és a dob rövid ideig forog.
2. A töltetérzékelés végén a
visszajelző kialszik, és a időjelző
pontok abbahagyják a villogást. A
program időtartama a töltetnek
megfelelően nőhet vagy csökkenhet.
További 30 másodperc után
megkezdődik a vízbetöltés.
Ha a töltetérzékelés végén a dob túl van
terhelve, a
kezd a kijelzőn:
visszajelző villogni
Ebben az esetben 30 másodpercig van
lehetőség a készülék működésének
szüneteltetésére, és a fölös mennyiségű
ruhanemű eltávolítására.
A fölös mennyiségű ruhanemű
eltávolítása után érintse meg a Start /
Szünet gombot a program ismételt
elindításához. A ProSense szakasz
legfeljebb három alkalommal ismételhető
(lásd az 1. pontot).
Fontos! Amennyiben nem csökkenti a
ruhanemű mennyiségét, a mosási
program a túlterhelés ellenére elindul.
Ebben az esetben nem garantálható a
legjobb mosási eredmény.
A program kezdete után
körülbelül 20 perccel a
program időtartama a
ruhatöltet vízfelszívó
képességétől függően újból
beállítható.
A ProSense töltetérzékelés
kizárólag teljes mosási
programoknál fut le (amikor
nincs szakaszátugrás
beállítva).
10.9 Programszakasz
visszajelzők
Amikor a program elindul, az éppen futó
szakasz visszajelzője villog, és a többi
szakaszvisszajelző folyamatosan világít.
Például, a mosási vagy előmosási
szakasz fut:
.
27
Amikor a szakasz véget ér, a hozzá
tartozó visszajelző villogása megszűnik,
és folyamatosan világítani kezd. Villogni
kezd a következő szakaszvisszajelző.
Például, az öblítési szakasz fut:
.
Amennyiben a Gőzölés programot
választja, a gőzölés szakasz
visszajelzője világítani kezd.
10.10 A program
megszakítása és a kiegészítő
funkciók módosítása
Ha a program működik, csak néhány
kiegészítő funkció módosítására van
lehetőség:
1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. A
kijelzőn megjelenő információk ennek
megfelelően módosulnak.
3. Érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
Folytatódik a mosóprogram.
10.11 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a Be /
Ki gombot.
2. A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
Most új mosási programot állíthat be.
Amennyiben a ProSense
szakasz már lefutott, és a
vízbetöltés már elkezdődött,
az új program a ProSense
szakasz megismétlése
nélkül indul el. A készülék a
vizet és a mosószert nem
ereszti le a pazarlás
elkerülése érdekében. A
kijelzőn a program
maximális időtartama jelenik
meg, mely az új program
elindítása után kb. 20
perccel frissül.
28
www.aeg.com
10.12 Az ajtó kinyitása Ruhanemű hozzáadása
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van.
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a
készülék ajtaját.
1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó ajtózár visszajelző
kialszik a kijelzőn.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha
szükséges, helyezzen be vagy
vegyen ki ruhaneműt a készülékből.
3. Csukja be az ajtót, majd érintse meg
a Start / Szünet gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
4. Az ajtó kinyitható, amikor a program
befejeződött, vagy állítsa be a
Centrifugálás/Szivattyúzás
programot, majd nyomja meg a
Start / Szünet gombot.
10.13 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
A kijelzőn az összes mosási szakasz
visszajelzője folyamatosan világítani
kezd, és az időkijelző területen
látható.
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője.
Az ajtózár kiold, és kialszik a
visszajelző.
A program végén
túl van töltve.
villog, ha a dob
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
2.
3.
4.
5.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, akkor a kijelzőn
az utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programkapcsolót egy új
program beállításához.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a
mosószer-adagoló rekeszt, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
Zárja el a vízcsapot.
10.14 Készenlét kiegészítő
funkció
A Készenlét kiegészítő funkció az
energiafogyasztás csökkentésére
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
A Start / Szünet gomb megérintése
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programkapcsolót egy
új program beállításához.
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a Készenlét
funkció nem kapcsolja ki a
készüléket arra való
emlékeztetőként, hogy el kell
végezni a szivattyúzást.
MAGYAR
29
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
A készülék automatikus
mosó-szárító programokkal
rendelkezik.
11.1 NON-STOP program Mosás és szárítás
Nem minden program
kombinálható a szárítás
funkcióval. A NonStop 60min
program egy teljes mosási
és szárítási program.
A „non-stop program” beállításával ruháit
kimoshatja és száríthatja. A következők
szerint járjon el:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
4. Fordítsa a programkapcsolót a
mosási programra. Az
alapértelmezett hőmérséklet és
centrifugálási sebesség kijelzése
jelenik meg kijelzőn. Szükség esetén
módosítsa ezeket a ruhaneműnek
megfelelően. A kijelzőn a mosási
fázishoz ajánlott legnagyobb töltet is
megjelenik.
5. Amennyiben elérhetők, állítsa be a
megfelelő kiegészítő funkciókat.
6. Amennyiben a szárítási funkciót is
szeretné bekapcsolni, érintse meg
egyszer a Mode gombot. A Mosás és
Szárítás visszajelzők világítani
kezdenek. A
és
visszajelző megjelenik a kijelzőn. A
kijelzőn a mosó- és
szárítóprogramhoz ajánlott
legnagyobb töltet is megjelenik (pl. 4
kg pamut esetében).
11.2 Mosás és szárítás Automatikus fokozatok
1. Annyiszor érintse meg a Szárítási
fokozatok gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő szárazsági fokozat meg
nem jelenik. A kijelzőn a visszajelzők
ennek megfelelően kezdenek
világítani:
a.
Vasaló-száraz:
pamut darabok;
b.
Szekrény-száraz:
pamut és műszálas darabok;
c.
Extra száraz: pamut
darabok.
A kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján jeleníti meg a
mosási és szárítási ciklust is
magában foglaló, kiszámított
időtartamot.
A megfelelő hatékonyságú,
kevesebb energiát fogyasztó
és rövidebb időtartamú
szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi,
hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program indításához a Start /
Szünet gombot érintse meg. A
ProSense töltetérzékelés
megkezdődik.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
11.3 Mosás és idővezérelt
szárítás
1. Érintse meg többször a Időzített
szárítás gombot az időtartam
megfelelő értékének beállításához
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot a „Programok” fejezetben).
A szárítási fokozat visszajelzője
30
www.aeg.com
kialszik, a
visszajelző pedig
világítani kezd.
A gomb minden egyes megérintésére az
időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző
az újonnan beállított időtartamot mutatja.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot
a program elindításához. A
PROSENSE töltetérzékelés
megkezdődik.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
11.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
•
•
•
A kijelzőn jelenik meg.
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője. Eltűnik az ajtózár
szimbólum
.
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
és
kijelzőn.
Nagy mennyiségű ruhanemű
szárításakor a jó szárítási
eredmény elérése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a ruhanemű ne legyen
összehajtva, és
egyenletesen legyen a
dobban elosztva.
A készülék automatikus
mosó-szárító programokkal
rendelkezik.
12.1 Előkészületek
szárításhoz
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
Kizárólag szárítást végző
programnál a kijelzőn nem
jelenik meg a programhoz
tartozó maximális töltet,
valamint a PROSENSE
töltetérzékelés inaktív.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő programra.
4. A mosás kikapcsolásához és
kizárólag szárítás elvégzéséhez
érintse meg kétszer a Mode gombot.
Világít a Szárítás visszajelző. A
visszajelző megjelenik a
12.2 Szárítás - Automatikus
szárazsági fokozatok szerint
1. Annyiszor érintse meg a Szárítási
fokozatok gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő szárazsági fokozat meg
nem jelenik. A kijelzőn a visszajelzők
ennek megfelelően kezdenek
világítani:
a.
Vasaló-száraz:
pamut darabok;
b.
Szekrény-száraz:
pamut és műszálas darabok;
c.
darabok.
Extra száraz: pamut
MAGYAR
A kijelző a szárítóprogram időtartamát
mutatja.
A megfelelő hatékonyságú,
kevesebb energiát fogyasztó
és rövidebb időtartamú
szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi,
hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program indításához a Start /
Szünet gombot érintse meg.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
12.3 Idővezérelt szárítás
1. Érintse meg többször a Időzített
szárítás gombot az időtartam
megfelelő értékének beállításához
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot a „Programok” fejezetben).
A szárítási fokozat visszajelzője
31
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
12.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
•
•
A kijelzőn jelenik meg.
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője. Eltűnik az ajtózár
•
szimbólum
.
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
visszajelző pedig
kialszik, a
világítani kezd.
A gomb minden egyes megérintésére az
időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző
az újonnan beállított időtartamot mutatja.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot
a program elindításához.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
Ez a kellemetlen jelenség erősödik a
műszaki textilek esetén.
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
•
•
Világos színű textilek (különösen
kéztörlő, gyapjú, melegítőfelső)
mosása és szárítása után ne mosson
sötét textileket, és fordítva.
Az első mosás után levegőn szárítsa
az ilyen textileket.
•
•
A kifolyócső-szűrő tisztítása.
A szárítási fázis után tisztítsa meg az
üres dobot, a tömítést és az ajtót egy
nedves ruhával.
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
• Ürítse ki a dobot.
• Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
• Állítsa be az öblítőprogramot.
• A tisztító funkció bekapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
a
és
gombot, amíg a CLE
szimbólum meg nem jelenik a
kijelzőn.
32
www.aeg.com
•
A program elindításához érintse meg
a Start / Szünet gombot.
A készülék gyakori
használata esetén
rendszeresen futtassa le a
CLE programot.
14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
a. szakítsa meg a programot, és
nyissa ki a készülék ajtaját (lásd
a „Napi használat” című
fejezetet);
b. kézzel rendezze el a dobban a
darabokat, hogy azok
egyenletesen helyezkedjenek el;
c. nyomja meg a Start / Szünet
gombot. A centrifugálási szakasz
folytatódik.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
14.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes ruhadarabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első néhány mosásnál
külön mosni ezeket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse és fordítsa ki a zsebeket.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott
darabokat.
Kezelje elő a makacs foltokat.
Különleges mosószerrel mossa az
erős szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyökkel.
Vegye ki az akasztókat, és tegye
mosózsákba vagy párnahuzatba a
függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási szakaszban
kiegyensúlyozási problémákat
okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és
túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez
történik:
14.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
ruhadarab készülékbe tétele előtt
kezelni.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
14.3 Mosószerek és egyéb
vegyi áruk
•
•
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és vegyi árukat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor, a
kényes szövetek kivételével.
Fehér darabokhoz és a ruhanemű
fertőtlenítéséhez használjon
fehérítőt tartalmazó mosóport
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a javasoltnál több
mosószert.
MAGYAR
•
•
Mindig tartsa be a mosószerek vagy
egyéb termékek csomagolásán
található útmutatásokat, és ne lépje
túl a készüléken jelzett maximális
).
szintet (
Az anyag fajtájához és színéhez, a
program hőmérsékletéhez és a
szennyezettség mértékéhez javasolt
mosószereket használja.
14.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Ha a foltokat előkezeli, vagy
folteltávolítót használ, alacsony
hőmérsékletű programot állítson be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
14.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység, nem szükséges
vízlágyító használata.
A lakhelye vízkeménységéről a helyi
vízműtől kérjen tájékoztatást.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
14.6 Szárítási tanácsok
A szárítási ciklus előkészítése
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Ellenőrizze, hogy a lefolyócső
megfelelően a helyére van-e téve.
További információkért lapozzon az
üzembe helyezés fejezetre.
• A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
33
14.7 Szárításra nem alkalmas
ruhaneműk
Ne állítson be szárítóprogramot az
alábbi ruhaneműhöz:
• Nagyon kényes darabok.
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
• Anorákok.
• Hálózsákok.
• Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyagmaradványokkal
szennyezett szövetek.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
14.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
•
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
= Gépben nem szárítható.
14.9 A szárítási ciklus
időtartama
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• szárazsági fok
• az anyag fajtája
• a töltet tömege
14.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
FIGYELMEZTETÉS!
A szövetek gyűrődésének,
illetve a méretváltozás
elkerülése érdekében ne
szárítsa túl a ruhákat.
34
www.aeg.com
14.11 Általános tanácsok
Tekintse meg a „Szárítóprogramok”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A gyakorlati tapasztalatok birtokában
jobb hatásfokú szárítás érhető el.
Jegyezze fel a szárítási időtartamot a
korábban végrehajtott ciklusok esetében.
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
A szárítóprogram befejeződése után
azonnal vegye ki a ruhaneműt.
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
15.1 Külső tisztítás
Csak enyhe mosogatószerrel és meleg
vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon
minden felületet megszáradni.
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a fémfelületeket
klórtartalmú tisztítószerrel.
szöszmaradványokat és a baktériumok
elszaporodását eredményezheti a
dobban és az üstben. Ez kellemetlen
szagot és penészt eredményezhet.
A lerakódások eltávolításához és a
készülék belsejének fertőtlenítéséhez
rendszeresen (legalább havonta
egyszer) futtasson le egy karbantartó
mosást:
1. Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
2. Egy kevés mosóporral, maximális
hőmérsékleten futtasson le egy
pamut mosására szolgáló programot.
15.4 Az ajtó tömítése
15.2 Vízkőmentesítés
Ha nagy vagy közepes a
vízkeménység a körzetében,
akkor célszerű vízkőtelenítőt
használni a mosógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
nem rakódott-e le rajta vízkő.
A szokásos mosószerek vízlágyítót
tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy
időnként futtasson le egy programot üres
dobbal és vízkőoldó termékkel.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
15.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
ismételt, hosszú időn keresztűl történő
használata a mosószer lerakódását,
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
15.5 A dob tisztítása
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megelőzze a rozsda képződését.
Teljes tisztítás:
1. Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
MAGYAR
2. Futtasson le szennyes behelyezése
nélkül egy rövid pamutciklust a
legmagasabb hőmérsékleten, kis
mennyiségű mosóporral, hogy
eltávolítsa az esetlegesen
visszamaradt szennyeződéseket.
35
részéből. Kisméretű kefével tisztítsa
meg a nyílást.
15.6 A mosószer-adagoló
tisztítása
A megszáradt mosószermaradványok
vagy összecsomósodott öblítőszer és/
vagy penész mosószer-adagolóban való
megjelenésének megakadályozására
alkalmanként végezze el az alábbi
tisztítási eljárást:
1. Nyissa ki a fiókot. A képen ábrázolt
módon nyomja le a rögzítőelemet,
majd húzza ki a fiókot.
4. Illessze a mosószer-adagoló fiókot a
vezetősínekbe, és tolja be. Futtasson
le egy öblítési programot anélkül,
hogy szennyest tenne a dobba.
1
2
2. A tisztítás elősegítése érdekében
távolítsa el az adalékoknak
fenntartott rekesz felső részét, majd
öblítse ki meleg folyóvízzel, hogy a
felhalmozódott mosószer minden
nyomát eltüntesse. Tisztítás után
helyezze vissza a felső részt a
helyére.
15.7 A leeresztő szivattyú
tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
Húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
konnektorból.
Rendszeresen ellenőrizze a
leeresztőszivattyú szűrőjét,
hogy az tiszta-e.
A következő esetekben tisztítsa meg a
leeresztőszivattyút:
• A készülék nem engedi ki a vizet.
• A dob nem forog.
• Szokatlan zaj hallható a készülékből,
mivel a leeresztőszivattyú működését
valami akadályozza.
3. Ügyeljen arra, hogy az összes
mosószermaradvány el legyen
távolítva a nyílás felső és alsó
•
A kijelzőn
riasztási kód látható.
36
www.aeg.com
FIGYELMEZTETÉS!
• Ne vegye ki a szűrőt,
amíg működik a
készülék.
• Ne tisztítsa a szivattyút,
ha forró a készülékben
lévő víz. Várja meg, amíg
a víz kihűl.
A szivattyú tisztításához a következők
szerint járjon el:
1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.
2
5. Amikor a tál megtelt vízzel, csavarja
vissza szűrőt, és ürítse ki a tálat.
6. A 4. és 5. lépéseket addig ismételje,
amíg nem folyik több víz ki a
készülékből.
7. Fordítsa el balra a szűrőt az
eltávolításhoz.
1
2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy
megfelelő edényt a
leeresztőszivattyú szerelőnyílása alá.
3. Nyissa ki lefelé a szűrőkamra fedelét.
Tartson kéznél egy rongyot, amivel
felitathatja a vizet, amely a szűrő
eltávolításakor távozhat a gépből.
1
2
8. Szükség esetén távolítsa el a
szöszöket és egyéb tárgyakat a
szűrő nyílásából.
9. Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani
a szivattyú lapátkerekét. Ha nem
forgatható, forduljon a
márkaszervizhez.
4. Forgassa el balra 180 fokkal a
szűrőt, de még ne vegye ki. Hagyja,
hogy kifolyjon a víz.
10. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.
MAGYAR
37
15.8 A befolyócső és a
szelepben lévő szűrő
tisztítása
Javasoljuk, hogy a befolyócső és a
szelep szűrőjét egyaránt tisztítsa meg,
hogy eltávolítsa az idők során lerakódott
szennyeződéseket:
1. Csavarja le a befolyócsövet a
csapról, majd tisztítsa meg a szűrőt.
11. Szerelje vissza a szűrőt a speciális
vezetőelemekbe az óramutató
járásával megegyező irányba történő
elforgatással. Ellenőrizze, hogy
megfelelően meghúzta-e a szűrőt,
hogy megelőzze a szivárgást.
2
1
2
3
2. A hollandi anya lecsavarásával
szerelje le a befolyócsövet a
készülékről.
1
12. Zárja be a szivattyú fedelét.
2
3. Tisztítsa meg a készülék hátulján
lévő szelepszűrőt egy fogkefével.
1
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
a. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
b. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
4. Amikor visszaszereli a csövet a
készülék hátuljára, a vízcsap
helyzetétől függően a csövet balra
38
www.aeg.com
vagy jobbra (ne függőlegesen)
vezesse el.
45°
20°
15.9 Vészleeresztés
Amennyiben a készülék nem ereszti le a
vizet, végezze el „A lefolyószűrő
tisztítása” c. részben leírt eljárást.
Szükség esetén tisztítsa meg a
szivattyút.
15.10 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy
alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje
ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és
a leeresztő szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem vállal
felelősséget az alacsony
hőmérsékletek miatt
keletkező károkért.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
16. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
16.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
Nagyobb problémák esetén
hangjelzések hallhatóak, és riasztási
kód jelenik meg a kijelzőn, valamint a
Start / Szünet gomb folyamatosan
villoghat:
•
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
Indítsa el újra a készüléket a Start /
Szünet gomb megnyomásával. 5
másodperc elteltével az ajtózár kiold.
•
•
vizet.
- A készülék nem ereszti le a
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
Ha a készülékbe túl sok
ruhát helyezett, vegyen ki
néhány ruhadarabot a
dobból és/vagy tartsa
csukva az ajtót, és
közben tartsa megérintve
a Start / Szünet gombot,
amíg a
visszajelző
villogása meg nem szűnik
(lásd az alábbi ábrát).
MAGYAR
39
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
A program nem fejeződött be
megfelelően, vagy a készülék túl
korán leállt. Ha a riasztási kód ismét
megjelenik, forduljon a
márkaszervizhez.
•
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
- A túlcsordulás-gátló
bekapcsolt. Húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból, és zárja
el a vízcsapot. Forduljon a
márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen ellenőrzés előtt
kapcsolja ki a készüléket.
16.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
A program nem indul el.
•
•
•
•
•
•
•
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
A készülék megtelik víz‐
zel, majd azonnal lee‐
reszti azt.
•
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati
aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start / Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarod‐
va, megsérülve vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatása.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
40
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
•
A készülék nem engedi
ki a vizet.
•
•
•
•
•
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
•
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és
kifolyócsövén.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a
mosási ciklus szokatlanul
•
sokáig tart.
Víz van a padlón.
•
•
•
Nem lehet kinyitni a ké‐
szülék ajtaját.
•
•
•
•
•
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak, vala‐
mint rázkódik.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy
megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
•
•
A program végrehajtása •
során a program időtarta‐
ma növekedhet vagy
csökkenhet.
Ellenőrizze, hogy olyan mosási programot választott-e,
melynél a ciklus végén a víz a dobban marad.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvas‐
sa el az „Ajtó nyitása vészhelyzetben” című szakaszt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zési utasítás” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl ki‐
csi.
A ProSense funkció képes a program időtartamának beállí‐
tására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfe‐
lelően. További részletekért olvassa el „A ProSense tölte‐
térzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.
MAGYAR
Jelenség
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Túl sok hab képződik a
dobban mosás közben.
Lehetséges megoldás
•
•
•
•
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a
makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
•
Csökkentse a mosószer mennyiségét.
•
A mosási ciklus után mo‐
sószer maradványok ta‐
lálhatók a mosószer-ada‐
•
golóban.
A készülék nem vagy
nem megfelelően szárít.
A ruhanemű tele van kü‐
lönböző színű szösszel.
41
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a terelőlap megfelelő helyzetű-e (FELFE‐
LE álljon mosópornál, LEFELE álljon folyadék állagú mosó‐
szernél).
Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagolót a jelen használati
utasításban leírtaknak megfelelően használta-e.
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Csökkentse a töltet mennyiségét.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő ciklust választotta-e, és ha
szükséges, állítson be egy további, rövid szárítási időtarta‐
mot is.
A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából szár‐
maznak:
• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolításá‐
ban.
• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához fut‐
tassa le a speciális tisztító programot (a további részleteket
lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
16.3 Ajtó nyitása
vészhelyzetben
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
VIGYÁZAT!
Égésveszély! Ellenőrizze,
hogy a víz hőmérséklete
nem túl magas-e és a
mosás alatt álló ruha nem
forró-e. Szükség esetén
várja meg, hogy
lehűljenek.
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
42
www.aeg.com
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a Be / Ki gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Kétszer húzza meg lefele a vésznyitó
elemet, majd nyissa ki a készülék
ajtaját.
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő
szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az
értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és
mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐
más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással
lehet a mosási program időtartamára.
A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐
tés nélkül változhatnak.
A mosási program alatt a ProSense technológia módosíthatja a mosás
időtartamát és a fogyasztási értékeket. További részletekért olvassa el
„A ProSense töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című feje‐
zetben.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
Pamut 60 °C
8
1.30
80
220
Pamut Eco
Pamut energiatakarékos
8
0.90
54
278
Pamut 40 °C
8
1.20
80
210
Műszál 40 °C
3
0.80
60
140
program 60 °C-on,1)
MAGYAR
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
3
0.60
60
120
1.5
0.30
60
75
Kímélő 40 °C
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
43
1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on, 8 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
18. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság /
mélység / teljes mélység
Elektromos csatlakozta‐ Feszültség
tás
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni
IPX4
védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az
alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximális mosási töltet
Pamut
8 kg
Maximális szárítási töl‐
tet
Pamut
Műszál
4 kg
3 kg
Centrifugálási sebesség Maximum
1600 ford./perc
19. TARTOZÉKOK
19.1 Beszerezhető a
www.aeg.com/shop
weboldalon vagy a hivatalos
márkakereskedőnél.
Kizárólag az AEG által
jóváhagyott tartozékokkal
biztosítható, hogy a készülék
megfeleljen a biztonsági
szabványoknak. Ha nem
jóváhagyott alkatrészek
kerülnek felhasználásra,
akkor bármilyen követelésre
vonatkozó jogosultság
érvényét veszti.
19.2 Rögzítőlemez készlet
Amennyiben a készüléket talapzatra
állítja, rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekkel.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
44
www.aeg.com
19.3 Lábazat a fiókkal
A készülék megemelésére és a
ruhanemű be-/kipakolásának
megkönnyítésére.
A fiókot használhatja ruhanemű
tárolására, pl.: törölközők, tisztítószerek
és hasonlók.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
20. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
45
46
www.aeg.com
MAGYAR
47
157012351-A-342017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement