Aeg-Electrolux LAVAMAT 5.0 Használati utasítás

Aeg-Electrolux LAVAMAT 5.0 Használati utasítás
LAVAMAT 5.0
Használati útmutató
Mosógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Utasítások a felhasználó részére
3
Biztonsági információk
3
Az első használat előtt
3
Általános biztonság
3
Üzembe helyezés
4
Használat
4
Gyermekbiztonság
5
Termékleírás
5
Termékleírás
5
Mosószertartó
7
Kezelőpanel
7
Kezelőpanel
7
Kijelző (7)
8
Jelzőfények (10)
9
Első használat
9
Személyreszabás
10
Hangjelzések
10
Gyermekbiztonsági zár
10
Napi használat
11
A ruhanemű behelyezése
11
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
11
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
12
A kívánt HŐMÉRSÉKLET
kiválasztása (2 gomb)
12
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség
csökkentése vagy az ÖBLÍTŐSTOP
opció kiválasztása (3 gomb)
13
Programopció gombok
13
Az ELŐMOSÁS opció kiválasztása (4
gomb)
13
A FOLT opció kiválasztása (5 gomb)
13
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció
kiválasztása (6 gomb)
14
A START/SZÜNET gomb (8 gomb)
kiválasztása
14
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (9 gomb)
kiválasztása
14
További öblítés kiválasztása
15
Opció vagy futó program módosítása
15
Program megszakítása
15
Program törlése
15
Az ajtó nyitása a program indítása
után
15
A program végén
16
Mosogatóprogramok
16
Programokkal kapcsolatos adatok
19
A mosási ciklus előkészítése
21
A mosnivaló szétválogatása
21
Hőmérséklet
21
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
21
Maximális töltetek
22
A ruhaneműk súlya
22
Foltok eltávolítása
22
Mosószerek és adalékanyagok
23
A felhasznált mosószer mennyisége
24
Vízkeménységi fok
24
Ápolás és tisztítás
24
Vízkőtlenítés
24
Minden mosás után
25
Karbantartási mosás
25
Biztonsági információk
Külső tisztítás
A mosószertartó tisztítása
Mosódob
Az ajtó tömítése
Vízleeresztő szivattyú
A vízbevezető szűrő tisztítása
Víz kiürítése szükség esetén
Fagyveszély
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
25
25
26
26
26
28
28
28
29
32
33
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Elhelyezés és vízszintezés
Vízellátás
Aquastop eszköz
Vízkivezetés
Elektromos csatlakoztatás
Állandó csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
Környezetvédelmi tanácsok
3
33
33
36
36
38
38
39
39
40
40
40
A változtatások jogát fenntartjuk
Utasítások a felhasználó részére
Biztonsági információk
192995250-00-342008
Az első használat előtt
• Az AEG/ELECTROLUX készülékek biztonsága megfelel az ágazati szab‐
ványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követel‐
ményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük,
hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk. A
készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐
vasnia a biztonsági szabályokat.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót
a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék mű‐
ködésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐
vasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készü‐
léket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:
Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a ter‐
mék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐
nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
4
Biztonsági információk
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem sza‐
bad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használ‐
jon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb.
- mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst
közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást hasz‐
nálat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragasz‐
kodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tár‐
gyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befo‐
lyócsövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elekt‐
romos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
"Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐
kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvé‐
geznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruha‐
neműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
Termékleírás
5
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mo‐
sás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzin‐
termékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a mosógép belseje sza‐
badon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személy (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért
felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
• Gondoskodni kell a kisgyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdeké‐
ben, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek
a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyer‐
mekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy
gyermekek ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Ennek elkerülése érdekében
a mosógép különleges funkcióval ren‐
delkezik. A készülék elindításához (le‐
nyomás nélkül) forgassa el az ajtó bel‐
sejében lévő gombot az óramutató já‐
rásával megegyező irányban addig,
amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
Ha szükséges, használjon érmét.
A készülék leállításához és az ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele ér‐
dekében forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban
addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
Termékleírás
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén
a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
6
Termékleírás
A gömb szelepegység lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben
felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen ke‐
vesebb elektromos energiát is fogyaszt.
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
5
Mosószertartó
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Vízleeresztő szivattyú
Három szabályozható láb A bal oldali hátsó láb automatikus
Kezelőpanel
7
Mosószertartó
Rekesz az előmosáshoz használt mosószer számára. Az előmosási mo‐
sószer a mosási program kezdetén kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számá‐
ra.
Rekesz a folyékony adalékok számára (öblítőszer, keményítő).
Rekesz a főmosáshoz használt folteltávolító számára FOLT opció esetén.
Kezelőpanel
Kezelőpanel
Mostantól kezdve a programválasztót, a gombokat és a kijelzőt az ebben a
táblázatban megadott számmal jelöljük.
1
1
2
3
4
5
Programkapcsoló
HŐMÉRSÉKLET gomb
CENTRIFUGÁLÁS gomb
ELŐMOSÁS gomb
FOLT gomb
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
Kezelőpanel
6 IDŐMEGTAKARÍTÁS gomb
7 Kijelző
8 START/SZÜNET gomb
9 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
10 Jelzőfények
40 - 60 MIX, Farmer, Műszál,
Jelek: Pamut/lenvászon, Higiénia,
Vasaláskönnyítő,
Kímélő,
Viszkóz,
Kímélő öblítések,
Ürítés,
Centrifugálás, Paplan,
Gyapjú plusz, Fehérnemű,
Selyem,
Szabadidő,
Sport, Szupergyors,
Gyors intenzív,
BE/KI
Hideg mosás, Hőmérséklet,
Öblítőstop,
Centrifugálási sebesség
csökkentése, Gyerekzár, Előmosás, Folt, Időmegtakarítás, Start,
Szünet,
Extra öblítés,
Túladagolás,
Késleltetett indítás,
Program időtartama
Kijelző (7)
7.1
7.2
7.3
7.5
7.4
7.1 Gyermekbiztonsági zár - jel
7.2 A kiválasztott program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a
gép (pl. 2.05). Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden ruha‐
típus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség alapján. A program meg‐
kezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási kódok jelenhet‐
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c. fejezetet).
nek meg, például
Program vége
Amikor a program befejeződött, egy villogó nulla jelenik meg, a 7.5 jel eltűnik
a kijelzőről, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó kinyitható.
Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási prog‐
rammal, az Err üzenet jelenik meg néhány másodpercre, és a 8 gomb sárga
jelzőfénye villogni kezd.
7.3 Késleltetett indítás - jel
A megfelelő gombok segítségével beállított késleltetés (max. 20 óra) kb. 3
másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd a korábban kiválasztott program idő‐
tartama jelenik meg.
Első használat
9
A 7.3 jel megjelenik a kijelzőn. A késleltetési időtartam értéke óránként egy
egységgel csökken. Amikor csak 1 óra maradt, az időtartam értéke percenként
csökken.
7.4 Programfutás-kijelző
A digitális kijelző a mosási program különböző fázisait mutatja.
Miután a készülék üzemelni kezd, a kijelző az éppen futó mosási fázis meg‐
MOSÁS,
ÖBLÍTÉS,
ÜRÍTÉS,
CENT‐
felelő szimbólumát mutatja.
RIFUGÁLÁS
7.5 Ajtó jel
Ez a jel jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• jel világít: az ajtó nem nyitható. A készülék üzemel.
• jel nem világít: az ajtó nyitható. A mosási program befejeződött.
Ha nem távolítja el a ruhaneműt a program befejeződését követő 10 percen
belül, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol, és az energiatakarékossági rendszer
aktivizálódik.
Csak a 8 gomb jelzőfénye villog, jelezve, hogy a készüléket ki kell kapcsolni.
Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból,
és beállíthat egy másik mosási programot, vagy kikapcsolhatja a készüléket.
Jelzőfények (10)
Ha a TÚLADAGOLÁS jelzőfény 10.1 fel‐
gyullad a program végén, ez azt jelzi, hogy
túl sok mosószer került felhasználásra.
Amikor a készülék további öblítéseket vé‐
gez, az Extra öblítés jelzőfény 10.2 világít.
További öblítés hozzáadásához lásd a "To‐
vábbi öblítés kiválasztása" c. fejezetet.
Első használat
Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az
üzembe helyezési útmutatásoknak.
Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
10
Személyreszabás
Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az
ECO szelepet. Utána végeztessen el egy 90°C vagy 95°C-os pamutciklust
anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolít‐
son a dobból és az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden esetleges
szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és indítsa
be a gépet.
Személyreszabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő
esetekben szólal meg:
• A programkapcsoló elforgatásával
• A gombok megnyomásával
• Rossz választás esetén
• A ciklus végén
• Működési problémák esetén.
A 3 és 4 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hang‐
jelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). E 2 gomb ismételt
megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és
nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy
kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az opciót:
• Mielőtt megnyomja a 8 gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
• miután megnyomta a 8 gombot: nem lehetséges a gépen semmilyen prog‐
ramot vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához vagy kikapcsolásához tartsa egyszerre
kb. 6 másodpercig lenyomva a 4 és az 5 gombot, amíg a 7.1 jel megjelenik a
kijelzőn, illetve eltűnik a kijelzőről.
Napi használat
11
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óvato‐
san nyissa ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket egyenként a mosógép
dobjába, és amennyire csak lehet,
terítse szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy
kattanást a bezáródás alatt.
Figyelem! Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gumifoglalat közé.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és
a mosószer-felhasználást.
1. Húzza ki ütközésig a mosószertar‐
tót. Mérje ki a gyártó cég által java‐
solt mosószermennyiséget, öntse
főmosási rekeszbe. Ha elő‐
azt a
mosás fázist is kíván végezni, öntse
jelzésű rekeszbe.
a mosószert a
Ha folyékony mosószert használ,
előmosás nélküli programot kell vá‐
lasztania. Ha végre kívánja hajtani a
folt funkciót, öntse a folteltávolítót a
kék nyíllal jelölt rekeszbe.
12
Napi használat
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert
jelölésű rekeszbe, (a felhasz‐
a
nált mennyiség nem lépheti túl a re‐
keszben lévő MAX jelzést). Óvato‐
san tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló (1) elforgatásával
Kiválaszthatja a megfelelő programot bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel
kíséri a mosási programok táblázatában lévő ismertetéseket (lásd "Mosási
programok").
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló megha‐
tározza a mosási ciklus típusát (pl. vízszint, a dob mozgása, öblítések száma)
és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
A 8 gomb jelzőfénye villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program időtar‐
tama látható.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is le‐
állás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
het forgatni. Az
A programkapcsoló mosási programjainak ismertetését lásd a "Mosási prog‐
ramok" c. fejezetben.
A program végén a programkapcsolót
lása érdekében.
állásba kell fordítani a gép kikapcso‐
FIGYELEM
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, amikor a gép
éppen üzemel, a 8 gomb piros jelzőfénye 3-szor villog. A gép nem hajtja végre
az újonnan kiválasztott programot.
A kívánt HŐMÉRSÉKLET kiválasztása (2 gomb)
Amikor kiválaszt egy programot, a készülék automatikusan felkínálja az adott
program alapértelmezett hőmérsékletét.
Ha a mosógép ajánlásától eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a szennyest,
a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a
gombot.
(Hideg) pozíció választása esetén a gép hideg vízzel fog mosni. Különö‐
A
sen kényes ruhaneműknél, például függönyöknél kell használni.
Napi használat
13
A mosóvíz rendelkezésre álló minimális és maximális hőmérsékleteit lásd a
"Mosási programok" címszó alatt.
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség csökkentése vagy az ÖBLÍTŐSTOP
opció kiválasztása (3 gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja
az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhane‐
műt, a centrifugálási sebesség megváltoztatásához többször nyomja meg a 3
gombot.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
ÖBLÍTŐSTOP: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a prog‐
ram befejeződött, a kijelzőn három villogó 7.5 jel megjelenik a kijelzőn, a 8
gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet
ki kell üríteni.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. fejezetet.
Programopció gombok
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt. Ezeket az op‐
ciókat a kívánt program kiválasztása után és az8 gomb megnyomása előtt kell
kiválasztani.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfény felgyullad. Ami‐
kor ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
A 8 gomb jelzőfénye villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program időtar‐
tama látható.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és
néhány másodpercig az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd
a "Mosási programok" c. fejezetet.
Az ELŐMOSÁS opció kiválasztása (4 gomb)
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt a főmosás előtt 30°C-os
előmosással kezelni. Az előmosás rövid centrifugálással ér véget a pamut és
a műszálas programoknál, míg a kényes anyagok esetében csak a víz lee‐
resztése történik meg.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
A FOLT opció kiválasztása (5 gomb)
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztí‐
tóval való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal).
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
Ez az opció 40°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
Ha egy programot folteltávolítási opcióval kíván végrehajtani, öntse a folteltá‐
volítót a kék nyíllal jelölt folt rekeszbe.
14
Napi használat
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció kiválasztása (6 gomb)
Ez az opció lehetővé teszi, hogy módosítsa a készülék által automatikusan
javasolt mosási időtartamot.
NAPI: Ennek a gombnak az egyszeri megnyomására a megfelelő jelzőfény
felgyullad, és a mosás időtartama lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű
kimosásának megfelelően.
SZUPERGYORS: Ennek a gombnak kétszer történő megnyomására a meg‐
felelő jelzőfény tovább világít, a mosás időtartama lecsökken pedig az enyhén
szennyezett ruhanemű, illetve a rövid ideig használt vagy viselt darabok ki‐
mosásának megfelelően. A kijelzőn a lecsökkent mosási időtartam jelenik
meg.
A START/SZÜNET gomb (8 gomb) kiválasztása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 8 gombot, a megfelelő
piros jelzőfény nem villog tovább.
A MOSÁS jel 7.4 megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék megkezdte
az üzemelést.
A 7.5 jel megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 8 gombot: a megfelelő pi‐
ros jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyom‐
ja meg újra a 8 gombot. Ha késleltetett indítást állított be a 9 gombbal, a mo‐
sógép megkezdi a visszaszámlálást. Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb
sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és kb. 2 másodpercig az Err üzenet látható a
kijelzőn.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (9 gomb) kiválasztása
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg
a gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke (maximum 20 óra) jelenik meg a
kijelzőn kb. 3 másodpercig, majd ismét a program időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy
megnyomná az 8 gombot.
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90 perccel, 2 órával és óránkénti
lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a mosási programot.
Ha ruhaneműt kíván betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyom‐
ja meg a 8 gombot a készülék szüneteltetéséhez. Tegye be a ruhaneműt,
csukja be az ajtót, és nyomja meg a 8 gombot ismét.
A késleltetett indítás választása.
• Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
• Válassza ki a késleltetett indítást.
• Nyomja meg a 8 gombot: A készülék megkezdi az óránkénti visszaszámlá‐
lást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése
• A 8 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
• Nyomja meg a 9 gombot egyszer, amíg a ' jel meg nem jelenik a kijelzőn;
• A program elindításához nyomja meg ismét az 8 gombot.
Napi használat
15
• A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasz‐
tása után módosítható.
• Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha muszáj kinyitnia
az ajtót, először SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet a 8 gomb
megnyomásával. Az ajtó becsukása után nyomja meg ismét az 8 gombot.
A 9 gomb nem választható az ÜRÍTÉS programmal együtt.
További öblítés kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny (a mosószerekre allergiás) bőrű emberek esetében szükség lehet
arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra
öblítés).
Nyomja le egyszerre a 2 és a 3 gombokat néhány másodpercig: a 10.2 jelző‐
fény világít.
Ez a funkció állandó jelleggel bekapcsolva marad. A kikapcsolásához nyomja
le ugyanazokat a gombokat mindaddig, amíg a 10.2 jelzőfény ki nem alszik.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azt.
Bármilyen változtatás előtt először az 8 gomb megnyomásával le kell állítani
a mosógépet. Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra
állásba, majd az új programnak
beállítja azt. Fordítsa a programkapcsolót
megfelelő állásba. Indítsa el az új programot az 8 gomb ismételt megnyomá‐
sával. A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 8 gombot, a megfelelő jel‐
zőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a
gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a folyamatban lévő program törlésé‐
hez. Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba az 8 gomb megnyomásával.
• Ha az AJTÓ jel eltűnik, ki lehet nyitni az ajtót.
• Ha az AJTÓ jel nem alszik ki, ez azt jelenti, hogy a gép már a melegítési
fázisban van, és hogy a víz szintje az ajtó alsó széle fölött van. Ebben az
esetben az ajtó nem nyitható ki.
• Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja
az ajtót (ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére! ).
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és az opciókat,
majd meg kell nyomnia az 8 gombot
16
Mosogatóprogramok
A program végén
A készülék automatikusan leáll, a 8 gomb jelzőfénye és a 7.5 jel kialszik, és a
kijelzőn egy villogó jelenik meg.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a
víz még a dobban marad, a 7.5 jel tovább világít, a kijelzőn egy villogó jelenik
meg, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy az
ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
• Forgassa a programkapcsolót ide:
• Válassza az ÜRÍTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS programot.
• Csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szük‐
séges
• Nyomja meg a 8 gombot
• Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó látható. A 7.5 jel
eltűnik, és az ajtó kinyitható.
állásba a mosógép kikapcsolásá‐
Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt
hoz. Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob ürese. Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva
az ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
Mosogatóprogramok
Program/Hőmér‐
séklet
PAMUT/LENVÁ‐
SZON
95°- HIDEG
Anyag fajtája
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
Fehér és színes pa‐ ÖBLÍTŐSTOP mut (közepesen
ELŐMOSÁS szennyezett ruha‐
FOLT 1) - EXTRA
darabok)
ÖBLÍTÉS - IDŐ‐
MEGTAKARÍTÁS
A program leírása
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifuga
Max. töltet 7 kg
Csökk. töltet 3,5 kg
2)
HIGIÉNIA
60°
MIX 40-60
40°
Speciális program
fehér pamuthoz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP ELŐMOSÁS FOLT
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifuga
Max. töltet 7 kg
Vegyes szövet
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP ELŐMOSÁS FOLT - EXTRA ÖB‐
LÍTÉS
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifuga
Max. töltet 7 kg
Mosogatóprogramok
Program/Hőmér‐
séklet
FARMER
60°- HIDEG
MŰSZÁL
60°- HIDEG
17
Anyag fajtája
Opciók
A program leírása
Speciális program
farmerhez, pamut‐
vászon ruhadara‐
bokhoz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP ELŐMOSÁS
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifuga
Max. töltet 3,5 kg
Műszálas vagy ke‐
vert szálas szöve‐
tek
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP ELŐMOSÁS FOLT 1) - EXTRA
ÖBLÍTÉS - IDŐ‐
MEGTAKARÍTÁS
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 3,5 kg
Csökk. töltet 2 kg
2)
VASALÁSKÖN‐
NYÍTŐ
60°- HIDEG
KÍMÉLŐ
40°- HIDEG
Műszálas vagy ke‐
vert szálas szöve‐
tek: alsónemű, szí‐
nes ruhadarabok,
nem összemenő in‐
gek, blúzok
Kényes szövetek:
például függönyök
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP ELŐMOSÁS EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP ELŐMOSÁS FOLT 1) - EXTRA
ÖBLÍTÉS - IDŐ‐
MEGTAKARÍTÁS
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 1,5 kg
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 3,5 kg
Csökk. töltet 2 kg
2)
VISZKÓZ
40°- HIDEG
Viszkóz darabok
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP ELŐMOSÁS FOLT 1) - EXTRA
ÖBLÍTÉS
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉ‐
SEK
Külön öblítési cik‐
lus kézzel mosott
ruhadarabokhoz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP EXTRA ÖBLÍTÉS
ÜRÍTÉS
A víz kiürítéséhez
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 3,5 kg
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 7 kg
Ürítés
Max. töltet 7 kg
18
Mosogatóprogramok
Program/Hőmér‐
séklet
Anyag fajtája
Opciók
A program leírása
CENTRIFUGÁLÁS
CENTRIFUGÁLÁS
Külön centrifugálás
SEBESSÉGÉNEK
pamut esetében
CSÖKKENTÉSE
Ürítés és hosszú
centrifugálás
Max. töltet 7 kg
PAPLAN
40°-30°
Rövid ciklus taka‐
rókhoz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 2 kg
GYAPJÚ PLUSZ
40°- HIDEG
Olyan ruhaneműk‐
höz, amelyek "Tisz‐
ta új gyapjú, nem
megy össze gép‐
ben mosható" vagy
"Kézi mosás" cím‐
kével vannak ellát‐
va.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 2 kg
FEHÉRNEMŰ
40°- HIDEG
Speciális program
rendkívül kényes,
kézi mosást igénylő
darabokhoz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 1 kg
SELYEM
30°- HIDEG
Kímélő mosást és
centrifugálást
igénylő selyem ru‐
hadarabok
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 1 kg
SZABADIDŐ
40°- HIDEG
Speciális program
sportruházathoz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP EXTRA ÖBLÍTÉS
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 3 kg
SPORT
40°- HIDEG
CENTRIFUGÁLÁS
Speciális program
SEBESSÉGÉNEK
erősen szennyezett
CSÖKKENTÉSE/
sportruházati dara‐
ÖBLÍTŐSTOP bokhoz
EXTRA ÖBLÍTÉS
Előmosás 30°-on
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 3 kg
SZUPERGYORS
30°
Enyhén szennye‐
zett szövetekhez,
gyapjú kivételével
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 3 kg
GYORS INTENZÍV
60°-40°
Enyhén szennye‐
zett vagy csak egy‐
szer viselt pamut és
kevertszálas ruha‐
darabokhoz
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP EXTRA ÖBLÍTÉS
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet 5 kg
ECO
60°
Fehér és nem szí‐
neresztő pamut energiatakarékos,
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifuga
Programokkal kapcsolatos adatok
Program/Hőmér‐
séklet
Anyag fajtája
Opciók
19
A program leírása
ÖBLÍTŐSTOP enyhén/közepesen
ELŐMOSÁS szennyezett, ingek,
Max. töltet 7 kg
FOLT - EXTRA ÖB‐
alsónemű.
LÍTÉS
/ KI
Az éppen folyamat‐
ban lévő program
törléséhez vagy a
gép kikapcsolásá‐
hoz
1) A Folt opció 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
2) Ha az IDŐMEGTAKARÍTÁS gombbal a SZUPERGYORS opciót választja, javasoljuk, hogy
csökkentse a maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. (Csökk. töltet=Csökkentett töltet).
Azonban lehetséges a teljes töltet is némileg mérsékelt tisztítási eredmények mellett.
Programokkal kapcsolatos adatok
HIGIÉNIA
Mosási program fehér pamuthoz. Ez a
program a 60°C-on történő mosásnak és
egy további öblítésnek köszönhetően el‐
távolítja a mikroorganizmusokat. Így a
művelet hatékonyabb: Tegyen a Folt re‐
keszbe speciális fertőtlenítő adalékany‐
agot, és válassza a Folt opciót.
40 - 60 MIX
Speciális program fehér és színes, külön‐
böző mosási hőmérséklethez megfelelő
pamuthoz. Ez a program olyan ruhadara‐
bokhoz használható, amelyeket külön
40°C-on, illetve 60°C-on kellene kimosni.
Így a dobot megtöltheti a maximális töl‐
tettel, hogy energiát és vizet takarítson
meg. Ugyanolyan jó mosási eredménye‐
ket fog kapni, mint normál programmal
60°C-on.
FARMER
Ezzel a programmal lehetősége van far‐
merruhák (pl. farmernadrágok, -ingek és
-dzsekik), valamint jerseyből készült
anyagok mosására. (Az Extra öblítés op‐
ció automatikusan aktiválásra kerül.)
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
Ennek a programnak a kiválasztása után
a ruhanemű finom mosásra és centrifu‐
gálásra kerül, nehogy meggyűrődjön.
Ilyenkor vasalni is könnyebb. Ezenkívül a
mosógép további öblítéseket végez.
VISZKÓZ
Különleges kímélő program olyan szöve‐
tekhez, mint a viszkóz, cupro, lyocell. A
tisztítási műveletet intenzívebb módon
20
Programokkal kapcsolatos adatok
hajtja végre, mint a Kézi programok ese‐
tében.
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és
centrifugálni a kézzel mosott ruhanemű‐
ket. A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy
utolsó rövid centrifugálás követi. A cent‐
rifugálási sebesség a 3 gomb megnyo‐
másával mérsékelhető.
ÜRÍTÉS
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos
az Öblítőstop opcióval rendelkező prog‐
ramok esetében. Először fordítsa a prog‐
állásba, majd válassza
ramkapcsolót
ki az ÜRÍTÉS programot, és nyomja meg
a 8 gombot.
CENTRIFUGÁLÁS
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut
ruhaneműk számára és olyan progra‐
mokhoz, amelyek tartalmazzák az ÖBLÍ‐
TŐSTOP opciót. A program kiválasztása
előtt a programkapcsolót
állásba kell
forgatni Kiválaszthatja a sebességet a
megfelelő gomb segítségével, hogy az
megfeleljen a centrifugálásra kerülő
anyagnak.
PAPLAN
Mosási program egyszerű műszálas ta‐
karókhoz, ágyterítőkhöz stb.
GYAPJÚ PLUSZ
Mosási program gépben mosható
gyapjúhoz, valamint kézzel mosható
gyapjúhoz és "kézi mosás"
kezelési
jelzéssel ellátott kényes szövetekhez.
FEHÉRNEMŰ
Ez a program nagyon kényes darabok‐
hoz, például fehérneműkhöz, melltartók‐
hoz és alsóneműkhöz stb. alkalmas.
SELYEM
Kímélő mosási program, amely selyem
és kevertszálas ruhadarabokhoz alkal‐
mas.
SZABADIDŐ
Speciális program sportruházathoz. En‐
nek a programnak a választásakor ne
használjon semmilyen adalékanyagot.
SPORT
Ez a program erősen szennyezett sport‐
ruházati darabok mosására szolgál. A
mosógép automatikusan hozzáad egy
előmosási ciklust a főmosás előtt, hogy
eltávolítsa a sáros foltokat. Azt javasoljuk,
hogy NE tegyen mosószert a mosószer‐
tartó
jelzésű rekeszébe.
SZUPERGYORS
Ez a program az alábbi opcióval kombi‐
nálva állítható be: Centrifugálás sebes‐
A mosási ciklus előkészítése
21
ségének csökkentése. Ezt a programot
enyhén szennyezett pamut- és műszálas
darabokhoz kell használni.
GYORS INTENZÍV
Gyors mosási program, amely enyhén
szennyezett fehér/színtartó pamut vagy
kevertszálas ruhadarabokhoz alkalmas.
ECO
Ez a program enyhén vagy normál mér‐
tékben szennyezett pamutdarabokhoz
választható. A hőmérséklet csökken, a
mosás időtartama pedig meghosszabbo‐
dik. Ez lehetővé teszi a jó mosási haté‐
konyság elérését az energiatakarékos‐
ság mellett.
Ha törölni kívánja a programot, és ki akar‐
ja kapcsolni a gépet, forgassa a program‐
kapcsolót
állásba Most beállíthat egy
új programot.
/KI
A mosási ciklus előkészítése
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér,
színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Hőmérséklet
95° vagy 90°
az átlagosan szennyezett fehér lenvászon és pamutru‐
hák (pl. konyharuhák, törülközők, asztalterítők, lepedők
stb.) mosásához
60°/50°
a nem színeresztő, közepesen szennyezett színes len‐
vászon, pamut és műszálas ruhaneműk (pl. ingek, pi‐
zsamák, hálóingek stb.), illetve enyhén szennyezett fe‐
hér pamutruhák (pl. fehérneműk) mosására
40°-30°- Hideg
kényes ruhadarabok (pl. függönyök), vegyes ruhanemű,
így műszálas és gyapjúanyagok, amelyek címkéjén ez
áll: "tiszta új gyapjú, gépben mosható, nem megy össze"
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok,
biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kap‐
csokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
22
A mosási ciklus előkészítése
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dör‐
zsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a mosási programtábláza‐
tokban található.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne tömje meg túlzottan.
• Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
• Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás
érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében csökkentse a megadott mennyisé‐
get.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
1200 g
terítők
100 g
paplanhuzat
700 g
lepedő
500 g
párnahuzat
200 g
terítő
250 g
frottírtörülköző
200 g
konyharuha
100 g
hálóing
200 g
női alsónemű
100 g
férfimunkaköpeny
600 g
férfiing
200 g
férfi pizsama
500 g
alsóing
100 g
alsónadrág
100 g
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
A mosási ciklus előkészítése
23
Vér:a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa
be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át
benne.
Olajfesték:nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve
itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt:melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt:fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon
csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű:mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal
(csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs:a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alko‐
hollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor:hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval ke‐
zelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklo‐
rittal tüntesse el.
Tinta:a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipok‐
lorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt:előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a vé‐
gén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ.
A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tar‐
talmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szol‐
gáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprog‐
ram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha koncentrált mosóport vagy folyékony mosószert használ, előmosás nélkü‐
li programot kell választania.
A mosógép átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasz‐
nálását teszi lehetővé.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
24
Ápolás és tisztítás
Közvetlenül a program megkezdése előtt öntsön folyékony mosószert a
jelölésű mosószer adagoló rekeszbe.
Az öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó jelölésű rekeszébe kell
önteni a mosási program elindítása előtt.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott
"MAX" jelölést.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől
függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasz‐
tásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonat‐
kozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet
kérni.
Vízlágyítót kell alkalmazni, amikor a víz keménységi foka közepes vagy magas
(a II. vízkeménységi fokozattól). Kövesse a gyártó utasításait. Ezután a mo‐
sószer mennyiségét mindig az I. vízkeménységi foknak (= lágy) megfelelően
lehet beállítani.
Szint
Jellemző
Vízkeménységi fok
Német °dH
Francia °T.H.
1
lágy
0-7
0-15
2
közepes
8-14
16-25
3
kemény
15-21
26-37
4
nagyon kemény
> 21
> 37
Ápolás és tisztítás
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bár‐
milyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközön‐
ként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruha‐
nemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez se‐
gíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Ápolás és tisztítás
25
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az
ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő ma‐
radványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más ha‐
sonló terméket.
A mosószertartó tisztítása
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló betétet, amennyire lehet, hogy szilárdan a
helyén legyen
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezető‐
sínekre, és tolja be.
26
Ápolás és tisztítás
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súroló‐
szerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztí‐
tószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be
kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömí‐
tést, és vegyen ki minden dolgot a mélye‐
désekből.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút
elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá, amelybe a gépből távozó víz folyhat.
Ápolás és tisztítás
5.
Akassza ki a vízelvezető csövet,
tegye az edénybe, és vegye le róla
a dugófedelet.
6. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki és vegye ki a szivattyút.
Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a szivat‐
tyú kiemelésekor távozhat a gép‐
ből.
7.
Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
8. Tegye vissza a dugót a vészhely‐
zetben ürítésre használt csőre,
majd az utóbbit akassza vissza a
helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
VIGYÁZAT
27
28
Ápolás és tisztítás
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró
víz lehet a szivattyúban. Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus
alatt, mindig várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust, és kiürítették. Amikor
visszahelyezi a fedelet, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította,
és így nincs szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrő tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel vizet a mosáshoz, ellenőrizze,
hogy nem záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor
az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig
ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet,
a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Mit tegyek, ha...
29
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elke‐
rülhető a jégképződés és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti,
ezt követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell
önteni, majd le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza az
ECO szelepegységet, amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része a kö‐
vetkező mosáskor felhasználatlanul maradjon a gépben.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük,
a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben a 8 gomb sárga jelzőfénye villogni
kezd, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel
egy időben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem
működik:
: baj van a vízellátással
•
: baj van a víz elvezetésével
•
: nyitott ajtó
•
• EF0 : Túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt
A probléma megszüntetését követően nyomja meg az 8 gombot a program
újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon
a lakhelye szerinti szakszervizhez.
Probléma
A mosógép nem indul el:
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve
a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati
aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos há‐
lózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően
beállítva, és nem nyomta meg a 8 gom‐
bot.
• Forgassa el a programválasztót, és
nyomja meg az 8 gombot ismét.
Késleltetett start lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni,
törölje a késleltetett startot.
30
Mit tegyek, ha...
Probléma
A gép nem szív be vizet:
Lehetséges ok/Megoldás
A GYERMEKBIZTONSÁGI ZÁR be van
kapcsolva.
• Kapcsolja ki az eszközt.
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy
megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Eltömődött a befolyócső szűrője.
• Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
A gép vizet vesz fel, majd rögtön ki is üríti: • Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet
idevonatkozó bekezdését.
A kifolyócső összenyomódott vagy meg‐
tört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője.
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opció vagy program került kivá‐
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem lasztásra, amely a dobban maradó vízzel
fejeződik be, vagy amely kihagyja az ös‐
centrifugál:
szes centrifugálási fázist.
• Kapcsolja ki az opciót.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugá‐
lási programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő
mosószert használ a mosáshoz (túl sok
hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a be‐
folyócső valamelyik illesztéke. Nem min‐
dig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e
a víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedvese cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A szűrőre a tisztítás után nem tették vis‐
sza a sapkát, vagy a szűrőt nem megfe‐
lelően csavarták be.
Mit tegyek, ha...
Probléma
31
Lehetséges ok/Megoldás
• Tegye vissza a sapkát a szűrőre, vagy
csavarja teljesen be a szűrőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosó‐
szert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs folto‐
kat.
• Használjon a kereskedelemben kap‐
ható termékeket a makacs foltok keze‐
léséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmér‐
sékletet választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a
dobba.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg az AJTÓ jel eltűnik.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugá‐
lás programot a víz kiürítéséhez.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy
csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a
lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezé‐
se megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhane‐
mű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás, illetve a gép
egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a centrifugálást, mert a ru‐
hanemű egyenetlenül oszlott el a dob‐
ban. A ruhanemű a dob ellenkező irány‐
ba forgásával kerül egyenletes elosztás‐
ra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen
irányú forgására van szükség ahhoz,
hogy az egyensúly visszaálljon, és ren‐
des centrifugálás induljon be. Ha néhány
perc elteltével sem oszlik el megfelelően
32
Műszaki adatok
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
a ruhanemű, akkor a gép nem végzi el a
centrifugálást.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyomá‐
nyos motortípusokhoz képest szokatlan
zajt ad ki. Ez az új típusú motor lágyabb
indítást biztosít, a ruhaneműt pedig
egyenletesebben osztja el centrifugálás
közben a dobban, ugyanakkor pedig fo‐
kozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógé‐
pek rendkívül hatékonyan üzemelnek,
nagyon kevés vizet használnak fel, ami
nem befolyásolja a teljesítményüket.
A kijelzőn az EF0 riasztási kód látható:
A túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt.
• Válassza le a készüléket, és forduljon
a szervizhez.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatá‐
roznia a problémát, forduljon szakszerviz‐
hez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás idő‐
pontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
Magasság
Mélység (ajtóval együtt)
60 cm
85 cm
63 cm
Elektromos csatlakoztatás
Tápellátás:
230 V/50 Hz
Feszültség/frekvencia:
2200 W
Összes teljesítményfelvé‐ 10 A
tel
Minimális védelem biztosí‐
tékkal
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
7 kg
Fogyasztási értékek
Centrifugálási sebesség
Maximum
33
1400 fordulat/perc
Fogyasztási értékek
Program
Vízfelhaszná‐
lás
(liter)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Fehér pamut 95°
65
2,15
Pamut 60°
62
1,4
49
1,19
Pamut 40°
62
0,75
Műszál 60°
57
1,0
Kímélő 40°
63
0,6
Gyapjú/Kézi mosás 40°
57
0,45
Pamut ECO 60°
1)
Program időtartama
(perc)
A programok időtartamá‐
ra vonatkozóan, kérjük,
nézze meg a kezelőpanel
kijelzőjét.
1) A "Pamut Eco" 60°C-on 7 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől
és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomago‐
lóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csoma‐
golást, óvatosan fektesse a gépet a
hátlapjára, és távolítsa el a mosó‐
gép alján található polisztirolblok‐
kot.
34
Üzembe helyezés
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a
kifolyócsövet a készülék hátlapján
lévő csőtartókból.
3. Csavarozza ki a mellékelt kulccsal
és távolítsa el a mosógép hátulján
középen lévő csavart A.
4. Csavarozza ki és távolítsa el a mo‐
sógép hátlapján lévő két nagy csa‐
vart B és a hat kisebb csavart C.
Üzembe helyezés
5. Távolítsa el a rögzítőlemezt D, és
csavarozza vissza a hat kisebb csa‐
vart C. Csúsztassa ki az ott található
műanyag távtartót E.
6. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a
befolyócsövet a dobból, és távolítsa
el a polisztirolelemet, amely az ajtó
tömítésére van ragasztva.
7. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műa‐
nyag dugaszokkal, amelyek a keze‐
lési kézikönyvet tartalmazó zacskó‐
ban vannak.
8. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
"Vízellátás" c. részben leírtaknak
megfelelően.
Az összes különféle dugó a készülék‐
hez mellékelt használati utasítást tar‐
talmazó műanyag zacskóban található.
35
36
Üzembe helyezés
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐
ületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza sző‐
nyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen
le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a pad‐
lózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a
gép alá kartont, fát vagy hasonló anyag‐
okat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáz‐
tűzhely vagy egy széntüzelésű kályha köz‐
elében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia bo‐
rítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hoz‐
záférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsava‐
rásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat
esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Automatikus láb: A mosógép bal oldali hátsó lába ütéselnyelő lábként került
kialakításra, ezért a készülék a bal hátsó sarka felé billen, ha terhelés alá kerül.
Az automatikus láb garantálja, hogy a készülék még magas centrifugálási se‐
besség esetén sem mozdul el. Alapvetően az automatikus lábat nem kell be‐
állítani.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.
Ne használja a korábbi mosógépről származó befolyócsövet a vízvezetékhez
való csatlakozásra.
A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a befolyócsövet.
Üzembe helyezés
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlako‐
zóelemmel a mosógéphez.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állít‐
sa be helyesen a csövet. Miután be‐
állította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szo‐
rítógyűrűt a szivárgások megelőzé‐
se érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt csö‐
vet használja.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi
és építési szabályozások előírásai‐
nak megfelelően kell elvégezni.
Nézze meg a készülék biztonságos
üzemeltetéséhez szükséges mini‐
mális víznyomást a "Műszaki ada‐
tok" című fejezetben.
Ha a hidegvíz-csatlakozást nem
tudja közvetlenül a vízvezetékről el‐
végezni, lehetséges, hogy üzemel‐
tetni tudja a készüléket a víztároló
rendszerről. Egy minimális távol‐
ságnak kell lennie a készülék be‐
menete és a víztároló tartály alja között.
37
38
Üzembe helyezés
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van fel‐
szerelve, amely védelmet nyújt a csőből
való vízszivárgás okozta károk ellen,
amely szivárgások a cső természetes elö‐
regedése miatt alakulhatnak ki. Ezt a hibát
egy piros szektor jelzi az "A" ablakban.
Amennyiben ez történik, zárja el a vízcsa‐
pot, és forduljon a szervizközponthoz,
hogy cseréljék ki a csövet.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső
segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy da‐
rab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztat‐
va. Ennek a leágazásnak a szagel‐
záró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra, ahol a bekö‐
tésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőz‐
nie kell, azaz a lefolyócső belső átmé‐
rőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Üzembe helyezés
39
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifo‐
lyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELEM
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának
belső szélén lévő adattáblán és a "Műszaki adatok" c. fejezetben találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket
is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzá‐
férhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvé‐
geznie.
Állandó csatlakoztatás
Állandó csatlakoztatás esetén a készülék és az áramforrás (hálózat) közé be
kell iktatni egy kétpólusú kapcsolót, ahol a kapcsoló érintkezői közötti távol‐
ságnak legalább 3 mm-nek kell lennie, és amely kapcsoló olyan típusú, hogy
megfelel a kívánt terhelésnek a hatályban lévő villamossági előírásoknak meg‐
felelően.
A kapcsoló semmilyen ponton nem szakíthatja meg a sárga/zöld földelő ve‐
zetéket.
Ezt a műveletet szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
40
Környezetvédelmi tudnivalók
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre
(vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert
így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni
kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
41
42
43
www.electrolux.com
192995250-00-342008
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement