Electrolux | ERB2942 | User manual | Electrolux ERB2942 Uživatelský manuál

Electrolux ERB2942 Uživatelský manuál
KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
HŰTŐ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA
NÁVOD K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI - NÁVOD NA OBSLUHU
KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
ERB 2942
CZ
PL
RU
HU
RO
200370402
KE/E/99. (05.)
CZ
Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte. Obsahuje bezpečnostní
upozornění, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnička používá v souladu s písemnými pokyny, bude
řádně fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení.
Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání.
Bezpečnostní upozornění
Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpečnosti vaší osoby a vašeho spotřebiče.
Rady, užitečné informace
Informace týkající se životního prostředí
Symboly používané k označení poznámek
U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhům potravin a jejich uchovávání.
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
Skupina Electrolux je největším výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux / jako jsou
chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky/ vĘcelkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150
zemích světa.
2
CZ
Obsah
Důležité bezpečnostní informace ............................................................................................................4
Obecná bezpecnostní opatrení ..............................................................................................................4
Opatření pro bezpečnost dětí.................................................................................................................4
Bezpečnostní opatření pro instalaci.........................................................................................................4
Bezpečnostní opatření pro isobutan ........................................................................................................4
Pokyny pro uživatele...............................................................................................................................5
Obecné informace ...............................................................................................................................5
Popis spotrebice, hlavní soucásti............................................................................................................5
Panel ovládáni ................................................................................................................................6
Obsluha spotřebiče..............................................................................................................................6
Uvedení do provozu.........................................................................................................................6
Regulace teploty, nastavení ..............................................................................................................6
Jak pouzívat chladnicku....................................................................................................................6
Skladování v chladničce ...................................................................................................................6
Doba uchovávání a teplota potravin ....................................................................................................7
Jak pouzívat mraznicku .........................................................................................................................7
Proces zmrazování ..................................................................................................................7
Uchovávání v mraznicce .................................................................................................................7
Jak vyrábet kostky ledu ....................................................................................................................7
Uzitecné informace a rady ................................................................................................................7
Informace a poznámky..........................................................................................................................7
Jak ušetrit energii ............................................................................................................................8
Spotřebič a životní prostředí ..............................................................................................................8
Údržba ...............................................................................................................................................8
Odmrazování ..................................................................................................................................8
Pravidelné cištení ............................................................................................................................9
Když se chladnička nepoužívá...........................................................................................................9
Odstraňování závad ..............................................................................................................................9
Jak vymenit zárovku.........................................................................................................................9
Když něco nefunguje správně ................................................................................................................9
Pokyny pro instalatéra ..........................................................................................................................10
Technické údaje.................................................................................................................................10
Instalace spotřebiče............................................................................................................................11
Doprava, vybalení ..........................................................................................................................11
Čištění .........................................................................................................................................11
Postavení na místo .........................................................................................................................11
Zmena smeru otevírání dverí............................................................................................................12
Elektrické připojení ........................................................................................................................13
Tabulka dob uchovávání (1) ..................................................................................................................13
Tabulka dob uchovávání (2) ..................................................................................................................14
Záruka a servis.....................................................................................................................................14
Záruční podmínky...............................................................................................................................14
Servis a náhradní díly .....................................................................................................................15
3
CZ
Důle žité bezpečnos tní inf ormace
Obecná bezpečnostní opatření
Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet
spotřebič při jeho stěhování nebo při změně jeho
vlastníka.
Tento spotřebič je určen pouze pro uchovávání potravin
v domácnosti a použití, které je v souladu s těmito
pokyny.
Servis a opravy spotřebiče, včetně oprav přívodního
kabelu a jeho výměny, smějí provádět jen k tomu
výrobcem autorizované specializované opravny. Pro
opravy by se měly používat jen jimi dodané náhradní díly.
Jinak může dojít k poškození spotřebiče nebo k úrazu či
jiným škodám.
Tento spotřebič je odpojen od sítě pouze tehdy, když je
zástrčka odpojena ze zásuvky. Před čištěním a údržbou
vždy zástrčku odpojte ze zásuvky (netahejte přitom za
kabel). Jestliže je zásuvka těžko přístupná, vypněte
spotřebič tak, že vypnete celý příslušný zásuvkový
okruh.
Přívodní kabel se nesmí prodlužovat.
Ujistěte se že zástrčka není poškozena nebo
přimáčknuta zadní stranou chladničky/mrazničky.
- Poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit
požár.
Nepokládejte
těžké
předměty
nebo
chladničku/mrazničku na přívodní kabel.
- Hrozí nebezpečí zkratu a požáru.
Neodpojujte přívodní kabel taháním za šnůru,
zejména
pokud
je
chladnička/mraznička
vytahována ze svého výklenku kde je umístěna.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat,
požár nebo zasažení elektrickým proudem.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn
autorizovaným servisem a kvalifikovaným servisním
technikem.
Pokud je zástrčka uvolněná, nepřipojujte ji do
zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem a
nebezpečí požáru.
Spotřebič se nesmí provozovat bez nasazeného krytu
vnitřního osvětlení.
Při čištění, odmrazování, vyjímání zmrazených potravin
nebo výrobníku ledu nepoužívejte ostré, špičaté a tvrdé
předměty, protože mohou způsobit poškození
spotřebiče.
Buďte opatrní, aby se do termostatu a skříňky osvětlení
nedostaly žádné tekutiny.
Led a mražené krémy mohou způsobit mrazové
popáleniny, jestliže se konzumují ihned po vyjmutí z
oddílu mrazničky.
Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je
třeba je spotřebovat co nejdříve.
Komerční balíčky zmrazených potravin uchovávejte v
souladu s pokyny jejich výrobce.
Rozmrazování se nesmí urychlovat použitím elektrických
topných spotřebičů či chemikálií.
Nepokládejte horké hrnce k plastikovým součástem.
Neuchovávejte ve spotřebiči hořlavé plyny a tekutiny,
protože by mohly explodovat.
4
Do oddílu mrazničky neukládejte nápoje obsahující
kysličník uhličitý, ani nápoje nebo ovoce v láhvích či
sklenicích.
Pravidelně kontrolujte a vyčistěte vývod odtáté vody,
která během odmrazování vytéká. Kdyby byl tento
vývod ucpán, nashromážděná voda by brzy mohla
způsobit poruchu.
Opatření pro bezpečnost dětí
Nenechávejte děti, aby si s obaly spotřebiče hrály.
Plastiková fólie může způsobit udušení.
Spotřebič vyžaduje obsluhu dospělých. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem nebo jeho ovládacími
prvky hrály.
Jestliže spotřebič vyhazujete, odpojte zástrčku ze
zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže u
spotřebiče) a demontujte dveře, aby hrající si děti
nemohly neutrpět úraz elektrickým proudem, ani se
nemohly uvnitř spotřebiče zavřít.
Bezpečnostní opatření pro
instalaci
Umístěte spotřebič ke stěně, aby nemohlo dojít ke
styku s horkými součástmi (kompresor, kondenzátor)
a případným popáleninám.
Když spotřebič přemisťujete, dbejte, aby zástrčka
nebyla zapojena do zásuvky.
Když stavíte spotřebič na místo, dávejte pozor, aby
nestál na svém přívodním kabelu.
Kolem spotřebiče je třeba zajistit dobré větrání.
Nedostatečné větrání způsobuje přehřívání. Pro
zajištění dostatečného větrání dodržujte pokyny,
týkající se instalace.
Bezpečnostní opatření pro
isobutan
Upozornění
Chladivem spotřebiče je isobutan (R 600a), který je
vysoce hořlavý a výbušný.
Zajistě te správnou ventilaci kolem spotřebiče který je
obstaven nebo vestavěn a odstraňte veškeré
překážky.
Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné
prostředky k urychlení odmrazovacího procesu, s
vyjímkou těch které doporučuje výrobce.
Neporušte chladící okruh spotřebiče.
Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř
skladovacího prostoru spotřebiče, jestliže nejsou
typu doporučeného výrobcem.
Aby byla zajištěna bezpečnosti osob a
majetku, dodržujte bezpečnostní opatření
tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese
odpovědnost za škody v důsledku jejich opomíjení.
CZ
P okyn y pr o uživ at ele
Obecné informace
Oficiální označení spotřebiče je „kombinace chladničkamraznička s jedním kompresorem a mrazničkou ve spodní
části”.
Tento spotřebič má dva samostatné chladicí systémy a
dvoje dveře, a proto je možné tyto dvě jednotky provozovat
samostatně. Podle toho je spotřebič vhodný pro uchovávání
zmrazených asilně zmrazených potravin, pro domácí
zmrazování potravin v množství, uvedeném v pokynech
pro uživatele, a pro výrobu ledu.
Tento spotřebič požadavky norem na různé teplotní limity
podle klimatické třídy.
Písmeno, symbolizující klimatickou třídu, se nachází na
typovém štítku.
Popis spotrebice, hlavní soucásti
A - Chladicí jednotka
B - Mrazící jednotka
1. Krycí panel s indikačním spínačem
2. Osvětlovací armatura
3. Skleněné police
4. Drátěný regál pro uložení lahví
5. Chladící plocha
6. Sběrač roztáté vody
7. Skleněná police
8. Přihrádky na ovoce
9. Datový štítek
10. Úložná přihrádka s košem
11. Úložná přihrádka (úložné přihrádky) s košem
12. Odtok roztáté vody
13. Spodní mřížková clona
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Nastavitelné patky
Kryt přihrádky na máslo
Kontejner na vejce
Dveřní regál
Profil dveřního těsnění
Regál na lahve
Držadla dveří
Deska na led
Kondenzátor
Odvod roztáté vody
Distanční vložka
Odparníkový tác
Kompresor pro mrazící jednotku
Kompresor pro chladicí jednotku
Válečky
5
CZ
Panel ovládání
Regulace teploty, nastavování
Ve střešním rámu se nacházejí pod stejným krytem
následující jednotky:
V závislosti na nastavení přerušují regulátory teploty
provoz přístroje na kratší nebo delší dobu, poté jej opět
uvedou do provozu a zabezpečí tak požadovanou teplotu.
Chladící jednotka
U chladící jednotky si můžete vybrat několik stupňů
chlazení mezi "Min." a "Max.". Vyberete-li střední
nastavení ("Min." a "Max."), je teplota v chladicí jednotce
za normálních okolností mezi 0° a +5°C. Čím blíže je
nastavení u "Max.", tím intenzivnější je chlazení.
Mrazící jednotka
Jestliže vyberete střední nastavení, je možno dosáhnout v
mrazící jednotce teplot až pod -18 °C. Tím je zaručeno
trvalé uskladnění potravin.
Teplota uvnitř přístroje je ovlivňována nejen polohou
regulátoru teploty, ale také okolní teplotou, četností
otevírání dveří, množstvím čerstvě uložených potravin
atd…
V nejvyšším stupni, tedy v poloze "Max.", se
může stát, že kompresory - v případě zvýšeného
zatížení, např. v době letního horka - běží v
nepřetržitém provozu. To přístroji neškodí.
A. Červená světelná kontrolka
Svítí v závislosti na vnitřní teplotě mrazící jednotky.
Svítí krátce
bezprostředně po prvním uvedení do provozu
při uložení čerstvého zboží
Svítí déle
jestliže je v mrazící jednotce příliš teplo (při uložení
příliš velkého množství čerstvého zboží nebo
jestliže jsou dveře příliš dlouho otevřené, resp.
jestliže netěsní).
Jestliže má mrazící jednotka provozní poruchu.
B. Spínač pro rychlé zmrazování
Jestliže je tlačítko stisknuté, je kompresor přístroje v
nepřetržitém provozu a žlutá světelná kontrolka stále
svítí. K tomu si prostudujte si kapitolu "Zmrazování".
C. Žlutá světelná kontrolka
Svítí, jestliže je spínač pro rychlé zmrazování stisknutý.
K tomu si prostudujte si kapitolu "Zmrazování".
D. Otočný knoflík k regulaci teploty mrazící jednotky
Slouží k nastavení teploty mrazící jednotky.
E. Otočný knoflík k regulaci teploty chladící
jednotky
Slouží k nastavení teploty chladničky.
Obsluha spotřebiče
Uvedení do provozu
Zastrčte prosím síťovou zástrčku do zásuvky.
Chladící jednotka
Ke spuštění procesu chlazení otočte prosím regulátor
teploty ("E") ve směru hodinových ručiček. V poloze "0" je
chladicí jednotka mimo provoz, je ale pod napětím.
Mrazící jednotka
Ke spuštění procesu mrazení otočte prosím regulátor
teploty ("D") ve směru hodinových ručiček. Rozsvítí se
červená světelná kontrolka a později zhasne, jak je
popsáno v kapitole "Spínačové a kontrolní zařízení", bod
"Červená světelná kontrolka". V poloze "0" je mrazící
jednotka mimo provoz, je však pod napětím.
6
Jak používat chladničku
Pro správné chlazení je potřebná cirkulace vzduchu
uvnitř chladicí jednotky. Proto byste neměli spáru za
mřížkovými úložnými místy zakrývat papírem, podnosy
atd..
Nedávejte laskavě do chladicí jednotky žádná
teplá jídla, nechte jídlo nejprve ochladit na
pokojovou teplotu. Tak lze zabránit nežádoucímu
vytváření námrazy.
Jídla mohou absorbovat pachy jiných jídel,
proto byste měli v ledničce uchovávat potraviny
v uzavřené nádobě nebo zabalené v celofánu,
alobalu, svačinovém papíru nebo plastové fólii. V
tomto případě zůstane zachován původní obsah
vlhkosti potravin, uložená zelenina např. nevyschne
ani po několika dnech.
Skladování v chladničce
Při rozmístění různých potravin prosíme, abyste se řídili
obrázkem:
1.Cukrářské výrobky, hotová jídla, potraviny v nádobách,
čerstvé maso, sekaná, nápoje
2. Mléko, mléčné výrobky, potraviny v nádobách
3. Ovoce, zelenina, salát
4. Sýr, máslo
5. Vejce
6. Jogurt, smetana
7. Malé láhve, džusy
8. Velké láhve, nápoje
CZ
Doba uchovávání a teplota potravin
Připojená tabulka na konci těchto pokynů pro uživatele
podává informace o době uchovávání potravin.
Dobu uchovávání nelze dopředu přesně určit, protože
závisí na tom, jak jsou chlazené potraviny čerstvé a jak se
s nimi zachází. Proto je uváděná doba uchovávání
potravin jen orientační.
Jestliže nechcete nakoupené silně zmrazené potraviny
hned použít, můžete je uložit přibližně na jeden den
(až se rozmrazí) do chladničky.
pokynech uvedených na dveřích spotřebiče. Symboly
znázorňují příslušné potraviny, čísla příslušnou maximální
dobu uchovávání v měsících.
Skladování prudce zmrazených "mražených
produktů" je bezpečné jen tehdy, jestliže tyto až do
okamžiku uskladnění v mrazící jednotce nebyly ani
částečně rozmraženy.
Již jednou rozmražené, ať už normálně nebo prudce
zmražené produkty by neměly být znovu zamrazovány, ale
naopak co nejdříve zkonzumovány.
Jak vyrábět kostky ledu
Používání mrazničky
Proces zmrazování
Přístroj je konstruován ke zmrazování čerstvých potravin v
množstvích uvedených na popisném štítku. Zmrazování
potravin provádějte prosím po odpovídající přípravě
následujícím způsobem.
Stiskněte prosím asi 4 hodiny před zmrazováním menšího
množství potravin - 24 hodin před zmrazováním většího
množství - spínač pro rychlé zmrazování (žlutá světelná
kontrolka svítí). Poté běží kompresor mrazící jednotky v
nepřetržitém provozu, aby se dosáhlo teploty potřebné
pro proces zmrazování.
Potraviny, které byly již dříve hluboce zmrazeny - nebo
jejich část - přendejte z horní úložné schránky do jiné
úložné schránky (jiných úložných schránek). Uložte
čerstvé potraviny do nejhořejší úložné schránky tak, aby
zbylo dostatek místa pro cirkulaci vzduchu. Jestliže v
horní úložné schránce ještě zůstávají zmrazené potraviny,
dejte je do zadní části úložné schránky a dbejte prosím
na to, aby se čerstvé potraviny nedotýkaly zmrazeného
materiálu.
Nechte přístroj běžet popsaným způsobem cca 24 hodin.
Poté prosím stiskněte spínač pro rychlé zmrazování a
přístroj běží opět v automatickém provozním režimu (žlutá
světelná kontrolka nesvítí).
Jestliže chcete zmrazit množství uvedené výrobcem,
odstraňte prosím nejhořejší úložnou schránku z mrazící
jednotky a uložte čerstvé potraviny rovnoměrně rozdělené
bezprostředně na chladící plochu.
Nikdy nezmrazujte najednou větší množství
potravin, než je uvedeno v kapitole "Technické
údaje", protože proces zmrazování pak již nemůže
probíhat bezvadně a v důsledku toho dochází k
negativnímu ovlivnění kvality potravin při
rozmrazování (ztráta chuti a aroma, poškození, atd.).
Během zmrazování se pokud možno vyhněte výrobě
ledu, protože tím by byl negativně ovlivněn proces
zmrazování.
Uchovávání v mrazničce
Zmrazené potraviny by měly být po ukončení procesu
zmrazování uloženy v příslušných (1 nebo 2) mrazících
boxech. Díky tomu bude v mrazícím boxu zajištěno místo
pro další zmrazování. Již uložené potraviny tak nejsou
negativně ovlivňovány novým zmrazováním.
Jestliže je nutno umístit větší množství potravin, je možno
mrazící boxy - s výjimkou spodního boxu - odstranit a
zboží postavit bezprostředně na chladící plochu.
Při zakoupení již zmrazeného zboží je nutno
bezpodmínečně respektovat dobu skladování
uvedenou na obalu. Ohledně skladování zboží, které jste
si zamrazili sami, naleznete odpovídající informace v
Když chcete vyrábět kostky ledu, naplňte dodaný
výrobník ledu vodou a vložte ho do oddílu pro zmrazené
potraviny.
Navlhčením dna výrobníku a nastavením knoflíku
termostatické regulace na maximální stupeň můžete dobu
výroby kostek ledu zkrátit. Po skončení nezapomeňte
nastavit ovládací knoflík termostatu zpět na vhodný
stupeň. Hotové kostky ledu lze vyjmout pod tekoucí
vodou lehkým zkroucením výrobníku nebo úderem.
Jestliže výrobník k oddílu přimrzne, nepoužívejte k
uvolnění kovové nástroje ani nože, protože by se systém
chlazení mohl poškodit.
Užitečné informace a rady
Přestavitelné police si zasluhují pozornost, neboť
značně zvyšují využitelnost oddílu čerstvých potravin.
Přestavění polic je možné při otevření dveří pod úhlem
90°.
Po otevření a zavření dveří mrazničky uvnitř díky nízké
teplotě stoupne podtlak. Počkejte proto s dalším
otevřením právě zavřených dveří 2-3 minuty, (pokud je
potřebujete znovu otevřít), až se vnitřní tlak vyrovná.
Dbejte na to, aby mraznička byla provozována s
takovým nastavením termostatu, aby teplota uvnitř
nikdy nestoupla nad -18 °C, protože vyšší teplota může
poškodit zmrazené potraviny.
Je praktické se ujistit o bezporuchovém provozu
spotřebiče denně, aby se případná porucha zjistila
včas a zabránilo se poškození zmrazených potravin.
Informace a poznámky
V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a
poznámky, jak používat spotřebič a dosáhnout
maximálních úspor energie, a také obsahují informace o
spotřebiči, týkající se životního prostředí.
Jak ušetřit energii
Vyvarujte se umístění přístroje na místě, které je
vystaveno prudkému slunečnímu záření, nebo v
blízkosti zdrojů tepla.
Dbejte na dostatečné větrání kondenzátorů a
kompresoru. Proto by neměla být blokována cesta pro
volnou cirkulaci vzduchu.
Uchovávejte potraviny v nádobách, které se dají dobře
zavírat, nebo zabalené ve fólii, abyste se tak vyvarovali
vznikání nadměrné námrazy.
Vyvarujte se zbytečného otevírání dveří nebo jejich
otevírání na delší dobu.
Teplé potraviny byste měli ukládat do chladicí jednotky
pouze tehdy, jestliže již byly ochlazeny na pokojovou
teplotu.
Kondenzátor je nutno neustále udržovat v čistotě.
7
CZ
Spotřebič a životní prostředí
Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly
poškodit ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu
ani v izolačním materiálu. Vyřazený spotřebič by se neměl
vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se
nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní straně
blízko tepelného výměníku. Informace o místech
shromažďování odpadu můžete získat u úřadů místní
samosprávy.
Materiály použité na tomto spotřebiči a označené
symbolem
jsou recyklovatelné.
Údržba
Odmrazování
K provozu přístroje patří také to, že z vlhkosti přítomné v
chladící části se vytvářejí vrstvy námrazy, resp. ledu.
Tlustá vrstva námrazy, resp. ledu má izolační účinek a
nepříznivě tak ovlivňuje chladící výkon, což vede ke
zvýšení teploty v chladící části a ke zvýšené spotřebě
energie.
U tohoto typu přístroje se uskutečňuje odmrazování
chladících ploch zcela automaticky, bez jakéhokoliv
vnějšího zásahu. Regulátor teploty přerušuje v
pravidelných intervalech na kratší nebo delší dobu provoz
kompresoru - přitom se také přeruší proces chlazení - a
uvnitř přístroje stoupne teplota na základě teplotního
zatížení nad 0°C a začne proces odmrazování. Když
dosažení teploty povrchu chladících ploch dosáhne +3 až
+4°C, uvede regulátor teploty systém automaticky opět
do provozu.
Roztátá voda odtéká vývodem do sběrného kontejneru
nad kompresorem a působením tepla, vycházejícího z
kompresoru, se odpařuje.
Mějte prosím na paměti, že odtokový otvor pro
roztátou vodu je třeba pravidelně kontrolovat a
čistit, protože v případě ucpání se nashromážděná
roztátá voda dostane do izolace přístroje a tam může
časem způsobovat provozní poruchy.
Čištění otvoru odvodního kanálu provádějte prosím
pomocí dodaného čističe trubek zobrazeného na
obrázku. Čistič trubek by měl být uložen v odtokovém
otvoru.
ypický případ ucpání otvoru odvodního kanálu nastane
tehdy, jestliže dáte do chladničky produkty zabalené do
8
papíru, ty přijdou do styku se zadní stěnou chladicí
jednotky a přimrznou k ní. Jestliže je produkt právě v
tomto okamžiku vyjmut z lednice, papír se utrhne,
dostane se do odvodního kanálu a to vede k jeho ucpání.
Při ukládání zboží zabaleného do papíru si prosím
počínejte obzvlášť opatrně, abyste se vyhnuli ucpání.
V případě zvýšeného namáhání, např. při
extrémních letních vedrech, se může stát, že
chladnička dočasně běží v nepřetržitém provozu a
automatické odmrazování v této době nefunguje.
Jestliže po proběhnutí odmrazovacího cyklu zůstanou na
zadní straně chladničky malé ledové, resp. námrazové
skvrny, nejedná se o chybnou funkci spotřebiče.
Mrazící jednotka nemůže být vybavena funkcí
automatického odmrazování, protože hluboce zmrazené
a zmrazené produkty nesnesou teplotu odmrazování.
Proto existuje možnost odstranit malé námrazy jinovatky
nebo ledu pomocí dodané plastové špachtle.
Jestliže je vrstva námrazy nebo ledu tak tlustá, že ji již není
možno odstranit pomocí plastové špachtle, je nutno
chladící tyče odmrazit. Četnost závisí na intenzitě
používání (obecně 2- až 3krát za rok).
Vyjměte zmrazené zboží z přístroje, položte je do koše
vyloženého papírem nebo látkou a uložte vše pokud
možno na chladném místě nebo přemístěte zboží do jiné
chladničky.
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a přerušte tak
přívod proudu pro obě části přístroje.
Otevřete dveře obou částí přístroje a vyčistěte chladicí
jednotku podle kapitoly "Pravidelné čištění", a údržbu a
vyčištění mrazící jednotky proveďte podle následujících
pokynů:
Za účelem odvedení roztáté vody z mrazící jednotky
vyjměte odtokový prvek umístěný dole uprostřed a
nasaďte jej zpátky obráceně - jak je znázorněno na
obrázku. Pod odtokový prvek postavte misku nebo mísu k
zachycení kapaliny.
Po ukončení odmrazování zastrčte výtokový prvek opět
zpátky do původní polohy.
Vyobrazená miska není příslušenstvím přístroje!
Po odmrazení a odtoku roztáté vody byste měli povrch
vysušit.
Zastrčte síťovou zástrčku opět do zásuvky a uložte
potraviny zpět do mrazničky.
Doporučujeme nechat přístroj několik hodin běžet na
nejvyšší provozní stupeň, aby bylo co nejrychleji
dosaženo odpovídající chladící teploty pro skladování.
Pravidelné čištění
Doporučuje se interiér chladničky mýt v periodách 3 až 4
týdny vlahou vodou. Pak vše dobře vytřete (je praktické
čistit interiér mrazničky a zároveň ji odmrazovat).
CZ
Čisticí prostředky pro domácnost ani mýdlo se nesmí
použít.
Po vypnutí spotřebiče ho omyjte vlahou vodou a vytřete
ho. Dveřní těsnění vyčistěte čistou vodou. Po vyčištění
spotřebič zapněte.
Doporučuje se prach a nečistoty, které jsou
nashromážděny na kondenzátoru na zadní straně
chladničky a na kondenzátoru odstranit a vyčistit
odpařovací misku na kompresoru jednou nebo dvakrát za
rok.
Když se chladnička nepoužívá
V případě, že se spotřebič nebude dlouhou dobu
používat, proveďte následující kroky:
Vypněte spotřebič.
Z chladničky vyjměte potraviny.
Proveďte odmrazení a vyčistěte ji podle dříve uvedeného
postupu.
Nechte dveře otevřené, aby vzduch uvnitř nezatuchl.
Když něco nefunguje správně
Během provozu spotřebiče se mohou často vyskytnout
některé drobné, ale nepříjemné potíže, které nevyžadují
přivolání servisního technika. V následující tabulce jsou
uvedeny příslušné informace, jak se vyhnout zbytečnému
placení za servis.
Chtěli bychom, abyste si uvědomovali, že provoz
spotřebiče provází určité zvuky (kompresoru a
cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepředstavují
závadu, nýbrž jsou součástí normálního provozu.
Ještě bychom chtěli upozornit, že spotřebič
pracuje
přerušovaně,
takže
zastavování
kompresoru neznamená, že by docházelo k poruše
dodávky proudu. Z toho vyplývá požadavek, že se
nesmíte dotýkat elektrických částí spotřebiče, dokud není
spotřebič vypnut.
Odstraňování závad
Jak vyměnit žárovku
Jestliže je žárovka pro vnitřní osvětlení přepálená, můžete
ji sami vyměnit tak, jak popisuje následující postup:
Přerušte přívod proudu k přístroji.
Stiskněte, jak je vidět na obrázku, jazýček, který se
nachází vzadu (1), a odstraňte kryt ve směru šipky (2),
pak je možno žárovku vyměnit (typ: T25 230-240 V, 25
W, objímka E14).
Po výměně žárovky nasaďte kryt zpátky tak, aby zaklapl,
a obnovte přívod proudu. Chybějící osvětlení provoz
přístroje nikterak negativně ovlivňuje.
9
CZ
Problém
V chladničce je příliš velké
teplo.
V mrazničce je příliš velké
teplo.
U zadní desky chladničky teče
voda.
Do chladničky teče voda.
Na podlahu vytéká voda.
Tvoří se příliš mnoho ledu a
námrazy.
Kompresor nepřetržitě běží.
Spotřebič vůbec nepracuje.
Nefunguje ani chlazení ani
osvětlení.
Spotřebič je hlučný.
Řešení
Možná příčina
Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy.
Termostat může být chybně nastaven.
Byly vloženy nedostatečně chladné potraviny, nebo Potraviny položte na vhodné místo.
byly vloženy špatně.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a zda těsnění není
Dveře nezavírají těsně nebo nejsou dobře zavřeny.
poškozeno nebo znečištěno.
Nastavte knoflík termostatu do vyšší polohy.
Termostat může být chybně nastaven.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a zda těsnění není
Dveře nezavírají těsně, nebo nejsou dobře zavřeny.
poškozeno nebo znečištěno.
Dovnitř byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém Několik hodin vyčkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu.
množství.
Výrobky umístěte tak, aby kolem nich mohl volně proudit
Zmrazované výrobky byly umístěny příliš blízko sebe.
vzduch.
To je normální. Při automatickém odmrazování led na
zadní desce taje.
Vývod odtáté vody z chladničky může být zanesen.
Vložené výrobky mohou vodě bránit ve stékání do
sběrače.
Odtátá voda nestéká vývodem do odpařovací misky
nad kompresorem.
Potraviny nejsou dobře zabaleny.
Dveře nejsou dobře zavřeny nebo nezavírají těsně.
Vyčistěte vývod odtáté vody.
Přemístěte výrobky, aby se zadní desky nedotýkaly
přímo.
Zaveďte vývod odtáté vody do odpařovací misky.
Potraviny lépe zabalte.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a těsnění je
nepoškozeno a čisté.
Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou.
Termostat může být chybně nastaven.
Nastavte knoflík termostatu do polohy s vyšší teplotou.
Termostat je chybně nastaven.
Zkontrolujte, zda dveře dobře zavírají a těsnění je
Dveře nejsou správně zavřeny nebo nezavírají těsně.
nepoškozeno a čisté.
Dovnitř byly vloženy potraviny ke zmrazování ve velkém Několik hodin vyčkejte a pak teplotu zkontrolujte znovu.
množství.
Nevkládejte potraviny teplejší než je teplota v místnosti.
Byly vloženy příliš teplé výrobky.
Zkuste snížit teplotu v místnosti kde je spotřebič
Spotřebič je postaven v příliš teplém místě.
umístěn.
Zapojte zástrčku do zásuvky správně.
Zástrčka není správně zapojena do zásuvky.
Vyměňte pojistky nebo zapněte jistič.
Jsou spálené pojistky nebo vypnutý jistič.
Spusťte spotřebič podle pokynů v kapitole „Uvedení do
Termostat není zapnutý.
provozu”.
V zásuvce není napětí. (Zkuste zástrčku zapojit do jiné Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře.
zásuvky)
Zkontrolujte, zda spotřebič pevně stojí (všechny čtyři
Spotřebič není správně ustaven.
nožky by měly sedět na podlaze).
Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší značkové servisní středisko.
P okyn y pr o ins t alatér a
Technické údaje
Model
Hrubý objem (litrů)
Čistý objem (litrů)
Šířka (mm)
Výška (mm)
Hloubka (mm)
Spotřeba energie (kWh/24 hod.)
(kWh/rok)
Energetická třída podle norem EU
Zmrazovací výkon (kg/24 hod.)
Doba do rozmrazení (hod.)
Jmenovitá intenzita proudu (A)
Hlučnost Lc (dB)
Hmotnost (kg)
Počet kompresorů
10
ERB 2942
Chladnička: 211
Mraznička 79
Chladnička: 208
Mraznička 61
595
1540
632
0,84
307
A
12
20
1,0
40
67
2
CZ
Instalace spotřebiče
Doprava, vybalení
Doporučuje se dopravovat spotřebič v jeho
originálním obalu ve svislé poloze a respektovat
výstražná upozornění na obalu.
Po každé přepravě se spotřebič asi po dobu 2 hodin
nesmí zapínat.
Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není nějak
poškozen. Případná poškození ihned oznamte tomu
místu, kde jste spotřebič zakoupili. V takovém případě
obaly nevyhazujte.
Čištění
Odstraňte všechny lepicí pásky a jiné prvky, které v
přístroji fixují jednotlivé části příslušenství.
Vyčistěte přístroj uvnitř vlažnou vodou a neagresivním
saponátovým přípravkem. Použijte k tomu měkkou
utěrku.
Vnitřek přístroje po vyčištění vysušte.
Postavení na místo
Okolní teplota ovlivňuje spotřebu energie přístroje a
odpovídající provoz.
Při výběru místa instalace byste měli vzít v úvahu, že
přístroj se používá způsobem odpovídajícím klimatické
třídě uvedené v tabulce, podle níže uvedených mezních
hodnot okolních teplot.
Klimatická třída
Okolní teplota
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Pokud je vzdálenost od plynového nebo elektrického
sporáku menší 3 cm, musí být mezi přístroji umístěna
nehořlavá izolační deska o tloušťce minimálně 0,5 až
1 cm.
V případě olejových kamen nebo kamen na uhlí musí
být vzdálenost 30 cm, protože vydávají vyšší množství
tepla.
Chladící jednotka je konstruována tak, že je možno ji
používat také tehdy, jestliže byla postavena až na doraz ke
stěně.
Při instalaci chladicí jednotky je nutno dodržet
zobrazené minimální vzdálenosti:
A: Instalace pod nástěnnou skříní
B: Volně
Poklesne-li okolní teplota pod minimální hodnotu, může
teplota v chladícím prostoru přístroje stoupnout nad
předepsanou teplotní značku.
Překročí-li okolní teplota maximální hodnotu, projeví se to
v prodloužené době činnosti kompresoru, v provozních
poruchách při automatickém odmrazování, zvýšené
vnitřní teplotě, resp. zvýšené spotřebě energie.
Nasaďte kolíčky dodané v balíčku příslušenství.
Postupujte přitom tak, jak je znázorněno na obrázku,
kolíček musí být nasazen až na doraz. K zafixování
otočte prosím kolíčkem o 90° (do obou oválných
otvorů na zadní straně).
Změna směru otevírání dveří
Jestliže to vyžaduje umístění spotřebiče nebo manipulace
s ním, je možné změnit směr otevírání dveří z pravého na
levé.
Spotřebiče dodávané na trh mají otevírání vpravo.
Změnu směru otevírání dveří proveďte prosím v pořadí
podle následujícího popisu a obrázků:
Při instalaci chladicí jednotky dbejte prosím na to, aby
stála vodorovně. Vodorovnou polohu můžete nastavit
pomocí obou nastavitelných nožiček umístěných vpředu
pod dnem přístroje.
Nestavte přístroj na místa s vysokým dopadem
slunečního záření, resp. do blízkosti kamen nebo
sporáku.
Jestliže je kvůli rozčlenění prostoru přesto zapotřebí
umístit přístroj bezprostředně do blízkosti sporáku,
respektujte prosím následující minimální vzdálenosti:
Pro provedení následujících kroků je zapotřebí
spolupráce další osoby, která dveře chladicí jednotky
během montáže podrží.
11
CZ
obr. 1
Vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze zásuvky.
Otevřete dveře a demontujte dvojitý držák dveří (a, b)
vyšroubováním a vyjmutím obou šroubů (c) (obr. 2).
Odstraňte dvojitý držák dveří (a, b, c) ze skříně lehkým
naklopením obou dveří. Nezapomeňte vyjmout také
plastovou distanční vložku (b) pod držákem dveří (obr.
2).
Sejměte dveře chladící části opatrným tahem dolů.
obr. 3
Zasuňte čep (m) dvojitého držáku dveří do levého
otvoru dveří mrazící části (obr. 2).
Nasaďte dveře mrazící části na spodní dveřní čep (f)
(obr. 3).
Nasaďte dveře chladící části na horní dveřní čep (d) a
vložte čep dvojitého držáku dveří (m) po lehkém
naklopení dveří do otvoru dveří chladící části.
Otevřete dveře a připevněte dvojitý držák dveří oběma
šrouby (c) na levé straně. Nezapomeňte přitom nasadit
opět plastovou distanční vložku (b) pod držákem dveří.
Dbejte na to, že hrany dveří musí být rovnoběžné s
okrajem boční stěny přístroje.
obr. 4
obr. 2
Sejměte dveře mrazící části opatrným tahem nahoru.
Vyjměte záslepku (nahoře na dveřích chladící části) a
nasaďte ji znovu na druhé straně.
Vyjměte záslepku (nahoře na dveřích mrazící části) a
nasaďte ji znovu na druhé straně.
Vyšroubujte horní dveřní čep (d) chladící části a
zašroubujte jej na opět druhou stranu (obr. 1).
Vytáhněte pomocí šroubováku vložku (e) spodní
mřížkové clony (obr. 3).
Vyšroubujte spodní dveřní čep (h, f) mrazící části a
zašroubujte jej na opět druhou stranu. Nezapomeňte
přitom nasadit opět podložku (h) (obr. 3).
Znovu nasaďte vložku (e) spodní mřížkové clony na
druhou stranu.
Vyjměte levé krycí čepy (n, k, 3 kusy) dvojitého držáku
dveří a nasaďte je znovu na druhé straně (obr. 2).
12
Přesaďte držadla dveří (r) na druhou stranu a zastrčte
plastové zaslepovací čepy (p), které se nacházejí v
pouzdře tohoto návodu k použití, do uvolněných otvorů
(obr. 4).
Postavte přístroj zpět na původní místo, vyrovnejte jej
pomocí vodováhy a zastrčte šňůru do zásuvky.
Pokud nechcete zde popsané modifikační kroky provádět
sami, zavolejte do nejbližší specializované dílny. Montér
provede za poplatek modifikaci odborně.
CZ
Elektrické připojení
Tento spotřebič odpovídá následujícím
direktivám (směrnicím) E.E.C.:
73/23 EEC ze dne 19.02.73 (Směrnice o nízkém
napětí) ve znění pozdějších předpisů,
89/336 EEC ze dne 03.05.89 (Směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě) ve znění pozdějších
předpisů.
Tato chladnička je navržena pro provoz se
střídavým napájecím napětím 230 V, 50 Hz.
Zástrčka musí být zapojena do zásuvky opatřené
kolíkem, připojeným na ochranný vodič. Jestliže
taková zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u
elektrikáře s příslušnou kvalifikací, aby v blízkosti
spotřebiče takovou zásuvku, vybavenou ochranným
vodičem podle platných předpisů instaloval.
Tabulk a dob ucho v áv ání (1)
Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce
Potraviny
Syrové maso
Vařené maso
Pečené maso
Syrová sekaná
Pečená sekaná
Studené nářezy, vídeňský salám
Čerstvé ryby
Vařená ryba
Smažená ryba
Ryby v otevřené plechovce
Čerstvé kuře
Smažené kuře
Čerstvá slepice
Vařená slepice
Čerstvá kachna, husa
Pečená kachna, husa
Máslo, neotevřené
Máslo, otevřené
Mléko v plastikovém sáčku
Smetana
Kyselá smetana
Sýr (tvrdý)
Sýr (měkký)
Tvaroh
Vejce
Špenát, šťovík
Zelený hrášek, zelené fazolové lusky
Houby
Mrkev, kořen
Paprikové lusky
Rajská jablíčka
Zelí, kapusta
Rychle se kazící ovoce (jahody,
maliny, a pod.)
Ostatní ovoce
Otevřené ovocné konzervy
Pečivo plněné krémem
Doba uchovávání ve dnech
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Způsob zabalení
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, celofán, voskovaný papír
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
původní obal
původní obal
původní obal
krabice z umělé hmoty
krabice z umělé hmoty
hliníková fólie
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
Poznámky:
X
x
obvyklá doba uchovávání,
možná doba uchovávání (týká se jen opravdu čerstvých výrobků).
13
CZ
Tabulk a dob ucho v áv ání (2)
Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce
Potraviny
Zelenina:
zelené fazolové lusky, zelený hrášek, míchaná zelenina, dýně,
kukuřice, a pod.
Hotové pokrmy:
zeleninová jídla, přílohy, s masem a pod.
Hotové pokrmy:
svíčková, guláš z uzeného kolena, maso z tlačenky a pod.
Pokrmy z brambor, těstoviny:
bramborová kaše, noky, knedlíky, těstoviny plněné džemem,
smažené hranolky
Polévky:
masový vývar, polévka ze zelených fazolových lusků,
polévka ze zeleného hrášku a pod.
Ovoce:
višně, třešně, angrešt, ovocný krém, drcené kaštany
Maso:
kuře, kachna, husa a jejich drůbky,
filé, tuňák
Mražený krém na tyčince, zmrzlina
V oddílu čerstvých
potravin
+2 – +7 °C
V oddílu **** zmrazených
potravin
-18 °C
1 den
12 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
6 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
6 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
1 den
1 den
5 měsíců
6 měsíců
3 týdny
Zár uk a a ser vis
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen
"Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v
domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání
dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného
výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a
řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na
výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.
Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní
smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně
opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění
každého práva ze Záruky přitom je, že:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy
provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly
vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o
koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další
práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším
Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí
Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření
existence reklamované vady, včetně odpovídajícího
vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době
tohoto střediska.
14
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném
Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost
reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu středisku součinnost
potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění
vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční
opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění
práva na odstranění vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při
splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní
středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii
Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv
Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii
Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li
o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu
středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující
povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim
v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí
pouze na území České republiky. Nevztahuje se na
opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím
nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami
CZ
aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
(který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec
běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která
se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení
zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku
a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté
aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných
servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112,
nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux
Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
Servis a náhradní díly
Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže
autorizovanému, který je od vás nejblíže.
Při oznamování závady je nutné identifikovat spotřebič
pomocí údajů typového štítku.
Tento typový štítek je přilepen na vnitřní stěnu vedle zásuvky
pro zeleninu v oddílu čerstvých potravin na levé straně dole.
Jsou zde veškeré údaje potřebné pro oznámení závady
servisu (typ, model, sériové číslo, atd.). Zde si
poznamenejte údaje z typového štítku vašeho spotřebiče:
Model
Číslo výrobku (Prod.No.)
Sériové číslo (Prod.No.
Datum nákupu:
Výrobce si vyhrazuje právo provádět na těchto výrobcích jakékoli změny.
15
71
2005. 11.29.
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Printed by Océ Hungária Kft.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising