Electrolux ENA38500W, ENA38500W8 User manual

Electrolux ENA38500W, ENA38500W8 User manual
Gebruiksaanwijzing
NL
koel/vriescombinatie
ENA 38500W
We were thinking of you
when we made this product
NL
electrolux 3
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een eersteklas product van Electrolux. U zult hier
jarenlang plezier aan beleven. Het is de ambitie van Electrolux om het huishouden voor
u gemakkelijker te maken door middel van een breed assortiment kwaliteitsapparatuur.
U vindt enkele voorbeelden hiervan op de voorzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de
voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij beloven u een superieure gebruikerservaring
en dus meer gemoedsrust. Veel succes!
4 electrolux
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat
installeert en in gebruik neemt. U vindt hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid,
praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat
volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het
apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
NL
electrolux 5
Inhoudsopgave
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid..............................................7
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ................................................7
Veiligheid van kinderen ............................................................................8
Vóór het in gebruik nemen .......................................................................8
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan .......................................................8
Aanwijzingen voor de gebruiker .................................................................9
Algemene informatie................................................................................9
Het gebruik............................................................................................9
Bedieninspaneel ................................................................................9
Display .............................................................................................9
Werking ..........................................................................................10
Het uitschakelen ..............................................................................10
Functies Menu.................................................................................10
Selecteer / Zet uit / Zet aan Elk gedeelte .................................................10
Temperatuurselectie .........................................................................10
Eén gedelte iutschakelen...................................................................11
Omgevingstemperatuur Functie ..........................................................11
Kinderslot Functie.............................................................................11
Het gebruik van het koelgedeelte.............................................................11
Temperatuurregeling .........................................................................11
Vakantiefinctie “H” ............................................................................11
Shopping Functie .............................................................................12
Eco mode Functie ............................................................................12
Function for the rapid cooling drinks....................................................12
Lade ..............................................................................................13
Aanwijzingen voor het bewaren...........................................................13
Luchtrecycling .................................................................................13
Het gebruik van het vriesgedeelte ............................................................13
Temperaturregeling...........................................................................13
Diepvriesproducten bewaren ..............................................................14
Alarm voor te hoge temperatuur ..........................................................14
Geluidsalarm bij open deur ................................................................14
Verse levensmiddelen invriezen ..........................................................15
Vriesmanden uit de vriezer verwijderen ................................................16
Enkele nuttige tips en adviezen ...............................................................16
Tips ....................................................................................................17
Energie besparen..................................................................................17
Het apparaat en het milieu ......................................................................17
Onderhoud ..........................................................................................18
Ontdooien.......................................................................................18
Reiniging en onderhoud ....................................................................18
6 electrolux
NL
Als de koelkast niet in gebruik is .........................................................19
Problemen oplossen..............................................................................19
Verwisselen van de gloeilamp.............................................................19
Als iets niet werkt ..................................................................................19
Aanwijzingen voor de installateur.............................................................22
Installeren van het apparaat ....................................................................22
Vervoer, uitpakken............................................................................22
Reiniging ........................................................................................22
De plaatsing van het apparaat ............................................................22
Blokkeringen voor de glazen schappen van het product verwijderen.........24
De draairichting van de deur veranderen ..............................................24
Elektrische aansluiting ......................................................................26
Bewaartijdentabel (1)..............................................................................27
Bewaartijdentabel (2)..............................................................................28
NL
electrolux 7
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen m.b.t.
de veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed
en geef hem door aan een evt.
volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor
gebruik in het huishouden, voor het
bewaren van levensmiddelen en dient
volgens de voorschriften te worden
gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook
vervangen van het aansluitsnoer,
mogen alleen door ELECTROLUX
SERVICE uitgevoerd. Daarbij mogen
alleen
originele
DISTRIPARTSonderdelen
gebruikt
worden.
Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker
leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als
de stekker uit het stopcontact is
getrokken. Voordat u het apparaat gaat
reinigen, dient u het altijd spanningloos
te maken. Trek de stekker nooit aan
het snoer, maar aan de stekker zelf uit
het stopcontact. Als het stopcontact
moeilijk bereikbaar is, schakel dan de
zekering in de huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd
worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet
wordt platgedrukt of beschadigd
door de achterkant van het
koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan
oververhit
raken
en
brand
veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of
het koel/vriesapparaat zelf op het
aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting
en brand.
Trek de stekker niet uit het
stopcontact door aan het snoer te
trekken, vooral niet als het
koel/vriesapparaat uit de nis wordt
getrokken.
- Schade aan het snoer kan
kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
onze service-afdeling of door een
erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de
stekker er dan niet in.
- Daardoor bestaat kans op een
elektrische schok of brand.
Gebruik het apparaat niet zonder de
afdekking van de binnenverlichting.
Gebruik bij het schoonmaken, het
ontdooien of het uitnemen van
diepvriesproducten
of
het
ijsblokjesbakje geen scherpe of
puntige voorwerpen. Die kunnen het
apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij
de temperatuurregelaar en de
verlichting komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct
uit de vriesruimte in de mond stoppen.
IJs kan aan lippen of tong vastvriezen
en verwondingen veroorzaken.
Eenmaal ontdooide levensmiddelen
mogen niet opnieuw ingevroren
worden, maar moeten zo snel mogelijk
geconsumeerd worden.
Kant-en-klare
diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de
fabrikant van deze producten bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te
versnellen
m.b.v.
elektrische
verwarmingstoestellen of chemische
stoffen.
Laat kunststof onderdelen niet met
hete voorwerpen in aanraking komen.
8 electrolux
NL
Geen bussen of flessen met brandbaar
gas of vloeistof in het apparaat
bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken,
flessen en blikjes in de diepvriesruimte
bewaren.
Het dooiwaterafvoergootje regelmatig
controleren en schoonmaken - een
sticker binnenin het apparaat herinnert
u daaraan. Bij verstopping van het
afvoergootje kan het verzamelde
dooiwater storingen veroorzaken.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van
kinderen. Kunststof folie kan
verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik
door volwassenen. Laat kinderen niet
met
het
apparaat
of
de
bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de
stekker uit het stopcontact, snijd het
aansluitsnoer af (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en haal de deur eruit. U
verhindert daardoor, dat spelende
kinderen een elektrische schok krijgen
of elkaar of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door kinderen, personen met
verminderde lichamelijke, zintuigelijke
of geestelijke capaciteiten of een
gebrek aan kennis en ervaring, tenzij
er toezicht is ingesteld door de
persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid of tenzij zij van deze
persoon instructies hebben gekregen
over het gebruik.
Laat kinderen niet zonder toezicht in
de buurt van het apparaat.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te
voorkomen dat u zich verbrandt aan
DE
warmte
afgevende
onderdelen
(compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat
gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Rond het apparaat moet voldoende
luchtcirculatie zijn. Gebrek aan
luchtcirculatie kan tot oververhitting
leiden. Volg daarom de aanwijzingen
m.b.t. de installatie.
Zie hoofdstuk "Plaatsing".
Veiligheidsmaatregelen voor
isobutaan
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is
isobutaan (R 600a) dat in hoge mate
brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het
apparaat of in het inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten
of andere middelen om het
ontdooiproces te bespoedigen, die
niet door de fabrikant worden
aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten
binnenin het apparaat, tenzij ze door
de fabrikant worden geadviseerd.
Als u zich niet aan deze
aanwijzingen houdt, kan de
fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade.
DE
NL
electrolux 9
Aanwijzingen voor de gebruiker
DISPLAY
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoudkoel/vriescombinatie
met
één
compressor. De vriesruimte onderin heeft
een eigen deur en is geheel afgesloten
van de koelruimte.
Het is geschikt voor het koelen
levensmiddelen, het bewaren
diepvriesproducten, het invriezen
levensmiddelen en het maken
ijsblokjes.
van
van
van
van
Het apparaat is geschikt voor gebruik in
een bepaalde klimaatklasse (bepaalde
omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het
typeplaatje.
Het gebruik
Bedieningspaneel
Als het brandt wil dit zeggen dat het
betreffende gedeelte aan staat
Als het brandt wil dit zeggen dat het
betreffende gedeelte de aangegeven
temperatuur heeft. Als het brandt wil dit
zeggen dat de acties gelden voor het
betreffende gedeelte
Alarm hoge temperatuur en
alarmindicator open deur (indien
aanwezig)
Als het brandt wil dit zeggen wat de
omgevingstemperatuur is
Aanduiding van de positieve en
negatieve temperatuur
Temperatuuraanduiding
A - Aan / uit toets van het apparaat
B - Temperatuurregelaar
C - Temperatuur- en functiedisplay
D - Starttoets voor de functies
E - Bevestigingstoets
Als het brandt wil dit zeggen dat het
kinderslot actief is
Als het brandt wil dit zeggen dat de
timer functie actief is
Als het brandt wil dit zeggen dat de
shopping functie actief is
Als het brandt wil dit zeggen dat de
Drinks Chill mode functie actief is
Als het brandt wil dit zeggen dat de
snelvriesfunctie actief is
Als het brandt wil dit zeggen dat de
Eco mode functie actief is
10 electrolux
NL
Werking
Als het display na de stekker in het
stopcontact te hebben gedaan niet
brandt, dient u op toets (A) te drukken die
het apparaat inschakelt.
Zodra het apparaat ingeschakeld is (het
staat in alarmprogramma) knippert de
temperatuur en is er een geluid te horen
(zoemer).
Druk op toets (E) en het geluid houdt op
(zie ook de paragraaf “Alarm hoge
temperatuur”), het
icoon knippert nog
steeds en op de indicator verschijnt de
hoogst bereikte temperatuur.
Voor het op
de juiste wijze opslaan
van levensmiddelen kiest u de Eco mode
functie die garandeert dat de volgende
temperatuur wordt aangehouden:
+5°C in het koelgedeelte
-18°C in het vriesgedeelte.
Aangeraden wordt de interne
temperatuur op ongeveer -18°C te
houden, dat garandeert dat de
levensmiddelen
goed
worden
ingevroren en bewaard.
Om een andere temperatuur in te
stellen zie ''Temperatuurregeling''.
DE
Als het apparaat uitgaat, wordt de
omgevingstemperatuur aangegeven en
het betreffende icoon licht op.
Functies Menu
Door toets D in te schakelen, is het
functies menu actief. Elke functie kan
bevestigd worden met toets E. Als er niet
binnen enkele seconden wordt
bevestigd, gaat het display uit het menu
en keert terug naar normale functie.
De volgende opties zijn ingesteld:
Selecteer/Zet uit/ Zet aan
koelgedeelte
Selecteer/Zet uit/Zet aan
vriesgedeelte
Omgevingstemperatuur functie
Kinderslot functie
Shoppingfunctie
Eco mode functie
Snelvriesfunctie
Drinks Chill mode functie
Selecteer/Zet uit/Zet aan Elk
gedeelte
Temperatuurselectie
Belangrijk
Als de deur langer dan 7 minuten
openblijft, gaat de binnenverlichting
elektronisch uit. Vervolgens wordt de
werking weer hersteld door het openen
en sluiten van de deur zelf.
Het uitschakelen
Het vriesgedeelte wordt uitgeschakeld
door toets (A) langer dan 1 seconde
ingedrukt te houden. Hierna wordt
aangegeven dat de temperatuur vanaf -3
-2 1 afgeteld wordt.
De temperatuur wordt geregeld door
toets (D) in te drukken om het gedeelte
te selecteren en dan toets (B) om de
gewenste temperatuur in te stellen.
Door toets (B) in te drukken, knippert de
huidige temperatuurinstelling op de
indicator.
Om de keuze van temperatuur te
bevestigen drukt u op toets (E).
U hoort de zoemer enkele seconden en
de indicator laat de nieuw gekozen
temperatuur enkele seconden zien,
waarna hij weer de binnentemperatuur
aangeeft.
DE
NL
electrolux 11
De nieuw gekozen temperatuur moet
bereikt worden binnen 24 uur.
Als u het apparaat lang in gebruik heeft,
is het niet nodig om de temperatuur weer
in te stellen omdat die wordt opgeslagen.
Zolang deze functie geactiveerd is
kunnen de toetsen niet bediend worden.
De functie kan op ieder moment worden
uitgeschakeld door op toets D te drukken
totdat het corresponderende icoon gaat
knipperen en dan toets E in te drukken.
Attentie!
Tijdens de stabilisatie na de eerste start
kan de aangegeven temperatuur niet
overeenkomen met de ingestelde
temperatuur. Gedurende deze tijd is het
mogelijk dat de aangegeven temperatuur
verschilt van de ingestelde temperatuur.
Het gebruik van het koelgedeelte
Eén gedeelte uitschakelen
Om één gedeelte uit te schakelen drukt u
toets (D) in tot het gedeelte is
geselecteerd en dan drukt u op toets (A),
het aftellen begint.
Omgevingstemperatuur Functie
De functie omgevingstemperatuur wordt
ingeschakeld door op toets E te drukken
(indien nodig meerdere keren) tot het
bijbehorende icoon verschijnt
.
Op deze stand is de geselecteerde
temperatuur de omgevingstemperatuur.
U moet de keuze bevestigen door binnen
enkele seconden toets E in te drukken. U
hoort de zoemer en het icoon blijft
verlicht.
De functie kan op ieder moment worden
uitgeschakeld door op toets D te drukken
totdat het corresponderende icoon gaat
knipperen en dan toets E in te drukken.
Kinderslot Functie
De functie kinderslot wordt ingeschakeld
door op toets E te drukken (indien nodig
meerdere keren) tot het bijbehorende
icoon
verschijnt.
U moet de keuze bevestigen door binnen
enkele seconden toets E in te drukken. U
hoort de zoemer en het icoon blijft
verlicht.
Temperatuurregeling
De temperatuur van het koelgedeelte kan
variëren tussen ongeveer +2°C en +8°C.
Tijdens normaal gebruikt geeft de
indicatie de temperatuur binnenin het
koelgedeelte aan.
Belangrijk
Een verschil tussen de aangegeven en
de ingestelde temperatuur is normaal.
Vooral als:
- pas een nieuwe instelling is gekozen
- de deur lange tijd open is geweest
- warme levensmiddelen in het
koelgedeelte zijn geplaatst.
Vakantiefunctie "H"
Bij de vakantiefunctie is de temperatuur
ingesteld op +15 °C. Zodoende kunt u
tijdens een lange periode van
afwezigheid (bijv. vakantie) de deur van
het lege koelgedeelte dicht laten in plaats
van deze open te laten staan, zonder dat
er onaangename luchtjes ontstaan.
1. Om de vakantiefunctie in te schakelen
gaat u net zo te werk als bij het wijzigen
van de geselecteerde temperatuur. De
temperatuurindicatie kan de aangegeven
temperatuur wijzigen tot max. +8 °C, 1°
tegelijk. +2 °C wordt gevolgd door de
letter "H ". Druk toets E in om te
bevestigen.
NU bevindt het koelgedeelte zich op de
energiebesparende stand van de
vakantiefunctie.
12 electrolux
NL
Belangrijk
Het vriesgedeelte moet, als de
vakantiefunctie is ingeschakeld, leeg zijn.
Shopping Functie
Indien u een grote hoeveelheid
levensmiddelen in het koelgedeelte moet
opbergen, bijvoorbeeld nadat u
boodschappen heeft gedaan, raden wij u
aan de shoppingfunctie in te schakelen
om de levensmiddelen sneller te koelen
en te voorkomen dat de temperatuur van
de levensmiddelen die zich reeds in het
koelgedeelte bevinden verhoogd wordt.
De shoppingfunctie wordt ingeschakeld
door op toets (E) te drukken (indien nodig
meerdere keren) tot het bijbehorende
icoon verschijnt
.
U moet de keuze bevestigen door binnen
enkele seconden toets E in te drukken. U
hoort de zoemer en het icoon blijft
verlicht.
De shoppingfunctie gaat na ongeveer 6
uur automatisch uit.
De functie kan op ieder moment worden
uitgeschakeld door op toets D te drukken
totdat het corresponderende icoon gaat
knipperen en dan toets E in te drukken.
Eco mode Functie
De functie Eco mode wordt ingeschakeld
door op toets E te drukken (indien nodig
meerdere keren) tot het bijbehorende
icoon verschijnt
.
U moet de keuze bevestigen door binnen
enkele seconden toets E in te drukken. U
hoort de zoemer en het icoon blijft
verlicht.
Op deze stand worden de gekozen
temperaturen automatisch (+ 5°C - 18°C)
ingesteld op de optimale toestand om de
levensmiddelen te bewaren .
De functie kan op ieder moment worden
DE
uitgeschakeld door de geselecteerde
temperatuur in één van de gedeelten te
wijzigen.
Function for the rapid cooling
drinks
Drinks Chill
The Drinks Chill function, to utilize for the
rapid cooling of the drinks in the freezer
compartment, is activated by pressing
key D (several times if necessary) until
the corresponding icon appears .
You must confirm the choice by pressing
key E within few seconds. You will hear
the buzzer and the icon remains lighted.
In this condition it operates a timer with a
default value of 30 min and it could
change from 1 to 90 min, by pressing key
B you select the minutes needed.
At the end of the selected time there are
the following indications:
- on the indicator the symbol flashing ;
- auf der Anzeige das Symbol blinkt ;
- the icon flashing
;
- the icon flashing ;
- sounding of an acoustic alarm until key
E is pressed.
At this point bear in mind to remove the
drinks contained in the freezer
compartment.
It is possible to de-activate the function at
any time by pressing key D until the
corresponding icon will flash and then
key E.
NL
electrolux 13
Lade
Luchtrecycling
De lade is geschikt voor het bewaren van
groenten en fruit.
De lade kan worden ingedeeld in 2
variabele delen, zodat de levensmiddelen
gescheiden bewaard kunnen worden.
Het koelkastcompartiment is uitgerust
met een speciale DAC-ventilator
(Dynamic Air Cooling - dynamische
luchtkoeling) die met de schakelaar kan
worden ingeschakeld (1). Het is aan te
bevelen de ventilator (DAC) te gebruiken
als de omgevingstemperatuur hoger is
dan 25°C.
Deze voorziening zorgt voor een snelle
koeling van levensmiddelen en voor een
meer gelijkmatige temperatuur in het
compartiment.
Aanwijzingen voor het bewaren
Bewaar de levensmiddelen zoals
aangegeven in de afbeelding:
1. gebak, kant-en-klare producten,
levensmiddelen in schaaltjes, vers
vlees, vleeswaren, dranken
2. melk,
zuivelproducten,
levensmiddelen in schaaltjes
3. fruit, groenten
4. kaas, boter
5. eieren
6. yoghurt, zure room
7. kleine flessen
Het gebruik van het vriesgedeelte
Het vriesgedeelte is aangeduid met
het symbool
. Dat wil zeggen
dat het geschikt is om verse
levensmiddelen in te vriezen en
gedurende lange tijd diepvries- en
diepgevroren levensmiddelen te
bewaren.
Temperatuurregeling
De temperatuur van het vriesgedeelte
kan variëren tussen ongeveer -15°C en 24°C.
Aangeraden
wordt
de
interne
temperatuur op ongeveer -18°C te
houden, dat garandeert dat de
levensmiddelen goed worden ingevroren
en bewaard.
14 electrolux
NL
Belangrijk!
Tijdens de stabilisatie na de eerste start
kan de aangegeven temperatuur niet
overeenkomen met de ingestelde
temperatuur. Gedurende deze tijd is het
mogelijk dat de aangegeven temperatuur
verschilt van de ingestelde temperatuur.
Belangrijk!
Een verschil tussen de aangegeven en
de ingestelde temperatuur is normaal.
Vooral als:
- pas een nieuwe instelling is gekozen
- de deur lange tijd open is geweest
- warme levensmiddelen in het
vriesgedeelte zijn geplaatst.
Een verschil van max. 5°C binnenin het
vriesgedeelte is normaal.
Tijdens de normale werking geeft de
indicatie de warmste temperatuur
binnenin het vriesgedeelte aan.
Diepvriesproducten bewaren
Wacht op het moment van de
inbedrijfstelling of na een periode waarin
het vriesgedeelte niet gebruikt is
minstens 12 uur alvorens de
levensmiddelen in het apparaat te doen.
Aangeraden wordt de knop op de
tussenliggende stand te houden.
Als
er
grote
hoeveelheden
levensmiddelen in het vriesgedeelte
gedaan moeten worden, kunnen alle
laden of rekken uit het apparaat gehaald
worden
en
de
levensmiddelen
rechtstreeks op de koeloppervlakken
gelegd worden.
Kijk uit dat de maximum hoeveelheid , die
op de zijkant van het bovenste vak staat
(indien aanwezig), niet overschreden
wordt.
DE
Belangrijk
Indien de temperatuur in het
vriesgedeelte per ongeluk abnormaal
stijgt, bijvoorbeeld bij stroomuitval, en de
duur van de stroomuitval langer is dan de
waarde die in de tabel met technische
gegevens staat onder "tijd voor
temperatuurtoename",
dienen
de
levensmiddelen binnen korte tijd te
worden geconsumeerd of meteen bereid
en weer ingevroren (als ze weer
afgekoeld zijn).
Alarm voor te hoge temperatuur
Een
temperatuurstijging
in
het
vriesgedeelte (bijv. bij stroomuitval) wordt
aangegeven door:
- het knipperen van de temperatuur;
- het knipperen van het vriesgedeelte ;
- het knipperen van het icoon ;
- geluid van de zoemer.
Als de normale toestand hersteld is:
- gaat het geluidssignaal uit;
- blijft de temperatuurwaarde knipperen;
Als u op toets E drukt om het alarm uit te
schakelen, verschijnt gedurende enkele
seconden de in het vriesgedeelte hoogst
behaalde temperatuur op aanduiding
Dan gaat het display terug naar normale
werking en wordt de temperatuur van het
geselecteerde gedeelte aangegeven.
Tijdens de alarmfase kan het geluid van
de zoemer uitgezet worden door op toets
E te drukken.
Geluidsalarm bij open deur
Een geluidsalarm waarschuwt als de
deur langer dan 5 minuten openblijft.
De open deur alarmsituatie wordt
aangeduid door:
-het knipperen van het symbool van het
NL
betreffende gedeelte
- het geluidsalarm.
Om het geluidsalarm uit te schakelen,
dient u op toets (E) te drukken.
Als de normale omstandigheden weer
hersteld zijn (gesloten deur):
- gaat het geluidssignaal uit.
Verse levensmiddelen invriezen
Het vriesgedeelte is geschikt om verse
levensmiddelen in te vriezen en
gedurende lange tijd diepvries- en
diepgevroren
levensmiddelen
te
bewaren.
De
maximum
hoeveelheid
levensmiddelen die in 24 uur ingevroren
mag worden, staat op het typeplaatje.
Om de op het "typeplaatje" aangegeven
hoeveelheid in te vriezen, dient u de
levensmiddelen
rechtstreeks
in
aanraking te brengen met de koelende
oppervlakken (de lade of het rek
wegnemen).
Bij invriezen in de laden of rekken wordt
de maximum hoeveelheid wat minder.
Leg de levensmiddelen die ingevroren
moeten worden in het vak van het
vriesgedeelte
omdat dit de koudste
plek is.
Om verse levensmiddelen in te vriezen
dient de snelvriesfunctie te worden
ingeschakeld.
Druk op toets D (indien nodig meerdere
keren) tot het bijbehorende icoon
verschijnt
.
U moet de keuze bevestigen door binnen
enkele seconden toets E in te drukken. U
hoort de zoemer en het icoon blijft
verlicht. U hoort de zoemer en op het
display verschijnen wat beelden en
lijnen.
Het invriesproces duurt 24 uur. Doe
electrolux 15
gedurende deze periode geen andere
verse
levensmiddelen
in
het
vriesgedeelte.
Deze functie stopt na 52 uur
automatisch.
De functie kan op ieder moment worden
uitgeschakeld door op toets D te drukken
totdat het corresponderende icoon gaat
knipperen en dan toets E in te drukken.
16 electrolux
Vriesmanden
verwijderen
NL
uit
de
vriezer
De vriesmanden hebben een eindstop
om te voorkomen dat zij per ongeluk
worden verwijderd of uit de vriezer vallen.
Om de mand uit de vriezer te
verwijderen, trekt u deze naar u toe en bij
het bereiken van het eindpunt verwijdert
u de mand door de voorkant op te tillen.
Om de mand terug te plaatsen tilt u de
voorkant van de mand iets op en schuift
hem zo in de vriezer. Druk de manden
terug in hun positie zodra zij zich voorbij
de eindpunten bevinden.
Enkele nuttige
adviezen
tips
en
De rekken vereisen bijzondere
aandacht,
aangezien
ze
het
rendement van het vak voor verse
etenswaren aanzienlijk verhogen. De
verschillende rekken kunnen ook
worden verplaatst wanneer de deur
geopend is onder een hoek van 90 .
Door het openen en sluiten van de
deur kan de temperatuur in de
vrieskast gaan schommelen. Wacht 2
tot 3 minuten nadat u de deur gesloten
hebt om ze opnieuw te openen, zodat
de temperatuur in de vrieskast
opnieuw stabiel is.
Bedien de thermostaat op die manier
dat de binnentemperatuur nooit hoger
is dan -18°C.
Controleer dagelijks de goede
werking van de vrieskast om eventuele
defecten vroegtijdig op te sporen en
het slecht worden van de ingevrozen
etenswaren te voorkomen.
Normale geluiden:
Klikken: Het in- en uitschakelen van
de
compressor
door
de
elektronische sturing wordt door
een licht klikken begeleid.
U kan een zacht borrelend geluid
horen wanneer de vriesvloeistof
door de buizen wordt gepompd,
naar de koelplaat/condensator.
Plonzen: Als de compressor
ingeschakeld wordt en de
koelvloeistof door de buisslangen
begint door te stromen, dan hoort
men
vaak
een
pulserend
(brommend, suizend, druppelend,
lekkend) geluid. Dit geluid is vaak
hoorbaar voor een korte tijd na het
uitschakelen van de compressor.
De condensator (dit deel verkoelt
het vriesgedeelte) bevindt zich in de
vrieskast. Tijdens de werking kan
de temperatuur en ook de
afmetingen van de condensator
DE
lichtjes
wijzigen.
Deze
veranderingen kunnen een krakend
geluid veroorzaken, wat normaal en
onschadelijk is.
Indien u de temperatuur in de
vrieskast wil controleren, plaats de
thermostaatknop in
de stand
"Medium". Zet vervolgens een glas
water in het midden van de vrieskast
en plaats hierin een thermometer met
een nauwkeurigheid van +/- 1°C. Als
er na 6 uren de op de display
vermelde waarde gemeten kan
worden, dan functioneert het
koelapparaat optimaal. Het opmeten
moet worden uitgevoerd onder vaste
voorwaarden (zonder de inhoud van
de vrieskast te wijzigen).
Indien u een thermometer gebruikt om
de vriestemperatuur te meten, plaats
hem dan tussen de etenswaren,
omdat op die manier de reële
temperatuur wordt weergegeven. De
op deze manier - met een
nauwkeurige thermometer - gemeten
waarde is hetzelfde als of een beetje
kouder dan de op de display vermelde
temperatuur.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om
het apparaat zo energiezuinig mogelijk te
gebruiken. U vindt hier ook informatie
m.b.t. het milieu.
NL
electrolux 17
Energie besparen
Zet het apparaat niet op een plaats
waar het blootgesteld wordt aan de
zon of aan een hittebron.
Zorg voor voldoende ventilatie van de
condensator en de compressor. Hou
de luchtcirculatie rond het apparaat
vrij.
Bewaar de levensmiddelen altijd in
goed sluitende bewaardozen of
verpakt in huishoud- of aluminiumfolie
zodoende onnodige rijp- of ijsvorming
te voorkomen.
Open de deuren niet onnodig en laat
ze niet langer open staan dan absoluut
noodzakelijk is.
Laat warme levensmiddelen eerst
afkoelen tot op kamertemperatuur
vooraleer ze in de vriezer te plaatsen.
Zorg ervoor dat de condensator
steeds schoon is.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het
koelcircuit als in het isolatiemateriaal,
geen gassen die de ozonlaag kunnen
aantasten. Het apparaat mag niet samen
met huisvuil of gesloopte apparaten
weggegooid worden. Uit het oogpunt van
milieubescherming moeten afgedankte
koel- en vriestoestellen volgens de
plaatselijke regelingen op deskundige
wijze verwerkt worden. Informeer bij de
gemeente naar de mogelijkheden in uw
woonplaats. Zorg ervoor dat het
koelcircuit, vooral aan de achterkant bij
de warmtewisselaar, niet beschadigd
wordt.
De materialen met het symbool „
” zijn
geschikt voor recycling.
18 electrolux
NL
DE
Onderhoud
Ontdooiing
Tijdens het gebruik van het apparaat slaat
het vocht van het apparaat vaak als rijp of
als ijs neer.
Deze dikke rijp- of ijslaag heeft een
isolerend effect, daardoor wordt het
vermogen verzwakt, zodat zowel de
temperatuur binnen het apparaat als het
energiegebruik stijgen.
In het geval van dit type wordt het
koelapparaat automatisch, zonder
ingreep
ontdooid.
De
temperatuurregelaar onderbreekt de
functie van de motorcompressor af en
toe - de afkoeling pauzeert - en de
temperatuur
van
de
koelende
oppervlakte stijgt naar meer dan 0 °C, de
ontdooiing begint dus. Indien de
temperatuur
van
de
koelende
oppervlakte naar meer dan +3 - +4°C
stijgt, start de temperatuurregelaar het
systeem opnieuw.
Het ontdooide water gooit aan de
achterwand, door de buisslangen naar
de verdamper op de koelcompressor en
verdampt daar door de warmte van de
compressor.
Let u erop, dat de opening
waar het ontdooide water uitstroomt,
regelmatig
gecontroleerd
en
gereinigd dient te worden, omdat het
water in het geval van een
verstopping naar de isolatiestof van
het apparaat vloeit waar het een
defect kan veroorzaken.
De opening van de buisslang kunt u met
het bijgevoegde apparaat reinigen, zie
afbeelding. Dit apparaat dient in de
opening te worden opgeslagen.
Een van de typische redenen voor de
verstopping van de opening is als u een
naar papier verpakte voedsel naar het
apparaat legt, dat tenslotte naar de
achterwand plakt. Indien het papier na
het verwijderen van het voedsel in de
koelkast blijft, dan kan het een
verstopping veroorzaken.
Daarom moest men met levensmiddelen
met een papieren verpakking voorzichtig
omgaan.
In het geval van een belasting in
verhoogde mate, bijvoorbeeld bij
de hondsdagen kan voorkomen, dat het
apparaat voortdurend moet werken,
daarom wordt het in deze periode niet
automatisch ontdooid.
Het is geen buitengewoon toestand, als
op de achterwand van het koelapparaat
na de ontdooiing kleine ijs- of rijpvlekken
verschijnen.
De ontdooiing van het vriesapparaat is in
het geval van dit type volledig
automatisch.
Reiniging en onderhoud
Wij adviseren u de binnenzijde van de
koelkast elke 3 tot 4 weken schoon te
maken.
Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.
Trek de stekker uit het stopcontact. De
binnenzijde van het apparaat met
handwarm water schoonmaken en droog
wrijven.
Reinig het magnetische deurrubber met
schoon water.
DE
NL
electrolux 19
Steek na het reinigen de stekker weer in
het stopcontact.
Stof en vuil die zich op de condensor op
de achterkant van de koelkast hebben
afgezet, dient u één of twee maal per jaar
te verwijderen. Maak dan ook het
condensbakje bovenop de compressor
schoon.
Als de koelkast niet in gebruik is
Als de koelkast langere tijd niet in gebruik
is, gaat u als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak de koelkast leeg.
Ontdooien en schoonmaken zoals
hiervoor beschreven.
De deur open laten om geurvorming te
voorkomen.
Problemen oplossen
Verwisselen van de gloeilamp
Wanneer het gloeilampje van de
binnenverlichting stuk is, kan u dit
probleem alsvolgt zelf oplossen:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Schroef de schroef los, die het
afdekkapje bevestigt (1).
Druk het lipje (2) aan de achterkant van
de verlichtingseenheid in (zie tekening)
en verwijder daarna het afdekkapje in de
richting die de pijl aangeeft (3). Nu kan
men de gloeilamp makkelijk verwisselen
(type gloeilamp: T25 230-240 V, 15 W,
fitting E14).
Plaats na het verwisselen van de
gloeilamp het afdekkapje weer op zijn
plaats, schroef de schroef terug en stop
de stekker in het stopcontact.
Het niet branden van de gloeilamp heeft
geen gevolgen voor de werking van het
apparaat.
Als iets niet werkt
Er kan soms een kleine storing optreden,
die u zelf kunt verhelpen. In de tabel vindt
u informatie m.b.t. het opheffen van zulke
kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat
geluid te horen (compressor, circulatie).
Dan is er geen sprake van een storing.
Wij willen u er nogmaals op wijzen
dat
het
apparaat
met
onderbrekingen
werkt.
Als
de
compressor stopt, wil dat niet zeggen dat
het apparaat niet werkt. Daarom moet u
altijd eerst de stekker uit het stopcontact
trekken,
voordat
u
elektrische
onderdelen aanraakt.
20 electrolux
NL
Probleem
Het is te warm in
de koelruimte.
Het is te warm in
de vriesruimte.
DE
Mogelijke oorzaak
De temperatuurregelaar is te
laag ingesteld.
De levensmiddelen zijn niet
koud genoeg of staan op een
verkeerde plek.
De deur gaat niet goed dicht
of is niet goed gesloten.
De temperatuurregelaar is te
laag ingesteld.
De deur gaat niet goed dicht
of is niet goed gesloten.
U wilt te veel levensmiddelen
tegelijk invriezen.
De in te vriezen
levensmiddelen staan te dicht
op elkaar.
Dat is normaal. Tijdens het
Er loopt water
automatische ontdooien smelt
langs de
achterwand van het ijs op de achterwand.
de koelruimte.
De afvoer van de koelruimte
Er loopt water in kan verstopt zijn.
de koelruimte.
Levensmiddelen kunnen de
lekbak blokkeren zodat er
geen water in kan stromen.
Er loopt water
Het afvoergootje loopt niet in
op de vloer.
de condensbak boven de
compressor.
Er zijn te veel rijp De levensmiddelen zijn niet
goed ingepakt.
en ijs.
De deuren gaan niet goed
dicht of zijn niet goed
gesloten.
De temperatuurregelaar is niet
goed ingesteld.
De temperatuurregelaar is niet
goed ingesteld.
Oplossing
Op een hogere stand
instellen.
De levensmiddelen op de
juiste plek zetten.
Controleren of de deur goed
dicht kan en of het deurrubber
onbeschadigd en schoon is.
Op een hogere stand
instellen.
Controleren of de deur goed
dicht kan en of het deurrubber
onbeschadigd en schoon is.
Een paar uur wachten en de
temperatuur nog eens
controleren.
De levensmiddelen zodanig
neerzetten dat de koude lucht
goed kan circuleren.
Maak de afvoer schoon.
Zet de levensmiddelen
zodanig neer dat ze de
achterwand niet direct raken.
Plaats het de afvoergootje in
de condensbak.
De levensmiddelen beter
inpakken.
Controleren of de deuren
goed dicht kunnen en of de
deurrubbers onbeschadigd en
schoon zijn.
De temperatuurregelaar op
een lagere stand instellen.
De temperatuurregelaar op
een lagere stand instellen.
DE
Probleem
De compressor
werkt continu.
NL
Mogelijke oorzaak
De deuren gaan niet goed
dicht of zijn niet goed
gesloten.
U wilt te veel levensmiddelen
tegelijk invriezen.
Het apparaat
werkt helemaal
niet. Het koelt
niet en de
binnenverlichting
brandt niet.
Het apparaat
maakt veel
geluid.
U hebt warme levensmiddelen
in het apparaat gezet.
Het apparaat staat op een te
warme plek.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
De zekering in de
huisinstallatie is
uitgeschakeld.
De temperatuurregelaar is niet
ingesteld.
Er staat geen spanning op het
stopcontact. (Probeer er een
ander apparaat op aan te
sluiten.)
Het apparaat staat niet goed.
electrolux 21
Oplossing
Controleren of de deuren
goed dicht kunnen en of de
deurrubbers onbeschadigd en
schoon zijn.
Een paar uur wachten en de
temperatuur nog eens
controleren.
Laat de levensmiddelen tot
kamertemperatuur afkoelen.
Probeer de
omgevingstemperatuur te
verlagen.
De aansluiting controleren.
Zekering vervangen.
Apparaat in werking stellen
volgens de aanwijzingen in
hoofdstuk „In gebruik nemen”.
Contact opnemen met een
elektro-installateur.
Controleren of het apparaat
stabiel staat (alle vier voeten
moeten op de vloer staan).
22 electrolux
NL
DE
Aanwijzingen voor de installateur
Model
Brutto inhoud (l)
Netto inhoud (l)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm)
Energieverbruik - (kWh / 24uur)
(kWh / jaar)
Energieklasse volgens de EU richtlijn
Invriescapaciteit (kg/24uur)
Maximale bewaartijd in geval van
storing
Neutrale stroomsterkte (A)
Gewicht (kg)
Aantal compressoren
ENA 38500 W
Koelgedeelte: 291
Vriesgedeelte: 110
Koelgedeelte: 287
Vriesgedeelte: 92
595
2010
632
0,81
296
A+
12
20
0,7
88
2
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
U kunt het apparaat het beste
rechtop in de originele verpakking
vervoeren. Zie ook de aanwijzingen op
de verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na
ca. 2 uur ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op
transportschade. Neem in geval van
transportschade contact op met de
leverancier en sluit het apparaat niet aan.
Reiniging
Verwijder de plakband en andere
voorwerpen waarmee de losse
onderdelen aan de binnenkant van het
apparaat zijn bevestigd.
Reinig de binnenkant van het apparaat
met lauw water en een kleine
hoeveelheid afwasmiddel. Gebruik een
zachte doek.
Wrijf de binnenkant na het schoonmaken
droog.
De plaatsing van het apparaat
De temperatuur van de omgeving heeft
een invloed op het energieverbruik en op
de optimale functie van het apparaat.
Let u bij de plaatsing erop, dat het
apparaat tussen de twee, zich tot de
verschillende klimaatklassen op het
typeplaatje
behorende
temperatuurgrenzen gebruikt moest
worden.
DE
Klimaatklas Omgevingstemperatuur
SN
+10…+32°C
N
+16…+32°C
ST
+18…+38°C
Indien de omgevingstemperatuur onder
de onderste grens valt, kan de
temperatuur binnen het apparaat hoger
zijn dan de voorgeschreven temperatuur.
Indien de omgevingstemperatuur boven
de bovenste grens stijgt, moet de
compressor
meer
werken,
de
automatische
ontdooiing
wordt
problematisch en de temperatuur binnen
het apparaat en het energieverbruik
stijgen.
Monteert u de afstandhouders in het
tasje van de onderdelen naar de
achterste hoeken van het apparaat.
Maakt u de schroeven los, stelt u de
afstandhouders onder de schroeven, dan
trekt u de schroeven.
NL
electrolux 23
Let u erop dat het apparaat waterpas
staat. Dit kunt u met hulp van de twee
regelbare voeten instellen.
Stelt u het apparaat niet naar een zonnige
plaats, plat tegen de kachel of het
fornuis.
Indien u voor het apparaat geen andere
plaats kunt vinden en het toch naast het
fornuis moet worden gesteld, dan let u op
de volgende minimale afstanden:
Indien er in het geval van gas- of
elektrisch fornuis een afstand van 3
cm of minder ter beschikking staat,
dan moet u een 0,5 - 1 cm dikke, niet
brandbare isolatieplaat tussen de
twee apparaten stellen.
In het geval van olie- of kolenkachel
moet de afstand 30 cm zijn, omdat de
warmteafgifte ervan groter is.
Het apparaat werkt ook optimaal als u het
direct naar de muur stelt, zodat het de
muur aanraakt.
Bij de stelling van de koelkast
moet u de minimale afstanden
volgens de afbeelding houden:
A: stelling onder een kast
B: stelling vrij staand
24 electrolux
NL
Blokkeringen voor de glazen
schappen van het product
verwijderen
De blokkeringen voor de glazen
schappen worden gebruikt om de
schappen tijdens het transport van het
product op hun plaats te houden. Deze
blokkeringen zijn niet nodig voor de
toekomstige werking van het product.
Open de koelkastdeur zo wijd mogelijk.
1 Schuif de blokkeringen naar de
voorkant van het schap.
2 Til de achterkant van het schap uit zijn
uitsparing en trek het schap vervolgens
naar u toe door het aan de voorkant op
en neer te bewegen.
3 Verwijder de blokkeringen.
DE
Wij adviseren u iemand anders te
vragen om de deuren van het apparaat
stevig vast te houden.
Trek de stekker van het apparaat uit
het stopcontact.
Fig. 1
Open de deur van de koelkast,
demonteer het bovendeksel (j) door
de 2 schroeven (a) los te draaien, doe
de deur weer dicht (Fig. 2).
Verplaats het paneel (g) van de ene
kant van het bovendeksel (2) naar de
andere kant (Fig. 2).
Draai de 2 schroeven (c) los, verwijder
de beugel van de deur aan de rechter
bovenkant (d), en draai de schroef aan
de andere kant (c) los, verwijder het
paneel (b) en stop het in een lege
plastic zak.
De draairichting van de deur
veranderen
Als het nodig is voor de plaats van
installatie of voor het gebruik, dan is het
mogelijk de draairichting van de deur te
veranderen.
De apparaten worden geleverd met een
naar rechts draaiende deur.
Raadpleeg de tekeningen en de
instructies en ga als volgt te werk:
Fig. 2.
DE
NL
electrolux 25
Til de deur van de koelkast een klein
eindje op en verwijder hem.
Draai de schroef (m) los, verwijder de
deurstop (h) en bevestig deze
omgedraaid aan de andere kant
(Fig. 2).
Verwijder het dubbele deurbeslag (a,
b, c) van het apparaat, een voor een.
Let er op dat ook het plastic
afstandsstuk (b) onder het deurbeslag
verwijderd wordt (Fig. 3).
Fig. 3
Til de deur van de vriezer een eindje
op en verwijder hem.
Stöpsel in beiden Türen (t, z)
entfernen (Bild 5).
Verwijder de stoppen uit beide deuren
(t, z) (Fig. 5).
Verwijder het inzetstuk voor het
onderste afdekrooster (e) met behulp
van een schroevendraaier (Fig. 4)
Draai de bevestigingspin van de deur
van de vriezer (h, f) los en bevestig
deze aan de andere kant. Vergeet het
afstandsstuk (h) niet (Fig. 4).
Monteer het inzetstuk voor het
onderste afdekrooster (e) aan de
andere kant.
Fig. 4
Verwijder de linker afdekpin van het
dubbele deurbeslag (3 delen, n, k) en
monteer deze aan de andere kant
(Fig. 3).
Demonteer
de
deurvergrendelingselementen (u, v)
door de schroef (schroeven) los te
draaien (Fig. 3).
Draai
de
deurvergrendelingselementen (u, v)
om, zet ze aan de andere kant van de
andere deur en bevestig ze door de
schroef (schroeven) vast te draaien.
Zet de stoppers (t, z) op hun plaats
aan de andere kant van de deuren.
Plaats de pin van het dubbele
deurbeslag (m) in het linker gat van de
deur van de vriezer (Fig. 3).
Plaats de deur van de vriezer op de
onderste borgpen (f) (Fig. 4)
26 electrolux
NL
DE
Elektrische aansluiting
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V
AC (~) 50 Hz.
Het
apparaat
moet
worden
aangesloten aan een volgens de
voorschriften
geďnstalleerd
stopcontact met randaarde. Als zo'n
stopcontact niet aanwezig is, laat het
dan door een erkend installateur in de
buurt van de koelkast aanbrengen.
Fig. 5
Doe de deuren open en bevestig het
dubbele deurbeslag met 2 schroeven
(c) aan de linkerkant. Vergeet het
plastic afstandsstuk onder de deur (b)
niet. De kanten van de deuren moeten
parallel lopen met de zijkant van het
apparaat.
Plaats de deur van de koelkast op de
dubbele borgpen van de deur.
Verwijder het deurbeslag (f) van de
linker bovenkant en haal het paneel (c)
uit de plastic zak en bevestig dit met
de schroeven (c) (Fig. 1).
Doe de deur van de koelkast open,
bevestig het bovendeksel (j) met 2
schroeven (a); let er tegelijkertijd op
dat de magneet (k) op de goede plaats
zit, doe vervolgens de deur dicht
(Fig. 2).
Zet het apparaat op zijn plaats, zorg
ervoor dat het goed waterpas staat en
steek de stekker in het stopcontact.
Als u deze werkzaamheden niet zelf wilt
doen, neem dan contact op met het
dichtstbijzijnde servicecentrum. Tegen
betaling kunnen onze technici de deuren
op vakkundige wijze omdraaien.
Dit apparaat voldoet aan de
volgende EU-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl.
wijzigingsrichtlijnen)
laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl.
wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn
- 96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn
energie-efficiëntie)
en
latere
aanvullingen
DE
NL
electrolux 27
Bewaartijdentabel (1)
Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren
Soort
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
rauw vlees
gekookt vlees
gebraden vlees
rauw gehakt
gebraden gehakt
vleeswaren
verse vis
gekookte vis
gebakken vis
vis uit blik
verse kip
gebraden kip
verse eend, gans
gebraden eend, gans
boter ongeopend
boter geopend
melk
room
zure room
kaas (hard)
kaas (zacht)
kwark
eieren
spinazie.
erwten, bonen
paddestoelen
wortelen, bieten
tomaten
kool
snel rottend fruit (aardbei,
framboos enz.)
X
ander fruit
X
fruit uit blik
X
Bewaartijd in dagen
Verpakking
2 3 4 5 6 7
X x x x
vershoudfolie, luchtdicht
X X x x x
afgesloten schaaltje
X X x x
afgesloten schaaltje
afgesloten schaaltje
X x x
afgesloten schaaltje
X x x
vershoudfolie, vetvrij papier
x x
vershoudfolie, luchtdicht
X x x
afgesloten schaaltje
X x x x
afgesloten schaaltje
x x
afgesloten schaaltje
X X x x x
vershoudfolie, luchtdicht
X X x x x
afgesloten schaaltje
X X x x x
vershoudfolie, luchtdicht
X X X x x x afgesloten schaaltje
X X X X X X originele verpakking
X x x x x x originele verpakking
X X x x
originele verpakking
X x x
kunststof schaaltje
X X X x x x kunststof schaaltje
X X X X X X aluminium folie
X X X x x x vershoudfolie
X X X x x x vershoudfolie
X X X X X X
X x x
vershoudfolie
X X X x x x vershoudfolie
X x x x
vershoudfolie
X X X X X X vershoudfolie
X X X X X X vershoudfolie
X X X X x x vershoudfolie
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
vershoudfolie
vershoudfolie
afgesloten schaaltje
X: normale bewaartijd
x: mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)
28 electrolux
NL
DE
Bewaartijdentabel (2)
Diepvriesproducten bewaren
Soort
groente
kant-en-klare producten
aardappelgerechten, pastagerechten
soep
fruit
vlees
consumptie-ijs
in de koelruimte
+2 – +7 °C
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
in de ****-vriesruimte
-18°C
12 maanden
6 maanden
12 maanden
6 maanden
12 maanden
5 maanden
3 weken
DE
NL
electrolux 29
H/E/NY06. (08.)
2008. 03. 12.
200372285
30 electrolux
www.electrolux.com
925 033 287 - 00 - 200372285
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement