ROSENLEW | RTT6120K | User manual | Rosenlew RTT6120K Ohjekirja

Rosenlew RTT6120K Ohjekirja
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
FI
Käyttöohje
Pesukone
SV Bruksanvisning
Tvättmaskin
2
21
RTT 6120K
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
TURVALLISUUS
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai
joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä
käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
laitteen luukku on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•
•
2
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
kodinomainen käyttöympäristö
– kerrostalojen tai pikapesuloiden yleiset tilat.
Maksimitäyttömäärää 6 kg ei saa ylittää (ks. kappale
“Ohjelmataulukko”).
Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien liittimessä välillä
0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8 MPa).
Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun
lattiapäällysteen peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen
mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun
toimittamia uusia letkusarjoja.
Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TURVALLISUUSOHJEET
ASENNUS
Asennuksessa on noudatettava
asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit,
mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos
laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa,
kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun
lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden
välttämiseksi.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi
altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
•
•
•
•
•
•
•
Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on
tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian
välissä.
Kun laite on asetettu lopulliseen
asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein
tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä
tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin
päälle.
Laite tulee suojata vesiroiskeilta ja liialliselta
kosteudelta.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen
kantta ei voida avata kokonaan.
Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi,
mitä lisävarusteita voidaan käyttää.
3
tyhjennysletkun vaihtamiseksi ja jatkeen
saamiseksi.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos
virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä
käsillä.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
Vedä aina pistokkeesta.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön
direktiivejä.
VESILIITÄNTÄ
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Anna veden valua, kunnes se on puhdasta ja
kirkasta ennen uusien putkien liittämistä, kun
putkia ei ole käytetty pitkään aikaan,
korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen
jälkeen, ettei laitteessa ole vesivuotojen
merkkejä.
• Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian
lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun
vedenottoletkun vaihtoa varten.
• Tyhjennysletkusta tulee vettä. Tämä johtuu
tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
• Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun
4
KÄYTTÖ
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai
laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu
pyykistä.
Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä,
rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Muutoin
pesukoneen kumiosat voivat vaurioitua. Esipese
kyseiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä
koneessa.
HUOLTO
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien
määräyksien mukaisesti.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
1
2
PAKKAUKSEN PURKAMINEN
3
1
4
2
5
6
2
2
SIJOITTAMINEN
1
1
VESILIITÄNTÄ
FI
3/4”
SE
1/2”
NO
3/4”
DK
3/4”
2
1
90O
5
VIEMÄRILIITÄNTÄ
min.600 mm
max.1000 mm
LAITTEEN KUVAUS
LAITTEEN KUVAUS
1
5
1 Käyttöpaneeli
2 Kansi
2
3
4
6
3 Kannen kahva
4 Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
5 Arvokilpi
KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS
1
2
3h
6h
3
9h
90°
60°
40°
30°
7
1 Ohjelmanvalitsin
2 Ajastimen painike (Ajastus)
3 Merkkivalot:
Varsinainen pesu -vaihe
Lisähuuhtelu-vaihe
6
5
4
Ohjelman loppu
4 Käynnistä/Tauko-painike (Käynnistä/Tauko)
5 Pikapesun painike (Pika)
6 Linkouksen valintapainike (Linkous)
7 Lämpötilan valintapainike (Lämpötila)
MERKKIVALOT
Pesuvaihe
Merkkivalo syttyy Käynnistä-painikkeen
painamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että
laite on käynnissä.
Ohjelman loppu
Merkkivalo syttyy, kun ohjelma on päättynyt.
Lisähuuhtelu
Merkkivalo syttyy, kun laite suorittaa lisähuuhteluvaiheen.
7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Puuvilla
90 °C - kylmä
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikainen, erittäin ja vähän likainen pyykki.
Puuvilla
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalilikainen.
Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa hyviä pesutuloksia varten.
Tekokuidut
60 °C - kylmä
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Hienopesu
40 °C - kylmä
2,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaalilikainen.
Villa/Käsinpesu
40 °C - kylmä
1 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä «käsinpesu»2).
Tummat vaatteet
40 °C
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Tumma puuvilla- ja sekapyykki. Normaalilikainen.
Mix 20°
20 °C
2,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Erityinen ohjelma vähän likaiselle puuvillalle, tekokuidulle ja
sekapyykille. Valitse tämä ohjelma energiankulutuksen vähentämiseksi. Varmista, että pesuaine sopii alhaiselle lämpötilalle hyvien pesutuloksien saavuttamiseksi.3).
Huuhtelu
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa4)
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit villaa ja erittäin arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Laske linkousnopeutta pyykin laadun mukaan.
Tyhjennys
6 kg
Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstiilit.
Linkous
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Kaikki tekstiilit villaa ja arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta.
Helposti siliävät
60 °C - kylmä
1 kg
900 kierrosta
minuutissa
Tekokuitupyykit, jotka vaativat hellävaraisen pesun.
Normaalilikainen ja likainen pyykki.5)
Raikastus 20 min
30 °C
1 kg
900 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen tai raikastettava pyykki.
Farkut
60 °C - kylmä
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Normaalilikainen.
Eco1)
60 °C - 40 °C
8
Maksimitäyttö
Viitteellinen linkousnopeus
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö
Viitteellinen linkousnopeus
30'@ 30°
30 °C
2 kg
700 kierrosta
minuutissa
Ohjelman kuvaus
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
Lyhyt ohjelma vähän likaiselle tai raikastettavalle tekokuitu- tai arkalaatuiselle pyykille.
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukaisesti nämä ohjelmat ovat “Standardi 60°C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40°C puuvillaohjelma”. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalilikaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpötilasta.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa, että rumpu ei
pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjelmassa.
3) Laite suorittaa lyhyen lämmitysvaiheen, jos veden lämpötila on alle 20 °C. Laite voi näyttää lämpötilaasetuksen arvona “Kylmä”.
4) Oletuslinkousnopeus on 700 kierrosta/minuutissa.
5) Ryppyjen vähentämiseksi tämä ohjelma säätää veden lämpötilaa ja suorittaa kevyen pesu- ja linkousvaiheen. Laite lisää huuhtelujen määrää.
Ohjelman lisätoimintojen
yhteensopivuus
Ohjelma
Ajastus
Pika 1)
■
■
■
■
Tekokuidut
■
■
Hienopesu
■
■
Villa/Käsinpesu
■
■
Tummat vaatteet
■
■
■
■
Mix 20°
■
■
■
■
Huuhtelu
■
■
■
■
Puuvilla
Puuvilla Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tyhjennys
Linkous
■
Helposti siliävät
■
Raikastus 20 min
■
Farkut
■
■
■
■
■
■
■
■
9
Ohjelma
Ajastus
Pika 1)
■
30'@ 30°
■
1) Kun asetat Pika-lisätoiminnon, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Voit pestä täyden pyykkimäärän, mutta pesutulos ei välttämättä ole yhtä hyvä. Suositeltu täyttömäärä: puuvilla: 3 kg, siliävät ja arkalaatuiset tekstiilit: 1,5 kg.
KULUTUSARVOT
Annetut arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standardien mukaisesti.
Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin määrä ja tyyppi sekä ympäristölämpötila. Pesuohjelman kestoon vaikuttavat myös vedenpaine, syöttöjännite ja syöttöveden lämpötila.
Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoituksetta tuoteparannuksia varten.
Ohjelma
Likimääräinen
Energiankulu- Vedenkulutus ohjelman kes- JäännöskosTäyttö (kg)
tus (kWh)
(litroina)
to (minuutteiteus (%)1)
na)
Puuvilla 60°C
6
1,10
56
180
53
Puuvilla 40°C
6
0,65
54
150
53
Tekokuidut 40°C
2,5
0,45
46
105
35
Hienopesu 40°C
2,5
0,55
46
90
35
1
0,35
50
65
30
6
0,87
43
246
53
3
0,57
33
174
53
3
0,54
35
175
53
Villa/Käsinpesu
30°C 2)
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60°C puuvilla
Standardi 60°C puuvilla
Standardi 40°C puuvilla
1) Linkousvaiheen päättyessä.
2) Ei saatavilla kaikissa malleissa.
10
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0.48
0.48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin
2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
LISÄTOIMINNOT
LÄMPÖTILA
Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa oletuslämpötilaa.
Merkkivalo
= kylmä vesi.
Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.
LINKOUS
Voit asettaa jonkin seuraavista lisätoiminnoista tätä
painiketta painamalla:
Asetetun lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
• Automaattinen linkousnopeuden alennus
Aseta tämä lisätoiminto alentaaksesi
maksimilinkousnopeuden puoleen, mutta
vähintään nopeuteen 400 kierr./min.
Sopii erittäin arkalaatuisille tekstiileille.
•
Rypistymisen esto
Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen estämiseksi.
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei
muodostuisi ryppyjä.
PIKA
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää ohjelman kestoa.
Aseta tämä lisätoiminto vähän likaiselle tai
raikastettavalle pyykille.
Vastaava merkkivalo syttyy.
LISÄHUUHTELU
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä huuhteluita
pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle ollaan
allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.1)
AJASTUS
Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida
pesuohjelman käynnistymään 9, 6 tai 3 tunnin
päästä.
Asetetun arvon merkkivalo syttyy.
Rummussa on vettä, kun ohjelma
päättyy. Kansi on edelleen lukittu.
Kannen lukitus voidaan avata vasta
sitten, kun vesi on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman päättyessä".
ASETUKSET
PYSYVÄ LISÄHUUHTELU
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen ohjelmaan.
•
Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois päältä
painamalla samanaikaisesti painiketta Linkous ja
Pika, kunnes merkkivalo
syttyy/sammuu.
1) Katso ohjeet tämän lisätoiminnon päälle kytkemiseen kohdasta "Asetukset".
11
KÄYTTÖÖNOTTO
Voit huomata laitteessa hiukan vettä
asennuksen aikana tai ennen
ensimmäistä käyttökertaa. Vesi on
jäänyt tehtaalla suoritetusta
täydellisestä toimintatestistä, jonka
avulla taataan koneen täydellinen kunto
ja virheetön toiminta ennen sen
toimitusta asiakkaalle.
2. Avaa vesihana.
3. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
4. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja
valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja
pesualtaasta.
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KONEEN TÄYTTÖ
1. Avaa laitteen luukku.
2. Paina painiketta A.
A
PESUAINELOKERO
Pesuvaiheen pesuainelokero.
Rumpu avautuu automaattisesti.
3. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale
kerrallaan.
4. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne
laitteeseen.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa pyykkiä.
5. Sulje rumpu ja kansi.
HUOMIO! Ennen laitteen kannen
sulkemista tulee varmistaa, että rumpu
on suljettu oikein.
PESUAINEEN JA LISÄAINEIDEN KÄYTTÖ
Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
Nestemäisten lisäaineiden lokero
(huuhteluaine, tärkki).
HUOMIO! Älä ylitä
MAX-tasoa.
OHJELMAN ASETTAMINEN
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta ohjelma:
• Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo
vilkkuu.
2. Muuta tarvittaessa linkousnopeutta tai lisää
käytettävissä olevia lisätoimintoja. Kun kytket
jonkin lisätoiminnon päälle, asetetun
lisätoiminnon merkkivalo syttyy.
Jos asetat jonkin arvon virheellisesti,
merkkivalossa Käynnistä/Tauko
vilkkuu punainen valo.
OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN ILMAN
AJASTUSTA
Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
12
•
•
•
Painikkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja
jää palamaan.
Ohjelma käynnistyy, kansi lukittuu ja
käynnissä olevan ohjelmavaiheen merkkivalo
palaa.
Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa
pesuohjelman alussa.
OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN
AJASTUKSELLA
1. Paina painiketta Ajastus haluamasi tuntiarvon
asettamiseksi ajastukseen.
Ajastimen merkkivalo syttyy.
2. Paina painiketta Käynnistä/Tauko:
• Laite käynnistää ajanlaskun.
• Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Voit peruuttaa ajastimen tai muuttaa
ajastimen asetusta ennen kuin painat
painiketta Käynnistä/Tauko.
Ajastuksen peruuttaminen:
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko laitteen
asettamiseksi taukotilaan.
2. Paina painiketta Ajastus, kunnes asetetun
ajastuksen merkkivalo sammuu.
Käynnistä ohjelma välittömästä painamalla
painiketta Käynnistä/Tauko uudelleen.
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN JA
LISÄTOIMINTOJEN MUUTTAMINEN
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ennen kuin
ne käynnistyvät.
1. Paina painiketta Käynnistä/Tauko. Merkkivalo
alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta Käynnistä/Tauko.
Ohjelma jatkuu.
KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN
PERUUTTAMINEN
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon
.
2. Kytke laite toimintaan kääntämällä
ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen jälkeen voit
asettaa uuden pesuohjelman.
Laite voi tyhjentää veden ennen uuden
ohjelman käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on edelleen
pesuainelokerossa. Täytä se muussa
tapauksessa.
KANNEN AVAAMINEN
Laitteen kansi on lukittu ohjelman tai ajastimen
ollessa toiminnassa.
HUOMIO! Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian korkeita, kantta ei
voida avata.
Kannen avaaminen ohjelman 10
ensimmäisen minuutin aikana ja ajastimen
ollessa käynnissä:
1. Aseta laite taukotilaan painamalla painiketta
Käynnistä/Tauko.
2. Kansi voidaan avata muutaman minuutin
kuluttua.
3. Sulje kansi ja paina uudelleen Käynnistä/
Tauko-painiketta. Ohjelma (tai ajastin)
käynnistyy uudelleen.
Kannen avaaminen ohjelman ollessa
käynnissä:
1. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä
.
ohjelmanvalitsin asentoon
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen jälkeen
laitteen kansi.
3. Sulje kansi ja aseta ohjelma uudelleen.
OHJELMAN PÄÄTTYESSÄ
• Laite pysähtyy automaattisesti.
• Käynnistä/Tauko-painikkeen merkkivalo
sammuu.
•
•
•
•
Merkkivalo
palaa.
Voit avata kannen.
Poista pyykit laitteesta. Varmista, että rumpu on
tyhjä. Sulje vesihana.
Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä
ohjelmanvalitsin asentoon
.
Pidä kansi raollaan homeen ja hajujen
muodostumisen estämiseksi.
Pesuohjelma on suoritettu loppuun, mutta
rummussa on edelleen vettä:
• Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei
muodostuisi ryppyjä.
• Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo
vilkkuu. Kansi on edelleen lukittu.
• Kansi voidaan avata vasta sitten, kun vesi on
tyhjennetty.
Veden tyhjentäminen:
1. Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma. Laske
tarvittaessa linkousnopeutta.
2. Paina painiketta Käynnistä/Tauko. Laite
tyhjentää veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, voit avata
kannen muutaman minuutin kuluttua.
•
13
4. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä
ohjelmanvalitsin asentoon
.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
PYYKIT
• Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut,
arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
• Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinnässä olevia
ohjeita.
• Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä
aikaa.
• Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä
ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa
pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
• Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja
nepparit. Sido vyöt.
• Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja
painetut tekstiilit väärin päin.
• Poista vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
• Pese ja esikäsittele vaikeat tahrat ennen
pyykkien asettamista rumpuun
• Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki
koukut ja aseta verhot pesupussiin tai
tyynyliinaan.
• Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä.
Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit
pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
• Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa
epätasapainon linkousvaiheessa. Jos näin käy,
levitä pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
• Vältä pesemästä vaatteita, joissa on paljon pitkiä
eläinten karvoja tai huonolaatuisia vaatteita,
joissa irtoaa huomattavasti nukkaa. Muutoin
tyhjennysputkeen voi muodostua tukoksia,
joiden poistaminen vaatii huoltopalvelua.
• Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.
VAIKEAT TAHRAT
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita
tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat esikäsitellään
ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.
14
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin
laatuun sopivaa tahranpoistoainetta.
PESUAINEET JA LISÄAINEET
• Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja
pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille kuiduille
(enintään 40 °C) ja villalle
– nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen
lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai villavaatteiden
erikoispesuaineita.
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita keskenään.
• Suojele ympäristöä käyttämällä vain oikeaa
pesuainemäärää.
• Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
• Käytä tekstiilin laatuun ja väriin, ohjelman
lämpötilaan sekä likaisuustasoon sopivia
tuotteita.
• Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole läppää,
lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEITA
• Käynnistä pesuohjelma aina sallitulla
maksimaalisella täyttömäärällä.
• Käytä tarvittaessa tahranpoistoainetta, kun
valitset alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
• Tarkista kotisi vedenkovuus käyttääksesi oikean
määrän pesuainetta. Katso kohta "Veden
kovuus".
VEDEN KOVUUS
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri,
suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on
pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä
paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä. Noudata
tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Noudata aina tuotepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
ULKOPINTOJEN PUHDISTAMINEN
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja lämpimällä
vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.
HUOLTOPESU
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun voi jäädä
hiukan pesuainetta. Suorita huoltopesu
säännöllisesti. Toimi seuraavasti:
• Poista kaikki pyykit koneesta.
• Valitse puuvillaohjelma, suurin lämpötila ja lisää
pieni määrä pesuainetta.
HUOMIO! Älä käytä koskaan
alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
KALKINPOISTO
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri,
suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkikertymien ja
ruostehiukkasten estämiseksi.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä ainoastaan
pesukoneiseen tarkoitettuja erikoistuotteita. Suorita
toimenpide erillään pyykinpesusta.
KANNEN TIIVISTE
Tarkista tiiviste säännöllisesti. Puhdista se
tarvittaessa ammoniakkipohjaisella
puhdistusaineella. Varo naarmuttamasta tiivisteen
pintaa.
Noudata aina tuotepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
PESUAINELOKERON PUHDISTAMINEN
1
2
1.
2.
3.
4.
15
VEDENOTTOLETKUN JA VENTTIILIN SIHDIN
PUHDISTAMINEN
1
1
2
3
4
90˚
2
3
SUOJELTAVA JÄÄTYMISELTÄ
Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi
laskea alle 0 °C, poista jäljelle jäänyt vesi
vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta.
Suorita tämä toimenpide myös silloin,
kun haluat suorittaa hätätyhjennyksen.
1. Sulje vesihana.
2. Irrota vedenottoletku.
3. Poista tyhjennysletku takana olevasta
tukikappaleesta ja poista se pesualtaasta tai
viemäristä.
4. Aseta tyhjennys- ja vedenottoletkun päät
astiaan. Anna veden virrata ulos letkuista.
5. Aseta tyhjennysohjelma ja anna ohjelman käydä
loppuun saakka.
6. Kytke laite pois toiminnasta kääntämällä
.
ohjelmanvalitsin asentoon
7. Irrota pistoke pistorasiasta.
VAROITUS! Varmista, että lämpötila
on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta
uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
JOHDANTO
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso taulukko). Ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos
ongelma toistuu.
Punainen merkkivalo vilkkuu Käynnistä/Taukopainikkeessa.
VAROITUS! Kytke laite pois
toiminnasta ennen tarkistusten
suorittamista.
MAHDOLLISET HÄIRIÖT
Ongelma
Pesuohjelma ei käynnisty.
Mahdollinen ratkaisu
•
•
•
•
•
•
16
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, että laitteen kansi ja rummun luukut on suljettu oikein.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä (jos saatavilla).
Ongelma
Laitteeseen ei tule vettä.
Mahdollinen ratkaisu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koneeseen jää vettä.
•
•
•
•
•
•
Linkousvaihe ei toimi tai
pesuohjelma kestää normaalia pitempään.
•
•
•
•
Lattialla on vettä.
•
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy lisätietoa
paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Ongelma voi johtua vedenottoletkun tai venttiilin vedenpoiston sihdin tukoksista. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ongelma voi johtua vedenottoletkun tai venttiilin vedenpoiston sihdin vääntymistä tai taittumista. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus". Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tarkista, että vedenottoletkut on liitetty oikein.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilin sihdeissä ole tukoksia.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku voi olla
liian matalalla.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Ongelma voi johtua vedenpoiston sihdin tukoksista. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit ohjelman, jossa ei ole tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennysohjelma, jos asetit lisätoiminnon, jossa vesi jää koneeseen.
Aseta linkousohjelma.
Tarkista, ettei vedenpoiston sihti ole tukossa. Puhdista sihti tarvittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Ongelma voi johtua vedenpoiston sihdin tukoksista. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uudelleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
•
•
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei vesivuotoja
ole.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuainemäärää.
Laitteen kansi ei avaudu.
•
•
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkousohjelma, jos rummussa on vettä.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä.
•
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet kohdasta
"Asennus".
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetustuet on poistettu. Lue
ohjeet kohdasta "Asennus".
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
•
•
17
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Pesutulos ei ole tyydyttävä.
•
•
•
•
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpesua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Lisätoimintoa ei voida asettaa.
•
Varmista, että painat vain haluamiasi painikkeita.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma
jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos laitteessa näkyy muita hälytyskoodeja
(painikkeen
merkkivalossa vilkkuu punainen
valo). Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Jos
ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Kun otat yhteyttä valtuutettuun huoltoon, pidä nämä
tiedot saatavilla. Tiedot löytyvät arvokilvestä: malli,
tuotenumero ja sarjanumero. (Mod., Prod. No., Ser.
No.)
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600 mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä
laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa
IPX4
Vedenpaine
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimi
Maksimi
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
6 kg
Energialuokka
Linkousnopeus
A++
Maksimilinkousnopeus
1151 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4'' kierteitys.
EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN
TIETOLOMAKE
Tuotteen tietolomake
Tavaramerkki
18
Rosenlew
Malli
Nimelliskapasiteetti kiloina
RTT6120K, PNC913105710
6
Energiatehokkuusluokka
A++
Energiankulutus ’X’ kWh:a vuodessa, kun huomioon otetaan 220 vakiopesuohjelmaa 60 °C:n ja 40 °C:n puuvillaohjelmilla täydellä koneella ja puolitäytöllä sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.
167
energiankulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella,
kWh
0,87
energiankulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä, kWh
0,57
energiankulutus 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä, kWh
0,54
tehonkulutus pois päältä -tilassa
0,48
tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa
0,48
Vedenkulutus ’X’ litraa vuodessa, kun huomioon otetaan 220 vakiopesuohjelmaa 60 °C:n ja 40 °C:n puuvillaohjelmilla täydellä koneella
ja puolitäytöllä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.
9490
Linkoustehokkuusluokka ’X’ asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han
(tehokkain)
B
suurin linkousnopeus, rpm
jäännöskosteus (%)
60 °C:n vakiopuuvillaohjelma” ja ”40 °C:n vakiopuuvillaohjelma” ovat
vakiopesuohjelmat, joita merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot
koskevat, ja että nämä ohjelmat sopivat normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun ja ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa kannalta tehokkaimmat ohjelmat.
1151
53
-
ohjelman kesto minuutteina 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä
koneella
246
ohjelman kesto minuutteina 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä
174
ohjelman kesto minuutteina 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä
175
päälle jätettynä -tilan kesto minuutteina
5
Ilman akustinen melutaso db(A) pesun aikana
57
Ilman akustinen melutaso db(A) pesun aikana
76
Integroitu laite K/E
Ei
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 1015/2010 mukaiset direktiivin
2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
19
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
20
merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande
och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av
produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.',
– områden för gemensam användning i tvättstugor i
flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 6 kg (se
avsnittet ”Programöversikt”).
Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från
utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och
8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta
eller annat som ligger på golvet.
Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya
medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya
slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat
servicecenter.
Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
Installationen måste överensstämma
med gällande nationella bestämmelser.
•
•
•
•
•
22
Ta bort allt förpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive gummibussning och
plastbricka.
Förvara transportbultarna på ett säkert ställe.
Om produkten ska flyttas i framtiden måste de
sättas dit igen för att låsa trumman för att
förhindra skador på produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Installera och använd inte produkten på en plats
där temperaturen understiger 0 °C eller där den
utsätts för väder och vind.
Golvytan, på vilken produkten ska installeras,
måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
Använd ett vattenpass för att kontrollera att
produkten står helt vågrätt när den står på
platsen där den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den gör det.
Installera inte produkten direkt över en
golvbrunn.
Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den
inte för mycket fuktighet.
Installera inte produkten där locket inte kan
öppnas helt.
Placera inte en stängd behållare för uppsamling
av vattenläckage under produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka
tillbehör som kan användas.
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt
auktoriserade servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten
med våta händer.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
ANSLUTNING AV VATTEN
• Orsaka inga skador på vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar, slangar som inte
använts under en längre tid, där
reparationsarbete har utförts eller om nya
enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
• Kontrollera att det inte finns några synliga
vattenläckor under och efter första
användningen av maskinen.
• Använd inte en förlängningsslang om
tilloppsslangen är för kort. Kontakta det
auktoriserade servicecentret för byte av
tilloppsslang.
• Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta
beror på vattentesterna som utförts på
produkten på fabriken.
•
Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400
cm. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för
den andra tömningsslangen och förlängningen.
ANVÄNDNING
VARNING! Det finns risk för
personskador, elstöt, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
Följ säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
Se till att alla metallföremål avlägsnas från
tvätten.
Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade
med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan
skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta
sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i
tvättmaskinen.
UNDERHÅLL
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget och
vattentillförseln.
Klipp av elkabeln nära produkten och kassera
den.
Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller
husdjur blir instängda i trumman.
Kassera produkten i enlighet med lokala
föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment).
23
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
1
2
UPPACKNING
3
1
4
2
5
6
2
2
PLACERING
1
1
VATTENTILLFÖRSEL
FI
3/4”
SE
1/2”
NO
3/4”
2
1
90O
24
DK
3/4”
TÖMNING
min.600 mm
max.1000 mm
PRODUKTBESKRIVNING
PRODUKTÖVERSIKT
1
5
1 Kontrollpanel
2 Lucka
2
3
3 Luckhandtag
4 Fötter för att få maskinen i nivå
5 Typskylt
4
25
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
1
2
3h
6h
3
9h
90°
60°
40°
30°
7
1 Programvred
2 Knapp för Fördröjd start (Ajastus)
3 Indikatorlampor:
Huvudtvätt
Extra Sköljfas
6
5
4
Program klart
4 Start/paus-knapp (Käynnistä/Tauko)
5 Snabb-knapp (Pika)
6 Centrifugeringsvalsknapp (Linkous)
7 Temperaturknapp (Lämpötila)
INDIKATORLAMPOR
Tvättfas
Indikatorlampan tänds när du tryckt på
Start-knappen. Detta betyder att produkten är igång.
Extra sköljning
Indikatorlampan tänds när produkten utför
en extra sköljfas.
26
Program klart
Indikatorlampan tänds när programmet är
klart.
PROGRAMÖVERSIKT
Program
Temperaturvariation
Puuvilla
90 °C - Kall
Max. tvättmängd
Referenshastighet för centrifugering
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
6 kg
1200 varv/minut
Vit och färgad bomull. Normalt, mycket eller lätt smutsad.
6 kg
1200 varv/minut
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad
tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
Tekokuidut
60 °C - Kall
2,5 kg
1200 varv/minut
Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad
tvätt.
Hienopesu
40 °C - Kall
2,5 kg
800 varv/minut
Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade
material måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Villa/Käsinpesu
40 °C - Kall
1 kg
1200 varv/minut
Ylle som går att tvätta i maskinen, handtvättbar ylle
och andra material med symbolen "handtvätt".2)
Tummat vaatteet
40 °C
3 kg
1200 varv/minut
Mörka bomullsplagg eller plagg i blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Mix 20°
20 °C
2,5 kg
1200 varv/minut
Specialprogram för vit/kulör, syntet och blandade material
som är lätt smutsad. Välj det här programmet för att minska energiförbrukningen. Kontrollera att tvättmedlet är avsett för låg temperatur för att få bra tvättresultat.3)
Huuhtelu
6 kg
1200
varv/min 4)
För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt.
Tyhjennys
6 kg
För att tömma ut vattnet i trumman. Alla material.
Linkous
6 kg
1200 varv/minut
Alla material, förutom ylle och ömtåliga tyger. För
att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman.
Helposti siliävät
60 °C - Kall
1 kg
900 varv/minut
Syntetplagg som ska tvättas skonsamt. Normalt och
lätt smutsad tvätt.5)
Raikastus 20 min
30 °C
1 kg
900 varv/minut
Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt
smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp.
Farkut
60 °C - Kall
3 kg
1200 varv/minut
Denim- och jerseyplagg. Normalt smutsad tvätt.
Puuvilla
Eco1)
60 °C - 40 °C
27
Program
Temperaturvariation
Max. tvättmängd
Referenshastighet för centrifugering
30'@ 30°
30 °C
2 kg
700 varv/minut
Programbeskrivning
(Typ av tvätt och smuts)
Ett kort program för plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg som är lätt smutsade eller plagg som ska fräschas upp.
1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden. Enligt bestämmelsen 1061/2010
är dessa program "Standardprogram 60 °C Vit-/Kulörtvätt" och "Standardprogram 40 °C Vit-/Kulörtvätt".
De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt
smutsad tvätt.
Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.
2) Under det här programmet roterar trumman sakta för en skonsam tvätt. Det kan verka som om trumman
roterar felaktigt eller inte roterar alls.
3) Maskinen utför den korta uppvärmningsfasen om vattentemperaturen är under 20 °C. Maskinen visar
temperaturinställningen som "Kall".
4) Standardhastigheten är 700 varv/min.
5) För att minska skrynklorna på tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam
tvätt- och centrifugeringsfas. Maskinen lägger till ytterligare sköljningar.
Programfunktioner kompatibilitet
Program
Ajastus
Pika 1)
■
■
■
■
Tekokuidut
■
■
Hienopesu
■
■
Villa/Käsinpesu
■
■
Tummat vaatteet
■
■
■
■
Mix 20°
■
■
■
■
Huuhtelu
■
■
■
■
Puuvilla
Puuvilla Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tyhjennys
28
Linkous
■
Helposti siliävät
■
Raikastus 20 min
■
Farkut
■
■
■
■
■
■
■
■
Program
Ajastus
Pika 1)
■
30'@ 30°
■
1) Om du väljer funktionen Pika rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla maskinen
helt men tvättresultatet kan bli sämre. Rekommenderad vikt: bomull: 3 kg, syntet och fintvätt: 1,5 kg.
FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
Angivna värden har erhållits i laboratorieförhållanden med relevanta standarder. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt samt omgivningstemperatur.
Vattentryck, matarspänningen och temperaturen på inloppsvattnet kan också påverka
tvättprogrammets varaktighet.
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra kvaliteten på produkten.
Program
Tvättmängd Energiförbruk- Vattenförbruk(kg)
ning (kWh)
ning (liter)
Ungefärlig
programtid
(minuter)
Återstående
fukt (%)1)
Puuvilla 60 °C
6
1,10
56
180
53
Puuvilla 40 °C
6
0,65
54
150
53
Tekokuidut 40 °C
2,5
0,45
46
105
35
Hienopesu 40 °C
2,5
0,55
46
90
35
Villa/Käsinpesu 30
°C 2)
1
0,35
50
65
30
6
0,87
43
246
53
3
0,57
33
174
53
3
0,54
35
175
53
Vanliga bomullsprogram
Standard 60 °C Vit-/
Kulörtvätt
Standard 60 °C Vit-/
Kulörtvätt
Standard 40 °C Vit-/
Kulörtvätt
1) När centrifugeringen är klar.
2) Finns ej för vissa modeller.
29
Av-läge (W)
Lämnat på-läge (W)
0.48
0.48
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
TILLVALSFUNKTIONER
LÄMPÖTILA
Med den här funktionen kan du ändra den
förinställda temperaturen.
Indikator
= kallt vatten.
Indikatorn för inställd temperatur tänds.
LINKOUS
Med den här knappen kan du ställa in någon av
följande funktioner:
Indikatorlampan för inställd funktion tänds.
•
Automatiskt reducerad centrifugering
Ställ in den här funktionen för att minska
centrifugeringshastigheten till hälften, men inte
till mindre än 400 varv/min.
Lämplig för mycket ömtåliga material.
•
Sköljstopp
Ställ in den här funktionen för att förhindra att
tvätten skrynklar. Trumman roterar regelbundet
för att undvika att tvätten skrynklas.
PIKA
Med den här funktionen kan du minska
programlängden.
Ställ in den här funktionen för lätt smutsade plagg
eller plagg som ska fräschas upp.
Kontrollampan tänds.
LISÄHUUHTELU
Med den här funktionen kan du lägga till några
sköljningar till ett tvättprogram.
Använd den här funktionen för personer som är
allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet
är mjukt.
Tillhörande kontrollampa tänds.1)
AJASTUS
Med den här funktionen kan du fördröja starten av
ett program med 9, 6 eller 3 timmar.
Kontrollampan för inställt värde lyser.
Det finns vatten i trumman när
programcykeln är klar. Locket
förblir låst. Du måste tömma ut
vattnet för att kunna låsa upp
locket. Se "När programmet är
klart" för tömning av vattnet.
INSTÄLLNINGAR
PERMANENT INSTÄLLNING AV EXTRA
SKÖLJNING
Med den här funktionen kan du ha funktionen för
extra sköljning på permanent när du ställer in ett
nytt program.
1) Läs i "Inställningar" hur du aktiverar funktionen.
30
•
Aktivera/avaktivera funktionen genom att
trycka på Linkous och Pika samtidigt tills
kontrollampan
tänds/släcks.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Under installationen eller före första
användning kan det finnas lite vatten i
maskinen. Detta är vatten som finns
kvar i maskinen efter ett fullständigt
funktionstest på fabriken för att
säkerställa att maskinen fungerar som
den ska innan den levereras till
kunden.
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för
tvättfasen.
4. Ställ in och starta ett program för bomull vid
högsta temperaturen utan tvätt.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och
baljan.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
LÄGGA I TVÄTT
1. Öppna produktens lock.
2. Tryck på knappen A.
A
Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
4. Skaka plaggen innan du lägger i dem i
maskinen.
Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
5. Stäng trumman och luckan.
FÖRSIKTIGHET! Kontrollera att du
stängt trumman rätt innan du stänger
luckan till produkten.
ANVÄNDA TVÄTTMEDEL OCH ANDRA
MEDEL
Mät upp tvätt- och sköljmedel.
TVÄTTMEDELSFACK
Tvättmedelsfack för tvättfasen.
Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).
FÖRSIKTIGHET! Fyll
inte på över MAX-nivån.
INSTÄLLNING AV PROGRAM
1. Vrid programväljaren till önskat program:
• Kontrollampan för knappen Käynnistä/
Tauko blinkar.
2. Ändra vid behov centrifugeringshastigheten
eller lägg till tillgängliga funktioner. När du
aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd
funktion.
Om du gör ett felaktigt val blinkar
kontrollampan på knapp Käynnistä/
Tauko rött.
STARTA ETT PROGRAM UTAN FÖRDRÖJD
START
Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen.
• Kontrollampan för den här knappen slutar
blinka och fortsätter lysa med fast sken.
• Programmet startar, luckan låses och
kontrollampan för aktuellt program lyser.
• Tömningspumpen kan vara igång en kort tid
i början av tvättprogrammet.
STARTA ETT PROGRAM MED FÖRDRÖJD
START
1. Tryck på Ajastus-knappen för att välja antal
timmar för fördröjning.
Indikatorn för den valda fördröjningen lyser.
31
2. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen:
• Nedräkningen startar.
• När nedräkningen är klar startar
programmet automatiskt.
Du kan avbryta eller ändra
inställningen av startfördröjningen
innan du trycker på knappen
Käynnistä/Tauko.
Avbryta den fördröjda starten:
1. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen för att ställa
produkten i pausläge.
2. Tryck på Ajastus tills indikatorn för inställd
fördröjning släcks.
Tryck på Käynnistä/Tauko en gång till för att
starta programmet direkt.
AVBRYTA ETT PROGRAM OCH ÄNDRA
FUNKTIONERNA
Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts
igång.
1. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen.
Kontrollampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen igen.
Programmet fortsätter.
AVBRYTA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
1. Vrid programväljaren till
-läget för att avbryta
programmet och avaktivera produkten.
2. Vrid programväljaren igen för att aktivera
produkten. Du kan nu ställa in ett nytt
tvättprogram.
Innan ett nytt program startas kan
vattnet tömmas ut ur produkten. I det
här fallet måste du kontrollera att det
fortfarande finns tvättmedel i
tvättmedelsfacket. Om det inte gör
det, fyll på tvättmedel igen.
ÖPPNA LUCKAN
Luckan är låst medan ett program eller fördröjd
start pågår.
FÖRSIKTIGHET! Om temperaturen
och nivån på vattnet i trumman är för
hög kan du inte öppna luckan.
Öppna luckan under de första 10 minuterna
av programmet och när fördröjd start pågår:
1. Tryck på knappen Käynnistä/Tauko för att
pausa produkten.
2. Vänta några minuter och sedan kan du öppna
luckan.
3. Stäng luckan och tryck på knappen
Käynnistä/Tauko igen. Programmet (eller
den fördröjda starten) fortsätter.
Öppna produktens lucka när programmet är
aktiverat:
1. Vrid programväljaren till
-läget för att
avaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du öppnar
produktens lucka.
3. Stäng luckan och ställ in programmet igen.
NÄR PROGRAMMET ÄR KLART
• Maskinen stannar automatiskt.
• Indikatorn för Käynnistä/Tauko-knappen
slocknar.
•
•
•
Indikatorn för
är tänd.
Du kan öppna luckan.
Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att
trumman är tom. Stäng vattenkranen.
•
Vrid programväljaren till
-läget för att stänga
av produkten.
• Låt locket stå på glänt för att undvika
mögelbildning och dålig lukt.
Tvättprogrammet är klart men det finns
vatten i trumman:
• Trumman roterar regelbundet för att undvika att
tvätten skrynklas.
• Indikatorlampan för Käynnistä/Taukoknappen blinkar. Locket förblir låst.
• Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna
locket.
För tömning av vattnet:
1. Ställ in programmet ”Tömning”
eller ”Centrifugering”. Sänk vid behov
centrifugeringshastigheten.
2. Tryck på Käynnistä/Tauko-knappen.
Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
3. När ett program är klart kan man öppna luckan
efter några minuter.
4. Vrid programväljaren till
av produkten.
-läget för att stänga
RÅD OCH TIPS
FYLLA PÅ TVÄTT
• Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
32
•
•
Följ tvättanvisningarna som finns på
tvättmärkningen.
Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vissa färgade plagg kan missfärgas i första
tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem
separat de första gångerna.
Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar
och stäng dragkedjor och hakar. Knyt skärp.
Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och
plagg med tryck.
Ta bort svåra fläckar med ett specialmedel.
Tvätta och förbehandla svåra fläckar innan
plagget läggs in i trumman
Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och
lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
Tvätta inte plagg utan fåll eller med hål i. Tvätta
små plagg (t.ex. bygelbehåar, bälten,
strumpbyxor osv.) i en tvättpåse.
En mycket liten tvättmängd kan orsaka
balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om
detta händer, justera plaggen manuellt i baljan
och starta centrifugeringsfasen igen.
Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa
djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper
ut mycket fluff som kan blockera avloppskretsen
och därmed kräver servicehjälp.
Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
SVÅRA FLÄCKAR
Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa
fläckar.
Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar
innan du lägger in plaggen i maskinen.
Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd
ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för
typen av fläck och material.
TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER
• Använd endast tvättmedel och tillsatser som är
särskilt avsedda för tvättmaskiner:
– pulver för alla typer av material,
– pulver för ömtåliga material (40 °C max) och
ylle,
– flytande tvättmedel, helst för tvättprogram
med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller specialtvättmedel för
endast ylle.
• Blanda inte olika sorters tvättmedel.
• För miljöns skull ska du inte använda mer
diskmedel än nödvändigt.
• Följ alltid anvisningarna på förpackningen till
dessa produkter.
• Använd rätt produkter för materialets typ och
färg, programtemperatur och smutsgrad.
• Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med
flik tillsätter du det flytande tvättmedlet med en
doseringsboll (fås från tvättmedelstillverkaren).
MILJÖTIPS
• Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
• Använd vid behov fläckborttagningsmedel när
du ställer in ett program med låg temperatur.
• Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du
använder rätt mängd tvättmedel. Se avsnittet
"Vattenhårdhet".
VATTENHÅRDHET
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller
medelhög rekommenderar vi att du använder en
vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där
vattenhårdheten är mjuk behövs ingen
vattenavhärdare.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda
på vattenhårdheten där du bor.
Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid
anvisningarna på förpackningen till produkten.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
UTVÄNDIG RENGÖRING
Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten.
Torka alla ytor noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
denaturerad sprit, lösningsmedel eller
kemiska produkter.
AVKALKNING
Om vattenhårdheten där du bor är hög eller
medelhög rekommenderar vi att du använder ett
avkalkningsmedel för tvättmaskiner.
33
Undersök trumman regelbundet för att förhindra
kalkbildning och rostpartiklar.
Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter
för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
•
•
Ta ut tvätten ur trumman.
Välj bomullsprogrammet med högsta
temperaturen med en liten mängd tvättmedel.
LUCKTÄTNING
Undersök tätningen regelbundet. Rengör den vid
behov med ett rengöringsmedel innehållande
ammoniak utan att repa tätningsytan,
UNDERHÅLLSTVÄTT
Vid programmen med låg temperatur kan det hända
att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Gör en
underhållstvättning regelbundet. För att göra detta:
Följ alltid anvisningarna på
förpackningen till produkten.
RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSFACKET
2
1
1.
2.
3.
4.
RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN OCH
VENTILFILTRET
1
1
2
3
4
90˚
2
3
ÅTGÄRDER VID FRYSRISK
Om produkten är installerad på en plats där
temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det
kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och
tömningspumpen,
34
Utför denna procedur även när du vill
utföra en nödtömning.
1. Stäng vattenkranen.
2. Ta bort tilloppsslangen.
3. Lossa tömningsslangen från det bakre stödet
och lossa den från diskhon eller vattenlåset.
4. Placera ändarna på varje tömnings- och
tilloppsslang i en behållare. Låt vattnet rinna ut
ur slangarna.
5. Ställ in tömningsprogrammet och låt det
slutföras till slutet av programmet.
-läget för att stänga
6. Vrid programväljaren till
av produkten.
7. Koppla bort produkten från eluttaget.
VARNING! Se till att temperaturen är
över 0 °C innan du använder
produkten igen. Tillverkaren har inget
ansvar för de skador som orsakas av
låga temperaturer.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
INLEDNING
Produkten startar inte eller upphör att fungera.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se
tabellen). Kontakta en auktoriserad serviceverkstad
om du inte kan lösa problemet.
Den röda kontrollampan för knapp Käynnistä/Tauko
blinkar.
VARNING! Stäng av produkten innan
du utför kontrollerna.
MÖJLIGA FEL
Problem
Programmet startar inte.
Möjlig lösning
•
•
•
•
•
•
Produkten fylls inte med
vatten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att produktens lucka och trumlucka är stängda ordentligt.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar
tills nedräkningen är slut.
Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på (i förekommande fall).
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta
kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Detta problem kan ha orsakats av att filtret i tilloppsslangen eller
tömningsventilen är igensatt. Se "Underhåll och rengöring". Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
Detta problem kan orsakas av att filtret i tilloppsslangen eller tömningsventilen är veckat eller böjt. Se "Underhåll och rengöring".
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.
Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna har anslutits korrekt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är
igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan
vara för låg.
35
Problem
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Möjlig lösning
•
•
•
•
•
•
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än
normalt.
•
•
•
•
Det är vatten på golvet.
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsfilter. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar
med vatten i trumman.
Ställ in centrifugeringsprogrammet.
Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsfilter. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen
igen. Detta problem kan orsakas av obalans.
Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget
vattenläckage förekommer.
Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lucka.
•
•
Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.
Produkten avger ett konstigt ljud.
•
•
Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installation".
Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
•
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.
Du kan inte ställa in en
funktion.
•
•
•
•
Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar
tvätten.
Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
Minska tvättmängden.
•
Se till att du bara trycker på önskade knappar.
Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet
fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet
uppstår igen.
Om produkten visar andra larmkoder
(kontrollampan för knapp
blinkar rött). Stäng av
och sätt på produkten. Kontakta auktoriserat
servicecenter om problemet fortsätter.
36
UNDERHÅLL
Vi rekommenderar att du använder
originalreservdelar.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar den
auktoriserade serviceverkstaden. Informationen
finns på typskylten: modell, PNC, serienummer.
(Mod., Prod. No., Ser. No.)
TEKNISKA DATA
Dimension
Bredd/Höjd/Djup/Total
längd
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600 mm
Elektrisk anslutning
Nätspänning
Total effekt
Säkring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
IPX4
Vattentryck
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Min
Max
Kallt vatten
Vattentillförsel 1)
Max. tvättmängd
Vit/Kulörtvätt
Energiklass
Centrifugeringshastighet
6 kg
A++
Max. centrifugeringshastighet
1151 varv/minut
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4'' rörgänga.
PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL
1369/2017
Produktinformationsblad
Varumärke
Modell
Rosenlew
RTT6120K, PNC913105710
Nominell kapacitet i kg
6
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 220 standard tvättcykler
för bomull vid 60 °C och 40 °C vid full och halv maskin, och förbrukning av lågt effektsläge. Den faktiska energiförbrukningen beror på
hur apparaten används.
167
Energiförbrukning i standard 60°C bomullsprogram vid full maskin i
kWh
0,87
Energiförbrukning i standard 60°C bomullsprogram vid halv maskin i
kWh
0,57
Energiförbrukning i standard 40°C bomullsprogram vid halv maskin i
kWh
0,54
Effektförbrukning i frånläge i W
0,48
Effektförbrukning i viloläge i W
0,48
37
Vattenförbrukning i liter per år, baserad på 220 standard tvättcykler
för bomull vid 60°C och 40°C vid full och halv maskin. Den faktiska
vattenförbrukningen beror på hur apparaten används.
Centrifugeringseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till
A (mest effektiv)
Maximal centrifugeringshastighet i rpm
9490
B
1151
Restfuktighet i %
53
Standard 60°C bomullsprogram' och 'standard 40°C bomullsprogram" är standard tvättprogrammen som informationen på etiketten
och etiketten avser, dessa program är lämpliga för att rengöra normalsmutsig bomullstvätt och de är de mest effektiva när det gäller
kombinerad energi- och vattenförbrukning.
-
Programtid för standard 60°C bomulstvätt med full maskin i minuter
246
Programtid för standard 60°C bomulstvätt med halv maskin i minuter
174
Programtid för standard 40°C bomulstvätt med halv maskin i minuter
175
Vilolägets varaktighet (min)
5
Luftburet akustiskt buller i dB(A), tvätt
57
Luftburet akustiskt buller i dB(A), centrifugering
76
Inbyggd maskin J/N
Nej
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
38
*
39
192956371-A-452018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising