Aeg-Electrolux L52840 User manual

Aeg-Electrolux L52840 User manual
LAVAMAT 52840
Használati útmutató
Mosógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
TARTALOMJEGYZÉK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
3
Általános biztonság
4
Üzembe helyezés
4
Használat
5
Gyermekbiztonság
5
TERMÉKLEÍRÁS
6
Mosószertartó
7
KEZELŐPANEL
7
Szimbólumtáblázat
8
Jelzőfények (7)
8
ELSŐ HASZNÁLAT
8
NAPI HASZNÁLAT
9
A ruhanemű behelyezése
9
A mosószer és az öblítőszer adagolása
9
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló segítségével (1)
10
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség vagy az ÖBLÍTŐSTOP beállítás kiválasztása (2
gomb)
10
Program beállítás gomb
10
A FOLTELTÁVOLÍTÁS beállítás kiválasztása (3 -as gomb)
10
A SZUPERGYORS beállítás kiválasztása (4 gomb)
11
A START/SZÜNET gomb (5 gomb) kiválasztása
11
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (6 gomb) kiválasztása
11
További öblítés kiválasztása
12
Beállítás vagy futó program módosítása
12
Program megszakítása
12
Program törlése
12
Az ajtó nyitása a program indítása után
12
A program végén
12
MOSÁSI PROGRAMOK
13
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
17
A mosnivaló szétválogatása
17
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
17
Biztonsági információk
Foltok eltávolítása
Mosószerek és adalékanyagok
A felhasznált mosószer mennyisége
Vízkeménységi fok
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Vízkőtlenítés
Minden mosás után
Karbantartási mosás
Külső tisztítás
Mosószertartó
Mosódob
Az ajtó tömítése
Vízleeresztő szivattyú
A vízbevezető szűrők tisztítása
Víz kiürítése szükség esetén
Fagyveszély
MIT TEGYEK, HA...
MŰSZAKI ADATOK
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMBE HELYEZÉS
Kicsomagolás
Elhelyezés és vízszintezés
Vízellátás
Vízkivezetés
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
Csomagolóanyagok
Környezetvédelmi tanácsok
3
17
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
22
23
23
24
27
29
29
29
29
32
32
33
34
34
35
35
A változtatások jogát fenntartjuk
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
192999921-00-162010
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek
biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyár‐
tóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági
megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót
4
Biztonsági információk
a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék mű‐
ködésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐
vasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készü‐
léket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:
Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a ter‐
mék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐
nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem sza‐
bad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használ‐
jon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb.
- mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst
közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást hasz‐
nálat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragasz‐
kodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tár‐
gyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befo‐
lyócsövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elekt‐
romos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon a készülék alatt.
Biztonsági információk
5
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
"Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐
kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvé‐
geznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruha‐
neműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mo‐
sás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzin‐
termékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a mosógép belseje sza‐
badon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy
(beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős
személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék hasz‐
nálatára vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek
a gyermekek számára - fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyer‐
mekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
6
Termékleírás
• Ügyeljen, hogy gyermekek és háziál‐
latok ne mászhassanak a mosógép
dobjába. A mosógépbe egy külön
funkció került beépítésre, hogy meg‐
gátolja a gyermekek vagy háziállatok
bezáródását a dobba. Ennek a bizton‐
sági funkciónak az aktiválásához (le‐
nyomás nélkül) forgassa el az ajtó bel‐
sejében lévő gombot az óramutató já‐
rásával megegyező irányban addig,
amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
Ha szükséges, használjon egy érmét.
A biztonsági funkció kikapcsolásához és az ajtó ismételt bezárásához for‐
gassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg
a vájat függőleges pozícióba nem kerül.
TERMÉKLEÍRÁS
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén
a modern ruhamosás minden követelményének megfelel.
Az ECO szelepegység lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mérték‐
ben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és kevesebb elektro‐
mos energiát is fogyaszt
2
1
3
4
6
1 Mosogatószer-adagoló fiók
2 Kezelőpanel
5
Kezelőpanel
3
4
5
6
7
Ajtófogantyú
Adattábla
Ürítőszivattyú
Állítható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosás mosószere és a
folteltávolító számára.
Az előmosási mosószer a mosási program
kezdetén kerül beadagolásra.
A folteltávolító a főmosás FOLT-eltávolító
fázisa alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosó‐
por vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben lévő
"MAX" jelölést. Az öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell
önteni a mosási program elindítása előtt.
KEZELŐPANEL
Az alábbi képen a kezelőpanel látható, amely mutatja a programválasztó kap‐
csolót, valamint a gombokat és a kijelzőt. A képen látható a programválasztó,
valamint a gombok és a jelzőfények. Ezeket a megfelelő számok jelzik a kö‐
vetkező oldalakon.
1
1
2
3
4
5
6
7
Programválasztó gomb
CENTRIFUGÁLÁS gomb
FOLTELTÁVOLÍTÁS gomb
SZUPERGYORS gomb
INDÍTÁS/SZÜNET gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Jelzőfények
2
3
4
5
6
7
8
Szimbólumtáblázat
= Centrifugálás
= Mosás
= Öblítőstop
= Ciklus vége
= Folteltávolítás
= Extra öblítés
= Szupergyors
= Késleltetett indítás
= Indítás/Szünet
Jelzőfények (7)
Az 5 gomb megnyomásakor a MOSÁS
( 7.1 ) jelzőfény bekapcsol. A készülék mű‐
ködni kezd, és az ajtó nem nyitható.
A program végén a CIKLUS VÉGE ( 7.2 )
jelzőfény kapcsol be, és néhány perc múl‐
va kinyithatja az ajtót.
Amikor a készülék további öblítéseket vé‐
gez, az EXTRA ÖBLÍTÉS jelzőfény ( 7.3 )
világít. Lásd a "További öblítés kiválasztá‐
sa" részt.
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az
ECO szelepet. Utána futtasson le ruhanemű behelyezése nélkül egy pa‐
mutciklust a legmagasabb hőmérsékleten, hogy eltávolítsa a dobból és az
üstből a gyártás folyamán esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket.
Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és indítsa el a gépet.
Napi használat
9
NAPI HASZNÁLAT
A ruhanemű behelyezése
1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óvato‐
san nyissa ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket egyenként a mosógép
dobjába, és amennyire csak lehet,
terítse szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy
kattanást a bezáródás alatt.
VIGYÁZAT
Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gu‐
mifoglalat közé.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és
a mosószer-felhasználást.
1. Húzza ki ütközésig a mosószertar‐
tót. Mérje ki a gyártó cég által java‐
solt mosószermennyiséget, öntse
rekeszbe, és ha
azt a főmosási
olyan programot kíván végezni,
mely tartalmaz előmosás fázist, il‐
letve ha folt funkciót kíván végrehaj‐
tani, öntse a mosószert, illetve a fol‐
jelzésű rekeszbe.
teltávolítót a
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert
a jelölésű rekeszbe, (a felhasz‐
nált mennyiség nem lépheti túl a re‐
keszben lévő MAX jelzést). Óvato‐
san tolja be a rekeszt.
10
Napi használat
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló segítségével (1)
A mosási programok táblázatában lévő ismertető alapján (lásd "Mosási prog‐
ramok") bármilyen ruhatípushoz kiválaszthatja a megfelelő programot.
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló megha‐
tározza a mosási ciklus típusát (pl. vízmennyiség, a dob mozgása, öblítések
száma) és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
Az 5 gomb jelzőfénye villog
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is le‐
állás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
het forgatni. Az
állásba kell
A program végén a gép kikapcsolásához a programkapcsolót
fordítani.
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra,
amikor a gép éppen üzemel, az 5 gomb sárga jelzőfénye 3-szor villog, jelezve
a helytelen választást A gép nem hajtja végre az újonnan kiválasztott progra‐
mot.
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség vagy az ÖBLÍTŐSTOP beállítás
kiválasztása (2 gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja
az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 2 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatá‐
sához, ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a
ruhaneműt.
A megfelelő jelzőfény kigyullad.
ÖBLÍTŐSTOP: ha e beállítást választja, a gép nem ereszti le az utolsó öblítő‐
vizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a program befeje‐
ződött, a 7.2 jelzőfény világít, az 5 gomb jelzőfénye és az (7.1) jelzőfény kial‐
szik, és az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki kell üríteni
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. fejezetet.
Program beállítás gomb
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt. E beállításokat
a kívánt program kiválasztása után és a 5 gomb megnyomása előtt kell kivá‐
lasztani Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfény felgyul‐
lad. Amikor ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen beállítást választott, a 5 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan.
A mosási programok és a beállítások együttes használatára vonatkozóan lásd
a "Mosási programok" c. fejezetet.
A FOLTELTÁVOLÍTÁS beállítás kiválasztása (3 -as gomb)
Válassza e beállítást az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztító‐
val való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal).
A megfelelő jelzőfény kigyullad.
E beállítás 40°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
Napi használat
11
FIGYELEM
Ha egy programot folteltávolítási beállítással akar végrehajtani, öntse a foltel‐
jelzésű rekeszbe
távolítót a
A SZUPERGYORS beállítás kiválasztása (4 gomb)
Ennek a gombnak a megnyomására a megfelelő jelzőfény felgyullad, és a
mosás időtartama lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű kimosásának
megfelelően. E beállítás olyan ruhadarabokhoz alkalmas, amelyeket csak rö‐
vid ideig használtak vagy viseltek.
A START/SZÜNET gomb (5 gomb) kiválasztása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 5 gombot, a megfelelő
piros jelzőfény nem villog tovább.
A 7.1 jelzőfény világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte az üzemelést, és
az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 5 gombot: a megfelelő pi‐
ros jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyom‐
ja meg újra a 5 gombot.
Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (6 gomb) kiválasztása
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg
a 6 gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A megfelelő jel‐
zőfény felgyullad. Ez a gomb lehetővé teszi, hogy a mosási program indítását
3, 6 vagy 9 órával késleltesse.
E beállítást a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy meg‐
nyomná az 5 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti az 5 gomb megnyomása előtt.
Ha az 5 gombot megnyomták:
• Az 5 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
• nyomja meg egyszer a 6 gombot, a kiválasztott késleltetéshez tartozó jel‐
zőfény kialszik;
• a program elindításához nyomja meg ismét az 5 gombot.
Fontos!
• A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasz‐
tása után módosítható.
• Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ki kell nyitnia az
ajtót, először az 5 gomb megnyomásával SZÜNET helyzetbe kell állítania
a mosógépet, majd várjon néhány percig. Az ajtó becsukása után nyomja
meg ismét az 5 gombot.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS beállítás nem állítható be a VÍZLEERESZTÉS
programmal.
12
Napi használat
További öblítés kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny bőrű (a mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség lehet
arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra
öblítés).
Nyomja le egyszerre a 2 és a 3 gombokat néhány másodpercig: a 7.3 jelzőfény
világít. Ez a funkció állandó jelleggel bekapcsolva marad. Kikapcsolásához
nyomja le ugyanazokat a gombokat mindaddig, amíg a 7.3 jelzőfény kialszik.
Beállítás vagy futó program módosítása
Bármely beállítás megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azt.
Bármilyen változtatás előtt először az 5 gomb megnyomásával le kell állítani
a mosógépet.
Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt .
állásba, majd az új programnak megfelelő
Fordítsa a programkapcsolót
állásba. Indítsa el az új programot az 5 gomb ismételt megnyomásával. A
dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg az 5 gombot, a megfelelő
jelzőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg ismét ugyanezt
a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a folyamatban lévő program törlé‐
séhez. Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba az 5 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót
Ha az ajtó zárva marad, ez azt jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban
van, és hogy a víz szintje az ajtó alsó széle fölött van. Ebben az esetben az
ajtó nem nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót
(ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és a beállításokat,
majd meg kell nyomnia az 5 gombot.
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Az 5 gomb jelzőfénye és a 7.1 jelzőfény kial‐
szik. A 7.2 fázisjelzőfény világít.
Ha olyan program vagy beállítás van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy
a víz még a dobban marad, a megfelelő jelzőfény továbbra is világít, a 7.2
fázisjelzőfény felgyullad, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy az ajtó kinyitása
előtt le kell ereszteni a vizet.
A víz kiürítéséhez:
13
• forgassa a programkapcsolót
állásba
• válassza a VÍZLEERESZTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS programot
• csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szük‐
séges
• nyomja meg az 5 gombot
• amikor a program befejeződött, csak a 7.2 jelzőfény kapcsol be.
állásba a mosógép kikapcsolá‐
Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt
sához. Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob ürese.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az
ajtót, hogy ne keletkezzen penész, vagy kellemetlen szagok.
Készenlét : Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az
energiatakarékos rendszer bekapcsol. Bármely gombot megnyomva a készü‐
lék kilép az energiatakarékos állapotból.
MOSÁSI PROGRAMOK
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
PAMUT
95°-30°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 ford./
perc
Max. töltet 6 kg – Csökk. töltet 3 kg
Fehér és színes pamut esetén (közepesen
szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, FOLTEL‐
TÁVOLÍTÁS1),
SZUPER‐
GYORS2), EXT‐
RA ÖBLÍTÉS
PAMUT ELŐMOSÁSSAL
95°-40°
Előmosás - Főmosás - Öblítések - Hosszú
centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 ford./
perc
Max. töltet 6 kg – Csökk. töltet 3 kg
Fehér vagy színes pamuthoz előmosási fázis‐
sal (erősen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, SZUPER‐
GYORS2), EXT‐
RA ÖBLÍTÉS
Mosószer
Rekesz
14
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
MŰSZÁL
60°- 30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 ford./
perc
Max. töltet 3 kg – Csökk. töltet 1.5 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsó‐
nemű, színes ruhadarabok, mérettartó ingek,
blúzok.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, FOLTEL‐
TÁVOLÍTÁS1),
SZUPER‐
GYORS2), EXT‐
RA ÖBLÍTÉS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
40°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 ford./
perc
Max. töltet 1,5 kg
Műszálas szövetek, amelyek mosása és cent‐
rifugálása kímélő módon történik. Ennek a
programnak a kiválasztása után a ruhanemű
finom mosásra és centrifugálásra kerül, ne‐
hogy meggyűrődjön. Ezáltal megkönnyíti a va‐
salást. Ezen kívül a mosógép további öblíté‐
seket végez.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, EXTRA
ÖBLÍTÉS
KÉNYES ANYAGOK
40°- 30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1000 ford./
perc
Max. töltet 3 kg – Csökk. töltet 1.5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, FOLTEL‐
TÁVOLÍTÁS1),
SZUPER‐
GYORS2), EXT‐
RA ÖBLÍTÉS
Mosószer
Rekesz
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
GYAPJÚ/SELYEM
(KÉZI MOSÁS)
30° – Hideg
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 ford./
perc
Max. töltet 2 kg; Selyem: Max. töltet 1 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel
mosható gyapjúhoz és kényes szövetekhez
való mosási program. Megjegyzés : A túl ke‐
vés, vagy túl nagy tömegű ruhadarabok kie‐
gyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a ké‐
szülék nem hajtja végre az utolsó centrifugá‐
lási fázist, tegyen be további darabokat, vagy
ossza el újra a töltetet kézzel, majd válassza
ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
Öblítések - Rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 ford./
perc
Max. töltet 6 kg
Ezzel a programmal kiöblítheti és kicentrifu‐
gálhatja a kézzel mosott pamut ruhaneműket.
A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy utolsó
centrifugálás követi. A centrifugálási sebes‐
ség a megfelelő gomb megnyomásával mér‐
sékelhető.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, EXTRA
ÖBLÍTÉS
VÍZLEERESZTÉS
Víz leeresztése
Max. töltet 6 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére szolgál, amikor
Öblítőstop beállítással rendelkező programot
választott.
15
Mosószer
Rekesz
16
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 ford./
perc
Max. töltet 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ru‐
haneműk számára és olyan programokhoz,
amelyek tartalmazzák az Öblítőstop beállítást.
A program kiválasztása előtt a programkap‐
csolót
állásba kell forgatni. A megfelelő
gomb megnyomásával kiválaszthatja a ruha‐
típusnak megfelelő centrifugálási sebességet.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS
FRISSÍTÉS
30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 ford./
perc
Max. töltet 3 kg
Ez a program használható sportruházati da‐
rabok, illetve enyhén szennyezett vagy egy‐
szer viselt pamut- vagy műszálas darabok
gyors mosásához.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS
PAMUT TAKARÉKOS (ECO)
60°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 ford./
perc
Max. töltet 6 kg
Fehér és színtartó pamut .
Ez a program enyhén vagy normál mértékben
szennyezett pamut ruhadarabokhoz válasz‐
tható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten
történik, a mosás időtartama pedig meghos‐
szabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási ha‐
tékonyság elérését energiatakarékosság mel‐
lett.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS, ÖBLÍTŐ‐
STOP, FOLTEL‐
TÁVOLÍTÁS1),
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer
Rekesz
/KI
Az éppen folyamatban lévő program törlésé‐
hez vagy a gép kikapcsolásához.
1) A Folteltávolítás beállítás csak 40 °C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz
választható.
2) Ha a 4 gomb megnyomásával a Szupergyors beállítást választja, javasoljuk, hogy csökkentse
a maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. (Csökk. töltet = csökkentett töltet). A teljes töltetet
is választhatja, de a tisztítási eredmény mérsékelt lesz.
Hasznos javaslatok és tanácsok
17
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér,
színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kap‐
csokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dör‐
zsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa
be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át
benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyez‐
ve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon
csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal
(csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alko‐
hollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval ke‐
zelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklo‐
rittal tüntesse el.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
18
Hasznos javaslatok és tanácsok
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipok‐
lorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a vé‐
gén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ.
A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tar‐
talmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szol‐
gáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprog‐
ram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasz‐
nálását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott
"MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől
függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasz‐
tásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonat‐
kozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet
kérni. Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön
be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok
alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
Ápolás és tisztítás
19
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bár‐
milyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközön‐
ként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruha‐
nemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez se‐
gíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az
ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő ma‐
radványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más ha‐
sonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló beté‐
tet, amennyire lehet, hogy szilárdan
a helyén legyen.
20
Ápolás és tisztítás
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezető‐
sínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súroló‐
szerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztí‐
tószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be
kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időnként ellenőrizze az ajtó körüli tömítést,
és vegye ki a mélyedésbe beragadt tárgya‐
kat.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál,
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető sziv‐
attyút elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.,
• hibát észlel a víz leeresztésével kapcsolatban (további részletekért lásd a
"Mit tegyek, ha..." című részt).
VIGYÁZAT
A szivattyú ajtajának kinyitása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fő
dugót a konnektorból.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
Ápolás és tisztítás
21
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyú ajtaját.
4. Eltávolításhoz húzza előre a fede‐
let.
5. Helyezzen egy edényt a szivattyú
közelébe, amelybe a gépből távo‐
zó víz folyhat.
6. Húzza ki a szivattyú tartalék lee‐
resztő csövét, tegye az edénybe,
és vegye le róla a dugót.
7. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja le a szivattyú fedelét az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva, és vegye ki a
szűrőt. Szükség esetén használ‐
jon egy fogót. Tartson kéznél egy
rongyot, amivel felitathatja a vizet,
amely a fedél eltávolításakor távozhat a gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt, hogy eltávolítson belőle minden
szöszt.
8. Távolítsa el a szivattyúházból és a
szivattyú lapátkerekéről az idegen
tárgyakat és szöszöket.
9. Óvatosan ellenőrizze, hogy a sziv‐
attyú lapátkereke forog-e (akadoz‐
va forog). Ha nem forog, forduljon
a Márkaszervizéhez.
10. Tegye vissza a dugót a szivattyú
tartalék kivezető csövére, majd he‐
lyezze vissza a helyére a csövet.
22
Ápolás és tisztítás
11. Helyezze vissza a szűrőt a szivat‐
tyúba, ügyelve a megfelelő beil‐
lesztésre. Jól csavarja vissza a
szivattyú fedelét az óramutató já‐
rásával megegyező irányba for‐
gatva.
12. Illessze vissza a fedelet, és csukja
be a szivattyú ajtaját.
VIGYÁZAT
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró
víz lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon, amíg
a készülék befejezte a ciklust, és üres. Amikor visszahelyezi a szivattyú fed‐
elét, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, nem szivárog, és
kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha a készülék nem szív vizet, sokáig tart, mire megtelik vízzel, az indítógomb
sárgán villog vagy a kijelző (ha van) erre vonatkozó hibaüzenetet jelenít meg
(további információkért lásd a "Mit tegyek, ha..." című részt), ellenőrizze, hogy
nincs-e dugulás a vízbevezető szűrőknél.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás
szoros legyen.
Ápolás és tisztítás
23
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tart‐
son a közelben egy törlőruhát, mert
némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szű‐
rőt egy kemény sörtéjű kefével vagy
egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre,
és ügyeljen arra, hogy a csatlako‐
zás szoros legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor
az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig
ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet,
a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
24
Mit tegyek, ha...
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elke‐
rülhető a jégképződés és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti,
ezt követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell
önteni, majd le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza az
ECO szelepegységet, amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része a kö‐
vetkező mosáskor felhasználatlanul maradjon a gépben.
MIT TEGYEK, HA...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy vigyázatlanságok
miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók.
Kérjük, a márkaszerviz értesítése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőr‐
zéseket.
Előfordulhat, hogy a gép üzemelése közben az 5 gomb sárga jelzőfénye villog
jelezve, hogy a készülék nem működik.
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 5 gombot a program új‐
raindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a
márkaszervizhez.
Probléma
A mosógép nem indul el:
Lehetséges ok/megoldás
Az ajtó nincs becsukva. (Az 5 gomb sárga
jelzőfénye villog)
• Csukja be jól az ajtót.
A hálózati kábel csatlakozódugója nincs
megfelelően csatlakoztatva a hálózati alj‐
zatba.
• Dugja a csatlakozódugót a hálózati alj‐
zatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az elektromos
hálózatot.
A főbiztosító kiégett.
• Cserélje ki a biztosítót.
A programválasztó nincs megfelelően be‐
állítva, és nem nyomta meg az 5 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és
nyomja meg a 5 gombot ismét.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni,
törölje a késleltetett indítást.
Mit tegyek, ha...
Probléma
25
Lehetséges ok/megoldás
A gép nem tölt be vizet:
A vízcsap zárva van. (Az 5 gomb sárga
jelzőfénye villog)
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy meg‐
tört. (Az 5 gomb sárga jelzőfénye villog)
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő
vagy a bemenő szelep szűrője. (Az 5
gomb sárga jelzőfénye villog)
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket.
(További részleteket lásd “A vízbeve‐
zető szűrők tisztítása” címszó alatt.)
Az ajtó nincs jól becsukva. (Az 5 gomb
sárga jelzőfénye villog)
• Csukja be jól az ajtót.
A készülék betölti a vizet, de rögtön ki is
üríti:
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet
ide vonatkozó bekezdését.
A kifolyócső összenyomódott vagy meg‐
tört. (Az 5 gomb sárga jelzőfénye villog)
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrője. (Az 5 gomb
sárga jelzőfénye villog)
• Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
Olyan beállítást vagy programot válasz‐
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem tott, melynek végén a víz a dobban ma‐
rad, vagy amely az összes centrifugálási
centrifugál:
fázist mellőzi.
• Kapcsolja ki a beállítást.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centri‐
fugálás programot.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem
egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
26
Mit tegyek, ha...
Probléma
Lehetséges ok/megoldás
Víz van a padlón:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő
mosószert használt a mosáshoz (túl sok
hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valame‐
lyik illesztésnél nem szivárog-e. Ezt nem
mindig lehet könnyen meglátni, mivel a
víz a csövön folyik le; ellenőrizze, hogy
nem párás-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozá‐
sát.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újra.
A szűrőre a tisztítás után nem tették vis‐
sza a sapkát, vagy a szűrőt nem megfe‐
lelően csavarták be.
• Illessze vissza a vészürítő dugaszt a
szűrőbe, vagy csavarja be teljesen a
szűrőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert
használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs folto‐
kat.
• A makacs foltok kezelésére használjon
a kereskedelemben kapható terméke‐
ket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet válasz‐
totta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmér‐
sékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dob‐
ba.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon néhány percet
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a szivattyú‐
zás vagy a centrifugálás programot.
Műszaki adatok
Probléma
27
Lehetséges ok/megoldás
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat és a
csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a
lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezé‐
se megfelelő-e.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem
egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a
dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos
motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad
ki. Az új típusú motor lágyabb indítást biz‐
tosít, a ruhaneműt pedig egyenleteseb‐
ben osztja el centrifugálás közben a dob‐
ban, ugyanakkor a készülék számára fo‐
kozott stabilitást nyújt.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógé‐
pek rendkívül hatékonyan üzemelnek,
nagyon kevés vizet használnak fel, ami a
teljesítményüket nem befolyásolja.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatá‐
roznia a problémát, forduljon szakszerviz‐
hez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás idő‐
pontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
63cm
28
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - összteljesít‐
mény - biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk
a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán talál‐
hatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1200 fordulat/perc
Márkajelzés
AEG Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
L 52840
Mértékegység
Energiaosztály
(tartomány: A – G , ahol A –a leg‐
hatékonyabb és G –a legkevésbé
hatékony)
Energiafogyasztás kWh-ban,
(a tényleges energiafogyasztás a
normál, 60°C-os pamut program készülék használati módjától függ)
használatával
A
1.02
Mosási hatékonyság
(tartomány: A – G , ahol A – a leg‐
hatékonyabb G – a legkevésbé ha‐
tékony)
A
Centrifugálási hatékonyság
(tartomány: A – G , ahol A – a leg‐
hatékonyabb, G – a legkevésbé
hatékony)
B
Maradék nedvesség normál
60°C-os pamut programnál.
%
53
ford./perc
1200
Mosási töltet normál, 60°C-os
pamut program esetében
kg
6
Vízfogyasztás normál, 60°C-os
pamut program esetében
liter
46
Programidő normál, 60°C-os pa‐
mut program esetében
perc
145
kW
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú
család esetén)
204
Maximális centrifugálási sebes‐
ség 60 C-os pamut programnál
200 mosás átlagos éves ener‐
giafogyasztása normál, 60°C
hőmérsékletű pamut program
esetében
Fogyasztási értékek
200 mosás átlagos éves vízfo‐
gyasztása normál 60° C hőmér‐
sékletű pamut program eseté‐
ben
liter
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú
család esetén)
9200
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program eseté‐
ben
dB/A
56
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program eseté‐
ben
dB/A
77
29
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (li‐
ter)
Program időtarta‐
ma (perc)
Fehér pamut 95°
2.0
61
135
Pamut 60°
1.3
58
125
1.02
46
145
0.7
58
120
Műszál 40°
0.5
50
80
Kímélő mosás 40°
0.55
60
65
Gyapjú/Kézi mosás
30°
0.25
53
55
Pamut ECO 60°
1)
Pamut 40°
1) A "Pamut Eco" 60 °C-on 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől
és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMBE HELYEZÉS
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomago‐
lóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
30
Üzembe helyezés
1. Miután eltávolított minden csoma‐
golást, óvatosan fektesse a gépet a
hátlapjára, és távolítsa el a mosó‐
gép alján található polisztirol blok‐
kot.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a be‐
folyócsövet és a kifolyócsövet a ké‐
szülék hátlapján lévő csőtartókból.
3. Csavarozza ki a három csavart.
Üzembe helyezés
4. Csúsztassa ki az ott található műa‐
nyag távtartókat.
5. Nyissa ki a kerek ajtót, és távolítsa
el a polisztirolelemet, amely az ajtó
tömítésére van ragasztva.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műa‐
nyag dugaszokkal, amelyek a keze‐
lési kézikönyvet tartalmazó zacskó‐
ban vannak.
31
32
Üzembe helyezés
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐
ületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza sző‐
nyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen
le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a pad‐
lózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a
gép alá kartont, fát vagy hasonló anyag‐
okat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáz‐
tűzhely vagy egy széntüzelésű kályha köz‐
elében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia bo‐
rítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hoz‐
záférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsava‐
rásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat
esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Vízellátás
A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4”-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt csö‐
vet használja.
Ne használjon más, korábbi mosó‐
gépről származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
Üzembe helyezés
33
2. A befolyócső másik vége, amely a
géphez csatlakozik, elforgatható a
képen látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet le‐
felé. A vízcsap helyzetétől függően
a csövet balra vagy jobbra vezesse
el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állít‐
sa be helyesen a csövet. Miután be‐
állította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése
érdekében.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és
a csapot nem kívánja áthelyezni, egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési szabályozások előírásainak
megfelelően kell elvégezni. A készülék biztonságos üzemeléséhez minimum
0,05 MPa víznyomás szükséges.
Ha új vagy hosszabb ideig nem használt csővezetékre kell csatlakoznia, a
csövekben lévő esetleges lerakódások eltávolítása érdekében rákötés előtt
egy megfelelő mennyiségű vizet eresszen át a csövön.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső
segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy da‐
rab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztat‐
va. Ennek a leágazásnak a szagel‐
záró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekö‐
tésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőz‐
nie kell, azaz a lefolyócső belső átmé‐
rőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
34
Elektromos csatlakoztatás
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifo‐
lyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának
belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket
is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzá‐
férhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvé‐
geznie.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
35
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre
(vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert
így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni
kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
192999921-00-162010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement