AEG L7WBG47W User manual

AEG L7WBG47W User manual
L7WBG47W
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Pajisje për Larje-Tharje
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 6
3. INSTALIMI.............................................................................................................7
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT............................................................................... 12
5. PANELI I KONTROLLIT......................................................................................13
6. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT......................................................... 15
7. PROGRAMET..................................................................................................... 17
8. CILËSIMET......................................................................................................... 23
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË................................................................... 23
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE............................................... 23
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE..................................... 28
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.............................................30
13. PUSH NË RROBA............................................................................................ 31
14. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................31
15. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 33
16. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................38
17. VLERAT E KONSUMIT.....................................................................................42
18. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 42
19. AKSESORËT.................................................................................................... 43
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
SHQIP
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet të instalohet më vete ose poshtë
tavolinës së kuzhinës nëse e lejon hapësira.
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Siguroni ajrim në mirë të dhomës së montimit për të
shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të
padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga
pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga
lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa)
dhe 8 bar (0,8 MPa).
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 7 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke
përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen
ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga
qendra e autorizuar e shërbimit.
Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj vegjetal
ose mineral, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës
njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të
lahen veçmas me një sasi shtesë detergjenti përpara
se të thahen në makinën larëse dhe tharëse.
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Mos thani në tharëse rroba të palara.
Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me
pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje
prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në
makinën larëse dhe tharëse.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e fikni asnjëherë makinën larëse dhe tharëse
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia e mbetur të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse
kryhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që
artikujt të arrijnë një temperaturë që nuk i dëmton.
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
6
www.aeg.com
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Mos e instaloni ose mos e përdorni
pajisjen kur temperatura mund të jetë
më e ulët se 0°C ose kur ekspozohet
ndaj kushteve atmosferike.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Mbajini bulonat e transportit në një
vend të sigurt. Nëse pajisja do të
transportohet në të ardhmen, ata
duhet të vendosen për të bllokuar
kazanin për të parandaluar dëmtimet
e brendshme.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
•
•
•
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Lidhja e ujit
•
•
•
Mos u shkaktoni dëmtim tubave të
ujit.
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që një program është në punë
e sipër. Xhami mund të nxehet.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Nëse rrobat janë larë me një heqës
njollash, kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të filloni një
cikël tharjeje.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në
lavatriçen me tharëse. Ndiqni
udhëzimet e pastrimit në etiketën e
artikujve.
SHQIP
•
Sendet plastike që nuk janë
rezistuese ndaj të nxehtit.
– Nëse përdoret një top me
detergjent, hiqeni përpara se të
filloni programin e tharjes.
– Mos përdorni top me detergjent
nëse vendosni një program pa
ndalim.
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në pajisje rroba të lagura
që pikojnë ujë.
7
2.5 Eliminimi i pajisjes
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Heqja e paketimit
PARALAJMËRIM!
Hiqni të gjithë ambalazhin
dhe bulonat e transportit
përpara se të instaloni
pajisjen.
3. Hiqni qesen e brendshme.
PARALAJMËRIM!
Përdorni doreza.
1. Hiqni veshjen e jashtme. Nëse është
e nevojshme përdorni një prerëse.
4. Hapni derën dhe hiqni pjesën prej
polistireni nga guarnicioni i derës dhe
të gjithë artikujt nga kazani.
2. Hiqni pjesën e jashtme prej kartoni
dhe materialet prej polistireni të
paketimit.
8
www.aeg.com
5. Uleni me kujdes pajisjen, nga pjesa e
pasme.
6. Vendoseni elementin e përparmë
paketues prej polistireni mbi
dysheme poshtë pajisjes.
Sigurohuni që të mos
dëmtoni tubat.
9. Hiqni kabllon e furnizimit me energji
dhe zorrën e shkarkimit nga
mbajtëset e zorrës.
Ka mundësi të shihni të
derdhet ujë nga tubi i
shkarkimit. Kjo ndodh
për shkak të testimit të
pajisjes me ujë në
fabrikën e prodhimit.
7. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga
pjesa e poshtme.
10. Hiqni tre bulonat duke përdorur
çelësin e marrë me pajisjen.
1
2
8. Ngrijeni pajisjen në pozicion vertikal.
11. Nxirrni distancatorët plastikë.
12. Vendosni nëpër vrima tapat plastike
që do të gjeni në qesen e manualit të
përdorimit.
SHQIP
9
Rregullimi i duhur i nivelit të
pajisjes parandalon dridhjet,
zhurmat dhe lëvizjen e
pajisjes kur është në punë.
Rekomandojmë që të mbani
të gjithë ambalazhin dhe
bulonat e transportit për çdo
rast kur ju duhet ta
zhvendosni pajisjen.
Kur pajisja është e instaluar
mbi një plintë apo nëse mbi
lavatriçe është vendosur një
tharëse rrobash, përdorni
aksesorët e përshkruar në
kapitullin "Aksesorët". Lexoni
me kujdes manualin e ofruar
bashkë me pajisjen dhe
aksesorin.
3.2 Pozicionimi dhe nivelimi
1. Instalojeni pajisjen mbi një dysheme
të fortë e të sheshtë.
Sigurohuni që tapetet të mos
pengojnë qarkullimin e ajrit
poshtë pajisjes.
Kontrolloni që pajisja të mos
prekë murin apo pajisje të
tjera.
2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për
të rregulluar nivelin.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni karton, dru
apo materiale të tjera poshtë
këmbëzave të pajisjes për të
rregulluar nivelin.
3.3 Zorra e furnizimit me ujë
1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me
pjesën e pasme të pajisjes.
2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas
në varësi të pozicionit të rubinetit të
ujit.
45
20
x4
Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e
palëvizshme.
O
Sigurohuni që zorra e hyrjes
së ujit të mos jetë në
pozicion vertikal.
3. Nëse është e nevojshme, lironi
dadon unazë për ta vendosur në
pozicionin e duhur.
O
10
www.aeg.com
4. Lidheni zorrën e furnizimit me ujë te
rubineti i ujit të ftohtë me fileto 3/4".
Ju mund ta zgjasni tubin e
shkarkimit maksimumi 400
cm. Kontaktoni me qendrën
e autorizuar të shërbimit për
tub tjetër dhe për zgjatues.
Tubi i shkarkimit mund të lidhet në
mënyra të ndryshme:
1. Bëni një formë U-je me tubin e ujit
dhe vendoseni rreth udhëzuesit prej
plastike.
KUJDES!
Sigurohuni që të mos ketë
rrjedhje nga pjesët
bashkuese.
Mos përdorni zorrë
zgjatuese nëse zorra e
furnizimit me ujë është tepër
e shkurtër. Kontaktoni me
qendrën e shërbimit për
zëvendësimin e zorrës së
furnizimit të ujit.
3.4 Pajisja e ndalimit të ujit
2. Në cepin e një lavamani Shtrëngojeni udhëzuesin me
rubinetin e ujit ose në mur.
Sigurohuni që drejtueset
plastike të mos lëvizen dot
kur pajisja shkarkon ujin.
Zorra e hyrjes së ujit ka një pajisje për
ndalimin e ujit. Kjo pajisje parandalon
rrjedhjet e ujit në zorrë për nga vjetrimi
natyror i tij.
Sektori i kuq në dritaren «A» tregon këtë
defekt.
A
Nëse ndodh kjo, mbyllni rubinetin e ujit
dhe kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit për të zëvendësuar zorrën.
3.5 Shkarkimi i ujit
Zorra e shkarkimit duhet të qëndrojë në
një lartësi jo më të vogël se 60 cm dhe jo
më të madhe se 100 cm.
Sigurohuni që fundi i zorrës
së shkarkimit të mos jetë i
zhytur në ujë. Mund të
kthehet ujë i ndotur brenda
në pajisje.
3. Në një tub vertikal me vrimë ajrimi
- Fusni zorrën e shkarkimit direkt në
një tub shkarkimi. Referojuni figurës.
SHQIP
11
5. Pa udhëzuesin e tubit plastik, me
një spigotë për lavaman Vendoseni tubin e shkarkimit në
spigotë dhe siguroheni me një
fashetë. Referojuni figurës.
Gryka e tubit të shkarkimit
duhet të ajroset gjithmonë,
pra diametri i brendshëm i
tubit të shkarkimit (min. 38
mm - min. 1,5") duhet të jetë
më i madh se diametri i
jashtëm i tubit të shkarkimit.
4. Nëse fundi i tubit të shkarkimit duket
kështu (shihni figurën), mund ta
shtyni direkt në tub.
Sigurohuni që tubi i
shkarkimit të krijojë një hark
për të parandaluar që
copëzat të futen në pajisje
nga lavamani.
6. Pozicionojeni zorrën direkt në një
tub shkarkimi të futur në murin e
dhomësdhe shtrëngojeni me
fashetë.
12
www.aeg.com
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Pjesa e sipërme
Foleja e detergjentit
Paneli i kontrollit
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Filtri i pompës së shkarkimit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
8
9
10
11
12
Tubi i shkarkimit
Lidhja e tubit të futjes së ujit
Kablloja e furnizimit me energji
Bulonat e transportit
Suporti i tubit
SHQIP
13
5. PANELI I KONTROLLIT
5.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
3
2
1
Program
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
Delicates
Wool/
Handwash
Outdoor
NonStop 60min
Steam
Rinse
Spin/Drain
4
Prewash
4
Butoni me prekje i nivelit të
tharjes
5 Butoni me prekje Mode
•
Larja
•
Tharje
6
Butoni me prekje i nisjes/
ndërprerjes
7
Butoni me prekje i njollave/
paralarjes
5.2 Ekrani
MIX
5
Dry
Mode
11 10 9
12
1 Çelësi i programeve
2 Ekrani
3
Butoni me prekje i kohës së
tharjes
Wash
Stain
•
•
8
7
6
Opsioni Njolla
Opsioni Paralarje
8
Butoni me prekje i shtyrjes së
programit
9
Butoni me prekje i kursimit të
kohës
10
Butoni me prekje i reduktimit të
centrifugimit
11
Butoni me prekje i temperaturës
12
Butoni me shtypje i ndezjes/fikjes
14
www.aeg.com
Treguesi i ngarkesës maksimale. Treguesi
përllogaritjes së ngarkesës së rrobave.
pulson gjatë
Treguesi i rrobave maksimale. Ai pulson kur ngarkesa e rrobave
tejkalon ngarkesën maksimale të deklaruar të programit të përzgjedhur.
Nëse përdorni një program kur kazani është i mbingarkuar, pulson
gjithashtu edhe
në përfundim të programit.
Treguesi i kohës së tharjes.
Treguesi i derës së bllokuar.
Treguesi dixhital mund të tregojë:
•
Kohëzgjatja e programit (p.sh.
•
Koha e shtyrjes (p.sh.
•
Përfundimi i ciklit ( ).
•
Kodi i paralajmërimit (
ose
, faza e larjes dhe/ose tharjes).
).
).
Treguesi i fazës së larjes. Pulson gjatë fazës së paralarjes dhe të larjes.
Treguesi i fazës së shpëlarjes. Pulson gjatë fazës së shpëlarjes.
Opsioni i përhershëm Shpëlarje shtesë:
•
- një shpëlarje shtesë.
•
- dy shpëlarje shtesë.
Treguesi i fazës së centrifugimit dhe shkarkimit. Pulson gjatë fazës së
centrifugimit dhe shkarkimit.
Treguesi i fazës me avull.
Treguesi i fazës së tharjes.
Treguesi i bllokimit të sigurisë për fëmijët.
Treguesi i temperaturës. Treguesi
larje me ujë të ftohtë.
Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit.
centrifugim.
Treguesi i tharjes për hekurosje.
Treguesi i tharjes për dollap.
Treguesi i tharjes ekstra.
shfaqet kur është vendosur një
- Treguesi Pa
SHQIP
15
6. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT
6.1 Hyrje
Kur shtypni një kombinim
çelësash, mos i anoni
gishtat nga poshtë. Sensorët
e butonave poshtë janë të
ndjeshëm dhe mund të
ndërhyjnë me zgjedhjen tuaj.
6.2 Ndezje/Fikje
Shtypja e këtij butoni për disa sekonda ju
lejon të aktivizoni ose çaktivizoni
pajisjen. Dëgjohen dy tinguj të ndryshëm
gjatë ndezjes ose fikjes së pajisjes.
Ndërsa funksion i Pritjes aktive e
çaktivizon automatikisht pajisjen për të
ulur konsumin e energjisë në disa raste,
mund t'ju nevojitet ta aktivizoni sërish
pajisjen.
Kur ekrani shfaq treguesit
pajisja nuk e ngroh ujin.
Kur vendosni një program, pajisja
vendos automatikisht shpejtësinë
maksimale të lejuar të centrifugimit.
Prekeni këtë buton në mënyrë të
përsëritur që të:
• Ulni shpejtësinë e centrifugimit.
•
.
6.6 Njolla/Paralarje
Shtypeni këtë buton vazhdimisht për të
aktivizuar njërin nga dy opsionet.
Treguesi përkatës shfaqet në ekran.
•
Njolla
Zgjidheni këtë opsion për të shtuar një
fazë kundër rrudhave në një program
për të trajtuar me heqës njollash
rrobat e ndotura shumë ose me njolla.
Derdheni heqësin e njollave në folenë
. Heqësi i njollave do të shtohet në
fazën e duhur të programit të larjes.
Ky opsion nuk është i
disponueshëm me një
temperaturë më të ulët se
40°C.
6.4 Temperatura
Prekeni këtë buton në mënyrë të
përsëritur derisa të shfaqet vlera e
dëshiruar e temperaturës në ekran.
Ekrani tregon vetëm
shpejtësitë e
disponueshme të
centrifugimit për
programin e vendosur.
Aktivizoni opsionin Pa centrifugim
.
Ky opsion është i disponueshëm
vetëm me programin Centrifugim/
Shkarkim. Pajisja i kapërcen të gjitha
fazat e centrifugimit dhe vetëm
shkarkon ujin. Ekrani shfaq treguesin
6.3 Hyrje
Kur përzgjidhni një program larjeje,
pajisja propozon automatikisht një
temperaturë të parazgjedhur.
,
6.5 Centrifugimi
Për më shumë detaje, referojuni
paragrafit "Pritja aktive" në kapitullin
"Përdorimi i përditshëm".
Opsionet/funksionet nuk
mund të zgjidhet për gjithë
programet e larjes.
Kontrolloni përputhshmërinë
midis opsioneve/funksioneve
dhe programeve të larjes në
"Tabelën e programeve". Një
opsion/funksion mund të
përjashtojë një tjetër, në këtë
rast pajisja nuk ju lejon të
vendosni së bashku
opsione/funksione të
papajtueshme.
Sigurohuni që ekrani dhe
butonat me prekje të jenë
gjithmonë të pastër dhe të
thatë.
dhe
•
Paralarje
Përdoreni këtë funksion për të shtuar
një fazë paralarjeje në 30 °C përpara
fazës së larjes.
Ky opsion rekomandohet për rrobat e
ndotura shumë, veçanërisht nëse
16
www.aeg.com
përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe
grimca të tjera të ngurta.
Opsionet mund të rrisin
kohëzgjatjen e programit.
programuar"). Në ekran shfaqet vlera e
vendosur.
Sa herë që të prekni këtë buton, koha
rritet me 5 minuta.
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjithë vlerat e kohës për lloje
të ndryshme materialesh.
6.7 Shtyrja
Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e
programit deri në një kohë më të të
volitshme.
Trokitni në mënyrë të përsëritur mbi
buton për të vendosur shtyrjen e kërkuar.
Koha rritet me hapa prej 30 minutash
deri në 90' dhe nga 2 orë deri në 20 orë.
Pas nisjes së ciklit përmes butonit Start/
Pause, ekrani shfaq vonesën e
përzgjedhur të kohës dhe pajisja fillon
numërimin mbrapsht.
6.10 Nivelet e tharjes
Prekni këtë buton për të vendosur një
nga 3 nivelet e tharjes automatike që
mundëson pajisja.
Në ekran, ndizet treguesi përkatës i
tharjes:
•
Tharje për hekurosje:
rrobat që duhet të hekurosen.
6.8 Kursimi i kohës
•
Me këtë opsion mund të ulni
kohëzgjatjen e programit.
Tharje për dollap: rrobat që
duhet të futen në dollap.
•
Tharje ekstra: rrobat që
duhet të thahen plotësisht.
•
Nëse rrobat kanë ndotje normale ose
të vogël, këshillohet të shkurtoni
programin e larjes. Prekni këtë buton
një herë për të ulur kohëzgjatjen.
• Në rast ngarkese më të vogël, prekni
këtë buton dy herë për të vendosur
një program shtesë të shpejtë.
Në ekran, kohëzgjatja e programit
rregullohet përkatësisht.
Kur vendoset ky buton, drita LED mbi
buton ndizet.
Ky opsion mund të përdoret
gjithashtu edhe për të
shkurtuar kohëzgjatjen e
programit Avull.
6.9 Tharja e programuar
Prekni këtë buton për të vendosur kohën
e duhur sipas tekstileve që do të lani
(referojuni tabelës "Tharja e
Nuk mund të vendosni të
gjitha nivelet automatike
për secilin lloj tekstili.
6.11 Mode
Falë këtij butoni, një cikël mund të kryejë:
•
Vetëm larje
Larja.
•
: Ndizen
Larje dhe tharje
treguesit Larja dhe Tharje.
•
Vetëm tharje
Tharje.
: Ndizet treguesi
: Ndizet treguesi
6.12 Start/Pause
Shtypni butonin Start/Pause për të filluar,
vendosur në pauzë ose ndërprerë një
program që është në punë.
SHQIP
17
7. PROGRAMET
7.1 Tabela e programeve
Programi
Përshkrimi i programit
Programet e larjes
Pambuk
Pambuk Eko
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje normale dhe
e lehtë.
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje normale dhe
e lehtë.
Programi i kursimit të energjisë për të pambuktat. Ky
program në 60°C me një ngarkesë prej 7 kg është programi i
referencës për të dhënat në etiketën e energjisë, në përputhje
me standardet EEC 92/75. Caktoni këtë program për të pasur
rezultate të mira në larje dhe për të ulur konsumin e energjisë.
Koha e programit të larjes është zgjatur.
Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera. Ndotje normale.
Sintetike
Delikate
Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile të
përziera kërkojnë larje më delikate. Ndotje normale.
Të leshta që lahen në makinë larëse, të leshta që lahen me
Të leshta / Larje me dorë dorë dhe tekstile të tjera me simbolin e kujdesit "larje me
dorë"1).
Mos përdorni zbutës rrobash dhe sigurohuni
që kenë mbetur mbetje zbutësi në folenë e
detergjentit.
I jashtëm
Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të
papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të heqshme
me push ose me izolim të brendshëm.
Duke kryer një program larjeje dhe tharjeje pa
ndalim, faza e tharjes vepron gjithashtu si
restaurues i papërshkueshmërisë së ujit.
Sigurohuni që etiketa e kujdesit të veshjes të
lejojë tharjen me tharëse.
Programi Larje dhe tharje
NonStop 60min
Program i plotë i përbërë nga faza e larjes dhe nga faza e
tharjes për ngarkesë të vogël ose tekstilet të përziera (artikuj
pambuku dhe sintetikë).
Gjithashtu, treguesi
Programi i avullit
shfaqet në ekran.
18
www.aeg.com
Programi
Avull
Përshkrimi i programit
Programet me avull2)
Avulli mund të përdoret për rrobat e thara, të lara ose të
veshura vetëm një herë. Këto programe mund të
reduktojnë rrudhat dhe aromat dhe mund t'i bëjnë rrobat
më të buta.
Mos përdorni detergjent. Nëse është e nevojshme, hiqini
njollat me larje ose duke përdorur heqës njollash vetëm
aty ku ka njolla.
Programet me avull nuk kryejnë cikël higjienizues.
Mos e vendosni programin me avull me këto lloje artikujsh:
•
•
•
Artikujt që do të lahen në temperaturë më të ulët se 40°C.
Artikujt që nuk e kanë të specifikuar në etiketën e kujdesit
se mund të thahen me tharëse rrobash me rrotullim.
Të gjithë artikujt me pjesë plastike, metalike, druri ose të
ngjashme.
Programet shtesë
Shpëlarje
Për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat. Të gjitha
tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate.
Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave.
Centrifugim/Shkarkim
Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin në kazan.
Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë
delikate.
1) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket sikur kazani
nuk rrotullohet ose nuk rrotullohet siç duhet, por kjo është normale për këtë program.
2) Nëse vendosni një program me avull me rroba të thara, në fund të ciklit rrobat mund të jenë të njoma.
Është mirë që rrobat të ekspozohen në ajër të freskët për rreth 10 minuta për ta tharë lagështinë. Kur
programi përfundon, hiqini me shpejtësi rrobat nga kazani. Pas një cikli me avull, rrobat mund të
hekurosen, por me më pak mundim.
Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa
maksimale
Programi
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Gama e shpejtësisë
së centrifugimit
40 °C
95 °C - I ftohtë
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
Ngarkesa
maksimale
Programet e larjes
Pambuk
7 kg
SHQIP
Programi
Temperatura e
parazgjedhur
Gama e
temperaturës
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Gama e shpejtësisë
së centrifugimit
Pambuk Eko
40 °C
60°C - 40 °C
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
7 kg
Sintetike
40 °C
60 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
3 kg
Delikate
40 °C
40 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
3 kg
40 °C
Të leshta / Larje me dorë 40 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
1.5 kg
30 °C
40 °C - I ftohtë
1200 rpm
1200 rpm - 400 rpm
2 kg
30 °C
40 °C - 30 °C
1200 rpm
1200 rpm
1 kg
I jashtëm
NonStop 60min
1.5 kg
Avull
Shpëlarje
1400 rpm
1400 rpm - 400 rpm
1400 rpm
Centrifugim/Shkarkim
Ngarkesa
maksimale
1400 rpm-
7 kg
7 kg
19
www.aeg.com
■
■
Centrifugim/Shkarkim
■
Shpëlarje
■
Avull
Delikate
■
NonStop 60min
Sintetike
■
I jashtëm
Pambuk Eko
Centrifugimi
Pambuk
Opsionet
Të leshta / Larje me dorë
Përshtatshmëria e opsioneve të
programit
Programi
20
■
■
Pa
centrifugim
■1)
■
■
■
■
Paralarje
■
■
■
■
Shpëlarje
shtesë
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tharja e
programuar
■
■
■
■
■
■
Nivelet e
tharjes
■
■4)
Njolla2)
Kursimi i
kohës3)
Shtyrja
■
■
■
■
■
■
1) Nëse caktoni opsionin Pa centrifugim, pajisja vetëm shkarkon ujin.
2) Ky opsion nuk është i disponueshëm me temperaturë më të ulët se 40°C.
3) Nëse vendosni kohëzgjatjen më të shkurtër, ne ju rekomandojmë që të pakësoni sasinë e ngarkesës.
Pajisja mund të ngarkohet plotësisht, por rezultatet e larjes mund të jenë më pak të kënaqshme.
4) Tharje për hekurosje nuk disponohet me këtë program.
SHQIP
7.2 Woolmark Apparel Care Blu
•
Cikli i larjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga The
Woolmark Company për larjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
21
për larje me dorë nëse rrobat lahen
sipas udhëzimeve në etiketën e
rrobës dhe ato të dhëna nga
prodhuesi i kësaj lavatriçeje. M1664
• Cikli për tharjen e të leshtave në këtë
pajisje është testuar dhe miratuar nga
The Woolmark Company. Cikli është i
përshtatshëm për të tharë rroba të
leshta që mbajnë etiketën për larje me
dorë me kusht që rrobat të lahen në
një cikël me larje me dorë të miratuar
nga Woolmark dhe të thahen sipas
udhëzimeve të lëshuara nga
prodhuesi. M1664
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,
Hong-Kong dhe Indi, simboli "Woolmark"
është markë tregtare certifikimi.
7.3 Tharje automatike
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Ngarkesa
deri në 4 kg
Tharje ekstra
Për materialet prej peshqiri
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
deri në 4 kg
Tharje për dollap1)
Për rrobat që vihen në dollap
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Materiale sintetike ose të
deri në 3 kg
përziera
(trikot, bluzat, të brendshmet,
shtrojat)
Tekstile delikate
(tekstile akrilike, viskoze dhe
tekstile delikate të përziera)
deri në 2 kg
Artikuj prej leshi
(triko të leshta)
deri në 1 kg
Rroba sportive që vishen
deri në 2 kg
jashtë
(Rroba që vishen jashtë,
rroba pune, sportive, xhaketa
të papërshkueshme nga uji,
xhupa me push)
22
www.aeg.com
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Ngarkesa
Tharje për hekurosje
E përshtatshme për hekurosje
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
deri në 4 kg
1) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet të kryhet me
ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes (përbërja e ngarkesës
sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për Pambuk Eko.
Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur duhet të testohet duke caktuar programin THARJE
AUTOMATIKE PËR DOLLAP për Pambuk Eko.
7.4 Tharja e programuar
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje ekstra
Për materialet
prej peshqiri
Të pambukta dhe tekstile prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët, etj)
Tharje për
dollap
Për rrobat që
vihen në dollap
Tharje për
hekurosje
E përshtatshme
për hekurosje
Ngark Shpej Kohëzgjatja
esa
tësia e
(kg)
e
rekomanduar
centri (min)
fugim
it
(rpm)
4
1400
190 - 210
2
1400
105 - 120
1
1400
60 - 70
4
1400
180 - 200
2
1400
95 - 110
1
1400
50 - 60
Materiale sintetike ose të përziera
(trikot, bluzat, të brendshmet, shtrojat)
3
1200
130 - 145
1
1200
45 - 55
Delikate
(tekstile akrilike, viskoze dhe tekstile
delikate të përziera)
2
1200
150
Të leshta
(triko të leshta)
1
1200
170 - 190
Rroba sportive që vishen jashtë
(Rroba që vishen jashtë, rroba pune,
sportive, xhaketa të papërshkueshme
nga uji, xhupa me push)
2
1200
160
Të pambukta dhe tekstile prej linoje
(çarçafë, mbulesat e tavolinës,
këmisha, etj)
4
1400
115 - 130
2
1400
65 - 75
1
1400
40 - 50
Të pambukta dhe tekstile prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët, etj)
SHQIP
23
8. CILËSIMET
8.1 Hyrje
Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike, prekni njëkohësisht butonat
Kur shtypni një kombinim
çelësash, mos i anoni
gishtat nga poshtë. Sensorët
e butonave poshtë janë të
ndjeshëm dhe mund të
ndërhyjnë me zgjedhjen tuaj.
dhe
8.2 Bllokimi për fëmijët
Me këtë opsion mund të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
•
Për ta aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, prekni njëkohësisht butonat
dhe
derisa treguesi
ndizet/të fiket në ekran.
Mund ta aktivizoni këtë opsion:
për rreth 6 sekonda.
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë kur pajisja ka
keqfunksionim.
të
8.4 Shpëlarja e përhershme
shtesë
Me këtë funksion mund të keni në
mënyrë të përhershme një ose dy
shpëlarje shtesë kur vendosni një
program të ri.
•
Pasi të prekni butonin Start/Pause: të
gjithë butonat dhe çelësi i programeve
çaktivizohen (përveç butonave
Ndezje/Fikje).
• Përpara se të prekni butonin Start/
Pause: pajisja nuk mund të niset.
Pajisja e ruan përzgjedhjen e këtij
opsioni pasi e fikni.
butonin
•
8.3 Sinjalet akustike
Sinjalet akustike bien kur programi
përfundon (sekuencë tingujsh për rreth 2
minuta).
Prekni njëkohësisht butonin
shpëlarje shtesë.
•
dhe
dy herë për të shtuar dy
shpëlarje shtesë.
•
shfaqet në ekran.
Prekni njëkohësisht butonin
butonin
dhe
një herë për të shtuar një
shfaqet në ekran.
Prekni njëkohësisht butonin
dhe
tre herë për të hequr
butonin
shpëlarjet shtesë. Ekrani shfaq vetëm
.
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Sigurohuni që të gjitha bulonat e
transportit të jenë hequr nga pajisja.
2. Sigurohuni që të disponohet energjia
elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i
hapur.
3. Derdhni 2 litra ujë në folenë e
detergjentit të shënuar me
Ky veprim aktivizon sistemin e
shkarkimit.
.
4. Derdhni një sasi të vogël detergjenti
në folenë e detergjentit të shënuar
me
.
5. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba në kazan.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
10.1 Aktivizimi i pajisjes
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
24
www.aeg.com
3. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për pak
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
Treguesi i butonit Start/Pause fillon të
pulsojë.
Çelësi i programit vendoset automatikisht
te programi i Të pambuktave dhe vetëm
treguesi Larja ndihet mbi butonin Mode.
10.3 Mbushja me detergjente
dhe produkte suplementare
Ekrani shfaq ngarkesën maksimale,
temperaturën e parazgjedhur,
shpejtësinë maksimale të centrifugimit,
treguesit e fazave që përbëjnë programin
dhe kohëzgjatjen e ciklit.
10.2 Futja e rrobave në
pajisje
1. Hapni derën e pajisjes.
2. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
3. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
4. Mbylleni derën mirë.
KUJDES!
Sigurohuni që të mos
mbeten rroba ndërmjet
guarnicionit dhe derës.
Ekziston rreziku i rrjedhjes
së ujit ose i dëmtimit të
rrobave.
Dhomëza për fazën e paralarjes,
programin e njomjes ose heqjen e
njollave.
Ndarja për fazën e larjes.
Foleja për solucionet shtesë në
trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave,
ngrirësit).
Niveli maksimal i sasisë së
aditivëve të lëngshëm.
Ndarësja për detergjentin pluhur
ose të lëngshëm.
Gjithmonë zbatoni
udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produkteve të
detergjentit, por
rekomandojmë që të mos
tejkaloni nivelin maksimal të
treguar (
). Kjo sasi
garanton rezultatet më të
mira në larje.
Pas një cikli larjeje, nëse
është e nevojshme, hiqni
mbetjet e detergjentit nga
foleja e detergjentit.
10.4 Kontrolloni pozicionin e
ndarëses
1. Tërhiqeni jashtë kutinë e detergjentit
derisa të ndalojë.
2. Shtypeni levën për poshtë për ta
hequr kutinë.
SHQIP
3. Për të përdorur detergjent pluhur,
ktheni ndarësen për lart.
A
25
Me ndarësen në pozicionin
POSHTË:
• Mos përdorni
detergjent xhelatinoz
ose detergjente me
lëng të trashë.
• Mos hidhni më
shumë detergjent të
lëngshëm sesa kufiri i
treguar në ndarëse.
• Mos e vendosni fazën
e paralarjes.
• Mos e vendosni
funksionin e shtyrjes
së programit.
5. Matni sasinë e duhur të detergjentit
dhe të zbutësit të rrobave.
6. Mbylleni me kujdes kutinë e
detergjentit.
4. Për të përdorur detergjent të
lëngshëm, ktheni ndarësen për
poshtë.
B
Sigurohuni që ndarësja të mos krijojë
bllokim kur të mbyllni sirtarin.
10.5 Vendosja e një programi
1. Rrotulloni çelësin e programeve për
të zgjedhur programin e dëshiruar të
larjes. Treguesi përkatës i programit
ndizet.
Treguesi i butonit Start/Pause pulson.
Ekrani shfaq ngarkesën maksimale të
deklaruar për programin, temperaturën e
parazgjedhur, shpejtësinë maksimale të
centrifugimit, treguesit e fazave të larjes
(kur disponohet) dhe një kohëzgjatje
informuese të programit.
2. Prekni butonat përkatës për të
ndryshuar temperaturën dhe/ose
shpejtësinë e centrifugimit.
3. Nëse dëshironi, vendosni një ose më
shumë opsione duke prekur butonat
përkatës. Treguesit përkatës ndizen
26
www.aeg.com
në ekran dhe informacioni i dhënë
ndryshon përkatësisht.
Për të kryer vetëm larjen,
sigurohuni që vetëm treguesi
Larja të jetë i ndezur mbi
butonin Mode.
Në rast se nuk është e
mundur një përzgjedhje,
nuk ndizet asnjë tregues dhe
dëgjohet një sinjal akustik.
10.6 Nisja e një programi
Prekni butonin Start/Pause për të filluar
programin.
Treguesi përkatës ndalon së pulsuari
dhe qëndron i ndezur.
Në ekran, treguesi i fazës që është në
punë fillon të pulsojë dhe fiket treguesi i
ngarkesës maksimale.
Programi fillon, dera është e bllokuar.
Ekrani shfaq treguesin
.
Pompa e shkarkimit mund të
punojë pak përpara se
pajisja të mbushet me ujë.
10.7 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Prekni butonin Shtyrja në mënyrë të
përsëritur derisa ekrani të shfaqë
kohën e dëshiruar të vonesës.
Treguesi Shtyrja ndizet.
2. Prekni butonin Start/Pause.
Pajisja fillon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
Përllogaritja me PROSENSE
fillon në përfundim të
numërimit mbrapsht.
Anulimi i shtyrjes së
programit pasi ka nisur
numërimi mbrapsht
Për të anuluar shtyrjen e programit:
1. Shtypni butonin Start/Pause për ta
vënë pajisjen në pauzë. Treguesi
përkatës pulson.
2. Prekni butonin Shtyrja në mënyrë të
përsëritur derisa ekrani të tregojë .
3. Shtypni sërish butonin Start/Pause
për ta filluar programin menjëherë.
Ndryshimi i shtyrjes së
programit pasi ka nisur
numërimi mbrapsht
Për të ndryshuar shtyrjen e programit:
1. Shtypni butonin Start/Pause për ta
vënë pajisjen në pauzë. Treguesi
përkatës pulson.
2. Prekni butonin Shtyrja në mënyrë të
përsëritur derisa ekrani të shfaqë
kohën e dëshiruar të vonesës.
3. Shtypni sërish butonin Start/Pause
për ta filluar numërimin e ri mbrapsht.
10.8 Dallimi i ngarkesës me
ProSense
Kohëzgjatja e programit në
ekran i referohet një
ngarkese të mesme/të
lartë.
Pas prekjes së butonit Start/Pause, fiket
treguesi i ngarkesës maksimale të
pulson, ProSense
deklaruar, treguesi
fillon dallimin e ngarkesës së rrobave:
1. Pajisja e dallon ngarkesën brenda 30
sekondave të para: treguesi
dhe
pikat e kohës pulsojnë, kazani
rrotullohet ngadalë.
2. Në përfundim të dallimit të
ngarkesës, treguesi
fiket dhe pikat
e kohës ndalojnë së pulsuari.
Kohëzgjatja e programit do të
rregullohet përkatësisht dhe mund të
rritet ose ulet. Pas 30 sekondave të
tjera, fillon mbushja me ujë.
Në përfundim të dallimit të ngarkesës, në
rast mbingarkese të kazanit, treguesi
pulson në ekran:
Në këtë rast, për 30 sekonda, pajisja
mund të vendoset në pauzë dhe mund të
hiqen rrobat e tepërta.
Pasi hiqen rrobat e tepërta, prekni
butonin Start/Pause për të nisur sërish
programin. Faza ProSense mund të
SHQIP
përsëritet deri në tre herë (shikoni pikën
1).
E rëndësishme! Nëse nuk do të
reduktohet sasia e rrobave, programi i
larjes fillon gjithsesi, pavarësisht
mbingarkesës. Në këtë rast, nuk do të
jetë e mundur që të garantohen
rezultatet më të mira të larjes.
Pas 20 minutash pas nisjes
së programit, kohëzgjatja e
programit mund të përshtatet
sërish në varësi të
kapacitetit të thithjes së ujit
nga rrobat.
Dallimi me ProSense kryhet
vetëm me programet e plota
të larjes (nuk zgjidhet fazë
kapërcimi).
10.9 Treguesit e fazës së
programit
Kur programi niset, treguesi i fazës që
është në punë pulson dhe treguesit e
tjerë të fazave ndihen në mënyrë të
qëndrueshme.
P.sh. është në punë faza e larjes ose e
paralarjes:
.
Kur faza përfundon, treguesi përkatës
ndalon pulsimin dhe është i
qëndrueshëm. Treguesi i fazës tjetër
fillon të pulsojë.
P.sh. është në punë faza e shpëlarjes:
.
Nëse zgjidhni programin Avull ndizet
treguesi i fazës së avullit
.
10.10 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i opsioneve
Kur programi është në punë, mund të
ndryshoni vetëm disa opsione:
1. Prekni butonin Start/Pause.
Treguesi përkatës pulson.
2. Ndrysho opsionet. Informacioni i
dhënë në ekran ndryshon
përkatësisht.
3. Prekni sërish butonin Start/Pause.
27
Programi i larjes vazhdon.
10.11 Anulimi i një programi
në funksionim
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të
anuluar programin dhe për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni sërish butonin Ndezje/Fikje
për ta aktivizuar pajisjen.
Tani, ju mund të vendosni një program të
ri larjeje.
Nëse faza ProSense është
kryer tashmë dhe ka nisur
tashmë mbushja me ujë,
programi i ri fillon pa
përsëritur fazën ProSense.
Uji dhe detergjenti nuk
shkarkohen për të shmangur
shpenzimet. Ekrani shfaq
kohëzgjatjen maksimale të
programit, duke e
përditësuar atë rreth 20
minuta pas nisjes së
programit të ri.
10.12 Hapja e derës - Shtimi i
rrobave
Kur një program ose shtyrje programi
është në punë, dera e pajisjes është e
kyçur.
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
larta dhe/ose kazani
vazhdon të rrotullohet, ju nuk
mund ta hapni derën.
1. Prekni butonin Start/Pause.
Në ekran fiket treguesi përkatës i
bllokimit të derës.
2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e
nevojshme, shtoni ose hiqni artikujt.
3. Mbyllni derën dhe shtypni butonin
Start/Pause.
Vazhdon programi ose shtyrja e
programit.
4. Dera mund të hapet kur programi
përfundon ose vendosni programin
Centrifugim/Shkarkim dhe më pas
shtypni butonin Start/Pause.
28
www.aeg.com
10.13 Përfundimi i programit
Kur programi të ketë përfunduar, pajisja
fiket automatikisht. Sinjalet akustike
funksionojnë, (nëse janë aktive).
Në ekran të gjithë treguesit e fazave të
larjes bëhen të qëndrueshëm dhe fusha
parandaluar mykun dhe erërat e
pakëndshme.
5. Mbyllni rubinetin e ujit.
10.14 Opsioni i Pritjes aktive
e kohës tregon .
Funksioni i Pritjes aktive çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
Treguesi i butonit Start/Pause fiket.
•
Dera shkyçet dhe treguesi
fiket.
pulson në përfundim të programit
në rast se kazani është i mbingarkuar.
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të
çaktivizuar pajisjen.
Pesë minuta pas përfundimit të
programit, funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon automatikisht
pajisjen.
Kur e aktivizoni pajisjen
përsëri, ekrani tregon fundin
e programit të fundit të
përzgjedhur. Rrotullojeni
çelësin e programeve për të
vendosur një cikël të ri.
2. Nxirrni nga pajisja rrobat.
3. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
4. Mbajeni derën dhe folenë e
detergjentit paksa të hapur, për të
•
Mos e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të prekni butonin Start/
Pause.
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
Ekrani tregon përfundimin e programit
të fundit të vendosur.
Rrotullojeni çelësin e programeve për
të vendosur një cikël të ri.
Nëse vendosni një program
ose opsion që përfundon me
ujë në kazan, funksioni i
Pritjes aktive nuk
çaktivizon pajisjen për t'ju
kujtuar të shkarkoni ujin.
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
11.1 Programi NON-STOP Larje dhe tharje
Jo të gjitha programet
përputhen me funksionin e
tharjes. Programi NonStop
60min është vetë një
program i plotë për larje dhe
tharje.
Mund t'i lani dhe thani rrobat duke
caktuar «një program pa ndërprerje».
Veproni si më poshtë:
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Vendosni detergjentin dhe produktet
suplementare në ndarjen e duhur.
4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te
programi i larjes. Në ekran shfaqet
temperatura e parazgjedhur dhe
centrifugimi. Nëse nevojitet,
ndryshojini ato sipas llojit të rrobave.
Ekrani shfaq gjithashtu ngarkesën
maksimale të rekomanduar për fazën
e larjes.
5. Vendosni opsionet e dëshiruara,
nëse janë të disponueshme.
6. Prekni butonin Mode një herë për të
aktivizuar edhe funksionin e tharjes.
SHQIP
dëshiruar të kohës (shiko tabelën
"Programi i tharjes" te kapitulli
"Programet"). Treguesi i nivelit të
Treguesit Larja dhe Tharje
aktivizohen. Në ekran shfaqen
treguesit
dhe
. Ekrani
shfaq gjithashtu ngarkesën
maksimale të rekomanduar për një
program larjeje dhe tharjeje (p.sh. 4
kg për të pambukta).
11.2 Larja dhe tharja - Nivelet
automatike
tharjes fiket dhe ndizet treguesi .
Sa herë që të trokitni mbi këtë buton,
koha rritet me 5 minuta. Në ekran
shfaqet vlera e re e vendosur e kohës.
2. Prekni Start/Pause për të filluar
programin. Fillon përllogaritja me
PROSENSE.
Në ekran, ndizet treguesi i derës së
1. Trokitni mbi butonin Nivelet e tharjes
vazhdimisht derisa ekrani të tregojë
nivelin e kërkuar të tharjes. Treguesit
mbi ekran japin ndriçimet përkatëse:
kyçur
dhe treguesi i fazës që është
në punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
a.
Tharje për
hekurosje: për artikujt e
pambuktë;
11.4 Në fund të programit të
tharjes
b.
Tharje për dollap: për
artikujt e pambuktë dhe sintetikë;
c.
Tharje ekstra: për
artikujt e pambuktë.
Vlera e kohës në ekran është
kohëzgjatja e cikleve të larjes dhe
tharjes, llogaritur në madhësinë e
paracaktuar të ngarkesës.
Për të pasur një tharje të
mirë duke përdorur më pak
energji dhe brenda një kohe
më të shkurtër, pajisja nuk ju
lejon të vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Prekni butonin Start/Pause për të
filluar programin. Fillon përllogaritja
me PROSENSE.
Në ekran, ndizet treguesi i derës së
, treguesi i fazës që është në
kyçur
punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
11.3 Larje dhe tharje me kohë
të caktuar
1. Trokit butonin Tharja e programuar
vazhdimisht për të vendosur vlerën e
29
•
•
Pajisja ndalon automatikisht.
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
•
•
Në ekran ndizet .
Treguesi i butonit Start/Pause fiket.
•
Simboli i bllokimit të derës
fiket
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
Disa minuta pas
përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon
automatikisht pajisjen.
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
Pas fazës së tharjes,
pastroni kazanin,
guarnicionin dhe pjesën e
brendshme të derës me një
leckë të lagur.
30
www.aeg.com
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
12.1 Përgatitja për tharje
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
Me një program vetëm
tharje, ekrani nuk tregon
ngarkesën maksimale dhe
përllogaritja me PROSENSE
çaktivizohet.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Rrotulloni çelësin e programit te
programi e përshtatshëm për tharjen
e artikujve.
4. Trokitni mbi butonin Mode dy herë
për të përjashtuar larjen dhe për të
kryer vetëm tharjen. Treguesi Tharje
është i ndezur. Në ekran shfaqen
treguesit
dhe
.
Kur thani një sasi të madhe
rrobash, për të pasur një
performancë tharjeje të mirë
sigurohuni që rrobat nuk
janë mbështjellë me njëratjetrën dhe që janë të
shpërndara në mënyrë
uniforme në kazan.
12.2 Tharja - Nivelet
automatike
1. Trokitni mbi butonin Nivelet e tharjes
vazhdimisht derisa ekrani të tregojë
nivelin e kërkuar të tharjes. Treguesit
mbi ekran japin ndriçimet përkatëse:
a.
Tharje për
hekurosje: për artikujt e
pambuktë;
b.
Tharje për dollap: për
artikujt e pambuktë dhe sintetikë;
c.
Tharje ekstra: për
artikujt e pambuktë.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e
programit të tharjes.
Për të pasur një tharje të
mirë duke përdorur më pak
energji dhe brenda një kohe
më të shkurtër, pajisja nuk ju
lejon të vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Prekni butonin Start/Pause për të
filluar programin.
Në ekran, ndizet treguesi i derës së
kyçur
, treguesi i fazës që është në
punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
12.3 Tharja e programuar
1. Trokit butonin Tharja e programuar
vazhdimisht për të vendosur vlerën e
dëshiruar të kohës (shiko tabelën
"Programi i tharjes" te kapitulli
"Programet"). Treguesi i nivelit të
tharjes fiket dhe ndizet treguesi .
Sa herë që të trokitni mbi këtë buton,
koha rritet me 5 minuta. Në ekran
shfaqet vlera e re e vendosur e kohës.
2. Prekni Start/Pause për të filluar
programin.
Në ekran, ndizet treguesi i derës së
kyçur
dhe treguesi i fazës që është
në punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e
mbetur e programit.
12.4 Në fund të programit të
tharjes
•
•
Pajisja ndalon automatikisht.
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
•
•
Në ekran ndizet .
Treguesi i butonit Start/Pause fiket.
•
Simboli i bllokimit të derës
fiket
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
SHQIP
Disa minuta pas
përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon
automatikisht pajisjen.
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
31
Pas fazës së tharjes,
pastroni kazanin,
guarnicionin dhe pjesën e
brendshme të derës me një
leckë të lagur.
13. PUSH NË RROBA
Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes,
disa lloje tekstilesh, (prej sfungjeri, leshi,
tekstilet e trikove) mund të lëshojnë
push.
Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat
gjatë ciklit tjetër të larjes.
Ky disavantazh rritet me tekstilet
industriale.
Për të parandaluar pushin në rrobat
tuaja, ju rekomandojmë që:
•
•
•
•
Për të hequr pushin brenda kazanit,
vendosni një program të veçantë:
• Zbrazni kazanin.
• Pastroni kazanin, guarnicionin dhe
derën me një leckë të lagur.
• Vendosni programin e shpëlarjes.
•
•
Të mos lani pëlhurat e errëta pasi të
lahen dhe thahen pëlhura me ngjyra
të çelura (peshqirë duarsh, lesh,
pulovra pambuku) dhe anasjelltas.
Të thani në ajër këto lloje tekstilesh
kur lahen për herë të parë.
Të pastroni filtrin e shkarkimit.
Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin
bosh, guarnicionin dhe derën me një
leckë të lagur.
Shtypni njëkohësisht butonat
dhe
derisa ekrani të tregojë CLE për
të aktivizuar funksionin e pastrimit.
Prekni butonin Start/Pause për të
filluar programin.
Nëse pajisja përdoret
shpesh, kryeni rregullisht
programin CLE.
14. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
14.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
•
•
•
Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra,
sintetike, delikate dhe të leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes në etiketat
e kujdesit te rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që ato të lahen më vete dy-tre herët e
para.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini
rripat.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
•
•
•
•
•
•
•
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Trajtoni paraprakisht njollat e vështira.
Lajini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre dhe futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani rroba pa tegela ose me
prerje.
Përdorni një trastë larjeje për të larë
rroba të vogla dhe/ose delikate (p.sh.
sytjena me tela, rripa, streçe etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit duke çuar në
dridhje të tepërta. Nëse ndodh kjo:
32
www.aeg.com
a. ndërprisni programin dhe hapni
derën (referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm");
b. rishpërndajeni me dorë
ngarkesën në mënyrë që rrobat
të shpërndahen njëtrajtësisht
nëpër kazan;
c. shtypni butonin Start/Pause.
Faza e centrifugimit vazhdon.
14.4 Këshilla ekologjike
•
•
•
14.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
14.3 Detergjentet dhe
trajtimet e tjera
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
trajtime të tjera të prodhuara
posaçërisht për lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave, duke
përfshirë delikatet. Preferohen
detergjente pluhur që përmban
zbardhues për higjienizimin e të
bardhave dhe rrobave të palara
– detergjentet në trajtë lëngu,
mundësisht për programe me
temperatura të ulëta (60 °C
maksimumi) për të gjitha llojet e
rrobave ose të posaçme vetëm
për të leshtat.
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e rekomanduar.
Ndiqni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i detergjenteve ose
trajtimeve tò tjera pa tejkaluar nivelin
e treguar maksimal (
).
Përdorni detergjentet e rekomanduara
për llojin dhe ngjyrën e pëlhurës,
programin, temperaturën dhe nivelin e
ndotjes.
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të lejuar të
rrobave.
Nëse përdorni trajtimin paraprak të
njollave ose përdorni një heqës
njollash, vendosni një program me
temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni
paragrafit "Fortësia e ujit".
14.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të mësuar fortësinë e ujit.
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
14.6 Këshilla për tharjen
Përgatitja e ciklit të tharjes
• Hapeni rubinetin e ujit.
• Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit
është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e
instalimit për më shumë informacion.
• Për ngarkesë maksimale rrobash në
programet e tharjes, shikoni tabelën e
programeve të tharjes.
14.7 Artikuj të
papërshtatshëm për tharje
Mos vendosni program tharjeje për
këto rroba:
• Artikuj shumë delikatë.
• Perde sintetike.
• Copa që kanë pjesë metali të
bashkëngjitura.
• Çorape najloni.
• Kuverta.
• Mbulesa krevati.
• Jorganë.
• Xhupa me kapuç.
SHQIP
•
•
•
Dyshekë gjumi.
Coha me mbetje të llakut të flokëve,
produkte për lyerjen e thonjve ose
gjëra të ngjashme.
Artikuj me sfungjer të gomuar ose
materiale të ngjashme me të.
14.8 Etiketat e veshjeve
Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në
etiketat e prodhuesve:
•
= Artikulli mund të thahet
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të lartë
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të reduktuar
•
= Artikulli nuk mund të thahet.
14.9 Kohëzgjatja e ciklit të
tharjes
Koha e tharjes mund të ndryshojë në
varësi të:
• shpejtësisë së shtrydhjes
përfundimtare
• nivelit të tharjes
• llojit të rrobave
• peshës së ngarkesës
33
zgjidhni sërish një cikël të shkurtër
tharjeje.
PARALAJMËRIM!
Për të shmangur rrudhat
dhe hyrjen në ujë të
rrobave, mos i lini ato të
thahen më shumë sesa
duhet.
14.11 Këshilla të
përgjithshme
Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për
të gjetur kohën mesatare të tharjes.
Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat
më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e
cikleve që keni realizuar më parë.
Për të shmangur shkarkimin statik në
përfundim të ciklit të tharjes:
1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e
larjes.
2. Përdorni zbutës të veçantë për
tharësit.
Kur programi i tharjes ka përfunduar,
hiqni rrobat shpejt.
14.10 Tharje shtesë
Nëse rrobat janë ende të njoma në
përfundim të programit të tharjes,
15. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
15.1 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini
plotësisht të gjitha sipërfaqet.
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
KUJDES!
Mos pastroni sipërfaqet
metalike me detergjent me
bazë klori.
15.2 Heqja e çmërsit
Nëse fortësia e ujit në zonën
tuaj është e lartë ose
mesatare, rekomandojmë që
të përdorni produkt zbutjeje
uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
kontrolluar për çmërs.
Detergjentet standarde përmbajnë
agjentë për zbutjen e ujit, por
rekomandojmë që herë pas here të vini
në punë një cikël me kazan bosh dhe një
produkt kundër çmërsit.
34
www.aeg.com
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
15.3 Larja e mirëmbajtjes
Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i
programeve me temperaturë të ulët
mund të shkaktojë depozitime të
detergjenteve, mbetje pushi, rritje të
baktereve brenda kazanit. Kjo mund të
krijojë aroma të këqija dhe myk.
Për të eliminuar depozitimet dhe për të
higjienizuar pjesën e brendshme të
pajisjes, aplikoni një larje mirëmbajtjeje
rregullisht (të paktën një herë në muaj):
1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
2. Vini në punë një program të
pambuktash me temperaturën më të
lartë, me një sasi të vogël detergjenti
pluhur.
15.6 Pastrimi i sirtarit të
detergjentit
Për të parandaluar depozitimet e
mundshme të detergjenteve të thara apo
zbutësit të rrobave dhe/ose formimin e
mykut në sirtarin e detergjentit, herë pas
here kryeni procedurën e mëposhtme të
pastrimit:
1. Hapni sirtarin. Shtypni kapësen
poshtë siç tregohet në figurë dhe
tërhiqeni.
1
2
15.4 Guarnicioni i derës
2. Hiqni pjesën e sipërme të folesë së
adititivit për të ndihmuar pastrimin
dhe për ta larë në ujë të rrjedhshëm
të ngrohtë, për të hequr gjurmët e
detergjentit të akumuluar. Pas
pastrimit, vendoseni sërish pjesën e
sipërme në vendin e vet.
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme.
15.5 Pastrimi i kazanit
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar formimin e ndryshkut.
Për pastrim të plotë:
1. Pastroni kazanin me produkte
speciale për çelik inoks.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
2. Vini në punë një program të shkurtër
për të pambukta në temperaturë të
lartë me kazan të zbrazur dhe me një
sasi të vogël detergjenti pluhur, për
të shpëlarë ndonjë mbetje.
3. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e
detergjentit të hiqen nga pjesa e
sipërme dhe e poshtme e folesë.
Përdorni një furçë të vogël për të
pastruar folenë.
SHQIP
35
PARALAJMËRIM!
• Mos e hiqni filtrin gjatë
kohës që pajisja është në
punë.
• Mos e pastroni pompën
nëse uji në pajisje është i
nxehtë. Prisni derisa uji të
ftohet
Vazhdoni si më poshtë për të pastruar
pompën:
1. Hapni kapakun e pompës.
4. Futeni sirtarin e detergjentit në
binaret udhezues dhe mbylleni. Vini
në punë një program shpëlarjeje pa
rroba në kazan.
2
1
2. Vendosni një enë të përshtatshme
poshtë pompës së shkarkimit për të
mbledhur ujin që del prej aty.
3. Hapeni grykën nga poshtë. Mbani
gjithmonë një leckë pranë për të
fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së
filtrit.
15.7 Pastrimi i pompës së
shkarkimit
PARALAJMËRIM!
Hiqni spinën nga priza
elektrike.
Kontrolloni rregullisht filtrin e
pompës së shkarkimit dhe
sigurohuni që të jetë e
pastër.
Pastrojeni pompën e shkarkimit nëse:
• Pajisja nuk e shkarkon ujin.
• Kazani nuk rrotullohet.
• Pajisja bën një zhurmë të pazakontë
për shkak të bllokimit të pompës së
shkarkimit.
•
Në ekran shfaqet kodi i alarmit
.
4. Rrotullojeni filtrin 180 gradë në
drejtim të kundërt të akrepave të orës
për ta hapur, pa e hequr. Lëreni ujin
të dalë.
36
www.aeg.com
5. Kur ena të jetë mbushur plot me ujë,
kthejeni filtrin në vend dhe
boshatiseni enën.
6. Përsëritni hapat 4 dhe 5 derisa uji të
ndalojë daljen.
7. Rrotullojeni filtrin në drejtim të
kundërt të akrepave të orës për ta
çmontuar.
11. Vendoseni sërish filtrin në udhëzuesit
e veçantë duke e rrotulluar në drejtim
të akrepave të orës. Sigurohuni që
filtri të jetë shtrënguar mirë për të
shmangur rrjedhjet.
2
1
12. Mbyll kapakun e pompës.
1
2
8. Nëse është e nevojshme, hiqni
pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.
9. Sigurohuni që helika e pompës të
mund të rrotullohet. Nëse nuk
rrotullohet, kontaktoni qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2
1
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
a. Hidhni 2 litra ujë në folenë e
larjes kryesore të folesë së
detergjentit.
b. Nisni programin për të shkarkuar
ujin.
10. Pastroni filtrin poshtë rubinetit të ujit.
SHQIP
15.8 Pastrimi i zorrës së
hyrjes së ujit dhe filtrit të
valvulës
37
vertikal) në varësi të pozicionit të
rubinetit të ujit.
Rekomandohet që të pastroni të dy filtrat
e zorrës së hyrjes së ujit dhe të valvulës
herë pas here për të hequr depozitimet
që grumbullohen me kalimin e kohës:
1. Hiqni zorrën e hyrjes nga rubineti dhe
pastroni filtrin.
45°
20°
1
15.9 Shkarkimi i emergjencës
2
3
2. Hiqni zorrën e furnizimit me uje nga
pajisja duke liruar dadon e fashetës.
Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin,
kryeni të njëjtën procedurë që
përshkruhet në paragrafin "Pastrimi filtrit
të shkarkimit". Nëse është e nevojshme,
pastroni pompën.
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes
kryesore të kutisë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.
15.10 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
3. Pastroni filtrin e valvulës në pjesën e
pasme të pajisjes me furçë.
4. Kur e lidhni zorrën me pjesën e
pasme të pajisjes, rrotullojeni në të
majtë ose të djathtë (jo në pozicion
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura mund të arrijë vlera
rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni
ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit
dhe pompa e shkarkimit.
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri zorrën e
hyrjes së ujit.
38
www.aeg.com
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 0 °C
përpara se ta përdorni sërish
pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
16. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
16.1 Hyrje
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë
punës.
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje
për problemin (referojuni tabelës). Nëse
problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Në rast problemesh të mëdha, bien
sinjalet akustike, ekrani tregon një
kod alarmi dhe butoni Start/Pause
mund të pulsojë në mënyrë të
vazhdueshme:
•
•
•
•
- Furnizimi me rrymë është i
paqëndrueshëm. Prisni derisa
furnizimi me rrymë të bëhet i
qëndrueshëm.
•
- Nuk ka komunikim ndërmjet
elementeve elektronike të pajisjes.
Fikeni dhe ndizeni sërish.
Programi nuk ka përfunduar siç duhet
ose pajisja ka ndaluar shumë herët.
Nëse shfaqet sërish kodi i alarmit,
kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
•
- Pajisja kundër përmbytjes
është e aktivizuar. Shkëpusni pajisjen
dhe mbyllni rubinetin e ujit. Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit.
- Pajisja nuk mbushet mirë me
ujë.
Niseni pajisjen sërish duke shtypur
butonin Start/Pause. Pas 5
sekondash, dera do të zhbllokohet.
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Dera e pajisjes është e hapur
ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi
kontrolloni derën!
Nëse pajisja është e
mbingarkuar, hiqni disa
artikuj nga kazani
dhe/ose mbani shtypur
derën dhe prekni butonin
Start/Pause derisa
treguesi
të ndalojë së
pulsuari (shikoni figurën
më poshtë).
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen
përpara se të kryeni ndonjë
kontroll.
SHQIP
39
16.2 Defektet e mundshme
Problemi
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
Programi nuk fillon.
•
•
•
•
•
Pajisja nuk mbushet mirë •
me ujë.
•
•
•
Pajisja mbushet me ujë
dhe e shkarkon atë
menjëherë
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë në pozicionin e duhur.
Tubi mund të jetë pozicionuar shumë poshtë. Shihni
kapitullin "Udhëzime instalimi".
•
•
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i përdredhur ose
i përthyer.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Sigurohuni që lidhja e tubit të shkarkimit të jetë e saktë.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni programin
pa fazën e shkarkimit.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni një opsion
që përfundon me ujë në kazan.
•
•
•
Faza e centrifugimit nuk
funksionon ose cikli i
larjes zgjat më shumë
sesa zakonisht.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë
i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet vendase
të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë të mos jetë i
përdredhur, i dëmtuar ose i përthyer.
Sigurohuni që lidhja e tubit të hyrjes së ujit të jetë e saktë.
Sigurohuni që filtri në tubin hyrës dhe filtri i valvulës të mos
jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
•
•
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë ndonjë
siguresë të prishur.
Sigurohuni që Start/Pause të jetë prekur.
Nëse caktohet vonesa në nisje e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i
ndezur.
•
•
•
Vendosni programin e centrifugimit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga
probleme ekuilibri.
40
www.aeg.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
•
Ka rrjedhur ujë në
dysheme.
•
•
•
•
•
Dera e pajisjes nuk mund
të hapet.
•
•
•
Pajisja bën një zhurmë të •
pazakontë dhe dridhet.
•
Kohëzgjatja e programit
ngrihet ose ulet gjatë
punës së programit.
Rezultatet e larjes nuk
janë të kënaqshme.
Ka shumë shkumë në
kazan gjatë ciklit të
larjes.
Pas ciklit të larjes, ka
ende mbetje detergjenti
në sirtarin e detergjentit.
Pajisja nuk than ose nuk
than siç duhet.
Sigurohuni që bashkueset e tubave të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që tubi i hyrjes së ujit dhe tubi i shkarkimit të
mos kenë dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë e
duhur të tij.
Sigurohuni që të jetë zgjedhur një program larjeje që
përfundon me ujë në kazan.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse
ka ende ujë në kazan.
Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.
Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i pajisjes.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit. Nëse ju duhet
të hapni derën, ju lutemi të lexoni me kujdes "Hapja e derës
në rast emergjence".
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni
kapitullin "Udhëzime instalimi".
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e
transportit. Shihni kapitullin "Udhëzime instalimi".
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë
tepër e vogël.
•
Funksioni ProSense është në gjendje të përshtatë
kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave.
Referojuni paragrafit "Dallimi i ngarkesës me Prosense" në
kapitullin "Përdorimi i përditshëm".
•
•
•
•
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira
përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
•
Reduktoni sasinë e detergjentit.
•
Sigurohuni që fleta të jetë në pozicionin e duhur (LART për
detergjent pluhur - POSHTË për detergjent të lëngshëm).
Sigurohuni që ta përdorni folenë e detergjentit sipas
këshillave që jepen në këtë manual përdorimi.
•
•
•
•
•
Hapni rubinetin e ujit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Sigurohuni që të keni vendosur ciklin e saktë. Nëse
nevojitet, vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.
SHQIP
Problemi
41
Zgjidhja e mundshme
Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të një
ngjyre tjetër:
• Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të pushit.
Rrobat janë plot me push
• Pastroni rrobat me një heqës pushi.
me ngjyra të tjera.
Në rast se ka sasi të tepruar pushi në kazan, aktivizoni një
program të veçantë për ta pastruar atë (referojuni “Push në
rroba” për hollësi të mëtejshme).
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
16.3 Hapja e derës në rast
emergjence
Në rast të shkëputjes së energjisë ose
defekteve në funksionim, dera e pajisjes
mbetet e kyçur. Programi i larjes
vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse
në rast defekti dera mbetet e kyçur,
mund ta hapni atë duke përdorur
funksionin e shkyçjes së emergjencës.
Për të hapur derën, veproni si më
poshtë:
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të
fikur pajisjen.
2. Hiqni spinën nga priza elektrike.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Tërhiqni dy herë poshtë këmbëzën e
shkyçjes së urgjencës dhe hapni
derën e pajisjes.
Përpara hapjes së derës:
KUJDES!
Ka rrezik djegieje!
Sigurohuni që temperatura
e ujit nuk është tepër e
lartë dhe rrobat të mos
jenë të nxehta. Nëse
nevojitet, prisni derisa të
ftohen.
KUJDES!
Rrezik plagosjeje!
Sigurohuni që kazani të
mos rrotullohet. Nëse
nevojitet, prisni derisa
kazani të ndalojë së
rrotulluari.
Sigurohuni që niveli i ujit
brenda në kazan të mos
jetë shumë i lartë. Nëse
nevojitet, kryeni zbrazjen e
emergjencës (referojuni
«Zbrazja e emergjencës»
në kapitullin «Kujdesi dhe
pastrimi»).
5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni
derën e pajisjes.
6. Mbylleni kapakun e filtrit.
42
www.aeg.com
17. VLERAT E KONSUMIT
Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet
përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia
dhe lloji i rrobave për larje dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në
kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit,
tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për
të përmirësuar cilësinë e produktit.
Gjatë programit të larjes, teknologjia ProSense mund të ndryshojë
kohëzgjatjen e larjes dhe vlerat e konsumit. Për më shumë detaje,
shikoni paragrafin "Dallimi i ngarkesës me ProSense" në kapitullin
"Përdorimi i përditshëm".
Programet
Ngarke Konsumi i Konsumi i
sa (kg) energjisë ujit (litra)
(kWh)
Kohëzgjatja e
përafërt e programit
(minuta)
Të pambukta 60°C
7
1.30
80
220
Pambuk Eko
Programi me kursim
energjie për të pambukta
7
0.59
52
262
Të pambukta 40°C
7
1.20
80
210
Sintetike 40°C
3
0.80
60
140
Delikate 40°C
3
0.60
60
120
1.5
0.30
60
75
60°C1)
Të leshta / Larje me dorë 30
°C
1) "Programi me kursim energjie për të pambukta" në 60°C me ngarkesë 7 kg është programi të cilit i
referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me standardet EEC 92/75.
18. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia
totale
597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
SHQIP
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta
dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës,
përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka
mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë
Presioni i furnizimit me
ujë
Minimumi
Maksimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Ngarkesa maksimale e
larjes
Pambuk
7 kg
Ngarkesa maksimale e
tharjes
Pambuk
Sintetike
4 kg
3 kg
Shpejtësia e
centrifugimit
Maksimumi
1400 rpm
43
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me filetim 3/4'' .
19. AKSESORËT
19.1 Disponohet në
www.aeg.com/shop ose nga
shitësi i autorizuar
19.3 Bazament me sirtar
Vetëm aksesorët e duhur të
miratuar nga AEG sigurojnë
standardet e sigurisë së
pajisjes. Nëse përdoren
pjesë të pamiratuara, çdo
pretendim do të shfuqizohet.
19.2 Seti i pllakave fiksuese
Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë,
sigurojeni me pllakat fiksuese.
Lexoni me kujdes manualin e ofruar
bashkë me aksesorët.
Për të ngritur pajisjen dhe për ta bërë
mbushjen dhe zbrazjen e pajisjes më të
lehtë.
Sirtari mund të përdoret për futjen e
rrobave p.sh.: peshqirë, produkte
pastrimi e të tjera.
Lexoni me kujdes manualin e ofruar
bashkë me aksesorët.
44
www.aeg.com
20. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
45
46
www.aeg.com
SHQIP
47
157014250-A-352017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement