Electrolux EWB105405W Uživatelský manuál

Electrolux EWB105405W Uživatelský manuál
EWB 105405 W
................................................
CS PRAČKA
HU MOSÓGÉP
SK PRÁČKA
.............................................
NÁVOD K POUŽITÍ
2
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
15
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
28
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Vlastní nastavení
Jak spustit cyklus praní?
Denní používání
Prací programy
Čištění a údržba
2
3
4
5
5
7
8
Problémy při provozu
Prací prostředky a přídavné látky
Technické parametry
Údaje o spotřebě
Instalace
Poznámky k ochraně životního prostředí
9
11
11
11
12
13
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body.
Tento návod k použití uložte u spotřebiče.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího
programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože,
šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle,
mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky
atd.) vložte společně do malého plátěného vaku nebo do povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani
nezaobroubené nebo natržené oděvy.
INSTALACE
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho
vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte, zda není vnější povrch pračky jakkoli
poškozen. Veškerá poškození během
přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče, využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla
po instalaci zachycena pod spotřebičem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na
základně spotřebiče.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou
síťovou zástrčkou, která odpovídá
předpisům.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v
kapitole nazvané "Připojení k elektrické
síti".
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze autorizovaný servisní technik.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné škody vyplývající z nesprávné instalace.
OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED
MRAZEM
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0 °C, musí být provedena následující bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí
hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
odpojte pračku od elektrické sí"Stop"
tě.
electrolux 3
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota
neklesne pod bod mrazu.
POUŽITÍ
• Tento spotřebič je určen k normálnímu
použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke
komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na
štítku každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem,
alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže jste takové odstraňovače skvrn použili,
počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve
pak vložte oděvy do bubnu pračky
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
1. Ovládací panel
2. Rukojeť víka
3. Nastavitelné vyrovnávací nožičky
4 electrolux
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Volič programu
Tlačítka a jejich funkce
Displej
Kontrolka „Přidání prádla“
Tlačítko „Start/Pauza“
Tlačítka „Časový manažer“
SYMBOLY
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Časový manažer
Teplota
Børns sikkerhed
Průběh cyklu:
Předpírka/Praní,
Máchání,
Vypouštění,
Ždímání
5 Odpočítávání délky cyklu nebo odloženého startu
PŘIHRÁDKA DÁVKOVAČE
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
VLASTNÍ NASTAVENÍ
DĚTSKÁ POJISTKA
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení:
• je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu, nejsou možné žádné změny voleb,
funkcí ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový
cyklus, musíte tuto možnost zrušit.
• je-li tato funkce zapnuta před spuštěním
cyklu, spotřebič nelze spustit.
Chcete-li dětskou pojistku aktivovat, zapněte pračku a stiskněte současně tlačítka
electrolux 5
„Extra máchání“
a „Odložený start“
,
dokud se na displeji neobjeví symbol
pro
potvrzení. Tato volba se uloží do paměti.
Chcete-li dětskou pojistku zrušit, opakujte
stejný postup.
ZVUKOVÝ SIGNÁL
Když je povolen zvukový signál, zazní při
stisku tlačítka, na konci programu nebo při
oznámení poruchy.
Chcete-li ho zrušit, zapněte pračku a stisa
kněte současně tlačítka „Předpírka”
„Extra máchání”
, dokud nezazní pípnutí.
Tento signál pak zazní pouze v případě zvukového varovného signálu. Chcete-li ho
znovu povolit, opakujte stejný postup.
JAK SPUSTIT CYKLUS PRANÍ?
PRVNÍ POUŽITÍ
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k
instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou
vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž
na vodu.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VLOŽENÍ PRÁDLA
• Otevřete víko
pračky.
• Otevřete buben
stisknutím zajišťovacího tlačítA
ka A: automaticky se otevřou
obě křídla dvířek
bubnu.
• Vložte prádlo,
zavřete buben a víko pračky.
Upozornění Před zavřením víka
pračky zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený:
• když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Doplňte příslušné množství pracího
a, poprostředku do komory pro praní
kud jste zvolili funkci „předpírka“, také do
. Podle potřeby
komory pro předpírku
nalijte do komory označené aviváž.
VOLBA POŽADOVANÉHO PROGRAMU
Otočte voličem programu na požadovaný
program. Tlačítko „Start/Pauza“
bliká zeleně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů na jiný program, pračka nebude na tento nově zvolený program reagovat. Pár sekund bude blikat „Err“ a červeně bude blikat
.
tlačítko „Start/Pauza“
VOLBA TEPLOTY
Opakovaným stisknutím tlačítka „Nastavení
teploty“ můžete zvýšit nebo snížit teplotu
odpo(viz „Tabulka programů“). Symbol
vídá praní za studena.
VOLBA RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ
Stisknutím tlačítka odstřeďování změníte
rychlost odstřeďování. Můžete také zvolit
„Zastavení máchání“ nebo „Noční cyklus“
.
Maximální rychlosti odstřeďování viz „Prací
programy“.
Zastavení máchání
Jestliže zvolíte tuto možnost, spotřebič nevypustí vodu z posledního máchání, aby se
prádlo nezmačkalo.
Noční cyklus
Zvolíte-li tuto možnost, spotřebič nevypustí
vodu z posledního máchání a všechny fáze
odstředění se zruší, aby se prádlo nezmačkalo. Tento prací cyklus je velmi tichý, můžete ho zvolit pro praní v nočních hodinách
nebo tehdy, kdy je levnější proud.
6 electrolux
Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchání“ nebo „Noční cyklus“ , je na konci
programu nutné pro ukončení cyklu a vypuštění vody zvolit program „Odstředění“
nebo „Vypouštění“ .
VOLBA FUNKCÍ
Po volbě programu a před stisknutím tlačítmusíte zvolit různé
ka „ Start/Pauza“
funkce (viz „Tabulka programů“). Stiskněte
požadovaná tlačítka a rozsvítí se odpovídající kontrolky. Dalším stisknutím kontrolky
zhasnou. Jestliže některá z funkcí není slučitelná se zvoleným programem, na displeji
bliká nápis „Err“ a tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně.
FUNKCE "PŘEDPÍRKA"
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
FUNKCE „EXTRA MÁCHÁNÍ“
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více
máchání. Tato možnost se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s
měkkou vodou.
Dočasně: Stiskněte tlačítko „Extra máchání“
. Tato volba platí pouze pro zvolený program.
Trvale: Na několik vteřin podržte stisknutá
a „Odložený start“
tlačítka „Předpírka“
. Funkce je trvale aktivní, i když pračku
vypnete. Chcete-li funkci vypnout, opakujte
stejný postup.
„ODLOŽENÝ START“
Tato volba umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2 hodiny
až 20 hodin. Zvolený čas se na několik sekund objeví na displeji.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo
zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/
dalším stisknutím tlačítka „OdloPauza“
( ’ znamená okamžité spužený start“
štění).
Pokud jste již tlačítko „Start/Pauza“
zmáčkli a chcete odložený start změnit či
zrušit, postupujte následovně:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité
spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/
a pak „Odložený start“
.
Pauza“
Zmáčknutím tlačítka „Start/Pauza“
spusťte cyklus.
• Pokud chcete změnit délku odloženého
startu, musíte jít přes polohu „Stop“
a
cyklus přeprogramovat.
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li je otevřít, musíte
nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačít. Po opětovném
ka „Start/Pauza“
zavření víka stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
.
ČASOVÝ MANAŽER
Cyklus je možné prodloužit nebo zkrátit po. Je uvemocí tlačítek „ Time Manager”
den i stupeň zašpinění prádla.
Stupeň zašpinění
Ikona
Druh tkaniny
Intenzivní
Pro velmi zašpiněné
prádlo
Normální
Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní
Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírné
Pro málo zašpiněné
prádlo
Krátký 1)
Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký 1)
Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
Osvěžení 1)
2)
Pouze pro osvěžení
prádla
Extra osvěžení 1)
2)
Pro osvěžení pouze
několika málo kusů
prádla
1) Pro poloviční náplň prádla.
2) Symbol bliká a zmizí: tento prací cyklus je pouze pro
osvěžení.
Nabídka těchto různých stupňů se liší podle
zvoleného druhu programu.
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
spusťte
Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“
cyklus a odpovídající kontrolka se rozsvítí
zeleně. Volič programů zůstává po celý cyklus nehybný, to je normální jev. Na displeji
je zobrazen symbol pro právě probíhající
cyklus a zbývající čas Byl-li zvolen odložený
start, zobrazí se na displeji odpočítávání
zbylé doby.
electrolux 7
OHŘEV
Když pračka dosahuje správné teploty, zobrazí se v průběhu cyklu symbol .
PŘERUŠENÍ PROGRAMU
Přidání prádla
,
Pokud svítí kontrolka „Přidání prádla“
můžete přidat prádlo podle následujícího
postupu. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
: po dobu pozastavení pračky bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je
možné až přibližně za 2 minuty po zastavení
pračky. Opětovným stisknutím tlačítka
pokračujte v programu.
„Start/Pauza“
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknu. Pokud není
tím tlačítka „Start/Pauza“
změna možná, rozbliká se na displeji text
bude něko„Err“ a tlačítko „Start/Pauza“
lik sekund blikat červeně. Chcete-li i přesto
změnit program, je nutné zrušit právě probíhající program (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte vo.
ličem programů do polohy „Stop“
KONEC PROGRAMU
Pračka se automaticky zastaví. Tlačítko
zhasne a na displeji bliká
„Start/Pauza“
. Otevření víka je možné až přibližně za 2
minuty po zastavení pračky. Otočte voličem
. Vyjměte
programu do polohy „Stop“
prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
zavřete kohoutek přívodu vody.
Klidový stav : po skončení programu se za
několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný energetický režim
zrušíte.
PRACÍ PROGRAMY
Program / Druh prádla
Náplň
Dostupné funkce
Bavlna (studená – 90°): bílá nebo barevná, např. normálně zašpiněné pracovní
oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
5,5 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání,
Předpírka, Extra máchání, Odložený
start, Řízení času
Syntetické (studená – 60°): tkaniny ze
syntetických vláken, spodní prádlo, barevné
tkaniny, nežehlicí košile, blůzy.
Max. rychlost odstřeďování: 900 ot/min
2,5 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání,
Předpírka, Extra máchání, Odložený
start, Řízení času
Jemné (studená – 40°): pro všechny
jemné tkaniny, např. záclony.
Max. rychlost odstřeďování: 700 ot/min
2,5 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání,
Předpírka, Extra máchání, Odložený
start, Řízení času
Vlna (studená – 40 °C): vlna vhodná k
praní v pračce s označením „čistá střižní vlna
vhodná k praní v pračce, nesráží se“.
Max. rychlost odstřeďování: 1000
1,0 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání, Odložený start
Hedvábí (studená – 30°): látky, které lze
prát v pračce při 30 °C.
Max. rychlost odstřeďování: 700 ot/min
1,0 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání, Odložený start
Dámské spodní prádlo (studená – 40
°C): pro velmi jemné prádlo, např. dámské
spodní prádlo.
Max. rychlost odstřeďování: 900 ot/min
1,0 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání, Odložený start
Máchání: s tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
5,5 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání,
Extra máchání, Odložený start
8 electrolux
Program / Druh prádla
Náplň
Dostupné funkce
Vypouštění: po „Zastavení máchání“ s
vodou v bubnu (nebo po „Nočním cyklu“)
provede cyklus vypouštění.
5,5 kg
Odstředění: odstřeďovací cyklus od 700
do 1000 ot/min po „Zastavení máchání“ (nebo po cyklu „Noční cyklus“).
5,5 kg
Odložený start
Úsporný1) (40° – 90°): bílé nebo barevné, např. normálně zašpiněné pracovní
oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní
prádlo, ručníky.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
5,5 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání,
Předpírka, Extra máchání, Odložený
start
Snadné žehlení (studená – 60°): pro
bavlnu a syntetiku. Snižuje zmačkání prádla a
usnadňuje žehlení.
Max. rychlost odstřeďování: 900 ot/min
1,0 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Extra
máchání, Odložený start
Džíny (studená – 60°): pro praní džínových oděvů. Je zapnuta funkce „Extra máchání“.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
3,0 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání,
Předpírka, Odložený start
Proti alergiím (60°): pro snížení množství bakterií a alergenů přítomných v bavlněných látkách. Je zapnuta funkce „Extra máchání“.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
5,5 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Odložený start
Hygienické (90°): cyklus podporující likvidaci mikroorganizmů.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
5,5 kg
Noční cyklus, Zastavení máchání,
Předpírka, Extra máchání, Odložený
start
1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku
Na základě směrnice 1061/2010 odpovídají programy „Úsporný 60 °C“ a „Úsporný 40 °C“ „standardnímu 60 °C
programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve
smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE Z
PRAČKY
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
VNĚJŠÍ POVRCH
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
PŘIHRÁDKA DÁVKOVAČE
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
3
1
2
4
VYPOUŠTĚCÍ FILTR
Pravidelně čistěte vypouštěcí filtr, který se
nachází v dolní části bubnu:
electrolux 9
FILTRY PŘÍVODU VODY
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
1
2
4
3
6
5
8
7
9
10
CLACK
11
CLACK
PROBLÉMY PŘI PROVOZU
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
Problémy
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve
pak zavolejte servis.
Příčiny
Spotřebič se nespouští
nebo se neplní vodou:
• spotřebič není správně zapojený do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, došlo k výpadku napájení,
• víko spotřebiče a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• byl odpojen přívod vody, byl zavřen vodovodní kohoutek,
• filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“).
Spotřebič se napouští
vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je uchycen příliš nízko (viz část „Instalace“).
10 electrolux
Problémy
Příčiny
Spotřebič neprovádí máchání nebo se nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• filtr na nečistoty je ucpaný (viz „Čištění a údržba“),
• zareagovala ochrana proti nevyváženému rozložení prádla: prádlo je v
bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“, „Noční klid“ nebo „Zastavení máchání“,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Spotřebič neodstřeďuje:
• Problém s vyvážením náplně prádla: přidejte více prádla nebo prádlo v
bubnu ručně rozložte.
Okolo spotřebiče je voda:
•
•
•
•
velké množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně uchycen,
přívodní hadice netěsní.
Neuspokojivé výsledky
praní:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je
hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený (viz část „Instalace“),
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je nerovnoměrně rozprostřeno v bubnu, příliš málo prádla.
• spotřebič je v záběhu, hluk časem zmizí.
Prací cyklus je příliš
dlouhý:
•
•
•
•
•
Spotřebič se během
pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci „Zastavení máchání“,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje jednu až dvě minuty po skončení cyklu.
Na displeji se zobrazí
1) a
chybový kód
tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně 2) :
• víko není správně zavřené.
Na displeji se zobrazí
1) a
chybový kód
tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně2):
•
•
•
•
•
Na displeji se zobrazí
1) a
chybový kód
tlačítko „Start/Pauza“
bliká červeně2):
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• byla přerušena dodávka vody.
filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“),
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagoval detektor přehřívání motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další
fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
filtr na nečistoty je ucpaný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je uchycena příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
odpadní trubka je zanesena.
electrolux 11
Problémy
Příčiny
Při naplnění přihrádky
dávkovače vyteče aviváž
rovnou do bubnu:
• překročili jste značku „MAX“.
1) U některých modelů může znít zvukový signál
2) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍDAVNÉ LÁTKY
Používejte pouze prací prostředky a přídavné látky určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích
prostředků. Může to mít špatné účinky na
praní prádla. Pro prací prášky nejsou žádná
omezení. Tekuté prací prostředky se nesmí
používat, byla-li zvolena předpírka. U cyklů
bez předpírky nalijte tekutý prací prostředek
přímo do bubnu nebo použijte speciální
dávkovač (dodávaný výrobcem pracího
prostředku). Prací prostředky v tabletách
nebo v dávkách musí být vloženy do oddílu
pro prací prostředek v přihrádce dávkovače
vašeho spotřebiče.
TECHNICKÉ PARAMETRY
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
POJISTKA
230 V/50 Hz
2300 W
10 A
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti
IPX4
Přívod vody
Studená voda
TLAK VODY
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 barů)
0,8 MPa (8 barů)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin:
množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie (kWh)
Spotřeba vody
(litry)
Přibližná délka programu
(minuty)
Zbytková
vlhkost (%)1)
Bavlna 60 °C
5,5
1.30
62
145
60
Bavlna 40 °C
5,5
0.75
62
140
60
Syntetika 40 °C
2,5
0.65
48
80
37
Jemné 40 °C
2,5
0.55
53
70
37
1
0.40
48
71
32
0.96
53
213
60
Vlna/Ruční praní
30 °C
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60
°C program pro
bavlnu
5,5
12 electrolux
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie (kWh)
Spotřeba vody
(litry)
Přibližná délka programu
(minuty)
Zbytková
vlhkost (%)1)
Standardní 60
°C program pro
bavlnu
2,5
0.79
35
165
60
Standardní 40
°C program pro
bavlnu
2,5
0.59
35
130
60
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Model
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.10
1.60
EWB 105405 W
INSTALACE
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě.
Přeprava nezajištěného spotřebiče může
poškodit vnitřní součásti a způsobit úniky a
poruchy funkce. Spotřebič může být také
poškozen nárazem.
2
1 B
2
1
VYBALENÍ
1
1
2
2
D
Přepravní šrouby si
uschovejte pro
případ přesunu
spotřebiče.
1
2
PŘÍVOD VODY
ODSTRANĚNÍ TRANSPORTNÍCH
ŠROUBŮ
A
B
B
A
C
D
90O
Za účelem instalace
spotřebiče ve stejné
výšce jako sousedící kusy nábytku
uřízněte tyto plastové části.
electrolux 13
Je-li to nezbytné,
přemístěte přívodní
hadici ve směru
znázorněném na
obrázku. Povolte
pojistnou matici
přívodní hadice a
umístěte přívodní
hadici dolů, jak je
nakresleno na obrázku. Znovu utáhněte pojistnou matici a zkontrolujte,
jestli neprosakuje
voda.
Otevřete kohoutek
přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody. Přívodní hadici
nelze prodlužovat.
Jestliže je příliš krátká, obraťte se na
autorizovaný servis.
VYPOUŠTĚNÍ
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu umístěte v místě
min
max
připojení na vypou70 cm 100 cm
štěcí potrubí (nebo
do výlevky) ve výšce
mezi 70 a 100 cm.
Zajistěte bezpečné
připevnění. Na konci
vypouštěcí hadice musí být umožněn
přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká, obraťte se na servis.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimenzování pojistky: 13 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte, zda je zásuvka uzemněna a zda je
uzemnění provedeno podle platných
předpisů.
UMÍSTĚNÍ
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné
vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a hluk a zabraňuje posunům pračky při
praní.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
LIKVIDACE SPOTŘEBIČE
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte
na místním úřadě), aby mohly být shromážděny a recyklovány. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části,
které by mohly být nebezpečné pro
ostatní: odřízněte napájecí šňůru na
dolní části spotřebiče.
14 electrolux
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou
kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením
používejte pouze pro silně zašpiněné
prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti
vody, velikosti náplně prádla a stupni
jeho znečištění.
electrolux 15
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági információk
Termékleírás
Személyre szabás
Egy mosási ciklus lefuttatása
Napi használat
Mosási programok
Ápolás és tisztítás
15
16
17
18
18
20
22
Működési problémák
Mosószerek és adalékok
Műszaki jellemzők
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
Környezetvédelmi tudnivalók
23
24
24
25
25
27
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Kérjük, a készülék üzembe helyezése és
használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a pontokat. Ezt e használati utasítást
tartsa a készülék közelében.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg
módosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet az Ön számára.
• A mosási program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden pénzérmét, biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított. Ha benne hagyja a mosnivalóban, azok súlyosan károsíthatják a készüléket.
• Az ajánlott mosószermennyiséget használja.
• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek
stb.) tegye egy kis vászonzsákba vagy
párnahuzatba.
• Használat után válassza le a készüléket a
hálózatról, és zárja el a vízcsapot.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.
• Ne mosson a készülékben olyan ruhadarabokat, amelyek bordázatot, befejezetlen vagy szakadt anyagot tartalmaznak.
ÜZEMBE HELYEZÉS
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a
készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy
csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék külseje bármilyen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
módon. Minden szállítási sérülésről tájékoztassa a kereskedőt.
A készülék üzembe helyezése előtt távolítson el minden szállítási rögzítőcsavart
és csomagolóanyagot.
A készülék vízvezetékre való csatlakoztatásához szükséges munkákat kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező vízvezeték-szerelő végezheti el.
Ha készülék csatlakoztatásához a háztartás elektromos rendszerét alkalmassá kell
tenni, ezt a munkát szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés
után a hálózati tápkábel ne szoruljon be a
készülék alá.
Ha a gépet padlószőnyegen helyezi
üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alapzatán található szellőzőnyílások egyikét
sem.
A készüléket az előírásoknak megfelelő,
földelt hálózati csatlakozódugasszal kell
felszerelni.
Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, figyelmesen olvassa
el az "Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben található utasításokat.
A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre
felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik el.
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a helytelen üzembe helyezésből fakadó esetleges károkért.
16 electrolux
FAGYÁS ELLENI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek
van kitéve, a következő óvintézkedéseket
meg kell tenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról
állásba
a programkapcsolót "Stop"
forgatva.
• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék
károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket,
gondoskodjon arról, hogy olyan területen
helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem
esik fagypont alá.
HASZNÁLAT
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. Ne használja a készüléket
•
•
•
•
kereskedelmi vagy ipari célokra, illetve
semmilyen más célra.
Mosás előtt nézze meg minden ruhadarabon a kezelési címke utasításait.
Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe, amelyen benzin, alkohol vagy triklóretilén stb. használatával folteltávolítást végeztek. Ilyen folteltávolítók használata
esetén várjon, amíg a termék elpárolog,
mielőtt ezeket a ruhadarabokat a dobba
tenné.
Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket,
törölközõket stb. hajtogassa szét.
A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
1. A kezelőpanel
2. Fedélfogantyú
3. Szabályozható szintezőlábak
electrolux 17
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6
Programválasztó
Nyomógombok és funkcióik
Kijelző
"Mosnivaló hozzáadása" jelzőfény
ˇIndítás/Szünet" nyomógomb
"Időkezelés" nyomógombok
A SZIMBÓLUMOK
1
2
1
2
3
4
3
4
5
Időkezelés
Hőmérséklet
Gyermekek biztonsága
Futó ciklus:
Előmosás/főmosás,
Öblítés, Leeresztés,
Centrifugálás
5 Ciklus hossza vagy a késleltetett indítás
visszaszámlálása
ADAGOLÓDOBOZ
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a MAX jel
M
fö-
lé)
SZEMÉLYRE SZABÁS
GYEREKBIZTONSÁG
Ez az opció két típusú lezárást biztosít:
• ha az opciót akkor aktiválják, amikor a
ciklus elkezdődött, nincs lehetőség az
opciók vagy a program módosítására.
A ciklus fut, és ahhoz, hogy egy új ciklust
indíthasson, inaktiválnia kell az opciót.
• ha az opciót a ciklus elkezdése előtt aktiválják, a készülék nem indítható el.
18 electrolux
A gyermekzár aktiválásához kapcsolja be a
készüléket, és nyomja meg egyszerre az
és a „Késleltetett indítás”
„Extra öblítés”
gombokat, amíg a
visszaigazoló jel
meg nem jelenik a kijelzőn. A készülék a
memóriában tárolja az opció kiválasztását.
A gyerekzár kikapcsolásához ismételje meg
a műveletet.
HANGJELZÉS
Ha a hangjelzés funkció be van kapcsolva,
a program végén, illetve hiba esetén egy-
egy gomb megnyomásakor hangjelzés hallható.
Az opció kikapcsolásához kapcsolja be a
készüléket, és nyomja meg egyszerre az
és az „Extra öblítés”
„Előmosás”
gombokat, amíg egy sípolás nem hallatszik.
A hangjelzés csak figyelmeztetés esetén
hallható. Ha ismét aktiválni kívánja, ismételje
meg ugyanezt a műveletet.
EGY MOSÁSI CIKLUS LEFUTTATÁSA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és
minden más elemet a dobból.
• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de
mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.
NAPI HASZNÁLAT
A MOSNIVALÓ BETÖLTÉSE
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• Az A kioldógomb megnyomásával nyissa
A
ki a dobot: A
két ajtószárny
automatikusan
kinyílik.
• Töltse be a
mosnivalót, zárja be a dobot és a mosógép fedelét.
Vigyázat Mielőtt lezárná a mosógép
fedelét, győződjön meg arról, hogy a
dob jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
A MOSÓSZEREK ADAGOLÁSA
Öntse a mosószermennyiséget a mosási
és az előmosási rekeszbe
,
rekeszbe
ha kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az öblítőszert a rekeszbe, ha szükséges.
A KÍVÁNT PROGRAM KIVÁLASZTÁSA
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt proggomb zölden vilramra. A „Start/Szünet”
log.
Ha ön akkor forgatja el a programkapcsolót
egy másik programra, amikor egy ciklus folyamatban van, a készülék figyelmen kívül
hagyja az újonnan kiválasztott programot.
gomb
Az „Err” villog és a „Start/Szünet”
pirosan villog néhány másodpercig.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg ismételten a „Hőmérséklet” nyomógombot (lásd a „Programjel hideg mosást jetáblázat” c. részt). A
lent.
A CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
KIVÁLASZTÁSA
A centrifugálási sebesség módosításához
nyomja meg a centrifugálás gombot . Választhatja az „Öblítőstop” vagy a „Halk
ciklus” opciókat is.
A maximális centrifugálási sebességeket
megtalálja a „Mosási programok” c. részben.
Öblítés tartás
electrolux 19
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a készülék nem ereszti le az utolsó öblítővizet,
hogy megóvja a ruhákat a gyűrődéstől.
Éjszakai ciklus
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, és nem
végzi el a centrifugálási fázisokat, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Ez a mosási ciklus igen zajtalan, és választható az
éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos
áram ára alacsonyabb.
Ha az „Öblítőstop” vagy a „Halk ciklus”
funkciókat választotta, a ciklus befejezéséhez és a víz leeresztéséhez a program
végén ki kell választania a „Centrifugálás”
vagy az „Ürítés” programot is.
OPCIÓK KIVÁLASZTÁSA
A különböző opciókat a program kiválasztágomb
sa után és az "Indítás/Szünet"
megnyomása előtt kell kiválasztani (lásd a
“Programtáblázat”). Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t; a hozzátartozó jelzők világítanak. Ha ismét megnyomja, a jelzőfények
kialszanak. Ha valamelyik opció nem egyeztethető össze a kiválasztott programmal, az
"Err" (hiba) felirat villog, és az "Indítás/Szügomb pirosan villog.
net"
"ELŐMOSÁS" OPCIÓ
A készülék egy előmosást végez max. 30
°C-on.
„EXTRA ÖBLÍTÉS” OPCIÓ
A mosógép egy vagy több további öblítést
végez a mosási ciklus alatt. Az opció az érzékeny bőrű egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Ideiglenes : Nyomja meg az „Extra öblítés”
nyomógombot. Az opció csak a kiválasztott programnál aktív.
Állandó : Tartsa lenyomva az „Előmosás”
és a „Késleltetett indítás”
nyomógombokat néhány másodpercig. Az opció
tartósan aktiválva marad még akkor is, ha
közben kikapcsolja a készüléket. Az opció
törléséhez ismételje meg a folyamatot.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
Ez az opció lehetővé teszi a mosási program indításának 30, 60, 90 perccel, illetve
2–20 órával történő késleltetését. A kivá-
lasztott idő néhány másodpercre megjelenik
a kijelzőn.
A késleltetett indítási időt bármikor módosíthatja vagy törölheti a „Start/Szünet”
gomb megnyomása előtt, ha megnyomja
ismét a „Késleltetett indítás”
nyomógombot (a ’ az azonnali indítást jelzi).
Ha már megnyomta a „Start/Szünet”
gombot, és módosítani vagy törölni szeretné a késleltetett indítást, végezze el a következő műveleteket:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a
gombot, majd a "Kés„Start/Szünet”
leltetett indítás"
gombot. A ciklus elindításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
• A késleltetési időtartam módosításához a
álláson túl kell haladnia, és a
„Stop”
mosási ciklust újra kell programoznia.
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt
zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először szünet helyzetbe kell állítania a készügomb megnyomáléket a „Start/Szünet”
sával. A fedél lecsukása után ismét nyomja
gombot.
meg a „Start/Szünet”
IDŐKEZELÉS
A ciklus meghosszabbítható vagy lerövidítgombokkal. A
hető a „ Time Manager”
ruhanemű szennyezettségének mértéke is
megjelenik a kijelzőn.
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Intenzív
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Mérsékelt
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
Enyhe
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Gyors 1)
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szupergyors
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
1)
20 electrolux
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Frissítés 1)
2)
Csak a ruhák felfrissítéséhez
Szuper frissítés 1)
2)
Csak nagyon kevés
ruhadarab felfrissítésére
1) Fél töltethez.
2) A szimbólum villog, majd eltűnik: ez a mosási ciklus
csak egy felfrissítő ciklus.
A kiválasztott programtól függ, hogy felsorolt kategóriák közül melyik jelenik meg.
A PROGRAM INDÍTÁSA
gombot
Nyomja meg az "Indítás/Szünet"
a ciklus indításához; a megfelelő jelző zölden világít. Normális jelenség, ha a programválasztó a ciklus alatt nem mozdul el.
Az aktuális ciklus jele és a hátralévő idő
megjelenik a kijelzőn. Ha késleltetett indítást
van kiválasztva, visszaszámlálás jelenik meg
a kijelzőn.
FELMELEGÍTÉS
A ciklus alatt a jel felgyullad, amikor a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet.
PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA
Mosnivaló hozzáadása
jelző viHa a "Mosnivaló hozzáadása"
lágít, hozzáadhat mosnivalót a következőképpen eljárva. Nyomja meg az "Indítás/
gombot: a megfelelő jelzőfény
Szünet"
zölden világít, miközben a készülék szünet
üzemmódban van. A fedelet csak kb. két
perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. Nyomja meg az "Indítás/Szünet"
gombot ismét a program folytatásához.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana
az aktuális programon, az "Indítás/Szünet"
gombbal szünet üzemmódba kell kapcsolni a mosógépet. Ha valamelyik módosítás nem lehetséges, az "Err" (hiba) felirat vilgomb pirosan
log, és az "Indítás/Szünet"
villog néhány másodpercig. Ha mégis úgy
dönt, hogy módosítja a programot, törölnie
kell az aktuális programot (lásd lentebb).
A program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
.
programválasztót "Stop" állásba
A PROGRAM VÉGÉN
A mosógép automatikusan leáll; az "Indítás/
gomb kialszik, és a kijelzőn a
Szünet"
villog. A fedelet csak kb. két perccel azután
lehet kinyitni, hogy a mosógép leállt. Forállásgassa a programválasztót "Stop"
ba. Szedje ki a ruhát. Húzza ki a készülék
hálózati vezetékét, és zárja el a vízcsapot.
Készenlét: Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
MOSÁSI PROGRAMOK
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
Rendelkezésre álló lehetőségek
Pamut (hideg - 90°) : Fehér vagy színes,
pl. normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./
perc
5,5 kg
Halk ciklus, Öblítőstop, Előmosás,
Extra öblítés, Késleltetett indítás, Időkezelő
Műszálas (hideg - 60°) : Műszálas szövetek, alsónemű, színes ruhadarabok, nem
vasalandó ingek, blúzok.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
2,5 kg
Halk ciklus, Öblítőstop, Előmosás,
Extra öblítés, Késleltetett indítás, Időkezelő
Kényes (hideg - 40°) : Mindenféle kényes anyaghoz, például függönyökhöz.
Max. centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
2,5 kg
Halk ciklus, Öblítőstop, Előmosás,
Extra öblítés, Késleltetett indítás, Időkezelő
electrolux 21
Program / Mosnivaló típusa
Töltet
Rendelkezésre álló lehetőségek
Gyapjú (hideg - 40°) : Gépben mosható
gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez
áll: „Tiszta gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze”.
Max. centrifugálási sebesség: 1000
1,0 kg
Halk ciklus , Öblítőstop, Késleltetett
indítás
Selyem (hideg - 30°) : 30 °C-on géppel
mosható szövetekhez.
Max. centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
1,0 kg
Halk ciklus, Öblítőstop, Késleltetett indítás
Fehérnemű (hideg - 40°) : Nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműhöz.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
1,0 kg
Halk ciklus, Öblítőstop, Késleltetett indítás
Öblítés : A program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./
perc
5,5 kg
Halk ciklus, Öblítőstop, Extra öblítés,
Késleltetett indítás
Vízleeresztés: Egy üres ciklust futtat le
Öblítőstop (vagy Halk ciklus) után.
5,5 kg
Centrifugálás : Egy 700 és 1000 fordulat/perc közötti centrifugálási ciklus Öblítőstop (vagy Halk ciklus) után.
5,5 kg
Késleltetett indítás
Eco1) (40° - 90°) : Fehér vagy színes,
pl.normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./
perc
5,5 kg
Halk ciklus, Öblítőstop, Előmosás,
Extra öblítés, Késleltetett indítás
Vasaláskönnyítő (hideg - 60°) : Pamuthoz és műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést, és
könnyebbé teszi a vasalást.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
1,0 kg
Öblítőstop, Előmosás, Extra öblítés,
Késleltetett indítás
Farmer (hideg - 60°) : Pamutvászon ruhák mosásához. Az Extra öblítés opció aktív.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./
perc
3,0 kg
Halk ciklus, Öblítőstop, Előmosás,
Késleltetett indítás
Antiallergén (60°) : A pamut szövetekben jelen lévő baktériumok és allergén
anyagok eltávolítására. Az Extra öblítés opció
aktív.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./
perc
5,5 kg
Öblítőstop, Előmosás, Késleltetett indítás
Fertőtlenítő (90°) : A mikroorganizmusok eltávolítását elősegítő ciklus.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./
perc
5,5 kg
Halk ciklus, Öblítőstop, Előmosás,
Extra öblítés, Késleltetett indítás
1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára
A 2010/1061 számú rendelkezésnek megfelelően az „Eco 60 °C” és az „Eco 40 °C” az átlagosan szennyezett
pamut ruhanemű mosásához használatos, szabványos program. Ezek a leghatékonyabb programok a normál
szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
22 electrolux
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a
tisztítás előtt.
A KÉSZÜLÉK VÍZKŐMENTESÍTÉSE
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem
korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség,
és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést
elvégezni.
A KÉSZÜLÉK KÜLSEJE
A készülék külsejének megtisztításához
használjon meleg szappanos vizet. Soha ne
használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket
ADAGOLÓDOBOZ
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:
3
1
2
4
KIFOLYÓCSŐ SZŰRŐ
Rendszeresen tisztítsa meg a leeresztő szűrőt, amely a dob alján található:
1
2
4
3
5
6
8
7
9
10
CLACK
11
CLACK
BEFOLYÓCSŐ-SZŰRŐK
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:
electrolux 23
MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK
A készüléken a gyárból való kiadás előtt
számos ellenőrzést végeztek el. Ha mégis
rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa
át az alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
Problémák
Okok
A készülék nem indul el,
vagy nem tölt be vizet:
• a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás nem működik megfelelően, áramszünet van,
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva;
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva,
• a vízellátás megszakadt, a vízcsapot lezárták,
• a befolyó víz szűrője szennyezett (lásd „Ápolás és tisztítás”).
A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti :
• a kifolyócső U-darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd „Üzembe helyezés”).
A készülék nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• eldugult az idegen tárgyak csapdája (lásd „Ápolás és tisztítás”),
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt : a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban,
• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus” vagy az „Öblítőstop” opció
ki van választva,
• a kifolyócső U-idomának magassága nem megfelelő.
A készülék nem centrifugál:
• egyensúlyi problémák vannak a ruhatöltettel: töltsön be több ruhaneműt, vagy oszlassa el kézzel a dobban a ruhadarabokat.
Ha víz van a készülék
körül:
•
•
•
•
A túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott,
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
a kifolyócső U-darabja nincs megfelelően csatlakoztatva,
a befolyócső szivárog.
Nem kielégítő a mosás
eredménye:
•
•
•
•
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz,
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.
A készülék rázkódik és
zajos:
• a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd
„Üzembe helyezés”),
• a készülék nincs szintezve és nincs egyensúlyban (lásd „Üzembe helyezés”),
• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz,
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban, a töltet túl kicsi.
• a készülék beüzemelési folyamatban van, a zaj idővel megszűnik.
Túl hosszú a mosási ciklus:
•
•
•
•
A készülék leáll a mosási
ciklus alatt:
• a víz- vagy az áramellátás szünetel;
• az „Öblítőstop” opciót kiválasztották,
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.
A fedél nem nyitható a
ciklus végén:
• a dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.
a befolyó víz szűrője szennyezett (lásd „Ápolás és tisztítás”),
az áram- vagy a vízellátás szünetel,
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál,
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok a mosószer), a
mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését,
• az egyensúlyvesztés érzékelője bekapcsolt: annak érdekében, hogy a
mosnivaló eloszlásra a dobban egyenletesebb legyen, egy extra fázist
adott a ciklushoz.
24 electrolux
Problémák
Okok
Az
hibakód jelenik
meg a kijelzőn1) és a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog 2) :
• a fedél nincs jól lezárva.
Az
hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 1)és a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog2):
•
•
•
•
•
Az
hibakód jelenik
meg a kijelzőn, 1)és a
„Start/Szünet” gomb pirosan villog2):
• a vízcsap el van zárva,
• a vízellátás szünetel.
Az adagolórekesz feltöltésekor az öblítőszer
közvetlenül a dobba folyik:
• túllépte a MAX jelzést.
eldugult az idegentest-csapda,
a kifolyócső eldugult vagy megtört,
a kifolyócső túl magasra van rögzítve (lásd „Üzembe helyezés”),
a vízleeresztő szivattyú elzáródott,
a vezetékek elzáródtak.
1) Bizonyos modellek esetén hangjelzés hallható
2) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg a „Start/Szünet”
gombot.
MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKOK
Csak mosógépek számára készült mosószereket és adalékokat használjon. Nem
ajánljuk különféle típusú mosószerek keverését. Ez foltot hagyhat a ruhaneműn. A
mosóporok használata tekintetében nincsenek korlátozások. Nem használhatók folyékony mosószerek, amikor az Előmosás ki
van választva. Előmosás nélküli ciklusok
esetén a folyékony mosószert közvetlenül a
dobba vagy a mosószer gyártója által biztosított különleges adagolóeszközbe töltse. A
mosószertablettákat vagy adagokat a készülék adagolódobozának mosószerrekeszébe kell helyezni
MŰSZAKI JELLEMZŐK
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ÁRAMFELVÉTEL
VÍZNYOMÁS
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
Csatlakoztatás a vízhálózatra
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20/27 típus
Márkajelzés
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
EWB 105405 W
Mértékegység
Energiaosztály
(az A+++ és D közötti skálán, ahol az A
+++ - a leghatékonyabb és D - a legkevésbé hatékony)
A+
electrolux 25
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - nagyobb és G - kisebb teljesítményű)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - jobb
és G - rosszabb)
C
Maradék nedvesség
%
60
Maximális centrifugálási sebesség
ford./perc
1000
Mosási töltet normál pamut program esetében
kg
5,5
Átlagos éves energiafogyasztás1)
kW
177
liter
8390
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
58
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
74
Átlagos éves
vízfogyasztás1)
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet
függvényében.
Programok
Töltet
(kg)
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás
(liter)
Program hozzávetőleges
időtartama
(perc)
Fennmaradó
nedvesség
(%)1)
Pamut 60 °C
5,5
1.30
62
145
60
Pamut 40 °C
5,5
0.75
62
140
60
Műszál 40 °C
2,5
0.65
48
80
37
Kímélő 40 °C
2,5
0.55
53
70
37
1
0.40
48
71
32
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
Szabványos pamut program
Szabványos pamut 60 °C
5,5
0.96
53
213
60
Szabványos pamut 60 °C
2,5
0.79
35
165
60
Szabványos pamut 40 °C
2,5
0.59
35
130
60
1) a centrifugálási fázis végén.
Modell
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.10
1.60
EWB 105405 W
ÜZEMBE HELYEZÉS
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást. Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállí-
táshoz: A nem rögzített készülék szállítása a
belső részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat
26 electrolux
okozhat. A készülék fizikai kontaktus révén
is megsérülhet.
KICSOMAGOLÁS
1
1
2
2
Őrizze meg a szállításhoz használt
csavarokat, mivel
később még szüksége lehet rájuk.
A készülék szomszédos bútorokkal
egy szintbe állításához vágja ki ezeket
a műanyag darabokat.
VÍZELLÁTÁS
90O
1
2
KIBONTÁS
A
B
A
C
D
2
B
1 B
2
1
D
Amennyiben szükséges, mozgassa a
befolyócsövet az
ábrán jelzett irányba. Ehhez lazítsa
meg a befolyócső
szorítógyűrűjét,
majd helyezze el a
befolyócsövet az
ábrának megfelelően úgy, hogy lefele
irányuljon. Szorítsa
meg újra a szorítógyűrűt, és ellenőrizze, hogy nem tapasztalható-e szivárgás.
Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze,
nincs-e szivárgás. A
befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl
rövid, vegye fel a
kapcsolatot a vevőszolgálattal.
VÍZLEERESZTÉS
Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre.
Tegyen mindent a leeresztési pontra
min
max
(vagy egy kádba) 70
70 cm 100 cm
és 100 cm közötti
magasságban.
Ügyeljen arra, hogy
biztonságosan legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a
cső végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy
szerelővel.
electrolux 27
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze a biztosítékot: 13 A 230 V esetén. A készüléket tilos hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy a
dugasz földelve van, és hogy megfelel az
érvényben lévő előírásoknak.
hozzá a falhoz vagy a többi berendezéshez.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
ELHELYEZÉS
A készüléket sima és kemény felületen,
szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A KÉSZÜLÉK HULLADÉKBA
HELYEZÉSE
A
jelzéssel ellátott valamennyi anyag
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és
újrahasznosításra adja le a megfelelő
hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson
el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat
javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a
készüléket teljes kapacitással, és kerülje a résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz használja az előmosás vagy
az áztatás programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő
mennyiségű mosószert használjon.
28 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostné pokyny
28 Problémy počas prevádzky
35
Popis výrobku
29 Pracie a prídavné prostriedky
37
Osobné nastavenia
30 Technické údaje
37
Ako spustiť cyklus prania?
30 Spotreba
37
Každodenné používanie
31 Inštalácia
38
Pracie programy
33 Ochrana životného prostredia
39
Ošetrovanie a čistenie
34
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred
montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v
blízkosti spotrebiča.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatváracie
špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto
predmety by počas prania mohli vážne
poškodiť spotrebič.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky,
atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky od vankúša.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite
prítokovú hadicu.
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté
odevy.
INŠTALÁCIA
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť
ihneď po dodávke. Skontrolujte, či sa
spotrebič počas prepravy nepoškodil
Všetky škody vzniknuté počas prepravy
ohláste svojmu predajcovi.
• Pred montážou spotrebiča odstráňte
všetky prepravné skrutky a obaly.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody
iba kvalifikovaný inštalatér.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený pod
spotrebičom.
• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite
sa, že koberec nemôže upchať vetracie
otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s
uzemnením podľa príslušných predpisov.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete si pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať
iba autorizovaný servisný technik.
• Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.
OPATRENIA PROTI NÍZKEJ TEPLOTE
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C,
treba urobiť tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete
otočením voliča programov do polohy
.
"Stop"
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič
poškodiť.
electrolux 29
Pred opätovným spustením spotrebiča sa
uistite, že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
POUŽITIE
• Spotrebič je určený na bežné používanie
v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na
komerčné, priemyselné alebo iné účely.
• Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej
sa na odstránenie škvŕn používal benzín,
alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostried-
ky, počkajte, kým sa vyparia a až potom
vložte bielizeň do bubna.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Tento spotrebič nie je určený, aby ho
používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je
zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča zo strany osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali
istotu, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.
POPIS VÝROBKU
1
1. Ovládací panel
2. Rukoväť veka
3. Nastaviteľné nožičky
2
3
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3 4
5
6
30 electrolux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Volič programu
Tlačidlá a ich funkcie
Displej
Kontrolka „Pridať bielizeň“
Tlačidlo „Štart/Pauza“
Tlačidlá „Time manager“ na úpravu doby prania
VÝZNAM SYMBOLOV
1
2
3
1
2
3
4
4
5
Time manager
Teplota
Detská poistka
Predpieranie/
Prebieha prací cyklus:
Pranie,
Plákanie, Odčerpanie,
Odstreďovanie
5 Dĺžka cyklu alebo odpočítavanie časomera
ZÁSOBNÍK
Predpieranie
Pranie
Avivážny prostriedok (výška hladiny
nesmie presahovať symbol MAX M )
OSOBNÉ NASTAVENIA
DETSKÁ POISTKA
Táto voliteľná funkcia ponúka dva spôsoby
uzamknutia:
• Ak funkciu aktivujete po spustení pracieho cyklu, nie je možné zmeniť voliteľné
funkcie ani program.
Cyklus sa uskutoční a voliteľnú funkciu
musíte deaktivovať, aby bolo možné spustiť nový cyklus.
• Ak funkciu aktivujete pred spustením pracieho cyklu, spotrebič nebude možné
spustiť.
Detskú poistku aktivujete zapnutím spotrebiča a súčasným stlačením tlačidla „Extra
a „Posunutý štart“
. Tlačidlá
plákanie“
podržte stlačené, kým sa na displeji neobja-
. Spotrebič uloží
ví potvrdzujúci symbol
voľbu funkcie do pamäti. Ak chcete detskú
poistku deaktivovať, zopakujte tento proces.
ZVUKOVÉ SIGNÁLY
Aktivovaný zvukový signál zaznie po stlačení tlačidla, na konci programu a pri indikácii
poruchy.
Zvukový signál deaktivujete zapnutím spotrebiča a súčasným stlačením tlačidla
a „Extra plákanie“
.
„Predpieranie“
Tlačidlá podržte stlačené, kým nezaznie
zvukový signál. Signál je aktívny len v prípade alarmu. Signál znovu aktivujete zopakovaním toho istého postupu.
AKO SPUSTIŤ CYKLUS PRANIA?
PRVÉ POUŽITIE
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Odstráňte vložku z polystyrénu a
všetky ostatné predmety v bubne.
• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C.
Do práčky nevkladajte bielizeň, pou-
electrolux 31
žite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VLOŽTE BIELIZEŇ
• Otvorte veko
spotrebiča.
• Otvorte bubon
stlačením blokovacieho tlaA
čidla A: Automaticky sa
otvoria dve poistky.
• Vložte bielizeň,
zavrite bubon a veko práčky.
Varovanie Pred zavretím veka práčky
sa uistite, že bubon je riadne zavretý:
• obe poistky sú zavreté,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
DÁVKOVANIE PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
a predpieranie
Do priehradiek na pranie
(ak ste zvolili voľbu „predpieranie“) pridajte správne množstvo pracieho prostriedku. Podľa potreby nalejte avivážny prípravok do priehradky .
NASTAVENIE POŽADOVANÉHO
PROGRAMU
Volič programov nastavte na požadovaný
bliká naprogram. Tlačidlo Štart/Pauza
zeleno.
Ak volič programov otočíte počas prebiehajúceho cyklu do polohy iného programu,
spotrebič nespustí novonastavený program.
bude nieBliká Err a tlačidlo Štart/Pauza
koľko sekúnd blikať načerveno.
NASTAVENIE TEPLOTY
Teplota sa zvyšuje alebo znižuje opakovaným stláčaním tlačidla „Teplota“ (pozri
zodpove„Tabuľka programov“). Symbol
dá praniu v studenej vode.
VÝBER RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
Rýchlosť odstreďovania môžete zmeniť
stláčaním tlačidla odstreďovania . Môžete
tiež zvoliť funkciu „Plákanie stop“ alebo
„Nočný cyklus“ .
Podrobnejšie informácie o maximálnej rýchlosti nájdete v časti „Pracie programy“.
Plákanie stop
Nastavením tejto voliteľnej funkcie sa voda
z posledného plákania neodčerpá, aby nedošlo k pokrčeniu bielizne.
Nočný cyklus
Nastavením tejto voliteľnej funkcie práčka
neodčerpá vodu z posledného plákania a
budú vyradené všetky cykly odstreďovania,
aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Tento
cyklus prania je veľmi tichý a môžete ho nastaviť v noci alebo v dobe, kedy je elektrina
lacnejšia.
Po skončení programu so zvolenou funkciou „Plákanie stop“ alebo „Nočný cyklus“ je na ukončenie cyklu a odčerpanie
vody potrebné vybrať program „Odstreďovanie“ alebo „Odčerpanie vody“ .
VÝBER VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po
nastavení programu a pred stlačením tlačid(pozri „Tabuľka prograla „Štart/Pauza”
mov“). Stlačte želané tlačidlo (tlačidlá); rozsvietia sa príslušné kontrolky. Po opätovnom stlačení kontrolky zhasnú. Ak nie je
niektorá z voliteľných funkcií kompatibilná
so zvoleným programom, na displeji sa rozbliká „Err” a začne blikať červená kontrolka
.
na tlačidle „Štart/Pauza“
VOLITEĽNÁ FUNKCIA
"PREDPIERANIE"
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max.
teplote 30°C.
VOLITEĽNÁ FUNKCIA „EXTRA
PLÁKANIE“
Práčka pridá jeden alebo viacero plákaní
počas cyklu prania. Táto voliteľná funkcia
sa odporúča pre ľudí s citlivou pokožkou a
v oblastiach s mäkkou vodou.
Dočasná voľba: Stlačte tlačidlo „Extra plá. Voliteľná funkcia je aktívna iba
kanie“
pre nastavený program.
32 electrolux
Trvalá voľba: Stlačte a niekoľko sekúnd
podržte tlačidlá „Predpieranie“
a „Posunutý štart“
. Voliteľná funkcia je aktívna
nepretržite, aj po vypnutí spotrebiča. Aby
ste ju zrušili, zopakujte proces.
POSUNUTÝ ŠTART
Táto voliteľná funkcia umožňuje posunúť
spustenie programu prania v krokoch po
30, 60, 90 minút, 2 hodiny až 20 hodín. Na
displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí zvolený čas posunutia.
Pred stlačením tlačidla „Štart/Prestávka“
môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť nastavený posunutý štart tak, že znovu stlačí(symbol ’
te tlačidlo „Posunutý štart“
označuje okamžité spustenie programu).
a
Ak ste už stlačili tlačidlo Štart/Pauza
chcete zmeniť alebo zrušiť posunutý štart,
postupujte nasledovne:
• Ak chcete zrušiť posunutý štart a cyklus
spustiť ihneď, stlačte tlačidlo Štart/Pauza
a potom Posunutý štart
. Stlačením tlačidla Štart/Pauza
spustíte cyklus.
• Ak chcete zmeniť dobu posunutia časovača, otočte volič programu do polohy
a preprogramujte cyklus.
Stop
Počas doby posunutého štartu bude veko
zablokované. Ak ho potrebujete otvoriť, musíte najprv prerušiť činnosť spotrebiča stla. Po opätovčením tlačidla Štart/Pauza
nom zatvorení veka stlačte tlačidlo Štart/
.
Pauza
TIME MANAGER
Cyklus môžete predĺžiť alebo skrátiť pomo. Zobrazuje
cou tlačidiel Time Manager”
sa aj úroveň zašpinenia bielizne.
Úroveň znečistenia
Ikona
Druh tkaniny
Intenzívny
Na veľmi znečistenú
bielizeň
Normálny
Na bežne znečistenú
bielizeň
Denný
Pre denne nosenú
bielizeň
Ľahký
Na mierne znečistenú bielizeň
Rýchly 1)
Na málo znečistenú
bielizeň
Úroveň znečistenia
Ikona
Super rýchly
Druh tkaniny
Pre kusy bielizne,
ktoré ste používali
alebo nosili veľmi
krátko
1)
Osvieženie
bielizne 1)
2)
Iba na osvieženie
bielizne
Super osvieženie bielizne
2)
Na osvieženie iba
niekoľkých kusov
bielizne
1)
1) Na použitie pri polovičnej náplni.
2) Symbol bliká a mizne: tento cyklus prania je len na
osvieženie bielizne.
Dostupnosť týchto rôznych úrovní sa mení
v závislosti od nastaveného druhu programu.
ŠTART PROGRAMU
spustite
Stlačením tlačidla „Štart/Pauza”
cyklus; začne blikať príslušná zelená kontrolka na tlačidle. Je normálne ak sa volič
programu počas cyklu nebude pohybovať.
Na displeji sa zobrazí symbol prebiehajúcej
fázy a zostávajúci čas. Ak bol nastavený
posunutý štart, na displeji sa zobrazí odpočítavanie.
OHRIEVANIE
Počas cyklu sa rozsvieti symbol , keď sa
spotrebič ohrieva na správnu teplotu.
PRERUŠENIE PROGRAMU
Pridávanie bielizne
Keď svieti kontrolka „Pridávanie bielizne”
, môžete pridať bielizeň nasledovným spô:
sobom. Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza”
kým bude činnosť práčky prerušená, bude
blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky.
a
Opäť stlačte tlačidlo „Štart/Pauza”
program bude pokračovať.
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program,
musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stla. Ak nie je
čením tlačidla „Štart/Pauza”.
možné vykonať úpravu, na displeji sa rozblibude
ká “Err” a na tlačidle „Štart/Pauza“
niekoľko sekúnd blikať červená kontrolka.
Ak stále chcete zmeniť program, musíte
prebiehajúci program zrušiť (pozri nižšie).
electrolux 33
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte volič pro.
gramov do polohy „Stop”
KONIEC PROGRAMU
Prací program skončí automaticky, kontrolzhasne a na dika tlačidla „Štart/Pauza“
spleji začne blikať . Veko možno otvoriť
do 2 minút po zastavení práčky. Otočte ko-
liesko voliča programu do polohy „Stop”
. Vyberte bielizeň. Odpojte spotrebič od
elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
Pohotovostný režim : po ukončení programu sa po niekoľkých minútach aktivuje
systém na úsporu energie. Jas displeja sa
stlmí. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim úspory energie skončí.
PRACIE PROGRAMY
Program/Typ prania
Náplň
Možné nastavenia
Bavlna (studená voda – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený
pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy,
spodná bielizeň a uteráky.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./
min.
5,5 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Predpieranie, Extra plákanie, Posunutý štart,
Time Manager (Úprava času)
Syntetika (studená voda – 60°): Syntetické tkaniny, spodná bielizeň, farebné tkaniny, nekrčivé košele a blúzky.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 900 ot./
min.
2,5 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Predpieranie, Extra plákanie, Posunutý štart,
Time Manager (Úprava času)
Jemná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre všetky jemné materiály, napríklad záclony.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 700 ot./
min.
2,5 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Predpieranie, Extra plákanie, Posunutý štart,
Time Manager (Úprava času)
Vlna (studená voda – 40°): Vlnené materiály určené na pranie v práčke, s označením „čistá strižná vlna, určená na pranie
v práčke, nezráža sa“.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000
1,0 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Posunutý štart
Hodváb (studená voda – 30°): Materiály, ktoré možno prať v práčke pri 30 °C.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 700 ot./
min.
1,0 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Posunutý štart
Spodná bielizeň (studená voda – 40°):
Pre veľmi jemné materiály, napr. spodnú bielizeň.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 900 ot./
min.
1,0 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Posunutý štart
Plákanie: Pri tomto programe možno
plákať ručne vypranú bielizeň.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./
min.
5,5 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Extra
plákanie, Posunutý štart
Odčerpanie: Spustí cyklus odčerpania
vody po programe s funkciou Plákanie stop
(alebo Nočný cyklus).
5,5 kg
34 electrolux
Program/Typ prania
Náplň
Možné nastavenia
Odstreďovanie: Cyklus odstreďovania
od 700 do 1000 ot./min. po programe Plákanie stop alebo Nočný cyklus.
5,5 kg
Posunutý štart
Úsporný1) (40° – 90°): Biela alebo farebná bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, uteráky.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./
min.
5,5 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Predpieranie, Extra plákanie, Posunutý štart
Jednoduché žehlenie (studená voda –
60°): Na pranie bavlny a syntetiky. Zmierňuje
krčenie a uľahčuje žehlenie.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 900 ot./
min.
1,0 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Extra
plákanie, Posunutý štart
Džínsy (studená voda – 60°): Na pranie
džínsových odevov. Aktivovaná funkcia Extra
plákanie.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./
min.
3,0 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Predpieranie, Posunutý štart
Protialergický program (60°): Na odstránenie baktérií a alergénov prítomných v
bavlnenej bielizni. Aktivovaná funkcia Extra
plákanie.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./
min.
5,5 kg
Plákanie stop, Predpieranie, Posunutý
štart
Hygiena (90°): Cyklus podporuje odstránenie mikroorganizmov.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./
min.
5,5 kg
Nočný cyklus, Plákanie stop, Predpieranie, Extra plákanie, Posunutý štart
1) Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej účinnosti
Podľa smernice 1061/2010, programy „Úsporný 60 °C“ a „Úsporný 40 °C“ zodpovedajú programom „štandardný
program bavlna 60 °C“ a „štandardný program bavlna 40 °C“. Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie
normálne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
používajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.
ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite
vhodný nekorozívny produkt určený pre
práčky. Prečítajte si pokyny na výrobku,
kde je uvedené odporúčané dávkovanie a
ako často treba odstraňovať vodný kameň.
ZÁSOBNÍK
Čistenie :
PLÁŠŤ PRAČKY
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy ne-
3
1
2
4
electrolux 35
ODTOKOVÝ FILTER
Pravidelne čistite odtokový filter, ktorý sa
nachádza v spodnej časti bubna:
8
7
9
10
1
CLACK
2
11
4
3
5
6
CLACK
FILTRE PRÍTOKU VODY
Pri čistení postupujte nasledovne:
PROBLÉMY POČAS PREVÁDZKY
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však
došlo k poruche, najskôr si, prosím, prečíProblémy
tajte nižšie uvedený text a až potom kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Príčiny
Spotrebič sa nespustí
alebo sa nenapĺňa vodou:
• spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, elektrická sieť
nefunguje,
• veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zatvorené,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• bol odpojený prívod vody, vodovodný ventil je zatvorený,
• filtre prítoku vody sú znečistené (pozri časť „Ošetrovanie a čistenie”).
Spotrebič sa naplní vodou a hneď vzápätí sa
vyprázdni:
• Výpustný U-diel je uchytený príliš nízko (pozri časť „Inštalácia“).
Spotrebič nepláka alebo
sa nevyprázdňuje:
• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• filter na nečistoty je zanesený (pozri časť „Ošetrovanie a čistenie”),
• aktivoval sa snímač rovnováhy: nerovnomerné rozloženie bielizne
v bubne,
• bol nastavený program „Odčerpanie“, „Nočný cyklus“ alebo „Plákanie
stop“,
• nevhodná výška odtokového dielu v tvare U.
Spotrebič neodstreďuje:
• Problémy s vyvážením náplne bielizne: pridajte viac bielizne alebo ručne upravte bielizeň v bubne.
36 electrolux
Problémy
Príčiny
Rozliata voda okolo spotrebiča:
•
•
•
•
príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
odtokový diel v tvare U nie je správne nainštalovaný,
únik vody z prívodnej hadice.
Neuspokojivé výsledky
prania:
•
•
•
•
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.
Spotrebič vibruje a je
hlučný:
• neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozrite časť „Inštalácia“),
• spotrebič nie je vyrovnaný alebo je nevyvážený (pozrite časť „Inštalácia“),
• spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
• bielizeň je v bubne nerovnomerne rozložená, príliš malé množstvo bielizne,
• spotrebič je vo fáze rozbiehania, zvuk po čase zmizne.
Cyklus prania trvá príliš
dlho:
•
•
•
•
filtre prítoku vody sú znečistené (pozri časť „Ošetrovanie a čistenie”),
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa
bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.
Spotrebič zastaví počas
cyklu prania:
• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia Plákanie stop,
• sú otvorené poistky bubna.
Veko sa po ukončení cyklu neotvorí:
• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1 až 2 minúty po skončení cyklu.
Na displeji sa zobrazí
1) a
kód poruchy
tlačidlo „Štart/Prestávka“
začne načerveno blikať
2) :
• veko nie je riadne zatvorené.
Na displeji
sa zobrazí kód poruchy 1) a
začne blikať červený
ukazovateľ na tlačidle
„Štart/Prestávka“ 2):
•
•
•
•
•
Na displeji
sa zobrazí kód poruchy 1) a
začne blikať červený
ukazovateľ na tlačidle
„Štart/Prestávka“ 2):
• zavretý vodovodný ventil,
• bola odpojená dodávka vody.
Avivážny prostriedok zo
zásobníka vyteká priamo
do bubna:
• množstvo aviváže presahuje značku MAX.
filter na nečistoty je zanesený,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
odtoková hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť „Inštalácia“),
odtokové čerpadlo je zablokované,
potrubie je zablokované.
1) Pri niektorých modeloch zaznie zvukový signál
2) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo „Štart/Prestávka“ a znovu spustite prerušený program.
electrolux 37
PRACIE A PRÍDAVNÉ PROSTRIEDKY
Používajte výhradne pracie prostriedky a
prídavné prostriedky pre práčky. Neodporúčame zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla poškodiť.
Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia. Tekuté pracie prostriedky sa nesmú používať, ak bolo zvolené predpieranie. Pri cykloch bez predpiera-
nia nalejte tekutý prací prostriedok priamo
do bubna alebo použite špeciálne dávkovacie zariadenie (dodávané výrobcom pracieho prostriedku). Pracie tablety alebo dávky
pracieho prostriedku treba dať do priehradky na pracie prostriedky v zásobníku spotrebiča.
TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
850 mm
400 mm
600 mm
ELEKTRICKÝ PRÍKON
POISTKA
230 V / 50 Hz
2300 W
10 A
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti
IPX4
Prívod vody
Studená voda
TLAK VODY
Minimálny
Maximálny
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Prípojka na vodu
Typ 20/27
SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie (v
kWh)
Spotreba vody
(litre)
Približná dĺžka programu
(minúty)
Zvyšková
vlhkosť
(%)1)
Bavlna 60 °C
5,5
1.30
62
145
60
Bavlna 40 °C
5,5
0.75
62
140
60
Syntetika 40 °C
2,5
0.65
48
80
37
Jemná bielizeň
40 °C
2,5
0.55
53
70
37
Vlna/ručné pranie 30 °C
1
0.40
48
71
32
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný program bavlna 60
°C
5,5
0.96
53
213
60
Štandardný program bavlna 60
°C
2,5
0.79
35
165
60
38 electrolux
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie (v
kWh)
Spotreba vody
(litre)
Približná dĺžka programu
(minúty)
Zvyšková
vlhkosť
(%)1)
2,5
0.59
35
130
60
Štandardný program bavlna 40
°C
1) Na konci fázy odstreďovania.
Model
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.10
1.60
EWB 105405 W
INŠTALÁCIA
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte
všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu
počas prepravy. Obal si odložte pre prípad
prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť
netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže
poškodiť aj pri fyzickom kontakte.
ROZBALENIE
1
1
2
1
D
Prepravné skrutky
si ponechajte pre
prípad, keď budete
potrebovať premiestniť spotrebič.
1
2
PRÍVOD VODY
ODRSTRÁNENIE TRANSPORTNÝCH
SKRUTIEK
B
A
C
D
1 B
2
2
2
A
B
90O
Ak chcete spotrebič
nainštalovať do rovnakej úrovne ako
okolitý nábytok,
odrežte tieto plastové diely.
electrolux 39
V prípade potreby
presuňte prívodnú
hadicu v smere,
ako je zobrazené na
obrázku. Pri tomto
úkone uvoľnite kruhovú maticu a prívodnú hadicu
umiestnite smerom
dolu, ako na nákrese na obrázku.
Opäť utiahnite kruhovú maticu a
skontrolujte, či neuniká voda.
Otvorte vodovodný
ventil. Skontrolujte,
či niekde neuniká
voda. Prívodná hadica sa nesmie
predlžovať. Ak je
hadica príliš krátka,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
VYPUSTENIE VODY
Pripojte U-člen na
výpustnú hadicu.
Všetky časti výpustného systému
min
max
umiestnite do výpu70 cm 100 cm
ste (alebo do umývadla) vo výške
70-100 cm. Uistite
sa, že všetky časti sú
umiestnené v správnej polohe. Do konca hadice musí prenikať
vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu.
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné
stredisko.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba
do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte
poistky: 10 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym
požiadavkám predpisov.
UMIESTNENIE
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch
v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že
spotrebič sa nedotýka steny alebo iného
nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča
nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Takéto materiály
odovzdajte na skládke recyklovateľného odpadu (informujte sa u miestnych
úradov). Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu
byť nebezpečné pre iné osoby: spotrebič odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
40 electrolux
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z
dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej
bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho
prostriedku na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň
znečistenia bielizne.
electrolux 41
42 electrolux
electrolux 43
www.electrolux.com/shop
192990264-A-082012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement