Electrolux | EWT0862TAW | User manual | Electrolux EWT0862TAW Használati utasítás

Electrolux EWT0862TAW Használati utasítás
EWT 0862 TAW
.......................................................... .......................................................
HU MOSÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
www.electrolux.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MOSÁSI PROGRAMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
3
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mel‐
lékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy haszná‐
lat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További
tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és is‐
meretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készü‐
lék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás
esetén használhatják.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készülék‐
től, amikor az ajtaja nyitva van.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor cél‐
szerű azt bekapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a háló‐
zati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 6 kg
tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó
szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell
cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
4
www.electrolux.com
• Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értékének 0,5 bar
(0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa) között kell lennie
• Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyíláso‐
kat (ha vannak) a készülék alatti szőnyeg ne zárja el.
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a
mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható
fel újra.
2.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolást és a szál‐
lítási rögzítőcsavarokat.
• Őrizze meg a szállítási rögzítőcsavarokat.
Amikor ismét szállítani szeretné a készüléket,
a dobját rögzítenie kell.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan he‐
lyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van, vagy
ahol ki van téve az időjárásnak.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésé‐
nek helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőál‐
ló és tiszta legyen.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan he‐
lyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen kinyitni.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi
kesztyűt.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék és a padló között.
• Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék és a
szőnyeg között rendelkezésre álljon a szüksé‐
ges hely.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
•
•
•
•
•
•
•
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és hosszab‐
bító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a háló‐
zati kábel épségére. Amennyiben a készülék
hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét sa‐
ját szervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatla‐
kozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugó‐
nál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati ká‐
belt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a víz‐
csöveknek.
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatá‐
sához használja a mellékelt, új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt
csövekhez csatlakoztatja a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisz‐
tul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze,
hogy nincs-e szivárgás.
MAGYAR
2.2 Használat
VIGYÁZAT
Személyi sérülés, áramütés, tűz, égési
sérülés vagy a készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• A készüléket kizárólag háztartási célra hasz‐
nálja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jel‐
lemzőit.
• Tartsa be a mosogatószer csomagolásán fel‐
tüntetett utasításokat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolí‐
tott a ruhákból.
• Ne tegyen a készülék alá edényt azért, hogy
az esetleg a készülékből szivárgó vizet össze‐
gyűjtse. A használatra javasolt felszerelések‐
kel kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csat‐
lakozóaljzatból.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsu‐
garat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldó‐
szert vagy fém tárgyat.
2.4 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadá‐
lyozza gyermekek és kedvenc állatok készü‐
lékben rekedését.
2.3 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT
Személyi sérülés vagy a készülék káro‐
sodásának veszélye áll fenn.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
1 Kezelőpanel
2
2 Fedél
3 Fedélfogantyú
5
3
4
5
4 Készülék szintbe állítására szolgáló lábak
5 Adattábla
6
www.electrolux.com
4. KEZELŐPANEL
1
5 Ing
2
3
4
Pamut
Pamut Eco
Sportruha
90°
60°
40°
3h
Függöny
Műszál
Farmer
Hőmérséklet
30°
20°
800
600
Késleltetett
indítás
6h 9h
5
Előmosás
Késleltetett
indítás
Gyors
Extra öblítés
6
400
Kímélő
Centrifuga
Centrifuga
Gyapjú/Kézi mosás
Szivattyúzás
Öblítés
7
Start/Szünet
Selyem
Paplan
9
1 Programválasztó gomb
(Késleltetett indítás)
2 Centrifugálás sebességét mérséklő érintő‐
gomb
(Centrifuga) és a funkciók vissza‐
jelzői:
Nincs centrifugálás visszajelző
Öblítőstop viszajelző
Halk ciklus visszajelző
3 Hőmérséklet érintőgomb
(Hőmérséklet)
4 Előmosás érintőgomb
(Előmosás)
5 Késleltetett indítás érintőgomb
8
6 Extra öblítés érintőgomb
(Extra öblítés)
7
Gyors érintőgomb
(Gyors)
8 Start/Szünet érintőgomb
(Start/Szünet)
9 Programállapot-visszajelzők:
Ajtó zárva visszajelző
Ciklus vége visszajelző
Biztonsági gyerekzár visszajelző
5. MOSÁSI PROGRAMOK
Program
Hőmérséklet-tartomány
Töltet és szennyeződés típusa
Maximális töltet, maximális centrifugálási sebesség
Pamut
90 °C – Hideg
Fehér és színes pamut (közepesen és enyhén szennye‐
zett ruhadarabok).
6 kg, 800 ford./perc
Pamut Eco1)
60 °C - 40 °C
Fehér és színtartó pamut. Normál szennyezettség.
6 kg, 800 ford./perc
Műszál
60 °C – Hideg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Normál szennye‐
zettség.
2,5 kg, 800 ford./perc
Kímélő
40 °C – Hideg
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és poliészter. Normál
szennyezettség.
2,5 kg, 800 ford./perc
MAGYAR
7
Program
Hőmérséklet-tartomány
Töltet és szennyeződés típusa
Maximális töltet, maximális centrifugálási sebesség
Gyapjú/Kézi mosás
40 °C – Hideg
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható gyapjúhoz
és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott kényes szövetek‐
hez.
1 kg, 800 ford./perc
Selyem
30 °C – Hideg
Speciális program selyem és kevert műszálas ruhadara‐
bok számára.
1 kg, 800 ford./perc
Paplan
60 °C – 30 °C
Mosási program egy műszálas takaróhoz, paplanhoz,
ágyterítőhöz stb.
2 kg, 800 ford./perc
Hideg
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához. Valamen‐
nyi anyag.
6 kg, 800 ford./perc
Öblítés
Szivattyúzás
A víz dobból való leeresztéséhez. Valamennyi anyag.
6 kg
Centrifuga
A ruhanemű centrifugálásához. Valamennyi anyag.
6 kg, 800 ford./perc
Farmer
60 °C – Hideg
Pamutvászon és jersey darabok. Sötét színű darabokhoz
is.
3 kg, 800 ford./perc
Függöny
40 °C – Hideg
Speciális program függönyökhöz. Az Előmosás szakasz
automatikusan aktiválódik.2)
2 kg, 800 ford./perc
30 °C
Műszálas és kényes ruhaneműk. Enyhén szennyezett
vagy felfrissítendő ruhaneműk.
2,5 kg, 800 ford./perc
Sportruha
Műszálas vagy kevert szálas anyagok. Enyhén szennye‐
zett és felfrissítendő ruhaneműk.
5 - 6 db inghez.
800 ford./perc
5 Ing
30 °C
1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára
A 2010/1061 számú rendelkezésnek megfelelően az „Pamut Eco 60° C” és az „Pamut Eco 40° C” az
átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosásához használatos, szabványos program. Ezek a
leghatékonyabb programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és
az energiafogyasztást illeti.
2) Csak vízzel való öblítéshez ne használjon az előmosáshoz mosószert a készülékben.
Programfunkciók összeegyeztethetősége
Program
Eco
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8
www.electrolux.com
Program
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Ha a Gyors opciót választja, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet mennyiségét. Továbbra is megtarthatja
a teljes töltetet, de a mosási hatékonyság mérséklődik. Javasolt töltet: pamut: 3 kg, műszálas és kényes
szövetek: 1,5 kg.
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változhat‐
nak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet függvényé‐
ben.
Programok
Töltet
(kg)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás
(liter)
Program hoz‐
závetőleges
időtartama
(perc)
Fennmaradó
nedvesség
(%)1)
6
1.20
56
150
66
Pamut 40 °C
6
0.70
54
150
66
Műszál 40 °C
2,5
0.50
46
105
37
Kímélő 40 °C
2,5
0.55
46
90
37
Gyapjú/Kézi
mosás 30 °C
1
0.36
50
65
37
Pamut 60 °C
MAGYAR
Programok
Töltet
(kg)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás
(liter)
Program hoz‐
závetőleges
időtartama
(perc)
Fennmaradó
nedvesség
(%)1)
9
Szabványos pamut program
Szabványos pa‐
mut 60 °C
6
1.03
48
224
66
Szabványos pa‐
mut 60 °C
3
0.78
41
150
66
Szabványos pa‐
mut 40 °C
3
0.60
42
138
66
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.75
0.75
A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 2015/2010 számú tanácsi rendelkezé‐
sének, mely a 2009/125/EC számú irányelvet teljesíti.
1) a centrifugálási fázis végén.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
7.1 Hőmérséklet
Az alapértelmezett hőmérséklet módosításához
válassza ezt a funkciót.
jelzőfény = hideg víz.
Megjelenik a beállított hőmérséklet visszajelzője.
7.2 Centrifugálás
Ezzel a funkcióval módosítható az alapértelme‐
zett centrifugálási sebesség.
Megjelenik a beállított sebesség visszajelzője.
További centrifugálási funkciók:
Nincs centrifugálás
• Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja az összes
centrifugálási fázist. Csak a szivattyúzás prog‐
ramfázis áll rendelkezésre.
• A megfelelő visszajelző világítani kezd.
• Ezt a funkciót kényes anyagok esetében alkal‐
mazza.
• Egyes mosási programok esetén az öblítése‐
ket a gép nagyobb mennyiségű víz felhaszná‐
lásával végzi.
Öblítőstop
• Ezzel a funkcióval megelőzheti a ruhanemű
gyűrődését.
• A megfelelő visszajelző világítani kezd.
• A program befejeztével a víz a dobban marad.
• A dob rendszeres időközönként forgást végez,
hogy megakadályozza a ruhák gyűrődését.
• Zárva marad az ajtó.
• Az ajtó kinyitásához le kell a vizet engednie.
A víz leeresztéséhez olvassa el a „Miu‐
tán a program véget ért” című részt.
Halk ciklus
• Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja az összes
centrifugálási fázist, és halk mosást végezhet.
• Egyes mosási programok esetén az öblítése‐
ket a gép nagyobb mennyiségű víz felhaszná‐
lásával végzi.
• A megfelelő visszajelző világítani kezd.
• A mosási program leáll, és a víz a dobban
marad. A dob rendszeres időközönként for‐
gást végez, hogy megakadályozza a ruhák
gyűrődését.
• Zárva marad az ajtó. Az ajtó kinyitásához le
kell a vizet engednie.
A víz leeresztéséhez olvassa el a „Miu‐
tán a program véget ért” című részt.
10
www.electrolux.com
7.3 Előmosás
7.7 Gyerekzár
Ezzel a funkcióval egy előmosási szakaszt adhat
a mosási programhoz.
Erős szennyeződés esetén használja e funkciót.
A funkció aktiválása növeli a program időtarta‐
mát.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja a gyer‐
mekeket abban, hogy játsszanak a kezelőpanel‐
lel.
• A funkció be/kikapcsolásához egyidejűleg ad‐
7.4 Késleltetett indítás
A funkció segítségével a program indítása 9, 6
vagy 3 órával késleltethető.
A funkció jelzőfénye és a beállított érték jelzőfé‐
nye megjelenik.
7.5 Extra öblítés
Ezzel a funkcióval további öblítési szakaszokat
adhat a mosási programhoz.
Olyan személyek esetében használja ezt a funk‐
ciót, akik allergiásak a mosószerekre, valamint
olyan helyeken, ahol lágy a víz.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.6 Gyors
Ezzel a funkcióval csökkentheti a program időtar‐
tamát.
Ezt a funkciót enyhén szennyezett vagy felfrissí‐
tendő darabok esetén használja.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
dig tartsa megnyomva a
és
gom‐
bot, amíg a
jelzőfény világítani nem kezd/
el nem alszik.
Bekapcsolhatja a funkciót:
gombot, a funkció‐
• Miután megnyomta a
gombok és a programválasztó gomb hatásta‐
lanná válnak.
gomb megnyomása előtt: a készülék
• A
nem indítható.
7.8 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatóak, amikor:
• A program befejeződik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolására, egyidejűleg
6 másodpercre nyomja meg a
gombot.
és a
Ha kikapcsolja a hangjelzéseket, azok
csak akkor működnek, amikor a készü‐
lék működésében hiba lép fel.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1.
2.
Öntsön egy kevés mosószert a mosószeradagoló mosási rekeszébe.
Állítsa be és ruhák nélkül indítson el egy pa‐
mut mosására szolgáló programot a legma‐
gasabb hőmérsékleten. Ez minden szen‐
nyeződést eltávolít a dobból és a tartályból.
9. NAPI HASZNÁLAT
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati aljzatba.
MAGYAR
11
9.1 A mosnivaló betöltése
1.
2.
A
3.
4.
Nyissa fel a készülék fedelét.
Nyomja meg az „A” gombot. A dob automa‐
tikusan kinyílik.
Helyezze a mosandó darabokat egyenként
a dobba. Rázza meg a mosandó darabokat,
mielőtt a készülékbe helyezi őket. Ügyeljen
arra, hogy ne tegyen túl sok mosandó hol‐
mit a dobba.
Csukja be a dobot, majd a fedelet.
FIGYELEM
A készüléke fedelének bezárása előtt,
ellenőrizze, hogy megfelelően bezárta-e
a dobot.
9.2 Mosószerek és adalékok használata
• Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
Az előmosási szakasz mosószer-adagolója.
A mosási szakasz mosószer-adagolója.
Folyékonyadalék-rekesz (öblítőszer, kemé‐
nyítő).
A folyékony adalékok maximális szintjét jelzi a
M jelzés.
9.3 Program kiválasztása
1.
Fordítsa el a programválasztó gombot a kí‐
vánt program beállításához:
– A
jelzőfény villog.
2.
Szükség esetén módosítsa a hőmérsékletet
és a centrifugálási sebességet, vagy adjon
hozzá további funkciókat. Ha elindít egy
funkciót, annak jelzőfénye megjelenik.
Amennyiben valamit helytelenül állított
be, a
jelzőfény pirosan villog.
9.4 Egy program késleltetett indítás
nélküli indítása
Nyomja meg a
gombot:
• A
jelzőfény villogása megszűnik, és folya‐
matosan világítani kezd.
• A program elindul, a fedélzár bekapcsol, és vi‐
visszajelző.
lágít a
• A leeresztő szivattyú egy rövid időre bekap‐
csolhat, amikor a készülék vizet tölt be.
9.5 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
• Nyomja meg az
gombot a kívánt késlelte‐
tés beállításához. Megjelenik a beállított kés‐
jelzőfény.
leltetés visszajelzője. Világít a
• Nyomja meg a
gombot:
– a készülék megkezdi a visszaszámlálást.
– Amikor a visszaszámlálás befejeződött, au‐
tomatikusan megkezdődik a mosóprogram
végrehajtása.
A késleltetett indítás a
gomb meg‐
nyomása előtt módosítható vagy töröl‐
hető.
12
www.electrolux.com
Késleltetett indítás törlése:
1. Nyomja meg a
gombot a készülék mű‐
ködésének szüneteltetéséhez.
2.
Addig nyomja a
gombot, amíg a beállí‐
tott késleltetés visszajelzője ki nem alszik.
Nyomja meg a
gombot ismét a program
azonnali elindításához.
9.6 A program megszakítása és a
funkciók módosítása
Csak néhány funkciót módosíthat a működése
megkezdése előtt.
1. Nyomja meg a(z)
gombot. A jelzőfény
villog.
2. Módosítsa a funkciót.
3. Nyomja meg ismét a
gombot. A prog‐
ram folytatódik.
9.7 Program törlése
1.
2.
Az aktív program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához fordítsa a programválasztó
állásba.
gombot
A készülék bekapcsolásához újra fordítsa el
a programválasztó gombot. Most új mosási
programot állíthat be.
A készülék nem engedi ki a vizet.
9.8 A fedél felnyitása
A készülék fedele zárva van, amíg egy program
vagy a késleltetett indítás működik. Világít a
jelzőfény.
FIGYELEM
Ha a hőmérséklet vagy dobban lévő víz
szintje túl magas, nem nyithatja ki a ké‐
szülék fedelét.
A készülék fedelének kinyitása , vagy amikor a
késleltetett indítás működik:
1. A
gomb megnyomásával szüneteltesse
a készülék működését.
2.
3.
4.
Várjon, amíg a fedélzár
jelzőfény kial‐
szik.
A készülék fedele kinyitható.
Zárja be a fedelet, és nyomja meg ismét a
gombot. Folytatódik a program (vagy a
késleltetett indítás) végrehajtása.
A készülék fedelének kinyitása, amikor a
program működik:
1. A készülék kikapcsolásához fordítsa el a
programválasztó gombot
állásba.
2. Várjon néhány percet, mielőtt felnyitná a
fedelet.
3. Zárja be a fedelet, és állítsa be ismét a
programot.
9.9 Miután a program véget ért
• A készülék automatikusan leáll.
• Egy hangjelzés hallható (ha engedélyezve
van).
• Kialszik a
visszajelző.
• Eltűnik a fedélzár
szimbólum.
• Világít a
visszajelző.
• A készülék fedele kinyitható.
• Szedje ki a mosott holmit a dobból. Ellenőriz‐
ze, hogy a dob üres-e.
• Zárja el a vízcsapot.
• A készülék kikapcsolásához fordítsa el a prog‐
ramválasztó gombot
állásba.
• Hagyja egy ideig nyitva a fedelet, hogy elke‐
rülje a penész vagy kellemetlen szagok kelet‐
kezését.
A mosási program véget ért, de még mindig víz
van a dobban:
– Rendszeresen forog a dob, hogy megakadá‐
lyozza a ruhák gyűrődését.
– Világít a fedélzár
visszajelző. A
vis‐
szajelző villog. A fedél zárva marad.
– A fedél kinyitásához le kell a vizet engednie.
A víz leengedéséhez:
1. Szükség esetén csökkentse a centrifugá‐
lási sebességet. Ha beállítja a
funkci‐
ót, a készülék csak szivattyúzást végez.
2. Nyomja meg a(z)
gombot. A készülék
leereszti a vizet és centrifugál.
3. A program befejezése után kialszik a fe‐
délzár
visszajelző, és felnyithatja a
fedelet.
4. A készülék kikapcsolásához fordítsa el a
állásba.
programválasztó gombot
A készülék leereszti a vizet, és körülbe‐
lül 18 óra elteltével automatikusan cent‐
rifugál (kivéve gyapjú program estén).
MAGYAR
9.10 Készenlét
Ha nem kapcsolja ki a készüléket, akkor az a
program lejárta után néhány perccel készenléti
állapotba lép.
Készenléti állapotban a készülék kevesebb ener‐
giát fogyaszt.
13
• Minden jelzőfény kialszik.
• A
jelzőfény lassan villog
• A funkciógombok egyikét megnyomva kap‐
csolja ki a készenléti állapotot.
10. HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
10.1 A ruha töltet
• A következők szerint válogassa szét a ruhá‐
kat: fehér, színes, műszálas, kényes és gyap‐
júruhák.
• Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek a
ruhák kezelési címkéin találhatóak.
• Ne mosson együtt fehér és színes darabokat.
• Egyes színes darabok elszíneződhetnek az
első mosásnál. Célszerű az első mosásnál kü‐
lön mosni a darabokat.
• Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze
a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat és pa‐
tentokat. Kösse össze az öveket.
• Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a darabo‐
kat.
• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat, gyapjút és
festett ábrákkal ellátott darabokat.
• Távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
• Különleges mosószerrel mossa az erősen
szennyeződéseket.
• Legyen körültekintő a függönyök esetében.
Vegye ki az akasztókat vagy tegye mosózsák‐
ba vagy párnahuzatba a függönyöket.
• Ne mossa következőket a készülékben:
– Szegetlen vagy vágásokkal ellátott ruhák
– Merevített melltartók.
– Használjon mosózsákot kis darabok mosá‐
sára.
• Centrifugálási fázisban egyensúlyi problémá‐
kat okozhat egy nagyon kicsi darab. Ilyen
esetben kézzel rendezze el a tartályban a da‐
rabokat, majd indítsa újra a centrifugálási fá‐
zist.
10.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem elegendő
a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a darab ké‐
szülékbe tétele előtt eltávolítani.
Különleges folteltávolítók állnak rendelkezésre.
Azt a különleges folteltávolítót használja, mely
megfelel a folt és az anyag jellegének.
10.3 Mosószerek és adalékanyagok
• Csak mosógépek számára készült mosósze‐
reket és adalékokat használjon.
• Ne keverje a különböző fajtájú mosószereket.
• A környezet védelme érdekében ne használ‐
jon a szükségesnél több mosószert.
• Mindig tartsa be a mosószer termékek csoma‐
golásán található útmutatásokat.
• Az anyag fajtájának és színének, a program
hőmérsékletének és a szennyezettség mérté‐
kének megfelelő termékeket használja.
• Ha a készüléke nem rendelkezik terelőlapos
mosószer-adagolóval, akkor adagológolyóba
öntse a folyékony mosószereket.
10.4 Környezetvédelmi tanácsok
• Előmosási fázis nélkül tegye be a normál
szennyezettségű ruhákat mosáshoz.
• Mindig maximális ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
• Szükség esetén használjon folteltávolítót, ami‐
kor alacsony hőmérsékletű programot állít be.
• Megfelelő mennyiségű mosószer használatá‐
hoz ellenőrizze háztartási vízhálózatában lévő
víz keménységét.
10.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a körze‐
tében, akkor célszerű vízlágyítót használni a mo‐
sógépekben. Olyan körzetekben, ahol alacsony
a vízkeménység nem szüksége vízlágyító hasz‐
nálata.
A körzetében lévő vízkeménység megérdeklődé‐
séhez a helyi vízellátó vállalathoz forduljon.
14
www.electrolux.com
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót alkalmazzon.
Mindig tartsa be a termék csomagolásán találha‐
tó útmutatásokat.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a há‐
lózati dugaszt a fali aljzatból.
11.1 Külső tisztítás
Csak szappannal és meleg vízzel tisztítsa a ké‐
szüléket. Hagyjon minden felületet megszáradni.
FIGYELEM
Ne használjon alkoholt, oldószereket
vagy vegyszereket.
11.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a körze‐
tében, akkor célszerű vízlágyítót használni a mo‐
sógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy mega‐
kadályozza vízkő- és rozsdarészecskék képző‐
dését.
Csak mosógéphez való termékeket használjon a
rozsdarészecskék eltávolítására. Ezt a ruhamo‐
sástól külön végezze.
Mindig tartsa be a termék csomagolá‐
sán található útmutatásokat.
11.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok használa‐
ta esetén előfordulhat, hogy mosószer marad a
dobban. Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ezt a következőképp végezze:
• Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
• Egy kevés mosószerrel, maximális hőmérsék‐
leten, pamut mosására szolgáló, rövid progra‐
mot használjon.
11.4 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
MAGYAR
3.
11.5 A lefolyószűrő tisztítása
VIGYÁZAT
Ne tisztítsa a kifolyócső szűrőt, ha forró
a készülékben lévő víz.
2.
1.
1
2
1
2
3
CLACK
4
5
3
6
4
11.6 A befolyócső és a szelepszűrő tisztítása
1.
2.
1
2
3
CLACK
15
16
www.electrolux.com
3.
4.
90˚
11.7 Fagyveszély
5.
Ha olyan helyen van a készülék elhelyezve, ahol
0 °C alatt lehet a hőmérséklet, akkor engedje ki a
megmaradt vizet a befolyócsőből és a leeresztő
szivattyúból.
6.
Tegye ezt akkor is, amikor vészleeresz‐
tést szeretne végezni.
1.
2.
3.
4.
7.
Válassza ki a Szivattyúzás programot, és
hagyja futni a ciklus végéig.
Fordítsa a programválasztó gombot a Stop
állásba, hogy a készüléket leválassza a há‐
lózati feszültségről.
Válassza le a készüléket a hálózatról.
VIGYÁZAT
Ellenőrizze, hogy magasabb-e 0 °C-nál
a hőmérséklet, mielőtt ismét használja a
készüléket.
A gyártó nem felelős az alacsony hő‐
mérsékletek miatt keletkező károkért.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kon‐
nektorból.
Zárja el a csapot, és bontsa a víz befolyó‐
csövének csatlakozását.
Kösse le a kifolyócsövet a lefolyószifonról.
A befolyó- és kifolyócső végét helyezze egy
edénybe. Hagyja, hogy a csövekből kifoly‐
jon a víz.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem indul el, vagy működés közben
leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát
(lásd a táblázatot). Ha nem, forduljon a márka‐
szervizhez.
Bizonyos hibák esetén hangjelzések hallhatóak.
villog, és egy visszajelző
A piros jelzőfény
megjelenése jelzi a riasztási kódot:
•
- A készülék nem tölt be vizet.
•
•
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- Nem megfelelően nyílik vagy záródik a
készülék ajtaja. Ellenőrizze az ajtót.
VIGYÁZAT
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a ké‐
szüléket.
Jelenség
Lehetséges megoldás
A program nem indul el.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a konnektorba.
Ellenőrizze, hogy a készülék fedele be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biztosíték a biztosí‐
tékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Start/Szünet gombot.
MAGYAR
Jelenség
17
Lehetséges megoldás
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja meg a
visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
A készülék nem tölt be
vizet.
Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nagysága nem túl ala‐
csony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben található
szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az „Ápolás és tisztí‐
tás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarodva vagy
megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlő csatlakoztatása.
A készülék nem engedi ki
a vizet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő-tömlő nincs-e megcsavarodva
vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szükség ese‐
tén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás és tisztítás”
részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a leeresztő tömlő csatlakoztatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli prog‐
ramot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan funkciót állított be,
melynek végén a víz a dobban marad.
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a mo‐
sási ciklus szokatlanul so‐
káig tart.
Állítsa be a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szükség ese‐
tén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás és tisztítás”
részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat, majd in‐
dítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget kiegyensúlyo‐
zási hiba is kiválthatja.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan meg
vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a kifolyócsövön.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű mosó‐
szert használja-e.
Nem lehet felnyitni a ké‐
szülék fedelét.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
18
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha víz van
a dobban.
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Olvassa
el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a szállítási
rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” cí‐
mű részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl kicsi.
A készülék megtelik víz‐
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső. Lehet‐
zel, majd azonnal leereszti séges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
azt.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a ma‐
kacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
Nem lehet beállítani egy
funkciót.
Ügyeljen arra, hogy csak a szükséges érintőgombot/gombokat
nyomja meg.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A
program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon
a márkaszervizhez.
13. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Elektromos csatlakoztatás:
Szélesség / magasság / mély‐
ség
Teljes mélység
600 mm
Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni védelmet a
védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
Hálózati víznyomás
400 / 850 / 600 mm
IPX4
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Hideg víz
Vízellátás 1)
Maximális töltet
Pamut
Centrifugálási sebesség
Maximum
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
6 kg
800 ford./perc
MAGYAR
Márkajelzés (logó)
ELECTROLUX
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87
Modellnév
EWT 0862TAW
19
Mértékegység
Energiaosztály
(az A és D közötti skálán, ahol az „A” a
leghatékonyabb és „D” a legkevésbé
hatékony)
A+
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A” a
legnagyobb és „G” a legkisebb teljesít‐
ményt jelenti)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A” a
legjobb és „G” a legrosszabb haté‐
konyságot jelenti)
D
Maradék nedvesség
Maximális centrifugálási sebesség
%
66
ford./perc
800
Mosási töltet
kg
6
Átlagos éves energia1)
kW
185
Átlagos éves vízfogyasztás1)
liter
9680
Mosóprogram zajszintje normál, 60
°C-os pamut program esetében
dB/A
58
Centrifuga zajszintje normál, 60 °Cos pamut program esetében
dB/A
74
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
. Újrahasznosításhoz tegye
hasznosítsa újra:
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
192979340-A-392012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising