Aeg L86560TLP4 Instrukcja obsługi

Aeg L86560TLP4 Instrukcja obsługi
PL
Instrukcja obsługi
Pralka
LAVAMAT 86560TLP4
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................................................. 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................................................. 4
3. OPIS URZĄDZENIA................................................................................................. 6
4. PANEL STEROWANIA.............................................................................................6
5. TABELA PROGRAMÓW.......................................................................................... 9
6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE....................................................................... 14
7. OPCJE....................................................................................................................15
8. USTAWIENIA......................................................................................................... 16
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................... 17
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA........................................................................... 17
11. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................... 21
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE......................................................................23
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................... 26
14. DANE TECHNICZNE........................................................................................... 28
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie – nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
dokumentacją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu
problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
umysłowych lub sensorycznych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby niepełnosprawne, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i
będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie wolno pozostawiać
bez opieki w pobliżu urządzenia.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 6 kg (patrz „Tabela
programów”).
Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia
powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów
(0,8 MPa).
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa
nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w
podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie powinno być podłączone do sieci
wodociągowej za pomocą dołączonego nowego
zestawu węży lub innego nowego zestawu węży
dostarczonego przez autoryzowane centrum
serwisowe.
Nie wolno używać starego zestawu węży.
Aby zapobiec zagrożeniu porażenia prądem
uszkodzony przewód zasilający musi wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Nie wolno czyścić urządzenia wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czyszczenia.
Nie stosować produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Przechowywać blokady transportowe
w bezpiecznym miejscu. Jeśli w
przyszłości zajdzie potrzeba
ponownego transportu urządzenia,
należy zamontować blokady w celu
unieruchomienia bębna, aby zapobiec
wewnętrznym uszkodzeniom.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
•
•
•
•
•
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Nie instalować ani nie korzystać z
urządzenia w miejscach, w których
temperatura może spaść poniżej 0°C
lub w których mogłoby być ono
narażone na działanie czynników
atmosferycznych.
Podłoże, na którym będzie stało
urządzenie, musi być płaskie,
stabilne, odporne na działanie
wysokiej temperatury i czyste.
Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza pomiędzy urządzeniem i
podłogą.
Wyregulować nóżki, aby zapewnić
odpowiednią przestrzeń między
urządzeniem a podłogą.
POLSKI
•
Nie instalować urządzenia w
miejscach, które uniemożliwiają
całkowite otworzenie pokrywy
urządzenia.
należy sprawdzić, czy nie ma
widocznych wycieków wody.
2.4 Przeznaczenie
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano
przez dłuższy czas lub która była
naprawiana lub do której podłączono
nowe urządzenia (liczniki wody itp.),
należy umożliwić wypływ wody, aż
będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia
urządzenia i bezpośrednio po nim
5
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
porażeniem prądem,
wznieceniem pożaru lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Należy przestrzegać instrukcji
bezpieczeństwa podanych na
opakowaniu detergentu.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Upewnić się, że w praniu nie ma
żadnych metalowych przedmiotów.
Nie umieszczać pod urządzeniem
żadnych pojemników na wypadek
ewentualnego wycieku wody.
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu
uzyskania informacji, jakich
akcesoriów można używać.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i zamknąć dopływ wody.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w bębnie.
Utylizację urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie miejscowymi
6
www.aeg.com
przepisami w zakresie utylizacji
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Widok urządzenia
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
7
Panel kontrolny
Pokrywa
Uchwyt z przyciskiem
Filtr pompy opróżniającej
Dźwignia do transportu urządzenia
Nóżki do poziomowania urządzenia
Tabliczka znamionowa
4
5
6
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Opis panelu sterowania
1
2
3
11
1 Przycisk Wł./Wył. (Auto Off)
2 Pokrętło wyboru programów
3 Wyświetlacz
10
9
4
8
7
6
5
4 Przycisk Detergent w płynie (Płyn do
prania)
5 Przycisk Start/Pauza (Start/Pauza)
POLSKI
6 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu (Opóźniony Start)
7 Przycisk funkcji oszczędzania czasu
(Skrócenie)
8 Przycisk dodatkowego płukania
(Płukanie +)
9 Przycisk odplamiania/prania
wstępnego (Plamy/Wstępne)
10 Przycisk zmniejszenia prędkości
wirowania (Wirowanie)
11 Przycisk wyboru temperatury (Temp.)
4.2 Wyświetlacz
A
B
C
D
L
E
K
F
G
J
H
I
Wyświetlacz pokazuje:
Temperatura ustawionego programu
A
Zimna woda
Prędkość wirowania ustawionego programu
B
Symbol braku wirowania1)
Symbol „Stop z wodą”
1) Dotyczy tylko programu WIROWANIE/ODPOMPOWANIE.
Symbole faz
Gdy zostanie ustawiony program, wyświetlane są symbole wszystkich faz progra‐
mu.
Po rozpoczęciu programu miga tylko symbol aktualnie trwającej fazy.
Po zakończeniu programu wyświetlany jest symbol ostatniej fazy.
C
Faza prania wstępnego
Faza prania
Faza płukania
Faza wirowania
7
8
www.aeg.com
D
Symbol pary pojawia się po włączeniu programu parowego (jeśli jest
dostępny w urządzeniu).
E
Symbol zbyt dużej dawki detergentu pojawia się po zakończeniu cy‐
klu, jeśli urządzenie wykryje zbyt dużą ilość detergentu.
Nie można otworzyć pokrywy urządzenia, gdy świeci się ten symbol.
Pokrywę można otworzyć dopiero, gdy symbol zgaśnie.
F
Jeśli program został zakończony, ale symbol nadal się świeci:
• Włączona jest funkcja z „Stop z wodą”.
• W bębnie pozostała woda.
Symbol opóźnienia rozpoczęcia programu pojawia się w przypadku
włączenia funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu.
G
Czas trwania programu
Po rozpoczęciu programu czas jego trwania zmniejsza się co 1 mi‐
nutę.
Funkcja opóźnienia rozpoczęcia programu
Po naciśnięciu przycisku opóźnienia rozpoczęcia programu na wy‐
świetlaczu pojawia się czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
Kody alarmowe
Jeśli w urządzeniu wystąpi usterka, na wyświetlaczu pojawią się ko‐
dy alarmowe. Patrz „Rozwiązywanie problemów”.
H
Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund ten komunikat, jeśli:
• nie można ustawić danej funkcji dla wybranego programu;
• podjęto próbę zmiany programu w trakcie jego trwania.
Po zakończeniu programu.
Symbol blokady uruchomienia pojawia się po włączeniu blokady.
I
Wskaźniki paskowe
Pusty wskaźnik paskowy pojawia się tylko wtedy, gdy dana funkcja
jest dostępna dla ustawionego programu.
Wskaźnik paskowy wypełnia się zależnie od ustawionych funkcji.
W przypadku dokonania błędnego wyboru komunikat Err sygnalizuje, że
dany wybór jest nieprawidłowy.
POLSKI
9
Symbol oszczędności czasu pojawia się w przypadku wybrania jed‐
nej z opcji czasu trwania programu.
J
Skrócony czas
Super szybkie
Symbol dodatkowego płukania pojawia się po włączeniu tej funkcji.
K
Wyświetlana wartość odpowiada łącznej liczbie płukań.
Wskaźnik paskowy jest całkowicie wypełniony w przypadku ustawie‐
nia maksymalnej liczby płukań.
Symbol odplamiania pojawia się w przypadku włączenia tej funkcji.
Symbol prania wstępnego pojawia się w przypadku włączenia tej
funkcji.
L
Wskaźnik paskowy nie jest całkowicie wypełniony w przypadku włąc‐
zenia tylko jednej z funkcji.
Wskaźnik paskowy jest całkowicie wypełniony w przypadku włącze‐
nia obu funkcji.
5. TABELA PROGRAMÓW
Program
Zakres temperatur
Maksymalny Opis programu
wsad
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość
wirowania
Programy prania
Bawełniane
95°C - pranie w zim‐
nej wodzie
6 kg
1500
obr./min
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio i
lekko zabrudzone.
Super cichy
95°C - pranie w zim‐
nej wodzie
6 kg
Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio i
lekko zabrudzone. Ten program eliminuje wszystkie
fazy wirowania w celu obniżenia poziomu hałasu.
Po zakończeniu cyklu woda pozostaje w bębnie.
Syntetyczne
60°C - pranie w zim‐
nej wodzie
3 kg
1200
obr./min
Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Średnio zab‐
rudzone.
10
www.aeg.com
Program
Zakres temperatur
Maksymalny Opis programu
wsad
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość
wirowania
Łatwe prasowanie
60°C - pranie w zim‐
nej wodzie
1 kg
800 obr./min
Tkaniny syntetyczne do delikatnego prania. Nor‐
Delikatne
40°C - pranie w zim‐
nej wodzie
2,5 kg
1200
obr./min
Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza, po‐
liester. Średnio zabrudzone.
Wełna/Jedwab
40°C - pranie w zim‐
nej wodzie
1 kg
1200
obr./min
Rzeczy wełniane nadające się do prania w
pralce i przeznaczone do prania ręcznego oraz
Koc
60°C - 30°C
2 kg
800 obr./min
Specjalny program przeznaczony do prania poje‐
dynczo syntetycznych koców, narzut, pościeli
itp.
Antyalergiczne
60°C
6 kg
1500
obr./min
Białe rzeczy bawełniane. Program ten eliminuje
mikroorganizmy dzięki praniu w temperaturze 60°C
i dodatkowemu płukaniu. Dzięki temu jest skutecz‐
niejszy.
Wirowanie/Odpom‐
6 kg
1500
obr./min
Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bęb‐
na. Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i
bardzo delikatnych.
6 kg
Płukanie 4)
Pranie w zimnej wod‐ 1500
obr./min
zie
Płukanie i odwirowanie prania. Wszystkie tkaniny
z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych.
Zmniejszyć prędkość wirowania odpowiednio do
rodzaju prania.
Jeans
60°C - pranie w zim‐
nej wodzie
3 kg
1200
obr./min
Odzież dżinsowa i dzianiny. Także rzeczy
w ciemnych kolorach.
20 min. - 3 kg
40°C - 30°C
3 kg
1200
obr./min
Tkaniny bawełniane i syntetyczne lekko zabrud‐
zone lub noszone tylko jeden raz.
powanie3)
Super Eko
3 kg
Pranie w zimnej wod‐ 1200
zie
obr./min
Bawełniane Eko 6)
60°C - 40°C
6 kg
1500
obr./min
malnie lub lekko zabrudzone.1)
tkaniny delikatne z symbolem „pranie ręczne”.2)
Tkaniny mieszane (bawełniane i syntetyczne)5).
Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolorach.
Średnio zabrudzone. Czas trwania programu zos‐
taje wydłużony, a zużycie energii maleje.
POLSKI
Program
Zakres temperatur
11
Maksymalny Opis programu
wsad
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość
wirowania
Programy parowe7)
Programy parowe można stosować do suchego, wypranego lub jednokrotnie noszo‐
nego prania. Programy te mogą ograniczyć zagniecenia i nieprzyjemne zapachy or‐
az zapewnić większą gładkość prania.
Nie należy stosować żadnego detergentu. Jeśli jest to konieczne, należy usunąć pla‐
my wypraniem lub miejscowym odplamianiem.
Programy parowe nie realizują żadnych cykli higienicznych.
Nie należy włączać programu parowego dla następujących rodzajów odzieży:
•
•
•
Rzeczy do prania w temperaturze poniżej 40°C.
Rzeczy, które nie mają na metce informacji o możliwości ich suszenia w suszarkach.
Rzeczy z elementami plastikowymi, metalowymi, drewnianymi itp.
Parowy - odświeża‐
nie
1 kg
Program parowy do tkanin bawełnianych i synte‐
tycznych. Cykl służy do usuwania nieprzyjemnego
zapachu z prania.8)
www.aeg.com
Program
Zakres temperatur
Maksymalny Opis programu
wsad
(Rodzaj i stopień zabrudzenia prania)
Maksymalna
prędkość
wirowania
Parowy - bez zagnie‐ 1 kg
ceń
Program parowy do tkanin syntetycznych. Pro‐
gram ten chroni pranie przed powstawaniem zag‐
nieceń.
1) Aby ograniczyć powstawanie zagnieceń na praniu, w ramach tego cyklu regulowana jest temperatura
wody i wykonywana faza delikatnego prania i wirowania. Urządzenie wykonuje dodatkowe cykle płuka‐
nia.
2) Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli w celu zapewnienia delikatnego prania. Może wydawać
się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo.
3) Należy określić prędkość wirowania. Należy upewnić się, że jest ona odpowiednia dla typu pranej tka‐
niny. Po włączeniu opcji Bez wirowania dostępna jest tylko faza odpompowania wody.
4) Nacisnąć przycisk dodatkowego płukania, aby dodać płukania. Przy niskiej prędkości wirowania ur‐
ządzenie przeprowadza cykl delikatnego płukania i krótkiego wirowania.
5) Ten program służy do codziennego użytku i zapewnia najniższe zużycie energii i wody przy dobrej wy‐
dajności prania.
6) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej.
Zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010 programy te są odpowiednikami programów: „standardowy pro‐
gram prania tkanin bawełnianych w 60°C” i „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40°C”.
Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem łącznego zużycia wody i energii do prania
średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego
programu.
7) Jeśli zostanie ustawiony program parowy dla suchego prania, po zakończeniu programu pranie może
wydawać się wilgotne. Zalecane jest pozostawienie prania na świeżym powietrzu na około 10 minut, aby
pozbyć się wilgoci. Po zakończeniu programu należy szybko wyjąć pranie z bębna. Po użyciu programu
parowego rzeczy można również prasować, jest to jednak znacznie łatwiejsze.
8) Para nie usuwa zapachów pochodzenia zwierzęcego.
Zgodność opcji programów
Opóźniony Start
Płyn do prania
■
Skrócenie 3)
Super cichy
■
Płukanie + 2)
Bawełniane
Plamy/Wstępne 1)
Program
Wirowanie
12
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
POLSKI
13
Skrócenie 3)
Opóźniony Start
Płyn do prania
Syntetyczne
■
■
■
■
■
■
■
Łatwe prasowanie
■
■
■
■
■
■
■
Delikatne
■
■
■
■
■
■
■
Wełna/Jedwab
■
■
■
■
Koc
■
■
■
Antyalergiczne
■
■
■
Wirowanie
Plamy/Wstępne
Płukanie + 2)
1)
Program
Wirowanie/Odpompowa‐
nie 6)
■
■ 5)
■
■
■
■
■
Płukanie
■
■
Jeans
■
■
20 min. - 3 kg
■
Super Eko
■
■
Bawełniane Eko
■
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■ 7)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Stosując detergent w płynie, należy ustawić program bez prania wstępnego. Z opcji Odplamianie nie
można korzystać przy temperaturze poniżej 40°C.
2) Przy niskiej prędkości wirowania urządzenie przeprowadza cykl delikatnego płukania i krótkiego wiro‐
wania.
3) Po wybraniu krótszego czasu trwania programu zaleca się zmniejszenie wielkości wsadu. Pełny zała‐
dunek prania jest możliwy, ale efekty prania mogą być mniej zadowalające.
4) Można korzystać wyłącznie z funkcji Pranie wstępne.
5) Można korzystać wyłącznie z funkcji Odplamianie.
6) Należy określić prędkość wirowania. Należy upewnić się, że jest ona odpowiednia dla typu pranej tka‐
niny. Po włączeniu opcji Bez wirowania dostępna jest tylko faza odpompowania wody.
7) Dla tych programów można ustawić tylko krótszy czas trwania programu.
14
www.aeg.com
5.1 Woolmark Apparel Care –
Blue (niebieski)
urządzeniu jako nadający się do prania
odzieży wełnianej oznaczonej metką
„prać ręcznie”, pod warunkiem, że pranie
będzie wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta pralki. Należy stosować się
do informacji dotyczących suszenia oraz
pozostałych wskazówek zamieszczonych
na metce odzieży. M1145
W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hong Kongu
i Indiach symbol Woolmark jest
certyfikowanym znakiem towarowym.
Firma Woolmark Company zatwierdziła
cykl prania wełny dostępny w tym
6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne zmienne
parametry mogą mieć wpływ na dane: ilość i rodzaj prania oraz tempera‐
tura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.
Po rozpoczęciu programu wyświetlany jest czas trwania programu przy
maksymalnym obciążeniu.
W trakcie prania czas ten jest obliczany automatycznie i może ulec
znacznemu skróceniu, jeśli rzeczywisty ciężar prania jest mniejszy od
maksymalnego (np. dla programu Bawełniane 60°C i maksymalnego
wsadu wynoszącego 6 kg czas trwania programu przekracza 2 godziny,
natomiast dla wsadu 1 kg czas trwania będzie wynosił poniżej 1 godzi‐
ny).
Podczas obliczania rzeczywistego czasu trwania programu na wyświet‐
laczu będzie migać kropka.
Programy
Wsad
(kg)
Zużycie en‐
ergii (kWh)
Zużycie wo‐ Przybliżony Wilgotność
dy (litry)
czas trwa‐
(%)1)
nia progra‐
mu (minuty)
Bawełniane 60°C
6
1,10
54
180
44
Bawełniane 40°C
6
0,60
52
170
44
Syntetyczne 40°C
3
0,45
45
105
35
2,5
0,51
46
74
35
1
0,33
44
55
30
Delikatne 40°C
Wełna/Jedwab
30°C 2)
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
POLSKI
Programy
Wsad
(kg)
Bawełniane 60°C –
program standard‐
Zużycie en‐
ergii (kWh)
15
Zużycie wo‐ Przybliżony Wilgotność
dy (litry)
czas trwa‐
(%)1)
nia progra‐
mu (minuty)
6
0,76
39
230
44
3,0
0,50
34
170
44
3,0
0,45
34
160
44
owy
Bawełniane 60°C –
program standard‐
owy
Bawełniane 40°C –
program standard‐
owy
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
2) Niedostępne w niektórych modelach.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb czuwania (W)
0.05
0.05
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE, wdrażają‐
cym dyrektywę 2009/125/WE.
7. OPCJE
woda. Bęben obraca się regularnie,
aby zmniejszyć zagniecenia.
Drzwi pozostaną zablokowane. Aby
otworzyć drzwi, należy odpompować
wodę.
7.1 Temp.
Nacisnąć ten przycisk, aby zmienić
domyślną temperaturę. Gdy na
wyświetlaczu widoczne jest wskazanie
i
wody.
, urządzenie nie podgrzewa
7.2 Wirowanie
Nacisnąć ten przycisk, aby:
• Zmniejszyć maksymalną prędkość
wirowania danego programu.
•
•
Na wyświetlaczu
widoczne są wyłącznie
prędkości wirowania
dostępne dla
ustawionego programu.
Wyłączyć fazę wirowania.
Włączyć opcję Stop z wodą.
Ta opcja chroni prane tkaniny przed
zagnieceniami. Po zakończeniu
programu prania w bębnie pozostanie
7.3 Plamy/Wstępne
Nacisnąć ten przycisk, aby dodać do
programu fazę odplamiania i prania
wstępnego.
Naciskać przycisk, aby włączyć jedną lub
obie opcje. Na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni wskaźnik oraz wskaźnik
paskowy.
•
Plamy: Opcja ta jest przydatna do
prania rzeczy z trudnymi do usunięcia
plamami.
Po włączeniu tej opcji należy dodać
odplamiacz do komory
. Opcja ta
wydłuża czas trwania programu.
16
www.aeg.com
•
Opcja nie działa przy
temperaturze poniżej
40°C.
Pranie wstępne: Opcja ta umożliwia
dodanie fazy prania wstępnego przed
fazą prania.
Zaleca się użycie tej opcji do mocno
zabrudzonego prania.
Opcja ta wydłuża czas
trwania programu.
7.4 Płukanie +
Ta opcja umożliwia dodanie kilku faz
płukania do programu prania, patrz
„Tabela programów”.
Opcji tej należy używać w miejscach, w
których występuje miękka woda oraz do
prania rzeczy osób wrażliwych na
detergenty.
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
7.5 Skrócenie
•
przypadku normalnie zabrudzonej
odzieży.
Nacisnąć przycisk dwa razy, aby
ustawić tryb „bardzo szybki” tylko dla
lekko zabrudzonych ubrań.
W niektórych programach
działa tylko jedna z tych
opcji.
7.6 Opóźniony Start
Ta opcja umożliwia opóźnienie
rozpoczęcia programu od 30 minut do 20
godzin.
Na wyświetlaczu widoczny będzie
odpowiedni wskaźnik i czas opóźnienia.
7.7 Start/Pauza
Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
uruchomić lub przerwać program.
7.8 Płyn do prania
Ta opcja umożliwia skrócenie czasu
trwania programu.
Nacisnąć ten przycisk, aby dostosować
wybrany program do użycia detergentu w
płynie.
•
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
Nacisnąć ten przycisk jednokrotnie,
aby ustawić „skrócony czas” w
8. USTAWIENIA
8.1 Sygnały dźwiękowe
8.2 Blokada uruchomienia
Urządzenie emituje sygnały dźwiękowe:
Ta opcja pozwala zapobiec
manipulowaniu przez dzieci przy panelu
sterowania.
• Po włączeniu urządzenia.
• Po wyłączeniu urządzenia.
• Po naciśnięciu przycisku.
• Po zakończeniu programu.
• Gdy urządzenie działa nieprawidłowo.
Aby wyłączyć/włączyć sygnały
dźwiękowe, należy nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać przez 6
sekund Plamy/Wstępne i Płukanie +.
Po wyłączeniu sygnałów
dźwiękowych będą one
nadal emitowane podczas
nieprawidłowego działania
urządzenia.
•
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć jednocześnie i
przytrzymać Temp. i Wirowanie, aż
włączy/wyłączy się.
wskaźnik
Opcję można włączyć:
•
•
Po naciśnięciu Start/Pauza:
możliwość wyboru opcji oraz pokrętło
wyboru programów zostaną
zablokowane.
Przed naciśnięciem Start/Pauza:
urządzenie nie uruchomi się.
POLSKI
8.3 Stałe dodatkowe płukanie
Ta opcja umożliwia dodanie na stałe
jednego cyklu płukania po ustawieniu
nowego programu.
•
17
przytrzymać Skrócenie i Opóźniony
Start, aż odpowiedni wskaźnik
włączy/wyłączy się.
Aby włączyć/wyłączyć tę opcję,
należy nacisnąć jednocześnie i
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Wlać 2 litry wody do przegródki na
detergent do fazy prania.
Spowoduje to uruchomienie układu
odpływowego.
2. Umieścić niewielką ilość detergentu
w przegródce na detergent do fazy
prania.
3. Ustawić i uruchomić program do
prania bawełny z ustawioną
najwyższą temperaturą, nie
wkładając prania.
Spowoduje to usunięcie wszelkich
możliwych zabrudzeń z bębna i
zbiornika.
10. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Włączanie urządzenia
1. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda
elektrycznego.
2. Odkręcić zawór wody.
3. Nacisnąć przycisk Auto Off, aby
włączyć urządzenie.
Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
10.2 Wkładanie prania
1. Otworzyć pokrywę urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk A.
Bęben otworzy się automatycznie.
3. Włożyć pranie do bębna (należy
robić to pojedynczo).
4. Strzepnąć rzeczy przed włożeniem
ich do urządzenia.
Nie należy wkładać za dużo prania do
bębna.
5. Zamknąć bęben i pokrywę.
A
UWAGA!
Przed zamknięciem pokrywy
urządzenia należy
sprawdzić, czy bęben został
prawidłowo zamknięty.
10.3 Stosowanie detergentów
i dodatków
Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu
i płynu zmiękczającego.
18
www.aeg.com
10.4 Przegródki na detergent
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do pralek.
Zawsze należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na opakowaniu
detergentów.
Przegródka na detergent do fazy prania wstępnego.
Oznaczenia MAX wskazują maksymalny poziom detergentu (w proszku
lub w płynie).
Przegródka na detergent do fazy prania.
Oznaczenia MAX wskazują maksymalny poziom detergentu (w proszku
lub w płynie).
Przegródka na dodatkowe środki w płynie (płyn zmiękczający, kroch‐
mal).
Oznaczenie M wskazuje maksymalny poziom dodatków w płynie.
Klapka do detergentu w proszku lub w płynie.
10.5 Detergent w płynie lub
proszku
CLICK
2.
1.
A
CLICK
3.
4.
B
POLSKI
•
•
19
Położenie A – detergent w proszku (ustawienie fabryczne).
Położenie B – detergent w płynie.
Korzystając z detergentu w płynie:
• Nie stosować gęstych ani żelowych detergentów.
• Nie przekraczać maksymalnego poziomu płynu.
10.6 Ustawianie programu
1. Ustawić pokrętło wyboru programów.
Zaświeci się wskaźnik
odpowiedniego programu.
Kontrolka przycisku Start/Pauza będzie
migać na czerwono.
Na wyświetlaczu pojawią się: domyślna
temperatura, prędkość wirowania oraz
puste wskaźniki paskowe dostępnych
funkcji.
2. Aby zmienić temperaturę i/lub
prędkość wirowania, należy nacisnąć
odpowiednie przyciski.
3. Ustawić dostępne funkcje.
10.7 Uruchamianie programu
bez opóźnienia
Aby rozpocząć program, należy nacisnąć
przycisk Start/Pauza.
Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i
pozostanie włączony.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik
aktualnej fazy programu.
Program uruchomi się, a pokrywa
zostanie zablokowana. Na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik
.
Gdy urządzenie napełnia się
wodą, na krótki czas może
włączyć się pompa
opróżniająca.
10.8 Zachowanie urządzenia
Po około 15 minutach od
chwili rozpoczęcia
programu:
• Urządzenie
automatycznie
dopasowuje czas trwania
programu do ładunku
prania w celu
zapewnienia
doskonałego efektu
prania w jak najkrótszym
czasie.
• Na wyświetlaczu pojawi
się nowa wartość czasu.
10.9 Uruchamianie programu
z opóźnieniem
1. Nacisnąć kilka razy przycisk
Opóźniony Start, aż na wyświetlaczu
pojawi się odpowiednia wartość
minut lub godzin opóźnienia.
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Urządzenie rozpocznie odliczanie czasu
opóźnienia.
Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
Przed naciśnięciem
przycisku Start/Pauza w celu
uruchomienia urządzenia
można zmienić lub anulować
ustawienie funkcji
opóźnienia rozpoczęcia
programu.
10.10 Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu
Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu:
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
włączyć tryb pauzy.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
20
www.aeg.com
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
Opóźniony Start, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskazanie .
3. Ponownie nacisnąć przycisk Start/
Pauza, aby natychmiast uruchomić
program.
10.11 Przerywanie programu i
zmiana opcji
Niektóre opcje można zmienić tylko
przed uruchomieniem programu.
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Zmienić ustawioną opcję.
3. Ponownie nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
Program będzie kontynuowany.
10.12 Anulowanie programu
w trakcie jego trwania
1. Nacisnąć przycisk Auto Off, aby
anulować program i wyłączyć
urządzenie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk Auto
Off, aby uruchomić urządzenie.
Następnie można ustawić nowy program
prania.
Przed rozpoczęciem nowego
programu urządzenie może
odpompować wodę. W takim
przypadku należy upewnić
się, że detergent nadal
znajduje się w przegródce;
w przeciwnym razie należy
uzupełnić detergent.
10.13 Otwieranie drzwi
urządzenia w trakcie trwania
programu
UWAGA!
Jeśli temperatura i poziom
wody w bębnie są za
wysokie, wskaźnik blokady
drzwi
pozostanie
widoczny na wyświetlaczu i
nie będzie można otworzyć
drzwi.
Aby otworzyć drzwi, należy wykonać
następujące czynności:
1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk Auto Off, aby
wyłączyć urządzenie.
2. Odczekać kilka minut, a następnie
ostrożnie otworzyć drzwi urządzenia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Włączyć urządzenie i ponownie
ustawić program.
10.14 Otwieranie drzwi, gdy
włączona jest funkcja
opóźnienia rozpoczęcia
programu
Gdy włączona jest funkcja opóźnienia
rozpoczęcia programu, drzwi urządzenia
są zablokowane.
Aby otworzyć drzwi urządzenia:
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik
.
blokady drzwi
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Funkcja opóźnienia rozpoczęcia
programu wznowi działanie.
10.15 Otwieranie drzwi
Jeśli temperatura i poziom
wody w bębnie są zbyt
wysokie lub bęben nadal
obraca się, nie można
otworzyć drzwi.
Gdy uruchomiony jest program lub
funkcja opóźnionego rozpoczęcia
programu, drzwi urządzenia są
zablokowane.
1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik
blokady drzwi.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Program lub opóźnienie rozpoczęcia
programu będzie kontynuowane.
10.16 Zakończenie cyklu
Po zakończeniu programu urządzenie
wyłączy się automatycznie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony).
POLSKI
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
i zgaśnie wskaźnik blokady pokrywy
.
Zgaśnie wskaźnik przycisku Start/Pauza.
1. Nacisnąć przycisk Auto Off, aby
wyłączyć urządzenie.
Po upływie pięciu minut od momentu
zakończenia programu funkcja
oszczędzania energii automatycznie
wyłączy urządzenie.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund Auto Off, aby wyłączyć
urządzenie.
Urządzenie automatycznie
odpompuje wodę i
przeprowadzi odwirowanie
po upływie około 18 godzin.
10.18 Opcja
AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZENIE
Po ponownym uruchomieniu
urządzenia na wyświetlaczu
pojawi się informacja o
zakończeniu ostatnio
ustawionego programu.
Wybrać nowy program za
pomocą pokrętła wyboru
programów.
2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Upewnić się, że bęben jest pusty.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby nie
dopuścić do powstawania pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.
Funkcja AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZENIE automatycznie wyłącza
urządzenie, aby ograniczyć zużycie
energii, gdy:
•
•
10.17 Odpompowanie wody
po zakończeniu cyklu
Program prania zakończył się, ale w
bębnie pozostaje woda:
Bęben obraca się regularnie, aby nie
dopuścić do powstania zagnieceń na
praniu.
Po wybraniu programu lub
opcji prania, które które
kończy się zatrzymaniem
wody w bębnie, funkcja
AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZENIE nie wyłącza
urządzenia, aby
przypomnieć użytkownikowi
o konieczności
odpompowania wody.
Świeci się wskaźnik blokady pokrywy
. Pokrywa pozostaje zablokowana.
Należy odpompować wodę, aby móc
otworzyć pokrywę.
1. W razie potrzeby należy zmniejszyć
prędkość wirowania.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Urządzenie odpompuje wodę i
przeprowadzi wirowanie.
3. Po zakończeniu programu, gdy
zgaśnie wskaźnik blokady drzwi
można otworzyć drzwi.
Urządzenia nie użytkowano przez 5
minut przed naciśnięciem przycisku
Start/Pauza.
Nacisnąć przycisk Auto Off, aby
ponownie włączyć urządzenie.
Po 5 minutach od zakończenia
programu prania
Nacisnąć przycisk Auto Off, aby
ponownie włączyć urządzenie.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie zakończenia ostatnio
ustawionego programu.
Wybrać nowy program za pomocą
pokrętła wyboru programów.
,
11. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
11.1 Wkładanie prania
•
Należy posegregować pranie: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i
wełniane.
21
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na etykietach prania.
Nie prać razem białej i kolorowej
odzieży.
Niektóre kolorowe rzeczy mogą
farbować podczas pierwszego prania.
Zaleca się pranie ich oddzielnie za
pierwszym razem.
Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz
zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć
paski.
Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte
tkaniny.
Odwrócić na drugą stronę
wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz
rzeczy z nadrukami.
Usunąć uporczywe plamy.
Przeprać uporczywe plamy
specjalnym detergentem.
Należy zachować ostrożność przy
praniu zasłon. Odczepić żabki/haczyki
lub umieścić zasłony w worku do
prania lub poszewce od poduszki.
Nie prać rozdartych tkanin lub tkanin
o nieobszytych brzegach. Małe i/lub
delikatne rzeczy (np. biustonosze z
fiszbinami, paski, rajstopy itp.) należy
prać w worku do prania.
Mała ilość prania może stwarzać
problemy z wyważeniem podczas
wirowania. W takim przypadku należy
ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i
powtórzyć próbę wirowania.
•
•
•
•
•
11.4 Wskazówki dotyczące
ekologii
•
•
11.2 Uporczywe plamy
•
Woda i detergent nie wystarczą do
usunięcia niektórych plam.
•
Zalecamy usunięcie takich plam przed
włożeniem prania do urządzenia.
Dostępne są specjalne odplamiacze.
Należy użyć specjalnego odplamiacza
przystosowanego do określonego typu
plamy i tkaniny.
11.3 Detergenty i dodatki
•
Stosować wyłącznie detergenty i
dodatki przeznaczone do pralek
automatycznych:
– detergenty w proszku do
wszystkich rodzajów tkanin,
– detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (maksymalnie 40°C) i
wełnianych,
– detergenty w płynie, najlepiej do
prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C), do
wszystkich rodzajów tkanin lub
specjalne tylko do tkanin
wełnianych.
Nie należy mieszać różnych typów
detergentów.
W celu ochrony środowiska nie należy
używać większej ilości detergentu, niż
jest to konieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
zamieszczonych na opakowaniu tych
produktów.
Stosować produkty odpowiednio
dobrane do typu tkaniny i koloru,
temperatury programu i stopnia
zabrudzenia.
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone
w dozownik detergentu z klapką,
płynne detergenty należy umieszczać
w specjalnym dozowniku
(dostarczanym przez producenta
detergentu).
Do prania normalnie zabrudzonej
odzieży należy wybrać program bez
fazy prania wstępnego.
Zawsze rozpoczynać program prania
z maksymalnym dozwolonym
ładunkiem w bębnie.
W programach z niską temperaturą
należy w razie potrzeby stosować
odplamiacz.
Aby stosować odpowiednią ilość
detergentu, należy sprawdzić
twardość wody w instalacji domowej.
Patrz rozdział „Twardość wody”.
11.5 Twardość wody
Jeśli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
się stosowanie zmiękczacza wody
przeznaczonego do pralek. Jeśli woda
jest miękka, nie ma konieczności
stosowania zmiękczacza wody.
Aby uzyskać informacje na temat
twardości wody, należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
POLSKI
23
Używać odpowiedniej ilości zmiękczacza
wody. Należy przestrzegać instrukcji
umieszczonych na opakowaniu produktu.
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
należy przeprowadzać jako oddzielny
cykl prania (bez odzieży).
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu produktu.
12.1 Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić wyłącznie za
pomocą ciepłej wody z mydłem.
Dokładnie osuszyć wszystkie
powierzchnie.
12.3 Pranie konserwacyjne
W programach o niskiej temperaturze
niektóre detergenty mogą pozostać w
bębnie. Należy regularnie
przeprowadzać pranie konserwacyjne. W
tym celu należy:
UWAGA!
Nie stosować alkoholu,
rozpuszczalników ani
produktów chemicznych.
•
•
12.2 Odkamienianie
Jeśli woda na danym obszarze jest
twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca
się stosowanie środka do zmiękczania
wody przeznaczonego do pralek.
Wyjąć pranie z bębna.
Ustawić program do prania bawełny z
najwyższą temperaturą i dodać
niewielką ilość detergentu.
12.4 Uszczelka pokrywy
Regularnie sprawdzać uszczelkę. W
razie potrzeby wyczyścić ją środkiem do
czyszczenia w kremie na bazie
amoniaku, uważając, aby nie zarysować
jej powierzchni.
Należy regularnie sprawdzać bęben, aby
nie dopuścić do nagromadzenia się
osadów kamienia lub rdzy.
Do usuwania osadów rdzy należy
stosować wyłącznie specjalne produkty
przeznaczone do pralek. Tę procedurę
Należy zawsze przestrzegać
instrukcji umieszczonych na
opakowaniu produktu.
12.5 Czyszczenie dozownika detergentu
1.
2.
24
www.aeg.com
3.
12.6 Czyszczenie filtra odpływowego
Nie czyścić filtra odpływowego, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca.
1.
2.
3.
4.
POLSKI
5.
12.7 Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.8 Awaryjne spuszczanie
wody
12.9 Środki ostrożności
podczas mrozu
W razie awarii urządzenie nie
odpompowuje wody.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w
miejscu, w którym temperatura może
spaść poniżej 0°C, należy usunąć
pozostałą wodę z węża dopływowego
oraz z pompy opróżniającej.
W takim przypadku przeprowadzić
czynności od (1) do (5) z punktu
„Czyszczenie filtra odpływowego”. W
razie potrzeby wyczyścić pompę.
25
26
www.aeg.com
1. Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża
dopływowego w zbiorniku i odczekać,
aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą.
Przejść do awaryjnej procedury
opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,
zamocować wąż dopływowy.
OSTRZEŻENIE!
Przed ponownym
uruchomieniem urządzenia
należy upewnić się, że
temperatura wynosi powyżej
0°C.
Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
niską temperaturą.
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
•
wody.
– Urządzenie nie odpompowuje
•
Urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy.
– Pokrywa urządzenia lub drzwi
bębna są otworzone lub nie są
prawidłowo zamknięte. Należy
sprawdzić pokrywę i drzwi!
•
W pierwszej kolejności należy spróbować
znaleźć rozwiązanie problemu (patrz
tabela). Jeśli nie można rozwiązać
problemu, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
– Zasilanie jest niestabilne.
Odczekać do czasu ustabilizowania
się zasilania.
•
– Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem. Odłączyć urządzenie
i zamknąć zawór wody. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
13.1 Wprowadzenie
W przypadku wystąpienia niektórych
problemów emitowany jest sygnał
dźwiękowy, a na wyświetlaczu
pojawia się kod alarmu:
•
– Urządzenie nie napełnia się
prawidłowo wodą.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy
wyłączyć urządzenie.
13.2 Możliwe usterki
Problem
Możliwe rozwiązanie
Program nie uruchamia
się.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono do
gniazdka.
Upewnić się, że prawidłowo zamknięto pokrywę urządzenia i
drzwi bębna.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest
sprawny.
Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk Start/Pauza.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je
anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
POLSKI
Problem
27
Możliwe rozwiązanie
Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona.
Urządzenie nie napełnia
się prawidłowo wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu
należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągo‐
wym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym oraz filtr zaworu są
drożne. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przygnieci‐
ony.
Upewnić się, że wąż dopływowy podłączono prawidłowo.
Urządzenie nie napełnia
się wodą i od razu wy‐
pompowuje wodę.
Upewnić się, że wąż spustowy ułożono prawidłowo. Wąż może
być umieszczony zbyt nisko.
Urządzenie nie wypom‐
powuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygniecio‐
ny.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby
wyczyścić filtr. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
Upewnić się, że wąż spustowy podłączono prawidłowo.
Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy wy‐
brać program odpompowania.
Jeśli ustawiono opcję, po zakończeniu której woda pozostaje
w bębnie, należy wybrać program odpompowania.
Nie włącza się faza wiro‐
wania lub cykl prania
trwa dłużej niż zwykle.
Należy ustawić program wirowania.
Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby
wyczyścić filtr. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.
Ręcznie rozmieścić pranie w bębnie i powtórzyć próbę wirowa‐
nia. Problem mógł być spowodowany nieprawidłowym rozłoże‐
niem prania.
Wyciek wody na pod‐
łogę.
Upewnić się, że połączenia węży wody są szczelne i sprawdzić
je pod kątem obecności wycieków.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest uszkodzony.
28
www.aeg.com
Problem
Możliwe rozwiązanie
Upewnić się, że użyto odpowiedniego detergentu i jego odpo‐
wiedniej ilości.
Nie można otworzyć pok‐ Sprawdzić, czy zakończył się program prania.
rywy urządzenia.
Jeśli w bębnie pozostaje woda, wybrać program odpompowa‐
nia lub wirowania.
Urządzenie wydaje niety‐ Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane.
powe dźwięki.
Patrz punkt „Instalacja”.
Upewnić się, że usunięto wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe. Patrz punkt „Instalacja”.
Dołożyć do bębna więcej prania. Ilość prania może być zbyt
mała.
Cykl jest krótszy, niż
wskazuje na to wyświet‐
lany czas.
Urządzenie oblicza nowy czas, dostosowany do ładunku pra‐
nia. Patrz rozdział „Parametry eksploatacyjne”.
Cykl jest dłuższy, niż
wskazuje na to wyświet‐
lany czas.
Niewyważony ładunek prania powoduje wydłużenie czasu
trwania cyklu. Jest to normalne działanie urządzenia.
Efekty prania są niezado‐ Zwiększyć ilość lub użyć innego detergentu.
walające.
Użyć specjalnych środków do usuwania uporczywych plam
przed praniem.
Należy sprawdzić, czy ustawiono prawidłową temperaturę.
Zmniejszyć załadunek prania.
Nie można ustawić opcji.
Upewnić się, że naciśnięto tylko właściwy przycisk (przyciski).
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu jego
przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe. Wyłączyć i ponownie włączyć
urządzenie. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
14. DANE TECHNICZNE
Wymiar
Szerokość/Wysokość/
400 mm / 890 mm / 600 mm / 600
Głębokość/Całkowita głę‐ mm
bokość
POLSKI
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Napięcie
Moc całkowita
Bezpiecznik
Częstotliwość
29
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek sta‐ IPX4
łych i wilgoci zapewniona przez osłonę zabezpiec‐
zającą, z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt niskonapię‐
ciowy nie ma zabezpieczenia przed wilgocią
Ciśnienie doprowadza‐
nej wody
Minimalne
Maksymalne
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
Zimna woda
Zasilanie wodą 1)
Maksymalny wsad
Bawełniane
6 kg
Klasa efektywności energetycznej
A+++ -10%
Prędkość wirowania
1500 obr./min
Maksymalne
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
30
www.aeg.com
POLSKI
31
192958660-A-452015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement