AEG LTX7E272E User manual

AEG LTX7E272E User manual
LTX7E272E
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Lavatriçe
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 6
4. PANELI I KONTROLLIT........................................................................................7
5. TABELA E PROGRAMEVE.................................................................................. 9
6. VLERAT E KONSUMIT.......................................................................................14
7. OPSIONET..........................................................................................................15
8. CILËSIMET......................................................................................................... 18
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË................................................................... 18
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM........................................................................... 18
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................23
12. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 24
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................27
14. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 30
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 7 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga
lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa)
dhe 8 bar (0,8 MPa).
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke
përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen
ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga
qendra e autorizuar e shërbimit.
Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
Instalimi duhet të jetë në
përputhje me rregulloret
përkatës kombëtare.
•
•
•
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Mbajini bulonat e transportit në një
vend të sigurt. Nëse pajisja do të
transportohet në të ardhmen, ata
duhet të vendosen për të bllokuar
kazanin për të parandaluar dëmtimet
e brendshme.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
•
•
•
•
•
•
•
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Mos e instaloni ose mos e përdorni
pajisjen kur temperatura mund të jetë
më e ulët se 0°C ose kur ekspozohet
ndaj kushteve atmosferike.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Mos e instaloni pajisjen direkt mbi një
piletë në dysheme.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
SHQIP
•
•
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku kapaku i pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Mos vendosni një enë për të
grumbulluar ujin që mund të rrjedhë
nën pajisje. Kontaktoni me Qendrën e
Autorizuar të Shërbimit për t'u
siguruar se cilët aksesorë mund të
përdoren.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Lidhja e ujit
•
•
•
•
Mos u shkaktoni dëmtim tubave të
ujit.
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
Mos përdorni tuba zgjatues nëse tubi i
furnizimit me ujë është tepër i
shkurtër. Kontaktoni me qendrën e
shërbimit për zëvendësimin e tubit të
furnizimit të ujit.
Ju mund ta zgjasni tubin e shkarkimit
maksimumi 400 cm. Kontaktoni me
qendrën e shërbimit për tub tjetër dhe
për zgjatues.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
2.2 Lidhja elektrike
•
•
5
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Zbatoni udhëzimet e sigurisë në
ambalazhin e detergjentit.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
Mos lani pëlhura që janë të ndotura
shumë me vajra, graso apo substanca
të tjera vajore. Kjo mund të dëmtojë
pjesët prej gome të lavatriçes. Lajini
paraprakisht këto pëlhura me dorë
përpara se t'i ngarkoni në lavatriçe.
2.5 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.6 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
6
www.aeg.com
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Veçoritë speciale
Lavatriçja juaj e re plotëson të gjitha
kërkesat bashkëkohore për trajtimin
efektiv të rrobave me konsum të vogël
uji, energjie dhe detergjenti dhe tregon
kujdes për rrobat.
•
•
Teknologjia ProSense rregullon
automatikisht kohëzgjatjen e
programit për rrobat në kazan për të
arritur rezultatet më të mira në larje
brenda kohës më të shkurtër të
mundshme.
Avulli është një mënyrë e shpejtë dhe
e lehtë për të rifreskuar rrobat.
•
Programet delikate me avull heqin
aromat e këqija dhe reduktojnë
rrudhat në rrobat e thara prandaj u
nevojitet pak hekurosje.
Opsioni Përfundim me avull, e
përfundon çdo cikël me avull delikat
që relakson fibrat dhe redukton
rrudhat e rrobave. Hekurosja do të
jetë më e lehtë!
Falë opsionit Soft Plus, zbutësi i
rrobave shpërndahet në mënyrë të
njëtrajtshme në rroba dhe depërton
thellë fibrat e rrobave duke favorizuar
një butësi të përkryer.
3.2 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
3
7
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Paneli i kontrollit
Kapaku
Doreza me shtypje e kapakut
Filtri i pompës së shkarkimit
Levë për të lëvizur pajisjen
Këmbët për nivelimin e pajisjes
Etiketa e specifikimeve
SHQIP
7
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
1
2
3
4
5
6
7
12 11 10
1 Ndezje/Fikje butoni me shtypje
2 Çelësi i programeve
3 Ekrani
4 Eco butoni me prekje
5 Kursimi i kohës butoni me prekje
6 Shpëlarje butoni me prekje
•
•
Shpëlarje shtesë opsion
Kapërcimi i fazës së larjes Vetëm shpëlarje
7 Start/Pause butoni me prekje
8 Njolla/Paralarje butoni me prekje
4.2 Ekrani
9
8
•
Njolla opsion
•
Paralarje opsion
9 Vonesë në nisje butoni me prekje
10 Përfundim me avull butoni me prekje
11 Centrifugimi butoni me prekje
• Kapërcimi i fazave - Vetëm
•
shkarkim
Kapërcimi i fazave - Vetëm
centrifugim
12 Temperatura butoni me prekje
8
www.aeg.com
Treguesi i ngarkesës maksimale. Ikona
pulson gjatë përllogaritjes së
kohës së programit (referojuni paragrafit "Dallimi i ngarkesës me
PROSENSE").
Treguesi i shtyrjes së programit.
Treguesi i derës së bllokuar.
Treguesi dixhital mund të tregojë:
•
Kohëzgjatja e programit (p.sh.
•
Koha e shtyrjes (p.sh.
•
Përfundimi i ciklit ( ).
•
Kodi i paralajmërimit (p.sh.
).
ose
).
).
Treguesit e kursimit të energjisë. Treguesi
shfaqet duke zgjedhur
një program për të pambuktat në 40 °C ose 60 °C.
Treguesi i fazës së larjes: pulson gjatë fazës së paralarjes dhe të larjes.
Treguesi i fazës së shpëlarjes: pulson gjatë fazës së shpëlarjes.
Treguesi
shfaqet kur opsioni Soft Plus është i aktivizuar.
Treguesi i fazës së centrifugimit dhe shkarkimit. Pulson gjatë fazës së
centrifugimit dhe shkarkimit.
Treguesi i fazës me avull.
Treguesi i fazës kundër rrudhave.
Treguesi i bllokimit të sigurisë për fëmijët.
Treguesi i kursimit të kohës.
Treguesi i temperaturës. Treguesi
larje me ujë të ftohtë.
Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit.
Treguesi i ndërprerjes së shpëlarjes.
Treguesi ekstra i heshtur.
shfaqet kur është vendosur një
SHQIP
9
5. TABELA E PROGRAMEVE
Programet e larjes
Programi
Temperat
ura e
parazgjed
hur
Gama e
temperatu
rës
Shpejtësia
maksimale
e
rrotullimit
Gama e
shpejtësisë
së
centrifugim
it
Ngarke Përshkrimi i programit
sa
maksi
male
Të pambuktat e bardha dhe ato me
ngjyra rroba me ndotje të madhe dhe
normale.
Programet standarde për vlerat e
konsumit të Etiketës së energjisë.
Sipas rregullores 1061/2010,
programi Pambuk në 60 °C dhe
programi Pambuk në 40 °C me
Pambuk
40 °C
95 °C - I
ftohtë
1200 rpm
1200 - 400
rpm
7 kg
opsionin
janë përkatësisht
«Programi standard i pambukut me
60°C» dhe «Programi standard i
pambukut me 40°C». Ato janë
programet më efikase për sa i përket
kombinimit të konsumit të energjisë
dhe ujit për larje të rrobave të
pambukta me ndotje normale.
Temperatura e ujit në
fazën e larjes mund të
ndryshojë nga
temperatura e
deklaruar për
programin e zgjedhur.
40 °C
60 °C - I
ftohtë
1200 rpm
1200 - 400
rpm
40 °C
40 °C - I
ftohtë
1200 rpm
1200 - 400
rpm
40 °C
Të leshta/Të 40 °C - I
ftohtë
mëndafshta
1200 rpm
1200 - 400
rpm
Sintetike
Delikat
3 kg
2,5 kg
1,5 kg
Artikuj sintetikë ose tekstile të
përziera. Ndotje normale.
Tekstile delikate të tilla si akrilike,
viskoze dhe tekstile të përziera
kërkojnë larje më delikate. Ndotje
normale.
Të leshta që lahen në makinë
larëse, të leshta që lahen me dorë
dhe tekstile të tjera me simbolin e
kujdesit "larje me dorë"1).
10
www.aeg.com
Programi
Temperat
ura e
parazgjed
hur
Gama e
temperatu
rës
Shpejtësia
maksimale
e
rrotullimit
Gama e
shpejtësisë
së
centrifugim
it
Ngarke Përshkrimi i programit
sa
maksi
male
Program me avull për të pambuktat
dhe sintetiket. Avulli mund të
përdoret për rrobat e thara2), rroba të
lara ose të veshura një herë. Ky
program redukton rrudhat dhe aromat
Avull
Antialergjik
-
60 °C
30 °C
40 °C - 30
20 min. - 3 kg °C
-
1 kg
e këqija3) dhe relakson fibrat. Kur
programi përfundon, hiqini me
shpejtësi rrobat nga kazani. Pas një
programi me avull, hekurosja bëhet
shumë e lehtë. Mos përdorni
detergjent. Nëse është e nevojshme,
hiqini njollat me larje ose duke
përdorur heqës njollash vetëm aty ku
ka njolla. Programet me avull nuk
kryejnë cikël higjienizues. Mos e
vendosni programin me avull me këto
lloje artikujsh:
• Rrobat që nuk janë të
përshtatshme për tharjen në
tharëse.
• Të gjithë artikujt me pjesë
plastike, metalike, druri ose të
ngjashme.
1200 rpm
1200 - 400
rpm
7 kg
Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky
program largon mikroorganizmat falë
një faze larjeje me temperaturë që
mbahet mbi 60°C për disa minuta.
Kjo ndihmon në heqjen e mikrobeve,
baktereve, mikro-organizmave dhe
grimcave. Një fazë tjetër shpëlarjeje
siguron heqjen e duhur të mbetjeve
të detergjentit dhe polenit/
substancave alergjike. Në këtë
mënyrë, larja është më efikase.
1200 rpm
1200 - 400
rpm
3 kg
Rrobat e pambukta dhe sintetike
me pak ndotje ose të veshura një
herë.
SHQIP
Programi
Temperat
ura e
parazgjed
hur
Gama e
temperatu
rës
Shpejtësia
maksimale
e
rrotullimit
Gama e
shpejtësisë
së
centrifugim
it
11
Ngarke Përshkrimi i programit
sa
maksi
male
Mos përdorni zbutës
rrobash dhe sigurohuni
që kenë mbetur mbetje
zbutësi në folenë e
detergjentit.
I jashtëm
30 °C
40 °C - I
ftohtë
1200 rpm
1200 - 400
rpm
Rroba që vishen jashtë, tekstile
teknike, sportive, xhaketa të
papërshkueshme nga uji, xhupa
me shtresë të heqshme me push
ose me izolim të
brendshëm.Ngarkesa e
rekomanduar e larjes është 2,5 kg.
Ky program mund të përdoret
gjithashtu si cikël për rikthimin e
papërshkueshmërisë së ujit,
projektuar veçanërisht për trajtimin e
2,5 kg4) rrobave me shtresë hidrofobike. Për
të kryer ciklin e rikthimit të
1 kg5)
papërshkueshmërisë së ujit, veproni
si vijon:
• Zbrazeni detergjentin e larjes në
•
folenë
.
Derdhni një restaurues special
papërshkueshmërie për rroba në
.
folenë e zbutësit të rrobave
Pakësoni ngarkesën e rrobave në
1 kg.
Për të përmirësuar më tej veprimin e
restaurimit të papërshkueshmërisë së
ujit, thajini rrobat në një tharëse
rrobash duke vendosur programin e
tharjes I jashtëm (nëse disponohet
dhe nëse etiketa e rrobave lejon
tharjen në tharëse rrobash).
•
Jorgan
40 °C
60 °C - I
ftohtë
800 rpm
800 - 400
rpm
2 kg
Një batanije sintetike, rroba me
mbushje, jorganë, xhupa me pupla
dhe artikuj të ngjashëm.
www.aeg.com
Programi
Xhinse
Temperat
ura e
parazgjed
hur
Gama e
temperatu
rës
40 °C
60 °C - I
ftohtë
Shpejtësia
maksimale
e
rrotullimit
Gama e
shpejtësisë
së
centrifugim
it
1200 rpm
1200 - 400
rpm
Ngarke Përshkrimi i programit
sa
maksi
male
3 kg
Rroba xhinsi dhe fanella pambuku.
Ndotje normale. Ky program kryen
një fazë shpëlarjeje të butë, të
projektuar për xhinset, që redukton
zbardhjen dhe nuk shkakton mbetje
të pluhurit larës në fibra.
1) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket sikur kazani
nuk rrotullohet ose nuk rrotullohet siç duhet, por kjo është normale për këtë program.
2) Nëse vendosni një program me avull me rroba të thara, në fund të ciklit rrobat mund të jenë të njoma.
Thajini në tel rrobat për rreth 10 minuta.
3) Programi i avullit nuk heq aromat shumë të rënda.
4) Programi i larjes.
5) Programi i larjes dhe faza e kthimit të papërshkueshmërisë nga uji.
I jashtëm
Jorgan
Xhinse
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Avull
20 min. - 3 kg
Ekstra heshtur
Antialergjik
shpëlarjes
Delikat
Ndërprerje e
Sintetike
Centrifugimi
Të leshta/Të mëndafshta
Përshtatshmëria e opsioneve të
programit
Pambuk
12
■
■
Delikat
Antialergjik
20 min. - 3 kg
I jashtëm
Jorgan
Xhinse
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Paralarje
■
■
■
■
■
Shpëlarje shtesë
■
■
■
■
Vetëm shpëlarje
■
■
■
Eco2)
■
■
■
Kursimi i kohës3)
■
■
■
Vonesë në nisje
■
■
■
■
■
■
■
Vetëm shkarkim
Vetëm centrifugim
Njolla
1)
Përfundim me avull
4)
Soft Plus
Avull
Sintetike
13
Pambuk
Të leshta/Të mëndafshta
SHQIP
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Ky opsion nuk është i disponueshëm me temperaturë më të ulët se 40°C.
2) Ky opsion nuk është i disponueshëm me një temperaturë më të ulët se 30 °C.
3) Nëse vendosni kohëzgjatjen më të shkurtër, ne ju rekomandojmë që të pakësoni sasinë e ngarkesës.
Pajisja mund të ngarkohet plotësisht, por rezultatet e larjes mund të jenë më pak të kënaqshme.
4) Ky opsion nuk është i disponueshëm me temperaturë më të ulët se 40°C.
14
www.aeg.com
5.1 Woolmark Apparel Care - E gjelbër
Cikli i larjes për të leshtat në këtë pajisje
është miratuar nga The Woolmark Company
për larjen e rrobave të leshta që mbajnë
etiketën "për larje me dorë" nëse rrobat lahen
sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi i
kësaj lavatriçeje. Ndiqni udhëzimet e tharjes
dhe proceseve të tjera të larjes në etiketën
për kujdesin ndaj rrobave. M1734
Simboli Woolmark është markë certifikimi në
shumë vende.
6. VLERAT E KONSUMIT
Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet
përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia
dhe lloji i rrobave për larje dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në
kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit,
tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për
të përmirësuar cilësinë e produktit.
Gjatë programit të larjes, teknologjia Prosense mund të ndryshojë
kohëzgjatjen e larjes dhe vlerat e konsumit. Për më shumë detaje,
shikoni paragrafin "Dallimi i ngarkesës me Prosense" në kapitullin
"Përdorimi i përditshëm".
Programet
Ngarke
sa (kg)
Konsumi i Konsumi i Kohëzgjat Lagështia
energjisë ujit (litra) ja e
e mbetur
(kWh)
përafërt e (%)1)
programit
(minuta)
Pambuk 60°C
7
1,25
80
210
53
Pambuk 40°C
7
1,10
80
210
53
Sintetike 40°C
3
0,70
60
140
35
Delikat 40°C
2,5
0,45
46
110
35
Të leshta/Të mëndafshta
30°C
1,5
0,33
44
55
30
Programet standarde të pambukut
SHQIP
Programet
Ngarke
sa (kg)
Program standard për
pambukun 60°C
Program standard për
pambukun 60°C
Program standard për
pambukun 40°C
15
Konsumi i Konsumi i Kohëzgjat Lagështia
energjisë ujit (litra) ja e
e mbetur
(kWh)
përafërt e (%)1)
programit
(minuta)
7
0,85
48
242
53
3,5
0,51
38
182
53
3,5
0,47
38
181
53
1) Në fund të fazës së centrifugimit.
Modaliteti fikur (W)
Modaliteti lënë ndezur (W)
0.30
0.30
Informacionet e dhëna në tabelën më lart janë në përputhje me direktivën implementuese
2009/125/EC të rregullores 1015/2010 të Komisionit të BE-së.
7. OPSIONET
7.1 Hyrje
Opsionet/funksionet nuk
mund të zgjidhet për gjithë
programet e larjes.
Kontrolloni përputhshmërinë
midis opsioneve/funksioneve
dhe programeve të larjes në
"Tabelën e programeve". Një
opsion/funksion mund të
përjashtojë një tjetër, në këtë
rast pajisja nuk ju lejon të
vendosni së bashku
opsione/funksione të
papajtueshme.
Sigurohuni që ekrani dhe
butonat me prekje të jenë
gjithmonë të pastër dhe të
thatë.
Ndërsa funksion i Pritjes aktive e
çaktivizon automatikisht pajisjen për të
ulur konsumin e energjisë në disa raste,
mund t'ju nevojitet ta aktivizoni sërish
pajisjen.
Për më shumë detaje, referojuni
paragrafit "Pritja aktive" në kapitullin
"Përdorimi i përditshëm".
7.3 Eco
Vendoseni këtë opsion për rroba me
ndotje të vogël ose normale në
temperaturë 30°C ose më të lartë.
Pajisja ul temperaturën e larjes dhe zgjat
kohën e larjes për të arritur efikasitet më
të lartë larjeje duke kursyer energji.
Ekrani shfaq treguesin
.
7.2 Ndezje/Fikje
7.4 Kursimi i kohës
Shtypja e këtij butoni për disa sekonda ju
lejon të aktivizoni ose çaktivizoni
pajisjen. Dëgjohen dy tinguj të ndryshëm
gjatë ndezjes ose fikjes së pajisjes.
Me këtë opsion mund të ulni
kohëzgjatjen e programit.
•
Nëse rrobat kanë ndotje normale ose
të vogël, këshillohet të shkurtoni
16
www.aeg.com
•
centrifugimi përfundimtar) anulohen
dhe programi përfundon me ujë në
kazan. Kjo ndihmon për të reduktuar
rrudhosjen.
Duke qenë se programi është shumë i
heshtur, është i përshtatshëm për t'u
përdorur gjatë natës kur disponohen
edhe tarifa më të lira për energjinë
elektrike. Në disa programe,
shpëlarjet kryhen me më shumë ujë.
programin e larjes. Prekni këtë buton
një herë për të ulur kohëzgjatjen.
Në rast ngarkese më të vogël, prekni
këtë buton dy herë për të vendosur
një program shtesë të shpejtë.
Ekrani shfaq treguesin
.
Ky opsion mund të përdoret
gjithashtu edhe për të
shkurtuar kohëzgjatjen e
programit Avull.
Ekrani shfaq treguesin .
Kapaku qëndron i bllokuar. Kazani
rrotullohet rregullisht për të reduktuar
rrudhosjen. Për të hapur kapakun
duhet të shkarkoni ujin.
Prekni butonin Start/Pause: pajisja
kryen vetëm fazën e shkarkimit.
7.5 Temperatura
Kur përzgjidhni një program larjeje,
pajisja propozon automatikisht një
temperaturë të parazgjedhur.
Vendosni këtë opsion për të ndryshuar
temperaturën e parazgjedhur.
Treguesi
= ujë i ftohtë i temperaturës
së caktuar ndizet (pajisja nuk e ngroh
ujin).
•
(Kapërcimi i fazave të larjes,
shpëlarjes dhe centrifugimit) .
Pajisja kryen vetëm fazën e
shkarkimit të programit të zgjedhur të
larjes.
7.6 Centrifugimi
Kur vendosni një program, pajisja zgjedh
automatikisht shpejtësinë maksimale të
centrifugimit. Ekrani tregon vetëm
shpejtësitë e disponueshme të
centrifugimit për programin e vendosur.
Prekeni këtë buton në mënyrë të
përsëritur që të:
•
•
•
•
Ekrani shfaq treguesin
(ujë i
ftohtë) dhe treguesin
(pa
centrifugim) dhe treguesin .
Aktivizoni opsionin Vetëm
(Kapërcimi i fazave të
centrifugim
larjes dhe shpëlarjes) .
Pajisja kryen vetëm fazën e
centrifugimit të programit të zgjedhur
të larjes.
Ulni shpejtësinë e centrifugimit.
Aktivizoni funksionin Ndërprerje e
shpëlarjes.
Uji i shpëlarjes së fundit nuk do të
shkarkohet për të evituar zhubrosjen
e rrobave. Programi i larjes përfundon
me ujë në kazan dhe faza
përfundimtare e centrifugimit nuk
kryhet.
Ekrani shfaq treguesin
.
Kapaku qëndron i bllokuar. Kazani
rrotullohet rregullisht për të reduktuar
rrudhosjen. Për të hapur kapakun
duhet të shkarkoni ujin.
Prekni butonin Start/Pause: pajisja
kryen një fazë centrifugimi dhe
shkarkon ujin.
Aktivizoni opsionin Ekstra i
heshtur.
Të gjitha fazat e centrifugimit
(centrifugimi i ndërmjetëm dhe
Pajisja e zbraz ujin
automatikisht pas afro 18
orësh.
Aktivizoni opsionin Vetëm shkarkim
Ekrani shfaq treguesin
(ujë i
ftohtë), treguesin e fazës dhe
shpejtësinë e centrifugimit.
Nëse është e nevojshme
që të ulet shpejtësia e
centrifugimit, zgjidhni një
program me shpejtësi më
të ulët si programin e
parazgjedhur.
7.7 Njolla/Paralarje
Shtypeni këtë buton vazhdimisht për të
aktivizuar njërin nga dy opsionet.
•
Njolla
SHQIP
Zgjidheni këtë opsion për të shtuar një
fazë kundër rrudhave në një program
për të trajtuar me heqës njollash
rrobat e ndotura shumë ose me njolla.
Derdheni heqësin e njollave në folenë
. Heqësi i njollave do të shtohet në
fazën e duhur të programit të larjes.
Ky opsion mund të rrisë
kohëzgjatjen e programit
dhe nuk është i
disponueshëm me një
temperaturë më të ulët se
40°C.
•
Paralarje
Përdoreni këtë funksion për të shtuar
një fazë paralarjeje në 30 °C përpara
fazës së larjes.
Ky opsion rekomandohet për rrobat e
ndotura shumë, veçanërisht nëse
përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe
grimca të tjera të ngurta.
Ky opsion mund të rrisë
pak kohëzgjatjen e
programit.
Treguesi korrespondues mbi butonin
me prekje ndizet.
17
Treguesi korrespondues mbi butonin me
prekje ndizet.
7.9 Përfundim me avull
Ky program shton një fazë avulli të
ndjekur nga një fazë e shkurtër kundër
rrudhave në fund të programit të larjes.
Faza e avullit redukton rrudhat e rrobave
dhe lehtëson hekurosjen e tyre.
Treguesi
së avullit.
pulson në ekran gjatë fazës
Ky opsion mund të rrisë pak
kohëzgjatjen e programit.
Kur ndalon programi ekrani tregon një
zero
, treguesi
është i
qëndrueshëm dhe treguesi
fillon të
pulsojë. Kazan kryen lëvizje të buta për
rreth 30 minuta për të ruajtur efektet e
avullit. Duke prekur një buton, ndalojnë
lëvizjet kundër rrudhave dhe kapaku
shkyçet.
Një ngarkesë e vogël
rrobash ndihmon që të
arrihen rezultate më të mira.
7.8 Shpëlarje
7.10 Vonesë në nisje
Me këtë buton ju mund të zgjidhni një
nga opsionet e mëposhtme:
Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e
programit deri në një kohë më të të
volitshme.
•
•
Shpëlarje shtesë Opsioni
Ky opsion shton disa shpëlarje sipas
programit të zgjedhur të larjes.
Përdoreni këtë opsion për njerëzit që
janë alergjikë ndaj mbetjeve të
detergjenteve dhe në zonat ku uji
është i butë.
Ky opsion rrit pak
kohëzgjatjen e programit.
Kapërcimi i fazës së larjes - Opsioni
Vetëm shpëlarje
Pajisja kryen vetëm fazën e
shpëlarjes, të centrifugimit dhe të
shkarkimit të programit të zgjedhur.
Prekni në mënyrë të përsëritur butonin
për të vendosur shtyrjen e kërkuar. Koha
rritet me hapa prej 30 minutash deri në
90' dhe nga 2 orë deri në 20 orë.
Pas prekjes së butonit Start/Pause,
ekrani shfaq treguesin
dhe pajisja
fillon numërimin mbrapsht.
7.11 Start/Pause
Shtypni butonin Start/Pause për të filluar,
vendosur në pauzë ose ndërprerë një
program që është në punë.
18
www.aeg.com
8. CILËSIMET
8.1 Sinjalet akustike
8.3 Soft Plus
Për të çaktivizuar sinjalet akustike kur kur
përfundon programi, prekni njëkohësisht
Vendosni opsionin Soft Plus për të
optimizuar shpërndarjen e zbutësit të
rrobave dhe për të përmirësuar butësinë
e rrobave.
butonat
sekonda.
dhe
për rreth 6
Sugjerohet kur përdorni zbutësin e
rrobave.
Sinjalet akustike bien, ato
vazhdojnë të vihen në punë
kur pajisja ka një
keqfunksionim.
Ky opsion rrit pak
kohëzgjatjen e programit.
Për ta aktivizuar/çaktivizuar këtë
8.2 Bllokimi për fëmijët
Me këtë opsion mund të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
•
Për ta aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, prekni njëkohësisht butonat
dhe
derisa treguesi
ndizet/të fiket në ekran.
Mund ta aktivizoni këtë opsion:
të
•
Pasi të prekni butonin Start/Pause: të
gjithë butonat dhe çelësi i programeve
çaktivizohen (përveç butonave
Ndezje/Fikje).
• Përpara se të prekni butonin Start/
Pause: pajisja nuk mund të niset.
Pajisja e ruan përzgjedhjen e këtij
opsioni pasi e fikni.
opsion, prekni njëkohësisht butonat
dhe
derisa treguesi
fiket mbi treguesin
të ndizet/të
.
8.4 Shpëlarja e përhershme
shtesë
Me këtë funksion mund të keni në
mënyrë të përhershme një shpëlarje
shtesë kur vendosni një program të ri.
•
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, prekni butonat
dhe
njëkohësisht derisa treguesi i butonit
Shpëlarje shtesë të ndizet/fiket.
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Vendosni një sasi të vogël me
detergjent në ndarjen e fazës së
larjes.
4. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
10.1 Aktivizimi i pajisjes
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të
aktivizuar pajisjen.
Bie një tingull i shkurtër.
10.2 Futja e rrobave në
pajisje
1. Hapni kapakun e pajisjes.
SHQIP
2. Shtypni butonin A.
Kazani hapet automatikisht.
3. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
4. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
5. Mbyllni kazanin dhe kapakun.
A
19
KUJDES!
Përpara se të mbyllni
kapakun e pajisjes,
sigurohuni që ta keni mbyllur
mirë kazanin.
10.3 Ndarjet e detergjentit.
Përdorimi i detergjenteve dhe
aditivëve
1. Matni detergjentet e specifikuara për
lavatriçen dhe zbutësin e rrobave.
2. Vendosni detergjentin dhe zbutësin e
rrobave te ndarjet e duhura.
Gjithmonë zbatoni
udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produkteve të
detergjentit.
Kutia e detergjentit për fazën e
paralarjes.
Shenjat MAX janë nivelet
maksimale të sasisë së detergjentit
(pluhur ose lëng).
Kur vendosni një program për njolla,
shtoni detergjent (pluhur ose të
lëngshëm).
Kutia e detergjentit për fazën e
larjes.
Shenjat MAX janë nivelet
maksimale të sasisë së detergjentit
(pluhur ose lëng).
Foleja për solucionet shtesë në
trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave,
ngrirësit).
Shenja M është niveli maksimal për
sasinë e aditivëve të lëngshëm.
Ndarësja për detergjentin pluhur
ose të lëngshëm.
20
www.aeg.com
10.4 Detergjenti pluhur ose i
lëngshëm
CLICK
A
2.
1.
CLICK
B
3.
4.
• Pozicioni A për detergjentin pluhur (cilësimi nga fabrika).
• Pozicioni B për detergjentin e lëngshëm.
Kur përdorni detergjentin e lëngshëm:
• Mos përdorni detergjent xhelatinoz ose detergjente me lëng të trashë.
• Mos vendosni më shumë se lëng se niveli maksimal.
10.5 Vendosja e një programi
1. Rrotulloni çelësin e programit.
Treguesi përkatës i programit ndizet.
Treguesi i butonit Start/Pause pulson me
dritë të kuqe.
Ekrani tregon temperaturën e
parazgjedhur, shpejtësinë e centrifugimit
dhe shiritat bosh të treguesit të
funksioneve të disponueshme.
2. Shtypni butonat përkatës për të
ndryshuar temperaturën dhe/ose
shpejtësinë e centrifugimit.
3. Vendosni funksionet e
disponueshme.
10.6 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
Shtypni butonin Start/Pause për të filluar
programin.
Treguesi përkatës ndalon së pulsuari
dhe qëndron i ndezur.
Në ekran, fillon të pulsojë treguesi i fazës
në funksionim.
Programi fillon, kapaku është i bllokuar.
Ekrani shfaq treguesin
.
Pompa e shkarkimit mund të
punojë për një kohë të
shkurtër kur pajisja mbushet
me ujë.
SHQIP
10.7 Rillogaritja e kohës së
ciklit
Pas rreth 15 minutash nga
fillimi i programit:
• Pajisja e përshtat
automatikisht kohën e
ciklit sipas rrobave që
vendosni në kazan për të
pasur rezultate perfekte
në larje duke shfrytëzuar
minimumin e nevojshëm
të kohës.
• Në ekran shfaqet vlera e
re e kohës.
10.8 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Shtypni butonin Vonesë në nisje
vazhdimisht derisa ekrani të shfaqë
numrin e minutave ose orëve të
shtyrjes.
Treguesi përkatës ndizet.
2. Shtypni butonin Start/Pause.
Pajisja nis numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Kur të përfundojë numërimi mbrapsht,
programi fillon automatikisht.
Përpara se të shtypni
butonin Start/Pause për të
startuar pajisjen, ju mund të
anuloni ose ndryshoni
vendosjen e shtyrjes së
programit.
10.9 Anulimi i shtyrjes së
programit
Për të anuluar shtyrjen e programit:
1. Shtypni butonin Start/Pause për ta
caktuar pajisjen në pauzë.
Treguesi përkatës pulson.
2. Shtypni vazhdimisht butonin Vonesë
në nisje derisa ekrani të tregojë .
3. Shtypni sërish butonin Start/Pause
për ta nisur programin menjëherë.
10.10 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i një opsioni
Ju mund të ndryshoni vetëm disa
opsione përpara se të vihen në punë.
21
1. Shtypni butonin Start/Pause.
Treguesi përkatës pulson.
2. Ndryshoni opsionin e vendosur.
3. Shtypni butonin Start/Pause sërish.
Programi vazhdon.
10.11 Anulimi i një programi
në funksionim
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të
anuluar programin dhe për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni butonin Ndezje/Fikje sërish
për të aktivizuar pajisjen.
Tashmë mund të vendosni një program
të ri larjeje.
Përpara nisjes së një
programi të ri, pajisja mund
të shkarkojë ujin. Në këtë
rast, sigurohuni që në
ndarjen e detergjentit të ketë
ende detergjent, nëse jo,
mbusheni sërish me
detergjent.
10.12 Dallimi i ngarkesës me
ProSense
Pasi prekni butonin Start/Pause:
1. Pulson treguesi
.
2. ProSense nis diktimin e ngarkesës
së larjes për të llogaritur kohëzgjatjen
dhe
reale të programit. Treguesi
pika e kohës pulsojnë.
3. Pas rreth 15 minutash ekrani shfaq
kohëzgjatjen e re të programit:
treguesi
fiket dhe pika e kohës
ndalon pulsimin.
Pajisja rregullon automatikisht
kohëzgjatjen e programit për rrobat
për të arritur rezultatet më të mira në
larje brenda kohës më të shkurtër të
mundshme. Kohëzgjatja e programit
mund të rritet ose të ulet.
Dallimi me ProSense kryhet
vetëm me programet e plota
të larjes (nuk zgjidhet fazë
kapërcimi).
22
www.aeg.com
10.13 Hapja e kapakut kur
programi është në punë
KUJDES!
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë tepër të
larta, treguesi i bllokimit të
kapakut
qëndron i
ndezur dhe ju nuk mund ta
hapni kapakun.
Për të hapur kapakun, veproni si më
poshtë:
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
2. Prisni disa minuta dhe më pas hapni
me kujdes kapakun.
3. Mbyllni kapakun.
4. Aktivizoni pajisjen dhe caktoni sërish
programin.
Kur e aktivizoni pajisjen
përsëri, ekrani tregon fundin
e programit të fundit të
vendosur. Rrotullojeni
çelësin e programit për të
vendosur një cikël të ri.
2. Nxirrni rrobat nga pajisja.
3. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
4. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme
10.16 Shkarkimi i ujit pas
përfundimit të ciklit
Programi i larjes ka përfunduar, por ka
ende ujë në kazan:
Kazani rrotullohet rregullisht për të
parandaluar krijimin e rrudhave te rrobat
brenda.
10.14 Hapja e kapakut kur
shtyrja e programit është
aktive
është
Treguesi i bllokimit të kapakut
ndezur. Kapaku qëndron i bllokuar.
Kur shtyrja e programit është në punë,
kapaku i pajisjes është i bllokuar.
1. Nëse është e nevojshme, ulni
shpejtësinë e centrifugimit.
2. Shtypni butonin Start/Pause.
Pajisja shkarkon ujin dhe kryen
centrifugimin.
3. Kur programi të ketë përfunduar dhe
Për të hapur kapakun e pajisjes:
1. Shtypni butonin Start/Pause.
Treguesi i bllokimit të kapakut
fiket.
2. Hapni kapakun e pajisjes.
3. Mbyllni kapakun dhe shtypni butonin
Start/Pause.
Shtyrja e programit vazhdon.
Për të hapur kapakun duhet të shkarkoni
ujin:
treguesi i bllokimit të derës
të
fiket, ju mund ta hapni derën.
4. Shtypni Ndezje/Fikje për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
10.15 Fundi i ciklit
Funksioni zbraz ujin dhe
kryen centrifugimin
automatikisht pas afro 18
orësh.
Kur programi të ketë përfunduar, pajisja
fiket automatikisht. Bie sinjali akustik
(nëse është aktiv).
Në ekran ndizet
të kyçur
dhe treguesi i kapakut
fiket.
Treguesi i butonit Start/Pause fiket.
1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për të
çaktivizuar pajisjen.
Pesë minuta pas përfundimit të
programit, funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon automatikisht
pajisjen.
10.17 Opsioni Pritje
AUTOMATIKE
Funksioni Pritje AUTOMATIKE çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
•
•
Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të shtypni butonin Start/
Pause.
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes
SHQIP
Shtypni butonin Ndezje/Fikje për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
Ekrani tregon përfundimin e programit
të fundit të vendosur.
Rrotullojeni çelësin e programit për të
vendosur një cikël të ri.
23
Nëse vendosni një program
ose opsion që përfundon me
ujë në kazan, funksioni Pritje
AUTOMATIKE nuk
çaktivizon pajisjen për t'ju
kujtuar të shkarkuar ujin.
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra,
sintetike, delikate dhe të leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes që
ndodhen në etiketat e kujdesit te
rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që ato të lahen më vete herën e parë.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini
rripat.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Hiqini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Lajini dhe trajtojini paraprakisht njollat
e vështira përpara se t'i vendosni
artikujt në kazan
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre dhe futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani rroba pa tegela ose me
prerje. Përdorni një trastë larjeje për
të larë rroba të vogla dhe/ose delikate
(p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe
etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit. Nëse ndodh
kjo, rregulloni manualisht artikujt
brenda tamburit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit.
11.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
11.3 Detergjentet dhe
produktet suplementare
•
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
shtesa të prodhuara posaçërisht për
lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave,
– detergjentet në trajtë pluhuri për
rrobat delikate (40 °C maksimumi)
dhe të leshtat,
– detergjentet në trajtë lëngu,
mundësisht për programe me
temperatura të ulëta (60 °C
maksimumi) për të gjitha llojet e
rrobave, ose të posaçme vetëm
për të leshtat.
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e caktuar.
Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i këtyre produkteve.
Përdorni produktet e duhura për llojin
dhe ngjyrën e pëlhurës, programin,
temperaturën dhe nivelin e ndotjes.
Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti
me ndarëse, shtojini detergjentet e
lëngshme me një enë (jepet nga
prodhuesi i detergjentit).
24
www.aeg.com
11.4 Këshilla ekologjike
11.5 Fortësia e ujit
•
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
•
•
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të lejuar të
rrobave.
Nëse është e nevojshme, përdorni një
heqës njollash kur vendosni një
program me temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni
paragrafit "Fortësia e ujit".
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të njohur fortësinë e ujit.
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
12. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
12.1 Pastrimi i jashtëm
12.3 Larja e mirëmbajtjes
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun. Thajini plotësisht të
gjitha sipërfaqet.
Me programet me temperaturë të ulët
është e mundur që në kazan të mbetet
pak detergjent. Kryeni rregullisht një larje
mirëmbajtjeje. Për ta kryer këtë:
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
12.2 Heqja e çmërsit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar çmërsin dhe grimcat e
ndryshkut.
Për heqjen e grimcave të ndryshkut,
përdorni vetëm produkte speciale për
lavatriçe. Bëjeni këtë veç procesit të
larjes së rrobave.
•
•
Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
Zgjidhni programin e të pambuktave
me temperaturën më të lartë, me një
sasi të vogël detergjenti.
12.4 Izolimi i kapakut
Inspektoni vazhdimisht izolimin.
Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur
agjent pastrues me krem amoniaku pa
gërvishtur sipërfaqen e izolimit.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
SHQIP
12.5 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
1.
2.
3.
12.6 Pastrimi i filtrit të shkarkimit
Mos e pastroni filtrin e shkarkimit nëse uji në pajisje është i nxehtë.
1.
2.
25
26
www.aeg.com
3.
4.
5.
12.7 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës
1.
2.
1
2
3
SHQIP
3.
27
4.
90˚
12.8 Shkarkimi i emergjencës
Për shkak të një keqfunksionimi, pajisja
nuk mund ta shkarkojë ujin.
Nëse kjo ndodh, kryeni hapat (1) deri (5)
të kapitullit "Pastrimi i filtrit të kullimit".
Nëse është e nevojshme, pastroni
pompën.
12.9 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri zorrën e
hyrjes së ujit.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 0 °C
përpara se ta përdorni sërish
pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura është më pak se 0°
C, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes
së ujit dhe pompa e shkarkimit.
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Hyrje
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë
punës.
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje
për problemin (referojuni tabelës). Nëse
problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Për disa keqfunksionime, dëgjohen
sinjalet akustike dhe ekrani tregon një
kod alarmi:
•
- Pajisja nuk mbushet mirë me
ujë. Niseni pajisjen sërish duke
shtypur butonin Start/Pause. Pas 10
sekondash, dera do të zhbllokohet.
•
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
•
- Kapaku i pajisjes ose dyert e
kazanit janë të hapura ose nuk janë
mbyllur mirë. Ju lutemi t'i kontrolloni të
dyja!
•
- Furnizimi me rrymë është i
paqëndrueshëm. Prisni derisa
furnizimi me rrymë të bëhet i
qëndrueshëm.
•
- Pajisja kundër përmbytjes
është e aktivizuar. Shkëpusni pajisjen
dhe mbyllni rubinetin e ujit. Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit.
28
www.aeg.com
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen para
se të kryeni kontrollet.
13.2 Defektet e mundshme
Problemi
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
Programi nuk fillon.
•
•
•
•
•
•
Pajisja nuk mbushet mirë •
me ujë.
•
•
Pajisja mbushet me ujë
dhe e shkarkon atë
menjëherë
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë
i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet vendase
të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që zorra e furnizimit me ujë të mos jetë e
përdredhur, e dëmtuar ose e përthyer.
Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të jetë e
saktë.
Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i valvulës të
mos jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
•
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin e
duhur. Zorra mund të jetë pozicionuar shumë poshtë.
Shihni kapitullin "Udhëzime instalimi".
•
•
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e përdredhur
ose e përthyer.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e saktë.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni programin
pa fazën e shkarkimit.
Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni një opsion
që përfundon me ujë në kazan.
•
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që kapaku i pajisjes dhe dyert e kazanit të jenë
mbyllur mirë.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë ndonjë
siguresë të prishur.
Sigurohuni që Start/Pause të jetë prekur.
Nëse caktohet vonesa në nisje e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i
ndezur.
•
•
•
SHQIP
Problemi
Faza e centrifugimit nuk
funksionon ose cikli i
larjes zgjat më shumë
sesa zakonisht.
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
•
Ka rrjedhur ujë në
dysheme.
Kapaku i pajisjes nuk
mund të hapet
•
•
•
•
•
•
Pajisja bën një zhurmë të •
pazakontë dhe dridhet.
•
Kohëzgjatja e programit
ngrihet ose ulet gjatë
punës së programit.
Rezultatet e larjes nuk
janë të kënaqshme.
Ka shumë shkumë në
kazan gjatë ciklit të
larjes.
Pas ciklit të larjes, ka
ende mbetje detergjenti
në sirtarin e detergjentit.
29
Vendosni programin e centrifugimit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga
probleme ekuilibri.
Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit dhe zorra e shkarkimit
të mos kenë dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë e
duhur të tij.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni opsionin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse ka
ende ujë në kazan.
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni
kapitullin "Udhëzime instalimi".
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e
transportit. Shihni kapitullin "Udhëzime instalimi".
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë
tepër e vogël.
•
Funksioni ProSense është në gjendje të përshtatë
kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave.
Referojuni paragrafit "Dallimi i ngarkesës me Prosense" në
kapitullin "Përdorimi i përditshëm".
•
•
•
•
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira
përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
•
Reduktoni sasinë e detergjentit.
•
Sigurohuni që fleta të jetë në pozicionin e duhur (majtas për
detergjent pluhur - djathtas për detergjent të lëngshëm).
Sigurohuni që ta përdorni folenë e detergjentit sipas
këshillave që jepen në këtë manual përdorimi.
•
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
30
www.aeg.com
14. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia
totale
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta
dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës,
përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka
mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Presioni i furnizimit me
ujë
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimumi
Maksimumi
Ujë i ftohtë
Furnizimi me ujë 1)
Ngarkesa maksimale
Pambuk
7 kg
Kategoria e efikasitetit energjetik
A+++ -10%
Shpejtësia e
centrifugimit
1200 rpm
Maksimumi
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me filetim 3/4'' .
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
31
192934550-A-122018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement