AEG L8WBC61S User manual

AEG L8WBC61S User manual
L8WBC61S
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6
3. ÜZEMBE HELYEZÉS........................................................................................... 7
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 12
5. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 13
6. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK......................................................................15
7. PROGRAMOK ................................................................................................... 18
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 24
9. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................25
10. NAPI HASZNÁLAT............................................................................................25
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS.................................................. 31
12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS........................................................... 32
13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN............................................................................. 33
14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 34
15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 36
16. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................40
17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK............................................................................... 45
18. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 45
19. TARTOZÉKOK..................................................................................................46
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
MAGYAR
3
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető
legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást (ha van) a készülék alatti szőnyeg,
lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 10 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin,
kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és
viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosószárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a
maradékhő eltávozzon.
A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen
nem károsodnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
6
www.aeg.com
•
•
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a padló között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor
egy program működik. Az üveg forró
lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram elindítása előtt
távolítsa el azt.
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
2.5 Ártalmatlanítás
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
3.1 Kicsomagolás
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék üzembe
helyezése előtt távolítson el
minden csomagolóanyagot
és szállítási rögzítőcsavart.
FIGYELMEZTETÉS!
Használjon kesztyűt.
1. Távolítsa el a külső fóliát. Ha
szükséges, használjon
vágószerszámot.
7
2. Távolítsa el a készülék tetején levő
kartonpapírt és a polisztirol
csomagolóanyagokat.
8
www.aeg.com
7. Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
1
3. Távolítsa el a belső fóliát.
2
8. Állítsa függőleges helyzetbe a
készüléket.
4. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a
polisztirol darabot az ajtótömítésből,
és minden mást a dobból.
9. Vegye ki a hálózati kábelt és a
kifolyócsövet a csőtartókból.
Előfordulhat, hogy víz
folyik a kifolyócsőből. Ezt
az okozza, hogy a
készüléket vízzel
ellenőrzik a gyárban.
5. Óvatosan helyezze rá a hátsó
oldalával a készüléket.
6. Az elülső polisztirén
csomagolóelemet helyezze a
padlóra, a készülék alá.
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljenek meg a tömlők.
10. Csavarja ki a három csavart a
készülékhez mellékelt kulccsal.
MAGYAR
11. Húzza ki a műanyag távtartókat.
12. A felhasználói kézikönyv
zacskójában található sapkákat
illessze a nyílásokba.
x4
A készüléknek vízszintben és szilárdan
kell állnia.
A készülék megfelelő
beállítása megelőzi a
készülék működése közben
a rezgést, zajt és a készülék
mozgását.
Célszerű megőrizni a
csomagolást és a szállítási
rögzítőcsavarokat arra az
esetre, amikor szállítani kell
a készüléket.
3.2 Elhelyezés és vízszintbe
állítás
1. A készüléket kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
Ellenőrizze, hogy nem
akadályozza-e szőnyeg a
készülék alatt a levegő
keringését.
Ellenőrizze, hogy nem ér-e a
készülék falhoz vagy
máshoz.
2. A vízszintbe állításhoz lazítsa vagy
húzza meg a lábakat.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tegyen a vízszintbe
állítás érdekében kartont, fát
vagy ehhez hasonló
anyagokat a készülék lábai
alá.
3.3 A befolyócső
1. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
készülék hátuljához.
2. A vízcsap helyzetétől függően a
csövet balra vagy jobbra vezesse el.
9
10
www.aeg.com
A
45
20
O
O
Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsapot,
és a cső cseréje érdekében forduljon a
márkaszervizhez.
3.5 A víz leeresztése
Ügyeljen arra, hogy a
befolyócső ne legyen
függőleges helyzetben.
3. Amennyiben szükséges, a cső
megfelelő helyzetbe igazításához
lazítsa meg a hollandi anyát.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
A kifolyócsőnek legalább 60 cm és
legfeljebb 100 cm magasan kell
elhelyezkednie.
Maximum 400 cm-ig
hosszabbíthatja meg a
kifolyócsövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik
kifolyócsőért vagy a
hosszabbításért.
A kifolyócső csatlakoztatása különböző
módokon történhet:
1. Készítsen egy U-alakot a
kifolyócsőből, majd helyezze fel rá a
műanyag tömlővezetőt.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy nincs-e a
csatlakozásoknál szivárgás.
Ne használjon
hosszabbítótömlőt, ha túl
rövid a befolyócső. A
befolyócső cseréje
érdekében forduljon a
szervizhez.
3.4 Aquastop eszköz
Aquastop eszközzel rendelkezik a
befolyócső. Ez az eszköz
megakadályozza a természetes
öregedés miatt a csőben előforduló
vízszivárgásokat.
Az „A” ablakban megjelenő piros szektor
erre a hibára utal.
2. Egy mosdó peremére akasztva Rögzítse a tömlővezetőt a
vízcsaphoz vagy a falhoz.
Győződjön meg arról, hogy a
készülék vízleengedésekor a
műanyag tömlővezető nem
szabadulhat el.
MAGYAR
5. A műanyag tömlővezető nélkül,
egy szifonhoz csatlakoztatva Nyomja be a kifolyócső végét a
szifonba, és rögzítse egy
szorítóbilinccsel. Lásd az ábrát.
Ügyeljen arra, hogy a
kifolyócső vége ne merüljön
vízbe. Ekkor ugyanis a
szennyes víz visszajuthat a
készülékbe.
3. Egy szellőzőlyukkal ellátott
állócsőre csatlakoztatva - Illessze a
kifolyócsövet közvetlenül az
állócsőbe. Lásd az ábrát.
A kifolyócső végének mindig
levegőznie kell, azaz a
lefolyócső belső
átmérőjének (min. 38 mm min. 1,5") meg kell haladnia
a kifolyócső külső átmérőjét.
4. Amennyiben a kifolyócső vége az
ábra szerint néz ki, közvetlenül
betolhatja az állócsőbe.
Biztosítsa, hogy a kifolyócső
egy hurkot képezzen, mivel
így megelőzheti, hogy a
szifonban levő részecskék a
készülékbe jussanak.
6. A kifolyócsövet közvetlenül a
helyiség falában lévő beépített
lefolyó csővezetékhez
csatlakoztassa, és egy
szorítóbilinccsel rögzítse.
11
12
www.aeg.com
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 A készülék áttekintése
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Mosogatószer-adagoló
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
8
9
10
11
12
Kifolyócső
Befolyócső-csatlakozás
Hálózati kábel
Szállítási rögzítőcsavarok
Tömlőtartó
MAGYAR
13
5. KEZELŐPANEL
5.1 Kezelőpanel ismertetése
3
2
1
Program
Cottons
Cottons Eco
Synthetics
Delicates
Wool/
Handwash
Outdoor
NonStop OKOPower
Steam
Rinse
Spin/Drain
4
5
Wash
Dry
Mode
13 12
11 10 9
8
7
6
1 Programválasztó
2 Kijelző
3
Szárítási idő érintőgomb
8
9
Gyűrődésmentesítés érintőgomb
4
10
Folt/előmosás érintőgomb
Szárítási fokozat érintőgomb
5 Mode érintőgomb
•
Mosás
•
Szárítás
6
Start/Szünet érintőgomb
7
Késleltetett indítás érintőgomb
5.2 Kijelző
MIX
11
Time Save (Időmegtakarítás)
érintőgomb
Centrifugálás sebességét
mérséklő érintőgomb
12
Be/Ki nyomógomb
13
Hőmérséklet érintőgomb
14
www.aeg.com
Ruhanemű súlyának visszajelzője. A
ikon villog a ruhatöltet becslé‐
sekor (lásd a „PROSENSE töltetérzékelés” c. szakaszt).
Maximális töltet visszajelzője. Villog, ha a ruhatöltet túllépi a kiválasztott
programhoz megengedett legnagyobb töltetet.
Mosószermennyiség visszajelző: az érték a mosószer szükséges
mennyiségének százalékos értékét jelzi.
Gyermekzár visszajelző.
Szárítási idő visszajelző.
Ajtó zárva visszajelző.
A digitális visszajelző az alábbiakat képes megjeleníteni:
•
Program időtartama (pl.
•
Késleltetés időtartama (pl.
•
Ciklus vége ( ).
•
Figyelmeztető kód (pl.
, mosási és/vagy szárítási fázis).
vagy
).
).
Mosási szakasz visszajelző: előmosási és mosási szakasz alatt villog.
Öblítési szakasz visszajelző. Öblítési szakasz alatt villog.
Extra öblítés állandó kiegészítő funkció:
•
- egy kiegészítő öblítés.
•
- kettő kiegészítő öblítés.
Centrifugálási és szivattyúzás szakasz visszajelzője. Centrifugálás és
szivattyúzás szakasz alatt villog.
MIX
ÖKO MIX visszajelző.
Gőzölési szakasz visszajelző.
Szárítási fázis visszajelző.
Vasaló-száraz visszajelző.
Szekrény-száraz visszajelző.
Extra száraz visszajelző.
Hőmérséklet-visszajelző. A
mosást állít be.
visszajelző megjelenik, amikor hideg
Centrifugálási sebesség-visszajelző.
MAGYAR
15
Öblítés tartás visszajelző.
Extra csendes visszajelző.
Előmosás visszajelző.
Foltmosás visszajelző.
ECO
Energiatakarékosság visszajelzők. A Pamut Eco program kiválasztása‐
kor jelennek meg.
Késleltetett indítás visszajelző.
6. VEZÉRLŐTÁRCSA ÉS GOMBOK
6.1 Be / Ki
6.3 Hőmérséklet
Nyomja meg néhány másodperc
hosszan a gombot a készülék be- vagy
kikapcsolásához. A készülék be- vagy
kikapcsolásakor két különböző hang
hallható.
Egy mosási program kiválasztása esetén
a készülék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hőmérsékletet.
Mivel az energiafogyasztás
csökkentésére a Készenlét funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket
néhány esetben, így előfordulhat, hogy a
készüléket ismét be kell kapcsolni.
További részletekért olvassa el a
Készenlét c. szakaszt a „Napi használat”
című fejezetben.
6.2 Bevezetés
A kiegészítő funkciók nem
választhatóak mindegyik
mosási programmal. A
mosási programok és a
különféle opciók/funkciók
összeegyeztethetőségére
vonatkozóan lásd a
„Programtáblázat” c.
szakaszt. Egy opció/funkció
kizárhat egy másikat; ebben
az esetben a készülék nem
engedi a nem összeillő
opciók/funkciók együtt
történő beállítását.
Érintse meg többször egymás után a
gombot, míg a kívánt hőmérséklet meg
nem jelenik a kijelzőn.
és
visszajelzők
Amikor a kijelzőn
láthatók, a készülék nem melegíti fel a
vizet.
6.4 Centrifugálás
Egy program kiválasztása esetén a
készülék automatikusan beállítja a
megengedett maximális centrifugálási
sebességet.
Érintse meg többször a gombot a
következőkhöz:
• Centrifugálási sebesség
csökkentése.
•
A kijelző csak a beállított
programnál elérhető
centrifugálási sebességet
mutatja.
Öblítés tartás kiegészítő funkció
bekapcsolása.
A készülék nem ereszti le az utolsó
öblítővizet, hogy megóvja a
ruhaneműket a gyűrődéstől. A mosási
program leáll, a víz a dobban marad,
valamint a végső centrifugálás nem
történik meg.
16
www.aeg.com
•
A kijelzőn a
visszajelző jelenik
meg.
A dob rendszeres időközönként
forgást végez, hogy csökkentse a
ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. A dob
rendszeres időközönként forgást
végez, hogy csökkentse a ruhák
gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le
kell engedni a vizet.
Érintse meg a Start / Szünet gombot:
a készülék centrifugál és leereszti a
vizet.
Az Extra csendes kiegészítő
funkció bekapcsolása.
Minden centrifugálási (közbenső és
végső centrifugálási) szakasz
elmarad, és a készülék a program
végén a dobban tartja a vizet. Ez
elősegíti a ruhák gyűrődésének
csökkentését.
Mivel a program nagyon csendes,
este is használható, amikor az
olcsóbb éjszakai áram rendelkezésre
áll. Egyes programok esetén az
öblítéseket a készülék nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
A kijelzőn a
visszajelző jelenik
meg.
Zárva marad az ajtó. A dob
rendszeres időközönként forgást
végez, hogy csökkentse a ruhák
gyűrődését. Az ajtó kinyitásához le
kell engedni a vizet.
Érintse meg a Start / Szünet gombot:
a készülék csak szivattyúzást végez.
A készülék körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
leereszti a vizet.
6.5 Előmosás/foltmosás
Nyomja meg többször ezt a gombot a két
kiegészítő funkció közül az egyik
bekapcsolásához.
A megfelelő visszajelző megjelenik a
kijelzőn.
•
Foltmosás
Válassza ezt a kiegészítő funkciót az
erősen szennyezett vagy foltos
ruhanemű folteltávolítóval történő
előkezeléséhez.
Töltse a folteltávolítót a
rekeszbe.
A folteltávolítót a hatékonyság
növelése érdekében a készülék
mosószerrel előkeveri és felmelegíti.
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
E beállítás 40 °C-nál
alacsonyabb hőmérséklet
esetén nem áll
rendelkezésre.
•
Előmosás
A kiegészítő funkció használatával 30
°C-os előmosási szakaszt adhat a
mosási szakasz elé.
A kiegészítő funkció erősen
szennyezett ruhanemű, különösen
homokkal, porral, sárral és egyéb
szilárd részecskével összepiszolt
ruhák esetén ajánlott.
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
Ez a két kiegészítő funkció
nem állítható be együtt.
6.6 Késleltetett indítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval a program
kezdetét megfelelőbb időpontig
késleltetheti.
A megfelelő késleltetés beállításához
érintse meg többször a gombot. Az
időtartam 30 perces lépésekkel 90
percig, valamint 2 óra és 20 óra között
növelhető.
A ciklus Start / Szünet gombbal történő
elindítása után a kijelzőn a kiválasztott
késleltetési időtartam látható, és a
készülék megkezdi a visszaszámlálást.
6.7 Időmegtakarítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkentheti a program időtartamát.
•
Amennyiben a ruhanemű átlagosan
vagy enyhén szennyezett, ajánlatos
lehet a mosási program lerövidítése.
Érintse meg egyszer a gombot a
program időtartamának
csökkentéséhez.
MAGYAR
•
Kisebb töltet esetén kétszer érintse
meg ezt a gombot egy extra gyors
program beállításához.
A program időtartama a beállításnak
megfelelően módosul a kijelzőn.
Amikor a gomb be van állítva, a felette
levő LED világít.
Ez a kiegészítő funkció a
Gőz program időtartamának
csökkentéséhez is
használható.
6.8 Gyűrődésmentesítés
Ez a kiegészítő funkció egy rövid
gyűrődésmentesítő szakaszt iktat be a
program végén.
6.10 Szárítási fokozatok
Érintse meg ezt a gombot a készülék
által javasolt három automatikus
szárazsági fokozat egyikének
beállításához.
A megfelelő szárazsági fokozat
visszajelzője megjelenik a kijelzőn:
•
Vasaló-száraz:
vasalandó ruhanemű.
•
Szekrény-száraz: tárolandó
ruhanemű.
•
Extra száraz: teljesen
megszárítandó ruhanemű.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az
összes automatikus
fokozat.
Ez a szakasz csökkenti a ruhanemű
gyűrődését és javítja vasalhatóságát.
A kiegészítő funkció beállítása után a
gomb feletti LED világítani kezd, majd
villog a gyűrődésmentesítő szakasz
során.
A kiegészítő funkció
növelheti a program
időtartamát.
Bármely gomb megérintésére a
gyűrődésmentesítő mozgás leáll, és az
ajtó nyithatóvá válik.
6.9 Idővezérelt szárítás
A szárítandó ruhának megfelelő szárítási
idő beállításához érintse meg a gombot
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot). A kijelző a beállított értéket
mutatja.
A gomb minden egyes megérintésére a
szárítás időtartama 5 perccel nő.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
időtartam.
17
6.11 Mode
A program segítségével a ciklus az
alábbiak végrehajtására képes:
•
Csak mosás
visszajelző.
•
Mosás és szárítás
: Világít a
Mosás és Szárítás visszajelző.
•
Csak szárítás
visszajelző.
: Világít a Mosás
: Világít a Szárítás
6.12 Start / Szünet
Érintse meg a Start / Szünet gombot a
készülék elindításához vagy
működésének szüneteltetéséhez, illetve
a futó program megszakításához.
18
www.aeg.com
7. PROGRAMOK
7.1 Programtáblázat
Program
Program leírása
Mosási programok
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe szennyezettség.
Pamut
Pamut Eco
Műszál
Kímélő
Gyapjú/Kézi mosás
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe szennyezettség.
Pamut energiatakarékos program. Ez a program 60 °C-on 10
kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfe‐
lelően. Megfelelő mosási eredményekhez és az energiafo‐
gyasztás csökkentéséhez válassza ezt a programot. A mosó‐
program ideje hosszabb.
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Normál szennyezett‐
ség.
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevert szálas szöve‐
tek, melyek kímélő mosást igényelnek. Normál szennyezett‐
ség.
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz
és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott egyéb kényes szövetek‐
hez1)
Ne használjon öblítőszert, és győződjön meg
arról, hogy nincs öblítőszer-maradvány a mo‐
sószer-adagolóban.
Szabadidő-ruházat
Kivehető polár vagy egyéb termobéléssel rendelkező kül‐
téri ruházat, például munkaruha, sportruha, vízálló és lé‐
legző dzseki vagy széldzseki.
Non-stop mosó és szárító program végrehajtá‐
sakor a szárítási fázis vízállóságot helyreállító
ciklusként is működik. Győződjön meg arról,
hogy a ruhanemű kezelési címkéje engedélye‐
zi-e a gépi szárítást.
Mosás&szárítás program
NonStop OKOPower
Kevert szálas szövetek (pamut és műszálas darabok). Tel‐
jes program 5 kg ruhanemű mindössze 4 óra alatt történő mo‐
sásához és szárításához.
A
Gőzprogram
visszajelző is megjelenik a kijelzőn.
MAGYAR
Program
Gőz
19
Program leírása
Gőzölés programok2)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál
használható. Ezek a programok csökkentik a gyűrődést és
a kellemetlen szagokat, valamint simábbá varázsolják ru‐
haneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mo‐
sással vagy helyi folteltávolítóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés progra‐
mot:
•
•
•
40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten mosandó ruhadara‐
bok.
Ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben
való szárításra alkalmasak.
Valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa
vagy hasonló elemei vannak.
Kiegészítő programok
Öblítés
Centrifugálás/Szivattyú‐
zás
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához. Minden ruhaa‐
nyaghoz, a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével. Csök‐
kentse a centrifugálási sebességet a töltet típusának megfe‐
lelően.
A ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból való leereszté‐
séhez. Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és
gyapjú kivételével.
1) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.
2) Ha szárított ruhán állít be gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a
ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐
ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a
ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
Program hőmérséklete, maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet
Program
Alapértelmezett
hőmérséklet
Hőmérséklet-tar‐
tomány
Maximális centrifu‐
gálási sebesség
Centrifugálási se‐
bességtartomány
40 °C
95 °C - Hideg
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
Maximális töltet
Mosási programok
Pamut
10 kg
20
www.aeg.com
Program
Alapértelmezett
hőmérséklet
Hőmérséklet-tar‐
tomány
Maximális centrifu‐
gálási sebesség
Centrifugálási se‐
bességtartomány
Pamut Eco
40 °C
60 °C - 40 °C
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
10 kg
Műszál
40 °C
60 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
Kímélő
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
4 kg
Gyapjú/Kézi mosás
40 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
2 kg
Szabadidő-ruházat
30 °C
40 °C - Hideg
1200 ford./perc
1200 ford./perc - 400
ford./perc
2 kg
NonStop OKOPower
30 °C
60 °C - 30 °C
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 1000
ford./perc
5 kg
1.5 kg
Gőz
Öblítés
Centrifugálás/Szivattyú‐
zás
Maximális töltet
1600 ford./perc
1600 ford./perc - 400
ford./perc
1600 ford./perc
1600 ford./perc
10 kg
10 kg
MAGYAR
21
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Centrifugálás/Szivattyúzás
■
Öblítés
■
Gőz
NonStop OKOPower
Gyapjú/Kézi mosás
Szabadidő-ruházat
Extra csendes
Kímélő
Öblítés tartás
Műszál
Centrifugálás
Pamut Eco
Kiegészítő
Funkciók
Pamut
Program
Programfunkciók
összeegyeztethetősége
■
■
■
■1)
Nincs centrifugá‐
lás
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Késleltetett indí‐
tás
■
■
■
■
Időmegtakarí‐
■
■
■
■
■
■
■
■
Öblítés+
Előmosás
Foltmosás2)
■
■
■
■
■
■
■
■
tás3)
Gyűrődésmente‐
sítés
■
■
■
■
■
Szárítási fokoza‐
tok
■
■
■
Centrifugálás/Szivattyúzás
Kímélő
■
Öblítés
Műszál
■
Gőz
Pamut Eco
■
NonStop OKOPower
Pamut
Idővezérelt szárí‐
tás
Szabadidő-ruházat
Kiegészítő
Funkciók
Gyapjú/Kézi mosás
www.aeg.com
Program
22
■
1) Ha a Nincs centrifugálás kiegészítő funkciót beállítja, a készülék csak szivattyúzást végez.
2) E beállítás 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
3) Ha a legrövidebb időtartamot állítja be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet méretét. Meg lehet telje‐
sen tölteni a készüléket, de csökkenhet a mosás hatékonysága.
7.2 Woolmark Apparel Care Kék
•
The Woolmark Company ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjútartalmú ruhadarabok
gépi mosására, azzal a feltétellel,
hogy a ruhák mosása a ruhanemű
kezelési címkén szereplő és a
mosógép gyártójától származó
utasítások szerint történik. M1230
• E gép gyapjúszárítási ciklusát a The
Woolmark Company ellenőrizte és
jóváhagyta. Az említett ciklus
alkalmas a „kézimosás” címkével
ellátott gyapjú ruhanemű szárítására,
feltéve, hogy a ruhanemű mosása a
Woolmark által javasolt kézimosási
ciklussal történt, és a gyártó által
előírt utasításoknak megfelelően lett
szárítva. M1224
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
MAGYAR
23
7.3 Automatikus szárítás
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 6 kg
Szekrényszáraz1)
Tárolni kívánt ruhaneműkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 6 kg
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
maximum 4 kg
Kényes szövetek
maximum 2 kg
(akril, viszkóz és kényes, ke‐
vert szálas szövetek)
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
maximum 1 kg
Szabadtéri sportruházat
maximum 2 kg
(Szabadtéri ruházat, például
munkaruha, sportruha, vízál‐
ló és lélegző dzseki vagy
széldzseki)
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és lenvászon
maximum 6 kg
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgálást ELŐSZÖR
a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni (a töltet összetéte‐
le az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol pamuthoz eco való AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ
programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó töltet részleges töltet legyen, melyhez pamuthoz eco
való AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani.
24
www.aeg.com
7.4 Idővezérelt szárítás
Szárazsági fo‐
kozat
Textil típusa
Töltet
(kg)
Cent‐
rifugá‐
lási
se‐
bes‐
ség
(ford./
perc)
Javasolt
időtar‐
tam
(perc)
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők stb.)
6
1600
245 - 265
4
1600
165 - 185
2
1600
125 - 135
6
1600
235 - 255
4
1600
155 - 175
2
1600
115 - 125
4
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Kímélő
(akril, viszkóz és kényes, kevert szálas
szövetek)
2
1200
150
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
1
1200
110 - 130
Szabadtéri sportruházat
(Szabadtéri ruházat, például munkaruha,
sportruha, vízálló és lélegző dzseki vagy
széldzseki)
2
1200
160
6
1600
170 - 190
4
1600
105 - 125
2
1600
75 - 85
Szekrényszáraz Pamut és lenvászon
Tárolni kívánt ru‐ (fürdőköpenyek, törülközők stb.)
haneműkhöz
Műszálas és kevertszálas szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóneműk, törülközők,
háztartási lenvászon)
Vasalószáraz
Pamut és lenvászon
Vasaláshoz alkal‐ (lepedők, asztalterítők, ingek stb.)
mas
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy minden szállítási
rögzítőcsavart eltávolított-e a
készülékből.
2. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e
a tápfeszültség, és nyitva van-e a
vízcsap.
3. Töltsön 2 liter vizet a
jelzésű
mosószer-adagolóba.
Ez a lépés aktiválja a leeresztő
rendszert.
4. Töltsön kis mennyiségű mosószert a
jelzésű mosószer-adagolóba.
5. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten, üres dobbal.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és az üstből.
MAGYAR
25
9. BEÁLLÍTÁSOK
9.1 Gyerekzár
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.
•
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
tartsa megérintve a
és
gombot, amíg a
visszajelző
világítani nem kezd/el nem alszik a
kijelzőn.
Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:
Miután megérinti a Start / Szünet
gombot: az összes gomb és a
programkapcsoló inaktívvá válik (a
Be / Ki gomb kivételével).
• Mielőtt megérinti a Start / Szünet
gombot: a készülék nem indítható.
A kiegészítő funkció kiválasztását a
készülék kikapcsolás után is tárolja.
A program véget ér
(hangjelzéssorozat hallható
hozzávetőleg 2 percig).
• A készülék meghibásodott (rövid
hangjelzések sorozata hallható
hozzávetőleg 5 percig).
A program végét jelző hangjelzések ki-/
bekapcsolására, a
és
gombot
érintse meg egyidejűleg körülbelül 6
másodpercre.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
•
9.2 Hangjelzések
A készülék különböző hangjelzésekkel
rendelkezik, melyek akkor működnek,
amikor:
•
•
•
•
Bekapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Kikapcsolja a készüléket (különleges,
rövid hangjelzés).
Megérint egy gombot (kattanó
hangjelzés).
Nem megfelelő beállítást választ (3
rövid hangjelzés).
9.3 Állandó extra öblítés
A kiegészítő funkció mindig egy vagy két
további öblítést eredményez egy új
program beállításakor.
•
Egy további öblítés hozzáadásához
egyszerre érintse meg a
•
és
gombot.
jelenik meg a kijelzőn.
Kettő további öblítés hozzáadásához
egyszerre érintse meg kétszer a
•
és
gombot.
jelenik meg a
kijelzőn.
Az extra öblítések eltávolításához
egyszerre érintse meg háromszor a
és
gombot. A kijelzőn csak
jelenik meg.
10. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
10.1 Súlyérzékelő használata
A súlyérzékelő helyes
működéséhez a dobnak
üresnek kell lenni a készülék
bekapcsolásakor.
A programot a ruhadarabok
dobba helyezése ELŐTT
állítsa be.
10.2 A készülék
bekapcsolása előtt
1. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be
legyen dugva a hálózati aljzatba.
2. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a
vízcsap.
26
www.aeg.com
10.3 A készülék
bekapcsolása és egy
program beállítása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
A programválasztó gomb automatikusan
a pamut programnak megfelelő állásba
fordul, és csak a Mosás visszajelző
világít.
A Start / Szünet gomb visszajelzője
villog.
2. Forgassa a programválasztó gombot
a szükséges programnak megfelelő
pozícióba.
Világítani kezd a program visszajelző.
A kijelzőn a maximális töltet, az
alapértelmezett hőmérséklet, a
maximális centrifugálási sebesség, a
kiválasztott program szakaszainak
visszajelzői és a program időtartama
jelenik meg.
3. Szükség esetén, a vízhőmérséklet és
a centrifugálási sebesség
módosításához érintse meg a
Hőmérséklet és Centrifugálás
gombot.
4. Ha szükséges, kiegészítő funkciók
hozzáadásához és/vagy késleltetett
indítás beállításához érintse meg a
hozzájuk tartozó gombokat.
A kijelzőn a beállított kiegészítő funkció
szimbóluma jelenik meg, és/vagy
számjegy jelzi a késleltetési időt.
Ha a megengedettnél több
szennyest helyez a dobba, a
szimbólum néhány
másodpercre villogni kezd,
és megjelenik a legnagyobb
megengedett töltet értéke.
A ruhákat ennek ellenére
kimoshatja, de az energiaés vízfogyasztás
megnövekszik.
A legkedvezőbb fogyasztás
és teljesítmény eléréséhez
néhány ruhadarab
eltávolításával szüntesse
meg a túlsúlyt.
Csak olyan programok
esetében jelenik meg a
túlterhelés jelzés, melyeknél
a készülék maximális
tölteténél kisebb a maximális
töltet értéke.
3. Zárja be az ajtót. Győződjön meg
arról, hogy az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorult-e be
ruha. Ellenkező esetben mosás
közben víz szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
10.4 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
A kijelzőn
jelenik meg.
2. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
dobba helyezi őket. Helyezze a
mosandó darabokat egyenként a
dobba.
0,5 kg-os lépésekben módosul a ruhák
súlyának kijelzése, valamint ennek
megfelelően a program időtartama is
frissül. Tájékoztató jellegű, és a ruhák
fajtájával változik a súly.
4. A kijelzőn a mosószer szükséges
mennyiségének százalékos értéke
jelenik meg
.
Ez tájékoztató jellegű adat, és a
mosószer csomagolásán a maximális
töltet esetében alkalmazandó
mosószermennyiségre utal.
Ha a mosóprogramot az ajtó
becsukása után módosítja, a
kijelzőn
jelenhet
meg, mely lehetséges
túlterhelésre utal: nyissa ki
az ajtót, és vegyen ki
néhány ruhadarabot.
MAGYAR
10.5 A mosószer és az
adalékok betöltése
27
1
2
3. Por állagú mosószer használatához
hajtsa fel a terelőlapot.
Rekesz az előmosás és az
áztatóprogram mosószere, valamint
a folteltávolító számára.
Mosási szakasz mosószeradagolója.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számára.
A folyékony adalékok maximális
szintje.
A por állagú vagy folyékony
mosószer kiválasztására szolgáló
terelőlap.
Mindig kövesse a
mosószerek csomagolásán
található utasításokat,
azonban javasoljuk, hogy ne
lépje túl a jelzett maximális
szintet (
). Ez a
mennyiség garantálja a
legjobb mosási eredményt.
Amennyiben szükséges, a
mosási szakasz után
távolítsa el a mosószer
maradványokat a mosószeradagolóból.
10.6 A terelőlap helyzetének
az ellenőrzése
1. Üközésig húzza ki a mosószeradagolót.
2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé
a kart.
4. Folyékony állagú mosószer
használatához hajtsa le a terelőlapot.
28
www.aeg.com
Amikor LE helyzetben van
a terelőlap:
• Ne használjon
kocsonyás állagú
vagy sűrű folyékony
mosószereket.
• Ne töltsön be a
tererőlapon jelzett
maximumnál több
folyékony mosószert.
• Ne állítson be
előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a
késleltetett indítás
funkciót.
5. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
6. Gondosan zárja be a mosószeradagolót.
10.8 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Érintse meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő késleltetési idő meg nem
visszajelző.
jelenik. Megjelenik a
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A készülék megkezdi a késleltetett
indítás visszaszámlálását.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
A PROSENSE becslés a
visszaszámlálás végén
kezdődik.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
leállítása
Késleltetett indítás törlése:
Ellenőrizze, hogy a terelőlap nem
akadályozza-e a fiók bezárását.
10.7 A program indítása
A program elindításához érintse meg a
Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
A kijelzőn a működő szakasz
visszajelzője villogni kezd, és a
mosószer százalék visszajelzője kialszik.
A program elindul, és az ajtó
reteszelődik. A kijelzőn a
jelenik meg.
visszajelző
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
mielőtt a készülék vizet tölt
be.
1. A Start / Szünet gomb
megérintésével szüneteltesse a
készülék működését. A megfelelő
visszajelző villog.
2. Addig érintse meg többször a
Késleltetett indítás gombot, míg a
meg nem jelenik a kijelzőn.
3. A program azonnali elindításához
érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
Visszaszámlálás elindulása
után a késleltetett indítás
módosítása
Késleltetett indítás módosítása:
1. A Start / Szünet gomb
megérintésével szüneteltesse a
készülék működését. A megfelelő
visszajelző villog.
2. Érintse meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő késleltetési idő meg nem
jelenik.
3. Az új visszaszámlálás elindításához
érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
MAGYAR
10.9 A ProSense
töltetérzékelés
Amennyiben a Gőz programot választja,
A Start / Szünet gomb megérintése után:
1. A mosószer százalék visszajelzője
eltűnik, és villogni kezd a
visszajelző.
2. A ProSense funkció megkezdi a
töltetérzékelést, hogy kiszámítsa a
program valós időtartamát. A
időjelző pontok villogni kezdenek.
3. Hozzávetőleg 15 perc elteltével a
kijelzőn a program új időtartama
látható: a időjelző pontok
abbahagyják a villogást.
A készülék a behelyezett ruhanemű
függvényében automatikusan
beállítja a program időtartamát, hogy
a lehető legrövidebb idő alatt
tökéletes mosási eredményt
biztosíton. Nőhet vagy csökkenhet a
program időtartama.
A ProSense töltetérzékelés
kizárólag teljes mosási
programoknál fut le (amikor
nincs szakaszátugrás
beállítva).
10.10 Programszakasz
visszajelzők
Amikor a program elindul, az éppen futó
szakasz visszajelzője villog, és a többi
szakaszvisszajelző folyamatosan világít.
Például, a mosási vagy előmosási
szakasz fut:
.
Amikor a szakasz véget ér, a hozzá
tartozó visszajelző villogása megszűnik,
és folyamatosan világítani kezd. Villogni
kezd a következő szakaszvisszajelző.
Például, az öblítési szakasz fut:
.
A mosási ciklus alatt a készülék vízzel
összekeveri a mosószert, folteltávolítót
és/vagy az öblítőszert a dobba juttatás
előtt; a
visszajelző megjelenik, majd
eltűnik a kijelzőről a különböző
programszakaszoknak megfelelően (a
nyilak felváltva villognak).
MIX
29
a gőzölés szakasz
világítani kezd.
visszajelzője
10.11 A program
megszakítása és a kiegészítő
funkciók módosítása
Ha a program működik, csak néhány
kiegészítő funkció módosítására van
lehetőség:
1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat. A
kijelzőn megjelenő információk ennek
megfelelően módosulnak.
3. Érintse meg ismét a Start / Szünet
gombot.
Folytatódik a mosóprogram.
10.12 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a Be /
Ki gombot.
2. A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
Most új mosási programot állíthat be.
Amennyiben a ProSense
szakasz már lefutott, és a
vízbetöltés már elkezdődött,
az új program a ProSense
szakasz megismétlése
nélkül indul el. A készülék a
vizet és a mosószert nem
ereszti le a pazarlás
elkerülése érdekében.
10.13 Az ajtó kinyitása
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a
készülék ajtaját.
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van.
1. Érintse meg a Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó ajtózár visszajelző
kialszik a kijelzőn.
30
www.aeg.com
2. Nyissa ki a készülék ajtaját. Ha
szükséges, helyezzen be vagy
vegyen ki ruhaneműt a készülékből.
3. Csukja be az ajtót, majd érintse meg
a Start / Szünet gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
10.14 Miután a program véget
ért
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. A
hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
A kijelzőn az összes mosási szakasz
visszajelzője folyamatosan világítani
kezd, és az időkijelző területen
az
•
•
•
1. Amennyiben szükséges, a
Centrifugálás gomb megérintésével
növelje vagy csökkentse a
centrifugálás készülék által javasolt
fordulatszámát.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot:
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője.
A
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
2.
3.
4.
5.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, akkor a kijelzőn
az utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programkapcsolót egy új
program beállításához.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót és a
mosószer-adagoló rekeszt, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
Zárja el a vízcsapot.
10.15 Vízleeresztés a ciklus
vége után
Ha olyan programot vagy kiegészítő
funkciót választott, amely nem üríti ki az
utolsó öblítés vizét a dobból, a program
befejeződik, azonban:
•
A kijelzőn a
visszajelző, a
•
van beállítva, a
Amennyiben
készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
•
van beállítva, a
Amennyiben
készülék csak leereszti a vizet.
látható.
Az ajtózár kiold, és kialszik a
visszajelző.
vagy
kiegészítő funkció visszajelző és
ajtó zárva visszajelző jelenik
meg. A futó szakasz
visszajelzője
villog.
A dob továbbra is rendszeresen forog,
hogy megakadályozza a ruhák
gyűrődését.
Zárva marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie:
vagy
kiegészítő funkció
visszajelző kialszik, míg a
visszajelző
villog, majd kialszik.
3. A program befejezése után kialszik
az ajtó zárva
visszajelző, és
kinyithatja az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
A készülék minden esetben
körülbelül 18 óra elteltével
automatikusan leereszti a
vizet.
10.16 Készenlét kiegészítő
funkció
A Készenlét kiegészítő funkció az
energiafogyasztás csökkentésére
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
A Start / Szünet gomb megérintése
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
MAGYAR
Forgassa el a programkapcsolót egy
új program beállításához.
31
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a Készenlét
funkció nem kapcsolja ki a
készüléket arra való
emlékeztetőként, hogy el kell
végezni a szivattyúzást.
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
11.1 NON-STOP program Mosás és szárítás
Nem minden program
kombinálható a szárítás
funkcióval. A NonStop
OKOPower program egy
teljes mosási és szárítási
program.
A „non-stop program” beállításával ruháit
kimoshatja és száríthatja. A következők
szerint járjon el:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
2. Fordítsa a programválasztó gombot a
szükséges mosási programra. Az
alapértelmezett hőmérséklet és
centrifugálási sebesség kijelzése
jelenik meg kijelzőn. Szükség esetén
módosítsa ezeket a ruhaneműnek
megfelelően. A kijelzőn a mosási
fázishoz ajánlott legnagyobb töltet is
megjelenik.
3. Amennyiben elérhetők, állítsa be a
megfelelő kiegészítő funkciókat.
4. Amennyiben a szárítási funkciót is
szeretné bekapcsolni, érintse meg
egyszer a Mode gombot. A Mosás és
Szárítás visszajelzők világítani
kezdenek. A
és
visszajelző megjelenik a kijelzőn. A
kijelzőn a mosó- és
szárítóprogramhoz ajánlott
legnagyobb töltet is megjelenik (pl. 6
kg pamut esetében).
5. Nyissa ki az ajtót, és egyenként
pakolja be a ruhadarabokat. 0,5 kgos lépésekben módosul a ruhák
súlyának kijelzése, valamint ennek
megfelelően a program időtartama is
frissül.
6. Zárja be az ajtót.
7. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
11.2 Mosás és szárítás Automatikus fokozatok
1. Annyiszor érintse meg a Szárítási
fokozatok gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő szárazsági fokozat meg
nem jelenik. A kijelzőn a visszajelzők
ennek megfelelően kezdenek
világítani:
a.
Vasaló-száraz:
pamut darabok;
b.
Szekrény-száraz:
pamut és műszálas darabok;
c.
Extra száraz: pamut
darabok.
A kijelző a mosási és szárítási ciklust
is magában foglaló, kiszámított
időtartamot jeleníti meg.
A megfelelő hatékonyságú,
kevesebb energiát fogyasztó
és rövidebb időtartamú
szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi,
hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program indításához a Start /
Szünet gombot érintse meg. A
32
www.aeg.com
PROSENSE töltetérzékelés
megkezdődik.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
11.3 Mosás és idővezérelt
szárítás
1. Érintse meg többször a Idővezérelt
szárítás gombot az időtartam
megfelelő értékének beállításához
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot a „Programok” fejezetben).
A szárítási fokozat visszajelzője
visszajelző pedig
kialszik, a
világítani kezd.
A gomb minden egyes megérintésére az
időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző
az újonnan beállított időtartamot mutatja.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot
a program elindításához. A ProSense
töltetérzékelés megkezdődik.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
11.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
•
•
A kijelzőn jelenik meg.
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője. Eltűnik az ajtózár
•
szimbólum
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
12. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
12.1 Előkészületek
szárításhoz
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
Kizárólag szárítást végző
programnál a kijelzőn nem
jelenik meg a betöltött
ruhanemű tömege, valamint
a PROSENSE
töltetérzékelés inaktív.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő programra.
4. A mosás kikapcsolásához és
kizárólag szárítás elvégzéséhez
érintse meg kétszer a Mode gombot.
Világít a Szárítás visszajelző. A
és
kijelzőn.
visszajelző megjelenik a
Nagy mennyiségű ruhanemű
szárításakor a jó szárítási
eredmény elérése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a ruhanemű ne legyen
összehajtva, és
egyenletesen legyen a
dobban elosztva.
12.2 Szárítás - Automatikus
szárazsági fokozatok szerint
1. Annyiszor érintse meg a Szárítási
fokozatok gombot, amíg a kijelzőn a
megfelelő szárazsági fokozat meg
MAGYAR
nem jelenik. A kijelzőn a visszajelzők
ennek megfelelően kezdenek
világítani:
a.
Vasaló-száraz:
pamut darabok;
b.
Szekrény-száraz:
pamut és műszálas darabok;
Extra száraz: pamut
darabok.
A kijelző a szárítóprogram időtartamát
mutatja.
c.
A megfelelő hatékonyságú,
kevesebb energiát fogyasztó
és rövidebb időtartamú
szárítás elérése érdekében
a készülék nem engedi,
hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program indításához a Start /
Szünet gombot érintse meg.
ajtó zárva visszajelző világítani,
A
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
12.3 Idővezérelt szárítás
1. Érintse meg többször a Idővezérelt
szárítás gombot az időtartam
megfelelő értékének beállításához
(lásd az „Idővezérelt szárítás” c.
táblázatot a „Programok” fejezetben).
A szárítási fokozat visszajelzője
33
kialszik, a
visszajelző pedig
világítani kezd.
A gomb minden egyes megérintésére az
időtartam értéke 5 perccel nő. A kijelző
az újonnan beállított időtartamot mutatja.
2. Érintse meg a Start / Szünet gombot
a program elindításához.
A
ajtó zárva visszajelző világítani,
míg a folyamatban levő szakasz
visszajelzője villogni kezd a kijelzőn.
A kijelzőn a programból hátralévő idő is
látható.
12.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
A hangjelzések hallhatóak (ha
engedélyezve vannak).
•
•
A kijelzőn jelenik meg.
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője. Eltűnik az ajtózár
•
szimbólum
A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
1. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
A szárítási fázis után
tisztítsa meg a dobot, a
tömítést és az ajtó belsejét
egy nedves ruhával.
13. SZÖSZÖK A RUHANEMŰN
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
Ez a kellemetlen jelenség erősödik a
műszaki textilek esetén.
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
•
•
•
•
Világos színű textilek (különösen új
törlőruha, kéztörlő, gyapjú,
melegítőfelső) mosása és szárítása
után ne mosson sötét textileket, és
fordítva.
Az első mosás után levegőn szárítsa
az ilyen textileket.
A kifolyócső-szűrő tisztítása.
A szárítási fázis után tisztítsa meg a
levegőszűrőket, az üres dobot, a
tömítést és az ajtót egy nedves
ruhával.
34
www.aeg.com
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
• Ürítse ki a dobot.
• Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
• Állítsa be az öblítőprogramot.
• A tisztító funkció bekapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
a
és
•
szimbólum meg nem jelenik a
kijelzőn.
A program elindításához érintse meg
a Start / Szünet gombot.
A készülék gyakori
használata esetén
rendszeresen futtassa le a
CLE programot.
gombot, amíg a CLE
14. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
túlzott vibrációhoz vezethet. Ha ez
történik:
a. szakítsa meg a programot, és
nyissa ki a készülék ajtaját (lásd:
„A készülék ajtajának kinyitása a
program első percei alatt, vagy
amikor a késleltetett indítás
működik”);
b. kézzel rendezze el a dobban a
darabokat, hogy azok
egyenletesen helyezkedjenek el;
c. nyomja meg a Start / Szünet
gombot. A centrifugálási szakasz
folytatódik.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
14.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes ruhadarabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első néhány mosásnál
külön mosni ezeket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse és fordítsa ki a zsebeket.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és nyomtatott ábrákkal ellátott
darabokat.
Kezelje elő a makacs foltokat.
Különleges mosószerrel mossa az
erős szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyökkel.
Vegye ki az akasztókat, és tegye
mosózsákba vagy párnahuzatba a
függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási szakaszban
kiegyensúlyozási problémákat
okozhat a nagyon kis ruhatöltet, és
14.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
ruhadarab készülékbe tétele előtt
kezelni.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
14.3 Mosószerek és egyéb
vegyi áruk
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és vegyi árukat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor,
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
MAGYAR
•
•
•
•
csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a javasoltnál több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószerek vagy
egyéb termékek csomagolásán
található útmutatásokat, és ne lépje
túl a készüléken jelzett maximális
szintet (
).
Az anyag fajtájához és színéhez, a
program hőmérsékletéhez és a
szennyezettség mértékéhez javasolt
mosószereket használja.
14.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Ha a foltokat előkezeli, használhat
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
14.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység, nem szükséges
vízlágyító használata.
A lakhelye vízkeménységéről a helyi
vízműtől kérjen tájékoztatást.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
14.6 Szárítási tanácsok
A szárítási ciklus előkészítése
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Ellenőrizze, hogy a lefolyócső
megfelelően a helyére van-e téve.
•
35
További információkért lapozzon az
üzembe helyezés fejezetre.
A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
14.7 Szárításra nem alkalmas
ruhaneműk
Ne állítson be szárítóprogramot az
alábbi ruhaneműhöz:
• Nagyon kényes darabok.
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
• Anorákok.
• Hálózsákok.
• Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyagmaradványokkal
szennyezett szövetek.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
14.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
•
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
= Gépben nem szárítható.
14.9 A szárítási ciklus
időtartama
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• szárazsági fok
• az anyag fajtája
• a töltet tömege
14.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
36
www.aeg.com
FIGYELMEZTETÉS!
A szövetek gyűrődésének,
illetve a méretváltozás
elkerülése érdekében ne
szárítsa túl a ruhákat.
14.11 Általános tanácsok
Tekintse meg a „Szárítóprogramok”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A gyakorlati tapasztalatok birtokában
jobb hatásfokú szárítás érhető el.
Jegyezze fel a szárítási időtartamot a
korábban végrehajtott ciklusok esetében.
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
A szárítóprogram befejeződése után
azonnal vegye ki a ruhaneműt.
15. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
15.1 Külső tisztítás
Csak enyhe mosogatószerrel és meleg
vízzel tisztítsa a készüléket. Hagyjon
minden felületet megszáradni.
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a fémfelületeket
klórtartalmú tisztítószerrel.
15.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a
vízkeménység a körzetében,
akkor célszerű vízkőtelenítőt
használni a mosógépekben.
15.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
ismételt, hosszú időn keresztűl történő
használata a mosószer lerakódását,
szöszmaradványokat és a baktériumok
elszaporodását eredményezheti a
dobban és az üstben. Ez kellemetlen
szagot és penészt eredményezhet.
A lerakódások eltávolításához és a
készülék belsejének fertőtlenítéséhez
rendszeresen (legalább havonta
egyszer) futtasson le egy karbantartó
mosást:
1. Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
2. Egy kevés mosóporral, maximális
hőmérsékleten futtasson le egy
pamut mosására szolgáló programot.
15.4 Az ajtó tömítése
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
nem rakódott-e le rajta vízkő.
A szokásos mosószerek vízlágyítót
tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy
időnként futtasson le egy programot üres
dobbal és vízkőoldó termékkel.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
MAGYAR
37
15.5 A dob tisztítása
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza a rozsdarészecskék
képződését.
Teljes tisztítás:
1. Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
2. Futtasson le szennyes behelyezése
nélkül egy rövid pamutciklust a
legmagasabb hőmérsékleten, kis
mennyiségű mosóporral, hogy
eltávolítsa az esetlegesen
visszamaradt szennyeződéseket.
3. Ügyeljen arra, hogy az összes
mosószermaradvány el legyen
távolítva a nyílás felső és alsó
részéből. Kisméretű kefével tisztítsa
meg a nyílást.
15.6 A mosószer-adagoló
tisztítása
A megszáradt mosószermaradványok
vagy összecsomósodott öblítőszer és/
vagy penész mosószer-adagolóban való
megjelenésének megakadályozására
alkalmanként végezze el az alábbi
tisztítási eljárást:
1. Nyissa ki a fiókot. A képen ábrázolt
módon nyomja le a rögzítőelemet,
majd húzza ki a fiókot.
1
4. Illessze a mosószer-adagoló fiókot a
vezetősínekbe, és tolja be. Futtasson
le egy öblítési programot anélkül,
hogy szennyest tenne a dobba.
2
2. A tisztítás elősegítése érdekében
távolítsa el az adalékoknak
fenntartott rekesz felső részét, majd
öblítse ki meleg folyóvízzel, hogy a
felhalmozódott mosószer minden
nyomát eltüntesse. Tisztítás után
helyezze vissza a felső részt a
helyére.
15.7 A leeresztő szivattyú
tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
Húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
konnektorból.
38
www.aeg.com
Rendszeresen ellenőrizze a
leeresztőszivattyú szűrőjét,
hogy az tiszta-e.
4. Hagyja, hogy kifolyjon a víz.
A következő esetekben tisztítsa meg a
leeresztőszivattyút:
• A készülék nem engedi ki a vizet.
• A dob nem forog.
• Szokatlan zaj hallható a készülékből,
mivel a leeresztőszivattyú működését
valami akadályozza.
•
A kijelzőn
riasztási kód látható.
FIGYELMEZTETÉS!
• Ne vegye ki a szűrőt,
amíg működik a
készülék.
• Ne tisztítsa a szivattyút,
ha forró a készülékben
lévő víz. Várja meg, amíg
a víz kihűl
5. Amikor megtelt vízzel az edény,
tegye vissza kifolyócsövet, és ürítse
ki az edényt.
6. A 4. és 5. lépéseket addig ismételje,
amíg nem folyik több víz ki a
készülékből.
A szivattyú tisztításához a következők
szerint járjon el:
2
1. Nyissa ki a szivattyú fedelét.
1
7. Zárja a kifolyócsövet, és a kivételhez
fordítsa el a szűrőt az óramutató
járásával ellentétesen.
2
1
2
2. A kifolyó víz felfogására tegyen egy
megfelelő edényt a
leeresztőszivattyú szerelőnyílása alá.
3. Szorítsa meg a két kart, majd húzza
előre a kifolyócsövet a kinyitáshoz.
1
1
1
2
8. Szükség esetén távolítsa el a
szöszöket és egyéb tárgyakat a
szűrő nyílásából.
9. Ellenőrizze, hogy el lehet-e fordítani
a szivattyú lapátkerekét. Ha nem
forgatható, forduljon a
márkaszervizhez.
MAGYAR
39
2
1
10. Tisztítsa ki a szűrőt a vízcsap alatt.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
a. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
b. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
15.8 A befolyócső és a
szelepben lévő szűrő
tisztítása
11. Szerelje vissza a szűrőt a speciális
vezetőelemekbe az óramutató
járásával megegyező irányba történő
elforgatással. Ellenőrizze, hogy
megfelelően meghúzta-e a szűrőt,
hogy megelőzze a szivárgást.
2
1
Javasoljuk, hogy a befolyócső és a
szelep szűrőjét egyaránt tisztítsa meg,
hogy eltávolítsa az idők során lerakódott
szennyeződéseket:
1. Csavarja le a befolyócsövet a
csapról, majd tisztítsa meg a szűrőt.
1
2
3
12. Csukja be a szivattyú fedelét.
2. A hollandi anya lecsavarásával
szerelje le a befolyócsövet a
készülékről.
40
www.aeg.com
15.9 Vészleeresztés
Amennyiben a készülék nem ereszti le a
vizet, végezze el „A lefolyószűrő
tisztítása” c. részben leírt eljárást.
Szükség esetén tisztítsa meg a
szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
3. Tisztítsa meg a készülék hátulján
lévő szelepszűrőt egy fogkefével.
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
15.10 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C környékén vagy
alatta lehet a hőmérséklet, akkor engedje
ki a megmaradt vizet a befolyócsőből és
a leeresztő szivattyúból.
4. Amikor visszaszereli a csövet a
készülék hátuljára, a vízcsap
helyzetétől függően a csövet balra
vagy jobbra (ne függőlegesen)
vezesse el.
45°
20°
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem vállal
felelősséget az alacsony
hőmérsékletek miatt
keletkező károkért.
16. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
16.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
Nagyobb problémák esetén
hangjelzések hallhatóak, és riasztási
kód jelenik meg a kijelzőn, valamint a
MAGYAR
Start / Szünet gomb folyamatosan
villoghat:
•
•
•
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
vizet.
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
•
- A túlcsordulás-gátló
bekapcsolt. Húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból, és zárja
el a vízcsapot. Forduljon a
márkaszervizhez.
- A készülék nem ereszti le a
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
41
Ha a készülékbe túl sok
ruhát helyezett, vegyen ki
néhány ruhadarabot a
dobból és/vagy tartsa
csukva az ajtót, és
közben tartsa megérintve
a Start / Szünet gombot,
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen ellenőrzés előtt
kapcsolja ki a készüléket.
amíg a
visszajelző
villogása meg nem szűnik
(lásd az alábbi ábrát).
16.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
A program nem indul el.
•
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati
aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megérintette-e a Start / Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
42
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
A készülék megtelik víz‐
zel, majd azonnal lee‐
reszti azt.
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
•
•
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy
megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
•
A készülék nem engedi
ki a vizet.
•
•
•
•
•
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
•
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és
kifolyócsövén.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a
mosási ciklus szokatlanul
•
sokáig tart.
Víz van a padlón.
•
•
•
Nem lehet kinyitni a ké‐
szülék ajtaját.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarod‐
va, megsérülve vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatása.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” részt.
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy olyan mosási programot választott-e,
melynél a ciklus végén a víz a dobban marad.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvas‐
sa el az „Ajtó nyitása vészhelyzetben” című szakaszt.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak, vala‐
mint rázkódik.
43
•
•
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zési utasítás” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl ki‐
csi.
A program végrehajtása •
során a program időtarta‐
ma növekedhet vagy
csökkenhet.
A ProSense funkció képes a program időtartamának beállí‐
tására a ruhanemű típusának és mennyiségének megfe‐
lelően. További részletekért olvassa el „A ProSense tölte‐
térzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című fejezetben.
•
•
•
•
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a
makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
•
Csökkentse a mosószer mennyiségét.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Túl sok hab képződik a
dobban mosás közben.
•
A mosási ciklus után mo‐
sószer maradványok ta‐
lálhatók a mosószer-ada‐
•
golóban.
Ellenőrizze, hogy a terelőlap megfelelő helyzetű-e (FELFE‐
LE álljon mosópornál, LEFELE álljon folyadék állagú mosó‐
szernél).
Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagolót a jelen használati
utasításban leírtaknak megfelelően használta-e.
Üres a dob, de súly jele‐
nik meg a kijelzőn.
•
Nyomja meg a Be / Ki gombot a készülék kikapcsolásához,
majd ismételt bekapcsolásához a tárálás elvégzéséhez.
•
Tele van a dob, de 0,0 kg
jelenik meg a kijelzőn.
•
A készülék bekapcsolása előtt tette be a ruhákat. A készü‐
lék kikapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot.
Ürítse ki a dobot, és kövesse a szükséges lépéseket. (Néz‐
ze meg „A mosnivaló betöltése” című részt.)
A készülék nem vagy
nem megfelelően szárít.
A ruhanemű tele van kü‐
lönböző színű szösszel.
•
•
•
•
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Csökkentse a töltet mennyiségét.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő ciklust választotta-e, és ha
szükséges, állítson be egy további, rövid szárítási időtarta‐
mot is.
A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából szár‐
maznak:
• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolításá‐
ban.
• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához fut‐
tassa le a speciális tisztító programot (a további részleteket
lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).
44
www.aeg.com
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
16.3 Ajtó nyitása
vészhelyzetben
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a Be / Ki gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Tartsa lehúzva a vésznyitó elemet,
és közben nyissa ki a készülék
ajtaját.
Az ajtó kinyitása előtt:
VIGYÁZAT!
Égésveszély! Ellenőrizze,
hogy a víz hőmérséklete
nem túl magas-e és a
mosás alatt álló ruha nem
forró-e. Szükség esetén
várja meg, hogy
lehűljenek.
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
MAGYAR
45
17. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő
szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az
értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és
mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐
más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással
lehet a mosási program időtartamára.
A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐
tés nélkül változhatnak.
A mosási program alatt a ProSense technológia módosíthatja a mosás
időtartamát és a fogyasztási értékeket. További részletekért olvassa el
„A ProSense töltetérzékelés” c. szakaszt a „Napi használat” című feje‐
zetben.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
Pamut 60 °C
10
1.70
90
230
Pamut energiatakarékos
10
0.86
61
265
Pamut 40 °C
10
1.10
90
220
Műszál 40 °C
4
0.72
55
155
Kímélő 40 °C
4
0.60
59
89
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
2
0.35
58
60
program 60 °C-on,1)
1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on, 10 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
18. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság /
mélység / teljes mélység
Elektromos csatlakozta‐ Feszültség
tás
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
46
www.aeg.com
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni
IPX4
védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az
alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximális mosási töltet
Cotton (Pamut)
10 kg
Maximális szárítási töl‐
tet
Pamut
Műszál
6 kg
4 kg
Centrifugálási sebesség Maximum
1600 ford./perc
19. TARTOZÉKOK
19.1 Beszerezhető a
www.aeg.com/shop
weboldalon vagy a hivatalos
márkakereskedőnél.
19.3 Összeépítő készlet
Kizárólag az AEG által
jóváhagyott tartozékokkal
biztosítható, hogy a készülék
megfeleljen a biztonsági
szabványoknak. Ha nem
jóváhagyott alkatrészek
kerülnek felhasználásra,
akkor bármilyen követelésre
vonatkozó jogosultság
érvényét veszti.
19.2 Rögzítőlemez készlet
Ha a készüléket talapzatra állítja,
rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekhez.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
Ha a szárítógépet a mosógép tetején
szeretné elhelyezni, akkor ehhez
kizárólag az AEG által gyártott és
tanúsítvánnyal rendelkező, megfelelő
összeépítő készletet használja.
A készülékei mélységének
megmérésével válassza ki a
megfelelő összeépítő
készletet.
Az összeépítő készlet kizárólag a hozzá
mellékelt használati utasításban felsorolt
készülékekhez használható.
Figyelmesen olvassa el a készülékhez
és a tartozékhoz mellékelt használati
utasítást.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne helyezze a szárítógépet
a mosógép alá.
MAGYAR
19.4 Lábazat a fiókkal
47
A készülék megemelésére és a
ruhanemű be-/kipakolásának
megkönnyítésére.
A fiókot használhatja ruhanemű
tárolására, pl.: törölközők, tisztítószerek
és hasonlók.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
20. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
157011090-B-222017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement