Electrolux | ENB39300X | User manual | Electrolux ENB39300X Korisnički priručnik

Electrolux ENB39300X Korisnički priručnik
Upute za uporabu
HR
kombinacija hladnjak
zamrivač
ENB 39300 X
We were thinking of you
when we made this product
HR
electrolux 3
Dobrodošli u Electrolux svijet!
Zahvaljujemo vam na odabiru ovog vrhunskog Electrolux proizvoda, koji će vam,
nadamo se, donijeti mnogo zadovoljstva u budućnosti. Electrolux teži ponuditi široku
paletu kvalitetnih proizvoda koja će učiniti vaš život ugodnijim. Naći ćete neke primjere
na naslovnoj strani ovog priručnika. Molimo posvetite nekoliko minuta za proučavanje
ovog priručnika tako da možete iskoristiti prednosti vašeg novog uređaja. Obećavamo
da će vam pružiti vrhunsko korisničko iskustvo donoseći vam mir. Sretno!
4 electrolux
HR
CZ
Prije postavljanja i korištenja uređaja pročitajte pažljivo ove upute za
uporabu. U njima ćete naći sigurnosne napomene, savjete, informacije i
ideje. Ako je hladnjak korišten na način kako je opisano u ovim
uputama, on će ispravno raditi a Vi ćete biti u potpunosti zadovoljni.
Simboli koji slijede pomoći će Vam u lakšem snalaženju:
Sigurnosne napomene
Upozorenja i informacije uz ovaj simbol odnose se na Vašu sigurnost i
sigurnost Vašeg uređaja.
Savjeti, korisne informacije
Ekološke informacije
Simbol za ideje
Uz ovaj simbol pronaći ćete ideje vezane uz namirnice i njihovo
pohranjivanje.
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s
tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim
točkama za recikliranje elektroničkih i električkih aparata.
Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje
bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada
ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured,
uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj
ste kupili proizvod.
CZ
HR
electrolux 5
Sadr žaj
Važne sigurnosne napomene ...................................................................7
Općenite sigurnosne napomene .............................................................7
Sigurnosne napomene za zaštitu djece ....................................................7
Sigurnosne napomene za postavljanje .....................................................8
Sigurnosne napomene za isobutan..........................................................8
Upute za korisnika ..................................................................................9
Općenite informacije .............................................................................9
Uporaba..............................................................................................9
Upravljačka ploča ............................................................................9
ZASLON.........................................................................................9
Prvo uključivanje...................................................................................9
Isključivanje (opća verzija)................................................................10
Izbornik funkcija .............................................................................10
Odaberi/Isključi/Uključisvaki odjeljak .....................................................10
Odabir temperature ........................................................................10
Funkcija temperature okoline............................................................11
Funkcija zaključavanja za zaštitu djece...................................................11
Uporaba odjeljka hladnjaka...................................................................11
Namještanje temperature.................................................................11
Funkcija godišnjeg odmora "H".........................................................11
Funkcija shopping ..........................................................................11
Funkcija načina rada Eko.................................................................12
Funkcija za brzo rashlađivanje pića....................................................12
Filtar zraka ....................................................................................12
Uporaba hladnjaka .........................................................................12
Spremište .....................................................................................13
Pohranjivanje u hladnjak ..................................................................13
Vrijeme i temperatura pohranjivanja hrane ..........................................13
Uporaba odjeljka zamrzivača.................................................................13
Čuvanje zamrznutih namirnica ..........................................................13
Alarm prekomjerne temperature........................................................14
Zamrzavanje svježih namirnica..........................................................14
Spremanje u zamrzivač ...................................................................15
Kako napraviti kockice leda..............................................................15
Neke korisne informacije i savjeti ...........................................................15
Savjeti i ideje......................................................................................16
Ovako možete uštedjeti energiju .......................................................16
Uređaj i okoliš................................................................................16
Održavanje ........................................................................................17
Odmrzavanje .................................................................................17
Redovito čišćenje...........................................................................17
Izmjena ugljičnog filtra .....................................................................17
Kad se hladnjak ne koristi ................................................................17
Otklanjanje kvarova .............................................................................18
Kako zamijeniti žarulju .....................................................................18
6 electrolux
HR
Ako nešto ne radi................................................................................18
Upute za instalatera ..............................................................................21
Tehnički podaci ..................................................................................21
Postavljanje uređaja ............................................................................21
Transport, skidanje ambalaže ...........................................................21
Čišćenje .......................................................................................21
Smještaj .......................................................................................21
Postavjljanje ugljičnog filtra ..............................................................23
Promjena strane otvaranja ..............................................................23
Priključivanje na električnu mrežu .....................................................25
Tablica trajanja pohranjivanja (1) ...........................................................26
Tablica trajanja pohranjivanja (2) ...........................................................27
HR
electrolux 7
Važne sigur nosne napomene
Općenite sigurnosne
napomene
Čuvajte ove upute za uporabu. Ako
se uređaj prodaje ili mijenja vlasnika,
provjerite da se upute
nalaze
zajedno s uređajem.
Ovaj uređaj je predviđen za
pohranjivanje hrane, kućnu uporabu
i korištenje u skladu s ovim uputama.
Servise i popravke, uključujući i
zamjenu kabela, smiju obavljati
samo ovlašteni servisni centri.
Rezervni dijelovi služe isključivo za
zamjenu postojećih. U protivnom
može doći do oštećenja uređaja ili
nekih drugih šteta ili ozljeda.
Uređaj nije pod naponom samo kada
je mrežni kabel izvađen iz utičnice.
Prije čišćenja i održavanja uvijek
isključite uređaj iz mrežnog
napajanja (nemojte povlačiti za
kabel). U slučaju da je utičnica teško
dostupna,
isključite
uređaj
prekidanjem strujnog kruga.
Mrežni se kabel ne smije produljivati.
Provjerite da električni priključak
nije utisnut ili oštećen od zadnje
strane aparata.
- oštećeni priključak može postati
previše vruć i upaliti se.
Pazite da na električni vod ne
stavite težak predmet ili sámu
škrinju za zamrzavanje.
- to može izazvati kratak spoj i požar.
Ne izvucite električni priključak
držeći ga po kablu.
- oštećeni kabel može izazvati kratak
spoj, požar i/ili strujni udar.
- oštećeni kabel može zamijeniti
samo nadležni/ovlašteni servis ili
kvalificirana osoba.
U primjeru labavog utikača ne
priključite aparat.
- to može izazvati požar ili strujni udar.
Kada čistite, odleđujete, vadite
zamrznutu hranu ili kalupe za led,
nemojte rabiti oštre, šiljate ili tvrde
predmete, jer oni mogu oštetiti
uređaj.
Pazite da se tekućine ne proliju po
kontroli temperature, prekidaču i
indikatoru.
Ako sladoled ili led jedete odmah
nakon vađenja iz odjeljka za
zamrzavanje, možete se razboljeti.
Nakon odmrzavanja, hrana ne smije
biti ponovo zamrznuta, nego u što
kraćem vremenu iskorištena.
Kupljenu zamrznutu hranu pohranite
u skladu s preporukom proizvođača
zamrznute hrane.
Odleđivanje ne smijete ubrzavati
pomoću električnih grijalica ili
kemikalija.
Ne stavljajte vruće posude na
plastične dijelove zamrzivača.
Nemojte stavljati vruće posude na
plastične dijelove.
U zamrzivač nemojte stavljati
gazirana pića niti pića i voće u
bocama.
Sigurnosne napomene za
zaštitu djece
Nemojte dozvoliti djeci igranje s
ambalažom uređaja. Plastična folija
može uzrokovati gušenje.
Uređajem moraju rukovati odrasle
osobe. Nemojte dozvoliti djeci
igranje s uređajem ili kontrolnim
dijelovima.
Kada odbacujete istrošen uređaj,
8 electrolux
HR
izvucite mrežni kabel iz utičnice,
presijecite kabel (što bliže uređaju) i
skinite vrata kako bi spriječili da
djeca koja se igraju pretrpe električni
šok ili da ostanu zatvorena u uređaju.
Sigurnosne napomene za
postavljanje
Smjestite aparat uz zid kako bi
izbjegli dodirivanje ili hvatanje vrućih
dijelova (kompresor, kondenzator) i
spriječili moguće opekline.
Kada pomičete uređaj izvucite
mrežni kabel iz utičnice.
Kada postavljate uređaj pazite da ne
stoji na kabelu.
Morate osigurati odgovarajuće
kruženje zraka oko uređaja, kako bi
spriječili pregrijavanje. Da bi
osigurali dovoljno prozračivanje
slijedite odgovarajuće upute za
postavljanje.
Ovaj uređaj nije namijenjen
korištenju osoba (uključujući djecu)
koje imaju smanjene fizičke,
senzorne ili mentalne sposobnosti, ili
su bez iskustva ili znanja, osim ako
su nadgledane ili ako su dobile upute
vezane uz korištenje uređaja od
osobe koja je odgovorna za njihovu
sigurnost.
Djecu je potrebno nadzirati kako
biste se osigurali da se ne igraju s
uređajem.
Sigurnosne napomene za
isobutan
Rashladno sredstvo u uređaju je
isobutan (R 600a) koji je lako zapaljiv
i eksplozivan.
Nemojte koristiti kućanske uređaje s
elektromotorom (primjerice mikser,
zamrzivač
za
sladoled)
u
unutrašnjosti hladnjaka ili blizu
njegovih otvora.
Ne smijete u hladnjak ili blizu njega
staviti grijaće uređaje (primjerice
sušilo za kosu kako bi ubrzali
odleđivanje), otvoreni plamen ili bilo
kakve izvore iskri.
U slučaju da je rashladno sredstvo
izbilo u prostoriju, morate ju dobro
provjetriti.
Obavezno se pridržavajte
mjera opreza navedenih u
ovim uputama, kako bi Vaš život i
imovina bili sigurni. Proizvođač nije
odgovoran za štete nastale zbog
nepridržavanja navedenih mjera.
HR
electrolux 9
U put e za korisnik a
Opće informacije
Službeni naziv uređaja je "kombinacija
hladnjaka-zamrzivača bez inja (Frost
free) s jednim motornim kompresorom i
zamrzivačom u donjem dijelu". Uređaj je
opremljen - pored općih usluga zamrzivačom koji ima vlastita vrata i koji
je potpuno odvojen od druge jedinice.
Zahvaljujući tome, uređaj je prikladan za
čuvanje zamrznute i duboko zamrznute
hrane, za zamrzavanje proizvoda u
količini koja je navedena u korisničkim
uputama te za pravljenje leda.
Uređaj zadovoljava standardne zahtjeve
u rasponu temperature koja je u skladu
s klimatskom klasom.
Simbol u obliku slova koji označava
klimatsku klasu nalazi se na tablici s
podacima.
Uporaba
Upravljačka ploča
ako je uključeno, uključen je
odgovarajući odjeljak;
ako je uključeno, prikazana je
temperatura u odgovarajućem
odjeljkuako trepće, radnje odgovaraju
odgovarajućem odjeljku
Alarm prekomjerne temperature i
pokazivač zvučnog alarma Otvorena
vrata (ako je predviđen)
ako je uključeno, prikazana je
temperatura okoline
Pozitivni ili negativni Pokazivač
temperature
Pokazivač temperature
ako je uključeno, uključeno je
zaključavanje za zaštitu djece
ako je uključeno, uključen je tajmer
rada
ako je uključeno, uključena je
funkcija shoppinga
ako je uključeno, uključen je način
Drinks Chill
ako je uključeno, uključena je
funkcija brzog zamrzavanja
A - Tipka Uključen/Isključen uređaj
B - Tipka za namještanje temperature
C - Pokazivač temperature i rada
D - Funkcijska tipka
E - Tipka za potvrđivanje
ZASLON
ako je uključeno, uključen je način
rada Eko
Prvo uključivanje
Nakon što ste utaknuli utikač u utičnicu
električnog napajanja, ako se zaslon
nije osvijetlio, pritisnite tipku (A), uređaj
se uključuje. Čim se uređaj uključi, to
sačinjava alarmno stanje, temperatura
trepće i oglašava se zvučni signal.
Pritisnite tipku (E) i zvučni signal se
isključuje (vidi i dio o "alarmu
10 electrolux
HR
prekomjerne temperature"), ikona
još trepće i na pokazivaču
pojavit
će se najviša dostignuta temperatura.
Za ispravno čuvanje namirnica,
odaberite način rada Eko koji jamči
postavljanje sljedećih temperatura:
+5°C u hladnjaku
-18°C u zamrzivaču
Pričekajte dok temperatura u
unutrašnjosti
odjeljka
ne
dostigne -18°C, prije stavljanja
namirnica u odjeljak zamrzivača.
Za odabir drukčije temperature
vidi "Namještanje temperature".
Isključivanje (opća verzija)
Uređaj se isključuje pritiskom na tipku
(A) duže od 1 sekunde. Nakon toga,
prikazat
će
se
odbrojavanje
temperature od -3 -2 -1.
Kada se uređaj isključuje, prikazuje se
temperatura okoline i osvjetljava se
odgovarajuća ikona.
Funkcija načina rada Eko
Funkcija brzog zamrzavanja
Funkcija načina rada Drinks Chill (ili
funkcija tajmera)
Odaberi/Isključi/Uključisvaki
odjeljak
Odabir temperature
Temperatura se može namjestiti
pritiskom na tipku (D) za odabir odjeljka
i zatim tipka (B) za postavljanje željene
temperature.
Pritiskom na tipku (B) trenutne postavke
temperature trepću na pokazivaču. Za
potvrđivanje odabira temperature
pritisnite tipku (E).
Čuti ćete zvučni signal u trajanju od
nekoliko sekundi, a pokazivač pokazuje
novo odabranu temperaturu nekoliko
sekundi, zatim ponovo prikazuje
temperaturu u unutrašnjosti odjeljka.
Izbornik funkcija
Aktivacijom tipke D radi izbornik
funkcija. Svaka se funkcija može
potvrditi pritiskom tipke E. Ako nema
potvrde nakon nekoliko sekundi, zaslon
će izaći iz izbornika i vratiti se u
normalno stanje.
Prikazane su sljedeće funkcije:
Odaberi/Isključi/Uključi odjeljak
hladnjaka
Odaberi/Isključi/Uključi odjeljak
zamrzivača
Temperatura okoline
Funkcija zaključavanja za zaštitu
djece
Funkcija shopping
Novo odabrana temperatura mora biti
dostignuta nakon 24 sata.
Nakon dugog vremena nekorištenja,
nije potrebno ponovo postaviti
temperaturu jer ostane u memoriji.
Pozor!
Za vrijeme razdoblja stabilizacije
prilikom prvog uključivanja, prikazana
temperatura može se ne podudarati s
postavljenom temperaturom. Za vrijeme
tog razdoblja moguće je da se
prikazana temperatura razlikuje od
postavljene temperature.
HR
Funkcija temperature okoline
Funkcija temperature okoline aktivira se
pritiskom na tipku D (više puta ako je
potrebno) dok se ne pojavi
odgovarajuća ikona
.
U tim uvjetima odabrana temperatura je
temperatura okoline.
Morate potvrditi odabir pritiskom na
tipku E unutar nekoliko sekundi. Čuti
ćete zvučni signal i ikona ostaje
osvijetljena.
Možete deaktivirati funkciju bilo kada
pritiskom na tipku D dok odgovarajuća
ikona ne trepće i zatim na tipku E.
Funkcija zaključavanja za zaštitu
djece
Funkcija zaključavanja za zaštitu djece
aktivira se pritiskom na tipku D (više puta
ako je potrebno) dok se ne pojavi
odgovarajuća ikona
.
Morate potvrditi odabir pritiskom na tipku E
unutar nekoliko sekundi. Čuti ćete zvučni
signal i ikona ostaje osvijetljena.
U ovim uvjetima svaka moguća radnja
putem tipki ne uzrokuje nikakvu promjenu
sve dok je ova funkcija aktivirana.
Možete deaktivirati funkciju bilo kada
pritiskom na tipku D dok odgovarajuća
ikona ne trepće i zatim na tipku E.
Uporaba odjeljka hladnjaka
Namještanje temperature
Temperatura tog odjeljka može se
namjestiti između +2°C i +8°C.
Za vrijeme normalnog rada indikator
pokazuje temperaturu u hladnjaku.
Pozor!
Razlika između prikazane temperature i
electrolux 11
podešene temperature normalna je.
Naročito kada je:
- nova postavka nedavno odabrana vrata su dugo ostala otvorena - tople
namirnice su stavljene u odjeljak.
Funkcija godišnjeg odmora "H"
Funkcija godišnjeg odmora postavlja
temperaturu na +15°C.
Ta vam funkcija omogućuje držanje
hladnjaka isključenim i praznim tijekom
dužeg godišnjeg odmora (npr. tijekom
ljetnih praznika) bez da se stvaraju
neugodni mirisi.
1. Za uključivanje funkcije godišnjeg
odmora postupiti kao kod izmjene
odabrane temperature. Na pokazivaču
temperature mijenja se prikazana
temperatura do +8°C, u koracima od
1°. Nakon + 2°C dolazi slovo "H".
Pritisnite tipku E za potvrđivanje.
Tada je hladnjak u funkciji "godišnjeg
odmora" i omogućuje uštedu struje.
Pozor!
Odjeljak hladnjaka mora biti prazan
kada je uključena funkcija godišnjeg
odmora.
Funkcija shopping
Ako morate staviti veliku količinu toplih
namirnica, na primjer nakon kupovine u
trgovini mješovite robe, preporučujemo
da aktivirate funkciju shopping za brže
rashlađivanje
proizvoda
i
za
sprječavanje
zagrijavanja
ostalih
namirnica koje se već nalaze u
hladnjaku.
Funkcija shopping aktivira se pritiskom
na tipku D (više puta ako je potrebno)
dok se ne pojavi odgovarajuća ikona
Morate potvrditi odabir pritiskom na
tipku E unutar nekoliko sekundi. Čuti
12 electrolux
HR
ćete zvučni signal i ikona ostaje
osvijetljena.
Funkcija shopping se automatski
isključuje nakon otprilike 6 sati.
Možete deaktivirati funkciju bilo kada
pritiskom na tipku D dok odgovarajuća
ikona ne trepće i zatim na tipku E
Funkcija načina rada Eko
Funkcija načina rada Eko aktivira se
pritiskom na tipku D (više puta ako je
potrebno) dok se ne pojavi
odgovarajuća ikona
.
Morate potvrditi odabir pritiskom na
tipku E unutar nekoliko sekundi. Čuti
ćete zvučni signal i ikona ostaje
osvijetljena.
U ovim uvjetima automatski se
postavljaju odabrane temperature (+
5°C i - 18°C), u najboljim uvjetima
čuvanja namirnica može se deaktivirati
funkcija bilo kada izmjenom odabrane
temperature u jednom odjeljku.
Na kraju odabranog vremena pojavljuje
se sljedeće:
- na pokazivaču trepće simbol ;
- trepće ikona
;
- trepće ikona
;
- čuje se zvučni alarm dok se ne pritisne
tipka E.
Tada vodite računa o tome da izvadite
piće iz odjeljka zamrzivača.
Možete deaktivirati funkciju bilo kada
pritiskom na tipku D dok odgovarajući
simbol ne trepće i zatim na tipku E.
Filtar zraka
Vaš je uređaj opremljen ugljičnim filtrom
iza krilca u stražnjoj stijenci kutije za
distribuciju zraka.
Filtar pročišćava zrak od neželjenih
mirisa u odjeljku hladnjaka, a na taj je
način dodatno poboljšana kvaliteta
čuvanja namirnica.
Napomena: Uvijek držite krilce za
ventilaciju zraka zatvorenim.
Funkcija za brzo rashlađivanje
pića
Rashlađivanje pića
(Kombinirani, zamrzivač)
Funkcija Rashlađivanje pića, za brzo
rashlađivanje
pića
u
odjeljku
zamrzivača, aktivira se pritiskom na
tipku D (više puta ako je potrebno) dok
se ne pojavi odgovarajuća ikona
.
Morate potvrditi odabir pritiskom na
tipku E unutar nekoliko sekundi. Čuti
ćete zvučni signal i ikona ostaje
osvijetljena.
U ovim uvjetima aktivira se tajmer sa
zadanom vrijednosti od 30 min, a može
se mijenjati od 1 do 90 min; pritiskom
na tipku B odabirete željene minute.
Uporaba hladnjaka
Za
ispravno
hlađenje
je
neophodno strujanje zraka u
unutrašnjosti hladnjaka. Stoga ne
prekrivajte otvor iza rešetaka s papirom,
pliticama i sl.
Molimo Vas ne ostavljajte
tople namirnice u hladnjaku,
HR
pustite ih prije toga da se ohlade na
sobnu temperaturu. Tako se
sprječava neželjeno stvaranje inja.
Namirnice mogu poprimiti
miris drugih namirnica, stoga
namirnice u hladnjaku odlažite u
zatvorenim posudama ili umotane u
celofan, aluminijsku foliju, masni
papir ili plastičnu foliju. Ovako ćete
zadržati prvotnu vlažnost namirnice,
povrće se neće osušiti ni npr. čak
nakon nekoliko dana.
Spremište
Spremište služi za čuvanje povrća i
voća.
Spremište ima pregradu čiji položaj
možete po želji mijenjati kako bi odvojili
spremljene namirnice.
Pohranjivanje u hladnjak
Kad stavljate različite vrste hrane uzmite
u obzir prikaz na slici:
1. Slastice, već skuhana hrana, hrana
u posudama, svježe meso, hladni
naresci, pića
2. Mlijeko, mliječni proizvodi, hrana u
posudama
3. Voće, povrće, salate
4. Sir, maslac
5. Jaja
6. Jogurt, kiselo vrhnje
7. Manje boce, bezalkoholna pića
8. Velike boce, pića
electrolux 13
Vrijeme i temperatura
pohranjivanja hrane
Na kraju uputa za uporabu priložena je
tablica s podacima o vremenu
pohranjivanja.
Vrijeme pohranjivanja ne može se
unaprijed točno odrediti jer ono ovisi i o
svježini i rukovanju ohlađenom hranom.
Iz tog razloga vrijeme pohranjivanja služi
jedino informativno.
Ako ne želite odmah iskoristiti kupljenu
duboko zamrznutu hranu, ona može biti
pohranjena u hladnjaku otprilike 1 dan
(sve dok se ne odledi).
Uporaba odjeljka zamrzivača
Zamrzivač je označen simbolom
što znači da je prikladan za
zamrzavanje svježih namirnica i za
dugoročno čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
Čuvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon
dužeg razdoblja nekorištenja, prije
stavljanja proizvoda u odjeljak, pustite
uređaj da radi najmanje 12 sati. Za
postizanje najboljih izvedbi uređaja,
pridržavajte se sljedećeg:
ukoliko je potrebno čuvati veliku količinu
hrane, izvadite sve ladice i košare iz
uređaja i stavite namirnice na rashladne
police.
Naročito pazite da ne prekoračite
ograničenje količine koje se nalazi sa
strane na gornjem dijelu (kada je
primjenjivo).
Namještanje temperature
Temperatura se može namjestiti između
-15°C i -24°C.
Preporučujemo postavljanje unutrašnje
temperature na otprilike -18°C, što
jamči odgovarajuće zamrzavanje i
čuvanje zamrznutih namirnica.
14 electrolux
HR
Pozor!
Za vrijeme razdoblja stabilizacije
prilikom prvog uključivanja, prikazana
temperatura može se ne podudarati s
postavljenom temperaturom. Za vrijeme
tog razdoblja moguće je da se prikazana
temperatura razlikuje od postavljene
temperature.
Pozor!
Razlika
između
prikazane
temperature i podešene temperature
normalna je. Naročito kada je:
- nedavno odabrana nova postavka
- vrata su ostala otvorena duže vrijeme
- tople namirnice su stavljene u odjeljak
Razlika do 5°C u odjeljku sasvim je
normalna.
Za vrijeme normalnog rada pokazivač
prikazuje najtopliju temperaturu u
odjeljku.
Važno
U
slučaju
neželjenog
odmrzavanja, na primjer uslijed
prekida dovoda struje, ili ako je
napajanje prekinuto dulje od
vrijednosti prikazane u tablici
tehničkih karakteristika pod "vrijeme
odgovora", odmrznute namirnice
trebate ubrzo konzumirati, ili odmah
skuhati i zatim zamrznuti (nakon što
se ohlade).
Alarm prekomjerne temperature
Porast
temperature
u
odjeljku
zamrzivača (na primjer uslijed prekida
dovoda struje) prikazan je sljedećim:
- temperatura trepće;
- odjeljak zamrzivača trepće
;
- trepće ikona
;
- oglašava se zvučni signal.
HR
Kada se vrate normalni uvjeti:
- zvučni signal se gasi;
- vrijednost temperature nastavlja
treptati;
Kada pritisnite tipku "E" za isključivanje
alarma, najviša temperatura dostignuta
u
odjeljku
prikazuje
se
na
pokazivaču
nekoliko sekundi. Zatim
se vraća u normalan rad prikazujući
temperaturu u odabranom odjeljku.
U fazi alarma, zvučni signal možete
ugasiti pritiskom na tipku E.
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za
dugo
čuvanje
komercijaliziranih
zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica te za zamrzavanje svježih
namirnica.
Maksimalna količina namirnica koju
možete zamrznuti u roku od 24 sata
prikazana je na pločici sa serijskim
brojem.
Za zamrzavanje količine namirnica koja
je prikazana na pločici sa serijskim
brojem, stavite namirnice u neposredan
dodir s rashladnom površinom (izvadite
ladicu ili košaru).
Ako su namirnice zaleđene u ladicama
ili košarama, maksimalna količina je
malo manja.
Stavite namirnice koje trebate zamrznuti
u odjeljak , jer to je najhladnija točka.
Za zamrzavanje svježih namirnica
potrebno je aktivirati funkciju brzog
zaleđivanja. Pritisnite tipku D (više puta
ako je potrebno) dok se ne pojavi
odgovarajuća ikona
. Morate
potvrditi odabir pritiskom na tipku E
unutar nekoliko sekundi. Čuti ćete
zvučni signal, a na zaslonu će se pojaviti
neke animacije s crtama.
HR
Nakon razdoblja predhlađenja od 24
sati, stavite namirnice u zamrzivač.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata. Za
vrijeme tog razdoblja nemojte stavljati
druge namirnice u zamrzivač.
Funkcija se automatski zaustavlja nakon
52 sata.
Možete deaktivirati funkciju bilo kada
pritiskom na tipku D dok odgovarajuća
ikona ne trepće i zatim na tipku E.
HR
electrolux 15
kockica leda. Nakon završetka nemojte
zaboraviti postaviti gumb termostata u
odgovarajući položaj.
Gotove kockice leda mogu se izvaditi
tako da se posuda stavi pod mlaz vode i
zatim zasuče ili udari. Ako se posuda za
led zamrzne u odjeljku, pri vađenju
izbjegavajte
uporabu
metalnih
pomagala ili noža jer bi mogli oštetiti
rashladni sustav.
Spremanje u zamrzivač
Kada je zamrzavanje gotovo, preporuča
se da zamrznutu hranu stavite u 1 ili 2
dostupne košare. Na ovaj način možete
napraviti mjesta u odjeljku zamrzavanja
za nove namirnice. Kasnija operacija
zamrzavanja neće oštetiti hranu koja je
već spremljena.
Ako trebate spremiti veću količinu
namirnica, sve košare osim najdonje
mogu se ukloniti, i namirnice se mogu
postaviti direktno na police.
Ne zaboravite provjeriti vremenski
rok naveden na ambalaži do
kojeg se namirnice mogu držati
zamrznute ako ih kupite već zamrznute.
Sigurno je spremiti brzo
zamrznutu hranu, zamrznutu
hranu samo ako nije odmrznuta čak i
kratko vrijeme prije stavljanja u
zamrzivač.
Ako je duboko zamrznuta hrana već
odmrznuta, ne preporuča se ponovno
zamrzavanje, potrebno ju je upotrijebiti
što je prije moguće.
Kako napraviti kockice leda
Napunite priloženu posudu za pravljenje
kockica leda vodom i stavite u odjeljak
za zamrznutu hranu. Ako se dno posude
namoči vodom i ako se gumb
termostata podesi na najjači položaj
može se skratiti vrijeme pravljenja
Neke korisne informacije i
savjeti
Vrijedi obratiti pažnju na pomične
police, kojima se značajno povećava
upotrebljivost odjeljka za svježe
namirnice. Premještanje polica
moguće je i kada su vrata otvorena
pod kutom od 90°.
Nakon otvaranja i zatvaranja vrata
zamrzivača u unutrašnjosti uređaja
stvoriti će se vakuum zbog niske
temperature. Stoga pričekajte 2-3
minute nakon zatvaranja vrata - ako ih
želite ponovno otvoriti - dok se
pritisak u unutrašnjosti ne izjednači.
Budite pažljivi pri radu s kontrolom
termostata zamrzivača tako da
temperatura u unutrašnjosti nikada
na bude toplije od -18°C.
Praktično je svakodnevno se uvjeriti
u ispravan rad uređaja tako da se na
16 electrolux
HR
vrijeme uoče moguće greške i
spriječi oštećivanje zamrznutih
namirnica.
Normalni radni zvukovi.
Klik: Kada električna kontrola
uključuje ili isključuje kompresor,
čuje se zvuk "klik".
Možete čuti slabi zvuk klokotanja
ili mjehurića kada se sredstvo za
hlađenje upumpava kroz zavojnice
na stražnjoj strani, do ploče za
hlađenje/isparivača.
Grgljanje: Kada je kompresor
uključen, i sredstvo za hlađenje
počinje proticati kroz cijevi, to
može biti popraćeno pulsirajućim
(zujanje,
šum,
kapanje
i
proticanje) zvukom. Ovaj zvuk se
može čuti neko vrijeme čak i
nakon što se kompresor isključio.
Isparivač hladnjaka (ovaj dio hladi
odjeljak hladnjaka) je obložen
pjenom
unutar
kućišta.
Temperatura ovog dijela mijenja
se tijekom rada, i istovremeno s
tim malo se mijenjaju i njegove
dimenzije. Ove promjene mogu
prouzročiti zvuk lomljenja, što je
prirodna, neopasan pojava.
Ukoliko želite provjeriti temperaturu
namirnica spremljenih u hladnjaku,
postavite kotačić termostata u srednji
položaj, postavite čašu vode u
sredinu odjeljka, i na njemu postavite
odgovarajuću
temperaturu
s
točnošću od +/- 1°C. Ako nakon 6
sati termometar izmjeri vrijednosti
sličnu onoj na zaslonu, rad hladnjaka
je ispravan. Mjerenje treba provesti u
nepromijenjenim uvjetima (bez
promjene opterećenja).
Ako se temperatura zamrzivača mjeri
termometrom, postavite ga između
proizvoda jer će to pokazati stvarnu
HR
temperaturu zamrznutih proizvoda.
Vrijednost izmjerena na ovaj način,
ako
koristite
termometar
s
odgovarajućom točnosti, biti će ista
ili malo niža nego ona prikazana na
zaslonu.
Savjeti i ideje
U ovom poglavlju navedeni su praktični
savjeti i ideje o uporabi uređaja tako da
se postigne najveća ušteda energije, a
navedena je i informacija o udjelu
uređaja u zaštiti okoliša.
Ovako možete uštedjeti
energiju
Izbjegavajte postavljanje uređaja na
sunčana mjesta i u blizini izvora
topline.
Vodite računa o dobroj prozračnosti
kondenzatora i kompresora. Stoga
ne zatvarajte put slobodnoj cirkulaciji
zraka.
Čuvajte namirnice samo u dobro
zatvorenim posudama ili u foliji kako
bi tako spriječili prekomjerno
stvaranje inja.
Izbjegavajte
dugotrajno
ili
nepotrebno otvaranje vrata.
Toplu hranu odlažite u hladnjaku tek
nakon što je ohlađena na sobnu
temperaturu.
Redovito čistite kondenzator.
Uređaj i okoliš
Ovaj uređaj ne sadrži plinove koji bi
mogli oštetiti ozonski sloj, niti u svom
rashladnom krugu niti u izolacijskim
materijalima. Ovaj uređaj se ne smije
odbacivati zajedno s gradskim otpadom
i smećem. Izbjegavajte oštećivanje
rashladne jedinice, posebno sa stražnje
strane u blizini izmjenjivača topline. Od
predstavnika gradske vlasti možete
HR
dobiti informacije o mjestima odlaganja
otpada.
Materijali koji se koriste u ovom uređaju
i nose oznaku
mogu se prerađivati.
Održavanje
Odmrzavanje
Odmrzavanje je na ovom modelu
automatsko.
Redovito čišćenje
Redovito čistite uređaj.
Ne koristite deterdžente,
sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili imaju jake mirise,
sredstva za poliranje s voskom ili
dezinficirajuće
ili
alkoholne
proizvode za čišćenje uređaja.
Prije čišćenja izvucite utikač uređaja iz
zidne utičnice za struju.
HR
electrolux 17
Izmjena ugljičnog filtra
Kako bi zadržao optimalnu izvedbu,
ugljični filtar treba biti zamijenjen svake
godine.
Možete kupiti nove ugljične filtre kod
najbližeg ovlaštenog prodavača.
1. Povucite krilce prema gore. (1)
2. Izvadite filtar iz plastične vrećice.
3. Stavite filtar u prorez koji se nalazi u
stražnjem dijelu poklopca krilca (2).
4. Zatvorite poklopac krilca.
Napomena: ugljični filtar je potrošni dio
i kao takav nije obuhvaćen jamstvom.
Za vrijeme rada, uvijek držite
krilce za ventilaciju zraka
zatvorenim.
Filtrom treba rukovati pažljivo
tako da se ne odvoje fragmenti
sa površine.
Čišćenje unutrašnjosti
Očistite unutarnje dijelove uređaja i
dodataka toplom vodom i sodom
bikarbonom (5 ml na 0.5 litara vode).
Sve temeljito isperite i osušite.
Brtvu vrata očistite čistom vodom.
Čišćenje izvana
Očistite vanjske dijelove uređaja toplom
vodom i sodom bikarbonom (5 ml na
0.5 litara vode).
Preporuča se da očistite prašinu i
prljavštinu koja se nakupila na stražnjoj
strani uređaja i na kondenzatoru jednom
ili dvaput godišnje, i da očistite policu za
isparavanje iznad kompresora.
Nakon čišćenja, ponovno spojite uređaj
na dovod struje.
Kad se hladnjak ne koristi
Ako se hladnjak neće dugo vremena
koristiti, postupite na sljedeći način:
Isključite napajanje uređaja.
Izvadite hranu iz hladnjaka.
Odledite i očistite prema prethodnom
opisu.
Ostavite vrata otvorena kako ne bi došlo
do stvaranja neugodnih mirisa.
18 electrolux
HR
Otklanjanje kvarova
Kako zamijeniti žarulju
Ako je žarulja za osvjetljenje
unutrašnjosti pregorjela, možete ju
zamijeniti na način opisan u nastavku:
Isključite napajanje uređaja.
Odvijte vijak koji drži poklopac (1),
pritisnite stražnji jezičak (2) i
istovremeno pomaknite poklopac u
smjeru označenom strelicom (3). Sada
je moguće zamijeniti žarulju. (Tip
žarulje: 230-240 V, 25 W, navoj E 14)
Nakon zamjene žarulje vratite poklopac,
učvrstite ga, vratite i zategnite vijak i
uključite napajanje uređaja.
Ako nešto ne radi
Za vrijeme rada uređaja mogu se pojaviti
manji ali neugodni kvarovi za čije
otklanjanje nije potreban dolazak
servisera. U sljedećoj tablici navedeni
su takvi kvarovi kako bi izbjegli
nepotrebno plaćanje servisiranja.
Skrećemo Vam pozornost da se za
vrijeme rada uređaja čuju određeni
zvukovi (kompresor i zvukovi protoka
rashladne tekućine). Ovo nije kvar već
predstavlja normalni rad.
Ponovo
Vam
skrećemo
pozornost da uređaj ne radi
trajno,
tako
da
zaustavljanje
kompresora ne znači da nema
napajanja. Zato ne smijete dodirivati
električke dijelove uređaja prije nego
što ga isključite iz napajanja.
HR
Problem
Temperatura u
hladnjaku
previsoka
Temperatura u
zamrzivaču
previsoka
Na zadnjoj strani
hladnjaka ističe
voda
Voda otječe u
hladnjak
Voda otječe na
pod
Količina stvaranog
leda i inja je
prevelika
Mogući uzrok
Regulator temperature nije
optimalno podešen.
Namirnice nisu dovoljno hladne ili
su nepravilno odložene.
Vrata ne zatvaraju, nisu do kraja
zatvorena.
Regulator
temperature
je
pogrešno podešen.
Vrata ne zatvaraju, nisu do kraja
zatvorena.
Odložena je velika količina
namirnica za zamrzavanje.
Namirnice za zamrzavanje se
nalaze preblizu jedna do druge.
Potpuno uobičajena pojava. U
postupku
automatskog
odmrzavanja odmrzava se inje na
zadnjoj strani.
Otvor odvoda je možebitno
začepljen.
Namirnice su tako odložene da
sprječavaju otjecanje vode u
posudu za sakupljanje.
Odvodni kanal ne završava u
posudi
isparavanja
iznad
kompresora.
Sve namirnice nisu pravilno
umotane.
Vrata nisu ispravno i čvrsto
zatvorena.
Regulator
temperature
je
pogrešno podešen.
electrolux 19
Rješenje
Podesite regulator temperature.
Pravilno rasporedite namirnice.
Provjerite, molimo Vas, da li su vrata
zatvorena do kraja i da li je profil
zatvaranja čist i neoštećen.
Podesite regulator temperature.
Provjerite, molimo Vas, da li su vrata
zatvorena do kraja i da li je profil
zatvaranja čist i neoštećen.
Pričekajte, molimo Vas, nekoliko
sati te ponovno provjerite
temperaturu.
Rasporedite, molimo Vas, namirnice
tako da hladni zrak može strujati.
Očistite, molimo Vas, otvor odvoda.
Rasporedite namirnice, molimo Vas,
tako da ne dodiruju zadnju stranicu
hladnjaka.
Postavite kraj odvodnog kanala u
posudu isparavanja iznad
kompresora.
Molimo Vas bolje umotajte
namirnice.
Provjerite, molimo Vas, da li su vrata
zatvorena do kraja i da li je profil
zatvaranja čist i neoštećen.
Podesite regulator temperature.
20 electrolux
HR
Problem
Mogući uzrok
Kompresor radi
neprestano.
Regulator temperature je pogrešno
podešen.
Vrata nisu ispravno i čvrsto
zatvorena.
Odloženo je previše namirnica za
zamrzavanje u zamrzivač.
Odložene namirnice su previše
tople.
Mjesto postavljanja uređaja je
previše toplo.
Uređaj ne radi. Ne
radi ni hlađenje, ni
osvjetljenje
Mrežni priključak nije ispravno
utaknut u zidnu utičnicu.
Pregorio je osigurač.
Regulator temperature nije
podešen.
Nema napajanja u zidnoj utičnici.
(Pokušajte na tu zidnu utičnicu
priključiti neki drugi uređaj.)
Uređaj nije ispravno postavljen
Uređaj je bučan
Rješenje
Podesite regulator temperature.
Provjerite, molimo Vas, da li su
vrata zatvorena do kraja i da li je
profil zatvaranja čist i neoštećen.
Pričekajte, molimo Vas, nekoliko
sati te ponovno provjerite
temperaturu.
Molimo Vas odlažite samo
namirnice čija temperatura ne
prelazi sobnu temperaturu.
Pokušajte, molimo Vas, ako je
moguće, sniziti sobnu
temperaturu.
Molimo Vas ispravno priključite
mrežni priključak u zidnu utičnicu.
Molimo Vas zamijenite osigurač.
Uključite uređaj prema uputama u
poglavlju "Stavljanje u uporabu".
Molimo Vas pozovite električara.
Provjerite, molimo Vas, da li je
uređaj stabilno postavljen (sve
četiri nožice moraju biti na podu).
Ako Vam savjet ne pomogne, te ako i dalje imate problema, obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
HR
HR
electrolux 21
U put e za ins t alat er a
Tehnički podaci
Model
Bruto kapacitet (l)
Neto kapacitet (l)
Širina (mm)
Visina (mm)
Dubina (mm)
Potrošnja energije
(kWh/24h)
Energetska klasa prema EU
standardima
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h)
Maksimalno čuvanje pri kvaru (h)
Nazivna jakost struje (A)
Razina šuma Lc (dB)
Masa (kg)
Broj kompresora
ENB 39300 X
Hladnjak: 293
Zamrzivač: 91
Hladnjak: 281
Zamrzivač: 78
595
2010
632
1,084
396
A
10
16
0,7
42
76
1
Postavljanje uređaja
Transport, skidanje ambalaže
Preporučuje se isporuka uređaja
u originalnoj ambalaži, u
okomitom položaju, vodeći računa o
zaštitnim upozorenjima na ambalaži.
Nakon svakog transporta uređaj se ne
smije uključivati približno 2 sata.
Skinite ambalažu uređaja i provjerite da
li na njemu postoje oštećenja. Moguća
oštećenja odmah prijavite tamo gdje ste
uređaj kupili. U tom slučaju, zadržite
ambalažu.
Čišćenje
Uklonite sve samoljepljive trake ili druge
elemente koje sprječavaju pomicanje
pojedinih dijelova unutar uređaja.
Operite unutrašnjost uređaja mlakom
vodom i blagim deterdžentom. Koristite
meku krpu.
Nakon čišćenja, obrišite unutrašnjost
uređaja.
Smještaj
Temperatura okoline utječe na
potrošnju energije i odgovarajući rad
uređaja.
Kada smještate uređaj, molimo imajte
na umu da je preporučeno da uređaj
radi na temperaturi između graničnih
vrijednosti u skladu s klimatskom
klasom navedenoj na pločici s
podacima, prikazanima u sljedećoj
tablici.
22 electrolux
HR
HR
Klimatska klasa Temperatura okoline
SN
+10…+32 C
N
+16…+32 C
ST
+18…+38 C
Ukoliko se temperatura okoline snizi
ispod donje granice, temperatura u
prostoru hladnjaka može se povećati
iznad potrebne temperature.
Ukoliko se temperatura okoline poveća
iznad navedene gornje granice, to može
rezultirati povećanjem vremena rada
kompresora, ometanjima odmrzavanja,
povećanom temperaturom u prostoru
hladnjaka ili povećanjem potrošnje
električne energije.
od
nezapaljivog
izolacijskog
materijala između dva komada
uređaja.
U slučaju peći na ulje ili ugljen
udaljenost će biti 30 cm, jer jače
isijavaju toplinu.
Konstrukcija omogućava guranje
uređaja prema zidu dok se ne zaustavi.
Kada postavljate uređaj, morate
se
pridržavati
minimalnih
udaljenosti prikazanih na slici.
A: Postavljanje ispod ormara ugrađenog
na zid
B: samostalno postavljanje
Ugradite dijelove za odstojanje koji
se nalaze u vrećici s dodacima na
stražnje gornje kutove uređaja.
Odvijte vijke, postavite dijelove za
odstojanje ispod vijaka, i ponovno
zategnite vijke.
Kada postavljate uređaj, pazite da je u
vodoravnom položaju. To se može
podesiti pomoću 2 podesive noge
ispod prednjeg kraja uređaja.
Ne postavljajte uređaj na mjesto gdje bi
bio izložen direktnom sunčevom svjetlu
ili blizu kuhinjskog štednjaka ili peći.
Ukoliko namještaj u prostoriji nalaže da
postavite uređaj u blizini štednjaka ili
peći, molimo, poštujte sljedeće
minimalne udaljenosti:
Ako ima manje od 3 cm prostora do
plinskog ili električnog štednjaka,
umetnite ploču debljine 0.5 - 1 cm
HR
HR
electrolux 23
Postavljanje ugljičnog filtra
Kada je isporučen, ugljični filtar nalazi
se u plastičnoj vrećici kako bi se
očuvalo njegovo trajanje i osobine. Filtar
mora biti postavljen iza krilca prije uključ
ivanja uređaja.
1.Povucite krilce prema gore. (1)
2.Izvadite filtar iz plastične vrećice.
3. Stavite filtar u prorez koji se nalazi u
stražnjem dijelu poklopca krilca (2).
4.Zatvorite poklopac krilca.
i Za vrijeme rada, uvijek držite krilce za
ventilaciju zraka zatvorenim.
i Filtrom treba rukovati pažljivo tako da
se ne odvoje fragmenti sa površine.
Promjena strane otvaranja
Ako je potrebno radi mjesta postavljanja
ili rukovanja, strana otvaranja vrata može
se promijeniti.
Uređaji se isporučuju se stranom
otvaranja desno.
Provedite korake prema slici i
pojašnjenjima:
Preporučujemo Vam da pozovete još
jednu osobu za pomoć, koji će držati
sigurno vrata uređaja.
slika. 1
Uređaj odvojiti od strujne mreže.
Otvoriti vrata prostora za hlađenje,
demontirati gornji nastavak (j) tako da
uklonite 2 vijka (a), onda zatvoriti
vrata (slika 2).
Zaslon (g) premjestiti s jedne strane
gornjeg nastavka (2) na drugu stranu
(slika 2).
Odvrnuti 2 vijka (c), držač vrata
desno gore (d) skinuti, te odvrnuti
vijak na drugoj strani (c), skinuti
zaslon (b) i pospremiti u praznu
plastičnu vrećicu.
Vrata prostora za hlađenje lagano
podići i skinuti.
Vijak (m) odvrnuti, ukloniti graničnik
vrata (h) i montirati obrnuto na drugoj
strani (slika 2).
slika. 2
24 electrolux
HR
HR
Dvostruke držače vrata (a, b, c)
korak po korak skinuti s tijela
uređaja. Molimo pripazite na
uklanjanje
plastičnog
držača
razmaka (b) ispod držača vrata (slika
3).
Vrata prostora za zamrzavanje lagano
podići i skinuti.
slika. 4
slika 3.
Čepiće iz oba vrata (t, z) ukloniti
(slika 5).
Uložak donje pokrovne rešetke (e)
podići i izvaditi pomoću izvijača (slika
4).
Donji klin za držanje vrata prostora za
zamrzavanje (h, f) odvrnuti i onda na
drugoj strani uvrnuti. Podlošku (h) ne
zaboraviti (slika 4).
Uložak donje pokrovne rešetke (e)
umetnuti na drugoj strani.
Lijevi pokrovni svornjak dvostrukog
držača vrata (3 komada, n, k) ukloniti
i premjestiti na drugu stranu (slika
3).
Elemente zaključavanja vrata (u, v)
demontirati tako da odvrnete vijak (s)
(slika 3).
Elemente zaključavanja vrata (u, v)
okrenuti, premjestiti na drugu stranu
vrata i pričvrstiti tako da zavrnete vijak
(s).
Čepiće (t, z) ponovo umetnuti na
drugoj strani vrata.
Svornjak dvostrukog držača vrata (m)
umetnuti u lijevu rupu vrata prostora
za zamrzavanje (slika 3).
Vrata prostora za zamrzavanje
postaviti na donji svornjak držača
vrata (f) (slika 4).
Vrata otvoriti i dvostruki držač vrata
učvrstiti na lijevoj strani pomoću 2
vijka (c). Ne zaboraviti plastični držač
razmaka ispod vrata (b). Rubovi vrata
moraju biti paralelno poravnati sa
rubom strane uređaja.
Vrata prostora za hlađenje postaviti
na svornjak dvostrukog držača vrata.
Gornji lijevi držač vrata (f) kao i zaslon
(c) izvaditi iz plastične vrećice i
montirati pomoću vijaka (c) (slika 1).
Otvoriti vrata prostora za hlađenje,
gornji nastavak (j) montirati s 2 vijka
(a); pri tome pripaziti na vraćanje
magneta (k), onda vrata zatvoriti
(slika 2).
HR
HR
electrolux 25
Priključivanje na električnu
mrežu
Ovaj hladnjak izrađen je za rad s
napajanjem 230 V AC (~) 50 Hz.
Utikač se mora staviti u utičnicu sa
zaštitnim uzemljenjem. Ako takva
utičnica ne postoji, preporučuje se
da pozovete električara koji će blizu
hladnjaka postaviti uzemljenu
utičnicu u skladu sa standardima.
Ovaj uređaj izrađen je u skladu
sa
sljedećim
E.E.C.
smjernicama:
slika. 5
Uređaj postaviti na svoje mjesto,
podesiti vodoravno i priključiti na
električnu mrežu.
Ako te korake ne želite samo provesti,
molimo da se obratite najbližem servisu
marke. Naši tehničari stručno provode
preinake uz naplatu rada.
73/23 EEC od 19.02.73
(smjernica o niskom naponu) i
izmjene koje su slijedile,
89/336 EEC od 03.05.89
(smjernica o elektromagnetskoj
usklađenosti) i izmjene koje su
slijedile,
- 96/57 EEZ - 96/09/03 (Direktiva o
energetskoj djelotvornosti) te
naknadne izmjene i dopune.
26 electrolux
HR
HR
Tablica tr ajan ja pohr an jiv an ja (1)
Trajanje i način pohranjivanja svježe hrane u hladnjak
Hrana
Sirovo meso
Kuhano meso
Pečeno meso
Sirovo mljeveno meso
Pečeno mljeveno meso
Hladni naresci, kobasica
Svježa riba
Kuhana riba
Pečena riba
Riblja konzerva, otvorena
Svježe pile
Pečeno pile
Svježa kokoš
Kuhana kokoš
Svježa patka, guska
Pečena patka, guska
Maslac neotvoren
Maslac otvoren
Mlijeko u plastičnoj vrećici
Vrhnje
Kiselo vrhnje
Sir (tvrdi)
Sir (meki)
Skuta
Jaja
Špinat, kiselica
Grašak, zeleni grah
Gljive
Mrkva, korenje
Paprika
Rajčica
Kupus, zelje
Voće koje se brzo kvari (jagoda,
malina i sl.)
Ostalo voće
Konzervirano voće otvoreno
Kolači punjeni kremom
Vrijeme pohranjivanja u danima
1
2
3 4
5
6
7
X
X
x
x
x
X
X X
x
x
x
X
X X
x
x
X
X
X
x
x
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
Način pakiranja
prijanjajuća folija, nepropusna za zrak
pokrivena posuda
pokrivena posuda
pokrivena posuda
pokrivena posuda
prijanjajuća folija, celofan, papir
otporan na masnoću
prijanjajuća folija, nepropusna za zrak
pokrivena posuda
pokrivena posuda
pokrivena posuda
prijanjajuća folija, nepropusna za zrak
pokrivena posuda
prijanjajuća folija, nepropusna za zrak
pokrivena posuda
prijanjajuća folija, nepropusna za zrak
pokrivena posuda
originalno pakiranje
originalno pakiranje
originalno pakiranje
plastična kutija
plastična kutija
aluminijska folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
prijanjajuća folija
pokrivena posuda
pokrivena posuda
Oznake:
X
x
uobičajeno trajanje pohranjivanja
moguće trajanje pohranjivanja (odnosi se samo na zaista svježe proizvode)
HR
electrolux 27
HR
Tablica tr ajan ja pohr an jiv an ja (2)
Trajanje pohranjivanja zamrznute i duboko zamrznute hrane
Hrana
U odjeljku za
svježu hranu
+2...+7 °C
U odjeljku **** za
zamrznutu hranu
-18 °C
Povrće:
zeleni grah, grašak, miješano
povrće, tikvice, kukuruz i sl.
Gotova jela:
jela od povrća, prilozi, jela s mesom, i sl.
1 dan
12 mjeseci
1 dan
12 mjeseci
Gotova jela:
goveđi bubrežnjak, varivo od koljenice, i sl.
1 dan
6 mjeseci
1 dan
12 mjeseci
1 dan
6 mjeseci
1 dan
12 mjeseci
1 dan
1 dan
5 mjeseci
6 mjeseci
1 dan
3 tjedna
Jela od krumpira, tijesto:
pire, valjušci, okruglice, tijesto punjeno
džemom, prženi krumpirići
Juhe:
mesna juha, juha od zelenog graha,
juha od graška i sl.
Voće:
višnja, trešnja, ogrozd, voćna pasta,
pire od kestena
Meso:
pile, patka, guska i njihove iznutrice
file, tunjevina
Sladoled:
28 electrolux
HR
HR
HR
HR
electrolux 29
2008. 02. 20.
200372299
HR
CR/E/NY114. (08.)
30 electrolux
HR
www.electrolux.com
www.electrolux.hr
925 034 259 - 00 - 200372299
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising