Electrolux EWP106200W User manual

Electrolux EWP106200W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWP 106200 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági információk
Fagyveszély
Környezetvédelmi tudnivalók
Termékleírás
Műszaki adatok
Üzembe helyezés
Különleges tartozékok
2
4
4
5
6
6
10
Első használat
Napi használat
Mosási programok
Fogyasztási értékek
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
10
11
19
22
23
26
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Fontos Olvassa el figyelmesen ezt a
kézikönyvet, és őrizze meg, mert később
még szüksége lehet rá.
• Készüléke biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a hasonló készülékek
biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként
magunkra nézve kötelezőnek érezzük,
hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a felhasználói
kézikönyvet elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére
álljon. Amennyiben a készüléket eladja
vagy átadja egy másik tulajdonosnak, illetve elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni
az útmutatót a készülékhez, hogy az új
tulajdonos megismerhesse a készülék
működésével kapcsolatos információkat
és figyelmeztetéseket.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Használatba vétel előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e a szállítás
során. Ha a készülék sérült, nem szabad
az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.
Ha egyes részei megsérültek, forduljon a
szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor
a hőmérséklet fagypont alatt van, az első
használat előtt tárolja szobahőmérsékleten 24 óráig.
• A készüléket normál háztartási használatra tervezték. A gyártó nem vállal felelős-
séget a fagyásból eredő károkért. További információkért olvassa el a „Fagyveszély” című részt.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
TUDNIVALÓK
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő átalakítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik Ne érjen
hozzá!
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne másszanak a mosógép dobjába.
Használat előtt mindig ellenőrizze a dob
belsejét.
• Bizonyos tárgyak, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly
károkat okozhatnak, ezért tilos ilyeneket
a készülékbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A
túladagolás kárt okozhat a ruhaneműben.
Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat – mint például zokni, harisnya, mosható öv stb. – mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és a készülékház
közé kerüljenek.
• Ne használja a készüléket halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást a használat,
tisztítás és karbantartás után.
electrolux 3
• Semmilyen körülmények között se kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás
személyi sérülést vagy komoly működési
problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti
alkatrészek felhasználásához.
ÜZEMBE HELYEZÉS
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a
készülékben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja be. További információkért lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó részét.
• Ez a készülék „szabadon álló” típusú.NE
építse be munkafelület alá, és semmilyen
ok miatt NE távolítsa el a készülék tetejét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy a befolyócső vagy a kifolyócső nem szorult-e be a készülék alá, valamint hogy nem csípődött-e be az elektromos tápvezeték.
• A készüléket kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni.
• Ne helyezzen a készülék alá kartont, fát
vagy hasonló anyagot a padló szinteltérésének a kiegyenlítésére.
• Ha a készüléket padlószőnyegre helyezi,
úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramolhasson a készülék alatt.
• A készüléknek nem szabad falhoz vagy
bútorokhoz érnie.
• A készüléket a hidegvízvezetékhez
kell csatlakoztatni.
• A készüléket ne a korábbi mosógépről
származó befolyócsővel csatlakoztassa a
vízvezetékhez. Mindig a készülékhez mellékelt csövet használja.
• A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és a
csapot nem kívánja áthelyezni, egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a
beszerelés után nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok csatlakozásainál.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, olvassa el a „Fagyveszély”
részt. A gyártó nem vállal felelősséget a
fagyás okozta károkért.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek
vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
HASZNÁLAT
• Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire azt tervezték.
• Ezzel a készülékkel kizárólag gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse a ruhaneműkön feltüntetett mosási
tanácsokat.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a „Mosási
programok” táblázatot.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden
zseb üres-e, illetve a gombok és zipzárak
zárva vannak-e. Kerülje a kirojtosodott
vagy szakadt ruhadarabok mosását, és
mosás előtt kezelje a festék-, tinta-, rozsda- és fűfoltokat. Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
• A mosószer-adagoló fiók egy folyékony
mosószerek számára kialakított rekeszt
tartalmaz. Ne tegyen ebbe a rekeszbe
zselé állagú mosószereket olyan programokban, amelyek előmosást vagy késleltetett indítást tartalmaznak. Ezekben az
esetekben használhatja a mosószerhez
adott mérőlabdákat vagy zacskókat. Ezeket a mosási ciklus végén vegye ki.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, a készülékbe helyezés előtt távolítsa el a folyadékot
a ruhaneműről.
• A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél
fogva húzza, hanem mindig magát a dugót fogja meg.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a készülék belseje szabadon hozzáférhető.
4 electrolux
GYERMEKEK BIZTONSÁGA
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek
ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn!
Tartsa ezeket távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek
elől, és tartsa azokat biztonságos helyen.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne mászhassanak be a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdekében,
hogy gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak a dobba, a mosógép különleges
funkcióval rendelkezik. Ennek a funkciónak az aktiválásához forgassa el az ajtó
belsején lévő gombot (annak lenyomása
nélkül) az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a vájat vízszintes
állásba nem kerül. Ha szükséges, használjon egy érmét.
A funkció kikapcsolásához és az ajtó
bezárásának lehetővé tételéhez forgassa
el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányba addig, amíg a vájat vízszintes állásba nem kerül.
FAGYVESZÉLY
Ha a készüléket olyan helyen állították fel,
ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a
következők szerint járjon el az esetleg a készülékben maradt víz eltávolításához:
1. Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Csavarja le a befolyócsövet a csapról.
4. Csavarja le a kifolyócsövet a hátsó tartóról, és akassza ki a mosdókagylóból
vagy szifonból.
5. Tegyen egy tálat a padlóra.
6. Vezesse el a kifolyócsövet a padlón;
helyezze a befolyó- és kifolyócső végét
a tálba, és várja meg, amíg a víz kifolyik.
7. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a kifolyócsövet.
Amikor újra használni kívánja a készüléket,
győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
electrolux 5
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
CSOMAGOLÓANYAGOK
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznoA
síthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt
előmosás nélkül is kimoshatja, mert így
mosószert, vizet és időt takarít meg (és
egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb
hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
TERMÉKLEÍRÁS
1
2
7
3
8
4
9
5
10
11
6
1
2
3
4
5
6
Mosogatószer-adagoló fiók
Készülék teteje
Kezelőpanel
Ajtó fogantyúja
Adattábla (a belső felén)
Állítható magasságú első lábak
12
7
8
9
10
11
12
Kifolyócső
Kifolyócső tartókonzolja
Csőtartók
Befolyócső
Hálózati tápkábel
Hátsó lábak
6 electrolux
MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
Mélység (Általános méretek)
60cm
85cm
50cm
54cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesítmény Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1000 fordulat/perc
ÜZEMBE HELYEZÉS
A CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA
Vigyázat
• A készülék üzembe helyezése előtt
olvassa el alaposan a „Biztonsági információk” részt.
Vigyázat Távolítson el és őrizzen
meg minden szállításhoz használt
eszközt az esetleges későbbi
szállítások idejére.
x3
A
C
B
x3
x1
• Vegye le a felső kartonlemezt.
• Távolítsa el a polisztirol csomagolóanyagokat.
• Helyezze az elülső darabot a készülék
mögé a padlóra, majd fektesse óvatosan
rá háttal a készüléket. Vigyázzon, hogy
közben ne csípje be a csöveket.
x2
Szükséges eszközök 1)
10 mm
30 mm
• Távolítsa el a külső fóliát. Ha szükséges,
használjon vágóeszközt.
1) Ezeket az eszközöket nem mellékeltük a készülékhez.
• Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
electrolux 7
1
2
• Állítsa fel a készüléket.
• Nyissa ki az ajtót, majd vegye ki dobból a
műanyag csővezetőt, a felhasználói kézikönyvet tartalmazó füzetet és a műanyag
dugókat.
• Csavarozza ki a három csavart (A), majd
vegye le a csőtartókat (C).
• Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat (B).
Vigyázat Ne szerelje le a
leeresztőcsövet a készülék
hátoldalán lévő tartóról. Csak
akkor távolítsa el ezt a csövet, ha a
vizet le kell engedni. Lásd az
"Óvintézkedések fagy esetére" és a
"Mit tegyek, ha..." c. részt.
• Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból (C).
• Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugókkal.
8 electrolux
VÍZFELVÉTEL
• Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4”os csavarmenetes csaphoz.
ELHELYEZÉS ÉS VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁS
Állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket a
lábak emelésével vagy lesüllyesztésével.
A készüléket FELTÉTLENÜL vízszintes és
stabil padlófelületen kell elhelyezni. Ha
szükséges, használjon vízmértéket a beállítás ellenőrzéséhez. A szükséges állításokat
csavarkulccsal végezheti el.
• Engedje meg a szorítógyűrűt, majd a vízcsap helyzetétől függően vezesse el a
csövet balra vagy jobbra úgy, hogy az
szögben álljon. Vigyázzon, hogy a befolyócső ne álljon függőlegesen.
45°
35°
x2
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
Ha a készülék nem áll vízszintben és stabilan, ismételje meg a beállítás lépéseit.
• Miután beállította a befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy ismét megszorítsa a szorítógyűrűt, így megelőzve a szivárgást.
VÍZLEERESZTÉS
Ha szükséges, hajlítsa be a kifolyócső végét
a készülékhez mellékelt műanyag csővezető segítségével.
electrolux 9
A kifolyócsövet négy különböző módon lehet elhelyezni:
• Egy mosdókagyló szélére erősítve a
műanyag csővezető segítségével.
Kösse a műanyag csővezetőt a csaphoz
egy zsinórral, így megelőzve, hogy a víz
kiürítésekor a kifolyócső leessen.
• Egy mosdókagyló szifonjára csatlakoztatva.
Tolja a kifolyócső végét a szifonba, és
rögzítse egy szorítógyűrűvel. A kifolyócsövön alakítson ki egy hurkot, hogy a
mosdókagylóból származó hulladék ne
kerüljön bele a készülékbe.
Ha a szifont korábban még nem használta, távolítson el mindenféle záródugaszt,
amit esetleg korábban betettek.
• Közvetlenül lefolyócsőbe, amely legalább 60 cm és legfeljebb 100 cm magasan helyezkedik el. A kifolyócső vége legyen mindig jól szellőzött, azaz a lefolyócső belső átmérője legyen nagyobb a
kifolyócső külső átmérőjénél. A kifolyócsövet nem szabad megtörni.
• Közvetlenül egy falba épített lefolyócsőbe csatlakoztatva.
A kifolyócső hossza nem haladhatja
meg a maximális 4 métert. Ha plusz kifolyócsőre vagy illesztőelemekre van
szükség, ezeket a helyi szervizben szerezheti be.
10 electrolux
CSATLAKOZÁSOK (ÁTTEKINTÉS)
115 cm
115 cm
140 cm
90 cm
max 100 cm
min. 60 cm
max 100 cm
100 cm
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
• Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos aljzatot használjon.
• Ne használjon elosztókat, csatlakozókat
és hosszabbítókat. Tűzveszélyesek.
• Ne cserélje ki saját maga a hálózati kábelt. Hívja a márkaszervizt.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne
nyomja össze vagy a készülék hátlapja
károsítsa azt.
150 cm
min. 60 cm
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz az
üzembe helyezés után hozzáférhető legyen.
• A készülék leválasztásához ne a hálózati
kábelt, hanem a hálózati dugaszt húzza.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
KÜLÖNLEGES TARTOZÉKOK
GUMITALPKÉSZLET (4055126249)
Beszerezhető a hivatalos márkakereskedőnél.
A gumitalpak használata kimondottan ajánlott mozgó, csúszós illetve fa talapzaton.
Szerelje fel a gumitalpakat, hogy megelőzze
a rezgést, zajt és a készülék működés közbeni elmozdulását.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos- és a vízcsatlakozások megfelelnek-e az üzembe helyezési utasításoknak.
• Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
• Az első mosás előtt futtasson le egy
pamutciklust a legmagasabb hőmér-
sékleten ruha behelyezése nélkül,
hogy eltávolítsa a dobból és az üstből a gyártás folyamán esetlegesen
visszamaradt szennyeződéseket.
Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2
adag mosószert, és indítsa el a készüléket.
electrolux 11
NAPI HASZNÁLAT
A RUHÁK SZÉTVÁLOGATÁSA
Kövesse az egyes ruhákon található mosási
utasításokat és a gyártó cég mosási utasításait. A következők szerint különítse el a
mosandó ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúnemű.
TEENDŐK A RUHÁK BEHELYEZÉSE
ELŐTT
Fontos Győződjön meg arról, hogy a
ruhákban nem maradtak fémtárgyak (pl.
hajcsatok, biztosítótűk, kitűzők). Gombolja
be a párnahuzatokat, húzza össze a
cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse
össze. Vegye le a horgokat és kampókat
(pl. a függönyökről).
• Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat. A fehér ruhák a mosás során elveszíthetik „fehérségüket”.
• A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni azokat.
• A különösen piszkos részeket dörzsölje
át valamilyen speciális tisztítószerrel.
• A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
• A zoknikat és kesztyűket tegye egy zsákba vagy hálóba.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat:
Vér: a friss foltot hideg vízzel mossa ki. Ha
a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó
vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha rongyra helyezve itassa fel. Ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse be terpentinnel a foltot, majd puha felületre he2) Műselymet ne tisztítson acetonnal.
lyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsda: forró vízben oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a
cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen
kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes
dolgok tisztíthatók.
Fűfolt: mosószerrel kissé kenje be az
anyagot, majd kezelje hígított fehérítőszerrel. Ily módon csak a fehér, illetve a klórra
nem érzékeny színes dolgok tisztíthatók.
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal2), majd puha rongyra helyezve itassa fel.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a
foltot acetonnal, majd kezelje metil-alkohollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat
fehérítőszerrel tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat fehérítőszerrel tüntesse
el.
Tinta: a tinta típusától függően az anyagot
először áztassa acetonba2), majd ecetsavba, a fehérneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat fehérítőszerrel tisztítsa meg,
majd alaposan öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén mosópasztával dörzsölje át.
AZ AJTÓFOGANTYÚT KIFELÉ HÚZVA
ÓVATOSAN NYISSA KI AZ AJTÓT.
HELYEZZE BE A RUHÁKAT
Helyezze a ruhákat egyenként a mosógép
dobjába szétterítve, amennyire csak lehet.
12 electrolux
től, a mosás hőfokától és a szennyezettség
mértékétől is.
Ezzel a mosógéppel mindegyik forgalomban lévő mosószer használható:
• univerzális, valamennyi anyagtípushoz való mosópor;
• finomtextil (max. 40°C-os) és gyapjú mosásához való mosópor;
• valamennyi anyagfajtához, elsősorban az
alacsony hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz való folyékony mosószerek, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek.
MAXIMÁLIS TÖLTET
A töltet mennyiségére vonatkozó információkat a „Mosási programok” táblázatban
találhatja.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot,
de ne tömje meg túlzottan.
• Műszál: csak a dob feléig töltse meg.
• Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob
egyharmadáig töltse.
CSUKJA BE ÓVATOSAN AZ AJTÓT
Vigyázat Bizonyosodjon meg arról,
hogy amikor becsukja az ajtót, nem
csíp be vele semmilyen ruhát.
MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKANYAGOK
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától is függ. A helyes adagolással elkerüli a pazarlást, és védi
a környezetét.
Annak ellenére, hogy a mosószerek lebomlanak, olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai
egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színé-
A FELHASZNÁLT MOSÓSZER
MENNYISÉGE
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.
A mosószer mennyiségét illetően kövese a
termék csomagolásán feltüntetett utasításokat.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, ha:
• kevés ruhát mos;
• a ruhák csak kevéssé szennyezettek;
• a mosás során sok hab képződik.
VÍZKEMÉNYSÉG
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információkat a helyi vízműtől vagy az illetékes
hatóságoktól lehet kérni.
Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön be vízlágyítót
(kövesse a termék gyártójának utasításait).
Ha a víz keménységi foka alacsony, állítsa
be ennek megfelelően a mosószer mennyiségét.
NYISSA KI A MOSÓSZER-ADAGOLÓ
FIÓKOT
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok (öblítőszer,
keményítő) számára.
Vigyázat Ha előmosást kíván végezni,
öntse a mosószert közvetlenül a
mosandó ruhák közé a dobba.
PU
SH
RE
TO MOV
CL E
EA
N
electrolux 13
Ha a terelőlap nem a megfelelő helyzetben áll:
Vigyázat A használt mosószer
típusától (por vagy folyadék) függően
biztosítsa, hogy a fő rekeszben lévő
terelőlap a megfelelő helyzetben álljon.
PU
SH
RE
TO MOV
CL E
EA
N
A POR ÉS FOLYADÉK ÁLLAGÚ
MOSÓSZEREK KIVÁLASZTÁSÁRA
SZOLGÁLÓ TERELŐLAP
FEL – A terelőlap állása POR állagú
mosószer esetén
• Vegye ki a mosószer-adagoló fiókot. A fiók kivételének megkönnyítéséhez nyomja
kifelé a fiók szélét a nyíllal (PUSH) jelzett
helyen.
A terelőlap LE állásban van, és mosóport szeretne használni:
• Fordítsa fel a terelőlapot. Bizonyosodjon
meg arról, hogy a lap teljesen a helyére
csúszott.
• Óvatosan tegye vissza a fiókot.
LE – A terelőlap állása FOLYADÉK állagú mosószer esetén
14 electrolux
a mosási program kezdete előtt kell a
mosószer-adagoló fiók megfelelő rekeszébe tölteni.
PO
TER
R DE
W DE
T
GEN
• Mérje ki a mosószert.
• Töltse a mosóport a
be.
főmosási rekesz-
Vigyázat Ne állítsa a terelőlapot LE állásba a következő esetekben:
• zselé vagy sűrű állagú folyékony mosószer;
• mosópor;
• előmosást tartalmazó programok;
• ne használjon folyékony mosószert
olyan esetekben, amikor a mosási
program nem azonnal indul el.
A terelőlap FEL állásban van, és folyékony mosószert szeretne használni:
• Fordítsa le a terelőlapot.
• Óvatosan tegye vissza a fiókot.
DET
UID
LIQ
ENT
ERG 0ml
12 m l
60
A fenti esetekben a terelőlapnak FEL
helyzetben kell állnia.
MÉRJE KI AZ ÖBLÍTŐSZERT
Töltse az öblítőszert és más adalékanyagojelzésű rekeszbe úgy, hogy ne hakat a
ladja meg a rekeszen lévő „MAX” jelzést).
Az adalékanyagokat a mosási program kezdete előtt kell a mosószer-adagoló fiók
megfelelő rekeszébe tölteni.
• Mérje ki a mosószert.
A mosószer mennyiségét illetően kövesse a termék csomagolásán feltüntetett utasításokat, illetve ellenőrizze azt
is, hogy a mosószert a rekeszbe szabad-e tölteni.
• Töltse a folyékony mosószert a
rekeszbe úgy, hogy ne haladja meg a terelőlapon látható szintjelzést. A mosószert
TOLJA BE A MOSÓSZER-ADAGOLÓ
FIÓKOT.
electrolux 15
ÁLLÍTSON BE EGY MOSÁSI PROGRAMOT.
A mosási programot és az opciókat a kezelőpanel segítségével állíthatja be.
Amikor kiválaszt egy opciót, annak jelzőlámpája felgyullad. Ha nincs kiválasztva egy opció, akkor a jelzőlámpája nem ég.
A mosási programok és különféle opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a „Mosási programok” táblázatot. Ha nem megfelelő opciót választott, a 6-os
gomb beépített piros jelzőfénye háromszor felvillan.
8
7
1
1
Programkapcsoló
2
3
4
5
6
Állítsa a programkapcsolót a kiválasztott programnak megfelelő állásba. A programkapcsolót az óra
járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet
forgatni. A 6-os gomb zöld jelzőfénye villogni kezd: a
készülék ezzel bekapcsol.
Ha a készülék működése közben forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, a helytelen választást jelezve a 6-os gomb piros jelzőfénye háromszor felvillan. A készülék nem hajtja végre az újonnan
kiválasztott programot.
• A készülék kikapcsolásához forgassa a programállásba.
kapcsolót
• Egy futó program törléséhez vagy módosításához
állásba. Válassza ki
forgassa a programkapcsolót
az új programot úgy, hogy a programkapcsolót a kívánt programra fordítja. Indítsa el az új programot a 6os gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő víz
nem ürül ki.
16 electrolux
2
Hőmérséklet-választó A ruháknak leginkább megfelelő mosási hőmérsékgomb
let kiválasztásához forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba ezt a gombot.
: hideg mosás
3
Centrifugálás sebes- Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék autoségének csökkentése matikusan felkínálja az adott programhoz megengedett
és Öblítőstop
maximális centrifugálási sebességet.
Ha ettől eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhákat, a gomb ismételt lenyomásával módosíthatja a centrifugálási sebességet. A megfelelő jelzőfény világítani kezd.
Nincs centrifugálás
Ennek az opciónak a kiválasztásakor törli valamennyi
centrifugálási fázist, és azt egy vízleeresztéssel helyettesíti, hogy elkerülje a ruhák gyűrődését. Rendkívül kényes
anyagokhoz ajánlott. Egyes programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a készülék nem
ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhákat a
gyűrődéstől. Az ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el a «Miután a
program véget ért» c. részt.
4
Beállítások
Előmosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmosás előtt egy
előmosási ciklust hajt végre A mosás időtartama hosszabb lesz. Az opció erősen szennyezett ruhák esetén
ajánlott.
Szupergyors
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabokhoz vagy csak
felfrissítést igénylő ruhákhoz.
Ezt az opciót csökkentett mennyiségű töltethez ajánljuk:
• gyapjú: 3 kg;
• műszálas és kényes: 1,5 kg.
Vasaláskönnyítő
Ennek az opciónak a kiválasztásával finoman moshatja
és centrifugálhatja a ruhákat, így elkerülheti azok gyűrődését, és megkönnyítheti a vasalást. Továbbá a készülék
néhány további öblítést végez egyes programok esetében Pamutprogramok esetén csökkenti a maximális
centrifugálási sebességet.
electrolux 17
.
Extra öblítés
Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy takarékosan használja a vizet.Azonban nagyon érzékeny bőrű (a mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség lehet arra,
hogy a ruhanemű öblítése extra mennyiségű vízben történjen. Addig nyomja egyidejűleg a 4 és a 5 gombokat
néhány másodpercig:
• a 5-os gomb jelzőfénye világítani kezd;
• az extra öblítés opció bekapcsol és bekapcsolva marad.
A kikapcsoláshoz nyomja meg ugyanezeket a gombokat ismét, amíg a 5-os gomb jelzőfénye ki nem alszik
5
Extra öblítés
Nyomja meg ezt a gombot egy kiegészítő öblítéshez. A
megfelelő jelzőfény világít. Ebben az esetben az opció
nem marad bekapcsolva.
6
Start/Szünet
Indítsa el a programot 6-os gomb megnyomásával.
• A kiválasztott program elindításához nyomja meg a
6-os gombot, ekkor a megfelelő zöld jelzőfény nem villog tovább. A 7.1-es jelzőfény világít, jelezve, hogy a
készülék megkezdte a működését, és az ajtó zárva
van. Amennyiben késleltetett indítást állított be, a készülék megkezdi a visszaszámlálást.
• Egy futó program megszakításához nyomja meg a
6-os gombot: a megfelelő zöld jelzőfény villogni kezd.
Egy futó program bizonyos opcióit meg is változtathatja, még mielőtt a program végrehajtaná azokat.
• Ha a félbeszakítási ponttól újra kívánja indítani a
programot, nyomja meg újra a 6-os gombot.
• A program elindulása után az ajtó bezáródik. Ha bármilyen okból ki kell nyitnia az ajtót, először szüneteltesse a programot a 6-os gomb megnyomásával. Néhány perc múlva kinyithatja az ajtót.
Ha az ajtó zárva marad, ez azt jelenti, hogy a készülék
már a melegítési fázisban van, vagy a víz szintje túl
magas. Semmiképp ne próbálja meg erőltetni az ajtó
kinyitását!
Ha mégis ki kell nyitnia az ajtót, először kapcsolja ki a
állásba
készüléket úgy, hogy a programkapcsolót
fordítja. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót –
ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére! Az ajtó
bezárása után ismét ki kell választania a programot és
az opciókat, majd meg kell nyomnia a 6-os gombot.
4
+
5
18 electrolux
.
Folyamatjelzők
7.1
7.2
/
7.3
.
8
Késleltetett indítás
• Amikor a 6-os gomb megnyomásával elindítja a programot, kigyúl a mosási szakasz jelzőfénye (7.1). Ez azt
jelenti, hogy a készülék működik.
• Ez a jelzőfénye (7.2) akkor világít, amikor a készülék
extra öblítést vagy centrifugálást végez.
• Amikor a program befejeződött, kigyúl a ciklus végét
jelző fény (7.3).
A mosási program indítása 9, 6 vagy 3 órával késleltethető ennek a gombnak a segítségével. A megfelelő jelzőfény világítani kezd.
Ezt az opciót a program beállítása után, annak elindítása
előtt kell kiválasztani.
A késleltetett indítás kiválasztása:
• Válassza ki a programot és a kívánt opciókat.
• Állítsa be a Késleltetett indítás opciót a 8-as gomb
megnyomásával.
• Nyomja meg a 6-os gombot:
– A készülék megkezdi a visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése a program elindítása
után:
• Szüneteltesse a programot a 6-os gomb megnyomásával.
• Nyomja meg egyszer az 8-as gombot, ekkor a kiválasztott késleltetéshez tartozó jelzőfény kialszik.
• A program elindításához nyomja meg ismét a 6-os
gombot.
A Késleltetett indítás opció nem használható a Vízleeresztés programmal.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási
program ismételt kiválasztása után módosítható. Az ajtó
a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ki
kell nyitnia az ajtót, a 6-os gomb megnyomásával szüneteltesse a programot, majd várjon néhány percig. Az ajtó
becsukása után nyomja meg ismét a 6-os gombot.
A PROGRAM VÉGÉN
A készülék automatikusan leáll. Kialszik a 6
gomb jelzőfénye, valamint a befejezett mosási programnak megfelelő jelzőfény is. Kigyúl a 7.3-as jelzőfény.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz a
dobban marad, az ajtó zárva marad, hogy
jelezze, az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve eressze le a
vizet:
• Forgassa a programválasztót
állásba.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
• A megfelelő gombok megnyomásával
csökkentse a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
• Nyomja meg a 6-os gombot.
A program végén az ajtózár kiold, és az ajtó
kinyitható. Forgassa a programválasztó
állásba a készülék kikapcsolágombot
sához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan
ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót, hogy ne keletkezzen penész vagy kellemetlen szagok.
electrolux 19
Vigyázat Ha a házban gyerekek vagy
háziállatok vannak, kapcsolja be a
gyerekzárat, amely az ajtókeret belső
felén található (további információkért
lásd a „Biztonsági információk” fejezet
„Gyermekek biztonsága” részét).
Készenlét: ha a program beállításakor
vagy a program befejezése után nem
érinti meg néhány percig a programválasztó vagy bármelyik más gombot, automatikusan aktiválódik az energiatakarékos üzemmód. Az összes jelzőfény
kialszik. A 6-os gomb zöld jelzőfénye
lassan villogni kezd. A készenléti állapotot bármely gomb megnyomásával
megszakíthatja.
AZ AJTÓ TÖMÍTÉSE
Minden mosás után ellenőrizze az ajtó tömítését, és vegye ki a mélyedésbe beragadt
tárgyakat.
MOSÁSI PROGRAMOK
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
Beállítások
PAMUT
95° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 6 kg – Féltöltet: 3 kg
Fehér, színes pamut és lenvászon. Normál mértékben
szennyezett darabok.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
SZUPERGYORS1)
ELŐMOSOGATÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
MŰSZÁLAS
60° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg
Műszálas vagy kevertszálas ruhák: alsónemű, színes
ruhadarabok, nem összemenő ingek, blúzok. Normál
mértékben szennyezett darabok.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
SZUPERGYORS1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Rekesz
20 electrolux
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
KÉNYES ANYAGOK
40° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 700 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg1)
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter. Normál mértékben szennyezett darabok.
GYAPJÚ / KÉZI MOSÁS
40° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 2 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott kényes
szövetekhez. Megjegyzés: A túl kevés ruha vagy túl
nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat, vagy ossza el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási
programot.
FEHÉRNEMŰ
40° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 1 kg
Ez a program nagyon kényes darabokhoz való, például
fehérnemű, melltartó és alsónemű stb. mosásához.
ÁZTATÁS
30°
Előmosás – áztatás kb. 40 percig – az áztatóvíz a dobban marad.
Max. töltet: 6 kg
Speciális program erősen szennyezett ruhák számára. A
készülék 30°C hőmérsékleten áztatást végez. Az idő lejártával a készülék automatikusan leáll, és a víz a dobban
marad.
Új mosási fázis indítása előtt le kell üríteni az áztatóvizet a
következő programmal:
• Csak ürítés: fordítsa a programkapcsolót az Ürítés
programra. Nyomja meg a 6-os gombot.
• Ürítés és centrifugálás: forgassa a programkapcsolót a
Centrifugálás programra, csökkentse a centrifugálási
sebességet a 3-as gombbal, majd nyomja meg a 6-os
gombot.
Fontos Ez a program nem használható nagyon kényes
anyagok, például selyem vagy gyapjú esetén. Öntse a
mosószert közvetlenül a dobban lévő ruhákra. Az áztatás
végén (miután leeresztette a vizet) kiválaszthatja a mosási
álprogramot. (Először fordítsa a programkapcsolót
lásba, majd a mosási programra, és nyomja meg a 6-os
gombot.)
Beállítások
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
SZUPERGYORS1)
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Rekesz
electrolux 21
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
ÖBLÍTÉS
Öblítés – rövid centrifugálás 700 ford./perc sebességgel.
Ha 700 ford./percnél nagyobb centrifugálási sebességet
választ a megfelelő gomb megnyomásával, a készülék
hosszú centrifugálást fog végezni. (Maximális centrifugálási sebesség 1000 ford./percen.)
Max. töltet: 6 kg
Kézzel mosott pamut ruhák kiöblítéséhez és centrifugálásához. Az öblítés hatékonyságának növeléséhez válassza
az EXTRA ÖBLÍTÉS opciót. Ekkor a mosógép további
öblítéseket végez.
Beállítások
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
A dobban maradt víz leeresztése.
CENTRIFUGÁLÁS
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhák számára és
olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop
és a Nincs centrifugálás opciót. A megfelelő gomb megnyomásával kiválaszthatja a ruhatípusnak megfelelő centrifugálási sebességet.
Ha 700 ford./perc vagy alacsonyabb centrifugálási sebességet választ a megfelelő gomb megnyomásával, a
készülék rövid centrifugálást fog végezni.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
+
PAMUT TAKARÉKOS
95°- 40°
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Fehér és színes pamut. Ez a program enyhén vagy
normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz
választható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez jó
mosási eredményt biztosít fokozott energiatakarékosság
mellett.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
ELŐMOSOGATÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
MINI 30
30°
Főmosás – öblítések – centrifugálás 700 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 3 kg
Műszálas és kényes szövetekhez. Enyhén szennyezett és
csak felfrissítést igénylő ruhákhoz.
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
5 ING
30°
Főmosás – öblítések – centrifugálás 900 ford./perc maximális sebességgel
Műszálas vagy kevertszálas szövetek. 5-6 darab
enyhén szennyezett ing mosásához.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Rekesz
22 electrolux
Program – Maximális és minimális hőmérséklet –
Ciklus leírása – Maximális centrifugálási sebesség
– Maximális ruhatöltet – Anyag fajtája
Beállítások
FARMER
60° – Hideg
Főmosás – öblítések – centrifugálás 1000 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 3 kg
Farmer és jersey anyagból készült nadrágokhoz, ingekhez és kabátokhoz. A készülék automatikusan kiválasztja
az Extra öblítés opciót.
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
TAKARÓ
40°- 30°
Főmosás – öblítések – centrifugálás 700 ford./perc maximális sebességgel
Max. töltet: 2 kg
Mosási program egyetlen műszálas takaróhoz, ágyterítőhöz stb. A készülék automatikusan kiválasztja az Extra
öblítés opciót.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Rekesz
1) Ha a 4 gomb megnyomásával kiválasztja a SZUPERGYORS opciót, javasoljuk, hogy csökkentse a maximális
töltetet a megadott értékeknek megfelelően. Teljes töltettel is moshat, de a tisztítási eredmény nem lesz tökéletes.
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Program
Energiafogyasztás
(KWh)1)
Vízfogyasztás (liter)1)
Program időtartama (perc)1)
Fehér pamut 95°C
2.1
78
175
Pamut 60 °C
1.2
72
170
Pamut 40 °C
0.75
72
145
Műszál 40°C
0.6
57
95
Kímélő 40°C
0.6
65
75
Gyapjú/Kézi mosás 30°C
0.3
48
55
1) A táblázatban szereplő fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek a ruhák mennyiségétől és fajtájától, a
vízhőmérséklettől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Standard programok az energiacímke
fogyasztási értékei számára
A pamut 60°C eco és a pamut 40°C eco az
átlagosan szennyezett pamut ruhanemű
mosásához használatos program. Alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, és a leghatékonyabb
programok, ami a pamut ruhanemű mosására vonatkozó energia- és vízfogyasztást
illeti.
Az EN60456-nak felelnek meg.
A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a
megadott program-hőmérséklettől.
Márkajelzés
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
EWP 106200 W
Mértékegység
electrolux 23
Energiaosztály
(az A+++ és D közötti skálán, ahol az A
+++ - a leghatékonyabb és D - a legkevésbé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - nagyobb és G - kisebb teljesítményű)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - jobb
és G - rosszabb)
C
Maradék nedvesség
A+
%
60
Maximális centrifugálási sebesség
ford./perc
1000
Mosási töltet normál pamut program esetében
kg
6
Átlagos éves energiafogyasztás1)
kW
194
Átlagos éves vízfogyasztás1)
liter
10099
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
60
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
76
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Vigyázat Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a konnektorból.
KARBANTARTÁSI MOSÁS
Alacsony hőmérsékletű mosások esetén a
dob belsejében maradványlerakódások
képződhetnek.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• Távolítson el a dobból minden ruhaneműt.
• Válassza ki a legforróbb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
A MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK
TISZTÍTÁSA
A mosópor és az adalékanyagok tartórekeszeit rendszeresen tisztítani kell.
• Vegye ki a mosószer-adagoló fiókot.
• A tisztítás megkönnyítése érdekében az
adalékszereknek fenntartott rekesz felső
része kivehető.
24 electrolux
• Távolítsa el a mosópormaradékokat egy
erős kefével.
• Nyissa ki az ajtót.
• Forgassa el a dobot, hogy a szűrő fedele
(FILTER) az ajtó tömítésén lévő nyíllal egy
szintbe kerüljön.
• A felhalmozódott mosópormaradék eltávolításához a kivett alkatrészeket öblítse
le folyó vízzel.
• Nyissa fel a szűrő fedelét úgy, hogy lenyomja a különleges horgot, majd felfele
húzza a fedelet.
• Kefével tisztítsa meg alaposan az alsó és
felső részeket, és távolítsa el a rászáradt
maradékokat is.
Vigyázat A szűrő kivételéig hagyja
felnyitva a szűrő fedelét.
A fiók és a rekeszek megtisztítása után tegye vissza a fiókot.
A LEFOLYÓSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szűrő összegyűjti a szöszöket, és visszatartja a dobban felejtett idegen tárgyakat.
A szűrőt rendszeresen meg kell tisztítani.
Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:
• Forgassa a programkapcsolót
állásba.
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a
konnektorból.
• A szűrő kivétele előtt távolítsa el a szűrő
köré lerakódott szöszt és kis tárgyakat.
electrolux 25
• Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg folyó
víz alatt.
• A szűrő akkor van helyesen visszahelyezve, ha a tetején lévő jelzés látható, és a szűrő nem mozog.
• Csukja le a szűrő fedelét.
• Dugja vissza a hálózati csatlakozódugaszt.
• Ha szükséges, állítsa be újra a dobot,
hogy fel tudja nyitni a szűrő fedelét.
• Nyissa fel megint a szűrő fedelét, és tegye vissza a szűrőt.
26 electrolux
A BEMENETI SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
Fontos Ha a készülék nem szív vizet,
sokáig tart, mire megtelik vízzel, az
indítógomb pirosan villog, vagy a kijelző (ha
van) erre vonatkozó hibaüzenetet jelenít
meg (további információkért lásd a „Mit
tegyek, ha...” című részt), ellenőrizze, hogy
nem dugultak-e el a bemeneti szűrők.
• Csavarja vissza a csövet a csapra. Ügyeljen arra, hogy cső szorosan csatlakozzon.
• Csavarja le a csövet a készülékről. Tartson a közelben egy törlőrongyot, mert
némi víz kifolyhat.
• Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt kemény sörtéjű kefével vagy egy ronggyal.
A bemeneti szűrők tisztítása:
• Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja le a csövet a csapról.
• A csőben lévő szűrőt tisztítsa meg egy
kemény sörtéjű kefével.
• Csavarja vissza a csövet a készülékre, és
ügyeljen arra, hogy szorosan csatlakozzon.
• Nyissa ki a vízcsapot.
MIT TEGYEK, HA...
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll. Bizonyos problémákat a karbantartás vagy ápolás hiánya okoz, és az
alábbi táblázatban ismertetett tanácsok segítségével a szerviz kihívása nélkül is elháríthatók.
Hibakód és hibajelenség
Előfordulhat, hogy a készülék működése
közben a 6-os gomb piros jelzőfénye és
egy másik jelzőfény villog, jelezve, hogy a
készülék nem működik.
Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végezze
el az alábbi ellenőrzéseket:
Lehetséges ok – megoldás
A 6 gomb jelzőfénye villog, a 7.1 jelzőfény pedig világít: Probléma a vízellátással
/
A vízcsap zárva van.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a bemenő szelep
szűrője
• Tisztítsa meg a bemeneti szűrőket (további információkért
lásd „A bemeneti szűrők tisztítása” című részt).
A 6 gomb jelzőfénye villog, a 7.2 jelzőfény pedig világít: Probléma a víz leeresztésével
electrolux 27
/
Összenyomódott vagy megtört a kifolyócső.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrője
• Ha a készülék úgy áll le, hogy nem ereszti le a vizet, először
engedje le a vizet az alábbi módon:
– Forgassa a programkapcsolót
állásba;
– Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a konnektorból;
– Zárja el a vízcsapot;
– Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl;
– Csavarja le a kifolyócsövet a hátsó tartóról (lásd a „Fagyveszély” című részt), és akassza ki a mosogatókagylóból vagy
szifonból;
– Vezesse el a csövet a padlón;
– Tegyen egy tálat a padlóra, és helyezze bele a kifolyócső
végét. A víz a gravitáció miatt belefolyik a tálba. Amikor a
tál megtelt, ürítse ki. Addig ismételje ezt az eljárást, amíg az
összes víz kifolyik;
– Csavarja vissza a kifolyócsövet a készülék hátuljára, és állítsa be;
– Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat;
– Tisztítsa meg a szűrőt „A lefolyószűrő tisztítása” részben leírtak szerint;
– A tisztítás után csukja be az ajtót, és dugja vissza a hálózati
dugaszt;
– Indítson el egy szivattyúzási programot, és ellenőrizze,
hogy működik-e a készülék.
A 6 gomb jelzőfénye villog, a 7.3 jelzőfény pedig világít: Nyitott ajtó
/
Az ajtó nyitva van, vagy nincs megfelelően becsukva.
• Csukja be jól az ajtót.
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll, de nem ad figyelmezető jelzést.
Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végezze
el az alábbi ellenőrzéseket:
28 electrolux
Probléma
A készülék nem indul
el:
A készülék vizet vesz
fel, de rögtön ki is üríti:
Lehetséges ok / megoldás
A hálózati kábel csatlakozódugasza nincs megfelelően csatlakoztatva a
hálózati aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az áramszolgáltatást.
Kiégett a főbiztosíték.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó gomb beállítása nem megfelelő, és nem nyomta meg
a 6-os gombot.
• Forgassa el a programválasztó gombot, és nyomja meg ismét a 6-os
gombot .
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhát azonnal ki szeretné mosni, törölje a késleltetett indítást.
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el az „Üzembe helyezés” fejezet „Vízleeresztés” részét.
A készülék nem ereszti le a vizet, és/vagy
nem centrifugál:
Olyan beállítást vagy programot választott, melynek végén a víz a dobban marad, vagy amely az összes centrifugálási fázist mellőzi.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
A ruhák eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhákat.
Víz van a padlón:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használt a mosáshoz
(túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosószert.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valamelyik illesztésnél nem szivárog-e.
Ezt nem mindig lehet könnyen meglátni, mivel a víz a csövön folyik le;
ellenőrizze, hogy nedves-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
A befolyócső vagy a kifolyócső megsérült.
• Cserélje ki egy újjal.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg az ajtózár kiold.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás programot.
A készülék rázkódik
és zajos:
Nem távolította el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolást.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
A készülék nincs vízszintbe állítva.
• Állítsa be a készülék lábait.
A ruhák eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhákat.
Lehet, hogy túl kevés ruha van a dobban.
• Helyezzen be több ruhát.
electrolux 29
Probléma
Lehetséges ok / megoldás
Későn indul a centrifugálás, illetve a készülék egyáltalán nem
centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást,
mert a ruhák eloszlása a dobban nem volt egyenletes. A készülék a dob
ellenkező irányba való forgatásával osztja el egyenletesen a ruhákat. Előfordulhat, hogy az egyensúly helyreállításához és a megfelelő centrifugálás beindításához ezt többször megismétli. Ha 10 perc elteltével sem
oszlanak el megfelelően a ruhák, akkor a készülék nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben rendezze át kézzel a ruhaneműt, és válassza
ki a centrifugálás programot.
• Helyezzen be több ruhát.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, rendezze át kézzel a töltetet, majd válassza ki a centrifugálás programot.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a teljesítményüket.
A mosás eredménye
nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosószert.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon a kereskedelemben kapható
termékeket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet választotta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Csökkentse a töltet mennyiségét.
A készülékből szokatlan zajok hallatszanak:
A készülékbe szerelt motornak más a hangja, mint a hagyományos motortípusoknak. Ez az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dobban,
ugyanakkor pedig jobb stabilitást kölcsönöz a gépnek.
A fenti ellenőrzések után kapcsolja be a készüléket, és a program újraindításához
nyomja meg a 6-os gombot.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.
A szerviz számára szükséges adatok az
adattáblán találhatók. Javasoljuk, hogy az
adatokat jegyezze fel ide:
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
Modell leírása
(MOD.)
...............................
Termékszám
(PNC)
...............................
Sorozatszám
(S.N.)
...............................
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
192989091-A-382011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement