Electrolux | EWT1264TDW | User manual | Electrolux EWT1264TDW Användarmanual

EWT 1264TDW
SV TVÄTTMASKIN
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION......................................................................................3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER....................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 5
4. KONTROLLPANELEN............................................................................................... 6
5. PROGRAMÖVERSIKT............................................................................................... 7
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN........................................................................................ 9
7. TILLVALSFUNKTIONER............................................................................................ 9
8. INSTÄLLNINGAR.....................................................................................................11
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING...............................................................................11
10. DAGLIG ANVÄNDNING......................................................................................... 11
11. RÅD OCH TIPS..................................................................................................... 14
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING............................................................................... 15
13. FELSÖKNING........................................................................................................18
14. TEKNISKA DATA...................................................................................................20
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med
dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får
fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Följ den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej
täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
4
www.electrolux.com
•
•
•
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Spara transportbultarna. När du flyttar
produkten igen måste du spärra
trumman.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Installera inte och använd inte
produkten på en plats där
temperaturen understiger 0 °C eller där
den utsätts för väder och vind.
• Kontrollera att golvet där du installerar
produkten är plant, stabilt,
värmebeständigt och rent.
• Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
• Ställ in fötterna så att det finns
tillräckligt utrymme mellan produkten
och mattan.
• Installera inte produkten där locket inte
kan öppnas helt.
2.2 Elektrisk anslutning
• Produkten måste jordas.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten
med våta händer.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Endast för Storbritannien och Irland:
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)
säkring användas.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör
eller till rör som inte har använts på
länge låter du vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
SVENSKA
2.4 Använd
• Placera inte en behållare för
uppsamling av vattenläckage under
produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Kontrollera att du tagit ut alla
metallföremål från tvätten.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
5
5
2
3
4
1
2
3
4
5
Kontrollpanel
Lucka
Luckhandtag
Fötter för nivåutjämning av produkten
Typskylt
6
www.electrolux.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
90°
60°
30°
20°
1200
800
40°
6
400
7
8
10
1 Programväljare
2 Touch-kontroll för reducerad
centrifugering
9
7 Touch-kontroll för Extra sköljning
8 Touch-kontroll för Lättstruket
9 Touch-kontroll för Start/Paus
10 Touch-kontroller för Time Manager
3 Touch-Kontroll för Temperatur
4 Display
5 Touch-kontroll för Förtvätt
6 Touch-kontroll för Fördröjd start
4.2 Display
A
E
B
D
C
A) Tidområdet:
• Programtid.
• Larmkoder. Se avsnittet
"Felsökning" för beskrivning av
dem.
• Nivån för Time Manager
.
B) Indikator för Fördröjd start.
C) Kontrollampa för Barnlås.
D) Kontrollampan för lucklås:
• Den lyser, du kan inte öppna
luckan.
• Den lyser inte, du kan öppna
luckan.
• Den blinkar, du kan inte öppna
luckan. Vänta några minuter tills
kontrollampan släckts.
E) Kontrollampor för tvättfas.
•
: tvättfas
•
: sköljfas
•
: centrifugeringsfas
SVENSKA
7
5. PROGRAMÖVERSIKT
Program
Max. tvättProgrambeskrivning
Temperaturom- mängd
Max. centrifugeringshastighet
råde
Max. centrifugeringshastighet
Vit-/Kulörtvätt
90 °C - kall
6 kg
1200 varv/
minut
Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt
smuts.
Bomull
6 kg
1200 varv/
minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs.
Syntettvätt
60 °C - kall
2,5 kg
1200 varv/
minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt
smutsad tvätt.
Fintvätt
40 °C - kall
2,5 kg
1200 varv/
minut
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt.
Ylle /
Handtvätt
40 °C - kall
1 kg
1200 varv/
minut
Ylle som kan tvättas i maskin, ylle som ska
handtvättas och ömtåliga material med skötselrådet "handtvätt".2)
1 kg
800 varv/minut
Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial.
2 kg
800 varv/minut
Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett
sängöverkast, etc.
6 kg
1200 varv/
minut
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material.
6 kg
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Eco1)
60 - 40 °C
30°
Siden
Täcken
60 - 30 °C
Kall
Sköljning
Tömning
Centrifugering 6 kg
1200 varv/
minut
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Jeans
60 °C - kall
3 kg
1200 varv/
minut
Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka
färger.
Gardiner
40 °C - kall
2 kg
800 varv/minut
Specialprogram för gardiner. Förtvättsfasen aktiveras automatiskt.3)
Träningskläder
30°
2,5 kg
800 varv/minut
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg.
Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas
upp.
8
www.electrolux.com
Program
Max. tvättProgrambeskrivning
Temperaturom- mängd
Max. centrifugeringshastighet
råde
Max. centrifugeringshastighet
Skjortor
30°
1,5 kg
800 varv/minut
Syntet och blandade material. Lätt smutsad
tvätt och plagg som ska fräschas upp. För 5-6
skjortor.
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen
1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 °C bomull" och "Standardprogram 40 °C
bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad bomullstvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för
valt program.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta så att plaggen tvättas skonsamt. Det kan
se ut som att trumman inte roterar eller inte roterar ordentligt. Detta är normalt för produkten.
3) Använd inte tvättmedel till förtvättsfasen utan den ska sköljas med bara vatten.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SVENSKA
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna:
mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.
Vid programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten.
Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och kan
förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull
60°C med maxvikt 6 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om vikten
däremot är 1 kg så är programet klart på mindre än en timme).
En lampa blinkar på displayen medan produkten räknar ut programmets
längd.
Program
Vikt (kg)
Energiförbrukning
(kWh)
Vattenförbrukning
(liter)
Ungefärlig Återprogramtid stående
(minuter)
fukt (%)1)
Bomull 60 °C
6
1,50
65
200
53
Bomull 40 °C
6
0,85
62
190
53
Syntet 40 °C
2,5
0,50
46
105
35
Fintvätt 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,36
50
65
30
Ylle / Handtvätt 30
°C
Vanliga bomullsprogram
Standard 60 °C
bomull
6
1,03
48
200
53
Standard 60 °C
bomull
3
0,78
41
150
53
Standard 40 °C
bomull
3
0,60
42
138
53
1) När centrifugeringen är klar.
Av-läge (W)
Kvar på-läge (W)
0,48
0,48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning
1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EG.
7. TILLVALSFUNKTIONER
7.1 Temperatur
Indikator
Ställ in den här funktionen för att ändra
den inställda temperaturen.
Kontrollampan för inställd temperatur
tänds.
= kallt vatten.
9
10
www.electrolux.com
7.2 Centrifugering
Med den här funktionen kan du ändra den
förinställda centrifugeringshastigheten.
Kontrollampan för inställd hastighet tänds.
Tillvalscentrifugeringsfunktioner:
Ingen centrifugering
• Ställ in den här funktionen för att
inaktivera alla centrifugeringsfaser.
Endast tömningsfasen är tillgänglig.
• Kontrollampan tänds.
• Ställ in funktionen för mycket ömtåliga
plagg.
• Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
Sköljstopp
• Ställ in den här funktionen för att
förhindra att tvätten skrynklar.
• Kontrollampan tänds.
• Det finns vatten i trumman när
programcykeln är klar.
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
Nattprogram
• Ställ in den här funktionen för att ta
bort alla centrifugeringsfaser och för att
utföra en tyst tvätt.
• Sköljfasen använder mer vatten för
vissa tvättprogram.
• Kontrollampan tänds.
• Tvättprogrammet stannar med vattnet i
trumman. Trumman roterar
regelbundet för att undvika att tvätten
skrynklas.
• Luckan förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp luckan.
Se "När programmet är klart"
för tömning av vattnet.
När du ställer in den här funktionen ökar
programmets längd.
Kontrollampan tänds.
7.4 Fördröjd start
Med den här funktionen kan du
senarelägga starten av ett program med
30 minuter till 20 timmar.
På displayen visas tillhörande indikator.
7.5 Extra sköljning
Med den här funktionen kan du lägga till
några sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer
som är allergiska mot tvättmedel och i
områden där vattnet är mjukt.
Kontrollampan tänds.
7.6 Lättstruket
Produkten tvättar och centrifugerar tvätten
skonsamt för att förhindra att den
skrynklar sig.
Produkten sänker
centrifugeringshastigheten, använder mer
vatten och anpassar programlängden till
typen av tvätt.
Kontrollampan tänds.
7.7 Time Manager
När du ställer in ett tvättprogram visas
standardlängden på displayen.
Tryck på
eller
för att minska eller
öka programlängden.
Time Manager är endast tillgängligt med
programmen i tabellen.
indikator
2)
1)
■
7.3 Förtvätt
■
Med den här funktionen kan du lägga till
en förtvättsfas till ett tvättprogram.
■
Använd den här funktionen för hårt
smutsad tvätt.
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
SVENSKA
indikator
3)
1)
11
1)
■4) ■4) ■4) ■4) ■4) ■4)
1) I förekommande fall.
2) Kortast: för att fräscha upp tvätten.
3) Längsta: Energiförbrukningen sänks om
programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och
den längre programlängden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).
4) Standardlängd för alla program.
8. INSTÄLLNINGAR
8.1 Barnlås
8.2 Ljudsignaler
Med den här funktionen kan du förhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.
Ljudsignalen låter när:
• Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka på
och
samtidigt tills kontrollampan
släcks.
Du kan aktivera funktionen:
tänds/
: alternativen
• Efter att du tryckt på
och programvredet är låsta.
• Innan du trycker på
startar inte.
: Produkten
• När programmet är klart.
• När ett fel har uppstått på produkten.
Avaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka på
samtidigt i 6 sekunder.
och
Om du inaktiverar
ljudsignalerna fortsätter de att
låta när det är fel på
produkten.
9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Häll en liten mängd tvättmedel i facket
för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för
bomull vid högsta temperaturen utan
tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från
trumman och baljan.
10. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Fylla på tvätt
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på knappen A.
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i
taget.
4. Skaka kläderna innan du lägger dem i
produkten.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
12
www.electrolux.com
A
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du stängt
trumman rätt innan du
stänger luckan till produkten.
10.2 Använda tvättmedel och
andra medel
Mät upp tvätt- och sköljmedel.
10.3 Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfack för förtvättsfasen.
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse)
Markeringen M är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.
10.4 Inställning av program
1. Vrid programväljaren till önskat
program:
• Kontrollampan
blinkar.
• På displayen visas nivån för Time
Manager, programlängden och
indikatorerna för programfaserna.
2. Ändra vid behov temperaturen och
centrifugeringshastigheten eller lägg till
tillgängliga funktioner. När du aktiverar
en funktion visas indikatorn för inställd
funktion.
Om du gör ett felaktigt val
visar displayen meddelandet
.
10.5 Starta ett program utan
fördröjd start
Tryck på
.
• Kontrollampan för
slutar blinka
och fortsätter lysa med fast sken.
• Kontrollampan
börjar blinka på
displayen.
• Programmet startar, luckan låses
och displayen visar kontrollampan
.
• Tömningspumpen kan vara igång
en kort tid när produkten fyller på
vatten.
Efter ca 15 minuter från
programmets start:
• Produkten justerar
programlängden
automatiskt efter tvättens
vikt.
• På displayen visas det nya
värdet.
SVENSKA
10.6 Starta ett program med
fördröjd start
Innan ett nytt program startas
kan vattnet tömmas ut ur
produkten. I det här fallet
måste du kontrollera att det
fortfarande finns tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det
inte gör det, fyll på tvättmedel
igen.
flera gånger tills önskad
1. Tryck på
fördröjd start visas på displayen.
Tillhörande indikator tänds på displayen.
2. Tryck på
:
• Produktens nedräkning startar.
• När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Du kan avbryta eller ändra
inställningen för den fördröjda
starten innan du trycker på
. Avbryta den fördröjda
starten:
• Ställ produkten i
pausläge genom att
trycka på
• Tryck på
10.9 Öppna luckan
Luckan är låst medan ett program eller
fördröjd start pågår. På displayen visas
indikatorn
displayen visar
.
• Tryck på
en gång
till för att starta
programmet direkt.
10.7 Avbryta ett program och
ändra funktionerna
Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.
1. Tryck på
.
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på
igen.
Programmet fortsätter.
10.8 Avbryta ett pågående
program
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avbryta programmet och avaktivera
produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att
aktivera produkten. Du kan nu ställa in
ett nytt tvättprogram.
.
FÖRSIKTIGHET!
Om temperaturen och nivån
på vattnet i trumman är för
hög kan du inte öppna
luckan.
.
tills
13
Öppna luckan när fördröjd start är
aktiverat:
1. Tryck på
för att pausa produkten.
2. Vänta tills Lucklåsets indikator
släcks.
3. Du kan öppna luckan.
4. Stäng luckan och tryck på
igen.
Startfördröjningen fortsätter vara
aktiverat.
Öppna produktens lucka när
programmet är aktiverat:
1. Vrid programväljaren till -läget för
att avaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar
produktens lucka.
3. Stäng luckan och ställ in programmet
igen.
10.10 När programmet är klart
• Produkten stannar automatiskt.
• En ljudsignal hörs (om den är
aktiverad).
•
tänds på displayen.
• Kontrollampan för
släcks.
• Kontrollampan för lucklåset
släcks.
• Du kan öppna luckan.
• Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
• Stäng vattenkranen.
14
www.electrolux.com
• Vrid programväljaren till -läget för att
avaktivera produkten.
• Låt luckan stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det
finns vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att
undvika att tvätten skrynklas.
• Kontrollampan för lucklåset
är tänt.
Kontrollampan
blinkar. Luckan
förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att
kunna öppna luckan.
För tömning av vattnet:
1. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten. Om du
ställer in
endast.
tömmer produkten
Produkten töms och
centrifugerar automatiskt
efter cirka 18 timmar (utom
för ylleprogrammet).
10.11 Standby
Energisparläget aktiveras några minuter
efter tvättprogrammet är klart om du inte
avaktiverar produkten.
Energisparläget minskar
energiförbrukningen när produkten är i
standby-läge.
• Alla kontrollampor och displayen
släcks.
• Kontrollampan för
blinkar sakta.
• Tryck på någon av funktionerna för att
avaktivera energisparläget.
. Produkten tömmer ut
2. Tryck på
vattnet och centrifugerar.
3. När programmet är klart och
kontrollampan för lucklåset
kan du öppna locket.
släcks
4. Vrid programväljaren till -läget för
att avaktivera produkten.
11. RÅD OCH TIPS
11.1 Fylla på tvätt
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och
ylle
• Följ tvättanvisningarna som finns på
tvätmärkningen.
• Tvätta inte vita och färgade plagg
tillsammans.
• Vissa färgade plagg kan missfärgas i
första tvätten. Vi rekommenderar att du
tvättar dem separat de första
gångerna.
• Stäng örngott, blixtlås, hakar och
tryckknappar. Knyt skärp.
• Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
• Vänd ut och in på flerfärgade plagg,
ylle och plagg med tryck.
• Ta bort svåra fläckar.
• Tvätta svåra smutsfläckar med ett
specialtvättmedel.
• Var försiktig med gardiner. Ta bort
hakarna eller lägg gardinerna i en
tvättpåse eller ett örngott.
• Tvätta inte saker i produkten utan fåll
eller med snitt. Tvätta små plagg (t.ex.
bygelbehåar, bälten, strumpbyxor osv.)
i en tvättpåse.
• En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid
centrifugeringsfasen. Om detta händer,
justera plaggen manuellt i baljan och
starta centrifugeringsfasen igen.
11.2 Svåra fläckar
Det räcker inte med vatten och tvättmedel
för vissa fläckar.
Vi rekommenderar att du tar bort dessa
fläckar innan du lägger in plaggen i
produkten.
Det finns särskilda
fläckborttagningsmedel. Använd ett
fläckborttagningsmedel som lämpar sig för
typen av fläck och material.
SVENSKA
11.3 Tvättmedel och tillsatser
• Använd endast tvättmedel och tillsatser
som är särskilt avsedda för
tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– Pulver för ömtåliga material (40 °C
max) och ylle
– flytande tvättmedel, helst för
tvättprogram med låga
temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller
specialtvättmedel för endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda
mer diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets
typ och färg, programtemperatur och
smutsgrad.
• Om produkten inte har ett
tvättmedelsfack med luckenheten
tillsätter du det flytande tvättmedlet
med en doseringsboll (fås från
tvättmedelstillverkaren).
15
• Starta alltid ett tvättprogram med full
maskin.
• Använd vid behov
fläckborttagningsmedel när du ställer in
ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet
så att du använder rätt mängd
tvättmedel
11.5 Vattenhårdhet
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder en vattenavhärdare för
tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för
att ta reda på vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till
produkten.
11.4 Miljötips
• Ställ in ett program utan förtvätt om du
har tvätt som är normalt smutsig
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Ta bort rostpartiklar endast med
specialprodukter för tvättmaskin. Gör
detta separat från tvätten.
12.1 Utvändig rengöring
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
Rengör produkten bara med tvål och
varmt vatten. Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte denaturerad
sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
12.2 Avkalkning
Om vattenhårdheten där du bor är hög
eller medelhög rekommenderar vi att du
använder ett avkalkningsmedel för
tvättmaskiner.
Undersök trumman regelbundet för att
förhindra kalkbildning och rostpartiklar.
12.3 Underhållstvätt
Vid programmen med låg temperatur kan
det hända att det blir kvar lite tvättmedel i
trumman. Kör en underhållstvätt med
jämna mellanrum. För att göra detta:
• Ta ut tvätten ur trumman.
• Ställ in bomullsprogrammet med
högsta temperaturen med en liten
mängd tvättmedel.
16
www.electrolux.com
12.4 Rengöring av tvättmedelsfacket
1.
2.
3.
12.5 Rengöring av tömningsfiltret
VARNING!
Rengör inte nålfällan om
vattnet i produkten är hett.
1.
2.
1
2
2
3
1
CLACK
5
4
3
6
4
CLACK
SVENSKA
17
12.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Åtgärder vid frysrisk
Om produkten är installerad på en plats
där temperaturen kan vara mindre än 0
°C, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tömningspumpen,
Utför denna procedur även
när du vill utföra en
nödtömning.
1. Stäng vattenkranen och koppla loss
tilloppsslangen.
2. Koppla loss tömningsslangen från en
vask eller kran.
3. Placera ändarna på tömnings- och
tilloppsslangen i en behållare. Låt
vattnet rinna ut ur slangarna.
4. Ställ in tömningsprogrammet och låt
det slutföras till slutet av programmet.
5. Vrid programväljaren till Stopp och
koppla ur produkten från eluttaget.
6. Dra ur stickkontakten ur eluttaget.
VARNING!
Se till att temperaturen är över 0 °C innan
du använder produkten igen. Tillverkaren
har inget ansvar för de skador som
orsakas av låga temperaturer.
18
www.electrolux.com
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Inledning
Produkten startar inte eller upphör att
fungera.
Prova först att hitta en lösning på
problemet (se tabellen). Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan lösa problemet.
Då vissa problem uppstår hörs en
ljudsignal och displayen visar en
larmkod:
•
- Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
•
- Produkten tömmer inte ut
vattnet.
•
- Produktens lucka eller trumma
är öppen eller är inte ordentligt stängd.
Kontrollera båda!
•
- Strömförsörjningen är instabil.
Vänta tills nätspänningen är stabil.
VARNING!
Stäng av produkten innan du
utför kontrollerna.
13.2 Möjliga fel
Problem
Möjlig lösning
Programmet startar inte. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Se till att produktens lucka är stängd.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller
väntar tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med
vatten ordentligt.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte
är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten fylls inte med
vatten och töms omedelbart.
Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan
vara för låg.
Produkten tömmer inte
ut vattnet.
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
SVENSKA
Problem
19
Möjlig lösning
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att nålfällan inte är igensatt. Rengör den vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program
utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre
än normalt.
Kontrollera att nålfällan inte är igensatt. Rengör den vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att
inget vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd
tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.
Produkten avger ett
konstigt ljud.
Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är
borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Programmet är kortare
än tiden som visas.
Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".
Programmet är längre
än tiden som visas.
En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är
normalt för produkten.
Tvättresultaten är inte
tillfredsställande.
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
20
www.electrolux.com
Problem
Möjlig lösning
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du
tvättar tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en
funktion.
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om problemet uppstår igen.
Om andra larmkoder visas på displayen. Stäng av och sätt på produkten. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om problemet kvarstår.
14. TEKNISKA DATA
Mått
Bredd/Höjd/Djup/Totalt
djup
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt IPX4
säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.
Vattentryck
Min
Max
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Bomull
6 kg
Energiklass
A+
Centrifugeringshastigh- Max
et
1200 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
SVENSKA
21
22
www.electrolux.com
SVENSKA
23
192971400-A-312014
www.electrolux.com/shop
Download PDF

advertising