Electrolux EWX147410W User manual

Electrolux EWX147410W User manual
EWX147410W
SQ
Pajisje për Larje-Tharje
Udhëzimet për përdorim
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 6
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 8
5. PROGRAMET...................................................................................................11
6. VLERAT E KONSUMIT.................................................................................... 15
7. OPSIONET....................................................................................................... 15
8. CILËSIMET.......................................................................................................17
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................17
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE............................................. 18
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.......................................... 21
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE...................................22
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 23
14. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 25
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 29
16. INSTALIMI...................................................................................................... 32
17. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 40
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
4
www.electrolux.com
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Pajisja duhet të instalohet më vete ose poshtë
tavolinës së kuzhinës nëse e lejon hapësira.
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar
pajisja për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve
të padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga
pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga
lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa)
dhe 8 bar (0,8 MPa).
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 7 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke
përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen
ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga
qendra e autorizuar e shërbimit.
Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj vegjetal
ose mineral, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës
njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të
lahen veçmas me një sasi shtesë detergjenti përpara
se të thahen në makinën larëse dhe tharëse.
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Mos thani në tharëse rroba të palara.
Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me
pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje
prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në
makinën larëse dhe tharëse.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e fikni asnjëherë makinën larëse dhe tharëse
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia e mbetur të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse
kryhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që
artikujt të arrijnë një temperaturë që nuk i dëmton.
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
6
www.electrolux.com
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
Instalimi duhet të jetë në
përputhje me rregulloret
përkatës kombëtare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Mos e instaloni ose mos e përdorni
pajisjen kur temperatura mund të jetë
më e ulët se 0°C ose kur ekspozohet
ndaj kushteve atmosferike.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Mbajini bulonat e transportit në një
vend të sigurt. Nëse pajisja do të
transportohet në të ardhmen, ata
duhet të vendosen për të bllokuar
kazanin për të parandaluar dëmtimet
e brendshme.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë saktësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
Pajisja duhet tokëzuar.
•
•
•
•
•
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Lidhja e ujit
•
•
•
Mos u shkaktoni dëmtim tubave të
ujit.
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që një program është në punë
e sipër. Xhami mund të nxehet.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Nëse rrobat janë larë me një heqës
njollash, kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të filloni një
cikël tharjeje.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
SHQIP
•
•
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në
lavatriçen me tharëse. Ndiqni
udhëzimet e pastrimit në etiketën e
artikujve.
Sendet plastike që nuk janë
rezistuese ndaj të nxehtit.
– Nëse përdoret një top me
detergjent, hiqeni përpara se të
filloni programin e tharjes.
– Mos përdorni top me detergjent
nëse vendosni një program pa
ndalim.
•
2.5 Eliminimi i pajisjes
•
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
7
8
9
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Foleja e detergjentit
Paneli i kontrollit
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Filtri i pompës së shkarkimit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
Tubi i shkarkimit të ujit
Kablloja e furnizimit me energji
Lidhja e tubit të furnizimit me ujë
Këmbët për nivelimin e pajisjes
7
Mos thani në pajisje rroba të lagura
që pikojnë ujë.
10
3.2 Mënyra e aktivizimit të
mekanizmit të sigurisë për
fëmijët
Kjo pajisje parandalon mbylljen e
fëmijëve ose të kafshëve shtëpiake
brenda në kazan.
Kthejeni pajisjen në drejtim orar, derisa
kanali të jetë horizontalisht.
Ju nuk mund ta mbyllni derën.
8
www.electrolux.com
Për ta mbyllur derën, kthejeni pajisjen në
drejtim të kundërt të akrepave të orës
derisa kanali të jetë vertikalisht.
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
1
2
90°
1400
60°
900
40°
700
3
30°
4
10
1 Çelësi i programeve
2 Ekrani
3 Butonat e rregulluesit të kohës
4 Treguesi i derës së bllokuar
5 Butoni Nis/Ndërprit - Nisja/Pauza
6 Butoni i shtyrjes së programit Vonesë në nisje
7 Butoni i kohës së tharjes - Koha e
tharjes
8 Butoni i shpëlarjes shtesë - Shpëlarje
shtesë
9
8
7
6
5
9 Butoni i reduktimit të centrifugimit Centrifugimi
•
•
Funksioni pa centrifugim
Funksioni i ndërprerjes së
shpëlarjes
10 Butoni i temperaturës - Temperaturat
Pozicioni i ujit të ftohtë
SHQIP
4.2 Ekrani
A
B
C
D
Në ekran shfaqet informacioni i mëposhtëm:
A
Treguesit e nivelit të ndotjes:
Intensive
Normal
Të përditshme
Drita
Quick (E shpejtë)
Quick (E shpejtë)
Refresh (Rifreskim)
Super Refresh (Super rifreskim)
Kur zgjidhni një program, në ekran shfaqet treguesi i nivelit të ndotjes të
sugjeruar automatikisht nga pajisja.
B
Bllokimi i sigurisë për fëmijët (shikoni kapitullin "Cilësimet").
9
10
www.electrolux.com
C
Fusha e shifrave:
•
•
•
•
•
•
Kohëzgjatja e programit të përzgjedhur
Pasi të keni përzgjedhur një program, kohëzgjatja shfaqet në orë dhe minuta
(për shembull
). Kohëzgjatja llogaritet automatikisht në bazë të
ngarkesës maksimale të këshilluar për çdo lloj tekstili. Pasi fillimit të
programit, koha e mbetur përditësohet çdo minutë.
Koha e përzgjedhur e tharjes
Pasi zgjidhni programin e tharjes, koha e tharjes shfaqet në minuta ose në
orë dhe minuta. Pasi fillimit të programit, koha e mbetur përditësohet çdo
minutë.
Shtyrja e programit
Vonesa e përzgjedhur shfaqet për pak sekonda, më pas ekrani tregon sërish
kohëzgjatjen e programit të përzgjedhur.
Kodet e alarmit
Në rast problemesh gjatë funksionimit të pajisjes, në ekran mund të shfaqen
disa kode alarmi, si për shembull
(shihni kapitullin "Zgjidhja e
problemeve").
Zgjedhja e një opsioni të gabuar
Nëse vendosni një opsion që nuk përputhet me programin e përzgjedhur të
larjes, shfaqet mesazhi
kuq i butonit Nisja/Pauza.
Përfundimi i programit
për pak sekonda dhe fillon të pulsojë treguesi i
Kur mbaron programi, shfaqet vlera pulsuese
Nisja/Pauza fiket.
Nëse treguesi
D
. Treguesi i butonit
fiket, mund të hapni derën.
Treguesit e fazës së programit të larjes:
Larje
Shpëlarje
Shkarkim
Centrifugimi
Tharja
Duke zgjedhur programin e larjes, shfaqen treguesit e programit të larjes
përkatësisht të fazave të ndryshme të programit.
Pasi të keni shtypur butonin Nisja/Pauza, qëndron ndezur vetëm treguesi i
fazës së punës.
SHQIP
11
5. PROGRAMET
5.1 Tabela e programeve
Programi
Gama e
temperaturës
Ngarkesa
Përshkrimi i programit
maksimale (Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Ngarkesa e
reduktuar1)
Shpejtësia
maksimale
e rrotullimit
Programet e larjes
Cottons (Të
pambukta)
90°C ftohtë)
(Ujë i
Easy Iron
(Hekurosje e lehtë)
60°C ftohtë)
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje
e madhe dhe ndotje normale.
3 kg
1.5 kg
900 rpm
Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera.
Ndotje normale.
3 kg
1.5 kg
700 rpm
Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze
dhe tekstile të përziera kërkojnë larje më
delikate. Ndotje normale.
1.5 kg
900 rpm
Artikuj sintetikë që kërkojnë larje delikate.
Ndotje normale dhe e lehtë.2)
7 kg
1400 rpm
Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar
ujin në kazan. Të gjitha tekstilet, përveç të
leshtave dhe tekstileve shumë delikate.
7 kg
Për të shkarkuar ujin në kazan. Të gjitha
tekstilet.
(Ujë i
Delicates (Delikate)
40°C ftohtë)
7 kg
3.5 kg
1400 rpm
(Ujë i
Synthetics
(Sintetike)
60°C ftohtë)
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje
normale, e madhe dhe e lehtë.
(Ujë i
+ Prewash
Cottons + Prewash
(Të pambukta +
Paralarje)
90°C ftohtë)
7 kg
3.5 kg
1400 rpm
(Ujë i
Spin (Centrifugimi)
Drain (Shkarkim)
12
www.electrolux.com
Programi
Gama e
temperaturës
Ngarkesa
Përshkrimi i programit
maksimale (Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Ngarkesa e
reduktuar1)
Shpejtësia
maksimale
e rrotullimit
7 kg
1400 rpm
Për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat.
Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe
tekstileve shumë delikate. Reduktojeni
shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave.
1 kg
700 rpm
Program special për rroba mëndafshi dhe
sintetike të përziera.
2 kg
900 rpm
Të leshta që lahen në makinë larëse, të
leshta që lahen me dorë dhe tekstile të tjera
me simbolin e kujdesit "larje me dorë"3).
2 kg
Wool/Handwash (Të 900 rpm
leshta / Larje me
dorë)
Të leshta që lahen në makinë larëse, të
leshta që lahen me dorë dhe tekstile të tjera
me simbolin e kujdesit "larje me dorë"3).
Rinse (Shpëlarja)
Silk (Mëndafsh)
30°C
Handwash (Larje
me dorë)
40°C ftohtë)
40°C ftohtë)
(Ujë i
(Ujë i
Cottons Eco (Të
pambukta Eco)4)
90°C - 40°C
7 kg
1400 rpm
Të pambukta të bardha dhe të pambukta me
ngjyra që nuk zbehen. Ndotje normale.
Konsumi i energjisë ulet dhe koha e programit të
larjes zgjatet.
2 kg
Programi i tharjes për artikujt sintetikë.
Programet e
tharjes
Synthetics Drying
(Tharja e
sintetikeve)
SHQIP
Programi
Gama e
temperaturës
13
Ngarkesa
Përshkrimi i programit
maksimale (Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
Ngarkesa e
reduktuar1)
Shpejtësia
maksimale
e rrotullimit
4 kg
Programi i tharjes për artikujt e pambuktë.
Cottons Drying
(Tharje e të
pambuktave)
1) Nëse zgjidhni opsionin Super i shpejtë, Rifreskim, ose Super Rifreskim duke shtypur
butonat Time Manager, ju këshillojmë ta zvogëloni ngarkesën maksimale ashtu si tregohet
në programet për të pambuktat, sintetiket dhe delikatet. Mund të përdorni edhe ngarkesën e
plotë me rezultate disi më të dobëta në larje.
2) Për të reduktuar rrudhat, ky cikël rregullon temperaturën e ujit dhe kryen një fazë larjeje
dhe centrifugimi të butë. Pajisja do të shtojë shpëlarje shtesë.
3) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket
sikur kazani nuk rrotullohet ose nuk rrotullohet siç duhet, por kjo është normale për këtë
program.
4) Programi i kursimit të energjisë për të pambuktat. Ky program në 60°C me një
ngarkesë prej 7 kg është programi i referencës për të dhënat në etiketën e energjisë, në
përputhje me standardet EEC 92/75. Caktoni këtë program për të pasur rezultate të mira në
larje dhe për të ulur konsumin e energjisë. Koha e programit të larjes është zgjatur.
Përshtatshmëria e opsioneve të programit
Programi
Cottons (Të pambukta)
Cottons + Prewash (Të pambukta
+ Paralarje)
Synthetics (Sintetike)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Delicates (Delikate)
Easy Iron (Hekurosje e lehtë)
Spin (Centrifugimi)1)
■
■
Drain (Shkarkim)
Rinse (Shpëlarja)
■
Silk (Mëndafsh)
Handwash (Larje me dorë)
■
14
www.electrolux.com
Programi
Wool/Handwash (Të leshta / Larje
me dorë)
Cottons Eco (Të pambukta Eco)
■
■
■
■
■
■
■
1) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që të jetë e përshtatshme për llojin e
tekstileve që po lahen. Nëse vendosni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë
shkarkimi.
5.2 Programet me tharje të programuar
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje ekstra
Për materialet prej
peshqiri
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Ngarke
sa (kg)
Shpejtë
sia e
centrifu
gimit
(rpm)
Kohëzgjatj
ae
rekomand
uar (min)
4
1400
215 - 220
3
1400
160 - 180
1.5
1400
95 - 105
4
1400
205 - 210
3
1400
150 - 170
1.5
1400
85 - 95
Tharje për dollap1)
Për rrobat që vihen
në dollap
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Tharje për dollap
Për rrobat që vihen
në dollap
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të
brendshmet, shtrojat dhe
çarçafët)
2
1200
90 - 100
1
1200
55 - 65
Tharje për
hekurosje
E përshtatshme për
hekurosje
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
4
1400
140 - 150
3
1400
90 - 100
1.5
1400
60 - 70
1) Këshilla për institutin testues. Performanca e testit, në përputhje me EN 50229:2015,
duhet të kryhet me ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të
tharjes duke caktuar 200 minuta përmes butonit Koha e tharjes për programin Cottons
Drying (Tharje e të pambuktave). Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur
duhet të testohet duke caktuar 120 minuta përmes butonit Koha e tharjes për programin
Cottons Drying (Tharje e të pambuktave).
SHQIP
15
6. VLERAT E KONSUMIT
Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet
përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia
dhe lloji i rrobave për larje dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në
kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit,
tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për
të përmirësuar cilësinë e produktit.
Programet
Ngarke Konsumi Konsumi i
sa (kg) i
ujit (litra)
energjisë
(kWh)
Kohëzgjatja e
përafërt e
programit (minuta)
Të pambukta 60°C
7
1.35
67
150
Cottons Eco (Të pambukta
Eco)
Programi me kursim
energjie për të pambukta
60°C1)
7
1.10
57
220
Të pambukta 40°C
7
0.85
67
140
Sintetike 40°C
3
0.55
42
90
Delikate 40°C
3
0.55
63
65
Të leshta / Larje me dorë
30 °C
2
0.25
55
60
1) "Programi me kursim energjie për të pambukta" në 60°C me ngarkesë 7 kg është
programi të cilit i referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me standardet EEC
92/75.
7. OPSIONET
7.1 Çelësi i programeve
7.2 Temperaturat
Ky çelës ju lejon të përzgjidhni një
program, të rivendosni një program
dhe/ose të fikni/ndizni pajisjen.
Shtypni këtë buton për të rritur ose ulur
temperaturën e parazgjedhur të larjes.
Çelësi mund të rrotullohet si në drejtim të
akrepave të orës ashtu edhe në drejtim
të kundër të akrepave të orës.
Në përfundim të programit, rrotullojeni
çelësin në pozicionin Ndezja/Fikja për të
çaktivizuar pajisjen.
, pajisja e
Nëse vendosni pozicionin
kryen larjen me ujë të ftohtë.
Drita treguese e temperaturës së
vendosur ndizet.
7.3 Centrifugimi
Shtypeni këtë buton për të rritur ose ulur
shpejtësinë e centrifugimit ose për të
16
www.electrolux.com
përzgjedhur opsionet e centrifugimit
shtesë.
Drita treguese e shpejtësisë së vendosur
ndizet.
Opsionet shtesë të centrifugimit:
PA CENTRIFUGIM
•
•
•
Caktoni këtë opsion për të hequr të
gjitha fazat e centrifugimit.
Vendosni këtë për pëlhura
jashtëzakonisht delikate.
Faza e shpëlarjes përdor më shumë
ujë për disa programe larjeje.
NDËRPRERJE E SHPËLARJES
•
•
•
Vendosni këtë opsion për të
parandaluar rrudhat e rrobave.
Programi i larjes ndalon me ujin në
kazan. Kazani rrotullohet rregullisht
për të parandaluar krijimin e rrudhave.
Dera qëndron e bllokuar. Përpara se
të hapni derën duhet të shkarkoni ujin.
Për ta shkarkuar ujin,
referojini kapitullit "Në
përfundim të programit".
7.4 Shpëlarje shtesë
Shtypni këtë buton për t'i shtuar disa
shpëlarje programit të larjes.
Përdoreni këtë opsion për njerëzit që
janë alergjikë ndaj detergjenteve dhe në
zonat ku uji është i butë.
Treguesi përkatës ndizet.
7.5 Koha e tharjes
Shtypni këtë buton për të vendosur
kohën e duhur për pëlhurat që do të
thani. Në ekran shfaqet vlera e vendosur.
Për Të pambuktat mund të zgjidhni një
kohë tharjeje nga 10 minuta deri në 250
minuta (4.10 në fushën e shifrave).
Për Sintetiket mund të zgjidhni një kohë
tharjeje nga 10 minuta deri në 130
minuta (2.10 në fushën e shifrave).
Sa herë që të shtypni këtë buton, vlera
rritet me 5 minuta.
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjithë vlerat e kohës për lloje
të ndryshme materialesh.
7.6 Vonesë në nisje
Shtypni këtë buton për të shtyrë
programin me 30 min - 60 min - 90 min, 2
orë dhe më pas me nga 1 orë deri në një
maksimum prej 20 orësh.
Ndizet treguesi i butonit. Në ekran
shfaqet vlera e vendosur e shtyrjes.
7.7 Time Manager
Shtypeni këtë buton për të rritur ose ulur
kohëzgjatjen e programit të propozuar
nga pajisja.
Treguesi i shkallës së zgjedhur do të
shfaqet në ekran.
Kjo përzgjedhje është e vlefshme vetëm
me programet Të pambuktat, Sintetiket
dhe Delikatet.
Cikli i
larjes
Niveli i
ndotjes
Lloji i copës
Rroba shumë
të ndotura
Intensive
Normal
Rroba me
ndotje
normale
Të
përditshme
Rroba me
ndotje të
përditshme
Drita
Rroba të
ndotura lehtë
Quick (E
shpejtë)
Rroba shumë
pak të
ndotura
Super e
shpejtë1)
Rroba e
përdorura
ose të
veshura për
një kohë të
shkurtër
Rifreskim1)
2)
Vetëm për
rifreskimin e
rrobave
SHQIP
•
Cikli i
larjes
Niveli i
ndotjes
Super
rifreskim1)
2)
Lloji i copës
Vetëm për
rifreskimin e
pak rrobave
1) Rekomandohet për të reduktuar
madhësinë e ngarkesës.
2) Kur përzgjidhni këtë opsion treguesi
përkatës shfaqet vetëm për pak dhe më
pas zhduket menjëherë.
Disponueshmëria e shkallës
së ndotjes ndryshon sipas
llojit të pëlhurës dhe
temperaturës.
•
•
17
Treguesi është ndezur: dera nuk
mund të hapet.
Pajisja në punë ose ka ndaluar me ujë
të mbetur në kazan.
Treguesi pulson: dera do të hapet pas
pak minutash.
Programi ka mbaruar ose uji është
zbrazur plotësisht.
Treguesi është fikur: dera mund të
hapet.
7.9 Nisja/Pauza
Shtypni këtë buton për të nisur ose
ndërprerë programin e zgjedhur.
7.8 Treguesi i derës së bllokuar
Treguesi
ndizet kur fillon programi
dhe tregon nëse dera mund të hapet:
8. CILËSIMET
8.1 Sinjalet akustike
•
Sinjalet akustike bien kur:
• Programi ka mbaruar.
• Pajisja ka keqfunksionim.
Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni njëkohësisht butonin
Extra Risciacquo dhe butonin Tempo di
asciugatura për rreth 6 sekonda.
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë kur pajisja ka
keqfunksionim.
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
funksion, shtypni Partenza Ritardata
dhe Tempo di asciugatura
njëkohësisht derisa treguesi
të
ndizet/të fiket.
Mund ta aktivizoni këtë opsion në dy
mënyra:
•
•
Pasi të shtypni Nisja/Pauza: opsionet
dhe çelësi i programeve janë të
bllokuar.
Para se të shtypni Nisja/Pauza:
pajisja nuk mund të niset.
8.2 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Me këtë funksion mund ta lini pajisjen të
pamonitoruar dhe të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Hidhni 2 litra ujë në kutinë e
detergjentit për fazën e larjes.
Kjo aktivizon sistemin e shkarkimit.
18
www.electrolux.com
4. Vendosni një sasi të vogël me
detergjent në ndarjen e fazës së
larjes.
5. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
10.1 Futja e rrobave në pajisje
1. Hapni derën e pajisjes
2. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
3. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
4. Mbylleni derën mirë.
10.2 Përdorimi i detergjenteve
dhe aditivëve
1. Matni sasinë e duhur të detergjentit
dhe të zbutësit të rrobave.
2. Vendosni detergjentin dhe zbutësin e
rrobave te ndarjet.
3. Mbylleni me kujdes sirtarin e
detergjentit
MAX
10.3 Ndarjet e detergjentit
KUJDES!
Përdorni vetëm detergjente
specifikë për lavatriçe.
KUJDES!
Sigurohuni që të mos
mbeten rroba ndërmjet
guarnicionit dhe derës.
Ekziston rreziku i rrjedhjes
së ujit ose i dëmtimit të
rrobave.
Larja e njollave tepër të
ndotura me vaj dhe graso
mund të dëmtojë pjesët prej
gome të lavatriçes.
Gjithmonë zbatoni
udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produkteve të
detergjentit.
Kutia e detergjentit për fazën e
paralarjes.
Kutia e detergjentit për fazën e
larjes.
Dhomëza për solucionet shtesë
në trajtë të lëngët (zbutësi i
rrobave, ngrirësit).
SHQIP
10.4 Ndezja e pajisjes dhe
vendosja e një programi
1. Rrotullojeni çelësin e programit për të
ndezur pajisjen dhe për të vendosur
programin e kërkuar:
• Ekrani tregon nivelin e
parazgjedhur të Time Manager,
kohëzgjatjen e programit dhe
treguesit e fazave të programit të
programit të përzgjedhur.
• Treguesi i butonit Nisja/Pauza
pulson në të gjelbër.
2. Nëse është e nevojshme, ndryshoni
temperaturën, shpejtësinë e
centrifugimit, kohëzgjatjen e ciklit ose
shtoni funksionet e disponueshme.
Kur e aktivizoni një opsion, ndizet
treguesi përkatës.
Mund ta anuloni ose ta
ndryshoni vendosjen e
Vonesë në nisje përpara se
të shtypni butonin Nisja/
Pauza. Pasi të shtypni
butonin Nisja/Pauza mund të
anuloni vetëm opsionin
Vonesë në nisje.
Për të anuluar Vonesë në nisje:
a. Shtypni butonin Nisja/Pauza për
të vendosur pajisjen në pauzë.
Treguesi përkatës pulson.
b. Shtypni butonin Vonesë në nisje
derisa ekrani të tregojë .
Shtypni sërish butonin Nisja/
Pauza për të filluar menjëherë
programin.
Vonesë në nisje nuk
mund të zgjidhet me
programin e
shkarkimit.
Nëse vendosni diçka që nuk
është e përputhshme me
programin e përzgjedhur,
ekrani shfaq mesazhin
. Treguesi i butonit
Nisja/Pauza pulson me
ngjyrë të kuqe 3 herë.
10.5 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Shtypni butonin Vonesë në nisje në
mënyrë të përsëritur derisa ekrani të
shfaqë kohën e vonesës që dëshironi
të vendosni. Treguesi përkatës
ndriçon.
Vlera e zgjedhur e shtyrjes së programit
(deri në 20 orë) do të shfaqet në ekran
për pak sekonda e më pas do të shfaqet
sërish kohëzgjatja e programit.
2. Shtypni butonin Nisja/Pauza.
• Dera është bllokuar dhe treguesi
•
•
është ndezur.
Pajisja fillon numërimin mbrapsht.
Kur të përfundojë numërimi
mbrapsht, programi fillon
automatikisht.
19
10.6 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
Shtypni butonin Nisja/Pauza.
• Treguesi i gjelbër Nisja/Pauza
ndalon së pulsuari dhe qëndron i
ndezur.
• Programi fillon, dera bllokohet,
•
ndizet dhe qëndron
treguesi
ndezur.
Koha e programit në ekran
pakësohet me hapa prej një
minute.
Pompa e shkarkimit mund të
funksionojë për një kohë të
shkurtër në fillim të ciklit të
larjes.
10.7 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i opsioneve
Mund të ndryshoni vetëm disa opsione
para se programi t’i kryejë ato.
1. Shtypni butonin Nisja/Pauza për të
ndërprerë programin që është në
punë.
Treguesi përkatës pulson.
2. Ndryshoni opsionet (nëse dëshironi
të ndryshoni opsionin Time Manager,
20
www.electrolux.com
duhet të anuloni programin që është
në punë dhe të bëni sërish
përzgjedhjen).
3. Shtypni butonin Nisja/Pauza sërish.
Programi vazhdon.
10.8 Anulimi i një programi në
funksionim
1. Rrotullojeni çelësin e programit në
pozicionin Ndezja/Fikja për të
anuluar programin. Pajisja është e
çaktivizuar.
2. Tani, ju mund të vendosni një
program të ri larjeje dhe opsionet e
disponueshme.
Përpara nisjes së një
programi të ri, pajisja mund
të shkarkojë ujin. Në këtë
rast, sigurohuni që në
ndarjen e detergjentit të ketë
ende detergjent; nëse jo,
mbusheni sërish me
detergjent.
10.10 Në përfundim të
programit
•
Pajisja ndalon automatikisht. Bien
disa sinjalet akustike (nëse janë
aktivizuar).
•
Në ekran ndizet vlera
Nisja/Pauza fiket.
•
Kur treguesi i derës së bllokuar
fiket në ekran, mund të hapni derën.
• Nxirrni nga pajisja rrobat. Sigurohuni
që kazani të jetë bosh. Mbyllni
rubinetin e ujit.
• Rrotullojeni çelësin e programit në
pozicionin Ndezja/Fikja për të
çaktivizuar pajisjen.
• Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe erërat e
pakëndshme.
Programi i larjes ka përfunduar, por ka
ende ujë në kazan:
• Kazani rrotullohet rregullisht për të
parandaluar krijimin e rrudhave te
rrobat brenda.
10.9 Hapja e derës
•
Kur një program është në punë ose gjatë
Vonesë në nisje, dera e pajisjes është e
•
bllokuar. Treguesi
Për të shkarkuar ujin:
ndizet.
KUJDES!
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
lartë dhe kazani vazhdon të
rrotullohet, dera nuk mund të
hapet.
Për ta hapur derën gjatë minutave të
para të ciklit ose kur të jetë në punë
Vonesë në nisje:
1. Shtypni butonin Nisja/Pauza për ta
vënë pajisjen në pauzë.
2. Prisni derisa treguesi
të fiket.
3. Ju mund ta hapni derën.
4. Mbyllni derën dhe shtypni butonin
Nisja/Pauza përsëri.
Vazhdon programi (ose Vonesë në
nisje).
. Treguesi
Treguesi i bllokimit të derës
është
ndezur. Dera qëndron e bllokuar.
Për të hapur derën duhet të shkarkoni
ujin.
1. Rrotulloni çelësin e programit në
pozicionin Ndezja/Fikja dhe më pas
zgjidhni një program centrifugimi ose
shkarkimi.
2. Shtypni butonin Nisja/Pauza. Nëse
është e nevojshme, ulni shpejtësinë
e centrifugimit.
Pajisja centrifugon dhe shkarkon ose
vetëm shkarkon.
3. Kur programi përfundon dhe treguesi
fiket, mund ta hapni derën.
4. Rrotullojeni çelësin e programit në
pozicionin Ndezja/Fikja për të
çaktivizuar pajisjen.
10.11 Pritja aktive
Sapo programi të ketë përfunduar pas
pak minutash sistemi i kursimit të
energjisë do të aktivizohet.
Ndriçimi i ekranit reduktohet.
Duke shtypur çdo lloj butoni, pajisja do të
dalë nga statusi i kursimit të energjisë.
SHQIP
21
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
Ekrani tregon treguesin e tharjes
dhe
përditëson rregullisht vlerën e kohës së
tharjes.
Treguesi
11.1 Tharja e programuar
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që rubineti i
ujit të jetë i hapur.
ndriçon. Dera është e kyçur.
Nëse vendosni një fazë
tharjeje me vetëm 10
minuta, pajisja kryen vetëm
një fazë ftohjeje.
Nëse rrobat nuk janë tharë sa duhet,
vendosni sërish një kohë tharjeje të
shkurtër.
Sasia e këshilluar e ngarkesës është 4
kg për rroba të pambukta dhe 2 kg për
rroba sintetike.
11.2 Përfundimi i programit të
tharjes
1. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
2. Rrotulloni çelësin e programeve në
pjesën e Tharjes te programi i
përshtatshëm për tharjen e artikujve
(të pambukta ose sintetike).
Pajisja ndalon automatikisht.
Për të pasur një
performancë të mirë në
tharje mos tejkaloni
ngarkesat maksimale të
tharjes të rekomanduara në
manualin e përdorimit.
Mos vendosni shpejtësi
centrifugimi më të ulët se
shpejtësia automatike e
sugjeruar nga programi i
vendosur.
3. Shtypni butonin Koha e tharjes për të
vendosur vlerën e dëshiruar të kohës
(shiko paragrafin "Programet me
tharje të programuar"). Çdo herë që
të shtypni këtë buton, koha e tharjes
rritet me 5 minuta.
Në ekran koha e programit
do të rritet automatikisht me
disa minuta. Kjo është
shumë normale.
4. Shtypni butonin Nisja/Pauza për të
filluar programin.
•
•
•
Bien sinjalet akustike (nëse janë
aktive). Në ekran ndizet vlera
.
Treguesi Nisja/Pauza fiket.
Gjatë minutave të fundit të ciklit të
tharjes pajisja kryen një fazë ftohjeje
dhe kundër-rrudhosjes. Gjatë kësaj
kohe dera është ende e kyçur. Në
.
ekran vazhdon të shfaqet vlera
Nëse dëshironi të hapni derën
përpara ose gjatë fazës kundër
zhubrosjes ose ta ndërprisni atë,
shtypni çdo buton ose rrotulloni
çelësin e programeve në çdo pozicion
programi.
Kur treguesi i derës së bllokuar
në ekran, mund të hapni derën.
fiket
1. Rrotullojeni çelësin përzgjedhës në
pozicionin Ndezja/Fikja për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
3. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
4. Mbyllni rubinetin e ujit.
22
www.electrolux.com
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Në ekran shfaqet kohëzgjatja e plotë e
larjes dhe e ciklet e përzgjedhura të
tharjes.
Në ekran koha e programit
do të rritet automatikisht me
disa minuta. Kjo është
shumë normale.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
12.1 Cilësimi i tharjes
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që rubineti i
ujit të jetë i hapur.
Sasia e këshilluar e ngarkesës është 4
kg për rroba të pambukta dhe 2 kg për
rroba sintetike.
KUJDES!
Mos përdorni asnjë pajisje/
sferë dozimi kur po kryeni
një program larjeje dhe
tharjeje.
12.2 Programi Non-Stop - Larje
dhe tharje e programuar
1. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
Rrotullojeni çelësin e programit për të
vendosur programin e larjes.
2. Shtoni detergjentin dhe zbutësin e
rrobave.
3. Shtypni butonat përkatës për të
përzgjedhur opsionet e kërkuara.
Për të pasur një
performancë të mirë në
tharje mos tejkaloni
ngarkesat maksimale të
tharjes të rekomanduara në
manualin e përdorimit. Mos
vendosni shpejtësi
centrifugimi më të ulët se
shpejtësia automatike e
sugjeruar nga programi i
vendosur.
4. Shtypni butonin Tempo di
asciugatura për të vendosur kohën e
tharjes. Çdo herë që të shtypni këtë
buton, koha e tharjes rritet me 5
minuta.
Ekrani tregon treguesin e tharjes dhe
përditëson rregullisht vlerën e kohës së
tharjes.
5. Shtypni butonin Nisja/Pauza për të
filluar programin.
Treguesi
ndriçon. Dera është e kyçur.
Nëse vendosni vetëm 10
minuta si fazë tharjeje,
pajisja kryen vetëm një fazë
ftohjeje.
12.3 Përfundimi i programit
Pajisja ndalon automatikisht. Bien
sinjalet akustike (nëse janë aktive).
Për më shumë informacion shikoni "Në
fund të programit të tharjes" në kapitullin
e mëparshëm.
1. Rrotullojeni çelësin e programit në
pozicionin Ndezja/Fikja për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
3. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
4. Mbyllni rubinetin e ujit.
12.4 Push në rroba
Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes,
disa lloje pëlhurash, (prej sfungjeri, leshi,
pëlhurat e trikove) mund të lëshojnë
push.
Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat
gjatë ciklit tjetër të larjes.
Për të parandaluar pushin në rrobat
tuaja, ju rekomandojmë që:
•
Mos lani pëlhura të errëta pasi keni
larë dhe tharë pëlhura me ngjyra të
çelura (sfungjer i ri, lesh, pulovra
pambuku) dhe anasjelltas.
SHQIP
•
•
Thajini këto lloje pëlhurash në tel
jashtë kur lahen për herë të parë.
Pastroni filtrin e shkarkimit.
•
23
Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin
bosh, guarnicionin dhe derën me një
leckë të lagur.
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra,
sintetike, delikate dhe të leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes që
ndodhen në etiketat e kujdesit te
rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që ato të lahen më vete herën e parë.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini
rripat.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Hiqini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Lajini dhe trajtojini paraprakisht njollat
e vështira përpara se t'i vendosni
artikujt në kazan
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre dhe futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani rroba pa tegela ose me
prerje. Përdorni një trastë larjeje për
të larë rroba të vogla dhe/ose delikate
(p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe
etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit. Nëse ndodh
kjo, rregulloni manualisht artikujt
brenda tamburit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit.
13.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
13.3 Detergjentet dhe produktet
suplementare
•
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
shtesa të prodhuara posaçërisht për
lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave,
– detergjentet në trajtë pluhuri për
rrobat delikate (40 °C maksimumi)
dhe të leshtat,
– detergjentet në trajtë lëngu,
mundësisht për programe me
temperatura të ulëta (60 °C
maksimumi) për të gjitha llojet e
rrobave, ose të posaçme vetëm
për të leshtat.
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e caktuar.
Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i këtyre produkteve.
Përdorni produktet e duhura për llojin
dhe ngjyrën e pëlhurës, programin,
temperaturën dhe nivelin e ndotjes.
Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti
me ndarëse, shtojini detergjentet e
lëngshme me një enë (jepet nga
prodhuesi i detergjentit).
13.4 Këshilla ekologjike
•
•
•
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të lejuar të
rrobave.
Nëse është e nevojshme, përdorni një
heqës njollash kur vendosni një
program me temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni
paragrafit "Fortësia e ujit".
24
www.electrolux.com
13.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të njohur fortësinë e ujit.
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
13.6 Këshilla për tharjen
Përgatitja e ciklit të tharjes
• Hapeni rubinetin e ujit.
• Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit
është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e
instalimit për më shumë informacion.
• Për ngarkesë maksimale rrobash në
programet e tharjes, shikoni tabelën e
programeve të tharjes.
13.7 Artikuj të papërshtatshëm
për tharje
Mos vendosni program tharjeje për
këto rroba:
• Perde sintetike.
• Copa që kanë pjesë metali të
bashkëngjitura.
• Çorape najloni.
• Kuverta.
• Mbulesa krevati.
• Jorganë.
• Xhupa me kapuç.
• Dyshekë gjumi.
• Coha me mbetje të llakut të flokëve,
produkte për lyerjen e thonjve ose
gjëra të ngjashme.
• Artikuj me sfungjer të gomuar ose
materiale të ngjashme me të.
13.8 Etiketat e veshjeve
Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në
etiketat e prodhuesve:
•
= Artikulli mund të thahet
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të lartë
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të reduktuar
•
= Artikulli nuk mund të thahet.
13.9 Kohëzgjatja e ciklit të
tharjes
Koha e tharjes mund të ndryshojë në
varësi të:
• shpejtësisë së shtrydhjes
përfundimtare
• nivelit të tharjes
• llojit të rrobave
• peshës së ngarkesës
13.10 Tharje shtesë
Nëse rrobat janë ende të njoma në
përfundim të programit të tharjes,
zgjidhni sërish një cikël të shkurtër
tharjeje.
PARALAJMËRIM!
Për të shmangur rrudhat
dhe hyrjen në ujë të
rrobave, mos i lini ato të
thahen më shumë sesa
duhet.
13.11 Këshilla të përgjithshme
Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për
të gjetur kohën mesatare të tharjes.
Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat
më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e
cikleve që keni realizuar më parë.
Për të shmangur shkarkimin statik në
përfundim të ciklit të tharjes:
1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e
larjes.
2. Përdorni zbutës të veçantë për
tharësit.
Kur programi i tharjes ka përfunduar,
hiqni rrobat shpejt.
SHQIP
25
14. KUJDESI DHE PASTRIMI
14.3 Larja e mirëmbajtjes
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Me programet me temperaturë të ulët
është e mundur që në kazan të mbetet
pak detergjent. Kryeni rregullisht një larje
mirëmbajtjeje. Për ta kryer këtë:
14.1 Pastrimi i jashtëm
•
•
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun. Thajini plotësisht të
gjitha sipërfaqet.
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
Zgjidhni programin e të pambuktave
me temperaturën më të lartë, me një
sasi të vogël detergjenti.
14.4 Guarnicioni i derës
14.2 Heqja e çmërsit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar çmërsin dhe grimcat e
ndryshkut.
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme.
Për heqjen e grimcave të ndryshkut,
përdorni vetëm produkte speciale për
lavatriçe. Bëjeni këtë veç procesit të
larjes së rrobave.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
14.5 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
1.
2.
1
MAX
MAX
2
26
www.electrolux.com
3.
4.
MAX
14.6 Pastrimi i filtrit të
shkarkimit
Pompa duhet të inspektohet rregullisht
dhe veçanërisht nëse:
•
•
•
Pajisja nuk zbraz ujin dhe/ose nuk
centrifugon.
Pajisja bën një zhurmë të pazakontë
gjatë kullimit, si pasojë e objekteve të
tilla si paramana, monedha, etj. që
bllokojnë pompën.
Është diktuar një problem me
shkarkimin e ujit (shihni kapitullin
"Zgjidhja e problemeve" për më
shumë hollësira).
PARALAJMËRIM!
Përpara se të zhvidhosni
derën e pompës, fikeni
pajisjen dhe shkëputeni nga
spinën nga priza.
PARALAJMËRIM!
Kur pajisja është në
përdorim dhe në varësi të
programit të përzgjedhur, në
filtër mund të ketë ujë të
nxehtë. Mos e hiqni
asnjëherë kapakun e filtrit
gjatë një cikli larjeje, por
prisni gjithmonë derisa
pajisja të ketë përfunduar
ciklin dhe të jetë boshatisur.
Kur vendosni sërish kapakun
e filtrit, sigurohuni që të jetë
shtrënguar mirë për të
shmangur rrjedhjet, si dhe
që fëmijët e vegjël të mos të
arrijnë ta heqin.
1. Hiqni spinën nga priza.
2. Nëse është e nevojshme, prisni
derisa uji të jetë ftohur
Për të pastruar filtrin e kullimit:
A
B
3. Vendosni një enë afër pompës për të
mbledhur derdhjet.
A = Filtri me kapak.
B = Tubi i zbrazjes së emergjencës.
SHQIP
27
4. Çlironi zorrën zbrazëse të emergjencës,
vendoseni atë mbi enë dhe hiqni kapakun e
saj.
5. Kur nuk del më ujë jashtë, zhvidhosni
kapakun e filtrit duke e rrotulluar në drejtimin
e kundërt të akrepave të orës dhe hiqni filtrin.
Përdorni pinca, nëse është e nevojshme.
Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë
çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së kapakut.
Pastrojeni filtrin me ujë të rrjedhshëm, për të
hequr pushin që mund të ketë ngelur.
1
2
6. Hiqni sendet e huaja dhe pushin nga foleja
e pompës dhe nga helika e filtrit.
7. Kontrolloni me kujdes nëse helika e
pompës rrotullohet (rrotullohet me dridhje).
Në qoftë se nuk rrotullohet, lidhuni me
Qendrën e Shërbimit.
2
1
8. Vendoseni përsëri tapën në zorrën
zbrazëse të urgjencës dhe futeni zorrën në
folenë e vet. Rivendoseni filtrin në pompë
duke e futur sipas drejtuesve të veçanta.
Vidhoseni kapakun e filtrit fort duke e
rrotulluar në drejtimin e akrepave të orës.
28
www.electrolux.com
14.7 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura është më pak se 0°
C, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes
së ujit dhe pompa e shkarkimit.
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendoseni skajin fundor të tubit të
zbrazjes së urgjencës dhe atë të tubit
të hyrjes mbi një enë të vendosur në
dysheme dhe lëreni ujin të dalë nga
tubat.
4. Caktoni programin e shkarkimit dhe
lëreni të punojë deri në fund të ciklit.
5. Rrotulloni çelësin e programeve në
Ndezja/Fikja për të shkëputur
pajisjen nga korrenti.
6. Vidhosni përsëri tubin e futjes së ujit
dhe vendoseni sërish tubin e
zbrazjes së urgjencës mbasi keni
vendosur përsëri tapën.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 0 °C
përpara se ta përdorni sërish
pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
14.9 Zbrazja e emergjencës
Nëse pajisja nuk e shkarkon ujin, veproni
si vijon:
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Nëse është e nevojshme, prisni
derisa të ftohet uji në pajisje.
4. Vendosni një tas në dysheme dhe
vendosni fundin e tubit të zbrazjes së
urgjencës në tas. Hiqni kapakun.
Uji duhet të shkarkohet në enë si pasojë
e forcës së gravitetit.
SHQIP
5. Kur tasi të jetë mbushur plot,
vendosni sërish kapakun në tubin e
emergjencës.
6. Zbrazni tasin. Përsëriteni procedurën
derisa të mos derdhet më ujë nga
zorra.
7. Pastrojeni pompën nëse është e
nevojshme në mënyrën e sipër
përshkruar.
29
8. Vendoseni tubin e zbrazjes së
urgjencës në vendin e vet mbasi e
keni futur atë.
9. Vidhosni sërish në vend zorrën e
hyrjes së ujit.
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
15.1 Hyrje
•
- Dera e pajisjes është e hapur
ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi
kontrolloni derën!
•
- Furnizimi me rrymë është i
paqëndrueshëm. Prisni derisa
furnizimi me rrymë të bëhet i
qëndrueshëm.
•
- Nuk ka komunikim ndërmjet
elementeve elektronike të pajisjes.
Fikeni dhe ndizeni sërish. Programi
nuk ka përfunduar siç duhet ose
pajisja ka ndaluar shumë herët. Nëse
shfaqet sërish kodi i alarmit,
kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë
punës.
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje
për problemin (referojuni tabelës). Nëse
problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Për disa keqfunksionime, dëgjohen
sinjalet akustike dhe ekrani tregon një
kod alarmi:
•
- Pajisja nuk mbushet mirë me
ujë. Niseni pajisjen sërish duke
shtypur butonin Nisja/Pauza. Pas 10
sekondash, dera do të zhbllokohet.
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
•
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen para
se të kryeni kontrollet.
15.2 Defektet e mundshme
Problemi
Shkaku i mundshëm/zgjidhja
Programi nuk fillon.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Sigurohuni që në kutinë e siguresave të mos ketë siguresë
të prishur.
Sigurohuni që butoni Nis/Ndërprit të jetë shtypur.
Nëse caktohet shtyrja e programit, anulojeni cilësimin ose
prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i
ndezur (nëse disponohet).
30
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm/zgjidhja
Pajisja nuk mbushet
mirë me ujë.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë
i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet vendase
të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i valvulës të
mos jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Sigurohuni që tubi hyrës të mos jetë i përdredhur ose i
përthyer.
Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të jetë e
saktë.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin e
duhur. Zorra mund të jetë shumë poshtë.
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i përdredhur ose
i përthyer.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e saktë.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni programin
pa fazën e shkarkimit.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni një opsion
që përfundon me ujë në kazan.
Faza e centrifugimit
nuk funksionon ose
cikli i larjes zgjat më
shumë sesa zakonisht.
Vendosni programin e centrifugimit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
SHQIP
31
Problemi
Shkaku i mundshëm/zgjidhja
Ka rrjedhur ujë në
dysheme.
Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga
probleme ekuilibri.
Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit nuk ka dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë e
duhur të tij.
Sigurohuni që të keni zëvendësuar kapakun e zbrazjes së
emergjencës në filtër
Sigurohuni që e keni vidhosur mirë në vend filtrin pas
pastrimit.
Dera e pajisjes nuk
mund të hapet.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Pajisja bën një zhurmë
të pazakontë.
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni
kapitullin "Instalimi".
Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse
ka ende ujë në kazan.
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e
transportit. Shihni kapitullin "Instalimi".
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë
tepër e vogël.
Rezultatet e larjes nuk
janë të kënaqshme.
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira
përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Pajisja nuk than siç
duhet ose nuk than
fare:
Sigurohuni që të keni vendosur një program të
përshtatshëm tharjeje për rrobat tuaja.
Sigurohuni që të keni vendosur kohën e duhur të tharjes
ose shkallën e tharjes.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i hapur.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që të mos mbingarkoni pajisjen.
32
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm/zgjidhja
Rrobat janë plot me
Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të
push me ngjyra të tjera: një ngjyre tjetër.
Pastroni rrobat me një heqës pushi
Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të pushit.
Nëse në kazan ka një
sasi të madhe pushi,
referojuni pjesës
"PUSH NË RROBA".
•
•
•
•
•
Pastroni plotësisht kazanin e zbrazur, guarnicionin dhe
derën me një leckë të lagur.
Kryeni një cikël shpëlarjeje.
Vendosni një leckë leshi ose pëlhurë të thurur brenda
kazanit.
Kryeni një cikël tharjeje prej 10 minutash.
Hiqni rrobën e vjetër prej leshi.
Tani mund të lani rrobat e tjera.
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen.
Programi vazhdon nga pika e
ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me
qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi.
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse
problemi vazhdon, kontaktoni me
qendrën e shërbimit.
16. INSTALIMI
16.1 Heqja e paketimit
PARALAJMËRIM!
Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit përpara se të instaloni
pajisjen.
Përdorni doreza. Hiqni veshjen e jashtme.
Nëse është e nevojshme përdorni një
prerëse.
SHQIP
33
Hiqni pjesën e sipërme prej kartoni. Hiqni
materialet prej polistireni të paketimit.
Hiqni veshjen e brendshme.
Hapni derën. Hiqni pjesën prej polistireni nga
guarnicioni i derës dhe të gjitha rrobat nga
kazani.
Vendoseni një nga elementët paketues prej
polistireni mbi dysheme, prapa pajisjes. Uleni
me kujdes pajisjen, nga pjesa e pasme.
Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët.
34
www.electrolux.com
Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga pjesa e
poshtme. Ngrijeni pajisjen në pozicion
vertikal.
1
2
Hiqni bllokun prej polistireni të vendosur në
guarnicionin e derës (nëse ka). Nxirrini të
gjithë artikujt nga kazani.
Hiqni kabllon e furnizimit me energji dhe
zorrën e shkarkimit nga mbajtëset e zorrës.
Hiqni të tre bulonat. Përdorni çelësin e dhënë
bashkë me pajisjen. Nxirrni distancatorët
plastikë.
SHQIP
35
Vendosni kapakët plastikë në vrima. Këta
kapakë mund t'i gjeni në çantën e manualit të
përdorimit.
Rekomandojmë që të mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit
për çdo rast kur ju duhet ta zhvendosni pajisjen.
16.2 Pozicionimi dhe nivelimi
•
•
•
Instalojeni pajisjen mbi një dysheme të
fortë e të sheshtë.
Sigurohuni që qarkullimi i ajrit rreth e qark
pajisjes së mos pengohet nga tapete,
qilima, etj.
Niveloni pajisjen duke ngritur ose ulur
këmbëzat.
•
Këmbëzat mund të jenë pak të forta për t’u
rregulluar, pasi përmbajnë një dado vetëmbërthyese, por pajisja DUHET të jetë e
niveluar dhe e qëndrueshme. Nëse është
e nevojshme, kontrolloni përzgjedhjen me
një nivelues. Çdo rregullim i nevojshëm
mund të bëhet me një çelës. Nivelimi i
saktë parandalon dridhjet, zhurmën dhe
zhvendosjen e pajisjes gjatë punës.
•
Mbasi të keni niveluar pajisjen, shtrëngoni
dadot bllokuese.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni kurrë karton, dru apo materiale të ngjashme nën pajisje për
të kompensuar një dysheme jo të sheshtë.
36
www.electrolux.com
16.3 Zorra e furnizimit me ujë
•
•
45
20
Lidhni zorrën me pjesën e pasme të
pajisjes. Kthejeni zorrën e hyrjes së ujit
vetëm majtas ose djathtas.
Lironi vidën unazë për ta vendosur në
pozicionin e duhur.
O
O
•
Lidheni zorrën e furnizimit me ujë te
rubineti i ujit të ftohtë me fileto 3/4.
KUJDES!
Sigurohuni që të mos ketë
rrjedhje nga pjesët bashkuese.
Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e furnizimit me ujë është tepër e
shkurtër. Kontaktoni me qendrën e shërbimit për zëvendësimin e zorrës
së furnizimit të ujit.
16.4 Pajisja e ndalimit të ujit
A
Zorra e hyrjes së ujit ka një pajisje për
ndalimin e ujit. Kjo pajisje parandalon
rrjedhjet e ujit në zorrë për nga vjetrimi
natyror i tij.
Sektori i kuq në dritaren «A» tregon këtë
defekt.
Nëse ndodh kjo, mbyllni rubinetin e ujit dhe
kontaktoni qendrën e shërbimit për të
zëvendësuar zorrën.
16.5 Shkarkimi i ujit
Ka procedura të ndryshme për të lidhur tubin e shkarkimit:
Nëpërmjet drejtueses së tubit plastik.
SHQIP
•
37
Bëni një formë U-je me tubin e shkarkimit.
Në cep të lavamanit
• Sigurohuni që drejtueset plastike të mos
lëvizen dot kur pajisja shkarkon ujin.
Lidheni drejtuesen me rubinetin e ujit ose
me murin.
Në një tub me një vrimë ventilimi
• Direkt në tubin e shkarkimit në një lartësi
jo më të vogël se 60 cm (23.6”) dhe jo më
të madhe se (39.3”). Referojuni figurës.
• Gryka e tubit të shkarkimit duhet të ajroset
gjithmonë, pra diametri i brendshëm i tubit
të shkarkimit (min. 38 mm - min. 1.5”)
duhet të jetë më i madh se diametri i
jashtëm i tubit të shkarkimit.
Fundi i tubit të shkarkimit
• Nëse fundi i tubit të shkarkimit duket
kështu (shihni figurën), mund ta shtyni
direkt në tub.
Pa drejtuesen e tubit plastik.
38
www.electrolux.com
Në një spigotë shkarkimi lavamani
• Referojuni figurës. Vendoseni tubin e
shkarkimit në spigotë dhe siguroheni me
një fashetë.
• Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë
një hark për të parandaluar që copëzat të
futen në pajisje nga lavamani.
Në një tub në mur
• Direkt në një tub shkarkimi të futur në
murin e dhomës dhe të shtrënguar me
fashetë.
Ju mund ta zgjasni tubin e shkarkimit maksimumi 400 cm. Kontaktoni me
qendrën e shërbimit për tub tjetër dhe për zgjatues.
16.6 Montimi
Kjo pajisje është bërë për t’u ndërfutur me
mobiliet e kuzhinës. Zgavra duhet të ketë
përmasat e treguara në këtë figurë.
600 mm
min.
596 mm
560 mm
555 mm
min.
820 mm
818 mm
75 mm
60 mm
170 mm
100 mm
16.7 Përgatitja dhe montimi i derës
Pajisja është parapërgatitur si fillim për
montimin e derës me hapje nga e djathta në
të majtë.
SHQIP
16-22 mm
X
Ø 35 mm
416
mm
39
Dera
Përmasat e derës duhet të jenë:
• gjerësia 595 - 598 mm
• trashësia 16-22 mm
• lartësia X varet nga lartësia e bazës së
mobilieve ngjitur.
22±1,5 mm
14 mm
595-598 mm
1
Menteshat
Për të montuar menteshat është e
domosdoshme të hapen dy vrima (dia. 35
mm, thellësia 12,5-14 mm në varësi të
thellësisë së mobilieve të derës) në anën e
brendshme të derës.
Distanca midis qendrave të vrimave të fiksimit
të dorezave duhet të jetë 416 mm. Distanca
nga skaji i sipërm i derës deri te qendra e
vrimës varet nga përmasat e mobilieve
ngjitur.
Menteshat do të fiksohen te dera me anë të
vidhave të drurit 1 dhe 2 që janë marrë së
bashku me pajisjen.
2
Montimi i derës
PARALAJMËRIM!
Mos e hiqni vidhën B.
Fiksoni menteshat te pajisja me anë të
vidhave M 5x15.
Menteshat mund të përshtaten për të
kompensuar mospërputhjet në trashësinë e
derës.
Për të drejtuar në mënyrë të përkryer derën
është e domosdoshme të lirohet sërish vidha
A.
A
B
Kundër-magneti
A
B
C
PARALAJMËRIM!
Mos e hiqni vidhën B.
Pajisja është parapërgatitur për një mbyllje
magnetike të derës. Për ta pozicionuar
mbylljen mirë, është e domosdoshme të
vidhoset kundër-magneti A (disk çeliku +
unazë gome) në anën e brendshme të derës.
Pozicioni i tij duhet të korrespondojë me
magnetin B në pajisje.
40
www.electrolux.com
PARALAJMËRIM!
Mos e hiqni vidhën B.
D
Nëse dera duhet të hapet nga e majta në të
djathtë, ktheni pozicionin e pllakave E,
magnetin D dhe pllakëzën C. Montoni kundërmagnetin D dhe menteshat A ashtu siç u
përshkrua më parë.
A
C
E
B
17. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia
totale
596 mm/ 818 mm/ 544 mm/ 560
mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
220-230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të
ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku
mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të
ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë
Presioni i furnizimit me Minimumi
ujë
Maksimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Ngarkesa maksimale e Pambuk
larjes
7 kg
Ngarkesa maksimale e Pambuk
tharjes
Sintetike
4 kg
2 kg
Shpejtësia e
centrifugimit
1400 rpm
Maksimumi
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me filetim 3/4'' .
18. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
41
42
www.electrolux.com
SHQIP
43
157017350-A-032018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement