AEG L64740VFL User manual

AEG L64740VFL User manual
BG
CS
Ръководство за употреба
Перална машина
Návod k použití
Pračka
2
25
LAVAMAT 64740VFL
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 6
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................7
5. ПРОГРАМИ........................................................................................................8
6. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО...................................................................... 11
7. OПЦИИ.............................................................................................................12
8. НАСТРОЙКИ....................................................................................................13
9. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................13
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА........................................................................ 13
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 16
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 17
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................21
14. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................23
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Съобразявайте се с обема за максимално
зареждане за 7 кг (вижте глава "Таблица с
програми").
Работното налягане на водата (минимум и
максимум) трябва да бъде между 0,5 бара (0,05
MPa) и 8 бара (0,8 MPa).
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Този уред трябва да се свърже към водопровода
посредством предоставения нов комплект маркучи.
Старият комплект маркучи не трябва да се
използва повторно.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, абразивни
стъргалки, разтворители или метални предмети.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
Запазете транспортните болтове.
Когато отново преместите уреда,
трябва да блокирате барабана.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Не инсталирайте и не използвайте
уреда, когато температурата е по
ниска от 0 °C, или когато е изложен
на атмосферни влияния.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
•
•
Регулирайте крачетата така, че да
има необходимото разстояние
между уреда и килима.
Не монтирайте уреда там, където
вратата на уреда не може да се
отвори напълно.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия: Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
•
•
•
•
•
•
•
Не повреждайте маркучите за вода.
Преди да свържете уреда към нови
тръби или такива, които не са били
използвани дълго време, оставете
малко вода да потече по тях,
докато бъдат чисти.
Когато използвате уреда за първи
път, се уверете, че няма течове.
2.4 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Следвайте инструкциите върху
опаковката на перилния препарат.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Уверете се, че сте премахнали
всички метални предмети от
прането.
Не слагайте контейнер за събиране
на евентуален теч на вода под
уреда. Свържете се със
Оторизиран сервизен център, за да
проверите кой аксесоар може да
използвате.
Не докосвайте стъклото на вратата,
докато програмата работи.
Стъклото може да е горещо.
2.5 Изхвърляне
2.3 Водно съединение
•
•
5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
6
www.aeg.com
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Преглед на уреда
1
2
3
4
5
Работен плот
Отделение за препарати
Kомандно табло
Дръжка на вратичката
Табелка с данни
Филтър на помпата за източване
на водата
7 Крачета за нивелиране на уреда
1
2
3
4
5
6
6
7
3.2 Как да активирате
устройството за
безопасност на деца
За да затворите вратата, завъртете
устройството обратно на
часовниковата стрелка, докато
линията застане вертикално.
Това устройство не позволява на деца
или домашни любимци да останат
затворени в барабана.
3.3 Фиксиране на комплекта
с табелите (4055171146)
Завърта устройството по посока на
часовниковата стрелка, докато
линията застане в хоризонтално
положение.
Не можете да затворите вратата.
Наличен при оторизиран дилър.
Ако монтирате уреда върху цокъл,
застопорете уреда във фиксиращите
плочи.
Внимателно прочетете приложените
към аксесоара инструкции.
БЪЛГАРСКИ
7
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Командно табло - описание
1
COTTON ECO
OFF
30 MIN. - 3 KG
SPIN
DRAIN
DELICATE RINSES
WOOL/SILK
DELICATES
2
COTTON
+PREWASH
MIX 20°
WASHING
DOOR
JEANS
SYNTHETICS
+PREWASH
EASY IRON
8
1
2
3
4
3
7
6
5
4
Бутон за програми
Екран
Индикатори
6 Бутон "Петна"
7 Бутон за намаляване на скоростта
Бутон Старт/Пауза
8 Бутон „Температура"
на центрофугиране
5 Бутон "Икономия на време"
4.2 Екран
A
А - Времеви диапазон:
•
Времетраенето на програмата.
•
Алармените кодове.
•
Съобщението за грешка.
•
Програмата е приключила.
B - Заключване за защита от деца
Индикаторът светва, когато
активирате това устройство.
B
4.3 Индикатори за фазите
След натискане на бутонът
индикаторът за фаза пране (
включва.
,
) се
Уредът работи.
)
Индикаторът на вратичката
показва кога вратичката може да бъде
отворена:
8
www.aeg.com
•
свети: вратата не може да бъде
отворена.
• мига: вратичката ще бъде
освободена след няколко минути.
• не свети: вратата може да се
отвори.
Когато нагласите опцията за
допълнително центрофугиране,
индикаторът за допълнително
центрофугиране (
) светва и остава
включен, когато уредът извършва
допълнителното центрофугиране.
5. ПРОГРАМИ
Програма
Температурен
диапазон
Максимално Описание на програмата
количество
(Тип зареждане и ниво на замърсяване)
за зареждане
Максимална
скорост на
центрофугир
ане
Памук
95°C - Студена
вода
7 кг
1400 об./мин
Бели и цветни памучни тъкани. Нормално и
леко замърсяване.
Памук
+Предпране
95°C - Студена
вода
7 кг
1400 об./мин
Бели и цветни памучни тъкани. Силно
замърсено и нормално замърсено.
Смесено 20°
20°C
3 кг
800 об./мин
Специална програма за памучни, изкуствени и
смесени материи с леко замърсяване. Задайте
тази програма за намаляване разхода на
енергия. Уверете се, че перилният препарат е
за ниска температура, за да получите добри
резултати при прането1).
Дънки
60°C - Студена
вода
3,5 кг
1200 об./мин
Джинсови дрехи и дрехи от жарсе. Също и за
дрехи с тъмни цветове.
Синтетика
60°C - Студена
вода
3,5 кг
1200 об./мин
Синтетични и смесени тъкани. Нормално
замърсяване.
Синтетики
+Предпране
60°C - Студена
вода
3,5 кг
1200 об./мин
Синтетични и смесени тъкани. Силно
замърсено и нормално замърсено.
Лесно гладене 1 кг
1200 об./мин
60°C - Студена
вода
Синтетични дрехи за внимателно пране.
Нормално и леко замърсяване.2)
БЪЛГАРСКИ
Програма
Температурен
диапазон
Максимално Описание на програмата
количество
(Тип зареждане и ниво на замърсяване)
за зареждане
Максимална
скорост на
центрофугир
ане
Фини тъкани
40°C - Студена
вода
3,5 кг
1200 об./мин
Деликатни тъкани като акрилни, вискозни,
полиестерни дрехи. Нормално замърсяване.
Вълна /
Коприна
40°C - Студена
вода
2 кг3)
1200 об./мин
Вълна, подходяща за пране в пералня,
вълна за ръчно пране и деликатни тъкани
Изплакване на
фини тъкани
Студена вода
7 кг
1200 об./мин
За изплакване и центрофугиране на прането.
Всички тъкани.
7 кг
За източване на водата в барабана. Всички
тъкани.
Центрофугиране
7 кг
1400 об./мин
За да центрофугирате прането и да източите
водата в барабана. Всички тъкани.
30 MIN. - 3 KG
30°C
3 кг
1200 об./мин
Памучни и синтетични дрехи с леко
замърсяване или носени само веднъж.
Памук ECO5)
60°C - 40°C
7 кг
1400 об./мин
Бели и цветни памучни тъкани, които не
оцветяват останалото пране. Нормално
замърсяване. Консумацията на енергия
намалява и времето на програмата за пране е
удължено.
Източване
със символ "ръчно пране".4)
9
10
www.aeg.com
Програма
Температурен
диапазон
Максимално Описание на програмата
количество
(Тип зареждане и ниво на замърсяване)
за зареждане
Максимална
скорост на
центрофугир
ане
За да нулирате или отмените програмата.
За да активирате и деактивирате уреда.
1) Уредът извършва кратка фаза на затопляне на водата, ако температурата и е под 20°C. Уредът
може да покаже настройка на температурата като "студено".
2) За да намалите намачкването в пералнята, този цикъл регулира температурата на водата и
изпълнява нежна към тъканите фаза на измиване и центрофуга. Уредът добавя допълнителни
изплаквания.
3) Максимално натоварване за копринени изделия : 1 кг
4) По време на този цикъл барабанът се върти бавно, за да осигури нежно изпиране. Може да
изглежда, че барабанът не се върти или не се върти правилно. Това е нормално функциониране
на уреда.
5) Стандартни програми за стойностите на потребление на етикета за енергия. Според
наредба 1061/2010, тези програми са съответно "Стандартна 60 °C програма за памук" и
"Стандартна 40 °C програма за памук". Те са най-ефективните програми по отношение на
комбинирано потребление на енергия и на вода за нормално замърсено памучно пране.
Температурата на водата при фазата на пране може да се различава от
температурата, посочена за избраната програма.
Съвместимост на опциите на
програмата
Програма
+PREWASH
+PREWASH
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
БЪЛГАРСКИ
Програма
1)
■
11
2)
■
■
■
30 MIN. - 3 KG
■
■
■
■
■
1) Тази опция може да бъде избрана само при температура 40ºC или повече.
2) Когато изберете тази опция, препоръчваме да намалите количеството на прането. Можете да
оставите прането, но резултатите от изпирането може да не бъдат задоволителни.
Препоръчително зареждане: памук: 3,5 кг, синтетични и фини тъкани: 2 кг
6. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
Данните в тази таблица са приблизителни. Те могат да варират
поради различни причини: количеството и вида на прането, водата
и околната температура.
Програми
Количес
тво
пране
(кг)
Потреблен Потреблен
ие на
ие на вода
електроене (литри)
ргия (kWh)
Приблизит Остатъчна
елна
влага (%)1)
продължит
елност на
програмата
(минути)
Памук 60 °C
7
1,30
59
130
52
Памук 40 °C
7
0,75
59
130
52
Синтетика 40 °C
3,5
0,50
45
95
35
Фини тъкани 40 °C
3,5
0,55
60
65
35
2
0,25
53
55
30
Вълна / Коприна
30 °C
Стандартни програми за памук
Стандартна 60 °C
памук
7
0,92
46
178
52
Стандартна 60 °C
памук
3,5
0,64
31
150
52
Стандартна 40 °C
памук
3,5
0,54
31
144
52
1) В края на фазата на центрофугиране.
12
www.aeg.com
Режим Изкл. (W)
Режим Остатъци (W)
0,48
0,48
Информацията, посочена в таблицата по-горе, е в съответствие с Регламента на
Европейската комисия 1015/2010 директива за прилагане 2009/125/EC.
7. OПЦИИ
7.1 Температура
Натиснете този бутон, за да
промените зададената температура.
Индикатор
= студена вода.
На дисплея се показва индикаторът на
зададената температура.
Използвайте тази опция за пране с
петна, които са трудни за
отстраняване.
Когато зададете тази функция,
поставете препарата за третиране на
петна в отделение
Тази опция увеличава
продължителността на
програмата.
7.2 Центрофугиране
С тази опция можете да промените
скоростта на центрофугиране по
подразбиране.
На дисплея се показва индикаторът на
зададената скорост.
Допълнителни опции за
центрофугиране:
Задържане на изплакването
•
•
•
•
Задайте тази опция, за да не се
намачка прането.
Съответният индикатор светва.
Програмата за пране спира, но в
барабана все още има вода.
Барабанът се върти постоянно, за
да предотврати намачкване на
прането.
Вратата остава заключена. Трябва
да източите водата, за да отворите
вратата.
За да източите водата,
разгледайте "В края на
програмата".
7.3 Петна
.
7.4 Икономия на време
С тази опция може да намалите
времетраенето на програмата.
•
Натиснете веднъж, за да зададете
"Намалена продължителност" за
нормално замърсени дрехи.
• Натиснете два пъти, за да зададете
"Супер бързо" за дрехи, които
почти не са замърсени.
Намаленото време за пране се
появява на дисплея.
Някои програми приемат
само една от двете опции.
7.5 Допълнително
изплакване
С тази опция можете да добавите
предпране към програмата.
Използвайте тази опция за хора, които
са алергични към перилни препарати
и в райони, където водата е мека.
Съответният индикатор светва. 1
Задайте тази опция, за да добавите
фазата за петна към програма.
1 Вижте в "Настройки" как да активирате тази опция.
БЪЛГАРСКИ
13
8. НАСТРОЙКИ
8.1 Звукови сигнали
едновременно, докато индикаторът
Звуковите сигнали прозвучават,
когато:
се включи/изключи.
Може да активирате тази опция:
• Програмата е приключила.
• Има неизправност в уреда.
За да деактивирате/активирате
•
След като натиснете
:
опциите и програмният бутон са
заключени.
•
Преди да натиснете
не може да стартира.
звуковите сигнали, натиснете
едновременно за 6 секунди.
и
Ако деактивирате
звуковите сигнали, те ще
продължат да работят, ако
има неизправност в уреда.
8.2 Защита за деца
С тази опция може да попречите на
децата да си играят с контролното
табло.
•
8.3 Постоянно
допълнително изплакване
С тази опция можете постоянно да
имате допълнително изплакване,
когато зададете нова програма.
•
За да активирате/деактивирате
и
тази опция, натиснете
едновременно, докато индикаторът
се включи/изключи.
За да активирате/деактивирате
тази опция, натиснете
: уредът
и
9. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
1. Сложете 2 литра вода в
отделението за перилен препарат
за фазата за измиване.
Това активира системата за
източване.
2. Сложете малко количество
перилен препарат в отделението
за фазата за пране.
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
10.1 Зареждане на прането
1. Отворете вратичката на уреда
2. Поставете прането в барабана,
дреха по дреха.
3. Изтръскайте дрехите преди да ги
сложите в уреда.
Не поставяйте твърде много пране в
барабана.
4. Затворете вратата.
3. Задайте и стартирайте програма
за памук при най-високата
температура без пране.
Това премахва всички възможни
замърсявания от барабана и ваната.
14
www.aeg.com
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че няма останало пране
между уплътнението и вратата.
Съществува риск от изтичане на вода
или повреждане на прането.
10.2 Слагане на препарат и
добавки
1. Дръпнете навън чекмеджето за
дозиране на перилните препарати,
докато спре.
2. Измерване на перилния препарат
и добавките.
3. Внимателно затворете чекмеджето
за препарати.
центрофугиране или добавете
предоставените опции. Когато
активирате тази опция,
индикаторът на зададената опция
светва.
Ако зададете грешни
данни, дисплеят ще
покаже съобщението
.
10.4 Стартиране на
програма
Натиснете бутон
, за да
стартирате програмата.
Съответният индикатор спира да мига
и остава включен.
Програмата стартира, вратата е
заключена. Индикаторите
включени.
и
са
Източващата помпа може
да работи за кратко време
в началото на цикълът.
10.5 Прекъсване на
програмата и промяна на
функция
Отделение за фаза на
предпране и програма за
накисване.
Отделение за фаза на пране.
Отделение за течни добавки
(омекотител на тъкани,
препарат за колосване).
Максимално ниво за количество
течни добавки.
Отделение за препарат против
петна.
10.3 Задаване на програма
1. Завъртете копчето за програмите и
задайте програмата за измиване:
•
•
Индикаторът на
премигва.
На дисплея е показано
времетраенето на програмата.
2. Ако е необходимо, променете
температурата, скоростта на
Можете да промените само някои
функции, преди те да работят.
1. Натиснете бутон
.
Съответният индикатор примигва.
2. Променете настройките на
функцията.
3. Отново натиснете бутона
Програмата продължава.
.
10.6 Отмяна на работеща
програма
1. Завъртете копчето до позицията
, за да отмените програмата и
да деактивирате уреда.
2. Завъртете копчето на програмата
отново, за да деактивирате уреда.
Сега можете да зададете нова
програма за пране.
БЪЛГАРСКИ
Преди да започнете
новата програма, уредът
може да източи водата. В
този случай, уверете се че
препаратът е все още в
отделението за препарат и
ако не е така, го напълнете
отново.
10.7 Отваряне на вратата,
когато програмата работи
Когато уредът работи и по време на
забавянето вратичката е заключена.
Ако по една или друга причина се
налага да я отворите, първо натиснете
бутон
, за да поставите
машината в режим пауза.
Ако след няколко минути индикаторът
изгасне, вратичката може да бъде
отворена.
продължи да
Ако индикаторът
свети и вратичката остане блокирана,
това означава, че уредът вече загрява
или че нивото на водата е твърде
високо. В такъв случай вратичката не
може да бъде отворена.
Ако не можете да отворите
вратичката, но ви е наложително,
направете следното:
1. Завъртете копчето на програмата
към позиция , за да
деактивирате уреда.
2. Изчакайте няколко минути и след
това внимателно отворете
вратичката на уреда (обърнете
внимание на нивото и
температурата на водата !).
3. Затворете вратичката на уреда.
4. Нагласете програмата и натиснете
, за да започнете
бутона
отново цикълът на изпиране.
10.8 В края на програмата
Уредът спира автоматично. Включва
се звуковият сигнал (ако е активиран).
На дисплея мигащият
индикаторите
и
15
се включва и
се изключват.
изгасва.
Индикаторът на бутона
Вратичката може да бъде отворена.
1. Завъртете копчето на програмата
към позиция , за да
деактивирате уреда.
2. Извадете прането от уреда.
Уверете се, че барабанът е
празен.
3. Затворете крана за водата.
4. Дръжте вратата открехната, за да
предотвратите плесен и миризми.
Програмата за пране е завършила,
но има вода в барабана:
• Барабанът се върти постоянно, за
да предотврати намачкване на
прането.
• Индикаторът на заключена врата
•
е включен. Вратата остава
заключена.
Трябва да източите водата, за да
отворите вратата.
За да източите водата:
1. Задайте програма за източване
или центрофугиране. Ако е
необходимо, намалете скоростта
на центрофугиране.
. Уредът
2. Натиснете бутон
източва водата и центрофугира.
3. Когато програмата завърши и
се изключи, може
индикаторът
да отворите вратичката.
4. Завъртете копчето на програмата
към позиция , за да
деактивирате уреда.
10.9 Готовност
Няколко минути след приключване на
програмата ще се активира системата
за пестене на енергия. Яркостта на
дисплея се намалява. При натискане
на произволен бутон уредът излиза от
състоянието на икономия на енергия.
16
www.aeg.com
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
11.1 Зареждане на прането
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Разделете прането на: бяло пране,
цветно пране, изкуствени тъкани,
фини тъкани и вълна.
Спазвайте инструкциите за пране,
обозначени на етикетите.
Не поставяйте заедно бяло и
цветно пране.
Някои цветни дрехи може да се
обезцветят при първото пране.
Препоръчваме ви първия път да ги
изперете отделно.
Закопчайте калъфките за
възглавници, затворете циповете,
куките на копчетата и копчетата с
клипс. Закопчайте колани.
Изпразнете джобовете и разгънете
дрехите.
Обърнете наопаки многослойни
тъкани, вълна и дрехи с щампи.
Отстранете упорити петна.
Измийте със специален препарат
за упорити петна.
Внимавайте с пердетата.
Отстранете куките или поставете
пердетата в торба за пране или
калъфка за възглавница.
Не перете в уреда пране без
подгъви или със закъсано.
Използвайте торбичка за пране, за
да перете малки и/или деликатни
елементи (например сутиени без
банел, колани, чорапогащи и др.).
Много малко заредено пране може
да причини проблеми с баланса на
центрофугирането. Ако това се
случи, сортирайте ръчно дрехите в
казана и стартирайте отново
центрофугирането.
11.2 Упорити петна
Има специални препарати за
отстраняване на петна. Използвайте
специалния препарат за отстраняване
на петна, който е приложим за вида
петно и тъкан.
11.3 Перилни препарати и
добавки
•
•
•
•
•
•
Използвайте само перилни
препарати и добавки,
предназначени за употреба в
перална машина:
– прах за пране при всички
видове тъкани,
– прах за пране за фини тъкани
(40 °C макс.) и вълнени тъкани,
– течни перилни препарати, за
предпочитане при програми за
пране с ниска температура (60
°C макс.) при всички видове
тъкани или по специално за
вълнените тъкани.
Не смесвайте различни видове
перилни препарати.
За да щадите околната среда, не
използвайте по-голямо количество
перилен препарат, отколкото е
необходимо.
Винаги спазвайте инструкциите,
които ще откриете на опаковката на
тези продукти.
Използвайте правилните продукти
за вида и цвета на тъканта,
температурата на програмата и
нивото на замърсяване.
Ако уредът ви няма дозатор за
препарати с клапа, добавете
течния препарат с дозатор за
миялен препарат (осигурен от
производителя на препарата).
11.4 Екологични съвети
•
За някои петна водата и препарата не
са достатъчни.
•
Препоръчваме да отстраните тези
петна, преди да поставите дрехите в
уреда.
•
Задайте програма без предпране за
пране на дрехи с нормално
замърсяване.
Винаги стартирайте програма за
измиване с максимален обем
пране.
Ако е необходимо, използвайте
препарат за третиране на петна,
когато сте задали програма с ниска
температура.
БЪЛГАРСКИ
•
За да използвате правилното
количество препарат, проверете
твърдостта на водата в домашната
ви система
17
твърдостта на водата е мека, не е
необходимо да използвате омекотител
за вода.
11.5 Твърдост на водата
За да разберете твърдостта на водата
във вашия район се свържете с
местната водоснабдителна компания.
Ако твърдостта на водата в района ви
е висока или умерена, препоръчваме
да използвате омекотител за вода за
перални машини. В райони, където
Използвайте правилното количество
омекотител за вода. Винаги спазвайте
инструкциите, които ще откриете на
опаковката на продукта.
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Външно почистване
Почиствайте уреда само със сапун и
топла вода. Подсушете напълно
всички повърхности.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте алкохол,
разтворители или
химически продукти.
12.2 Премахване на котлен
камък
12.3 Профилактично
измиване
При програмите с ниска температура е
възможно да остане перилен препарат
в барабана. Редовно извършвайте
профилактично измиване. Направете
следното:
•
•
Извадете прането от барабана.
Задайте програмата за памук с найвисоката температура и с малко
количество перилен препарат.
12.4 Уплътнение на
вратичката
Ако твърдостта на водата в района ви
е висока или умерена, препоръчваме
да използвате препарат за
премахване на котлен камък от водата
за перални машини.
Редовно проверявайте барабана, за
да предотвратите образуването на
котлен камък и ръжда.
За да премахнете ръждата,
използвайте само специални продукти
за перална машина. Правете това
отделно от прането на дрехи.
Винаги спазвайте
инструкциите, които ще
откриете на опаковката на
продукта.
Редовно оглеждайте уплътнението и
премахвайте всякакви предмети от
вътрешната му част.
18
www.aeg.com
12.5 Почистване на дозатора за миялен препарат
1.
2.
1
2
3.
4.
12.6 Почистване на маркуча за подаване на вода и
филтъра на вентила
1.
2.
1
2
3
БЪЛГАРСКИ
3.
4.
45°
20°
12.7 Почистване на филтъра за източване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не чистете филтъра за
източване, ако водата в
уреда е гореща.
1.
2.
3.
4.
19
20
www.aeg.com
5.
6.
7.
8.
12.8 Аварийно източване
Поради неизправност уредът не може
да източи водата.
Ако това се случи, направете стъпки
(1) до (8) на "Почистване на филтър за
източване". При необходимост
почистете помпата.
Когато източите водата чрез
процедурата за аварийно източване,
трябва пак да активирате системата
за източване:
1. Когато източите водата чрез
процедурата за аварийно
източване, трябва пак да
активирате системата за
източване: Поставете 2 литра вода
в отделението за пране на
дозатора за миялен препарат.
2. Стартирайте програмата, за да
източите водата
12.9 Предпазни мерки
срещу замръзване
Ако уредът е инсталиран на място,
където температурата може да бъде
по-ниска от 0°, отстранете останалата
вода от маркуча за подаване на вода
и помпата за източване.
1. Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
2. Затворете крана за водата.
3. Поставете двата края на маркуча
за подаване на вода в контейнер и
оставете водата да изтече от
маркуча.
4. Изпразнете помпата за източване.
Вижте процедурата за аварийно
източване.
5. Когато помпата за източване е
празна, поставете маркуча за
подаване на вода отново.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
температурата е повече от
0 °C преди да използвате
отново уреда.
Производителят не е
отговорен за щети,
причинени от ниска
температура.
БЪЛГАРСКИ
21
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
•
•
13.1 Въведение
Уредът не стартира или спира по
време на работа.
Първо се опитайте да намерите
решение на проблема (вижте
таблицата). Ако не намерите решение,
обърнете се към оторизирания
сервизен център.
- Уредът не се пълни с вода
правилно.
- Уредът не източва водата.
•
- Вратата на уреда е отворена
или не е затворена правилно.
Моля, проверете вратата!
•
- Електрозахранването не е
стабилно. Изчакайте, докато
електрозахранването се
стабилизира.
При някои проблеми се чуват
звукови сигнали и дисплеят
показва код за аларма:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Деактивирайте уреда,
преди да извършите
проверките.
13.2 Възможни неизправности
Проблем
Възможно решение
Програмата не се
включва.
Уверете се, че главният щепсел е свързан към главния
контакт.
Уверете се, че вратичката на уреда е затворена.
Уверете се, че няма повреден предпазител в
електрическото табло.
Уверете се, че сте натиснали Старт/Пауза.
Ако сте задали отложен старт, отменете настройката или
изчакайте края на отброяването.
Деактивирайте функцията за защита за деца, ако е
включена.
Уредът не се пълни с
вода правилно.
Уверете се, че кранът на водата е отворен.
Уверете се, че налягането на водата не е твърде ниско. За
тази информация се обърнете към местното
водоснабдително дружество.
Уверете се, че кранът на водата не е запушен.
Уверете се, че филтърът на маркуча и филтърът на
вентила не са запушени. Вижте "Грижи и почистване".
Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е
прегънат или усукан.
Уверете се, че свързването на маркуча е правилно.
22
www.aeg.com
Проблем
Възможно решение
Уредът не се пълни с
Уверете се, че маркучът за източване е правилно
вода и веднага източва. позициониран. Маркучът може да е твърде ниско.
Уредът не източва
водата.
Уверете се, че каналът за водата не е запушен.
Уверете се, че отходният маркуч не е прегънат или усукан.
Уверете се, че филтърът за източване не е запушен. Ако е
необходимо, почистете филтъра. Вижте "Грижи и
почистване".
Уверете се, че свързването на маркуча за източване е
правилно.
Задайте програмата за източване, ако зададете програма
без фаза на източване.
Задайте програма за източване, ако зададете опция, която
завършва с вода в барабана.
Фазата на
Задайте програма за центрофугиране.
центрофугиране не
действа или цикълът на
пране трае по-дълго от
обикновено.
Уверете се, че филтърът за източване не е запушен. Ако е
необходимо, почистете филтъра. Вижте "Грижи и
почистване".
Сортирайте ръчно дрехите в барабана и стартирайте
отново центрофугирането. Този проблем може да е
причинен от проблем с баланса.
По пода има вода.
Уверете се, че съединителите на маркучите са херметични
и че не тече вода.
Уверете се, че маркучът за източване на водата не е
повреден.
Уверете се, че използвате правилния перилен препарат и
правилното количество.
Не можете да отворите
вратата на уреда.
Уверете се, че програмата за пране е приключила.
Задайте програмата за източване или центрофугиране, ако
има вода в барабана.
Уредът издава
необичаен шум.
Уверете се, че уредът е правилно нивелиран. Вижте
"Инсталиране".
Уверете се, че опаковката и/или транспортните болтове са
премахнати. Вижте "Инсталиране".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможно решение
Добавете още пране в барабана. Зареденото количество
пране е твърде малко.
Резултатите от
измиването не са
задоволителни.
Увеличете количеството перилен препарат или
използвайте друга марка.
Използвайте специални продукти, за да отстраните
упоритите петна, преди да измиете прането.
Уверете се, че сте задали правилната температура.
Намалете зареденото пране.
Не можете да задавате
опция.
Уверете се, че натискате единствено желаният(ите)
бутон(и).
След проверката активирайте уреда. Програмата продължава от момента на
прекъсване.
Ако проблемът се появи отново, се обърнете към оторизирания сервизен център.
Ако дисплеят покаже други алармени кодове. Деактивирайте и активирайте уреда.
Ако проблемът продължи, се обърнете към оторизирания сервизен център.
14. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери
Ширина/ Височина/
Дълбочина/ Обща
дълбочина
600 мм/ 850 мм/ 580 мм/ 615 мм
Свързване към
Волтаж
електрическата мрежа Обща мощност
Предпазител
Честота
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво на защита срещу навлизане на твърди
частици и влага, осигурено от защитното
покритие, освен в случаите, когато
оборудването с ниско напрежение не разполага
със защита срещу влага
IPX4
Налягане на
водоснабдяването
0,5 бара (0,05 MPa)
8 бара (0,8 MPa)
Минимално
Максимална
Студена вода
Водоснабдяване 1)
Максимално
количество пране
Памук
7 кг
Клас на енергийна ефективност
A+++
Скорост на
центрофугиране
1400 об./мин
Максимална
1) Свържете маркуча за водоснабдяване към кран с резба 3/4 цола.
23
24
www.aeg.com
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ČESKY
25
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 26
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................................27
3. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................28
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................29
5. PROGRAMY.....................................................................................................30
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ......................................................................................33
7. FUNKCE........................................................................................................... 34
8. NASTAVENÍ..................................................................................................... 34
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................35
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ........................................................................................ 35
11. TIPY A RADY................................................................................................. 37
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 38
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 42
14. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 44
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
26
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Dodržujte maximální náplň 7 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar
(0,8 MPa).
Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
ČESKY
•
•
•
•
•
27
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Přepravní šrouby uschovejte. Při
opětovném stěhování spotřebiče je
nutné zajistit buben.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven vnějším povětrnostním
vlivům.
Ujistěte se, že podlaha, na které
instalujte spotřebič, je plochá, stabilní,
odolná proti teplu a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a kobercem byl
požadovaný prostor.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko:
Tento spotřebič je vybaven 13A
síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit
28
www.aeg.com
•
pojistku v síťové zástrčce, použijte
13A pojistku ASTA (BS 1362).
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na
několik minut odtéct, dokud nebude
čistá.
Při prvním použití spotřebiče se
ujistěte, že nedochází k únikům vody.
•
•
•
•
2.5 Likvidace
2.4 Použití
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Pod spotřebič nepokládejte nádoby
na zachycení případného úniku vody.
Informace o vhodném příslušenství
vám poskytne autorizované servisní
středisko.
Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Dávkovač mycího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dveří
Typový štítek
Filtr vypouštěcího čerpadla
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
ČESKY
3.2 Zapnutí dětské
bezpečnostní pojistky
Zabráníte tak dětem či zvířatům, aby se
zavřely v bubnu.
Otočte pojistku po směru hodinových
ručiček, dokud není rýha vodorovně.
Dvířka nelze zavřít.
Dvířka zavřete tak, že pojistku otočíte
proti směru hodinových ručiček, dokud
není rýha vertikálně.
3.3 Souprava fixovacích
destiček (4055171146)
Dostupná u vašeho autorizovaného
prodejce.
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu s příslušenstvím.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
COTTON ECO
OFF
30 MIN. - 3 KG
SPIN
DRAIN
DELICATE RINSES
WOOL/SILK
DELICATES
2
COTTON
+PREWASH
MIX 20°
WASHING
DOOR
JEANS
SYNTHETICS
+PREWASH
EASY IRON
8
1
2
3
4
3
7
6
5
4
Volič programů
Displej
Kontrolky
6 Tlačítko Skvrny
7 Tlačítko pro snížení rychlosti
Tlačítko Start/Pauza
8 Tlačítko nastavení teploty
5 Tlačítko Úspora času
odstřeďování
29
30
www.aeg.com
4.2 Displej
A
A - Část pro čas:
•
•
Spotřebič pracuje.
Ukazatel délky programu.
Kontrolka dvířek ( ) signalizuje, kdy je
možné otevřít dvířka:
Výstražné kódy.
•
Chybové hlášení.
•
Program je dokončen.
•
•
B - Dětská bezpečnostní pojistka
Tato kontrolka se rozsvítí, když tuto
funkci zapnete.
4.3 Kontrolky fází
Po stisknutí tlačítka
kontrolka (
B
svítí: dvířka nelze otevřít.
bliká: dvířka lze otevřít za několik
minut.
• nesvítí: dvířka lze otevřít.
Nastavíte-li funkci Extra máchání,
rozsvítí se kontrolka přídavného máchání
) a zůstane svítit, dokud spotřebič
(
neprovede přidaná máchání.
se rozsvítí
) prací fáze.
5. PROGRAMY
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň znečištění)
Bavlna
95 °C - studená
7 kg
1400 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce znečiš‐
těné.
Bavlna + Před‐
pírka
95 °C - studená
7 kg
1400 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Velmi znečištěné a nor‐
málně znečištěné.
Smíšené 20°
20 °C
3 kg
800 ot/min
Speciální program pro lehce znečištěnou bavlnu,
syntetiku a směsové tkaniny. Nastavením tohoto
programu snížíte spotřebu energie. Ujistěte se, že
je prací prostředek určen pro nízké teploty, abyste
dosáhli dobrých výsledků praní.1).
ČESKY
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň znečištění)
Džíny
60 °C - studená
3,5 kg
1200 ot/min
Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prá‐
dlo tmavé barvy.
Syntetika
60 °C - studená
3,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tka‐
nin. Normálně znečištěné.
Syntetika +
Předpírka
60 °C - studená
3,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tka‐
nin. Velmi znečištěné a normálně znečištěné.
Snadné žehlení 1 kg
1200 ot/min
60 °C - studená
31
Syntetické prádlo k šetrnému praní. Normálně a
lehce znečištěné.2)
Jemné
40 °C - studená
3,5 kg
1200 ot/min
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza,
polyester. Normálně znečištěné.
Vlna / hedvábí
40 °C - studená
2 kg3)
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané
vlněné a jemné prádlo označené symbolem ruč‐
Jemné máchání
Studená
7 kg
1200 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny.
Vypouštění
7 kg
Vypuštění vody z bubnu. Všechny tkaniny.
Odstředění
7 kg
1400 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu.
Všechny tkaniny.
30 MIN. - 3 KG
30 °C
3 kg
1200 ot/min
Lehce znečištěné bavlněné a syntetické prá‐
dlo, které bylo nošeno pouze jednou.
7 kg
1400 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně znečiš‐
těné. Spotřeba energie se sníží a délka pracího
programu se prodlouží.
Bavlna Úspor‐
ný5)
60 °C - 40 °C
ního praní.4)
32
www.aeg.com
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň znečištění)
Slouží k resetování nebo zrušení programu.
Slouží k vypnutí a zapnutí spotřebiče.
1) Spotřebič spustí krátkou fázi ohřevu, jestliže je teplota vody nižší než 20 °C. Spotřebič může zobrazit
nastavení teploty jako „studená“.
2) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto cyklu je regulována a fáze praní a odstředění
je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání.
3) Max. náplň pro hedvábí: 1 kg.
4) Během tohoto cyklu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se
neotáčí nebo že se neotáčí správně. Jedná se však o běžný jev.
5) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě
směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby
energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
Kombinace programů a funkcí
Program
+PREWASH
+PREWASH
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ČESKY
Program
1)
33
2)
■
30 MIN. - 3 KG
■
■
■
■
■
1) Tuto funkci lze zvolit pouze pro teploty 40 °C nebo vyšší.
2) Pokud nastavíte tuto funkci, doporučujeme snížit množství prádla. Je možné prát plnou náplň, ale vý‐
sledky praní nemusí být uspokojivé. Doporučená náplň: bavlna: 3,5 kg, syntetika a jemné: 2 kg.
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem růz‐
ných příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu
(minuty)
Zbytková
vlhkost
(%)1)
Bavlna 60 °C
7
1,30
59
130
52
Bavlna 40 °C
7
0,75
59
130
52
Syntetika 40 °C
3,5
0,50
45
95
35
Jemné 40 °C
3,5
0,55
60
65
35
2
0,25
53
55
30
Vlna / hedvábí 30
°C
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
7
0,92
46
178
52
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
3,5
0,64
31
150
52
Standardní 40 °C
program pro bavlnu
3,5
0,54
31
144
52
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0,48
0,48
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se
provádí směrnice 2009/125/ES.
34
www.aeg.com
7. FUNKCE
Při nastavení této funkce vložte
7.1 Teplota
Nastavením této funkce změníte výchozí
teplotu.
Kontrolka
odstraňovač skvrn do komory
.
Tato funkce prodlouží délku
programu.
= studená voda.
Rozsvítí se kontrolka nastavené teploty.
7.4 Úspora času
7.2 Odstředění
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
Pomocí této funkce můžete změnit
výchozí rychlost odstřeďování.
•
Rozsvítí se kontrolka nastavené
rychlosti.
Dodatečné funkce odstřeďování:
Zastavení máchání
•
•
•
•
Nastavením této funkce zabráníte
zmačkání tkanin.
Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Prací program se zastaví s vodou v
bubnu. Buben se otáčí pravidelně,
aby se zabránilo zmačkání prádla.
Dvířka zůstanou zablokována. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
Vypuštění vody viz „Na konci
programu“.
7.3 Skvrny
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
• Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u prádla, které téměř
není znečištěno.
Na displeji se zobrazí zkrácená doba
praní.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
7.5 Extra máchání
Díky této funkci můžete k pracímu
programu přidat několik máchání.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
Příslušná kontrolka se rozsvítí. 1
Nastavením této funkce přidáte k
programu fázi odstraňování skvrn.
Tuto funkci použijte u prádla s odolnými
skvrnami.
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně
na dobu šesti sekund.
1 Pro zapnutí této funkci viz „Nastavení“.
a
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
ČESKY
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím
a
,
dokud se kontrolka
nerozsvítí
nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
•
•
: tlačítka funkcí a
Po stisknutí
volič programů jsou zablokované.
Před stisknutím
nelze spustit.
: spotřebič
35
8.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Funkci zapnete či vypnete
a
současným stisknutím
dokud se kontrolka
nebo nezhasne.
,
nerozsvítí
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Nalijte dva litry vody do komory na
prací prostředek pro fázi praní.
Zapnete tak vypouštěcí systém.
2. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
3. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
10.1 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
3. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Zavřete dvířka.
10.2 Plnění pracího
prostředku a přísad
1. Vytáhněte zásuvku pracího
prostředku až na doraz.
2. Odměřte prací prostředek a přísady.
3. Opatrně zavřete zásuvku pracího
prostředku.
Komora pro fázi předpírky a pro
program namáčení.
POZOR!
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky
nezůstane žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo poškození
prádla.
Komora pro fázi praní.
Komora na tekuté přísady (avi‐
váž, škrob).
36
www.aeg.com
Značka maximálního množství
pro tekuté přísady.
Komora pro prostředek na odstra‐
ňování skvrn.
10.3 Nastavení programu
1. Otočením voliče programů nastavte
program:
Kontrolka
bliká.
Na displeji se zobrazí délka
programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu a
rychlost odstřeďování nebo přidejte
dostupné funkce. Když zapnete
nějakou funkci, rozsvítí se kontrolka
dané funkce.
10.6 Zrušení probíhajícího
programu
1. Otočením voliče programů do polohy
zrušíte program a vypnete
spotřebič.
2. Opětovným otočením voliče
programů spotřebič zapnete. Nyní
můžete zadat nový prací program.
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
•
•
Pokud něco nastavíte
nesprávně, na displeji se
zobrazí hlášení
.
10.4 Spuštění programu
Stisknutím tlačítka
spustíte
program.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Program se spustí a dvířka se zablokují.
Kontrolky
a
svítí.
Vypouštěcí čerpadlo může
na začátku cyklu chvíli
pracovat.
10.5 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko
.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko
Program bude pokračovat.
.
10.7 Otevření dvířek během
probíhajícího programu
Během chodu spotřebiče a při
probíhajícím odpočtu do odloženého
startu jsou dvířka zablokovaná.
Jestliže je nutné z nějakého důvodu
dvířka otevřít, musíte nejprve pozastavit
chod spotřebiče stisknutím tlačítka
.
Když kontrolka
za několik minut
zhasne, lze dvířka otevřít.
Pokud kontrolka
nadále svítí a dvířka
zůstávají zablokovaná, znamená to, že
spotřebič již ohřívá nebo že je hladina
vody příliš vysoko. V takovém případě
nelze dvířka otevřít.
Pokud nelze dvířka otevřít, avšak nutně
je otevřít potřebujete, postupujte takto:
1. Otočením voliče programů do polohy
vypnete spotřebič.
2. Po několika minutách můžete dvířka
opatrně otevřít (dávejte pozor na
hladinu vody a na teplotu!).
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Nastavte program a stisknutím
tlačítka
program.
znovu spusťte prací
10.8 Na konci programu
Spotřebič se automaticky zastaví. Zazní
zvukový signál (pokud je zapnutý).
ČESKY
Na displeji se bliká
zhasnou.
a kontrolky
Zhasne kontrolka tlačítka
lze nyní otevřít.
a
. Dvířka
1. Otočením voliče programů do polohy
vypnete spotřebič.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
3. Zavřete vodovodní kohoutek.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
• Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
•
•
Kontrolka zablokování dvířek
Dvířka zůstanou zablokována.
Před otevřením dvířek je nutné
vypustit vodu.
svítí.
37
Vodu vypustíte následujícím
způsobem:
1. Zvolte program vypouštění nebo
odstředění. V případě potřeby snižte
rychlost odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko
. Spotřebič
vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
kontrolky
můžete dvířka otevřít.
4. Otočením voliče programů do polohy
vypnete spotřebič.
10.9 Pohotovostní režim
Po dokončení programu se po pár
minutách aktivuje systém úspory energie.
Jas displeje se sníží. Stisknutím
jakéhokoliv tlačítka se úsporný režim
spotřebiče zruší.
11. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
11.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Odstraňte odolné skvrny.
Silně zašpiněné skvrny vyperte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky nebo záclony vložte
•
do pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Ve spotřebiči neperte nezaobroubené
prádlo nebo prádlo, které se zatrhává.
Při praní malých nebo jemných kusů
prádla používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
11.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit
před vložení příslušných kusů prádlo do
spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
38
www.aeg.com
11.3 Prací prostředky a
přísady
•
•
•
•
•
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
11.4 Ekologické rady
•
•
•
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu.
11.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
12.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
12.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
•
Vyjměte prádlo z bubnu.
ČESKY
•
Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
12.4 Těsnění dvířek
12.5 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
1
2
3.
39
4.
40
www.aeg.com
12.6 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.7 Čištění vypouštěcího filtru
UPOZORNĚNÍ!
Vypouštěcí filtr nečistěte,
pokud je voda ve spotřebiči
horká.
1.
2.
ČESKY
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12.8 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (8) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového
vypouštění, je nutné vypouštěcí systém
opět aktivovat:
1. Když vypustíte vodu pomocí
nouzového vypouštění, je nutné
vypouštěcí systém opět aktivovat: Do
komory pro hlavní praní dávkovače
pracího prostředku nalijte dva litry
vody.
2. Spusťte program na vypouštění
vody.
41
12.9 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
42
www.aeg.com
UPOZORNĚNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Úvod
Spotřebič se nespustí nebo se zastaví
během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud řešení nenajdete,
kontaktujte autorizované servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
- Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!
•
- Napájení se sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
UPOZORNĚNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
13.2 Možné závady
Problém
Možné řešení
Nespustil se program.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do
konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnu‐
tá.
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně
těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není uc‐
paný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
ČESKY
Problém
43
Možné řešení
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice
může být umístěna příliš nízko.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
Nastavte program odstřeďování.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyváže‐
ním.
Na podlaze je voda.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuni‐
ká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správ‐
ném množství.
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bub‐
nu voda.
Spotřebič vydává nez‐
vyklý hluk.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny
v části „Instalace“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
44
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou
náplň.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciál‐
ního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Nelze nastavit funkci.
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná tlačítka.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
600 mm/ 850 mm/ 580 mm/ 615 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
0,5 barů (0,05 MPa)
8 barů (0,8 MPa)
Minimální
Maximální
Studená voda
Přívod vody 1)
Maximální množství
prádla
Bavlna
7 kg
Třída energetické účinnosti
A+++
Rychlost odstřeďování
1400 ot/min
Maximální
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
ČESKY
45
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
46
www.aeg.com
ČESKY
47
192971260-A-332014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement