Electrolux | EW7W447W | User manual | Electrolux EW7W447W Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EW7W447W Lietotāja rokasgrāmata
EW7W447W
LV
Veļas mašīna-žāvētājs
Lietošanas instrukcija
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................6
3. UZSTĀDĪŠANA...................................................................................................7
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 11
5. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 11
6. TASTATŪRA UN POGAS................................................................................ 14
7. PROGRAMMAS............................................................................................... 17
8. IESTATĪTIE PARAMETRI.................................................................................25
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS..................................................................... 26
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI MAZGĀŠANA...........................................26
11. IZMANTOŠANA IKDIENĀ – MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA..........................31
12. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI ŽĀVĒŠANA.............................................. 32
13. APĢĒRBU PŪKAS......................................................................................... 33
14. PADOMI UN IETEIKUMI................................................................................ 34
15. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................36
16. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 40
17. PATĒRIŅA DATI.............................................................................................44
18. TEHNISKIE DATI............................................................................................45
19. PIEDERUMI....................................................................................................45
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās
darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs;
– Koplietošanas telpās dzīvokļu mājās vai
pašapkalpošanās veļas mazgātavās.
Ierīce jāuzstāda kā brīvstāvošs produkts vai zem
virtuves darba virsmas, ja ir pietiekoši vietas.
Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām
durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja ierīces
durvis tā rezultātā nevar pilnībā atvērt.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces
uzstādīšanas elektrības kabeļa spraudkontakts ir ērti
pieejams.
Ventilācijas atveres pamatnē nedrīkst aizsegt ar
paklāju vai citu grīdas segumu.
BRĪDINĀJUMS! Ierīci nedrīkst barot caur ārējo
komutācijas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot
sistēmai, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta ar ar
utilītprogrammu.
Lai nepieļautu gāzi vai citu kurināmo patērējošu ierīču
gāzu, tostarp atklātu liesmu iekļūšanu atpakaļ telpā,
pārbaudiet, vai telpā, kurā uzstādīta ierīce, ir
nodrošināta atbilstoša ventilācija.
Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt dūmvadā, kur tiek
novadīts izplūdes tvaiks no ierīcēm, kas dedzina gāzi
vai citu degvielu.
Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no
savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar
(0,8 MPa).
Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru – 7
kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula").
Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā
iekļautajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem
jauniem šļūteņu komplektiem.
Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot
atkārtoti.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas
sakrājušies ap ierīci.
Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā augu
eļļas vai minerāleļļa, acetons, spirts, benzīns,
petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska
tīrītāji, pirms žāvēšanas žāvētājā jāizmazgā ar
palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
Nelietojiet ierīci, ja apģērbs ir nosmērēts ar
rūpnieciskajām ķimikālijām.
Veļas mazgājamajā mašīnā ar žāvētāju nedrīkst žāvēt
neizmazgātus priekšmetus.
Veļas mazgājamajā mašīnā ar žāvētāju nedrīkst žāvēt
tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas),
dušas cepures, ūdensdroši audumi, priekšmeti ar
gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar
gumijas polsterējumu.
Veļas mīkstinātājus vai līdzvērtīgus izstrādājumus
jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja
norādēm.
Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var
izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas vai
sērkociņus.
Nekad neapturiet veļas mazgājamo mašīnu ar
žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot
gadījumus, kad visi priekšmeti tiek ātri izņemti un
izklāti, lai atlikušais siltums izvēdinātos.
Žāvēšanas cikla beigu daļa notiek bez karstuma
(dzesēšanas cikls), tas nodrošina to, ka visi priekšmeti
sasniedz tādu temperatūru, kādā tiek netiek bojāti.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu un/vai tvaiku.
Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
spraudkontaktu no elektrotīkla.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
2.2 Elektriskie pieslēgumi
Uzstādīšanai jāatbilst
attiecīgajiem valsts
noteikumiem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C
un kur tā ir pakļauta nokrišņu
iedarbībai.
Pārvietošanas laikā vienmēr turiet
ierīci vertikālā stāvoklī.
Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu
cirkulē gaiss.
Noņemiet iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās skrūves.
Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts
uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai,
karstumizturīgai un tīrai.
Glabājiet transportēšanai paredzētās
skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk
jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai
nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus
ierīces bojājumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces
durvis nevar atvērt līdz galam.
Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu
nepieciešamo atstarpi starp ierīci un
grīdas segumu.
Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā,
pārbaudiet, vai tā ir pareizi
nolīmeņota, izmantojot spirta
līmeņrādi. Ja nepieciešams,
noregulējiet kājiņas attiecīgi.
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Neaiztieciet strāvas kabeli vai
spraudkontaktu ar slapjām rokām.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
2.3 Ūdens padeves
pieslēgšana
•
•
•
Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
Pirms pievienošanas jaunām
caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām
caurulēm, labotām caurulēm vai
caurulēm, kurām pievienotas jaunas
ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet
ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un
skaidrs.
Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas
reizes laikā un pēc tās.
LATVIEŠU
2.4 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
•
•
•
•
•
•
•
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Neaiztieciet stikla durvis, kamēr
darbojas programma. Stikls var būt
karsts.
Nežāvējiet bojātus (saplīsušus,
spurainus) priekšmetus, kas satur
jebkāda veida polsterējumu.
Ja veļa ir mazgāta ar traipu tīrīšanas
līdzekli, veiciet papildu skalošanas
ciklu pirms žāvēšanas cikla.
Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti
visi metāla priekšmeti.
Žāvējiet tikai tādus audumus, kurus
drīkst žāvēt veļas mazgājamā mašīnā
ar žāvētāju. Ievērojiet tīrīšanas
norādījumus uz apģērbu
informatīvajām etiķetēm.
Plastmasas priekšmeti nav
karstumizturīgi.
– Ja tiek izmantota mazgāšanas
līdzekļu bumbiņa, izņemiet to
pirms žāvēšanas programmas.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7
– Ja tiek iestatīta nepārtrauktā
programma, mazgāšanas līdzekļu
bumbiņas nedrīkst izmantot.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām
ierīces durvīm.
Ierīcē nedrīkst žāvēt pilnīgi slapjus
apģērbus, no kuriem tek ūdens.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves un
ūdens padeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE
Direktīvu par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem.
8
www.electrolux.com
3.1 Izpakošana
1. Noņemiet iepakojuma plēvi. Ja
nepieciešams, izmantojiet nazi.
2. Noņemiet kartona virsmu un polistirola
iepakojuma materiālus.
3. Atveriet durvis. Izņemiet visu no veļas
tilpnes.
4. Novietojiet priekšējo polistirola iepakojuma
daļu uz grīdas zem ierīces. Uzmanīgi
novietojiet ierīci uz aizmugurējās sienas.
5. Noņemiet no apakšas polistirola pamatni. 6. Atvienojiet strāvas padeves kabeli un
Novietojiet ierīci atpakaļ stāvus.
aizplūdes šļūteni no šļūteņu turētājiem.
Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no
aizplūdes caurules. Tas ir tādēļ, ka
mazgājamā mašīna ir pārbaudīta rūpnīcā.
1
2
LATVIEŠU
7. Izņemiet trīs pārvadāšanas skrūves un
izvelciet plastmasas starplikas.
Iesakām saglabāt
iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai
paredzētās skrūves
gadījumam, ja ierīce būs
jāpārvieto.
3.2 Uzstādīšanas informācija
1. Novietošana un līmeņošana
Pareiza ierīces noregulēšana, lai tā būtu
nolīmeņota, novērš vibrācijas, trokšņus
un ierīces pārvietošanos darbības laikā.
1. Uzstādiet ierīci uz cietas un līdzenas
grīdas. Ierīcei jābūt nolīmeņotai un
stabilai. Pārliecinieties, ka ierīce
nepieskaras sienai vai citiem
priekšmetiem un ka zem ierīces ir gaisa
cirkulācija.
2. Nedaudz atskrūvējiet vai piegrieziet
kājiņas, lai noregulētu līmeni. Visām
kājiņām jābalstās kārtīgi pret zemi.
8. Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas
atrodami maisiņā ar lietotāja rokasgrāmatu.
BRĪDINĀJUMS!
Nolīmeņojot ierīci,
nenovietojiet zem tās
kājiņām kartonu, koku vai
līdzīgus materiālus.
2. Ieplūdes šļūtene
UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka šļūtenes
nav bojātas un saviwnojuma
vietās nav noplūžu.
Neizmantojiet šļūtenes
pagarinājumu, ja ieplūdes
šļūtene ir pārāk īsa.
Sazinieties ar servisa centru,
lai saņemtu citu ieplūdes
šļūteni.
1. Pieslēdziet ūdens ieplūdes šļūteni
ierīces aizmugurē.
45
20
x4
9
O
O
2. Novietojiet to pa labi vai kreisi atkarībā
no ūdens krāna stāvokļa. Gādājiet, lai
ieplūdes šļūtene neatrastos vertikālā
stāvoklī.
10
www.electrolux.com
3. Ja nepieciešams, atgrieziet
gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to
pareizā pozīcijā.
3. Ja noplūdes šļūtenes gals izskatās
šādi (skatiet attēlu), jūs to varat iebīdīt
uzreiz stāvvadā.
4. Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni
aukstā ūdens krānam ar 3/4'' vītni.
3. Ūdens izsūknēšana
Noplūdes šļūtenei jāpaliek augstumā,
kas nav mazāks par 60 cm un nav lielāks
par 100 cm.
Jūs varat pagarināt noplūdes
šļūteni par ne vairāk kā 400
cm. Sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru, lai saņemtu
citu noplūdes šļūteni un
pagarinājumu.
Noplūdes šļūteni iespējams pievienot
dažādos veidos:
4. Pie stāvvada ar ventilācijas atveri ievietojiet noplūdes šļūteni pašā
novadcaurulē. Skatiet attēlu.
1. Izveidojiet U formu ar noplūdes
šļūteni, un aplieciet to apkārt plastmasas
šļūtenes vadīklai.
2. Izlietnes malā - piestipriniet vadīklu
ūdens krānam vai sienai.
Noplūdes šļūtenes galu
vienmēr jānodrošina ar
atbilstošu ventilāciju, t.i.,
izlietnes novadcaurules
diametram (min. 38 mm min. 1,5'') jābūt platākam
nekā ūdens noplūdes
šļūtenes ārējam diametram.
5.Bez plastmasas šļūtenes vadīklas
uz izlietnes sifonu- uzbīdiet izvades
šļūteni uz sifona pieslēgvietas un
nostipriniet ar skavu. Skatiet attēlu.
Pārliecinieties, ka
plastmasas vadīkla
nekustās, kad ierīce izsūknē
ūdeni un ka izplūdes
šļūtenes gals nav iemērkts
ūdenī. Šādi ierīcē var atpakaļ
ieplūst netīrs ūdens.
Pārliecinieties, ka noplūdes šļūtene veido
LATVIEŠU
cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces
nokļūt izlietnē.
11
piestipriniet to ar skavu.
6. Novietojiet šļūteni tieši uz iebūvētas
novadcaurules istabas sienāun
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Ierīces kopskats
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Darba virsma
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Vadības panelis
Lūkas rokturis
Datu plāksnīte
Ūdens izsūknēšanas sūknis
Kājiņas ierīces līmeņošanai
8
9
10
11
12
Noplūdes šļūtene
Ieplūdes šļūtenes savienojums
Strāvas kabelis
Transportēšanai paredzētās skrūves
Šļūtenes balsts
5. VADĪBAS PANELIS
5.1 Īpašas funkcijas
Jūsu jaunā veļas mašīna ar žāvētāju
atbilst visjaunākajām prasībām efektīvai
veļas apstrādei ar zemu ūdens, enerģijas
un mazgāšanas līdzekļu patēriņu, kā arī
labai audumu aprūpei.
•
FreshScent sistēma, pateicoties
jaunajām FreshScent tvaika
programmām, sniedz izcilu risinājumu
pat vissmalkākās veļas
atsvaidzināšanai bez mazgāšanas.
Izmantojiet ELECTROLUX
izstrādātās smalkās smaržas, lai līdz
ar aromātu un kroku likvidēšanai
12
www.electrolux.com
•
•
piešķirtu drēbēm arī “tikko mazgātas”
veļas sajūtu.
Pateicoties Soft Plus iespējai, veļas
mīkstinātājs tiek vienmērīgi izplatīts
visā veļā un iekļūst dziļi auduma
šķiedrās, nodrošinot nevainojami
mīkstu veļu.
SensiCare sistēma nosaka veļas
ielādes daudzumu, no kā atkarīgs
programmas ilgums, 30 sekunžu
laikā. Mazgāšanas programma
pielāgojas veļas daudzumam un
auduma veidam, nepatērējot vairāk
laika, enerģijas un ūdens, nekā tas ir
nepieciešams.
5.2 Vadības paneļa apraksts
3
2
1
4
5
7
6
Cotton
Denim
90°
Cotton Eco
60°
Synthetics
Outdoor
40°
Sportswear
Delicate
30°
Anti-Allergy
Wool
20°
Machine Clean
FreshScent
Rinse
Spin/Drain
Mode
12
Pastāvīgās iespējas iestata,
turot nospiestu attiecīgo
taustiņu vismaz 3 sekundes.
1 Programmu pārslēgs
2 Displejs
3 Automātiskā žāvēšana skārienpoga
4 Žāvēšana uz laiku skārienpoga
5 Sākt/pauze skārienpoga
6 Atliktais starts skārienpoga
7 Funkcija Laika pārvaldnieks
skārienpoga
un pastāvīgā bērnu
drošības iespēja
11 10
9
8
8 Priekšmazgāšana skārienpoga
un pastāvīgā papildu skalošanas
iespēja
9 Veļas izgriešana skārienpoga
10 Temperatūra skārienpoga
11 Režīms skārienpoga
•
Režīms - Mazgāšana
•
Režīms - Žāvēšana
12 Ieslēgt/izslēgt spiedpoga
LATVIEŠU
13
5.3 Displejs
Durvju bloķēšanas indikators.
Digitālais indikators var rādīt:
• Programmas ilgums (piem.,
vēšanas fāze).
•
Atlikto laiku (piem,
•
Cikla beigas (
, mazgāšanas un/vai žā‐
).
).
•
Brīdinājuma kodu (piem.,
•
Kļūdu indikatoru (
).
).
Funkcijas Laika pārvaldnieks indikators.
Papildu skalošanas indikators.
Veļas izgriešanas lauks:
Veļas izgriešanas ātruma indikators
Bez izgriešanas indikators. Izgriešanas fāze ir izslēgta.
Skalošanas pauzes indikators.
Pēc SensiCare sistēmas noteikšanas tas mirgo, kad ievietotās
veļas daudzums pārsniedz izvēlētajai programmai maksimālo
atļauto daudzumu. Skatiet sadaļu " SensiCare sistēmas ielā‐
des noteikšana".
Automātiskā žāvēšana indikators:
Gludināšana
Novietošanai drēbju skapī
Īpaši sauss
Bērnu drošības slēdža indikators.
Žāvēšana uz laiku indikators.
14
www.electrolux.com
5.4 Daudzvalodu uzlīmes
Kopā ar iekārtu piegādātas lipīgās
uzlīmes vairākās valodās.
Puuvilla
UltraWash
Puuvilla
Denim
Vēlamo uzlīmi var pielīmēt pie
programmu regulatora.
Synteettiset
Outdoor
Hienopesu
Villa
Pika 14 min.
Silkki
Huuhtelu
Koneen puhdistus
us
Tyhjennys/Linko
Anti-Allergy
6. TASTATŪRA UN POGAS
6.1 Ievads
6.4 Temperatūra
Iespējas/funkcijas nav
pieejamas ar visām
mazgāšanas programmām.
Pārbaudiet iespēju/funkciju
un mazgāšanas programmu
saderību, aplūkojot
"Programmu tabulu".
Iespēja/funkcija var izslēgt
citu, šajā gadījumā ierīce
neļaus jums iestatīt
nesavienojamas iespējas/
funkcijas.
6.2 Ieslēgt/izslēgt
Piespiediet šo taustiņu dažas sekundes,
lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci.
Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan
dažādas melodijas.
Tā kā gaidstāves funkcija automātiski
deaktivizēs ierīci pēc dažām minūtēm, lai
samazinātu elektroenerģijas patēriņu
jums, iespējams, vajadzēs atkal aktivizēt
ierīci.
Izvēloties mazgāšanas programmu,
ierīce automātiski iesaka noklusējuma
temperatūru.
Pieskarieties šim taustiņam, lai mainītu
ūdens temperatūru.
Iestatītās temperatūras indikators
iedegas.
Indikators
6.5 Veļas izgriešana
Iestatot programmu, ierīce automātiski
iestata maksimālo izgriešanas ātrumu,
izņemot Džinsu apģērbi programmu. Ar
šo iespēju var samazināt noklusējuma
veļas izgriešanas ātrumu.
Vairākkārt piespiediet taustiņu, lai:
• samazinātu izgriešanas ātrumu.
Displejā redzami tikai izgriešanas
ātrumi, kas darbojas ar iestatīto
programmu.
• Veļas izgriešanas papildiespējas Bez
Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet
rindkopu par gaidstāvi sadaļā "Lietošana
ikdienā".
6.3 Režīms
Pateicoties šim taustiņam, cikls var veikt:
•
indikators deg
Tikai mazgāšana:
(noklusējuma režīms).
•
Mazgāšana un žāvēšana:
indikatori deg.
•
Tikai žāvēšana:
un
Indikators deg.
= auksts ūdens.
•
.
izgriešanas
Iestatiet šo iespēju visu veļas
izgriešanas fāžu deaktivizēšanai.
Ierīce veic tikai izvēlētās mazgāšanas
programmas ūdens izsūknēšanas
fāzi. Iestatiet šo iespēju ļoti smalkiem
audumiem. Dažām mazgāšanas
programmām skalošanas fāze patērē
vairāk ūdens
Ieslēdziet iespēju Skalošanas pauze
.
Pēdējā skalošana netiks veikta.
Pēdējās skalošanas laikā ūdens no
veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai
LATVIEŠU
15
pasargātu veļu no krokošanās.
Mazgāšanas programma tiek
pārtraukta ar ūdeni veļas tilpnē.
6.8 Funkcija Laika pārvaldnieks
Deg
indikators. Durvis paliek
aizslēgtas un veļas tilpne griežas
regulāri, lai samazinātu burzīšanos.
Lai atvērtu durvis, nepieciešams
izsūknēt ūdeni.
Ar šo iespēju jūs varat samazināt
programmas ilgumu atkarībā no veļas
ielādes daudzuma un netīrības pakāpes.
Ja pieskarsieties Sākt/pauze
taustiņam, ierīce veiks veļas
izgriešanas fāzi un izsūknēs ūdeni.
Ierīce izsūknē ūdeni un
izgriež veļu automātiski
pēc aptuveni 18 stundām.
6.6 Priekšmazgāšana
Ar šo iespēju var pievienot mazgāšanas
programmai priekšmazgāšanas fāzi.
Iestatot mazgāšanas programmu,
displejā parādās noklusējuma ilgums un
defises.
Pieskarieties Funkcija Laika pārvaldnieks
taustiņam, lai samazinātu
programmas ilgumu pēc jūsu
vajadzībām. Displejā redzams jaunais
programmas ilgums un defišu skaits
attiecīgi samazināsies:
piemērots maksimālas ielādes
vidēji netīras veļas mazgāšanai.
Iedegas attiecīgais indikators virs
skārientaustiņa.
ātrais cikls maksimālas ielādes
nedaudz netīras veļas mazgāšanai.
•
ļoti ātrs cikls mazākas ielādes
nedaudz netīras veļas mazgāšanai
(ieteicama maks. puse ielādes ).
Laika pārvaldnieks ir pieejams tikai
tabulas programmās.
indikators
6.7 Pastāvīgā papildu
skalošanas funkcija
Kokvilna
Iestatot jaunu programmu, šī iespēja
pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju, turiet
piespiestu Priekšmazgāšana taustiņu 3
sekundes, līdz indikators
nodziest displejā.
iedegas/
Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz
šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai
maina/atiestata programmas.
Šī iespēja pagarina
programmas ilgumu.
1)
Sintētika
Iespējas var pagarināt
programmas ilgumu.
īsākais cikls, lai atsvaidzinātu
nelielu veļas daudzumu.
Kokvilnas ekonomiskā
Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu
priekšmazgāšanas fāzi 30 °C
temperatūrā pirms mazgāšanas
fāzes.
Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti
netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas
smiltis, putekli, dubļi un citas cietas
daļiņas.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
www.electrolux.com
6.10 Žāvēšana uz laiku
indikators
■
Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, laika
vērtība pieaug par 5 minūtēm.
Dažādiem audumu veidiem
nevar iestatīt visas laika
vērtības.
Sintētika
Kokvilnas ekonomiskā
Nospiediet šo taustiņu, lai iestatītu laiku,
kas piemērots žāvējamajam audumam
(skatiet tabulu “Žāvēšana ar noteiktu
laiku”). Displejā būs redzama iestatītā
vērtība.
Kokvilna
16
■
6.11 Automātiskā žāvēšana
■
1) Noklusējuma darbības ilgums visām pro‐
grammām.
Funkcija Laika pārvaldnieks ar tvaika
programmām
Iestatot tvaika programmu, šis taustiņš
ļauj izvēlēties no trim tvaika līmeņiem un
programmas ilgums tiek attiecīgi
samazināts:
Skariet šo taustiņu, lai iestatītu vienu no
automātiskajām sausuma pakāpēm,
kuras iesaka ierīce.
Displejā iedegas attiecīgais sausuma
indikators:
•
Gludināšana: gludināmā veļa.
•
Novietošanai drēbju skapī: veļa,
ko ievietos skapī.
•
Īpaši sauss: pilnīgi sausa veļa.
Katram auduma veidam
nevar iestatīt visas
automātiskās pakāpes.
•
: maksimāli.
•
: vidēji.
6.12 Atliktais starts
•
: minimāli.
Ar šo iespēju jūs varat atlikt programmas
startu uz ērtāku laiku.
6.9 Ierīce bērnu aizsardzībai
Šī iespēja neļauj bērniem spēlēties ar
vadības paneli.
Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju, turiet
piespiestu Funkcija Laika pārvaldnieks
taustiņu, līdz indikators
nodziest displejā.
iedegas/
Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz
šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai
maina/atiestata programmas. Nospiežot
jebkuru taustiņu, indikators mirgo, lai
norādītu, ka taustiņi ir atspējoti.
Pieskarieties taustiņam vairākkārt, lai
iestatītu nepieciešamo atliktā starta laiku.
Laika pieauguma solis no 1stundas līdz
pat 20 stundām.
Iedegas attiecīgais indikators virs
skārientaustiņa.
Displejā redzams atlasītais laika
atskaites ilgums. Pēc pieskaršanās Sākt/
pauze
taustiņam ierīce sāk laika
atskaiti un durvis ir bloķētas.
6.13 Sākt/pauze
Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam,
lai iedarbinātu, nopauzētu ierīci vai
pārtrauktu ieslēgto programmu.
LATVIEŠU
17
7. PROGRAMMAS
7.1 Programmu tabula
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐ mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapa‐
zons
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
Veļas mazgāšanas programmas
Kokvilna
40 °C
90 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
Kokvilnas ekono‐
miskā1)
40 °C
60 °C - 40 °C
Sintētika
40 °C
60 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
Saudzīga mazgā‐
šana
40 °C
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
Vilnas izstrādāju‐
mi
40 °C
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
1400
7 kg
apgr./min.
(1400 400 apgr./
min.)
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi
kokvilnas audumi. Vidēji, ļoti netīri vai ne‐
daudz netīri.
1400
7 kg
apgr./min.
(1400 400 apgr./
min.)
Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi
kokvilnas audumi. Vidēji netīri. Samazinās
enerģijas patēriņš un palielinās mazgāša‐
nas programmas ilgums.
1200
3 kg
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Vi‐
dēji netīri.
1200
3 kg
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze un
jaukta veida audumi, kam nepieciešama
saudzīga mazgāšana. Vidēji netīri.
1200
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
1.5 kg
Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vil‐
nas, ar rokām mazgājami vilnas un citi
audumiar kopšanas simbolu "mazgāt ar
rokām"2).
18
www.electrolux.com
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐ mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapa‐
zons
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
Tvaika programmas
ar FreshScent sistēmu
Tvaika programmas var izmantot, lai likvidētu saburzījumus un smakas3) veļas gaba‐
liem, kas tikai jāatsvaidzina, bez mazgāšanas. Auduma šķiedras tiek relaksētas un
pēc tam gludināšana ir vieglāka. Kad programma beigusies, ātri izņemiet veļu no ve‐
ļas tilpnes4). Tvaika programmas neveic higiēniskas funkcijas. Neizmantojiet šīs pro‐
grammas šādiem drēbju veidiem:
• apģērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai žāvētājā;
• apģērbi, kas satur plastmasas, metāla, koka vai līdzīgas detaļas.
ELECTROLUX smaržviela. Ja jūs izmantojat šo īpašo maigo smaržvielu, jūsu veļa
smaržos, kā tikko mazgāta: ielejiet vienreizējas devas pudeli nodalījumā
un vien‐
kārši sāciet tvaika programmu. Samaziniet smaržvielas daudzumu mazākas veļas ie‐
lādes gadījumā. Ar pogas palīdzību Funkcija Laika pārvaldnieks jūs varat samazināt
programmas ilgumu apģērbiem, kuri jāmazgā zemā temperatūrā.
NEMĒĢINIET:
• žāvēt veļas žāvētāja apģērbus, kas apstrādāti ar smaržvielu. Tā izgaros;
• izmantot smaržvielu citiem mērķiem, kas šeit nav norādīti;
• izmantot smaržvielu jauniem apģērbiem. Jauns apģērbs var saturēt apstrādes
līdzekļu atliekas, kas nav saderīgas ar smaržvielu.
Smaržvielas devas pudelītes ir pieejamas ELECTROLUX Interneta vei‐
kalā vai pie oficiālā izplatītāja.
1 kg
FreshScent
-
Kokvilna, sintētika, smalkveļa. Īsa un
maiga programma pat smalkveļas, tostarp
īpašas smalkveļas ar vizuļiem, mežģīnēm,
u.c., atsvaidzināšanai. Mazākas veļas
daudzuma gadījumā programmas ilgumu ie‐
spējams samazināt, izmantojot iespēju
Funkcija Laika pārvaldnieks.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet šo programmu
vilnas apģērba gabaliem un ap‐
ģērbam, kas paredzēti tikai ķī‐
miskai tīrīšanai.
1400
7 kg
apgr./min.
Izgriešana / ūdens
(1400 izsūknēšana
400 apgr./
min.)
Lai izgrieztu veļu un izsūknētu ūdeni no ve‐
ļas tilpnes. Visi audumi, izņemot vilnas
izstrādājumus un smalkos audumus.
LATVIEŠU
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Skalošana
Machine Clean
Mašīnas tīrīšana
60 °C
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐ mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapa‐
zons
19
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
1400
7 kg
apgr./min.
(1400 400 apgr./
min.)
Visi audumi, izņemot vilnas izstrādāju‐
mus un smalkveļu. Programma veļas ska‐
lošanai un izgriešanai. Noklusējuma izgrie‐
šanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu pro‐
grammām paredzētais ātrums. Samaziniet
izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam.
Ja nepieciešams, iestatiet Papildus skalo‐
šana iespēju, lai palielinātu skalošanas rei‐
žu skaitu. Izvēloties zemu izgriešanas ātru‐
mu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslai‐
cīgu izgriešanu.
1200
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
Apkopes cikls ar karstu ūdeni veļas tilpnes
iztīrīšanai un atsvaidzināšanai un smaku iz‐
raisošu nogulšņu likvidēšanai. Lai sasniegtu
vislabākos rezultātus, lietojiet šo ciklu reizi
mēnesī. Pirms šī cikla palaišanas izņemiet
visus priekšmetus no veļas tilpnes. Novieto‐
jiet mazgāšanas līdzekļa dozatora mazgā‐
šanas fāzes nodalījumā esošo aizbīdni ver‐
tikāli. Ielejiet mazgāšanas fāzes nodalījumā
glāzi hlora balinātāja vai veļas mašīnu tīrīša‐
nas līdzekļa. NELIETOJIET abus.
-
Pēc veļas tilpnes tīrīšanas pa‐
laidiet skalošanas ciklu ar tukšu
veļas tilpni un bez veļas maz‐
gāšanas līdzekļa, lai izskalotu
balinātāja paliekas.
Ja iestata programmu ar Režīms - Žāvēša‐
na, ierīce izpilda pūku veidošanās novērša‐
nas funkciju. Skatiet sadaļu "Apģērbu pū‐
kas".
20
www.electrolux.com
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐ mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapa‐
zons
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
1400
7 kg
apgr./min.
(1400 400 apgr./
min.)
Baltiem kokvilnas izstrādājumiem. Šī
programma likvidē mikroorganismus, patei‐
coties mazgāšanas fāzei, kurā temperatūra
dažas minūtes ir augstāka par 60 °C. Tas
palīdz likvidēt mikrobus, baktērijas, mikroor‐
ganismus un daļiņas. Papildu skalošanas
fāze palīdzēs pareizi likvidēt mazgāšanas
līdzekļa atliekas un ziedputekšņus/alerģijas
veicinošus priekšmetus. Tas padara maz‐
gāšanu efektīvāku.
Sporta apģērbi
30 °C
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
1200
3 kg
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
Sintētisku audumu sporta apģērbi. Pro‐
gramma paredzēta, lai maigi mazgātu mo‐
dernus āra sporta apģērbus, kā arī ir piemē‐
rota tādiem sporta apģērbiem, kurus lieto
sporta zālē, riteņbraukšanā, skriešanā u.c.
Āra drēbes
30 °C
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
1200
2 kg
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
Pretalerģiskais
60 °C
Nelietojiet auduma mīkstinātāju
un gādājiet, lai mazgāšanas
līdzekļa dozatorā nebūtu veļas
mīkstinātāja atlieku.
Sauss āra apģērbs, tehniskais, sporta
apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un gaisu
caurlaidīgas jakas, īsi virssvārki ar izņe‐
mamu vilnas vai iekšējo silto oderi.
Izpildot mazgāšanas un žāvē‐
šanas programmu bez apstā‐
šanās, žāvēšanas fāze darbo‐
jas arī kā ūdens atgrūdēja at‐
jaunotājs. Pārliecinieties, ka
apģērba kopšanas etiķete at‐
ļauj žāvēšanu žāvētājā.
Džinsu apģērbi
30 °C
40 °C - mazgāša‐
na aukstā ūdenī
1200
3 kg
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
Īpaša programma džinsu apģērbiem ar
saudzīgu mazgāšanas fāzi, lai samazinā‐
tu krāsas izbalēšanu un plankumus. La‐
bākiem mazgāšanas rezultātiem ir ietei‐
cams mazāks veļas ielādes daudzums.
LATVIEŠU
Programma
Noklusējuma
temperatūra
Temperatūras
diapazons
OneGo 1h 1kg
30 °C
40 °C - 30 °C
Atsauces Maksi‐
veļas iz‐ mālais
griešanas veļas
ātrums
daudz
Veļas iz‐
ums
griešanas
ātruma
diapa‐
zons
1200
1 kg
apgr./min.
(1200 400 apgr./
min.)
21
Programmas apraksts
(Veļas un netīrības pakāpes veids)
Jaukti audumi (kokvilnas un sintētikas
drēbes). Pilnīga programma veļas mazgā‐
šanai un žāvēšanai ar 1 kg ielādi vienā pie‐
gājienā. Tā ilgst tikai 1 stundu.
Atiestatiet pozīciju. Displejā tiek parādītas tikai svītras.
1) Enerģijas taupīšanas programma kokvilnas mazgāšanai. Šī programma ar 60 °C un
ar 7 kg veļas ielādi ir atsauces programma enerģijas uzlīmē minētajiem datiem saskaņā ar
EEK 96/60 prasībām. Iestatiet šo programmu, lai gūtu labus rezultātus un samazinātu ener‐
ģijas patēriņu. Mazgāšanas programmas laiks tiek pagarināts.
2) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist,
ka veļas tilpne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
3) Tvaika programma nelikvidē īpaši spēcīgas smakas.
4) Pēc apstrādes ar tvaiku veļa varētu būt mitra. Izkariniet veļu uz dažām minūtēm.
Programmu iespēju saderība
Atliktais starts
Kokvilna
■
■
■
■
■
■
Kokvilnas ekonomiskā
■
■
■
■
■
■
■
Sintētika
■
■
■
■
■
■
■
Priekšmazgāšana
Bez izgriešanas
■
Veļas izgriešana
Funkcija Laika pārvaldnieks
Programma
Saudzīga mazgāšana
Vilnas izstrādājumi
Funkcija Laika pārvaldnieks
Priekšmazgāšana
Bez izgriešanas
Programma
■
■
■
■
■
■
■
■
Skalošana
Machine Clean
Mašīnas tīrīšana
Pretalerģiskais
Sporta apģērbi
Āra drēbes
Džinsu apģērbi
■
■
■
FreshScent
Izgriešana / ūdens izsūk‐
nēšana
Atliktais starts
www.electrolux.com
Veļas izgriešana
22
■
■
■1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
OneGo 1h 1kg
1) Ja ir iestatīta arī Bez veļas izgriešanas iespēja, ierīce veiks tikai ūdens izsūknēšanu.
■
LATVIEŠU
7.2 Woolmark Apparel Care Zils
•
Uzņēmums "Woolmark Company" ir
pārbaudījis šīs mašīnas vilnas
mazgāšanas programmu un atzinis to
par piemērotu vilnu saturošu apģērbu,
kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie
jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar
7.3 Automātiskā žāvēšana
Žāvēšanas pakāpe
1)
Īpaši sauss
Dvieļu materiāli
23
nosacījumu, ka šie apģērbi tiek
mazgāti saskaņā ar norādēm uz
apģērbu etiķetēm un veļas mašīnas
ražotāja norādījumiem. M1664
• Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas
žāvēšanas ciklu pārbaudīja un par
labu atzina uzņēmums "Woolmark
Company". Šīs cikls ir piemērots, lai
žāvētu vilnas izstrādājuma apģērbus,
kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie
jāmazgā ar rokām, ar noteikumu, ka
tie mazgāti, izmantojot Woolmark
apstiprinātu mazgāšanas ciklu
apģērbiem, kas jāmazgā ar rokām, un
izžāvēti saskaņā ar ražotāja
instrukcijām. M1664
Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Honkongā un
Indijā Woolmark simbols ir sertifikācijas
zīme.
Auduma veids
Ielāde
Kokvilna un lins
(peldmēteļi, vannas dvieļi,
u.c.)
līdz 4 kg
Džinsu apģērbi
līdz 3 kg
24
www.electrolux.com
Žāvēšanas pakāpe
1)
Ievietošanai skapī2)
Uzglabāšanai
Auduma veids
Ielāde
Kokvilna un lins
(peldmēteļi, vannas dvieļi,
u.c.)
līdz 4 kg
Sintētika un jauktie audu‐ līdz 3 kg
mi
(džemperi, blūzes, apakš‐
veļa, mājsaimniecībā iz‐
mantojamā un gultas veļa)
Smalki audumi
(akrila, viskozes un smalki
jaukti audumi)
līdz 2 kg
Vilnas izstrādājumi
(vilnas džemperi)
līdz 1 kg
Āra sporta apģērbs
līdz 2 kg
(Āra apģērbs, darba, sporta
apģērbs, ūdensnecaurlaidī‐
gas un elpojoša auduma
jakas, vējjakas)
Gludināšanai
Piemērots gludināšanai
Džinsu apģērbi
līdz 3 kg
Sporta apģērbi
līdz 3 kg
Kokvilna un lins
līdz 4 kg
(palagi, galdauti, krekli utt.)
1) Arī pieejams ar Pretalerģiskais un Kokvilnas ekonomiskā programmu.
2) Ieteikumi pārbaudes institūcijām Testu izpildi, saskaņā ar EN 50229, jāveic ar PIRMO
maksimālo deklarēto žāvēšanas ielādi (ielādes sastāvs saskaņā ar EN61121), iestatot Ko‐
kvilnas ekonomiskā programmai AUTOMĀTISKO ŽĀVĒŠANU IEVIETOŠANAI SKAPĪ. Ies‐
tatot Kokvilnas ekonomiskā programmai AUTOMĀTISKO ŽĀVĒŠANU IEVIETOŠANAI
SKAPĪ, jātestē OTRO žāvēšanas ielādi ar atlikušo ielādi.
LATVIEŠU
25
7.4 Žāvēšana ar noteiktu laiku
Žāvēšanas pa‐ Auduma veids
kāpe
Ielā‐
de
(kg)
Īpaši sauss
Kokvilna un lins
Dvieļu materiāli (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)
Ievietošanai
skapī
Uzglabāšanai
Gludināšanai
Piemērots glu‐
dināšanai
Veļas Ieteicamais
iz‐
ilgums
grie‐ (min.)
ša‐
nas
ātru
ms
(apgr./
min.)
4
1400
190 - 210
2
1400
105 - 120
1
1400
60 - 70
Džinsu apģērbi
3
1200
155
Kokvilna un lins
(peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)
4
1400
180 - 200
2
1400
95 - 110
1
1400
50 - 60
Sintētika un jauktie audumi
(džemperi, blūzes, apakšveļa, māj‐
saimniecībā izmantojamā un gultas
veļa)
3
1200
130 - 145
1
1200
45 - 55
Smalkveļa
(akrila, viskozes un smalki jaukti au‐
dumi)
2
1200
150
Vilnas izstrādājumi
(vilnas džemperi)
1
1200
170 - 190
Āra sporta apģērbs
(Āra apģērbs, darba, sporta apģērbs,
ūdensnecaurlaidīgas un elpojoša au‐
duma jakas, vējjakas)
2
1200
160
Džinsu apģērbi
3
1200
145
Sporta apģērbi
3
1200
140
Kokvilna un lins
(palagi, galdauti, krekli utt.)
4
1400
115 - 130
2
1400
65 - 75
1
1400
40 - 50
8. IESTATĪTIE PARAMETRI
8.1 Skaņas signāli
•
Šai ierīcei ir dažādi skaņas signāli, kas
darbojas, kad:
•
•
jūs aktivizējat ierīci (īpaša īsa
melodija);
jūs deaktivizējat ierīci (īpaša īsa
melodija);
jūs pieskaraties taustiņiem (klikšķis);
26
www.electrolux.com
•
jūs veicat nepareizu izvēli (3 īsi
klikšķi);
• programma ir beigusies (secīgas
skaņas, kas dzirdamas aptuveni 2
minūtes);
• ierīces darbībā radušies traucējumi
(secīgas skaņas, kas dzirdamas
aptuveni 5 minūtes).
Lai aktivizētu/deaktivizētu skaņas
signālus, kad programma ir pabeigta,
vienlaikus pieskarieties taustiņiem
un
un turiet tos piespiestus
aptuveni 2 sekundes. Displejā redzams
Ieslēgt vai Izslēgt.
Ja deaktivizējat skaņas
signālus, ierīces darbības
traucējumu gadījumā tie
turpina skanēt.
9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Pārliecinieties, ka pieejama
elektropadeve un ūdens krāns ir
atvērts.
2. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas
līdzekļa nodalījumā, kas apzīmēts ar
4. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas
programmu ar augstāko temperatūru,
neievietojot veļas tilpnē veļu.
Šādi no veļas tilpnes tiek iztīrīti visi
iespējamie netīrumi.
.
Šī darbība aktivizē ūdens izsūknēšanas
sistēmu.
3. Ielejiet nelielu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu nodalījumā, kas apzīmēts
ar
.
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI MAZGĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Ierīces ieslēgšana
1. Pievienojiet kontaktdakšu
kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
3. Dažas sekundes piespiediet taustiņu
Ieslēgt/izslēgt, lai ieslēgtu ierīci.
Atskan īss skaņas signāls.
10.2 Veļas ievietošana
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Izpuriniet drēbes pirms to
ievietošanas ierīcē.
3. Ievietojiet veļu veļas tilpnē, liekot
katru apģērba gabalu atsevišķi.
Neievietojiet veļas tilpnē pārāk daudz
veļas.
4. Cieši aizveriet durvis.
UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka neviens
apģērba gabals netiek
iespiests starp blīvējumu un
durvīm, lai izvairītos no
ūdens noplūdes riska un
veļas sabojāšanas.
Mazgājot ļoti netīru veļu ar
eļļas traipiem, var nodarīt
bojājumus veļas mašīnas
gumijas daļām.
LATVIEŠU
27
10.3 Mazgāšanas līdzekļa un
papildlīdzekļu uzpilde
- Nodalījums priekšmazgāšanas
fāzei, mērcēšanas programmai vai trai‐
pu tīrīšanas līdzeklim.
2. Nospiediet sviru uz leju, lai izņemtu
dozatoru.
3. Lai lietotu pulverveida mazgāšanas
līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz augšu.
4. Lai lietotu šķidro mazgāšanas
līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz leju.
- Nodalījums mazgāšanas fāzei.
- Nodalījums veļas mīkstinātājam un
citiem šķidrajiem līdzekļiem (auduma
mīkstinātājam, stērķelei).
- Šķidro veļas kopšanas līdzekļu
daudzuma maksimālais līmenis.
- Aizbīdnis pulverveida vai šķi‐
dram mazgāšanas līdzeklim.
Vienmēr ievērojiet
norādījumus uz mazgāšana
līdzekļa iepakojuma, taču
mēs iesakām nepārsniegt
maksimālo norādīto līmeni
(
). Šis daudzums tomēr
garantēs labākos
mazgāšanas rezultātus.
Pēc mazgāšanas cikla, ja
nepieciešams, notīriet
mazgāšanas līdzekļa
atliekas no mazgāšanas
līdzekļa dozatora.
10.4 Pārbaudiet mazgāšanas
līdzekļa aizbīdņa pozīciju
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru līdz galam.
Kad aizbīdnis vērsts UZ LEJU:
• Nelietojiet želatīnveida vai biezus
šķidros mazgāšanas līdzekļus;
• Nepārsniedziet šķidrā
mazgāšanas līdzekļa devu, kas
norādīta uz aizbīdņa.
• Neiestatiet priekšmazgāšanas
fāzi;
• Neiestatiet atliktā starta funkciju.
5. Mazgāšanas līdzekļa un auduma
mīkstinātāja iepildīšana.
6. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru.
28
www.electrolux.com
10.7 Programmas aktivizēšana,
izmantojot atlikto startu
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu
, līdz displejā
Atliktais starts
redzams vēlamais atliktā starta laiks.
Iedegsies attiecīgais indikators.
2. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
. Ierīces durvis nobloķējas un
sākas atliktā starta laika atskaite.
Gādājiet, lai aizbīdnis netraucētu,
aizverot atvilktni.
10.5 Programmas iestatīšana
1. Pagrieziet programmu izvēles
pārslēgu izvēlētās mazgāšanas
programmas pozīcijā.
Mirgo taustiņa Režīms - Mazgāšana
indikators.
indikatora taustiņš.
Mirgo Sākt/pauze
Displejā tiek parādīts norādošs
programmas ilgums un maksimālā
slodze.
2. Lai mainītu temperatūru un/vai
izgriešanas ātrumu, piespiediet
attiecīgos taustiņus.
3. Ja vēlaties, iestatiet vienu vai
vairākas iespējas, pieskaroties
attiecīgajiem taustiņiem. Saistītie
indikatori iedegas displeja un
norādītā informācija attiecīgi mainās.
Ja izvēle nav iespējama,
atskan skaņas signāls un
displejā parādās
.
10.6 Programmas ieslēgšana
Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam,
lai ieslēgtu programmu. Programmu nav
iespējams palaist, kad taustiņa indikators
ir izslēgts un nemirgo (t.i., durvis ir
atvērtas).
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un
paliek degam.
Programma sākas, durvis ir nobloķētas.
Displejā redzams indikators
.
Ūdens izsūknēšanas sūknis
darbojas īsu brīdi, pirms
ierīcē ieplūst ūdens.
Displejā redzams indikators
Kad laiks ir pagājis, programma
automātiski aktivizējas.
.
Atliktā starta atcelšana laika
atskaites laikā
Lai atceltu atlikto startu:
1. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze
lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot
attiecīgais indikators.
2. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Atliktais starts
,
, līdz displejā
parādās .
3. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze
atkārtoti, lai nekavējoties aktivizētu
programmu.
Atliktā starta mainīšana laika
atskaites laikā
Lai mainītu atlikto startu:
1. Piespiediet taustiņu Sākt/pauze
lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot
attiecīgais indikators.
2. Vairākkārt piespiediet taustiņu
,
Atliktais starts
, līdz displejā
redzams vēlamais atliktā starta laiks.
3. Vēlreiz piespiediet taustiņu Sākt/
pauze
atskaiti.
, lai aktivizētu jauno laika
10.8 SensiCare sistēmas veļas
daudzuma noteikšana
Displejā redzamais
programmas ilgums attiecas
uz vidēju/lielu ielādi.
LATVIEŠU
Pieskaroties Sākt/pauze
taustiņam,
ProSense sistēma sāk veļas ielādes
noteikšanu:
1. Ierīce konstatē ielādi pirmo 30
sekunžu laikā. Fāzes laikā Funkcija
Laika pārvaldnieks joslas
zem
laika cipariem attēlo vienkāršu
animāciju, veļas tilpne griežas neilgu
laiku.
2. Programmas ilgums tiek attiecīgi
pielāgots, un tas var palielināties vai
samazināties. Ierīce sāk piepildīties
ar ūdeni vēl pēc 30 sekundēm.
Ielādes noteikšanas beigās, ja veļas
tilpne ir pārslogota, indikators
mirgo displejā:
29
1. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
.
Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Mainiet iespējas. Displejā norādītā
informācija attiecīgi mainās.
3. Pieskarieties vēlreiz Sākt/pauze
taustiņam.
Mazgāšanas programmas darbība
turpinās.
Lai vēlreiz palaistu
programmu, pārliecinieties,
ka programmu pārslēgs ir
pareizi novietots pie
pārtrauktās programmas un
mirgo Sākt/pauze
taustiņa indikators.
Šādā gadījumā uz 30 sekundēm
iespējams nopauzēt ierīci un izņemt lieko
veļu.
10.10 Aktivizētās programmas
atcelšana
Kad liekā veļas ir izņemta, pieskarieties
1. Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt, lai
atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet taustiņu Ieslēgt/
izslēgt, lai ieslēgtu ierīci.
taustiņam, lai atkal
Sākt/pauze
iedarbinātu programmu. SensiCare fāzi
var atkārtot ne vairāk kā trīs reizes (skat.
1. punktu).
Svarīgi! Ja veļas daudzumu
nesamazina, mazgāšanas programma
atsāk darbību jebkurā gadījumā,
neskatoties uz to, ka ierīce ir pārslogota.
Šādā gadījumā labākos mazgāšanas
rezultātus nav iespējams garantēt.
Aptuveni 20 minūtes pēc
programmas sākuma
programmas ilgumu var
noregulēt atkal atkarībā no
audumu ūdens uzsūkšanas
spējām.
SensiCare noteikšana notiek
tikai ar pilnām mazgāšanas
programmām un ja nav
samazināts programmas
ilgums ar Funkcija Laika
pārvaldnieks taustiņu.
10.9 Programmas pārtraukšana
un iespēju maiņa
Kad programma darbojas, mainīt var
tikai dažas iespējas:
Ja SensiCare sistēma ir
beigusies un ūdens iepilde ir
jau sākusies, jaunā
programma sākas bez
SensiCare
sistēmasatkārtošanas.
Ūdens un mazgāšanas
līdzeklis netiek izsūknēti, lai
izvairītos no liekas resursu
izšķiešanas. Displejā
redzams programmas
maksimālais ilgums, uzrādot
jaunāko informāciju aptuveni
20 minūtes pēc jaunas
programmas sākuma.
Ir arī alternatīvs atcelšanas veids:
1. Pagrieziet pārslēgu "Reset" (Atiestatīt)
pozīcijā .
2. Nogaidiet 1 sekundes. Displejā tiks
parādīts
.
Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas
programmu.
30
www.electrolux.com
10.11 Durvju atvēršana apģērbu pievienošana
Ja temperatūra vai ūdens
līmenis veļas tilpnē ir pārāk
augsti un/vai veļas tilpne
joprojām griežas, durvis
atvērt nav iespējams.
5. Aizgrieziet ūdens krānu.
10.13 Ūdens izsūknēšana cikla
beigās
Izvēloties programmu vai iespēju, kura
neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas
reizes, programma ir pabeigta, taču:
Kad darbojas programma vai atliktais
starts, ierīces durvis ir bloķētas.
•
Laika joslā redzams
1. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
•
Sāk mirgot taustiņa Sākt/pauze
indikators.
Veļas tilpne regulāri griežas pēc
regulāriem intervāliem, lai novērstu
veļas burzīšanos.
Durvis paliek bloķētas.
Lai atvērtu durvis, nepieciešams
izsūknēt ūdeni:
.
Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators
nodziest displejā.
2. Atveriet ierīces durvis. Ja
nepieciešams, ievietojiet vai izņemiet
priekšmetus.
3. Aizveriet durvis un pieskarieties pie
taustiņa.
Sākt/pauze
Programma vai atliktais starts turpina
darbību.
10.12 Programmas pabeigšana
Kad programmas darbība beigusies,
ierīce automātiski izslēdzas. Atskan
skaņas signāli, ja tie ir aktivizēti. Displejā
redzams, ka durvis ir nobloķētas
•
•
•
.
1. Ja nepieciešams, pieskarieties
taustiņam Veļas izgriešana , lai
samazinātu ierīces ierosināto veļas
izgriešanas ātrumu.
taustiņu:
2. Nospiediet Sākt/pauze
ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu.
Iespējas indikators Skalošanas pauze
nodziest.
tiks parādīts
Taustiņa Sākt/pauze
izdziest.
un displejā
Ja ir iestatīta Bez veļas
indikators
Durvis tiek atbloķētas, un indikators
izdziest.
1. Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt, lai
izslēgtu ierīci.
Piecas minūtes pirms programmas
beigām enerģijas taupīšanas funkcija
automātiski deaktivizēs ierīci.
Kad atkal aktivizējat
programmu, displejā
redzamas iepriekšējās
programmas beigas.
Pagrieziet programmu
pārslēgu, lai iestatītu jaunu
ciklu.
2. Izņemiet veļu no ierīces.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa
dozatoru pusvirus, lai ierīcē
neveidotos pelējums un smakas.
izgriešanas iespēja
,
ierīce veiks tikai ūdens
izsūknēšanu.
3. Kad programmas darbība beigusies
un lūkas bloķēšanas indikators
ir
izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Dažas sekundes piespiediet taustiņu
Ieslēgt/izslēgt, lai izslēgtu ierīci.
10.14 Gaidīšanas funkcija
Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz
ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu,
ja:
•
•
Ierīci nevar izmantot 5 minūtes, kamēr
neviena programma nedarbojas.
Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt, lai
atkal ieslēgtu ierīci.
5 minūtes pēc programmas beigām.
Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt, lai
atkal ieslēgtu ierīci.
Displejs rāda beidzamās programmas
beigu laiku.
LATVIEŠU
Pagrieziet programmu pārslēgu, lai
iestatītu jaunu ciklu.
Ja pārslēgs ir pagriezts "Reset"
31
Ja iestatāt programmu vai
iespēju, kas beidzas ar
ūdeni tilpnē, gaidstāves
funkcija neieslēdz ierīci, lai
atgādinātu, ka jāizsūknē
ūdens.
(Atiestatīt) pozīcijā , ierīce automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm.
11. IZMANTOŠANA IKDIENĀ – MAZGĀŠANA UN
ŽĀVĒŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Šī ierīce ir automātiska veļas
mazgājamā mašīna — veļas
žāvētājs.
11.1 Nepārtraukta programma –
Mazgāšana un žāvēšana
Ne visas programmas ir
saderīgas ar žāvēšanas
funkciju. Programma OneGo
1h 1kg jau ir pilnīga
mazgāšanas un žāvēšanas
programma.
Jūs varat mazgāt un žāvēt veļu, iestatot
"nepārtraukto programmu". Rīkojieties
šādi:
1. Piespiediet Ieslēgt/izslēgt taustiņu uz
dažām sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet veļu, liekot katru apģērba
gabalu atsevišķi.
3. Iepildiet attiecīgajā nodalījumā
mazgāšanas līdzekli un piedevas.
4. Pagrieziet programmu pārslēgu
mazgāšanas programmas pozīcijā.
Ierīce ieiet pēc noklusējuma tikai
mazgāšanas režīmā, un Režīms Mazgāšana
indikatora taustiņš ir
ieslēgts. Displejā parādās
noklusējuma temperatūra un
izgriešanas ātrums. Ja
nepieciešams, mainiet tos atbilstoši
ievietotajai veļai.
5. Iestatiet vēlamās iespējas, ja
pieejamas.
6. Pieskarieties Režīms taustiņam, lai
aktivizētu žāvēšanas funkciju.
Ieslēdzas abi Režīms - Mazgāšana
indikatori un Režīms - Žāvēšana
taustiņi. Indikators
displejā.
parādās
11.2 Automātiskās
mazgāšanas un žāvēšanas
pakāpes
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Automātiskā žāvēšana , līdz
displejā redzama nepieciešamā
sausuma pakāpe. Displejā iedegas
atbilstošie indikatori:
a.
Gludināšana: kokvilnas
apģērbiem;
b.
Novietošanai drēbju skapī:
kokvilnas un sintētisko audumu
izstrādājumiem;
c.
Īpaši sauss: kokvilnas
apģērbiem.
Displejā redzamā laika vērtība atbilst
mazgāšanas un žāvēšanas ciklu
ilgumam, kas aprēķināti, par pamatu
ņemot noklusējuma veļas apjoma
vērtību.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu
žāvēšanu, izmantojot mazāk
elektroenerģijas un īsākā
laikā, ierīce neļauj iestatīt
pārāk zemu izgriešanas
ātrumu mazgājamajiem un
žāvējamajiem apģērbiem.
2. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
, lai aktivizētu programmu. Sākas
SensiCare noteikšana.
Displejā iedegas durvju bloķēšanas
indikators.
Displejā būs redzams arī programmas
atlikušais laiks.
32
www.electrolux.com
11.3 Mazgāšana un žāvēšana
ar noteiktu laiku
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Žāvēšana uz laiku , lai iestatītu
vēlamo laika vērtību (skatiet "Noteikta
laika žāvēšana" tabulu un
"Programmas" sadaļu). Žāvēšanas
pakāpes indikators
nodziest un
iedegas indikators .
Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, laika
vērtība pieaug par 5 minūtēm. Displejā
būs redzama iestatītā laika vērtība.
2. Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam, lai ieslēgtu programmu.
Sākas SensiCare noteikšana.
Displejā iedegas durvju bloķēšanas
indikators.
Displejā būs redzams arī programmas
atlikušais laiks.
•
Atskan skaņas signāli (ja tie ir
aktivizēti).
•
Displejā iedegas
•
Taustiņa Sākt/pauze
indikators
izdziest. Durvju bloķēšanas indikators
•
.
ir izdziest un durvis atbloķējas.
Piespiediet Ieslēgt/izslēgt taustiņu uz
dažām sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
Dažas minūtes pirms
programmas beigām
enerģijas taupīšanas
funkcija automātiski
izslēgs ierīci.
1. Izņemiet veļu no ierīces.
2. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi
iztīrīt gaisa filtrus, veļas
tilpni, blīvi un durvju iekšpusi
ar mitru drānu.
11.4 Žāvēšanas programmas
beigās
•
Ierīces darbība apstājas automātiski.
12. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI ŽĀVĒŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Mazgāšana
nodziest.
Žāvējot lielu veļas apjomu,
lai gūtu labu žāvēšanas
veiktspēju, gādājiet, lai veļa
nebūtu sarullējusies un lai tā
būtu izvietota veļas tilpnē
vienmērīgi.
Šī ierīce ir automātiska veļas
mazgājamā mašīna — veļas
žāvētājs.
12.1 Sagatavošanās žāvēšanai
1. Piespiediet Ieslēgt/izslēgt taustiņu uz
dažām sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
2. Ievietojiet veļu, liekot katru apģērba
gabalu atsevišķi.
3. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi
tādas programmas pozīcijā, kas
piemērota veļas žāvēšanai. Ierīce
ieiet pēc noklusējuma tikai
mazgāšanas režīmā, un Režīms Mazgāšana indikatora taustiņš ir
ieslēgts.
4. Divreiz pieskarieties Režīms
taustiņam, lai veiktu tikai žāvēšanu.
Režīms - Žāvēšana
taustiņa
indikators iedegas, bet Režīms -
taustiņa indikators
12.2 Žāvēšana - automātiskas
pakāpes
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Automātiskā žāvēšana , līdz
displejā redzama nepieciešamā
sausuma pakāpe. Displejā iedegas
atbilstošie indikatori:
a.
Gludināšana: kokvilnas
apģērbiem;
b.
Novietošanai drēbju skapī:
kokvilnas un sintētisko audumu
izstrādājumiem;
LATVIEŠU
c.
Īpaši sauss: kokvilnas
apģērbiem.
Displejā redzams žāvēšanas
programmas ilgums.
2. Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam, lai ieslēgtu programmu.
Displejā iedegas durvju bloķēšanas
indikators.
Displejā būs redzams arī programmas
atlikušais laiks.
12.4 Žāvēšanas programmas
beigās
•
•
Ierīces darbība apstājas automātiski.
Atskan skaņas signāli (ja tie ir
aktivizēti).
•
Displejā iedegas
•
Taustiņa Sākt/pauze
indikators
izdziest. Durvju bloķēšanas indikators
12.3 Noteikts žāvēšanas laiks
1. Vairākkārt piespiediet taustiņu
Žāvēšana uz laiku , lai iestatītu
vēlamo laika vērtību (skatiet "Noteikta
laika žāvēšana" tabulu un
"Programmas" sadaļu). Žāvēšanas
pakāpes indikators
nodziest un
iedegas indikators .
Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, laika
vērtība pieaug par 5 minūtēm. Displejā
būs redzama iestatītā laika vērtība.
2. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze
33
Displejā būs redzams arī programmas
atlikušais laiks.
•
.
ir izdziest un durvis atbloķējas.
Piespiediet Ieslēgt/izslēgt taustiņu uz
dažām sekundēm, lai izslēgtu ierīci.
Dažas minūtes pirms
programmas beigām
enerģijas taupīšanas
funkcija automātiski
izslēgs ierīci.
1. Izņemiet veļu no ierīces.
2. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir
tukša.
Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi
iztīrīt gaisa filtrus, veļas
tilpni, blīvi un durvju iekšpusi
ar mitru drānu.
, lai aktivizētu programmu.
Displejā iedegas durvju bloķēšanas
indikators.
13. APĢĒRBU PŪKAS
Mazgāšanas un/vai žāvēšanas cikla laikā
dažu audumu izstrādājumiem kā,
piemēram, sūkļiem, vilnas
izstrādājumiem, sporta krekliem, veidojas
pūkas.
Atdalījušās pūkas var pielipt veļas
izstrādājumiem nākamā cikla laikā.
Šī problēma palielinās ar tehniskajiem
audumiem.
•
•
Lai likvidētu pūkas veļas tilpnē,
iestatiet īpašu programmu:
• Iztukšojiet veļas tilpni.
• Iztīriet veļas tilpni, blīvi un durvis ar
mitru drānu.
• Iestatiet Mašīnas tīrīšana programmu
režīmu
un Režīms - Žāvēšana
kopā, lai ieslēgtu funkciju pūku
veidošanās novēršanai.
Lai novērstu pūku veidošanos, iesakām:
•
•
nemazgāt tumšus apģērbus pēc gaišu
un krāsainu audumu izstrādājumu
(roku dvieļi, vilnas izstrādājumi, sporta
krekli) mazgāšanas un žāvēšanas un
otrādi;
šos audumu izstrādājumus žāvēt
svaigā gaisā, ja tie tiek mazgāti pirmo
reizi;
iztīrīt aizplūdes filtru.
Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīrīt tukšo
veļas tilpni un durvis ar mitru drānu.
•
Pieskarieties Sākt/pauze
taustiņam, lai ieslēgtu programmu.
Ja ierīce tiek lietota bieži,
regulāri veiciet mazgāšanas
programmu.
34
www.electrolux.com
14. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
14.1 Veļas ielāde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa,
krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa un
vilnas izstrādājumi.
Ievērojiet uz veļas etiķetēm norādītās
mazgāšanas norādes.
Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus
apģērbus.
Daži krāsaini apģērbi var zaudēt
krāsu pirmajā mazgāšanas reizē.
Ieteicam tos mazgāt atsevišķi dažas
pirmās reizes.
Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet
rāvējslēdzējus, āķīšus un spiedpogas.
Sasieniet jostas.
Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.
Izgrieziet uz āru daudzslāņu
audumus, vilnu un drēbes ar
uzkrāsotām ilustrācijām.
Iepriekš apstrādājiet grūti iztīrāmus
traipus.
Izmazgājiet nopietnus traipus ar īpašu
mazgāšanas līdzekli.
Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem.
Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un
apģērbu ar iegriezumiem.
Izmantojiet speciālo veļas
mazgāšanas maisu maziem un/vai
smalkiem apģērbiem (piem., krūšturus
ar stīpām, jostas, zeķbikses u.c.).
Īpaši neliels veļas daudzums var radīt
līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes
laikā, kas izraisa pārmērīgas
vibrācijas. Ja tas notiek:
a. pārtrauciet programmu un
atveriet durvis (skatiet sadaļu
“Ikdienas lietošana”);
b. izkārtojiet veļu ar rokām, lai
apģērba gabali būtu vienmērīgi
izklāti veļas tilpnē;
c. piespiediet Sākt/pauze taustiņu.
Veļas izgriešanas fāze turpinās.
14.2 Nopietni traipi
Dažiem traipiem ar ūdeni un
mazgāšanas līdzekli nepietiks.
Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos
traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.
Jūs varat iegādāties īpašus traipu
noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu
noņēmējus, kas piemēroti traipa un
auduma veidam.
14.3 Mazgāšanas un citi līdzekļi
•
•
•
•
•
Lietojiet tikai veļas mazgājamām
mašīnām paredzētos mazgāšanas un
citus līdzekļus:
– veļas pulverus visu veidu
audumiem, izņemot smalkveļai.
Dodiet priekšroku veļas pulverim
ar balinātāju baltajiem apģērbiem
un veļas dezinfekcijai.
– Šķidrus mazgāšanas līdzekļus
programmām mazgāšanai zemās
temperatūrās (60 °C maks.) visu
veidu audumiem, vai īpaši tikai
vilnai.
Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas
līdzekļu veidus.
Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk
par ieteikto mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
Ievērojiet norādījumus uz
mazgāšanas līdzekļu vai citu līdzekļu
iepakojuma, nepārsniedzot
).
maksimālo norādīto līmeni (
Izmantojiet auduma veidam un krāsai,
programmas temperatūrai un netīrības
pakāpei ieteiktos mazgāšanas
līdzekļus.
14.4 Ieteikumi vides
aizsardzībai
•
•
•
•
Iestatiet programmu bez
priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu
vidēji netīru veļu.
Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas
programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
Iepriekš apstrādājot traipus vai
izmantojiet traipu tīrīšanas līdzekli,
iestatiet programmu ar zemu
temperatūru.
Lai izmantotu pareizo mazgāšanas
līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet
ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet
sadaļu "Ūdens cietība".
LATVIEŠU
14.5 Ūdens cietība
•
35
= apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā;
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji
ciets, mēs iesakām izmantot veļas
mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens
mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur
ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas
līdzekli lietot nav nepieciešams.
•
= žāvēšanas ciklam ir augsta
temperatūra;
•
= žāvēšanas ciklam ir pazemināta
temperatūra;
•
= apģērbu nedrīkst žāvēt žāvētājā.
Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi
savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo
ūdens piegādes uzņēmumu.
14.9 Žāvēšanas cikla ilgums
Lietojiet pareizu ūdens mīkstinātāja
daudzumu. Ievērojiet instrukcijas, kas
norādītas uz produktu iepakojuma.
14.6 Ieteikumi žāvēšanai
Žāvēšanas cikla sagatavošana
• Atgrieziet ūdens krānu.
• Pārbaudiet, vai kanalizācijas caurule
ir kārtīgi pievienota. Lai iegūtu
papildinformāciju, skatiet sadaļu par
uzstādīšanu.
• Skatiet žāvēšanas programmas
tabulā informāciju par atļauto
maksimālo veļas daudzumu
žāvēšanas programmai.
14.7 Veļa, kas nav piemērota
žāvēšanai
Neiestatiet žāvēšanas programmu
šādiem veļas veidiem:
• Sintētiska auduma aizkariem;
• apģērba gabaliem ar metāla detaļām;
• neilona zeķēm;
• vatētām segām;
• gultas pārklājiem;
• Segām;
• siltām vējjakām;
• guļammaisiem.
• audumiem, kas satur losjonu, matu
laku, nagu lakas notīrīšanas šķidrumu
vai tamlīdzīgu šķidrumu paliekas;
• drēbēm, kurās ir putugumija vai citi
līdzīgi materiāli.
14.8 Apģērbu uzlīmes
Žāvējot veļu, ievērojiet arī apģērbu
ražotāja uzlīmēs minēto informāciju:
Žāvēšanas cikls ilgums var būt atkarīgs
no:
• veļas beigu izgriešanas ātruma;
• sausuma pakāpes;
• veļas veida;
• ievietojamās veļas daudzuma.
14.10 Papildu žāvēšana
Ja veļa pēc žāvēšanas programmas
pabeigšanas vēl arvien ir mitra, papildus
izvēlieties vēl vienu īslaicīgu žāvēšanas
ciklu.
BRĪDINĀJUMS!
Lai izvairītos no veļas
saburzīšanās un
saraušanās, nepāržāvējiet
to.
14.11 Vispārīgi ieteikumi
"Žāvēšanas programmu" tabulās
atrodama informācija par vidējiem
žāvēšanas laikiem.
Pieredze ļaus jums izžāvēt veļu labāk.
Pierakstiet jau veikto ciklu laiku.
Lai žāvēšanas beigās nepieļautu statisko
izlādi:
1. Mazgāšanas ciklā izmantojiet
audumu mīkstinātājus.
2. Izmantojiet īpašus audumu
mīkstinātājus žāvēšanas tvertnēs.
Kad žāvēšanas programma ir beigusies,
nekavējoties izņemiet veļu.
36
www.electrolux.com
15. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
15.4 Durvju blīvējums
15.1 Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un
siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas
virsmas.
UZMANĪBU!
Nelietojiet alkoholu,
šķīdinātājus vai ķimikālijas.
UZMANĪBU!
Netīriet metāla virsmas ar
tīrīšanas līdzekļiem uz hlora
bāzes
15.2 Atkaļķošana
Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets
vai vidēji ciets, mēs iesakām
izmantot veļas mazgājamām
mašīnām paredzēto ūdens
atkaļķošanas līdzekli.
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
pamanītu katlakmens veidošanos.
Parastie mazgāšanas līdzekļi jau satur
ūdens mazgāšanas līdzekļus, taču mēs
iesakām laiku pa laikam ieslēgt ciklu ar
tukšu veļas tilpni un atkaļķošanas
līdzekli.
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
15.3 Apkopes mazgāšana
Atkārtoti un ilgstoši lietojot programmas
ar zemu temperatūru, veļas tilpnē un
tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa
atliekas, pūkas un baktērijas. Tas var
izraisīt sliktas smakas un pelējumu. Lai
likvidētu šīs atliekas un iztīrītu ierīces
iekšpusi, regulāri ieslēdziet apkopes
mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):
Skatiet sadaļu “Veļas tilpnes
tīrīšana".
Regulāri pārbaudiet blīvējumu un
izņemiet svešķermeņus no iekšējām
detaļām.
15.5 Veļas tilpnes tīrīšana
Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai
novērstu rūsas veidošanos.
Iztīriet tilpni, izmantojot nerūsējošam
tēraudam īpaši paredzētiem līdzekļiem.
Vienmēr ievērojiet
instrukcijas, kas norādītas uz
produktu iepakojuma.
Rūpīgai tīrīšanai:
•
•
Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
Palaidiet Mašīnas tīrīšana
programmu. Sīkāku informāciju
skatiet mazgāšanas programmu
tabulā.
15.6 Mazgāšanas līdzekļa
dozatora tīrīšana
Lai to novērstu izkaltuša mazgāšanas
līdzekļa vai sarecējuša auduma
mīkstinātāja un/vai pelējuma veidošanos
mazgāšanas līdzekļa dozatorā, laiku pa
laikam rīkojieties šādi:
1. Atveriet atvilktni. Piespiediet atduri uz
leju, kā tas norādīts attēlā, un
izvelciet to.
LATVIEŠU
37
1
2
2. Lai atvieglotu tīrīšanu, noņemiet
papildpiedevu nodalījuma augšdaļu
un izskalojiet to zem tekoša silta
ūdens, likvidējot visas uzkrātā
mazgāšanas līdzekļa atliekas. Pēc
tīrīšanas uzstādiet detaļu atpakaļ.
15.7 Ūdens izsūknēšanas
sūkņa tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Regulāri pārbaudiet
aizplūdes filtru un
pārliecinieties, ka tas ir tīrs.
Tīriet sūkni, ja:
• ierīce neizsūknē ūdeni;
• veļas tilpne negriežas;
• no ierīces atskan neparasts troksnis,
kuru rada aizsērējis sūknis;
• ekrānā parādās brīdinājuma kods
3. Pārbaudiet, vai visas mazgāšanas
līdzekļa atliekas tiek izņemtas no
padziļinājuma augšējās un apakšējās
daļas. Padziļinājuma tīrīšanai
izmantojiet nelielu suku.
.
BRĪDINĀJUMS!
• Neizņemiet filtru, kamēr
ierīce darbojas.
• Netīriet sūkni, ja ūdens
ierīcē ir karsts. Nogaidiet,
līdz ūdens ir atdzisis.
Lai iztīrītu sūkni, rīkojieties šādi:
1. Atveriet sūkņa vāku.
4. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa
dozatoru vadotnēs un aizveriet to.
Ieslēdziet skalošanas programmu,
neievietojot veļu tilpnē.
2
1
38
www.electrolux.com
2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa
atveres piemērotu bļodu, lai tajā
satecētu viss izplūstošais ūdens.
3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet
pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var
izplūst ūdens.
1
2
8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un
priekšmetus no filtra atveres.
9. Pārliecinieties, ka sūkņa lāpstiņritenis
griežas. Ja tas negriežas, sazinieties
ar pilnvaroto apkopes centru.
4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai atvērtu to, bet neizņemiet to.
Ļaujiet ūdenim izplūst.
10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.
5. Kad trauks ir pilns ar ūdeni,
ieskrūvējiet filtru atpakaļ un
iztukšojiet trauku.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens
vairs neizplūst.
7. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, lai to izņemtu.
11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās
vadīklās, pagriežot to pulksteņa
rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka
filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu
ūdens noplūdes.
LATVIEŠU
39
Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens
izvadīšanas procedūras palīdzību,
noplūdes sistēmu atkal nepieciešams
aktivizēt:
a. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa
dozatora galvenajā nodalījumā 2
litrus ūdens.
b. Aktivizējiet programmu, lai
izsūknētu ūdeni.
2
1
12. Aizveriet sūkņa vāku.
2
1
15.8 Ieplūdes šļūtenes un filtra vārsta tīrīšana
1
2
3
45°
20°
40
www.electrolux.com
15.9 Avārijas ūdens
izsūknēšana
ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet
to no sūkņa.
Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu
procedūru, kas aprakstīta rindkopā
"Noplūdes sūkņa tīrīšana". Ja
nepieciešams, iztīriet sūkni.
Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens
izvadīšanas procedūras palīdzību,
noplūdes sistēmu atkal nepieciešams
aktivizēt:
1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora
galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu
ūdeni.
1. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus
galus konteinerā un ļaujiet ūdenim
izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas
ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ
ieplūdes šļūteni.
15.10 Brīdinājumi par salu
Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa
temperatūra var sasniegt 0 °C vai
zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
temperatūra ir augstāka par
0 °C, pirms atkal lietojat
ierīci.
Ražotājs neatbild par
bojājumiem, kas radušies
zemas temperatūras
rezultātā.
16. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
16.1 Ievads
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma atkārtojas,
sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Nopietnu problēmu gadījumā atskan skaņa signāli, displejā redzams
brīdinājuma kods un Sākt/pauze
taustiņš var mirgot nepārtraukti:
•
- Strāvas padeve ir nestabila. Pagaidiet, līdz strāvas padeve ir stabila.
•
- nenotiek komunikācija starp ierīces elektroniskajiem elementiem. Izslēdziet
to un ieslēdziet atkārtoti; Programma netika pabeigta pareizi vai ierīce pārāk ātri
pārtrauca darbību. Ja brīdinājuma kods atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
•
- Ierīce kārtīgi nepiepildās ar ūdeni. Pēc pārbaudes atkal palaidiet ierīci,
nospiežot Sākt/pauze
taustiņu, ierīce mēģinās atsākt ciklu. Ja kļūme turpinās
pastāvēt, brīdinājuma kods atkārtosies.
•
- Ierīce neizsūknē ūdeni.
•
- Ierīces durvis ir atvērtas vai nav aizvērtas pareizi. Lūdzu, pārbaudiet durvis!
LATVIEŠU
41
Ja ierīcē ir ievietots par daudz veļas, izņemiet dažus apģērba gabalus
no veļas tilpnes un/vai turiet durvis piespiestas, pieskaroties Sākt/
pauze
taustiņam, līdz indikators
pārstāj mirgot (skat. attēlu
zemāk).
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
16.2 Iespējamās kļūmes
Problēmas
Programma neieslē‐
dzas.
Iespējamais risinājums
•
•
•
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
Pārliecinieties, vai nav bojāti drošinātāji drošinātāju blo‐
kā.
•
•
Pārliecinieties, vai pieskārāties Sākt/pauze
.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet
laika atskaites beigas.
Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta.
Pārbaudiet izvēlētās programmas regulatoru.
•
•
•
•
Ierīce kārtīgi nepiepil‐
dās ar ūdeni.
Ierīce piepildās ar ūdeni
un tad uzreiz to izsūknē
•
•
•
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk
zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo
ūdens apgādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai nav aizsērējis ieplūdes šļūtenes filtrs vai
vārsta filtrs. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Pārliecinieties, ka izvades šļūtene ir pareizā pozīcijā. Ie‐
spējams, šļūtene atrodas pārāk zemu. Skatiet sadaļu
"Uzstādīšanas norādes".
42
www.electrolux.com
Problēmas
Iespējamais risinājums
•
•
•
ierīce neizsūknē ūdeni.
•
•
Nedarbojas veļas iz‐
griešanas fāze, vai
mazgāšanas cikls noris
ilgāk nekā parasti.
Uz grīdas ir ūdens.
•
•
Iestatiet izgriešanas programmu.
Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgrieša‐
nas fāzi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies
līdzsvara trūkuma dēļ.
•
Pārbaudiet, vai ūdens šļūteņu savienotājdetaļas ir cieši
pievilktas un nav ūdens noplūdes.
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene vai ūdens izsūk‐
nēšanas šļūtene nav bojātas.
Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas līdz‐
eklis un pareizā daudzumā.
•
•
•
Ierīces durvis nevar at‐
vērt.
•
•
•
•
•
Mašīna rada nepara‐
stus trokšņus un vibrē.
•
•
Programmas darbības
ilgums pieaug vai sa‐
mazinās programmas
darbības laikā.
Mazgāšanas rezultāti
nav apmierinoši.
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izvades šļūtene nav samezgloju‐
sies vai saliekta.
Pārliecinieties, vai ūdens noplūdes šļūtenes pieslēgums
ir pareizs.
Iestatot programmu bez ūdens izsūknēšanas fāzes, ies‐
tatiet ūdens izsūknēšanas programmu.
Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts
no veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas program‐
mu.
Pārliecinieties, ka ir izvēlēta mazgāšanas programma,
kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē.
Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies.
Ja ceļas tilpnē palicis ūdens iestatiet ūdens izsūknēša‐
nas vai veļas izgriešanas programmu.
Pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta barošanai.
Šo problēmu, iespējams, radījusi ierīces darbības kļūme.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja nepieciešams atvērt durvis, rūpīgi izlasiet sadaļu
"Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā".
Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet sada‐
ļu "Uzstādīšanas norādes".
Pārliecinieties, ka noņemti visi iesaiņojuma materiāli
un/vai izņemtas visas pārvietošanas laikā izmantotās
skrūves. Skatiet sadaļu "Uzstādīšanas norādes".
Ielieciet tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.
•
SensiCare sistēma var noregulēt programmas darbības
ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet
rindkopu “ SensiCare sistēmas veļas daudzuma noteik‐
šana" sadaļā "Lietošana ikdienā".
•
Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmanto‐
jiet citu mazgāšanas līdzekli.
Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādāju‐
mus, lai likvidētu grūti iztīrāmus traipus.
Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru.
Samaziniet veļas daudzumu.
•
•
•
LATVIEŠU
Problēmas
Iespējamais risinājums
Pārāk daudz putu veļas •
tilpnē mazgāšanas cikla
laikā.
Pēc mazgāšanas cikla
mazgāšanas līdzekļa
dozatorā ir mazgāša‐
nas līdzekļa atliekas.
Ierīce nežāvē vai žāvē
nepareizi.
Izmazgātā veļa ir pilna
ar dažādas krāsas pū‐
kām.
43
•
•
•
•
•
•
Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Pārliecinieties, ka aizdare ir pareizā pozīcijā (UZ AUG‐
ŠU veļas pulverim, UZ LEJU šķidram mazgāšanas līdz‐
eklim).
Pārliecinieties, ka izmantojāt mazgāšanas līdzekļa doza‐
toru atbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādīju‐
miem.
Atgrieziet ūdens krānu.
Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis.
Samaziniet veļas daudzumu.
Pārliecinieties, ka ir iestatīts pareizs cikls. Ja nepiecie‐
šams, vēlreiz iestatiet īsu žāvēšanas laiku.
No iepriekšējā cikla laikā mazgātām drēbēm atdalījušās da‐
žādu krāsu pūkas:
• Žāvēšanas fāze palīdz likvidēt daļu pūku.
• Notīriet drēbes ar atpūkotāju.
Ja veļas tilpnē ir pārāk daudz pūku, palaidiet speciālu pro‐
grammu tās iztīrīšanai (papildu informāciju skatiet sadaļā
"Audumu pūkas").
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja displejā parādās brīdinājuma kodi, izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Ja problēma atkārtojas,
sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
16.3 Avārijas durvju atvēršana
Elektrības padeves pārtraukuma vai
darbības traucējumu gadījumā ierīces
durvis paliek bloķētas. Mazgāšanas
programma turpinās pēc elektrības
padeves atjaunošanas. Ja durvis paliek
bloķētas darbības traucējumu gadījumā,
tās ir iespējams atvērt, izmantojot
avārijas atvēršanas funkciju.
Pirms durvju atvēršanas:
UZMANĪBU!
Apdedzināšanās
bīstamība! Pārliecinieties,
vai ūdens temperatūra nav
pārāk augsta vai veļa nav
karsta. Ja nepieciešams,
pagaidiet, līdz tie atdziest.
UZMANĪBU!
Pastāv savainošanās
risks! Pārliecinieties, ka
veļas tilpne negriežas. Ja
nepieciešams, līdz veļas
tilpne pārstāj griezties.
Pārliecinieties, ka ūdens
līmenis veļas tilpnē nav
pārāk augsts. Ja
nepieciešams, veiciet
ārkārtas iztukšošanu
(skatiet punktu "Ārkārtas
iztukšošana" sadaļā
"Kopšana un tīrīšana").
Lai atvērtu durvis, rīkojieties šādi:
1. Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt, lai
izslēgtu ierīci.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
3. Atveriet filtra vāciņu.
44
www.electrolux.com
4. Divreiz pavelciet avārijas atvēršanas
mēlīti uz leju un atveriet ierīces
durvis.
5. Izņemiet veļu un aizveriet ierīces
durvis.
6. Aizveriet filtra vāciņu.
17. PATĒRIŅA DATI
Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši standar‐
tiem. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas daudzums un veids un apkār‐
tējās vides temperatūra. Ūdens spiediens, barošanas spriegums un ie‐
plūdes ūdens temperatūra arī var ietekmēt mazgāšanas programmas il‐
gumu.
Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzla‐
botu produkta kvalitāti.
Mazgāšanas programmas laikā ProSense tehnoloģija var mainīt mazgā‐
šanas ilgumu un patēriņa vērtības. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet
rindkopu "ProSense ielādes noteikšana" sadaļā "Lietošana ikdienā".
Programmas
Ielāde
(kg)
Enerģijas Ūdens pa‐
patēriņš tēriņš (litri)
(kWh)
Aptuvenais pro‐
grammas ilgums
(minūtēs)
Kokvilna 60°C
7
1.30
80
220
Kokvilnas ekonomiskā
Enerģijas taupības pro‐
gramma kokvilnas mazgā‐
šanai pie 60 °C1)
7
0.59
52
262
Kokvilna 40 °C
7
1.20
80
210
Sintētika 40 °C
3
0.80
60
140
Smalkveļa 40 °C
3
0.60
60
120
LATVIEŠU
Programmas
Ielāde
(kg)
Vilnas izstrādājumi / maz‐
gāšana ar rokām 30 °C
Enerģijas Ūdens pa‐
patēriņš tēriņš (litri)
(kWh)
1.5
0.30
45
Aptuvenais pro‐
grammas ilgums
(minūtēs)
60
75
1) "Enerģijas taupības programma kokvilnas mazgāšanai" pie 60 °C un ar 7 kg veļas ielādi
saskaņā ar Direktīvu 96/60/EK ir atsauces programma datiem, kas minēti enerģijas uzlīmē.
18. TEHNISKIE DATI
Izmērs
Platums / augstums /
dziļums / kopējais dzi‐
ļums
597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576
mm
Elektrības padeves
pieslēgums
Spriegums
Vispārējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitru‐
ma izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks,
izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm
nav aizsardzības no mitruma
IPX4
Ūdens padeve 1)
Auksts ūdens
Ūdens padeves spie‐
diens
Minimums
Maksimums
0,5 bāri (0,05 MPa)
8 bāri (0,8 MPa)
Maksimālais veļas
daudzums
Kokvilna
7 kg
Maks. sausas veļas ie‐ Kokvilna
lāde
Sintētika
4 kg
3 kg
Izgriešanas ātrums
1350 apgr./min.
Maksimums
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4'' vītni.
19. PIEDERUMI
19.1 Pieejams vietnē www.electrolux.com/shop vai no autorizēta
izplatītāja
Tikai papildpiederumi, kurus apstiprinājis ELECTROLUX, nodrošina
ierīces drošības standartus. Ja tiks izmantotas neapstiprinātas detaļas,
jebkādas prasības būs spēkā neesošas.
19.2 Montāžas plākšņu
komplekts (4055171146)
Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja.
Uzstādot ierīci uz pamatnes, nostipriniet
to ar montāžas plāksnēm.
Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā
piegādātas instrukcijas.
46
www.electrolux.com
20. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
47
157016470-A-132018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising