Zanussi ZWG5100P User manual

Zanussi ZWG5100P User manual
HU
Használati útmutató
Mosógép
ZWG 580 P
ZWG 5100 P
ZWG 5120 P
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fagyveszély _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
6
6
7
Első használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mosási programok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fogyasztási értékek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
11
19
23
25
27
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Fontos Olvassa el figyelmesen ezt a
kézikönyvet, és őrizze meg, mert később
még szüksége lehet rá.
• Készüléke biztonsága megfelel az ágaza‐
ti szabványoknak és a hasonló készülé‐
kek biztonságára vonatkozó jogszabályi
követelményeknek. Ugyanakkor gyártó‐
ként magunkra nézve kötelezőnek érez‐
zük, hogy a következő biztonsági meg‐
jegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a felhasználói ké‐
zikönyvet elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére
álljon. Amennyiben a készüléket eladja
vagy átadja egy másik tulajdonosnak, illet‐
ve elköltözik a lakásból, és a készüléket
otthagyja, soha ne feledje mellékelni az út‐
mutatót a készülékhez, hogy az új tulajdo‐
nos megismerhesse a készülék működé‐
sével kapcsolatos információkat és figyel‐
meztetéseket.
• A készülék üzembe helyezése és haszná‐
lata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Használatba vétel előtt ellenőrizze a ké‐
szüléket, hogy nem sérült-e a szállítás so‐
rán. Ha a készülék sérült, nem szabad az
elektromos hálózathoz csatlakoztatni. Ha
egyes részei megsérültek, forduljon a szál‐
lítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor
a hőmérséklet fagypont alatt van, az első
használat előtt tárolja szobahőmérsékle‐
ten 24 óráig.
2
• A készüléket normál háztartási használat‐
ra tervezték. A gyártó nem vállal felelős‐
séget a fagyásból eredő károkért. Továb‐
bi információkért olvassa el a „Fagyve‐
szély” című részt.
Általános biztonsági tudnivalók
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jel‐
lemzőket vagy megkísérelni a termék bár‐
milyen módon történő átalakítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás so‐
rán az ajtó üvege felmelegszik Ne érjen
hozzá!
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziál‐
latok ne másszanak a mosógép dobjába.
Használat előtt mindig ellenőrizze a dob
belsejét.
• Bizonyos tárgyak, mint például pénzér‐
mék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly
károkat okozhatnak, ezért tilos ilyeneket
a készülékbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A túl‐
adagolás kárt okozhat a ruhaneműben.
Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat – mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. – mosó‐
zsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és a készülékház kö‐
zé kerüljenek.
• Ne használja a készüléket halcsontot tar‐
talmazó darabok, nem szegett vagy sza‐
kadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózat‐
ról, és zárja el a vízellátást a használat,
tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között se kísérel‐
je meg saját maga megjavítani a készülé‐
ket. A szakszerűtlen beavatkozás szemé‐
lyi sérülést vagy komoly működési problé‐
mákat okozhat. Forduljon szakszerviz‐
hez. Mindig ragaszkodjon eredeti alkatré‐
szek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körülte‐
kintéssel járjon el.
• Használat előtt minden csomagolóanya‐
got és szállítási rögzítőcsavart el kell távo‐
lítani. Súlyos károk keletkezhetnek a ké‐
szülékben vagy a berendezési tárgyak‐
ban, ha ezt nem tartja be. További infor‐
mációkért lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó részét.
• Ez a készülék „szabadon álló” típusú. NE
építse be munkafelület alá, és semmilyen
ok miatt NE távolítsa el a készülék tetejét.
• A készülék üzembe helyezése után ellen‐
őrizze, hogy a befolyócső vagy a kifolyó‐
cső nem szorult-e be a készülék alá, vala‐
mint hogy nem csípődött-e be az elektro‐
mos tápvezeték.
• A készüléket kemény, egyenletes padló‐
felületen kell elhelyezni.
• Ne helyezzen a készülék alá kartont, fát
vagy hasonló anyagot a padló szinteltéré‐
sének a kiegyenlítésére.
• Ha a készüléket padlószőnyegre helyezi,
úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramolhasson a készülék alatt.
• A készüléknek nem szabad falhoz vagy
bútorokhoz érnie.
• A készüléket a hidegvízvezetékhez kell
csatlakoztatni.
• A készüléket ne a korábbi mosógépről
származó befolyócsővel csatlakoztassa a
vízvezetékhez. Mindig a készülékhez mel‐
lékelt csövet használja.
• A befolyócsövet nem szabad meghos‐
szabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és a
•
•
•
•
csapot nem kívánja áthelyezni, egy má‐
sik, erre a célra szolgáló hosszabb, komp‐
lett csövet kell venni.
Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a
beszerelés után nincs vízszivárgás a töm‐
lőknél és azok csatlakozásainál.
Ha a készüléket fagynak kitett helyen he‐
lyezi üzembe, olvassa el a „Fagyveszély”
részt. A gyártó nem vállal felelősséget a
fagyás okozta károkért.
A készülék üzembe helyezéséhez szük‐
séges minden vízvezeték-szerelési mun‐
kát szakképzett vízvezeték-szerelőnek
vagy kompetens személynek kell elvégez‐
nie.
A készülék üzembe helyezéséhez szük‐
séges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kom‐
petens személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a készüléket háztartási célú haszná‐
latra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire azt tervezték.
• Ezzel a készülékkel kizárólag gépi mosás‐
ra alkalmas termékeket mosson. Köves‐
se a ruhaneműkön feltüntetett mosási ta‐
nácsokat.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a „Mosási
programok” táblázatot.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden
zseb üres-e, illetve a gombok és zipzárak
zárva vannak-e. Kerülje a kirojtosodott
vagy szakadt ruhadarabok mosását, és
mosás előtt kezelje a festék-, tinta-, rozs‐
da- és fűfoltokat. Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
• A mosószer-adagoló fiók egy folyékony
mosószerek számára kialakított rekeszt
tartalmaz. Ne tegyen ebbe a rekeszbe zse‐
lé állagú mosószereket olyan programok‐
ban, amelyek előmosást vagy késleltetett
indítást tartalmaznak. Ezekben az esetek‐
ben használhatja a mosószerhez adott
mérőlabdákat vagy zacskókat. Ezeket a
mosási ciklus végén vegye ki.
3
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhada‐
rabokat, amelyek illékony benzintermé‐
kekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, a készülék‐
be helyezés előtt távolítsa el a folyadékot
a ruhaneműről.
• A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél
fogva húzza, hanem mindig magát a du‐
gót fogja meg.
• Soha ne használja a készüléket, ha a há‐
lózati tápkábel, a kezelőpanel, a munka‐
felület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a készülék belseje szabadon hozzá‐
férhető.
• A mosószereket zárja el a gyermekek
elől, és tartsa azokat biztonságos helyen.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziál‐
latok ne mászhassanak be a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdekében,
hogy gyermekek vagy háziállatok bezá‐
ródjanak a dobba, a mosógép különleges
funkcióval rendelkezik.
Gyermekek biztonsága
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztala‐
tok és ismeretek híján lévő személyek (be‐
leértve a gyermekeket is) használhassák,
hacsak a biztonságukért felelős személy
nem biztosít számukra felügyeletet és út‐
mutatást a készülék használatára vonat‐
kozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek
ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyer‐
mekek számára. Fulladásveszély áll
fenn! Tartsa ezeket távol a gyermekektől.
Ennek a funkciónak
az aktiválásához
forgassa el az ajtó
belsen lévő gombot
(annak lenyomása
nélkül) az óramuta‐
tó járásával mege‐
gyező irányba ad‐
dig, amíg a vájat víz‐
szintes állásba nem
kerül. Ha szüksé‐
ges, használjon egy
érmét.
A funkció kikapcso‐
láságot és az ajtó
bezárásának lehe‐
tővé tételéhez for‐
gassa el a gombot
az óramutató járá‐
sával ellenkező
irányba addig, amíg
a vájat vízszintes ál‐
lásba nem kerül.
Fagyveszély
Ha a készüléket olyan helyen állították fel,
ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, a kö‐
vetkezők szerint járjon el az esetleg a készü‐
lékben maradt víz eltávolításához:
1. Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Csavarja le a befolyócsövet a csapról.
4. Csavarja le a kifolyócsövet a hátsó tartó‐
ról, és akassza ki a mosdókagylóból
vagy szifonból.
4
5. Tegyen egy tálat a padlóra.
6. Vezesse el a kifolyócsövet a padlón; he‐
lyezze a befolyó- és kifolyócső végét a
tálba, és várja meg, amíg a víz kifolyik.
7. Csavarja vissza a befolyócsövet a csap‐
ra, a kifolyócsövet pedig a készülék há‐
tára.
Amikor újra használni kívánja a készüléket,
győződjön meg arról, hogy a környezeti hő‐
mérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos
és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott megfelelő
begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik
ezen termék helyes hulladékba
helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahaszno‐
síthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartá‐
lyokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, ener‐
giával, és hozzá szeretne járulni a környe‐
zet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk
a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt elő‐
mosás nélkül is kimoshatja, mert így mo‐
sószert, vizet és időt takarít meg (és egy‐
ben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha telje‐
sen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a kor‐
látozott mértékű szennyezettség eltüntet‐
hetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hő‐
fokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kí‐
vánt ruhanemű mennyisége szerint ada‐
golja.
5
Termékleírás
1
2
7
3
11
8
9
4
9
9
10
5
12
6
1 Mosogatószer-adagoló fiók
2 Készülék teteje
7 Kifolyócső
8 Kifolyócső tartókonzolja
3 Kezelőpanel
4 Ajtó fogantyúja
9 Csőtartók
10 Befolyócső
5 Adattábla (a belső felén)
6 Állítható magasságú első lábak
12 Hátsó lábak
11 Hálózati tápkábel
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
Magasság
Mélység
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a
készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
6
60cm
85cm
50cm
Centrifugálási sebesség
Maximum
1200 fordulat/perc (ZWG
5120 P)
1000 fordulat/perc (ZWG
5100 P)
800 fordulat/perc (ZWG 580
P)
Üzembe helyezés
A csomagolás eltávolítása
Vigyázat
• A készülék üzembe helyezése előtt
olvassa el alaposan a „Biztonsági
információk” részt.
• Vegye le a felső kartonlemezt.
• Távolítsa el a polisztirol csomagolóanya‐
gokat.
x3
A
B
x3
x1
C
x2
1
Vigyázat Távolítson el és őrizzen
meg minden szállításhoz használt
eszközt az esetleges későbbi szállítások
idejére.
Szükséges eszközök
2
• Helyezze az elül‐
ső darabot a ké‐
szülék mögé a
padlóra, majd fek‐
tesse óvatosan rá
háttal a készülé‐
ket. Vigyázzon,
hogy közben ne
csípje be a csöve‐
ket.
• Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
• Állítsa fel a készü‐
léket.
10 mm
30 mm
• Távolítsa el a kül‐
ső fóliát. Ha szük‐
séges, használ‐
jon vágóeszközt.
7
• Nyissa ki az ajtót,
majd vegye ki
dobból a műa‐
nyag csővezetőt,
a felhasználói ké‐
zikönyvet tartal‐
mazó füzetet és a
műanyag dugó‐
kat.
• Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyó‐
csövet és a kifolyócsövet a készülék hát‐
lapján lévő csőtartókból ( C ).
• Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és
a két nagyot a megfelelő műanyag du‐
gókkal.
• Csavarozza ki a három csavart ( A ),
majd vegye le a csőtartókat ( C ).
• Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat ( B ).
8
Elhelyezés és vízszintbe állítás
Vízfelvétel
Csatlakoztassa a
befolyócsövet egy
3/4”-os csavarme‐
netes csaphoz.
35°
Állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a
lábak emelésével vagy lesüllyesztésével.
A készülék típusától függően négy állítha‐
tó lábbal vagy két első állítható lábbal és
két hátsó rögzített lábbal rendelkezhet.
A készüléket FELTÉTLENÜL vízszintes
és stabil padlófelületen kell elhelyezni. Ha
szükséges, használjon vízmértéket a beál‐
lítás ellenőrzéséhez. A szükséges állításo‐
kat csavarkulccsal végezheti el.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a rez‐
géseket, a zajt és a készülék elmozdulá‐
sát a működés alatt.
Ha a készülék nem áll vízszintben és sta‐
bilan, ismételje meg a beállítás lépéseit.
45°
Engedje meg a szorítógyűrűt, majd a víz‐
csap helyzetétől függően vezesse el a csö‐
vet balra vagy jobbra úgy, hogy az szög‐
ben álljon. Vigyázzon, hogy a befolyócső
ne álljon függőlegesen. Miután beállította
a befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy ismét
megszorítsa a szorítógyűrűt, így megelőz‐
ve a szivárgást.
Vízleeresztés
Először hajlítsa be a kifolyócső végét a ké‐
szülékhez mellékelt műanyag csővezető
segítségével.
A kifolyócsövet többféle módon lehet elhe‐
lyezni:
• Egy mosdókagyló szélére helyezve mű‐
anyag csővezető segítségével:
9
Kösse a műanyag csővezetőt a csaphoz
egy zsinórral, így megelőzve, hogy a víz
kiürítésekor a kifolyócső leessen.
• Egy mosdókagyló szifonjára csatlakoz‐
tatva:
MAX 100cm
• Közvetlenül egy vízlefolyó hálózatra
csatlakoztatva , ahol a bekötésnek lega‐
lább 60 és legfeljebb 100 cm magasan
kell elhelyezkednie:
A kifolyócső végé‐
nek mindig levegőz‐
nie kell, azaz a kifo‐
lyócső belső átmé‐
rőjének meg kell ha‐
ladnia annak a lefo‐
lyócsőnek a külső
átmérőjét, amelybe
csatlakozik. A kifo‐
lyócsövet nem sza‐
bad megtörni.
• Közvetlenül egy falba épített lefolyócső‐
be csatlakoztatva :
Nyomja be a kifolyócső végét a szifonba,
és rögzítse egy szorítógyűrűvel. A kifolyó‐
csövön alakítson ki egy hurkot, hogy a
mosdókagylóból származó hulladék ne ke‐
rüljön bele a készülékbe.
Ha a szifont korábban még nem használ‐
ta, távolítson el mindenféle záródugaszt,
amit esetleg korábban betettek.
10
A kifolyócső hossza nem haladhatja
meg a maximális 4 métert. Ha plusz ki‐
folyócsőre vagy illesztőelemekre van szük‐
ség, ezeket a helyi szervizben szerezheti be.
Csatlakozások (áttekintés)
115 cm
100 cm
Elektromos csatlakoztatás
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt érintésbiz‐
tos aljzatot használjon.
• Ne használjon elosztókat, csatlakozókat
és hosszabbítókat. Tűzveszélyesek.
• Ne cserélje ki saját maga a hálózati ká‐
belt. Hívja a márkaszervizt.
150 cm
max 100 cm
9 0 cm
min. 60 cm
min. 60 cm
max 100 cm
115 cm
140 cm
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne
nyomja össze vagy a készülék hátlapja ká‐
rosítsa azt.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz az
üzembe helyezés után hozzáférhető le‐
gyen.
• A készülék leválasztásához ne a hálózati
kábelt, hanem a hálózati dugaszt húzza.
• A készülék megfelel az EGK irányelvei‐
nek.
Első használat
• Győződjön meg arról, hogy az elekt‐
romos- és a vízcsatlakozások megfe‐
lelnek-e az üzembe helyezési utasí‐
tásoknak.
• Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
• Az első mosás előtt futtasson le egy
pamutciklust a legmagasabb hőmér‐
sékleten ruha behelyezése nélkül,
hogy eltávolítsa a dobból és az üst‐
ből a gyártás folyamán esetlegesen
visszamaradt szennyeződéseket.
Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2
adag mosószert, és indítsa el a ké‐
szüléket.
Napi használat
A ruhák szétválogatása
Kövesse az egyes ruhákon található mosá‐
si utasításokat és a gyártó cég mosási uta‐
sításait. A következők szerint különítse el a
mosandó ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúnemű.
11
Teendők a ruhák behelyezése előtt
Fontos Győzödjön
meg arról, hogy a ru‐
hákban nem marad‐
tak fémtárgyak (pl.
hajcsatok, biztosító‐
tűk, kitűzők). Gom‐
bolja be a párnahu‐
zatokat, húzza ös‐
sze a cipzárakat,
kapcsolja be a kap‐
csokat. Az öveket
és a hosszú szalag‐
okat kösse össze.
Vegye le a horgokat
és kampókat (pl. a
függönyökről).
• Ne mossa együtt a fehér és a színes ru‐
hákat. A fehér ruhák a mosás során elve‐
szíthetik „fehérségüket”.
• A színes új ruhák az első mosásnál en‐
gedhetik a színüket, ezért célszerű az el‐
ső alkalommal elkülönítve mosni azokat.
• A különösen piszkos részeket dörzsölje
át valamilyen speciális tisztítószerrel.
• A függönyöket különös óvatossággal ke‐
zelje.
• A zoknikat és kesztyűket tegye egy zsák‐
ba vagy hálóba.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat:
Vér : a friss foltot hideg vízzel mossa ki. Ha
a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát éj‐
szakára speciális mosószert tartalmazó víz‐
be, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték : nedvesítse meg a foltot mosó‐
benzinnel, majd puha rongyra helyezve itas‐
sa fel. Ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt : nedvesítse be terpen‐
tinnel a foltot, majd puha felületre helyezve
ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsda : forró vízben oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafol‐
tokkal, mert azok már megtámadták a cellu‐
1) Műselymet ne tisztítson acetonnal.
12
lózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyu‐
kadhat.
Penészfolt : fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes
dolgok tisztíthatók.
Fűfolt : mosószerrel kissé kenje be az anyag‐
ot, majd kezelje hígított fehérítőszerrel. Ily
módon csak a fehér, illetve a klórra nem ér‐
zékeny színes dolgok tisztíthatók.
Golyóstoll és ragasztó : nedvesítse meg a
foltot acetonnal1), majd puha rongyra helyez‐
ve itassa fel.
Rúzs : a fentiek szerint nedvesítse meg a fol‐
tot acetonnal, majd kezelje metil-alkohollal.
Az esetlegesen megmaradó nyomokat fehé‐
rítőszerrel tüntesse el.
Vörösbor : hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a fol‐
tot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megma‐
radó nyomokat fehérítőszerrel tüntesse el.
Tinta : a tinta típusától függően az anyagot
először áztassa acetonba1), majd ecetsav‐
ba, a fehérneműn esetlegesen visszamara‐
dó nyomokat fehérítőszerrel tisztítsa meg,
majd alaposan öblítse át.
Kátrányfolt : előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén mosó‐
pasztával dörzsölje át.
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan
nyissa ki az ajtót.
Helyezze be a ruhákat.
Helyezze a ruhákat
egyenként a mosó‐
gép dobjába szétte‐
rítve, amennyire
csak lehet.
Maximális töltet
A felhasznált mosószer mennyisége
A töltet mennyiségére vonatkozó in‐
formációkat a „Mosási programok”
táblázatban találhatja.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon : töltse tele a dobot, de
ne tömje meg túlzottan.
• Műszál : csak a dob feléig töltse meg.
• Kényes ruhaneműk és gyapjú : a dob egy‐
harmadáig töltse.
Csukja be óvatosan az ajtót.
Vigyázat Bizo‐
nyosodjon meg
arról, hogy amikor
becsukja az ajtót,
nem csíp be vele
semmilyen ruhát.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztá‐
sától és helyes adagolásától is függ. A he‐
lyes adagolással elkerüli a pazarlást, és vé‐
di a környezetét.
Annak ellenére, hogy a mosószerek lebom‐
lanak, olyan elemeket is tartalmaznak, ame‐
lyek károsítják a természet kényes ökológi‐
ai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag faj‐
tájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színé‐
től, a mosás hőfokától és a szennyezettség
mértékétől is.
Ezzel a mosógéppel mindegyik forgalom‐
ban lévő mosószer használható:
• univerzális, valamennyi anyagtípushoz
való mosópor;
• finomtextil (max. 40°C-os) és gyapjú mo‐
sásához való mosópor;
• valamennyi anyagfajtához, elsősorban az
alacsony hőfokú (max. 60°C-os) progra‐
mokhoz való folyékony mosószerek, illet‐
ve a csak gyapjú mosására szolgáló spe‐
ciális mosószerek.
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségé‐
től, a szennyezettség fokától és a felhasz‐
nált víz keménységétől függ.
A mosószer mennyiségét illetően kövese a
termék csomagolásán feltüntetett utasításo‐
kat.
A megadottnál kevesebb mosószert hasz‐
náljon, ha:
• kevés ruhát mos;
• a ruhák csak kevéssé szennyezettek;
• a mosás során sok hab képződik.
Vízkeménység
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó infor‐
mációkat a helyi vízműtől vagy az illetékes
hatóságoktól lehet kérni.
Ha víz keménységi foka közepes vagy ma‐
gas, javasoljuk, hogy töltsön be vízlágyítót
(kövesse a termék gyártójának utasításait).
Ha a víz keménységi foka alacsony, állítsa
be ennek megfelelően a mosószer mennyi‐
ségét.
Nyissa ki a mosószer-adagoló fiókot
Rekesz a főmo‐
sáshoz használt
mosópor vagy folyé‐
kony mosószer szá‐
Rekesz a
mára.
folyékony adalékok
számára (öblítő‐
szer, keményítő).
Vigyázat Ha előmosást kíván végezni,
öntse a mosószert közvetlenül a
mosandó ruhák közé a dobba.
Vigyázat A használt mosószer
típusától (por vagy folyadék) függően
biztosítsa, hogy a fő rekeszben lévő
terelőlap a megfelelő helyzetben álljon.
A por és folyadék állagú mosószerek
kiválasztására szolgáló terelőlap
13
A terelőlap FEL állásban van, és folyé‐
kony mosószert szeretne használni:
SH
• Fordítsa le a tere‐
lőlapot.
• Óvatosan tegye
vissza a fiókot.
PU
RE
TO MOV
CL E
EA
N
SH
PU
RE
TO MOV
CL E
EA
N
FEL – A terelőlap ál‐ LE – A terelőlap ál‐
lása POR állagú mo‐ lása FOLYADÉK ál‐
sószer esetén
lagú mosószer ese‐
tén
• Mérje ki a mosószert.
Ha a terelőlap nem a megfelelő helyzet‐
ben áll :
• Vegye ki a mosószer-adagoló fiókot. A
fiók kivételének megkönnyítéséhez
nyomja kifelé a fiók szélét a nyíllal
(PUSH) jelzett helyen.
A terelőlap LE állásban van, és mosóport
szeretne használni:
• Fordítsa fel a tere‐
lőlapot. Bizonyo‐
sodjon meg arról,
hogy a lap telje‐
sen a helyére csú‐
szott.
• Óvatosan tegye
vissza a fiókot.
• Mérje ki a mosó‐
szert.
• Töltse a mosó‐
főmosá‐
port a
si rekeszbe.
14
A mosószer mennyiségét illetően kö‐
vesse a termék csomagolásán feltün‐
tetett utasításokat, illetve ellenőrizze azt
is, hogy a mosószert a rekeszbe szabade tölteni.
• Töltse a folyékony mosószert a
re‐
keszbe úgy, hogy ne haladja meg a te‐
relőlapon látható szintjelzést. A mosó‐
szert a mosási program kezdete előtt
kell a mosószer-adagoló fiók megfelelő
rekeszébe tölteni.
•
•
•
•
Vigyázat Ne állítsa a terelőlapot LE ál‐
lásba a következő esetekben:
zselé vagy sűrű állagú folyékony mosó‐
szer;
mosópor;
előmosást tartalmazó programok;
ne használjon folyékony mosószert olyan
esetekben, amikor a mosási program
nem azonnal indul el.
A fenti esetekben a terelőlapnak FEL
helyzetben kell állnia.
Mérje ki az öblítőszert
Tolja be a mosószer-adagoló fiókot.
Töltse az öblítőszert
és más adalékany‐
jelzésű
agokat a
rekeszbe úgy, hogy
ne haladja meg a re‐
keszen lévő „MAX”
jelzést). Az adalé‐
kanyagokat a mosá‐
si program kezdete
előtt kell a mosó‐
szer-adagoló fiók
megfelelő rekeszé‐
be tölteni.
Állítson be egy mosási programot.
A mosási programot és az opciókat a kezelőpanel segítségével állíthatja be.
Amikor kiválaszt egy opciót, annak jelzőlámpája felgyullad. Ha nincs kiválasztva egy op‐
ció, akkor a jelzőlámpája nem ég.
A mosási programok és különféle opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a „Mosási programok” táblázatot. Ha nem megfelelő opciót választott, a 6 -os
gomb beépített piros jelzőfénye háromszor felvillan.
7.1
7.2
7.3
1
2
3
4
5
6
15
Állítsa a programválasztót a kiválasztott programnak meg‐
felelő állásba. A programválasztót az óra járásával mege‐
gyező és ellentétes irányba is lehet forgatni. A 6 -os
gomb zöld jelzőfénye villogni kezd: a készülék ezzel be‐
kapcsol.
Programválasztó gomb
1
Ha a készülék működése közben forgatja el a prog‐
ramválasztót egy másik programra, a helytelen vá‐
lasztást jelezve a 6 -os gomb piros jelzőfénye háromszor
felvillan. A készülék nem hajtja végre az újonnan kiválasz‐
tott programot.
• A készülék kikapcsolásához forgassa a programválasz‐
állásba.
tót
• Egy futó program törléséhez vagy módosításához for‐
gassa a programválasztót
állásba. Válassza ki az új
programot úgy, hogy a programválasztót a kívánt prog‐
ramra fordítja. Indítsa el az új programot a 6 -os gomb
ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem
ürül ki.
Hőmérséklet-választó
gomb
20°
2
30°
95°
40°
60°
Centrifugálás sebessé‐
gének csökkentése és
Öblítőstop
1200
900
3
16
A ruháknak leginkább megfelelő mosási hőmérséklet ki‐
választásához forgassa el az óramutató járásával mege‐
gyező irányba ezt a gombot.
: hideg mosás
700
: Centrifugálás sebességének csökkentése
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék auto‐
matikusan felkínálja az adott programhoz megengedett
maximális centrifugálási sebességet.
Ha ettől eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhá‐
kat, a gomb ismételt lenyomásával módosíthatja a centri‐
fugálási sebességet. A megfelelő jelzőfény felgyullad.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a készülék nem
ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhákat a
gyűrődéstől. Az ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet.
A víz leeresztéséhez olvassa el „A program végén” c.
részt.
Késleltetett indítás
4h
4
8h
A mosási program indítása 8 vagy 4 órával késleltethető
ennek a gombnak a segítségével. A megfelelő jelzőfény
felgyullad.
Ezt az opciót a program beállítása után, annak elindítása
előtt kell kiválasztani.
A késleltetett indítás kiválasztása:
• Válassza ki a programot és a kívánt opciókat.
• Állítsa be a Késleltetett indítás opciót a 4 -es gomb meg‐
nyomásával.
• Nyomja meg a 6 -os gombot.
– A készülék megkezdi a visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elin‐
dul.
A késleltetett indítás törlése a program elindítása után:
• Szüneteltesse a programot a 6 -os gomb megnyomá‐
sával.
• Nyomja meg egyszer a 4 -es gombot, ekkor a kiválasz‐
tott késleltetéshez tartozó jelzőfény kialszik.
• A program elindításához nyomja meg ismét a 6 -os gom‐
bot.
A Késleltetett indítás opció nem használható a Vízleeresz‐
tés programmal.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási
program ismételt kiválasztása után módosítható. Az ajtó
a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ki
kell nyitnia az ajtót, (a 6 -os gomb megnyomásával) szü‐
neteltesse a programot, majd várjon néhány percig. Az aj‐
tó becsukása után nyomja meg ismét a 6 -os gombot.
Szupergyors
5
Amikor megnyomja a gombot, a megfelelő jelzőfény világ‐
ítani kezd.
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabokhoz vagy csak
felfrissítést igénylő ruhákhoz.
Ezt a opciót csökkentett mennyiségű töltethez ajánljuk:
• gyapjú: 3 kg;
• műszálas és kényes: 1,5 kg
17
Extra öblítés
4h
8h
Start/Szünet
6
Jelzőfények
7.1
7.2
7.3
18
Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy takarékosan hasz‐
nálj a vizet. Azonban nagyon érzékeny bőrű (a mosósze‐
rekre allergiás) emberek esetében szükség lehet arra,
hogy a ruhanemű öblítése extra mennyiségű vízben tör‐
ténjen.
Nyomja le egyszerre a 4 -es és 5 -ös gombokat néhány
másodpercig: a 7.2 -es jelzőfény kigyúl. Ez a funkció be‐
kapcsolva marad mindaddig, amíg ki nem kapcsolja. A ki‐
kapcsolásához nyomja le ugyanezeket a gombokat mind‐
addig, amíg a 7.2 jelzőfény ki nem alszik.
Indítsa el a programot a 6-os gomb megnyomásával
• A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 6 os gombot, ekkor a megfelelő zöld jelzőfény nem villog
tovább. A 7.1 -es jelzőfény világít, jelezve, hogy a ké‐
szülék megkezdte a működését, és az ajtó zárva van.
Amennyiben késleltetett indítást állított be, a készülék
megkezdi a visszaszámlálást.
• Egy futó program megszakításához nyomja meg a 6 os gombot: a megfelelő zöld jelzőfény villogni kezd.
Egy futó program bizonyos opcióit meg is változtathat‐
ja , még mielőtt a program végrehajtaná azokat.
• Ha folytatni szeretné a programot onnan, ahol megsza‐
kította, nyomja meg újra a 6 -os gombot.
• A program elindulása után az ajtó bezáródik. Ha bármi‐
lyen okból ki kell nyitnia az ajtót , először szüneteltes‐
se a programot 6 -os gomb megnyomásával. Néhány
perc múlva kinyithatja az ajtót.
Ha az ajtó zárva marad, ez azt jelenti, hogy a készülék
már a melegítési fázisban van, vagy a víz szintje túl ma‐
gas. Semmiképp ne próbálja meg erőltetni az ajtó kinyi‐
tását!
Ha mégis ki kell nyitnia az ajtót, először kapcsolja ki a
ál‐
készüléket úgy, hogy a programválasztó gombot
lásba fordítja. Néhány perc elteltével kinyithatja az aj‐
tót – ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére! Az aj‐
tó bezárása után ismét ki kell választania a programot
és az opciókat, majd meg kell nyomnia a 6 -os gombot.
• Amikor a 6 -os gomb megnyomásával elindítja a prog‐
ramot, kigyúl a mosási szakasz jelzőfénye ( 7.1 ). Ez
azt jelenti, hogy a készülék működik.
• Az extra öblítés jelzőfénye ( 7.2 ) akkor világít, amikor
a készülék extra öblítést végez.
• Amikor a program befejeződött, kigyúl a ciklus végét jel‐
ző fény ( 7.3 ).
A program végén
A készülék automatikusan leáll. Kialszik a 6
gomb jelzőfénye, valamint a befejezett mo‐
sási programnak megfelelő jelzőfény is. Ki‐
gyúl a 7.3 -as jelzőfény.
Ha olyan program vagy opció van kiválaszt‐
va, amely úgy fejeződik be, hogy a víz a dob‐
ban marad, az ajtó zárva marad, hogy jelez‐
ze, az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a
vizet.
Az alábbi utasításokat követve eressze le a
vizet:
• Forgassa a programválasztót
állásba.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifu‐
gálás programot.
• A megfelelő gombok megnyomásával
csökkentse a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
• Nyomja meg a 6 -os gombot.
A program végén az ajtózár kiold, és az ajtó
kinyitható. Forgassa a programválasztó
állásba a készülék kikapcsolásá‐
gombot
hoz.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan
ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kí‐
ván további mosást végezni, zárja el a víz‐
csapot. Hagyja nyitva az ajtót, hogy ne ke‐
letkezzen penész vagy kellemetlen szagok.
Vigyázat Ha a házban gyerekek vagy
háziállatok vannak, kapcsolja be a gye‐
rekzárat , amely az ajtókeret belső felén ta‐
lálható (további információkért lásd a „Biz‐
tonsági információk” fejezet „Gyermekek biz‐
tonsága” részét).
Készenlét : ha a program beállításakor
vagy a program befejezése után nem
érinti meg néhány percig a programválasztó
vagy bármelyik más gombot, automatiku‐
san aktiválódik az energiatakarékos üzem‐
mód. Az összes jelzőfény kialszik. A 6 -os
gomb zöld jelzőfénye lassan villogni kezd.
A készenléti állapotot bármely gomb meg‐
nyomásával megszakíthatja.
Az ajtó tömítése
Minden mosás után
ellenőrizze az ajtó
tömítését, és vegye
ki a mélyedésbe
beragadt tárgyakat.
Mosási programok
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
Opciók
Rekesz
CENTRIFUGÁLÁS
PAMUT
SEBESSÉGÉNEK
(Hideg)
95°–
CSÖKKENTÉSE,
Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 1200 / 1000 /
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉS‐
1)
800 fordulat/perc maximális sebességgel
LELTETETT
INDÍ‐
Max. töltet 6 kg – Féltöltet 3 kg
TÁS, SZUPER‐
Fehér, színes pamut és lenvászon . Normál mérték‐
GYORS2), EXTRA
ben szennyezett darabok.
ÖBLÍTÉS
19
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
Opciók
+
PAMUT ELŐMOSÁSSAL 3)
95° (Hideg)
Előmosás – Főmosás – Öblítések – Centrifugálás
1200 / 1000 / 800 fordulat/perc maximális sebes‐
séggel1)
Max. töltet 6 kg – Féltöltet 3 kg
Fehér, színes pamut és lenvászon . Erősen szen‐
nyezett darabok.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE,
ÖBLÍTŐSTOP, KÉS‐
LELTETETT INDÍ‐
TÁS, SZUPER‐
GYORS2), EXTRA
ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
PAMUT ECO
SEBESSÉGÉNEK
60° - 40°
CSÖKKENTÉSE,
Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 1200 / 1000 /
ÖBLÍTŐSTOP, KÉS‐
800 fordulat/perc maximális sebességgel1)
LELTETETT INDÍ‐
Max. töltet 6 kg
TÁS, EXTRA ÖBLÍ‐
Fehér és színes pamut . Ez a program enyhén
TÉS
vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhada‐
rabokhoz választható. A mosás alacsonyabb hő‐
mérsékleten történik, a mosás időtartama pedig
meghosszabbodik. Ez jó mosási eredményt bizto‐
sít fokozott energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁS
MŰSZÁLAS
SEBESSÉGÉNEK
60° (Hideg)
CSÖKKENTÉSE,
Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 1200 / 1000 /
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉS‐
1)
800 fordulat/perc maximális sebességgel
LELTETETT INDÍ‐
Max. töltet 3 kg – Féltöltet 1,5 kg
TÁS, SZUPER‐
Műszálas vagy kevertszálas ruhák : alsónemű, szí‐
2), EXTRA
GYORS
nes ruhadarabok, nem összemenő ingek, blúzok.
ÖBLÍTÉS
Normál mértékben szennyezett darabok.
CENTRIFUGÁLÁS
VEGYES
SEBESSÉGÉNEK
20°
CSÖKKENTÉSE,
Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 1200 / 1000 /
1)
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉS‐
800 fordulat/perc maximális sebességgel
LELTETETT INDÍ‐
Max. töltet 3 kg
Magas hatékonyságú hideg mosási program kevés‐ TÁS, EXTRA ÖBLÍ‐
TÉS
sé szennyezett ruhákhoz. Ehhez a programhoz
olyan mosóport kell használni, amely hideg vízzel
is hatékony.
20
Rekesz
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
KÍMÉLŐ
(Hideg)
40°Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 700 fordulat/
perc maximális sebességgel
Max. töltet 3 kg – Féltöltet 1,5 kg
Kényes szövetek : akril, viszkóz, poliészter. Nor‐
mál mértékben szennyezett darabok.
Opciók
Rekesz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
(csak a ZWG 580P tí‐
pus esetében), ÖB‐
LÍTŐSTOP, KÉS‐
LELTETETT INDÍ‐
TÁS, SZUPER‐
GYORS2), EXTRA
ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
GYAPJÚ / KÉZI MOSÁS
SEBESSÉGÉNEK
(Hideg)
40°CSÖKKENTÉSE,
Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 1200 / 1000 /
ÖBLÍTŐSTOP, KÉS‐
800 fordulat/perc maximális sebességgel1)
LELTETETT INDÍ‐
Max. töltet 2 kg
TÁS
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyap‐
júhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott kényes
szövetekhez . Megjegyzés : A túl kevés ruha vagy
túl nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot
okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utol‐
só centrifugálási fázist, tegyen be további darabo‐
kat, vagy ossza el újra a töltetet kézzel, majd válas‐
sza ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTÉS
SEBESSÉGÉNEK
Öblítés – Rövid centrifugálás 700 fordulat/perc se‐
CSÖKKENTÉSE,
bességgel. Ha 700 fordulat/percnél nagyobb centri‐
fugálási sebességet választ a megfelelő gomb meg‐ ÖBLÍTŐSTOP, KÉS‐
LELTETETT INDÍ‐
nyomásával, a készülék hosszú centrifugálást fog
TÁS, EXTRA ÖBLÍ‐
végezni. (Centrifugálás 1200 / 1000 / 800 fordulat/
TÉS
perc maximális sebességgel1))
Max. töltet 6 kg
Kézzel mosott pamut ruhák kiöblítéséhez és centri‐
fugálásához. Az öblítés hatékonyságának növelé‐
séhez válassza az EXTRA ÖBLÍTÉS opciót. Ekkor
a mosógép plusz öblítéseket végez.
VÍZLEERESZTÉS
Víz leeresztése
A dobban maradt víz leeresztése.
21
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
Ürítés és hosszú centrifugálás 1200 / 1000 / 800
1)
CSÖKKENTÉSE,
fordulat/perc maximális sebességgel .
KÉSLELTETETT IN‐
Max. töltet 6 kg
DÍTÁS
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhák és az Öb‐
lítőstop opciót tartalmazó programok számára. A
megfelelő gomb megnyomásával kiválaszthatja a
ruhatípusnak megfelelő centrifugálási sebességet.
Ha 700 fordulat/perc vagy alacsonyabb centrifugá‐
lási sebességet választ a megfelelő gomb megnyo‐
másával, a készülék rövid centrifugálást fog végez‐
ni.
CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
SEBESSÉGÉNEK
(Hideg)
40°CSÖKKENTÉSE,
Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 900 / 800 for‐
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉS‐
1)
dulat/perc maximális sebességgel
LELTETETT INDÍ‐
A kisebb gyűrődés érdekében csökkentse a behe‐
lyezett műszálas darabok mennyiségét (javasolt töl‐ TÁS, EXTRA ÖBLÍ‐
TÉS
tet: 1 kg).
Műszálas vagy kevertszálas szövetek. Kímélő mo‐
sás és centrifugálás, a gyűrődés minimalizálása. A
készülék plusz öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁS
5 ING
SEBESSÉGÉNEK
30°
CSÖKKENTÉSE,
Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 900 / 800 for‐
KÉSLELTETETT IN‐
dulat/perc maximális sebességgel1)
DÍTÁS
Műszálas vagy kevertszálas szövetek . 5-6 kevés‐
sé szennyezett ing mosásához.
MINI 30
30°
Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 700 fordulat/
perc maximális sebességgel
Max. töltet 3 kg
Műszálas és kényes szövetekhez. Kevéssé szen‐
nyezett és csak felfrissítést igénylő ruhákhoz.
22
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
(csak a ZWG 580P tí‐
pus esetében), KÉS‐
LELTETETT INDÍ‐
TÁS
Rekesz
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
Opciók
Rekesz
CENTRIFUGÁLÁS
FARMER
SEBESSÉGÉNEK
60°(Hideg)
CSÖKKENTÉSE,
Főmosás – Öblítések – Centrifugálás 1200 / 1000 /
ÖBLÍTŐSTOP,
KÉS‐
1)
800 fordulat/perc maximális sebességgel
LELTETETT INDÍ‐
Max. töltet 3 kg
TÁS
Farmer és jersey anyagból készült nadrágokhoz, in‐
gekhez és kabátokhoz. A készülék automatikusan
kiválasztja az Extra öblítés opciót.
1) Típustól függően.
2) Ha az 5 -ös gomb megnyomásával kiválasztja a Szupergyors opciót, javasoljuk, hogy csökkentse a
maximális töltetet a megadott értékeknek megfelelően. Teljes töltettel is moshat, de a tisztítási
eredmény nem lesz tökéletes.
3) Előmosást tartalmazó programok esetében a mosószert közvetlenül a dobba, a ruhák közé tegye.
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Program időtartama
(perc)
Fehér pamut 95°
2.10
78
175
Pamut 60°
1.20
72
170
1.02
49
180
Pamut 40°
0.75
72
145
Műszál 40°
0.60
57
95
Kímélő mosás 40°
0.60
65
75
Gyapjú/Kézi mosás
30°
0.30
48
55
Pamut ECO 60°
1)
1) A "Pamut Eco" 60 °C-on 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak.
Műszaki adatok
Márkajelzés
Zanussi
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87.
23
Modellnév
ZWG 580P ZWG 5100P
ZWG 5120P
Mértékegység
Értékek
(tartomány: A
– G , ahol A –
leghatéko‐
nyabb és G –
legkevésbé ha‐
tékony)
A
Energiafogyasztás
kWh-ban, normál,
60°C-os pamut prog‐
ram használatával
(a tényleges
energiafo‐
gyasztás a ké‐
szülék haszná‐
lati módjától
függ)
1,02
Mosási hatékonyság
(tartomány: A
– G , ahol A –
leghatéko‐
nyabb G – leg‐
kevésbé haté‐
kony)
A
A
A
(tartomány: A
– G , ahol A –
leghatéko‐
nyabb, G – leg‐
kevésbé haté‐
kony)
D
C
B
66
60
53
800
1000
1200
Energiaosztály
Centrifugálási haté‐
konyság
Maradék nedvesség
normál 60°C-os pa‐
mut programnál
%
Maximális centrifugá‐
lási sebesség 60 C-os
pamut programnál
ford./perc
Mosási töltet normál,
60°C-os pamut prog‐
ram esetében
kg
Vízfogyasztás normál,
60°C-os pamut prog‐
ram esetében
liter
Programidő normál,
60°C-os pamut prog‐
ram esetében
perc
24
6
49
180
200 mosás átlagos
éves energiafogyasz‐
tása normál, 60° C hő‐
mérsékletű pamut
program esetében
kW
(becsült éves
vízfogyasztás
4 tagú család
esetén)
204
200 mosás átlagos
éves vízfogyasztása
normál 60° C hőmér‐
sékletű pamut prog‐
ram esetében
liter
(becsült éves
vízfogyasztás
4 tagú család
esetén)
9800
Mosóprogram zaj‐
szintje normál, 60°Cos pamut program
esetében
dB/A
60
60
60
Centrifuga zajszintje
normál, 60°C-os pa‐
mut program esetében
dB/A
78
78
78
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Tisztítás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugaszt a konnektorból.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosások esetén a
dob belsejében maradványlerakódások kép‐
ződhetnek.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• Távolítson el a dobból minden ruhaneműt.
• Válassza ki a legforróbb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használ‐
jon, ami biológiai tulajdonságokkal rendel‐
kező por legyen.
• Vegye ki a mosószer-adagoló fiókot.
• A tisztítás meg‐
könnyítése érde‐
kében az adalék‐
szereknek fenn‐
tartott rekesz fel‐
ső része kivehető.
A mosószer-adagoló fiók tisztítása
A mosópor és az adalékanyagok tartóreke‐
szeit rendszeresen tisztítani kell.
25
• Nyissa fel a szűrő
fedelét úgy, hogy
lenyomja a külön‐
leges horgot,
majd felfele húz‐
za a fedelet.
• Távolítsa el a mosópormaradékokat
egy erős kefével.
• A felhalmozódott mosópormaradék eltá‐
volításához a kivett alkatrészeket öblí‐
tse le folyó vízzel.
• Kefével tisztítsa
meg alaposan az
alsó és felső ré‐
szeket, és távolít‐
sa el a rászáradt
maradékokat is.
Vigyázat A szű‐
rő kivételéig
hagyja felnyitva a
szűrő fedelét.
• A szűrő kivétele
előtt távolítsa el a
szűrő köré lerakó‐
dott szöszt vagy
kis tárgyakat.
A fiók és a rekeszek megtisztítása után te‐
gye vissza a fiókot.
A lefolyószűrő tisztítása
A szűrő összegyűjti a szöszöket és vissza‐
tartja a dobban felejtett idegen tárgyakat.
A szűrőt rendszeresen meg kell tisztítani.
Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
• Forgassa a programválasztó gombot
állásba.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Nyissa ki az ajtót.
• Forgassa el a do‐
bot, hogy a szűrő
fedele ( FILTER )
az ajtó tömítésén
lévő nyíllal egy
szintbe kerüljön.
26
• Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg folyó
víz alatt.
• Ha szükséges, ál‐
lítsa be újra a do‐
bot, hogy fel tudja
nyitni a szűrő fed‐
elét.
• Nyissa fel megint
a szűrő fedelét,
és tegye vissza a
szűrőt.
meg (további információkért lásd a „Mit
tegyek, ha...” című részt), ellenőrizze, hogy
nem dugultak-e el a bemeneti szűrők.
A bemeneti szűrők tisztítása:
• Zárja el a vízcsa‐
pot.
• Csavarja le a csö‐
vet a csapról.
• A csőben lévő
szűrőt tisztítsa
meg egy kemény
sörtéjű kefével.
• Csavarja vissza a csövet a csapra Ügyel‐
jen arra, hogy cső szorosan csatlakoz‐
zon.
A szűrő akkor van helyesen visszahelyez‐
ve, ha a tetején lévő jelzés látható, és a
szűrő nem mozog.
• Csukja le a szűrő
fedelét.
• Dugja vissza a há‐
lózati csatlakozó‐
dugaszt.
A bemeneti szűrők tisztítása
Fontos Ha a készülék nem szív vizet,
sokáig tart, mire megtelik vízzel, az
indítógomb pirosan villog, vagy a kijelző (ha
van) erre vonatkozó hibaüzenetet jelenít
• Csavarja le a csö‐
vet a készülékről.
Tartson a közel‐
ben egy törlőron‐
gyot, mert némi
víz kifolyhat.
• Tisztítsa meg a
szelepben lévő
szűrőt kemény
sörtéjű kefével
vagy egy rong‐
gyal.
• Csavarja vissza a csövet a készülékre,
és ügyeljen arra, hogy szorosan csatla‐
kozzon.
• Nyissa ki a vízcsapot.
Mit tegyek, ha...
A készülék nem indul el, vagy működés köz‐
ben leáll. Bizonyos problémákat a karbantar‐
tás vagy ápolás hiánya okoz, és az alábbi
táblázatban ismertetett tanácsok segítségé‐
vel a szerviz kihívása nélkül is elháríthatók.
Előfordulhat, hogy a készülék működése
közben a 6 -os gomb piros jelzőfénye és
egy másik jelzőfény villog, jelezve, hogy a
készülék nem működik.
Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végez‐
ze el az alábbi ellenőrzéseket:
27
Hibakód és hiba
A 6-os gomb jelzőfé‐
nye villog, a 7.1-es jel‐
zőfény pedig ég:
probléma van a vízellá‐
tással.
Lehetséges ok / megoldás
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a bemenő szelep
szűrője.
• Tisztítsa meg a bemeneti szűrőket (további információkért
lásd „A bemeneti szűrők tisztítása” című részt).
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
A kifolyócső szűrője eldugult.
Ha a készülék úgy áll le, hogy nem ereszti le a vizet, először en‐
gedje le a vizet az alábbi módon:
• Forgassa a programválasztó gombot
állásba.
•
•
•
•
A 6-os gomb jelzőfé‐
nye villog, a 7.2-es jel‐
zőfény pedig ég:
probléma van a víz le‐
eresztésével.
•
•
•
•
•
•
•
28
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
Zárja el a vízcsapot.
Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
Csavarja le a kifolyócsövet a hátsó tartóról (lásd a „Fagyve‐
szély” című részt), és akassza ki a mosogatókagylóból vagy
szifonból.
Vezesse el a csövet a padlón.
Tegyen egy tálat a padlóra, és helyezze bele a kifolyócső vé‐
gét. A víz a gravitáció miatt belefolyik a tálba. Amikor a tál meg‐
telt, ürítse ki. Addig ismételje ezt az eljárást, amíg az összes
víz kifolyik.
Csavarja vissza a kifolyócsövet a készülék hátára, és állítsa be.
Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
Tisztítsa meg a szűrőt „A lefolyószűrő tisztítása” részben leír‐
tak szerint.
A tisztítás után csukja be az ajtót, és dugja vissza a hálózati
dugaszt.
Indítson el egy vízleeresztési programot, és ellenőrizze, hogy
működik-e a készülék.
Hibakód és hiba
Lehetséges ok / megoldás
Az ajtó nyitva van, vagy nincs megfelelően becsukva.
• Csukja be jól az ajtót.
A 6-os gomb jelzőfé‐
nye villog, a 7.3-as jel‐
zőfény pedig ég:
nyitva van ajtó.
A készülék nem indul el, vagy működés köz‐
ben leáll, de nem ad figyelmezető jelzést.
Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végez‐
ze el az alábbi ellenőrzéseket:
Probléma
Lehetséges ok / megoldás
A készülék nem indul
el:
A hálózati kábel csatlakozódugasza nincs megfelelően csatlakoz‐
tatva a hálózati aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az áramszolgáltatást.
Kiégett a főbiztosíték.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó gomb beállítása nem megfelelő, és nem
nyomta meg a 6 -os gombot.
• Forgassa el a programválasztó gombot, és nyomja meg ismét
a 6 -os gombot .
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhát azonnal ki szeretné mosni, törölje a késleltetett in‐
dítást.
A készülék vizet vesz
fel, de rögtön ki is ürí‐
ti:
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el az „Üzembe helyezés” fejezet „Vízleeresztés” ré‐
szét.
Olyan beállítást vagy programot választott, melynek végén a víz
a dobban marad, vagy amely az összes centrifugálási fázist mel‐
A készülék nem eresz‐ lőzi.
ti le a vizet, és/vagy
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
nem centrifugál:
A ruhák eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhákat.
29
Probléma
Lehetséges ok / megoldás
Víz van a padlón:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használt a mo‐
sáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik
mosószert.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valamelyik illesztésnél nem szivá‐
rog-e. Ezt nem mindig lehet könnyen meglátni, mivel a víz a csö‐
vön folyik le; ellenőrizze, hogy nedves-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
A befolyócső vagy a kifolyócső megsérült.
• Cserélje ki egy újjal.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg az ajtózár kiold.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a vízleeresztés vagy a centrifugá‐
lás programot.
A készülék rázkódik
és zajos:
Nem távolította el a szállításhoz használt csavarokat és a csoma‐
golást.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
A készülék nincs vízszintbe állítva.
• Állítsa be a készülék lábait.
A ruhák eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhákat.
Lehet, hogy túl kevés ruha van a dobban.
• Helyezzen be több ruhát.
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centri‐
fugálást, mert a ruhák eloszlása a dobban nem volt egyenletes.
A készülék a dob ellenkező irányba való forgatásával osztja el
egyenletesen a ruhákat. Előfordulhat, hogy az egyensúly helyre‐
állításához és a megfelelő centrifugálás beindításához ezt több‐
Későn indul a centrifu‐ ször megismétli. Ha 10 perc elteltével sem oszlanak el megfelelő‐
gálás, illetve a készü‐ en a ruhák, akkor a készülék nem végzi el a centrifugálást. Eb‐
lék egyáltalán nem
ben az esetben rendezze át kézzel a ruhaneműt, és válassza ki
centrifugál:
a centrifugálás programot.
• Helyezzen be több ruhát.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, rendezze át kézzel a töltetet,
majd válassza ki a centrifugálás programot.
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatéko‐
Nem látható víz a dob‐
nyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami nem be‐
ban:
folyásolja a teljesítményüket.
30
Probléma
A mosás eredménye
nem kielégítő:
Lehetséges ok / megoldás
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mo‐
sószert.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon a kereskedelemben
kapható termékeket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet választotta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Csökkentse a töltet mennyiségét.
A készülékbe szerelt motornak más a hangja, mint a hagyomá‐
nyos motortípusoknak. Ez az új típusú motor lágyabb indítást biz‐
A készülékből szokat‐
tosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás
lan zajok hallatszanak:
közben a dobban, ugyanakkor pedig jobb stabilitást kölcsönöz a
gépnek.
..
Ser.
No.
...
...
...
A szerviz számára szükséges adatok az
adattáblán találhatók. Javasoljuk, hogy az
adatokat jegyezze fel ide:
Mod
Prod . ...
. No. ... ...
...
...
A fenti ellenőrzések után kapcsolja be a ké‐
szüléket, és a program újraindításához
nyomja meg a 6 -os gombot.
Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a szer‐
vizhez.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Modell leírása
(MOD.)
...............................
Termékszám
(PNC)
...............................
Sorozatszám
(S.N.)
...............................
31
192990150-00-242010
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement