Electrolux ERB 9044 User manual

Electrolux ERB 9044 User manual
KOEL/VRIESCOMBINATIE - RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR
KÜHL-GEFRIERKOMBINATION - REFRIGERATOR-FREEZER COMBINATION
GEBRUIKSAANWIJZING - MODE D`EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG - INSTRUCTION BOOK
ERB 9044
NL
FR
DE
GB
200370259
B/E/3. (05.)
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik
neemt. U vindt hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en
tips. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken, reinigingswerkzaamheden en voor
gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten,
fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
2
NL
Inhoudsopga v e
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ...........................................................................................4
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid..............................................................................................4
Veiligheid van kinderen .........................................................................................................................4
Vóór het in gebruik nemen ....................................................................................................................4
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan ....................................................................................................4
Aanwijzingen voor de gebruiker ..............................................................................................................5
Algemene informatie.............................................................................................................................5
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen.............................................................................5
Bediening en controlelampjes ................................................................................................................6
Bedienen van het apparaat ....................................................................................................................6
Ingebruikname................................................................................................................................6
Temperatuur instellen.......................................................................................................................7
Gebruik van het koelapparaat............................................................................................................7
Lade .............................................................................................................................................7
Bewaren in de koelruimte .................................................................................................................7
Bewaartijden en temperaturen...........................................................................................................8
Gebruik van de vriezer ..........................................................................................................................8
Invriezen ........................................................................................................................................8
Bewaren in de vriesruimte ................................................................................................................9
IJsblokjes maken ............................................................................................................................9
Praktische informatie ............................................................................................................................9
Tips ...................................................................................................................................................9
Energie besparen............................................................................................................................9
Het apparaat en het milieu ................................................................................................................9
Onderhoud .......................................................................................................................................10
Ontdooien ....................................................................................................................................10
Reiniging en onderhoud .................................................................................................................11
Als de koelkast niet in gebruik is ......................................................................................................11
Problemen oplossen ...........................................................................................................................11
Werwisselen van de gloeilamp .........................................................................................................11
Als iets niet werkt ...............................................................................................................................12
Aanwijzingen voor de installateur ..........................................................................................................13
Technische gegevens .........................................................................................................................13
Installeren van het apparaat .................................................................................................................13
Vervoer, uitpakken .........................................................................................................................13
Reiniging......................................................................................................................................13
Plaatsing ......................................................................................................................................14
Draairichting deur veranderen..........................................................................................................15
Elektrische aansluiting....................................................................................................................16
Bewaartijdentabel (1) ...........................................................................................................................17
Bewaartijdentabel (2) ...........................................................................................................................17
Garantie en service ..............................................................................................................................18
Garantiebepalingen en Service.............................................................................................................18
Algemene Garantiebepalingen .........................................................................................................18
Garantie-uitbreidingen ....................................................................................................................18
Garantie-uitsluitingen......................................................................................................................18
Belangrijk advies ...........................................................................................................................18
Waarborgvoorwaarden .........................................................................................................................19
3
NL
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen
m.b.t. de veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem
door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het
huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen en
dient volgens de voorschriften te worden gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van het
aansluitsnoer, mogen alleen door ELECTROLUX
SERVICE uitgevoerd. Daarbij mogen alleen originele
DISTRIPARTS-onderdelen
gebruikt
worden.
Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's
voor de gebruiker leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit het
stopcontact is getrokken. Voordat u het apparaat gaat
reinigen, dient u het altijd spanningloos te maken. Trek
de stekker nooit aan het snoer, maar aan de stekker zelf
uit het stopcontact. Als het stopcontact moeilijk
bereikbaar is, schakel dan de zekering in de
huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of
beschadigd door de achterkant van het
koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het
koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan
het snoer te trekken, vooral niet als het
koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden
vervangen door onze service-afdeling of door een
erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er dan
niet in.
- Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of
brand.
Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van de
binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken, het ontdooien of het
uitnemen van diepvriesproducten of het ijsblokjesbakje
geen scherpe of puntige voorwerpen. Die kunnen het
apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de
temperatuurregelaar en de verlichting komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct uit de vriesruimte
in de mond stoppen. IJs kan aan lippen of tong
vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet opnieuw
ingevroren worden, maar moeten zo snel mogelijk
geconsumeerd worden.
Kant-en-klare
diepvriesproducten
volgens
de
aanwijzingen van de fabrikant van deze producten
bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v.
elektrische verwarmingstoestellen of chemische stoffen.
4
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen
in aanraking komen.
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of
vloeistof in het apparaat bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken, flessen en blikjes
in de diepvriesruimte bewaren.
Het dooiwaterafvoergootje regelmatig controleren en
schoonmaken. Bij verstopping van het afvoergootje
kan het verzamelde dooiwater storingen veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door
volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat of
de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het
stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo dicht
mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U
verhindert daardoor, dat spelende kinderen een
elektrische schok krijgen of elkaar of zichzelf in het
apparaat opsluiten.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat
u zich verbrandt aan warmte afgevende onderdelen
(compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer
staat.
Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie
zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting
leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t. de
installatie.
Veiligheidsmaatregelen
voor isobutaan
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het
inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere
middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die
niet door de fabrikant worden aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het
apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden
geadviseerd.
Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt,
kan de fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade.
NL
Aanwi jzingen v oor de gebr uik er
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoud-koel/vriescombinatie met
twee compressoren en vriesruimte onderin. Het apparaat
heeft twee aparte koelsystemen en deuren. Dat betekent
dat koel- en vriesruimte apart kunnen functioneren.
Het is geschikt voor het koelen van levensmiddelen, het
bewaren vandiepvriesproducten, het invriezen van
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde
klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen
A - Koelkast
B - Vrieskast
1. Bediening en controlelampjes
2. Verlichtingseenheid
3. Glasplaten
4. Vak met flessenrekje
5. Koelwand
6. Lekbak voor dooiwater
7. Glasplaat
8. Lade
9. Typeplaatje
10. Vak voor invriezen met mand
11. Bewaarvakken met mand
12. Afvoergoot dooiwater
13. Onderste afdekrooster
14. In hoogte verstelbare pootjes
15. Afdekklep van het botervakje
16. Eierenrekje
17. Deurvak
18. Isolatiestrip deur
19. Flessenvak
20. Deurgreep
21. IJsblokjesbakje
22. Condensator
23. Afvoer dooiwater
24. Afstandhouder
25. Verdampingsschaal
26. Compressor vrieskast
27. Compressor koelkast
28.Wieltjes
5
NL
Bediening en controlelampjes
Aan de bovenkant zijn onder het klepje het volgende
bedieningselementen te vinden:
A. Rood controlelampje
Heeft betrekking op de temperatuur in de vrieskast.
Brand kort als
Men het apparaat voor de eerste keer aanzet
Als men verse waren in de vrieskast legt
Brand lang als
Het te warm is in de vrieskast (teveel verse waren in
één keer bijgevuld of de deur is te lang open
geweest of sluit niet goed)
Indien er een storing in de vrieskast is
B. Drukknop voor het inschakelen van het snelvriezen
Als deze knop wordt ingedrukt, dan werkt de
compressor constant en brandt het gele
controlelampje. Lees hierover meer in het hoofdstuk
“Invriezen”.
C. Geel controlelampje
Brandt als het snelvriezen is ingeschakeld. Lees
hierover meer in het hoofdstuk “Invriezen”.
D. Draaiknop van de temperatuurregelaar van de
vrieskast
Hiermee kan de temperatuur worden ingesteld in de
vrieskast.
E. Draaiknop van de temperatuurregelaar van het
koelkast
Hiermee kan de temperatuur worden ingesteld in de
koelkast.
Bedienen van het apparaat
Ingebruikname
Steek de stekker in het stopcontact.
Koelkast
Draai de draaiknop van de temperatuurregelaar ("E") in
wijzerzin om het apparaat aan te zetten. In stand "0" is het
apparaat niet in werking, maar staat het wel onder stroom.
Vrieskast
Draai de draaiknop van de temperatuurregelaar ("D") in
wijzerzin om het apparaat aan te zetten. Het rode
controlelampje gaat branden en zal na verloop van tijd
uitgaan, zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Bediening
en controlelampjes, rood controlelampje". In stand "0" is
het apparaat niet in werking, maar staat het wel onder
stroom.
6
NL
Temperatuur instellen
De temperatuurregelaar zal, afhankelijk van de ingestelde
stand, het apparaat voor kortere of langere tijdsintervallen
stopzetten en weer aanzetten, waardoor de juiste
temperatuur wordt bereikt en behouden.
Koelkast
De instelling van de koelkast is variabel van „Min.” tot
„Max.”.
In de middelste stand (tussen „Min.” en „Max.”) bedraagt de
temperatuur in de koelkast in normale omstandigheden
tussen de 0 en +5°C. Hoe dichter men de knop naar de
„Max.” stand toedraait, des te intensiever de koeling.
Vrieskast
Men kan een temperatuur van -18°C in de vrieskast
bereiken, door de draaiknop van de temperatuurregelaar in
de middelste stand te zetten. Op -18°C kan men
levensmiddelen voor langere tijd bewaren.
De temperatuur in het apparaat wordt, naast de stand van
de temperatuurregelaar, ook beďnvloed door de
omgevingstemperatuur, het al dan niet vaak openen van de
deuren, de hoeveelheid verse levensmiddelen, enz.
Op de maximale stand, dus draaiknop op „Max.”,
(b.v. tijdens een hittegolf)
werken de
compressoren constant. Dat is niet schadelijk voor het
apparaat.
Gebruik van het koelapparaat
Voor een optimale koeling is een goede
luchtcirculatie noodzakelijk. Bedek daarom de
roosters nooit met papier, schalen, enz.
Zet nooit warme etenswaren in de koelruimte,
maar laat ze eerst tot kamertemperatuur
afkoelen. Zo voorkomt u ongewenste rijpvorming.
Levensmiddelen kunnen geurtjes overnemen,
daarom is een goede verpakking, zoals gesloten
schaaltjes, aluminium- of vershoudfolie, noodzakelijk.
Op die manier worden ook de natuurlijke
vochtgehaltes behouden en blijven bijvoorbeeld
groentes dagenlang vers.
Lade
De lade is geschikt voor het bewaren van groenten en fruit.
De lade kan worden ingedeeld in 2 variabele delen, zodat
de levensmiddelen gescheiden bewaard kunnen worden.
Bewaren in de koelruimte
Bewaar de levensmiddelen zoals aangegeven in de
afbeelding:
1. gebak, kant-en-klare producten, levensmiddelen in
schaaltjes, vers vlees, vleeswaren, dranken
2. melk, zuivelproducten, levensmiddelen in schaaltjes
3. fruit, groenten
4. kaas, boter
5. eieren
6. yoghurt, zure room
7. kleine flessen, frisdrank
8. grote flessen, dranken
7
NL
Bewaartijden en temperaturen
De tabellen achterin de gebruiksaanwijzing informeren u
over bewaartijden.
De bewaartijd kan niet exact worden aangegeven, omdat hij
afhankelijk is van de versheid en de behandeling van de
levensmiddelen. De bewaartijden zijn daarom slechts
richtlijnen.
Als u gekochte diepvriesproducten niet direct wilt
consumeren, kunnen ze ongeveer 1 dag (tot ze gaan
ontdooien) in de koelkast bewaard worden.
Gebruik van de vriezer
Invriezen
Het apparaat de hoeveelheid verse levensmiddelen
invriezen, die in het gegevensschema aangegeven wordt.
Het invriezen moet, nadat de voorbereidingen zijn
uitgevoerd, op de volgende manier gebeuren.
Indien u een kleine hoeveelheid wil invriezen, volstaat het
de knop voor het snelvriezen 4 uur op voorhand in te
drukken, bij grote hoeveelheden moet de knop 24 uur op
voorhand worden ingedrukt. De compressor zal hierdoor
constant draaien tot de temperatuur voor het invriezen
bereikt wordt. Op de display zullen, behalve de
temperatuur, ook de opschriften “SU” en “AL” afwisselend
knipperen, na enige tijd knippert alleen de temperatuur en
het opschrift “SU”.
Leg de reeds ingevroren levensmiddelen uit de bovenste
mand in een bewaarmand. Leg de verse levensmiddelen in
de bovenste mand, zodanig, dat er voldoende ruimte voor
de luchtcirculatie over blijft. Indien er toch nog ingevroren
levensmiddelen in de bovenste mand blijven, leg deze dan
aan de achterkant, zodanig, dat de verse levensmiddelen
niet worden aangeraakt.
Laat het apparaat 24 uur lang in deze stand staan.
Zet daarna het snelvriezen uit, zodat het apparaat weer in
de automatische stand verder gaat, op de display is nu
alleen de temperatuur af te lezen.
Indien u de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid wil
invriezen, haal dan de bovenste mand uit het apparaat en
leg de verse levensmiddelen direct op de koelplaat,
gelijkmatig verdeelt.
Probeer nooit meer in te vriezen, dan de
invriescapaciteit die in de “technische
gegevens” vermeld is. Het invriezen van te grote
hoeveelheden zou niet perfect verlopen, waardoor er
verschillende beschadigingen aan de levensmiddelen
kunnen ontstaan (zoals b.v. sap- of smaakverlies).
Probeer gelijktijdig invriezen en het maken van ijs te
verkomen, omdat het ijs de capaciteit van het
invriezen wegneemt.
De invriesschaal leent zich uitstekend voor het
invriezen van klein fruit (frambozen, aardbeien,
aalbessen, enz.). Leg het fruit in een dunne laag zonder
verpakking op de schaal. Nadat het bevroren is, kan het
uitgezocht en verpakt worden en in de bewaarmanden
gelegd worden.
8
NL
Bewaren in de vriesruimte
De ingevroren voedingsmiddelen moeten na het invriezen in
de aanwezige (1 of 2) vrieslades worden gelegd. Daardoor
komt er onmiddellijk plaats vrij voor een nieuwe hoeveelheid
in te vriezen voedingsmiddelen. De reeds ingevroren
voedingsmiddelen komen op die manier niet contact met de
andere voedingsmiddelen.
Indien er grotere hoeveelheden aan levensmiddelen
bewaard moeten worden, kunnen de laden, behalve de
onderste, uit het apparaat worden gehaald en kunnen de
levensmiddelen onmiddellijk op de koelplaten worden
gelegd.
Bij aankoop van diepvriesproducten moet u steeds
rekening houden met de bewaartijd die op de
verpakking aangegeven is. Indien u zelf levensmiddelen
invriest kan u de richtlijnen aan de binnenkant van de deur
van het diepvriesgedeelte raadplegen. De icoontjes staan
voor de verschillende levensmiddelen, de cijfers voor de
maximale bewaartijd in maanden.
Het bewaren van diepvriesproducten is alleen veilig,
wanneer deze producten, voordat ze in het
vriesgedeelte worden gelegd, zelfs niet voor korte tijd
ontdooit zijn geweest.
Indien een diepvriesproduct reeds ontdooit is geweest, is
het niet wenselijk dit opnieuw in te vriezen, maar moet het
product zo snel mogelijk worden gebruikt.
IJsblokjes maken
Vul het ijsblokjesbakje met water en zet het in de
vriesruimte. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje nat
maakt en de temperatuurregelaar op de maximale stand
zet, gaat het invriezen sneller. Vergeet niet, de
temperatuurregelaar na het invriezen weer op de normale
stand te draaien.
U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het
ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het dan
iets te verdraaien. Mocht het ijsblokjesbakje vastgevroren
zijn, gebruik dan geen scherpe voorwerpen om het los te
maken. Daarmee kunt u beschadigingen veroorzaken.
Energie besparen
Zet het apparaat niet op een plaats waar het
blootgesteld wordt aan de zon of aan een hittebron.
Zorg voor voldoende ventilatie van de condensator en
de compressor. Hou de luchtcirculatie rond het
apparaat vrij.
Bewaar de levensmiddelen altijd in goed sluitende
bewaardozen of verpakt in huishoud- of
aluminiumfolie zodoende onnodige rijp- of ijsvorming
te voorkomen.
Open de deuren niet onnodig en laat ze niet langer
open staan dan absoluut noodzakelijk is.
Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen tot op
kamertemperatuur vooraleer ze in de vriezer te
plaatsen.
Zorg ervoor dat de condensator steeds schoon is.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het
isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen
aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of
gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het
oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte
koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke
regelingen op deskundige wijze verwerkt worden.
Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden in uw
woonplaats. Zorg ervoor dat het koelcircuit, vooral aan
de achterkant bij de warmtewisselaar, niet beschadigd
wordt.
De materialen met het symbool „
” zijn geschikt voor
recycling.
Praktische informatie
Dankzij de variabele platen kunt u de koelruimte aan uw
eisen aanpassen. U kunt de platen ook verplaatsen als
de deur 90° open staat.
Na openen en sluiten van de deur van de vriesruimte
ontstaat in het apparaat een vacuüm. Na sluiten van de
deur duurt het 2-3 minuten voordat u de deur weer kunt
openen.
Stel de vriesruimte zodanig in dat de binnentemperatuur
nooit warmer dan -18 °C wordt. Bij te hoge temperaturen
bederven de diepvriesproducten.
Controleer elke dag even of het apparaat goed
functioneert. Zo constateert u evt. storingen tijdig.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo
energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook
informatie m.b.t. het milieu.
9
NL
Onderhoud
Ontdooien
Een deel van het vocht in de gekoelde ruimtes van het
apparaat zet zich om in rijp of ijs.
Een dikke laag rijp of ijs heeft een isolerend effect,
waardoor de werking van het koelapparaat achteruitgaat.
De temperatuur in de gekoelde ruimtes stijgt en het
energieverbruik neemt bijgevolg toe.
Bij dit type gebeurt het ontdooien van de koelplaten geheel
automatisch, zonder tussenkomst van buitenaf. De
temperatuurregelaar onderbreekt op bepaalde tijdstippen
de werking van de compressor (zodat er geen koeling is),
waardoor de temperatuur van de koelplaat boven 0°C stijgt
en het ontdooien begint. Wanneer de temperatuur van de
koelplaat is opgelopen tot +3 - +4°C zet de
temperatuurregelaar het koelproces weer in gang..
Het smeltwater loopt via een afvoergootje naar een
reservoir boven de compressor en verdampt door de
warmte van de compressor.
Controleer en reinig regelmatig de afvoergoot
voor het smeltwater. Bij verstopping van het
afvoergootje kan het smeltwater alleen via de isolatie
wegvloeien, wat vroegtijdige defecten aan het
apparaat tot gevolg kan hebben.
Het reinigen van de afvoergoot moet gebeuren m.b.v. het
meegeleverde krabbertje (zie ook de tekening). Dit
krabbertje moet in de afvoer worden opgeborgen.
Eén van de meest voorkomende oorzaken van verstopping
van het afvoergootje is het vastvriezen van
voedselverpakkingen aan de achterwand van het apparaat.
Wanneer u het voedingsmiddel uit de koelkast haalt,
scheurt de papieren verpakking die vervolgens tijdens het
automatische ontdooien in het afvoergootje terecht komt en
verstopping veroorzaakt.
Wees daarom uiterst voorzichtig wanneer u in papier
verpakte levensmiddelen in de koelkast legt.
Wanneer er meer koelvermogen vereist wordt, b.v.
tijdens een hittegolf, kan het gebeuren, dat de
koelkast voortdurend werkt. Er wordt dan niet automatisch
ontdooit.
Het is niet ongewoon als er na het ontdooien kleine resten
ijs of rijp op de achterwand van de koelkast blijven zitten.
Het vriesgedeelte kan niet worden voorzien van een
automatische ontdooifunctie, want de bevroren en
diepgevroren levensmiddelen verdragen de temperatuur
niet die nodig is om ijs te doen smelten.
Daarom wordt er een kunststoffen schraper meegeleverd,
waarmee kleine hoeveelheden ijs of rijp kunnen worden
verwijderd. Wanneer de ijs- of rijplaag echter te dik is en
niet meer met de schraper kan worden verwijderd, moet het
vriesgedeelte worden ontdooit. De frequentie hiervan
hangt af van het gebruik (gemiddeld 2 of 3 keer per jaar).
Haal de bevroren levensmiddelen uit het apparaat en leg
deze, goed verpakt in isolerende materialen, op een koele
plaats of in een andere vriezer.
Trek de stekker uit het stopcontact, waardoor de
stroomtoevoer naar beide gedeelten van het apparaat
onderbroken wordt.
Doe de deuren van beide gedeelten open en maak het
koelgedeelte schoon volgens de aanwijzingen in het
10
NL
hoofdstuk “Schoonmaken”. Het schoonmaken van het
vriesgedeelte moet alsvolgt worden uitgevoerd:
Het afvoergootje onderin het vriesgedeelte dient voor de
optimale afvoer van het smeltwater. Haal het afvoergootje
los en zet het op zijn plaats (zie tekening). Plaats onder het
afvoergootje een bak, pan of kleine emmer.
Vergeet het afvoergootje niet terug te plaatsen wanneer u
klaar bent.
Het bakje zichtbaar op de tekening is geen meegeleverd
accessoire!
Na het ontdooien de binnenkant goed droog wrijven.
Steek de stekker weer in het stopcontact en leg de
levensmiddelen weer in de laden.
Het is aan te raden het apparaat gedurende enkele uren op
de hoogste stand te zetten, zodat de gewenste
bewaartemperatuur snel wordt bereikt.
Reiniging en onderhoud
Wij adviseren u de binnenzijde van de koelruimte elke 3 tot
4 weken schoon te maken (u kunt het beste tegelijkertijd de
vriesruimte ontdooien).
Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van het
apparaat met handwarm water schoonmaken en droog
wrijven. Reinig het deurrubber met schoon water. Steek na
het reinigen de stekker weer in het stopcontact.
Stof en vuil die zich op de achterkant van de koelkast en de
condensor hebben afgezet, dient u één of twee maal per
jaar te verwijderen. Maak dan ook het condensbakje
bovenop de compressor schoon.
Als de koelkast niet in gebruik is
Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt
te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak de koelkast leeg.
Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven.
De deur open laten om geurvorming te voorkomen.
Problemen oplossen
Verwisselen van de gloeilamp
Wanneer het gloeilampje van de binnenverlichting stuk is,
kan u dit probleem alsvolgt zelf oplossen:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Druk het lipje (1) aan de achterkant van de
verlichtingseenheid in (zie tekening) en verwijder daarna het
afdekkapje in de richting die de pijl aangeeft. Nu kan men
de gloeilamp makkelijk verwisselen (type gloeilamp: T25
230-240 V, 25 W, fitting E14).
Plaats na het verwisselen van de gloeilamp het afdekkapje
weer op zijn plaats en stop de stekker in het stopcontact.
Het niet branden van de gloeilamp heeft geen gevolgen
voor de werking van het apparaat.
11
NL
Als iets niet werkt
Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt
verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het opheffen
van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen
(compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een
storing.
Probleem
Het is te warm in de
koelruimte.
Het is te warm in de
vriesruimte.
Er loopt water langs de
achterwand van de
koelruimte.
Er loopt water in de
koelruimte.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het
apparaat met onderbrekingen werkt. Als de
compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat
niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het
stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen
aanraakt.
Mogelijke oorzaak
De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.
De levensmiddelen zijn niet koud genoeg of
staan op een verkeerde plek.
De deur gaat niet goed dicht of is niet goed
gesloten.
De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.
De deur gaat niet goed dicht of is niet goed
gesloten.
U wilt te veel levensmiddelen tegelijk invriezen.
De in te vriezen levensmiddelen staan te dicht
op elkaar.
Dat is normaal. Tijdens het automatische
ontdooien smelt het ijs op de achterwand.
De afvoer van de koelruimte kan verstopt zijn.
Levensmiddelen kunnen de lekbak blokkeren
zodat er geen water in kan stromen.
Er loopt water op de vloer. Het afvoergootje loopt niet in de condensbak
boven de compressor.
Er zijn te veel rijp en ijs.
De levensmiddelen zijn niet goed ingepakt.
De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet goed
gesloten.
De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.
De compressor werkt
continu.
Het apparaat werkt
helemaal niet. Noch de
koeling, noch de
binnenverlichting werkt.
Het apparaat maakt veel
geluid.
Oplossing
Op een hogere stand instellen.
De levensmiddelen op de juiste plek zetten.
Controleren of de deur goed dicht kan en of het
deurrubber onbeschadigd en schoon is.
Op een hogere stand instellen.
Controleren of de deur goed dicht kan en of het
deurrubber onbeschadigd en schoon is.
Een paar uur wachten en de temperatuur nog
eens controleren.
De levensmiddelen zodanig neerzetten dat de
koude lucht goed kan circuleren.
Maak de afvoer schoon.
Zet de levensmiddelen zodanig neer dat ze de
achterwand niet direct raken.
Plaats het de afvoergootje in de condensbak.
De levensmiddelen beter inpakken.
Controleren of de deuren goed dicht kunnen en
of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn.
De temperatuurregelaar op een lagere stand
instellen.
De temperatuurregelaar op een lagere stand
De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.
instellen.
De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet goed Controleren of de deuren goed dicht kunnen en
of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn.
gesloten.
U wilt te veel levensmiddelen tegelijk invriezen. Een paar uur wachten en de temperatuur nog
eens controleren.
Laat de levensmiddelen tot kamertemperatuur
U hebt warme levensmiddelen in het apparaat
afkoelen.
gezet.
Probeer de omgevingstemperatuur te verlagen.
Het apparaat staat op een te warme plek.
De aansluiting controleren.
De stekker zit niet in het stopcontact.
Zekering vervangen.
De zekering in de huisinstallatie is
uitgeschakeld.
Apparaat in werking stellen volgens de
De temperatuurregelaar is niet ingesteld.
aanwijzingen in hoofdstuk „In gebruik nemen”.
Contact opnemen met een elektro-installateur.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
(Probeer er een ander apparaat op aan te
sluiten.)
Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier
Het apparaat staat niet goed.
voeten moeten op de vloer staan).
Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.
12
NL
Aanwi jzingen v oor de ins t allat eur
Technische gegevens
Model
Brutto inhoud (l)
Netto inhoud (l)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm)
Energieverbruik
(kWh/24 uur)
(kWh/jaar)
Energieklasse volgens de EU richtlijn
Invriescapaciteit (kg/24uur)
Maximale bewaartijd in geval van storing
Neutrale stroomsterkte (A)
Geluidsniveau (dB)
gewicht (kg)
aantal compressoren
ERB 9044
Koelgedeelte: 291
Vriesgedeelte: 110
Koelgedeelte: 287
Vriesgedeelte: 92
595
2010
632
1,01
369
A
12
20
1,2
40
88
2
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele
verpakking vervoeren. Zie ook de aanwijzingen op de
verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur
ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade.
Neem in geval van transportschade contact op met de
leverancier en sluit het apparaat niet aan.
Reiniging
Verwijder de plakband en andere voorwerpen waarmee de
losse onderdelen aan de binnenkant van het apparaat zijn
bevestigd.
Reinig de binnenkant van het apparaat met lauw water en
een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Gebruik een zachte
doek.
Wrijf de binnenkant na het schoonmaken droog.
13
NL
Plaatsing
De omgevingstemperatuur oefent een invloed uit op het
stroomverbruik en de juiste werking van het apparaat.
Hou er rekening mee dat het apparaat wordt gebruikt in een
omgeving, die overeenkomt met de klimaatklasse vermeldt
op het typeplaatje. De omgevingstemperaturen en hun
klimaatklasse, zijn hieronder in het schema vermeldt.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10 ..,+32 °C
N
+16 ..,+32 °C
ST
+18 ..,+38 °C
Indien de omgevingstemperatuur onder de minimale
waarde daalt, zal de temperatuur in het koelgedeelte boven
de voorgeschreven temperatuur stijgen.
Indien de omgevingstemperatuur boven de maximale
waarde stijgt, dan moet de compressor langer werken en
wordt het automatische ontdooiingproces verstoord
waardoor de temperatuur in het koelgedeelte en het
stroomverbruik stijgt.
Monteer de
afstandhouders, te vinden in de
accessoiretas. Druk de afstandhouders op hun plaats
(zie tekening) en draai ze daarna 90° (in de ovale
gaten aan de achterkant).
Zorg ervoor, dat het apparaat waterpas staat. Gebruikt
hiervoor de stelpoten aan de voorzijde van het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan de zon of plaats het niet in
de onmiddellijke omgeving van een kachel, verwarming of
fornuis.
Is plaatsing naast een warmtebron onvermijdelijk, houd dan
de volgende richtlijnen aan:
Is de afstand tussen het apparaat en een gas- of
elektrisch fornuis 3 cm of minder, dan moet een
brandvrije isolatieplaat met een dikte tussen de 0,5 cm
tot 1 cm tussen de 2 apparaten geplaatst worden.
Afstand tot een kolen- of petroleumkachel moet
minstens 30 cm zijn.
De koelkast moet tegen de muur aangeschoven worden.
Bij de plaatsing van de koelkast moeten de minimale
afstanden, vermeld op de tekening, strikt worden
toegepast:
A: plaatsing onder een keukenkastje
B: vrijstaand
14
NL
Draairichting deur veranderen
Indien praktischer kan de draairichting van de deur
veranderd worden.
De apparaten worden in de handel gebracht met deuren,
die naar rechts open gaan.
De aanpassing is volgens de onderstaande tekeningen en
beschrijving uitvoerbaar:
De onderstaande werkzaamheden kunnen het beste
uitgevoerd worden door 2 personen, zodat één persoon
de deuren tijdens de werkzaamheden goed kan
vasthouden.
tekening 1
Haal de stekker uit het stopcontact.
Open de deuren en schroef het scharnier (a, b),
bevestigd met 2 schroeven (c), los (tekening 2).
Haal het complete scharnier (a, b, c) van zijn plaats door
de deuren voorzichtig te kantelen. Vergeet de kunststof
afstandhouder (b) onder het scharnier niet (tekening 2)!
Verwijder de deur van de koelkast door deze voorzichtig
naar beneden te trekken.
Verwijder de deur van de vrieskast door deze voorzichtig
naar boven te trekken.
Schroef de deursteun (d) van de deur van de koelkast uit
de bovenkant en schroef hem terug aan de andere kant
(tekening 1).
Wip m.b.v. een schroevendraaier het afdekplaatje (e) uit
het afdekrooster aan de onderkant (tekening 4).
Schroef de deursteun (h, f) van de deur van de vrieskast
uit de onderkant en schroef hem terug aan de andere
kant. Vergeet de ring (h) niet (tekening 4).
tekening 2
Plaats het afdekplaatje (e) aan de andere kant van het
afdekrooster.
Verwijder de 3 vulpennen (n, k) aan de linkerkant en zet
ze over naar de gaten aan de rechterkant (tekening 2)
Haal de afdekplaatjes (t, z) uit de deuren.
Schroef de deurklemmen los (u, v) door de schroef (s)
los te draaien.
Plaats de deurklemmen (u, v) omgekeerd aan de
tegengestelde kant van de andere deur en zet ze vast
met de schroef (s).
Plaats de afdekplaatjes (t, z) aan de tegengestelde kant.
Plaats de pen (m) van het scharnier van de deur van de
vrieskast in het gat aan de linkerkant (tekening 2).
tekening 3
Zet de deur van de vrieskast op de onderste (f)
deursteun (tekening 4).
Druk de deur van de koelkast in de bovenste (d)
deursteun. Hierna moeten de deuren iets worden
gekanteld en kan men de scharnier (m) in het gat van de
deur van de koelkast drukken.
tekening 4
15
NL
Open nu de deuren en schroef de scharnier vast aan de
linkerkant met behulp van de 2 schroeven (c). Vergeet
de kunststof afstandhouder (b) niet, die onder het
scharnier moet komen. Let er goed op, dat de rand van
de deuren gelijk loopt met de zijkant van het apparaat.
Plaats de deurgrepen (r) aan de andere kant en druk de
afdekplaatjes (p), te vinden in het zakje, dat bij deze
handleiding zit, in de vrije gaten (tekening 5).
Zet het apparaat op de plaats, plaats het waterpas en
steek de stekker in het stopcontact.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de
dichtstbijzijnde servicepunt, indien u het wijzigen van de
deurdraairichting liever niet zelf uitvoert. Hier kunt u
informatie vragen over de prijs voor het wijzigen door één
van onze servicemonteurs en een afspraak maken.
Elektrische aansluiting
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.
Het apparaat moet worden aangesloten aan een
volgens de voorschriften geďnstalleerd stopcontact
met randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is,
laat het dan door een erkend installateur in de buurt
van de koelkast aanbrengen.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen
- EMC-richtlijn
16
tekening 5
NL
Be w aar ti jdent abel (1)
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren
Soort
rauw vlees
gekookt vlees
gebraden vlees
rauw gehakt
gebraden gehakt
vleeswaren
verse vis
gekookte vis
gebakken vis
vis uit blik
verse kip
gebraden kip
verse eend, gans
gebraden eend, gans
boter ongeopend
boter geopend
melk
room
zure room
kaas (hard)
kaas (zacht)
kwark
eieren
spinazie.
erwten, bonen
paddestoelen
wortelen, bieten
tomaten
kool
snel rottend fruit (aardbei,
framboos enz.)
ander fruit
fruit uit blik
Bewaartijd in dagen
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
Verpakking
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
6
7
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, vetvrij papier
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
vershoudfolie, luchtdicht
afgesloten schaaltje
originele verpakking
originele verpakking
originele verpakking
kunststof schaaltje
kunststof schaaltje
aluminium folie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
vershoudfolie
afgesloten schaaltje
X: normale bewaartijd
x: mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)
Be w aar ti jdent abel (2)
Diepvriesproducten bewaren
Soort
groente
kant-en-klare producten
aardappelgerechten, pastagerechten
soep
fruit
vlees
consumptie-ijs
in de koelruimte
+2 – +7 °C
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
in de ****-vriesruimte
-18°C
12 maanden
6 maanden
12 maanden
6 maanden
12 maanden
5 maanden
3 weken
17
NL
Gar antie en ser vice
Garantiebepalingen en Service
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de
betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of
meegezonden.
Algemene Garantiebepalingen
1
De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf
de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of
constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos
herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt
een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires
zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen
zijn derhalve van garantie uitgesloten.
2 Indien binnen de garantietermijn door ZANKER reparaties
worden verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet
verlengd.
Op reparaties buiten de garantietermijn door ZANKER
verricht, en op de hierbij geleverde, betaalde en
gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend.
Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie,
hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen resultaat van een
opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden,
zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden
aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op
basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor
grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie:
wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten,
koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en
inbouwapparaten.
3a De regeling als genoemd onder punt 3 geldt ook voor
caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat
bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het
autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts
dienen ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar,
of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken
bezoekplaats aanwezig te zijn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals
bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats
getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op
de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en
risico van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten,
alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele
eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn
voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het adres van
de servicedienst verzonden of aangeboden te worden.
Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor
rekening van de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld
kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat
plaats.
Garantie-uitbreidingen
7
Voor koel-/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en
motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in
gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na
koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde
apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel
binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en
bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.
Garantie-uitsluitingen
8
Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of
vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de
betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de
aankoopdatum en de identificatie van het apparaat
blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden
werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de
huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat
bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het
installatievoorschrift
of
de
gebruikaanwijzing
geďnstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet
bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd,
opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het
uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten
bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten
aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de
eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een
apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst
verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals een
breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde
van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht
worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid
daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen
echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een
blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht
worden door personen die daarvoor de vereiste
vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden door
uw vakhandelaar of door ELGROEP FABRIEKSSERVICE laten
uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te
laten plaatsen.
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel.
0172 - 46 83 00
Fax
0172 - 46 83 66
Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel.
0172 - 46 84 00
Fax
0172 - 46 83 76
Productwijzigingen voorbehouden.
18
NL
Waarborgv oor w aar den
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect
optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het
toestel wordt daardoor niet negatief beďnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU
Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit
voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande
voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de
voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die
zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van
levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden
zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee
gelijk te stellen gebruik.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd,
opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het inen uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van
hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd.
In geval van vervanging behouden we ons het recht voor
om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken
gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de
waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe
waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden,
uitsluitend op hetzelfde gebrek.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt
teruggebracht in de toestand die het had voor het defect
optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of
vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van
schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor
zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke
verdere schade te voorkomen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte
en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het
buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het
toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het
buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf
te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en
kunnen niet altijd worden aangebracht.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met
aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare
onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die
ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van
de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid
van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst
u ter beschikking.
chemische en elektrochemische inwerking van water,
Adres Klantendienst:
abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
Bergensesteeweg, 719
contact met agressieve stoffen.
1502 LEMBEEK
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door
transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd
gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Tél. 02.363.0444
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd
veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet
bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel
voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel
zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te
worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst.
Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor
grote of ingebouwde toestellen.
19
2005. 10. 24.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Printed by Océ Hungária Kft.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement