Electrolux EWB105405W User manual

Electrolux EWB105405W User manual
Упатство за ракување
Упутство за употребу
navodila za uporabo
Машина за перење
Машина за прање рубља
Pralni stroj
EWB 105405 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
Безбедносни информации
Опис на производот
Персонализација
Пуштање програма за перење
Секојдневна употреба
Програми за перење
Нега и чистење
2
3
4
5
5
8
9
Проблеми при работата
Детергенти и додатоци
Технички спецификации
Потрошувачки вредности
Монтажа
Еколошки прашања
10
12
12
12
13
14
Можноста за промени е задржана
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Внимателно прочитајте ги следниве
точки пред да го инсталирате и да го
користите апаратот. Чувајте го
упатството со апаратот.
Општа безбедност
• Не менувајте го и не обидувајте се да
го видоизмените апаратот. Така може
да се доведете во опасност.
• Внимавајте сите парички, безопасни,
брошови, шрафови и слично да се
извадени пред да почнете програма
за перење. Ако се остават, може
сериозно да го оштетат апаратот.
• Употребувајте ја препорачаната
количина детергент.
• Ставајте ги малите предмети заедно
(чорапи, каиши итн.) во мала
платнена вреќа или во навлака за
перница.
• Откачете ја и затворете ја славината
за доводното црево по употребата на
апаратот.
• Секогаш извлекувајте го од струја
штекерот на апаратот пред чистење
или одржување.
• Не перете во машина алишта со
ленти, со непорабен или од искинат
материјал.
Инсталирање
• Распакувајте го апаратот или
замолете да ви го распакуваат
веднаш штом ќе го донесат.
Проверете да не е оштетена
надворешноста на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Пријавете ги сите оштетувања од
транспортот кај Вашиот продавач.
Отстранете ги сите транспортни
клинови и сета амбалажа пред
инсталирање на апаратот.
Приклучувањето на водата мора да
го изврши квалификуван
водоводџија.
Ако вашата домашна електрична
инсталација треба да се приспособи
за да може да се приклучи апаратот,
викнете квалификуван електричар.
Внимавајте, по инсталирањето,
кабелот за струја да не е вклештен
под апаратот.
Ако апаратот се инсталира на под со
тепих, внимавајте тепихот да не ги
попречува отворите за вентилација
на долниот дел.
Апаратот мора да е опремен со
прописен заземјен штекер.
Пред да го приклучите апаратот во
електричната мрежа, внимателно
прочитајте ги упатствата во
поглавјето насловено "Поврзување
на електриката".
Кабелот за струја треба да го менува
само овластен сервисен техничар.
Производителот не одговара за
оштетувања произлезени од
неправилно инсталирање.
Мерки против замрзнување
Ако е апаратот изложен на температури
под 0°C, треба да се преземат
следниве мерки:
electrolux 3
• Затворете ја славината и откачете го
доводното црево.
• Ставете ги краевите на доводното и
на одводното црево во леген на
подот.
• Одберете ја програмата за црпење и
оставете ја да сврти цел циклус.
• Исклучете го апаратот од струја со
вртење на програматорот на "Stop"
.
• Извлечете го штекерот на апаратот.
• Заменете ги одводното и доводното
црево.
На тој начин, водата што преостанала
во цревата ќе се исцеди, со што ќе се
избегне формирање мраз што може да
го оштети вашиот апарат.
Пред повторно да го вклучите апаратот,
внимавајте да го инсталирате во
просторија каде што температурата
нема да падне под нулата.
Користење
• Апаратот е наменет за нормална
домашна употреба. Не користете го
апаратот за комерцијални или
индустриски цели, ни за нешто друго
освен она за што е конструиран.
• Пред перењето погледнете ги
упатствата на етикетата на секое
парче.
• Не ставајте во машината алишта од
кои претходно сте ги отстраниле
дамките со бензин, алкохол,
трихлоретилен итн. Ако сте
користеле такви средства за
отстранување дамки, почекајте тие
да испарат пред да ги ставите
алиштата во барабанот.
• Испразнете ги џебовите и исправете
ги алиштата.
• Овој апарат не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички,
сетилни или ментални способности,
или лица без искуство и знаење,
освен ако немаат надзор и упатување
за користење на уредот од страна на
лицето кое е одговорно за нивната
безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за
да бидете сигурни дека нема да
играат со уредот.
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
1. Контролната табла
2. Рачка на капакот
3. Прилагодливи ногарки
4 electrolux
Контролна табла
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Бирач на програми
Копчиња и нивните функции
Екран
Светилка за да „додадете алишта“
Копче „Старт/пауза“
Копчиња за „одредување на времето“
Симболи
1
2
3
4
5
1. Одредување на времето
2. Температура
3. Заклучување за безбедност на
децата
4. Одвивање на циклусот:
предперење/перење,
плакнење,
цедење,
центрифуга
5. Должина на циклусот или
одбројување на тајмерот
Дозер
Претперење
Перење
Омекнувач (не полнете над симболот MAX
M
)
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Безбедност на децата
Оваа опција овозможува два вида
заклучување:
• ако опцијата се активира откако
циклусот ќе започне, не се можни
промени на опциите или на
програмата.
Циклусот тече и мора да ја исклучите
опцијата за да пуштите нов циклус.
• ако опцијата се активира пред
почнување на перењето, апаратот не
може да почне да работи.
electrolux 5
За да активирате безбедност да
децата, вклучете го апаратот и
притиснете „Дополнително плакнење”
и „Одложен почеток”
истовремено
да се
се додека знакот за потврда
појави на екранот. Апаратот го
меморира одбирањето на оваа опција.
За да го исклучите заклучувањето за
деца, повторете го истото.
Звучни сигнали
Кога е активиран звучниот сигнал, тој ќе
се огласи доколку притиснете некое
копче, на крајот на програмата, за да
укаже на некаков дефект.
За да ја деактивирате опцијата,
вклучете го апаратот и притиснете ги
и „Дополнително
„Претперење“
плакнење”
заедно се додека не се
огласи звучниот сигнал. Сигналот е
активен само ако се огласи алармот. За
да го активирате повторно, повторете ја
истата постапка.
ПУШТАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ПЕРЕЊЕ
Прва употреба
• Уверете се дека приклучувањето
на струјата и на водата се во
согласност со упатствата за
упатство за инсталација.
• Отстранете ги влошката од
стиропор и сите останати
предмети од барабанот.
• Пуштете почетен циклус на
перење, на 90°C, без алишта, но
со детергент, за да го измиете
резервоарот за вода.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Полнење алишта
• Отворете го
капакот на
апаратот.
• Отворете го
барабанот
A
притискајќи го
копчето за
заклучување
А: Двете
вратички се
отклучуваат автоматски.
• Ставете алишта, затворете ги
барабанот и капакот на машината.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да го
затворите капакот на апаратот,
проверете дали барабанот е
правилно затворен :
• Кога двете вратички се
затворени,
• копчето за заклучување А е
отпуштено.
Дозирање детергент
Всипете ја количината прашок во
и за претперење
одделот за перење
, ако сте ја избрале опцијата
"претперење". Ставете омекнувач за
алишта во дозерот , ако е потребно.
Одбирање сакана програма
Завртете го програматорот на бараната
програма. Копчето „Старт/Пауза“
трепка зелено.
Ако во текот на циклусот го завртите
програматорот на друга програма,
апаратот ќе ја игнорира новата избрана
програма. „Еrr“ трепка, а копчето
трепка црвено неколку
„Старт/Пауза“
секунди.
Одбирање температура
Притискајте го копчето „Температура”
последователно за да ја зголемите или
намалите температурата (погледнете
во „Табела со програми“). Симболот
значи ладно перење.
Одбирање на брзина на
центрифугата
Притиснете го копчето за центрифугa
за да ја промените брзината на
центрифугата. Можете да одберете и
6 electrolux
„Задржано плакнење“ или „Ноќен
циклус” .
За максимална брзина на центрифугата
погледнете во „Програми за перење“.
Задржано плакнење
Со избирање на оваа функција, водата
од последното плакнење не се празни
за да се спречи туткање на алиштата.
Ноќен циклус
Со одбирање на оваа функција
машината нема да ја испушти водата
од последното плакнење и сите фази за
центрифугирање се исклучени за да не
се истуткаат алиштата. Овој циклус за
перење е многу тивок и може да се
одбере за навечер или за периоди кога
има евтина струја.
На крајот од програмата, ако сте
избрале „Задржано плакнење” или
„Ноќен циклус” , ќе треба да
одберете програма „Центрифуга” или
„Цедење” за да го завршите циклусот
и да ја испуштите водата.
Одбирање опции
Откако ќе ја изберете програмата, а
пред да го притиснете копчето „Старт/
пауза“, мора да ги изберете различните
(видете во „Табела на
опции
програми“). Притиснете ги саканите
копчиња; се палат соодветните
светилки. Кога ќе ги притиснете
повторно, светилките се гаснат. Ако
некоја од опциите не е компатибилна со
избраната програма, на екранот трепка
трепка
„Err“, а копчето „ Старт/пауза“
црвено.
Опција "Претперење"
Апаратот изведува претперење на
макс. 30°C.
Опција „Дополнително плакнење”
Во текот на циклусот, машината за
перење изведува едно или повеќе
дополнителни плакнења. Оваа опција
се препорачува за луѓе со чувствителна
кожа и во подрачја со мека вода.
Привремено: Притиснете го
копчето.
„Дополнително плакнење”
Опцијата е активна само за избраната
програма.
Трајно: Држете ги копчињата
и „Одложен почеток”
„Претперење”
притиснати неколку секунди.
Опцијата е активирана трајно, дури и
ако апаратот се исклучи. За да ја
деактивирате, повторете ја постапката.
„Одложен почеток“
Оваа опција овозможува одложен
почеток на програмата за перење за 30,
60, 90 минути, 2 часа до 20 часа.
Избраното време се појавува на
екранот неколку секунди.
Можете да го смените или откажете
времето за одложен почеток кога било
пред да го притиснете копчето „Старт/
со повторно притискање на
Пауза“
(0
копчето „Одложен почеток“
покажува моментално почнување).
Доколку веќе сте го притиснале копчето
, а сакате да го
„Старт/Пауза“
промените или откажете одложениот
почеток, постапете на следниов начин:
• За да го откажете одложениот
почеток и веднаш да започнете со
циклусот, притиснете „Старт/Пауза“
, а потоа „Одложен почеток“
.
Притиснете „Старт/Пауза“
за да го
почнете циклусот.
• За да го смените периодот на
одложување на тајмерот, морате да
и да
одите преку позицијата „Стоп“
го репрограмирате циклусот.
Капакот е заклучен за време на
периодот на одложено почнување. Ако
сакате да го отворите, прво морате да
го ставите апаратот на пауза
притискајќи го копчето „Старт/Пауза“
. Откако повторно ќе го затворите
капакот, притиснете го копчето „Старт/
.
Пауза“
Управувач со времето
Циклусот може да се продолжи или да
се скрати со помош на копчињата
. Се наведува и
„ Time Manager”
степенот на валканост на алиштата.
Ниво на
валканост
Икон
а
Вид на ткаенина
Интензивно
За многу валкани
алишта
Нормално
За нормално
валкани алишта
electrolux 7
Ниво на
валканост
Икон
а
Вид на ткаенина
Секојдневно
За секојдневно
валкани алишта
Лесно
За лесно валкани
алишта
Брзо 1)
За многу малку
валкани алишта
Супер брзо
За алишта кои се
користени или
носени кратко
време
1)
Освежување
2)
Само за
освежување
алишта
2)
Само за
освежување на
многу малку
алишта
1)
Супер
освежување
1)
1) Да се користи при половина полнење.
2) Симболот трепка и исчезнува: овој цилус на
перење е циклус само за освежување.
Достапноста на овие различни нивоа
зависи од одбраниот вид програма.
Почнување програма
Притиснете го копчето „ Старт/пауза“
за да го започнете циклусот;
соодветната светилка ќе светне зелено.
Нормално е бирачот на програми да
остане неподвижен за време на
циклусот. На екранот ќе се појават
симболот за тековниот циклус и
преостанатото време. Ако одберете
одложено почнување, на екранот се
појавува одбројувањето.
Загревање
Во текот на циклусот, симболот се
пали кога апаратот ќе ја постигне
соодветната температура.
Прекинување програма
Додавање алишта
Кога е запалена светилката „Додавање
, можете да додадете
алишта“
алишта според следната процедура.
Притиснете го копчето „ Старт/пауза“
: додека апаратот е паузиран,
соодветната светилка ќе трепка зелено.
Капакот може да се отвори по 2 минути
откако машината ќе престане да
работи. Притиснете го копчето „ Старт/
повторно за да продолжите со
пауза“
програмата.
Менување програма во тек
Пред да извршите промена на
тековната програма, треба да ја
ставите машината во состојба на пауза
притискајќи го копчето „Старт/пауза“
. Ако промената не е можна, на екранот
трепка “Err” и копчето „Старт/Пауза“
трепка црвено неколку секунди. Ако се
уште сакате да ја промените
програмата, мора да ја откажете
тековната програма (видете подолу).
Откажување програма
Ако сакате да ја откажете програмата,
завртете го бирачот на програми на
.
позицијата „Стоп“.
Крај на програмата
Машината за перење запира
се
автоматски; копчето „Старт/пауза“
гаси и на екранот трепка „0“. Капакот
може да се отвори по 2 минути откако
машината ќе престане да работи.
Завртете го бирачот на програми на
. Извадете ги
позицијата „Стоп“.
алиштата. Откачете ја и затворете ја
славината за довод на вода.
Подготвеност : штом ќе заврши
програмата, по неколку минути ќе се
вклучи системот за штедење енергија.
Осветленоста на екранот се намалува.
Апаратот ќе излезе од состојбата за
штедење енергија со притискање на кое
било копче.
8 electrolux
ПРОГРАМИ ЗА ПЕРЕЊЕ
Програма / Вид перење
Полнење
Достапни опции
Памучни (студено - 90°) : Бели или
шарени, на пр. нормално извалкана
работна облека, креветски и трпезариски
чаршафи, долна облека, крпи.
Макс. брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин.
5,5 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Претперење,
Дополнително плакнење,
Одложен почеток, Одредување на
времето
Синтетика (студено - 60°) :
Синтетички ткаенини, долна облека,
шарени ткаенини, кошули што не се
пеглаат, блузи.
Макс. брзина на центрифугата: 900 врт./
мин.
2,5 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Претперење,
Дополнително плакнење,
Одложен почеток, Одредување на
времето
Чувствителни (студено - 40°) : За
сите нежни материјали, на пример
завеси.
Макс. брзина на центрифугата: 700 врт./
мин.
2,5 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Претперење,
Дополнително плакнење,
Одложен почеток, Одредување на
времето
Волна (студено - 40°) : Волна што се
пере во машина, со етикетите „чиста
нова волна, се пере во машина, не се
собира“.
Макс. брзина на центрифугата: 1000
1,0 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Одложено почнување
Свила (студено - 30°) : Ткаенина што
може да се пере во машина на 30°C.
Макс. брзина на центрифугата: 700 врт./
мин.
1,0 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Одложено почнување
Дамска долна облека (студено 40°) : За многу нежни алишта, како
дамска долна облека.
Макс. брзина на центрифугата: 900 врт./
мин.
1,0 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Одложено почнување
Плакнење : Со оваа програма можат
да се плакнат рачно испрани алишта.
Макс. брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин.
5,5 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Дополнително
плакнење, Одложено почнување
Цедење : Вклучува празен циклус по
Задржано плакнење (или Ноќен циклус).
5,5 кг
Центрифуга : Циклус на центрифуга
од 700 до 1000 врт./мин по Задржано
плакнење (или Ноќен циклус).
5,5 кг
Одложен почеток
Економично (40° - 90°) : Бели или
шарени, на пр. нормално извалкана
работна облека, креветски и трпезариски
чаршафи, долна облека, крпи.
Макс. брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин.
5,5 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Претперење,
Дополнително плакнење,
Одложено почнување
electrolux 9
Програма / Вид перење
Полнење
Достапни опции
Лесно пеглање (студено - 60°) : За
памук и синтетика. Го намалува
туткањето и го олеснува пеглањето.
Макс. брзина на центрифугата: 900 врт./
мин.
1,0 кг
Задржано плакнење, Претперење,
Дополнително плакнење,
Одложено почнување
Џинс (студено - 60°) : За перење
облека од тексас платно. Активирана е
опцијата Дополнително плакнење.
Макс. брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин.
3,0 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Претперење,
Одложено почнување
Анти-алергиско (60°) : За
отстранување на бактериите и
алергенсите присутни во памучни
ткаенини. Активирана е опцијата
Дополнително плакнење.
Макс. брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин.
5,5 кг
Задржано плакнење, Претперење,
Одложено почнување
Хигиена (90°) : Циклусот го
поттикнува отстранувањето на
микроорганизмите.
Макс. брзина на центрифугата: 1000 врт./
мин.
5,5 кг
Ноќен циклус, Задржано
плакнење, Претперење,
Дополнително плакнење,
Одложено почнување
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
Извлечете го штекерот пред да го
чистите апаратот.
Отстранување бигор од апаратот
За да го отстраните бигорот од
апаратот, употребете некорозивен
производ, наменет за машини за
перење. На етикетата на производот ќе
прочитате колку средство се
препорачува и колку често треба да го
отстранувате бигорот.
Надворешноста
Чистете ја надворешноста на апаратот
со топла сапуница. Никогаш не
користете алкохол, растворувачи или
слични производи.
Дозер
За чистење, постапете на следниот
начин :
3
1
2
4
Филтер за предмети
Редовно чистете го филтерот за
предмети што се наоѓа во подножјето
на барабанот :
3
1
2
4
10 electrolux
Филтри на доводот за вода
За да ги исчистите, постапете на
следниот начин :
7
CLACK
5
8
6
CLACK
Проверете дали
филтерот е добро
составен пред да
ја затворите
стапицата за
повлекување
нагоре и надолу на
централниот ѕид.
ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТАТА
Пред да излезе од фабриката, вашиот
апарат беше подложен на бројни
проверки. Меѓутоа, ако забележите
Проблеми
неисправност, погледнете подолу пред
да се јавите на сервис.
Причини
Апаратот не почнува
да работи или не се
полни со вода:
• апаратот не е правилно приклучен, електричната инсталација
не работи, има проблем со напојувањето,
• капакот на апаратот и вратичките на барабанот не се цврсто
затворени,
• командата за почнување на програмата не е правилно одбрана,
• нема довод на вода, славината е затворена,
• затнати се филтрите за довод на вода (видете во „Нега и
чистење“).
Апаратот зема вода и
веднаш ја испушта :
• U-држачот за одвод е наместен премногу ниско (видете во
„Монтажа“).
Апаратот не почнува
да работи или не ја
празни водата:
• одводното црево е затнато или превиткано,
• затната е стапицата за предмети (видете во „Нега и чистење“),
• се активирал детекторот за нерамнотежа: алиштата не се
рамномерно распоредени во барабанот,
• одбрана е програмата „Цедење" или опциите „Ноќен циклус"
или „Задржано плакнење",
• висината на U-држачот за одвод не е соодветна.
Апаратот не
центрифугира:
• проблеми со рамнотежа со полнење на алиштата: додадете
повеќе алишта или рачно наместете ги алиштата во барабанот.
Околу апаратот има
вода:
• преголемата количина детергент предизвикала да се прелее
пената,
• детергентот не е погоден за машинско перење,
• одводниот U-држач не е правилно наместен,
• доводното црево протекува.
Резултатите од
перењето не се
задоволителни:
•
•
•
•
детергентот не е погоден за машинско перење,
има премногу алишта во барабанот,
одбраната програма не одговара,
нема доволно детергент.
electrolux 11
Проблеми
Причини
Апаратот се тресе и е
бучен :
• не е отстранета целата амбалажа од апаратот (видете во
„Монтажа“),
• апаратот не е порамнет и не е во рамнотежа (видете во
„Монтажа“),
• апаратот е преблиску до ѕид или мебел,
• алиштата се нерамномерно распоредени во барабанот, има
премалку алишта.
• апаратот е во фаза на перење, буката ќе исчезне со тек на
време.
Циклусот на перење
трае премногу долго :
• затнати се филтрите за довод на вода (видете во „Нега и
чистење“),
• нема довод на струја или вода,
• се активирал детекторот за прегревање на моторот,
• температурата на доводната вода е пониска од вообичаено,
• се активирал безбедносниот систем за откривање пена
(премногу детергент) и машината почнала да ја испушта
пената,
• се активирал детекторот за нерамнотежа: додадена е
дополнителна фаза за да се распределат алиштата
порамномерно во барабанот.
Апаратот застанува во
текот на циклус на
перење :
• дефект на доводот на вода или напојувањето со струја,
• одбрана е опцијата „Задржано плакнење“,
• вратичките на барабанот се отворени.
Капакот не се отвора
по завршувањето на
циклусот:
• температурата во барабанот е превисока,
• капакот се отклучува 1 - 2 минути по завршувањето на
циклусот.
Ознаката
за
грешка се појавува на
екранот1) и копчето за
“Почеток/
Пауза“ трепка црвено
2) :
• капакот не е правилно затворен.
Ознаката
за
грешка се појавува на
екранот 1)и копчето за
„Старт/Пауза“ трепка
црвено2):
• стапицата за предмети е затната,
• одводното црево е затнато или превиткано,
• одводното црево е наместено премногу високо (видете во
„Монтажа"),
• одводната пумпа е затната,
• вертиканите цевки се затнати.
Ознаката
за
грешка се појавува на
екранот 1)и копчето за
„Старт/Пауза“ трепка
црвено2):
• славината за вода е затворена,
• нема довод на вода.
Ознаката
за
грешка се појавува на
екранот 1)и копчето за
„Старт/Пауза“ трепка
црвено2):
• стапицата за предмети е затната,
• се активирал безбедносниот систем за заштита од
поплавување, постапете на следниов начин :
- затворете ја славината,
- испразнете го апаратот 2 минути пред да го извлечете
штекерот,
- јавете се службата за односи со корисниците.
12 electrolux
Проблеми
Причини
Пумпата работи
постојано, дури и кога
апаратот не работи :
• се активирал безбедносниот систем за заштита од
поплавување, постапете на следниов начин :
- затворете ја славината,
- испразнете го апаратот 2 минути пред да го извлечете
штекерот,
- јавете се во службата за односи со корисниците.
Кога го сипувате во
дозерот, омекнувачот
тече директно во
барабанот:
• сте наполниле над ознаката MAX.
1) Кај некои модели се огласува и звучен сигнал
2) По решавањето на било какви проблеми, притиснете го копчето за „Старт/Пауза“ за да ја
продолжите прекинатата програма.
ДЕТЕРГЕНТИ И ДОДАТОЦИ
Користете само детергенти и адитиви
што се предвидени за употреба во
машина за перење. Не препорачуваме
мешање различни видови детергенти.
Така може да се оштетат алиштата
Нема ограничувања за користењето
прашоци за перење. Течни детергенти
не смеат да се користат кога е одбрано
претперење. За циклуси без
претперење, налејте течен детергент
директно во барабанот или користете
специјален дозер (испорачан од
производителот на детергентот).
Детергентот во таблети или дози мора
да се става во преградата за детергент,
на дозерот на апаратот.
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ДИМЕНЗИИ
Висина
Ширина
Длабочина
850 mm
400 mm
600 mm
МРЕЖЕН НАПОН /
ФРЕКВЕНЦИЈА
ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА
ПРИТИСОК НА ВОДАТА
230 V / 50 Hz
2300 W
Минимум
Максимум
0,05 MPa (0,5 бара)
0,8 MPa (8 бара)
Приклучување на довод на вода
Тип 20/27
ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Потрошувачка на
енергија (KWh)2)
Потрошувачка на
вода (литри)2)
Бели памучни алишта 90°C
2.2
67
Памук 60 °C
1.3
62
Памук 40 °C
0.75
62
Синтетика 40°C
0.65
48
Нежни 30 °C
0.3
53
Волна 30 °C
0.4
48
Програма1)
electrolux 13
Програма1)
Рачно перење 30 °C
Потрошувачка на
енергија (KWh)2)
Потрошувачка на
вода (литри)2)
0.4
48
1) Погледнете на екранот за времето на програмата.
2) Информацијата за потрошувачката прикажана на оваа табела е индикативна. Може да варира во
зависност од количината и видот на алиштата, температурата на доводот на водата и на
собната температура.
Стандардни програми за
потрошувачки вредности со
Енергетска етикета
Памучни 60°C штедливи и памучни
40°C штедливи се стандардните
програми за памук за нормално
извалкани памучни алишта. Тие се
погодни за чистење на нормално
извалкани памучни алишта и тие се
најефикасни програми во услови на
комбинирана потрошувачка на енергија
и вода за перење на тој тип на памучни
алишта.
Тие се во согласност со EN60456.
Вистинската температура на водата
може да се разликува од
искажаната температура на
циклусот.
МОНТАЖА
Извадете ја амбалажата за заштита при
превоз пред првата употреба. Чувајте ја
за случај да е потребна за превоз во
иднина: Превезувањето необезбеден
апарат може да ги оштети внатрешните
делови и да предизвика истекувања и
дефекти. Апаратот може да се оштети и
при физички контакт.
Распакување
1
1
2
Одврзување
A
B
A
C
D
2
2
B
1 B
2
1
1
D
2
14 electrolux
Чувајте ги
шрафовите за
транспорт во
случај да го
преместувате
апаратот.
За да го
монтирате
апаратот на исто
ниво како и
соседниот
намештај, исечете
ги овие пластични
делови.
Довод на вода
90O
Доколку е
неопходно,
поместете го
доводното црево
во насоката
прикажана на
сликата. За таа
цел, олабавете ја
навртката на
доводното црево
и наместете го
надолу, како што
е прикажано на
сликата. Завијте
ја навртката и
проверете да не
протекува.
Испуштање
Наместете го Uдржачот на
одводното црево.
Ставете сè во
одводниот отвор
(или во лавабо) на
височина меѓу 70 и
100 cm. Проверете
дали е добро
прицврстено. Мора
Отворете ја
славината за
вода. Проверете
дали протекува.
Доводното црево
не може да се
продолжи. Ако е
прекусо,
контактирајте го
сервисот.
min
70 cm
max
100 cm
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
да може да влегува воздух во крајот на
цревото, за да се избегне прелевање.
Одводното црево никогаш не смее да
биде оптегнато. Ако е прекусо,
контактирајте со сервисот.
Поврзување на електриката
Машината за перење смее да се
приклучи само на монофазен приклучок
од 230 V. Проверете ја големината на
осигурувачот: 13 A за 230 V. Апаратот
не смее да се приклучи со продолжен
кабел или на те-штек. Уверете се дека
штекерот има заземјување и дека е во
согласност со важечките прописи.
Поставување
Поставете го апаратот на рамна и
тврда површина, на проветрено место.
Внимавајте апаратот да не доаѓа во
допир со ѕидот или со друг мебел. Со
правилно нивелирање се избегнуваат
вибрации и бучава и се спречува
поместување на апаратот додека
работи.
electrolux 15
Отстранување на апаратот
Сите материјали означени со
симболот
можат да се
рециклираат. Отстранувајте ги на
соодветен отпад (распрашајте се
кај локалните власти) за собирање
и рециклирање. Кога го
отстранувате апаратот, извадете ги
сите делови што може да бидат
опасни: отсечете го кабелот за
напојување кај основата на
апаратот.
Заштита на животната средина
За да заштедите вода и енергија, и
со тоа да помогнете во заштита на
животната средина, го
препорачуваме следново:
• Секогаш кога е можно, користете
го апаратот целосно наполнет и
избегнувајте делумно полнење.
• Користете ги програмите за
претперење и киснење само за
многу извалкани алишта.
• Користете количина детергент
која одговара на тврдоста на
водата, на количината на
полнењето и на извалканоста на
алиштата.
16 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
О нашем начину размишљања наћићете више на сајту
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
Информације о безбедности
Опис производа
Персонализација
Како обавити циклус прања?
Свакодневна употреба
Програми прања
Нега и чишћење
16
17
18
19
19
21
23
Оперативни проблеми
Детерџенти и адитиви
Техничке спецификације
Вредности потрошње
Инсталација
Еколошка питања
24
25
25
26
26
28
Задржано право измена
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Молимо Вас прочитајте пажљиво ове
ставке пре инсталирања и употребе
уређаја. Чувајте ово Упутство за употребу уз Ваш уређај.
Општа безбедност
• Немојте вршити или покушавати да
вршите измене на уређају. Тиме бисте сами себе довели у опасност.
• Пре покретања програма прања уверите се да сте извадили све новчиће,
зихернадле, брошеве, завртње, итд.
Ако остану у рубљу, они могу озбиљно да оштете уређај.
• Користите препоручену количину детерџента.
• Ставите ситно рубље заједно (чарапе, појасеве, итд.) у малу ланену врећицу или јастучницу.
• После употребе уређаја ископчајте
утикач и затворите славину за довод
воде.
• Обавезно искључите уређај из електричне мреже за напајање, пре обављања било каквог одржавања или
чишћења.
• Немојте прати у машини одећу са жицама, непорубљеним или поцепаним
материјалом.
Инсталирање
• Распакујте или затражите да Вам
уређај распакују одмах после доставе. Проверите да уређај споља нема
никаква оштећења. Пријавите сва
оштећења у превозу Вашем трговцу.
• Пре инсталирања уређаја треба уклонити сву амбалажу и транспортне завртње.
• Прикључивање на водоводну инсталацију треба да обави квалификован
водоинсталатер.
• Ако Ваша кућна електрична инсталација треба да се прилагоди да би се
омогућило прикључивање уређаја,
нека то обави квалификовани електричар.
• После постављања уверите се да
електрични кабел није прикљештен
испод уређаја.
• Ако је уређај постављен на поду који
је прекривен тепихом, уверите се да
тепих не запречава неки вентилациони канал у подножју уређаја.
• Уређај треба да се опреми мрежним
утикачем са уземљењем у складу са
прописима.
• Пре прикључивања Вашег уређаја на
електричну мрежу, пажљиво
прочитајте упутства која су дата у
одељку "Електрично прикључивање".
• Замену електричног кабла треба да
обави само овлашћени сервисни техничар.
• Произвођач се не може сматрати одговорним за било каква оштећења настала услед непрописног инсталирања.
electrolux 17
Мере предострожности против
замрзавања
Уколико је машина изложена температурама испод 0°C, онда треба предузети извесне мере предострожности:
• Затворите славину за воду и одврните црево за довод воде.
• Ставите крај овог црева и црева за
пражњење у суд постављен на поду.
• Изаберите програм за испуштање воде и оставите га да се одвија до краја
циклуса.
• Ископчајте уређај из електричне мреже окретањем бирача програма у по.
ложај "Стоп"
• Извуците утикач уређаја из напајања.
• Вратите на своје место доводно црево и одводно црево.
На тај начин се уклања сва вода која је
још присутна у цревима, спречавајући
стварање леда који би могао да оштети
уређај.
Пре поновног укључивања Вашег уређаја, уверите се да је уређај постављен
у подручју где се температура неће спустити испод тачке замрзавања.
•
•
•
•
ристити уређај за комерцијалну или
индустријску употребу или у друге
сврхе.
Пре прања, погледајте упутство на
етикети сваке ставке.
У машину за прање рубља немојте
стављати ствари са којих су флеке
уклањане помоћу бензина, алкохола,
трихлоретилена и сл. Уколико су коришћена таква средства за уклањање
флека, сачекајте да производ изветри
пре него што ставите ствари у бубањ.
Испразните џепове и затворене комаде одеће.
Овај уређај није намењен за употребу
од стране особа (укључујући и децу)
са смањеним физичким, чулним или
менталним способностима, или особа
којима недостају искуство и знање,
уколико им се не обезбеди надзор
или им се не дају упутства у вези са
употребом уређаја од стране особе
која је задужена за њихову безбедност.
Децу би требало надгледати како се
не би играли уређајем.
Употреба
• Уређаја је намењена за нормалну
употребу у домаћинству. Немојте ко-
ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
1. Контролна табла
2. Ручица поклопца
3. Подесиве ножице за нивелисање
18 electrolux
Командна табла
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Бирач програма
Дугмад и њихове функције
Дисплеј
Индикаторска лампица „Додајте рубље“
Дугме „Старт/Пауза“
Дугмад „Управљање временом“
1.
2.
3.
4.
Симболи
1
2
3
4
5
Управљање временом
Температура
Безбедност деце
Претпрање/ПраЦиклус у току:
Испирање, Испуштање,
ње,
Центрифуга
5. Дужина циклуса или тајмер за одбројавање одлагања старта
Дозатор
Претпрање
Прање
Омекшивач (немојте пунити изнад ознаке MAX
M )
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА
Безбедност деце
Ова опција предвиђа два начина блокирања:
• Ако опцију активирате после покретања циклуса, није могуће вршити никакве промене опција нити програма.
Циклус се одвија и морате да деактивирате опцију да бисте обавили нови
циклус.
• Ако опцију активирате пре покретања
циклуса, уређај се не може покренути.
electrolux 19
Да бисте активирали блокаду за заштиту деце, укључите уређај и истовремено притисните „Допунско испирање“
и „Одложени старт“
док се на дисплеју не појави симбол за потврду
.
Уређај меморише избор ове опције. За
деактивирање блокаде за заштиту деце
поновите поступак.
Звучни сигнал
Када се активира звучни сигнал, он се
оглашава када се притисне дугме на
крају програма да би показао неисправност.
За деактивирање укључите уређај и
истовремено притисните „Претпрање“
и „Допунско испирање“
све док се
огласи звучни сигнал. Сигнал је активан
само ако се огласи звучни аларм. Да
бисте га поново активирали, поновите
исти поступак.
КАКО ОБАВИТИ ЦИКЛУС ПРАЊА?
Прво коришћење
• Уверите се да су повезивање
струје и воде изведени према
упутствима за инсталирање.
• Извадите уметак од полистирола
и све друге предмете из бубња.
• Обавите почетни циклус прања
на 90°C без рубља, али са средством за прање како бисте испрали резервоар за воду.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Пуњење рубља
• Отворите поклопац уређаја.
• Отворите бубањ притиском
A
на дугме за затварање A:
Два капка се
аутоматски откључавају.
• Напуните рубље, затворите бубањ и
поклопац Ваше машине за прање
рубља.
УПОЗОРЕЊЕ Пре него што
затворите поклопац уређаја,
проверите да ли је поклопац
прописно затворен:
• Када су два поклопца затворена.
• Дугме за затварање A је отпуштено.
Дозирање детерџената
Сипајте потребну количину детерџента
и прету праху у одељке за прање
прање
ако сте изабрали опцију за
"претпрање". Сипајте омекшивач у одељак уколико је потребно.
Бирање жељеног програма
Поставите бирач програма на жељени
програм. Дугме „Старт/пауза“
трепери зелено.
Ако за време трајања циклуса поставите бирач програма на неки други програм, уређај ће игнорисати нови изабрани програм. Трепери „Err“ и дугме
трепери црвено у тра„Старт/Пауза“
јању од неколико секунди.
Бирање температуре
Узастопно притискајте дугме „Температура“ да бисте смањили или повећали
температуру (погледајте одељак „Табеозначава
ла програма“). Симбол
хладно прање.
Бирање брзине центрифуге
Притисните дугме за центрифугу да
бисте променили брзину центрифуге.
Можете изабрати и „Задржавање испирања“ или „Ноћни циклус“ .
За максималне брзине центрифуге погледајте одељак „Програми прања“.
Задржавање испирања
Избором ове опције машина неће избацити воду након последњег испирања,
чиме се спречава гужвање рубља.
20 electrolux
Ноћни циклус
Избором ове функције машина неће избацити воду последњег испирања и све
фазе центрифугирања биће прескочене
да би се спречило гужвање рубља. Овај
циклус прања је врло тих, па може да
се изабере ноћу или када је струја економичнија.
На крају програма, ако сте изабрали
„Задржавање испирања“ или „Ноћни
циклус“ , треба да изаберете програм
„Центрифуга“ или „Испуштање воде“
да би се завршио циклус прања и
испустила вода.
Бирање опција
Морате да изаберете различите опције
пошто сте изабрали програм и пре него
што притисните дугме „Старт/Пауза“
дугме (видите „Табела са програмима“).
Притисните жељено дугме(дугмад); пале се одговарајуће лампице. Ако притиснете поново, лампице се гасе. Уколико
једна од опција није компатибилна са
изабраним програмом, на дисплеју ће
трептати порука „Err“ и трептаће индикаторска лампица дугмета „Старт/Пауу црвеној боји.
за“
Опција "Претпрање"
Уређај обавља претпрање на макс.
30°C.
Опција „Допунско испирање“
Машина ће додати једно или више
испирања у току циклуса. Ова опција се
препоручује особама са осетљивом кожом и у областима са меком водом.
Привремено: Притисните дугме „Допун. Ова опција је активиско испирање“
рана само за изабрани програм.
Стално: Држите притиснутим тастере
и „Одложени старт“
„Претпрање“
у трајању од неколико секунди. Опција
се трајно активира, чак и када је уређај
искључен. За деактивирање блокаде за
заштиту деце поновите поступак.
„Одложени старт“
Ова опција омогућава одлагање старта
програма прања за 30, 60, 90 минута,
од 2 сата до 20 сати. Изабрано време
се појављује на дисплеју у трајању од
неколико секунди.
Можете да промените или откажете
време одлагања старта у било ком тренутку, док не притиснете дугме „Старт/
, тако што ћете поново притиПауза“
(0’
снути дугме „Одложени старт“
значи моментално покретање).
Ако сте већ притиснули дугме „Старт/
, и желите да промените или
Пауза“
откажете одложени старт, урадите следеће:
• Да бисте отказали одложени старт и
одмах покренули циклус, притисните
и
дугме за покретање/паузирање
. Притионда „Одложени старт“
сните дугме за „Старт/Пауза“
да
бисте покренули циклус.
• Да бисте променили време одлагања
старта на тајмеру, морате да прођете
и поново прокроз положај „Стоп“
грамирате свој циклус.
Поклопац ће бити блокиран током читавог времена одлагања старта. Ако треба да га отворите, морате прво да паузирате уређај притиском на дугме за по. После поновкретање/паузирање
ног затварања поклопца притисните
.
дугме за покретање/паузирање
Управљање временом
Циклус можете да продужите или скратите користећи дугмад „ Time Manager”
. Ниво запрљаности рубља је такође
назначен.
Ниво запрљаности
Иконица
Врста тканине
Интензивно
За веома запрљано рубље
Нормално
За нормално запрљано рубље
Дневно
За свакодневно запрљано рубље
Благо
За благо запрљано
рубље
Брзо 1)
За веома мало запрљано рубље
Супер брзо
За рубље коришћено или ношено
кратко време
1)
Освежавање
1)
2)
Само за освежавање одеће
electrolux 21
Ниво запрљаности
Супер освежавање 1)
Иконица
2)
Врста тканине
Само за освежавање неколико одевних предмета
1) Користи се за пола количине рубља.
2) Симбол трепери и нестаје: овај циклус прања
је само циклус освежавања.
Ови различити нивои расположиви су у
зависности од врсте изабраног програма.
Стартовање програма
да
Притисните дугме „Старт/Пауза“
бисте покренули циклус; одговарајућа
ламипца ће светлети зеленом бојом.
Уобичајено је да бирач програма остаје
непомичан у току одвијања циклуса.
Симбол тренутног циклуса и преостало
време се појављују на дисплеју. Ако сте
изабрали одложени старт, на дисплеју
ће се приказати одбројавање.
Загревање
За време циклуса, симбол се пали када уређај достигне одговарајућу температуру.
Прекидање програма
Додавање рубља
Када је лампица „Додајте рубље“
упаљена, можете додати рубље у бубањ и то на следећи начин. Притисните
: одговарајућа
дугме „Старт/Пауза“
лампица ће светлети зелено док је уређај заустављен. Поклопац се може от-
ворити само за око 2 минута пошто се
машина за прање рубља зауставила.
још
Притисните дугме „Старт/Пауза“
једном да би се циклус наставио.
Измена програма у току
Пре вршења било какве измене код
тренутног програма, морате да зауставите машину за прање рубља прити. Ако изском на дугме „Старт/Пауза“
мене нису могуће, „Еrr“ трепће на дистрепће
плеју, а дугме „Старт/Пауза“
црвено неколико секунди. Уколико и даље желите да промените програм, онда
морате да поништите тренутни програм
(видите доле).
Обустављање програма
Ако желите да обуставите програм,
окрените бирач програма у положај
.
„Стоп“
Крај програма
Машина за прање рубља се зауставља
аутоматски; дугме „Старт/Пауза“
се
гаси и на дисплеју трепће „0“. Поклопац
се може отворити само за око 2 минута
пошто се машина за прање рубља зауставила. Окрените бирач програма у
. Извадите рубље.
положај „Стоп“
Ископчајте утикач и затворите славину
за довод воде.
Стање приправности : неколико минута након завршавања програма укључује се систем за штедњу енергије.
Смањује се осветљеност дисплеја.
Притисните неко дугме и уређај ће изаћи из стања штедње енергије.
ПРОГРАМИ ПРАЊА
Програм/Врста прања
Количина
рубља
Расположиве опције
Памук (хладно - 90°): Бели или шарени, нпр. уобичајено прљава радна одећа, постељина, столњаци, доње рубље,
пешкири.
Максимална брзина центрифуге: 1000 о/
мин
5,5 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Претпрање, Додатно испирање, Одложени старт, Управљање временом
Синтетика (хладно - 60°): Синтетички материјали, доње рубље, обојени
материјали, мајице које се не пеглају,
блузе.
Максимална брзина центрифуге: 900 о/
мин
2,5 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Претпрање, Додатно испирање, Одложени старт, Управљање временом
22 electrolux
Програм/Врста прања
Количина
рубља
Расположиве опције
Осетљиво (хладно - 40°): За све
осетљиве материјале, на пример, завесе.
Максимална брзина центрифуге: 700 о/
мин
2,5 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Претпрање, Додатно испирање, Одложени старт, Управљање временом
Вуна (хладно - 40°): Вуна која може
да се пере у машини са етикетом „Чиста
нова вуна, не скупља се, перива у машини за прање“.
Максимална брзина центрифуге: 1000
1,0 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Одложени старт
Свила (хладно - 30°): Тканина која се
пере у машини на 30°C.
Максимална брзина центрифуге: 700 о/
мин
1,0 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Одложени старт
Доње рубље (хладно - 40°): За врло
осетљиве предмете, као што је доње
рубље.
Максимална брзина центрифуге: 900 о/
мин
1,0 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Одложени старт
Испирање: У овом програму можете
да исперете ручно опрано рубље.
Максимална брзина центрифуге: 1000 о/
мин
5,5 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Допунско испирање, Одложени старт
Испуштање воде: Покреће се празан
циклус након задржаног испирања (или
ноћног циклуса).
5,5 кг
Центрифуга: Циклус центрифугирања од 700 до 1000 о/мин после Задржавања испирања (или Ноћног циклуса).
5,5 кг
Одложени старт
Еко (40° - 90°) : Бели или шарени,
нпр. уобичајено прљава радна одећа, постељина, столњаци, доње рубље, пешкири.
Максимална брзина центрифуге: 1000 о/
мин
5,5 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Претпрање, Допунско испирање, Одложени старт
Лако пеглање (хладно - 60°): За памук и синтетику. Смањује гужвање и
олакшава пеглање.
Максимална брзина центрифуге: 900 о/
мин
1,0 кг
Задржавање испирања, Претпрање, Додатно испирање, Одложени
старт
Џинс (хладно - 60°) : За прање одеће
од тексаса. Активирана је опција Допунско испирање.
Максимална брзина центрифуге: 1000 о/
мин
3,0 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Претпрање, Одложени
старт
electrolux 23
Програм/Врста прања
Количина
рубља
Расположиве опције
Антиалергијски (60°): За елиминисање бактерија и алергена које постоје у
памучним тканинама. Активирана је опција Допунско испирање.
Максимална брзина центрифуге: 1000 о/
мин
5,5 кг
Задржавање испирања, Претпрање, Одложени старт
Хигијена (90°): Циклус који поспешује
елиминисање микроорганизама.
Максимална брзина центрифуге: 1000 о/
мин
5,5 кг
Ноћни циклус, Задржавање испирања, Претпрање, Допунско испирање, Одложени старт
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
Извуците утикач уређаја из електричне
мреже пре чишћења.
3
Отклањање каменца
За уклањање каменца, употребите специјално некорозивно средство које је
намењено за машине за прање рубља.
На етикети производа прочитајте које
се количине препоручују и колико често
треба уклањати каменац.
Спољне површине
Користите топлу воду и сапун за чишћење спољних површина уређаја. Немојте
никада употребљавати алкохол, раствараче или сличне производе.
Дозатор
За чишћење, поступите на следећи
начин:
3
1
2
4
Хватач ситних предмета
Редовно чистите хватач ситних предмета који се налази на дну бубња:
1
2
4
7
CLACK
5
6
8
CLACK
Проверите да ли је
филтер добро затворен пре него
што затворите поклопац како би се
централни зид подизао и спуштао.
Филтери на доводу воде
Чистите уређај на следећи начин:
24 electrolux
ОПЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМИ
Извршили смо бројне провере вашег
уређаја пре него што је изашао из фабрике. Уколико ипак приметите неку неПроблеми
исправност, пре него што позовете сервисну службу прочитајте одељке у наставку.
Узроци
Уређај не стартује или
не узима воду:
• Уређај није исправно прикључен, не ради електрична инсталација, нестала је струја,
• поклопци на уређају и бубњу нису чврсто затворени;
• команда за покретање програма није изабрана како треба;
• довод воде је прекинут, славина за довод воде је заврнута,
• филтери за довод воде су прљави (погледајте одељак „Нега и
чишћење“).
Уређај се пуни али се
и одмах празни:
• део у облику слова U за одвод воде је сувише ниско причвршћен (погледајте одељак „Инсталирање“).
Уређај не испире нити
се празни:
• црево за одвод је блокирано или савијено;
• груби филтер је зачепљен (погледајте одељак „Нега и чишћење“),
• детектор равнотеже је активиран: рубље није равномерно распоређено у бубњу;
• изабрани су програм „Испуштање воде“ или опције „Ноћни циклус“ или „Задржавање испирања“,
• висина одводног „U“ дела није одговарајућа.
Уређај не центрифугира:
• уравнотежите проблеме са уносом рубља: додајте више рубља
или ручно прилагодите ставке у бубњу.
Пронашли сте воду
око уређаја:
•
•
•
•
превише прашка је изазвало преливање пене;
прашак није погодан за машинско прање;
део за одвод у облику слова „U“ није повезан како трба;
доводно црево за воду цури.
Резултати прања нису
задовољавајући:
•
•
•
•
прашак није погодан за машинско прање;
превише је рубља у бубњу;
циклус прања није одговарајући;
нема довољно прашка.
Уређај вибрира, бучан
је:
• није уклоњена сва амбалажа из уређаја (погледајте одељак
„Инсталирање“);
• уређај није нивелисан и није уравнотежен (погледајте одељак
„Инсталирање“);
• уређај је сувише близу зида или намештаја;
• рубље није равномерно распоређено у бубњу, количина рубља
је премала.
• уређај је у фази разрађивања, бука ће временом нестати.
Циклус прања је исувише дуг:
• филтери за довод воде су прљави (погледајте одељак „Нега и
чишћење“);
• дошло је до прекида струје или довода воде;
• активиран је детектор прегревања мотора;
• температура дотока воде је нижа него обично;
• активиран је сигурносни систем за детекцију пене (превише
прашка) и машина за прање рубља је почела да испушта пену;
• детектор равнотеже је активиран: додата је још једна фаза да
би се рубље равномерније распоредило у бубњу.
Уређај се зауставља у
току циклуса прања:
• неисправно је снабдевање водом или електричном енергијом;
• изабрана је опција „Задржавање испирања“;
• поклопци бубња су отворени.
Поклопац се не отвара на крају циклуса:
• температура унутар бубња је превисока;
• поклопац се деблокира 1 - 2 минуте после краја циклуса.
electrolux 25
Проблеми
Узроци
Кôд грешке
се
појављује на дисплеју1) и дугме за покретање/паузирање трепери црвено 2) :
• Поклопац није добро затворен.
Кôд грешке
се
појављује на дисплеју1) и дугме за покретање/паузирање трепери црвено2):
• груби филтер је зачепљен,
• црево за одвод је блокирано или савијено;
• црево за одвод је подешено превисоко (погледајте „Инсталација“);
• пумпа за избацивање воде је блокирана;
• вертикалне цеви су блокиране.
Кôд грешке
се
појављује на дисплеју1) и дугме за покретање/паузирање трепери црвено2):
• славина је затворена;
• дошло је прекида довода воде;
Кôд грешке
се
појављује на дисплеју1) и дугме за покретање/паузирање трепери црвено2):
• груби филтер је зачепљен,
• Активиран је систем заустављања воде за заштиту од плављења, поступите на следећи начин:
- затворите славину за доток воде,
- испразните уређај два минута пре него што га искључите из
струје,
- позовите сервис.
Пумпа за избацивање
воде стално ради, чак
и када уређај не ради:
• Активиран је систем заустављања воде за заштиту од плављења, поступите на следећи начин:
- затворите славину за доток воде,
- испразните уређај два минута пре него што га искључите из
струје,
- позовите сервис.
Омекшивач се при пуњењу дозатора улива
директно у бубањ:
• премашили сте индикатор за максималну количину.
1) На неким моделима могу да се огласе звучни сигнали
2) Након решавања проблема притисните дугме за покретање/паузирање да бисте поново покренули
прекинути програм.
ДЕТЕРЏЕНТИ И АДИТИВИ
Користите искључиво детерџенте и
адитиве који се користе за машину за
рубље. Не препоручујемо вам да мешате различите типове детерџената. Ово
може да поквари прање. Не постоје забране за коришћење детерџената у
праху. Када је изабрано претпрање не
смеју се користити течни детерџенти.
Код циклуса без претпрања, сипајте
течни детерџент директно у бубањ или
користите специјални дозер (који је направио произвођач). Детерџент у виду
таблета или дозе мора да се стави у
преграду за дозатор.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ДИМЕНЗИЈЕ
Висина
Ширина
Дубина
850 mm
400 mm
600 mm
26 electrolux
МРЕЖНИ НАПОН / ФРЕКВЕНЦИЈА
ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
ПРИТИСАК ВОДЕ
230 V / 50 Hz
2300 W
Минимум
Максимум
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Прикључивање на довод воде
Тип 20/27
ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ
Потрошња електрине
енергије (kWh)2)
Потрошња воде (у
литрима)2)
Бели памук 90 °C
2.2
67
Памук 60 °C
1.3
62
Памук 40°C
0.75
62
Синтетика 40°C
0.65
48
Осетљиво 30 °C
0.3
53
Вуна 30 °C
0.4
48
Ручно прање 30 °C
0.4
48
Програм 1)
1) Време програма потражите на дисплеју.
2) Информације о потрошњи које су овде приказане су индикативне. Могу да варирају у зависности од
количине и типа рубља, као и од температуре воде и собне температуре.
Стандардни програми за вредности
потрошње у енергетском разреду
Програм за памук на 60°C економично
прање и памук на 40°C економично прање су стандардни програми за прање
памучних материјала, нормално запрљаних. Они су погодни за прање нормално запрљаног памучног рубља и
најефикаснији су програми у смислу
комбиновања потрошње воде и електричне енергије за прање тог типа памучног рубља.
У складу је са EN60456.
Стварна температура воде може се
разликовати од назначене температуре циклуса.
ИНСТАЛАЦИЈА
Уклоните сву амбалажу за заштиту у току транспорта пре прве употребе. Чувајте је за случај будућег превоза: Превожењем необезбеђеног уређаја могло би
да дође до оштећења унутрашњих делова и да проузрокује цурење и лош
рад. Уређај може да се оштети такође и
физичким контактом.
Распакивање
1
2
1
2
electrolux 27
Довод воде
1
90O
2
Деблокирање
A
B
A
C
D
2
B
1 B
2
1
D
Чувајте завртње
Да бисте инстализа пренос за пре- рали уређај у
мештање уређаја. истом нивоу са
оклолним намештајем, исеците
ове пластичне делове.
У случају нужде
преместите црево
за довод онако како је приказано на
слици. Да бисте
то урадили, олабавите прстен доводног црева и
поставите црево
надоле, како је
нацртано на слици. Поново
причврстите прстен и проверите
да нема цурења.
Отворите славину
за довод воде.
Проверите да не
цури. Црево за
довод воде не може да се продужава. Уколико је сувише кратко, контактирајте сервисну службу.
Одвод воде
Поставите лук у
облику слова U на
одводно црево.
Све ставите на меmin
max
сто одвода (или у
70 cm 100 cm
сливник), на висини између 70 и 100
cm. Проверите да
ли је безбедно постављен. Треба
омогућити улаз ваздуха на крају црева,
како би се избегла опасност од стварања ефекта сифона.
Црево за одвод воде не сме да буде растегнуто. Уколико је сувише кратко, контактирајте Вашег трговца.
Електрично прикључивање
Ова машина за прање рубља сме да се
прикључи само на једнофазни напон од
230 V. Проверите јачину осигурача: 13
A за 230 V. Уређај не сме да се прикључује продужним каблом или вишеполним адаптерима. Проверите да ли је
утикач уземљен и у складу са важећим
прописима.
28 electrolux
Постављање
Поставите уређај на равну и тврду површину, на месту са добром вентилацијом. Осигурајте да уређај не дође у контакт са зидом или другим намештајем.
Исправно нивелисање спречава вибрације, буку и померање машине за време
рада.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
Одлагање уређаја
Сви материјали на којима се налази
симбол
могу да се рециклирају.
Одлажите их у одговарајућем сабирном центру (распитајте се у ло-
калној градској управи) за сакупљање и рециклирање. При одлагању
Вашег уређаја извадите све делове
који би могли да представљају
опасност по друге особе: одрежите
електрични кабл за напајање у подножју уређаја.
Заштита околине
Да бисте остварили уштеду воде и
струје и помогли у заштити средине, препоручујемо Вам следеће:
• Кад год је то могуће, искористите
пуни капацитет уређаја и избегавајте делимично пуњење.
• Програме за претпрање и потапање користите само за веома запрљано рубље.
• Користите одговарајућу количину
детерџента која одговара тврдоћи воде, количини стављеног рубља и томе колико је рубље прљаво.
electrolux 29
Electrolux. Thinking of you.
Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani:
www.electrolux.com
VSEBINA
varnostne informacije
Opis izdelka
Osebne nastavitve
Kako zaženete program pranja?
Vsakodnevna uporaba
Programi pranja
Vzdrževanje in čiščenje
29
30
31
31
32
34
35
Motnje v delovanju
Pralna sredstva in dodatki
Tehnični podatki
Vrednosti porabe
Namestitev
Skrb za varstvo okolja
35
37
37
38
38
40
Pridržujemo si pravico do sprememb
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila za
uporabo shranite skupaj z vašo napravo.
Splošna varnostna navodila
• Ne spreminjate in ne poizkušajte spreminjati te naprave. S spreminjanjem ogrožate vašo varnost.
• Pred pranjem se prepričajte, da ste iz perila odstranili vse kovance, papirne sponke, broške, vijake ipd. Če ostanejo med
perilom, lahko povzročijo težko poškodbo vaše naprave.
• Uporabite priporočeno količino detergenta.
• Manjše kose perila (nogavice, trakove
itd.) vstavite v platneno vrečko ali prevleko za blazino.
• Po uporabi izključite napravo iz omrežja
in zaprite vodovodno pipo.
• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo
vedno izključite iz električnega omrežja.
• V pralnem stroju ne perite perila z žico,
nezarobljenih ali strganih oblačil.
Namestitev
• Napravo razpakirajte oz. prosite, da jo
razpakirajo takoj po dobavi. Prepričajte
se, da zunanjost naprave ni poškodovana. O vseh poškodbah med prevozom
obvestite vašega prodajalca.
• Pred namestitvijo odstranite iz naprave
vse transportne vijake in embalažo.
• Priključitev na vodovodno napeljavo mora
izvesti usposobljen vodovodar.
• Če jo pred priključitvijo naprave potrebna
prilagoditev na električno omrežje, naj leto izvede usposobljen električar.
• Zagotovite, da električni napajalni kabel
po namestitvi ne ostane ujet pod napravo.
• Če je naprava postavljena na preprogo,
zagotovite, da preproga ne ovira prezračevalnih odprtin na dnu naprave.
• Naprava mora imeti vgrajen varnostni vtič
z ozemljitvijo v skladu s predpisi.
• Pred priključitvijo naprave na električno
omrežje natančno preberite navodila v
poglavju "Priključitev na električno napetost".
• Napajalni kabel lahko zamenja samo pooblaščen servisni tehnik.
• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti
za morebitno škodo, do katere pride zaradi nepravilne namestitve.
Ukrepi za zaščito pred zmrzaljo
Če je naprava postavljena v prostoru s temperaturami pod 0 °C, izvedite naslednje
ukrepe:
• Zaprite pipo in odklopite cev za dovod
vode.
• Konec te cevi in cev za odtok vode namestite v posodo na tleh.
• Izberite program za črpanje in počakajte,
da se do konca izteče.
• Napravo izklopite iz električnega omrežja
z zasukom gumba za izbiro programa v
.
položaj "Stop"
• Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
30 electrolux
• Ponovno namestite cevi za dovod in odtok vode.
Na ta način odstranite iz cevi preostalo vodo in tako preprečite nastajanje ledu, ki bi
lahko poškodoval napravo.
Pred ponovnim vklopom naprave zagotovite, da je nameščena v prostoru, kjer temperatura ne pade pod ledišče.
Uporaba
• Naprava je namenjena običajni uporabi v
gospodinjstvu. Ne uporabljajte je v komercialne, industrijske ali kakršnekoli druge namene.
• Pred pranjem poglejte navodila na etiketah posameznih oblačil.
• Kosov oblačil, s katerih ste odstranjevali
madeže z bencinom, alkoholom, trikloretilenom ipd., ne vstavljajte v pralni stroj.
Najprej počakajte, da čistila izhlapijo, in
oblačila šele nato vstavite v boben.
• Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.
• Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, čutnimi
ali razumskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi izkušnjami in znanjem, razen če je
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, zagotovila nadzor oz. jih natančno
seznanila z uporabo naprave.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje z napravo.
OPIS IZDELKA
1
1. Upravljalna plošča
2. Ročaj za odpiranje pokrova
3. Noge za namestitev v vodoraven položaj
2
3
Upravljalna plošča
1
2
3 4
5
6
electrolux 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gumb za izbiro programa
Tipke in njihove funkcije
Prikazovalnik
Lučka "Dodajte perilo"
Tipka "Vklop/prekinitev"
Tipke "Upravljanje časa"
Simboli
1.
2.
3.
4.
1
2
3
4
5
Upravljanje časa
Temperatura
Varovalo za otroke
Predpranje/PraTrenutni program :
nje,
Izpiranje, Črpanje,
Ožemanje
5. Trajanje programa ali odštevanje časa
zamika
Dozirna posoda
Predpranje
Pranje
Mehčalec (ne polnite višje od oznake MAX
M
)
OSEBNE NASTAVITVE
Varovalo za otroke
Ta funkcija omogoča dve vrsti zaklepanja:
• če je funkcija vklopljena po zagonu programa pranja, ni več mogoče narediti nobenih sprememb funkcij ali programa.
Program pranja teče do konca, za zagon
novega programa pa morate najprej izklopiti funkcijo.
• če se funkcija vklopi pred zagonom programa pranja, zagon naprave ni mogoč.
Funkcijo Varnost otrok vklopite tako, da ob
vklopljeni napravi hkrati držite pritisnjeni tipki
in »Zamik vklopa«
»Dodatno izpiranje«
, dokler se na prikazovalniku ne pojavi
potrditveni znak
. Naprava si zapomni iz-
biro te funkcije. Varovalo za otroke izklopite
po enakem postopku.
Zvočni signali
Če so zvočni signali vklopljeni, se oglasijo
vsakič, ko pritisnete tipko, ob koncu programa pranja in kadar opozarjajo na napako
v delovanju.
Funkcijo izklopite tako, da ob vklopljeni napravi hkrati držite pritisnjeni tipki »Predprain »Dodatno izpiranje«
, dokler se
nje«
ne oglasi pisk. Signal je aktiven samo, če
pride do alarma. Ponoven vklop izvedete po
enakem postopku.
KAKO ZAŽENETE PROGRAM PRANJA?
Prva uporaba
• Zagotovite, da so električni in vodovodni priključki izvedeni v skladu z
navodili za vgradnjo.
• Iz notranjosti bobna odstranite polistirenski vložek in druge predmete.
• Posodo za vodo očistite tako, da ob
praznem stroju, z vstavljenim pralnim
32 electrolux
praškom, izvedete program pranja
pri 90 °C.
VSAKODNEVNA UPORABA
Vstavljanje perila
• Odprite pokrov
naprave.
• S pritiskom na
zapiralo A odprite boben: dve
A
zaporni plošči
se samodejno
razkleneta.
• Perilo vstavite v
boben ter zaprite boben in pokrov pralnega stroja.
Opozorilo! Pred zapiranjem pokrova
preverite, če je boben pravilno zaprt:
• ko sta zaporni plošči zaprti,
• je zapiralo A sproščeno.
Doziranje detergentov
Pralni prašek vsujte v predala za pranje
in predpranje
, če ste izbrali funkcijo
"predpranje". Po potrebi vlijte mehčalec v
predal .
Izbira želenega programa
Zavrtite gumb za izbiro programa na izbrani
utripa
program. Tipka »Vklop/prekinitev«
v zeleni barvi.
Če gumb za izbiro programa med delovanjem stroja zavrtite na drug program, naprava nove izbire ne bo upoštevala. Utripa
pa nekaj
»Err«, tipka »Vklop/prekinitev«
sekund utripa v rdeči barvi.
Izbira temperature
Večkrat pritisnite tipko »Temperatura« , da
povišate ali znižate temperaturo (glejte
us»Razpredelnica programov«). Simbol
treza hladnemu pranju.
Izbira hitrosti ožemanja
S pritiskom na tipko ožemanja spremenite hitrost ožemanja. Izberete lahko tudi »Zadržano izpiranje« ali »Nočno pranje« .
Za največjo hitrost ožemanja glejte »Programi pranja«.
Zadržano izpiranje
Z izbiro te funkcije se voda zadnjega izpiranja ne izčrpa in s tem prepreči mečkanje
tkanin.
Nočno pranje
Z izbiro te funkcije se voda zadnjega izpiranja ne izčrpa, izključene so vse faze ožemanja. Na ta način se prepreči mečkanje perila. Ta program pranja je izredno tih, zato ga
lahko uporabljate ponoči ali v času cenejše
električne energije.
Ob koncu programa, če ste izbrali »Zadržano izpiranje« ali »Nočno pranje« , morate potem izbrati program »Ožemanje«
ali »Črpanje« , da zaključite program in se
izčrpa voda.
Izbira funkcij
Po izbiri programa in pred pritiskom na tipko “Vklop/prekinitev”, morate izbrati še raz(glejte “Razpredelnilične funkcije. Tipka
ca programov”). Pritisnite želeno(e) tipko(e) ;
pojavijo se ustrezne lučke. Ob ponovnem
pritisku lučke ugasnejo. Če katera izmed izbranih funkcij ni skladna z izbranim programom, na prikazovalniku utripa “Err” in tiputripa v rdeči barka “Vklop/prekinitev ”
vi.
Funkcija "Predpranje"
Stroj izvede predpranje pri največ 30 °C.
Funkcija »Dodatno izpiranje«
Stroj med programom pranja izvede eno ali
več dodatnih izpiranj. Funkcijo priporočamo
ljudem z občutljivo kožo in na območjih z
zelo mehko vodo.
Začasno: pritisnite tipko »Dodatno izpiranje«
. Funkcija velja samo za izbran program.
Stalno: Nekaj sekund držite pritisnjeni tipki
»Predpranje«
in »Zamik vklopa«
.
Funkcija ostane vklopljena tudi po izklopu
naprave. Funkcijo izklopite tako, da postopek ponovite.
»Zamik vklopa«
Ta funkcija omogoča zakasnitev vklopa programa pranja - za 30, 60, 90 minut ali 2 do
20 ur. Izbran čas se za nekaj sekund prikaže na prikazovalniku.
Čas zamika vklopa lahko spremenite ali
prekličete kadarkoli, preden pritisnete tipko
s ponovnim pritiskom
»Vklop/prekinitev«
electrolux 33
tipke »Zamik vklopa«
(0’ pomeni takojšen vklop).
Če ste že pritisnili tipko »Vklop/prekinitev«
in želite spremeniti ali preklicati zamik
vklopa, nadaljujte takole:
• Za preklic zamika vklopa in takojšen začetek pranja pritisnite tipko »Vklop/prekiin potem »Zamik vklopa«
.
nitev«
za vklop
Pritisnite »Vklop/prekinitev«
programa.
• Da bi spremenili čas zamika vklopa, moin
rate obrniti gumb v položaj »Stop«
ponovno programirati svoj program.
Pokrov je v času zamika vklopa zaklenjen.
Če ga želite odpreti, najprej s pritiskom na
prekinite delovatipko »Vklop/prekinitev«
nje naprave. Ko zaprete pokrov, ponovno
.
pritisnite tipko »Vklop/prekinitev«
Upravljanje časa
Program lahko podaljšate ali skrajšate s tip. Označena je tukama “ Time Manager”
di stopnja umazanosti perila.
Stopnja
umazanosti
Ikona
Vrsta tkanine
Intenzivno
Za močno umazano
perilo
Običajno
Za običajno umazano perilo
Dnevno
Perilo, ki ga dnevno
menjate
Rahlo
Za rahlo umazano
perilo
Hitro 1)
Za zelo rahlo umazano perilo
Zelo hitro
1)
Za oblačila, ki ste jih
nosili kratek čas
Osvežitev 1)
2)
Samo za osvežitev
oblačil
Super osvežitev 1)
2)
Za osvežitev male
količine perila
1) Uporabite pri polovični napolnjenosti.
2) Simbol utripa in izgine: ta program pranja perilo samo
osveži.
Razpoložljivost stopenj umazanosti je odvisna od izbranega programa pranja.
Začetek programa
, da zaPritisnite tipko “Vklop/prekinitev”
ženete program ; ustrezna lučka bo zasveti-
la zeleno. Gumb za izbiro programa se med
izvajanjem programa ne vrti. Simbol trenutnega dela programa in preostali čas pranja
sta izpisana na prikazovalniku. Če ste izbrali
zamik vklopa, se na prikazovalniku kaže odštevanje časa zamika.
Ogrevanje
Med izvajanjem programa se na zaslonu
prikaže simbol , ko se naprava segreva
do prave temperature.
Prekinitev programa
Dodajanje perila
lahko
Kadar sveti lučka “Dodaj perilo”
perilo dodate po naslednjem postopku. Pri: med
tisnite tipko “Vklop/prekinitev”
prekinitvijo delovanja naprave ustrezna lučka utripa v zeleni barvi. Pokrov lahko odprete šele približno 2 minuti po zaustavitvi pralnega stroja. Pritisnite tipko “Vklop/prekiniza nadaljevanje programa.
tev”
Spreminjanje programa, ki se izvaja
Pred izvedbo poljubne spremembe v programu, ki se trenutno izvaja, najprej s pritiskom na tipko “Vklop/prekinitev” prekinite
. Če sprememdelovanje pralnega stroja
ba ni možna, na prikazovalniku utripa “Err”
in “Vklop/prekinitev”
nekaj sekund utripa
v rdeči barvi. Če kljub temu želite trenutni
program spremeniti, ga morate preklicati
(glejte spodaj).
Preklic programa
Če želite program preklicati, zavrtite gumb
.
za izbiro programa v položaj “Stop”
Konec programa
Pralni stroj se samodejnu ustavi ; tipka “
se ugasne in na prikaVklop/prekinitev”
zovalniku utripa “0”. Pokrov lahko odprete
šele približno 2 minuti po zaustavitvi pralnega stroja. Gumb za izbiro programa zavrtite
. Vzemite perilo iz stroja. Izvleciv “Stop”
te vtič iz omrežja in zaprite vodovodno pipo.
Stanje pripravljenosti: ko se program zaključi, se po nekaj minutah vklopi sistem
varčevanja z energijo. Svetlost prikazovalnika se zmanjša. S pritiskom na poljubno tipko stroj izklopite iz stanja varčevanja z energijo.
34 electrolux
PROGRAMI PRANJA
Program / vrsta perila
Količina
perila
Možne izbire
Bombaž (hladno - 90 °): Belo ali barvno,
npr. običajno umazana delovna oblačila, posteljnina, prti, spodnje perilo, brisače.
Najv. hitrost ožemanja: 1000 vrt./min.
5,5 kg
Nočno pranje, Zadržano izpiranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Zamik
vklopa, Upravljanje časa
Sintetika (hladno - 60 °): Sintetično perilo, spodnje perilo, barvno perilo, srajce in
bluze, ki se ne likajo.
Najv. hitrost ožemanja: 900 vrt./min.
2,5 kg
Nočno pranje, Zadržano izpiranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Zamik
vklopa, Upravljanje časa
Občutljivo perilo (hladno - 40 °): Za
vse občutljive materiale, npr. zavese.
Najv. hitrost ožemanja: 700 vrt./min.
2,5 kg
Nočno pranje, Zadržano izpiranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Zamik
vklopa, Upravljanje časa
Volna (hladno - 40 °): Volneni izdelki za
strojno pranje z etiketami »čista runska volna,
ki se ne krči in je primerna za strojno pranje«.
Najv. hitrost ožemanja: 1000
1,0 kg
Nočno pranje, Zadržano izpiranje, Zamik vklopa
Svila (hladno - 30 °): Perilo, ki se strojno
pere pri 30 °C.
Najv. hitrost ožemanja: 700 vrt./min.
1,0 kg
Nočno pranje, Zadržano izpiranje, Zamik vklopa
Fino perilo (hladno - 40 °): Za zelo občutljiva oblačila, npr. damsko perilo.
Najv. hitrost ožemanja: 900 vrt./min.
1,0 kg
Nočno pranje, Zadržano izpiranje, Zamik vklopa
Izpiranje: S tem programom lahko izperete ročno oprana oblačila.
Najv. hitrost ožemanja: 1000 vrt./min.
5,5 kg
Nočno pranje, Zadržano izpiranje, Dodatno izpiranje, Zamik vklopa
Črpanje: Izvede prazen program po Zadržanem izpiranju (ali po Nočnem programu).
5,5 kg
Ožemanje: Ožemanje s 700 do 1000
vrt./min. po zadržanem izpiranju (ali po Nočnem pranju).
5,5 kg
Zamik vklopa
Eko (40 ° - 90 °) : Belo ali barvno, npr.
običajno umazana delovna oblačila, posteljnina, prti, spodnje perilo, brisače.
Najv. hitrost ožemanja: 1000 vrt./min.
5,5 kg
Nočno pranje, Zadržano izpiranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Zamik
vklopa
Lažje Likanje (hladno - 60 °): Za bombaž in sintetiko. Zmanjša mečkanje in olajša
likanje.
Najv. hitrost ožemanja: 900 vrt./min.
1,0 kg
Zadržano izpiranje, Predpranje, Dodatno izpiranje, Zamik vklopa
Jeans (hladno - 60 °): Za pranje oblačil iz
denima (jeans). Vklopljena je funkcija Dodatno izpiranje.
Najv. hitrost ožemanja: 1000 vrt./min.
3,0 kg
Nočno pranje, Zadržano izpiranje,
Predpranje, Zamik vklopa
Anti-alergijski (60 °): Odstranjuje bakterije in alergene, ki so prisotni v bombažnih
tkaninah. Vklopljena je funkcija Dodatno izpiranje.
Najv. hitrost ožemanja: 1000 vrt./min.
5,5 kg
Zadržano izpiranje, Predpranje, Zamik
vklopa
electrolux 35
Program / vrsta perila
Količina
perila
5,5 kg
Higiena (90 °): Program, ki je namenjen
odstranjevanju mikroorganizmov.
Najv. hitrost ožemanja: 1000 vrt./min.
Možne izbire
Nočno pranje, Zadržano izpiranje,
Predpranje, Dodatno izpiranje, Zamik
vklopa
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Pred čiščenjem naprave izvlecite vtič iz omrežne napetosti.
Odstranjevanje vodnega kamna
Za odstranjevanje vodnega kamna uporabite primerno, nekorozivno sredstvo, namenjeno za čiščenje pralnih strojev. Na etiketi
izdelka preberite navodilo glede priporočene količine in pogostosti izvajanja postopka
odstranjevanja vodnega kamna.
Zunanjost
Zunanjost naprave očistite z mlačno milnico. Ohišja ne čistite z alkoholom, raztopili ali
podobnimi snovmi.
Dozirna posoda
Čiščenje izvajajte po naslednjem postopku :
2
CLACK
5
6
8
CLACK
Preverite, ali je filter
dobro sestavljen,
preden zaprete lovilec predmetov, tako
da ga povlečete navzgor in navzdol po
osrednji steni.
Filtri na dovodni cevi
Čiščenje izvajajte po naslednjem postopku:
3
1
7
4
Lovilec predmetov
Lovilec predmetov, ki se nahaja na dnu
bobna, je potrebno redno čistiti :
3
1
2
4
MOTNJE V DELOVANJU
Naprava je bila pred odpremo iz tovarne temeljito preizkušena. Če kljub temu opazite
motnjo v delovanju, vas prosimo, da pred
klicem servisne službe najprej preberete naslednje.
36 electrolux
Težave
Vzroki
Naprava se ne zažene ali
se ne napolni z vodo:
• naprava ni pravilno priključena na napajanje, električna napeljava ne
deluje, prišlo je do izpada električnega toka,
• pokrov in zaporni plošči bobna niso dobro zaprti,
• ukaz za začetek izvajanja programa ni bil pravilno izbran,
• dovajanje vode je bilo prekinjeno, pipa za dovod vode je zaprta,
• filtri na cevi za dovod vode so zamašeni (glejte »Vzdrževanje in čiščenje«).
Naprava se napolni z vodo in se nato takoj izprazni:
• U-segment za cev za odvod vode je nameščen prenizko (glejte »Namestitev«).
Naprava ne izpira ali se
ne izprazni:
• cev za odvod vode je zamašena ali ukrivljena,
• lovilec predmetov je zamašen (glejte »Vzdrževanje in čiščenje«),
• vklopilo se je tipalo sistema za zaznavanje neuravnoteženosti: perilo v
bobnu ni enakomerno razporejeno,
• izbrali ste program »Črpanje« oz. funkciji »Nočno pranje« ali »Zadržano
izpiranje«,
• neprimerna višina U-segmenta za cev za odvod vode.
Naprava ne ožema:
• težave z uravnoteženostjo zaradi perila v napravi: v boben dajte več
perila ali pa ga ročno porazdelite po bobnu.
Na tleh okoli naprave je
voda:
• zaradi prevelike količine pralnega sredstva je prišlo do penjenja in prelivanja,
• pralno sredstvo ni primerno za strojno pranje,
• U-segment za cev za odvod vode ni pravilno nameščen,
• cev za dovod vode pušča.
Rezultati pranja niso zadovoljivi:
•
•
•
•
Naprava trese in povzroča hrup:
• iz naprave ni bil odstranjen ves embalažni material (glejte »Namestitev«),
• naprava ni nameščena v vodoravni položaj in ni uravnotežena (glejte
»Namestitev«),
• naprava je preblizu zidu ali pohištva,
• perilo v bobnu ni enakomerno razporejeno, količina perila je premajhna,
• stroj še ni utečen, hrup bo sčasoma izginil.
Program pranja traja
mnogo predolgo:
• filtri na cevi za dovod vode so zamašeni (glejte »Vzdrževanje in čiščenje«),
• prekinjen je bil dovod vode ali električne napetosti,
• vklopilo se je tipalo pregrevanja motorja,
• temperatura dovoda vode je nižja od običajne,
• vklopil se je varnostni sistem za zaznavanje pene (preveč pralnega
sredstva) in pralni stroj je začel izčrpavati peno,
• vklopilo se je tipalo sistema za zaznavanje neuravnoteženosti: dodana
je bila še ena faza za enakomernejšo razporeditev perila v bobnu.
Naprava se ustavi med
programom pranja:
• neustrezna oskrba z vodo ali elektriko,
• izbrali ste možnost »Zadržano izpiranje«,
• zaporni plošči bobna sta odprti.
Pokrov se po končanem
programu ne odpre:
• temperatura v bobnu je previsoka,
• pokrov se odpre šele 1-2 minuti po končanem programu.
pralno sredstvo ni primerno za strojno pranje,
v bobnu je preveč perila,
izbrali ste neprimeren program pranja,
uporabljena je premajhna količina pralnega sredstva.
electrolux 37
Težave
Vzroki
Na prikazovalniku
se prikaže koda napake
1) in tipka »Vklop/Prekinitev« utripa v rdeči barvi
2) :
• pokrov ni pravilno zaprt.
Na prikazovalniku1) se
prikaže koda napake
, tipka »Vklop/
Prekinitev« utripa v rdeči
barvi 2):
•
•
•
•
•
Na prikazovalniku1) se
prikaže koda napake
, tipka »Vklop/Prekinitev« utripa v rdeči
barvi 2):
• pipa je zaprta,
• prekinjen je bil dovod vode,
Na prikazovalniku1) se
prikaže koda napake
, tipka »Vklop/Prekinitev« utripa v rdeči
barvi 2):
• lovilec predmetov je zamašen,
• vklopil se je zaščitni sistem za zaporo vode, nadaljujte na naslednji način:
- zaprite pipo za dovod vode,
- preden napravo izključite iz električnega omrežja, jo dve minuti praznite,
- pokličite servisno službo.
Odvodna črpalka deluje
neprekinjeno, tudi če naprava ne deluje:
• vklopil se je zaščitni sistem za zaporo vode, nadaljujte na naslednji način:
- zaprite pipo za dovod vode,
- preden napravo izključite iz električnega omrežja, jo dve minuti praznite,
- pokličite servisno službo.
Ko polnite dozirno posodo, teče mehčalec neposredno v boben:
• mehčalec ste nalili preko oznake MAX.
lovilec predmetov je zamašen,
cev za odvod vode je zamašena ali ukrivljena,
cev za odvod vode je nameščena previsoko (glejte »Namestitev«),
odvodna črpalka je zamašena,
cevi so blokirane.
1) Pri nekaterih modelih se lahko oglasi zvočni signal
2) Po odpravi motnje pritisnite tipko »Vklop/Prekinitev« za nadaljevanje prekinjenega programa.
PRALNA SREDSTVA IN DODATKI
Uporabljajte samo pralna sredstva in dodatke, ki so namenjeni strojnemu pranju. Odsvetujemo mešanje različnih vrst pralnih
sredstev. To lahko uniči perilo. Glede uporabe pralnih praškov ni nobenih omejitev.
Kadar uporabljate program s predpranjem,
ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev. Pri
programih brez predpranja nalijte tekoče
pralno sredstvo neposredno v boben ali
uporabite posebno plastično posodo za
pralno sredstvo (pralnemu sredstvu jo priloži
proizvajalec pralnega sredstva). Tablete ali
dozirne detergente dodajte v predal za detergent v dozirni posodi vašega stroja.
TEHNIČNI PODATKI
DIMENZIJE
Višina
Širina
Globina
850 mm
400 mm
600 mm
38 electrolux
NAPETOST/FREKVENCA OMREŽJA
PORABA ENERGIJE
TLAK VODE
230 V / 50 Hz
2300 W
Najmanj
Največ
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Priključitev na vodo
Tip 20/27
VREDNOSTI PORABE
Program1)
Poraba energije (kWh)2)
Poraba vode (v litrih)2)
Beli bombaž 90 °C
2.2
67
Bombaž 60 °C
1.3
62
Bombaž 40 °C
0.75
62
Sintetika 40 °C
0.65
48
Občutljivo perilo 30 °C
0.3
53
Volna 30 °C
0.4
48
Ročno pranje 30 °C
0.4
48
1) Glejte prikazovalnik za čas trajanja programa.
2) Podatki o porabi v razpredelnici so okvirni. Lahko se razlikujejo glede na količino in vrsto perila, temperaturo vode
in temperaturo v prostoru.
Standardni programi za vrednosti
porabe po energijskem razredu
Bombaž 60 °C varčno in bombaž 40 °C
varčno sta standardna programa za običajno umazana bombažna oblačila. Primerna
sta za pranje običajno umazanega bombažnega perila in sta najučinkovitejša progra-
ma v smislu porabe energije in vode za pranje takšne vrste bombažnega perila.
Sta v skladu s standardom EN60456.
Dejanska temperatura vode se lahko
razlikuje od navedene temperature programa.
NAMESTITEV
Pred prvo uporabo odstranite vso zaščitno
transportno embalažo. Shranite jo za morebitni bodoči transport: Prevoz nezavarovane
naprave lahko poškoduje sestavne dele v
njeni notranjosti in povzroči puščanja in
motnje v delovanju. Naprava se lahko poškoduje tudi zaradi fizičnega stika.
Odstranitev embalaže
1
2
1
1
2
Odstranitev vezi
2
A
B
A
C
D
electrolux 39
2
B
1 B
2
1
D
Shranite transportne vijake za takrat,
ko boste premikali
napravo.
Če želite napravo
namestiti v istem nivoju kot sosednje
pohištvo, odrežite
ta plastična dela.
Dovod vode
Priključitev na električno napetost
Pralni stroj lahko priključite samo na enofazno napetost 230 V. Preverite moč varovalke: 13 A za 230 V. Naprave ni dovoljeno
priključiti prek podaljška ali razdelilnika. Prepričajte se, da je vtič ozemljen in v skladu z
veljavnimi predpisi.
Namestitev
Napravo namestite na ravno in trdno površino v dobro prezračenem prostoru. Zagotovite, da se naprava ne dotika sten ali drugega pohištva. Natančna namestitev v vodoraven položaj preprečuje vibracije, hrup in
premikanje naprave med delovanjem.
90O
Po potrebi premaknite cev za dovod
vode v smeri, ki je
prikazana na sliki. V
ta namen popustite
matico na cevi za
dovod vode ter cev
za dovod vode napeljite navzdol, kot
je prikazano na sliki.
Ponovno privijte
matico in preverite,
da ni prišlo do iztekanja.
Izčrpavanje
Na cev za odvod vode namestite U segment. Vse skupaj namestite na priključek
min
max
za izčrpavanje (ali v
70 cm 100 cm
umivalnik) na višini
med 70 in 100 cm.
Zagotovite zanesljivo
pritrditev. Zagotovite
možnost vstopanja
zraka skozi konec cevi, da ne pride do sifonskega učinka.
Cevi za odvod vode ni dovoljeno raztegovati. Če je prekratka, se obrnite na servisno
službo.
Odprite pipo za dovod vode. Preverite,
da ne pušča. Cevi
za dovod vode ni
mogoče podaljšati.
Če je prekratka, se
obrnite na servisno
službo.
40 electrolux
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto
za predelavo električne in elektronske
opreme. S pravilnim načinom
odstranjevanja izdelka boste pomagali
prepreViti morebitne negativne posledice in
vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko
pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše
informacije o odstranjevanju in predelavi
izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno
službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek
kupili.
Odstranjevanje naprave
Vsi materiali z oznako
se lahko reciklirajo. Odpeljite jih na mesto za zbira-
nje in recikliranje odpadkov (obrnite se
na pristojni občinski urad). Pred odstranjevanjem naprave odstranite vse dele,
ki bi lahko predstavljali nevarnost za
druge: odrežite napajalni kabel pri dnu
naprave.
Varovanje okolja
Za varčevanje z vodo, energijo in pomoč pri zaščiti okolja priporočamo, da
upoštevate naslednje nasvete:
• Če je le možno, napravo do konca
napolnite in se izogibajte pranju
manjših količin.
• Programe za predpranje in namakanje uporabljajte samo za zelo umazano perilo.
• Količina detergenta naj ustreza trdoti
vode ter količini in umazanosti perila.
electrolux 41
42 electrolux
electrolux 43
www.electrolux.com/shop
192990302-A-152011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement