Electrolux ERB36301W User manual

Electrolux ERB36301W User manual
gebruiksaavwijzing
mode d’emploi
NL
FR
koel/vriescombinatie
refrigerateur congélateur
ERB 36301W
We were thinking of you
when we made this product
NL
electrolux 3
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U zult hier
jarenlang plezier aan beleven. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor
u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur.
U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de
voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure gebruikerservaring
en dus meer gemoedsrust. Veel succes!
4 electrolux
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat
installeert en in gebruik neemt. U vindt hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid,
praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat
volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het
apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
NL
electrolux 5
Inhoudsopgave
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid..............................................7
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ................................................7
Veiligheid van kinderen ............................................................................8
Vóór het in gebruik nemen .......................................................................8
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan .......................................................8
Aanwijzingen voor de gebruiker .................................................................9
Algemene informatie................................................................................9
In gebruik nemen ...............................................................................9
Temperatuur instellen..........................................................................9
Lade ..............................................................................................10
Aanwijzingen voor het bewaren...........................................................10
Bewaartijden en temperaturen............................................................10
Gebruik van de vriezer.......................................................................11
Invriezen .........................................................................................11
Enkele nuttige tips en adviezen ...............................................................12
Tips ....................................................................................................13
Energie besparen .................................................................................13
Het apparaat en het milieu......................................................................13
Onderhoud ..........................................................................................13
Ontdooien.......................................................................................13
Reiniging en onderhoud ....................................................................15
Problemen oplossen..............................................................................15
Verwisselen van de gloeilamp.............................................................15
Als iets niet werkt ..................................................................................16
Aanwijzingen voor de installateur .............................................................19
Installeren van het apparaat ....................................................................19
Vervoer, uitpakken............................................................................19
Reiniging ........................................................................................19
De plaatsing van het apparaat ............................................................19
De draairichting van de deur veranderen ..............................................21
Elektrische aansluiting ......................................................................23
Bewaartijdentabel (1)..............................................................................24
Bewaartijdentabel (2)..............................................................................25
Garantie / serviceafdeling .......................................................................26
Adres Klantendiest ................................................................................28
Europese Garantie ................................................................................29
6 electrolux
NL
NL
electrolux 7
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed
en geef hem door aan een evt.
volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor
gebruik in het huishouden, voor het
bewaren van levensmiddelen en dient
volgens de voorschriften te worden
gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook
vervangen van het aansluitsnoer,
mogen alleen door ELECTROLUX
SERVICE uitgevoerd. Daarbij mogen
alleen
originele
DISTRIPARTSonderdelen
gebruikt
worden.
Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker
leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als
de stekker uit het stopcontact is
getrokken. Voordat u het apparaat gaat
reinigen, dient u het altijd spanningloos
te maken. Trek de stekker nooit aan
het snoer, maar aan de stekker zelf uit
het stopcontact. Als het stopcontact
moeilijk bereikbaar is, schakel dan de
zekering in de huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd
worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet
wordt platgedrukt of beschadigd
door de achterkant van het
koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan
oververhit
raken
en
brand
veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of
het koel/vriesapparaat zelf op het
aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting
en brand.
Trek de stekker niet uit het
stopcontact door aan het snoer te
trekken, vooral niet als het
koel/vriesapparaat uit de nis wordt
getrokken.
- Schade aan het snoer kan
kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
onze service-afdeling of door een
erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de
stekker er dan niet in.
- Daardoor bestaat kans op een
elektrische schok of brand.
Gebruik het apparaat niet zonder de
afdekking van de binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken, het
ontdooien of het uitnemen van
diepvriesproducten
of
het
ijsblokjesbakje geen scherpe of
puntige voorwerpen. Die kunnen het
apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij
de temperatuurregelaar en de
verlichting komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct
uit de vriesruimte in de mond stoppen.
IJs kan aan lippen of tong vastvriezen
en verwondingen veroorzaken.
Eenmaal ontdooide levensmiddelen
mogen niet opnieuw ingevroren
worden, maar moeten zo snel mogelijk
geconsumeerd worden.
Kant-en-klare
diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de
fabrikant van deze producten bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te
versnellen
m.b.v.
elektrische
verwarmingstoestellen of chemische
stoffen.
Laat kunststof onderdelen niet met
hete voorwerpen in aanraking komen.
8 electrolux
NL
Geen bussen of flessen met brandbaar
gas of vloeistof in het apparaat
bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken,
flessen en blikjes in de diepvriesruimte
bewaren.
Het dooiwaterafvoergootje regelmatig
controleren en schoonmaken - een
sticker binnenin het apparaat herinnert
u daaraan. Bij verstopping van het
afvoergootje kan het verzamelde
dooiwater storingen veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van
kinderen. Kunststof folie kan
verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik
door volwassenen. Laat kinderen niet
met
het
apparaat
of
de
bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de
stekker uit het stopcontact, snijd het
aansluitsnoer af (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en haal de deur eruit. U
verhindert daardoor, dat spelende
kinderen een elektrische schok krijgen
of elkaar of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te
voorkomen dat u zich verbrandt aan
warmte
afgevende
onderdelen
(compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat
gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Rond het apparaat moet voldoende
luchtcirculatie zijn. Gebrek aan
luchtcirculatie kan tot oververhitting
leiden. Volg daarom de aanwijzingen
m.b.t. de installatie.
Zie hoofdstuk "Plaatsing".
DE
Veiligheidsmaatregelen
voor isobutaan
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is
isobutaan (R 600a) dat in hoge mate
brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het
apparaat of in het inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten
of andere middelen om het
ontdooiproces te bespoedigen, die
niet door de fabrikant worden
aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten
binnenin het apparaat, tenzij ze door
de fabrikant worden geadviseerd.
Als u zich niet aan deze
aanwijzingen houdt, kan de
fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade.
DE
NL
electrolux 9
Aanwijzingen voor de gebruiker
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoudkoel/vriescombinatie
met
één
compressor. De vriesruimte onderin heeft
een eigen deur en is geheel afgesloten
van de koelruimte. Het is geschikt voor
het koelen van levensmiddelen, het
bewaren van diepvriesproducten, het
invriezen van levensmiddelen en het
maken van ijsblokjes. Het apparaat is
geschikt voor gebruik in een bepaalde
klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen).De klimaatklasse vindt u
op het typeplaatje.
Bedienen van het apparaat
Hoe dichter bij de maximum stand, hoe
intensiever de koeling. Als u de
draaiknop van de temperatuurregelaar in
de middelste stand zet (tussen minimum
en maximum) wordt er in de koelkast een
temperatuur van +5 °C bereikt en in de
vriezer -18 °C. Deze stand is voldoende
voor het dagelijkse gebruik.
De temperatuur in het apparaat wordt,
naast
de
stand
van
de
temperatuurregelaar, ook beinvloedt
door de omgevingstemperatuur, het al
dan niet vaak openen van de deuren, de
hoeveelheid verse levensmiddelen, enz
Op de maximale stand
(gedurende een zwaardere
belasting, b.v. tijdens een hittegolf)
werkt de kompressor continue. Dit is
niet schadelijk voor het apparaat.
In gebruik nemen
Zet de accessoires op hun plaats in het
apparaat en steek de stekker in het
stopcontact.
Met de temperatuurregelaar, te vinden in
de verlichtingseenheid in de koelkast,
wordt het apparaat aangezet en kan men
de temperatuur instellen door de knop
met de wijzers van de klok mee te
draaien.
In het volgende hoofdstuk vindt u
aanwijzingen m.b.t. de instelling.
GEBRUIK VAN HET KOELAPPARAAT
Temperatuur instellen
De temperatuurregelaar zal, afhankelijk
van de ingestelde stand, de werking van
het apparaat voor kortere of langere tijd
onderbreken en opnieuw opstarten,
waarmee de juiste temperatuur wordt
verzekerd.
Voor een optimale koeling is
een
goede luchtcirculatie
noodzakelijk. Bedek daarom de
roosters nooit met papier, schalen, enz.
Zet nooit warme etenswaren
in de koelruimte, maar laat
ze eerst tot kamertemperatuur
afkoelen. Zo voorkomt u ongewenste
rijpvorming.
10 electrolux
NL
Levensmiddelen kunnen
geurtjes overnemen, daarom
is een goede verpakking, zoals
gesloten schaaltjes, aluminium- of
vershoudfolie, noodzakelijk. Op die
manier worden ook de natuurlijke
vochtgehaltes behouden en blijven
bijvoorbeeld groentes dagenlang vers.
Lade
De lade is geschikt voor het bewaren van
groenten en fruit.
De lade kan worden ingedeeld in 2
variabele delen, zodat de levensmiddelen
gescheiden bewaard kunnen worden.
NL
Aanwijzingen voor het bewaren
Bewaar de levensmiddelen zoals
aangegeven in de afbeelding:
1. gebak, kant-en-klare producten,
levensmiddelen in schaaltjes, vers
vlees, vleeswaren, dranken
2. melk,
zuivelproducten,
levensmiddelen in schaaltjes
3. fruit, groenten
4. kaas, boter
5. eieren
6. yoghurt, zure room
7. kleine flessen
8. grote flessen
Bewaartijden en temperaturen
De
tabellen
achterin
de
gebruiksaanwijzing informeren u over
bewaartijden.
De bewaartijd kan niet exact worden
aangegeven, omdat hij afhankelijk is van
de versheid en de behandeling van de
levensmiddelen. De bewaartijden zijn
daarom slechts richtlijnen.
Als u gekochte diepvriesproducten niet
direct wilt consumeren, kunnen ze
ongeveer 1 dag (tot ze gaan ontdooien) in
de koelkast bewaard worden.
NL
Gebruik van de vriezer
Invriezen
Het apparaat is geschikt om de in het
gegevensschema
genoemde
hoeveelheid verse levensmiddelen in te
vriezen. Het invriezen moet, nadat de
voorbereidingen zijn uitgevoerd, op de
volgende manier gebeuren.
Draai de temperatuurregelaar op de
middelste stand.
Leg de reeds ingevroren levensmiddelen
uit de bovenste mand in een
bewaarmand.
Leg
de
verse
levensmiddelen in de invriesmand,
zodanig, dat er voldoende ruimte voor de
luchtcirculatie blijft. Mocht er toch nog
ingevroren levensmiddelen in de
invriesmand blijven, leg deze dan aan de
achterkant, zodanig, dat de verse
levensmiddelen niet worden geraakt.
Laat het apparaat 24 uur lang in deze
stand staan.
Draai na 24 uur de temperatuurregelaar
terug in de gebruikelijke stand of hou de
middelste stand aan, deze stand is in het
algemeen goed geschikt voor het
dagelijkse gebruik.
Het is niet aan te raden de
temperatuurregelaar
voor
langere tijd op een hoge stand (bv
maximale stand) te zetten. Uiteraard
verkort dit de invriestijd, echter ook de
temperatuur in het koelgedeelte kan voor
langere tijd onder de 0°C dalen, wat tot
gevolg heeft dat de daar bewaarde
levensmiddelen en dranken zullen
bevriezen.
NL
electrolux 11
Probeer nooit meer in te
vriezen, dan de in de
"technische gegevens" vermeldde
invriescapaciteit. Het invriezen van te
grote hoeveelheden zou niet perfekt
verlopen, waardoor er verschillende
beschadigingen
aan
de
levensmiddelen kunnen ontstaan
(zoals bv sap- of smaakverlies). Kijk
uit dat de maximum hoeveelheid , die
op de zijkant van het bovenste vak
staat (indien aanwezig), niet
overschreden wordt.
Probeer gelijktijdig invriezen en
het maken van ijs te verkomen,
daar het ijs maken capaciteit van het
invriezen wegneemt.
BEWAREN IN DE VRIESKAST
De ingevroren voedingsmiddelen moeten
na het invriezen in de aanwezige (1 of 2)
vrieslades worden gelegd. Daardoor
komt er onmiddellijk plaats vrij voor een
nieuwe hoeveelheid in te vriezen
voedingsmiddelen. De reeds ingevroren
voedingsmiddelen komen op die manier
niet
contact
met
de
andere
voedingsmiddelen.
Indien er grotere hoeveelheden aan
levensmiddelen
bewaard
moeten
worden, kunnen de laden, behalve de
onderste, uit het apparaat worden
gehaald en kunnen de levensmiddelen
onmiddellijk op de koelplaten worden
gelegd.
Bij aankoop van
diepvriesproducten moet u
steeds rekening houden met de
bewaartijd die op de verpakking
aangegeven is. Indien u zelf
levensmiddelen invriest kan u de
richtlijnen aan de binnenkant van de deur
van het diepvriesgedeelte raadplegen.
12 electrolux
NL
NL
De icoontjes staan voor de verschillende
levensmiddelen, de cijfers voor de
maximale bewaartijd in maanden.
Het bewaren van
diepvriesproducten is alleen
veilig, wanneer deze producten, voordat
ze in het vriesgedeelte worden gelegd,
zelfs niet voor korte tijd ontdooit zijn
geweest.
Indien een diepvriesproduct reeds
ontdooit is geweest, is het niet wenselijk
dit opnieuw in te vriezen, maar moet het
product zo snel mogelijk worden
gebruikt.
Enkele nuttige
adviezen
tips
en
De rekken vereisen bijzondere
aandacht,
aangezien
ze
het
rendement van het vak voor verse
etenswaren aanzienlijk verhogen. De
verschillende rekken kunnen ook
worden verplaatst wanneer de deur
geopend is onder een hoek van 90 .
Door het openen en sluiten van de
deur kan de temperatuur in de
vrieskast gaan schommelen. Wacht 2
tot 3 minuten nadat u de deur gesloten
hebt om ze opnieuw te openen, zodat
de temperatuur in de vrieskast
opnieuw stabiel is.
Bedien de thermostaat op die manier
dat de binnentemperatuur nooit hoger
is dan -18°C.
Controleer dagelijks de goede
werking van de vrieskast om eventuele
defecten vroegtijdig op te sporen en
het slecht worden van de ingevrozen
etenswaren te voorkomen.
Normale geluiden:
Klikken: Het in- en uitschakelen van
de
compressor
door
de
elektronische sturing wordt door
een licht klikken begeleid.
U kan een zacht borrelend geluid
horen wanneer de vriesvloeistof
door de buizen wordt gepompd,
naar de koelplaat/condensator.
Plonzen: Als de compressor
ingeschakeld wordt en de
koelvloeistof door de buisslangen
begint door te stromen, dan hoort
men
vaak
een
pulserend
(brommend, suizend, druppelend,
lekkend) geluid. Dit geluid is vaak
hoorbaar voor een korte tijd na het
uitschakelen van de compressor.
De condensator (dit deel verkoelt
het vriesgedeelte) bevindt zich in de
vrieskast. Tijdens de werking kan
de temperatuur en ook de
afmetingen van de condensator
lichtjes
wijzigen.
Deze
veranderingen kunnen een krakend
geluid veroorzaken, wat normaal en
onschadelijk is.
Indien u de temperatuur in de
vrieskast wil controleren, plaats de
thermostaatknop in
de stand
"Medium". Zet vervolgens een glas
NL
water in het midden van de vrieskast
en plaats hierin een thermometer met
een nauwkeurigheid van +/- 1°C. Als
er na 6 uren de op de display
vermelde waarde gemeten kan
worden, dan functioneert het
koelapparaat optimaal. Het opmeten
moet worden uitgevoerd onder vaste
voorwaarden (zonder de inhoud van
de vrieskast te wijzigen).
Indien u een thermometer gebruikt om
de vriestemperatuur te meten, plaats
hem dan tussen de etenswaren,
omdat op die manier de reële
temperatuur wordt weergegeven. De
op deze manier - met een
nauwkeurige thermometer - gemeten
waarde is hetzelfde als of een beetje
kouder dan de op de display vermelde
temperatuur.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om
het apparaat zo energiezuinig mogelijk te
gebruiken. U vindt hier ook informatie
m.b.t. het milieu.
NL
electrolux 13
Laat warme levensmiddelen eerst
afkoelen tot op kamertemperatuur
vooraleer ze in de vriezer te plaatsen.
Zorg ervoor dat de condensator
steeds schoon is.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het
koelcircuit als in het isolatiemateriaal,
geen gassen die de ozonlaag kunnen
aantasten. Het apparaat mag niet samen
met huisvuil of gesloopte apparaten
weggegooid worden. Uit het oogpunt van
milieubescherming moeten afgedankte
koel- en vriestoestellen volgens de
plaatselijke regelingen op deskundige
wijze verwerkt worden. Informeer bij de
gemeente naar de mogelijkheden in uw
woonplaats. Zorg ervoor dat het
koelcircuit, vooral aan de achterkant bij
de warmtewisselaar, niet beschadigd
wordt.
De materialen met het symbool „
”
zijn geschikt voor recycling.
Onderhoud
Energie besparen
Zet het apparaat niet op een plaats
waar het blootgesteld wordt aan de
zon of aan een hittebron.
Zorg voor voldoende ventilatie van de
condensator en de compressor. Hou
de luchtcirculatie rond het apparaat
vrij.
Bewaar de levensmiddelen altijd in
goed sluitende bewaardozen of
verpakt in huishoud- of aluminiumfolie
zodoende onnodige rijp- of ijsvorming
te voorkomen.
Open de deuren niet onnodig en laat
ze niet langer open staan dan absoluut
noodzakelijk is.
Ontdooien
Een deel van het vocht in de gekoelde
ruimtes van het apparaat zet zich om in
rijp of ijs.
Een dikke laag rijp of ijs heeft een
isolerend effect, waardoor de werking
van het koelapparaat achteruitgaat. De
temperatuur in de gekoelde ruimtes stijgt
en het energieverbruik neemt bijgevolg
toe.
Bij dit type gebeurt het ontdooien van de
koelplaten geheel automatisch, zonder
tussenkomst
van
buitenaf.
De
temperatuurregelaar onderbreekt op
bepaalde tijdstippen de werking van de
compressor (zodat er geen koeling is),
waardoor de temperatuur van de
koelplaat boven 0°C stijgt en het
14 electrolux
NL
ontdooien
begint.
Wanneer
de
temperatuur van de koelplaat is
opgelopen tot +3 - +4°C zet de
temperatuurregelaar het koelproces weer
in gang..
Het smeltwater loopt via een afvoergootje
naar een reservoir boven de compressor
en verdampt door de warmte van de
compressor.
Controleer
en
reinig
regelmatig de afvoergoot voor
het smeltwater. Bij verstopping van
het afvoergootje kan het smeltwater
alleen via de isolatie wegvloeien, wat
vroegtijdige defecten aan het
apparaat tot gevolg kan hebben.
Het reinigen van de afvoergoot moet
gebeuren m.b.v. het meegeleverde
krabbertje (zie ook de tekening). Dit
krabbertje moet in de afvoer worden
opgeborgen.
Eén van de meest voorkomende
oorzaken van verstopping van het
afvoergootje is het vastvriezen van
voedselverpakkingen aan de achterwand
van het apparaat. Wanneer u het
voedingsmiddel uit de koelkast haalt,
scheurt de papieren verpakking die
vervolgens tijdens het automatische
ontdooien in het afvoergootje terecht
komt en verstopping veroorzaakt.
Wees daarom uiterst voorzichtig wanneer
u in papier verpakte levensmiddelen in de
koelkast legt.
NL
Wanneer er meer koelvermogen
vereist wordt, b.v. tijdens een
hittegolf, kan het gebeuren, dat de
koelkast voortdurend werkt. Er wordt dan
niet automatisch ontdooit.
Het is niet ongewoon als er na het
ontdooien kleine resten ijs of rijp op de
achterwand van de koelkast blijven zitten.
Het vriesgedeelte kan niet worden
voorzien van een automatische
ontdooifunctie, want de bevroren en
diepgevroren levensmiddelen verdragen
de temperatuur niet die nodig is om ijs te
doen smelten.
Daarom wordt er een kunststoffen
schraper meegeleverd, waarmee kleine
hoeveelheden ijs of rijp kunnen worden
verwijderd. Wanneer de ijs- of rijplaag
echter te dik is en niet meer met de
schraper kan worden verwijderd, moet
het vriesgedeelte worden ontdooit. De
frequentie hiervan hangt af van het
gebruik (gemiddeld 2 of 3 keer per jaar).
Haal de bevroren levensmiddelen uit het
apparaat en leg deze, goed verpakt in
isolerende materialen, op een koele
plaats of in een andere vriezer.
Trek de stekker uit het stopcontact,
waardoor de stroomtoevoer naar beide
gedeelten van het apparaat onderbroken
wordt.
Doe de deuren van beide gedeelten
open en maak het koelgedeelte schoon
volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk
“Schoonmaken”. Het schoonmaken van
het vriesgedeelte moet alsvolgt worden
uitgevoerd:
Het
afvoergootje
onderin
het
vriesgedeelte dient voor de optimale
afvoer van het smeltwater. Haal het
afvoergootje los en zet het op zijn plaats
(zie tekening). Plaats onder het
afvoergootje een bak, pan of kleine
emmer.
NL
Vergeet het afvoergootje niet terug te
plaatsen wanneer u klaar bent.
Het bakje zichtbaar op de tekening is
geen meegeleverd accessoire!
Na het ontdooien de binnenkant goed
droog wrijven.
Steek de stekker weer in het stopcontact
en leg de levensmiddelen weer in de
laden.Het is aan te raden het apparaat
gedurende enkele uren op de hoogste
stand te zetten, zodat de gewenste
bewaartemperatuur snel wordt bereikt.
NL
electrolux 15
Als de koelkast niet in gebruik is
Als de koelkast langere tijd niet in gebruik
is, gaat u als volgt te werk:Trek de stekker
uit het stopcontact.Maak de koelkast
leeg.Ontdooien en schoonmaken zoals
hiervoor beschreven. De deur open laten
om geurvorming te voorkomen.
Problemen oplossen
Verwisselen van de gloeilamp
Reiniging en onderhoud
Wij adviseren u de binnenzijde van de
koelruimte elke 3 tot 4 weken schoon te
maken (u kunt het beste tegelijkertijd de
vriesruimte ontdooien).
Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
Trek de stekker uit het stopcontact. De
binnenzijde van het apparaat met
handwarm water schoonmaken en droog
wrijven. Reinig het deurrubber met
schoon water. Steek na het reinigen de
stekker weer in het stopcontact.
Stof en vuil die zich op de achterkant van
de koelkast en de condensor hebben
afgezet, dient u één of twee maal per jaar
te verwijderen. Maak dan ook het
condensbakje bovenop de compressor
schoon.
Wanneer het gloeilampje van de
binnenverlichting stuk is, kan u dit
probleem alsvolgt zelf oplossen:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Druk het lipje (1) aan de achterkant van
de verlichtingseenheid in (zie tekening)
en verwijder daarna het afdekkapje in de
richting die de pijl aangeeft. Nu kan men
de gloeilamp makkelijk verwisselen (type
gloeilamp: T25 230-240 V, 25 W, fitting
E14).
Plaats na het verwisselen van de
gloeilamp het afdekkapje weer op zijn
plaats en stop de stekker in het
stopcontact. Het niet branden van de
gloeilamp heeft geen gevolgen voor de
werking van het apparaat.
16 electrolux
NL
Als iets niet werkt
Er kan soms een kleine storing optreden,
die u zelf kunt verhelpen. In de tabel vindt
u informatie m.b.t. het opheffen van zulke
kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat
geluid te horen (compressor, circulatie).
Dan is er geen sprake van een storing.
Wij willen u er nogmaals op wijzen
dat
het
apparaat
met
onderbrekingen
werkt.
Als
de
compressor stopt, wil dat niet zeggen dat
het apparaat niet werkt. Daarom moet u
altijd eerst de stekker uit het stopcontact
trekken,
voordat
u
elektrische
onderdelen aanraakt.
NL
NL
Probleem
Het is te warm in
de koelruimte.
Het is te warm in
de vriesruimte.
NL
Mogelijke oorzaak
De temperatuurregelaar is te
laag ingesteld.
De levensmiddelen zijn niet
koud genoeg of staan op een
verkeerde plek.
De deur gaat niet goed dicht
of is niet goed gesloten.
De temperatuurregelaar is te
laag ingesteld.
De deur gaat niet goed dicht
of is niet goed gesloten.
U wilt te veel levensmiddelen
tegelijk invriezen.
De in te vriezen
levensmiddelen staan te dicht
op elkaar.
Dat is normaal. Tijdens het
Er loopt water
automatische ontdooien smelt
langs de
achterwand van het ijs op de achterwand.
de koelruimte.
De afvoer van de koelruimte
Er loopt water in kan verstopt zijn.
de koelruimte.
Levensmiddelen kunnen de
lekbak blokkeren zodat er
geen water in kan stromen.
Er loopt water
Het afvoergootje loopt niet in
op de vloer.
de condensbak boven de
compressor.
Er zijn te veel rijp De levensmiddelen zijn niet
goed ingepakt.
en ijs.
De deuren gaan niet goed
dicht of zijn niet goed
gesloten.
De temperatuurregelaar is niet
goed ingesteld.
De temperatuurregelaar is niet
goed ingesteld.
electrolux 17
Oplossing
Op een hogere stand
instellen.
De levensmiddelen op de
juiste plek zetten.
Controleren of de deur goed
dicht kan en of het deurrubber
onbeschadigd en schoon is.
Op een hogere stand
instellen.
Controleren of de deur goed
dicht kan en of het deurrubber
onbeschadigd en schoon is.
Een paar uur wachten en de
temperatuur nog eens
controleren.
De levensmiddelen zodanig
neerzetten dat de koude lucht
goed kan circuleren.
Maak de afvoer schoon.
Zet de levensmiddelen
zodanig neer dat ze de
achterwand niet direct raken.
Plaats het de afvoergootje in
de condensbak.
De levensmiddelen beter
inpakken.
Controleren of de deuren
goed dicht kunnen en of de
deurrubbers onbeschadigd en
schoon zijn.
De temperatuurregelaar op
een lagere stand instellen.
De temperatuurregelaar op
een lagere stand instellen.
18 electrolux
NL
Probleem
De compressor
werkt continu.
NL
Mogelijke oorzaak
De deuren gaan niet goed
dicht of zijn niet goed
gesloten.
U wilt te veel levensmiddelen
tegelijk invriezen.
Het apparaat
werkt helemaal
niet. Het koelt
niet en de
binnenverlichting
brandt niet.
Het apparaat
maakt veel
geluid.
U hebt warme levensmiddelen
in het apparaat gezet.
Het apparaat staat op een te
warme plek.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
De zekering in de
huisinstallatie is
uitgeschakeld.
De temperatuurregelaar is niet
ingesteld.
Er staat geen spanning op het
stopcontact. (Probeer er een
ander apparaat op aan te
sluiten.)
Het apparaat staat niet goed.
Oplossing
Controleren of de deuren
goed dicht kunnen en of de
deurrubbers onbeschadigd en
schoon zijn.
Een paar uur wachten en de
temperatuur nog eens
controleren.
Laat de levensmiddelen tot
kamertemperatuur afkoelen.
Probeer de
omgevingstemperatuur te
verlagen.
De aansluiting controleren.
Zekering vervangen.
Apparaat in werking stellen
volgens de aanwijzingen in
hoofdstuk „In gebruik nemen”.
Contact opnemen met een
elektro-installateur.
Controleren of het apparaat
stabiel staat (alle vier voeten
moeten op de vloer staan).
NL
NL
electrolux 19
Aanwijzingen voor de installateur
Model
Brutto inhoud (l)
Netto inhoud (l)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm)
Energieverbruik - (kWh / 24uur)
(kWh / jaar)
Energieklasse volgens de EU richtlijn
Invriescapaciteit (kg/24uur)
Maximale bewaartijd in geval van
storing
Neutrale stroomsterkte (A)
Gewicht (kg)
Aantal compressoren
ERB 36301W
Koelgedeelte: 226
Vriesgedeelte: 110
Koelgedeelte: 223
Vriesgedeelte: 92
595
1750
632
0,93
339
A
4
20
0,9
66
1
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
U kunt het apparaat het beste
rechtop in de originele verpakking
vervoeren. Zie ook de aanwijzingen op
de verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na
ca. 2 uur ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op
transportschade. Neem in geval van
transportschade contact op met de
leverancier en sluit het apparaat niet aan.
Reiniging
Verwijder de plakband en andere
voorwerpen waarmee de losse
onderdelen aan de binnenkant van het
apparaat zijn bevestigd.
Reinig de binnenkant van het apparaat
met lauw water en een kleine
hoeveelheid afwasmiddel. Gebruik een
zachte doek.
Wrijf de binnenkant na het schoonmaken
droog.
De plaatsing van het apparaat
De temperatuur van de omgeving heeft
een invloed op het energieverbruik en op
de optimale functie van het apparaat.
Let u bij de plaatsing erop, dat het
apparaat tussen de twee, zich tot de
verschillende klimaatklassen op het
typeplaatje
behorende
temperatuurgrenzen gebruikt moest
worden.
20 electrolux
NL
Klimaatklas Omgevingstemperatuur
SN
+10…+32°C
N
+16…+32°C
ST
+18…+38°C
Indien de omgevingstemperatuur onder
de onderste grens valt, kan de
temperatuur binnen het apparaat hoger
zijn dan de voorgeschreven temperatuur.
Indien de omgevingstemperatuur boven
de bovenste grens stijgt, moet de
compressor
meer
werken,
de
automatische
ontdooiing
wordt
problematisch en de temperatuur binnen
het apparaat en het energieverbruik
stijgen.
Monteer de
afstandhouders, te
vinden in de accessoiretas. Druk de
afstandhouders op hun plaats (zie
tekening) en draai ze daarna 90° (in
de ovale gaten aan de achterkant).
Maakt u de schroeven los, stelt u de
afstandhouders onder de schroeven, dan
trekt u de schroeven.
NL
Let u erop dat het apparaat waterpas
staat. Dit kunt u met hulp van de twee
regelbare voeten instellen.
Stelt u het apparaat niet naar een zonnige
plaats, plat tegen de kachel of het
fornuis.
Indien u voor het apparaat geen andere
plaats kunt vinden en het toch naast het
fornuis moet worden gesteld, dan let u op
de volgende minimale afstanden:
Indien er in het geval van gas- of
elektrisch fornuis een afstand van 3
cm of minder ter beschikking staat,
dan moet u een 0,5 - 1 cm dikke, niet
brandbare isolatieplaat tussen de
twee apparaten stellen.
In het geval van olie- of kolenkachel
moet de afstand 30 cm zijn, omdat de
warmteafgifte ervan groter is.
Het apparaat werkt ook optimaal als u het
direct naar de muur stelt, zodat het de
muur aanraakt.
Bij de stelling van de koelkast
moet u de minimale afstanden
volgens de afbeelding houden:
A: stelling onder een kast
B: stelling vrij staand
NL
NL
electrolux 21
De draairichting van de deur
veranderen
Als het nodig is voor de plaats van
installatie of voor het gebruik, dan is het
mogelijk de draairichting van de deur te
veranderen.
De apparaten worden geleverd met een
naar rechts draaiende deur.
Raadpleeg de tekeningen en de
instructies en ga als volgt te werk:
Wij adviseren u iemand anders te
vragen om de deuren van het apparaat
stevig vast te houden.
Trek de stekker van het apparaat uit
het stopcontact.
Fig. 1
Open de deur van de koelkast,
demonteer het bovendeksel (j) door
de 2 schroeven (a) los te draaien, doe
de deur weer dicht (Fig. 2).
Verplaats het paneel (g) van de ene
kant van het bovendeksel (2) naar de
andere kant (Fig. 2).
Draai de 2 schroeven (c) los, verwijder
de beugel van de deur aan de rechter
bovenkant (d), en draai de schroef aan
de andere kant (c) los, verwijder het
paneel (b) en stop het in een lege
plastic zak.
Fig. 2.
Til de deur van de koelkast een klein
eindje op en verwijder hem.
Draai de schroef (m) los, verwijder de
deurstop (h) en bevestig deze
omgedraaid aan de andere kant
(Fig. 2).
Verwijder het dubbele deurbeslag (a,
b, c) van het apparaat, een voor een.
Let er op dat ook het plastic
afstandsstuk (b) onder het deurbeslag
verwijderd wordt (Fig. 3).
Fig. 3
Til de deur van de vriezer een eindje
op en verwijder hem.
22 electrolux
NL
Stöpsel in beiden Türen (t, z)
entfernen (Bild 5).
Verwijder de stoppen uit beide deuren
(t, z) (Fig. 5).
Verwijder het inzetstuk voor het
onderste afdekrooster (e) met behulp
van een schroevendraaier (Fig. 4)
Draai de bevestigingspin van de deur
van de vriezer (h, f) los en bevestig
deze aan de andere kant. Vergeet het
afstandsstuk (h) niet (Fig. 4).
Monteer het inzetstuk voor het
onderste afdekrooster (e) aan de
andere kant.
Fig. 4
Verwijder de linker afdekpin van het
dubbele deurbeslag (3 delen, n, k) en
monteer deze aan de andere kant
(Fig. 3).
Demonteer
de
deurvergrendelingselementen (u, v)
door de schroef (schroeven) los te
draaien (Fig. 3).
Draai
de
deurvergrendelingselementen (u, v)
om, zet ze aan de andere kant van de
andere deur en bevestig ze door de
schroef (schroeven) vast te draaien.
NL
Zet de stoppers (t, z) op hun plaats
aan de andere kant van de deuren.
Plaats de pin van het dubbele
deurbeslag (m) in het linker gat van de
deur van de vriezer (Fig. 3).
Plaats de deur van de vriezer op de
onderste borgpen (f) (Fig. 4)
Fig. 5
Doe de deuren open en bevestig het
dubbele deurbeslag met 2 schroeven
(c) aan de linkerkant. Vergeet het
plastic afstandsstuk onder de deur (b)
niet. De kanten van de deuren moeten
parallel lopen met de zijkant van het
apparaat.
Plaats de deur van de koelkast op de
dubbele borgpen van de deur.
Verwijder het deurbeslag (f) van de
linker bovenkant en haal het paneel (c)
uit de plastic zak en bevestig dit met
de schroeven (c) (Fig. 1).
Doe de deur van de koelkast open,
bevestig het bovendeksel (j) met 2
schroeven (a); let er tegelijkertijd op
dat de magneet (k) op de goede plaats
zit, doe vervolgens de deur dicht
(Fig. 2).
Zet het apparaat op zijn plaats, zorg
ervoor dat het goed waterpas staat en
steek de stekker in het stopcontact.
NL
Als u deze werkzaamheden niet zelf wilt
doen, neem dan contact op met het
dichtstbijzijnde servicecentrum. Tegen
betaling kunnen onze technici de deuren
op vakkundige wijze omdraaien.
Elektrische aansluiting
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V
AC (~) 50 Hz.
Het
apparaat
moet
worden
aangesloten aan een volgens de
voorschriften
geďnstalleerd
stopcontact met randaarde. Als zo'n
stopcontact niet aanwezig is, laat het
dan door een erkend installateur in de
buurt van de koelkast aanbrengen.
Dit apparaat voldoet aan de
volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl.
wijzigingsrichtlijnen)
laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl.
wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn
NL
electrolux 23
24 electrolux
NL
NL
Bewaartijdentabel (1)
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren
Soort
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
rauw vlees
gekookt vlees
gebraden vlees
rauw gehakt
gebraden gehakt
vleeswaren
verse vis
gekookte vis
gebakken vis
vis uit blik
verse kip
gebraden kip
verse eend, gans
gebraden eend, gans
boter ongeopend
boter geopend
melk
room
zure room
kaas (hard)
kaas (zacht)
kwark
eieren
spinazie.
erwten, bonen
paddestoelen
wortelen, bieten
tomaten
kool
snel rottend fruit (aardbei,
framboos enz.)
X
ander fruit
X
fruit uit blik
X
Bewaartijd in dagen
Verpakking
2 3 4 5 6 7
X x x x
vershoudfolie, luchtdicht
X X x x x
afgesloten schaaltje
X X x x
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
X x x
afgesloten schaaltje
X x x
vershoudfolie, vetvrij papier
x x
vershoudfolie, luchtdicht
X x x
afgesloten schaaltje
X x x x
afgesloten schaaltje
x x
afgesloten schaaltje
X X x x x
vershoudfolie, luchtdicht
X X x x x
afgesloten schaaltje
X X x x x
vershoudfolie, luchtdicht
X X X x x x afgesloten schaaltje
X X X X X X originele verpakking
X x x x x x originele verpakking
X X x x
originele verpakking
X x x
kunststof schaaltje
X X X x x x kunststof schaaltje
X X X X X X aluminium folie
X X X x x x vershoudfolie
X X X x x x vershoudfolie
X X X X X X
X x x
vershoudfolie
X X X x x x vershoudfolie
X x x x
vershoudfolie
X X X X X X vershoudfolie
X X X X X X vershoudfolie
X X X X x x vershoudfolie
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
vershoudfolie
vershoudfolie
afgesloten schaaltje
X: normale bewaartijd
x: mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)
NL
NL
electrolux 25
Bewaartijdentabel (2)
Diepvriesproducten bewaren
Soort
groente
kant-en-klare producten
aardappelgerechten, pastagerechten
soep
fruit
vlees
consumptie-ijs
in de koelruimte
+2 – +7 °C
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
in de ****-vriesruimte
-18°C
12 maanden
6 maanden
12 maanden
6 maanden
12 maanden
5 maanden
3 weken
26 electrolux
NL
NL
Garantie/serviceafdeling
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondankskan het voorkomen dat er een
defect optreedt. Onze klantendienst zal dit
op verzoek herstellen, zowel binnen als
buiten de waarborgtermijn. De levensduur
van het toestel wordt daardoor niet negatief
beďnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn
gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het
Burgerlijk
Wetboek.
De
daaruit
voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de
verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg
volgens onderstaande voorwaarden:
1 Wij
verhelpen
kosteloos
met
inachtneming van de voorwaarden 2 tot
en met 15 gebreken aan het toestel die
zich openbaren binnen 24 maanden
vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker.
Deze
waarborgvoorwaarden zijn niet van
toepassing in geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het
toestel kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect
optrad. Gebrekkige onderdelen worden
hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld
worden, om mogelijke verdere schade
te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op
schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof,
rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op
kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en
deugdelijkheid van het toestel
onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade
veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische
inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in het
algemeen
– voor het toestel oneigenlijke
bedrijfsomstandigheden
– contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op
gebreken door transportschade die
buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, niet vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen
van
de
gebruiksof
montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer
het defect werd veroorzaakt door
herstelling of ingrepen door derden die
niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect
veroorzaken.
10 Toestellen die gemakkelijk kunnen
worden vervoerd dienen te worden
overhandigd of gezonden naar onze
klantendienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of
ingebouwde toestellen.
NL
11 Indien het toestel zodanig is ingebouwd,
ondergebouwd,
opgehangen
of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het
in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, dan worden de
hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade
die ontstaat door abnormale in- of
uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de waarborgperiode de
herstelling van hetzelfde gebrek
meermaals
mislukt
of
de
herstellingkosten disproportioneel zijn
wordt in overleg met de gebruiker een
gelijkwaardige vervanging geleverd. In
geval van vervanging behouden we ons
het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken
gebruiksperiode.
13.Herstelling onder waarborg heeft geen
verlenging van de waarborgtermijn noch
aanvang
van
een
nieuwe
waarborgtermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een waarborg
van 12 maanden, uitsluitend op
hetzelfde gebrek.
NL
electrolux 27
15.Verdere of andere rechten, in het
bijzonder vergoeding van schade
ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten
voor
zover
een
aansprakelijkheid niet wettelijk is
vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een
vergoeding de aankoopwaarde van het
toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden
voor in België gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar
het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het toestel
voldoet aan de technische voorwaarden
(
o.a.
spanning,
frequentie,
installatievoorschriften,
gassoort,
klimaatomstandigheden)
in
het
betreffende land. Voor in het buitenland
aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de
bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet
onder de waarborg, en kunnen niet altijd
worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn
staat onze klantendienst u ter
beschikking.
28 electrolux
NL
NL
Adres Klantendienst:
België
Telefon
Electrolux Home
Products Belgium
Consumer services 02/363.04.44
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail: [email protected]
Telefax
02/363.04.00
02/363.04.60
Luxemburg
Telefon
Telefax
Grand-Duché de Luxembourg Consumer services 00 352 42 431-1 00 352 42 431-360
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
Rue de Bitbourg. 7
L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail: [email protected]
NL
NL
electrolux 29
EUROPESE GARANTIE
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding
genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende
garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u
van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde
landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende
beperkingen zijn hierop van toepassing:
De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van
het apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging
van een geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven
aankoopbewijs.
De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde
mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe
land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie
apparaten.
De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de
oorspronkelijke koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen
op een andere gebruiker.
Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
door Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat
wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële
doeleinden.
Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante
voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de
wet verleende rechten aan.
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz - Suisse - Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Pocc
à
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 2780609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
NL
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiø 29, LT-09108 Vilnius
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabaşi caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Moca, Oc poce, 16, "O"
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
www.electrolux.com
30 electrolux
NL
www.electrolux.com
www.electrolux.
www.electrolux.fr
925 034 008 - 00 - 200370872
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement