Electrolux EWF8040W Instrukcja obsługi

Electrolux EWF8040W Instrukcja obsługi
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.29
Page 1
Instrukcja dla użytkownika
Руководство пользователя
Pralka Automatyczna
Стиральная Машина
EWF 8040 W
EWF 10040W - EWF 12040 W
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 2
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 3
electrolux 3
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie najwyższej klasy produktu Electrolux, mamy nadzieję,
że dostarczy on Państwu wiele radości. Ambicją Electrolux jest oferowanie
szerokiej gamy wysokiej jakości produktów, które uczynią życie bardziej
komfortowym. Przykładowe urządzenia zostały przedstawione na okładce tej
instrukcji. Proszę poświęcić kilka minut na zapoznanie się z instrukcją, tak aby
mogli Państwo w pełni wykorzystać zalety swojej nowej pralki. Obiecujemy, że
zapewni ona Państwu komfort i łatwość obsługi. Powodzenia!
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 4
4 electrolux Spis treści
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa ...............................5
Opis urządzenia ...............................7
Panel sterowania ..............................8
Eksploatacja .....................................9
Praktyczne wskazówki dotyczące
prania..............................................15
Międzynarodowe symbole
konserwacji odzieży........................18
Program prania..........................19-20
Informacje o programach................21
Konserwacja i czyszczenie ............22
Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje ...........................................25
Dane techniczne.............................29
Wartości poboru ............................30
Instalacja ........................................31
Ochrona środowiska ......................35
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 5
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy
urządzenia przed instalacją i pierwszym
użyciem należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi, zwracając
szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy pralki
powinni poznać zasady bezpiecznej
obsługi urządzenia. Pozwoli to uniknąć
niepotrzebnych pomyłek i wypadków.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi
przez cały czas używania pralki oraz
przekazanie jej, w razie odstąpienia lub
sprzedaży urządzenia, kolejnemu
użytkownikowi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
● Zmiany parametrów lub inne
modyfikacje urządzenia grożą
niebezpieczeństwem.
● Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwiczki pralki
nagrzewają się. Nie należy ich dotykać!
● Należy upewnić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki. W
tym celu przed użyciem proszę
sprawdzić zawartość bębna.
● Przedmioty takie jak monety, pinezki lub
śrubki mogą spowodować znaczne
uszkodzenie sprzętu i nie wolno ich
wkładać do pralki.
● Używać tylko zalecanych ilości środka
do zmiękczania tkanin i detergentu.
Użycie zbyt dużych ilości może
spowodować uszkodzenie tkanin.
Informacje o odpowiednich ilościach
środków piorących znajdują się w
zaleceniach producenta.
● Małe rzeczy takie jak skarpetki,
sznurówki, paski itp. należy włożyć do
specjalnej torebki lub poszewki na
poduszkę, ponieważ mogą one się
dostać do wnętrza pralki.
● Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o nieobszytych
brzegach lub rozdartych.
● Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy odłączyć urządzenie
od źródła zasilania oraz zakręcić zawór
wody.
● Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia we
własnym zakresie. Naprawy
wykonywane przez osoby
niedoświadczone mogą spowodować
obrażenia lub wadliwe działanie
urządzenia. Należy kontaktować się z
lokalnym autoryzowanym punktem
serwisowym. Należy zawsze domagać
się oryginalnych części zamiennych.
Instalacja
● Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy
przenoszeniu.
● Podczas wypakowywania pralki należy
sprawdzić, czy nie została ona
uszkodzona. W przypadku wątpliwości,
nie uruchamiać urządzenia, lecz
skontaktować się ze sprzedawcą.
● Przed użyciem należy usunąć całość
opakowania i wszystkie blokady na
czas transportu. W przeciwnym
wypadku może dojść do poważnego
uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
użytkownika.
● Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi ona na
przewodzie zasilającym, wężu
dopływowym lub wężu spustowym.
● Jeśli urządzenie zostało ustawione na
wykładzinie, należy wyregulować nóżki,
aby zapewnić swobodny przepływ
powietrza.
● Po zainstalowaniu należy się upewnić,
że węże i podłączenia są szczelne.
PL
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 6
6 electrolux Informacje dotyczące bezpieczeństwa
● Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na działanie zimna,
należy przeczytać rozdział
“Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody”.
● Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo inną
kompetentną osobę.
● Wszelkie prace elektryczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka albo inną
kompetentną osobę.
Eksploatacja
● Urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym. Nie
należy go używać niezgodnie z
przeznaczeniem.
● Prać można jedynie materiały
przeznaczone do prania w pralce
automatycznej. Należy przestrzegać
zaleceń producenta odzieży
umieszczonych na metkach.
● Nie przeładowywać pralki. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
użytkownika.
● Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel sterowania,
powierzchnia lub podstawa są
uszkodzone w taki sposób, że widoczne
jest wnętrze pralki.
Bezpieczeństwo dzieci
● Pralki nie mogą używać małe dzieci lub
osoby chore pozostające bez opieki.
● Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem.
● Elementy opakowania (np. folia,
tworzywo) mogą stanowić zagrożenie
dla dzieci - niebezpieczeństwo
uduszenia się! Należy trzymać je poza
zasięgiem dzieci.
● Detergenty należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
● Należy upewnić się, że zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki.
Aby temu zapobiec, pralka została
wyposażona w specjalny mechanizm.
Aby go uruchomić, należy obrócić
pokrętło (bez jego naciskania)
znajdujące się wewnątrz drzwiczek w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym.
Można do tego użyć również monety.
● Przed przystąpieniem do prania należy
opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub
podartych ubrań. Przed praniem należy
zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i
trawy. Biustonoszy z fiszbinami NIE
WOLNO prać w pralce.
● Ubrania, które miały styczność z
lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie
powinny być prane w pralce. W
przypadku użycia lotnych płynów do
czyszczenia należy usunąć je z ubrania
przed włożeniem do pralki.
● Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód. Zawsze wyjmować
trzymając za wtyczkę.
P1131
Aby wyłączyć mechanizm oraz
przywrócić możliwość zamknięcia
drzwiczek należy obrócić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu pionowym.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 7
Opis urządzenia electrolux 7
Opis urządzenia
Państwa nowe urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z
efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów.
System zaworu ECO pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz znacznie
zmniejsze zużycie wody i energii.
PL
1
1
Komora na detergent
2
Tabela programów
3
Panel sterowania
4
Uchwyt otwierania drzwiczek
5
Pompa odpływowa wody
6
Nóżki regulowane
2
3
2h
95°
60°
40°
4h
8h
800
Eco
700
60°
Eco
500
40°
30°
30°
40°
95°
30°
40°
60°
30°
40° 50°
60°
4
5
6
Komora na detergent
PRANIE WSTĘPNE
Pranie zasadnicze
Płyn zmiękczający
Do urządzenia dołączone zostały karty
programów w różnych językach. Jedna
znajduje się z przodu komory na
detergenty, a pozostałe są załączone w
zestawie instrukcji użytkownika. Karta na
komorze może zostać bez trudności
wymieniona: należy wyjąć kartę
przesuwając ją w prawo i włożyć kartę z
wybraną wersją językową.
EN003
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 8
8 electrolux Panel sterowania
Panel sterowania
2h
95°
60°
40°
8h
900
Eco
700
40°
30°
30°
40°
95°
30°
40°
60°
30°
40° 50°
60°
1
1
Pokrętło wyboru programów
2
Przycisk zmniejszania obrotów wirowania
3
4h
1200
Eco
60°
Przycisk opcji
4
Przycisk dodatkowego płukania
5
Przycisk Start/Pauza
6
Przycisk opóźnionego startu
7
Wyświetlacz fazy programu
2
3
4
5
6
7
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 9
Eksploatacja electrolux 9
Eksploatacja
Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego
Pierwsze użycie
Maksymalnie wysunąć szufladkę pojemnika
na detergentu. Wsypać odpowiednio
odmierzoną ilość detergentu do komory
prania zasadniczego
a jeśli ubrania
mają również zostać poddane “praniu
wstępnemu”, wsypać detergent do
komory oznaczonej
.
●
Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne
i hydrauliczne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.
●
Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
●
Wlać 2 litry wody do komory prania
zasadniczego
w komorze na
detergenty, aby aktywować zawór ECO.
Następnie wybrać program
“Bawełniane” z temperaturą 95°C bez
wkładania ubrań. Pozwala to usunąć
ewentualny kurz lub inne zabrudzenia,
pochodzące z procesu produkcji.
Odmierzyć połowę dozownika proszku,
wsypać do komory na detergent i
rozpocząć pranie.
Codzienna eksploatacja
C0064
Płyn zmiękczający można wlać do
przegródki oznaczonej symbolem
(nie
przekraczać oznaczenia “MAX”
znajdującego się wewnątrz komory).
Delikatnie zamknąć szufladę.
Ładowanie prania
Ostrożnie otwierać drzwiczki delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy
wkładać do bębna pojedynczo,
jednocześnie uważając, aby nie było zbite.
Zamknąć drzwiczki.
P0004
C0065
PL
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 10
10 electrolux Eksploatacja
Wybrać żądany program
Przyciski opcji programów
Ustawić pokrętło wyboru programów
zgodnie z wybranym programem
Zaświeci się kontrolka Start/Pauza.
W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu prania i
przed naciśnięciem przycisku
“START/PAUZA”.
Po wciśnięciu tych przycisków zaświecą się
odpowiadające im kontrolki. Po ponownym
wciśnięciu kontrolki gasną.
95°
60°
Eco
60°
40°
Eco
40°
30°
30°
40°
95°
30°
40°
60°
30°
40° 50°
Wybór opcji prędkości wirowania, trybu
nocnego lub opcji stop z wodą
60°
Tarcza pokrętła wyboru programów dzieli
się na następujące części:
Bawełniane
Syntetyczne
Delikatne
Wełna
i pranie ręczne
Programy specjalne:
Płukanie,
Odpompowanie i
Wirowanie.
EWF8040W
EWF10040W EWF12040W
800
1000
700
900
1200
900
500
700
700
Pokrętło wyboru programów można
przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, jak i w kierunku
przeciwnym. Należy wybrać ustawienie O,
aby anulować program / wyłączyć pralkę.
Jeśli prędkość wirowania ma być inna niż
proponowana przez urządzenie należy
naciskać przycisk Wirowania, aby dokonać
tej zmiany.
Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, przekręcić pokrętło wyboru
programów w położenie “O”.
Prędkość maksymalna:
EWF 8040 W;
• dla tkanin bawełnianych, syntetycznych,
wełnianych oraz prania ręcznego: 800
obr./min;
• dla tkanin delikatnych: 700 obr./min.
Uwaga!
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
inny program, kontrolka Start/Pauza
zaświeci się 3 razy, aby zasygnalizować
niewłaściwe ustawienie. Pralka nie wykona
nowego programu.
Zapali się odpowiednia kontrolka.
EWF 10040 W;
• dla tkanin bawełnianych: 1000 obr./min;
• dla tkanin syntetycznych, wełnianych oraz
prania ręcznego:
900 obr./min;
• dla tkanin delikatnych: 700 obr./min.
EWF 12040 W;
• dla tkanin bawełnianych: 1200 obr./min;
• dla tkanin syntetycznych, wełnianych oraz
prania ręcznego:
900 obr./min;
• dla tkanin delikatnych: 700 obr./min.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 11
Eksploatacja electrolux 11
Tryb nocny
: Po wybraniu tej opcji
urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania.
Wybrać opcję Codzienny
lub Szybki
, Lekki
Pranie bez wirowania jest ciche, dlatego też
może być wykonywane w nocy lub przy
ekonomiczniejszej taryfie energetycznej.
W programach Bawełniane, Syntetyczne i
Delikatne płukane jest realizowane z
większą ilością wody.
Zapali się odpowiednia kontrolka.
Wcisnąć kilka razy przycisk Opcje
wybrać żądaną funkcję.
, aby
PL
Po zakończeniu programu zaświeci się
kontrolka
(Koniec) oraz
(Drzwiczki),
kontrolka Start/Pauza będzie zgaszona, a
drzwiczki zablokowane, wskazując na
konieczność odpompowania wody.
W tym celu należy:
ustawić pokrętło programatora na “O”
wybrać program
(Odpompowanie) lub
(Wirowanie)
w razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku
wcisnąć przycisk Start/Pauza
Gdy program jest zakończony zapala się
kontrolka
(Koniec).
Stop z wodą
: Po wybraniu tej opcji
urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania. Po zakończeniu programu zaświeci
się kontrolka
(Koniec) i
(Drzwiczki)
kontrolka Start/Pauza będzie zgaszona, a
drzwiczki zablokowane, wskazując na
konieczność odpompowania wody.
Odpompować wodę jak opisano w
poprzedniej opcji.
Można wybrać 3 różne opcje:
CODZIENNY
: normalnie
zabrudzone tkaniny bawełniane,
syntetyczne lub delikatne.
LEKKI
: lekko zabrudzone tkaniny
bawełniane, syntetyczne lub delikatne.
SZYBKI
: bardzo krótki cykl prania
bardzo lekko zabrudzonych lub krótko
noszonych.
Maks. wsad rzeczy bawełnianych: 2,5 kg.
Maks. wsad rzeczy syntetycznych i
delikatnych: 1,5 kg.
Opcje te nie są dostępne w programach
trybu Ekonomiczny
.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 12
12 electrolux Eksploatacja
Bawełniane
temp.
95°
60°
50°
40°
30°
Jeśli żadna z 3
Zwykłe Codziennie Lekko
nie jestmin.
min. opcji
min.
Szybko
min.
135
120
118
115
100
130
100
90
85
80
120
90
80
75
70
90
60
55
55
50
90
85
80
75
80
75
70
65
70
65
60
55
50
45
40
20
65
60
55
50
45
40
35
30
Wybór przycisku Start/Pauza
Tkaniny
syntetyczne
60°
50°
40°
30°
Tkaniny
delikatne
40°
30°
dostępna w wybranym programie,
czerwona kontrolka Start/Pauza zaświeci
się 3 razy. Jeśli opcja będzie dostępna,
zaświeci się odpowiednia kontrolka
Wybór opcji Dodatkowego płukania
Aby rozpocząć wybrany program należy
nacisnąć przycisk “START/PAUZA”;
odpowiednia zielona kontrolka przestanie
migać.
Kontrolki“pranie zasadnicze”
i
“drzwiczki”
są zapalone
sygnalizując, że urządzenie rozpoczyna
pracę, a drzwiczki są zamknięte.
Aby przerwać wykonywany program,
nacisnąć przycisk “start/pauza” :
odpowiednia zielona kontrolka zacznie
migać.
Aby wznowić program w miejscu, w którym
został przerwany, należy ponownie
nacisnąć przycisk “START/PAUZA”.
Jeśli wybrano opóźnienie startu,
rozpocznie się odliczanie czasu na
wyświetlaczu.
W przypadku wybrania niewłaściwej opcji,
zintegrowana czerwona kontrolka przycisku
“Start/ Pauza” zaświeci się 3 razy.
Przycisk ten może być stosowany we
wszystkich programach z wyjątkiem
programów do tkanin wełnianych i prania
ręcznego. Pralka wykona dodatkowe
płukania.
Funkcja ta jest szczególnie godna
polecenia dla osób, które są uczulone na
detergenty oraz na obszarach gdzie
występuje bardzo miękka woda.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 13
Eksploatacja electrolux 13
Wybór Opóźnionego startu
2h
4h
Wyświetlacz fazy programu
8h
PL
Jeśli pranie ma się rozpocząć z
opóźnieniem, przed rozpoczęciem
programu, należy naciskać przycisk
Opóźnionego startu, ustawiając
odpowiednie opóźnienie. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
Ten przycisk umożliwia opóźnienie
rozpoczęcia programu prania o 2, 4, i 8
godzin.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku Start/Pauza.
Opóźnienie można skasować w dowolnym
momencie wciskając przycisk Start/Pauza.
Aby anulować opóźnienie po wciśnięciu
przycisku START/PAUZA, należy:
• wybrać ustawienie PAUZA używając
przycisku START/PAUZA;
• nacisnąć przycisk Opóźnionego startu,
zgaśnie kontrolka odpowiadająca
wybranemu opóźnieniu.
• Aby wznowić program należy ponownie
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Ważne!
• Wybrane opóźnienie można zmienić
jedynie po ponownym wybraniu
programu prania.
• Drzwiczki będą zablokowane przez cały
czas opóźnienia. Aby otworzyć drzwiczki,
należy ustawić PAUZĘ wciskając
przycisk START/PAUZA, a następnie
poczekać 2 minuty. Po zamknięciu drzwi,
ponownie wcisnąć przycisk
START/PAUZA.
Opóźnienia startu nie da się ustawić w
programach Wirowanie
i
Odpompowanie
.
Po wybraniu programu prania zaświeci się
kontrolka “pranie zasadnicze”
.
Kiedy kontrolka “prania” się świeci oznacza
to, że pralka realizuje cykl prania. Jeśli
wybrano funkcję “pranie zasadniczego”
, ta kontrolka będzie się świeciła
również podczas fazy prania wstępnego.
Kontrolka “drzwiczki”
wskazuje, czy
drzwiczki mogą zostać otwarte:
• kontrolka zapalona: drzwiczek nie można
otworzyć. Urządzenie pracuje.
• kontrolka zgaszona: drzwiczki można
otworzyć.
Program prania się zakończył.
• migająca kontrolka: drzwiczki się
otwierają.
Po zakończeniu programu zapala się
kontrolka “Koniec”
.
Zmiana opcji lub włączonego programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej opcji
zanim zostanie wykonana przez program.
Przed dokonaniem zmiany należy ustawić
pauzę naciskając przycisk START/PAUZA.
Opcji Codziennie, Lekko i Szybko nie
można modyfikować po naciśnięciu
przycisku Start/Pauza.
Zmiany już rozpoczętego programu można
dokonać tylko po jego anulowaniu. Należy
przekręcić pokrętło programatora w
położenie “O”, a następnie wybrać nowe
ustawienie. Woda z prania pozostaje w
pralce. Uruchomić nowy program naciskając
w tym celu przycisk “start pauza”.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 14
14 electrolux Eksploatacja
Przerwanie trwającego programu
Po zakończeniu programu
Aby przerwać wykonywany program,
należy nacisnąć przycisk “start/pauza”, a
odpowiednia kontrolka zacznie migać. Aby
wznowić program należy ponownie wcisnąć
przycisk.
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji“O”. Teraz można
wybrać nowy program.
Otwieranie drzwiczek po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy wybrać funkcję “Pauza”
naciskając w tym celu przycisk
“start/pauza”.
Jeśli kontrolka “drzwiczki”
miga, a
po 2 minutach gaśnie, można otworzyć
drzwiczki.
Jeśli kontrolka „drzwiczki"
nie miga,
oznacza to, że urządzenie już rozgrzewa
wodę, a poziom wody jest powyżej dolnej
krawędzi drzwiczek.
Jeżeli koniecznie musimy otworzyć
drzwiczki należy wyłączyć pralkę
przestawiając pokrętło wyboru programów
w położenie “O”. Po około 2 minutach
można drzwiczki otworzyć (uwaga na
poziom i temperaturę wody!).
Jeśli wybrano opcję “Bez płukania”
lub “Cykl nocny”
zapalą się kontrolki
“Koniec”
i “drzwiczki”
, kontrolka
Start/Pauza gaśnie i drzwiczki pozostają
zamknięte, aby przypomnieć
użytkownikowi o potrzebie odpompowania
wody przed otwarciem drzwiczek.
Należy odpompować wodę tak, jak to
opisano w opcji Stop z wodą.
Przekręcić pokrętło wyboru programów w
położenie “O”, aby wyłączyć pralkę.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy bęben jest pusty.
Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy
zamknąć zawór dopływu wody. Zostawić
drzwiczki otwarte, aby przewietrzyć pralkę
i zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 15
Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 15
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Zdjąć żabki lub
włożyć je do woreczka lub siatki na pranie.
Sortowanie prania
Maksymalna ilość prania
Zalecane ilości wsadu bielizny podano w
tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
Bawełna, len: Bęben załadować do pełna,
ale nie przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: Do połowy bębna;
Tkaniny delikatne i wełniane: Do 1/3
bębna.
Maksymalne wykorzystywanie pojemności
bębna pozwoli Państwu zaoszczędzić wodę
i energię elektryczną.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych należy zmniejszyć wielkość
wsadu.
Należy przestrzegać zaleceń producenta
odzieży dotyczące prania, umieszczonych
na metkach. Ubrania posortować w
następujący sposób: białe, kolorowe,
syntetyczne, delikatne, wełniane.
Temperatury
95°
do normalnie zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy, serwety,
prześcieradła, ręczniki, ścierki, itp.)
50°-60°
do normalnie zabrudzonych ubrań o
trwałych kolorach (np. koszule,
koszule nocne, piżamy....) z lnu,
bawełny lub włókien syntetycznych
oraz do lekko zabrudzonych białych
tkanin bawełnianych (np. bielizna).
(zimna
woda)
30°-40°
do tkanin delikatnych (np. firanek),
prania mieszanego zawierającego
tkaniny syntetyczne i wełniane z
metką “czysta nowa wełna,
nadająca się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu”.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić
swoją “biel” w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich
metalowych przedmiotów (spinki do
włosów, pinezki itp.).
Przed włożeniem do pralki należy
pozapinać poszwy pościelowe, zatrzaski,
zamki błyskawiczne. Związać długie paski
lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę niektórych
artykułów ubraniowych i pościelowych:
szlafrok
serwetka, pieluszka
poszwa
prześcieradło
poszewka
obrus
ręcznik frotte
serwetka
koszula nocna
figi damskie
koszula męska robocza
koszula męska
piżama męska
bluzka
slipy męskie
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego zaleca się
ich usunięcie przed przystąpieniem do
prania.
Plamy z krwi: Świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej
wodzie przez noc, a następnie czyścić
PL
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 16
16 electrolux Praktyczne wskazówki dotyczące prania
enzymatycznym środkiem piorącym lub
wodą mydlaną.
Plamy z oleju: Zwilżyć środkiem do
wywabiana plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność
powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: Nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej
powierzchni i usunąć plamę poklepując
tkaninę opuszkami palców przy użyciu
szmatki bawełnianej.
Plamy z rdzy: Zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej wodzie
lub środek do usuwania rdzy. Należy
uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ
powodują one uszkodzenie struktury
celulozy oraz mają tendencje do
dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: Czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: Lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: Zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na suchej
szmatce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: Przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego.
Pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: Zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym
i spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: W zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym; pozostałości
plam na białych tkaninach należy usunąć
przy pomocy wybielacza, a następnie
dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: Najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.
Detergenty i środki zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (nie
należy marnować detergentu, aby chronić
środowisko naturalne). Zwłaszcza, że nawet
środki ulegające biodegradacji zawierają w
swoim składzie substancje, które w zbyt
dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp.),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
prania.
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
• detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
• detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (60°C max) i wełnianych,
• detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej temperaturze
(60°C maks.) do wszystkich rodzajów
tkanin, lub specjalne detergenty tylko do
tkanin wełnianych.
Detergenty i środki zmiękczające należy
umieszczać we właściwych komorach
pojemnika przed rozpoczęciem prania.
Korzystając z koncentratów proszków i
detergentów w płynie należy wybierać
programy bez prania wstępnego.
Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do komory
pojemnika oznaczonej
bezpośrednio
przed rozpoczęciem pracy pralki.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
włączeniem programu prania.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 17
Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 17
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu “MAX”
zaznaczonego w komorze na detergent.
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz
twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
“stopniach” twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od
właściwych organów lokalnych.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości
detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość wsadu,
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo piany.
Stopień twardości wody
Stopnie
PoRodzaj
ziom
1
2
3
4
miękka
średnia
twarda
bardzo twarda
niemieckie
francuskie
°dH
°T.H.
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
PL
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 18
18 electrolux Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 19
Programy prania electrolux 19
Programy prania
Program/
Temperatura
Rodzaj rzeczy do
prania
Białe bawełniane (bardzo
Bawełniane zabrudzone rzeczy
bawełniane): np. pościel,
95°
obrusy.
Tkaniny bawełniane białe i
Bawełniane o trwałych kolorach prane
60°
Eco
w trybie economy, rzeczy
lekko zabrudzone, koszule,
bluzki, bielizna.
Tkaniny bawełniane białe
i o trwałych kolorach
Bawełniane (normalnie zabrudzone
rzeczy bawełniane): ubrania
60°
robocze, prześcieradła,
pościel, bielizna, obrusy.
Tkaniny bawełnianie
40°
Bawełniane kolorowe prane w trybie
Ekonomiczny, normalnie
zabrudzone, koszule,
Ekonomiczny bluzki, bielizna z plamami.
Bawełna o nietrwałych
Bawełniane kolorach lekko
zabrudzona, koszule,
40°-30°
bluzki, bielizna.
Bawełniane Tkaniny bawełniane białe:
(bardzo zabrudzone rzeczy
95°+
bawełniane): np. pościel,
Pranie
obrusy z plamami.
wstępne
Tkaniny bawełniane
Bawełniane kolorowe: (bardzo
60°+
zabrudzone rzeczy
Pranie
bawełniane): np. pościel,
wstępne
obrusy z plamami.
Opcje
Opis programu
Pranie zasadnicze w
temp. 95°C
3 płukania
Długie wirowanie
Pranie zasadnicze w
temp. 60°C
3 płukania
Długie wirowanie
Pranie zasadnicze w
temp. 60°C
3 płukania
Długie wirowanie
Pranie zasadnicze w
temp. 40°C
3 płukania
Długie wirowanie
Pranie zasadnicze w
temp. 40°-30°C
3 płukania
Długie wirowanie
Pranie wstępne w temp.
30°C
Pranie zasadnicze w
temp. 95°C
3 płukania
Długie wirowanie
Pranie wstępne w temp.
30°C
Pranie zasadnicze w
temp. 60°C
3 płukania
Długie wirowanie
PL
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 20
20 electrolux Programy prania
Programy prania
Program/
Temperatura
Rodzaj rzeczy do
prania
Tkaniny syntetyczne
lub mieszane,
Syntetyki
bielizna, ubrania
60°-50°-40°-30° kolorowe,
niezbiegające się
koszule, bluzki.
Delikatne
40°-30°
Wełniane
40°
Pranie
ręczne
30°- zimne
Opis programu
Pranie zasadnicze w
temp. 60°-50°-40°-30°C
3 płukania
Krótkie wirowanie
Tkaniny delikatne, np.
firanki.
Pranie zasadnicze w
temp. 40°-30°C
3 płukania
Krótkie wirowanie
Specjalnie testowany
program dla ubrań
wełnianych z metką
“Czysta nowa wełna,
nie zbiega się w praniu,
można prać w pralce”.
Pranie zasadnicze w
temp. 40°
3 płukania
Krótkie wirowanie
Specjalny program do
tkanin pranych ręcznie
Pranie zasadnicze w
temp. 30°- zimne
3 płukania
Krótkie wirowanie
Osobny cykl płukania
dla bawełnianych
Płukanie
tkanin do prania
ręcznego
Funkcja ta służy do
odpompowania wody z
bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana
Odpompowanie została funkcja “Stop z
wodą” lub “Tryb nocny”.
Wirowanie
Opcje
Oddzielne wirowanie
dla rzeczy
bawełnianych.
3 płukania
Długie wirowanie
Odpompowanie wody
Odpompowanie i długie
wirowanie
Maks. wsad rzeczy bawełnianych....5 kg.
Maks. wsad Syntetycznych/
Delikatnych........................................2 kg.
Maks. wsad rzeczy wełnianych i do
prania ręcznego................................1 kg.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 21
Informacje o programach electrolux 21
Informacje o programach
Ten program można wybrać dla normalnie lub lekko zabrudzonych tkanin
PL
bawełnianych. Temperatura zostanie obniżona, a czas prania przedłużony.
Ekonomiczny
Pozwala to uzyskać dobre wyniki prania przy jednoczesnej oszczędności zużycia
energii
Wełniane i
Program prania dla ubrań wełnianych, które mogą być prane w pralce
Pranie ręczne
wełnianych i delikatnych z symbolem “prać ręcznie”
oraz
.
Program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio wypranych ręcznie.
Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym wirowaniem przy maksymalnej
Płukanie
prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć naciskając przycisk
.
Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po ostatnim płukaniu, gdy
wybrana została funkcja “Stop z wodą”
Odpompowanie
i “Tryb nocny”
.
Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu “O”, a następnie wybrać
program Wirowanie
i wcisnąć przycisk Start/Pauza.
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po programach z opcją “Stop z
wodą”
Wirowanie
oraz “Tryb nocny”
. Przed wybraniem tego programu należy
ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu O. Prędkość można ustawić
używając odpowiedniego przycisku i dostosowując ją do tkanin, które mają być
wirowane.
O=
Anulowanie/WYŁ
Aby anulować program i wyłączyć pralkę, należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji O. Następnie można wybrać nowy program.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 22
22 electrolux Konserwacja i czyszczenie
Konserwacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
konserwacji trzeba ODŁĄCZYĆ urządzenie
od zasilania.
Czyszczenie komory na detergent.
Komorę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie czyścić.
Wyjąć komorę naciskając blokadę do dołu i
pociągając do siebie. Wypłukać pod bieżącą
wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości
nagromadzonego proszku.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie
środka zmiękczającego wodę. Należy to
robić poza praniem ubrań i stosować się do
zaleceń producenta środka
zmiękczającego. Pozwoli to zapobiec
osadzaniu się kamienia.
Po każdym praniu
Zostawić drzwiczki otwarte na chwilę.
Pomaga to zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów wewnątrz
urządzenia. Pozostawianie otwartych
drzwiczek po praniu pomoże również
zabezpieczyć uszczelkę przy drzwiczkach.
C0066
Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na dodatki.
Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
• Bęben powinien być pusty.
• Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej temperaturze.
• Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydlinami, a następnie dokładnie
wytrzeć.
C0067
Czyszczenie wnęki komory
Po wyjęciu komory należy wyczyścić wnękę
używając małego pędzelka, upewniając się,
że wszelkie pozostałości proszku zostały
usunięte z dolnej i górnej części wnęki.
Włożyć komorę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania
jakichkolwiek ubrań do bębna.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 23
Konserwacja i czyszczenie electrolux 23
PL
P0038
Czyszczenie pompy
P1115
• Obracając pompę wysunąć ewentualne
ciała obce.
Pompę należy sprawdzić, jeśli
• pralka nie odpompowuje wody i/lub nie
wiruje
• podczas odprowadzania wody z pralki
wydobywa się nienaturalny dźwięk
spowodowany obecnością ciał obcych,
takich jak guziki, zapinki, które powodują
zatykanie pompy odpływowej.
Należy postąpić zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odczekać, aż woda ostygnie (jeśli to
wymagane).
• Otworzyć klapkę pompy.
• Nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić go w
miejscu, z którego został wyjęty.
P1117
P1114
• Podstawić pod pompę odpowiednie
naczynie, do którego spłynie woda.
• Wysunąć awaryjny wąż spustowy,
umieścić go w pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
• Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić
pokrywę i wyciągnąć pompę. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wody wyciekającej podczas zdejmowania
pokrywy.
• Mocno dokręcić pokrywę pompy.
• Zamknąć klapkę pompy.
Ostrzeżenie!
W trakcie pracy urządzenia i w zależności
od wybranego programu w pompie może
się znajdować gorąca woda.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 24
24 electrolux Konserwacja i czyszczenie
Nie wolno zdejmować pokrywy pompy w
trakcie cyklu prania. Trzeba zaczekać, aż
urządzenie zakończy cykl i będzie puste.
Zakładając pokrywę należy się upewnić, że
jest dobrze zamocowana, aby zapobiec
przeciekom i uniemożliwić jej zdjęcie przez
dzieci.
Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli stosowana woda jest bardzo twarda
lub zawiera kamień, filtr dopływowy może
się zatkać.
W związku z tym należy go okresowo
czyścić.
Zakręcić zawór dopływowy wody. Odłączyć
wąż dopływowy. Oczyścić filtr szczotką o
twardym włosiu. Dobrze zamocować wąż
dopływowy.
P1090
Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody
Jeśli pralka jest narażona na działanie
temperatur poniżej 0°C, należy podjąć
pewne środki ostrożności.
• Zakręcić zawór dopływowy wody.
• Odkręcić wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża spustowego
pompy oraz końcówkę węża
dopływowego wody w specjalnie w tym
celu podstawionym naczyniu, do którego
spłynie woda z pralki.
• Dokręcić wąż dopływowy wody i
umieścić we wnęce pompy wąż
spustowy, pamiętając o tym, by
zabezpieczyć jego końcówkę specjalną
zatyczką.
• Jeśli pralka ma być ponownie
uruchomiona, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu wynosi
ponad 0°C.
Ważne!
Za każdym razem, kiedy woda jest
dopompowywana przy wykorzystaniu
awaryjnego wężą spustowego, należy wlać
2 litry wody do przegródki prania
zasadniczego i uruchomić program
odpompowywania wody. Spowoduje to
uruchomienie zaworu ECO, który zapewnia
pełne zużycie detergentu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych wskazówek:
• wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
• zakręcić zawór dopływowy wody;
• jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać aż woda się ochłodzi;
• otworzyć klapkę pompy;
• ustawić na podłodze pod pompą
naczynie na wodę, włożyć do niego
końcówkę węża spustowego. Zdjąć
zatyczkę węża. Woda sama powinna
spłynąć do naczynia. Po napełnieniu
naczynia nałożyć zatyczkę z powrotem
na wąż. Wylać wodę z naczynia.
Powtórzyć czynność, aż cała woda
zostanie odprowadzona;
• w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z uprzednio podanymi
instrukcjami;
• nałożyć zatyczkę na wąż, umieścić go we
wnęce, dokręcić pompę i zamknąć
klapkę;
• dokręcić pokrywę pompy i zamknąć
klapkę.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 25
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
electrolux 25
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności kontaktu z serwisem technicznym. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym, należy wykonać
następujące kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że czerwona kontrolka Start/Pauza miga
wskazując, że pralka nie pracuje.
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk
START/PAUZA. Jeśli po wykonaniu wszystkich kontroli problem się utrzymuje, należy
skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym.
Nieprawidłowe działanie
Pralka nie rozpoczyna
pracy:
Pralka nie pobiera wody:
Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza:
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
●
Drzwiczki nie zostały zamknięte.
(Miga kontrolka Start/Pauza).
●
Zamknąć drzwiczki.
●
Wtyczka nie została prawidłowo
podłączona do gniazdka.
●
Podłączyć urządzenie do gniazdka
zasilania.
●
W gniazdku nie ma prądu.
●
Sprawdzić domową instalację
elektryczną.
●
Spalił się bezpiecznik główny
instalacji elektrycznej
●
Wymienić bezpiecznik.
●
Pokrętło wyboru programów nie
zostało ustawione we właściwej
pozycji i przycisk Start/Pauza nie
został wciśnięty.
●
Przekręcić pokrętło wyboru
programów i ponownie nacisnąć
przycisk Start/Pauza.
●
Wybrano opcję opóźnienia startu.
●
Jeśli pranie ma się rozpocząć od
razu, wyłączyć opóźnione
uruchomienie.
●
Zamknięty zawór wodny. (Miga
czerwona kontrolka Start/Pauza)
●
Odkręcić zawór wody.
●
Przygnieciony bądź zgięty filtr
węża dopływowego. (Miga
czerwona kontrolka Start/Pauza)
●
Sprawdzić przyłącze węża
dopływowego.
●
Filtr węża dopływowego wody jest
zablokowany. (Miga czerwona
kontrolka Start/Pauza)
●
Wyczyścić filtr węża dopływowego.
●
Niedomknięte drzwiczki. (Miga
czerwona kontrolka Start/Pauza)
●
Dokładnie zamknąć drzwiczki.
●
Zbyt nisko położona końcówka
węża odpływowego.
●
Patrz “Podłączenie węża
odpływowego wody”.
PL
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 26
26 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Nieprawidłowe działanie
Pralka nie odprowadza
wody i/lub nie wiruje:
Wyciek wody:
Niezadowalające wyniki
prania:
Nie można otworzyć
drzwiczek pralki:
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
●
Wąż odpływowy jest przygnieciony
lub zagięty. (Miga kontrolka
Start/Pauza)
●
Sprawdzić podłączenie węża
odpływu wody.
●
Pompa odpływowa jest zatkana.
(Miga czerwona kontrolka
Start/Pauza)
●
Przeczyścić pompę odpływową.
●
Wybrano opcję
●
Wybrać program
●
Pranie nie jest równomiernie
rozmieszczone w bębnie.
●
Zmienić ułożenie prania.
lub
.
lub
●
Zbyt dużo lub niewłaściwa jakość
detergentów (powodują nadmierne
pienienie się).
●
Zmniejszyć ilość detergentu lub
użyć innego.
●
Sprawdzić czy nie ma wycieków w
okolicy mocowania węża
dopływowego do zaworu. Łatwo to
sprawdzić dotykając węża podczas
odprowadzania wody; wąż jest
wilgotny.
●
Sprawdzić podłączenie węża
dopływu wody.
●
Wąż odpływowy jest uszkodzony.
●
Wymienić na nowy.
●
Brak nałożonej zatyczki spustowej
na wężu spustowym po
czyszczeniu pompy.
●
Nałożyć zatyczkę na wąż i
umieścić go z powrotem w miejscu,
z którego został wyjęty.
●
Użyto zbyt małej ilości lub
niewłaściwego detergentu.
●
Zwiększyć ilość detergentu lub
użyć innego.
●
Trudne do usunięcia plamy nie
zostały zaprane.
●
Do prania trudnych do usunięcia
plam stosować produkty dostępne
na rynku.
●
Nie wybrano właściwej
temperatury.
●
Sprawdzić, czy wybrano
odpowiednią temperaturę.
●
Nadmierna waga prania.
●
Zmniejszyć ilość prania w bębnie.
●
Program nie dobiegł końca.
●
Poczekać, aż cykl prania się
skończy.
●
Niezwolniona blokada drzwiowa.
●
●
W bębnie pozostała woda.
●
Poczekać około 2 minut.
Wybrać program odpompowywania
lub wirowania, aby odprowadzić
wodę.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 27
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 27
Nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
●
Nie usunięto blokad
transportowych i opakowania.
●
Sprawdzić poprawność instalacji
pralki.
●
Brak regulacji nóżek.
●
Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wypoziomowane.
●
Pranie nie jest równomiernie
rozmieszczone w bębnie.
●
Zmienić ułożenie prania.
●
Możliwe, że w bębnie znajduje się
zbyt mała ilość prania.
●
Włożyć więcej prania.
Wirowanie z opóźnieniem
lub brak wirowania:
●
Elektroniczna kontrola wyważenia
przerwała wirowanie, gdyż pranie
jest niewłaściwie rozmieszczone w
bębnie. Pralka samodzielnie
rozmieszcza pranie w bębnie
obracając go w tym celu w
przeciwnych kierunkach. Czynność
ta może zostać powtórzona kilka
razy, dopóki bęben nie uzyska
równowagi i nie rozpocznie
normalnego wirowania. Jeżeli po
upływie 10 minut pranie wciąż
będzie niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie, pralka
nie wykona wirowania. W takim
przypadku należy ręcznie ułożyć
pranie i wybrać program
wirowania.
●
Zmienić ułożenie prania.
Pralka wydaje dziwne
dźwięki
●
Urządzenie jest wyposażone w
nowy rodzaj silnika, który wydaje
inny dźwięk niż inne tradycyjne
silniki. Dzięki nowemu silnikowi
uzyskujemy delikatniejszy start
bębna, a pranie jest lepiej
rozłożone w bębnie podczas
wirowania. W konsekwencji
zwiększa się stabilność
urządzenia.
W bębnie nie widać wody.
●
Urządzenia opracowane z
wykorzystaniem nowoczesnych
technologii są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają o wiele
mniej wody bez uszczerbku dla
parametrów pracy.
Wibrowanie lub hałaśliwa
praca pralki:
PL
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 28
28 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym.
Przy zgłoszeniu usterki należy podać
model, numer produktu, numer seryjny i
datę zakupu urządzenia: informacje te są
wymagane przez serwis w celu
zapewnienia sprawnej obsługi.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 29
Dane techniczne electrolux 29
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
60 cm
Wysokość
85 cm
Głębokość
63 cm
Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwiczek pralki
Ciśnienie doprowadzenia wody
Minimalne
0,05 MPa
Maksymalne
0,8 MPa
Maksymalny wsad
Bawełniane
Syntetyczne
Delikatne
Wełniane i pranie ręczne
Prędkość wirowania
Maksymalna
5
2
2
1
kg
kg
kg
kg
0800 obr./min (EWF 8040 W)
1000 obr./min (EWF 10040 W)
1200 obr./min (EWF 12040 W)
PL
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 30
30 electrolux Wartość poboru
Wartości poboru
Program
Długość
programu
(w minutach)
Pobór energii
(w kWh)
Pobór wody
(w litrach)
135
1,9
58
130
0,85
49
Bawełniane 60°
115
1,2
54
Bawełniane 40°+
110
0,6
54
Bawełniane 95°+
155
2,05
68
Bawełniane 60°+
135
1,35
64
Syntetyczne 60°
85
0,75
45
Delikatne 40°
65
0,5
57
Wełniane 40°
55
0,4
53
Pranie ręczne 30°
50
0,2
53
Płukanie
45
0,07
42
Odpompowanie
2
-
-
Wirowanie
10
-
-
Bawełniane 95°
Bawełniane 60°+
(*) “Bawełniane 60°
(*)
Ekonomiczny” przy
wsadzie 5 kg to program, na którym
oparto dane przedstawione na etykiecie
efektywności energetycznej, zgodnie z
normą EWG 92/75.
Przedstawione w tabeli wartości zużycia
należy traktować jako orientacyjne, gdyż są
one zależne od ilości i rodzaju prania,
temperatury wlotowej wody i temperatury
otoczenia. Podane tu dane odnoszą się do
najwyższej z możliwych temperatur wody,
przewidzianych dla poszczególnych
programów prania.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 31
Instalacja electrolux 31
Instalacja
Rozpakowanie
A
Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zaleca się zachować wszystkie elementy
transportowe, aby można było z nich
skorzystać w razie przeprowadzki.
PL
HEC00022
4. Odkręcić dwie duże śruby B z tyłu
urządzenia i sześć mniejszych śrub C.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć
pralkę na tylniej ściance, aby usunąć
styropianową podstawę.
C
HEC0003S
HEC0008
C
B
B
5. Zdjąć wspornik D i dokręcić sześć
mniejszych śrub C. Wyciągnąć
właściwą plastikową rozpórkę E.
2. Zdjąć przewód zasilający i wąż
odpływowy z uchwytów znajdujących się
z tyłu urządzenia.
D
HEC0011S
HEC0001
E
3. Za pomocą odpowiedniego klucza
odkręcić środkową śrubę z tyłu
urządzenia A.
C
HEC0023
C
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 32
32 electrolux Instalacja
6. Otworzyć drzwiczki, wyjąć wąż
dopływowy z bębna i usunąć
styropianowy element przymocowany
taśmą klejącą do uszczelki drzwiczek.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
pralki w trakcie pracy. Nie wolno podkładać
kartonu, listewek lub podobnych materiałów,
aby wyrównać nierówności w podłodze.
HEC0010
HEC007S
7. Zatkać mały górny otwór i dwa większe
odpowiednimi plastykowymi zaślepkami
dołączonymi w torebce zawierającej
instrukcję użytkownika.
Podłączenie węża dopływowego wody
W komplecie dołączony jest wąż
dopływowy, włożony do bębna. Nie należy
używać węża dołączonego do starej pralki,
aby podłączyć wodę do nowego
urządzenia.
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć wąż
dopływowy.
2. Podłączyć wąż do pralki używając
zagiętego łącznika.
HEC0005
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza
dookoła urządzenia nie jest utrudniona
przez dywany, wykładzinę dywanową itp.
Pralka nie może dotykać ścian ani mebli
kuchennych. Wypoziomować pralkę
odpowiednio regulując nóżki. Regulacja
nóżek może sprawiać trudności, ponieważ
zamocowano w nich samoblokującą się
nakrętkę, niemniej urządzenie MUSI zostać
zainstalowane na stabilnej i poziomej
powierzchni.
W razie konieczności sprawdzić ustawienie
używając poziomicy.
Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać używając klucza.
Nie kierować końcówki węża
dopływowego w dół. Wygiąć wąż w
lewo lub w prawo w zależności od
ustawienia zaworu dopływu wody.
HEC0006QL
3. Ustawić wąż we właściwej pozycji
poluzowując nakrętkę wieńcową.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 33
Instalacja electrolux 33
Po ułożeniu węża dopływowego dokręcić
nakrętkę, aby nie doszło do wycieków.
4. Podłączyć wąż do zaworu wody przy
użyciu gwintu 3/4”. Należy zawsze
używać węża dostarczonego w
komplecie. Nie można przedłużyć węża
dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie
można przenieść zaworu dopływowego,
należy kupić nowy, dłuższy wąż.
PL
P0022
Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby
zakrzywiona część węża znalazła się na
poziomie nie niższym niż 60 cm od
posadzki.
P1088
Podłączenie węża odpływowego wody
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi zlewozmywaka, przez
zastosowanie kolanka z tworzywa,
dostarczonego wraz z urządzeniem.
Ważne jest, aby upewnić się, że powstająca
podczas odpływu wody siła odrzutu, nie
spowoduje ześlizgnięcia się kolanka z
krawędzi zlewozmywaka. Należy więc
przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem
drutu do zaworu baterii lub przymocować
go do ściany.
Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie
wyższej niż 90 cm. Należy zawsze
zapewnić wentylację końcówki węża
odpływowego, tj. wewnętrzna średnica
rury kanalizacyjnej musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża odpływowego.
Waż odpływowy nie może być zagięty.
P1118
Wąż odpływowy może być przedłużony do
maksymalnie 4 metrów długości.
Dodatkowy wąż oraz element łączący są
dostępne w lokalnym autoryzowanym
serwisem.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 34
34 electrolux Instalacja
Podłączenie elektryczne
Pralka jest przystosowana do
funkcjonowania pod napięciem 220-230 V
prądu jednofazowego o częstotliwości 50
Hz.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie (2,2 kW), biorąc pod uwagę
również korzystanie z innych sprzętów
gospodarstwa domowego.
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać jedynie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.
Ważne: Po zainstalowaniu urządzenia
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 35
Ochrona środowiska electrolux 35
Zalecenia ekologiczne
Ochrona środowiska
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego
wykorzystania.
nadają
>PE< = polietylen
>PS< = polistyren
>PP < = polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać umieszczone
w wyznaczonych miejscach (lub
pojemnikach).
Stare urządzenie
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Prosimy Państwa o pomoc w utrzymaniu
czystości!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
• Normalnie zabrudzona bielizna może być
prana bez cyklu prania wstępnego. W ten
sposób oszczędzamy detergent, wodę i
czas (dbając tym samym o ochronę
środowiska!).
• Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli jest
całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich
powierzchni; a następnie wykonać cykl
prania z zastosowaniem niższej
temperatury.
• Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.
PL
192998100_PL.qxd
07/04/2008
15.30
Page 36
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 37
electrolux 37
Добро пожаловать в мир Electrolux
Благодарим за выбор первоклассного изделия Electrolux, который, будем
надеяться, доставит Вам много радостей в будущем. Предмет желаний Electrolux предложение широкого ассортимента высококачественных изделий, делающих
Вашу жизнь более комфортной. В этом руководстве представлены несколько
таких примеров. Уделите несколько минут просмотру этого руководства с тем,
чтобы узнать достоинства вашей новой машины и как ими воспользоваться.
Обещаем, что ценные сведения изложены здесь в легкой для понимания форме.
Удачи!
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 38
38 содержание electrolux
Содержание
Информация по технике
безопасности ......................................39
Описание машины ...............................41
Панель управления .............................42
Эксплуатация.......................................43
Рекомендации по стирке ....................49
Международные символы
режимов стирки ..................................52
Программы стирки ........................53-54
Сведения о программах......................55
Чистка и уход.......................................56
Если машина не работает ..................59
Технические данные ..........................63
Нормы расхода ....................................64
Установка.............................................65
Забота об окружающей среде ...........69
В данном руководстве используются следующие символы:
Важная информация, касающаяся Вашей безопасности и о том, как избежать
повреждения машины.
Общая информация и полезные советы
Информация по охране окружающей среды
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 39
Информация по технике безопасности electrolux 39
Информация по технике
безопасности
Для обеспечения Вашей безопасности и
правильной эксплуатации машины, перед
ее установкой и первым использованием
внимательно прочитайте данное
руководство, не пропуская рекомендации
и предупреждения. Чтобы избежать
нежелательных ошибок и несчастных
случаев, важно, чтобы все, кто пользуется
данной машиной, были ознакомлены с ее
работой и правилами техники
безопасности. В случае продажи машины
или передачи ее в пользование другому
лицу передайте вместе с ней и данное
руководство, чтобы новый пользователь
машины получил соответствующую
информацию о правильной эксплуатации
машины и правилах техники
безопасности.
Общие правила безопасности
● Опасно изменять технические данные
изделия или каким-либо образом его
модифицировать.
● При стирке с высокой температурой воды
стекло дверцы может сильно нагреться.
Не касайтесь его!
● Проверяйте, чтобы дети и домашние
животные не забирались в барабан.
Чтобы этого избежать, осмотрите перед
стиркой барабан изнутри.
● Такие предметы как монеты, булавки,
гвозди, винты, камешки и любые
твердые, острые предметы могут
серьезно повредить машину, т.е. в
машине их быть не должно.
● Закладывайте только рекомендованные
количества смягчающего ополаскивателя
и моющего средства. В результате
передозировки ткань может пострадать.
Смотрите рекомендации изготовителя по
дозировке.
● Мелкие предметы, такие как носки,
чулки, пояса и т.д., укладывайте в мешки
для стирки, иначе они могут застрять
между баком и барабаном.
● Не стирайте в машине изделия с
китовым усом, с необработанными
краями или с большими повреждениями
ткани.
● По завершении стирки и при чистке или
уходе отключайте машину от
электросети и водопроводной сети.
● Ни при каких обстоятельствах не
пытайтесь отремонтировать изделие
самостоятельно. Ремонт, выполненный
некомпетентным лицом, может привести
к получению травм или к серьезным
повреждениям изделия. Обращайтесь в
местный сервисный центр. Всегда
настаивайте на использовании
оригинальных запчастей.
Установка
● Масса машины велика. Передвигая ее,
будьте осторожны.
● При распаковке машины убедитесь в том,
что она не повреждена. В случае
сомнений не пользуйтесь машиной, а
обратитесь в сервисный центр.
● Вся упаковка и транспортировочные
винты перед эксплуатацией должны быть
удалены. Если этого не сделать, машина
и Ваше имущество могут серьезно
пострадать. Смотрите соответствующий
раздел в руководстве пользователя.
● После установки машины на место
проверьте, что она не стоит на шнуре
питания или не передавливает его и
заливной и выпускной шланги.
● Если машина установлена на ковровом
покрытии, отрегулируйте ножки так,
чтобы воздух циркулировал свободно.
● Внимательно проверьте, что после
установки машины нет утечек воды, как
из шлангов, так и их соединений.
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 40
40 информация по безопасности electrolux
● Если машина установлена в месте, где
есть опасность низких температур,
прочтите раздел “Предотвращение
замерзания”.
● Все сантехнические работы,
необходимые для установки данной
машины должны выполняться
квалифицированным лицом.
● Все электрические и сантехнические
работы, необходимые для подключения
данной машины, должны быть
выполнены квалифицированным лицом.
● Ни в коем случае не пользуйтесь
стиральной машиной, если поврежден
шнур питания, или панель управления,
рабочая поверхность или основание
повреждены так, что открыт доступ
внутрь.
Безопасность детей
● Эта стиральная машина не
предназначена для эксплуатации без
присмотра детьми или инвалидами.
Эксплуатация
● За маленькими детьми необходимо
присматривать, чтобы они не играли с
машиной.
● Данная машина предназначена только
для бытового применения. Она не
должна использоваться в целях,
отличных от тех, для которых она
предназначена.
● Упаковочные материалы (например,
полиэтиленовая пленка, пенопласт)
могут быть опасными для детей - могут
стать причиной удушения! Держите их
вне досягаемости детей
● Стирайте только белье, предназначенное
для машинной стирки. Следуйте
инструкциям, помещенным на этикетке
каждой вещи.
● Храните все моющие средства в
надежном месте, недоступном для детей.
● Не перегружайте машину. Смотрите
соответствующий раздел в руководстве
пользователя.
● Перед стиркой проверьте, что карманы
одежды пусты, а пуговицы и молнии
застегнуты. Избегайте стирать
потрепанные или оборванные вещи, а
пятна от краски, чернил, ржавчины и
травы обрабатывайте перед стиркой.
Бюстгальтеры с проволочными
вставками НЕ ПОДЛЕЖАТ машинной
стирке.
● Одежда, бывшая в контакте с летучими
нефтепродуктами, в машине стираться
не должна. Если использовались летучие
жидкие пятновыводители, убедитесь они
перед закладкой вещей в машину
улетучились.
● Никогда не тяните за кабель, чтобы
вынуть сетевой шнур из розетки; всегда
беритесь за саму вилку.
● Проверяйте, чтобы дети и домашние
животные не забирались в барабан. Для
избежания этого в машине имеется
специальное устройство. Чтобы его
включить, поверните кнопку (не
нажимая) внутри дверцы так, чтобы
прорезь заняла горизонтальное
положение. При необходимости
воспользуйтесь монетой.
P1131
Чтобы его отключить, т.е. чтобы дверцу
можно было закрыть, поверните кнопку
против часовой стрелки, чтобы прорезь
заняла вертикальное положение.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 41
electrolux описание машины 41
Описание машины
Ваша новая стиральная машина соответствует всем современным требованиям,
предъявляемым к эффективной стирке белья, при низком расходе воды, электроэнергии и
моющих средств.
Специальная система с ЭКО-клапаном обеспечивает полное использование моющего
средства и уменьшает расход воды, способствуя экономии электроэнергии.
1
1
2
3
Дозатор моющих средств
2h
95°
60°
40°
Таблица программ
3
Панель управления
4
Ручка открывания дверцы
5
Сливной насос
6
Регулируемая ножка
4h
8h
800
Eco
700
60°
2
Eco
500
40°
30°
30°
40°
95°
30°
40°
60°
30°
40° 50°
60°
4
5
6
Дозатор моющих средств
Предварительная стирка
Стирка
Смягчающий ополаскиватель
К машине приложены таблицы программ на
нескольких языках. Одна из таких таблиц
находится на дозаторе моющего средства, а
другие - к руководству пользователя.
Таблицу на дозаторе можно легко заменить:
удалите таблицу с дозатора, потянув ее
вправо, и вставьте другую - с нужным
языком.
EN003
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 42
42 electrolux Панель управления
Панель управления
2h
95°
60°
40°
4h
8h
1200
Eco
60°
900
Eco
700
40°
30°
30°
40°
95°
30°
40°
60°
30°
40° 50°
60°
1
1
Положение селектора программ
2
Кнопка регулировки оборотов
3
Кнопка функций
4
Кнопка дополнительного полоскания
5
Кнопка Старт/Пауза
6
Кнопка отложенного пуска
7
Дисплей выполнения программы
2
3
4
5
6
7
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 43
Эксплуатация electrolux 43
Эксплуатация
Отмерьте дозы моющего средства и
смягчающего ополаскивателя
Первое использование
Вытяните до упора дозатор моющих средств
Отмерьте требуемое количество моющего
средства и засыпьте в отделение основной
стирки дозатора
и, если Вы хотите
провести предварительную стирку, засыпьте
моющее средство в отделение, помеченное
.
●
Проверьте, подключена ли машина к
электросети и водопроводу в
соответствии с инструкциями по
установке.
●
Уберите из барабана полистироловый
блок и любые прочие предметы.
●
Залейте 2 литра воды в отделение
основной стирки
дозатора моющих
средств для активации ECO-клапана.
Затем без белья выполните цикл стирки
изделий из хлопка при 95°C, чтобы
прочистить бак и барабан. Насыпьте
половину рекомендованного объема
стирального порошка в отделение
основной стирки дозатора и запустите
машину.
C0064
При необходимости насыпьте смягчающий
ополаскиватель в отделение дозатора,
помеченное
(засыпанное количество не
должно быть выше метки “MAX”). Осторожно
закройте дозатор.
Повседневная
эксплуатация
Положите белье в барабан
Откройте дверцу, осторожно потянув ручку
на себя. Кладите белье в барабан по одной
вещи, стараясь максимально развернуть
каждую. Закройте дверцу.
P0004
C0065
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 44
44 electrolux эксплуатация
Выберите нужную программу
Кнопки дополнительных функций
Поверните селектор программ на нужную
программу.
Начнет мигать индикатор Старт/Пауза.
95°
60°
Eco
60°
40°
Eco
40°
30°
30°
40°
95°
30°
40°
60°
30°
40° 50°
В зависимости от программы возможно
сочетание различных функций. Их следует
выбирать после выбора нужной программы и
до нажатия кнопки Старт/Пауза.
При нажатии этих кнопок загораются
соответствующие индикаторные лампочки.
При их повторном нажатии индикаторные
лампочки гаснут.
Выберите скорость отжима, или функции
ночного цикла или отложенного
полоскания.
60°
Селектор программ разделен на следующие
секторы:
• Хлопок
• Синтетика
• Деликатные вещи
• Шерсть
и Ручная стирка
• Специальные программы:
Полоскания,
Слив и
Отжим.
EWF8040W
EWF10040W EWF12040W
800
1000
700
900
1200
900
500
700
700
Селектор программ можно поворачивать как
по часовой, так и против часовой стрелки.
Чтобы отменить программу или выключить
машину, селектор программ следует
повернуть в положение O.
Несколько раз нажмите кнопку отжима для
изменения скорости отжима, если
желательно, чтобы отжим производился на
скорости, отличной от предложенной самой
машиной.
По окончании программы селектор
программ следует вернуть в положение O
для выключения машины.
Загорится соответствующая индикаторная
лампочка.
Внимание!
Если повернуть селектор программ в
положение другой программы во время
работы машины, красная индикаторная
лампочка Старт/Пауза трижды мигнет,
указывая на неверный выбор. При этом
машина не будет выполнять вновь
выбранную программу.
Максимальные скорости:
EWF 8040 W;
• для хлопка, для синтетики, шерсти и ручной
стирки: 800 об/мин;
• для деликатных тканей: 700 об/мин.
EWF 10040 W;
• для стирки изделий из хлопка: 1000 об/мин;
• для синтетики, шерсти и ручной стирки:
900 об/мин;
• для деликатных тканей: 700 об/мин.
EWF 12040 W;
• для стирки изделий из хлопка: 1200 об/мин;
• для синтетики, шерсти и ручной стирки:
900 об/мин;
• для деликатных тканей: 700 об/мин.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 45
эксплуатация electrolux 45
Ночной цикл
: при выборе этой функции
вода после последнего полоскания не
сливается для предотвращения образования
складок на белье.
Так как все этапы отжима отменяются, этот
цикл стирки совсем бесшумный и может
использоваться ночью, когда действует более
низкий тариф на электроэнергию.
По программам для хлопка, синтетики и
деликатных тканей циклы полоскания
выполняются с увеличенным количеством
воды.
Выберите дополнительную функцию:
“Ежедневная стирка”
, “Легкая
стирка”
или “Быстрая стирка”
.
Нажимайте кнопку “Дополнительные
функции”
до тех пор, пока нужная
дополнительная функция не будет
установлена.
При этом загорится соответствующий
индикатор.
При окончании программы индикаторные
лампочки
(Конец) и
(Дверца)
загораются, индикаторная лампочка
Старт/Пауза гаснет, а дверца блокируется,
указывая, что требуется слить воду.
Для выполнения слива:
•
поверните селектор программ в положение
“O”
•
выберите программу
(Отжим)
•
при необходимости уменьшите скорость
отжима с помощью соответствующей
кнопки
•
•
(Слив) или
нажмите кнопку "Пуск/Пауза"
по окончании программы загорится только
контрольный индикатор
(Конец).
Отложенное полоскание
: при выборе
этой функции вода после последнего
полоскания не сливается для
предотвращения образования складок. При
окончании программы индикаторные
лампочки
(Конец) и
(Дверца)
загораются, индикаторная лампочка
Старт/Пауза гаснет, а дверца блокируется,
указывая, что требуется слить воду.
Чтобы слить воду, прочитайте
предыдущие пункты.
Вы можете выбрать одну из 3-х
дополнительных функций:
ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА
: - для
среднезагрязненного белья из
хлопчатобумажных, синтетических и
деликатных тканей.
ЛЕГКАЯ СТИРКА
: - для
слабозагрязненного белья из
хлопчатобумажных, синтетических и
деликатных тканей.
БЫСТРАЯ СТИРКА
: - очень короткая
программа для белья с крайне
незначительными загрязнениями,
находившегося в употреблении или носке
короткое время.
(*) Макс. загрузка для хлопчатобумажных
тканей: 2,5 кг.
Макс. загрузка для синтетических и
деликатных тканей: 1,5 кг.
Эти дополнительные функции не могут быть
выбраны для ЭКО-программ
.
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 46
46 electrolux эксплуатация
Повседневная
Стандартная
Время стирки
будет Легкая
Хлопок стирка
стирка
уменьшено встирка
зависимости
темп.
минуты
минуты
отминуты.
типа белья
и
95°
60°
50°
40°
30°
Быстрая
стирка
минуты
135
120
118
115
100
130
100
90
85
80
120
90
80
75
70
90
60
55
55
50
90
85
80
75
80
75
70
65
70
65
60
55
50
45
40
20
65
60
55
50
45
40
35
30
Нажмите кнопку Старт/Пауза
Синтетика
60°
50°
40°
30°
Если ни одна из 3-х дополнительных
функций не совместима с выбранной
основной программой, то красный
контрольный индикатор кнопки
"Пуск/Пауза" мигнет три раза. Контрольный
индикатор загорится и будет продолжать
светиться только в том случае, если будет
выбрана дополнительная функция,
совместимая с основной программой.
Для запуска выбранной программы нажмите
кнопку Старт/Пауза; соответствующая
зеленая индикаторная лампочка перестанет
мигать.
Индикаторные лампочки Стирка
и
Дверца
загораются,
указывая, что машина начинает работать, а
дверца блокируется.
Для прерывания выполняемой программы
нажмите кнопку Старт/Пауза: замигает
соответствующая зеленая индикаторная
лампочка.
Для возобновления работы программы с той
точки, в которой она была прервана, снова
нажмите кнопку Старт/Пауза.
Выберите функцию дополнительного
полоскания
Если был задан отложенный пуск,
стиральная машина начнет обратный отсчет
времени до начала запуска программы.
Деликатн
ые ткани
40°
30°
Если выбранная функция не разрешена,
красная индикаторная лампочка Старт/Пауза
трижды мигнет.
Эту функцию можно выбрать для всех
программ, кроме программ шерстяных
изделий и ручной стирки. Машина выполнит
несколько дополнительных полосканий.
Эта функция рекомендуется для людей,
страдающих аллергией на моющие средства,
а также в зонах с очень мягкой водой.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 47
эксплуатация electrolux 47
Выберите отложенный пуск
2h
4h
8h
Перед тем, как запустите программу, если
желательно отложить пуск, несколько раз
нажмите кнопку отложенного пуска, чтобы
выбрать время требуемой задержки.
Загорится соответствующий индикатор.
Эта функция позволяет отложить запуск
программы стирки на 2, 4 и 8 часов.
Эту функцию следует устанавливать после
выбора программы и до нажатия кнопки
Старт/Пауза.
Вы можете отменить задержку старта в
любой момент до нажатия кнопки
Старт/Пауза.
Если Вы уже нажали кнопку Старт/Пауза и
хотите отменить задержку старта,
действуйте следующим образом:
• переведите стиральную машину в режим
паузы нажатием кнопки Старт/Пауза;
• нажмите один раз кнопку отложенного
пуска, и индикаторная лампочка,
соответствующая выбранной задержке,
погаснет.
• для запуска выбранной программы еще
раз нажмите кнопку Старт/Пауза.
Важное примечание!
• Заданное значение отсрочки пуска можно
изменить только после повторного выбора
программы стирки.
• Во время действия отсрочки люк машины
будет заблокирован. Если Вам нужно
открыть дверцу, переведите машину в
режим паузы, нажав кнопку Старт/Пауза, и
подождите 2 минуты. После закрытия
люка еще раз нажмите кнопку
Старт/Пауза.
Отложенный пуск нельзя выбрать в
программах Отжим
и Слив
.
Дисплей выполнения программы
Стирка
Дверца
Конец цикла
После выбора программы стирки загорается
индикаторная лампочка Стирка
.
Когда светится индикаторная лампочка
Стирка, это означает, что машина выполняет
цикл стирки. Если выбрана функция
Предварительная стирка
, эта
индикаторная лампочка будет светиться и во
время предварительной стирки.
Индикаторная лампочка Дверца
указывает, что можно открыть дверцу:
• светится: дверцу открыть нельзя.
Машина работает.
• индикаторная лампочка не светится:
дверцу можно открыть.
Программа стрики закончена.
• мигает: дверца открыта.
По окончании программы загорается
индикаторная лампочка Конец
.
Изменение функции или выполняемой
программы
Любую функцию можно изменить до того, как
программа приступила к ее выполнению.
Прежде, чем вносить какие-либо изменения в
программу, Вы должны перевести стиральную
машину в режим паузы, нажав кнопку
Старт/Пауза.
После нажатия кнопки “Пуск/Пауза”
параметры выполнения дополнительных
функций “Повседневная стирка”, "Легкая
стирка” и “Быстрая стирка” уже нельзя
изменить.
Изменить текущую программу можно только
путем ее отмены. Для этого поверните
селектор программ на O и затем на новую
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 48
48 electrolux эксплуатация
программу. При этом вода из бака сливаться
не будет. Запустите новую программу, нажав
еще раз кнопку Старт/Пауза.
Прерывание программы
Для прерывания выполняемой программы
нажмите кнопку Старт/Пауза, при этом
соответствующая индикаторная лампочка
начнет мигать. Снова нажмите эту кнопку
для возобновления выполнения программы.
Отмена программы
Поверните селектор программ на O, чтобы
отменить работу выполняемой программы.
Теперь Вы можете выбрать новую
программу.
Открывание дверцы после запуска
программы
Вначале установите машину на паузу, нажав
кнопку Старт/Пауза.
Если индикаторная лампочка Дверца
мигает и через 2 минуты гаснет, дверцу
можно открыть.
Если контрольный индикатор “дверца”
не гаснет, значит машина уже выполняет
нагрев и вода поднялась выше нижнего
края дверцы.
Если дверца не открывается, но Вам
необходимо открыть ее, придется
выключить машину, повернув селектор
программ на O. Примерно через 2 минуты
дверцу можно будет открыть (обращайте
внимание на уровень воды и на
температуру!).
Окончание программы
Машина останавливается автоматически.
Если задана дополнительная функция
“Остановка полоскания”
или “Ночной
цикл”
, контрольные индикаторы “конец”
и “дверца”
продолжают светиться,
индикатор кнопки “Пуск/Пауза”погаснет, а
дверца останется заблокированной,
напоминая о том, что перед открытием
дверцы необходимо слить воду.
Чтобы слить воду, прочтите раздел
функции отложенного полоскания.
Чтобы выключить машину, поверните
селектор программ в положение O.
Извлеките белье из барабана и проверьте,
пуст ли он.
Если Вы больше не будете стирать,
закройте кран подачи воды. Оставьте
дверцу открытой для предотвращения
образования плесени и неприятных запахов.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 49
рекомендации по стирке electrolux 49
Рекомендации по стирке
Сортировка белья
Руководствуйтесь символами на этикетке
каждой вещи и инструкциями по стирке,
данными изготовителями. Рассортируйте
белье следующим образом: белое белье,
цветное белье, синтетика, деликатное белье,
шерсть.
для среднезагрязненного белого
95°
хлопчатобумажного и льняного белья
(кухонных и столовых скатертей,
полотенец, простыней и т. п.)
для среднезагрязненной цветной
одежды (рубашек, ночных сорочек,
пижам и т.п.) из бельевой,
50°/60°
хлопчатобумажной или синтетической
тканей, а также слабозагрязненных
белых хлопчатобумажных тканей
(например, нижнего белья).
Протрите особо загрязненные участки
специальным моющим средством или
чистящей пастой.
С особой осторожностью обращайтесь с
занавесями. Снимите крючки или уложите их
в сетку или мешок.
Максимальная загрузка
Рекомендованная загрузка приведена в
таблице программ.
Общие правила:
Хлопок, лен: барабан должен быть полон, но
не утрамбован;
Синтетика: барабан должен быть заполнен
не более чем наполовину;
Деликатные ткани и шерсть: барабан
должен быть заполнен не более чем на одну
треть.
Максимальная загрузка позволяет наиболее
эффективно использовать воду и
электроэнергию.
Для сильнозагрязненного белья уменьшайте
загрузку.
Вес белья
Показанные значения веса ориентировочные:
для деликатных вещей (напр.,
тюлевых занавесей), смешанных
1200 г
салфетка
100 г
стеганое покрывало
700 г
для машинной стирки, не
простыня
500 г
усаживается».
наволочка
200 г
скатерть
250 г
полотенце
200 г
(холодная закладок с синтетикой и шерстяных
стирка) вещей с этикеткой «чистая шерсть,
30°-40°
купальный халат
Температура
Перед загрузкой белья
чайная салфетка
100 г
Никогда не стирайте вместе белое и цветное
белье. Во время стирки белое белье может
потерять свою белизну.
ночная рубашка
200 г
женские трусики
100 г
толстая мужская рубашка
600 г
Новое цветное белье может полинять при
первой стирке; поэтому, в первый раз его
следует стирать отдельно.
мужская рубашка
200 г
мужская пижама
500 г
блузка
100 г
Убедитесь, что в белье не осталось
металлических предметов (например,
заколок, шпилек, булавок).
мужские трусы
100 г
Застегните наволочки и молнии, крючки и
кнопки. Завяжите ремешки или длинные
ленты.
Перед стиркой удалите стойкие пятна.
Выведение пятен
Некоторые пятна могут не отстираться
только водой и моющим средством. Поэтому
рекомендуется обработать их перед стиркой.
Кровь: промойте свежие пятна холодной
водой. Засохшие пятна следует замочить на
ночь со специальным моющим средством,
затем потереть их в мыльном растворе.
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 50
50 electrolux рекомендации по стирке
Масляные краски: смочите
пятновыводителем на бензиновой основе,
положите вещь на мягкую подстилку и
промокните пятно; выполните обработку
несколько раз.
Засохшие жирные пятна: смочите
скипидаром, положите вещь на мягкую
подстилку и кончиками пальцев промокните
пятно с помощью хлопчатобумажного
тампона.
Ржавчина: используйте растворенную в
горячей воде щавелевую кислоту или
специальное средство для выведения пятен
ржавчины в холодном виде. Будьте
осторожны со старыми пятнами ржавчины,
так как структура целлюлозы под ними
повреждена, и ткань может порваться.
Пятна плесени: обработайте отбеливателем
и тщательно сполосните (только для белого и
цветного белья, устойчивого к хлору).
Травяные пятна: слегка обработайте
мылом, затем отбеливателем (только для
белого и цветного белья, устойчивого к
хлору).
Шариковая ручка и клей: смочите
ацетоном (*), положите вещь на мягкую
подстилку и промокните пятно.
Губная помада: смочите ацетоном, как
указано выше, затем обработайте пятно
денатуратом. Удалите оставшиеся на белых
тканях следы с помощью отбеливателя.
Красное вино: замочите с моющим
средством, прополощите и обработайте
уксусной или лимонной кислотой, затем еще
раз прополощите. Обработайте оставшиеся
следы отбеливателем.
Чернила: в зависимости от состава чернил
сначала смочите пятно ацетоном (*), затем
уксусной кислотой; обработайте оставшиеся
на белых тканях следы с помощью
отбеливателя и затем тщательно
прополощите.
Пятна гудрона: сначала обработайте
пятновыводителем, денатуратом или
бензином, затем потрите, используя
чистящую пасту.
(*) не используйте ацетон для чистки
предметов из искусственного шелка.
Моющие средства и добавки
Хорошие результаты стирки также зависят от
выбора моющего средства и правильности
его дозировки, это способствует
предотвращению излишнего загрязнения
окружающей среды. Несмотря на свою
биоразлагаемость, моющие средства
содержат вещества, которые при попадании
в окружающую среду в большом количестве
могут нарушить хрупкое равновесие в
природе.
Выбор моющего средства зависит от типа
ткани (тонкие деликатные ткани, шерсть,
хлопок и т.д.), цвета, температуры стирки и
степени загрязнения.
В данной стиральной машине можно
использовать все обычно имеющиеся в
продаже моющие средства для машинной
стирки:
• стиральные порошки для всех типов
тканей,
• стиральные порошки для деликатных
изделий из тонких тканей (макс. 60°C) и
шерстяных изделий,
• жидкие моющие средства,
предпочтительные для
низкотемпературных программ стирки
(макс. температура 60°C) для всех типов
тканей или специально предназначенные
для стирки шерстяных изделий.
Моющие средства и добавки следует
помещать в соответствующие отделения
дозатора моющих средств перед началом
выполнения программы стирки.
При использовании концентрированных
порошковых и жидких моющих средств
следует выбирать программу без
предварительной стирки.
Стиральная машина оборудована системой
рециркуляции, обеспечивающей оптимальное
использование концентрированных моющих
средств.
Залейте жидкое моющее средство в
отделение дозатора, помеченное символом
непосредственно перед запуском
программы стирки.
Смягчающий ополаскиватель или
крахмальные добавки необходимо залить в
отделение дозатора, помеченное символом
перед запуском программы стирки.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 51
рекомендации по стирке electrolux 51
Соблюдайте рекомендации изготовителей,
касающиеся дозировки соответствующих
средств и не превышайте отметки «MAX»
на стенке дозатора.
Количество используемого моющего
средства
Тип и количество моющего средства зависят
от типа ткани, величины загрузки, степени
загрязнения белья и жесткости используемой
воды.
Жесткость воды измеряется в так
называемых градусах жесткости.
Информацию о жесткости воды в вашем
районе можно получить в службе
водоснабжения или от местных органов
власти.
Следуйте указаниям изготовителя моющего
средства по дозировке.
Используйте меньшее количество моющего
средства, если:
• стираете небольшое количество белья,
• белье слабо загрязнено,
• во время стирки образуется много пены.
Градусы жесткости воды
Градусы
Уровень
1
2
3
4
Характеристика
мягкая
Немецк. Франц.
°dH
°T.H.
0-7
0-15
средняя
8-14
16-25
жесткая
15-21
26-37
очень жесткая
> 21
> 37
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 52
52 electrolux Международные символы режимов стирки
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.22
Page 53
программы стирки electrolux 53
Программы стирки
Программа/
Температура
Тип белья
Хлопок 95°
Белый хлопок (сильно
загрязненное белье):
например, простыни,
скатерти, кухонное белье
и т.п.
Хлопок 60°
Эко
Хлопок 60°
Хлопок 40°
Эко
Хлопок
40°-30°
Белое и нелиняющее
цветное
хлопчатобумажное
белье для стирки в экорежиме,
слабозагрязенные вещи,
рубашки, блузки,
нижнее белье.
Белое и нелиняющее
цветное
хлопчатобумажное
белье (средней степени
загрязнения): рабочая
одежда, простыни,
столовое белье, нижнее
белье, скатерти.
Дополнительные
функции
Описание
программы
Основная стирка при
95°C
3 полоскания
Продолжительный отжим
Основная стирка при
60°C
3 полоскания
Продолжительный отжим
Основная стирка при
60°C
3 полоскания
Продолжительный отжим
Цветное
хлопчатобумажное
белье для стирки в экорежиме,
среднезагрязненные
вещи, рубашки, блузки,
нижнее белье с пятнами.
Основная стирка при
40°C
3 полоскания
Продолжительный отжим
Линяющее цветное
хлопчатобумажное
белье слабой степени
загрязнения, рубашки,
блузки, нижнее белье.
Основная стирка при 40°30°C
3 полоскания
Продолжительный отжим
Белый хлопок:
(сильнозагрязненные
хлопчатобумажные вещи):
Предварительная например, простыни,
скатерти, столовое белье
стирка
с пятнами
Хлопок 95°+
Предварительная стирка
при 30°C
Основная стирка при 95°C
3 полоскания
Продолжительный отжим
Хлопок 60°+ (сильнозагрязненные
Предварительная стирка
при 30°C
хлопчатобумажные вещи):
Предварительная например, простыни,
скатерти, столовое белье
стирка
с пятнами
Основная стирка при
60°C
3 полоскания
Продолжительный отжим
Цветной хлопок:
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 54
54 electrolux программы стирки
Программы стирки
Программа/
Температура
Синтетика
60°-50°-40°-30°
Деликатные
ткани
40°-30°
Шерсть
40°
Ручная
стирка
30°- Холодная
Полоскание
Слив
Отжим
Тип белья
Дополнительные
функции
Описание
программы
Синтетика или
смешанные ткани,
нижнее белье, цветное
белье, рубашки из
безусадочных тканей,
блузки.
Основная стирка при
60°-50°-40°-30°C
3 полоскания
Короткий отжим
Изделия из деликатных
тканей, например,
занавески.
Основная стирка при
40°-30°C
3 полоскания
Короткий отжим
Специально
протестированная
программа для
шерстяных изделий с
этикеткой “чистая новая
шерсть, не дает усадки,
годна для машинной
стирки.
Основная стирка при
40°
3 полоскания
Короткий отжим
Специальная программа
для тканей,
подлежащих ручной
стирке
Основная стирка при
30°- Холодная
3 полоскания
Короткий отжим
Отдельный цикл
полоскания для
выстиранных вручную
изделий из
хлопчатобумажной
ткани
Слив воды от
последнего полоскания в
программе с
дополнительной
функцией “Остановка
полоскания” или “Ночной
цикл”.
Отдельный отжим для
хлопчатобумажного
белья.
3 полоскания
Продолжительный
отжим
Слив воды
Слив воды и
продолжительный
отжим
Макс. загрузка для
хлопчатобумажного белья ..................5 кг.
Макс. загрузка для
синтетики/деликатных тканей ..........2 кг.
Макс. загрузка для шерсти
и ручной стирки ....................................1 кг.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 55
сведения о программах electrolux 55
Сведения о программах
Эту программу можно выбирать для слабо- и среднезагрязненного
хлопчатобумажного белья. Время стирки будет увеличено, а температура
Эко
стирки - понижена. Это позволит вам хорошо выстирать белье при
экономии электроэнергии.
Программа стирки для шерстяных изделий, предназначенных для машинной
шерсть и
ручная стирка
стирки
а также для шерстяных вещей и деликатных тканей с символом
“ручная стирка”
.
С помощью этой программы можно полоскать и отжимать
хлопчатобумажные изделия, выстиранные вручную.
Полоскания
Машина выполняет 3 полоскания, а затем отжим на максимальной скорости.
Скорость отжима можно снизить, нажав кнопку
.
Для слива воды после последнего полоскания в программах с функциями
отложенного слива
Слив
и ночного цикла
.
Вначале поверните селектор программ в положение O, затем выберите
программу
Отжим и нажмите кнопку Старт/Пауза.
Отдельный отжим для изделий для ручной стирки и после программ с
функцией отложенного отжима
Отжим
и ночного цикла
. Перед выбором
этой программы селектор программ следует повернуть в положение O.
Скорость отжима можно выбрать соответствующей кнопкой.
O = Отмена/Выкл
Чтобы отменить программу или выключить машину, поверните селектор
программ на O. Теперь можно выбрать новую программу.
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 56
56 electrolux чистка и уход
Чистка и уход
Необходимо ОТКЛЮяИТЬ машину от
электросети, чтобы можно было
заняться чисткой или уходом.
Промойте дозатор
Дозаторы стирального порошка и
добавок должны регулярно
промываться.
Выдвиньте дозатор, нажав при этом
вниз защелку. Промойте под краном,
чтобы удалить остатки накопившегося
там порошка.
Удаление накипи
В воде, которой мы обычно пользуемся,
есть известь. Рекомендуется время от
времени пользоваться смягчающим воду
порошком. Делайте это отдельно от
стирки и в соответствии с инструкциями
изготовителя порошка. Это поможет
предотвратить образование накипи.
После каждой стирки
Некоторое время не закрывайте дверцу.
Это поможет предотвратить
образование в машине плесени и
неприятного запаха. Также это помогает
сохранить плотность уплотнения
дверцы.
C0066
Для облегчения чистки можно снять
верхнюю часть отделений для добавок.
Промывка машины
Низкотемпературные стирки
способствуют образованию наростов
внутри барабана.
Рекомендуется регулярно выполнять
«стирку» для ухода за машиной.
Промывка углубления дозатора
Выполнение такой стирки:
• Внутри барабана белья быть не
должно.
• Выберите самую горячую программу
для хлопка.
• Зпложите обычную дозу стирального
порошка, причем это должен быть
порошок с биодобавками.
Извлеките дозатор и почистите
небольшой щеткой углубление так,
чтобы остатки порошка были удалены и
из верхней и из нижней части
углубления.
Вставьте дозатор на место и выполните
программу полоскания с пустым
барабаном.
Наружная чистка
Внешнюю поверхность корпуса
очищайте только мыльным раствором,
после чего тщательно высушите.
C0067
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 57
57 electrolux чистка и уход
RU
P0038
Промывка насоса
Насос следует проверять в случае, если
• Машина не выполняет слив и/или
отжим
• при сливе машина издает странный
шум, вызванный попаданием таких
предметов, как булавки, монеты и т.д.,
блокирующих насос.
Действуйте следующим образом:
• Отключите машину от электросети.
• При необходимости подождите, чтобы
вода остыла.
• Откройте дверцу насоса.
P1115
• Проворачивая фильтр, извлеките из
его крыльчатки все посторонние
предметы.
• Наденьте колпачок на шланг
аварийного слива и установите его на
свое место.
P1114
• Поставьте рядом с насосом емкость
для сбора воды, которая может
вытечь.
• Вытяните шланг аварийного слива,
поместите в емкость и снимите его
колпачок.
• Когда вода перестанет литься,
отвинтите крышку насоса и извлеките
его. Всегда держите под рукой тряпку,
чтобы вытереть воду, которая может
вылиться при снятии крышки.
P1117
• Завинтите крышку насоса до упора.
• Закройте дверцу насоса.
Внимание!
Если машина работала, и, в зависимости
от выбранной программы, в насосе
может быть горячая вода.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 58
58 electrolux чистка и уход
Ни в коем случае не снимайте крышку
насоса во время цикла стирки, всегда
ждите окончания цикла и слива воды.
При установке крышки на место
проверьте, чтобы она была плотно
затянута, не допуская утечки, и чтобы
дети не смогли ее отвернуть.
Чистка входного водяного фильтра
Если Ваша вода слишком жесткая, или в
ней есть следы извести, входной
водяной фильтр может забиться.
Поэтому рекомендуется чистить его
время от времени.
Закройте кран подачи воды. Отвинтите
заливной шланг. Почистите фильтр
жесткой щеткой. Как следует завинтите
заливной шланг.
P1090
Опасности замерзания
Если машина подвергается
температурам ниже ноля, необходимо
предпринять определенные меры
предосторожности.
• Закройте кран подачи воды.
• Отвинтите заливной шланг.
• Поставьте на пол тазик, поместите в
него конец заливного шланга и дайте
воде полностью стечь.
• Снова привинтите заливной шланг и
установите на свое место шланг
аварийного слива, снова надев на
него крышку.
• Когда вновь решите воспользоваться
машиной, убедитесь, что температура
в помещении выше ноля.
Важное примечание!
Каждый раз при сливе воды с помощью
шланга аварийного слива Вы должны
налить 2 литра воды в отделение
основной стирки дозатора моющих
средств и затем выполнить программу
слива. Это приведет в действие ЭКOклапан, предотвратив неиспользование
части моющего средства при следующей
стирке.
Аварийный слив
Если вода не сливается автоматически,
действуйте следующим образом:
• выньте вилку сетевого шнура из
розетки;
• закройте кран подачи воды;
• при необходимости подождите, чтобы
вода остыла;
• откройте дверцу насоса;
• поставьте на пол тазик и поместите в
него конец шланга аварийного слива.
Снимите крышку шланга. Вода станет
стекать в тазик самотеком. Когда
тазик наполнится, снова наденьте
крышку на шланг. Вылейте воду из
тазика. Повторяйте эту процедуру до
окончания слива воды;
• при необходимости прочистите
фильтр, как описано выше;
• закройте шланг крышкой и установите
его на свое место;
• снова привинтите фильтр и закройте
дверцу.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 59
Если машина не работает electrolux 59
Если машина не работает
Некоторые неисправности, вызванные отсутствием простого ухода или недосмотром, можно
легко устранить самим, не обращаясь в сервисный центр. Перед тем, как обращаться в
авторизованный сервисный центр, пожалуйста, выполните нижеуказанные проверки.
Во время работы машины может замигать красная индикаторная лампочка Старт/Пауза,
указывая, что машина не в порядке.
Устранив причину неисправности, нажмите кнопку Старт/Пауза для возобновления выполнения
программы. Если после всех проверок проблема не устраняется, обращайтесь в местный сервисный
центр.
Неисправность
Стиральная машина не
запускается:
Машина не заполняется
водой:
Возможная причина
Способ устранения
●
Не закрыта дверца. (мигает
красная индикаторная
лампочка Старт/Пауза).
●
Как следует закройте дверцу.
●
Вилка вставлена в розетку
неверно.
●
Вставьте вилку сетевого шнура
в розетку.
●
В розетке отсутствует
напряжение.
●
Проверьте электропроводку.
●
Перегорел предохранитель на
главном распределительном
щите.
●
Замените предохранитель.
●
Селектор программ в неверном
положении, и не нажата кнопка
Старт/Пауза.
●
Поверните селектор программ и
еще раз нажмите кнопку
Старт/Пауза.
●
Выбрана функция задержки
пуска.
●
Если стирку следует запустить
сразу, отмените задержку
пуска.
●
Закрыт кран подачи воды. (мигает
●
Откройте кран подачи воды.
●
Проверьте заливной шланг.
●
Почистите фильтр подачи воды.
●
Как следует закройте дверцу.
●
См. соответствующий параграф
в разделе “Подключение к
канализации”.
красная индикаторная лампочка
Старт/Пауза)
●
Шланг подачи воды передавлен или
сильно перегнут. (мигает красная
индикаторная лампочка Старт/Пауза)
●
Забит фильтр в шланге подачи воды.
(мигает красная индикаторная
лампочка Старт/Пауза)
●
Неплотно закрыта дверца. (мигает
красная индикаторная лампочка
Старт/Пауза)
Машина заполняется
водой и сразу же
производится слив:
●
Конец сливного шланга
расположен слишком низко.
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 60
60 electrolux Если машина не работает
Неисправность
Машина не выполняет
слив и/или отжим:
Возможная причина
● Сливной шланг передавлен или сильно
перегнут. (мигает красная индикаторная
Способ устранения
● Проверьте подключение сливного
шланга.
лампочка Старт/Пауза)
● Почистите сливной насос.
● Забит сливной насос. (мигает
красная индикаторная лампочка
Старт/Пауза)
● Была выбрана функция
или
● Выберите программу
или
.
.
● Белье неравномерно распределено в
● Перераспределите белье в барабане.
барабане.
Вода на полу:
● Слишком много моющего
средства или неверный его тип
(вызывающий избыточное
пенообразование).
● Проверьте, нет ли утечек в
соединениях заливного шланга.
Утечка воды из шланга не
всегда заметна; поэтому
проверьте, не мокрый ли он.
● Проверьте подключение
заливного шланга.
● Замените его новым.
● После чистки насоса шланг
● Наденьте крышку на шланг
аварийного слива и установите
его на свое место.
● Мало моющего средства или оно ● Увеличьте количество
не подходит для данной
машины.
● Стойкие пятна не были
обработаны перед стиркой.
● Задана неподходящая
температура.
● Слишком много белья в
барабане.
Дверца не открывается:
порошка или воспользуйтесь
другим.
● Поврежден сливной шланг.
аварийного слива не был закрыт
крышкой.
Неудовлетворительные
результаты стирки:
● Снизьте количество стирального
стирального порошка или
воспользуйтесь другим.
● Воспользуйтесь
пятновыводителем.
● Проверьте, правильно ли
выбрана температура.
● Заложите в барабан поменьше
белья.
● Программа еще выполняется.
● Подождите окончания цикла
● Не сработала система
● Подождите около 2 минут.
стирки.
разблокировки дверцы.
● Вода в барабане.
● Выберите программу слива или
отжима, чтобы слить воду.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 61
Если машина не работает electrolux 61
Неисправность
Машина вибрирует или
шумит:
Возможная причина
● Не удалены
транспортировочные болты и
элементы упаковки.
● Не отрегулирована высота
ножек.
● Белье неравномерно
распределено в барабане.
● Возможно, в барабане слишком
Способ устранения
● Проверьте, правильно ли
установлена машина.
● Проверьте горизонтальность
машины.
● Перераспределите белье в
барабане.
● Заложите побольше белья.
мало белья.
Отжим начинается с
опозданием или не
выполняется:
● Электронное устройство контроля ● Перераспределите белье в
Машина издает
необычный шум
● Машина оборудована
В машине не видна вода
● Машины, разработанные с
дисбаланса сработало из-за
неравномерного распределения
белья в барабане. Белье будет
перераспределено равномерно за
счет изменения направления
вращения барабана. Это может
происходить несколько раз до тех
пор, пока дисбаланс не исчезнет и
окажется возможным нормальный
отжим. Если по истечении 10
минут белье в барабане не
разложилось равномерно, отжим
выполняться не будет. В этом
случае переложите белье вручную
и задайте программу отжима.
двигателем, издающим
необычный шум по сравнению с
обычными. Новый двигатель
обеспечивает плавный пуск и
более равномерное
распределение белья в
барабане при отжиме, а также
большую устойчивость машины.
использованием современных
технологий, работают очень
экономично и потребляют мало
воды без снижения качества
стирки.
барабане.
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 62
62 electrolux Если машина не работает
Если Вы не можете определить или
устранить причину неисправности,
обращайтесь в наш сервисный центр.
Перед тем, как звонить туда, запишите
для себя модель, серийный номер и дату
приобретения машины: эти сведения
потребуются специалистам сервисного
центра.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 63
технические данные electrolux 63
Технические данные
Габариты
Ширина
60 см
Высота
85 см
Глубина
63 см
Электрическое
Информация по электрическому подключению
подключение Напряжение - представлена на табличке с техническими
Общая мощность данными, расположенной на внутренней стороне
Предохранитель
дверцы машины
Давление в водопроводной
Минимум
0,05 МПа
системе
Максимум
0,8 МПа
Максимальная загрузка
Хлопок
Синтетика
Деликатные ткани
Шерстяные вещи и для ручной стирки
Скорость отжима
Максимум
5
2
2
1
кг
кг
кг
кг
0800 об/мин (EWF 8040 W)
1000 об/мин (EWF 10040 W)
1200 об/мин (EWF 12040 W)
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 64
64 electrolux Норма расхода
Нормы расхода
Программа
Продолжительность программы
(минуты)
Потребление
электроэнергии
(кВТч)
Потребление
воды
(литры)
135
1,9
58
130
0,85
49
Хлопок 60°
115
1,2
54
Хлопок 40°+
110
0,6
54
Хлопок 95°+
155
2,05
68
Хлопок 60°+
135
1,35
64
Синтетика 60°
85
0,75
45
Деликатные ткани 40°
65
0,5
57
Шерсть 40°
55
0,4
53
Ручная стирка 30°
50
0,2
53
Полоскания
45
0,07
42
Слив
2
-
-
Отжим
10
-
-
Хлопок 95°
Хлопок 60°+
(*)
(*) “Хлопок 60°
Эко”, выполняемая
при загрузке в 5 кг, является базовой
программой, параметры которой
вносятся в ярлык с информацией по
энергопотреблению бытовых
электроприборов в соответствии со
стандартами EEC 92/75.
Приведенные в данной таблице
данные по расходу являются только
ориентировочными, так как они могут
изменяться в зависимости от
количества и типа белья,
температуры водопроводной воды и
температуры окружающей среды.
Они приведены для самой высокой
температуры, допускаемой для
каждой программы стирки.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 65
установка electrolux 65
Установка
Распаковка
Все транспортировочные болты и
элементы упаковки должны быть сняты
перед началом эксплуатации машины.
Рекомендуем Вам сохранить все
транспортировочные приспособления
для того, чтобы их можно было снова
использовать в случае новой
транспортировки машины.
A
RU
HEC00022
4. Вывинтите сзади два больших винта
B и шесть маленьких C.
1. После снятия упаковки осторожно
положите машину назад, чтобы снять
снизу полистироловое основание.
C
HEC0003S
C
B
B
5. Снимите держатель D и затяните
шесть маленьких болтов C.
Выдвиньте пластмассовую
прокладку E.
HEC0008
2. Снимите шнур питания и сливной
шланг с держателей шланга на
задней стенке машины.
D
HEC0011S
E
HEC0001
3. С помощью подходящего гаечного
ключа вывинтите центральный
задний болт A.
C
HEC0023
C
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 66
66 electrolux установка
6. Откройте дверцу, извлеките заливной
шланг из барабана и снимите
полистироловый блок, приклеенный
клейкой лентой к уплотнению
дверцы.
Горизонтальное пложение машины
помогает предотвратить виьрацию,
шумы и перемещения машины во время
работы. Никогда не подкладывайте под
машину картонные, деревянные или
прочие какие-либо прокладки, чтобы
компенсировать неровность пола.
HEC0010
7. Закройте маленькое верхнее
отверстие и два больших
соответствующими пластмассовыми
заглушками из пакета с инструкцией.
HEC007S
Подсоединение к водопроводу
Заливной шланг находится в барабане
Вашей новой машины. Не пытайтесь
использовать заливной шланг от старой
машины.
1. Откройте дверцу и возьмите
заливной шланг.
2. Подключите шланг к машине через
коленчатый соединитель.
HEC0005
Размещение
Установите машину на ровный твердый
пол. Убедитесь, что ковры, дорожки и
т.д. не препятствуют циркуляции
воздуха вокруг машины. Убедитесь, что
машина не касается стен или других
кухонных приборов. Отрегулируйте
горизонтальность машины с помощью
регулировочных ножек. Ножки могут
поворачиваться с заметным усилием, но
добиться горизонтальности и
устойчивости машины следует
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При необходимости проверьте
горизонтальность спиртовым уровнем.
Любые требуемые регулировки
положения можно сделать с помощью
гаечного ключа.
Этот соединитель не должен быть
направлен вниз. В зависимости от
расположения водопроводного
крана поверните соединитель
вправо или влево.
HEC0006QL
3. Установите шланг в нужном
положении, ослабив кольцевую гайку.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 67
установка electrolux 67
После того, как повернете шланг на
нужный угол, не забудьте затянуть
кольцевую гайку, чтобы не допустить
утечки.
4. Подключите шланг к водопроводной
линии с резьбой 3/4”. Для
подключения используйте только
шланг из комплекта Вашей новой
машины. Шланг подачи воды
удлинять нельзя. Если он слишком
короткий, а Вы не хотите перемещать
водопроводный кран, Вам придется
купить новый, более длинный шланг,
специально предназначенный для
данной цели.
P1088
Шланг подачи воды удлинять нельзя.
Если он слишком короткий, а Вы не
хотите перемещать водопроводный
кран, Вам придется купить новый, более
длинный шланг, специально
предназначенный для данной цели.
RU
P0022
Подключить к ответвлению сливной
трубы раковины. Это ответвление
должно находиться над сифоном
раковины так, чтобы высота места сгиба
шланга от пола составляла не менее 60
см.
Подсоединить непосредственно к
сливной трубе на высоте не менее 60
см и не более 90 cм. Конец сливного
шланга обязательно должен
вентилироваться, т.е. внутренний
диаметр сливной трубы должен быть
шире внешнего диаметра сливного
шланга.
Сливной шланг не должен иметь
перегибов.
Подсоединение к канализации
Конец сливного шланга можно
устанавливать тремя способами:
Подвесить над краем раковины,
используя пластмассовую
направляющую, входящую в
комплект поставки машины. В этом
случае убедитесь, что шланг не соскочит
во время слива воды. Для обеспечения
этого шланг можно привязать к крану
куском шпагата или прикрепить к стене.
P1118
Максимальная длина сливного шланга
не должна быть более 4 метров.
Дополнительный сливной шланг и
соединитель можно приобрести в Вашем
сервисном центре.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 68
68 electrolux установка
Электрическое подключение
Машина рассчитана на питание от
однофазной сети переменного тока
напряжением 220-230 В частотой 50 Гц.
Убедитесь, что электрическая сеть у
Вас дома в состоянии выдержать
максимальную мощность, потребляемую
машиной, (2,2 кВт); при этом следует
учесть и другие эксплуатируемые Вами
электроприборы.
Включайте машину в заземленную
розетку.
Производитель не несет
ответственности за повреждения или
травмы, возникшие в результате
несоблюдения вышеописанных
требований безопасности. В случае
необходимости замены сетевого шнура
замена должна быть выполнена нашим
сервисным центром.
Необходимо, чтобы после установки
машины к месту подключения
обеспечивался легкий доступ.
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 69
забота об окружающей среде electrolux 69
Забота об окружающей
среде
Упаковочные материалы
Материалы, помеченные символом
подлежат вторичной переработке.
>PE< = полиэтилен
>PS< = полистирол
>PP< = полипропилен
Это означает, что они могут быть
подвергнуты повторной переработке при
условии, что выбрасывая их, Вы
поместите их в специальные
контейнеры для сбора таких отходов.
Старая машина
При утилизации Вашей старой машины
сдавайте ее в специально отведенные
места для утилизации бытовых
приборов. Способствуйте поддержанию
чистоты у себя в стране!
Символ
или на его упаковке
указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых
отходов. Вместо этого его следует сдать
в соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования
для последующей утилизации.
Соблюдая правила утилизации изделия,
Вы поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
возможен, в противном случае,
вследствие неподобающего обращения с
подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
Советы по экологии
Для экономии воды, энергии и с целью
бережного отношения к окружающей
среде рекомендуем Вам выполнять
следующие рекомендации:
• Белье обычной степени загрязнения
можно стирать без предварительной
стирки для экономии моющих средств,
воды и времени (это означает и
меньшее загрязнение окружающей
среды!).
• Машина работает более экономично
при полной загрузке.
• При должной обработке пятна и
небольшие загрязнения могут быть
удалены перед стиркой; тогда белье
можно стирать при более низкой
температуре.
• Отмеряйте моющее средство в
зависимости от жесткости воды,
степени загрязнения и количества
стираемого белья.
RU
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 70
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
Page 71
192996100_RU.qxd
07/04/2008
15.23
www.electrolux.pl
www.electrolux.ru
ANC number: 192 998 100-00-122008
Page 72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement